Van de bestuurstafel. Dagelijks Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de bestuurstafel. Dagelijks Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe."

Transcriptie

1 Van de bestuurstafel Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Een mijlpaal kunnen we wel zeggen. Sinds de oprichting van de stichting op 17 december 1996 is er door alle geledingen, inclusief alle vrijwilligers, flink aan de weg getimmerd. Een ieder op zijn of haar manier. Dit heeft tot gevolg gehad dat er momenteel 170 werknemers in dienst zijn bij onze stichting en dat we samen de verantwoordelijkheid hebben voor ongeveer 2100 leerlingen. Mede gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen is er door het bestuur eind 2002 invulling gegeven aan de Richting en inrichting van het bovenschools management. Het licht hieromtrent werd in mei/juni 2003 door het Algemeen Bestuur en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad definitief op groen gezet. Dit heeft begin 2004 geresulteerd in de benoeming van Ben Platzer als bestuursmanager voor 3 dagen per week. Vervolgens zijn door het directieberaad Wytse Bouma (directeur Mgr. Bekkersschool) en Heleen Herbers (directeur Pastoor Middelkoopschool) gekozen tot Bovenschools Managementteam-leden (BMT-leden). Deze drie personen vormen samen het Bovenschools Managementteam. De secretariële ondersteuning vindt plaats door Geke Mulder. De invoering van Bovenschools Management is een belangrijke stap geweest in het verder professionaliseren van onze stichting zonder de identiteit van de afzonderlijke scholen aan te tasten. Uiteindelijk gaat het om het geven van goed onderwijs aan de leerlingen die onze 11 scholen bezoeken. Om u een idee te geven van de omvang van onze Stichting. Wij werken met een budget van 7 miljoen euro per kalenderjaar. Dit bedrag bestaat voor ruim 80% uit personeelskosten, waarmee wij willen aangegeven hoe belangrijk het personeel is binnen de Stichting. Inmiddels is ook het Dagelijks Bestuur aan verandering onderhevig geweest. Momenteel wordt deze gevormd door Kees Cleton en Eric Calkhoven. Wij krijgen met ingang van het najaar 2004 versterking van Ria Sterkenburgh en Sjef Hendriks, beiden geen onbekenden binnen de stichting. Het Algemeen Bestuur dient in november 2004 hieraan nog haar definitieve goedkeuring te geven. Het streven is om hieraan nog een 5 e persoon aan toe te voegen. Al met al hebben we dan de richting en inrichting van de stichting zodanig georganiseerd dat we met een gerust hart de invoering van de lumpsum in het primair onderwijs tegemoet kunnen zien. Met ingang van 1 augustus 2006 krijgen de besturen en de scholen meer autonomie en beleidsvrijheid door verdere deregulering en invoering van het nieuwe bekostigingsstelsel. Vrij vertaald; de stichting krijgt een zak met geld. Deze vrijheid leidt echter tot toenemende verantwoordelijkheid, transparante besluitvorming en informatievoorziening en een adequate verantwoording en toezicht. Al met al reden genoeg om ons goed voor te bereiden op de lumpsum. Het dagelijks bestuur, het BMT en de directeuren zijn hier achter de schermen al druk mee bezig. Ook de schoolcommissies en de MR-leden worden de komende maanden van de nodige informatie voorzien middels een cursus. Zoals bij alle onderwijskundige zaken krijgen we ook hier ondersteuning van het Onderwijsbureau. Mede gezien alle ontwikkelingen zal het BMT en het directieberaad (het overlegorgaan van alle directeuren) de komende maanden een plan van aanpak voorbereiden hoe we als stichting de komende jaren willen fungeren. Een soort meerjarenplan met daaraan gekoppeld een activiteitenplan per jaar. Dit plan van aanpak zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. Zoals u kunt lezen zijn er veel ontwikkelingen gaande binnen de stichting. Desondanks zien we vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Wij wensen alle lezers van deze nieuwsbrief veel leesplezier. Dagelijks Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. 1

2 Van de bestuursmanager Wij stellen ons voor: Het redactieteam van de nieuwsbrief SKOD: Dag collega s, Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om in de eerste uitgave van de SKOD-nieuwsbrief een inhoudelijke bijdrage te leveren. Een nieuwsbrief die in het leven is geroepen om een mogelijkheid te creëren elkaar te informeren over de meest uiteenlopende zaken die binnen het SKOD actueel zijn. Tijdens de eerste bijeenkomst van het directieberaad hebben alle directeuren kort geschetst hoe de start van het schooljaar verlopen is en waar komend jaar veel aandacht aan geschonken dient te worden. Opvallend is de zorgvuldige wijze waarop men de menselijke kant van de diverse scholen belichtte. Wij zijn een organisatie van-, voor- en door mensen. Met dat uitgangspunt voor ogen kijk je anders tegen financiële, materiele en personele vraagstukken aan. De komende jaren zal met name de lumpsum financiering een veelbesproken onderwerp zijn. Wat gaan we vanaf 1 augustus 2006 met die zak geld doen? We moeten de juiste keuzes maken: een lokaal erbij? Een personeelslid minder? Een andere methode? Het declaratiestelsel is ingewisseld voor een bedrijfsmatige bekostiging. Het aantal regels wordt een -beetje- minder en we gaan keuzes maken. Het is een omslag in denken en doen. Het redactieteam van de nieuwsbrief bestaat uit: Lena Mencke (voorzitter) helaas afwezig op de foto Geke Mulder (secretaris) Anton Lukassen (redactielid) Paul Falkmann (redactielid) Ben Platzer (redactielid & bestuursmanager) BHV-cursus HELLUP BRAND!! "Pabostudenten zouden tijdens hun opleiding al een BHV training moeten volgen. " Aan het woord is Harrie Jeurissen, brandweerman en oprichter van instituut Jeurissen Instituut voor Brandpreventie & Opleidingen te Emmen. Onze visie op onderwijs zal een leidraad zijn bij het maken van de juiste keuzes. De kwaliteit van het onderwijs in de meest brede zin van het woord is de rode draad voor onze organisatie en voor allen die daarbinnen werkzaam zijn. Goed onderwijs houdt rekening met verschillen tussen leerlingen en scholen. We gaan proberen op een creatieve manier maatwerk te leveren. Ik ben ervan overtuigd dat wij met z n allen deze omslag in denken en doen in ons voordeel kunnen laten werken. We krijgen een kans om een kwaliteitsslag te maken. Die laten we niet liggen! Graag wens ik u allen veel voldoening in het werk dat u voor de kinderen doet. Ben Platzer, bestuursmanager. Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe Harrie Jeurissen "Tijdens een BHV-cursus (bedrijfshulpverlening) wordt de leerkracht getraind hoe te handelen bij calamiteiten als brand, ongevallen tijdens sport en spel activiteiten, of andere incidenten als bliksem inslag, verwondingen door stormschade of een ernstige valpartij tijdens een fietstocht naar de gymzaal. Ook leert een BHVér hoe men een slachtoffer moet benaderen bijvoorbeeld wanneer een kind ernstig is gevallen op het schoolplein, dat men niet alleen oog heeft voor de bebloede schaafwonden en of dikke buil op het voorhoofd maar dat men ook oog heeft voor de details: komt er mogelijk ook bloed uit het oor, ligt er bloed onder het achterhoofd. Hierbij is het dus van wezenlijk belang dat men rekening houdt met ernstig letsel als zware hersenschudding of zelfs mogelijk rekening houdt met een schedelbasisfractuur in plaats van alleen een pleister." 2

