POLIS Vierde editie Januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POLIS Vierde editie Januari 2015"

Transcriptie

1 POLIS Vierde editie Januari 2015

2

3 POLISVOORWAARDEN Vierde editie Januari 2015 Deze polis en de daarin genoemde voorwaarden zijn onderworpen aan Engels recht. De polisvoorwaarden zijn uitsluitend ten gerieve van de verzekerde vertaald in het Nederlands. Indien en voor zover er discrepanties bestaan tussen de Engelse en Nederlandse tekst, prevaleert de Engelse tekst.

4

5 NHOUDSOPGAVE DEEL 1 INLEIDING Verzekeringsvoorwaarden Standaard P&I risico s Aanvullende dekking Speciale dekking... 1 DEEL 2 WAT VERZEKERD IS Standaard P&I risicoverzekering... 2 PARAGRAAF A AANSPRAKELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT PERSONEN Bemanningsleden Vervangers Passagiers Derden Verstekelingen, vluchtelingen en personen gered op zee Koersafwijking Redding van mensenlevens Quarantaine... 6 PARAGRAAF B AANSPRAKELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT EIGENDOMMEN EN HET MILIEU Verlies van of schade aan eigendommen niet aan boord van het verzekerde schip Verlies van of schade aan eigendommen aan boord van het verzekerde schip Aanvaring met andere schepen Schade aan andere schepen anders dan door aanvaring Verontreiniging Bijzondere vergoeding aan hulpverleners Slepen Wrakopruimings kosten Aansprakelijkheden met betrekking tot een wrak Aansprakelijkheden met betrekking tot lading...13 PARAGRAAF C AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT ANDERE ZAKEN Averij-grosse Boetes Onderzoekskosten Kosten gemaakt op aanwijzing van de verzekeraar Kosten van juridische bijstand, procederen en arbeid...19 PARAGRAAF D RISICO S VAN BEVRACHTERS Risico s van bevrachters Aansprakelijkheidsverzekering van bevrachters...20 PARAGRAAF E AANVULLENDE RISICOVERZEKERING Aanvullende risicoverzekering Contractuele verruiming van aansprakelijkheden Extra aansprakelijkheden met betrekking tot passagiers Reservebemanning Stremming van vaarwegen Aansprakelijkheden van hulpverleners Aansprakelijkheden in verband met koersafwijking met betrekking tot lading Confiscatie van het verzekerde schip Offshore aansprakelijkheden Eigen risico van eigenaren met betrekking tot P&I oorlogsrisicoverzekering...25

6 40 P&I oorlogsrisicoverzekering van bevrachters...26 PARAGRAAF F VERZEKERING JURIDISCHE BIJSTAND EN VERDEDIGING Verzekering juridische bijstand en verdediging Gedekte risico s...28 DEEL 3 SCHADECLAIMPROCEDURES EN VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Bevoegdheden van de verzekeraar Verplichtingen van de verzekerde Borg...32 DEEL 4 VOORWAARDEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN Polis onderworpen aan de Marine Insurance Act Voorafgaande betaling door de verzekerde Geen aansprakelijkheid totdat de premie is betaald Verrekening Afwikkeling van schadeclaims Delegatie Classificatie en staat van verzekerde schepen Recht op toegang tot informatie Onderzoek of inspectie van schepen Onderzoek van schepen na opleggen Rechten van de verzekeraar na een onderzoek of inspectie Onderzoek of inspectie van de lading Verplichting van de verzekerde om het verzekerde schip te onderhouden Elektronische communicatie Beperking van de aansprakelijkheid van de verzekeraar Schriftelijke verklaringen en toezeggingen Uitsluitingen van risico s van bevrachters en extra risico s Uitsluiting van offshore risico s Diverse uitgesloten verrichtingen Dubbele verzekering Rente en gevolgschade Verzekerbare bedragen onder cascopolissen Uitsluiting van oorlogsrisico s Uitsluiting van nucleaire risico s Sancties Onvoorzichtige handelsactiviteiten Uitgesloten aansprakelijkheden als gevolg van opzettelijk wangedrag Diverse uitsluitingen...41 DEEL 5 VERZEKERING, PREMIES EN BETALINGEN Verzekeringsaanvragen Premietarifering en betaling Restitutie bij oplegging Verzekeringsattest en polisaanhangsel Verzekeringstermijn Gezamenlijke verzekerden Medeverzekering Vlootverzekering...46

7 82 Cessie Hypotheken...46 DEEL 6 BEËINDIGING EN OPZEGGING VAN DE VERZEKERING Beëindiging van de verzekering Opzegging van de verzekering Opzegging van de verzekering door kennisgeving...50 DEEL 7 ADMINISTRATIEVE PROCEDURES ITOPF Coulance en vergoeding Mededelingen Recht, geschillen en jurisdictie...52 DEEL 8 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...53

8

9 DEEL 1 INLEIDING 1 Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringen die voorzien in een dekking tegen risico s vermeld in Deel 2 van deze polis hebben uitsluitend tot doel aansprakelijkheden, kosten en onkosten te verzekeren die zijn ontstaan: 1.1 met betrekking tot het belang van de verzekerde in het verzekerde schip; 1.2 door gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden gedurende de looptijd van de verzekering; 1.3 in verband met de exploitatie van het verzekerde schip door of namens de verzekerde. 2 Standaard P&I risico s De standaard P&I risico s zoals nader omschreven in Deel 2, paragraaf A tot C en in paragraaf D, indien van toepassing, van deze polis vormen de door de verzekeraar geboden basisdekking. Deze standaard P&I risico s zijn onderworpen aan de procedures, verplichtingen, voorwaarden, beperkingen, uitsluitingen, begripsomschrijvingen en overige bepalingen vermeld in Deel 1 tot 8 van de onderhavige polis. 3 Aanvullende dekking Op grond van Deel 2, paragraaf E en F, kan de verzekerde naast de standaard P&I risico s vermeld in Deel 2, paragraaf A tot D van deze polis, verzekerd zijn tegen aanvullende risico s, op voorwaarde dat: 3.1 de verzekerde en de verzekeraar de verzekering van dergelijke risico s schriftelijk zijn overeengekomen; 3.2 de verzekerde de door de verzekeraar verlangde aanvullende premie heeft betaald of de betaling daarvan heeft toegezegd. Een dergelijke aanvullende risicoverzekering is onderworpen aan de procedures, verplichtingen, voorwaarden, beperkingen, uitsluitingen, begripsomschrijvingen en overige bepalingen vermeld in Deel 1 tot 8 van de onderhavige polis, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 4 Speciale dekking De in Deel 2 van deze polis verzekerde risico s kunnen worden uitgesloten, beperkt, gewijzigd of anderszins veranderd door een overeenkomst die een speciale dekking biedt, op voorwaarde dat: 4.1 een dergelijke dekking schriftelijk is overeengekomen tussen de verzekerde en de verzekeraar; 4.2 de verzekerde de door de verzekeraar verlangde aanvullende premie heeft betaald of de betaling daarvan heeft toegezegd. 1

10 DEEL 2 WAT VERZEKERD IS 5 Standaard P&I risicoverzekering De standaard P&I risico s waarvoor de verzekeraar dekking biedt onder deze polis worden omschreven in de navolgende paragraaf A tot C. 5.1 Beperkingen en eigen risico s in Paragraaf A tot C Het maximum bedrag of de maximum bedragen die de verzekerde kan verhalen is het bedrag/zijn de bedragen dat/die vermeld in het bijbehorende verzekeringsattest De vergoeding die de verzekerde kan verhalen op de verzekeraar is afhankelijk van de eigen risico s vermeld in het bijbehorende verzekeringsattest. PARAGRAAF A AANSPRAKELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT PERSONEN 6 Bemanningsleden Gedekte risico s Aansprakelijkheden die jegens een bemanningslid van een verzekerd schip voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst, een dienstenovereenkomst of een collectieve arbeidsovereenkomst, of op grond van een juridische of wettelijke verplichting, ter zake van: 6.1 schadeloosstelling of schadevergoeding voor ziekte, lichamelijk letsel of overlijden; 6.2 de kosten van medische behandeling of van ziekenhuisopname wegens ziekte of lichamelijk letsel; 6.3 loondoorbetaling gedurende medische behandeling of ziekenhuisopname of repatriëring, op voorwaarde dat: een dergelijke aansprakelijkheid het gevolg is van ziekte of letsel; 6.4 begrafeniskosten en bijkomende onkosten die noodzakelijkerwijs zijn gemaakt na overlijden; 6.5 de kosten van repatriëring of deportatie die samen met eventuele bijkomende kosten noodzakelijkerwijs zijn gemaakt wegens ziekte, lichamelijk letsel, overlijden of een ernstig ongeval waarbij het verzekerde schip betrokken is; 6.6 de kosten van repatriëring of deportatie die samen met eventuele bijkomende kosten noodzakelijkerwijs zijn gemaakt vanwege het feit dat een bemanningslid aan wal is achtergelaten, op voorwaarde dat: er een wettelijke bepaling bestaat tot het betalen van deze kosten;of dat er een wettelijke aansprakelijkheid bestaat tot betaling van dergelijke kosten krachtens enige van kracht zijnde wettelijke maatregel of nationale wetgeving of daaraan gelijkwaardige artikelen in het Maritiem arbeidsverdrag, 2006, en dat dergelijke kosten anderszins niet verhaalbaar zijn ingevolge clausule 6.5 of 6.6.1; 6.7 schadeloosstelling of schadevergoeding met betrekking tot verlies van of schade aan de persoonlijke bezittingen van een bemanningslid, behalve dat: er geen verhaalsrecht bestaat met betrekking tot kostbaarheden en vergoeding beperkt is tot USD tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door de verzekeraar; 6.8 loon, onderhoudstoelage of vergoeding ingevolge een arbeidsovereenkomst van een bemanningslid of collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot een aaneengesloten werkloosheidsperiode ten gevolge van het feitelijk of constructief totaal verlies van het verzekerde schip op voorwaarde dat: het totaal verschuldigde bedrag niet meer bedraagt dan het bedrag aan loonbetaling voor een periode van 60 dagen; 6.9 kosten en onkosten die door een overheidsinstantie of bevoegde autoriteit in rekening worden gebracht of die noodzakelijkerwijze door de verzekerde worden gemaakt met betrekking tot een bemanningslid dat het schip heeft verlaten of in staking gaat, op voorwaarde dat: 2

11 6.9.1 de kosten en onkosten niet verhaald kunnen worden op het betreffende bemanningslid; er een wettelijke verplichting bestaat deze kosten en onkosten te betalen of de kosten en onkosten met voorafgaande goedkeuring van de verzekeraar zijn gemaakt. Uitsluitingen 6.10 Er is geen verhaal ingevolge onderhavige clausule 6 mogelijk met betrekking tot kosten en onkosten die voortvloeien uit of het gevolg zijn van: de beëindiging van het dienstverband van een bemanningslid aan boord van het verzekerde schip, overeenkomstig de bepalingen van een arbeidsovereenkomst, een dienstenovereenkomst of een collectieve arbeidsovereenkomst of met wederzijds goedvinden van de betrokken partijen; niet-nakoming door de verzekerde van een arbeidsovereenkomst, een dienstenovereenkomst of een collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot niet-betaling van loon of soortgelijke arbeidsgerelateerde geschillen; oplegging of verkoop van het verzekerde schip Indien een van de in de onderhavige clausule 6 genoemde aansprakelijkheden, kosten of onkosten zich voordoet krachtens de voorwaarden van een arbeidsovereenkomst, een dienstenovereenkomst of een collectieve arbeidsovereenkomst die zonder deze voorwaarden niet zouden zijn ontstaan, bestaat er geen verhaalsrecht met betrekking tot deze aansprakelijkheden, kosten en onkosten tenzij: de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst, de dienstenovereenkomst of de collectieve arbeidsovereenkomst vooraf schriftelijk zijn goedgekeurd door de verzekeraar. 6 Vervangers Gedekte risico s Kosten en onkosten die noodzakelijkerwijs worden gemaakt ter vervanging van een bemanningslid dat: 7.1 het schip heeft verlaten; 7.2 ziek of gewond was of is overleden; 7.3 aan wal is achtergelaten; of 7.4 is gerepatrieerd vanwege zieke, lichamelijk letsel, overlijden of een wettelijke verplichting. Voorwaarden 7.5 Het loon van de vervanger is uitsluitend verhaalbaar als onkosten voor de duur van de vervanging wanneer de verzekerde wettelijk gehouden is gelijktijdig loon te betalen aan zowel het bemanningslid als aan zijn vervanger. Uitsluitingen 7.6 Er is geen verhaal ingevolge onderhavige clausule 7 mogelijk met betrekking tot kosten en onkosten die voortvloeien uit of het gevolg zijn van: de beëindiging van het dienstverband van een bemanningslid aan boord van het verzekerde schip, overeenkomstig de voorwaarden van een arbeidsovereenkomst, een dienstenovereenkomst of een collectieve arbeidsovereenkomst of met wederzijds goedvinden van de betrokken partijen; of niet-nakoming door de verzekerde van een arbeidsovereenkomst, een dienstenovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot niet-betaling van loon of soortgelijke arbeidsgerelateerde geschillen; of oplegging of verkoop van het verzekerde schip. 3

12 8 Passagiers Gedekte risico s Aansprakelijkheden jegens passagiers die voortvloeien uit een overeenkomst, ter zake van: 8.1 schadeloosstelling of schadevergoeding voor ziekte, lichamelijk letsel of overlijden; 8.2 de kosten van medische behandeling of ziekenhuisopname wegens ziekte of lichamelijk letsel; 8.3 de begrafeniskosten en bijkomende onkosten die noodzakelijkerwijs zijn gemaakt na overlijden; 8.4 schadeloosstelling of schadevergoeding aan passagiers aan boord van het verzekerde schip als gevolg van een ongeval met het schip, met inbegrip van de kosten van levensonderhoud op de wal en de kosten van vervoer naar de haven van bestemming of inscheping; 8.5 schadeloosstelling met betrekking tot verlies van of schade aan de persoonlijke bezittingen van een passagier aan boord van het verzekerde schip, behalve dat: er geen verhaalsrecht bestaat met betrekking tot kostbaarheden; vergoeding met betrekking tot de persoonlijke bezittingen van een passagier beperkt is tot USD tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door de verzekeraar. Uitsluitingen 8.6 Er is geen verhaal ingevolge onderhavige clausule 8 mogelijk met betrekking tot aansprakelijkheden, kosten of onkosten ontstaan krachtens een overeenkomst, tenzij de voorwaarden van een dergelijke overeenkomst schriftelijk zijn goedgekeurd door de verzekeraar. 8.7 Er is geen verhaal ingevolge deze polis mogelijk met betrekking tot aansprakelijkheden, kosten of onkosten voortvloeiende uit het vervoer van een passagier per vliegtuig, behalve wanneer dit zich voordoet terwijl de passagier vervoerd wordt naar de haven van bestemming of inscheping na lichamelijk letsel, ziekte of een ongeval met het verzekerde schip. 8.8 Er is geen verhaal ingevolge deze polis mogelijk met betrekking tot aansprakelijkheden, kosten of onkosten die zijn aangegaan/gemaakt met betrekking tot een passagier die op excursie gaat vanuit het verzekerde schip ingeval: er door een passagier, al dan niet met de verzekerde, een afzonderlijke overeenkomst is aangegaan met betrekking tot de excursie; of de verzekerde met betrekking tot de excursie afstand heeft gedaan van al zijn verhaalsrechten op ondercontractanten of andere derden. 9 Derden Gedekte risico s Aansprakelijkheden die zijn aangegaan jegens derden, ter zake van: 9.1 schadeloosstelling of schadevergoeding voor ziekte, lichamelijk letsel of overlijden; 9.2 de kosten van medische behandeling of ziekenhuisopname wegens ziekte of lichamelijk letsel; 9.3 de begrafeniskosten en bijkomende onkosten noodzakelijkerwijs gemaakt na overlijden; 9.4 schadeloosstelling met betrekking tot verlies van of schade aan de persoonlijke bezittingen van een derde aan boord van het verzekerde schip, behalve dat: er geen verhaalsrecht bestaat met betrekking tot kostbaarheden. Voorwaarden 9.5 De dekking ingevolge onderhavige clausule 9 is beperkt tot aansprakelijkheden die voortvloeien uit onzorgvuldig handelen of nalatigheid: aan boord van het verzekerde schip; of 4

13 9.5.2 verband houdend met het verzekerde schip; of verband houdend met de behandeling van de lading, vanaf het moment dat de lading wordt geladen in de verschepingshaven tot het moment dat de lading wordt gelost in de loshaven. Uitsluitingen 9.6 Indien een van de aansprakelijkheden omschreven in onderhavige clausule 9 zich voordoet krachtens de bepalingen van een overeenkomst en zich niet zou hebben voorgedaan zonder die bepalingen, bestaat er geen verhaalsrecht met betrekking tot die aansprakelijkheden tenzij de bepalingen van de overeenkomst schriftelijk zijn goedgekeurd door de verzekeraar. 9.7 Er bestaat geen verhaalsrecht ingevolge onderhavige clausule 9 voor aansprakelijkheden die mogelijk verhaalbaar zijn ingevolge clausule 16 (Aanvaringen met andere schepen) of clausule 17 (Schade aan andere schepen anders dan door aanvaring). 10 Verstekelingen, vluchtelingen en personen gered op zee Gedekte risico s De kosten en onkosten die de verzekerde noodzakelijkerwijs heeft gemaakt om aan zijn verplichtingen te voldoen ten aanzien van verstekelingen, vluchtelingen en personen gered op zee, met inbegrip van de kosten van levensonderhoud, het aan de wal brengen en, waar nodig, het repatriëren van dergelijke personen. Voorwaarden Verhaal ingevolge onderhavige clausule 10 is beperkt tot kosten en onkosten: 10.1 die niet verhaalbaar zijn op enige andere derde; 10.2 voor de betaling waarvan de verzekerde wettelijk aansprakelijk is of die zijn gemaakt met voorafgaande goedkeuring van de verzekeraar; en 10.3 die niet zouden zijn gemaakt als geen koersafwijking of vertraging was opgetreden. Uitsluitingen 10.4 Er is geen verhaal ingevolge onderhavige clausule 10 mogelijk voor kosten en onkosten die verhaalbaar zijn onder clausule 11 (Koersafwijking) 11 Koersafwijking Gedekte risico s Kosten die het gevolg zijn van de koersafwijking of vertraging van het verzekerde schip wanneer die kosten noodzakelijkerwijs zijn gemaakt, ter zake van: 11.1 het verlenen van medische zorg aan de wal aan zieke of gewonde personen; 11.2 het repatriëren van het stoffelijk overschot van personen aan boord van het verzekerde schip; 11.3 het wachten op een vervanger van een ziek of gewond bemanningslid dat aan land is gebracht voor medische behandeling; 11.4 het wachten op een vervanger van een bemanningslid dat tijdens de reis is overleden; 11.5 het aan land brengen van verstekelingen, personen gered op zee of vluchtelingen; en 11.6 het redden van of trachten te redden van mensenlevens op zee. 5

14 Voorwaarden 11.7 Verhaal ingevolge onderhavige clausule 11 is beperkt tot kosten die niet zouden zijn gemaakt als geen koersafwijking of vertraging zou zijn opgetreden met betrekking tot: brandstof; verzekering; lonen; voorraden en proviand; havengelden. 12 Redding van mensenlevens Gedekte risico s Een vergoeding die wettelijk aan een derde verschuldigd is die een persoon aan boord van of afkomstig van het verzekerde schip heeft gered of heeft trachten te redden. Uitsluitingen 12.1 Er is geen verhaal ingevolge onderhavige clausule 12 mogelijk met betrekking tot bedragen die verhaalbaar zijn krachtens de cascopolissen van het verzekerde schip of op ladingbelanghebbenden. 13 Quarantaine Gedekte risico s Kosten en onkosten, daaronder mede begrepen de kosten en onkosten van desinfecteren, fumigeren of quarantaine wanneer die kosten en onkosten noodzakelijkerwijs zijn gemaakt als een direct gevolg van het uitbreken of van de aanwezigheid aan boord van een voor mensen besmettelijke ziekte. Voorwaarden 13.1 Verhaal van de verzekerde met betrekking tot geconsumeerde voorraden en proviand, bunkers, lonen van bemanningsleden, verzekering en havengelden is beperkt tot kosten en onkosten die niet zouden zijn gemaakt als de voornoemde voor mensen besmettelijke ziekte niet zou zijn uitgebroken. 6

15 PARAGRAAF B AANSPRAKELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT EIGENDOMMEN EN HET MILIEU 14 Verlies van of schade aan eigendommen niet aan boord van het verzekerde schip Gedekte risico s Aansprakelijkheden ten aanzien van eigendommen, op het land of op het water, roerend of onroerend, ter zake van: 14.1 schadevergoeding of schadeloosstelling voor verlies van of schade aan eigendommen; en 14.2 schadevergoeding of schadeloosstelling voor inbreuk op rechten van een partij die een belang heeft in eigendommen. Voorwaarden 14.3 Wanneer het verzekerde schip inbreuk maakt op de rechten of verlies of schade veroorzaakt aan eigendommen welke geheel of gedeeltelijk toebehoren aan de verzekerde, of waarin de verzekerde een 100% belang heeft of een deel daarvan, heeft de verzekerde dezelfde verhaalsrechten krachtens deze polis als wanneer dergelijke rechten, belangen of eigendommen volledig zouden toebehoren aan derden. Uitsluitingen 14.4 Er is geen verhaal ingevolge onderhavige clausule 14 mogelijk met betrekking tot: aansprakelijkheden die vallen binnen de reikwijdte van de navolgende clausules: Clausule 6.7, clausule 8.5 of clausule 9.4 betrekking hebbende op aansprakelijkheden voor verlies of schade aan de persoonlijke bezittingen van bemanningsleden, passagiers en derden; Clausule 15 (Verlies van of schade aan eigendommen aan boord van het verzekerde schip); Clausule 16 (Aanvaring met andere schepen); Clausule 17 (Schade aan andere schepen anders dan door aanvaring); Clausule 18 (Verontreiniging); Clausule 20 (Slepen); Clausule 21 (Wrakopruimingskosten); Clausule 22 (Aansprakelijkheden met betrekking tot lading) aansprakelijkheden die vallen binnen de reikwijdte van een voorbehoud, beperking, voorwaarde, uitsluiting of eigen risico en die van toepassing zijn op een van de bovenstaande clausules opgesomd in clausule bedragen die verhaalbaar zijn krachtens de desbetreffende cascopolissen van het verzekerde schip of voor bedragen die verhaalbaar zouden zijn geweest krachtens de voornoemde cascopolissen als er geen sprake was geweest van contractbreuk door de verzekerde; een franchise of eigen risico dat krachtens de cascopolissen van het verzekerde schip ten laste komt van de verzekerde; aansprakelijkheden ontstaan krachtens een overeenkomst of vrijwaring aangegaan door de verzekerde voor zover deze zonder een dergelijke overeenkomst of vrijwaring niet zouden zijn ontstaan tenzij: de verzekerde met schriftelijke goedkeuring van de verzekeraar een passende speciale verzekeringsdekking heeft verkregen, en de verzekerde de door de verzekeraar verlangde aanvullende premie heeft betaald of betaling daarvan heeft toegezegd; 15 Verlies van of schade aan eigendommen aan boord van het verzekerde schip Gedekte risico s Aansprakelijkheden van de verzekerde met betrekking tot vergoeding van verlies van of schade aan containers, uitrusting, brandstof of andere eigendommen aan boord van het verzekerde schip. 7

16 Uitsluitingen 15.1 Er is geen verhaal ingevolge onderhavige clausule 15 mogelijk: ingeval deze eigendommen vallen binnen de reikwijdte van de navolgende clausules: Clausule 6.7, clausule 8.5 of clausule 9.4 betrekking hebbende op schade aan de persoonlijke bezittingen van bemanningsleden, passagiers en derden; Clausule 22 (Ladingaansprakelijkheden); met betrekking tot aansprakelijkheden die vallen binnen de reikwijdte van een voorbehoud, beperking, voorwaarde, uitsluiting of eigen risico en die van toepassing zijn op een van de bovenstaande clausules opgesomd in clausule ; ingeval dergelijke eigendommen deel uitmaken van het verzekerde schip en eigendom zijn van of geleased door de verzekerde, of door een aan de verzekerde gelieerde of onder dezelfde directie vallende onderneming; met betrekking tot aansprakelijkheden ontstaan krachtens een overeenkomst of vrijwaring aangegaan door de verzekerde die zonder een dergelijke overeenkomst of vrijwaring niet zouden zijn ontstaan tenzij: de verzekerde met schriftelijke goedkeuring van de verzekeraar een passende speciale verzekeringsdekking heeft verkregen, en de verzekerde de door de verzekeraar verlangde aanvullende premie heeft betaald of betaling daarvan heeft toegezegd. 16 Aanvaring met andere schepen Gedekte risico s Aansprakelijkheden voor het betalen aan een andere persoon van schadevergoeding en kosten ontstaan als gevolg van een aanvaring tussen het verzekerde schip en een ander schip, ter zake van: 16.1 een vierde deel, of zodanig ander deel als schriftelijk goedgekeurd door de verzekeraar, van de aansprakelijkheden welke voortvloeien uit een aanvaring anders dan de aansprakelijkheden opgesomd in clausule 16.2; 16.2 met betrekking tot een verzekerde bevrachter, vier vierde van de aansprakelijkheden welke voortvloeien uit een aanvaring; 16.3 vier vierde van de aansprakelijkheden voortvloeiende uit de aanvaring voor, of verband houdende met: het lichten, verwijderen, opruimen, vernietigen, verlichten of markeren van obstructies, wrakken, ladingen of andere zaken van welke aard dan ook; onroerende zaken of persoonlijke bezittingen of andere zaken van welke aard dan ook, met uitzondering van: andere schepen of eigendommen aan boord van andere schepen; de lading of andere eigendommen aan boord van het verzekerde schip, of de bijdragen in averij-grosse, bijzondere kosten of het door de eigenaren van dergelijke lading of andere eigendommen betaalde hulploon; het verlies van mensenlevens, persoonlijk letsel, ziekte, repatriëring of kosten van vervangers; een ontsnapping of uitstroming van, dan wel de dreigende ontsnapping of uitstroming van, olie of een andere substantie; anders dan vanaf het verzekerde schip en met uitsluiting van schade aan andere schepen waarmee het verzekerde schip in aanvaring is gekomen en eigendommen aan boord van dergelijke andere schepen; vergoeding betaald ingevolge de SCOPIC clausule, of een herziening daarvan, met betrekking tot de hulpverlening van een schip waarmee het verzekerde schip in aanvaring is gekomen Dat deel van de uit de aanvaring voortvloeiende aansprakelijkheden van de verzekerde, anders dan de in clausule 16.1 en clausule 16.2 opgesomde aansprakelijkheden, welke het bedrag te boven gaat dat verhaalbaar is krachtens de cascopolissen van het verzekerde schip, op voorwaarde dat: er sprake is van een dergelijk exces bedrag omdat het totale bedrag van de aansprakelijkheden van de verzekerde voortvloeiende uit de aanvaring hoger is dan de waardering van het verzekerde schip in de voornoemde cascopolissen en het verzekerde schip voor de juiste waarde verzekerd was in de voornoemde cascopolissen. Het begrip juiste waarde wordt omschreven in Deel 8 (Begripsomschrijvingen) van deze polis. 8

17 Voorwaarden 16.5 Indien er ingevolge onderhavige clausule 16 een vordering ontstaat met betrekking tot een aanvaring waarbij het verzekerde schip en een ander schip dat geheel of gedeeltelijk aan de verzekerde toebehoort, betrokken is, kan de verzekerde krachtens deze polis aanspraak maken op verhaal en heeft de verzekeraar dezelfde rechten als wanneer het andere schip geheel zou hebben toebehoord aan een derde Indien beide schepen schuld hebben en de aansprakelijkheid van een of beide schepen betrokken bij de aanvaring wettelijk beperkt wordt, zullen schadeclaims ingevolge onderhavige clausule 16 worden afgewikkeld volgens het beginsel van eenzijdige aansprakelijkheid, op voorwaarde dat: in alle andere gevallen claims ingevolge onderhavige clausule 16 zullen worden afgewikkeld volgens het beginsel van wederzijdse aansprakelijkheden, als ware de eigenaar van een schip verplicht aan de eigenaar van het andere schip een zodanig deel van de schadevergoeding van laatstgenoemde te betalen als billijkerwijze zou zijn toegestaan bij de vaststelling van het saldo of het bedrag dat verschuldigd is door of aan de verzekerde als gevolg van de aanvaring. Uitsluitingen Er is geen verhaal ingevolge onderhavige clausule 16 mogelijk: 16.7 voor bedragen die verhaalbaar zijn krachtens de betreffende cascopolissen van het verzekerde schip of voor bedragen die verhaalbaar zouden zijn geweest krachtens de voornoemde cascopolissen als er geen sprake was geweest van contractbreuk door de verzekerde; of 16.8 voor een franchise of eigen risico voor rekening van de verzekerde krachtens de cascopolissen van het verzekerde schip, tenzij dit vooraf schriftelijk is goedgekeurd door de verzekeraar. 17 Schade aan andere schepen anders dan door aanvaring Gedekte risico s Aansprakelijkheid voor het betalen van schadevergoeding en kosten ontstaan door een andere oorzaak dan een aanvaring tussen het andere schip en het verzekerde schip, ter zake van: 17.1 verlies of schade aan het andere schip, of eigendommen aan boord van het andere schip; 17.2 de kosten van het lichten, verwijderen, opruimen, vernietigen, verlichten of markeren van het wrak van het andere schip en de lading of andere eigendommen die aan boord zijn of waren van dat andere schip; 17.3 schadeloosstelling of schadevergoeding voor het verlies aan mensenlevens, lichamelijk letsel, ziekte, repatriëring of kosten van vervangers overeenkomstig het bepaalde in clausule 9 (Derden); of 17.4 kosten die voortvloeien uit de ontsnapping of uitstroming, dan wel de dreigende ontsnapping of uitstroming, van olie of een andere substantie vanuit het andere schip. Voorwaarden 17.5 Ingeval verlies of schade wordt veroorzaakt, anders dan door een aanvaring, aan een ander schip of eigendommen die geheel of gedeeltelijk aan de verzekerde toebehoren, of waarin de verzekerde een 100% of gedeeltelijk belang heeft, kan de verzekerde krachtens deze polis aanspraak maken op dezelfde verhaalsrechten als wanneer dergelijke rechten, belangen of eigendommen geheel zouden hebben toebehoord aan derden. Uitsluitingen 17.6 Er is geen verhaal ingevolge onderhavige clausule 17 mogelijk met betrekking tot aansprakelijkheden die vallen binnen de reikwijdte van clausule 14 (Verlies van of schade aan eigendommen niet aan boord van het verzekerde schip) van deze polis. 9

Goederen Plus Polis. Polismantel 622-14. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van dekking. 3 Uitsluitingen. 4 Schade.

Goederen Plus Polis. Polismantel 622-14. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van dekking. 3 Uitsluitingen. 4 Schade. Home 1 Goederen Plus Polis Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5 Artikel 2.6 Hoofdstuk 3 Artikel 3.1 Begripsomschrijvingen Begrippen Omschrijving van dekking

Nadere informatie

Omvang van de dekking. Overschrijding verzekerde som. Zeewaardigheid of deugdelijkheid van het vervoermiddel. Ligdagen en overwintering

Omvang van de dekking. Overschrijding verzekerde som. Zeewaardigheid of deugdelijkheid van het vervoermiddel. Ligdagen en overwintering VOORWAARDEN Nederlandse Beurs-Goederenpolis 2006 Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL T 03.2.32 INHOUD Artikel 1 Onzeker voorval Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7

Nadere informatie

NEDERLANDSE BEURSPOLIS Voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2014)

NEDERLANDSE BEURSPOLIS Voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2014) NEDERLANDSE BEURSPOLIS Voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2014) ALGEMENE VOORWAARDEN Deze overeenkomst beantwoordt - tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen - aan het vereiste van onzekerheid

Nadere informatie

RENAULT. Autoverzekering. Renault Bedrijfswagenverzekering Verzekeringsvoorwaarden RBV201503. Algemene voorwaarden

RENAULT. Autoverzekering. Renault Bedrijfswagenverzekering Verzekeringsvoorwaarden RBV201503. Algemene voorwaarden Renault Bedrijfswagenverzekering Verzekeringsvoorwaarden RBV201503 RENAULT Autoverzekering Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen 2 Art. 2 Geldigheidsgebied 2 Art. 3 Gemeenschappelijke uitsluitingen

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering

Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Verzekeringsvoorwaarden BCA021 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING 1.1 Verzekeringnemer 1.2 Verzekerde(n) 1.3 Verzekeraars 1.4 Derden 1.5 Schade 1.6 Milieuaantasting

Nadere informatie

Private Insurance Polisvoorwaarden. Module A - Algemeen Module G - Motorrijtuigen

Private Insurance Polisvoorwaarden. Module A - Algemeen Module G - Motorrijtuigen Module A - Algemeen Module G - Motorrijtuigen Inhoudsopgave Module A - ALGEMEEN... 4 1 Algemene informatie... 5 2 Begripsomschrijvingen... 5 3 Persoonsgegevens... 6 4 Fraude... 6 5 Dekking... 7 6 Premiebetaling...

Nadere informatie

NEDERLANDSE BEURSPOLIS AANSPRAKELIJKHEID (NBA) 2007

NEDERLANDSE BEURSPOLIS AANSPRAKELIJKHEID (NBA) 2007 NEDERLANDSE BEURSPOLIS AANSPRAKELIJKHEID (NBA) 2007 Deze overeenkomst beantwoordt tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport - Versie januari 2010 Pagina 1 Bijzondere Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport - Versie januari 2010 I Verhuur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Nederlandse Beurspolis voor Aansprakelijkheid (Nba 2007)

Algemene voorwaarden. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Nederlandse Beurspolis voor Aansprakelijkheid (Nba 2007) Nederlandse beurspolis voor aansprakelijkheid (N.B.A. 2007) Algemene en bijzondere voorwaarden Deze overeenkomst beantwoordt tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen aan het vereiste van

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID WATERSPORTBEDRIJVEN polisvoorwaarden AVB 04-06

AANSPRAKELIJKHEID WATERSPORTBEDRIJVEN polisvoorwaarden AVB 04-06 AANSPRAKELIJKHEID WATERSPORTBEDRIJVEN polisvoorwaarden AVB 04-06 De verzekeringsovereenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de schade

Nadere informatie

NEDERLANDSE BEURSPOLIS voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2007)

NEDERLANDSE BEURSPOLIS voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2007) NEDERLANDSE BEURSPOLIS voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2007) Deze overeenkomst beantwoordt tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN CLAIMS MADE. Inhoudsopgave

VERZEKERINGSVOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN CLAIMS MADE. Inhoudsopgave VERZEKERINGSVOORWAARDEN VC050-07 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN CLAIMS MADE Inhoudsopgave art. ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen 1 Verzekerden onderling 2 Ontlening van rechten 3

Nadere informatie

Constructievoorwaarden Nederlandse Gemeenten WB06-D-2

Constructievoorwaarden Nederlandse Gemeenten WB06-D-2 Artikel 20 Oversluiting van aandelen Artikel 21 Opzegging door één of meer Verzekeraars Artikel 22 Onzekerheidsbepaling Constructievoorwaarden Nederlandse Gemeenten WB06-D-2 Doorlopende Verzekering Artikel

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR WATERSPORTBEDRIJVEN - polisvoorwaarden AvW2014

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR WATERSPORTBEDRIJVEN - polisvoorwaarden AvW2014 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR WATERSPORTBEDRIJVEN - polisvoorwaarden AvW2014 Deze overeenkomst voldoet aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TANKOPSLAG IN NEDERLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TANKOPSLAG IN NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TANKOPSLAG IN NEDERLAND Gedeponeerd in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Dordrecht en Rotterdam op 21 December

Nadere informatie

PAKKETPOLIS PEUGEOT ASSURANCE BUSINESS STER. Verzekeringsvoorwaarden PBS 2014

PAKKETPOLIS PEUGEOT ASSURANCE BUSINESS STER. Verzekeringsvoorwaarden PBS 2014 PAKKETPOLIS PEUGEOT ASSURANCE BUSINESS STER Verzekeringsvoorwaarden PBS 2014 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Geldigheidsgebied Art. 3 Gemeenschappelijke uitsluitingen Art.

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheid Verenigingen en onderwijsinstellingen (AVO)

Voorwaarden Aansprakelijkheid Verenigingen en onderwijsinstellingen (AVO) Voorwaarden Aansprakelijkheid Verenigingen en onderwijsinstellingen (AVO) 15 06 04-04 1 2 Algemeen Artikel Begripsomschrijvingen 1 Grondslag 2 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen en bijzondere

Nadere informatie

TWE 08. Productvoorwaarden Werkmaterieelverzekering

TWE 08. Productvoorwaarden Werkmaterieelverzekering TWE 08 Productvoorwaarden Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de verzekering Artikel 3 Overige bepalingen omtrent de dekking Artikel 4 Verzekeringsgebied

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering WBW 13

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering WBW 13 Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering fsw ns WBW 13 Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de verzekering Artikel 3 Verzekeringsgebied Artikel 4 Algemene

Nadere informatie

NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2003) ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN

NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2003) ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2003) ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekeringnemer: Degene met wie de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

aansprakelijkheid garagebedrijven

aansprakelijkheid garagebedrijven aansprakelijkheid garagebedrijven Voorwaarden Polismantel AVB-G2011 15 00 11-06 1 Inhoud Artikel Begripsomschrijvingen 1 Grondslag 2 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen en bijzondere insluitingen

Nadere informatie

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan DDEWE-08

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan DDEWE-08 Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan DDEWE-08 Inhoudsopgave Rubriek 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Rubriek 2 Artikel

Nadere informatie

VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING, bestaande uit: CL AUT OV MRM

VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING, bestaande uit: CL AUT OV MRM VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING, bestaande uit: OV AUT CL AUT OV MRM Wegwijzer in de polisvoorwaarden OV AUT Algemeen Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Omvang van de dekking Art. 3 Uitsluitingen Art. 4 Verplichtingen/Verlies

Nadere informatie

L 131/24 Publicatieblad van de Europese Unie 28.5.2009

L 131/24 Publicatieblad van de Europese Unie 28.5.2009 L 131/24 Publicatieblad van de Europese Unie 28.5.2009 VERORDENING (EG) Nr. 392/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers

Nadere informatie

ALGEMEEN Algemene begripsomschrijvingen Omvang van de dekking. Berekening van de premie. Toegang tot het bouwterrein

ALGEMEEN Algemene begripsomschrijvingen Omvang van de dekking. Berekening van de premie. Toegang tot het bouwterrein ALGEMENE VOORWAARDEN Aflopende CAR verzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL V 0610.CAR/AFL ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMEEN Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3

Nadere informatie

IAK Privé Pakket Verkeer

IAK Privé Pakket Verkeer IAK Privé Pakket Verkeer Verzekeringsvoorwaarden CATVO1 Inhoudsopgave I Voorwaarden hulpverlening verkeer 4 1 Materiële hulpverlening 4 2 Recht op hulpverlening 5 3 Uitsluitingen 5 4 Bepalingen en voorwaarden

Nadere informatie

VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING AUTO/MOTOR, bestaande uit: CL OLD OV MRM. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Oldtimerverzekering Auto/Motor OV OLD

VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING AUTO/MOTOR, bestaande uit: CL OLD OV MRM. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Oldtimerverzekering Auto/Motor OV OLD VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING AUTO/MOTOR, bestaande uit: OV OLD CL OLD OV MRM Wegwijzer in de polisvoorwaarden Oldtimerverzekering Auto/Motor OV OLD Algemeen Art. 1 Begripsomschrijving Art. 2 Omvang

Nadere informatie

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)*

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)* Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)* * Aangenomen door de gezamenlijk door de CCR, de Donaucommissie en de ECE/VN georganiseerde Diplomatieke

Nadere informatie

NEDERLANDSE OPSLAGVOORWAARDEN

NEDERLANDSE OPSLAGVOORWAARDEN NEDERLANDSE OPSLAGVOORWAARDEN gedeponeerd door de FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek, ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 15 november 1995 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie