EL-FI M10 ASBELASTINGSMONITOR HANDLEIDING Meting van asbelasting van motor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EL-FI M10 ASBELASTINGSMONITOR HANDLEIDING Meting van asbelasting van motor"

Transcriptie

1 EL-FI M10 ASBELASTINGSMONITOR HANDLEIDING Meting van asbelasting van motor

2 1 INHOUD VAN DE VERPAKKING... Deze handleiding beschrijft de installatie en inbedrijfstelling van de M10-lastmonitor. De M10 bewaakt en meet alle met AC-inductiemotoren aangedreven apparatuur en geeft een alarmmelding bij abnormale omstandigheden. Als het normale belastingniveau van het proces wordt overschreden, verandert de stand van het interne relais en de Power/Alarm-LED wordt rood. Het uitgangsrelaiscontact kan worden gebruikt om een alarm te produceren en/of om de motor uit te schakelen. De M10 is ideaal voor een reeks uiteenlopende toepassingen: bijv. als elektronische breekpen of als beveiliging tegen het drooglopen van pompen (voor motoren tot 50A). De lastmonitor is bij uitstek geschikt voor prijsgunstige toepassingen die enkel om een simpele beveiliging tegen onder- of overbelasting vragen. Voor toepassingen die een meer geavanceerde asbelastingsmonitor vergen, adviseren wij het gebruik van de EL-FI M20. Controleer de levering. Deze bestaat uit de M10-lastmonitor, een stroomtransformator en deze handleiding. Controleer zorgvuldig of de spanning van de geleverde apparatuur overeenkomt met de ingangsspanning van de motor en of de nominale stroom van de transformator overeenkomt met de op de verpakking vermelde waarde. Controleer de inhoud van de verpakking op transportschade. LET OP! Neem in twijfelgevallen contact op met de leverancier voordat het product geïnstalleerd of in bedrijf wordt genomen.

3 2 VEILIGHEID Lees deze handleiding zorgvuldig voordat de lastmonitor geïnstalleerd of in gebruik genomen wordt. De lastmonitor mag alleen worden geïnstalleerd door bevoegd personeel. Schakel de voedingspanning uit voordat met installeren wordt begonnen. De installatie moet voldoen aan de geldende normen en plaatselijke voorschriften. Schenk vooral aandacht aan het hoofdstuk VEILIGHEID en de de tekst onder VOORZICHTIG in hoofdstuk 4 en 6. Is er onduidelijkheid of twijfel? Zie hoofdstuk 9 SERVICE of neem contact op met de leverancier. LET OP! De garantie vervalt bij het verbreken van de verzegeling op de behuizing van de lastmonitor.

4 3 ELEKTRISCHE AANSLUITING Dit aansluitvoorbeeld laat zien hoe de M10 kan worden gebruikt als start- stopbesturing van de motor. Andere aansluitconfiguraties zijn ook mogelijk. 1. De stroomtrafo CTMxxx dient te worden opgenomen in de fase die op klem 9 (L1) is aangesloten. 2. Voor eenfaseschakeling, zie afb. 2. L1 L2 L3 N Max.240VAC L1 L2 L3 S1 S2 C NC NO MONITOR RES Reset 5 CTMxxx 1 2 STOP K1 START K1 N M 3 Afb 1. Aansluitvoorbeeld 3-fase motoren. LET OP! Als de START/STOP wordt aangesloten volgens afb. 1 is het handig om tijdens het programmeren klem 6 en 7 tijdelijk door te verbinden.

5 AANSLUITVOORBEELD VOOR EENFASESCHAKELING Dit is een voorbeeld hoe de afwijkende aansluitingen moeten worden gemaakt bij eenfaseschakeling. Zie afb. 1 voor de overige elektrische aansluitingen. L1 N L1 L2 L3 S1 S2 MONIT OR C NC NO RES CTMxxx 1 2 K1 M 1 Afb 2. Voorbeeld van eenfaseschakeling. GEBLOKKEERD OF GEDEBLOKKEERD ALARM N (of DC+) MAX 240 VAC (of DC-) R E S E T Gedeblokkeerd (Automatische reset) Geblokkeerd Gedeblokkeerd (Auto Reset) als spanning wordt geleverd aan aansluitpunt 5 en 6. Geblokkeerd alarm als aansluitpunt 5 en 6 open zijn (niet aangesloten). Afb 3. Aansluitvoorbeeld voor geblokkeerd of gedeblokkeerd alarm.

6 4 KEUZE VAN STROOMTRANSFORMATOR VOOR MOTOREN TOT 50 A 1. Controleer de nominale motorstroom op het typeplaatje van de motor. 2. Vergelijk deze waarde met de nominale motorstroom in tabel Kies in tabel 1 de stroomtransformator en het gewenste aantal wikkelingen. NOMINALE MOTORSTROOM (A) CTM010 CTM025 CTM050 0,40-1, ,01-2,00 5 2,01-3,0 3 3,1-5,0 2 5,1-10,0 1 10,1-12,5 2 12, A 1 Tabel 1. Stroomtrafo en aantal primaire wikkelingen. VOORBEELD: Nominale motorstroom = 12 A. Selecteer 10,1-12,5 in de eerste kolom in tabel 1 en kies CTM 025 met 2 wikkelingen. LET OP! De maximale lengte van de CTM-kabel is 1 m (39,37 in).

7 VOORZICHTIG!! Klem 1 en 2 (S1, S2) staan onder spanning. L1 L2 L3 CTMxxx 2 windings P2 1 2 S1 S2 MONIT OR M 3 Afb 4. Voorbeeld van een CTM 025 met 2 wikkelingen voor een 12 A-motor. LET OP! Indien de juiste stroomtrafo (CT) is besteld, dan wordt deze bij de M10 meegeleverd. Controleer of dit het geval is. Neem bij twijfelgevallen contact op met de leverancier. 1 wikkeling 3 wikkelingen Afb 5. Voorbeeld van 1 en 3 wikkelingen. LET OP! De aansluitingen van de transformator zijn niet polariteitsgevoelig, maar moeten op L1 aangesloten worden.

8 5 BEDIENING LED Een constante oplichtende groene LED geeft een parametertype aan. Een knipperende groene LED geeft een waarde aan. Onder normale bedrijfsomstandigheden zijn alle acht LEDs uit. (zie tabel 2). De LEDs gaan 30 seconden nadat de laatste toets is ingedrukt automatisch uit. AUTO SET Het alarmbelastingniveau wordt automatisch ingesteld met de functie AUTOSET, zie hoofdstuk 6. Stroomingang Aansluitklem 1 en 2. Stroomtrafo; CTM 010, 025 of 050 (Max. 50 A-motor). Resetingang Aansluitklem 5 en 6 worden gebruikt voor de externe resetfunctie en voor de selectie van geblokkeerd/gedeblok- Power/Alarm De Power/Alarm LED wordt groen als de voeding is ingeschakeld en als de belasting normaal is. Rood bij alarm. Relaisuitgang Aansluitklem 6, 7 en 8 uitgangrelais. PAR Parameterwijziging (groene LED is constant aan) - als een parameter wordt weergegeven ga verder naar de volgende parameter door PAR in te drukken. Resetten Reset een geblokkeerd alarm door PAR en VAL tegelijkertijd 3 sec. lang in te drukken. VAL Instellen van waarde - Als een groene LED knippert, wordt de waarde verhoogd door VAL in te drukken. Bevestig de wijziging door PAR in te drukken. Motoraansluitklemmen Aansluitklem 9 (L1), 11 (L2) en 13 (L3) voor voedings- en motoraansluiting. Parameterwaarden, bijv. sec., kw, pk of marge, kunnen uitsluitend worden ingesteld als 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32 of 64. De dichtstbijzijnde waarde selecteren.

9 6 PROGRAMMEREN Stel de lastmonitor als volgt in: VOORZICHTIG! Voorkom persoonlijk letsel en zorg ervoor dat alle veiligheidsmaatregelen zijn genomen voordat de voedingsspanning ingeschakelt en de motor en de aangedreven installatie gestart wordt. Instellingen en eerste start A. Schakel de voedingsspanning in - de Power/Alarm LED wordt groen. B. Druk éénmaal op PAR - de LED AUTO SET gaat aan. C. Blijf op PAR drukken tot de gewenste parameter is geselecteerd, bijv. RATED POWER, zie tabel 2 en 3. D. Druk op VAL - De standaardwaarde of een eerder ingestelde waarde knippert, bijv. 64. E. Blijf op VAL drukken tot de gewenste waarde wordt weergegeven (0-64). F. Bevestig de gekozen waarde door op PAR te drukken. G. Druk nogmaals op PAR en herhaal de stappen B t/m F voor alle parameters behalve AUTO SET. Zie tabel 2, 3 en afb. 6 voor de beschikbare instellingsopties voor elk van de acht parameters. H. Start de motor en laat het systeem draaien onder normale belastingscondities totdat de START DELAY (inschakelvertragingstijd) is verstreken. Tip! Kortsluit het uitgangsrelais tijdens het programmeren om te voorkomen dat de installatie onbedoeld wordt uitgeschakeld, zie LET OP! in het hoofdstuk ELEKTRISCHE AANSLUITING. I. Druk één maal op PAR - de LED AUTO SET gaat aan. J. Druk 3 seconden lang op VAL bij normale machinebelasting. Het AUTO SETbelastingsniveau wordt automatisch ingesteld en de LED gaat uit. K. Wijzig of reset zo nodig de inschakelvertragingstijd, responsievertragings-tijd, marge, enz. (zie tabel 2 en 3 evenals afb. 6).

10 Voorbeeld: Transportband met beveiliging tegen overbelasting Transportband met beveiliging tegen overbelasting, motor 11 kw (afb. 6). 1. Controleer het uitgangsvermogen op het motorplaatje en zie tabel 3 (11 kw = nominaal motorvermogen 6,1-12) - instelling Schakel de voedingsspanning in -Power/Alarm-LED wordt groen. 3. Druk één maal op PAR - de LED AUTO SET gaat aan. 4. Blijf op PAR drukken tot RATED POWER is geselecteerd. 5. Druk op VAL - Waarde 64 knippert (fabrieksinstelling). 6. Stel de aanbevolen waarde in overeenkomstig tabel 3. Blijf op VAL drukken tot de gekozen waarde (8) begint te knipperen. 7. Bevestig de gekozen waarde door een druk op PAR. 8. Druk nogmaals op PAR en selecteer MAX. 9. Druk op VAL. Selecteer de fabrieksinstelling MAX - beveiliging tegen overbelasting Bevestig de gekozen waarde (1) door op PAR te drukken. 11. Druk nogmaals op PAR en selecteer RELAY INVERTED. 12. Druk op VAL. Selecteer de fabrieksinstelling no = Bevestig de gekozen waarde (0) door op PAR te drukken. Bovenstaande parameters moeten worden ingesteld om een betrouwbare werking te garanderen. Tip! Wijzig de belasting op de machine om na te gaan of de marge voor de belastingslimiet correct is ingesteld. Het is ook mogelijk de marge met één of meer stappen te verlagen om na te gaan op welk niveau de machine zal uitschakelen. Zie afb. 6. Wijzig of reset indien nodig bijv. de inschakelvertragingstijd, responsievertragingstijd, uitschakelmarge, enz. (zie tabel 2).

11 Meer tips! Als het moeilijk is om het alarmniveau in te stellen, voer dan gewoon een AUTO SET uit nadat de motor is gestopt. Start daarna de motor/machine, laat deze met normale belasting draaien en voer nogmaals een AUTO SET uit. Als per ongeluk een foutieve waarde is ingesteld, kan deze eenvoudig opnieuw worden ingesteld. Als de waarde niet binnen 30 sec. wordt bevestigd door op PAR te drukken, wordt de nieuwe waarde niet geaccepteerd. Parameter Waarde Fabrieksinstelling Opmerking RATED POWER Zie tabel 3 RELAY INVERTED 0 (nee) 1 (ja) 0 0 = Relais geactiveerd bij alarm ALARM CURRENT = 0 Tabel 2. Parameters en waarden. Tabel 3.Instelling van nominaal motorvermogen. 0 (nee) 1 (ja) 0 Alarm bij ontbrekende motorstroom MAX OR MIN 0 (MIN) 1 (MAX) 1 0 = onderbelastingalarm 1 = overbelastingalarm RESPONSE DELAY Responsievertragingstijd in seconden (0=50 ms) START DELAY Inschakelvertraging in seconden MARGIN (Marge % van nominaal vermogen) AUTO SET Belastingsmarge voor alarmgevoeligheid, afb. 6 Het AutoSet-belastingniveau wordt automatisch ingesteld als de toets VAL 3 seconden lang wordt ingedrukt. Nominaal motorvermogen in kw of pk Instelling 0 0-0,5 1 0,51-1,5 2 1,51-2,5 4 2, , , , ,1-75 Belasting Alarmniveau (overbelastingsmonitor) Belasting bij AUTO SET (AutoSetbelastingniveau) Alarmniveau (onderbelastingsmonitor) Afb 6. Alarmniveau en marge. De toets VAL moeten worden ingedrukt als de LED AUTO SET aan is. De rij LEDs gaan uit tijdens het instellen van het AUTOSET-niveau. Opstarten Marge Overbelasting (MAX) Marge t

12 7 TECHNISCHE GEGEVENS Afmetingen (BxHxD) 45x90x115 mm (1.77" x 3.54" x 4.53") 26mm (1.02)íë 35mm (1.38)íë 90mm(3.54) íë 45mm (1.77íë) 115mm(4.53) íë Montage 35 mm DIN-rail Gewicht 175 g (5.65 oz) Voedingsspanning 1x (± 10 %) 3x (± 10 %) 3x (± 10 %) Frequentie 50 of 60 Hz Stroomingang Stroomtransformatoren; CTM 010, 025 of 050 (Max. 50 A-motor) Opgenomen vermogen Max 3 W Inschakelvertragingstijd 1-64 s Responsievertragingstijd 0,05-64 s Relaisuitgang 5 A/240 VAC Resistief, 1,5 A/240 VAC Standby-stand/AC12 Zekering Max 10 A Draaddikte aansluitklemmen Gebruik uitsluitend 75 C koperdraad (CU). 0,2-4,0 mm 2 eenaderig (AWG12). 0,2-2,5 mm 2 soepel (AWG14),striplengte 8 mm (0.32") Aanhaalmoment aansluitklemmen 0,56-0,79 Nm (5-7 lb-in) Stabiliteit ± 2,5% FS, C (+77 F) Temperatuurtolerantie <0.1%/ C Externe RESET op klem 5 Max 240 VAC of 48 VDC. Hoog: 24 VAC/DC Laag:< 1 VAC/DC. Reset > 50 ms. Bedrijfstemperatuur -20 (4 F) +50 C (+122 F) Opslagtemperatuur -30 (22 F) +80 C (+176 F) Beschermingsgraad IP20 Goedgekeurd voor CE, cul en UL en CSA standaard (tot 600 V)

13 Demonteren en verwijdering De behuizing is gemaakt van recyclebare kunststof (PC/ABS), de printplaat bevat een kleine hoeveelheid tin en lood. Neem bij verwijdering en recycling van de onderdelen de plaatselijke voorschriften in acht. EU-specificaties EMC EN , EN , EN , EN Elektrische veiligheid IEC Nominale geïsoleerde spanning 690 V Nominale impulsproefspanning 4000V Vervuilingsgraad 2 Klem 5, 6, 7 en 8 zijn geïsoleerd van de netspanning. VS-specificaties FCC (Federal Communications Commission) Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor digitale klasse A-apparatuur, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn vastgesteld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen als de apparatuur wordt gebruikt in een commerciële omgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en straalt mogelijk radiofrequentie-energie uit en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de handleiding, schadelijke storingen veroorzaken. Indien dit het geval mocht zijn dan dient de gebruiker zulke storingen op eigen kosten te verhelpen. Canada-specificaties DOC (Department of communications) Dit digitale apparaat blijft binnen de maximaal toegestane emissielimieten voor radiostoring van digitale apparatuur, zoals vastgesteld in de Canadese voorschriften met betrekking tot storing-veroorzakende apparatuur. Le présent appareil numérique n`ément pas de bruits radio-électriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la Classe A prestite dans le Régelement sur le brouillage radioélectrique édicté du Canada.

14 8 PARAMETERLIJST Parameter Fabrieksinstelling Huidige instelling Alt. Instelling RATED POWER 64 RELAY INVERTED 0 ALARM CURRENT = 0 0 MAX OR MIN 1 RESPONSE DELAY 2 START DELAY 2 MARGIN 8 AANSLUITKLEMMEN Klem Naam Functie 1 S1 Stroomtrafo-ingang voor CTM 010, CTM 025 of CTM S2 Stroomtrafo-ingang RES Resetingang. Geblokkeerd of gedeblokkeerd alarm wordt geselecteerd via deze ingang. Bij DC op + aansluiten. 6 C Alarmrelais common en ook RESET common. Bij DC op "-" aansluiten. 7 NC Alarmrelais normaal gesloten 8 NO Alarmrelais normaal open 9 L1 Motorspanningfase L L2 Motorspanningfase L2 (N voor eenfase-motoren) L3 Motorspanningfase L3 (N voor eenfase-motoren) 2 1 LET OP! Klem 1 en 2 (S1, S2) staan onder spanning. 2 N moet bij eenfase motoren worden aangesloten op klem 11 en 13.

15 9 SERVICE Deze handleiding is geldig voor het volgende model: EL-FI M10 Documentnummer: Documentversie: r2 Datum van uitgave: Emotron AB behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van Emotron AB. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijk verkooppunt, met één van onderstaande Emotron-vestigingen of door te surfen naar: Emotron AB, Hoofdkantoor, Zweden Mörsaregatan 12, Box SE Helsingborg, Sweden Tel Fax Emotron Antriebssysteme GmbH, Duitsland Tel Fax Emotron B.V., BeNeLux Tel Fax Emotron El-Fi SA, Spanje Tel Fax Emotron Inc., VS Tel. +1 (419) Fax +1 (419) K.K. El-Fi, Japan Tel Fax Beschermd onder octrooiaanvrage nr: SE en internationale octrooiaanvrage nr: WO

Emotron I/O-board 2.0 Optie

Emotron I/O-board 2.0 Optie Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar en Emotron TSA softstarter Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar

Nadere informatie

VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW

VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW GE Power Controls FREQUENTIEREGELAAR SNELHEIDSREGELAAR VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW 3ph, 380/460V systeem, 0,75-2,2kW HANDLEIDING ------------------------------------------------

Nadere informatie

ACS350. Gebruikershandleiding ACS350 Omvormers (0,37 22 kw, 0,5 30 pk)

ACS350. Gebruikershandleiding ACS350 Omvormers (0,37 22 kw, 0,5 30 pk) ACS350 Gebruikershandleiding ACS350 Omvormers (0,37 22 kw, 0,5 30 pk) ACS350 Handleidingen HANDLEIDINGEN VAN OPTIES (juiste handleiding zit bij levering) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Nadere informatie

APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding

APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding Versie: 1.6 (Nederlands) ALTENERGY POWER SYSTEM, INC. All rights reserved Pag. 1 Niets uit dit document mag worden gekopieerd zonder schriftelijke

Nadere informatie

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Programmeerhandleiding. VLT AutomationDrive

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Programmeerhandleiding. VLT AutomationDrive MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Programmeerhandleiding VLT AutomationDrive Inhoud Inhoud 1 Inleiding 3 1.1.1 Goedkeuringen 3 1.1.2 Symbolen 3 1.1.3 Afkortingen 3 1.1.4 Definities 3 1.1.5 Elektrische bedrading

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

UMI 96. Universeel Meet Instrument. Handleiding

UMI 96. Universeel Meet Instrument. Handleiding Universeel Meet Instrument UMI 96 Handleiding Gemiddelde waarde -N / - -N / - -N / - cap cos ind cap cos ind cap cos ind MkWh Hz S L-L CTVT Programmeer mode Som-meting Fase-Fase Password Spanningstrafo

Nadere informatie

PF42 GEBRUIKSAANWIJZING IM3052 01/2015 REV02 DUTCH

PF42 GEBRUIKSAANWIJZING IM3052 01/2015 REV02 DUTCH PF42 IM3052 01/2015 REV02 GEBRUIKSAANWIJZING DUTCH Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Verklaring van overeenstemming 13 Lincoln

Nadere informatie

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek geldt voor omvormers voor zonne-energie met modelaanduiding SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek kan op elk moment

Nadere informatie

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P33 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Nadere informatie

High Performance HD LED Monitor

High Performance HD LED Monitor High Performance HD LED Monitor UML-463-90 nl Gebruikershandleiding High Performance HD LED Monitor Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 1.1 Belangrijke veiligheidsinstructies 4 1.2 Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 3.0)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 3.0) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 3.0) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

vacon 100 installatiehandleiding wandgemonteerde frequentieregelaars frequentieregelaars

vacon 100 installatiehandleiding wandgemonteerde frequentieregelaars frequentieregelaars vacon 100 frequentieregelaars installatiehandleiding wandgemonteerde frequentieregelaars VOORWOORD VACON 3 VOORWOORD Document-ID: DPD01000E1 Datum: 1.4.2015 INFORMATIE OVER DEZE HANDLEIDING Het auteursrecht

Nadere informatie

Divar 700 Serie Digital Hybrid Recorder / Digital Network Recorder. Installatie- en bedieningshandleiding

Divar 700 Serie Digital Hybrid Recorder / Digital Network Recorder. Installatie- en bedieningshandleiding Divar 700 Serie Digital Hybrid Recorder / Digital Network Recorder nl Installatie- en bedieningshandleiding Divar 700 Serie Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 7 1.1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE NETWORK SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE NETWORK SPACE in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Installatiegids (versie 2.0)

Installatiegids (versie 2.0) Internet Control Station ANDROID Installatiegids (versie 2.0) ICS-1000 INHOUD VERPAKKING Controleer eerst of u over de volgende items beschikt: 4 Internet Control Station 1. Internet Control Station 2.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Wat is een CloudBox Online Backup?... 7 1.2. Eerste back-up en niet-ondersteunde bestanden... 7 1.3. Minimale systeemvereisten...

Nadere informatie

POWERMAX PRO Volledig bewaakt draadloos beveiligingssysteem

POWERMAX PRO Volledig bewaakt draadloos beveiligingssysteem POWERMAX PRO Volledig bewaakt draadloos beveiligingssysteem Installatie handleiding INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 4.4.17 AUX knop A...19 2. SPECIFICATIES... 3 4.4.18 AUX-KNOP B...19 2.1 Algemene specificaties...3

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

INHOUDSOPGAVE EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING E024S INHOUDSOPGAVE 0 LAY-OUT KAST...2 1 WAARSCHUWINGEN...3 2 LAYOUT EN AANSLUITINGEN...3 3 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN...4 3.1 BESCHRIJVING ONDERDELEN... 4 3.2 BESCHRIJVING KLEMMENBORDEN... 4 4 PROGRAMMERING

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

NI 77/79C Multimeter. Handleiding

NI 77/79C Multimeter. Handleiding NI 77/79C Multimeter Handleiding Waarschuwing...................................... Voorzichtig.............................................. Veiligheid waarschuwing symbool: Lees en begrijp alle veiligheid

Nadere informatie

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch Ethernet Disk RAID Network RAID Storage System user manual manuel utilisateur guída utente handbuch manual de instrucciones gebruikershandleiding ユーザー マニュアル Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 1.1. Functies... 7 1.2. Beeldschermspecificaties... 8 1.3. Inhoud van de verpakking... 9 1.4. Over de LCD-steunpen... 10 1.5. Aanzichten

Nadere informatie

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet TM SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet PV-omvormer uit D-serie voor aansluiting op het elektriciteitsnet Handleiding SP-SR-D-V1.1-NL Nederlands Auteursrechtverklaring

Nadere informatie

XL Transceiver installatie handleiding

XL Transceiver installatie handleiding XL Transceiver installatie handleiding Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl Technische gegevens van de AlphaCom XL transceiver:

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 2.0)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 2.0) Internet Control Station Kijk regelmatig op www.klikaanklikuit.nl voor updates Snel aan de slag Installatiegids (versie 2.0) ICS-1000 Het grootste gemak in draadloos schakelen. Eenvoudig uit te breiden

Nadere informatie

OPTISONIC 8300 Handboek

OPTISONIC 8300 Handboek OPTISONIC 8300 Handboek Ultrasone flowmeter voor gas met hoge temperatuur en stoom KROHNE : IMPRESSUM ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie

Nadere informatie

NEDERLANDS. Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52. azur 550A/650A. Your music + our passion

NEDERLANDS. Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52. azur 550A/650A. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52 NEDERLANDS azur 550A/650A Your music + our passion Inhoud Inleiding... 52 Belangrijke veiligheidsregels... 53 Beperkte garantie... 54 Aansluitingen op

Nadere informatie