3 Jeurissen verzorgt sinds 1992 niet alleen voor de SKOD de bedrijfshulpverlening. Zijn bureau, bestaande uit freelancers uit de praktijk, is actief voor diverse bedrijfstakken binnen Noord Nederland. Bedrijfshulpverlening dient Maatwerk te zijn afgestemd op de gevaren die medewerkers of gebruikers van een gebouw of locatie kunnen bedreigen. "Volgende week hebben we in het zwembad trainingen met medewerkers van de NAM, die krijgen oefening met persluchtmaskers. Dat heb je als BHV ers op een school niet nodig. Voor onderwijs, net als de gezondheidszorg overigens, moet je rekening houden met mensen(kinderen) die bij gevaar onvoorspelbaar gedrag gaan vertonen. Kinderen in paniek vind je op de gekste plaatsen terug. Een BHV cursus voor onderwijzend personeel is dan ook niet alleen gericht op het handelend optreden bij het ontstaan van een calamiteit, maar minstens net zo belangrijk is het preventief vooruitdenken: Voorkomen is beter dan blussen! Daarom wordt in het begin van de cursus veel aandacht besteed aan het ontstaan van brand, hoe kan er brand ontstaan terwijl er geen openvuur aanwezig is? Wij willen hiermee bereiken dat de leerkrachten bewust gaan nadenken, over zaken als: Waarvan maken we het decor voor de musical, is een snelle branduitbreiding bij het gebruik van deze materialen of de kleding mogelijk, is er openvuur in omgeving zoals kaarsen, of zelf gemaakte spotjes, is de vluchtweg nog vrij als de zaal vol met ouders zit, is deze zaal geschikt voor zoveel personen? Daarom zou het goed zijn als de pabo bijvoorbeeld ook zou opleiden voor het basisdiploma BHV. Dat niet een kleine groep leerkrachten deze kennis heeft maar dat iedere medewerker van de school deze inzichten heeft " Jeurissen benadrukt dat de geldigheidsduur van een diploma één jaar is. "Binnen de SKOD bereiken we nu ongeveer een basisniveau, veel leerkrachten hebben hun diploma en houden dat gelukkig bij middels de herhalingscursussen. Nu de meeste BHV ers het gewenste niveau bereikt hebben kunnen we met de herhalingslessen meer gaan oefeningen op praktijk gerichte school situaties. Bijvoorbeeld zullen we ook gaan oefenen op een gaslucht, explosie gevaar, elektrocutie, e.d. want dan moet je weer anders handelen dan bij brand. Ook zal er in de toekomst geoefend gaan worden op realistische ongevalsituaties met lotusslachtoffer(tjes). " In een artikel uit het vakblad NIBHV-Veiligheid wordt gesteld dat veel scholen te weinig aandacht besteden aan veiligheid. "Binnen de SKOD zie ik echter veel enthousiasme. De BHV cursisten nemen hun taak serieus en dat is een prettige manier om als instructeur met de groep bezig te zijn. Vaak wordt er vanuit de groep gereageerd van 'nou weet ik eindelijk wat ik moet doen'. De leerkrachten die ik op de BHV-cursus heb gehad gaan veel gerichter nadenken bij de zaken rondom veiligheid: zoals het gebruik van open vuur in school, is de vluchtweg nog wel vrij, een gekleurd glaasje voor het spotje bij de kerststal is veel veiliger dan dat gekleurde papier, hebben we een mobieltje mee op kamp of naar de gymzaal? Voor mensen die voor de klas staan is het ook wel interessant om bijvoorbeeld de gebruiksvergunning eens in te zien. Er ligt nogal een verantwoordelijkheid op de schouders van leerkrachten! Ik ben van mening dat de SKOD overigens een redelijk aanvaardbaar niveau heeft op het gebied van bedrijfshulpverlening." Een goed ontruimingsplan, wat hoort daar in te staan? "Een ontruimingsplan hoort een deel te zijn van het calamiteitenplan. Daarin beschrijf je als school wat je doet als er iets aan de hand is. De taken van de mensen moeten daarin beschreven staan, wat doet de groepsleerkracht en waar moet die heen, wat doet de conciërge, wat doen de BHV'ers, en dat kun je noteren per naam, maar ook per functie. Ook handig is om een lijst in je ontruimingsplan te doen met telefoonnummers. 112 Weet bijna iedereen wel, maar de huisarts, of een elektricien, als er iets met de stoppenkast is bijvoorbeeld? Waar is de sleutel van het tijdelijk opvang adres te vinden, als je die gaat gebruiken om de kinderen daarheen te evacueren. Als aanvulling aan je ontruimingsplan kun je een lijst met namen en telefoonnummers koppelen van de leerlingen aan de hand hiervan kun je actie ondernemen dat de kinderen opgehaald kunnen worden vanaf de evacuatieplaats." Een punt van aandacht, vindt Jeurissen, zijn de chaosuren, zoals hij het noemt: De 15 minuten voor en na schooltijd en bijvoorbeeld bij het overblijven. "Ik zie scholen waar wel 80 of 90 kinderen tussen de middag overblijven. Op zich is daar niks mis mee maar betrek de overblijfouders óók bij de ontruimingsprocedure, wat moeten zij doen als om half één de keuken in de brand staat, of een kind verslikt zich in zijn boterham en dreigt te stikken? Zorg dat ook de BHV taken tussen de middag goed geregeld zijn. En wat gebeurt er allemaal na schooltijd nog in het gebouw? Typles, de schaakclub, laat de docent of verantwoordelijke tekenen dat ze het gebouw op een veilige wijze en op eigen verantwoordelijkheid gebruiken. Ouders dragen tijdens schooltijd hun verantwoordelijkheid en zorg over aan de leerkrachten van de school, zij verwachten net als de overheid dat er bij gevaar op goede, 3

4 veilige, maar doeltreffende wijze voor hun kinderen zal worden gezorgd. Daarom is het belangrijk om de veiligheid in en rond de school serieus op te pakken! Nieuws van het ict-front Eindelijk is het dan bijna zover: op zeer korte termijn (begin oktober) wordt de nieuwe webpagina van de stichting (www.skod.nl) geopend. Het zal dan ook mogelijk zijn de nieuwsbrief op de site van de stichting te bekijken en/of af te drukken. Het ligt in de bedoeling om samen met de ict-coördinatoren en leerkrachten projecten te ontwikkelen die meteen bruikbaar zijn op iedere school. Ideeën daarvoor kun je doorgeven aan je ict-coördinator of aan mij (liefst via e- mail). De overheid heeft lang clementie gehad, maar ik merk dat veel regels nu echt nageleefd moeten worden. In het kader van de ARBO wet is de arbeidsinspectie de controlerende instantie, inmiddels is de arbeidsinspectie ook in Zuidoost Drenthe bezig het uitvoeren van hun controlerende taak." Van onze Lukassen met dank aan de heer Jeurissen. Vele leerkrachten hebben reeds een cursus bij mij gevolgd. Uit een evaluatie blijkt dat velen dit als een verrijking hebben gevonden omdat je op zo n bijeenkomst ook kunt inspelen op ict-problemen die je op school tegenkomt. Sinds we niet meer met nl.tree als provider werken, zijn de problemen met het netwerk en internet gelukkig drastisch gedaald. Nu is vaak het internetprobleem binnen een half uur opgelost. Wat gebeurde er zoal: Op 23 juli is Nathan Siepel geboren, zoon van Sabrina & Jurjen Siepel, broertje van Ruth. Sabrina is één van de 10 directeuren binnen onze Stichting en heeft haar werkplek aan de St. Fransschool te Emmermeer. Wij wensen de familie Siepel heel veel liefde en gezondheid toe! Wat staat er te gebeuren: Stichtingsfeest 8 oktober uur de Giraf te Emmen Identiteitsdag 23 maart 2005 De cursus lumpsum is voor de directeuren binnen onze Stichting reeds van start gegaan. Op 1 november a.s. wordt er ook voor de leden van de schoolcommissies een dergelijke cursus verzorgd. Informeer ernaar bij uw directeur! Binnenkort worden ook alle MR-leden betrokken bij de invoering van lumpsum middels een cursus van het OCNV. Nadere informatie volgt via uw directeur. Omdat ik de mogelijkheid heb om de servers van de verschillende scholen op afstand te onderhouden, is het mogelijk om problemen snel op te sporen. Afhankelijk van het probleem kan ik dan op afstand het probleem verhelpen. Het is zelfs mogelijk om de computers in de klas over te nemen en op afstand de problemen te verhelpen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de computer aan staat en op het netwerk aangemeld is. Mocht je een probleem hebben met een computer in de klas dan is het belangrijk dit probleem goed te omschrijven en door te geven aan de ict-coördinator op je eigen school. Een paar tips die je zelf kunt uitvoeren: Wanneer je je niet kunt aanmelden op het netwerk kijk dan aan de achterkant van de computer of het lampje brand (meestal groen) van de netwerkkaart. Is dit niet het geval kijk dan of de kabel er goed in zit. Controleer ook of de kabel naar het witte kast wel goed is aangesloten. Heb je de bovenstaande punten gecontroleerd en het werkt nog niet sluit dan de computer af (ctrl+alt+del sluiten). Wacht een paar minuten en start de computer opnieuw. Maak nooit dubieuze post open al ben je nog zo nieuwsgierig. Voor je het weet heb je een behoorlijk virus te pakken. Mathieu van Rooij, ict-coördinator Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe 4

5 Nieuws vanuit de SKOD: e De St. Gerardusschool meldt dat men dit jaar voor het 4 opeenvolgende jaar het BAS project van het seminarium voor Orthopedagogiek volgt. Indien de ontwikkelingen en implementatie ook dit jaar tot een ieders tevredenheid verloopt zal de school in aanmerking komen voor het BAS certificaat. BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School. De volgende 4 vragen staan centraal: 01. Effectiviteit Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijs te verbeteren? 02. Differentiatie Hoe kan de school omgaan met verschillen in de groep? 03. Organisatie Op welke manier kan dit worden gerealiseerd? 04. Zelfsturing Hoe kunnen de kinderen betrokken worden. Een school belicht: De Pastoor Middelkoopschool in Klazienaveen. Aan het begin van de jaren 70 wordt er druk gebouwd in Klazienaveen. Het gebied wat ten noorden van het Van Echtenskanaal ligt wordt de nieuwbouwwijk "sterrenbuurt." Voor de katholieke kinderen die er wonen begint de afstand naar de Sint Henricusschool een probleem te worden, daarom ijvert de pastoor van Klazienaveen voor een tweede katholieke school in het dorp. Op 1 augustus 1974 is het dan zover: De Pastoor Middelkoopschool, vernoemd naar de pastoor aan wie zij dus eigenlijk haar bestaan te danken heeft, opent haar deuren in het nieuwe gebouw aan de Meridiaan. Opvallend is dat de kleuterschool al aan de lagere school vast gebouwd wordt. Er zijn 7 ontwikkelingslijnen geconstrueerd die ieder 4 ontwikkelingsvelden omvatten. BAS is een proces. Het gaat met vallen en opstaan. Het is geven en nemen. Willen en durven veranderen. De leerkracht is het hart van BAS. Het heeft de school tot dusver veel structuur gebracht. BAS is kwaliteitszorg pur sang. Vaststellen, verbeteren, evalueren en borgen in een jaarlijkse cyclus. Een aanrader voor alle scholen?. jazeker, hoewel er natuurlijk meerdere wegen naar Rome leiden. Hoe pas je nieuwe leerkrachten in? Dit is niet zo moeilijk. Hiervoor worden speciale studiedagen georganiseerd waar de collega s onder schooltijd naar toe kunnen. Nog meer deskundigheidsbevordering: Aan het eind van dit schooljaar beschikt de St. GerardusSchool over 4 afgestudeerde Interne Begeleiders. Na Jos Nauw en Lidy Meyer hebben Linda Kip en Lenneke Wagenaar hun deskundigheid op dit gebied enorm vergroot Onder leiding van directeur J. Wolke en hoofdleidster S. Pragt groeit de school tot een achtklassige basisschool. Nu, dertig jaar later, wordt het jubileum groots gevierd. In de week van 13 tot 19 september waren er diverse activiteiten voor jong en oud op de Pastoor Middelkoopschool. Maandag stond in het teken van de ballonnenwedstrijd en het zingen van het feestlied. Het schoolplein, grondig opgeknapt na 8 jaar sparen en een grandioze Kniepertiesrecordpoging, werd tevens officieel in gebruik genomen op deze maandag. Tja, sommigen kunnen niet stilzitten. Lidy Meyer (hoewel nog maar net klaar met de studie RT) start binnenkort met de nieuwe studie van dyslexiespecialist. Jan durft geen typefout meer te maken. Thea Hoezen, plv. directeur van de St. Fransschool meldt het 50-jarig bestaan van deze school en dit zal feestelijk worden gevierd in de eerste week van november Meer hierover in onze volgende nieuwsbrief. 5

6 Op dinsdag is middels een sponsor-touwspringactie 2600,- bij elkaar gesprongen door de leerlingen voor de clinic-clowns en de slachtoffers van de gijzeling in Beslan. Met dank aan onze Lukassen. We hebben hiervoor ook de nodige media-aandacht gekregen. De pannenkoeken die de kinderen op woensdagochtend voorgeschoteld kregen waren gebakken door zo'n 20-tal ouders. Op donderdag hadden we voor de diverse groepen een muzikaal programma, waarna op vrijdagmiddag het heel druk was op de fancyfair. Zondagmiddag waren ruim 250 leerlingen, ouders en grootouders aan het fietsen in de omgeving van Klazienaveen, waarna de feestweek afgesloten werd met het strijken van de schoolvlag door twee leerkrachten die er vanaf het begin al bij zijn: Juf en meester Soppe. Dit is de 1 e nieuwsbrief van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Wij hopen dat u er veel leesplezier van heeft gehad. Wij in ieder geval wel bij het maken. Heeft u ook nieuws; meldt dit dan bij het secretariaat via mail of per post: Geke Mulder t.a.v. nieuwsbrief SKOD. Dwergstern TG EMMEN De deadline voor nieuwsbrief nr. 2 is: 20 januari De verschijningsdatum; 11 februari Inhoudsopgave nieuwsbrief 1: Van de bestuurstafel pag. 1 Van de bestuursmanager pag. 2 Wij stellen ons voor pag. 2 B.H.V.-cursus hellup brand! pag. 2/3/4 Wat gebeurde er zoal pag. 4 Wat staat er te gebeuren pag. 4 Nieuws van het ICT-front pag. 4 Nieuws vanuit de SKOD pag. 5 Een school belicht pag. 5/6 Inhoudsopgave pag. 6 De SKOD-strip pag. 6 6

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sint Fransschool Emmen. Ontruimingsplan. Sint Fransschool. Harm Tiesingstraat 2. Emmen. telefoon 0591-658985. Januari 2013 - 1 -

Ontruimingsplan Sint Fransschool Emmen. Ontruimingsplan. Sint Fransschool. Harm Tiesingstraat 2. Emmen. telefoon 0591-658985. Januari 2013 - 1 - Ontruimingsplan Sint Fransschool Harm Tiesingstraat 2 Emmen telefoon 0591-658985 directie: M. Wielage Januari 2013-1 - Inhoudsopgave: Algemene gegevens blz. 3 Telefoonlijst blz. 5 Ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 school de Ontmoeting Nieuwsbrief Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan: 1. We zijn weer gestart! 2. Woenselse Heide bestaat

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014)

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014) Basisschool St. Martinus gem. aantal leerlingen: 120 Zoeksestraat 5 gem. aantal personeelsleden: 10 4721 AC Schijf gem. aantal overblijvers: 50 tel.: 0165-341636 gem. werktijd: 8.00 uur - 17.15 uur ONTRUIMINGSPLAN

Nadere informatie

Augustus 2010. ma di wo do vr za zo. 28 29 Start nieuwe schooljaar

Augustus 2010. ma di wo do vr za zo. 28 29 Start nieuwe schooljaar Augustus 200 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 Start nieuwe schooljaar Info 30 3 Infoavond gr. 3 en gr 4 Pastoor Middelkoopschool Meridiaan 54 789 EK Klazienaveen Postadres:

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Protocol overblijven. CBS Het Kompas - Lexmond

Protocol overblijven. CBS Het Kompas - Lexmond Protocol overblijven CBS Het Kompas - Lexmond versie januari 2016 1 Inhoud: Protocol overblijven Het Kompas 2 Bijlage 1: Richtlijnen voor de overblijfouders 5 Bijlage 2: Regels voor het overblijven 6 Bijlage

Nadere informatie

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten.

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten. Basisschool St. Jozef School maken we samen Reglement tussenschoolse opvang 1. Algemeen 1.1. Dit reglement bepaalt hoe de tussenschoolse opvang van de kinderen in de middagpauze georganiseerd is. De functie

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Van de bestuursmanager. Jaarrapportage van Ardyn

Van de bestuurstafel. Van de bestuursmanager. Jaarrapportage van Ardyn Van de bestuurstafel Op het moment dat u dit leest zijn de Olympische Winterspelen in volle gang (of net afgelopen). Er zijn weer vele gouden, zilveren en bronzen medailles verdeeld. Ook binnen onze stichting

Nadere informatie

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Geregeld Instituut Theo Thijssen Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Website voor de schoolopleiders: www.werkvelditt.hu.nl Agenda: 7 oktober: Opleidingsraad 15 september: BOIS overleg Redactie Geregeld: Henk

Nadere informatie

Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen Trainingen & Opleidingen Bedrijfshulpverlening Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp, het bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Wat is Actief Betrokken Club? Per 1 mei 2014 is Sportbedrijf Almelo samen met MHC, ON en PH gestart met het project Actief Betrokken Club (ABC). Doelstelling van het project

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maandag 14 april 2014 http://www.hdecock.vcpong.nl Deze Nieuwsbrief bestaat uit 5 pagina s

Nieuwsbrief Maandag 14 april 2014 http://www.hdecock.vcpong.nl Deze Nieuwsbrief bestaat uit 5 pagina s de S C H O O L Nieuwsbrief Maandag 14 april 2014 http://www.hdecock.vcpong.nl Deze Nieuwsbrief bestaat uit 5 pagina s Bijbelrooster Week 16 14/04-20/04 Dit is geen einde Marcus 15:22-47 en 16:1-8 Zó kan

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl JAARGANG 2014-2015, nummer 27 Donderdag 26 maart 2015 Vakantie- en vrije dagenrooster

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Regeling Tussenschoolse Opvang Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Visie... 3 Visie... 3 Regeling... 3 Hoofdstuk 2 Kwaliteit... 4 Overblijfkrachten...

Nadere informatie

1. Het registreren van ongevallen

1. Het registreren van ongevallen Inleiding Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld om hen heen ontdekken. Op jonge leeftijd zijn de kinderen zich nog niet bewust van eventuele gevaarlijke situaties. Pedagogische medewerkers kunnen

Nadere informatie

Draaiboek. Tijdelijke huisvesting. Basisschool Leuken 2015-2016

Draaiboek. Tijdelijke huisvesting. Basisschool Leuken 2015-2016 Draaiboek Tijdelijke huisvesting Basisschool Leuken 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding.... 4 2. Aantallen groepen.... 4 3. Plattegronden van de locatie Middelstestraat 79 en de locatie Martinusschool in Weert....

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 2 schooljaar 2011 2012 22 september t/m 5 oktober 2011. Nieuwsbrief nummer 1

Nieuwsbrief nummer 2 schooljaar 2011 2012 22 september t/m 5 oktober 2011. Nieuwsbrief nummer 1 Begin schooljaar Het schooljaar gaat maandag weer beginnen. Wij hopen dat u een goede vakantie heeft gehad en dat alle kinderen weer met veel plezier naar school gaan dit jaar. Dit schooljaar staat in

Nadere informatie

Datum: 11 december 2015 Jaargang: 24 Nummer: 16

Datum: 11 december 2015 Jaargang: 24 Nummer: 16 St. Henri cusschool RKBS " St. Henri cus" Jhr. de Jongestraat 26 7891 KNKl azi enaveen Tel. : 0591-312366 Groei pl aats voor mensen Datum: 11 december 2015 Jaargang: 24 Nummer: 16 Nieuwe kleutergroep Vanaf

Nadere informatie

Beleidsplan Tussen Schoolse Opvang (TSO) OBS Sjtadssjool

Beleidsplan Tussen Schoolse Opvang (TSO) OBS Sjtadssjool Definitie: De Tussen Schoolse Opvang (TSO) is vrije tijd en een onderbreking van leeractiviteiten. Het overblijven, moet leuk zijn. Het is een periode waar het kind tot rust kan komen (actief of passief)

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1-10 sept. 2014

Nieuwsbrief 1-10 sept. 2014 Nieuwsbrief 1-10 sept. 2014 Start schooljaar 2014 2015. Het is verbazingwekkend hoe snel alle kinderen de weg naar hun nieuwe lokaal weer gevonden hebben na de vakantie. Voor de meesten is het inderdaad

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuws brief. April 2015. Beste ouder(s) / verzorger(s),

Nieuws brief. Nieuws brief. April 2015. Beste ouder(s) / verzorger(s), Nieuws brief Nieuws brief April 2015 Beste ouder(s) / verzorger(s), Inspectie bezoek Afgelopen dinsdag hebben we bezoek gehad van de schoolinspectie. Dit bezoek was onderdeel van de 4 jaarlijkse cyclus

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse opvang / overblijven op school

Informatieboekje Tussenschoolse opvang / overblijven op school Informatieboekje Tussenschoolse opvang / overblijven op school O&Ki kindercentrum TSO door O&Ki op school De organisatie van de tussenschoolse opvang (tso) is voor veel basisscholen een probleem. Het vraagt

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Mag ik mijzelf even voorstellen

Van de bestuurstafel. Mag ik mijzelf even voorstellen Van de bestuurstafel Mag ik mijzelf even voorstellen Hee, een uitnodiging om mezelf voor te stellen via de nieuwsbrief. Daar maak ik graag gebruik van. Van R. Sterkenburgh, dagelijks bestuurslid en deelnemer

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

R-S1 Schoolveiligheidsplan. Stichting Katholiek Onderwijs Borsele

R-S1 Schoolveiligheidsplan. Stichting Katholiek Onderwijs Borsele R-S1 Schoolveiligheidsplan Stichting Katholiek Onderwijs Borsele Status: definitief besluit AB 24-11-14 vastgesteld Vergadering d.d voorzitter secretaris GMR J / N 24-11-14 Voorwoord In een snel veranderende

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

ALGEMEEN LOGBOEK OKTOBER Barendrecht, 1 oktober 2014

ALGEMEEN LOGBOEK OKTOBER Barendrecht, 1 oktober 2014 ALGEMEEN LOGBOEK OKTOBER Barendrecht, 1 oktober 2014 17 e jaargang A L G E M E E N De eerste vier weken zitten er al weer op. Wat is het toch leuk om te zien dat alle kinderen weer zijn gegroeid, niet

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 1, 24 maart 2015

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 1, 24 maart 2015 Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis Nummer 1, 24 maart 2015 Beste ouders, teamleden en betrokkenen, Voor u ligt de fusienieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de voortgang

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Conceptnotulen MR vergadering 03 03 2015 Aanwezig: Peter (vz), Jan-Bernard, Lucien, Paul, Pim, Thea, Robbert, Nelleke en (dir) Notulant: Liesbeth 1. Opening Peter opent de vergadering

Nadere informatie

April 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 9. Woensdag 1 april ( echt geen grap) was de Grote Rekendag. In een ander stukje kunt u hier nog meer over lezen.

April 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 9. Woensdag 1 april ( echt geen grap) was de Grote Rekendag. In een ander stukje kunt u hier nog meer over lezen. Nieuwsbrief april 2015: Nieuws vanuit: De directie Terwijl u deze maandbrief leest zijn de kinderen net een lang weekend vrij geweest. De reden van deze vrije dagen zijn toch altijd bijzonder. Een Goede

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Opbrengst Jantje Beton: 486,46. Belangrijke data. Belangrijke info. November 2015

NIEUWSBRIEF. Opbrengst Jantje Beton: 486,46. Belangrijke data. Belangrijke info. November 2015 NIEUWSBRIEF November 2015 Belangrijke data * Sinterklaasviering: vrijdag 4 december Opbrengst Jantje Beton: 486,46 * Studiedag: maandag 7 december * Schaatsen groep 6-7-8: maandag 14 december * Kerstviering:

Nadere informatie

MR-agenda. Ad 1. Vaststellen agenda. Ad 2. Mededelingen. Onderwerp Notulen MR-vergadering Datum 17 juni 2011 Aanwezigen Herman Schiphauwer (HS),

MR-agenda. Ad 1. Vaststellen agenda. Ad 2. Mededelingen. Onderwerp Notulen MR-vergadering Datum 17 juni 2011 Aanwezigen Herman Schiphauwer (HS), Onderwerp Notulen MR-vergadering Datum 17 juni 2011 Aanwezigen Herman Schiphauwer (HS), Neil Turner (NT), Lora Zeyrek (LZ), Wanda Vester (WV), Ellen Lammertink (EL), Afwezig Notulist Cengiz Cilingir (CC),

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Week van de Opvoeding. Managementteam. Boordevol workshops en activiteiten in Amersfoort voor ouders, jongeren en kinderen

Week van de Opvoeding. Managementteam. Boordevol workshops en activiteiten in Amersfoort voor ouders, jongeren en kinderen Page 1 of 5 Subscribe Share Past Issues Hofbode 3-3 oktober 2012 Week van de Opvoeding Managementteam Op De Kinderhof werken wij met een managementteam. Dit team bestaat uit de directeur, Ineke Hoekstra,

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

MONCHY MAGAZINE 4 SEPTEMBER 2015. MONCHY-DE SPIL Lupinestraat 12 6841 GD Arnhem Tel. 026-3212674. Mail info@monchyschool.nl

MONCHY MAGAZINE 4 SEPTEMBER 2015. MONCHY-DE SPIL Lupinestraat 12 6841 GD Arnhem Tel. 026-3212674. Mail info@monchyschool.nl MONCHY MAGAZINE 4 SEPTEMBER 2015 WELKOM Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wat is het fijn om elkaar weer te zien! Er zijn ook nieuwe gezichten en we wensen iedereen van harte welkom op de Monchyschool.

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig het hele jaar.

We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig het hele jaar. Info 14 5 maart 2015 Gouden Regels regel van de week Met de kinderen behandelen we wekelijks een regel. De regel van deze week is: We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig het hele jaar. Meedenkavond

Nadere informatie

Weeknieuws 4 cursus 2015 2016 11 september 2015

Weeknieuws 4 cursus 2015 2016 11 september 2015 Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 Weeknieuws 4

Nadere informatie

Coöperatieve werkvorm Zoek de valse, Tweevergelijking

Coöperatieve werkvorm Zoek de valse, Tweevergelijking Mmmmm In dit nummer: - Jarigen - Update nieuwbouw - Tevredenheidsonderzoek - Kijkmiddag - Coöperatieve werkvorm - Kerst 2014 - Informatie over Kies - Even voorstellen - Agenda Elke eerste maandag van de

Nadere informatie

MAATWERK IN CERTIFICERING NIBHV WERKT!

MAATWERK IN CERTIFICERING NIBHV WERKT! NIBHV WERKT! Om de BHV certificering zoveel mogelijk toe te snijden op vraag van de klant zijn er bij het NIBHV mogelijkheden om maatwerk te leveren in de certificering van de basisopleiding en de herhaling.

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats Nieuwsbulletin voor ouders over het project Naar gelijke schooltijden No 3, Februari 2012 Vorig jaar is het project Naar gelijke schooltijden van start gegaan. Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Nadere informatie

Vignet Fysieke veiligheid, po

Vignet Fysieke veiligheid, po Vignet Fysieke veiligheid, po Vragenlijst Fysieke veiligheid Onder fysieke veiligheid wordt verstaan: De bescherming tegen het oplopen van letsel door een onveilige omgeving of onveilig gedrag in de fysieke

Nadere informatie

Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014

Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014 Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014 Beste ouders, Hierbij treft u het volledige verslag aan van de kwaliteitsenquête 2014. Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te stellen

Nadere informatie

Protocol Ziekte en Ongevallen

Protocol Ziekte en Ongevallen Protocol Ziekte en Ongevallen Dit protocol geeft richtlijnen aan hoe een leerkracht of ondersteunend personeel dient te handelen in het geval van ziekte of een ongeval bij een leerling. Doel protocol:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF december 2014

NIEUWSBRIEF december 2014 www.tjongerschool.nl tjongerschool@debasisheerenveen.nl NIEUWSBRIEF december 2014 Van de directie: Inmiddels zijn we een aantal maanden op weg en in deze periode heb ik veel onderzoek gedaan, geobserveerd

Nadere informatie

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Sterk in maatwerk Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig BOCAS Brandweer Amsterdam-Amstelland 2 Jaarlijks trainen honderden brandweerlieden en bedrijfshulpverleners bij BOCAS. Het opleidingscentrum

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2015 Jaargang: 2014-2015

Nieuwsbrief juni 2015 Jaargang: 2014-2015 Nieuwsbrief juni 2015 Jaargang: 2014-2015 Nieuwe leerlingen op onze school Onze nieuwe leerlingen in groep 1a en 1b zijn: Rick Hekkert en Roos Besten. Welkom Rick en Roos, we wensen jullie een hele fijne

Nadere informatie

Overblijfreglement St.Jozefschool Rietmolen

Overblijfreglement St.Jozefschool Rietmolen Overblijfreglement St.Jozefschool Rietmolen 2015-2016 Op onze school is het mogelijk voor leerlingen om over te blijven. De overblijfcoördinatoren hebben de uitvoering hiervan op zich genomen. Zij bepalen

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 14 25-03-2014 TorenTheater In dit nummer: TorenTheater Maandopening

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2015

NIEUWSBRIEF JUNI 2015 NIEUWSBRIEF JUNI 2015 OVERZICHT Algemeen Ouderraad Personeel Onderbouw (1-2) Bovenbouw (5-8) Overig Algemeen / Persoonlijke noot Teruggekomen van een geweldige reis! Samen met Sandra H en Tessa veel inspiratie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming

Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming 2 Brand in uw bedrijf: 4 stappen voor ontruiming! INHOUD 3 Brand in uw bedrijf: 4 stappen voor ontruiming! HOOFDSTUK 1 ONTRUIMINGSPROCEDURE In de ontruimingsprocedure

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Op zaterdag 30 mei van 14.30 tot 17.00 uur organiseert Segnocollectief het jaarlijkse Open Huis in het Assink in Neede.

Op zaterdag 30 mei van 14.30 tot 17.00 uur organiseert Segnocollectief het jaarlijkse Open Huis in het Assink in Neede. Nieuwsbrief 10 - Juni 2015 Segnocollectief Bootexcursie groep 7 Poetsavond Studiedag Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige Technieklessen Afsluiting Muziek van de toekomst Oudergesprekken Naschoolse activiteiten

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 06 11-11-2014 In dit nummer: Formatie 1 jaar Klimtoren Personele

Nadere informatie

Herderscheenieuwsbrief

Herderscheenieuwsbrief Herderscheenieuwsbrief Woordje van de directeur. Geachte ouders/verzorgers, Jaargang 14 Tja, en dan komt deze maand de goede Sint alweer naar ons land..! De winkels liggen al een tijdje vol met Sinterklaasspullen,

Nadere informatie

Zorg voor een veilige werkomgeving

Zorg voor een veilige werkomgeving Verhoog de veiligheid Verklein de kans op ingrijpende gevolgen Voldoe aan de wet Voorkom boetes Verzeker de bedrijfscontinuïteit Zorg voor een veilige werkomgeving Opleidingsaanbod bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Kerstmusical De Herberg Zit Vol productie van groep 7 Kindcentrum Kleinerf. ieder kind een talent! Grote zaal MFA De Sprank

Kerstmusical De Herberg Zit Vol productie van groep 7 Kindcentrum Kleinerf. ieder kind een talent! Grote zaal MFA De Sprank Jaargang 33 nummer 13 03 december 2015 een wekelijkse uitgave van Kindcentrum 'T BLAAIKE FELICITEERT... 06 dec 09 dec Sint Nicolaas Saar van der Steen ieder kind een talent! thema schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Zie formulier ongevallenregistratie

Zie formulier ongevallenregistratie Protocol Veiligheid Inhoud: 1. Protocol Veiligheid... 3 1.1 Risico-inventarisatie... 3 1.2 Ongevallen registratie... 3 1.3 Actieplan... 4 1.4 Huisregels... 4 1.5 Ontruimingsplan... 4 2 1. Protocol Veiligheid

Nadere informatie

Schoolinfo 9 Maart 2015

Schoolinfo 9 Maart 2015 Schoolinfo 9 Maart 2015 Simone Piron stelt zich voor Mijn naam is Simone Piron. Sinds 1 februari ben ik intern begeleider van Op Dreef. Hierbij zal ik de taken van Monique overnemen. In het verleden ben

Nadere informatie

Jaargang 26 - nr. 10 Nieuwsbrief 26 juni 2015

Jaargang 26 - nr. 10 Nieuwsbrief 26 juni 2015 Lea Dasbergschool Emily Brontësingel 1a 6836 TV Arnhem 026-3272489 Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896 www.leadasbergschool.nl info@leadasbergschool.nl Jaargang 26 - nr. 10

Nadere informatie

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2014-2015 juni nummer 11

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2014-2015 juni nummer 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bonifax. St. Bonifaciusschool Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar 070-5116379 www.bonifaciusschool.nl ouders@bonifaciusschool.nl. Wassenaar, maart 2015.

Bonifax. St. Bonifaciusschool Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar 070-5116379 www.bonifaciusschool.nl ouders@bonifaciusschool.nl. Wassenaar, maart 2015. Bonifax Wassenaar, maart 2015. Beste ouders/verzorgers, Deze Bonifax is voor de maand maart 2015. Deze maand staat grotendeels in het teken van de projectweken met als afsluiting de open-huis-avond op

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Nieuwsbrief jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Bouwcoördinator onderbouw: groepen 1 en 2 Mijn naam is Trudy Scharroo, leerkracht van groep 1 2a. In januari 2003 ben ik op Daltonschool Rijnsweerd gaan werken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SCHOOLJAAR 2014-2015 NR. 4 30 JAN. 2015

NIEUWSBRIEF SCHOOLJAAR 2014-2015 NR. 4 30 JAN. 2015 Fivelingo 84-86 2716 BG Zoetermeer 079 3211055 info@ikcdepiramide.nl www.ikcdepiramide.nl Van een brede basis naar de top! NIEUWSBRIEF SCHOOLJAAR 2014-2015 NR. 4 30 JAN. 2015 Facebook Sinds dit schooljaar

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 9 07-01-2014 In dit nummer: Een nieuw jaar.. Personel e zaken Een

Nadere informatie

Nood- & ontruimingsplannen

Nood- & ontruimingsplannen Het bedrijfsnoodplan Nood- & ontruimingsplannen Elke organisatie kan te maken krijgen met een calamiteit. Brand, een ongeval, een bezoeker die onwel wordt etcetera. Hoe handel je in dergelijke situaties?

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

Prins Mauritsschool Nassaulaan 54 2628 GJ Delft tel. 015 256 82 51. Delft, 11 januari 2013. Geachte ouders,

Prins Mauritsschool Nassaulaan 54 2628 GJ Delft tel. 015 256 82 51. Delft, 11 januari 2013. Geachte ouders, Prins Mauritsschool Nassaulaan 54 2628 GJ Delft tel. 015 256 82 51 Delft, 11 januari 2013 Geachte ouders, Met de kinderen hebben we de eerste werkweek in het nieuwe jaar achter de rug. We wensen u Gods

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 1 e nieuwsbrief, vrijdag 23 augustus 2013 Beste ouders, Gelukkig wisten de kinderen allemaal dat het

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Fases van vernieuwing. Beschikbare hardware/software

Fases van vernieuwing. Beschikbare hardware/software Het schoolportret Een portret brengt in beeld hoe iemand eruit ziet door het oog van degene die het portret maakt. Zo is dat ook bij het maken van een schoolportret. Ik heb de school waar ik stage loop,

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits:

In deze Nieuwsflits: schooljaar 2015-2016 aflevering 07 In deze Nieuwsflits: Kerstviering Kerstvakantie Nieuwjaarsreceptie Luizencontrole Toetsen in de maand januari/februari Schminkcursus Brede schoolactiviteiten Informatieavond

Nadere informatie

Continurooster en nieuwbouw maken De Brug toekomstproof!

Continurooster en nieuwbouw maken De Brug toekomstproof! Continurooster en nieuwbouw maken De Brug toekomstproof! Basisschool De Brug staat aan de vooravond van de twee grootste veranderingen sinds haar bestaan. Een continurooster en het nieuwe schoolgebouw

Nadere informatie

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda.

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda. Sinterklaasfeest 5 december 2014 Vandaag was het eindelijk zover: Sinterklaas en zijn Pieten brachten een bezoek aan obs Akkrum! Toen om 8.30 uur alle leerlingen en een groot aantal ouders op het plein

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl Voorblad BHV Plan naam/logo bedrijf JAAR 2010 CumLaude Bedrijfshulpverlening pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Verantwoording BHV-plan........

Nadere informatie

Nieuwsbrieven op website. Kinderpostzegelactie. Agenda. 26 september 2014

Nieuwsbrieven op website. Kinderpostzegelactie. Agenda. 26 september 2014 26 september 2014 Nieuwsbrieven op website Wij krijgen wel eens de opmerking van ouders dat zij een nieuwsbrief niet ontvangen hebben. Wij versturen de nieuwsbrieven naar de mailadressen die wij in onze

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Wingerd nieuws Terugblik informatieavond

Wingerd nieuws Terugblik informatieavond Nieuwsbrief van CNS-basisschool de Wingerd Wingerd nieuws Terugblik informatieavond Afgelopen maandag was de informatieavond die we jaarlijks plannen aan het begin van het schooljaar. Tijdens het gezamenlijke

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dicht doen en verpakken in de goede gedachten der herinnering. Nieuwsbrief Juli 2015 Inhoud Nieuwsbrief: Groep 8. Personeel. Schoolagenda. Engels.

Nadere informatie