CALORA TOWER GAS 15Si BE - 25Si BE - 35Si BE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CALORA TOWER GAS 15Si BE - 25Si BE - 35Si BE"

Transcriptie

1 België NL Staande gasgestookte condensatieketel CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE Installatie- en servicehandleiding C A

2 Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring beschreven standaardtype. Het is vervaardigd en in bedrijf genomen overeenkomstig de Europese richtlijnen. C00430-A De originele conformiteitsverklaring is bij de fabrikant op te vragen.

3 Inhoud Inleiding...6. Toegepaste symbolen In de handleiding gebruikte symbolen Op de apparatuur gebruikte symbolen...6. Afkortingen Algemeen Aansprakelijkheid fabrikant Aansprakelijkheid van de installateur Goedkeuringen Certificeringen Gascategorieën Aanvullende richtlijnen Fabriekstest...0 Veiligheidsinstructies en aanbevelingen.... Veiligheidsvoorschriften.... Aanbevelingen... 3 Technische beschrijving Algemene beschrijving Voornaamste componenten Werkingsprincipe Blokdiagram Circulatiepomp Waterdoorstroming Technische gegevens Eigenschappen van de sensoren Installatie Installatievoorschriften Leveringsomvang Standaardlevering Accessoires Montage mogelijkheden Typeplaat Plaatsen van het apparaat Ventilatie...3 0/06/

4 Inhoud Belangrijkste afmetingen Plaatsing van het apparaat Plaatsing van de ketel Plaatsing van de ketel op een SWW-toestel Plaatsing van de ketel links of rechts van het SWWtoestel Omkeren van de openingsrichting van de deur van het bedieningspaneel Wateraansluitingen Doorspoelen van de installatie Wateraansluiting van het verwarmingscircuit Aansluiten van het tapwatercircuit Aansluiten van het expansievat Aansluiten van de condensatie-afvoerleiding Vullen van de sifon Gasaansluiting Aansluitingen van de schoorsteenaccessoires Classificatie Lengte van de lucht-/rookgasleidingen Montage van de buitensensor Montage mogelijkheden Montage van de buitensensor Elektrische aansluitingen Besturingsautomaat Aanbevelingen Toegang tot de aansluitklemmenstrook Plaats van de elektronische printplaten Aansluiting van een directe verwarmingskring Aansluiting op een verwarmingskring en op een SWW-boiler Aansluiting van twee kringen en een SWWboiler Aansluiting van een buffervat Aansluiting zwembad Aansluiting van een combireservoir Aansluiten van accessoires Aansluiting in cascade Elektrisch schema Vullen van de installatie Waterbehandeling Vullen van de installatie Inbedrijfstelling Bedieningspaneel Omschrijving van de toetsen Omschrijving van het display /06/

5 5..3 Toegang tot de verschillende navigatieniveaus Navigeren in de menu s Controlepunten vóór inbedrijfstelling Ketel bedrijfsklaar maken Gascircuit Hydraulisch circuit Elektrische aansluitingen Het apparaat inschakelen Gasinstellingen Aanpassing aan een ander type gas Instelling van de gas-/luchtverhouding (Vollast) Instelling van de gas-/luchtverhouding (Laaglast) Basisinstelling van de gas-/luchtverhouding Controles en afstellingen na inbedrijfstelling Geef de parameters van de uitgebreide modus weer Stel de bij de installatie behorende parameters in Geef de kringen en generatoren een naam Aanpassen van de stooklijn Afsluitende werkzaamheden Weergave van de gemeten waarden Instellingen wijzigen De taal selecteren IJken van de sensoren Instellingen professioneel Het netwerk configureren Terug naar de fabrieksinstellingen Uitschakeling van het apparaat Uitschakeling van de installatie Vorstbeveiliging Controle en onderhoud Algemene instructies Instructies voor de schoorsteenveger Het onderhoud aanpassen Servicemelding Gegevens van de vakman voor de installateur... 0/06/

6 Inhoud 7.4 Standaard inspectie- en onderhoudswerkzaamheden Controle van de waterdruk Controle van het expansievat Controle van de ionisatiestroom Controle van de rookgasafvoer en de luchttoevoer op dichtheid Controle van de verbranding Controle van de automatische ontluchter Controle van het veiligheidsventiel Controle van de sifon Controle van de brander en schoonmaken van de warmtewisselaar Bij storing Anti-pendel Berichten (Code van type Bxx of Mxx) Berichtenoverzicht Fouten (Code van type Lxx of Dxx) Wissen van de sensoren uit het geheugen van de elektronische printplaat Foutenhistoriek Controle van de parameters en van de ingangen/ uitgangen (testmodus) Regelaarreeks Reserveonderdelen Algemeen Onderdelen Kast Hydraulische groep Bedieningspaneel Mantel Reserveonderdelenlijst /06/

7 0/06/

8 . Inleiding CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE Inleiding. Toegepaste symbolen... In de handleiding gebruikte symbolen In deze handleiding worden verschillende gevarenniveaus gebruikt om aandacht op de bijzondere aanwijzingen te vestigen. Wij doen dit om de veiligheid van de gebruiker te verhogen, problemen te voorkomen en om de technische bedrijfszekerheid van het apparaat te waarborgen. GEVAAR Kans op gevaarlijke situaties resulterend in ernstig persoonlijk letsel. WAARSCHUWING Kans op gevaarlijke situaties resulterend in licht persoonlijk letsel. OPGELET Kans op materiële schade. Let op, belangrijke informatie. ¼Verwijzing naar andere handleidingen of pagina s in deze handleiding.... Op de apparatuur gebruikte symbolen 4 Beschermingsaarde ~ Wisselstroom Lees voor het installeren en in bedrijf nemen van het apparaat de meegeleverde handleidingen aandachtig door. Breng de versleten producten naar een hiervoor bestemd inzamel- en recyclingpunt. Dit apparaat moet op de beschermingsaarde worden aangesloten. D0004-C 6 0/06/

9 CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE. Inleiding Let op, gevaar, onderdelen onder spanning. Alvorens handelingen uit te voeren de stroom uitzetten.. Afkortingen M0068-A 4 CLV: Gemeenschappelijk rookgasafvoer voor een gesloten ketel 4 SWW: Sanitair warm water 4 Interscenario-schakelaar: Domoticaschakelaar voor het centraliseren en bedienen van meerdere scenario s 4 Hi: Calorische onderwaarde 4 Hs: Calorische bovenwaarde 4 PPS: Polypropyleen - moeilijk ontvlambaar 4 PCU: Primary Control Unit - Elektronische printplaat voor controle werking brander 4 PSU: Parameter Storage Unit - Opslag van de parameters van de elektronische printplaten PCU en SU 4 SCU: Secondary Control Unit - Elektronische printplaat van het bedieningspaneel 4 SU: Safety Unit - Elektronische printplaat veiligheid 4 DWK: Driewegklep 4 HL: High Load - SWW-toestel met platenwarmtewisselaar 4 SL: Standard Load - SWW-toestel met spiraalbuis 4 SHL: Solar High Load - SWW-toestel op zonne-energie met platenwarmtewisselaar 4 SSL: Solar Standard Load - SWW-toestel op zonne-energie met spiraalbuis.3 Algemeen.3.. Aansprakelijkheid fabrikant Onze producten worden gemaakt volgens de verschillende van toepassing zijnde richtlijnen. Zij worden daarom geleverd met de [ markering en alle benodigde documenten. Vanwege de permanente zorg voor de kwaliteit van onze producten, zoeken wij voortdurend naar manieren om deze te verbeteren. Daarom houden wij ons het recht voor de in dit document genoemde specificaties te wijzigen. In de volgende gevallen zijn wij als fabrikant niet aansprakelijk: 4 Het niet in acht nemen van de gebruiksinstructies van het apparaat. 4 Achterstallig of onvoldoende onderhoud aan het apparaat. 4 Het niet in acht nemen van de installatieinstructies van het apparaat. 0/06/

10 . Inleiding CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE.3.. Aansprakelijkheid van de installateur De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de eerste inbedrijfstelling van het apparaat. De installateur moet de volgende instructies in acht nemen: 4 Lees de instructies van het apparaat in de meegeleverde handleidingen en neem deze in acht. 4 Installeer overeenkomstig de geldende wetgeving en normen. 4 Voer de eerste inbedrijfstelling en alle benodigde controles uit. 4 Leg de installatie uit aan de gebruiker. 4 Als onderhoud noodzakelijk is, waarschuw dan de gebruiker voor de controle- en onderhoudsplicht betreffende het apparaat. 4 Overhandig alle handleidingen aan de gebruiker..4 Goedkeuringen.4.. Certificeringen CE-identificatienummer CE-0085CM078 Klasse NOx 5 (EN 97 pr A3, EN 483) Type aansluiting Schoorsteen: B 3, B 33 Rookgasafvoer: C 3, C 33, C 43, C 53, C 83, C 93 De ketels voldoen aan het kwaliteitslabel HR TOP. 8 0/06/

11 CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE. Inleiding De apparaten voldoen aan de eisen en normen van het Koninklijk Besluit van 8 januari 004 en van 7 juli 009. Verklaring van overeenstemming Koninklijk Besluit v an 7/7/009 Déclaration de conformité à Arrêté royal du 7/7/ 009 Konformitätserklärung Königlicher Erlaß vom 7/7/0 09 Fabrikant: Fabricant: Hersteller: Op de markt gebracht door: Commercialisé par: Vertreiber: De Dietrich Thermique 57, rue de La Gare F Mertzwiller Remeha B.V. The Netherlands Met deze verklaren we dat de reeks toestellen zoals hierna vermeld, in overeenstemming zijn met het type model beschreven in de EG-verklaring van o vereenstemming, geproduceerd en verdeeld worden volgens de eisen van het Koninklijk Besluit van 7 juli 009. Par la présente, nous déclarons que les appareils d e la série mentionnée ci-après sont conformes au modèle type décrit dans la déclaration CE de confor mité, fabriqués et distribués conformément aux exigences de l Arrêté royal du 7 juillet 009. Hiermit erklären wir, dass die unten genannten Gerä ten, die in der EG-Konformitätserklärung genannten Typen entsprechen, und die Anforderungen des Königlichen Erlasses vom 7. Juli 009 hergestellt und vertrieben werden. Type product: Condenserende gas vloerketel Type de produit: Chaudiére de sol à gaz à condensa tion Produktart : Bodenstehender Brennwertkessel Model(len): Modèle(s): Calora Tower Gas 5, 5, 35 Si BE Toegepaste norm: EN 483 (999) en Koninklijk Besluit van 7 juli 009 Norme appliquée: EN 483 (999) et Arrêté Royal. du 8 juillet 009 Verwendete Normen : EN 483 (999) und Königlicher Erlaß vom 7. Juli 009 Certificeringsinstantie : Kiwa Gastec, PV van : , -009 Organisme de contrôle: Kiwa Gastec, PV de : Zertifizierungs Institut : Kiwa Gastec, Pb. von : Gemeten waarden, Mesures, Messwerten: Calora tower Gas 5 Si BE NOx: 33 mg/kwh CO: 7 m g/kwh Calora tower Gas 5 Si BE NOx: 38 mg/kwh CO: 36 m g/kwh Calora tower Gas 35 Si BE NOx: 4 mg/kwh CO: 56 m g/kwh Datum : W.F. Tijhuis Approval manager Remeha B.V. Responsable homologation Zertifizierungen 703/03/03/7 C00430-A.4.. Gascategorieën Categorie gas Type gas Aansluitdruk (mbar) I E(S), I 3P G0/5 (E-gas) 0/5 G3 (Propaan) 37/50 De fabrieksinstelling van de ketel is voor werking op de aardgasgroepen G0 en G5. 0/06/

12 . Inleiding CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE WAARSCHUWING Gebruik op propaan is alleen op aanvraag Aanvullende richtlijnen Naast de wettelijke voorschriften en richtlijnen, moeten ook de aanvullende richtlijnen in deze handleiding worden opgevolgd. Voor alle voorschriften en richtlijnen, zoals genoemd in deze handleiding, geldt dat aanvullingen of latere voorschriften en richtlijnen op het moment van installeren van toepassing zijn Fabriekstest Iedere ketel wordt voor het verlaten van de fabriek optimaal ingesteld en getest op: 4 Elektrische veiligheid 4 Afstelling (CO ) 4 Functie sanitair warm water 4 Waterdichtheid 4 Gasdichtheid 4 Parameterinstelling 0 0/06/

13 CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE. Veiligheidsinstructies en aanbevelingen Veiligheidsinstructies en aanbevelingen. Veiligheidsvoorschriften GEVAAR Indien u gas ruikt:. Gebruik geen vuur, rook niet, gebruik geen elektrische contacten of schakelaars (bel, verlichting, motor, lift, etc.).. Sluit de gasaanvoer af. 3. Open de ramen. 4. Spoor mogelijke lekkages op en dicht deze direct af. 5. Zit het lek vóór de gasmeter, waarschuw dan het gasbedrijf. GEVAAR Indien u rookgassen ruikt:. Schakel het apparaat uit.. Open de ramen. 3. Spoor mogelijke lekkages op en dicht deze direct af.. Aanbevelingen WAARSCHUWING 4 De installatie en het onderhoud van de ketel moeten door een erkend installateur worden uitgevoerd volgens de plaatselijke en nationale regelgeving. 4 Bij werkzaamheden aan de ketel, de ketel altijd spanningsvrij maken en de hoofdgaskraan sluiten. 4 Controleer de hele installatie na onderhouds- en servicewerkzaamheden op lekkages. OPGELET De ketel moet in een vorstvrije ruimte geïnstalleerd worden. Bewaar dit document in de nabijheid van de installatie. Manteldelen Manteldelen mogen alleen verwijderd worden voor onderhouds- en servicewerkzaamheden. Plaats na de onderhouds- en servicewerkzaamheden alle manteldelen terug. 0/06/

14 . Veiligheidsinstructies en aanbevelingen CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE Instructiestickers Instructie- en waarschuwingsstickers mogen nooit verwijderd of afgedekt worden en moeten gedurende de totale levensduur van de ketel leesbaar zijn. Vervang beschadigde of onleesbare instructie- en waarschuwingsstickers onmiddellijk. Wijzigingen Wijzigingen in de ketel mogen alleen uitgevoerd worden na schriftelijke toestemming van uw leverancier. 0/06/

15 CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE 3. Technische beschrijving 3 Technische beschrijving 3. Algemene beschrijving Staande gasgestookte condensatieketel 4 Hoog rendement verwarming. 4 Lage verontreinigende uitstoot. 4 Hoogwaardig elektronisch bedieningspaneel isense Pro. 4 Productie van sanitair warm water mogelijk door combinatie met een SWW-toestel. De ketel is voorzien van binnenverlichting. De binnenverlichting gaat aan in de volgende gevallen: De spanning naar de ketel wordt ingeschakeld: Het licht gaat 0 minuten branden. De spanning naar de ketel wordt uitgeschakeld: Het licht gaat 30 minuten branden. Voornaamste componenten 4 3 Rookgasafvoerpijp Meetpunt voor de rookgassen 3 Warmtewisselaar 4 Ontstekings/ionisatie elektrode 5 Behuizing voor besturingsprints 6 Bedieningspaneel 5 7 Bedieningsmodule 4 8 Waterdrukschakelaar 3 9 Circulatiepomp 0 Hydroblok Driewegklep 0 Veiligheidsklep 9 3 Mantel C00307-C 4 Expansievat 5 Gascombinatieblok 6 Ventilator 7 Luchtinlaatdemper 8 Mengbuis 9 Automatische ontluchter /06/

16 3. Technische beschrijving CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE 3.3 Werkingsprincipe Blokdiagram Ketel alleen Warmtewisselaar Hydroblok 3 Aanvoer verwarming 4 Primaire aanvoerleiding SWW-toestel 5 Primaire retourleiding SWW-toestel 6 Retour verwarming 7 Driewegklep 8 Circulatiepomp 9 Expansievat C C Verwarmingsketel met sanitair warmwatertoestel van het type 00HL / 0SHL Warmtewisselaar Hydroblok 3 Aanvoer verwarming 4 Ingang platenwarmtewisselaar 5 Uitgang platenwarmtewisselaar 6 Retour verwarming 7 Driewegklep 8 Circulatiepomp 9 Expansievat 0 Uitgang sanitair warm water Ingang sanitair koud water Platenwarmtewisselaar 3 Sanitair-warmwaterpomp 4 Boiler sanitair warmwater M0053-E 4 0/06/

17 CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE 3. Technische beschrijving Verwarmingsketel met sanitair warmwatertoestel van het type 00SL / 60SL / 00SSL Warmtewisselaar Hydroblok 3 Aanvoer verwarming 4 Ingang warmtewisselaar 5 Uitgang warmtewisselaar 6 Retour verwarming 7 Driewegklep 8 Circulatiepomp 9 Expansievat 5 Uitgang sanitair warm water 6 Ingang sanitair koud water 7 Boiler sanitair warmwater 8 Spiraalvormige warmtewisselaar sanitair water M0054-C Circulatiepomp De ketel is voorzien van een modulerende pomp, die door de besturingsautomaat op basis van ΔT wordt geregeld. De restopvoerhoogtes bij de verschillende vermogens zijn af te lezen uit de grafiek. Met de parameters MIN P.TOERENT en MAX P.TOERENT kan de instelling van de pompen gewijzigd worden. 4 Stel voor het wijzigen van het toerental van de pomp de parameters MAX P.TOERENT in (Eerst de CV-installatie ontluchten). 4 Indien er onvoldoende doorstroming in de radiatoren is of als deze niet volledig warm worden, kunt u het minimale toerental van de pomp verhogen met behulp van de parameter MIN P.TOERENT. Ketel CALORA TOWER GAS 5Si BE CALORA TOWER GAS 5Si BE CALORA TOWER GAS 35Si BE Type ketelpomp Pomp UPM 5-70 RES Pomp UPM 5-70 RES Pomp UPM 5-70 RES Eigenschappen van de pomp UPM 5-70 RES 0/06/

18 L A 3. Technische beschrijving CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE Verwarmingsketels 5-5 kw H (mbar) H (mbar) A 500 B 400 C D Q (l/h) C00345-E A 500 B 400 C D Q (l/h) C00345-E H (mbar) Q (l/h) 465 A H Voor de installatie beschikbare restopvoerhoogte Q Waterdebiet Nominaal vermogen (ΔT 0 K) A 0 kw B 5 kw C 0 kw D 5 kw Verwarmingsketels 5-5 kw H Voor de installatie beschikbare restopvoerhoogte Q Waterdebiet Nominaal vermogen (ΔT 0 K) A 0 kw B 5 kw C 0 kw D 5 kw Verwarmingsketels 35 kw H Voor de installatie beschikbare restopvoerhoogte Q Waterdebiet A Nominaal vermogen 35 kw (ΔT 0 K) Waterdoorstroming De modulerende regeling van de ketel begrenst het maximale temperatuurverschil tussen aanvoer en retour van het water en de maximale stijgsnelheid van de aanvoertemperatuur. Hierdoor worden voor de ketel geen eisen gesteld aan een minimum debiet. 3.4 Technische gegevens 6 0/06/

19 CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE 3. Technische beschrijving Keteltype Type gas Algemeen Nominaal vermogen (Pn) CV-bedrijf (80/60 ºC) Nominaal vermogen (Pn) CV-bedrijf (50/30 ºC) Nominaal vermogen (Pn) CV-bedrijf (40/30 ºC) Nominale belasting (Qn) CV-bedrijf (Hs) Nominale belasting (Qnw) SWW-bedrijf (Hs) Vollast rendement CV (Hs) (80/60 ºC) Vollast rendement CV (Hs) (50/30 ºC) Laaglast rendement CV (Hs) (Retourtemperatuur 60 C) Deellast rendement CV (Hs) (EN 9/4) (Retourtemperatuur 30 C) Gas- en rookgasgegevens Gasverbruik NOx-Uitstoot (Volgens EN97A3) Rookgashoeveelheid Rookgastemperatuur CALORA TOWER GAS 5Si BE Aardgas H G0 Aardgas L G5 CALORA TOWER GAS 5Si BE Aardgas H G0 Aardgas L G5 CALORA TOWER GAS 35Si BE Aardgas H G0 Aardgas L G5 kw 3,0-4,5,5 -, 5,0-4, 4, - 0,0 6,3-34,0 5, - 8, kw 3,4-5,8,8-3, 5,6-5,5 4,6 -, 7,0-35,9 5,8-9,8 kw 3,4-6,0,8-3,3 5,6-5,9 4,6 -,5 7, ,8-30, kw 3,4-6,7,8-3,9 5,8-7,8 4,8-3, 7, - 39,0 6,0-3,3 kw 3,4-6,7,8-3,9 5,8-3,5 4,8-7, 7, - 39,0 6,0-3,3 - % 86,9 86,9 86,7 86,7 87,3 87,3 - % 94,8 94,8 9,8 9,8 9,0 9,0 - % 85,5 85,5 86,5 86,5 86,0 86,0 - % 97,7 97,7 97,3 97,3 97,4 97,4 minimummaximum minimummaximum minimummaximum minimummaximum minimummaximum minimummaximum m3 /h 0,33 -,59 0,3 -,53 0,55-3,0 0,6-3,00 0,69-3,7 0,66-3,59 minimummaximum minimummaximum mg/kwh kg/h 5,3-5, - 8,9-49,3 -, - 57,3 - C Maximale tegendruk Pa Gegevens centrale-verwarmingscircuit Waterinhoud (Exclusief expansievat) Waterbedrijfsdruk minimum kpa (bar (MPa)) Waterbedrijfsdruk (PMS) maximum kpa (bar (MPa)) l,9 -,9 -,5-80 (0,8) 300 (3,0) Watertemperatuur maximum C 0 Bedrijfstemperatuur maximum C 90 Elektrische gegevens Voedingsspanning VAC 30 Opgenomen vermogen - Vollast Opgenomen vermogen - Qmax + Circulatiepomp max Opgenomen vermogen - Qmin + Circulatiepomp min maximum W maximum W 5 maximum W 4 0/06/

20 3. Technische beschrijving CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE Keteltype Type gas Elektrische beschermingsindex Overige gegevens CALORA TOWER GAS 5Si BE Aardgas H G0 Aardgas L G5 CALORA TOWER GAS 5Si BE Aardgas H G0 IP Aardgas L G5 CALORA TOWER GAS 35Si BE Aardgas H G0 Gewicht (leeg) kg Aardgas L G Eigenschappen van de sensoren Buitensensor Temperatuur ( C) Weerstand in Ω Vertreksensor circuit B+C Sanitair warmwatersensor Temperatuur ( C) Weerstand in Ω Vertreksensor - NTC Retoursensor - NTC (PCU Stelplaat) Temperatuur ( C) Weerstand in Ω /06/

21 CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE 4. Installatie 4 Installatie 4. Installatievoorschriften WAARSCHUWING De installatie van het apparaat moet door een erkend installateur worden uitgevoerd volgens de plaatselijke en nationale geldende regelgeving. In acht te nemen normen: 4 NBN D 5-003: binneninstallaties op aardgas en plaatsing van de gebruiksapparatuur 4 NBN D 5-006: binneninstallaties op commercieel butaan- of propaangas in de gasfase met een maximale bedrijfsdruk van 5 bar en plaatsing van de gebruiksapparatuur 4 NBN D : centrale verwarming, ventilatie en airconditioning 4 NBN B 6-00: ketelhuizen en schoorstenen 4 NBN B 6-00: centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen van minder dan 70 kw - Voorschriften betreffende hun installatieruimte, hun verluchting, hun luchtaanvoer en hun rookgassenafvoer 4. Leveringsomvang 4... Standaardlevering De levering omvat: 4 De ketel, voorzien van netsnoer 4 Buitensensor 4 Installatie- en servicehandleiding 4 Gebruikershandleiding 4... Accessoires Afhankelijk van het type installatie zijn de volgende accessoires leverbaar. Opties verwarmingsketel Benaming Neutralisatie-box van de condens Neutralisatiestation voor condens zonder hefpomp Veiligheidsthermostaat rookgassen colli DU3 BP5 JA38 0/06/

22 4. Installatie CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE Opties verwarmingsketel Benaming Adapter 80/5 Set met interne 3-wegafsluiter Kit externe kring Set gereduceerde bocht colli HR38 JA6 JA7 JA43 Opties voor regelaar Benaming Kabel RX Gesproken afstandsbewakingsmodule TELCOM Vertreksensor SWW-sensor Optionele print voor driewegklep Buffervat-sensor Buitensensor radio Module verwarmingsketel radio Interactieve draadloze afstandsbediening Interactieve afstandsbediening Omgevingssensor colli AD34 AD5 AD99 AD AD49 AD50 AD5 AD5 AD56 AD58 FM5 Opties sanitair warmwatertoestel Benaming Sanitair-warmwatertoestel 00HL Sanitair-warmwatertoestel 60SL Sanitair-warmwatertoestel 0SHL Verbindingskit tussen ketel en warmwaterbereider SL / SSL Verbindingskit tussen ketel en warmwaterbereider HL / SHL Verbindingsset tussen ketel en ander SWW-toestel colli ER5 ER3 ER0 JA8 JA9 JA0 0 0/06/

23 Auf ERDGAS H eingestellt für DE: Erdgas E CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE 4. Installatie 4.3 Montage mogelijkheden Typeplaat De typeplaat geeft belangrijke informatie over het apparaat: serienummer, model, gascategorie, enz.. Deze typeplaat wordt standaard op het onderste zijpaneel van het apparaat geplakt. Plak aan het einde van de installatie de in het zakje met de handleiding meegeleverde kenplaat op de mantel van het apparaat, op een zichtbare plaats. Réglé au gaz naturel H Geregeld voor aardgas H Preset for natural gas H G0-0 mbar C E 0/06/

24 4. Installatie CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE Plaatsen van het apparaat 00 () Aanbevolen minimum afstand min () min. 50 C F 4 Bepaal aan de hand van de richtlijnen en de benodigde opstellingsruimte de juiste plaats voor montage van de ketel. 4 Houd bij de bepaling van de juiste opstellingsruimte rekening met de toegestane positie van de rookgasafvoer- en / of luchttoevoeruitmonding. 4 Zorg voor voldoende ruimte rond de ketel voor een goede bereikbaarheid en vereenvoudiging van het onderhoud. WAARSCHUWING Het is verboden om, zelfs tijdelijk, brandbare producten en stoffen in de ketel of in de buurt van de ketel op te slaan. 700 OPGELET min De ketel moet in een vorstvrije ruimte geïnstalleerd worden. 4 Bij de ketel moet een wandcontactdoos met randaarde aanwezig zijn. 4 Voor de condensafvoer moet er een aansluiting op het riool in de buurt van de ketel zijn. min () M0055-C 00 () Aanbevolen minimum afstand 500 min. 50 Type SWW-toestel A 00 HL SL SHL 968 A min () M0056-C 0/06/

25 CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE 4. Installatie Ventilatie () Aanbevolen minimum afstand () 500() () min. 500 C E Aansluiting schoorsteen De luchtinlaten in het lokaal niet verstoppen (ook niet gedeeltelijk). De doorsnede van de ventilatie, die verplicht is in de ruimte waar de ketel geïnstalleerd is, moet voldoen aan de norm NBN D OPGELET Teneinde beschadiging van de ketels te voorkomen, dient vervuiling van de verbrandingslucht door chloor- of fluorverbindingen voorkomen te worden, daar deze uitermate corrosief zijn. Deze verbindingen bevinden zich bijvoorbeeld in spuitbussen, verf, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, waspoeder, wasmiddelen, lijm, pekel, enz... Daarom: 4 Dient geen lucht te worden aangezogen die aangevoerd wordt via ruimtes waar deze producten gebruikt worden: kapsalon, stomerij, industriële ruimtes (oplosmiddelen), ruimtes waar koelinstallaties staan opgesteld (risico van lekkende koelvloeistof), enz... 4 dienen in de buurt van de ketels dergelijke producten niet opgeslagen te worden. In geval van corrosie van de ketel en/of de randapparatuur door chloor- of fluorverbindingen is de contractuele garantie niet geldig. Trekgataansluiting Als de afvoer van de verbrandingsgassen en de aanzuiging van verbrandingslucht plaatsvinden via een concentrische leiding, is ventilatie van het ketelhuis nodig indien een mechanisch koppelstuk, volgens de beschrijving van de norm DTU 6., aanwezig is op de gastoevoer. 0/06/

26 4. Installatie CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE Belangrijkste afmetingen Legenda A Retour directe CV G¾" Z Vertrek directe verwarmingskring G¾" E Gastoevoer G/" R Condensatie-afvoer - PVC-leiding Ø 4x9 mm T Retour voor externe boiler bij aparte ketel opstelling - Colli JA0 (optie) G¾" Y Aanvoer voor externe boiler bij aparte ketel opstelling - Colli JA0 (optie) G¾" U Aanvoeraansluiting voor tweede groep - Colli JA6 / JA7 (optie) G¾" I Retouraansluiting voor tweede groep - Colli JA6 / JA7 (optie) G¾" P Ingang sanitair koud water G¾" a Uitgang sanitair warm water G¾" z Retourleiding SWW-circulatielus - Buis G¾" e Aftapkraan boilervat (Aan voorzijde van boilervat) buiten-ø 4mm r Primaire ingang spiraalbuis op zonne-energie buiten-ø 8mm t Primaire uitgang spiraalbuis op zonne-energie buiten-ø 8mm y Aansluiting lucht/rookgassen () Verstelbare voeten 0 tot 0 mm Losse ketel () , ,5,5 C C 4 0/06/

27 CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE 4. Installatie Verwarmingsketel met sanitair warmwatertoestel van het type 00HL , ,5 3, () M0057-B 0/06/

28 4. Installatie CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE Verwarmingsketel met sanitair warmwatertoestel van het type 60SL , ,5 3, () M0058-B () () ,5 97,5 8, ,5 M0059-D 6 0/06/

29 CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE 4. Installatie Verwarmingsketel met sanitair warmwatertoestel van het type 0SHL , ,5 3, () M0050-B , () () ,5 98 8, ,5 M005-C 0/06/

30 4. Installatie CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE 4.4 Plaatsing van het apparaat OPGELET 4 Zorg voor personen. 4 Hanteer het apparaat met handschoenen Plaatsing van de ketel. Verwijder de verpakking van de ketel, maar laat hem op de transportpallet staan.. Verwijder de bescherming. handleiding notice De technische documentatie bevindt zich in de verpakkingsbuffer. C00309-B 3. Open de toegangsdeur tot het bedieningspaneel. 4. Gebruik een schroevendraaier om de veren op de twee uiteinden los te klikken. 5. Verwijder het voorpaneel C0030-B 8 0/06/

31 CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE 4. Installatie 6. Verwijder de borgschroeven. 6 6 C003-C 7. Til de ketel op en plaats hem op de grond 7 C0037-B 0/06/

32 4. Installatie CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE 8. Zet het apparaat waterpas met behulp van de verstelbare voeten. () Instelbereik: 0 tot 0 mm 9. Plaats de frontmantel terug. 8 () C B Plaatsing van de ketel op een SWW-toestel. Zet het SWW-toestel op zijn plaats. ¼Zie de installatie-, gebruiks- en onderhoudshandleiding van het SWW-toestel.. Voer de hierboven beschreven stappen t/m 6 uit. ¼Zie hoofdstuk "Plaatsing van de ketel", pagina Plaats de verwarmingsketel op het warmwatertoestel. M005-B 30 0/06/

33 CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE 4. Installatie 4. Bevestig de ketel aan de voorzijde op het sanitair warmwatertoestel, met de meegeleverde schroeven Plaatsing van de ketel links of rechts van het SWW-toestel. Zet het SWW-toestel op zijn plaats. ¼Zie de installatie-, gebruiks- en onderhoudshandleiding van het SWW-toestel.. Zet de ketel naast het SWW-toestel. ¼Zie hoofdstuk "Plaatsing van de ketel", pagina Omkeren van de openingsrichting van de deur van het bedieningspaneel Standaard opent de toegangsdeur tot het bedieningspaneel naar links. Om de toegangsdeur naar het bedieningspaneel naar rechts te laten openen, gaat u als volgt te werk:. Open de deur van het bedieningspaneel en verwijder deze. C D. Haal de regelmodule uit zijn zitting en maak hem los. C003-C 0/06/

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Nederland NL Staande hoog rendement gasketel Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding 125466-05 EG Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens België NL Condenserende gaswandketels MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Gebruikershandleiding 5-AC Inhoud Inleiding...4. Toegepaste symbolen...4. Afkortingen...4.3 Algemeen...5.3. Aansprakelijkheid fabrikant...5.3.

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207 Nederlands Condenserende Low NO X gasketel BE Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200 Technische informatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 6 1. Verklaringen 7 2. Introductie 9 2.1 Toegepaste

Nadere informatie

GAS 210 ECO PRO. Installatieen servicehandleiding. gasketel. Hoog rendement Low NO X. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200.

GAS 210 ECO PRO. Installatieen servicehandleiding. gasketel. Hoog rendement Low NO X. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Nederlands Hoog rendement Low NO X gasketel NL Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200 Installatieen servicehandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 6 1. Verklaringen 7 2. introductie 8 2.1

Nadere informatie

Nederland nl. Gebruikershandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus

Nederland nl. Gebruikershandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Nederland nl Gebruikershandleiding Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c

Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c Technische informatie Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c Remeha Quinta 25/30s 28/35c Hoog Rendement gaswandtoestel met (c) of zonder (s) warmwatervoorziening Vermogens:

Nadere informatie

Remeha Gas 610 ECO. Technische informatie. Remeha Gas 610 ECO. Condenserende Low NO X. gasketel. Vermogens: 87-1146 kw

Remeha Gas 610 ECO. Technische informatie. Remeha Gas 610 ECO. Condenserende Low NO X. gasketel. Vermogens: 87-1146 kw Technische informatie Remeha Gas 610 ECO Remeha Gas 610 ECO Condenserende Low NO X gasketel Vermogens: 87-1146 kw 1 Remeha Gas 610 ECO INHOUD Voorwoord 4 1 Veiligheid 5 1.1 Toegepaste pictogrammen 5 2

Nadere informatie

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H prestige Nederlands Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud excellence in hot water 03/2011 - INHOUD Waarschuwingen 4 Gebruikers van het handboek 4 Symbolen

Nadere informatie

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 6 720 617 779-001.1DDC Hoog Rendement Gaswandketel Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5 nl Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 2 Produktoverzicht NL Produktoverzicht

Nadere informatie

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Intergas Verwarming BV

Intergas Verwarming BV Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort.

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort. COMBI NAIR UHR Installatievoorschrift Daalderop, veelzijdig in warmte Daalderop, opgericht in 1880 in Tiel, is in Nederland marktleider op het gebied van de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogwaardige

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Nefit Economy VR 24 Nefit Economy VRC 24/CW4 Vóór montage en onderhoud zorgvuldig lezen Het toestel voldoet aan de Europese norm (CE). Een verklaring van overeenstemming

Nadere informatie

Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65

Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65 Technische informatie Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65 Remeha Quinta 45/65 Hoog Rendement gaswandtoestellen Vermogens: Quinta 45: 8 43 kw Quinta 65: 12 65 kw 1 2 Remeha Quinta 45/65 INHOUDSOPGAVE Voorwoord

Nadere informatie

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 6 720 613 303-00.1O Hoog rendement ketel 28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL 2 Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel dit installatievoorschrift zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

EUROSTAR. Gaswandketel. Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC 6 720 613 184 (2012/03) NL. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

EUROSTAR. Gaswandketel. Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC 6 720 613 184 (2012/03) NL. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur 6 70 63 303-00.O Gaswandketel EUROSTAR Bosch 5 VRC Bosch 9 VRC Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften en verklaring van de

Nadere informatie

voorschrift 28.01 W 28.02 WT 32.01 W 32.02 WT www.awb.nl AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift 28.01 W 28.02 WT 32.01 W 32.02 WT www.awb.nl AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift 28.01 W 28.02 WT 32.01 W 32.02 WT AAN DE INSTALLATEUR Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid van het AWBconcept, heeft deze

Nadere informatie

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie NL NL Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1 Uitleg van de symbolen/ Veiligheidsinstructies. 3 1.1 Uitleg van de symbolen............... 3 1.2

Nadere informatie

Condair GS... serie C

Condair GS... serie C Condair GS... serie C Gasgestookte stoomluchtbevochtiger MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 1119201 NL 1212 3 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Helemaal in het begin 4 1.2 Opmerkingen voor de montage- en bedieningsinstructies

Nadere informatie

Technische informatie. Remeha Gas 350 L. Verbeterd Rendement. atmosferische gasketel. met premix branders. Vermogen: 57-152 kw

Technische informatie. Remeha Gas 350 L. Verbeterd Rendement. atmosferische gasketel. met premix branders. Vermogen: 57-152 kw Technische informatie Remeha Gas 350 L R e m e h a G a s 3 5 0 L Verbeterd Rendement atmosferische gasketel met premix branders Vermogen: 57 152 kw Remeha Gas 350 L INHOUD Voorwoord 4 1. Toestelomschrijving

Nadere informatie

Installatie- en gebruikersinstructie

Installatie- en gebruikersinstructie Installatie- en gebruikersinstructie Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 650 NL (2008.07) SM 6720608650 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheidsaanwijzingen en symbolen 3 1.1 Veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C)

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Voor de installateur Service-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Overzicht Nefit SmartLine HR(C) frame Overzichtstekening Nefit SmartLine HR(C) 8 9

Nadere informatie

GE434. Installatievoorschrift. 1Buderus

GE434. Installatievoorschrift. 1Buderus GE434 Installatievoorschrift 1Buderus Inhoudsopgave: Voorwoord 3 1.0 Algemeen 3 2.0 Voorschriften 3 3.0 Montage 3 3.1 Algemeen 4 3.2 Aansluitingen 4 3.2.1 Aanvoer- en retouraansluiting 4 3.2.2 Niveaubeveiliging

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2 833593 NL03 04/2001 09.04.2001 16:15 Uhr Seite 1 NL HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2 Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig

Nadere informatie

Handleiding voor installateur

Handleiding voor installateur Handleiding voor installateur Aard-warmtepomp LEK IHB NL 1251-3 431056 Een gedetailleerde uitleg van de toetsfuncties vindt u op pagina 32. Het bladeren door de menu' s en het verrichten van diverse instellingen

Nadere informatie

Ci-Bi. 20/30kW BORA. 1. Normen - Richtlijnen 2. Kenmerken. 5. Brander. 6. Onderhoud. 3. Installatierichtlijnen. 7. Werkingsincidenten

Ci-Bi. 20/30kW BORA. 1. Normen - Richtlijnen 2. Kenmerken. 5. Brander. 6. Onderhoud. 3. Installatierichtlijnen. 7. Werkingsincidenten DE INSTALLATIE- BORA HANDLEIDING 20/30kW Ci-Bi 1. Normen - Richtlijnen 2. Kenmerken 2.1 Afmetingen 2.2 Algemene kenmerken en uitrusting 2.3 Standaardlevering 2.4 Levering in optie 3. Installatierichtlijnen

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT FR BE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie