ALGEMENE VOORWAARDEN 8 augustus 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN 8 augustus 2012"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN 8 augustus 2012

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer 3 3. Totstandkoming, duur een beëindiging 3 4. Vergoeding 4 5. Betalingsvoorwaarden 4 6. Rechten en plichten van de leerling 4 7. Rechten en plichten van de contractant 4 8. Rechten en plichten van de organisatie 5 9. Rechten en plichten van de leerling, contractant en organisatie gezamenlijk Openingstijden Slotbepaling 7 8 augustus 2012 Pagina 2

3 Artikel 1 Organisatie Contractant Leerling Producten Acitviteit Cursusjaar Maand Begripsbepalingen : Pinc it!, statutair gevestigd te Groningen. : de ouder of ieder ander, die een leerling bij de organisatie onderbrengt. : de persoon die producten van de oraganitie ontvangt. : de activiteiten die de organisatie commercieel verkoopt, waaronder begeleiding, bijles, training en cursus. : alle werkzaamheden, al dan niet commercieel, die de organisatie verricht. : het totaal van tien kalendermaanden, september tot en met juni of tot wanneer de zomervakantie van de leerling aanvangt. : kalendermaand. Artikel 2 Werkingssfeer 1. Toepassing De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de organisatie. De bepalingen zijn eveneens van toepassing op activiteiten van Pinc it!, waarvoor door Pinc it! derden worden betrokken. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig worden verklaar, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Pinc it! en contractant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Artikel 3 Totstandkoming, duur en beëindiging 1. Totstandkoming a. De overeenkomst tot het afnemen van een product, komt tot stand door het ondertekenen of digitaal insturen van het inschrijfformulier of door de feitelijke uitvoering van Pinc it!. b. Hiermee verklaart men zich tevens akkoord met de algemene voorwaarden. 2. Uitgangspunten Bijlessen en individuele begeleiding worden in de regel voor langere tijd en op vaste tijdstippen per week afgesproken. Het minimum is één uur per week. In overleg met de organisatie kan hiervan worden afgeweken. 3. Proeftijd Voor de producten geldt een wederzijdse proeftijd van veertien dagen. Alleen in deze periode kan zonder opzegtermijn worden opgezegd. 2. Duur Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Bij examenkadidaten vervalt de overeenkomst van rechtswege na het afleggen van het centraal schriftelijk examen. 8 augustus 2012 Pagina 3

4 3. Beëindiging door contractant De overeenkomst kan door de contractant schriftelijk worden ontbonden. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, ingaande op de 1e van de nieuwe maand. 4. Beëindiging door organisatie De overeenkomst kan door de organisatie worden ontbonden, wegens gewichtige redenen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: a. het niet aan de regels houden die gelden bij de organisatie; b. hetgeen in art. 6:75 Burgerlijk Wetboek is bepaald omtrent overmacht; c. alcohol- en drugsgebruik van de leerling. Artikel 4 Vergoeding 1. Vergoeding De hoogte van de vergoeding voor de activiteiten wordt aan het begin van het cursusjaar vastgesteld. De organisatie behoudt zich het recht voor de vergoeding tussentijds te verhogen. Afwezigheid van de leerling heeft geen invloed op de vergoeding. Ruilen of inhalen van dagen is mogelijk, indien er plaats is en altijd in overleg met de organisatie. Het niet verschijnen op een activiteit, behoudens het bepaalde in de werkafspraken, geeft geen recht op vermindering of teruggave van de betaling. 2. Ziekte Indien leerling langer dan 10 schooldagen in verband met ziekte het reguliere onderwijs niet kan volgen, zal contractant door Pinc it! in de gelegenheid worden gesteld de verloren tijd in te halen op door Pinc it! vastgestelde dagen. Bij langdurige ziekte kan de overeenkomst worden opgeschort. De ziekteperiode gaat in op de dag dat Pinc it! daarvan door contractant schriftelijk (waaronder per ) op de hoogte is gesteld. Artikel 5 Betalingsvoorwaarden 1. Betalingstermijn Betaling geschiedt achteraf en een keer per maand, waarvoor Pinc it! een rekening stuurt welke binnen tien dagen na ontvangst voldaan dient te worden. Eventuele bezwaren tegen deze rekening dienen binnen vijf werkdagen kenbaar te worden gemaakt. Indien de contractant niet tijdig betaalt, is de organisatie gerechtigd de leerling de toegang tot de activiteiten te ontzeggen. In dit geval wordt de duur van de activiteiten niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichtingen van de contractant blijven tijdens de opschorting onverlet. 2. Niet tijdige betaling In geval van niet tijdige betaling is de contractant in gebreke. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken, tot aan de datum van betaling aan de organisatie, is de contractant over het uitstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd, als bedoeld in art. 6:120 BW. Indien voor een dienst niet, of slechts gedeeltelijk betaald wordt, zijn de invorderingskosten, alsmede de wettelijk verschuldigde rente en administratiekosten voor rekening van de contractant. 8 augustus 2012 Pagina 4

5 Artikel 6 Rechten en plichten van de leerling 1. De leerling is verplicht om: a. zich aan de gedragscode te houden zoals deze zijn opgenomen in de bijlage. De organisatie houdt zich het recht voor om deze te allen tijde aan te passen. b. alle redelijke aanwijzingen van Pinc it! en haar medewerkers en betrokkenen ter bevordering van een goed verloop van de activiteiten na te leven. c. belangrijke gegevens met betrekking tot zijn schoolwerk correct en op tijd door te geven aan de organisatie. Dit betreft in ieder geval studieresultaten, roosterwijzigingen en data van proefwerken, schriftelijke overhoringen en tentamens. Evenals de aanwezigheid van de benodigde lesmaterialen en hulpmiddelen. Worden de bovenstaande verplichtingen stelselmatig overtreden, dan heeft de organisatie het recht om de leerling, met onmiddellijke ingang te verwijderen, zonder terugbetaling van het geïnde bedrag. Artikel 7 Rechten en plichten van de contractant 1. Informatieuitwisseling De contractant is verplicht de organisatie alle inlichtingen te verschaffen omtrent de leerling die nodig zijn voor een goede uitoefening van de activiteiten van de organisatie. 2. Informatieinwinning De contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het inwinnen van informatie op de internetsite van de organisatie of daaraan gekoppelde organisaties en internetsites, waaronder het leerlingvolgsysteem begrepen. 3. Overeenkomst Contractant is aansprakleijk voor schade toegebracht door leerling aan boeken, naslagwerken, apparatuur, meubilair e.d. van Pinc it! Contractant is verantwoordlijk voor de uitvoering van de overeenkomst door leerling. Deze verantwoordlijkheid geldt ook indien leerling in de overeenkomst of in deze bepalingen omschreven wordrt als verantwoordelijke of de indruk is gewekt dat leerling verantwoordelijk is. Artikel 8 Rechten en plichten van de organisatie 1. Geheimhoudinspicht De organisatie is verplicht, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst, verplicht tot geheimhouding van feiten en bijzonderheden waarvan zij uit hoofde van haar activiteiten kennis heeft en waarvan zij redelijkerwijze kan begrijpen dat deze als geheim dienen te worden beschouwd overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. 2. Inspanningverplichting De organisatie heeft een inspanningsverplichting jegens de leerling en de contractant. Pinc it! houdt een digitaal logboek bij van de activiteiten en zal de contractant gevraagd en ongevraagd regelmatig op de hoogte houden van de gang van zaken en de vorderingen met betrekking tot de begeleiding van hun kind. 8 augustus 2012 Pagina 5

6 Pinc it! sluit iedere verantwoordelijkheid uit voor het zoekraken, ontvreemden of beschadigen van eigendommen en letselschade van de leerlingen op leslocaties. 3. Disciplinaire maatregelen De organisatie kan de leerling en contractant, die zich in verband met zijn deelname aan een van de acitviteiten misdraagt of een in de organisatie geldende regel overtreedt, één van de volgende maatregelen opleggen: a. schriftelijke waarschuwing; b. schriftelijke berisping; c. schorsing voor een bepaalde tijd zonder of met (gedeeltelijk) teruggave van betaalde producten, voor ten hoogste een week. Contractant is in dit geval verplicht de betaling van de lopende maand te voldoen zonder dat daar enige deelname aan een eactiviteit van Pinc it! tegenover zal staan; d. al dan niet onverwijlde opzegging van de overeenkomst. Contractant is in dit geval verplicht de betaling van de lopende maand te voldoen zonder dat daar enige deelname aan een activiteit van Pinc it! tegenover zal staan. 2. Voorwaardelijke straf Bij het opleggen van een aantal maatregelen kan worden bepaald, dat zij niet ten uitvoer zal worden gelegd, indien de betrokkene zich gedurende de bij het opleggen van de straf te bepalen termijn niet schuldig maakt aan soortgelijke misdraging als waarvoor de bestraffing plaatsvindt, noch aan enig ander ernstige misdraging en zich houdt aan bij het opleggen van de straf eventueel te stellen bijzondere voorwaarden. De organisatie gaat niet over tot het opleggen van een straf voordat de betrokkene hierover heeft gehoord. Artikel 9 Rechten en plichten van de leerling, contractant en organisatie gezamenlijk Binnen Pinc it! is een gedragscode van toepassing. De gedragscode is onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst. Iedereen die met of namens Pinc it! werkzaam is, is verplicht de gedragscode na te leven. Overtreding van de gedragscode kan leiden tot een disciplinaire maatregel zoals genoemd in artikel 3 van deze algemene voorwaardenregeling. De doelen van de gedragscode zijn: het bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, leeftijdsdiscriminatie, discriminatie in algemene zin, seksuele intimidatie; het beschermen van de aanwezige; het goede imago van de organisatie bewaken en behouden. Artikel 10 Openingstijden 1. Tijden De organisatie maakt met de contractant en leerling afspraken over de tijden waarop de activiteiten plaatsvinden. In beginsel vindt dit plaats tussen 9:00 en 21:00 uur van maandag tot en met vrijdag en op zaterdag tussen 9:00 en 18:00 uur. 8 augustus 2012 Pagina 6

7 2. Vakantie Tijdens de schoolvakanties voor de regio waar de betreffende locatie van Pinc it! gevestigd is, geldt dat zij doorgaans geopend is, met uitzondering van de zomervakantie. 3. Feestdagen Binnen Pinc it! gelden de volgende dagen als feestdagen: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke eerste en tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag. Op de genoemde feestdagen is Pinc it! in beginsel gesloten. Artikel 11 Slotbepaling 1. Toepasselijk recht Overeenkomsten met en activiteiten van de organisatie worden beheerst door het Nederlandse recht. 2. Geschillen Mocht er uit de activiteiten van de organisatie geschillen voortkomen, dan zal er in eerste instantie overleg plaatsvinden tussen de partijen. In tweede instantie worden de geschillen beslecht door de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar de organisatie is gevestigd. 3. Werkafspraken De organisatie heeft de mogelijkheid voorwaarden met betrekking tot activiteiten nader te regelen in de werkafspraken. Bij strijd tussen deze algemene voorwaarden en de werkafspraken, gelden de artikelen uit de algemene voorwaarden. De werkafspraken vormen onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst. 8 augustus 2012 Pagina 7

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Heights: Heights Technology B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg aan de Schipluidenlaan 137 handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen. Totstandkoming overeenkomst

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen. Totstandkoming overeenkomst Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Europe

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V.

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Europe

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout.

Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout. Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Kameleon Webdesign. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

1.5. Professional: De Kandidaat die door Cqure bij de Opdrachtgever wordt ingezet om voor de Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.

1.5. Professional: De Kandidaat die door Cqure bij de Opdrachtgever wordt ingezet om voor de Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. Algemene Voorwaarden Algemene Bepalingen 1. Definities 1.1. Cqure: De besloten vennootschap GovernIT, handelend onder de naam Cqure 1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon die zich door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V.

Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V. Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V. 3 e versie, November 2010 Inhoud INLEIDING...3 PRINCIPES VAN ESTATE HOSTING VOOR ACCEPTABEL GEBRUIK VAN INTERNET DOOR DE AFNEMER...3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 1.

Nadere informatie

BA06.1.13M7596 Inschrijfnummer K.v.K. te Gooi-, Eem- en Flevoland: 59111917

BA06.1.13M7596 Inschrijfnummer K.v.K. te Gooi-, Eem- en Flevoland: 59111917 BA06.1.13M7596 Inschrijfnummer K.v.K. te Gooi-, Eem- en Flevoland: 59111917 Algemene Voorwaarden Maitech B.V. 1. Definities In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES ALGEMENE VOORWAARDEN Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Diggi Media. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Diggi Media, tenzij expliciteit anders vermeld wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training

Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Gedeponeerd bij voorwaarden.net 1 Algemene voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

De algemene voorwaarden van Arti-Webdesign.nl zijn hieronder te vinden:

De algemene voorwaarden van Arti-Webdesign.nl zijn hieronder te vinden: De algemene voorwaarden van Arti-Webdesign.nl zijn hieronder te vinden: 01. Definities 02. Algemeen 03. Offertes en aanbiedingen 04. Aanvang van de overeenkomst 05. Duur en beëindiging 06. Levering/Levertijd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Artikel 1. Begripsbepaling 1.1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: NijmegenBewind, gevestigd en kantoorhoudend te Nijmegen, Kamer van Koophandel nummer: 59783346. 1.2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid

Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid www.abvakwerk.nl < 1 > Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Artikel 1. Definities 1.1 TM-Hosting: de eenmanszaak TM-Hosting, statutair gevestigd te en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden Algemene bedrijfsvoorwaarden 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Toepasselijkheid 3 Artikel 3. Opdracht 4 Artikel 4. Opzegging Opdracht 4 Artikel 5. Einde van

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N L E E R P L E I N Z W O L L E

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N L E E R P L E I N Z W O L L E A L G E M E N E V O O R W A A R D E N L E E R P L E I N Z W O L L E ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Leerplein Zwolle: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Van den Cloostermarke 12, 8016KN

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 6-1-2015. Pagina 1 van 5

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 6-1-2015. Pagina 1 van 5 Algemene leveringsvoorwaarden Silverstone Studio, gevestigd en kantoorhoudende te Agnesa van Laersingel 16, 9617 ES Harkstede, geregistreerd bij de K.v.K. in Groningen onder nummer 01135857. Hieronder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van running- en wandelcoaching De Beweegreden, vertegenwoordigd door mevrouw A.Dillen-Simmers gevestigd te Sint Oedenrode.

Algemene voorwaarden van running- en wandelcoaching De Beweegreden, vertegenwoordigd door mevrouw A.Dillen-Simmers gevestigd te Sint Oedenrode. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden van running- en wandelcoaching De Beweegreden, vertegenwoordigd door mevrouw A.Dillen-Simmers gevestigd te Sint Oedenrode. 1. DEFINITIES In

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van RECRON Payrolling, voor

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Prima IT

Algemene voorwaarden Prima IT Algemene voorwaarden Prima IT Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Prima IT: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Prima IT V.O.F.., statutair gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities. 2. Toepasselijkheid. Pepijn Koning Multimedia. Versie geldig vanaf 9 juli 2012

Algemene voorwaarden. 1. Definities. 2. Toepasselijkheid. Pepijn Koning Multimedia. Versie geldig vanaf 9 juli 2012 Algemene voorwaarden Pepijn Koning Multimedia Versie geldig vanaf 9 juli 2012 1. Definities 1.1. Pepijn Koning Multimedia: de eenmanszaak Pepijn Koning, statutair gevestigd te Groningen en ingeschreven

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van Adende B.V. gevestigd te Raalte Gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder KvK-nummer 05072936 HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Definities 1.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct Deel A Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProStruct voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden New Business School BV

Algemene Voorwaarden New Business School BV Algemene Voorwaarden New Business School BV Artikel 1 Begrippen 1.1 NNNBS: de besloten vennootschap naar Nederlands recht Nyenrode New Business School, juridisch gevestigd te Amsterdam. 1.2 Student: degene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. Van: Waterdruppels Praktijkadres: Schellingwouderdijk 167, te Amsterdam

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. Van: Waterdruppels Praktijkadres: Schellingwouderdijk 167, te Amsterdam Algemene Voorwaarden voor dienstverlening Van: Waterdruppels Praktijkadres: Schellingwouderdijk 167, te Amsterdam Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in

Nadere informatie