POLIS Vierde editie Januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POLIS Vierde editie Januari 2015"

Transcriptie

1 POLIS Vierde editie Januari 2015

2

3 POLISVOORWAARDEN Vierde editie Januari 2015 Deze polis en de daarin genoemde voorwaarden zijn onderworpen aan Engels recht. De polisvoorwaarden zijn uitsluitend ten gerieve van de verzekerde vertaald in het Nederlands. Indien en voor zover er discrepanties bestaan tussen de Engelse en Nederlandse tekst, prevaleert de Engelse tekst.

4

5 NHOUDSOPGAVE DEEL 1 INLEIDING Verzekeringsvoorwaarden Standaard P&I risico s Aanvullende dekking Speciale dekking... 1 DEEL 2 WAT VERZEKERD IS Standaard P&I risicoverzekering... 2 PARAGRAAF A AANSPRAKELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT PERSONEN Bemanningsleden Vervangers Passagiers Derden Verstekelingen, vluchtelingen en personen gered op zee Koersafwijking Redding van mensenlevens Quarantaine... 6 PARAGRAAF B AANSPRAKELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT EIGENDOMMEN EN HET MILIEU Verlies van of schade aan eigendommen niet aan boord van het verzekerde schip Verlies van of schade aan eigendommen aan boord van het verzekerde schip Aanvaring met andere schepen Schade aan andere schepen anders dan door aanvaring Verontreiniging Bijzondere vergoeding aan hulpverleners Slepen Wrakopruimings kosten Aansprakelijkheden met betrekking tot een wrak Aansprakelijkheden met betrekking tot lading...13 PARAGRAAF C AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT ANDERE ZAKEN Averij-grosse Boetes Onderzoekskosten Kosten gemaakt op aanwijzing van de verzekeraar Kosten van juridische bijstand, procederen en arbeid...19 PARAGRAAF D RISICO S VAN BEVRACHTERS Risico s van bevrachters Aansprakelijkheidsverzekering van bevrachters...20 PARAGRAAF E AANVULLENDE RISICOVERZEKERING Aanvullende risicoverzekering Contractuele verruiming van aansprakelijkheden Extra aansprakelijkheden met betrekking tot passagiers Reservebemanning Stremming van vaarwegen Aansprakelijkheden van hulpverleners Aansprakelijkheden in verband met koersafwijking met betrekking tot lading Confiscatie van het verzekerde schip Offshore aansprakelijkheden Eigen risico van eigenaren met betrekking tot P&I oorlogsrisicoverzekering...25

6 40 P&I oorlogsrisicoverzekering van bevrachters...26 PARAGRAAF F VERZEKERING JURIDISCHE BIJSTAND EN VERDEDIGING Verzekering juridische bijstand en verdediging Gedekte risico s...28 DEEL 3 SCHADECLAIMPROCEDURES EN VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Bevoegdheden van de verzekeraar Verplichtingen van de verzekerde Borg...32 DEEL 4 VOORWAARDEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN Polis onderworpen aan de Marine Insurance Act Voorafgaande betaling door de verzekerde Geen aansprakelijkheid totdat de premie is betaald Verrekening Afwikkeling van schadeclaims Delegatie Classificatie en staat van verzekerde schepen Recht op toegang tot informatie Onderzoek of inspectie van schepen Onderzoek van schepen na opleggen Rechten van de verzekeraar na een onderzoek of inspectie Onderzoek of inspectie van de lading Verplichting van de verzekerde om het verzekerde schip te onderhouden Elektronische communicatie Beperking van de aansprakelijkheid van de verzekeraar Schriftelijke verklaringen en toezeggingen Uitsluitingen van risico s van bevrachters en extra risico s Uitsluiting van offshore risico s Diverse uitgesloten verrichtingen Dubbele verzekering Rente en gevolgschade Verzekerbare bedragen onder cascopolissen Uitsluiting van oorlogsrisico s Uitsluiting van nucleaire risico s Sancties Onvoorzichtige handelsactiviteiten Uitgesloten aansprakelijkheden als gevolg van opzettelijk wangedrag Diverse uitsluitingen...41 DEEL 5 VERZEKERING, PREMIES EN BETALINGEN Verzekeringsaanvragen Premietarifering en betaling Restitutie bij oplegging Verzekeringsattest en polisaanhangsel Verzekeringstermijn Gezamenlijke verzekerden Medeverzekering Vlootverzekering...46

7 82 Cessie Hypotheken...46 DEEL 6 BEËINDIGING EN OPZEGGING VAN DE VERZEKERING Beëindiging van de verzekering Opzegging van de verzekering Opzegging van de verzekering door kennisgeving...50 DEEL 7 ADMINISTRATIEVE PROCEDURES ITOPF Coulance en vergoeding Mededelingen Recht, geschillen en jurisdictie...52 DEEL 8 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...53

8

9 DEEL 1 INLEIDING 1 Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringen die voorzien in een dekking tegen risico s vermeld in Deel 2 van deze polis hebben uitsluitend tot doel aansprakelijkheden, kosten en onkosten te verzekeren die zijn ontstaan: 1.1 met betrekking tot het belang van de verzekerde in het verzekerde schip; 1.2 door gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden gedurende de looptijd van de verzekering; 1.3 in verband met de exploitatie van het verzekerde schip door of namens de verzekerde. 2 Standaard P&I risico s De standaard P&I risico s zoals nader omschreven in Deel 2, paragraaf A tot C en in paragraaf D, indien van toepassing, van deze polis vormen de door de verzekeraar geboden basisdekking. Deze standaard P&I risico s zijn onderworpen aan de procedures, verplichtingen, voorwaarden, beperkingen, uitsluitingen, begripsomschrijvingen en overige bepalingen vermeld in Deel 1 tot 8 van de onderhavige polis. 3 Aanvullende dekking Op grond van Deel 2, paragraaf E en F, kan de verzekerde naast de standaard P&I risico s vermeld in Deel 2, paragraaf A tot D van deze polis, verzekerd zijn tegen aanvullende risico s, op voorwaarde dat: 3.1 de verzekerde en de verzekeraar de verzekering van dergelijke risico s schriftelijk zijn overeengekomen; 3.2 de verzekerde de door de verzekeraar verlangde aanvullende premie heeft betaald of de betaling daarvan heeft toegezegd. Een dergelijke aanvullende risicoverzekering is onderworpen aan de procedures, verplichtingen, voorwaarden, beperkingen, uitsluitingen, begripsomschrijvingen en overige bepalingen vermeld in Deel 1 tot 8 van de onderhavige polis, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 4 Speciale dekking De in Deel 2 van deze polis verzekerde risico s kunnen worden uitgesloten, beperkt, gewijzigd of anderszins veranderd door een overeenkomst die een speciale dekking biedt, op voorwaarde dat: 4.1 een dergelijke dekking schriftelijk is overeengekomen tussen de verzekerde en de verzekeraar; 4.2 de verzekerde de door de verzekeraar verlangde aanvullende premie heeft betaald of de betaling daarvan heeft toegezegd. 1

10 DEEL 2 WAT VERZEKERD IS 5 Standaard P&I risicoverzekering De standaard P&I risico s waarvoor de verzekeraar dekking biedt onder deze polis worden omschreven in de navolgende paragraaf A tot C. 5.1 Beperkingen en eigen risico s in Paragraaf A tot C Het maximum bedrag of de maximum bedragen die de verzekerde kan verhalen is het bedrag/zijn de bedragen dat/die vermeld in het bijbehorende verzekeringsattest De vergoeding die de verzekerde kan verhalen op de verzekeraar is afhankelijk van de eigen risico s vermeld in het bijbehorende verzekeringsattest. PARAGRAAF A AANSPRAKELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT PERSONEN 6 Bemanningsleden Gedekte risico s Aansprakelijkheden die jegens een bemanningslid van een verzekerd schip voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst, een dienstenovereenkomst of een collectieve arbeidsovereenkomst, of op grond van een juridische of wettelijke verplichting, ter zake van: 6.1 schadeloosstelling of schadevergoeding voor ziekte, lichamelijk letsel of overlijden; 6.2 de kosten van medische behandeling of van ziekenhuisopname wegens ziekte of lichamelijk letsel; 6.3 loondoorbetaling gedurende medische behandeling of ziekenhuisopname of repatriëring, op voorwaarde dat: een dergelijke aansprakelijkheid het gevolg is van ziekte of letsel; 6.4 begrafeniskosten en bijkomende onkosten die noodzakelijkerwijs zijn gemaakt na overlijden; 6.5 de kosten van repatriëring of deportatie die samen met eventuele bijkomende kosten noodzakelijkerwijs zijn gemaakt wegens ziekte, lichamelijk letsel, overlijden of een ernstig ongeval waarbij het verzekerde schip betrokken is; 6.6 de kosten van repatriëring of deportatie die samen met eventuele bijkomende kosten noodzakelijkerwijs zijn gemaakt vanwege het feit dat een bemanningslid aan wal is achtergelaten, op voorwaarde dat: er een wettelijke bepaling bestaat tot het betalen van deze kosten;of dat er een wettelijke aansprakelijkheid bestaat tot betaling van dergelijke kosten krachtens enige van kracht zijnde wettelijke maatregel of nationale wetgeving of daaraan gelijkwaardige artikelen in het Maritiem arbeidsverdrag, 2006, en dat dergelijke kosten anderszins niet verhaalbaar zijn ingevolge clausule 6.5 of 6.6.1; 6.7 schadeloosstelling of schadevergoeding met betrekking tot verlies van of schade aan de persoonlijke bezittingen van een bemanningslid, behalve dat: er geen verhaalsrecht bestaat met betrekking tot kostbaarheden en vergoeding beperkt is tot USD tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door de verzekeraar; 6.8 loon, onderhoudstoelage of vergoeding ingevolge een arbeidsovereenkomst van een bemanningslid of collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot een aaneengesloten werkloosheidsperiode ten gevolge van het feitelijk of constructief totaal verlies van het verzekerde schip op voorwaarde dat: het totaal verschuldigde bedrag niet meer bedraagt dan het bedrag aan loonbetaling voor een periode van 60 dagen; 6.9 kosten en onkosten die door een overheidsinstantie of bevoegde autoriteit in rekening worden gebracht of die noodzakelijkerwijze door de verzekerde worden gemaakt met betrekking tot een bemanningslid dat het schip heeft verlaten of in staking gaat, op voorwaarde dat: 2

11 6.9.1 de kosten en onkosten niet verhaald kunnen worden op het betreffende bemanningslid; er een wettelijke verplichting bestaat deze kosten en onkosten te betalen of de kosten en onkosten met voorafgaande goedkeuring van de verzekeraar zijn gemaakt. Uitsluitingen 6.10 Er is geen verhaal ingevolge onderhavige clausule 6 mogelijk met betrekking tot kosten en onkosten die voortvloeien uit of het gevolg zijn van: de beëindiging van het dienstverband van een bemanningslid aan boord van het verzekerde schip, overeenkomstig de bepalingen van een arbeidsovereenkomst, een dienstenovereenkomst of een collectieve arbeidsovereenkomst of met wederzijds goedvinden van de betrokken partijen; niet-nakoming door de verzekerde van een arbeidsovereenkomst, een dienstenovereenkomst of een collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot niet-betaling van loon of soortgelijke arbeidsgerelateerde geschillen; oplegging of verkoop van het verzekerde schip Indien een van de in de onderhavige clausule 6 genoemde aansprakelijkheden, kosten of onkosten zich voordoet krachtens de voorwaarden van een arbeidsovereenkomst, een dienstenovereenkomst of een collectieve arbeidsovereenkomst die zonder deze voorwaarden niet zouden zijn ontstaan, bestaat er geen verhaalsrecht met betrekking tot deze aansprakelijkheden, kosten en onkosten tenzij: de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst, de dienstenovereenkomst of de collectieve arbeidsovereenkomst vooraf schriftelijk zijn goedgekeurd door de verzekeraar. 6 Vervangers Gedekte risico s Kosten en onkosten die noodzakelijkerwijs worden gemaakt ter vervanging van een bemanningslid dat: 7.1 het schip heeft verlaten; 7.2 ziek of gewond was of is overleden; 7.3 aan wal is achtergelaten; of 7.4 is gerepatrieerd vanwege zieke, lichamelijk letsel, overlijden of een wettelijke verplichting. Voorwaarden 7.5 Het loon van de vervanger is uitsluitend verhaalbaar als onkosten voor de duur van de vervanging wanneer de verzekerde wettelijk gehouden is gelijktijdig loon te betalen aan zowel het bemanningslid als aan zijn vervanger. Uitsluitingen 7.6 Er is geen verhaal ingevolge onderhavige clausule 7 mogelijk met betrekking tot kosten en onkosten die voortvloeien uit of het gevolg zijn van: de beëindiging van het dienstverband van een bemanningslid aan boord van het verzekerde schip, overeenkomstig de voorwaarden van een arbeidsovereenkomst, een dienstenovereenkomst of een collectieve arbeidsovereenkomst of met wederzijds goedvinden van de betrokken partijen; of niet-nakoming door de verzekerde van een arbeidsovereenkomst, een dienstenovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot niet-betaling van loon of soortgelijke arbeidsgerelateerde geschillen; of oplegging of verkoop van het verzekerde schip. 3

12 8 Passagiers Gedekte risico s Aansprakelijkheden jegens passagiers die voortvloeien uit een overeenkomst, ter zake van: 8.1 schadeloosstelling of schadevergoeding voor ziekte, lichamelijk letsel of overlijden; 8.2 de kosten van medische behandeling of ziekenhuisopname wegens ziekte of lichamelijk letsel; 8.3 de begrafeniskosten en bijkomende onkosten die noodzakelijkerwijs zijn gemaakt na overlijden; 8.4 schadeloosstelling of schadevergoeding aan passagiers aan boord van het verzekerde schip als gevolg van een ongeval met het schip, met inbegrip van de kosten van levensonderhoud op de wal en de kosten van vervoer naar de haven van bestemming of inscheping; 8.5 schadeloosstelling met betrekking tot verlies van of schade aan de persoonlijke bezittingen van een passagier aan boord van het verzekerde schip, behalve dat: er geen verhaalsrecht bestaat met betrekking tot kostbaarheden; vergoeding met betrekking tot de persoonlijke bezittingen van een passagier beperkt is tot USD tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door de verzekeraar. Uitsluitingen 8.6 Er is geen verhaal ingevolge onderhavige clausule 8 mogelijk met betrekking tot aansprakelijkheden, kosten of onkosten ontstaan krachtens een overeenkomst, tenzij de voorwaarden van een dergelijke overeenkomst schriftelijk zijn goedgekeurd door de verzekeraar. 8.7 Er is geen verhaal ingevolge deze polis mogelijk met betrekking tot aansprakelijkheden, kosten of onkosten voortvloeiende uit het vervoer van een passagier per vliegtuig, behalve wanneer dit zich voordoet terwijl de passagier vervoerd wordt naar de haven van bestemming of inscheping na lichamelijk letsel, ziekte of een ongeval met het verzekerde schip. 8.8 Er is geen verhaal ingevolge deze polis mogelijk met betrekking tot aansprakelijkheden, kosten of onkosten die zijn aangegaan/gemaakt met betrekking tot een passagier die op excursie gaat vanuit het verzekerde schip ingeval: er door een passagier, al dan niet met de verzekerde, een afzonderlijke overeenkomst is aangegaan met betrekking tot de excursie; of de verzekerde met betrekking tot de excursie afstand heeft gedaan van al zijn verhaalsrechten op ondercontractanten of andere derden. 9 Derden Gedekte risico s Aansprakelijkheden die zijn aangegaan jegens derden, ter zake van: 9.1 schadeloosstelling of schadevergoeding voor ziekte, lichamelijk letsel of overlijden; 9.2 de kosten van medische behandeling of ziekenhuisopname wegens ziekte of lichamelijk letsel; 9.3 de begrafeniskosten en bijkomende onkosten noodzakelijkerwijs gemaakt na overlijden; 9.4 schadeloosstelling met betrekking tot verlies van of schade aan de persoonlijke bezittingen van een derde aan boord van het verzekerde schip, behalve dat: er geen verhaalsrecht bestaat met betrekking tot kostbaarheden. Voorwaarden 9.5 De dekking ingevolge onderhavige clausule 9 is beperkt tot aansprakelijkheden die voortvloeien uit onzorgvuldig handelen of nalatigheid: aan boord van het verzekerde schip; of 4

13 9.5.2 verband houdend met het verzekerde schip; of verband houdend met de behandeling van de lading, vanaf het moment dat de lading wordt geladen in de verschepingshaven tot het moment dat de lading wordt gelost in de loshaven. Uitsluitingen 9.6 Indien een van de aansprakelijkheden omschreven in onderhavige clausule 9 zich voordoet krachtens de bepalingen van een overeenkomst en zich niet zou hebben voorgedaan zonder die bepalingen, bestaat er geen verhaalsrecht met betrekking tot die aansprakelijkheden tenzij de bepalingen van de overeenkomst schriftelijk zijn goedgekeurd door de verzekeraar. 9.7 Er bestaat geen verhaalsrecht ingevolge onderhavige clausule 9 voor aansprakelijkheden die mogelijk verhaalbaar zijn ingevolge clausule 16 (Aanvaringen met andere schepen) of clausule 17 (Schade aan andere schepen anders dan door aanvaring). 10 Verstekelingen, vluchtelingen en personen gered op zee Gedekte risico s De kosten en onkosten die de verzekerde noodzakelijkerwijs heeft gemaakt om aan zijn verplichtingen te voldoen ten aanzien van verstekelingen, vluchtelingen en personen gered op zee, met inbegrip van de kosten van levensonderhoud, het aan de wal brengen en, waar nodig, het repatriëren van dergelijke personen. Voorwaarden Verhaal ingevolge onderhavige clausule 10 is beperkt tot kosten en onkosten: 10.1 die niet verhaalbaar zijn op enige andere derde; 10.2 voor de betaling waarvan de verzekerde wettelijk aansprakelijk is of die zijn gemaakt met voorafgaande goedkeuring van de verzekeraar; en 10.3 die niet zouden zijn gemaakt als geen koersafwijking of vertraging was opgetreden. Uitsluitingen 10.4 Er is geen verhaal ingevolge onderhavige clausule 10 mogelijk voor kosten en onkosten die verhaalbaar zijn onder clausule 11 (Koersafwijking) 11 Koersafwijking Gedekte risico s Kosten die het gevolg zijn van de koersafwijking of vertraging van het verzekerde schip wanneer die kosten noodzakelijkerwijs zijn gemaakt, ter zake van: 11.1 het verlenen van medische zorg aan de wal aan zieke of gewonde personen; 11.2 het repatriëren van het stoffelijk overschot van personen aan boord van het verzekerde schip; 11.3 het wachten op een vervanger van een ziek of gewond bemanningslid dat aan land is gebracht voor medische behandeling; 11.4 het wachten op een vervanger van een bemanningslid dat tijdens de reis is overleden; 11.5 het aan land brengen van verstekelingen, personen gered op zee of vluchtelingen; en 11.6 het redden van of trachten te redden van mensenlevens op zee. 5

14 Voorwaarden 11.7 Verhaal ingevolge onderhavige clausule 11 is beperkt tot kosten die niet zouden zijn gemaakt als geen koersafwijking of vertraging zou zijn opgetreden met betrekking tot: brandstof; verzekering; lonen; voorraden en proviand; havengelden. 12 Redding van mensenlevens Gedekte risico s Een vergoeding die wettelijk aan een derde verschuldigd is die een persoon aan boord van of afkomstig van het verzekerde schip heeft gered of heeft trachten te redden. Uitsluitingen 12.1 Er is geen verhaal ingevolge onderhavige clausule 12 mogelijk met betrekking tot bedragen die verhaalbaar zijn krachtens de cascopolissen van het verzekerde schip of op ladingbelanghebbenden. 13 Quarantaine Gedekte risico s Kosten en onkosten, daaronder mede begrepen de kosten en onkosten van desinfecteren, fumigeren of quarantaine wanneer die kosten en onkosten noodzakelijkerwijs zijn gemaakt als een direct gevolg van het uitbreken of van de aanwezigheid aan boord van een voor mensen besmettelijke ziekte. Voorwaarden 13.1 Verhaal van de verzekerde met betrekking tot geconsumeerde voorraden en proviand, bunkers, lonen van bemanningsleden, verzekering en havengelden is beperkt tot kosten en onkosten die niet zouden zijn gemaakt als de voornoemde voor mensen besmettelijke ziekte niet zou zijn uitgebroken. 6

15 PARAGRAAF B AANSPRAKELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT EIGENDOMMEN EN HET MILIEU 14 Verlies van of schade aan eigendommen niet aan boord van het verzekerde schip Gedekte risico s Aansprakelijkheden ten aanzien van eigendommen, op het land of op het water, roerend of onroerend, ter zake van: 14.1 schadevergoeding of schadeloosstelling voor verlies van of schade aan eigendommen; en 14.2 schadevergoeding of schadeloosstelling voor inbreuk op rechten van een partij die een belang heeft in eigendommen. Voorwaarden 14.3 Wanneer het verzekerde schip inbreuk maakt op de rechten of verlies of schade veroorzaakt aan eigendommen welke geheel of gedeeltelijk toebehoren aan de verzekerde, of waarin de verzekerde een 100% belang heeft of een deel daarvan, heeft de verzekerde dezelfde verhaalsrechten krachtens deze polis als wanneer dergelijke rechten, belangen of eigendommen volledig zouden toebehoren aan derden. Uitsluitingen 14.4 Er is geen verhaal ingevolge onderhavige clausule 14 mogelijk met betrekking tot: aansprakelijkheden die vallen binnen de reikwijdte van de navolgende clausules: Clausule 6.7, clausule 8.5 of clausule 9.4 betrekking hebbende op aansprakelijkheden voor verlies of schade aan de persoonlijke bezittingen van bemanningsleden, passagiers en derden; Clausule 15 (Verlies van of schade aan eigendommen aan boord van het verzekerde schip); Clausule 16 (Aanvaring met andere schepen); Clausule 17 (Schade aan andere schepen anders dan door aanvaring); Clausule 18 (Verontreiniging); Clausule 20 (Slepen); Clausule 21 (Wrakopruimingskosten); Clausule 22 (Aansprakelijkheden met betrekking tot lading) aansprakelijkheden die vallen binnen de reikwijdte van een voorbehoud, beperking, voorwaarde, uitsluiting of eigen risico en die van toepassing zijn op een van de bovenstaande clausules opgesomd in clausule bedragen die verhaalbaar zijn krachtens de desbetreffende cascopolissen van het verzekerde schip of voor bedragen die verhaalbaar zouden zijn geweest krachtens de voornoemde cascopolissen als er geen sprake was geweest van contractbreuk door de verzekerde; een franchise of eigen risico dat krachtens de cascopolissen van het verzekerde schip ten laste komt van de verzekerde; aansprakelijkheden ontstaan krachtens een overeenkomst of vrijwaring aangegaan door de verzekerde voor zover deze zonder een dergelijke overeenkomst of vrijwaring niet zouden zijn ontstaan tenzij: de verzekerde met schriftelijke goedkeuring van de verzekeraar een passende speciale verzekeringsdekking heeft verkregen, en de verzekerde de door de verzekeraar verlangde aanvullende premie heeft betaald of betaling daarvan heeft toegezegd; 15 Verlies van of schade aan eigendommen aan boord van het verzekerde schip Gedekte risico s Aansprakelijkheden van de verzekerde met betrekking tot vergoeding van verlies van of schade aan containers, uitrusting, brandstof of andere eigendommen aan boord van het verzekerde schip. 7

16 Uitsluitingen 15.1 Er is geen verhaal ingevolge onderhavige clausule 15 mogelijk: ingeval deze eigendommen vallen binnen de reikwijdte van de navolgende clausules: Clausule 6.7, clausule 8.5 of clausule 9.4 betrekking hebbende op schade aan de persoonlijke bezittingen van bemanningsleden, passagiers en derden; Clausule 22 (Ladingaansprakelijkheden); met betrekking tot aansprakelijkheden die vallen binnen de reikwijdte van een voorbehoud, beperking, voorwaarde, uitsluiting of eigen risico en die van toepassing zijn op een van de bovenstaande clausules opgesomd in clausule ; ingeval dergelijke eigendommen deel uitmaken van het verzekerde schip en eigendom zijn van of geleased door de verzekerde, of door een aan de verzekerde gelieerde of onder dezelfde directie vallende onderneming; met betrekking tot aansprakelijkheden ontstaan krachtens een overeenkomst of vrijwaring aangegaan door de verzekerde die zonder een dergelijke overeenkomst of vrijwaring niet zouden zijn ontstaan tenzij: de verzekerde met schriftelijke goedkeuring van de verzekeraar een passende speciale verzekeringsdekking heeft verkregen, en de verzekerde de door de verzekeraar verlangde aanvullende premie heeft betaald of betaling daarvan heeft toegezegd. 16 Aanvaring met andere schepen Gedekte risico s Aansprakelijkheden voor het betalen aan een andere persoon van schadevergoeding en kosten ontstaan als gevolg van een aanvaring tussen het verzekerde schip en een ander schip, ter zake van: 16.1 een vierde deel, of zodanig ander deel als schriftelijk goedgekeurd door de verzekeraar, van de aansprakelijkheden welke voortvloeien uit een aanvaring anders dan de aansprakelijkheden opgesomd in clausule 16.2; 16.2 met betrekking tot een verzekerde bevrachter, vier vierde van de aansprakelijkheden welke voortvloeien uit een aanvaring; 16.3 vier vierde van de aansprakelijkheden voortvloeiende uit de aanvaring voor, of verband houdende met: het lichten, verwijderen, opruimen, vernietigen, verlichten of markeren van obstructies, wrakken, ladingen of andere zaken van welke aard dan ook; onroerende zaken of persoonlijke bezittingen of andere zaken van welke aard dan ook, met uitzondering van: andere schepen of eigendommen aan boord van andere schepen; de lading of andere eigendommen aan boord van het verzekerde schip, of de bijdragen in averij-grosse, bijzondere kosten of het door de eigenaren van dergelijke lading of andere eigendommen betaalde hulploon; het verlies van mensenlevens, persoonlijk letsel, ziekte, repatriëring of kosten van vervangers; een ontsnapping of uitstroming van, dan wel de dreigende ontsnapping of uitstroming van, olie of een andere substantie; anders dan vanaf het verzekerde schip en met uitsluiting van schade aan andere schepen waarmee het verzekerde schip in aanvaring is gekomen en eigendommen aan boord van dergelijke andere schepen; vergoeding betaald ingevolge de SCOPIC clausule, of een herziening daarvan, met betrekking tot de hulpverlening van een schip waarmee het verzekerde schip in aanvaring is gekomen Dat deel van de uit de aanvaring voortvloeiende aansprakelijkheden van de verzekerde, anders dan de in clausule 16.1 en clausule 16.2 opgesomde aansprakelijkheden, welke het bedrag te boven gaat dat verhaalbaar is krachtens de cascopolissen van het verzekerde schip, op voorwaarde dat: er sprake is van een dergelijk exces bedrag omdat het totale bedrag van de aansprakelijkheden van de verzekerde voortvloeiende uit de aanvaring hoger is dan de waardering van het verzekerde schip in de voornoemde cascopolissen en het verzekerde schip voor de juiste waarde verzekerd was in de voornoemde cascopolissen. Het begrip juiste waarde wordt omschreven in Deel 8 (Begripsomschrijvingen) van deze polis. 8

17 Voorwaarden 16.5 Indien er ingevolge onderhavige clausule 16 een vordering ontstaat met betrekking tot een aanvaring waarbij het verzekerde schip en een ander schip dat geheel of gedeeltelijk aan de verzekerde toebehoort, betrokken is, kan de verzekerde krachtens deze polis aanspraak maken op verhaal en heeft de verzekeraar dezelfde rechten als wanneer het andere schip geheel zou hebben toebehoord aan een derde Indien beide schepen schuld hebben en de aansprakelijkheid van een of beide schepen betrokken bij de aanvaring wettelijk beperkt wordt, zullen schadeclaims ingevolge onderhavige clausule 16 worden afgewikkeld volgens het beginsel van eenzijdige aansprakelijkheid, op voorwaarde dat: in alle andere gevallen claims ingevolge onderhavige clausule 16 zullen worden afgewikkeld volgens het beginsel van wederzijdse aansprakelijkheden, als ware de eigenaar van een schip verplicht aan de eigenaar van het andere schip een zodanig deel van de schadevergoeding van laatstgenoemde te betalen als billijkerwijze zou zijn toegestaan bij de vaststelling van het saldo of het bedrag dat verschuldigd is door of aan de verzekerde als gevolg van de aanvaring. Uitsluitingen Er is geen verhaal ingevolge onderhavige clausule 16 mogelijk: 16.7 voor bedragen die verhaalbaar zijn krachtens de betreffende cascopolissen van het verzekerde schip of voor bedragen die verhaalbaar zouden zijn geweest krachtens de voornoemde cascopolissen als er geen sprake was geweest van contractbreuk door de verzekerde; of 16.8 voor een franchise of eigen risico voor rekening van de verzekerde krachtens de cascopolissen van het verzekerde schip, tenzij dit vooraf schriftelijk is goedgekeurd door de verzekeraar. 17 Schade aan andere schepen anders dan door aanvaring Gedekte risico s Aansprakelijkheid voor het betalen van schadevergoeding en kosten ontstaan door een andere oorzaak dan een aanvaring tussen het andere schip en het verzekerde schip, ter zake van: 17.1 verlies of schade aan het andere schip, of eigendommen aan boord van het andere schip; 17.2 de kosten van het lichten, verwijderen, opruimen, vernietigen, verlichten of markeren van het wrak van het andere schip en de lading of andere eigendommen die aan boord zijn of waren van dat andere schip; 17.3 schadeloosstelling of schadevergoeding voor het verlies aan mensenlevens, lichamelijk letsel, ziekte, repatriëring of kosten van vervangers overeenkomstig het bepaalde in clausule 9 (Derden); of 17.4 kosten die voortvloeien uit de ontsnapping of uitstroming, dan wel de dreigende ontsnapping of uitstroming, van olie of een andere substantie vanuit het andere schip. Voorwaarden 17.5 Ingeval verlies of schade wordt veroorzaakt, anders dan door een aanvaring, aan een ander schip of eigendommen die geheel of gedeeltelijk aan de verzekerde toebehoren, of waarin de verzekerde een 100% of gedeeltelijk belang heeft, kan de verzekerde krachtens deze polis aanspraak maken op dezelfde verhaalsrechten als wanneer dergelijke rechten, belangen of eigendommen geheel zouden hebben toebehoord aan derden. Uitsluitingen 17.6 Er is geen verhaal ingevolge onderhavige clausule 17 mogelijk met betrekking tot aansprakelijkheden die vallen binnen de reikwijdte van clausule 14 (Verlies van of schade aan eigendommen niet aan boord van het verzekerde schip) van deze polis. 9

18 18 Verontreiniging Gedekte risico s Aansprakelijkheden, verlies, schade, kosten en onkosten veroorzaakt door of ontstaan ten gevolge van de ontsnapping of uitstroming, of de dreigende ontsnapping of uitstroming, van olie of een andere substantie van het verzekerde schip, ter zake van: 18.1 verlies, schade of verontreiniging; 18.2 verlies of schade die de verzekerde lijdt of onkosten die de verzekerde maakt, of waar hij aansprakelijk voor is als partij bij een door de verzekeraar goedgekeurde overeenkomst, met inbegrip van de kosten en onkosten die de verzekerde heeft gemaakt bij de uitvoering van de verplichtingen krachtens dergelijke overeenkomsten; 18.3 alle maatregelen die redelijkerwijs zijn genomen met het oog op het vermijden of minimaliseren van verontreiniging of verlies of schade die daarvan het gevolg is, tezamen met alle aansprakelijkheden voor verlies van of schade aan eigendommen als gevolg van de aldus genomen maatregelen; 18.4 alle maatregelen die redelijkerwijs zijn genomen met het oog op het vermijden of minimaliseren van een dreigend gevaar van ontsnapping of uitstroming vanuit het verzekerde schip van olie of een andere substantie die verontreiniging kan veroorzaken; en 18.5 naleving van een verordening of voorschrift van een overheid of gezagsorgaan ter voorkoming of beperking van verontreiniging of gevaar voor verontreiniging. Voorwaarden 18.6 Indien de ontsnapping of uitstroming vanuit het verzekerde schip verlies of schade veroorzaakt aan eigendommen die geheel of gedeeltelijk aan de verzekerde toebehoren, of waarin de verzekerde een 100% of een gedeeltelijk belang heeft, heeft de verzekerde krachtens deze polis dezelfde verhaalsrechten als wanneer deze rechten, belangen of eigendommen geheel zouden hebben toebehoord aan derden De waarde van een schip of wrak en van alle voorraden en materialen of lading of andere eigendommen die zijn verwijderd en bewaard als gevolg van genomen maatregelen zoals omschreven in onderhavige clausule 18, zullen worden gecrediteerd aan de verzekerde of in mindering gebracht op enige vergoeding die door de verzekeraar is verschuldigd. Uitsluitingen Er is geen verhaal ingevolge onderhavige clausule 18 mogelijk met betrekking tot: 18.8 naleving bedoeld in clausule 18.5, waarbij deze naleving een vereiste is voor de normale exploitatie van of hulpverlening aan of herstelwerkzaamheden aan het verzekerde schip of wanneer dergelijke kosten en onkosten verhaalbaar zijn krachtens de cascopolissen van het verzekerde schip; 18.9 aansprakelijkheid, verlies, schade, kosten of onkosten ontstaan ten gevolge van de aanwezigheid in, of van de ontsnapping of uitstroming, of de dreigende ontsnapping of uitstroming, op een stortplaats aan land, in een opslag of (afval)verwerkingsbedrijf van stoffen die eerder in of op het verzekerde schip zijn vervoerd, al dan niet als lading, brandstof, voorraden of afval; aansprakelijkheid, verlies, kosten of onkosten die verhaalbaar zouden zijn geweest in averij-grosse indien de lading in of op het verzekerde schip was vervoerd op condities niet minder gunstig dan die van de York-Antwerp Rules 1974 of 1994 tenzij de verzekerde met schriftelijke goedkeuring van de verzekeraar een passende speciale verzekeringsdekking heeft verkregen, en de verzekerde de door de verzekeraar verlangde aanvullende premie heeft betaald of betaling daarvan heeft toegezegd. 19 Bijzondere vergoeding aan hulpverleners Gedekte risico s Aansprakelijkheid voor het betalen van een vergoeding aan een hulpverlener van het verzekerde schip. 10

19 Voorwaarden Vergoedingen zijn alleen verhaalbaar ingevolge onderhavige clausule 19 wanneer een dergelijke vergoeding: 19.1 niet verschuldigd is door de belanghebbenden in het geborgen eigendom; en 19.2 beperkt is tot de kosten die door de hulpverlener redelijkerwijze zijn gemaakt tezamen met een verhoging toegekend krachtens de uitzondering op het beginsel van no cure- no pay vervat in clausule 1(a) van de Lloyd s Standard Form of Salvage Agreement 1980 (LOF 1980); of 19.3 de hoedanigheid heeft van een bijzondere vergoeding in de zin van Artikel 14 van het Internationale Verdrag inzake Hulpverlening 1989, zoals geïncorporeerd in clausule 2 van Lloyd s Standard Form of Salvage Agreement 1990 (LOF 1990) en zoals opgenomen in Lloyd s Standard Form of Salvage Agreement 1995 (LOF 1995) voor werkzaamheden die tot doel hebben het voorkomen of beperken van schade aan het milieu; of 19.4 ter zake is van een SCOPIC vergoeding krachtens de SCOPIC clausule in aanvulling op Lloyd s Standard Form of Salvage Agreement 1995 (LOF 1995) of zoals geïncorporeerd in Lloyd s Standard Form of Salvage Agreement 2000 (LOF 2000). Uitsluitingen 19.5 Er is geen verhaal ingevolge onderhavige clausule 19 mogelijk wanneer het hulploon, of een deel daarvan, niet verschuldigd zou zijn geweest aan de hulpverlener indien het verzekerde schip voor een juiste waarde verzekerd was in de betreffende cascopolissen. Het begrip juiste waarde wordt omschreven in Deel 8 (Begripsomschrijvingen) van deze polis. 20 Slepen Gedekte risico s Aansprakelijkheden die ontstaan met betrekking tot slepen, ter zake van: 20.1 Gebruikelijke sleepkosten van het verzekerde schip Aansprakelijkheid ingevolge de bepalingen van een goedgekeurd contract voor de gebruikelijke sleepkosten van het verzekerde schip, voor zover de verzekerde niet voor deze aansprakelijkheid is verzekerd krachtens de cascopolissen van het verzekerde schip, op voorwaarde dat het slepen wordt uitgevoerd: voor het binnengaan van een haven of het vertrekken uit een haven, of het verhalen binnen een haven tijdens de gebruikelijke gang van zaken; of in het kader van het verslepen van een verzekerd schip van haven naar haven, of van plaats naar plaats, wanneer dit voor het schip gebruikelijk is Sleepkosten van het verzekerde schip anders dan de gebruikelijke sleepkosten Aansprakelijkheid voortvloeiende uit de sleepkosten van het verzekerde schip anders dan de gebruikelijke sleepkosten gedekt onder voornoemde clausule 20.1, op voorwaarde dat: dekking voor een dergelijke aansprakelijkheid vooraf schriftelijk is goedgekeurd door de verzekeraar; en de verzekerde de door de verzekeraar verlangde aanvullende premie heeft betaald of betaling daarvan heeft toegezegd De door het verzekerde schip gemaakte sleepkosten Aansprakelijkheid voortvloeiende uit het slepen van een ander schip of object door het verzekerde schip. Uitsluitingen Er is geen verhaal mogelijk ingevolge: 20.4 Clausule 20.1 voor een aansprakelijkheid tot betaling van de kosten van gecontracteerde diensten; 20.5 Clausule 20.3 met betrekking tot: verlies van of schade aan het gesleepte schip of object; wrakopruiming van het gesleepte schip of object; 11

20 verlies van of schade aan of wrakopruiming van lading of eigendommen aan boord van het gesleepte schip of object; tenzij het verzekerde schip sleepdiensten verricht krachtens een goedgekeurde overeenkomst; of dekking voor die aansprakelijkheid welke vooraf schriftelijk is goedgekeurd door de verzekeraar; en de verzekerde de door de verzekeraar verlangde aanvullende premie heeft betaald of betaling daarvan heeft toegezegd. De term Goedgekeurde overeenkomst wordt omschreven in Deel 8 (Begripsomschrijvingen) van deze polis. 21 Aansprakelijkheden met betrekking tot een wrak Gedekte risico s 21.1 Aansprakelijkheden, kosten en onkosten verband houdende met het lokaliseren, lichten, verwijderen, vernietigen, verlichten of markeren van het wrak van het verzekerde schip op voorwaarde dat dit lokaliseren, lichten, verwijderen, afvoeren, vernietigen, verlichten of markeren dwingend door de wet is voorgeschreven of de aansprakelijkheden, kosten en onkosten daarvan volgens de wet op de verzekerde kunnen worden verhaald Aansprakelijkheden, kosten of onkosten verband houdende met het lokaliseren, lichten, verwijderen, afvoeren, vernietigen, verlichten of markeren van lading, uitrusting of eigendommen die worden of werden vervoerd aan boord van het verzekerde schip, op voorwaarde dat: dit lokaliseren, lichten, verwijderen, afvoeren of vernietigen, verlichten of markeren dwingend door de wet is voorgeschreven of de aansprakelijkheden, kosten en onkosten daarvan volgens de wet op de verzekerde kunnen worden verhaald; dergelijke lading of eigendommen niet bestaan uit olie of een andere substantie die valt binnen de reikwijdte van clausule 18 (Verontreiniging); de verzekerde dergelijke aansprakelijkheden, kosten of onkosten niet kan verhalen op de eigenaar of verzekeraar van de lading, uitrusting of eigendommen, of op een andere partij Voor de verzekerde ontstane aansprakelijkheden, kosten of onkosten als gevolg van: de aanwezigheid of onwillekeurige verplaatsing van het wrak van het verzekerde schip of van lading, uitrusting of eigendommen die worden of zijn vervoerd aan boord van het verzekerde schip; nalatigheid van de verzekerde bij het lichten, verwijderen, vernietigen, verlichten of markeren van het wrak van het verzekerde schip of van lading, uitrusting of eigendommen die worden of zijn vervoerd aan boord van het verzekerde schip; de uitstroming van olie of een andere substantie vanuit het wrak van het verzekerde schip, op voorwaarde dat: er geen verhaal mogelijk is voor aansprakelijkheden, kosten of onkosten die verhaalbaar zijn ingevolge clausule 18 (Verontreiniging). Voorwaarden 21.4 Het verzekerde schip, de lading, uitrusting of eigendommen die worden of zijn vervoerd aan boord van het verzekerde schip dienen een wrak te zijn geworden als gevolg van een ongeval of gebeurtenis die zich heeft voorgedaan tijdens de looptijd van de verzekering van het verzekerde schip, en in dat geval zal de verzekerde aansprakelijk blijven voor de schadeclaim ondanks het feit dat voor het overige de aansprakelijkheid van de verzekerde zal zijn geëindigd ingevolge clausule 84.3 (Beëindiging van de verzekering) De waarde van alle voorraden en materialen gered van het verzekerde schip, alsmede de waarde van het wrak zelf, de waarde van de gehele lading, uitrusting of andere geredde eigendommen waarop de verzekerde recht heeft, de door de verzekerde ontvangen hulpverleningsbeloning en elk bedrag dat de verzekerde heeft ontvangen van derden, zullen eerst in mindering worden gebracht op of verrekend met de aansprakelijkheden, kosten of onkosten en alleen het eventuele saldo zal verhaalbaar zijn op de verzekeraar Ingeval aansprakelijkheden ontstaan of kosten of onkosten worden gemaakt onder de voorwaarden van een vrijwaring of overeenkomst, die zich niet zouden hebben voorgedaan zonder die voorwaarden: moeten de voorwaarden van de vrijwaring vooraf zijn goedgekeurd door de verzekeraar en moeten de verzekerde en de verzekeraar een speciale verzekering zijn overeengekomen, en moet de 12

POLIS Vijfde editie 12 Augustus 2016

POLIS Vijfde editie 12 Augustus 2016 POLIS Vijfde editie 12 Augustus 2016 POLISVOORWAARDEN Vijfde editie 12 Augustus 2016 Deze polis en de daarin genoemde voorwaarden zijn onderworpen aan Engels recht. De polisvoorwaarden zijn uitsluitend

Nadere informatie

Polisvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering voor eigenaren van binnenvaartschepen Versie 1/2010

Polisvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering voor eigenaren van binnenvaartschepen Versie 1/2010 Polisvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering voor eigenaren van binnenvaartschepen Versie 1/2010 Page 1 of 24 INHOUDSOPGAVE Artikel Inhoud Pagina Deel 1 KLASSE 1 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart

CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart Artikel 1: Definities Overeenkomst van personenvervoer: de overeenkomst waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij verbindt

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde Artikel 1 1.2. Derden 1.3. Schade Biezenvijver 1.4. 7 Aanspraak Artikel 2 Artikel 3 1.5. Omstandigheid 1.6. Handelen of nalaten 1.7. Milieuaantasting

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Polisvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering voor eigenaren van binnenvaartschepen Versie 1/2010

Polisvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering voor eigenaren van binnenvaartschepen Versie 1/2010 Polisvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering voor eigenaren van binnenvaartschepen Versie 1/2010 Page 1 of 24 INHOUDSOPGAVE Artikel Inhoud Pagina Deel 1 KLASSE 1 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

M. Bijzondere voorwaarden Goederentransportverzekering (eigen vervoer) GTR 2.1

M. Bijzondere voorwaarden Goederentransportverzekering (eigen vervoer) GTR 2.1 M. Bijzondere voorwaarden Goederentransportverzekering (eigen vervoer) GTR 2.1 Inhoud Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijving 2. Omschrijving van de dekking 3. Schade Deze Bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

Verzekering Ongeoorloofd Gebruik. World Card Business (Gold)

Verzekering Ongeoorloofd Gebruik. World Card Business (Gold) Verzekering Ongeoorloofd Gebruik World Card Business (Gold) 2 Inhoudsopgave 4 Definities Voorwaarden 3 Artikel 1 Algemene bepaling Artikel 2 Aanvang en duur van de verzekering 5 Artikel 3 Artikel 4 Einde

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Voorwaardenblad 364-93 Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Ethische gedragscode De belangrijkste gedragsregels zijn: Potentiële kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever

Nadere informatie

Procurement Mainland Europe

Procurement Mainland Europe Aan Van Leverancier Tata Steel IJmuiden B.V. Datum 11 juli 2013 Betreft Opmerkingen en aanvullingen van Tata Steel IJmuiden BV, op de UAV 2012 als vastgesteld op 19 Januari 2012 en gepubliceerd in de Staatscourant

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden PP 4215-02 Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schokker Maritiem

Algemene voorwaarden Schokker Maritiem Algemene voorwaarden van Schokker Maritiem kantoorhoudende aan het adres Schokker 32 8322EG te Urk, in het handelsregister ingeschreven onder nummer 56111088, bevoegd vertegenwoordigd door Albert Bakker,

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden BP4215-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

Goederentransportverzekering GTR 1.1

Goederentransportverzekering GTR 1.1 Goederentransportverzekering GTR 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Aanvullende begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Schade Overige bepalingen Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ANKER CREW INSURANCE

AANVRAAGFORMULIER ANKER CREW INSURANCE AANVRAAGFORMULIER ANKER CREW INSURANCE Offerte Verzekering; gewenste ingangsdatum dekking... Gegevens bedrijf Bedrijfsnaam... Naam contactpersoon... Functie... Adres en postcode... Plaats... Land... Telefoonnummer...

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Campus HIKempen Geel

Katholieke Hogeschool Kempen Campus HIKempen Geel Katholieke Hogeschool Kempen Campus HIKempen Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2 de jaar Bedrijfsbeheer optie Expeditie, Distributie en Transport Transportverzekering: Vergelijking

Nadere informatie

NHV (Nederlands Handbal Verbond)

NHV (Nederlands Handbal Verbond) NHV (Nederlands Handbal Verbond) Verzekeringnemer Nederlands Handbal Verbond. Verzekerden Verzekeringnemer, alsmede de verzekerden als opgenomen in clausule AV100-004 Verzekerden NHV. Hoedanigheid Sportbond

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van Boek 8 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gerritsen Projects B.V.

Algemene voorwaarden Gerritsen Projects B.V. Algemene voorwaarden Gerritsen Projects B.V. Art. 1 Toepasselijkheid; Definities 1.1 De opdrachtnemer, Gerritsen Projects BV, wordt in deze voorwaarden als zodanig aangeduid. De wederpartij wordt in deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

NEDERLANDSE STANDAARDCLAUSULES VOOR AANBOUWRISICO'S 1995

NEDERLANDSE STANDAARDCLAUSULES VOOR AANBOUWRISICO'S 1995 NEDERLANDSE STANDAARDCLAUSULES VOOR AANBOUWRISICO'S 1995 1. VERZEKERDE WAARDE 1.1 Aangezien de in de polis vermelde verzekerde waarde een voorlopige waarde is, wordt hierbij overeengekomen, dat de hierbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan); -

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst ALGEMENE BEPALINGEN van Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst 1 / 6 ALGEMENE BEPALINGEN TRENDS & TRADE FASHION B.V.

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

VOORWAARDEN NEDERLANDSE BEURS-CASCO POLIS VOOR DE BINNENVAART 2006. Art. 1. Onzeker voorval

VOORWAARDEN NEDERLANDSE BEURS-CASCO POLIS VOOR DE BINNENVAART 2006. Art. 1. Onzeker voorval VOORWRDEN NEDERLNDSE BEURS-SO POLIS VOOR DE BINNENVRT 2006 rt. 1. Onzeker voorval Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid, als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk Wetboek indien

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer; de natuurlijke- of rechtspersonen die genoemd zijn op het verzekeringsbewijs, maar alleen voor zover zij op grond van eigendom of een

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Hoofdstuk 7: Milieu Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer;

Nadere informatie

BESTUURDERS. The Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association (1) (Luxembourg) 16, Rue Notre-Dame L-2240 Luxembourg

BESTUURDERS. The Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association (1) (Luxembourg) 16, Rue Notre-Dame L-2240 Luxembourg BESTUURDERS CHAIRMAN D. A. MacLeod Nova Scotia VICE CHAIRMEN D. C. M. Jamieson Singapore P. D. Orme Dubai A. D. W. Allan Edinburgh The Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association (1) (Luxembourg)

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering DAS Particulieren (05/06)

Bijzondere voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering DAS Particulieren (05/06) Rechtsbijstandverzekering DAS Particulieren (05/06) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden (04/03) DAS rechtsbijstand verzekering voor tucht- en strafrecht (Wet BIG) Op deze verzekering zijn eveneens de door DAS gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing, die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PVM EINDHOVEN B.V. en PVM ROTTERDAM B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PVM EINDHOVEN B.V. en PVM ROTTERDAM B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PVM EINDHOVEN B.V. en PVM ROTTERDAM B.V. Artikel 1: TOEPASSINGSGEBIED 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan PVM Eindhoven B.V.

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR Artikel 1: Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven

Nadere informatie

Dit Verdrag is van toepassing, welke ook de rechter of de autoriteit is die kennis dient te nemen van het geschil.

Dit Verdrag is van toepassing, welke ook de rechter of de autoriteit is die kennis dient te nemen van het geschil. Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen betreffende

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten. Algemene voorwaarden IMenz BV (Versie 2007-02) 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking 3.1. Aansprakelijkheid 3.2. Normbesef 3.3. Vrijwillige hulpverlening 3.4. Proceskosten en wettelijke rente Artikel

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheid voor Design & Construct COEN.DCAVB.2017

Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheid voor Design & Construct COEN.DCAVB.2017 Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheid voor Design & Construct COEN.DCAVB.2017 Inhoud Algemeen... 3 1 Aanvullende algemene bepalingen... 3 1.1 Dekkingsgebied wereld exclusief USA/Canada... 3

Nadere informatie

Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Schadeverzekering inzittenden (SVI) Schadeverzekering inzittenden (SVI) Polisvoorwaarden BP3358-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN EINDHOVEN AIRPORT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN EINDHOVEN AIRPORT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN EINDHOVEN AIRPORT Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Exploitant en op

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Plus Pakketpolis Auto SVI

Plus Pakketpolis Auto SVI 1 Plus Pakketpolis Auto SVI PPSVI01 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Plus Pakketpolis (hierna genoemd: het pakket). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Bijlage A: Sluitnota AVB

Bijlage A: Sluitnota AVB Bijlage A: Sluitnota AVB Bijlage behorende bij de aanbestedingsleidraad 28 september 2019 t.b.v. de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven ten name van de Kamer van Koophandel Verzekeringnemer :

Nadere informatie

STEIGERCONDITIES VAN DE VERENIGING VAN TANKOPSLAGBEDRIJVEN (VOTOB)

STEIGERCONDITIES VAN DE VERENIGING VAN TANKOPSLAGBEDRIJVEN (VOTOB) STEIGERCONDITIES VAN DE VERENIGING VAN TANKOPSLAGBEDRIJVEN (VOTOB) Par. 1: Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing ten aanzien van: a) ieder schip dat afmeert, ligt en ontmeert aan kaden, steigers,

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de Dienstverlening gelden deze polisvoorwaarden.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Versie VW-BA 001.01

Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Versie VW-BA 001.01 Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Versie VW-BA 001.01 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V.

Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V. Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V. 1. Definities a. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rapide Zandhandel B.V., (KvK 58162135) gevestigd te Zwijndrecht, hierna

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar?

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar? Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Begripsomschrijvingen Omvang van de dekking 2.1

Nadere informatie

Legal and Regulatory Information

Legal and Regulatory Information REGELS 2015 Legal and Regulatory Information Registered/Head Office The Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg) 16, Rue Notre-Dame L 2240 Luxembourg Incorporated in Luxembourg

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V.

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: Farmusol: Farmusol B.V. gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de Opdrachtnemer waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; b. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 794 Implementatie van de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006, die door de Internationale Arbeidsconferentie

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid 2006

Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Beredddingskosten 1.2 Gebeurtenis 1.3 IVB 1.4 Schade 1.5 Verzekerd werkmaterieel 1.6 Verzekerde 1.7 Verzekering 1.8 Verzekeringsbewijs 1.9

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Definities Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de Tekstschrijver waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten of onderwerpen.

Nadere informatie

Algemene Verzendvoorwaarden

Algemene Verzendvoorwaarden Algemene Verzendvoorwaarden PostNL Cargo België bvba, Bremheidelaan 10, 2300 Turnhout Artikel 1: DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. PostNL Cargo België: PostNL Cargo België

Nadere informatie

Inhoudsopgave ALGEMENEVOORWAARDEN VOOR EXCEPTIONEEL TRANSPORT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EXCEPTIONEEL TRANSPORT

Inhoudsopgave ALGEMENEVOORWAARDEN VOOR EXCEPTIONEEL TRANSPORT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EXCEPTIONEEL TRANSPORT Inhoudsopgave ALGEMENEVOORWAARDEN VOOR EXCEPTIONEEL TRANSPORT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EXCEPTIONEEL TRANSPORT Artikel 1: Definities... Artikel 2 :Werkingssfeer... Artikel 3 :Gezamenlijk overleg... Artikel

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer.

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer. Algemene voorwaarden Sapphire-mediation 1. Algemeen: a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door Sapphire

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Containers en opleggers

Voorwaarden verzekering Containers en opleggers Voorwaarden verzekering Containers en opleggers TCON 16-01 1/9 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud >> 1 Wie zijn verzekerd? >> 2 Wat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaardenblad 15.1 Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Artikel 320-20.1508 Datum 1 augustus 2015 Inhoud pagina Algemene Voorwaarden 3 1 Schadebegrip 3 1.1 Schade aan personen

Nadere informatie

Voorwaarden Werkmaterieelverzekering Het Ondernemerspakket

Voorwaarden Werkmaterieelverzekering Het Ondernemerspakket Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model T 03.5.02 A Inhoud Artikel 1 Begrip werkmaterieel 2 Artikel 2 Verzekeringsgebied 2 Artikel 3 Vervangend werkmaterieel 2 Artikel 4 Dekking voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Aanspraak 1.2. Derden 1.3. Evenement 1.4. Handelen of nalaten 1.5. Milieuaantasting 1.6. Omstandigheid 1.7. Schade 1.8.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Advocaat mr. L.W. Plantenga

Algemene voorwaarden Advocaat mr. L.W. Plantenga Algemene voorwaarden Advocaat mr. L.W. Plantenga Artikel 1 Advocaat mr. L.W Plantenga Advocaat mr. L.W. Plantenga (hierna te noemen: Plantenga ) is een eenmanszaak, gevestigd in Utrecht, waarvan de doelstelling

Nadere informatie

met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement.

met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement. ALGEMENE VOORWAARDEN met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement. artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden worden hierna aangehaald

Nadere informatie

Convenant Regeling administratiekosten

Convenant Regeling administratiekosten Convenant Regeling administratiekosten Het convenant Regeling administratiekosten wordt per 1 april 2013 conform de bepaling in artikel 10 van het convenant verlengd. De lumpsumvergoeding (in 2012 74,71)

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN AAN EXPERTS EN TAXATEURS

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN AAN EXPERTS EN TAXATEURS Disclamer Lebo Autotaxatie spant zich in om ervoor te zorgen dat alle informatie die u op deze website kunt vinden correct is. Zij aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en/of

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl Polisvoorwaarden Hulpverlening erl 1 Inhoudsopgave Bijzondere Voorwaarden Hulpverlening Algemeen deel ASV-PV-01-101 Toepassing Bijzondere Voorwaarden 4 Begripsomschrijvingen 4 Motorrijtuig 4 Hulpverlener

Nadere informatie

Convenant loonregres

Convenant loonregres Overwegingen: Aon pleegt voor werkgevers onder meer loonregres ex. artikel artikel 6:107a BW; Aon is van mening dat er op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b en c BW voor de zogenaamde buitengerechtelijke

Nadere informatie

en commissarissen van rechtspersonen

en commissarissen van rechtspersonen Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Algemene Aansprakelijkheidsverzekering voorwaarden voor bestuurders en commissarissen van rechtspersonen LBE-06 Verzekeringsvoorwaarden ABC 07 Grondslag van de

Nadere informatie

Goederentransportverzekering

Goederentransportverzekering Home 1 Goederentransportverzekering Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5 Artikel 2.6 Hoofdstuk 3 Artikel 3.1 Begripsomschrijvingen Begrippen Omschrijving

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie