Veiligheid op elektrische installaties in een onderwijsomgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheid op elektrische installaties in een onderwijsomgeving"

Transcriptie

1 Veiligheid op elektrische installaties in een onderwijsomgeving Algemene inzichten veiligheid op elektrische installaties De bevoegdheidsverklaring BA4 en BA5 Wilfried Mariën Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Demonstratiewerkplaatsen voor Veilig Werken Convenant FOD WASO - Onderwijs 2011

2 inhoud Wettelijke basis Algemene inzichten veiligheid op elektrische installaties Rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking Risicofactoren voor de mens Elektrische schok: effecten op het lichaam Absolute conventionele grensspanningen De bevoegdheodsverklaring: codificatie over bekwaamheid van personen Onderscheid BA4 en BA5 Wie verleent, inhoud, randvoorwaarden Elektrische installaties in een leeromgeving: ambigu karakter De gebouwgebonden elektrische installatie Leeratelier, praktijkklas, labo In concreto procedures voor veilig werken de 8 Gouden Regels werken met derden Verantwoordelijkheden van de hiërarchische lijn Foutsimulaties: oefeningen in het demolabo elektriciteit

3 Wettelijke basis Algemeen Reglement voor de Arbeidsveiligheid (ARAB) Wet welzijn op het werk Codex over het welzijn op het werk Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) Aandacht voor: Onderscheid oude en nieuwe elektrische installaties (gebouwgebonden elektrische installatie) Ambigu karakter van elektrische installaties in een onderwijsomgeving: gebouw praktijkinstallatie praktijkklas Steeds linken met welzijnsregelgeving

4 Algemene inzichten veiligheid op elektrische installaties Rechtstreekse aanraking: direct contact met een blanke geleider onder spanning» Verwijderen» Omhullen» Hindernissen aanleggen» Isoleren Verliesstroomschakelaar = bijkomend! Onrechtstreekse aanraking: indirect contact met geleidende massa s die toevallig onder spanning staan Keuze van toestel (arbeidsmiddel): CE Veiligheidsklasse toestel: klasse 1, 2 en 3 Dynamische beveiligingscomponenten op de elektrische installatie (opgelet: ngl. het elektrisch netstelsel):» smeltzekering automaat» verliesstroomschakelaar aarding» Isolatiebewaking

5 Risicofactoren voor de mens Onderscheid: elektrische schok - elektrocutie Risicofactoren: Frequentie van de stroom: 50 Hz Grootte van de stroom I, eenheid: ampère (A) Tijdsduur van blootstelling: min sec - msec Gevolgde weg door het lichaam» blootstelling vitale organen De weerstand R, eenheid : ohm () Soort spanning:» wisselspanning, gelijkspanning veiligheidsspanning

6 Elektrische schok: effecten op het lichaam Stroomsterkte fysiologisch effect duur blootstelling 0,01 1 ma gewaarwordingsdrempel 1 5 ma gevoel verdwijnt, verstijving van de hand 5 ma duidelijk waarneembare elektrische schok 5-15 ma samentrekking spieren loslaten problematisch ma loslaten onmogelijk; min ademhalingsproblemen; pijndrempel ma samentrekken spieren ademhaling min/sec verhoging bloeddruk, onregelmatige hartslag

7 Elektrische schok: effecten op het lichaam Stroomsterkte fysiologisch effect duur blootstelling ma verlies bewustzijn < 1 hartcyclus hartfibrillatie > 1 hartcyclus ma hevige schok: - bewustzijnsverlies < 1 hartcyclus - hartfibrillatie > 1 hartcyclus - verbrandingsverschijnselen > 500 ma Samengevat: - verstoring vitale functies: bloedsomloop, ademhaling, zenuwstelsel - brandwonden - schade aan spieren, skelet, urinestelsel (myoglobine in het bloed)

8 U = I x R Imax = 25 ma welke contactspanning? Umax = Imax x R R = 2000 Ω R = 1000 Ω R = 500 Ω BB1 droge huid BB2 natte huid BB3 doorweekte huid Umax = 25 ma x 2000 Ω = 50 volt indirecte aanraking, BB1 25 volt BB2 12 volt BB3

9 Praktijkklas elektriciteit: aandachtspunten De absolute conventionele grensspanning: (AREI, art. 31 & 32) voor de onrechtstreekse aanraking, en de rechtstreekse aanraking: toestand menselijk lichaam wisselspanning gelijkspanning met rimpel zonder rimpel BB1 droge huid 50/25 V 75/36 V 120/60 V BB2 natte huid 25/12 V 36/18 V 60/30 V BB3 doorweekte huid 12/ 6 V 18/12 V 30/20 V Bescherming door gebruik van zeer lage veiligheidsspanning

10 Werken onder netspanning De veiligheidscurve De relatie met de aarde: T De elektrische netstelsels TT TNC - TNS IT (IU, )

11 De bevoegdheidsverklaring Wettelijke basis: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI): artikel 47 Laatst gewijzigd bij KB 25/04/2004; BS 26/05/2004 Codificatie over bekwaamheid van personen: cfr. parameters uitwendige invloedsfactoren (AREI art.19) Wie verleent, aan wie: relatie werkgever-werknemer werken met derden Inhoud, randvoorwaarden: aandacht: art. 47 gelinkt met andere regels Welke opleidingen, kennis, vaardigheden, attitude Invulling van de randvoorwaarden : AREI: artikel 266, waaronder aard van de werkzaamheden en de werkprocedures: resultaat van de gevoerde risicobeoordeling De Wet Welzijn op het Werk, en zijn uitvoeringsbesluiten: RA

12 Uitwendige invloedsfactoren cfr. AREI art. 19, gewijzigd bij KB van 07/05/2000 Uitbater elektrische installatie is verplicht plan op te stellen, met relevante uitw. Invloedsfactoren Ondertekend door uitbater en erkend keuringsorganisme Codificatie van verscheidene parameters, die invloed hebben: dmv 2 letters en 1 cijfer: eerste letter tweede letter cijfer algemene categorie aard van de invloedsfactor mate van aanwezigheid van de invloedsfactor van de invloedsfactor A: omgeving A,B,C,D,E,F, 1 t.e.m. 8 B: gebruik G,H,K,L,M,N C: constructie Elke installatie dient individueel geëvalueerd te worden cfr. preventieadviseur

13 Normale uitwendige invloedsfactoren in een installatie Klasse beschrijving invloed art. AREI indeling AA temperatuur 144 & AD aanwezigheid van water 84 & AE vreemde vaste lichamen 29 & AF corrosie of vervuilende stoffen 146 & AG mechanische belasting 147 & AH trillingen 148 & AK inwerking flora (planten) 149 & AL inwerking fauna (dieren) 149 & AM zwerfstromen, elektromagn. invloeden 139 & AN zonnestralen BA bekwaamheid van personen 47 & BB toestand menselijk lichaam 31 & BC contact aardpotentiaal 47 & BD mogelijkheid tot ontruiming & BE behandelde en opgeslagen goederen & CA bouwmaterialen CB structuur van gebouw

14 Codificatie over bekwaamheid van personen omschrijving: BA1 BA2 BA3 BA4 - BA5 BA1 gewone, niet hieronder geclassificeerde personen BA2 kinderen in de voor hen bestemde lokalen BA3 personen die niet over al hun fysische of geestelijke vermogens beschikken BA4 gewaarschuwden BA5 vakbekwamen

15 De bevoegdheidsverklaring BA4 of BA5 AREI, art. 47 BA4 = gewaarschuwde Personen die: - ofwel voldoende onderricht werden aangaande de elektrische risico s - ofwel permanent worden bewaakt door een vakbekwaam persoon BA5 = vakbekwaam Persoon die via kennis, verkregen door opleiding of ervaring, de gevaren verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden zelf kan inschatten, én maatregelen treft om de daaruit voortvloeiende specifieke risico s te elimineren of tot een minimum te beperken.

16 De bevoegdheidsverklaring BA4 of BA5 Wie verleent? De werkgever aan werknemer: document Inhoud van de bevoegheidsverklaring: Vereiste kennis: vaktechnische basiskennis risico s op de elektrische installatie Welke opleidingen werden gevolgd? ngl de opleidingsbehoefte cfr voorgaande Regelgeving ( ) werkprocedures Aard van de elektrische installatie (bvb welk elektrisch netstelsel?) Welke werkzaamheden? Traceerbaarheid van voorgaande Geldigheidsduur eventuele bijkomende voorwaarden

17 De bevoegdheidsverklaring BA4 of BA5 Generieke opleidingen kunnen gegeven door extern instituut, bvb: Vaktechnische kennis; cfr diploma wetgeving, algemene inzichten, Kennis van de verschillende elektrische netstelsels MAAR specifieke opleiding door/via werkgever : Aard van de elektrische installatie (bvb welk elektrisch netstelsel?) geactualiseerde elektrische schema s, plan uitwendige invloeden, Aard van de toegelaten werkzaamheden Risico s op de elektrische installatie: risicoanalyse! Werkprocedures: resultaat van de gevoerde risicobeoordeling

18 Elektrische installaties in een onderwijsomgeving: ambigu karakter 1. De gebouwgebonden elektrische installatie 2. De elektrische oefeninstallatie van het leeratelier, de praktijkklas, in een leeromgeving Belang van een goede werkorganisatie: Wie is bevoegd, voor wat? Onderscheid maken tussen de gebouwgebonden elektrische installatie en de elektrische oefeninstallatie van het leeratelier Keuring door erkend organisme? Wie is installatieverantwoordelijke? Is de installatieverantwoordelijke noodzakelijk houder van een bevoegdheidsverklaring BA4 of BA5?

19 Elektrische installatie 1. De gebouwgebonden elektrische installatie Elektrisch schema (geactualiseerd!) Verslag uitwendige invloedsfactoren (AREI art. 19), Risico-analyse Keuringsverslag erkend organisme periodiciteit van de herkeuringen: LS: 5 jaar / HS: jaarlijks herkeuring oude elektrische installaties: KB van 2 juni 2008 (!) Géén indienststellingsverslag (eerste keuring = conformiteitsverslag) Wie is bevoegd? Attest gewaarschuwde (BA4) of vakbekwaam (BA5): art. 47 AREI Werkprocedures: de 8 Gouden Regels : art. 266 AREI Wie is installatieverantwoordelijke?

20 Elektrische installatie 2. Leeratelier, praktijkklas of labo met een elektrische oefeninstallatie Elektrisch schema Risicoanalyse indienststellingsverslag Werkspanning? Hoger dan de ZLVS? Soort elektrisch netstelsel? TT-net; IT-net? Verslag uitwendige invloedsfactoren Géén keuringsverslag door erkend organisme: arbeidsmiddel Bevoegdheidsverklaring voor de vakleerkracht: attest BA5 van vakbekwaamheid Wie is installatieverantwoordelijke?

21 Praktijkklas: aandachtspunten Configuratie praktijklokaal, didactische apparaten (CE label?) Werkspanning van de oefeninstallatie? Welk elektrisch netstelsel? Aanbeveling: TT-net + stringente werkprocedures Voorbeeldfuncte voor job: werkzaamheden = spanningsloos Hoe beveiligd? Werkprocedures: Wie mag schakelen? Bevoegdheden; bevoegdheidsverklaringen Is de titularis met attest BA5 effectief vakbekwaam? Mag de leerkracht het praktijklokaal verlaten? Instructies: gekend én toegepast Begrijpen de leerlingen de veiligheidsvoorschriften? Mogelijkheden om hulp in te roepen? Welzijn op het werk geïntegreerd in het leerplan

22 De 8 Gouden Regels Voor werkzaamheden aan elektrische installaties waaronder: werkzaamheden buiten spanning (Ref: AREI, art 266) 1. Werkvoorbereiding 2. Het vrijschakelen 3. Vergrendelen 4. Meten 5. Aarden en kortsluiten 6. Afbakenen van de werkzone 7. De vrijgave 8. Het terug onder spanning brengen: na akkoord van de installatieverantw.

23 Taken van de hiërarchische lijn Dynamisch risicobeheersingssysteem: voorstellen en adviezen Onderzoek ongevallen en incidenten; voorstellen van maatregelen Controle arbeidsmiddelen, beschermingsmiddelen Tijdig inwinnen adviezen D.P.B.W. Controle op bekwaamheid, opleiding, instructies Waken over naleving van de instructies Controle op communicatie en goede praktijk Procedures voor veilig werken: onderdeel opleiding BA4 en BA5 Preventiemaatregelen gekend??? Preventiemaatregelen onderdeel van het leerplan? Cfr. EU aanbeveling

24 De hiërarchische lijn Wie? Aansprakelijkheid: tenlastelegging Verantwoordelijkheid Toezichtsverplichting Toezichtsverantwoordelijkheid Art e.v. Burgerlijk Wetboek Art. 418 e.v. Strafwetboek Wie is installatieverantwoordelijke? Vaste (gebouwgebonden) elektrische installatie Praktijkklas elektriciteit Wie tekent attesten BA4 en BA5 Vaste (gebouwgebonden) installatie Praktijkklas

25 Werkomgeving en procedures voor veilig werken 1. welk elektrisch netstelsel is in gebruik? Gebouwgebonden elektrische installatie TT, TNC, TNS, Elektrische oefeninstallatie in een praktijkklas: IT niet relevant! 2. Is er aarding? Wat is de aardingsweerstand? 3. Oude/nieuwe installatie: cfr periodieke herkeuring 4. Kritisch evalueren: ouderdom gebouw/ouderdom elektrische instalatie 5. Zijn er uitbreidingen gebeurd? Wanneer? Welke? Herkeurd? 6. Welke veiligheidscomponenten geïnstalleerd? tegen overstromen, kortsluitstromen, verliesstromen Zijn ze relevant voor de installatie (soort elektrisch net) ken hun technische specificaties (voor de vervanging bij defect) Werken ze: testen!

26 in concreto Wie verleent het attest? De werkgever Aandacht: specifieke situatie in een leeromgeving bepaal de randvoorwaarden: werkspanning oefeninstallatie? vakleerkracht elektriciteit = BA5 leerling = beschouwd als BA4, onder permanent toezicht BA5 Procedures voor veilig werken Wie is Installatieverantwoordelijke? (ref: AREI, art. 266) persoon aangeduid om de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de elektrische installatie op zich te nemen niet noodzakelijk houder van BA4 of BA5 Communicator! Aanbeveling: gestuctureerde aanpak in een onderwijsomgeving Taak van de hiërarchische lijn

27 We onthouden: Voor het verlenen van attesten BA4 en BA5: Generieke opleidingen kunnen gegeven door extern instituut, bvb: Algemene inzichten, cfr. deze opleiding MAAR specifieke opleiding door/via werkgever : Aard van de elektrische installatie (bvb welk elektrisch netstelsel?) geactualiseerde elektrische schema s, plan uitwendige invloeden, Aard van de toegelaten werkzaamheden Risico s op de elektrische installatie: risicoanalyse! Werkprocedures: resultaat van de gevoerde risicobeoordeling

VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Een mythe of werkelijkheid

VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Een mythe of werkelijkheid VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Een mythe of werkelijkheid 1 BA4 BA5 DOCUMENTATIE RISICOANALYSE bevoegdheid van mensen Uw dossier As built Risico s zien Acties nemen 1 SPIE Belgium 2 Het K.B. K.B. 4/12/2012

Nadere informatie

Inhoudstafel. Tiene Nobels 1

Inhoudstafel. Tiene Nobels 1 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL 1 HOOFDSTUK 1: VERMOGENELEKTRONICA... 3 1 INLEIDING... 3 2 HAKKERS... 3 3 DIODEGELIJKRICHTERS... 3 4 GESTUURDE GELIJKRICHTERS OF MUTATOREN... 3 4.1 Principe... 3 4.2 Driefasig

Nadere informatie

Resultaat review VCA-ETT 2014: overzicht wijzigingen

Resultaat review VCA-ETT 2014: overzicht wijzigingen Hfdstuk Ond. ET TT / Aandachtsbol Toelichting 01. Wetgeving 01.05 Toezicht op V&G Wetgeving 01.05.03 De kandidaat kan de sanctioneringsmogelijkheden van de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE

OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE ONBEMANDE VERKEERSCAMERA : DE SEMI-VASTE SNELHEIDSCAMERA V E I L I G H E I D S - E N G E Z O N D H E I D S P LAN - O N T W E R P Definitief Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

Elektrische veiligheid - hoogspanning

Elektrische veiligheid - hoogspanning Elektrische veiligheid - hoogspanning Opgesteld door: Richard Groenewegen Huub Smeets Chrit Leenders Nico Koolmees 2 maart 2008 D_Elektrische_veiligheid_hoogspanning 1 Inhoudsopgave 1. Effect van de risicofactor...

Nadere informatie

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Veilig uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Supported

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico s van lawaai op het werk (B.S. 15.2.2006) Afdeling I. - Toepassingsgebied

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Wetgeving mbt brand : overzicht 3. ARAB art 52 opgeheven? 4. Het KB van

Nadere informatie

Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning

Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning Basisopleiding 2011 (voor werkleiders) V 1.0 Enkele afspraken 2 Overzicht 1. Elia als netbeheerder 2. De HS-toestellen 3. Gevaren en risico

Nadere informatie

Elektriciteit. Arbouw-advies voor de bouwnijverheid

Elektriciteit. Arbouw-advies voor de bouwnijverheid Elektriciteit Arbouw-advies voor de bouwnijverheid Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren en het ziekteverzuim te

Nadere informatie

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN APRIL 2011 Belgische Seveso-inspectiediensten Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale

Nadere informatie

Preventie van brand in land- en tuinbouw

Preventie van brand in land- en tuinbouw Preventie van brand in land- en tuinbouw September 2009 Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Deze brochure werd samengesteld aan de hand van het eindwerk voor Preventieadviseur niveau 2 van de

Nadere informatie

Veiligheid samenvatting:

Veiligheid samenvatting: Veiligheid samenvatting: Hoofdstuk wetgeving, veiligheid, gezondheid en milieu Welke wetten liggen er aan de grondslag van de huidige veiligheidswetgeving? Veiligheidswet dateert van 1952 tot midden 1996

Nadere informatie

Afdeling 1. Toepassingsgebied en definities

Afdeling 1. Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden (B.S. 28.12.2010; erratum: B.S. 8.2.2011)

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk

De preventie van psychosociale risico s op het werk De preventie van psychosociale risico s op het werk Lieve Ponnet (Adviseur-generaal) Evy Hilderson (attaché jurist) Afdeling normen welzijn op het werk Algemene directie humanisering van de arbeid FOD

Nadere informatie

INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG

INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG NOVEMBER 2007 BELGISCHE SEVESO-INSPECTIEDIENSTEN Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

DE CE-MARKERING VAN ELEKTROTECHNISCHE BESTURINGEN. Deel 2 : Indeling opgesteld uit de normen EN 292-2 en EN 60 204-1

DE CE-MARKERING VAN ELEKTROTECHNISCHE BESTURINGEN. Deel 2 : Indeling opgesteld uit de normen EN 292-2 en EN 60 204-1 DE CE-MARKERING VAN ELEKTROTECHNISCHE BESTURINGEN Deel 1 : Inleiding Voorwoord 1. De geschiedenis van de Europese Unie 2. Regelgeving van de Europese Unie 3. De CE markeringsrichtlijn 4. De richtlijnen

Nadere informatie

Werken op hoogte Ir. Christl BOLLE Adviseur AD Humanisering van de arbeid Afdeling Promotie van de arbeid Directie van de Modelwerkplaats

Werken op hoogte Ir. Christl BOLLE Adviseur AD Humanisering van de arbeid Afdeling Promotie van de arbeid Directie van de Modelwerkplaats Werken op hoogte Ir. Christl BOLLE Adviseur AD Humanisering van de arbeid Afdeling Promotie van de arbeid Directie van de Modelwerkplaats 03/10/2012 1 Inhoud 1. Overzicht wetgeving 2. Werken van op ladders

Nadere informatie

Afdeling I. Definities. 1 de Minister: de Minister die het welzijn op het werk in zijn bevoegdheid heeft;

Afdeling I. Definities. 1 de Minister: de Minister die het welzijn op het werk in zijn bevoegdheid heeft; Koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 11.7.2007) Gewijzigd

Nadere informatie

TECHNISCHE VERPLICHTINGEN

TECHNISCHE VERPLICHTINGEN TECHNISCHE VERPLICHTINGEN Deze aanneming omvat: 1. Het leveren en plaatsen van de installaties: Deel I Verlichting en drijfkracht Deel II Zwakstroominstallaties Deel III Hoogspanningsinstallatie Deel IV

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie