1.8.1 Organisatie van de kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op de openbare kermissen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.8.1 Organisatie van de kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op de openbare kermissen"

Transcriptie

1 Politiereglement 0 Voorafgaande bepalingen 0.1 Toepassingsgebied en vaststellingsmodaliteiten 0.2 De administratieve geldboete 0.3 De administratieve sancties opgelegd door het college van burgemeester en schepene n 0.4 Definities 1.1 Openbare orde Algemeen Openbare orde binnen het kader van evenementen Manifestaties en samenscholingen op het openbaar domein en openbare vergaderingen Openbare orde bij sportwedstrijden Minimale veiligheidsvereisten Algemeen Brandpreventie voor evenementen met standhouders Bijkomende veiligheidsmaatregelen Openbare orde en veiligheid Gemengde inbreuken 1.2 Openbare orde bij verkiezingen 1.3 Openbare overlast 1.4 Markten 1.5 Huisnummering, gebruik van gebouw-gevels en aanleg van geveltuintjes Nummering van huizen en gebouwen Gebruik van gevels van gebouwen Aanleg van geveltuintjes 1.6 Brandveiligheid in kamers, studio's en kamerwoningen Normen voor brandveiligheid in kamers, studio's en kamerwoningen Veiligheidsnormen 1.7 Carnavalviering 1.8 Kermissen Organisatie van de kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op de openbare kermissen 1/235

2 Toepassingsgebied en definities Plan van de kermis Toewijzing van standplaatsen De abonnementen De standplaatsen toegewezen voor de duur van de kermis Intrekking of opschorting Inname van de standplaatsen Opheffing van de kermis of van een aantal standplaatsen / wijziging van de duur De organisatie van de kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten openbare kermissen Toepassingsgebied en definities Voorafgaande toelating en toewijzing van standplaatsen Standgeld Voorschriften en formaliteiten inzake de inrichting van en de veiligheid tijdens de openbare kermis en tijdens de uitoefening van kermisactiviteiten op het openbaar domein en de exploitatie van de attracties Richtlijnen voor de reglementering van de bescherming tegen brand- & paniekrisico's Verbodsbepalingen Normen inzake geluid 1.9 Spelen op het openbaar domein, openbare speel- en skateterreinen 1.10 Stadsbegraafplaatsen en lijkbezorging Algemene bepalingen Stadsbegraafplaatsen Graftekens Onderhoud van graven 1.11 Residentieel woonwagenterrein Definities en toepassingsgebied Toewijzing en ingebruikname Gebruiksvoorwaarden Toezicht en sancties 2.1 Algemene Reinheid Reinheid van de openbare wegen Reinheid van de voetpaden, de bermen en de straatgoten Sluikstorten 2.2 Ophaling huisvuil Algemene bepalingen Inzameling van huisvuil Inzameling van grofvui l Selectieve inzameling van glas Selectieve inzameling van papier en karton Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval 2/235

3 2.2.7 Selectieve inzameling van groente, fruit en tuinafval Selectieve inzameling van snoeiafval Selectieve inzameling van plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons Selectieve inzameling van textiel en herbruikbare goederen De containerparken 2.3 Geluidshinder 2.4 Stoken Verbrandingsinstallaties Stoken in open lucht Schouwen en andere damp- of ventilatiekanalen 2.5 Dieren 2.6 Publiciteit en gevelverlichting aan gebouwgevels en aanhorigheden Algemene bepalingen Oprichtingsvoorwaarden (zie bijlage 3) Lichtornamenten en -spots Aanplakborden op schuttingen en afsluitingsmuren Aanplakborden tegen gebouwen Alleenstaande publiciteitsconstructies op prive-eigendom Alleenstaande publiciteitsconstructies op openbaar domein Publiciteit op gebouwen/constructies die voor handels- of nijverheidsdoeleinden worden aangewend Lichtreclames Uitbeeldingen Zonneschermen en markiezen met publiciteit Windschermen met publiciteit Lantaren met publiciteit Schilderen van publiciteit Klokken en temperatuursaanduidingen met publiciteit Vlaggen, wimpels en spandoeken met publiciteit Onderhoud en veiligheid Sancties bij niet-naleving 2.7 Publiciteit Routewijzers en aanplakkingen van aankondigingen op publiciteitsborden/tripodes/publieke aanplakborden Reclamebladen en drukwerk Uitdelen/uitwerpen op het openbaar domein van publiciteitsflyers, reclamedocumenten, reclamevoorwerpen, prospectussen, stalen en folders Voertuigen met reclamepanelen 3.1 Horeca Definities Algemene bepalingen Hygiëne-eisen 3/235

4 3.1.4 Brandveiligheid in horecazaken Het maken van muziek in horecazaken Terrassen, uitstallingen en inname van het openbaar domein bij manifestaties Controle 3.2 Het uitoefenen van portiersactiviteiten Definities Algemene bepalingen Het invulformulier incidentmelding Bijzondere vergunning 4 Nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein 4.1 Inleiding 4.2 Nutswerken van grote omvang 4.3 Nutswerken van kleine omvang 4.4 Nutswerken in het kader van infrastructuurwerken 4.5 Beschermde straten 4.6 Politie 4.7 Groenvoorziening 4.8 Technische bepalingen 4.9 Maatregelen 4.10 Documenten (zie bijlage) 5 Verkeer 5.1 Parkeren 5.2 Het plaatsen en verwijderen van rijwielen op het openbaar domein 5.3 Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en taxi's Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Vergunningsvoorwaarden voor taxi-auto's met of zonder standplaats op de openbaar domein 6 Provinciedomein Kessel-Lo: Reglement van orde 7 Strafbepalingen, bemiddelingsprocedure en slotbepalingen 7.1 Strafbepalingen 7.2 De bemiddelingsprocedure 7.3 Slotbepalingen 0 Voorafgaande bepalingen 0.1 Toepassingsgebied en vaststellingsmodaliteiten Artikel 1 4/235

5 Dit reglement is van toepassing op het grondgebied van de stad Leuven en op iedereen die zich op het grondgebied bevindt, ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit. Artikel 2 Dit reglement is eveneens van toepassing op alle politiereglementen en/of verordeningen van de stad Leuven die aanleiding kunnen geven tot een administratieve sanctie en die voor de sanctionering expliciet verwijzen naar dit reglement dat de administratieve sancties regelt. Artikel 3 Indien het proces-verbaal onvoldoende gegevens zou bevatten, kan de aangewezen ambtenaar de politiediensten verzoeken deze gegevens, eventueel na bijkomend onderzoek, nog toe te voegen aan het dossier. 0.2 De administratieve geldboete Artikel 4 Overeenkomstig de bepalingen in Artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet moet de overtreder zijn verweerschrift bij een ter post aangetekende zending uiterlijk de vijftiende dag na de dag van ontvangst van het aangetekend schrijven van de aangewezen ambtenaar versturen. De datum van de poststempel zal het bewijs van de tijdige verzending leveren. De termijn van vijftien dagen wordt niet verlengd wanneer de laatste dag valt op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag. 0.3 De administratieve sancties opgelegd door het college van burgemeester en schepenen Artikel 5 Het college van burgemeester en schepenen kan overeenkomstig Artikel 119 bis Nieuwe Gemeentewet bij wijze van administratieve sanctie overgaan tot: de administratieve schorsing van een afgegeven toestemming of vergunning; de administratieve intrekking van een afgegeven toestemming of vergunning; de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting; Artikel 6 Indien de inbreuk bestraft wordt met een in Artikel 5 bepaalde administratieve sanctie, moet het origineel van het proces-verbaal opgestuurd worden aan de aangewezen ambtenaar. Deze stuurt het proces-verbaal door naar het college van burgemeester en schepenen. Artikel 7 Volgend op een waarschuwing, zal aan de overtreder per post aangetekende brief worden meegedeeld, dat er aanwijzingen zijn dat er nog steeds een inbreuk is en dat het college overweegt een sanctie op te leggen 5/235

6 (schorsing of opheffing van de vergunning, sluiting van de instelling). Bij deze mededeling, deelt men ook mee waar en wanneer het dossier kan worden ingekeken, waar en wanneer de betrokkene zal worden gehoord, de wijze waarop en de termijn waarbinnen hij zijn verweermiddelen kan uiteenzetten en dat hij zich mag laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman. Artikel 8 De hoorzitting kan maar plaatsvinden als de meerderheid van het college van burgemeester en schepenen aanwezig is. Het college moet bovendien beslissen in dezelfde samenstelling waarin het college de betrokkene heeft gehoord. Artikel 9 De hoorzitting wordt genotuleerd en de aanwezigen worden bij het einde van de zitting uitgenodigd de notulen te ondertekenen. Artikel 10 Bij het opleggen van een administratieve sanctie moet het college van burgemeester en schepenen rekening houden met de ernst van de gevolgen van de overtreding. Artikel 11 De kennisgeving van de sanctie wordt ondertekend door de burgemeester en de stadssecretaris. Deze sanctie dient aan de overtreder ter kennis te worden gebracht door een aangetekend schrijven, ofwel door overhandiging tegen ontvangstbewijs. Artikel 12 De belanghebbende kan beroep indienen tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen bij de Raad van State. 0.4 Definities Artikel 13 Onder "openbaar domein" wordt in voorliggend reglement verstaan: Artikel 14 de openbare weg, te weten de wegen, pleinen en doorgangen die openstaan voor alle verkeer, hetzij voetgangersverkeer of ander verkeer de nabijheid van openbare wegen: elke plaats van waaruit gevaar kan ontstaan voor de gebruiker van de openbare weg de groene ruimtes: de openbare plantsoenen, wandelplaatsen, parken, tuinen, pleinen, speelterreinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de openbare weg, die openstaan voor het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen en ontspanning. 6/235

7 Onder "een voor het publiek toegankelijke plaats" wordt in voorliggend reglement verstaan: inrichtingen waar het publiek, namelijk andere personen dan diegene die nominatief zijn uitgenodigd, al dan niet tegen betaling toegang heeft. Een publieke oproep om zich nominatief te laten uitnodigen maakt de bijeenkomst publiek toegankelijk. Artikel 15 "Openbare overlast" is een lichte vorm van verstoring van openbare rust, veiligheid, gezondheid en reinheid en wordt in voorliggend reglement verstaan als: de individuele, collectieve of materiële gedragingen die het harmonieuze verloop van de menselijke activiteiten kunnen verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners kunnen beperken op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt de aantasting van de leefbaarheid of het leefbaarheidsgevoel door omgevingsfactoren van materiële of personele aard die mee het onveiligheidsgevoel veroorzaken. Artikel 16 "Openbare rust" wordt in voorliggend reglement verstaan als de afwezigheid van onrust, verstoring en wanorde op het openbaar domein en op de voor het publiek toegankelijke plaatsen. Artikel 17 "Openbare veiligheid" wordt in voorliggend reglement verstaan als de afwezigheid van ongevallen of gevaar voor ongevallen of de afwezigheid van gevaarlijke situaties die schade kunnen berokkenen aan personen en goederen. Artikel 18 "Openbare gezondheid" betreft in voorliggend reglement de door het bestuur uitgevaardigde maatregelen inzake gezondheid. Artikel 19 "Openbare reinheid" betreft in voorliggend reglement de door het bestuur uitgevaardigde maatregelen inzake afval om tegelijk een gezond beheer, alsook respect voor het milieu te waarborgen 1.1 Openbare orde Algemeen Artikel 20 Ieder die zich op het openbaar domein of een voor het publiek toegankelijke plaats bevindt, moet zich onmiddellijk schikken naar de verzoeken of bevelen van de politie met het oog op de vrijwaring van de openbare orde en/of de vereenvoudiging van de taken van de hulpdiensten en de bijstand aan personen in gevaar. 7/235

8 Artikel 21 Een activiteit kan onmiddellijk worden stopgezet als wordt vastgesteld dat de voorwaarden zoals opgelegd in de toegekende vergunning, niet worden nageleefd Openbare orde binnen het kader van evenementen Toepassingsgebied Artikel 22 Onder 'evenement' wordt verstaan: alle gebeurtenissen op het openbaar domein met een sociaal, cultureel, politiek, recreatief en/of sportkarakter, ongeacht het aantal deelnemers. Artikel 23 Doelstelling en uitgangspunt is om deze gebeurtenissen veilig en democratisch te beheren. Algemene bepalingen Artikel 24 Behoudens schriftelijke en voorafgaandelijke vergunning van de burgemeester is het organiseren van elk evenement op het openbaar domein verboden. De aanvraag tot organisatie van een evenement dient minstens 30 dagen voor de voorziene datum bij het college van burgemeester en schepenen ingediend te worden. Ze moet gedateerd en getekend worden door de persoon die verantwoordelijk is voor de organisatie die er zijn naam, voornaam, geboortedatum, adres en telefoonnummer moet vermelden. De ondertekenaar moet meerderjarig zijn en zijn burgerrechten mogen niet vervallen zijn. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden. Artikel 25 Alle evenementen op voor publiek toegankelijke plaatsen moeten minstens 48 uur voor de voorziene aanvang ervan, gemeld worden aan de politie. De melding moet alle gegevens van de organisator vermelden: identiteit, adres, geboortedatum, telefoonnummer (vast of mobiel). Artikel 26 Doop- en soortgelijke activiteiten moeten minstens 14 dagen vooraf gemeld worden aan de politie. De melding moet door de organisator worden gedaan. De melding moet alle gegevens van de organisator vermelden: identiteit, adres, geboortedatum, telefoonnummer (vast of mobiel). Artikel 27 De in onderhavig reglement beoogde vergunningen worden voorwaardelijk en herroepbaar afgegeven, in de 8/235

9 vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel, waarbij de gemeente geen enkele aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd betreffende de gebeurtenis op het openbaar domein. Artikel 28 De vergunningen kunnen op ieder moment ingetrokken worden wanneer het algemeen belang het vereist. Ze kunnen ook geschorst of ingetrokken worden door het college van burgemeester en schepenen wanneer de houder een overtreding begaat tegen onderhavig reglement, overeenkomstig de bij Artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet voorziene procedure. Indien blijkt dat de verstrekte inlichtingen in de aanvraag niet correct zijn, kan de vergunning ingetrokken worden. Artikel 29 De begunstigden moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de vergunning en erover waken dat het voorwerp van de vergunning geen schade kan berokkenen aan anderen, noch de openbare orde in het gedrang kan brengen. Artikel 30 De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de - al dan niet foutieveuitoefening van de activiteit waarvoor een vergunning werd afgeleverd. Artikel 31 Wanneer de vergunning betrekking heeft op een activiteit of een evenement in een voor het publiek toegankelijke plaats, moet deze vergunning zich op de plaats in kwestie bevinden. Wanneer ze betrekking heeft op een activiteit op het openbaar domein of een bezetting ervan, moet de aanvrager deze vergunning bij zich hebben tijdens de activiteit of de bezetting ervan. In beide gevallen moet de vergunning getoond worden op politieverzoek. Artikel 32 Bij risicovolle evenementen kan er een verbod uitgevaardigd worden door de burgemeester om als verantwoordelijke exploitant of door hem aangestelde personen van inrichtingen/uitbatingen en aanhorigheden die al dan niet tegen betaling voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang beperkt tot bepaalde categoriën van personen, gedistilleerde dranken, al dan niet in gemixte vorm, te verkopen en/of aan te bieden, zelfs gratis en in welke hoeveelheid ook, tenzij de consument na bestelling of aanbod bediend wordt binnenin de zaak of aanhorigheden en dit voor onmiddellijke consumptie aldaar. Aan de tapeilanden in de festival- /evenementenperimeter, zoals bedoeld in Artikel 31 van dit reglement, mogen tijdens risicovolle evenementen geen gedistilleerde dranken, noch samenstellingen van dranken die gedistilleerde dranken bevatten, verkocht en/of geschonken worden Manifestaties en samenscholingen op het openbaar domein en openbare vergaderingen Artikel 33 Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het organiseren van elke samenscholing, optocht of manifestatie op het openbaar domein en vergadering in openlucht verboden. 9/235

10 Artikel 34 Alle aanvragen tot het bekomen van een vergunning om een optocht, samenscholing of manifestatie te laten plaatsvinden moeten 30 dagen op voorhand schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen met vermelding van de volgende inlichtingen: Doel, datum, uur en plaats van de samenkomst; Schatting van het aantal deelnemers; De voorziene organisatiemiddelen; Naam, adres, (gsm)nummer en hoedanigheid van de verantwoordelijke; Het parcours, het vertrekuur, de plaats van ontbinding van de stoet. Artikel 35 De burgemeester kan door zijn voorafgaande vergunning bijeenkomsten toelaten. Deze toelating kan onderworpen zijn aan de volgende niet-limitatieve voorwaarden: De openbare orde mag niet verstoord worden; De reisweg dient in onderling overleg te worden besproken op een coördinatievergadering met de lokale en/of federale politie en wordt in onderling overleg definitief vastgelegd; Er wordt onder geen beding afgeweken van de reisweg, tenzij andersluidende richtlijnen van de politie; De organisator voorziet een verantwoordelijke die voor de politiediensten permanent aanspreekbaar is voor tijdens en na de manifestatie; De organisator voorziet een duidelijk herkenbare logistieke crew om mogelijke afwijkingen van de reisweg te verhinderen en om kleine en interne conflicten binnen de manifestatie in eerste instantie zelf op te vangen, door bijvoorbeeld te onderhandelen met de eigen deelnemers; De optocht of stoet dient goed aaneen te sluiten en er mogen geen gaten in de stoet gemaakt worden; Maskers en/of vermommingen die identificatie bemoeilijken en of onmogelijk maken, zijn niet toegelaten; Er mag geen gebruik gemaakt worden van voetzoekers, thunderflashes of andere soorten knal- of rookbommen, noch mag er met om het even welk brandbaar materiaal vuur worden gestookt op het openbaar domein; Er mogen geen blokkades op het openbaar domein opgericht worden; Prioritaire voertuigen moeten ten alle tijden doorgang worden verleend; Het openbaar vervoer moet steeds doorgang worden verleend; Smadelijke slogans en beledigingen van de nationale en regionale symbolen worden niet toegelaten; Betogen op de Grote Markt te Leuven en voor het stadskantoor van de stad Leuven op het Professor Van Overstraetenplein te Leuven wordt onder geen beding toegestaan; Aan de organisator kan gevraagd worden een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Eén of meerdere medische hulpposten dienen voorzien te worden. Artikel 36 Elke persoon die deelneemt aan een vergunde samenscholing op het openbaar domein of een vergadering in openlucht, dient zich te schikken naar de bevelen van de politie die tot doel hebben de veiligheid of het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen. Artikel /235

11 De houders van de in Artikel 3 bedoelde vergunning zijn verplicht zich te schikken naar de voorwaarden hierin vervat. Artikel 38 Alle betogingen met als doel eisen te doen gelden aan privé-woningen van personen die deze eisen kunnen inwilligen of de inwilliging ervan kunnen bewerkstelligen, zijn verboden. Artikel 39 De persoonlijke afgifte van petities of eisenbundels aan privé-woningen is verboden. Artikel 40 Het is eenieder verboden voorwerpen in het bezit te hebben die het verloop van de manifestatie of samenscholing kunnen verstoren, de veiligheid van de deelnemers in het gedrang kunnen brengen of de openbare orde verstoren Openbare orde bij sportwedstrijden A. Algemeen Artikel 41 Bij sportwedstrijden die niet onder de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden vallen, is het eenieder verboden om gedurende de ganse periode tijdens dewelke een sportwedstrijd doorgaat: 1. één of meer voorwerpen te gooien of te schieten van of naar het speelveld of de zone die het speelveld omringt, daaronder begrepen de tribunes; 2. de sportwedstrijden te verstoren door het aanzetten tot slagen en verwondingen, haat of woede ten opzichte van één of meer personen die zich in het stadion bevinden; 3. pyrotechnische voorwerpen bedoeld om licht, rook of lawaai te produceren binnen te brengen of in het bezit te hebben. 4. bepaalde zones binnen het stadion te betreden of pogen te betreden zonder in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs voor die zone, of die plaatsen die voor het publiek niet toegankelijk zijn te betreden of te pogen te betreden. De voor het publiek niet-toegankelijke plaatsen zijn het speelveld en de aansluitende zones die agfescheiden zijn van het publiek (zoals daar o.a. zijn de kleedkamers), en de muren, de omheiningen en andere middelen die bestemd zijn tot het scheiden van de toeschouwers; 5. de richtlijnen of bevelen gegeven door de veiligheidsverantwoordelijke, door een steward in uitvoering van zijn functie, door de politiediensten of door de hulpdiensten dienen steeds te worden nageleefd, behoudens wettelijk voorschrift, overheidsbevel of een andere uitdrukkelijke en voorafgaande toelating of gerechtvaardigde reden waaruit het geoorloofd karakter blijkt. B. Voetbalwedstrijden van OHL in stadion Den Dreef - Combiregeling Artikel 42 Bij voetbalwedstrijden in het stadion Den Dreef waarvoor een combiregeling wordt opgelegd, is het voor de 11/235

12 bezoekende supporters verboden om zich vroeger dan anderhalf uur voor het aanvangsuur van de wedstrijd te begeven binnen de perimeter, zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 12 september De burgemeester kan beslissen om een dergelijk verbod ook op te leggen bij andere voetbalwedstrijden. Artikel 43 Bij voetbalwedstrijden in het stadion Den Dreef waarvoor een combiregeling wordt opgelegd, dienen de bezoekende supporters binnen het halfuur na het affluiten van de wedstrijd, de perimeter zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 12 september 2011, te verlaten. Artikel 44 Bij voetbalwedstrijden in het stadion Den Dreef waarvoor een combiregeling wordt opgelegd, dienen alle alcoholische dranken bij aankomst in de perimeter, zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 12 september 2011, in de kofferruimte van de bus te worden geladen. De burgemeester kan beslissen om een dergelijke maatregel ook op te leggen bij andere voetbalwedstrijden. In voorkomend geval, kunnen de alcoholhoudende dranken in beslag worden genomen overeenkomstig de modaliteiten vervat in Artikel 30 van de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. Artikel 45 De busverantwoordelijke, met name de persoon die de bus heeft ingelegd, is verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften uit de Artikelen 42 tot en met 44. De bestuurder van het voertuig kan eveneens verantwoordelijk worden geacht voor de naleving van de voorschriften uit de Artikelen 42 tot en met Minimale veiligheidsvereisten Algemeen Artikel 46 Minimale doorgang In de eventuele festival-/evenementenperimeter, zoals omschreven in een afzonderlijke politieverordening of het in de toelating omschreven ingenomen deel van het openbaar domein dient ten allen tijde een vrije doorgang van 4 meter breedte en van 4 meter vrije hoogte te worden verzekerd. Tussen de standen en de huisgevels dient een doorgang te zijn van 1,5 meter breedte. De aan het publiek voorbehouden doorgangen moeten vrij blijven van alle voorwerpen en hindernissen die een obstakel zouden kunnen betekenen o.a. : reclameborden, manden, bakken, schragen, hangende voorwerpen, afval... Artikel 47 Binnen de eventuele festival-/evenementenperimeter, zoals omschreven in een afzonderlijke politieverordening of het in de toelating omschreven ingenomen deel van het openbaar domein, is het verboden om zich tussen de standen te verplaatsen met fietsen, al dan niet bereden, bromfietsen, rolschaatsen, skeelers, steps, of andere bewegingstoestellen. Deze bepaling is niet van toepassing op de deelnemers van sportwedstrijden Brandpreventie voor evenementen met standhouders Artikel /235

13 Brandpreventie Elke stand(houder), ongeacht de aard van het aangeboden product, dient binnen handbereik te beschikken over een brandblusser 6 kg. ABC of 2 X 5 kg. CO2. Het gebruik van deze blusser dient gekend te zijn bij de standhouder(s) en het personeel. De brandblussers dienen voorzien te zijn van een niet vervallen geldigheidsdatum of een keuringslabel met dito datum en stempel van een erkend keuringsorganisme. De standhouders die ter plaatse warme gerechten bereiden, dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Zowel de brandblusser als het branddeken bevinden zich op/in de stand, binnen handbereik. Omwille van brandveiligheid zijn motorvoertuigen niet toegelaten tussen of achter de standen, met uitzondering van de bedrijfsvoertuigen die geïntegreerd zijn binnen de stand. De brandkranen moeten over het ganse circuit vrij blijven. Ze moeten aangeduid worden op het plan. Er mogen geen standen over noch tegen geplaatst worden. Artikel 49 Algemene eisen voor warmtebronnen Verwarmingstoestellen met petroleum mogen enkel gebruikt worden met voorafgaande toestemming van de brandweer. Verlichtingstoestellen met open vlam zoals toortsen blijven ten allen tijde verboden. Tafelkaarsen zijn met voorafgaande toestemming wel toegelaten. In geen geval mogen warmtebronnen rechtstreeks in contact kunnen komen met het publiek. In de onmiddellijke omgeving van de warmtebronnen mogen geen brandbare materialen liggen. Onder de warmtebron zelf dient een brandveilige plaat gelegd te worden. Bij de warmtebronnen moet een brandblusapparaat 6 kg ABC of 2x5 kg CO2 binnen handbereik aanwezig zijn. Inzake het gebruik en de geldigheids- of keuringsdatum gelden de voorschriften inzake brandpreventie. Het blustoestel dient jaarlijks gekeurd te worden. Artikel 50 Specifieke eisen voor warmtebronnen 1 Bij gebruik van gas : Elke volle gasfles die gevuld werd in een erkend vulcentrum is voorzien van een veiligheidsetiket ( zwarte vlam op een rode achtergrond) en de gaskranen dragen een plastiek zegel. Indien dit niet het geval is, is de kans heel groot dat deze gasfles illegaal werd gevuld en dat de wettelijke verplichtingen niet werden nagevolgd. De gasflessen dienen steeds rechtop te staan en beveiligd tegen omvallen.de maximale keuringstermijn van deze gasflessen bedraagt, naargelang het type van de fles, 10 of 15 jaar. Op de gasflessen wordt steeds de datum van de eerste keuring en de herkeurdatum ingeslagen door een erkend organisme. Gebruik van de juiste ontspanner : Afhankelijk van het type gas dient steeds gebruik gemaakt te worden van de juiste ontspanner ( 28 of 37 mbar) op de gasfles. Voor Butaan : Aan de uitgang van de gasflessen met butaan moet men altijd een drukregelaar (ontspanner) plaatsen die druk van 1700 mbar naar 28 mbar reduceert. Voor Propaan : De propaaninstallaties dienen (vanaf 2 toestellen) altijd uitgerust te worden met een dubbele ontspanning. Een eerste ontspanner wordt buiten aan de gasflessen geplaatst die de gasdruk reduceert van 7 bar naar 1,5 bar 13/235

14 wat de aanbevolen druk is voor het binnentreden in lokalen. De tweede ontspanner, geplaatst juist voor de gebruikstoestellen, reduceert de druk van 1,5 bar naar 37 mbar of 50 mbar. De plaatsing van een enkele ontspanner die de druk reduceert van 7 bar naar 37 mbar of 50 mbar mag slechts toegelaten worden wanneer de gasfles of gasflessen slechts aangesloten zijn aan één toestel. Vaste gasinstallaties dienen jaarlijks gekeurd te worden. Het geldige keuringsattest dient aanwezig te zijn in de stand. Gebruik van soepele leidingen volgens de Europese norm EN 559 : Voor gebruiksinspallaties op butaan of propaan mogen GEEN andere slangen gebruikt worden dan deze die aanvaard zijn voor vloeibaar gemaakte petroleumgassen in de gasfase. Op de slangen zijn leesbare, onuitwisbare markeringen aangebracht met maximum één meter tussen elke markering. Bij deze markeringen staat tenminste de waarde van de maximale werkdruk (min 15 bar), alsook het fabricagejaar, het merk of logo van de fabrikant en de aard van het gas waarvoor de slang mag gebruikt worden. De slang mag maximum 2 meter lang zijn en dient regelmatig vervangen te worden vervangen. Deze slang dient om de 5 jaar te worden vervangen. De uiteinden van de slang worden vastgehecht door spanbeugels op de slangnippels die aangepast zijn aan haar inwendige diameter. De aandacht van de gebruiker dient gevestigd te worden altijd op de goede staat van de slang te letten. 2 : Bij gebruik van elektriciteit : De installatie dient conform het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties te zijn. Bij elektriciteitsafname vanuit een onroerend goed dient een geldig elektrisch keuringsattest voorgelegd. Voor een particuliere woning is de geldigheidstermijn van dit keuringsattest max. 25 jaar, voor een handelspand (bedrijf, winkel ) max. 5 jaar. Elektrische toestellen en verlengdraden dienen een CEBEC-label te dragen. De standen en wagens met een vaste installatie op elektriciteit dienen een geldig keuringsattest van een erkend keuringsorganisme te kunnen voorleggen aan het kontroleteam van de veiligheidsdiensten. 3. : Bij gebruik van houtskool In geen geval mag het publiek rechtstreeks in contact kunnen komen met de warmtebron. Artikel 51 Veiligheidsregels voor podia De podia en hun elektrische installaties moeten gekeurd zijn door een erkend keuringsorganisme onverminderd de bepalingen van het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties. Voor de podia moet eveneens een attest van stabiliteit kunnen voorgelegd worden. Elk podium moet voorzien zijn van de nodige blusmiddelen overeenkomstig het advies van de verantwoordelijke van de brandweer. Dit wil zeggen minimaal 1 brandblusapparaat met een capaciteit van 6 kg ABC of 2x5 kg CO2. Inzake het gebruik en de geldigheids- of keuringsdatum gelden de voorschriften inzake brandpreventie. Alle bekleding van de podia dient van de klasse M2 te zijn. Dit verzekert een "veilige reactie bij brand". De nodige attesten moeten ter plaatse deze klasse kunnen staven. De plannen met de inplanting van het podium/de podia dienen voorafgaand bezorgd te worden aan brandweer en politie, die deze inplanting gunstig moeten adviseren. De geluidsinstallaties op alle podia moeten kunnen gebruikt worden als veiligheidsomroepinstallatie. Artikel /235

2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling

2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling Gemeenteraad Openbare zitting 26 juni 2015 Dienst administratieve sancties (BM) 2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling Beleidscontext 1 Algemeen

Nadere informatie

Stad Komen-Waasten. Algemeen politiereglement. «Aangenaam leven in Komen-Waasten»

Stad Komen-Waasten. Algemeen politiereglement. «Aangenaam leven in Komen-Waasten» Stad Komen-Waasten Algemeen politiereglement «Aangenaam leven in Komen-Waasten» INHOUDSTAFEL VOORWOORD HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Doelstellingen, toepassingsveld en gemachtigde agenten

Nadere informatie

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS vaststelling GR 27-03-2009, wijzigingen GR 23-10-2009, GR 17-12-2010 en GR 25-03-2011 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen Hoofdstuk II Rust en veiligheid

Nadere informatie

ALGEMEEN POLITIEVERORDENING 1 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMEEN POLITIEVERORDENING 1 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMEEN POLITIEVERORDENING 1 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder «openbare ruimte» : 1. de openbare weg, met inbegrip van de bermen,

Nadere informatie

Stad Mechelen. Algemene Bestuurlijke Politieverordening

Stad Mechelen. Algemene Bestuurlijke Politieverordening Stad Mechelen Algemene Bestuurlijke Politieverordening Inhoudstafel. Titel 1. Algemene bepalingen 5 Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk 2. Begrippen 5 Hoofdstuk 3. Precair en herroepbaar karakter

Nadere informatie

Protocol. Leuven Handelt! vzw Tiensevest 170A 3000 Leuven. Stad Leuven Prof. Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Protocol. Leuven Handelt! vzw Tiensevest 170A 3000 Leuven. Stad Leuven Prof. Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Stad Leuven Prof. Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Leuven Handelt! vzw Tiensevest 170A 3000 Leuven Onderwerp: De Langste Dag Leuven op 20 juni 2015 Inzake de bescherming van de participanten en bezoekers

Nadere informatie

STADSBESTUUR Extract uit het notulenboek van de gemeenteraad van de Stad Blankenberge BLANKENBERGE Zitting van 13 mei 2014

STADSBESTUUR Extract uit het notulenboek van de gemeenteraad van de Stad Blankenberge BLANKENBERGE Zitting van 13 mei 2014 STADSBESTUUR Extract uit het notulenboek van de gemeenteraad van de Stad Blankenberge BLANKENBERGE Zitting van 13 mei 2014 Aanwezig: Jeannine Puype; voorzitter; Patrick De Klerck; burgemeester; Johan Van

Nadere informatie

ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht

ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht REGLEMENT ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht 21/10/2002 ARTIKEL 1 Wekelijks worden op het domein van de Markten van Anderlecht algemene markten gehouden op vrijdag, zaterdag

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder wordt verstaan;

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010 Vastgesteld door de gemeenteraad op 1 juli 2010 Inwerkingtreding: 8 juli 2010. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1:1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Algemene plaatselijke verordening

Algemene plaatselijke verordening Algemene plaatselijke verordening Gemeente Haarlemmerlied en Spaarnwoude Vastgesteld op 27 januari 2015 Bekend gemaakt op 11 februari 2015 In werking getreden op 19 februari 2015 INDEX HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening

Verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening Gewijzigde regeling Gemeenteblad, 2010, 11 Gemeente Houten Verordeningen Naam van de regeling: Verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening Besluit: Gelezen de adviezen en het voorstel

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering drs. Th.L.N. Weterings Mw. H. van Donge

Nadere informatie

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2008, nr.

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2008, nr. Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2008, nr. 251 besluit: - APV Wijk bij Duurstede 2003 met uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. Inhoudstafel

6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. Inhoudstafel 6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen Bron : BINNENLANDSE ZAKEN Publicatie : 15-07-2013 nummer : 2013000448 bladzijde : 43926 Dossiernummer : 2013-07-06/01

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening 2008

Algemene Plaatselijke Verordening 2008 Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (geconsolideerde versie, geldig vanaf 13-4-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Amsterdam Officiële naam Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

Zitting van 23 december 2013

Zitting van 23 december 2013 Zitting van 23 december 2013 Aanwezig : De Heer Callens K., Burgemeester-Voorzitter; De Heer en Mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K., en Lepla M.; Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

Bijlage 6 bij agendapunt 9 Toelichting (versie behorende bij besluitoptie B van het AB-voorstel van 2 november 2011)

Bijlage 6 bij agendapunt 9 Toelichting (versie behorende bij besluitoptie B van het AB-voorstel van 2 november 2011) Bijlage 6 bij agendapunt 9 Toelichting (versie behorende bij besluitoptie B van het AB-voorstel van 2 november 2011) Algemeen De verantwoordelijkheid van het schapsbestuur om regels binnen het gebied te

Nadere informatie

Evenementengids stad Herentals

Evenementengids stad Herentals Evenementengids stad Herentals Evenementengids stad Herentals 1 Inhoudsopgave 1 Checklist... 4 1.1 Fase 1: voorbereiding... 4 1.2 Fase 2: organisatie... 4 1.3 Fase 3: uitvoering... 5 1.4 Fase 4: nazorg...

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB Definities: - Seizoen: periode van augustus van het ene jaar t/m juli van het volgende jaar - Bestuurslid: iedereen die een bestuurlijke taak vervult binnen de FBRB,

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN Administratieve Bepalingen ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 3 HOOFDSTUK I 3 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV INHOUD 0. Formulier algemene veiligheidsinformatie 1. Algemene aannemingsvoorschriften 2. Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften voor aannemers 3. Verzekering 4.

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd

Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd FUIFWIJZER Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd FUIFWIJZER Een fuif organiseren Hoe pak ik dat aan? INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 DE VOORBEREIDING...6 1. De eerste

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie