ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP ARBEIDSPLAATEN K.B. van 4 /12 / 2012 (B.S. 21 / 12 / 2012) TOELICHTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP ARBEIDSPLAATEN K.B. van 4 /12 / 2012 (B.S. 21 / 12 / 2012) TOELICHTING"

Transcriptie

1 1. SCOPE ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP ARBEIDSPLAATEN K.B. van 4 /12 / 2012 (B.S. 21 / 12 / 2012) TOELICHTING Dit besluit bevat regels met betrekking tot: * het technisch dossier dat de elektrische installatie beschrijft en dat door de werkgever moet samengesteld en bewaard worden; * de werkzaamheden aan elektrische installaties; * de bekwaamheid en de opleiding van en de instructies voor de werknemers, om de risico s te vermijden tijdens de uitvoering van de opdrachten waarmee deze werknemers belast zijn; * de risicobeoordeling; * de te nemen preventiemaatregelen. 2. TOEPASSINGSGEBIED a. Dit K.B. is van toepassing op werkgevers, werknemers en daarmee gelijkgestelde personen zoals voorzien in de welzijnswet. b. Onder het K.B. vallen alle elektrische installaties op arbeidsplaatsen die gebruikt worden voor de productie, de verdeling, het transport, de omvorming en gebruik van elektrische energie, waarvan de nominale frequentie van de stroom niet groter is dan Hz. De voorschriften van het K.B. zijn eveneens van toepassing op de installaties welke zijn aangehaald als uitzonderingen in het Art van het AREI waarop het A.R.E.I. niet van toepassing is (spoorwegen, militaire overheid, telecommunicatie, schepen, luchtnavigatie, motorvoertuigen, grondstofmijnen, informatica en gegevensverwerkingen, teledistributie) behalve de voorschriften van de artikelen 7 en 8 van het K.B. welke op deze installaties niet van toepassing zijn. 3. SITUERING & KADER a. Het K.B. van 4/12/2012 (B.S. 21/12/2012) vervangt het K.B. van 2/06/2008 (B.S.19/06/2008) en is van toepassing op ALLE ELEKTRISCHE INSTALLATIES en niet alleen op de oude installaties zoals voorzien was in het K..B. van 2/06/2008. b. De artikelen 1 tot en met 23 en de twee bijlagen van het K.B. van 4/12/2012 worden opgenomen in de CODEX Titel III : Arbeidsplaatsen Hoofdstuk II : Elektrische installaties. c. Zowel het K.B. van 2/06/2008 als het K.B. 4/12/2012 kaderen in de modernisering van de bepalingen van het ARAB en brengt deze over naar een uitvoeringsbesluit van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Met deze Koninklijke Besluiten heeft de wetgever volgende doelstellingen voor ogen : (1) De basisprincipes van de wetgeving betreffende de elektrische installaties te laten aansluiten bij de basisprincipes van de andere uitvoeringsbesluiten van de wet welzijn van 4 augustus (2) De werkgever eraan herinneren dat het correct laten keuren van een elektrische installatie geen garantie is op absolute veiligheid en het belang van de risicoanalyse herbevestigen bij alle elektrische installaties. (3) Het veiligheidsniveau van de oude installatie op een hoger niveau brengen en in de lijn brengen met het veiligheidsniveau van de installaties die onder het toepassingsgebied van het AREI vallen. 4. TECHNISCHE UITVOERING van de ELEKTRISCHE INSTALLATIE a. Het koninklijk besluit bepaalt dat de uitvoering van ELKE elektrische installatie ten minste aan de bepalingen van het AREI moet voldoen behalve voor de oude installaties (zie verder). 02_ELEKTRISCHE INSTALLATIES_ARBEIDSPLAATEN_KB _TOELICHTING_GD RD : 2013/04/03 1/9

2 b. Voor de oude elektrische installaties werd in de mogelijkheid voorzien om af te wijken van de minimale voorschriften betreffende de uitvoering van de installatie. De oude elektrische installaties mogen voor de uitvoering ervan voldoen aan de voorwaarden die vermeld staan in Bijlage I van het K.B. In deze Bijlage werd de inhoud van de afdeling IV van het vorige koninklijk besluit van 2 juni 2008 overgenomen. 5. WAT IS EEN OUDE ELEKTRISCHE INSTALLATIE Onder OUDE ELEKTRISCHE INSTALLATIES verstaat het K.B., elektrische installaties waarvan de uitvoering ter plaatse is aangevangen : - ten laatste op 1 /10 / 1981 voor de elektrische installaties van de inrichtingen die geen elektriciteitsdienst bestaande uit BA4 (gewaarschuwden) of BA5 (vakbekwaam) personeel (AREI art. 47) heeft; - ten laatste op 1 / 01 / 1983 voor de andere elektrische installaties. 6. CONTROLE van de ELEKTRISCHE INSTALLATIES door een ERKEND ORGANISME a. Voor de controle van de elektrische installaties werd eveneens een onderscheid gemaakt tussen de oude en de nieuwe elektrische installaties. b. Elke elektrische installatie, zowel oude als nieuwe, maakt het voorwerp uit van een gelijkvormigheidscontrole en een periodieke controle die plaats vindt met dezelfde frequentie als deze bepaald in het AREI. c. De oude elektrische installaties worden bovendien onderworpen aan een eerste controle die ten laatste moet worden uitgevoerd op 1 januari Deze controle heeft betrekking op de overeenstemming van de oude elektrische installaties met de bepalingen van Bijlage I. Het resultaat van deze controle is een VERSLAG met daarin de afwijkingen t.o.v. de eisen van de aangehaalde bijlage. d. Belangrijke wijzigingen en uitbreidingen van elektrische installaties moeten gecontroleerd worden door een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC) / Erkend Organisme (EO). Voor deze installaties moet dus een verslag van een conformiteitscontrole kunnen voorgelegd worden samen met alle plannen, schema s, berekeningsnota s, enz... In de scope (onderwerp) van deze verslagen is klaar en duidelijk vermeld wat werd nagezien : - gebouw X - Y, - lokalen enz en - de verdeelborden ALSB, VB1, VB2, VB3, VB4, enz e. Alle elektrische installaties gebouwd sedert het invoege treden van het A.R.E.I. hebben normaliter een conformiteitscontrole (conformiteitsonderzoek) gehad. Het resultaat van elk onderzoek heeft een VERSLAG als gevolg. 02_ELEKTRISCHE INSTALLATIES_ARBEIDSPLAATEN_KB _TOELICHTING_GD RD : 2013/04/03 2/9

3 In de scope van elk van deze verslagen zou duidelijk moeten aangegeven zijn welke gedeelten er gecontroleerd werden zodat achteraf geen discussies mogelijk zijn m.b.t. Is het een oude of is het een nieuw installatie. Dit is heel belangrijk voor het opmaken van de inventaris EN voor het aanduiden van de oude installaties (Art. 11 v/h K.B.) in de bedrijven. Deze aanduidingen zijn UITERST BELANGRIJK indien er werken worden uitgevoerd zowel door eigen personeel als door derden. In deze verslagen zijn de inbreuken op de voorschriften van het A.R.E.I. opgenomen, hetgeen een hulp kan zijn bij het opmaken van de risicoanalyse. Sommige erkende organismen geven soms ook wel een aantal nota s of bemerkingen of suggesties of opmerkingen m.b.t. datgene wat de agent-onderzoeker heeft gezien tijdens zijn rondgang voor het uitvoeren van de controle. f. De Minister van Welzijn, FOD WASO, kan nadere regels vastleggen m.b.t. de eerste controle, nml. : (1) de uitvoering van deze eerste controle; (2) de vorm en de inhoud van het verslag. 7. OVERGANGSBEPALINGEN a. Elke oude elektrische installatie moet uiterlijk : (1) op 31 december 2014 voldoen aan de bepalingen van de afdeling II wat de uitvoering van de risicoanalyse betreft en waarbij het VERSLAG van de eerste controle gebruikt kan worden als basis. Op grond van deze analyse worden de nodige algemene preventiemaatregelen ter bescherming van de werknemers getroffen, en (2) op 31 december 2016 aan de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van het K.B. m.a.w. de uitvoering van de elektrische installatie moet voldoen aan de eisen van Bijlage I. b. Wat de bepalingen van de artikelen 8 en 9 betreft, is het de werkgever echter toegestaan om de termijn met maximum 2 jaar te overschrijden, dus 31 / 12 /2018 mits een gedetailleerd uitvoeringsplan dat met advies van de preventieadviseur en het Comité is opgesteld. In de periode waarin de elektrische installaties nog niet voldoen aan de bepalingen van de artikelen 8 en 9, dienen zij wel te blijven beantwoorden aan de bepalingen van het ARAB T III Hfdst I Afd 1 (de bestaande artikelen artikelen 184 tot en met 266 bis blijven voorlopig nog bestaan). 8. PRAKTISCHE UITVOERING DOSSIER a. Documentatie (Afdeling VII v/h K.B. 4/12/2012) : (1) Algemeen Dossier elektrische installatie : (a) opgesteld en bijgehouden op een geschikte drager door de WG; (b) ter beschikking houden van de personen die het nodig hebben voor het uitvoeren van hun werk of voor het vervullen van hun opdracht. 02_ELEKTRISCHE INSTALLATIES_ARBEIDSPLAATEN_KB _TOELICHTING_GD RD : 2013/04/03 3/9

4 (2) Inhoud (a) Schema s en plannen (A.R.E.I. artikelen 16 & 17) : 1) De plannen en schema's bevatten op ondubbelzinnige wijze een titel, een volgnummer, de versie en de datum. 2) Iedere elektrische installatie maakt het voorwerp uit van een of meerdere : i. stroombaanschema s; ii. inplantingsplannen; iii. situatieplannen van de aardverbindingen; iv. plannen met de uitwendige invloeden (plannen met bijlage). 3) Indien van toepassing zijn de hiervoor genoemde schema's en plannen aangevuld met een : i. zoneringsplan (onderdeel van het ExplosieVeiligheidsDocument); ii. plan van de vitale stroombanen; iii. plan van de ondergrondse leidingen. 4) Indien noodzakelijk voor het begrip, de correcte installatie en de veilige uitbating, zijn deze schema's en plannen aangevuld met : i. functionele schema's; ii. uitvoeringsschema s; iii. samenstellingsplannen van de uitrustingen. 5) De schema's en plannen kunnen worden aangevuld met documenten die op een meer gedetailleerde wijze de verschillende kenmerken van het elektrisch materieel en/of de producten bevatten. 6) De schema's, plannen en hun bijlagen zijn geactualiseerd en zijn ter plaatse ter beschikking gehouden van iedereen die gemachtigd is tot het uitoefenen van toezicht, controle, onderhoud, herstelling of omvorming van de installatie. b. Installatiedelen welke niet voldoen aan de bepalingen van het A.R.E.I. (zie hoger): (1) identificatie van deze delen; (2) conclusie van de RA van deze delen; (3) verantwoording van de getroffen preventiemaatregelen ter bescherming van het welzijn van de werknemers welke een gelijkaardige waarborg geven zoals zou gegeven zijn door het naleven van de voorschriften van het A.R.E.I. c. Berekeningsnota s en documenten als staving voor de naleving van de voorschriften van het A.R.E.I. en van de naleving van dit K.B. voor de oude installaties. d. Verslag van de gelijkvormigheidscontrole voor nieuwe installaties en het verslag van het eerste controlebezoek voor de oude installaties alsook de verslagen van het laatste en het voorlaatste controlebezoek. e. Instructies : (1) instructies en opleidingen voor het personeel dat instaat voor het uitvoeren van installatie-, herstellings- en onderhoudswerkzaamheden alsook voor operatoren voor het uitvoeren van bepaalde interventies in hun arbeidspost rekening houden met de lokale omstandigheden van de elektrische installaties; 02_ELEKTRISCHE INSTALLATIES_ARBEIDSPLAATEN_KB _TOELICHTING_GD RD : 2013/04/03 4/9

5 (2) voor EHBO van elektrische oorsprong op oordeelkundig gekozen plaatsen. f. Lijst van de WN s die een code BA4 (gewaarschuwde) en BA5 (vakbekwaam) hebben verkregen : (1) Lijst van de WN s met code BA4, voor elkeen wordt een attest opgesteld door de WG, rekening houdende met hun bekwaamheid, met vermelding van : (a) naam en voornaam, (b) de toegekende activiteiten : aan of nabij elektrische installaties, vervangen van, bijplaatsen van, schakelen van..., enz, (c) onderdelen van de installaties : de voorziene spanningsgebieden (hoog- of laagspanning), netstelsels, kortsluitstromen, type materiaal (klasse I-II-III, EEx, IP X1 X2 A/B/C/D X3, enz... (2) Lijst van de WN s met code BA5, voor elkeen wordt een attest opgesteld door de WG, rekening houdende met hun bekwaamheid, met vermelding van : (a) naam en voornaam, (b) de toegekende activiteiten : aan of nabij elektrische installaties, vervangen van, bijplaatsen van, schakelen van..., enz, (c) onderdelen van de installaties : de voorziene spanningsgebieden (hoog- of laagspanning), netstelsels, kortsluitstromen, type materiaal (klasse, EEx, IP X1 X2 A/B/C/D X3, enz 9. WERKZAAHEDEN (Afdeling II) a. Werknemers in het bedrijf : (1) Voor de installaties van transmissie en de distributie van elektrische energie zijn de voorschriften van de artikelen 192 tot en met 197 van toepassing. Deze artikelen zijn enkel bindend verklaard geworden voor deze domeinen welke gerealiseerd werden na 1 januari (2) Voor alle bedrijven zijn de voorschriften van toepassing van het A.R.E.I. Art. 266 : werkzaamheden aan elektrische installaties. (a) Toepassingsgebied : Op alle werkzaamheden die aan, met of in de omgeving van elektrische installaties worden uitgevoerd. Toelichting : 1) Werkzaamheden aan en met elektrische installaties vergen bijzondere opleidingen, instructies en begeleiding van het personeel die deze werken moeten uitvoeren. 2) Werkzaamheden in de omgeving van elektrische installaties vergen niet dezelfde eisen zoals in punt 1) hiervoor. Dit kunnen zowel elektrische als nietelektrische werkzaamheden zijn. 02_ELEKTRISCHE INSTALLATIES_ARBEIDSPLAATEN_KB _TOELICHTING_GD RD : 2013/04/03 5/9

6 (b) Definities : 1) Werkzaamheid : alle activiteiten, elektrische als niet-elektrische, welke met een elektriciteitsgevaar gepaard gaan. 2) Elektrische werkzaamheden : acties aan, met of in de omgeving van een elektrische installatie welke rechtstreeks betrekking hebben op de elektrische installatie. Bvb : installeren, aansluitingen, vervangingen, wijzigingen, uitbreidingen, metingen, proefnemingen, onderhoud, schoonmaken,. 3) Niet-elektrische werkzaamheden : acties in de omgeving van een elektrische installatie welke geen rechtstreekse betrekking hebben op de elektrische installatie. Bvb : grond-, bouw-,snoei-,reinigings- en schilderwerkzaamheden. 4) Exploitatiewerkzaamheden : acties met een speciaal karakter in en van de elektrische installatie. Bvb :bedienings-, besturings- en controlewerkzaamheden zoals predictieve en visuele onderzoeken, proeven en metingen,. 5) Werkzaamheden onder spanning : acties waarbij een persoon in aanraking kan komen met blanke delen onder spanning of in de zone onder spanning binnendringt, hetzij met een lichaamsdeel, hetzij met arbeidsmiddelen of uitrustingen. 6) Werkzaamheden in de nabijheid van delen onder spanning : acties waarbij een persoon binnendringt in de nabijheidszone zonder de zone onder spanning binnen te gaan hetzij met een lichaamsdeel, een arbeidsmiddel of een uitrusting, 7) Werkzaamheden buiten spanning : acties op elektrische installaties welke noch onder spanning, noch elektrisch geladen zijn nadat alle maatregelen ter voorkoming van elektriciteitsrisico genomen zijn. (c) Algemene voorschriften : 1) Basisprincipe : a) Een risicobeoordeling wordt voor elke werkzaamheid uitgevoerd hieruit moeten de besluiten getrokken worden hoe een werkzaamheid moet voorbereid en uitgevoerd worden om de veiligheid te waarborgen. b) Een algemene procedure gesteund op een risicobeoordeling volstaat voor regelmatig terugkerende werkzaamheden en exploitatiewerkzaamheden. c) Alle gebruikte collectieve beschermingsmiddelen (CBM), persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en arbeidsmiddelen moeten geschikt zijn voor de uit te voeren acties alsook het toepassen van een correct gebruik en een degelijk onderhoud. d) Indien nodige een aangepaste signalering en verhelpen aan gebreken welke een onmiddellijk gevaar opleveren. 2) Personeel : Alle personen die betrokken zijn bij de hiervoor vermelde acties moeten degelijk ingelicht, opgeleid en begeleid worden over de veiligheids- en bedrijfsvoorschriften. 02_ELEKTRISCHE INSTALLATIES_ARBEIDSPLAATEN_KB _TOELICHTING_GD RD : 2013/04/03 6/9

7 3) Organisatie : De installatie- en werkverantwoordelijke hebben elk hun specifieke taken en opdrachten waarbij de nodige wettelijke verplichtingen moeten nageleeft worden. (d) Exploitatiewerkzaamheden : 1) Algemene voorschriften. 2) Bediening onder stroom en bediening onder spanning. (e) Werkprocedures : 1) Algemene voorschriften : a) inductie; b) atmosferische omstandigheden. 2) werkzaamheden buiten spanning : a) voorbereiden van de werkzaamheden; b) scheiden; c) voorkomen van herinschakeling; d) controleren van de spanningsafwezigheid; e) aarden, ontladen, kortsluiten; f) afbakenen en afschermen; g) vrijgeven; h) terug onder spanning brengen. 3) werkzaamheden onder spanning; 4) werkzaamheden in de nabijheid van delen onder spanning; (f) Onderhoudswerkzaamheden : 1) algemeenheden; 2) personeel; 3) herstellingswerkzaamheden; 4) vervangingswerkzaamheden 5) tijdelijke onderbreking 6) einde van de onderhouds- of herstellingswerkzaamheden. b. Werknemers voeren werken uit in een ander bedrijf (werken met derden): De WG/opdrachtgever is verplicht informatie te verstrekken aan de WG en zijn WN s die werken komen uitvoeren in de nabijheid of aan elektrische installaties welke gedeeltelijk of in het geheel niet voldoen aan de voorschriften van het A.R.E.I. en een risico kan vormen om : de aanwezigheid van die delen te melden enerzijds en deze anderzijds ook aan te duiden; het nemen van voldoende preventiemaatregelen om het welzijn van de WN s te verzekeren vooraleer de werkzaamheden aan te aanvatten. 02_ELEKTRISCHE INSTALLATIES_ARBEIDSPLAATEN_KB _TOELICHTING_GD RD : 2013/04/03 7/9

8 10. RISICOANALYSE (Afdeling II) a. PARAMETERS: (1) De spanningsgebieden (AREI : Art. 4) : (2) De grensspanningen : (a) absolute conventionele grensspanning U L (AREI : Art. 31): is functie van de weerstand van het menselijk lichaam welke functie is van de huidvochtigheid. De uitwendige invloedsfactor hiervoor is de code BB, gevolgd door een cijfer. Elk cijfer komt overeen met de toestand van het menselijk lichaam. (b) de relatieve conventionele grensspanning U L (t) (AREI : Art. 31) : is een spanning die niet kan behouden blijven op een waarde groter dan de spanning U L (t), gedurende een tijd langer dan t, aangegeven involgende tabel : (3) Het systeem van de aardverbindingen (AREI : artikelen 78 à 82) : (a) Het TN systeem met zijn varianten TN-C / TN-S / TN-C-S : meestal toegepast in de industriële installaties. (b) Het TT systeem : meestal toegepast in huishoudelijke en industriële installaties. (c) Het IT systeem : meestal toegepast in heel specifieke industriële installaties. (4) De uitwendige invloeden (AREI : artikelen 19 e.a.) : (a) Principes : 1) De keuze en het gebruik van elektrisch materieel (verlichtingstoestellen, leidingen, aansluitdozen, wandcontactdozen, verdeelborden, enz ), aardverbindingssysteem, gevoeligheid van de automatische differentieelstroominrichtingen, enz geschieden i.f.v. o.a. de aanwezige uitwendige invloeden. 2) Wanneer verschillende uitwendige invloeden zich gelijktijdig kunnen voordoen, kunnen hun gevolgen onafhankelijk zijn of elkaar onderling beïnvloeden en, in dit geval, de keuze van de beschermingsgraad wijzigen. 3) De uitwendige invloeden alsmede de ruimtes waarin deze van toepassing zijn, worden bepaald op basis van de gegevens verstrekt door de uitbater van de installatie. 4) Al de hiervoor vermelde gegevens zijn aangebracht op één of meerdere plannen van de installatie. Deze plannen kunnen een bijlage met een legende hebben zodat de plannen overzichtelijk blijven. 5) De hiervoor vermelde plannen en eventuele legenden worden door de uitbater goed gekeurd, getekend en gedagtekend alsook door de vertegenwoordiger van de EDTC/EO (AREI Art. 275). (b) Toelichting : 1) In meerdere artikelen van het AREI zijn tabellen opgenomen met de verschillende uitwendige invloedsfactoren en hun overeenkomstige voorschriften. Dergelijke gegevens zijn ook opgenomen in meerdere normen. 2) Om het éénduidig en overzichtelijk te houden, werden voor de verschillende uitwendige invloedsfactoren codes vastgelegd. (5) Exclusieve ruimten van de elektrische dienst invloeden (AREI : artikelen 47 tem 51) : Ruimten van elektrische dienst, welke uitsluitend dienen voor de uitbating van de elektrische installaties en welke gesloten zijn met een sleutel of met elk ander middel dat de toegang belet voor niet-gemachtigde personen. Hierbij denken we in het bijzonder aan de hoogspanningscabines, lokalen met laagspanningsverdeelborden, zalen met accumulatorenbatterijen, elektrogeengroepen, gelijk- & wisselrichters, HVAC- en stuurborden, enz 02_ELEKTRISCHE INSTALLATIES_ARBEIDSPLAATEN_KB _TOELICHTING_GD RD : 2013/04/03 8/9

9 (6) Beïnvloeding van de elektrische installatie door aanwezigheid van vreemde elektrische / nietelektrische installaties (AREI : artikelen..) : (a) Belangrijke spanningsdalingen en het verdwijnen van de spanning met haar ongecontroleerde terugkeer mogen geen gevaren opleveren. (b) Schadelijke biologische uitwerkingen op het menselijk organisme door elektrische en magnetische velden. (c) Behandelde producten mogen niet besmet worden door het stukgaan van elektrische toestellen en onderdelen van de elektrische installaties. (d) Bij broze contructies of wanneer het gaat om constructies die onderhevig kunnen zijn aan beschadigingen die aan bewegingen te wijten zijn, moeten de elektrische installaties of delen ervan van die aard zijn dat ze de vervormingen kunnen opvangen zonder te worden beschadigd. (e) Elektrische installaties mogen geen gevaren inhouden voor personen die werken uitvoeren in geleidende afgesloten ruimten. b. RISICO S OPSPOREN & EVALUEREN (Afdeling II) : (1) Voor elektrische schokken (ES) door rechtstreekse aanraking (RA) : (2) Voor elektrische schokken (ES) door onrechtstreekse aanraking (OA) : (3) Te wijten aan ontladingen en lichtbogen : (4) Te wijten aan potentiaalspreiding : (5) Te wijten aan ophoping van energie (condensatoren, ) : (6) Te wijten aan overspanningen ten gevolge van inzonderheid, fouten welke kunnen ontstaan tussen actieve delen op kringen verschillende spanningen, van het schakelen en van atmosferische ontladingen : (7) Oververhitting, brandwonden, brand en ontploffing omwille van de elektrische installatie : (8) Te wijten aan overstromen : (9) Te wijten aan een spanningsdaling en het weder opkomen van de spanning : (10) Inherent aan het gebruik van elektrische energie en de werkzaamheden aan elektrische installaties : (11) Niet elektrische risico s welke te wijten kunnen zijn aan een fout of een slecht functioneren van een elektrische uitrustingscomponent, zoals stuurorganen of stuurstroombanen. 02_ELEKTRISCHE INSTALLATIES_ARBEIDSPLAATEN_KB _TOELICHTING_GD RD : 2013/04/03 9/9

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S. 21.12.2012) Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Nadere informatie

Inhoud van de presentatie

Inhoud van de presentatie KB 4 december 2012 Minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties arbeidsplaatsen Risicoanalyse oude elektrische installatie 18/06/2013 Dirk Wynants Preventieadviseur UZ Leuven Voorzitter

Nadere informatie

Presentatie: Peter Coninckx / Rik Hofmans

Presentatie: Peter Coninckx / Rik Hofmans PROVIKMO Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk Afdeling Risicobeheersing Team Veiligheid Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge Tel. 050/47.47.47 Fax. 050/47.47.98 Presentatie: Peter Coninckx

Nadere informatie

MEDEDELING 2013-04. Voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaatsen

MEDEDELING 2013-04. Voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaatsen MEDEDELING 2013-04 10/07/2013 Voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaatsen Deze Mededeling vervangt Mededeling 2009-04 over oude elektrische installaties Nieuwe elektrische

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 2 juni 2008 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van bepaalde oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S. 19.6.2008) Afdeling I. - Toepassingsgebied

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Minimale voorschriften voor de oude installaties Sinds

Nadere informatie

VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Een mythe of werkelijkheid

VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Een mythe of werkelijkheid VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Een mythe of werkelijkheid 1 BA4 BA5 DOCUMENTATIE RISICOANALYSE bevoegdheid van mensen Uw dossier As built Risico s zien Acties nemen 1 SPIE Belgium 2 Het K.B. K.B. 4/12/2012

Nadere informatie

Focus op elektrische installaties 2013/2

Focus op elektrische installaties 2013/2 Preventie en wetgeving Focus op elektrische installaties 2013/2 Inhoud 1 Wettelijk kader... 5 1.1 Referentie... 5 1.2 Historiek... 5 1.3 KB Elektrische installaties... 7 2 Krachtlijnen... 9 2.1 Definities

Nadere informatie

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12. Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.2012 G.Laridaen PAC Zuid Gent 28.03.2014 1 Elektrische installaties

Nadere informatie

Risicoanalyse van de elektrische installatie. Praktische werkwijze

Risicoanalyse van de elektrische installatie. Praktische werkwijze Risicoanalyse van de elektrische installatie Praktische werkwijze 1. Wetgeving Wet Welzijn AREI Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische

Nadere informatie

Wilfried Mariën Demowerkplaatsen voor Veilig Werken Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wilfried Mariën Demowerkplaatsen voor Veilig Werken Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Stappenplan (her)keuring van (oude) elektrische installaties KB van 2 juni 2008 Minimale voorschriften inzake veiligheid van bepaalde oude elektrische installaties Wilfried Mariën Demowerkplaatsen voor

Nadere informatie

Veiligheid bij werken aan elektrische installaties

Veiligheid bij werken aan elektrische installaties Veiligheid bij werken aan elektrische installaties 1 BA4 BA5 Wettelijke voorschriften betreffende elektrische installaties Implementatie Art. 47 van het AREI 2 Situering Mag een onderwijzer of kleuterjuf

Nadere informatie

Plan van aanpak. Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken

Plan van aanpak. Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken Plan van aanpak KB 2012-12-04 Afdeling VIII Art. 23 Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken Installaties < 1981/1983 Installaties > 1981/1983 Controle volgens

Nadere informatie

Elektrische installaties - Vragen

Elektrische installaties - Vragen PROVIKMO Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk Afdeling Risicobeheersing Team Veiligheid Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge Tel. 050/47.47.47 Fax. 050/47.47.98 Presentatie: Peter Coninckx

Nadere informatie

Nieuwigheden in verband met elektriciteit en veiligheid. G.Laridaen PAC Zuid Gent 23.01.2015

Nieuwigheden in verband met elektriciteit en veiligheid. G.Laridaen PAC Zuid Gent 23.01.2015 Nieuwigheden in verband met elektriciteit en veiligheid G.Laridaen PAC Zuid Gent 23.01.2015 1 Nieuwigheden in verband met elektriciteit en veiligheid Doelstelling Overzicht status/nieuwigheden omtrent

Nadere informatie

keuring van (oude) elektrische installaties

keuring van (oude) elektrische installaties keuring van (oude) elektrische installaties KB van 4 december 2012 Minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen Hoe aanpakken: RA, stappenplan Wilfried Mariën

Nadere informatie

Praktische aanpak: KB elektrische installaties. Borging door middel van een managementsysteem

Praktische aanpak: KB elektrische installaties. Borging door middel van een managementsysteem Praktische aanpak: KB elektrische installaties Borging door middel van een managementsysteem Jan Van Ocken coördinerend preventieadviseur scholengroep Ekeren-Merksem Wetgeving 21-12-2012 Op 21 december

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Ir. Werner Keppens Directie TWW Antwerpen FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Werner.keppens@werk.belgie.be 03/2327905 30/01/2014 Open Forum

Nadere informatie

#Rond(d)e Tafel RISICOANALYSE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. Kristof Wellens Atecon. Erik Remels CRH 28.04.2016. #Rond(d)e Tafel 28.04.

#Rond(d)e Tafel RISICOANALYSE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. Kristof Wellens Atecon. Erik Remels CRH 28.04.2016. #Rond(d)e Tafel 28.04. #Rond(d)e Tafel RISICOANALYSE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Erik Remels CRH 28.04.2016 Kristof Wellens Atecon #Rond(d)e Tafel 28.04.2016 1 Inhoud #Rond(d)e Tafel Reglementering KB 04/12/2012 Uitwendige invloedsfactoren

Nadere informatie

De risicoanalyse van de elektrische installatie

De risicoanalyse van de elektrische installatie De risicoanalyse van de elektrische installatie KB + AREI zijn de leidraad: Risico s: 1. onrechtstreekse aanraking; 2. rechtstreekse aanraking; 3. oververhitting/brand/ontploffing; 4. overstromen; 5. ophoping

Nadere informatie

Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk. Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec

Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk. Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec BA4-BA5 BA5 personeel Bekwaam voor het werken aan de elektrische installaties van

Nadere informatie

KB van 4 december 2012 - Minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen

KB van 4 december 2012 - Minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen PROVIKMO Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk Afdeling Risicobeheersing Team Veiligheid Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge Tel. 050/47.47.47 Fax. 050/47.47.98 Presentatie: Peter Coninckx

Nadere informatie

BRUGGE POV22042013 ELEKTRICITEIT PD : 17/04/2013 PreBes PCBA West-Vlaanderen / WG POV. VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES (toestellen)

BRUGGE POV22042013 ELEKTRICITEIT PD : 17/04/2013 PreBes PCBA West-Vlaanderen / WG POV. VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES (toestellen) VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES (toestellen) EEN MYTHE OF WERKELIJKHEID 0. Inhoudstafel 1. Algemeen doel 2. Inleiding, gevaren & risico elektriciteit 3. Bekwaamheden / bevoegdheden personeel a. Bekwaamheid

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 158 van 29 april 2011 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES 9 9.01 ELEKTRISCHE Nominale spanning Elektrische installaties moeten in al hun onderdelen onderworpen en uitgevoerd worden in functie van hun nominale spanning 9.02 Regels van goed vakmanschap gelijkvormigheid

Nadere informatie

BEHEER van het ELEKTRISCH DOSSIER. Onderwerp: Deelnemers: 22

BEHEER van het ELEKTRISCH DOSSIER. Onderwerp: Deelnemers: 22 BEHEER van het ELEKTRISCH DOSSIER VERSLAG West Vlaanderen Kring Centrum Datum: Dinsdag 21 september 2013 Gastheer: Locatie: Onderwerp: Spreker: HANDSAEME Machinery b.v.b.a. Abelestraat 102, B 8870 Izegem

Nadere informatie

Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN

Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN Versie goedgekeurd op Comité PBW dd. 1 GLOBAAL PREVENTIEPLAN - 2017 JAARLIJKS

Nadere informatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Datum keuring: 08/01/2016 Inspecteur: Wim Hillewaert Installateur: - Datum verslag: 08/01/2016 B.T.W. nr.:- IK. nr.:-

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen Persoonlijke Beschermingsmiddelen Wettelijk kader België: ARAB: bundeling Uitv. Besluiten 1947 1993 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG 12 juni 1989 Welzijnswet

Nadere informatie

Dossier: veiligheid op elektrische installaties in een onderwijsomgeving

Dossier: veiligheid op elektrische installaties in een onderwijsomgeving Dossier: veiligheid op elektrische installaties in een onderwijsomgeving 22-6-2015 Werkgroep Vakopleiding BA4/BA5 Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel 1. Situering Om de wettelijke voorschriften

Nadere informatie

Veiligheid op elektrische installaties in een onderwijsomgeving

Veiligheid op elektrische installaties in een onderwijsomgeving Veiligheid op elektrische installaties in een onderwijsomgeving Algemene inzichten veiligheid op elektrische installaties De bevoegdheidsverklaring BA4 en BA5 Wilfried Mariën Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 108 van 27 oktober 2006 over het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSKEURING

ELEKTRICITEITSKEURING ELEKTRICITEITSKEURING 1. Wat is een elektriciteitskeuring? Residentiële elektrische installaties dienen regelmatig te worden gekeurd, waarbij wordt gecontroleerd of aan de regels, opgelegd door het AREI,

Nadere informatie

Elektrische installaties op school

Elektrische installaties op school DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 7 februari 2011 Elektrische installaties op school contact : Armand Onkelinx, armand.onkelinx@vsko.be, 0473 83 17 09 Jaak Palmans, jaak.palmans@vsko.be, 02 507 06 42

Nadere informatie

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

ELEKTRISCHE INSTALLATIE ELEKTRISCHE INSTALLATIE CONTROLES VERSLAGEN (AANKOOPPOLITIEK 3 GROENE LICHTEN) (WERKEN MET DERDEN) (AREI : nieuwigheden) GENT 1 ELEKTRISCHE INSTALLATIE SB AANN E.O. VERSLAGEN CONTROLES GENT 2 PREBES -

Nadere informatie

FVV 4.9.: Datum : 25.11.11 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIE- EN Revisie : 4 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7

FVV 4.9.: Datum : 25.11.11 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIE- EN Revisie : 4 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7 1 ONDERWERP Voorzorgen tegen elektrocutiegevaar en tegen verbrandingsgevaar door elektriciteit. Voorzorgen te nemen bij het betreden van besloten ruimten.

Nadere informatie

WKK en slimme netten

WKK en slimme netten WKK en slimme netten Veiligheid, netaansluiting, keuringen, Van den Bergh Rudy Activity Development Manager Brandstofcel Opladen fiets Thermische opslag 1 x Windturbines Woningen WKK Kantoren Centrale

Nadere informatie

Koninklijk Besluit 04/12/2012 Elektrische installaties op arbeidsplaatsen. AR 04-12-2012 3. Beheer van het elektrisch dossier

Koninklijk Besluit 04/12/2012 Elektrische installaties op arbeidsplaatsen. AR 04-12-2012 3. Beheer van het elektrisch dossier Beheer van het elektrisch dossier voor Kring Centrum West-Vlaanderen 24 september 2013-23 januari 2014 Handsaeme Machinery te Izegem 19/09/2013 GENT 1 Inleiding (KB 27/03/1998) 2 3 Koninklijk Besluit 04/12/2012

Nadere informatie

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 -

Nadere informatie

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens Opleiding niveau Brandweerman Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid Kapt. Jean-Paul Heyens Inleiding en duiding Beschrijving van het Vakgebied Welzijn - Welzijn en welzijnswetgeving sinds 4 augustus 1996 - Kaderwet

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 25 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 79, 80, 85, 96, 104, 126 en 131 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties ALBERT II,

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 148002305 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2015050780 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 168000073 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2015061631 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

DAVGOS. Vergadering: vrijdag 27 november 2009 Nr.: EM2009/2. Agendapunt Verslag Opmerkingen/actiepunt

DAVGOS. Vergadering: vrijdag 27 november 2009 Nr.: EM2009/2. Agendapunt Verslag Opmerkingen/actiepunt DAVGOS Werkgroep Preventieadviseurs Elektromechanica Bespreking: Oude Elektrische installaties Rik Callens - Eric Van Gucht Eddy Leemans Georges Bouchier Kurt Van Meerhaeghe - P. De Roissart Gastheer:

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE VINÇOTTE CERTIGO - Vereniging zonder winstoogmerk ERKEND CONTROLEORGANISME - Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel OndernemingsnummerBE 0821.076.888 - Internet:www.vincotte.com

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 133000067 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2016041409 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

FVV 4.9.: Datum : 01.05.08 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIEGEVAAR EN TEGEN Revisie : 3 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz.

FVV 4.9.: Datum : 01.05.08 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIEGEVAAR EN TEGEN Revisie : 3 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 9 1. ONDERWERP - Voorzorgen tegen electrocutiegevaar en tegen verbrandingsgevaar door electriciteit. - Voorzorgen te nemen bij het betreden van besloten

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties 112000765 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE Plaats van het onderzoek: Eigendom van: Opdrachtgever: Type lokalen: EAN-code installatie:

Nadere informatie

Het K.B.Asbest toepassing in de praktijk. Asbestcement op containerparken

Het K.B.Asbest toepassing in de praktijk. Asbestcement op containerparken Het K.B.Asbest toepassing in de praktijk. Asbestcement op containerparken Luc Neyens Toezicht op het Welzijn op het Werk Regionale Directie Limburg-Vlaams-Brabant Luc.neyens@werk.belgie.be (stephaan.hoskens@werk.belgie.be

Nadere informatie

Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar

Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar Bepalen op welke plaatsen een explosie zich kan voordoen. Dit moet gebeuren in samenwerking met een erkend organisme. Het rapport

Nadere informatie

Academy. Leren doe je een leven lang. Overzicht opleidingen BTV Academy. Pagina 1/24

Academy. Leren doe je een leven lang. Overzicht opleidingen BTV Academy. Pagina 1/24 Academy Leren doe je een leven lang Overzicht opleidingen BTV Academy Pagina 1/24 ELEKTRO Het AREI, art. 47 en 266, stellen onder meer : dat de beoordeling van de bekwaamheid, met in begrip van de omschrijving

Nadere informatie

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO 1 Inhoudstafel Evolutie van de wetgeving m.b.t. EHBO KB 15/12/2010 : voornaamste wijzigingen - Procedures - Uitrusting - Vorming - Risicoanalyse Vragen 2 Evolutie van

Nadere informatie

Risicoanalyse van de elektrische installatie van mijn school. P. De Roissart

Risicoanalyse van de elektrische installatie van mijn school. P. De Roissart Risicoanalyse van de elektrische installatie van mijn school. P. De Roissart Deel 1: Controlelijst 2 Deel 1: Controlelijst - Algemene documenten:( Wat hebben we min. nodig?): Schoolgebonden. Opzoekingswerk.

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE Ref: Dossiernr: 16-0457 Aanvrager: Veronique De Waegenaere Datum: 30/06/2016 Verslagnr: KV5886-ERY

Nadere informatie

Het Elektrisch dossier

Het Elektrisch dossier De elektrische installatie van mijn school. P. De Roissart 2 1 - Algemene documenten:( Wat hebben we min. nodig?): Schoolgebonden. Opzoekingswerk. * Informatie Uitbater: Relatie eigenaar( gemeente)/uitbater(school).

Nadere informatie

Hierna volgt een beknopt overzicht van de nieuwe regelgeving.

Hierna volgt een beknopt overzicht van de nieuwe regelgeving. Eerste hulp Met de publicatie van het KB van 15.12.10 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan de werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden, in het BS van 28.12.10,

Nadere informatie

Brandveiligheid in schoolgebouwen. Guy Lenaerts Coördinerend preventieadviseur GID KOR Turnhout

Brandveiligheid in schoolgebouwen. Guy Lenaerts Coördinerend preventieadviseur GID KOR Turnhout Guy Lenaerts Coördinerend preventieadviseur GID KOR Turnhout Inhoud: 1. Wetgeving en normen 2. Terminologie 3. Inhoudelijke bespreking basisnorm (KB 7 juli 1994) en revisies 4. Bestaande gebouwen versus

Nadere informatie

HANDBOEK ARBEIDSVEILIGHEID VOOR DE MENGVOEDERSECTOR

HANDBOEK ARBEIDSVEILIGHEID VOOR DE MENGVOEDERSECTOR HANDBOEK ARBEIDSVEILIGHEID VOOR DE MENGVOEDERSECTOR Versie 1.0 Uitgevoerd in opdracht van BEMEFA door VEKMO nv Met de steun van IWT Dit handboek is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Ilonka Sommen Groep IDEWE

Ilonka Sommen Groep IDEWE Het KB COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN Ilonka Sommen Groep IDEWE Informatie? Mevr. Sommen Ilonka Disciplineverantwoordelijke Arbeidsveiligheid www.idewe.be Tel: +32 (0)14 400 220 Ilonka.sommen@idewe.be

Nadere informatie

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT SCHAKELAARS. Artikel. A.R.E.I. 250.01 Algemeen

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT SCHAKELAARS. Artikel. A.R.E.I. 250.01 Algemeen SCHAKELAARS 250.01 Algemeen Schakelaars en andere bedieningstoestellen moeten conform de desbetreffende door de Koning zijn, of overeenkomen met bepalingen die een gelijkwaardig veiligheidsniveau bieden.

Nadere informatie

Richtlijnen elektriciteit (keuring, signalisatie, documenten en andere verplichtingen, werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties,...

Richtlijnen elektriciteit (keuring, signalisatie, documenten en andere verplichtingen, werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties,... Richtlijnen elektriciteit (keuring, signalisatie, documenten en andere verplichtingen, werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties,...) (datum laatste wijziging: 3 januari 2012) Verklaring

Nadere informatie

Fiche 10 (Analyse): Belangrijkste punten uit het AREI

Fiche 10 (Analyse): Belangrijkste punten uit het AREI Fiche 10 (Analyse): Belangrijkste punten uit het AREI 1. Inleiding De fiche 4 (Observatie) geeft een inleiding en vat de inhoud samen van het Algemeen Reglement over de Elektrische Installaties (AREI).

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE. Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 242 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

KONINKRIJK BELGIE. Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 242 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 242

Nadere informatie

KB 02.06.2008 Minimale voorschriften inzake veiligheid van oude elektrische installaties

KB 02.06.2008 Minimale voorschriften inzake veiligheid van oude elektrische installaties 1 KB 02.06.2008 Minimale voorschriften inzake veiligheid van oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen Methodiek voor de risicoanalyse m.b.t. de distributiecabines (DC) van de distributienetbeheerders

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van elektrische installaties. Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011

Bedrijfsvoering van elektrische installaties. Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011 Bedrijfsvoering van elektrische installaties Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011 oktober 2011 Bestemd voor de cursussen: basiscursus; opfriscursus; voldoende onderricht

Nadere informatie

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen 8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen (voor het gemak, een machine = een installatie, machine of gemechaniseerd werktuigen, zoals bedoeld in het artikel 8.1 van het KB

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

9/12/15. Project: nieuwe technische nota voor videobewaking PR T030. Danny Hermans, Coördinator regelgeving & normalisatie, VOLTA

9/12/15. Project: nieuwe technische nota voor videobewaking PR T030. Danny Hermans, Coördinator regelgeving & normalisatie, VOLTA 9/12/15 Project: nieuwe technische nota voor videobewaking PR T030 Danny Hermans, Coördinator regelgeving & normalisatie, VOLTA 1 Project: nieuwe technische nota voor videobewaking Inhoud: Wetgeving: AREI

Nadere informatie

ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS

ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS Nadine Gilis juriste FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Directie humanisering van de arbeid Afdeling normen Doelstelling De mogelijkheden van

Nadere informatie

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken Preventie en Welzijn Jan Sempels 5 december 2008 Intergemeentelijk (opdrachthoudend) Milieubedrijf Oost-Brabant opgericht

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999)

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing

Nadere informatie

Richtlijn druktoestellen 97/23/EG

Richtlijn druktoestellen 97/23/EG Richtlijn druktoestellen 97/23/EG PED in de praktijk Stoomdag Energik 18-05-06 nmouling@vincotte.be 1 INHOUD Presentatie van de PED: - Doel - Toepassingsgebied - Essenciële veiligheidseisen - Klassificatie

Nadere informatie

Elektriciteit ELEKTRICITEIT

Elektriciteit ELEKTRICITEIT Elektriciteit ELEKTRICITEIT 1 Elektriciteit Wet van Ohm : I = U/R - I = stroomsterkte in Ampère (A) - U = spanning in Volt (V) 2 - R = weerstand in Ohm (Ω) Als U groter wordt, dan wordt I groter Als R

Nadere informatie

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven ADVIESVERSLAG BRANDWEER BIJ VOORONDERZOEK/BOUWAANVRAAG VOOR AARDGASVERVOERLEIDING uw kenmerk ons kenmerk datum dienst ambtenaar telefoon I. Inleiding: 1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2.

Nadere informatie

Vorderingsplan - C.V.O. DTL Herentals

Vorderingsplan - C.V.O. DTL Herentals Vorderingsplan - C.V.O. DTL Herentals Opleiding: COMFORTSCHAKELINGEN Niveau: Afdeling: Studiegebied: Mechanica-Elektriciteit (SVWO) Residentieel elektrotechnisch installateur Lesnr. Behandeld van/tot Leerinhoud

Nadere informatie

Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet:

Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet: 7.1.2 Bestrijding van ernstige arbeidsongevallen Wat is een ernstig arbeidsongeval? Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet: Een ongeval dat zich op de arbeidsplaats

Nadere informatie

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties De redactionele afsluitdatum van dit jaarboek is 1 oktober 2011. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2011 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 1 van 18 november 1996 met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging

Nadere informatie

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Infodocument Welzijnsbeleid - Risicoanalyse 1 Wettelijke aspecten Elke werkgever moet zorgdragen voor het uitschakelen van gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Hij dient de

Nadere informatie

Oost & West -Vlaanderen. lb 11 -, if) l'i ii LO

Oost & West -Vlaanderen. lb 11 -, if) l'i ii LO VINÇOTTE CERTIGO vzvv Tel +32(0)2 674 57 11 fax +32(0)2 674 59 59 info@vincotte.be www.vincotte.com Maatschappelijke zetel: Diamant Building i Boulevard A. Reyerslaan 80 B-1030 Brussel O Antwerpen-Limburg

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

Inspectiemiddelen en bevoegdheden uit het sociaal strafwetboek Pieter Bolle

Inspectiemiddelen en bevoegdheden uit het sociaal strafwetboek Pieter Bolle Inspectiemiddelen en bevoegdheden uit het sociaal strafwetboek Pieter Bolle FOD WASO Toezicht Welzijn op het Werk Inhoud Wat verwachten we? Onze bevoegdheden Producten Inhoud Wat verwachten we? Onze bevoegdheden

Nadere informatie

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 NEN 1010 Basis Training Elektrotechnici die belast zijn met de aanleg van installaties, en voor medewerkers die belast worden

Nadere informatie

Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005)

Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005) Oktober 2012 Periodieke informatie van de preventiedienst InfoRisk PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005) De werkgever zorgt ervoor dat zijn/haar

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen.

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen. BRANDPREVENTIE op de arbeidsplaatsen. Overzicht Wat was het? KB 28/03/2014 : toepassingsgebied en definities Risicoanalyse: risicofactoren Risicoanalyse en preventiemaatregelen Specifieke preventiemaatregelen

Nadere informatie

Workshop infodag contactpersonen & directie

Workshop infodag contactpersonen & directie Werken in een besloten ruimte. Workshop infodag contactpersonen & directie 1 Problematiek: Probleemstelling Personeel + leerlingen klagen over geurhinder in de toiletten. De preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer

Nadere informatie

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING WETTELIJK KADER BELGIË WHITE PAPER SAMENVATTING De Belgische wetten en normen die de inspectie en het onderhoud van noodverlichting beschrijven, zijn duidelijk: de beheerder van het gebouw is verantwoordelijk

Nadere informatie

Bouwplaatsreglement. Definities:

Bouwplaatsreglement. Definities: Bouwplaatsreglement Definities: - Dossier veiligheid en De synthese van alle documenten in verband met veiligheid en gezondheid: gezondheid, door alle tussenkomende partijen samengebracht: opdrachtgever,

Nadere informatie

Is de elektrische installatie in uw school conform?

Is de elektrische installatie in uw school conform? Tecnolec EC-finale 2014: Risicobeoordeling volgens KB van 4/12/2014 Is de elektrische installatie in uw school conform? 1 Tecnolec? Technisch kenniscentrum elektrosector Activiteiten TAD elektrische installaties

Nadere informatie

OVERZICHT ACTIVITEITEN

OVERZICHT ACTIVITEITEN OVERZICHT ACTIVITEITEN NL WIE IS ELECTROTEST? ELECTROTEST is een dynamisch bedrijf dat een activiteitenprogramma heeft in de domeinen veiligheid en energie. De knowhow werd gedurende meer dan 25 jaar opgebouwd

Nadere informatie

Psychosociale Risico s en welzijn op het werk. Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk

Psychosociale Risico s en welzijn op het werk. Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk Psychosociale Risico s en welzijn op het werk Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk 1 Overzicht 1. Wettelijke bepalingen 2. Definities 3. Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR HERINDIENSTNAME EN/OF HET OPNIEUW ONDER SPANNING BRENGEN VAN EEN LAAGSPANNINGSINSTALLATIE NA EEN INCIDENT

PROCEDURE VOOR HERINDIENSTNAME EN/OF HET OPNIEUW ONDER SPANNING BRENGEN VAN EEN LAAGSPANNINGSINSTALLATIE NA EEN INCIDENT PROCEDURE VOOR HERINDIENSTNAME EN/OF HET OPNIEUW ONDER SPANNING BRENGEN VAN EEN LAAGSPANNINGSINSTALLATIE NA EEN INCIDENT C1/123 07.05.2010 C1-123_NL_100507.doc 1 INHOUDSTAFEL 1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED...3

Nadere informatie

WELZIJNSWETGEVING CAMPAGNES 2013 & 2014

WELZIJNSWETGEVING CAMPAGNES 2013 & 2014 WELZIJNSWETGEVING CAMPAGNES 2013 & 2014 Paul Van Haecke FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Toezicht op het Welzijn op het Werk, Oost-Vlaanderen 31 januari 2014 1 2013 NIEUWE WETGEVING 31 januari

Nadere informatie

Merk op: de ppt die voorzien is voor veiligheid is voorzien van notities die men in powerpoint kan bekijken in de editor.

Merk op: de ppt die voorzien is voor veiligheid is voorzien van notities die men in powerpoint kan bekijken in de editor. Merk op: de ppt die voorzien is voor veiligheid is voorzien van notities die men in powerpoint kan bekijken in de editor. Bij ontwerp elektriscge installatie dient er verplicht gebruik te maken van gekeurd

Nadere informatie

Communicatiekanalen in bedrijven

Communicatiekanalen in bedrijven Communicatiekanalen in bedrijven Valérie Vervliet Federale Overheidsdienst Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg Overleg Comité PBW vakbondsafvaardiging rechtstreekse participatie Advies preventieadviseurs

Nadere informatie

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties De redactionele afsluitdatum van dit jaarboek is 1 november 2012. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2012 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno

Nadere informatie