Van de bestuurstafel. Dagelijks Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de bestuurstafel. Dagelijks Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe."

Transcriptie

1 Van de bestuurstafel Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Een mijlpaal kunnen we wel zeggen. Sinds de oprichting van de stichting op 17 december 1996 is er door alle geledingen, inclusief alle vrijwilligers, flink aan de weg getimmerd. Een ieder op zijn of haar manier. Dit heeft tot gevolg gehad dat er momenteel 170 werknemers in dienst zijn bij onze stichting en dat we samen de verantwoordelijkheid hebben voor ongeveer 2100 leerlingen. Mede gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen is er door het bestuur eind 2002 invulling gegeven aan de Richting en inrichting van het bovenschools management. Het licht hieromtrent werd in mei/juni 2003 door het Algemeen Bestuur en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad definitief op groen gezet. Dit heeft begin 2004 geresulteerd in de benoeming van Ben Platzer als bestuursmanager voor 3 dagen per week. Vervolgens zijn door het directieberaad Wytse Bouma (directeur Mgr. Bekkersschool) en Heleen Herbers (directeur Pastoor Middelkoopschool) gekozen tot Bovenschools Managementteam-leden (BMT-leden). Deze drie personen vormen samen het Bovenschools Managementteam. De secretariële ondersteuning vindt plaats door Geke Mulder. De invoering van Bovenschools Management is een belangrijke stap geweest in het verder professionaliseren van onze stichting zonder de identiteit van de afzonderlijke scholen aan te tasten. Uiteindelijk gaat het om het geven van goed onderwijs aan de leerlingen die onze 11 scholen bezoeken. Om u een idee te geven van de omvang van onze Stichting. Wij werken met een budget van 7 miljoen euro per kalenderjaar. Dit bedrag bestaat voor ruim 80% uit personeelskosten, waarmee wij willen aangegeven hoe belangrijk het personeel is binnen de Stichting. Inmiddels is ook het Dagelijks Bestuur aan verandering onderhevig geweest. Momenteel wordt deze gevormd door Kees Cleton en Eric Calkhoven. Wij krijgen met ingang van het najaar 2004 versterking van Ria Sterkenburgh en Sjef Hendriks, beiden geen onbekenden binnen de stichting. Het Algemeen Bestuur dient in november 2004 hieraan nog haar definitieve goedkeuring te geven. Het streven is om hieraan nog een 5 e persoon aan toe te voegen. Al met al hebben we dan de richting en inrichting van de stichting zodanig georganiseerd dat we met een gerust hart de invoering van de lumpsum in het primair onderwijs tegemoet kunnen zien. Met ingang van 1 augustus 2006 krijgen de besturen en de scholen meer autonomie en beleidsvrijheid door verdere deregulering en invoering van het nieuwe bekostigingsstelsel. Vrij vertaald; de stichting krijgt een zak met geld. Deze vrijheid leidt echter tot toenemende verantwoordelijkheid, transparante besluitvorming en informatievoorziening en een adequate verantwoording en toezicht. Al met al reden genoeg om ons goed voor te bereiden op de lumpsum. Het dagelijks bestuur, het BMT en de directeuren zijn hier achter de schermen al druk mee bezig. Ook de schoolcommissies en de MR-leden worden de komende maanden van de nodige informatie voorzien middels een cursus. Zoals bij alle onderwijskundige zaken krijgen we ook hier ondersteuning van het Onderwijsbureau. Mede gezien alle ontwikkelingen zal het BMT en het directieberaad (het overlegorgaan van alle directeuren) de komende maanden een plan van aanpak voorbereiden hoe we als stichting de komende jaren willen fungeren. Een soort meerjarenplan met daaraan gekoppeld een activiteitenplan per jaar. Dit plan van aanpak zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. Zoals u kunt lezen zijn er veel ontwikkelingen gaande binnen de stichting. Desondanks zien we vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Wij wensen alle lezers van deze nieuwsbrief veel leesplezier. Dagelijks Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. 1

2 Van de bestuursmanager Wij stellen ons voor: Het redactieteam van de nieuwsbrief SKOD: Dag collega s, Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om in de eerste uitgave van de SKOD-nieuwsbrief een inhoudelijke bijdrage te leveren. Een nieuwsbrief die in het leven is geroepen om een mogelijkheid te creëren elkaar te informeren over de meest uiteenlopende zaken die binnen het SKOD actueel zijn. Tijdens de eerste bijeenkomst van het directieberaad hebben alle directeuren kort geschetst hoe de start van het schooljaar verlopen is en waar komend jaar veel aandacht aan geschonken dient te worden. Opvallend is de zorgvuldige wijze waarop men de menselijke kant van de diverse scholen belichtte. Wij zijn een organisatie van-, voor- en door mensen. Met dat uitgangspunt voor ogen kijk je anders tegen financiële, materiele en personele vraagstukken aan. De komende jaren zal met name de lumpsum financiering een veelbesproken onderwerp zijn. Wat gaan we vanaf 1 augustus 2006 met die zak geld doen? We moeten de juiste keuzes maken: een lokaal erbij? Een personeelslid minder? Een andere methode? Het declaratiestelsel is ingewisseld voor een bedrijfsmatige bekostiging. Het aantal regels wordt een -beetje- minder en we gaan keuzes maken. Het is een omslag in denken en doen. Het redactieteam van de nieuwsbrief bestaat uit: Lena Mencke (voorzitter) helaas afwezig op de foto Geke Mulder (secretaris) Anton Lukassen (redactielid) Paul Falkmann (redactielid) Ben Platzer (redactielid & bestuursmanager) BHV-cursus HELLUP BRAND!! "Pabostudenten zouden tijdens hun opleiding al een BHV training moeten volgen. " Aan het woord is Harrie Jeurissen, brandweerman en oprichter van instituut Jeurissen Instituut voor Brandpreventie & Opleidingen te Emmen. Onze visie op onderwijs zal een leidraad zijn bij het maken van de juiste keuzes. De kwaliteit van het onderwijs in de meest brede zin van het woord is de rode draad voor onze organisatie en voor allen die daarbinnen werkzaam zijn. Goed onderwijs houdt rekening met verschillen tussen leerlingen en scholen. We gaan proberen op een creatieve manier maatwerk te leveren. Ik ben ervan overtuigd dat wij met z n allen deze omslag in denken en doen in ons voordeel kunnen laten werken. We krijgen een kans om een kwaliteitsslag te maken. Die laten we niet liggen! Graag wens ik u allen veel voldoening in het werk dat u voor de kinderen doet. Ben Platzer, bestuursmanager. Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe Harrie Jeurissen "Tijdens een BHV-cursus (bedrijfshulpverlening) wordt de leerkracht getraind hoe te handelen bij calamiteiten als brand, ongevallen tijdens sport en spel activiteiten, of andere incidenten als bliksem inslag, verwondingen door stormschade of een ernstige valpartij tijdens een fietstocht naar de gymzaal. Ook leert een BHVér hoe men een slachtoffer moet benaderen bijvoorbeeld wanneer een kind ernstig is gevallen op het schoolplein, dat men niet alleen oog heeft voor de bebloede schaafwonden en of dikke buil op het voorhoofd maar dat men ook oog heeft voor de details: komt er mogelijk ook bloed uit het oor, ligt er bloed onder het achterhoofd. Hierbij is het dus van wezenlijk belang dat men rekening houdt met ernstig letsel als zware hersenschudding of zelfs mogelijk rekening houdt met een schedelbasisfractuur in plaats van alleen een pleister." 2

3 Jeurissen verzorgt sinds 1992 niet alleen voor de SKOD de bedrijfshulpverlening. Zijn bureau, bestaande uit freelancers uit de praktijk, is actief voor diverse bedrijfstakken binnen Noord Nederland. Bedrijfshulpverlening dient Maatwerk te zijn afgestemd op de gevaren die medewerkers of gebruikers van een gebouw of locatie kunnen bedreigen. "Volgende week hebben we in het zwembad trainingen met medewerkers van de NAM, die krijgen oefening met persluchtmaskers. Dat heb je als BHV ers op een school niet nodig. Voor onderwijs, net als de gezondheidszorg overigens, moet je rekening houden met mensen(kinderen) die bij gevaar onvoorspelbaar gedrag gaan vertonen. Kinderen in paniek vind je op de gekste plaatsen terug. Een BHV cursus voor onderwijzend personeel is dan ook niet alleen gericht op het handelend optreden bij het ontstaan van een calamiteit, maar minstens net zo belangrijk is het preventief vooruitdenken: Voorkomen is beter dan blussen! Daarom wordt in het begin van de cursus veel aandacht besteed aan het ontstaan van brand, hoe kan er brand ontstaan terwijl er geen openvuur aanwezig is? Wij willen hiermee bereiken dat de leerkrachten bewust gaan nadenken, over zaken als: Waarvan maken we het decor voor de musical, is een snelle branduitbreiding bij het gebruik van deze materialen of de kleding mogelijk, is er openvuur in omgeving zoals kaarsen, of zelf gemaakte spotjes, is de vluchtweg nog vrij als de zaal vol met ouders zit, is deze zaal geschikt voor zoveel personen? Daarom zou het goed zijn als de pabo bijvoorbeeld ook zou opleiden voor het basisdiploma BHV. Dat niet een kleine groep leerkrachten deze kennis heeft maar dat iedere medewerker van de school deze inzichten heeft " Jeurissen benadrukt dat de geldigheidsduur van een diploma één jaar is. "Binnen de SKOD bereiken we nu ongeveer een basisniveau, veel leerkrachten hebben hun diploma en houden dat gelukkig bij middels de herhalingscursussen. Nu de meeste BHV ers het gewenste niveau bereikt hebben kunnen we met de herhalingslessen meer gaan oefeningen op praktijk gerichte school situaties. Bijvoorbeeld zullen we ook gaan oefenen op een gaslucht, explosie gevaar, elektrocutie, e.d. want dan moet je weer anders handelen dan bij brand. Ook zal er in de toekomst geoefend gaan worden op realistische ongevalsituaties met lotusslachtoffer(tjes). " In een artikel uit het vakblad NIBHV-Veiligheid wordt gesteld dat veel scholen te weinig aandacht besteden aan veiligheid. "Binnen de SKOD zie ik echter veel enthousiasme. De BHV cursisten nemen hun taak serieus en dat is een prettige manier om als instructeur met de groep bezig te zijn. Vaak wordt er vanuit de groep gereageerd van 'nou weet ik eindelijk wat ik moet doen'. De leerkrachten die ik op de BHV-cursus heb gehad gaan veel gerichter nadenken bij de zaken rondom veiligheid: zoals het gebruik van open vuur in school, is de vluchtweg nog wel vrij, een gekleurd glaasje voor het spotje bij de kerststal is veel veiliger dan dat gekleurde papier, hebben we een mobieltje mee op kamp of naar de gymzaal? Voor mensen die voor de klas staan is het ook wel interessant om bijvoorbeeld de gebruiksvergunning eens in te zien. Er ligt nogal een verantwoordelijkheid op de schouders van leerkrachten! Ik ben van mening dat de SKOD overigens een redelijk aanvaardbaar niveau heeft op het gebied van bedrijfshulpverlening." Een goed ontruimingsplan, wat hoort daar in te staan? "Een ontruimingsplan hoort een deel te zijn van het calamiteitenplan. Daarin beschrijf je als school wat je doet als er iets aan de hand is. De taken van de mensen moeten daarin beschreven staan, wat doet de groepsleerkracht en waar moet die heen, wat doet de conciërge, wat doen de BHV'ers, en dat kun je noteren per naam, maar ook per functie. Ook handig is om een lijst in je ontruimingsplan te doen met telefoonnummers. 112 Weet bijna iedereen wel, maar de huisarts, of een elektricien, als er iets met de stoppenkast is bijvoorbeeld? Waar is de sleutel van het tijdelijk opvang adres te vinden, als je die gaat gebruiken om de kinderen daarheen te evacueren. Als aanvulling aan je ontruimingsplan kun je een lijst met namen en telefoonnummers koppelen van de leerlingen aan de hand hiervan kun je actie ondernemen dat de kinderen opgehaald kunnen worden vanaf de evacuatieplaats." Een punt van aandacht, vindt Jeurissen, zijn de chaosuren, zoals hij het noemt: De 15 minuten voor en na schooltijd en bijvoorbeeld bij het overblijven. "Ik zie scholen waar wel 80 of 90 kinderen tussen de middag overblijven. Op zich is daar niks mis mee maar betrek de overblijfouders óók bij de ontruimingsprocedure, wat moeten zij doen als om half één de keuken in de brand staat, of een kind verslikt zich in zijn boterham en dreigt te stikken? Zorg dat ook de BHV taken tussen de middag goed geregeld zijn. En wat gebeurt er allemaal na schooltijd nog in het gebouw? Typles, de schaakclub, laat de docent of verantwoordelijke tekenen dat ze het gebouw op een veilige wijze en op eigen verantwoordelijkheid gebruiken. Ouders dragen tijdens schooltijd hun verantwoordelijkheid en zorg over aan de leerkrachten van de school, zij verwachten net als de overheid dat er bij gevaar op goede, 3

4 veilige, maar doeltreffende wijze voor hun kinderen zal worden gezorgd. Daarom is het belangrijk om de veiligheid in en rond de school serieus op te pakken! Nieuws van het ict-front Eindelijk is het dan bijna zover: op zeer korte termijn (begin oktober) wordt de nieuwe webpagina van de stichting (www.skod.nl) geopend. Het zal dan ook mogelijk zijn de nieuwsbrief op de site van de stichting te bekijken en/of af te drukken. Het ligt in de bedoeling om samen met de ict-coördinatoren en leerkrachten projecten te ontwikkelen die meteen bruikbaar zijn op iedere school. Ideeën daarvoor kun je doorgeven aan je ict-coördinator of aan mij (liefst via e- mail). De overheid heeft lang clementie gehad, maar ik merk dat veel regels nu echt nageleefd moeten worden. In het kader van de ARBO wet is de arbeidsinspectie de controlerende instantie, inmiddels is de arbeidsinspectie ook in Zuidoost Drenthe bezig het uitvoeren van hun controlerende taak." Van onze Lukassen met dank aan de heer Jeurissen. Vele leerkrachten hebben reeds een cursus bij mij gevolgd. Uit een evaluatie blijkt dat velen dit als een verrijking hebben gevonden omdat je op zo n bijeenkomst ook kunt inspelen op ict-problemen die je op school tegenkomt. Sinds we niet meer met nl.tree als provider werken, zijn de problemen met het netwerk en internet gelukkig drastisch gedaald. Nu is vaak het internetprobleem binnen een half uur opgelost. Wat gebeurde er zoal: Op 23 juli is Nathan Siepel geboren, zoon van Sabrina & Jurjen Siepel, broertje van Ruth. Sabrina is één van de 10 directeuren binnen onze Stichting en heeft haar werkplek aan de St. Fransschool te Emmermeer. Wij wensen de familie Siepel heel veel liefde en gezondheid toe! Wat staat er te gebeuren: Stichtingsfeest 8 oktober uur de Giraf te Emmen Identiteitsdag 23 maart 2005 De cursus lumpsum is voor de directeuren binnen onze Stichting reeds van start gegaan. Op 1 november a.s. wordt er ook voor de leden van de schoolcommissies een dergelijke cursus verzorgd. Informeer ernaar bij uw directeur! Binnenkort worden ook alle MR-leden betrokken bij de invoering van lumpsum middels een cursus van het OCNV. Nadere informatie volgt via uw directeur. Omdat ik de mogelijkheid heb om de servers van de verschillende scholen op afstand te onderhouden, is het mogelijk om problemen snel op te sporen. Afhankelijk van het probleem kan ik dan op afstand het probleem verhelpen. Het is zelfs mogelijk om de computers in de klas over te nemen en op afstand de problemen te verhelpen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de computer aan staat en op het netwerk aangemeld is. Mocht je een probleem hebben met een computer in de klas dan is het belangrijk dit probleem goed te omschrijven en door te geven aan de ict-coördinator op je eigen school. Een paar tips die je zelf kunt uitvoeren: Wanneer je je niet kunt aanmelden op het netwerk kijk dan aan de achterkant van de computer of het lampje brand (meestal groen) van de netwerkkaart. Is dit niet het geval kijk dan of de kabel er goed in zit. Controleer ook of de kabel naar het witte kast wel goed is aangesloten. Heb je de bovenstaande punten gecontroleerd en het werkt nog niet sluit dan de computer af (ctrl+alt+del sluiten). Wacht een paar minuten en start de computer opnieuw. Maak nooit dubieuze post open al ben je nog zo nieuwsgierig. Voor je het weet heb je een behoorlijk virus te pakken. Mathieu van Rooij, ict-coördinator Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe 4

5 Nieuws vanuit de SKOD: e De St. Gerardusschool meldt dat men dit jaar voor het 4 opeenvolgende jaar het BAS project van het seminarium voor Orthopedagogiek volgt. Indien de ontwikkelingen en implementatie ook dit jaar tot een ieders tevredenheid verloopt zal de school in aanmerking komen voor het BAS certificaat. BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School. De volgende 4 vragen staan centraal: 01. Effectiviteit Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijs te verbeteren? 02. Differentiatie Hoe kan de school omgaan met verschillen in de groep? 03. Organisatie Op welke manier kan dit worden gerealiseerd? 04. Zelfsturing Hoe kunnen de kinderen betrokken worden. Een school belicht: De Pastoor Middelkoopschool in Klazienaveen. Aan het begin van de jaren 70 wordt er druk gebouwd in Klazienaveen. Het gebied wat ten noorden van het Van Echtenskanaal ligt wordt de nieuwbouwwijk "sterrenbuurt." Voor de katholieke kinderen die er wonen begint de afstand naar de Sint Henricusschool een probleem te worden, daarom ijvert de pastoor van Klazienaveen voor een tweede katholieke school in het dorp. Op 1 augustus 1974 is het dan zover: De Pastoor Middelkoopschool, vernoemd naar de pastoor aan wie zij dus eigenlijk haar bestaan te danken heeft, opent haar deuren in het nieuwe gebouw aan de Meridiaan. Opvallend is dat de kleuterschool al aan de lagere school vast gebouwd wordt. Er zijn 7 ontwikkelingslijnen geconstrueerd die ieder 4 ontwikkelingsvelden omvatten. BAS is een proces. Het gaat met vallen en opstaan. Het is geven en nemen. Willen en durven veranderen. De leerkracht is het hart van BAS. Het heeft de school tot dusver veel structuur gebracht. BAS is kwaliteitszorg pur sang. Vaststellen, verbeteren, evalueren en borgen in een jaarlijkse cyclus. Een aanrader voor alle scholen?. jazeker, hoewel er natuurlijk meerdere wegen naar Rome leiden. Hoe pas je nieuwe leerkrachten in? Dit is niet zo moeilijk. Hiervoor worden speciale studiedagen georganiseerd waar de collega s onder schooltijd naar toe kunnen. Nog meer deskundigheidsbevordering: Aan het eind van dit schooljaar beschikt de St. GerardusSchool over 4 afgestudeerde Interne Begeleiders. Na Jos Nauw en Lidy Meyer hebben Linda Kip en Lenneke Wagenaar hun deskundigheid op dit gebied enorm vergroot Onder leiding van directeur J. Wolke en hoofdleidster S. Pragt groeit de school tot een achtklassige basisschool. Nu, dertig jaar later, wordt het jubileum groots gevierd. In de week van 13 tot 19 september waren er diverse activiteiten voor jong en oud op de Pastoor Middelkoopschool. Maandag stond in het teken van de ballonnenwedstrijd en het zingen van het feestlied. Het schoolplein, grondig opgeknapt na 8 jaar sparen en een grandioze Kniepertiesrecordpoging, werd tevens officieel in gebruik genomen op deze maandag. Tja, sommigen kunnen niet stilzitten. Lidy Meyer (hoewel nog maar net klaar met de studie RT) start binnenkort met de nieuwe studie van dyslexiespecialist. Jan durft geen typefout meer te maken. Thea Hoezen, plv. directeur van de St. Fransschool meldt het 50-jarig bestaan van deze school en dit zal feestelijk worden gevierd in de eerste week van november Meer hierover in onze volgende nieuwsbrief. 5

6 Op dinsdag is middels een sponsor-touwspringactie 2600,- bij elkaar gesprongen door de leerlingen voor de clinic-clowns en de slachtoffers van de gijzeling in Beslan. Met dank aan onze Lukassen. We hebben hiervoor ook de nodige media-aandacht gekregen. De pannenkoeken die de kinderen op woensdagochtend voorgeschoteld kregen waren gebakken door zo'n 20-tal ouders. Op donderdag hadden we voor de diverse groepen een muzikaal programma, waarna op vrijdagmiddag het heel druk was op de fancyfair. Zondagmiddag waren ruim 250 leerlingen, ouders en grootouders aan het fietsen in de omgeving van Klazienaveen, waarna de feestweek afgesloten werd met het strijken van de schoolvlag door twee leerkrachten die er vanaf het begin al bij zijn: Juf en meester Soppe. Dit is de 1 e nieuwsbrief van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Wij hopen dat u er veel leesplezier van heeft gehad. Wij in ieder geval wel bij het maken. Heeft u ook nieuws; meldt dit dan bij het secretariaat via mail of per post: Geke Mulder t.a.v. nieuwsbrief SKOD. Dwergstern TG EMMEN De deadline voor nieuwsbrief nr. 2 is: 20 januari De verschijningsdatum; 11 februari Inhoudsopgave nieuwsbrief 1: Van de bestuurstafel pag. 1 Van de bestuursmanager pag. 2 Wij stellen ons voor pag. 2 B.H.V.-cursus hellup brand! pag. 2/3/4 Wat gebeurde er zoal pag. 4 Wat staat er te gebeuren pag. 4 Nieuws van het ICT-front pag. 4 Nieuws vanuit de SKOD pag. 5 Een school belicht pag. 5/6 Inhoudsopgave pag. 6 De SKOD-strip pag. 6 6

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

hoe dit boek te gebruiken? inleiding

hoe dit boek te gebruiken? inleiding hoe dit boek te gebruiken? inleiding Brood op school hoe dit boek te gebruiken? Brood op school gaat over diverse vormen van tussenschoolse opvang (oftewel de overblijf). Het is een werkboek met drie verschillende

Nadere informatie

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL nieuwsbrief inhoud Voorstellen POOL 1 Eerste antwoorden voor jonge ouders 2 Altijd op de hoogte met de direct mail 2 Een klacht indienen helpt 3 Als een school vinden niet lukt 4 Nieuws voor gebruikers

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE. 2 Inhoudsopgave blz. 2 Woord vooraf blz. 5 Stichting Uniek blz. 6 1. De school blz. 9 1.2 directie blz. 9 1.3 managementteam blz. 9 1.4 namen teamleden

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel. Schoolgids Samen in ontwikkeling Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.nl Welkom Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sionsheuvel in Groesbeek.

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

Informatieblad voor het personeel van

Informatieblad voor het personeel van Sla je vleugels uit bij Tangent Informatieblad voor het personeel van Tangent jaargang 8 nummer 1 oktober 2007 2 3 Colofon Kort nieuws Slimstraat 7> Tango is het infobulletin voor het personeel van Stichting

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Basisschool t Vossenhol, Groesbeek Samen Reizen en Ontdekken Het uitgangspunt is dat elk kind uniek is met een eigenheid aan ontplooiingsmogelijkheden en een individueel talentenbezit.

Nadere informatie

WELKOM OP DE BORCHSTEE

WELKOM OP DE BORCHSTEE schoolgids 2014-2015 WELKOM OP DE BORCHSTEE zorg en ruimte voor ieder kind Colofon Tekst Mart Nomen Vormgeving en foto s Web by Step www.webbystep.nl 1. Welkom Een stukje van je leven De schoolgids, elk

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Uitgave:

Jaarverslag 2010 Uitgave: Jaarverslag 2010 Uitgave: juni 2011 Onderwijs & identiteit 4 Personeel & organisatie 2 6 8 10 7 9 Werkgeverschap Leer- & werkklimaat Samenwerking School & ouders Financiën 12Algemeen Van het bestuur Als

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 September 2014 1 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de openbare basisschool 2 e Dalton. De schoolgids is bedoeld voor alle ouders maar vooral voor nieuwe ouders is deze gids,

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SCHOOLGIDS 2014-2015

INHOUDSOPGAVE SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDSOPGAVE SCHOOLGIDS 2014-2015 HOOFDSTUK 1 EEN WOORD VOORAF 1.1 Voorwoord 1.2 Wat staat er zoal in deze gids? HOOFDSTUK 2 DE SCHOOL 2.1 De geschiedenis van onze school 2.2 Situering van de school 2.3

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie