Van de bestuurstafel. Dagelijks Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de bestuurstafel. Dagelijks Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe."

Transcriptie

1 Van de bestuurstafel Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Een mijlpaal kunnen we wel zeggen. Sinds de oprichting van de stichting op 17 december 1996 is er door alle geledingen, inclusief alle vrijwilligers, flink aan de weg getimmerd. Een ieder op zijn of haar manier. Dit heeft tot gevolg gehad dat er momenteel 170 werknemers in dienst zijn bij onze stichting en dat we samen de verantwoordelijkheid hebben voor ongeveer 2100 leerlingen. Mede gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen is er door het bestuur eind 2002 invulling gegeven aan de Richting en inrichting van het bovenschools management. Het licht hieromtrent werd in mei/juni 2003 door het Algemeen Bestuur en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad definitief op groen gezet. Dit heeft begin 2004 geresulteerd in de benoeming van Ben Platzer als bestuursmanager voor 3 dagen per week. Vervolgens zijn door het directieberaad Wytse Bouma (directeur Mgr. Bekkersschool) en Heleen Herbers (directeur Pastoor Middelkoopschool) gekozen tot Bovenschools Managementteam-leden (BMT-leden). Deze drie personen vormen samen het Bovenschools Managementteam. De secretariële ondersteuning vindt plaats door Geke Mulder. De invoering van Bovenschools Management is een belangrijke stap geweest in het verder professionaliseren van onze stichting zonder de identiteit van de afzonderlijke scholen aan te tasten. Uiteindelijk gaat het om het geven van goed onderwijs aan de leerlingen die onze 11 scholen bezoeken. Om u een idee te geven van de omvang van onze Stichting. Wij werken met een budget van 7 miljoen euro per kalenderjaar. Dit bedrag bestaat voor ruim 80% uit personeelskosten, waarmee wij willen aangegeven hoe belangrijk het personeel is binnen de Stichting. Inmiddels is ook het Dagelijks Bestuur aan verandering onderhevig geweest. Momenteel wordt deze gevormd door Kees Cleton en Eric Calkhoven. Wij krijgen met ingang van het najaar 2004 versterking van Ria Sterkenburgh en Sjef Hendriks, beiden geen onbekenden binnen de stichting. Het Algemeen Bestuur dient in november 2004 hieraan nog haar definitieve goedkeuring te geven. Het streven is om hieraan nog een 5 e persoon aan toe te voegen. Al met al hebben we dan de richting en inrichting van de stichting zodanig georganiseerd dat we met een gerust hart de invoering van de lumpsum in het primair onderwijs tegemoet kunnen zien. Met ingang van 1 augustus 2006 krijgen de besturen en de scholen meer autonomie en beleidsvrijheid door verdere deregulering en invoering van het nieuwe bekostigingsstelsel. Vrij vertaald; de stichting krijgt een zak met geld. Deze vrijheid leidt echter tot toenemende verantwoordelijkheid, transparante besluitvorming en informatievoorziening en een adequate verantwoording en toezicht. Al met al reden genoeg om ons goed voor te bereiden op de lumpsum. Het dagelijks bestuur, het BMT en de directeuren zijn hier achter de schermen al druk mee bezig. Ook de schoolcommissies en de MR-leden worden de komende maanden van de nodige informatie voorzien middels een cursus. Zoals bij alle onderwijskundige zaken krijgen we ook hier ondersteuning van het Onderwijsbureau. Mede gezien alle ontwikkelingen zal het BMT en het directieberaad (het overlegorgaan van alle directeuren) de komende maanden een plan van aanpak voorbereiden hoe we als stichting de komende jaren willen fungeren. Een soort meerjarenplan met daaraan gekoppeld een activiteitenplan per jaar. Dit plan van aanpak zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. Zoals u kunt lezen zijn er veel ontwikkelingen gaande binnen de stichting. Desondanks zien we vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Wij wensen alle lezers van deze nieuwsbrief veel leesplezier. Dagelijks Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. 1

2 Van de bestuursmanager Wij stellen ons voor: Het redactieteam van de nieuwsbrief SKOD: Dag collega s, Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om in de eerste uitgave van de SKOD-nieuwsbrief een inhoudelijke bijdrage te leveren. Een nieuwsbrief die in het leven is geroepen om een mogelijkheid te creëren elkaar te informeren over de meest uiteenlopende zaken die binnen het SKOD actueel zijn. Tijdens de eerste bijeenkomst van het directieberaad hebben alle directeuren kort geschetst hoe de start van het schooljaar verlopen is en waar komend jaar veel aandacht aan geschonken dient te worden. Opvallend is de zorgvuldige wijze waarop men de menselijke kant van de diverse scholen belichtte. Wij zijn een organisatie van-, voor- en door mensen. Met dat uitgangspunt voor ogen kijk je anders tegen financiële, materiele en personele vraagstukken aan. De komende jaren zal met name de lumpsum financiering een veelbesproken onderwerp zijn. Wat gaan we vanaf 1 augustus 2006 met die zak geld doen? We moeten de juiste keuzes maken: een lokaal erbij? Een personeelslid minder? Een andere methode? Het declaratiestelsel is ingewisseld voor een bedrijfsmatige bekostiging. Het aantal regels wordt een -beetje- minder en we gaan keuzes maken. Het is een omslag in denken en doen. Het redactieteam van de nieuwsbrief bestaat uit: Lena Mencke (voorzitter) helaas afwezig op de foto Geke Mulder (secretaris) Anton Lukassen (redactielid) Paul Falkmann (redactielid) Ben Platzer (redactielid & bestuursmanager) BHV-cursus HELLUP BRAND!! "Pabostudenten zouden tijdens hun opleiding al een BHV training moeten volgen. " Aan het woord is Harrie Jeurissen, brandweerman en oprichter van instituut Jeurissen Instituut voor Brandpreventie & Opleidingen te Emmen. Onze visie op onderwijs zal een leidraad zijn bij het maken van de juiste keuzes. De kwaliteit van het onderwijs in de meest brede zin van het woord is de rode draad voor onze organisatie en voor allen die daarbinnen werkzaam zijn. Goed onderwijs houdt rekening met verschillen tussen leerlingen en scholen. We gaan proberen op een creatieve manier maatwerk te leveren. Ik ben ervan overtuigd dat wij met z n allen deze omslag in denken en doen in ons voordeel kunnen laten werken. We krijgen een kans om een kwaliteitsslag te maken. Die laten we niet liggen! Graag wens ik u allen veel voldoening in het werk dat u voor de kinderen doet. Ben Platzer, bestuursmanager. Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe Harrie Jeurissen "Tijdens een BHV-cursus (bedrijfshulpverlening) wordt de leerkracht getraind hoe te handelen bij calamiteiten als brand, ongevallen tijdens sport en spel activiteiten, of andere incidenten als bliksem inslag, verwondingen door stormschade of een ernstige valpartij tijdens een fietstocht naar de gymzaal. Ook leert een BHVér hoe men een slachtoffer moet benaderen bijvoorbeeld wanneer een kind ernstig is gevallen op het schoolplein, dat men niet alleen oog heeft voor de bebloede schaafwonden en of dikke buil op het voorhoofd maar dat men ook oog heeft voor de details: komt er mogelijk ook bloed uit het oor, ligt er bloed onder het achterhoofd. Hierbij is het dus van wezenlijk belang dat men rekening houdt met ernstig letsel als zware hersenschudding of zelfs mogelijk rekening houdt met een schedelbasisfractuur in plaats van alleen een pleister." 2

3 Jeurissen verzorgt sinds 1992 niet alleen voor de SKOD de bedrijfshulpverlening. Zijn bureau, bestaande uit freelancers uit de praktijk, is actief voor diverse bedrijfstakken binnen Noord Nederland. Bedrijfshulpverlening dient Maatwerk te zijn afgestemd op de gevaren die medewerkers of gebruikers van een gebouw of locatie kunnen bedreigen. "Volgende week hebben we in het zwembad trainingen met medewerkers van de NAM, die krijgen oefening met persluchtmaskers. Dat heb je als BHV ers op een school niet nodig. Voor onderwijs, net als de gezondheidszorg overigens, moet je rekening houden met mensen(kinderen) die bij gevaar onvoorspelbaar gedrag gaan vertonen. Kinderen in paniek vind je op de gekste plaatsen terug. Een BHV cursus voor onderwijzend personeel is dan ook niet alleen gericht op het handelend optreden bij het ontstaan van een calamiteit, maar minstens net zo belangrijk is het preventief vooruitdenken: Voorkomen is beter dan blussen! Daarom wordt in het begin van de cursus veel aandacht besteed aan het ontstaan van brand, hoe kan er brand ontstaan terwijl er geen openvuur aanwezig is? Wij willen hiermee bereiken dat de leerkrachten bewust gaan nadenken, over zaken als: Waarvan maken we het decor voor de musical, is een snelle branduitbreiding bij het gebruik van deze materialen of de kleding mogelijk, is er openvuur in omgeving zoals kaarsen, of zelf gemaakte spotjes, is de vluchtweg nog vrij als de zaal vol met ouders zit, is deze zaal geschikt voor zoveel personen? Daarom zou het goed zijn als de pabo bijvoorbeeld ook zou opleiden voor het basisdiploma BHV. Dat niet een kleine groep leerkrachten deze kennis heeft maar dat iedere medewerker van de school deze inzichten heeft " Jeurissen benadrukt dat de geldigheidsduur van een diploma één jaar is. "Binnen de SKOD bereiken we nu ongeveer een basisniveau, veel leerkrachten hebben hun diploma en houden dat gelukkig bij middels de herhalingscursussen. Nu de meeste BHV ers het gewenste niveau bereikt hebben kunnen we met de herhalingslessen meer gaan oefeningen op praktijk gerichte school situaties. Bijvoorbeeld zullen we ook gaan oefenen op een gaslucht, explosie gevaar, elektrocutie, e.d. want dan moet je weer anders handelen dan bij brand. Ook zal er in de toekomst geoefend gaan worden op realistische ongevalsituaties met lotusslachtoffer(tjes). " In een artikel uit het vakblad NIBHV-Veiligheid wordt gesteld dat veel scholen te weinig aandacht besteden aan veiligheid. "Binnen de SKOD zie ik echter veel enthousiasme. De BHV cursisten nemen hun taak serieus en dat is een prettige manier om als instructeur met de groep bezig te zijn. Vaak wordt er vanuit de groep gereageerd van 'nou weet ik eindelijk wat ik moet doen'. De leerkrachten die ik op de BHV-cursus heb gehad gaan veel gerichter nadenken bij de zaken rondom veiligheid: zoals het gebruik van open vuur in school, is de vluchtweg nog wel vrij, een gekleurd glaasje voor het spotje bij de kerststal is veel veiliger dan dat gekleurde papier, hebben we een mobieltje mee op kamp of naar de gymzaal? Voor mensen die voor de klas staan is het ook wel interessant om bijvoorbeeld de gebruiksvergunning eens in te zien. Er ligt nogal een verantwoordelijkheid op de schouders van leerkrachten! Ik ben van mening dat de SKOD overigens een redelijk aanvaardbaar niveau heeft op het gebied van bedrijfshulpverlening." Een goed ontruimingsplan, wat hoort daar in te staan? "Een ontruimingsplan hoort een deel te zijn van het calamiteitenplan. Daarin beschrijf je als school wat je doet als er iets aan de hand is. De taken van de mensen moeten daarin beschreven staan, wat doet de groepsleerkracht en waar moet die heen, wat doet de conciërge, wat doen de BHV'ers, en dat kun je noteren per naam, maar ook per functie. Ook handig is om een lijst in je ontruimingsplan te doen met telefoonnummers. 112 Weet bijna iedereen wel, maar de huisarts, of een elektricien, als er iets met de stoppenkast is bijvoorbeeld? Waar is de sleutel van het tijdelijk opvang adres te vinden, als je die gaat gebruiken om de kinderen daarheen te evacueren. Als aanvulling aan je ontruimingsplan kun je een lijst met namen en telefoonnummers koppelen van de leerlingen aan de hand hiervan kun je actie ondernemen dat de kinderen opgehaald kunnen worden vanaf de evacuatieplaats." Een punt van aandacht, vindt Jeurissen, zijn de chaosuren, zoals hij het noemt: De 15 minuten voor en na schooltijd en bijvoorbeeld bij het overblijven. "Ik zie scholen waar wel 80 of 90 kinderen tussen de middag overblijven. Op zich is daar niks mis mee maar betrek de overblijfouders óók bij de ontruimingsprocedure, wat moeten zij doen als om half één de keuken in de brand staat, of een kind verslikt zich in zijn boterham en dreigt te stikken? Zorg dat ook de BHV taken tussen de middag goed geregeld zijn. En wat gebeurt er allemaal na schooltijd nog in het gebouw? Typles, de schaakclub, laat de docent of verantwoordelijke tekenen dat ze het gebouw op een veilige wijze en op eigen verantwoordelijkheid gebruiken. Ouders dragen tijdens schooltijd hun verantwoordelijkheid en zorg over aan de leerkrachten van de school, zij verwachten net als de overheid dat er bij gevaar op goede, 3

4 veilige, maar doeltreffende wijze voor hun kinderen zal worden gezorgd. Daarom is het belangrijk om de veiligheid in en rond de school serieus op te pakken! Nieuws van het ict-front Eindelijk is het dan bijna zover: op zeer korte termijn (begin oktober) wordt de nieuwe webpagina van de stichting (www.skod.nl) geopend. Het zal dan ook mogelijk zijn de nieuwsbrief op de site van de stichting te bekijken en/of af te drukken. Het ligt in de bedoeling om samen met de ict-coördinatoren en leerkrachten projecten te ontwikkelen die meteen bruikbaar zijn op iedere school. Ideeën daarvoor kun je doorgeven aan je ict-coördinator of aan mij (liefst via e- mail). De overheid heeft lang clementie gehad, maar ik merk dat veel regels nu echt nageleefd moeten worden. In het kader van de ARBO wet is de arbeidsinspectie de controlerende instantie, inmiddels is de arbeidsinspectie ook in Zuidoost Drenthe bezig het uitvoeren van hun controlerende taak." Van onze Lukassen met dank aan de heer Jeurissen. Vele leerkrachten hebben reeds een cursus bij mij gevolgd. Uit een evaluatie blijkt dat velen dit als een verrijking hebben gevonden omdat je op zo n bijeenkomst ook kunt inspelen op ict-problemen die je op school tegenkomt. Sinds we niet meer met nl.tree als provider werken, zijn de problemen met het netwerk en internet gelukkig drastisch gedaald. Nu is vaak het internetprobleem binnen een half uur opgelost. Wat gebeurde er zoal: Op 23 juli is Nathan Siepel geboren, zoon van Sabrina & Jurjen Siepel, broertje van Ruth. Sabrina is één van de 10 directeuren binnen onze Stichting en heeft haar werkplek aan de St. Fransschool te Emmermeer. Wij wensen de familie Siepel heel veel liefde en gezondheid toe! Wat staat er te gebeuren: Stichtingsfeest 8 oktober uur de Giraf te Emmen Identiteitsdag 23 maart 2005 De cursus lumpsum is voor de directeuren binnen onze Stichting reeds van start gegaan. Op 1 november a.s. wordt er ook voor de leden van de schoolcommissies een dergelijke cursus verzorgd. Informeer ernaar bij uw directeur! Binnenkort worden ook alle MR-leden betrokken bij de invoering van lumpsum middels een cursus van het OCNV. Nadere informatie volgt via uw directeur. Omdat ik de mogelijkheid heb om de servers van de verschillende scholen op afstand te onderhouden, is het mogelijk om problemen snel op te sporen. Afhankelijk van het probleem kan ik dan op afstand het probleem verhelpen. Het is zelfs mogelijk om de computers in de klas over te nemen en op afstand de problemen te verhelpen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de computer aan staat en op het netwerk aangemeld is. Mocht je een probleem hebben met een computer in de klas dan is het belangrijk dit probleem goed te omschrijven en door te geven aan de ict-coördinator op je eigen school. Een paar tips die je zelf kunt uitvoeren: Wanneer je je niet kunt aanmelden op het netwerk kijk dan aan de achterkant van de computer of het lampje brand (meestal groen) van de netwerkkaart. Is dit niet het geval kijk dan of de kabel er goed in zit. Controleer ook of de kabel naar het witte kast wel goed is aangesloten. Heb je de bovenstaande punten gecontroleerd en het werkt nog niet sluit dan de computer af (ctrl+alt+del sluiten). Wacht een paar minuten en start de computer opnieuw. Maak nooit dubieuze post open al ben je nog zo nieuwsgierig. Voor je het weet heb je een behoorlijk virus te pakken. Mathieu van Rooij, ict-coördinator Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe 4

5 Nieuws vanuit de SKOD: e De St. Gerardusschool meldt dat men dit jaar voor het 4 opeenvolgende jaar het BAS project van het seminarium voor Orthopedagogiek volgt. Indien de ontwikkelingen en implementatie ook dit jaar tot een ieders tevredenheid verloopt zal de school in aanmerking komen voor het BAS certificaat. BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School. De volgende 4 vragen staan centraal: 01. Effectiviteit Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijs te verbeteren? 02. Differentiatie Hoe kan de school omgaan met verschillen in de groep? 03. Organisatie Op welke manier kan dit worden gerealiseerd? 04. Zelfsturing Hoe kunnen de kinderen betrokken worden. Een school belicht: De Pastoor Middelkoopschool in Klazienaveen. Aan het begin van de jaren 70 wordt er druk gebouwd in Klazienaveen. Het gebied wat ten noorden van het Van Echtenskanaal ligt wordt de nieuwbouwwijk "sterrenbuurt." Voor de katholieke kinderen die er wonen begint de afstand naar de Sint Henricusschool een probleem te worden, daarom ijvert de pastoor van Klazienaveen voor een tweede katholieke school in het dorp. Op 1 augustus 1974 is het dan zover: De Pastoor Middelkoopschool, vernoemd naar de pastoor aan wie zij dus eigenlijk haar bestaan te danken heeft, opent haar deuren in het nieuwe gebouw aan de Meridiaan. Opvallend is dat de kleuterschool al aan de lagere school vast gebouwd wordt. Er zijn 7 ontwikkelingslijnen geconstrueerd die ieder 4 ontwikkelingsvelden omvatten. BAS is een proces. Het gaat met vallen en opstaan. Het is geven en nemen. Willen en durven veranderen. De leerkracht is het hart van BAS. Het heeft de school tot dusver veel structuur gebracht. BAS is kwaliteitszorg pur sang. Vaststellen, verbeteren, evalueren en borgen in een jaarlijkse cyclus. Een aanrader voor alle scholen?. jazeker, hoewel er natuurlijk meerdere wegen naar Rome leiden. Hoe pas je nieuwe leerkrachten in? Dit is niet zo moeilijk. Hiervoor worden speciale studiedagen georganiseerd waar de collega s onder schooltijd naar toe kunnen. Nog meer deskundigheidsbevordering: Aan het eind van dit schooljaar beschikt de St. GerardusSchool over 4 afgestudeerde Interne Begeleiders. Na Jos Nauw en Lidy Meyer hebben Linda Kip en Lenneke Wagenaar hun deskundigheid op dit gebied enorm vergroot Onder leiding van directeur J. Wolke en hoofdleidster S. Pragt groeit de school tot een achtklassige basisschool. Nu, dertig jaar later, wordt het jubileum groots gevierd. In de week van 13 tot 19 september waren er diverse activiteiten voor jong en oud op de Pastoor Middelkoopschool. Maandag stond in het teken van de ballonnenwedstrijd en het zingen van het feestlied. Het schoolplein, grondig opgeknapt na 8 jaar sparen en een grandioze Kniepertiesrecordpoging, werd tevens officieel in gebruik genomen op deze maandag. Tja, sommigen kunnen niet stilzitten. Lidy Meyer (hoewel nog maar net klaar met de studie RT) start binnenkort met de nieuwe studie van dyslexiespecialist. Jan durft geen typefout meer te maken. Thea Hoezen, plv. directeur van de St. Fransschool meldt het 50-jarig bestaan van deze school en dit zal feestelijk worden gevierd in de eerste week van november Meer hierover in onze volgende nieuwsbrief. 5

6 Op dinsdag is middels een sponsor-touwspringactie 2600,- bij elkaar gesprongen door de leerlingen voor de clinic-clowns en de slachtoffers van de gijzeling in Beslan. Met dank aan onze Lukassen. We hebben hiervoor ook de nodige media-aandacht gekregen. De pannenkoeken die de kinderen op woensdagochtend voorgeschoteld kregen waren gebakken door zo'n 20-tal ouders. Op donderdag hadden we voor de diverse groepen een muzikaal programma, waarna op vrijdagmiddag het heel druk was op de fancyfair. Zondagmiddag waren ruim 250 leerlingen, ouders en grootouders aan het fietsen in de omgeving van Klazienaveen, waarna de feestweek afgesloten werd met het strijken van de schoolvlag door twee leerkrachten die er vanaf het begin al bij zijn: Juf en meester Soppe. Dit is de 1 e nieuwsbrief van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Wij hopen dat u er veel leesplezier van heeft gehad. Wij in ieder geval wel bij het maken. Heeft u ook nieuws; meldt dit dan bij het secretariaat via mail of per post: Geke Mulder t.a.v. nieuwsbrief SKOD. Dwergstern TG EMMEN De deadline voor nieuwsbrief nr. 2 is: 20 januari De verschijningsdatum; 11 februari Inhoudsopgave nieuwsbrief 1: Van de bestuurstafel pag. 1 Van de bestuursmanager pag. 2 Wij stellen ons voor pag. 2 B.H.V.-cursus hellup brand! pag. 2/3/4 Wat gebeurde er zoal pag. 4 Wat staat er te gebeuren pag. 4 Nieuws van het ICT-front pag. 4 Nieuws vanuit de SKOD pag. 5 Een school belicht pag. 5/6 Inhoudsopgave pag. 6 De SKOD-strip pag. 6 6

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Draaiboek. Tijdelijke huisvesting. Basisschool Leuken 2015-2016

Draaiboek. Tijdelijke huisvesting. Basisschool Leuken 2015-2016 Draaiboek Tijdelijke huisvesting Basisschool Leuken 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding.... 4 2. Aantallen groepen.... 4 3. Plattegronden van de locatie Middelstestraat 79 en de locatie Martinusschool in Weert....

Nadere informatie

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 school de Ontmoeting Nieuwsbrief Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan: 1. We zijn weer gestart! 2. Woenselse Heide bestaat

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014)

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014) Basisschool St. Martinus gem. aantal leerlingen: 120 Zoeksestraat 5 gem. aantal personeelsleden: 10 4721 AC Schijf gem. aantal overblijvers: 50 tel.: 0165-341636 gem. werktijd: 8.00 uur - 17.15 uur ONTRUIMINGSPLAN

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sint Fransschool Emmen. Ontruimingsplan. Sint Fransschool. Harm Tiesingstraat 2. Emmen. telefoon 0591-658985. Januari 2013 - 1 -

Ontruimingsplan Sint Fransschool Emmen. Ontruimingsplan. Sint Fransschool. Harm Tiesingstraat 2. Emmen. telefoon 0591-658985. Januari 2013 - 1 - Ontruimingsplan Sint Fransschool Harm Tiesingstraat 2 Emmen telefoon 0591-658985 directie: M. Wielage Januari 2013-1 - Inhoudsopgave: Algemene gegevens blz. 3 Telefoonlijst blz. 5 Ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Protocol overblijven. CBS Het Kompas - Lexmond

Protocol overblijven. CBS Het Kompas - Lexmond Protocol overblijven CBS Het Kompas - Lexmond versie januari 2016 1 Inhoud: Protocol overblijven Het Kompas 2 Bijlage 1: Richtlijnen voor de overblijfouders 5 Bijlage 2: Regels voor het overblijven 6 Bijlage

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 Irenesirene maandag 6 juni 2016 nr. 15 Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 -groep 1-2 a Saskia van Wijnen -groep 1-2 b Carla Markensteijn -groep 1-2 c Marieke de Jong (ma,di) en Marjolein Minderhoud (wo,do,vrij)

Nadere informatie

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten.

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten. Basisschool St. Jozef School maken we samen Reglement tussenschoolse opvang 1. Algemeen 1.1. Dit reglement bepaalt hoe de tussenschoolse opvang van de kinderen in de middagpauze georganiseerd is. De functie

Nadere informatie

Overblijven op KBS St. Jozef

Overblijven op KBS St. Jozef Overblijven op KBS St. Jozef Tussenschoolse opvang op KBS St. Jozef Kinderen zijn een groot deel van de dag op school en veel kinderen blijven ook tussen de middag over. De middagpauze is van 11.45 uur

Nadere informatie

Nieuwsbrief 8 juli

Nieuwsbrief 8 juli Nieuwsbrief 8 juli 2015-2016 Data: 9 juli: Oud Papier: succes deze laatste keer van het schooljaar! 11 juli: Tour de Funbus van 10.00-12.00 op school Prijs voor winnaar Fiets- en Loopweken! En dat is De

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuws brief. April 2015. Beste ouder(s) / verzorger(s),

Nieuws brief. Nieuws brief. April 2015. Beste ouder(s) / verzorger(s), Nieuws brief Nieuws brief April 2015 Beste ouder(s) / verzorger(s), Inspectie bezoek Afgelopen dinsdag hebben we bezoek gehad van de schoolinspectie. Dit bezoek was onderdeel van de 4 jaarlijkse cyclus

Nadere informatie

Augustus 2010. ma di wo do vr za zo. 28 29 Start nieuwe schooljaar

Augustus 2010. ma di wo do vr za zo. 28 29 Start nieuwe schooljaar Augustus 200 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 Start nieuwe schooljaar Info 30 3 Infoavond gr. 3 en gr 4 Pastoor Middelkoopschool Meridiaan 54 789 EK Klazienaveen Postadres:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2010

Nieuwsbrief Juli 2010 Nieuwsbrief Juli 2010 Activiteitenkalender juli 2010 Datum: Activiteit: 12 juli t/m 22 augustus 2010 zomervakantie 15 september 2010 Groep 3 t/m 5 naar de Riethoekl 20 t/m 24 september De groepen 1 t/m

Nadere informatie

Datum: 11 december 2015 Jaargang: 24 Nummer: 16

Datum: 11 december 2015 Jaargang: 24 Nummer: 16 St. Henri cusschool RKBS " St. Henri cus" Jhr. de Jongestraat 26 7891 KNKl azi enaveen Tel. : 0591-312366 Groei pl aats voor mensen Datum: 11 december 2015 Jaargang: 24 Nummer: 16 Nieuwe kleutergroep Vanaf

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

Schoolinfo 9 Maart 2015

Schoolinfo 9 Maart 2015 Schoolinfo 9 Maart 2015 Simone Piron stelt zich voor Mijn naam is Simone Piron. Sinds 1 februari ben ik intern begeleider van Op Dreef. Hierbij zal ik de taken van Monique overnemen. In het verleden ben

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

D R U P P E L S G E W I J S

D R U P P E L S G E W I J S B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g s e p t e m b e r 1 5 D R U P P E L S G E W I J S 1 5 m e i 2 0 1 1 KALENDER 07-09 hoofdluiscontrole 07-09 informatieavond groep 7 08-09 informatieavond groep

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Van de bestuursmanager. Jaarrapportage van Ardyn

Van de bestuurstafel. Van de bestuursmanager. Jaarrapportage van Ardyn Van de bestuurstafel Op het moment dat u dit leest zijn de Olympische Winterspelen in volle gang (of net afgelopen). Er zijn weer vele gouden, zilveren en bronzen medailles verdeeld. Ook binnen onze stichting

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Wat is Actief Betrokken Club? Per 1 mei 2014 is Sportbedrijf Almelo samen met MHC, ON en PH gestart met het project Actief Betrokken Club (ABC). Doelstelling van het project

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl JAARGANG 2014-2015, nummer 27 Donderdag 26 maart 2015 Vakantie- en vrije dagenrooster

Nadere informatie

Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen Trainingen & Opleidingen Bedrijfshulpverlening Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp, het bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming.

Nadere informatie

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Regeling Tussenschoolse Opvang Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Visie... 3 Visie... 3 Regeling... 3 Hoofdstuk 2 Kwaliteit... 4 Overblijfkrachten...

Nadere informatie

Kringgesprek. Nummer 10 2013-2014

Kringgesprek. Nummer 10 2013-2014 Kringgesprek Nummer 10 2013-2014 2014 Beste ouders, De voorbereidingen van de verhuizing naar het gebouw van SO De Piloot aan de Nieuwe Ommoordseweg 30 is in volle gang. Afgelopen vrijdag hebben juf Sanneke

Nadere informatie

Toetsen.. doen we niet alleen in groep 8!

Toetsen.. doen we niet alleen in groep 8! Toetsen.. doen we niet alleen in groep 8! St. Vitusstraat 2 1404 HS Bussum telefoon: 035-6939582 e-mail: info@stvitusschool.nl Jaargang : 19, nummer 10, 1 februari 2013 Nieuws van de directie Inschrijving

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 23 november 2016

Nieuwsbrief 4 23 november 2016 Nieuwsbrief 4 23 november 2016 Beste ouders, Vol verwachting klopt ons hart.. Een zin uit een liedje voor Sinterklaas dat erg van toepassing is voor de kinderen, de ouders en het team van basisschool Olympia.

Nadere informatie

Nieuwsflits #1. september 2017

Nieuwsflits #1. september 2017 Nieuwsflits #1 september 2017 Belangrijke data: Maandag 4 september Woensdag 6 september Kennismakingsgesprekken groepen 3 tot en met 8. Maandag 18 september tot en met vrijdag Op voeten en fietsen projectweek!

Nadere informatie

nieuwsbrief Jaargang 8, nr. 2 26 augustus 2015 In dit nummer: Belangrijk

nieuwsbrief Jaargang 8, nr. 2 26 augustus 2015 In dit nummer: Belangrijk nieuwsbrief Jaargang 8, nr. 2 26 augustus 2015 In dit nummer: Start schooljaar Informatieochtend Gymtijden Afscheid Damion Hulp ouders gezocht Onderbouwnieuws Middenbouwnieuws Ander nieuws Beste ouders,

Nadere informatie

De Nieuwskraai. Met vriendelijke groet, Paul Moltmaker, algemeen directeur Plateau Openbaar Onderwijs Assen. Onze directeur..

De Nieuwskraai. Met vriendelijke groet, Paul Moltmaker, algemeen directeur Plateau Openbaar Onderwijs Assen. Onze directeur.. Nieuwsbrief Obs Het Kraaiennest Datum: 28 januari 2016 Nummer: 11 Inhoud Rapporten... 1 Brief aan de leerlingen!... 1 Onze directeur..... 2 Nieuwe schoolplein WIE O WIE? HERHALING... 3 Leesconsulent van

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Conceptnotulen MR vergadering 03 03 2015 Aanwezig: Peter (vz), Jan-Bernard, Lucien, Paul, Pim, Thea, Robbert, Nelleke en (dir) Notulant: Liesbeth 1. Opening Peter opent de vergadering

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl september 2015 Nieuwsbrief 36 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl Agenda 1 september Informatieavonden groep 3/4/5 (19.00) en groep 6/7/8 (19.30) 2 september Informatieavond

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Koningsspelen 2015. Interessante informatie: April 2015. Jaargang 5, nr. 8. In dit nummer:

Nieuwsbrief. Koningsspelen 2015. Interessante informatie: April 2015. Jaargang 5, nr. 8. In dit nummer: April 2015 Jaargang 5, nr. 8 Nieuwsbrief In dit nummer: Koningsspelen 2015 Konings spelen 1 Ik in de MR? 2 Onze nieuwe conciërge 4 Op de ochtend van 24 april, de laatste vrijdag voor Koningsdag, vinden

Nadere informatie

Talenten. Beste ouder/verzorger,

Talenten. Beste ouder/verzorger, Dat kan ik wel! Nr. 3, 13 november 014 Agenda 15 nov. Juf Lenneke jarig 18 nov. Rapport 18 nov. Oud papier 0 nov. 10 minuten gesprekken nov. Juf Marinke jarig 4.nov. 10 minuten gesprekken 7 nov. Gebedskring

Nadere informatie

Kerstmusical De Herberg Zit Vol productie van groep 7 Kindcentrum Kleinerf. ieder kind een talent! Grote zaal MFA De Sprank

Kerstmusical De Herberg Zit Vol productie van groep 7 Kindcentrum Kleinerf. ieder kind een talent! Grote zaal MFA De Sprank Jaargang 33 nummer 13 03 december 2015 een wekelijkse uitgave van Kindcentrum 'T BLAAIKE FELICITEERT... 06 dec 09 dec Sint Nicolaas Saar van der Steen ieder kind een talent! thema schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Sint Gerardusschool 12 juli 2016

Nieuwsbrief van de Sint Gerardusschool 12 juli 2016 Nieuwsbrief van de Sint Gerardusschool 12 juli 2016 Foto van de week Vorige week is groep 8 drie dagen op kamp geweest. Het was fantastisch. Deze week staat voor groep 8 in het teken van de musical en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF december 2014

NIEUWSBRIEF december 2014 www.tjongerschool.nl tjongerschool@debasisheerenveen.nl NIEUWSBRIEF december 2014 Van de directie: Inmiddels zijn we een aantal maanden op weg en in deze periode heb ik veel onderzoek gedaan, geobserveerd

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Kalender: 22-01

Nadere informatie

Openbare Basisschool "De Molenberg" Bovenweg 56A 9861 GJ Grootegast Telefoon: Nieuwsbrief 2 van schooljaar augustus 2015.

Openbare Basisschool De Molenberg Bovenweg 56A 9861 GJ Grootegast Telefoon: Nieuwsbrief 2 van schooljaar augustus 2015. Openbare Basisschool "De Molenberg" Bovenweg 56A 9861 GJ Grootegast Telefoon:0594-612661 Nieuwsbrief 2 van schooljaar 2015-2016 21 augustus 2015. In deze nieuwsbrief staan de volgende onderdelen: 1.Informatie

Nadere informatie

Nieuwsbrieven op website. Kinderpostzegelactie. Agenda. 26 september 2014

Nieuwsbrieven op website. Kinderpostzegelactie. Agenda. 26 september 2014 26 september 2014 Nieuwsbrieven op website Wij krijgen wel eens de opmerking van ouders dat zij een nieuwsbrief niet ontvangen hebben. Wij versturen de nieuwsbrieven naar de mailadressen die wij in onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 februari 2015

Nieuwsbrief 9 februari 2015 Nieuwsbrief 9 februari 2015 Algemeen Vier keer wijzer Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Schooljaar 2016/2017, nummer 11, 9 februari 2017

NIEUWSBRIEF. Schooljaar 2016/2017, nummer 11, 9 februari 2017 Belangrijke data tot en met half maart 2017 Datum NIEUWSBRIEF Schooljaar 2016/2017, nummer 11, 9 februari 2017 Activiteit 14 februari 2 e binnenles schooltuinen groep 6P Loes Mantel Week van 13 Rapporten

Nadere informatie

Beleidsplan Tussen Schoolse Opvang (TSO) OBS Sjtadssjool

Beleidsplan Tussen Schoolse Opvang (TSO) OBS Sjtadssjool Definitie: De Tussen Schoolse Opvang (TSO) is vrije tijd en een onderbreking van leeractiviteiten. Het overblijven, moet leuk zijn. Het is een periode waar het kind tot rust kan komen (actief of passief)

Nadere informatie

Praat met ze Luister naar ze. Leer met én van ze. Lach met ze. Zing met ze Speel met ze.. Maar bovenal geniet van ze!

Praat met ze Luister naar ze. Leer met én van ze. Lach met ze. Zing met ze Speel met ze.. Maar bovenal geniet van ze! Deze nieuwsbrief kunt u ook bekijken op onze website www.de7sprong-attendiz.nl sept. 2016 Beste ouders/ verzorgers, Maandag wensten we onze collega s een warm welkom toe en een goede start voor iedereen,

Nadere informatie

Jaargang 26 - nr. 7 Nieuwsbrief 1 mei 2015

Jaargang 26 - nr. 7 Nieuwsbrief 1 mei 2015 Lea Dasbergschool Emily Brontësingel 1a 6836 TV Arnhem 026-3272489 Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896 www.leadasbergschool.nl info@leadasbergschool.nl Jaargang 26 - nr. 7 Nieuwsbrief

Nadere informatie

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011.

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. In het kader van de kwaliteitszorg op de RK Daltonbasisschool St. Plechelmus houden we eenmaal per 4 jaar een leerlingenenquête. In het schooljaar 2010-2011 is deze

Nadere informatie

weeknieuws 10 cursus 2014 2015 6 november 2014

weeknieuws 10 cursus 2014 2015 6 november 2014 PC basisschool Stadskwartier Catharinastraat 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 (ook voor afmeldingen) weeknieuws

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen NIEUWSBRIEF Agenda 14 maart Maart 2016 Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen 15 maart Basisschool Sint Liborius Open dag voor nieuwe ouders van 09.00-15.00 uur 18 maart Techniek groep 8 22 maart De

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 2 schooljaar 2011 2012 22 september t/m 5 oktober 2011. Nieuwsbrief nummer 1

Nieuwsbrief nummer 2 schooljaar 2011 2012 22 september t/m 5 oktober 2011. Nieuwsbrief nummer 1 Begin schooljaar Het schooljaar gaat maandag weer beginnen. Wij hopen dat u een goede vakantie heeft gehad en dat alle kinderen weer met veel plezier naar school gaan dit jaar. Dit schooljaar staat in

Nadere informatie

Basisschool Pius X. Jaargang 19 Nieuwsbrief nr. 7 van 1 december Jordaansingel GP Haaksbergen. Tel

Basisschool Pius X. Jaargang 19 Nieuwsbrief nr. 7 van 1 december Jordaansingel GP Haaksbergen. Tel Jaargang 19 Nieuwsbrief nr. 7 van 1 december 2016 Basisschool Pius X Jordaansingel 20. 7481GP Haaksbergen. Tel. 053-5721396. directie@piusx.eu Sinterklaas Maandagmorgen 5 december zal Sinterklaas een bezoekje

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

WEEKBRIEF 15 JANUARI 2016 / NUMMER 22. audit op school. studiedag team, kinderen hebben een vrije dag extra

WEEKBRIEF 15 JANUARI 2016 / NUMMER 22. audit op school. studiedag team, kinderen hebben een vrije dag extra WEEKBRIEF 15 JANUARI 2016 / NUMMER 22 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Afgelopen dinsdag was er directieberaad van JongLeren. Daar is de strategische beleidsagenda vastgesteld. De uitgangspunten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Augustus Schoolactiviteiten

NIEUWSBRIEF Augustus Schoolactiviteiten INHOUD Schoolactiviteiten Tot ziens meester Henny, 1 Welkom juffrouw Angelique In- en uitgangen 1 Bewegingsonderwijs Leerlingenlijst Renovatie Stagiaires Start project WO Leesbevordering Fietscontrole

Nadere informatie

Protocol Ziekte en Ongevallen

Protocol Ziekte en Ongevallen Protocol Ziekte en Ongevallen Dit protocol geeft richtlijnen aan hoe een leerkracht of ondersteunend personeel dient te handelen in het geval van ziekte of een ongeval bij een leerling. Doel protocol:

Nadere informatie

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats Nieuwsbulletin voor ouders over het project Naar gelijke schooltijden No 3, Februari 2012 Vorig jaar is het project Naar gelijke schooltijden van start gegaan. Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Nadere informatie

We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig het hele jaar.

We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig het hele jaar. Info 14 5 maart 2015 Gouden Regels regel van de week Met de kinderen behandelen we wekelijks een regel. De regel van deze week is: We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig het hele jaar. Meedenkavond

Nadere informatie

Dit jaar aan mij de eer om op het afgelopen schooljaar terug te blikken.

Dit jaar aan mij de eer om op het afgelopen schooljaar terug te blikken. Voorwoord In het kader van de WMS (wet op medezeggenschapsraden) artikel 7 is de MR verplicht om aan het begin van een nieuw schooljaar een jaarverslag te schrijven over het afgelopen schooljaar. Hierin

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Zie formulier ongevallenregistratie

Zie formulier ongevallenregistratie Protocol Veiligheid Inhoud: 1. Protocol Veiligheid... 3 1.1 Risico-inventarisatie... 3 1.2 Ongevallen registratie... 3 1.3 Actieplan... 4 1.4 Huisregels... 4 1.5 Ontruimingsplan... 4 2 1. Protocol Veiligheid

Nadere informatie

PPEL. SAMENWERKEN met plezier is leerzaam en geeft goede resultaten! Directie aanwezig. Agenda

PPEL. SAMENWERKEN met plezier is leerzaam en geeft goede resultaten! Directie aanwezig. Agenda PPEL digitale nieuwsbrief openbare basisschool het ogelijn jaargang 21 nummer 02 week 39 donderdag 24 september 2015 OUDERAVOND GROEP 1-2 In het begin van het nieuwe schooljaar vinden de KLASSIKALE OUDERAVONDEN

Nadere informatie

10 oktober 2014. Gerrit Bussink

10 oktober 2014. Gerrit Bussink 10 oktober 2014 VAN DE DIRECTEUR De komende week ben ik dinsdag, donderdag en vrijdag op De Branding en Hans Boelen maandag en woensdag. Donderdag hebben wij een studiedag waarin we onze ambities gaan

Nadere informatie

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2015-16 september nummer 2

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2015-16 september nummer 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oktober 2015

Nieuwsbrief Oktober 2015 Inhoudsopgave Control-click om direct naar het onderwerp van uw keuze te gaan Inhoudsopgave... 1 Oudergesprekken... 1 Lustrumfeest... 2 Kinderboekenweek - Voorleeswedstrijd... 2 Vanuit de OAC, HULP gevraagd...

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 14. Voorwoord. Rommelmarkt. C1000 Cambuurplein spaaractie.

Nieuwsbrief juli 14. Voorwoord. Rommelmarkt. C1000 Cambuurplein spaaractie. Voorwoord. Hier is weer de nieuwsbrief, tevens laatste dit jaar, van onze school, met de nodige informatie over school erin opgenomen. In deze nieuwsbrief is er info over de schoolkalender, de schoolgids,

Nadere informatie

En dan is het. OKTOBER 2015

En dan is het. OKTOBER 2015 J a a r g a n g 1 1, n r. 2 5 o k t o b e r 2 0 1 5 En dan is het...oktober 1 Kinderboekenweek 2 En dan is het. OKTOBER 2015 De eerste maand van schooljaar 2015-2016 is alweer voorbij. We zijn in de wijn-maand

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Berkenblad nr. 10 27 januari 2015. Beste ouders/verzorgers,

Berkenblad nr. 10 27 januari 2015. Beste ouders/verzorgers, Berkenblad nr. 10 27 januari 2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt het tiende Berkenblad van het school jaar 2014-2015! Vanaf vandaag ontvangt u onze nieuwsbrief alleen nog via de mail! Zo besparen

Nadere informatie

Weeknieuws 4 cursus 2015 2016 11 september 2015

Weeknieuws 4 cursus 2015 2016 11 september 2015 Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 Weeknieuws 4

Nadere informatie

[Geef de titel van het document op] Beste ouders/verzorgers, Anita Verweij Schoolleider

[Geef de titel van het document op] Beste ouders/verzorgers, Anita Verweij Schoolleider [Geef de titel van het document op] Nieuwsbrief 1 KBS De Kameleon september 016 1 Beste ouders/verzorgers, Oog voor talent Gisterenavond organiseerden wij een informatieavond voor alle ouders. We begonnen

Nadere informatie

Continurooster op De Rank

Continurooster op De Rank Continurooster op De Rank Nu: Schooltijden op de basisschool zijn al heel lang ongeveer hetzelfde. Om ons heen zien we de samenleving veranderen en ontstaan er nieuwe pedagogische inzichten. Je kunt je

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Toermalijn d.d

Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Toermalijn d.d Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Toermalijn d.d. 11-01-2017 Aanwezig: Monic Graat (voorzitter), Spoelstra, Alie Seine, Kim Golsteijn en Cecile op het Veld Notulist:

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender Uilenbrink levert maatwerk. nummer: Opening van het schooljaar 2017 de Uilenbrink levert maatwerk.

Uiltje gemist? kalender Uilenbrink levert maatwerk. nummer: Opening van het schooljaar 2017 de Uilenbrink levert maatwerk. 31 augustus 2017 Jaargang 10- nummer 1 kalender Uilenbrink levert maatwerk Opening van het schooljaar 2017 de Uilenbrink levert maatwerk. Woensdag 13 september Vergadering Ouderraad (20.00 uur) 1 2 3 4

Nadere informatie

Een duif met een takje, Genesis 8:1-14 Uit de ark, Genesis 8:15-9:7 God sluit een verbond met Noach, Genesis 9:8-17

Een duif met een takje, Genesis 8:1-14 Uit de ark, Genesis 8:15-9:7 God sluit een verbond met Noach, Genesis 9:8-17 Praompraot Nieuwsbrief CBS de Praom, Zwartemeer 30 e jaargang nr.33 donderdag 11 mei 2017, week 19 Algemene informatie 15 mei Informatieavond groep 4/5/6 19.30 uur 17 t/m 19 mei Schoolkamp groep 7/8 22

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013

Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013 Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013 Agenda: Februari: 8: Rapport mee / Carnaval 12,14: Oudergesprekken 15: Vrije middag en start voorjaarsvakantie 27: Hoofdluiscontrole Maart: 6: Studiedag (kinderen vrij)

Nadere informatie

Nieuwsbrief PCB De Rank en De Ukkeklup, 21 november 2016

Nieuwsbrief PCB De Rank en De Ukkeklup, 21 november 2016 Nieuwsbrief PCB De Rank en De Ukkeklup, 21 november 2016 Beste ouders, In het nieuws hoort u regelmatig iets over passend onderwijs. Alle scholen hebben hier mee te maken; vanaf 2014 heeft elke school

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1-10 sept. 2014

Nieuwsbrief 1-10 sept. 2014 Nieuwsbrief 1-10 sept. 2014 Start schooljaar 2014 2015. Het is verbazingwekkend hoe snel alle kinderen de weg naar hun nieuwe lokaal weer gevonden hebben na de vakantie. Voor de meesten is het inderdaad

Nadere informatie

Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster

Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster 18e nieuwsbrief 2016-2017 Het zijn actieve dagen! Deze week zijn de kinderen van groep 7/8 op kamp naar Egmond geweest. Ze hebben natuurlijk erg mooi weer

Nadere informatie

Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014

Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014 Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014 Beste ouders, Hierbij treft u het volledige verslag aan van de kwaliteitsenquête 2014. Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te stellen

Nadere informatie

1. Eerste schooldag. 2. Aanwezigheid directie. 3. Nieuwe collega s. Lijnbaan AG Zoetermeer

1. Eerste schooldag. 2. Aanwezigheid directie. 3. Nieuwe collega s. Lijnbaan AG Zoetermeer Lijnbaan 317 2728 AG Zoetermeer 079-342 20 57 Email: directie@debuut.unicoz.nl Website: www.debuut.unicoz.nl 22-08-2016 Nr. 01 1. Eerste schooldag Welkom allemaal! Het nieuwe schooljaar is weer begonnen.

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 maart 2016

Nieuwsbrief 10 maart 2016 Nieuwsbrief 10 maart 2016 Studiedagen donderdag en vrijdag voor de vakantie Terwijl de kinderen al aan het genieten waren van de vakantie, hebben de leerkrachten nog 2 drukke studiedagen gehad. Donderdag

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie