CHILDN_JJP -a;u 1 VIET NAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHILDN_JJP -a;u 1 VIET NAM"

Transcriptie

1 CHILDN_JJP -a;u 1 VIET NAM Bussum, Betreft: Subsidie aanvraag Mill. Doelen 2011 Uw ref.: Oproep ontwikkelingssamenwerking M.Robben 6 juni 2011 B&W Gemeente Bussum t.a.v. mw. M.L.G.J. Robben Postbus HA Bussum Geachte Burgemeester en Wethouders, Hierbij hebben wij het genoegen u een aanvraag te doen toekomen voor een subsidie in het kader van Bussum Millennium Gemeente. We hopen u goed inzicht te hebben gegeven in wat wij kunnen en willen ondernemen met uw bijdrage. Graag lichten wij dit nader toe, op ieder gewenst moment. Te uwer informatie: zeer waarschijnlijk zal ik rond oktober a.s. in Vietnam zitten voor een jaarlijks werkbezoek. Ik hoop echter eventuele toelichting zelf te kunnen geven. Met vriendelijke groet, Jo Koster Vice-voorzitter Namens bestuur CSVN Bijgevoegd: - Aanvraag subsidie 2011 voor ontwikkelingswerk in Vietnam - Jaarverslag bestuurlijk - Jaarverslag fmancieel (concept) Reg.nr. Doss, KI. 12 JULI 2011 Par. Dir. Stichting CHILD SURGERY - Viet Norn_Spoorloon 11_1406SR_Bussum_NL_T:

2 Stichting CHILD SURGERY Viet Nam Subsidie aanvraag 2011 ontwikkelingswerk Vietnam bij de Gemeente Bussum in het kader van Millenium gemeente. I. Indeling: A. Inleiding B. Voorgeschiedenis C. Het CSVN D. Aangevraagde bijdrage en onderbouwing hiervan E. Vervulling millenniumdoelen F. Vervulling criteria gemeente Bussum A. Inleiding Geachte gemeente, Hierbij richten we ons tot u met een verzoek om in het kader van de Milennium doelen voor het jaar 2011 een bijdrage te geven aan het CSVN voor één of meerdere projecten van Child Surgery Vietnam ter de ondersteuning van operaties en ontwikkeling van medische kennis in de meest afgelegen en meest arme gebieden in Vietnam. B. Voorgeschiedenis We hebben reeds eerder in 2008 een aanvraag ingediend, ondanks de geografische beperking (destijds alleen Afrika). Deze bleek op zich welwillend te zijn ontvangen maar kon niet worden gehonoreerd vanwege de bewuste geografische beperking. Het moedigde aan om betere tij den af te wachten. In 2010 kwam gaande de periode van indiening de geografische beperking ter discussie te staan. Aan deze discussie hebben wij voeding gegeven. Omdat de uitkomst op het moment van toediening onzeker was en mede door andere drukke werkzaamheden op dat moment hebben we van deze gelegenheid om een aanvraag in te dienen geen gebruik gemaakt. Voor 2011 willen we echter wel een beroep op de gemeente doen om onze organisatie, die gevestigd is in Bussum en ontstaan is op initiatief van een bewoner uit Bussum fmancieel te ondersteunen. Subsidie aanvraag gemeente Bussum 2011.doc

3 Stichting CHILD SURGERY Viet Nam C. Het CSVN Het CSVN zamelt in Nederland gelden in om in de armste gebieden van Vietnam operaties en revalidatieprogramma's die niet of slechts ten dele onder de lokale ziekenfondsverzekering vallen voor de allerarmsten mogelijk te maken. Tevens werken ze in hun programma's aan het versterken van de medische kennis van lokale artsen en andere revalidatiespecialisten Hiertoe wordt samengewerkt met de Vietnamese partner Center 2 Samenwerkende organisaties. De Nederlandse Stichting CHILD SURGERY Viet Nam (CSVN) en de Vietnamese partner organisatie Center 2 Direct Support For Disabled Children (C2-DSFDC) zijn beiden in 2005 ontstaan. Ms gevolg van de noodgedwongen opheffmg van Komitee Twee, die sinds de Vietnam oorlog tot dan zeer goed werk heeft verzet. Het huidige werk is een gedeeltelijke voortzetting daarvan, gericht op medische aspecten: operaties aan lichamelijk gehandicapte kinderen. De directeur van C2 was manager van K2. C2 is aangesloten bij de overkoepelende Vietnamese organisatie Association for Relief of Disabled Children (ARDC) waaronder vele takken biamen hulp aan kinderen vallen. CSVN is een vrijwilligersorganisatie, ANBI, keurmerkhouder KGD, volgt als basislid van het IF diens gedragscode en onderwerpt zich aan het transparantie onderzoek van PWC. Bijzondere opstelling Uitsluitend Vietnamese deskundigen en organisatoren worden ingezet Geen doublures in werkzaamheden, werken in afgelegen gebieden die nauwelijks door andere buitenlandse organisaties worden bediend Gericht op de allerarmsten, ergo de landsgrenzen opzoeken Gericht hulpbehoevende kinderen opsporen, die, niet op de hoogte zijn van medische mogelijkheden om hun levenssituatie te verbeteren en wie het aan financiele middelen ontbreekt om dit te realiseren. Naast deze directe persoonlijke hulp ook de hulpverleners (chirurgen) versterken met trainingsprogramma's. Organisatie en samenwerking binnen Nederland CSVN werkt sinds 2007 samen met Impulsis, het loket voor ontwikkelingssamenwerking namens Kerk in actie, ICCO en Educans. Deze heat tot en met 2011 een verdubbelings fmanciering verleend. Deze ondersteuning eindigt aan het eind van dit jaar. CSVN is gewend aan samenwerking met een hoofddonor. Daarnaast wordt inspirerend contact onderhouden met organisaties als Greenwish, NCDO, Wilde Ganzen, COS, diverse branche organisaties als Vakblad Fondsenwerving VF, Instituut Fondsenwerving IF, alsmede de 1%Club en UZ. Subsidie aanvraag gemeente Bussum 2011.doc

4 Stichting CHILD SURGERY Viet Nam Sinds 2008 is CSVN drager van het Keurmerk Goede Doelen. Dit keurmerk is in 2010 in Het Spant officieel uitgereilct in aanwezigheid van minster Koenders van Ontwikkeling Samenwerking. Transparantie staat hoog in het vaandel. De jaarstukken worden (gratis) door PWC op transparantie onderzocht. Een rangschildcing door Trouw aan de hand van een onderzoek van de Erasmus Universiteit onder 9000 goede doelen plaatste ons op de 19 de plaats voor openheid. Organisatie en samenwerking van Center 2 binnen Vietnam Center2 is een zeer ervaren lokale NGO. De directeur heeft langdurig voor een Nederlandse organisatie (1(2) gewerkt. Plaatselijke provinciale overheid Dolisa (provincial Department Of Labor, Invalids and Social Affairs). Deze heeft de eindverantwoording voor de uitvoering van de projecten. o o o Medische afdeling (provincial Medical Department). Deze bewaakt hoe of plaimen passen bij de behoeften. Hospitnal (provincial Main Hospital) Deze heeft personeel en faciliteiten. Artsen krijgen training. Ziekenkosten verzekering (provincial Medical Insurance). Draagt in beperkte mate bij in de kosten. Hoofdstedelijke deskundigheden. Zowel professoren, lectors als hoofdchirurgen treden op als trainers. o o o o Medische faculteit van Hanoi. Gespecialiseerde ziekenhuizen in Hanoi voor Ophthalmology, Stomatology en Burn Nationale Kinderziekenhuis in Hanoi Instituut voor Orthopedie in Hanoi Werkplekken Momenteel zijn/waren dat centrale hospitalen in de grensprovincies Dien Bien, Lai Chau, Lao Cai en Ha Giang. Hier wordt met een breed medisch spectrum gewerkt. Daarnaast is er het Revalidatie Centrum in Thay Nguyen. Dit betreft orthopedie en momenteel ook voor brandletsel (huidig trainingsprogramma). Dit bedient de provincies Thay Nguyen zelf, benevens CaoBang, Bac Kan, Lang Son en Bac Giang. De provincies omvatten ieder tussen 0,5 en 1,5 miljoen mensen. Subsidie aanvraag gemeente Bussum 2011.doc

5 Stichting CHILD SURGERY Viet Nam Risico beperking Dit bereiken we door Modulair te werken. Dat wil zeggen nooit teveel tegelijk ondememen, afgeronde op zichzelf staande projecten die de organisatie aan kan.. Kortlopende trajecten. Accordering, uitvoering en afrekening binnen overzichtelijke termijnen (enkele maanden). Langere termijn plannen uitvoeren die onderweg bijgesteld kunnen worden. Bestemming van de gevraagde gelden In het algemeen de operaties zelf Daarnaast het effectief vinden van kinderen door faciliteren van de samenwerkende Dolisa, (kaasschaaf vs appelboor methode). Effectiever oproepen van geselecteerde families, belemmeringen als werkuitval opheffen (deels compenseren) Operaties aan kinderen uitbouwen, betere kwaliteit, nieuwe disciplines Bijscholingen van artsen en personeel, fysiotherapeuten Nabehandeling verbeteren, nannies inschakelen, thuisrevalidatie (zelfrevalidatie) opzetten en uitbouwen. Andere aspecten die aan de orde komen Geografische spreiding in de armste gebieden van Vietnam. Het werkterrein is niet gefixeerd, iedere provincie staat open voor onze aanpak. Vooralsnog worden onze gelden voomamelijk ingezet in het Noord-Westen, het grensgebied met Laos en China. Bijzondere focussering o Brandletsel programma in Thay Nguyen uitbouwen o Hipdislocation programma in Da Nang oppakken, kennis verspreiden over meer revalidatie centra o Keloid programma in Thay Nguyen oppakken, altematieve thermoplastische materialen vinden en toepassen o Deltoid programma in Vinh, vervolg van de lopende pilot, uitontwikkeling van de specifieke thuisrevalidatie, symposium houden voor kennis uitwisseling, Specifiek o Operatie gereedschap uitbreiden, verfijnder en beter afgestemd op kinderen o Manuals voor thuisrevalidatie ontwikkelen, structurele begeleiding op afstand op zetten Kosten voor operaties Deze belopen ongeveer E 100 per kind, gemiddeld. Huidige trainingsaspecten verhogen de kosten tot ongeveer 150 per kind. Huidige ontwikkeling van kosten voor levensonderhoud laat prijzen verder stij gen. Subsidie aanvraag gemeente Bussum 2011.doc

6 Stichting CHILD SURGERY Viet Nam AANGEVRAAGDE BIJDRAGE Algemene operatie kosten 50% Training brandletsel behandeling Onderzoek opkomst Postoperatie revalidatie Keloid behandeling Voorlichting en organisatie in Nederland 10% ONDERBOIJWING 1. Wij zouden graag een algemeen budget ter beschikking willen hebben om de gebruikelijke en noodzakelijke operaties voort te kunnen zetten. Zowel voor operaties sec als operaties binnen het duurdere trainingsconcept. (Dien Bien, Lao Cai, Ha Giang, Thay Nguyen, Vinh) Voor een operatieproject voor 100 kinderen rekenen we normaliter met Hier vragen we een 50% bijdrage voor. 2. Wij zouden graag het trainingsproject voor specifieke brandletsel behandeling in het revalidatie centrum van Thay Nguyen verlengen gezien de noodzaak daartoe. De start van dit project is mede gefinancierd door de Nacht Van de Fooi waar diverse restaurants en bars in Bussum aan hebben bijgedragen. 3. Wij zouden graag een budget ter beschilcking hebben om gehandicapte kinderen en hun ouders op te sporen, die niet op de hoogte zijn van medische mogelijkheden om hun levenssituatie te verbeteren en wie het aan financiele middelen of praktische mogelijkheden ontbreekt om dit te realiseren. Dit is een pilot om te onderzoeken wellce beperkingen er zijn voor ouders en kinderen die geen beroep doen op medische voorzieningen. Hiertoe zou het team verstrekt kunnen worden met een sociaal deskundige. (vooral in Dien Bien (eventueel ook in Ha Giang)) 4. Wij zouden graag de postoperatie revalidatie willen verbeteren voor kinderen die niet in staat zijn lang genoeg in het revalidatiecentrum te verblijven. Door economische omstandigheden moeten families deze periode dikwijls vroegtijdig afbreken. Een systeem van thuis revalidatie zou steun kunnen bieden maar dient geheel nieuw te worden onderzocht en opgezet. Een proef vind in juli 2011 plaats voor Deltoid operaties. Het vraagt om uitbreiding mar andere orthopedische behandelingen, extra materiaal moet worden ontwikkeld en er zijn begeleidingskosten. (Thay Nguyen, Vinh, Dien Bien, Lao Cai, Ha Giang) 5. Voor Keloid behandeling zouden we graag een budget ter beschikking hebben om lokale alternatieven voor de gebruikelijke doch dure thermoplasten te vinden. En om de Subsidie aanvraag gemeente Bussum 2011.doc

7 Stichting CHILD SURGERY Viet Nam toepassing ervan in praktijk te brengen. (Thay Nguyen). Keloid is een wilde groei van littekenweefsel die op zich na operatie steeds weer kan ontstaan. Door afdekking met stug materiaal dat aan de lichaamsvorm is aangepast is dit sterk te reduceren. 6. Voorlichting en organisatie kosten in Nederland. Dit kan niet los worden gezien van het ontwikkelingswerk. We zouden graag een toeslag ontvangen om daarmee gepaard gaande kosten te bestrij den. Zelf hanteren wij 5% voor alle organisatorische kosten. Extra 5% voor voorlichting in Nederland, bijvoorbeeld op scholen, lezingen e.d. Toelichting op de kosten opbouw, en wat wij ervan dragen Ouders ontvangen een tegemoetkoming in de reiskosten. Het levensonderhoud tijdens verblijf in het ziekenhuis nemen wij op ons. In sommige gevallen wordt een tegemoetkoming voor werkuitval gegeven. Het ziekenhuis maakt kosten voor (lab)onderzoek, extra personeel, gebruik van de operatiekamers, materialen, e.d. Een deel van de operatiekosten kan worden afgewenteld op de ziekenkosten verzekering. Het hangt mede af hoe de bijdrage van de patient is geclassificeerd, een bewijs van onvermogen versterkt dit. Reis- en verblijfskosten voor het meereizende team dragen wij. De hoofdtrainers ontvangen een dagvergoeding, deze is een fractie van wat er voor beschikbaarstelling aan buitenlandse organisaties officieel is vastgesteld. De organisator Center 2 ontvangt een dag- en onkostenvergoeding over de hele periode van voorbereiding, begeleiding en rapportering. Microgiften: deze zijn voor bijzondere gevallen voor een duurzame investering bedoeld. Teneinde verzorgingstijd vrij te maken voor emstig gehandicapte kinderen. Werkbezoek Jaarlijks vindt van uit het CSVN in Nederland een werkbezoek plaats, bijvoorkeur samenvallend met een of meer operatieweken. Proefsgewijs worden eerder behandelde kinderen bezocht, het liefst in de thuissituatie. Het levert indringende beelden van de leefsituatie en het effect van een herstel erop. Omvang van de bijdrage van de gemeente Bussum Gezien de onmogelijkheid in 2008 en 2009 om een aanvraag voor een bijdrage gehonoreerd te krijgen (vanwege de geografische beperking), gezien de late doch vage opening die in 2010 werd geboden en waar wij niet tijdig op in konden gaan, vragen wij u nu om ons bij deze gelegenheid ruimhartig te bedenken. Subsidie aanvraag gemeente Bussum 2011.doc

8 Stichting CHILD SURGERY Viet Nam E. VERVULLING MILLENNIUMDOELEN De acht Millenniumdoelen: wij geven hier onze reactie op I. Extreme armoede en honger zijn uitgebannen: Kinderen zonder handicaps hebben in Vietnam meer kans op werk in de toekomst. Een kind dat voor zichzelf kan gaan zorgen ontlast tevens de familie en ook de gemeenschap, het kan bijdragen aan het algemeen welzijn. 2. Alle jongens en meisjes gaan naar school: Voor kinderen die de school niet kunnen bereiken (voeten) of daar onvoldoende mee kunnen doen (handen) is een operatie een ongelofelijk grote kans die geboden wordt om mee te kunnen komen, een vak te leren, een werkplek te kunnen bereiken. 3. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten: Wij vertalen dit graag en niet ten onrechte in: minderheden hebben dezelfde rechten als de grote massa. Ms wij de minderheden (gehandicapten) onder de minderheden (de bergstammen) naar dezelfde omstandigheden kunnen helpen is al zeer elementair werk verzet. 4. Kindersterfle is sterk afgenomen: Het zou mooi zijn als wij hier t.z.t. iets zouden kunnen bijdragen door verbeterde hulp bij bevallingen Minder voorkomen van Cerebrale Parese. Momenteel ligt het niet op onze weg. 5. Minder vrouwen sterven door zwangerschap: Hetzelfde als onder punt 4. Kinderen moeten hun eigen moeder hebben. 6. De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt: Dit ligt niet op ons terrein 7. Er leven meer mensen in een duurzaam leefinilieu: Minder gehandicapten betekent een betere balans in de maatschappij. Er ontstaat een bijdrage aan in plaats van in plaats van een belasting op. 8. Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp Hetzelfde als onder punt 7. De millenniumdoelen zijn een weerslag in redelijk grove indeling van wat nodig is om tot een betere wereld te komen. Wat wij aan onze kinderen kunnen bewerkstelligen grijpt haast overal op in, het is breed. Subsidie aanvraag gemeente Bussum 2011.doc

9 Stichting CHILD SURGERY Viet Nam F. Vervulling criteria van de gemeente Bussum: 1. Aard van het project Het moet gaan om een project in een ontwikkelingsland, terwifi de doelgroep moet worden gevormd door vrouwen en/of kinderen. Primair worden de kinderen geholpen, veelal aan niet-behandelde geboorteaandoeningen, gevolgen van zuurstofgebrek bij de geboorte (cerebral parese), gevolgen van slechte hygiene (polio) en ongelukken (vooral brandletsel). Het heeft direct weerslag op de moeder (en op de rest van de familie) doordat door opereren minder zorg nodig is geworden. De sociale positie van de moeder wordt verbeterd (zij wordt erop aangekeken niet goed tijdens de zwangerschap te hebben geleefd). De gemeenschap wordt ontlast c.q. verrijkt met mensen die een volwaardiger plek in de samenleving kunnen innemen. 2. Aanhaken bu activiteiten van bestaande en/of gevestigde instellingen en/of kanalen. Er zyn diverse organisaties die over de contacten, kennis en kunde beschikken om ter plaatse adequate hulp te bieden. Het ligt dan ook voor de hand om bij een van deze organisaties aan te haken. Er wordt nauw samengewerkt met de lokale NGO Center2. Deze is voortgekomen uit een eerder verband met de Nederlandse organisatie Komitee Twee, die zich noodgedwongen moest opheffen. (Reden tot onze oprichting). Op haar beurt werkt zij nauw samen met lokale overheden en medische diensten. De gehele organisatie en implementatie berust bij Center2. 3. Voorlichting en bewustwording / relatie met locale activiteiten Het project moet een bijdrage leveren aan de bewustwording van de Bussumse bevolking. In verband daarmee zal een te subsidieren project geadopteerd of ondersteund moeten worden door een organisatie, die haar wortels in de Bussumse samenleving heefi. Het uit te voeren project moet tot de verbeelding van de Bussumse inwoners spreken en in het projectplan moet concreet worden aangegeven op welke wijze hieraan vorm en inhoud wordt gegeven. CHILD SURGERY is in Bussum gevestigd. Heeft vanaf het begin getracht in de belangstelling van de Bussumse bevolking te komen. Zowel voor inkomsten als voor helpende handen. Media sympathiseert en neemt gemakkelijk een stukje op om lezers te informeren. Een breed interview met de oprichter is in 2010 in de Bussumse Krant gepubliceerd. Aan statiegeld acties wordt goed gehoor gegeven, een duidelijk uiting van sympathie van publiek. We zijn bereid om lezingen en presentaties te geven aan organisaties die hiervoor belangstelling hebben. In 2010 is tijdens Bussum Cultureel aandacht bij het publiek gevraagd voor ons werk. Met een dubbele kraam, tezamen met de Wereldwinkel, zijn Vietnamese kaarten en boekenleggers aangeboden, is eveneens honing verkocht van een Vietnamese hobby bijenimker (een bootvluchteling die in Bussum is opgevangen), is een partytent neergezet met kleurplaten en is aandacht aan de Nederlandse jonge kinderen gegeven middels een kinderzweefmolen. Ook een Vietnamese loempiakar werkte eraan mee. Het heeft ons donaties, nieuwe medewerkers en waardevolle kontakten opgeleverd. In 2011 hebben enkele lokale middenstanders fmanciele ondersteuning toegezegd ten behoeve van de presentatie op Bussum cultureel met een zweefmolen. Op een muzikale culturele Vietnamese middag in het Elekertheater najaar 2010 heeft het CSVN een aftrap gedaan voor de Club van Subsidie aanvraag gemeente Bussum 2011.doc

10 Stichting CHILD SURGERY Viet Nam Al in eerdere jaren werd in Naarden aandacht gevraagd, met een stand op de culturele presentatie in de Grote Kerk, een foto tentoonstelling in ziekenhuis Gooi Noord en het stadskantoor Naarden, een actie bij de Vemissage in Bussum, een donateurwerving bij de grote AH aan de Amersfoortse straatweg Naarden. Kortom, bij vele gelegenheden zoeken wij in en rondom Bussum contact met publiek en krij gen daar ook aandacht van. 4. Projectmatig werken Het moet gaan om een concreet project met een meetbaar doel. Het project is buitengewoon concreet omdat het rechtstreeks aan kinderen wordt uitgevoerd. Het is werken aan de fysieke gesteldheid, zeer zichtbaar. Je kunt gewoonweg koppen tellen. Van ieder kind worden diverse foto's genomen als onderbouwing van de noodzaak tot operatie en als bewijs dat die ook heeft plaatsgevonden. Verder wordt zeer zorgvuldig afgewogen of een operatie voldoende toevoegt, artsen gaan daar zeer kritisch mee om. De behaalde resultaten worden aan de financierende partners gerapporteerd en in jaar verslagen en nieuwsbrieven gemeld. 5. Maatschappelijke multiplier Het project moet een meerwaarde hebben door een `multipliereffecr. Met andere woorden: het project moet leiden tot medeparticzpatie van andere organisaties. Er bestaat veel sympathie bij de hoofdstedelijke chirurgen in Vietnam. Zij participeren graag en brengen ook co-artsen mee, doordat de projecten compact worden afgewiklceld. Ms regel worden er in een week tijd door diverse teams 100 kinderen geopereerd. Meerdere operatiekamers worden dan in parallel gebruikt. 6. Duurzame ontwikkeling / ondersteuning Millenniumdoelen Het project moet passen binnen de millenniumdoelen. Wij achten dat er aan meerdere milleniumdoelen wordt voldaan. Rechtstreeks dan wel via de strekking. Zie bij de uitleg daar. De doelen lijken op zich vooral voor de grote massa te gelden echter is de mens zelf daar de basis van, de ldeinste entiteit. Ons werk raakt de basis van het bestaan. 7. Samenwerkingsvorm Aan de vorm waarin ter plaatse uitvoering wordt gegeven aan het project zijn geen voorwaarden verbonden, maar indien wordt gewerkt met microkredieten, lean dat aspect bij de beoordeling van het uiteindelijk te ondersteunen project een positieve rol spelen. In uitzonderlijk schrijnende gevallen verstrekken wij materiele steun aan families. Dat komt voor indien er gehandicapte kinderen zijn die met een operatie niet zijn te helpen. Door fokof werkvee te schenken of gereedschap of transport middelen zoals een (aangepaste) fiets (bijvoorbeeld een tricycle) worden families structureel in hun inkomstenwerving gesteund. Dat maakt verzorgingstijd vrij voor het kind. We kiezen hier voor een microgift in plaats van een microkrediet omdat de schaal waarop dat kan worden verstrekt te klein is voor een gemeenschap. Hier is 10% van het jaarbudget voor beschikbaar. Subsidie aanvraag gemeente Bussum 2011.doc

11 Gemeente Zussum BEWIJS VAN ONTVANGST Brief gericht aan: GL1/4 L-) 13 k-t5 Inn _ Inzake C ttqawl /Vgetcr Naam afzender CA-. chi: Act \ca Uitgereikt door C-AA UP Scr 140,911.5 Ontvangen d.d. 11 JUL1 2011

12 , - 1 i _ -.-]. i.. 1 ci H 1 Jaarverslag stichting CHILD SURGERY MCI Nam 2011 CCSVN 1 S t eun I nspira tl e-s a men w erk l a g 6,-, _ ;C.,7 I mpulsis _ a_ KEURMERK i Motto: met vereende krachten kom je ver CSVNCJoKoster -'4.f. :"::',47, 4.Y :-, - 3,- -,...-4,?,. --tit:. -:;,...,:: 4'):wil" ci:,...s -;,,!,.ts af - -:..;. --, - :... - vickt.'"ey", h.16 ' -; '' ta. ' 1 "..i. "' Eta'.' t..:-...-' i ''. '' ' ' f 4thr -.2 -, A -,:. -'7=- ": -..:, :', ,,,, - an.'"; to,,._ 4"gtb04." -. ask.-i'!:: -- :. 2_7 stir:cc r rt-.,.r. - t :.- liardpre tte 4, p ' rt--- "' i44111"rtk i r ill_.] r 4 1 D' -...,, c. - _ -s i Ar- _11,.; ,....,. 1 r Stichting CHILD SURGERY - v*t Nam (CSVN) 1 Jaarverslag 2010 _ 1 V IEI NA M CHI LDS URG ERY,. 1 i I

13 Inhoudsopgave Opmerking: De inhoud is zo ingedeeld dat bepaalde onderdelen gemakkelijk te vinden zijn. Daarnaast kunt u bij de elektronische versie interactief met Ctr1-<klik>regel rechtstreeks naar het betreffende gedeelte springen. En met Ctrl-Home belandt u weer aan het begin. Inleiding 5 Algemeen 5 Missie 5 Beginsel 5 Oprichtingshistorie 6 Onze huidige status 6 Kleur 6 Overige hulp in Vietnam 7 Projecten 8 Te verlenen hulp 8 Individuele hulp 8 Operaties 8 Middelen 8 Financiele steun 8 Veiligheid 8 Hulpvraag vanuit Nederland 9 De werkwijze 9 Het orthopedisch revalidatie centrum van Thay Nguyen 9 De remote area 9 De gespecialiseerde ziekenhuizen in Hanoi 9 Ingevoegde patienten 10 Medisch spectrum 10 Trainingsaspecten 10 Kernpunten 10 De werkplekken 11 Het Orthopedisch Revalidatie Centrum ORC van Thay Nguyen 11 De provinciale ziekenhuizen 11 Het Orthopedic Revalidation Institute ORI in de hoofdstad Hanoi 11 Verschillen tussen de provinciale ziekenhuizen en de ORC's 11 Capaciteitsontwikkeling 13 Ervaring met on-the-job kennisoverdracht 13 Opzetten capacity building projecten 13 CSVNCOJoKoster 13 Pilot project 13 Het tweejarige trainingsprogramma 14 Resultaten De operaties 15 Ondersteuning 15 Medisch gereedschap 15 Resultaten over de jaren heen 16 Afrollen van een project 16 Projecten overzicht 16 Jaarverslag 2010 stichting CHILD SURGERY Via Nam CSVN 2

14 Ii II Prestaties 19 Aantallen en kosten 19 Effect op de maatschappij 19 Effect op de doelgroep 19 Effect op de lokale organisaties 19 Effect op de artsen 19 Activiteiten 19 Partners 20 Organisatorisch 20 Operatie locaties 20 Specialisten 20 Samenwerking 21 International Womens Club Hanoi (HIWC) 21 Fred Hollows Foundation HIE 21 Samenwerkingsverbanden 22 Waarnemingsreis 23 Bijpraten 23 Project bezoek 23 Resultaten van eerdere operaties 23 Foto en video ter plekke 24 Viering inijlpaal 1500 kinderen 24 Huis in Dien Bien 24 Over Dolisa 26 In Nederland 27 Promotie en Communicatie 27 Voorlichting 27 Boodschap 27 Contacten 27 Nieuwsbrief 27 Internet ondersteuning 27 Uitwisseling 28 Media 28 Fotografische ondersteuning 28 Lustrum viering 28 Fondswerving 29 Inkomsten 29 Hoofdsponsor Impulsis 29 Internationaal 29 Particuliere giften 29 Donateurs 29 Scholen 29 Direct Mail DM en Telemarketing 30 Diaconieen 30 Acties 30 Structurele bedrijfsgift 30 Een bijzondere donateur 30 Grotere gevers. 30 Commerciele fondsenwerving 31 Club v Reserves 31 Overzicht inkomstenverdeling 32 Termijnplan 32 Jaarverslag 2010 stichting CHILD SURGERY via Nam 20110CSVN 3

15 Inspraak van gevers 33 Projectkosten 33 Koersontwikkelingen 33 Cijfers 33 In het bijbehorende financiele verslag (samenstellingsverklaring ingericht door Dinkla&Dinkla) vind u alle details. 33 Financiele zaken 34 Hoe we met onze inkomsten omgaan 34 Organisatorisch 34 Inzichtelijk 35 Werkstructuur. 36 Kosten opbouw 36 Jaarrekening 37 Richtlijn Boekhouding 37 Reservering 38 Financiele risico's 38 De veranderende dollarkoers 38 Projecten Plannen voor 2011 in concreto 41 Plannen voor de verdere toekomst 41 Kwetsbaarheden 42 Bestuurszaken 43 Samenstelling bestuur. 43 Verzekeringen vrijwilligerswerk 43 Ontwikkeling en ondersteuning 43 Partners 43 Organisatie 44 Medewerkers werving 44 Bijzondere ondersteuning 44 Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI 44 Transparantie onderzoek PWC 44 Keurmerk 44 Misbruik foto door Sevendays 45 Copyright CCSVN 47 Foto verantwoording 47 Financiele bijlage 48 harverslag 2010 stichting CHILD SURGERY Viet Nam 2011CC5VN 4

16 Inleiding Algemeen Om te beginnen willen we dit eerst even aan u kwijt: in 2010 hebben we 302 kinderen geholpen en hadden daar gemiddeld 159 per kind voor nodig. In 2009 was dit 123. De kosten zijn voornamelijk wegens trainingsprojecten toegenomen. De laatste pagina licht het bedrag nader toe. Dit verslag haalt gedeeltelijk teksten aan uit het verslag van Delen die geen verandering hebben ondergaan. Het verslag blijft zo een op zichzelf staand stuk dat over ons doen en laten verhaalt. De stichting is vrij jong, ze bestaat sinds mei 2005 en heeft vanaf september 2005 een website. Pas vanaf dat moment konden spontane giften worden verwacht. Het werk van de stichting is geen nieuw initiatief, maar beoogt op een logische wijze het werk dat een voorganger in de afgelopen 30 jaar heeft verricht gedeeltelijk voort te zetten. Missie CSVN verleent hulp aan lichamelijk gehandicapte kinderen in Vietnam, vooral handicaps die aangeboren zijn, waaronder mogelijke nawerkingen van Agent Orange. Daarnaast ook die welke door slechte leefomstandigheden of door ongelukken zijn veroorzaakt. Veel aandacht gaat uit naar de zeer jonge kinderen omdat bij hen een afwijking dikwijls gemakkelijker valt te herstellen of te verbeteren. Ook is er aandacht voor jongvolwassenen die al een heel leven een handicap hebben en een kans verdienen op een meer zelfstandig bestaan. De hulp bestaat uit chirurgische ingrepen, hulpmiddelen of een microgift. De chirurgie omvat onder meer: orthopedie, brandletsel, urologie, schisis e.d, ogen en eventueel oren. De verrichtingen worden gedaan door Vietnamese specialisten. Beginsel Het meest wenselijk zou zijn dat hulpbehoevenden dit vanuit de eigen samenleving ontvangen en dat die ook vandaaruit wordt bekostigd. Ontwikkelingslanden zijn daar veelal nauwelijks toe in staat. Op humanitaire gronden springen andere naties bij, niet alleen met geld maar ook met expertise. Veel teams die op allerhande gebied uitgezonden worden, verrichten gratis de noodzakelijke handelingen. Met het inzicht dat je eigenlijk beter iemand eenmalig kunt leren vissen dan alsmaar vis te geven, heeft er intussen ook veel aan kennisoverdracht plaatsgevonden. Dat maakt niet alleen de effectiviteit van de verleende hulp groter, ook de opgeleiden zelf kunnen op hun beurt aan kennis overdragen. Misschien wel het belangrijkste is dat de hulpbehoevende in dit proces meer zelfstandig wordt en niet meer zo afhangt van zijn buitenlandse medemens. Vergroting van waardigheid is essentidle winst. CSVN zet in dit proces een volgende en logisch aansluitende stap. De kernpunten zijn: 1. Eigen mensen. Ze zet locale (bijgeschoolde) artsen in om de benodigde chirurgische operaties te laten verrichten. Dit geschiedt voor lokaal gebruikelijke tarieven. 2. De armsten. Ze richt zich op de hulpbehoevenden in de verste uithoeken van het land, ervan uitgaande dat hier de van elders aangeboden hulp het meest moeizaam naar toe druppelt. Vietnam betreft dit dan meteen ook de meest armoedige gebieden. 3. Actief. Ze spoort ter plekke de hulpbehoevenden op aan de hand van medische screenings en brengt hen naar goed geoutilleerde medische centra over voor behandeling. Of juist andersom: brengt in de nieuwe aanpak de artsen dichter bij hen thuis. laarverslag 2010 stichting CHILD SURGERY Viet Nam VN 5

17 4. Nazorg. Ze ziet erop toe dat na de operaties ook geoefend wordt zodat de betrokkene zich met de nieuwe of herstelde situatie vertrouwd kan maken. 5. Effectief. Voor de organisatie van een en ander gebruikt zij een ervaren locale bemiddelaar. Opmerkingen: In Vietnam is de medische hulp aan kinderen beneden 6 jaar gratis. Dat wil zeggen, voor behandeling van levensbedreigende situaties en gezondheidsadviezen. Intussen is er een ziektekostenverzekering beschikbaar maar niet iedereen sluit die af wegens geldgebrek, wantrouwen, onkunde en mogelijk nog meer oorzaken. De zorg is echter op meerdere wijzen moeizaam bereikbaar. Extra betalingen versnelt het maar daar ontbreekt het aan. Ook arisen moeten dikwijls machteloos toezien hoe hun behandelfaciliteiten onderbenut blijven. Veel organisaties richten zich juist op het beschikbaar stellen van faciliteiten. Logisch, want daar kan langdurig gebruik van worden gemaakt door opeenvolgende populaties, een goede investering. CSVN richt zich op het individu, met de bedoeling hem in staat te stellen zulke algemene faciliteiten te kunnen benutten. Enkele voorbeelden: als je niet kunt lopen, hoe kom je dan op school? Als je hand het niet doet, hoe leer je dan schrijven? Op dit `voortraject' is veel te doen. Oprichtingshistorie Bij een drietal privébezoeken aan Vietnam in 2002, 2003 en 2004, werd ruimschoots kennis gemaakt met onze huidige Vietnamese tussenpersoon. Van het begin af aan werd zijn intense betrokkenheid op dit werk duidelijk. Toen in 2004 het kantoor in Hanoi van de Nederlandse organisatie Komitee Twee, waar hij werkte, werd opgeheven en hij dit werk op eigen kracht wilde voortzetten, werd besloten dit te steunen. Daarmee zou de hulp aan kinderen worden voortgezet, dat stond centraal. Maar ook dat dit vanuit een verzelfstandigde Vietnamese organisatie zou worden verricht in plaats vanuit een Nederlandse vertegenwoordiging. Dat zou mooi aansluiten op intemationale ontwiklcelingen op dit gebied. Verder zou zijn expertise niet verloren gaan, alle interne kanalen, naar de medische wereld en naar de overheid toe, waren hem in de loop van zo'n 14 jaar goed bekend geworden. Daarnaast en zeker niet in het minder belangrijk: de investering in de eerder door Komitee Twee nageschoolde artsen werd minder benut. Door geldgebrek werd hun capaciteit minder aangesproken. Onze huidige status Wij zijn weliswaar nog een jonge en relatief onervaren stichting en stellen het beleid al gauw bij op grond van nieuwe ervaringen. We willen echter een slagvaardige organisatie zijn, die met voldoende behoedzaamheid omgaat met onverwachte mogelijkheden. Daarbij zijn we er op uit om vanuit een herkenbaar stramien te werken. Intussen zijn er in kinderen geopereerd, in 2007 waren dat er 350, in , in en in het afgelopen jaar kwamen daar weer 302 bij. Het doel is om structureel op kinderen per jaar te komen. En om ook de operatics als basis te benutten voor kennisoverdracht van de ingeschakelde specialisten uit het mobiele team naar de ziekenhuisartsen toe. Dit laatste onderging intussen al verandering, in dien zin dat er meer gestructureerd aan deze overdracht wordt gedaan om de effectiviteit te verhogen. Tegen de verwachting in hebben we in 2010 onze doelstelling niet gehaald, ondanks het beschikbare budget. Dit wordt naar 2011 doorgeschoven. Onze hoofdsponsor verleent momenteel (nog) ruimschoots steun voor dit werk. Die richt zich graag op kennisoverdracht en dat hebben we goed in ons programma weten onder te brengen. Kleur De stichting kent geen politieke of religieuze voorkeur. Ze handelt vanuit een primair gevoel van menselijk mededogen en compassie met het jonge kind. Jaarverslag 2010 stichting CHILD SURGERY Viet Nam 2011CCSVN 6

18 Overige hulp in Vietnam In de praktijk richten we ons op Noord-Vietnam. Daar zijn een paar redenen voor. Vietnam heeft 80 miljoen inwoners, daarvan zijn 1.25% gehandicapt. Dat zijn een miljoen mensen. Een deel daarvan zouden in ons programma passen, hoeveel? Een rekensommetje geeft een indicatie. De screening in oktober 2007 in Lai Chau leverde onder andere als resultaat dat er 270 kinderen door ons zouden kunnen worden geholpen. We hadden er toen al 140 geholpen, bij elkaar dus 410. De bevolking van de provincie Lai Chau is ongeveer , dus aan 1,2 promille van de bevolking konden we adequate hulp verlenen. Kort door de bocht gerekend (het gaat om een indicatie) zou dat over heel Vietnam kinderen betreffen. Voor ons een buitengewoon groot aantal wat ver boven onze capaciteit uit gaat. In Californie is een organisatie gevestigd die zich met soortgelijk werk bezig houdt, in een bredere setting zelfs: Social Assistance Program Viet Nam (SAP-VN). Zeer waarschijnlijk ontstaan uit Vietnamese vluchtelingen. Hun website toont veel over hun werk en dat vindt vooral in het Midden en Zuiden van Vietnam plaats. Verder blijken er Amerikaanse veteranen na een terugkeer door de nood gegrepen te worden en stichten kleine organisaties. Zij werken eveneens in het Zuiden. Het is letterlijk te nemen dat CSVN niet in Vietnam was begonnen als de weggevallen hulp in andere handen overgedragen had kunnen worden. We hebben ook een advies opgevolgd: begin niet te groot, houd het als beginner vooral overzichtelijk. Bundel en versnipper niet. Dan heb je de grootste kans van slagen. En zeer belangrijk: er bestond al een ervaren organisatie (de Vietnamese rest van de opgeheven Komitee Twee), dat bedje was in zekere zin gespreid! Het is eigenlijk een heel comfortabele situatie: er moet alleen geld komen. Daar richten we ons in Nederland op. Er zijn verder amper andere zorgen. Het hangt ervan af hoe het een en ander zich kan ontwikkelen. Met het mobiele team kunnen we overal te werk gaan. In nieuwe gebieden vraagt dat extra voorbereiding, kosten kunnen toenemen, dus we richten ons eerst op het Noorden. We doen alleen dat wat nodig is en besteden zo de donorgelden optimaal. De tweeling 15 maanden na de operatie CSVNCIoKoster Jaarverslag 2010 stichting CHILD SURGERY Viet Nam 2011CCSVN 7

19 In Vietnam Projecten Te verlenen hulp Individuele hulp De hulp die CSVN biedt wordt aan het individu verleend. Rechtstreeks door een operatie, soms een rolstoel of kunstbeen, of iets voor zorg verbetering. Indirect, doordat van een familie met een niet behandelbaar kind de inkomstensituatie wordt verbeterd en er zo extra verzorgingstijd vrij komt. Operaties Primair worden kinderen geholpen met een operatie. Secundair krijgt tijdens de operatie bijscholing van artsen aandacht. Er zijn budgettaire beperkingen. Daardoor worden geen grote dure behandelingen betaald en wordt voortdurend gezocht naar goedkope wegen om ze te verrichten. De kosten in de grote steden zijn aanmerkelijk hoger dan verder daar vandaan. Door lokaal kinderen in groepen in behandeling te nemen, blijken de kosten per kind door overhead drastisch af te nemen. De impact van de operaties is een zeer zichtbare. Ze behelzen steeds herstel van geboorteaandoeningen en gevolgen van ongelukken. Menig kind kan beter/goed op de voet komen, de hand/schouder/elleboog gebruiken. Een hinderlijk teveel aan vingers en tenen wordt weggenomen. Brandletsel wordt veel middels Z-Plastic verholpen. Arm- en beenstompen worden gecorrigeerd zodat prothesen beter kunnen worden aangepast. Hazenlip en open verhemelte worden gesloten, loensende en schelende ogen rechtgezet. Breuken, niet-ingedaalde testikels en andere urologische zaken worden aangepakt. Ogen en oren krijgen aandacht. leder kind heeft na de operatie een grotere bewegelijkheid of verminderd levensrisico. De last op families is verlaagd, de onafhankelijicheid van het kind is vergroot. leder project kent een looptijd van ongeveer 3 maanden van begin tot eind. In die korte tijd is er een wereld van verschil ontstaan. Naar onze maatstaven gerekend voor de kosten van een lekker etentje! Middelen Naast deze georganiseerde hulp aan samengestelde groepen, wordt ook enkelvoudige individuele hulp verleend. Bijvoorbeeld door het op verzoek verschaffen van hulpmiddelen, zoals beugels, krukken, protheses, rolstoelen, enz. Een screening brengt over zulke behoeften ook al wat aan het licht. Financi6le steun Verder is er aandacht voor families met een zwaar gehandicapt en niet te behandelen kind. Zo'n handicap legt grote druk op de familie. Door de inkomenssituatie te verbeteren, bijvoorbeeld door ontwikkeling van een huisindustrie of door fokvee aan te schaffen, is de familie beter in staat de noodzakelijke verzorgingstijd aan het kind te besteden. Dit brengen we op gang met een microgift. Op die manier brengen we het betreffende kind en de familie in een waardiger levenssituatie. Veiligheid De specialisten van het mobiele team zijn zeer gespitst op veiligheid voor het kind. Vooral het meewerkende National Hospital for Pediatrics NHP in Hanoi gaat er prat op, om in de lange jaren dat ze zich met zulke operaties hebben ingelaten op 6000 kinderen er niet 66n zijn verloren. Jaarverslag 2010 stichting CHILD SURGERY Viet Nam 2011CCSVN 8

20 Hulpvraag vanuit Nederland Zoiets doet zich af en toe voor. Vietnamezen in Nha Trang vroegen ons in 2010 via familie in Nederland om aandacht voor een heel jong kindje. Het gevoel bestond dat er ten onrechte geen hulp aan kon worden verleend. In overleg met onze partner werd gearrangeerd dat het kind in het National Hospital for Pedriatics NHP in Hanoi goed werd bekeken. Diverse onderzoeken werden verricht. Rechtstreeks ingrijpen met een operatie zat er niet in. Wel konden goede adviezen voor fysiotherapie vanuit huis worden meegegeven. De familie was erg gelukkig met dit grondige onderzoek en weten hoe of ze nu hun kleintje meer zelfstandigheid kunnen aanbieden. De kosten voor reis, verblijf en begeleiding hebben wij gedragen. De werkwijze Het orthopedisch revalidatie centrum van Thay Nguyen Bij onze start in 2005 is in eerste instantie gebruik gemaakt van de faciliteiten van een Orthopedisch Revalidatie Centrum (ORC). Er liggen verschillende in de omgeving van de hoofdstad Hanoi. Wij kozen voor het centrum in Thay Nguyen, 70 Km noordelijk van Hanoi. Deze heeft een operatie- en goede nabehandelcapaciteit. Daar werden de eerste twee projecten (projectjes naar huidige maatstaven) in 2006 afgewikkeld. In 2007 zijn we er weer terug geweest. Bij een andere gelegenheid in 2008 viel een potentiele sponsor onverhoeds weg, waardoor een termijnproject voor 150 kinderen geen doorgang vond. Ook begrepen we toen al hun vraag naar ontwikkeling van hun kennis en vaardigheid, maar konden daar nog niet iets specifieks mee doen. We zien het als een plek om achter de hand te hebben als er speciale orthopedische behandelingen met intensieve nazorg nodig zijn. We willen er mee verbonden blijven. In 2009 waren we echter wel in de gelegenheid er een pilot uit te voeren, waar bijscholing van arisen een grote rol speelde. In 2010 is dit met specifieke trainingsprojecten uitgebreid. De remote area Bij het ophalen van kinderen uit de noordelijke provincie Ha Giang (project 2) voor behandeling in de ORC van Thay Nguyen bleek hoe oncomfortabel dit in feite was, zowel voor kinderen zelf als voor de ouders. Center 2 stelde voor om met goede chirurgen op pad te gaan en op locatie te gaan werken. Met project 3 hebben wij dit in november 2006 een kans gegeven, en meteen met groot succes! Intussen speelt zich het meeste in de remote area af. Hiermee realiseren we tevens het voorrang geven aan de allerarmsten. Lokale reis- en verblijfskosten nemen we deels voor onze rekening, zodat die geen drempel vormen om hulp in te roepen. De operatiecapaciteit of niveau is in de provinciale ziekenhuizen niet voldoende aanwezig. Door een aanvullend team van specialisten in te zetten compenseren we dat ruimschoots. Daarbij ontstaat tevens kennis- en ervaringsoverdracht. Om efficiency-redenen wordt het opereren groepsgewijs georganiseerd. In zogeheten projecten wikkelt zich dan gedurende een week een efficient proces af waarbij er ongeveer honderd kinderen achtereen worden geopereerd. In slechts enkele jaren is onze werkwijze in Vietnam uitgegroeid naar een heel mooi systeem. Er is veel waardering mee geoogst bij de plaatselijke overheid. Het blijkt haast ideaal te zijn om juist in de grensgebieden de bergvolkeren te bereiken. Ook in de remote area zijn in 2010 de nieuwe trainingsprojecten uitgevoerd De gespecialiseerde ziekenhuizen in Hanoi Hier liggen gespecialiseerde ziekenhuizen. Vanuit alle provincies worden hier patienten heengezonden die niet lokaal kunnen of mogen worden behandeld. Daar worden ook voor de remote area de zwaarste operaties verricht. Tevens ligt er het National Hospital of Pediatrics (NEIP) waar enkele van de artsen van ons mobiele team vandaan komen. Het is een nationaal kinderziekenhuis dat alle disciplines in zich verenigt. Jaarverslag 2010 stichting CHILD SURGERY Viet Nam 2011CC5VN 9

Advies ondersteuning en financiële tegemoetkoming slachtoffers nieuwjaarsbrand Volendam Beknopte versie

Advies ondersteuning en financiële tegemoetkoming slachtoffers nieuwjaarsbrand Volendam Beknopte versie Advies ondersteuning en financiële tegemoetkoming slachtoffers nieuwjaarsbrand Volendam Beknopte versie Eindrapport Commissie financiële afwikkeling nieuwjaarsbrand Volendam Juni 2002 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Relaties tussen Surinaamse en Nederlandse NGO s; Een perspectief op de samenwerking. ISBN 90 76736 03-0 Amsterdam: Amsterdam Research Institute for

Relaties tussen Surinaamse en Nederlandse NGO s; Een perspectief op de samenwerking. ISBN 90 76736 03-0 Amsterdam: Amsterdam Research Institute for Relaties tussen Surinaamse en Nederlandse NGO s; Een perspectief op de samenwerking. ISBN 90 76736 03-0 Amsterdam: Amsterdam Research Institute for Global Issues and Development Studies (AGIDS) Paramaribo:

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010 HospitaalBroeders Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Welkom! 01 1. Missie, visie en organisatie 02 2. Ons werk 05 ZORG & ONDERWIJS 05 VOEDSEL & LANDBOUW 10 WATER 12 3. Fondsenwerving, hoe pakken wij dat aan?

Nadere informatie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Rechten verzilveren Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWI Onderzoek WWB 65+ Startdatum 1 juli 2007 Einddatum 22 mei 2008 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Het

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Tekstversie JAARVERSLAG 2012 Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Fonds Slachtofferhulp 4-4-2013 Samenvatting... 2 Inleiding... 4 Wat doet het Fonds Slachtofferhulp... 6

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie -

Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie - Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie - Auteurs: Hinde Bouzoubaa & Madelief Brok Begeleider: Lau Schulpen CIDIN, Radboud Universiteit

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan MANTELZORG AAN DE WATERKANT Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan Versie 1 april 2008 Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 3 DEEL 1 1. Aanleiding tot het formuleren van mantelzorgbeleid 4 2. Visie op mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg

Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Tekst en tekeningen: Jan Hein van Dierendonck

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR).

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). VOORWOORD Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). Voor de Cliëntenraad Roerdalen was 2014 wederom een turbulent jaar. Dit kwam onder andere door de invoering van de Participatiewet.

Nadere informatie