Master Learning & Innovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master Learning & Innovation"

Transcriptie

1 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Deeltijd Master Learning & Innovation croho nr [Advies van de Opleidingscommissie, op 13 juni 2014] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad, op 3 juli 2014] [Vastgesteld door het College van Bestuur, op 8 juli 2014] NB: Uniformiteit Onderwijs- en Examenregeling (OER) 1. Deze OER bevat artikelen in de hoofdstukken 1 t/m 8 die voor een opleiding wel of niet van toepassing zijn. In geval een artikel (lid) niet van toepassing is wordt dit bij het betreffende artikel (lid) aangegeven. Basisformat OER Master 2014/2015 1

2 Inhoudsopgave 1. Algemeen Art. 1 Definities Art. 2 Reikwijdte van de regeling Art. 3 Vaststelling en looptijd van de regeling 2. Toelating tot de opleiding Art. 1 Toelatingseisen voor Masteropleidingen Art.2 Toelating van studenten met een buitenlands diploma Art. 3 Rechtsbescherming 3. Onderwijsprogramma Art. 1 Beoordeling van de Onderwijs- en Examenregeling Art. 2 Doelstelling van de opleiding Art. 3 Inrichting en studielast van de opleiding Art. 4 Voertaal in het onderwijs Art. 5 Voorzieningen voor studenten met een functiebeperking 4. Examens en getuigschriften Art. 1 De examens van de opleiding Art. 2 Toekenning graden Art. 3 Getuigschriften Art. 4 Uitreiking van getuigschriften Art. 5 Ondertekenen van getuigschriften Art. 6 Data van de uitslag en uitreiking van getuigschriften Art. 7 Cum laude regeling Art. 8 Certificaten en Verklaringen Art. 9 Grading Table van de opleiding Art. 10 Rechtsbescherming 5. Tentamens, toetsen en beoordelingen Art. 1 Vormen van tentamens en toetsen Art. 2 Tijdvakken en frequentie van tentamens en toetsen Art. 3 Eisenpakket voor tentamens en toetsen Art. 4 Inschrijvingsprocedure voor tentamens en toetsen Art. 5 Vorming assessment Art. 6 Regeling omtrent voldoende of onvoldoende Art. 7 Assessment Art. 8 Waarderen van assessment en toekennen van studiepunten Art. 9 Tentamenperiode Art. 10 Regeling hertentamen, ziekte, laat inleveren, masterthesis Art. 11a Praktische gang van zaken bij tentamens en toetsen Art. 11b Praktische gang van zaken bij digitale tentamens en toetsen Art. 12 Mondelinge tentamens en toetsen Art. 13 Vaststelling van de resultaten Art. 14 Normering van de resultaten Art. 15 Vastlegging en publicatie van de resultaten Art. 16 Geldigheidsduur van studieresultaten Art. 17 Inzage van tentamens en toetsen Art. 18 Bewaring van afgelegde tentamens en toetsen Art. 19 Fraude en plagiaat Basisformat OER Master 2014/2015 2

3 Art. 20 Intellectueel eigendom Art. 21 Rechtsbescherming 6. Studieloopbaanbegeleiding en studieadvies Art. 1 Studieloopbaanbegeleiding 7. Examencommissie Art. 1 Formatie en samenstelling van de examencommissie 8. Slotbepalingen en uitvoeringsbepalingen Art. 1 Hardheidclausule Art. 2 Onvoorziene omstandigheden Art. 3 Publicatie van de regeling Art. 4 Citeertitel, inwerkingtreding Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage B Verdere details over onderwijseenheden van het onderwijsprogramma Basisformat OER Master 2014/2015 3

4 1 Algemeen Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: afstudeerrichting: een specialisatie binnen de opleiding als bedoeld in artikel 7.13 WHW, niet zijnde een Associate-degree opleiding of een minor; toelatingscommissie: de commissie die verantwoordelijk is voor de toelating van studenten, overeenkomstig de toelatingscriteria genoemd in hoofdstuk 2, artikel 1; assessor: in de rol van opleidingsassessor een als examinator aangewezen persoon; in de rol van werkveldassessor een als beoordelingsadviseur aangewezen persoon die het werkveld vertegenwoordigt. studentenraad: de student wordt gehoord via de Studentenvertegenwoordiging. Een studentenraad wordt ieder studiejaar opgericht. Deze SR bestaat uit een of meer gekozen studenten van iedere Masteropleiding en de cursusleiders. De SR komt gedurende de opleiding tenminste 2 maal bijeen. bezwaar, beroep en klachtendesk: voorziening als bedoeld in artikel 7.59a WHW; college van beroep voor de examens: college als bedoeld in artikel 7.60 WHW; College van Bestuur: het instellingsbestuur als bedoeld in artikel 1.1 en 10.8 WHW; competentie: een integraal geheel van beroepskennis, -houding en -vaardigheden die een persoon nodig heeft om binnen relevante beroepscontexten adequaat te kunnen functioneren; competentie-assessment: Integraal beoordelingsmoment van alle competenties, op basis van het portfolio, afgenomen door een opleidingsassessor en een werkveldassessor. (zie assessor) tentamen: een onderzoek van kennis, inzicht en vaardigheden als bedoeld in de artikelen 7.3 en 7.10 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW), waarvan de resultaten worden uitgedrukt in een cijfer en die de afsluiting van een onderwijseenheid vormt; examencommissie: commissie als bedoeld in artikel 7.12 WHW; examinator: persoon als bedoeld in artikel 7.12c WHW, niet zijnde een student of extraneus; gedragscode internationale studenten: gedragscode internationale studenten hoger onderwijs, zoals deze geldt per 1 maart 2013; instelling: Stenden Hogeschool lestijden, toets- en tentamentijden: uur tot uur Basisformat OER Master 2014/2015 4

5 centrale medezeggenschapsraad: raad als bedoeld in artikel WHW; onderwijseenheid: onderwijseenheid als bedoeld in artikel 7.3 WHW, die in samenhang met andere onderwijseenheden het onderwijsprogramma van de opleiding vormt, waaraan een afsluitend tentamen is verbonden. Een onderwijseenheid kan betrekking hebben op een praktische oefening, een losse module of doorlopende leerlijn; opleidingscommissie: commissie als bedoeld in artikel 10.3c WHW; opleidingsjaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar en, indien men zich inschrijft per 1 februari, het tijdvak dat aanvangt op 1 februari en eindigt op de laatste dag van februari van het daaropvolgende kalenderjaar; opleidingsvariant: een opleiding kan in de voltijd en deeltijd variant worden aangeboden; praktische oefening: een onderwijseenheid als bedoeld in artikel 7.3 lid 2 WHW waarin de nadruk ligt op de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening en op de beroepsuitoefening in verband met het onderwijs in een duale opleiding, voor zover deze activiteiten onder begeleiding van de instelling plaatsvinden. Een praktische oefening kan vormgegeven zijn in een project, opdracht, ontwerp, scriptie, mondelinge presentatie, lopen van stage, deelname aan een excursie of werken in (thema) groepen; onderwijsprogramma: het samenhangend geheel van onderwijseenheden verzorgd door de opleiding; ProgRESS WWW: studenten informatie systeem, met name met betrekking tot studieresultaten; schooldag: schooldagen zijn alle dagen die in het jaarrooster gewoonlijk niet bedoeld zijn als vakanties, zaterdagen, zondagen of reguliere openbare vakanties; zaterdagen kunnen alleen gebruikt worden voor tentamens en/of toetsen en/of afsluitende examens. School-/Cluster en Staf Medezeggenschapsraad: raad als bedoeld in artikel WHW; student: degene die als student als bedoeld in artikel 7.32 WHW, is ingeschreven bij de instelling; studentendecaan: degene die door de instelling is aangesteld om de (aankomende) student, het management van de opleiding en de examencommissie te informeren en adviseren over studentenzaken en de student, op verzoek, te begeleiden bij problemen van persoonlijke aard; studentenstatuut: statuut als bedoeld in artikel 7.59 WHW; academisch jaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar; studiepunt: eenheid voor berekening van de studielast als bedoeld in artikel 7.4 WHW, waarbij 1 studiepunt gelijk is aan 28 uren studie; Basisformat OER Master 2014/2015 5

6 tentamen: een onderzoek naar kennis, inzicht, vaardigheden als bedoeld in artikel 7.3 en 7.10 WHW, waarvan de uitkomst in een beoordeling wordt uitgedrukt en die de afsluiting vormt van een onderwijseenheid; toets: een onderdeel van een tentamen waaraan een beoordeling door een examinator is verbonden; WHW: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Basisformat OER Master 2014/2015 6

7 Artikel 2 Reikwijdte van de regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de Masteropleiding master of Learning & Innovation, deeltijd, croho nr verder te noemen: de opleiding. 2. Deze regeling is van toepassing op de studenten en extranei die staan ingeschreven bij de opleiding, en op aankomende studenten en extranei die verzoeken om toegelaten te worden tot de opleiding. 3. Wordt de opleiding aangemerkt als een gezamenlijke opleiding, dan is deze regeling onverkort van toepassing, tenzij in de overeenkomst die aan de gezamenlijke opleiding ten grondslag ligt anders is bepaald. 4. Kent de opleiding een of meer afstudeerrichtingen, dan is deze regeling onverkort van toepassing, tenzij in de overeenkomst(en) die aan deze afstudeerrichting(en) ten grondslag lig(t)(gen) anders is bepaald. Artikel 3 Vaststelling en looptijd van de regeling 1. Deze Onderwijs en Examenregeling wordt vastgesteld door het College van Bestuur, na advies van de Centrale Medezeggenschapsraad in overeenstemming met artikel of the WHW. 2. De opleidingscommissie wordt jaarlijks tijdig in de gelegenheid gesteld deze regeling te beoordelen en daarover advies uit brengen aan de Head of School. De opleidingscommissie zendt een afschrift van dit advies aan de School/Cluster en Staf Medezeggenschapsraad (SCMR en SMR). 3. De regeling geldt voor de duur van een studiejaar. Gedurende het studiejaar kan de regeling niet worden gewijzigd, tenzij dit als gevolg van overmacht noodzakelijk is en studenten daar niet onevenredig door worden benadeeld. Een tussentijdse wijziging behoeft de voorafgaande instemming van de Head of School; de bepalingen in dit artikel zijn alsdan van overeenkomstige toepassing. Basisformat OER Master 2014/2015 7

8 2 Toelating tot de Masteropleiding Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW): 7.30a, 7.30b, 7.31 Artikel1 Toelatingseisen voor Masteropleidingen 1. Voor inschrijving voor een Masteropleiding wordt een bewijs van toelating gevraagd (Toelatingsbewijs) overeenkomstig artikel 7.30b WHW. 2. De toelatingscommissie geeft het bewijs van toelating af indien er aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. de kandidaat voldoet aan de toelatingseisen zoals bepaald in lid 3 en 4; b. het aantal personen dat is ingeschreven voor de opleiding is niet groter dan het maximum aantal studenten dat ingeschreven kan worden voor de opleiding. 3. Studenten die toegelaten wensen te worden moeten tenminste voldoen aan de volgende vereisten: a. de student heeft een bachelor- of mastergetuigschrift, tenzij anders bepaald b. de student is goed en voldoende gemotiveerd. 4. Daarnaast zijn de volgende toelatingseisen van toepassing. a. Minimaal 3 jaar werkervaring in het onderwijs b. Een relevante werkplek van min. 0,5 fte. Artikel 2 Toelating van studenten met een buitenlands diploma 1. Een aankomende student die in het bezit is van een buitenlands diploma kan tot een opleiding worden toegelaten wanneer het buitenlandse diploma gelijkwaardig is aan een bachelor- of mastergetuigschrift. De toelatingscommissie kan aanvullende eisen stellen die worden getest in een toelatingstest. Artikel 3 Rechtsbescherming 1. Een (aspirant) student kan binnen zes weken na dagtekening tegen besluiten over de toelating via bezwaar maken bij het College van Bestuur. Alvorens te beslissen wint het College van Bestuur advies in bij de Geschillen- en Klachtenadviescommissie. 2. Tegen de beslissing op bezwaar kan beroep worden aangetekend bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag. Basisformat OER Master 2014/2015 8

9 3 Onderwijsprogramma Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW): 6.13, 7.2, 7.3b, 7.4, 7.4b, 7.7, 7.11, Artikel 1 Beoordeling van de Onderwijs- en Examenregeling 1. Het College van Bestuur draagt zorg voor een regelmatige beoordeling van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en beoordeelt daarbij, ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast, het tijdsbeslag dat daaruit voor de studenten voortvloeit. Artikel 2 Doelstelling van de opleiding 1. Met de opleiding wordt beoogd de student een zodanige kennis, houding en vaardigheden bij te brengen op het terrein van master of Learning & Innovation dat deze bij het voltooien van de opleiding in staat is tot de professionele uitvoering van taken op dat gebied en tevens in aanmerking komt voor een eventuele vervolgopleiding. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met een kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de competenties op master-niveau zoals vermeld in bijlage A. Artikel 3 Inrichting en studielast van de opleiding 1. De opleiding heeft een studielast van 60 studiepunten. 2. De opleiding is deeltijds ingericht en wordt verzorgd door de School of Education. Artikel 4 Voertaal in het onderwijs 1. De vakken in de opleiding worden gegeven in het Nederlands. Artikel 5 Voorzieningen voor studenten met een functiebeperking 1. De Head of School biedt aan studenten met een functiebeperking een onderwijsomgeving aan die zo veel mogelijk gelijkwaardig is aan die van studenten zonder functiebeperking en die gelijkwaardige kansen op studiesucces biedt. De Regeling Studie & Handicap, zoals opgenomen als bijlage bij het Studentenstatuut, voorziet in de benodigde en afgesproken facilitering van betrokkenen. Basisformat OER Master 2014/2015 9

10 4 Examens en getuigschriften Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW): 7.10a, 7.11, 7.12c, 7.19a, 7.33 Artikel 1 De examens van de opleiding 1. De opleiding wordt afgesloten met een afsluitend examen. 2. Het afsluitend examen waar in het eerste lid naar wordt verwezen wordt behaald indien alle onderwijseenheden van de betreffende fase dan wel opleiding met goed gevolg zijn afgelegd (tentamen en cijfer samen). 3. De examencommissie bepaalt wanneer de tentamens van de onderwijseenheden van de opleiding met goed gevolg zijn behaald, tenzij de examencommissie heeft besloten dat het afsluitende examen ook bestaat uit een toets die wordt afgenomen door de examencommissie. 4. De examencommissie reikt een getuigschrift uit aan de student die een examen heeft behaald en ook verder voldoet aan de wettelijke vereisten. Per opleiding wordt één getuigschrift uitgereikt. 5. Het College van Bestuur bewaart behaalde examens en de bijbehorende opdrachten gedurende een periode van tenminste zeven jaar. Artikel 2 Toekenning graden 1. De examencommissie verleent namens het College van Bestuur de graad master of Learning & Innovation indien het afsluitend examen met goed gevolg is behaald. Artikel 3 Getuigschriften 1. Het College van Bestuur stelt het model van de getuigschriften en de hierna genoemde bijlagen vast met inachtneming van artikel 7.11 WHW. In ieder geval wordt vermeld: a. de naam van de opleiding en de instelling die de opleiding verzorgt, zoals die worden vermeld in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO); b. welke onderwijseenheden het examen omvatte; c. in voorkomende gevallen welke bevoegdheid met betrekking tot de uitoefening van een beroep aan het getuigschrift is verbonden; d. welke graad door het College van Bestuur is verleend; e. op welk tijdstip de opleiding voor het laatst is geaccrediteerd dan wel De toets voor nieuwe opleidingen met goed gevolg heeft ondergaan; 2. De onderwijseenheden van het behaalde examen worden benoemd in een gewaarmerkte bijlage, waarbij tevens de omvang in studiepunten en de behaalde beoordeling worden vermeld. De beoordeling als bedoeld in de vorige volzin wordt uitgedrukt in hele cijfers als bedoeld in artikel 9 van hoofdstuk 5. Basisformat OER Master 2014/

11 3. De examencommissie voegt aan een getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde afsluitend examen, een diplomasupplement toe dat voldoet aan het Europese overeengekomen standaardformat. Het diplomasupplement heeft tot doel inzicht te verschaffen in de aard en inhoud van de afgeronde opleiding, mede met het oog op internationale herkenbaarheid van opleidingen. Het in het Engels of Nederlands opgestelde diplomasupplement bevat in elk geval: a. de naam van de opleiding en de instelling die de opleiding verzorgt, b. of het een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs dan wel een opleiding in het hoger beroepsonderwijs betreft, c. een beschrijving van de inhoud van de opleiding, en d. de studielast van de opleiding, en e. de Grading Table van de opleiding zoals opgenomen in artikel 9. Artikel 4 Uitreiking getuigschriften 1. Ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de examencommissie een getuigschrift met het diplomasupplement uitgereikt. 2. De student die recht heeft op uitreiking van een getuigschrift, kan overeenkomstig door het College van Bestuur vast te stellen regels de examencommissie verzoeken daartoe nog niet over te gaan. 3. Indien de student een fout constateert op zijn of haar resultatenoverzicht dan dient de student direct contact op te nemen met de afdeling ESR Toetsservicebureau. Indien daar geen fout wordt geconstateerd dan dient de student uiterlijk binnen vier schoolweken na vaststelling van de definitieve uitslag van een onderwijseenheid, schriftelijk te reageren naar de examencommissie. 4. De datum op het getuigschrift is de datum waarop de examencommissie heeft bepaald dat de student aan de voorwaarden heeft voldaan. De procedurele voorwaarde voor de uitreiking van een getuigschrift is dat de student ingeschreven moet zijn voor de opleiding. Artikel 5 Ondertekening getuigschriften 1. Het getuigschrift wordt namens het College van Bestuur ondertekend: a. door de voorzitter en de secretaris van de examencommissie of hun plaatsvervangers; b. door de student. 2. Het diplomasupplement bij het getuigschrift genoemd in artikel 3 wordt ondertekend en voorzien van naam door de voorzitter van de examencommissie, secretaris of hun plaatsvervangers. 3. De namen van tekenbevoegden worden geregistreerd in een handtekeningenregister. Dit register wordt beheerd door de afdeling ESR- Toetsservicebureau. Basisformat OER Master 2014/

12 Artikel 6 Data van de uitslag en uitreiking van getuigschriften 1. Aan het begin van elk studiejaar stelt de examencommissie de data vast waarop de uitslag als bedoeld in artikel 1 wordt vastgesteld, met inachtneming van het derde en vierde lid van artikel Aan het begin van elk studiejaar stelt de Head of School de data vast waarop de getuigschriften als bedoeld in artikel 3 in een openbare bijeenkomst worden uitgereikt. 3. Het cijfer voor het afsluitend examen wordt bepaald aan het einde van het studiejaar, na verwerking van de resultaten van de laatste herkansingen. Op verzoek van de student kan de uitslag ook tussentijds in de loop van het studiejaar vastgesteld worden. Artikel 7 Cum laude regeling 1. De student dient bij de examencommissie een verzoek in tot toekenning van het predicaat cum laude bij het Master getuigschrift. Het verzoek wordt vergezeld van een door de student aangeleverd overzicht van alle door de student behaalde beoordelingen op basis waarvan de student meent aanspraak te kunnen maken op het predicaat cum laude. 2. Het beoordelen van de toekenning van het predicaat cum laude vindt plaats door de examencommissie. 3. Het afsluitend examen van de master of Learning & Innovation kan cum laude worden afgelegd. Het afsluitende examen van de master is cum laude afgelegd indien: a. het gewogen gemiddelde van de beoordelingen van de examenonderdelen van de master ten minste en zonder afronding 8,0 is; b. voor elk van de tot het afsluitende examen behorende onderdelen zonder herkansing ten minste een 8,0 is behaald; c. Het toekennen van cum laude is nader uitgewerkt in het reglement Cum laude Stenden. Artikel 8 Certificaten en Verklaringen 1. Studenten die de opleiding verlaten zonder het behalen van de graad waar ze voor studeren, ontvangen een verklaring van Stenden Hogeschool met een afschrift van de behaalde modules. 2. De examencommissie is verantwoordelijk voor het afgeven van de titels van Stenden Hogeschool. 3. Studenten krijgen alleen de hoogste titel die ze behalen. 4. Een student die meer dan één tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen getuigschrift als bedoeld in artikel 4 kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd, mits binnen een jaar na uitschrijving van de student, een door de desbetreffende examencommissie af te geven verklaring waarin in elk geval de tentamens zijn vermeld die door de student met goed gevolg zijn afgelegd. Basisformat OER Master 2014/

13 Artikel 9 Grading table van de opleiding 1. de Grading Table van de opleiding is opgenomen in Bijlage B Artikel 10 Rechtsbescherming 1. De student die het oneens is met een beslissing van de examencommissie op grond van de bepalingen in dit hoofdstuk kan daar tegen bezwaar maken bij de examencommissie van de opleiding. 2. De student heeft de mogelijkheid om tegen het besluit van de examencommissie op het ingediende bezwaar in beroep te gaan bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). 3. De student heeft de mogelijkheid om tegen het besluit van de COBEX in beroep te gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag. 13

14 5 Tentamens, toetsen en beoordelingen Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW): 7.3, 7.8b, 7.11, 7.12b, 7.12c, 7.13, 7.34, 7.61, Artikel 1 Vormen van tentamens en toetsen 1. De onderwijseenheden van het onderwijsprogramma worden getoetst op de wijze zoals aangegeven in Bijlage B. 2. Alle tentamens in de opleiding moeten resulteren in een individueel cijfer voor iedere student. 3. Voor alle tentamens moet gegarandeerd worden dat de kwalificatie onvoldoende wordt gegeven aan een student die niet aan het gevraagde niveau voldoet. 4. Een tentamen of toets die wordt aangeboden als herkansing in hetzelfde opleidingsjaar moet in alle gevallen dezelfde vorm hebben. 5. Van de bepaling in het vorige lid kan worden afgeweken in geval van overmacht of indien het om organisatorische en/of onderwijskundige redenen niet mogelijk is een herkansing aan te bieden met dezelfde vorm als de eerste gelegenheid in het betreffende opleidingsjaar. In dat geval mag de herkansing een andere vorm hebben, maar moet wel zijn voldaan aan de eisen van gelijkwaardigheid zoals bedoeld in artikel 4 van dit hoofdstuk. 6. Een student met een functiebeperking kan aan de examencommissie verzoeken gelegenheid te krijgen de toetsen op een zo veel mogelijk aan zijn/ haar individuele beperking aangepaste wijze af te leggen. De procedure is beschreven in de Regeling Studie & Handicap, zoals opgenomen als bijlage bij het Studentenstatuut. Artikel 2 Tijdvakken en frequentie van tentamens en toetsen 1. Tot het afleggen van de tentamens en toetsen, wordt elk opleidingsjaar ten minste tweemaal gelegenheid gegeven, de eerste maal direct aansluitend op het onderwijs in de desbetreffende onderwijseenheid. 2. Bij het bepalen van de datum van de tweede tentamen- en/of toetsgelegenheid in een opleidingsjaar, wordt rekening gehouden met de vereiste studeerbaarheid van het totale programma voor een student. 3. De tijdvakken waarin de toetsgelegenheden worden aangeboden, worden jaarlijks door de examencommissie vastgesteld en uiterlijk bij aanvang van dat opleidingsjaar bekend gemaakt. 14

15 4. Een student die niet in staat is om van een toetsgelegenheid gebruik te maken, is aangewezen op de volgende toetsgelegenheid. In bijzondere gevallen kan de examencommissie besluiten in een voor de student gunstige zin af te wijken van deze regel. Artikel 3 Gestelde eisen voor tentamens en toetsen 1. De examencommissie maakt voor elk tentamen en elke toets afzonderlijk bekend welke eisen worden gesteld bij het afleggen van dat tentamen of die toets, zodat de student zich zo goed mogelijk kan voorbereiden. De examencommissie vermeldt daarbij ook welke hulpmiddelen zijn toegestaan en welke beoordelingsnormen zullen worden gehanteerd. 2. Van een tentamen of toets die als herkansing wordt aangeboden in een opleidingsjaar, moet elke gelegenheid wat betreft inhoud, niveau en zwaarte gelijkwaardig zijn aan de voorafgaande gelegenheid. 3. Wanneer een student een onderwijseenheid niet heeft behaald in het opleidingsjaarjaar waarin hij het onderwijs in die onderwijseenheid heeft gevolgd en in het volgende opleidingjaar alsnog een tentamen of toets in die onderwijseenheid wil afleggen, gelden ten aanzien van de gestelde eisen, de eisen van het lopende opleidingsjaarjaar. Artikel 4 Procedure voor tentamens en toetsen 1. Alle mondelinge en schriftelijke toetsen van de master of Learning & Innovation worden centraal gepland door het secretariaat van de opleiding. 2. Alle studenten zijn verplicht om deze toetsen af te leggen voor het afronden van de opleiding. 3. Voor toets- en/of examenvormen anders dan genoemd in het eerste lid is de student verplicht zich te houden aan de volgende procedure voor deelname aan schriftelijke tentamens en toetsen: a. Deelname aan een Onderwijseenheid geeft de verplichting om het assessment af te ronden zoals in het moduulboek wordt beschreven, overmachtsituaties uitgezonderd. b. Iedere secretaris van de examencommissie meldt aan het ESR- Toetsservicebureau voor 15 mei van elk opleidingsjaar het aantal tentamenen toetsgelegenheden dat een student aan de desbetreffende opleiding aangeboden krijgt. Bij overschrijding van dit aantal gelegenheden wordt de inschrijving voor deelname aan de betreffende toets en/of tentamen geblokkeerd. c. Een verzoek om niet aan de toets deel te nemen kan worden gericht aan de secretaris van de examencommissie SoE f. Indien de student niet kan deelnamen aan een toets én er is daarbij sprake van bijzondere omstandigheden dan neemt de student rechtstreeks contact 15

16 op met de secretaris van de examencommissie. g. De deelname aan een onderwijseenheid-assessment kan worden afgewezen indien een student niet heeft voldaan aan alle financiële verplichtingen ten opzichte van Stenden Hogeschool. De examencommissie beslist over deze afwijzing. Artikel 5 Vorming assessment 1. De Mastergraad bestaat uit de onderwijseenheden-assessments en de masterthesis. 2. De onderwijseenheden-assessments bestaan uit een of meerdere tentamens/ opdrachten. 3. De onderwijseenheid-assessment moet toetsen of de student in staat is om de competentie en kennis te beheersen die de student in de Onderwijseenheid moet opdoen. 4. De onderwijseenheid-assessment vindt plaats gedurende en aan het einde van de moduleperiode (eenheid) als de inhoud van de Onderwijseenheid tijdens de les volledig is verstrekt. De deelname tijdens deze lessen is de verantwoordelijkheid van de student. Artikel 6 Regeling voldoende of onvoldoende 1. De Mastergraad is behaald indien alle onderwijseenheden-assessments en de masterthesis behaald zijn met tenminste 55%. 2. Een onderwijseenheid-assessment is behaald wanneer het tentamen/ de opdracht (inclusief eventuele presentatie) is behaald met tenminste 55%. Dit geldt tevens voor de masterthesis. 3. Indien een onderwijseenheid of masterthesis niet is beoordeeld met een voldoende (55%) wordt de kandidaat geïnformeerd over eventuele herkansingsmogelijkheden, data en inschrijvingsperioden. 4. Indien een kandidaat een onderwijseenheid-assessment of de masterthesis niet behaalt en niet door wenst te gaan met de masteropleiding of Learning & Innovation, ontvangt de kandidaat een certificaat. Dit certificaat noemt de modules die behaald zijn en ook de modules waarbij de assessment ontbreekt en een aantekening dat de masterthesis niet behaald is. 5. Het onderwezen programma wordt omschreven als alle onderwijseenheden die voorafgaan aan de masterthesis. Een student die er niet in slaagt om een voldoende te halen voor de beoordeelde onderdelen van het onderwezen programma mag deze in een volgend schooljaar herkansen. Een student mag een (zelfde) assessment niet vaker dan twee keer doen of inleveren. 6. Een student die de masterthesis niet behaalt, mag de masterthesis een keer opnieuw inleveren, op een door de examencommissie aangegeven datum. 16

17 Artikel 7 Assessment 1. Assessmentmethoden kunnen bestaan uit korte antwoordentoetsen, toetsen met essayvragen, actieve deelname, assessment door medestudenten (peer group assessment), schrijven van een rapport, schrijven van een essay, presentatie, verslag, competentie-assessment, onderzoeksvoorstel en het schrijven van de masterthesis. 2. Mondelinge tentamens en presentaties worden beoordeeld door 2 examinatoren. 3. De masterthesis wordt beoordeeld door 2 examinatoren, niet zijnde de begeleider van het afstudeertraject. 4. Competentie-assessments worden beoordeeld door 2 assessoren. Eén vanuit de opleiding en één vanuit het werkveld. 5. Voor elke onderwijseenheid wordt slechts één herkansing geboden. 6. Studenten die de onderwijseenheid al behaald hebben, komen niet in aanmerking voor een herkansing om hun cijfer te verbeteren. Artikel 8 Waardering van assessment en toekenning van studiepunten 1. Een ECTS is gelijk aan 28 studie-uren. 2. De modules worden beoordeeld met percentages waarin 10% het laagst is en 100% het hoogst. 3. Wanneer een student de Masteropleiding succesvol afrondt wordt dit beloond met 60 ECTS. 4. Studenten die alle modules van de Masteropleiding en de masterthesis met goed gevolg afronden krijgen de graad Master. Artikel 9 Tentamenperiode 1. De onderwijseenheden-assessments vinden normaal gesproken plaats in de laatste week van de onderwijseenheid. De exacte data, tijden en locatie moeten tenminste twee weken van tevoren bekend gemaakt worden. 2. Indien de kandidaat niet deelneemt aan een assessment waarvoor hij/zij is ingeschreven, telt de assessment alsof deze heeft plaatsgevonden en niet behaald. 3. Afwezigheid tijdens een assessment vanwege redenen buiten de schuld van de student dient voorafgaand aan het tentamen gemeld te worden bij de examencommissie. Dit kan per 4. Wanneer een student ziek wordt tijdens een assessment; moet hij/zij de docent informeren of een andere medewerker die aanwezig is bij de assessment; al het werk inleveren dat tot dan toe is uitgevoerd en de examencommissie zo snel mogelijk op de hoogte brengen met behulp van het daarvoor aangewezen formulier en door het 17

18 overhandigen van een medische verklaring. 5. De resultaten worden uiterlijk 15 werkdagen na het assessment gepubliceerd. 6. De masterthesis kan niet worden beoordeeld voordat de kandidaat alle modules van de opleiding met goed gevolg heeft behaald. Artikel 10 Regeling herkansing, ziekte, laat inleveren, masterthesis 1. Een onderwijseenheid-assessment kan slechts één keer worden herkanst en alleen in het geval van een onvoldoende tijdens de eerste poging. 2. Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de herkansingsperiode, wordt het assessment beschouwd als zijnde afgenomen en dientengevolge onvoldoende, behalve wanneer de kandidaat redenen buiten zijn/ haar schuld kan bewijzen. De reden moet onmiddellijk kenbaar gemaakt worden aan de examencommissie. 3. Indien een student na een herkansing een onvoldoende haalt kan de student de examencommissie verzoeken om weer te worden ingeschreven in de module. Hiervoor wordt de betaling van lesgeld vastgesteld aan de hand van wettelijke regelgeving. Op basis van de voortgang van de student kan de examencommissie dit verzoek afwijzen. 4. Indien een student een onvoldoende haalt of nalaat om één of alle beoordeelde onderdelen te volgen of in te leveren vanwege ziekte of een andere verzachtende omstandigheid die voldoende wordt geacht door de examencommissie, kan de examencommissie bij overleg van voldoende bewijs, de student toestemming verlenen om de niet behaalde assessments te volgen of in te leveren als ware het de eerste keer. Slechte tijdsverdeling, werkdruk en computergerelateerde problemen worden normaal gesproken niet beschouwd als terechte verzachtende omstandigheden. 5. Al het beoordeelde werk dient ingeleverd te worden volgens het rooster van de assessmentprocedure. De examencommissie neemt alleen te laat ingeleverd werk aan als zij van mening is dat de student verzachtende omstandigheden had die het op tijd inleveren van het werk beletten. Indien de verzachtende omstandigheden te maken hebben met ziekte, dient een medische verklaring overlegd te worden. Slechte tijdsverdeling, werkdruk en computergerelateerde problemen worden normaal gesproken niet beschouwd als terechte verzachtende omstandigheden. 6. Kandidaten brengen het bureau voor de inleverdata / tentamendata op de hoogte van omstandigheden buiten hun schuld die hen zouden kunnen belemmeren om de assessment volgens het schema af te ronden. Studenten verwijzen naar deze kennisgeving in verzoeken aan de examencommissie (artikelen 10, 4 & 5). 7. Indien de masterthesis met onvoldoende is beoordeeld (onder 55%), kan deze slechts één keer opnieuw worden ingeleverd. Het is niet toegestaan om een masterthesis die is beoordeeld met een voldoende (55% of hoger) nog een keer in te leveren. 8. Indien de deadline voor inschrijving of inleveren van de masterthesis of de deadline voor herinschrijving of opnieuw inleveren van de masterthesis niet wordt behaald, wordt de poging als afgenomen en onvoldoende beschouwd, tenzij de kandidaat redenen buiten zijn/haar schuld kan aantonen. De reden voor niet inschrijven of niet inleveren moet direct schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de examencommissie. In het geval van ziekte dient een medische verklaring overhandigd te worden aan de examencommissie 18

19 Artikel 11a Praktische gang van zaken bij schriftelijke tentamens en toetsen 1. Bij het afnemen van tentamens en toetsen moet aan de eisen gesteld in de volgende leden worden voldaan. 2. De student dient zich te kunnen legitimeren door middel van zijn Multifunctionele kaart (MFK). Daarnaast moet de student zich desgevraagd kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. 3. De student dient vijf minuten voor aanvang van het aanvangstijdstip in de tentamenzaal aanwezig te zijn en plaats te nemen op de door de organisatie aangewezen plaats. 4. Degene die als gevolg van overmacht meer dan 30 minuten te laat arriveert, kan de toegang worden geweigerd. 5. Het is niet toegestaan om gedurende de eerste 30 minuten het lokaal te verlaten. 6. De aanwijzingen van de examinator of surveillant moeten altijd worden opgevolgd. 7. De aangegeven tijd voor een toets en/of tentamen is inclusief het uitreiken en verzamelen van tentamenopgaven en antwoordformulieren. 8. De student dient bij ontvangst van de toets- en/of tentamenopgaven te controleren of hij een juist en volledig exemplaar heeft ontvangen. 9. Het is niet toegestaan om het tentamen of toets te maken op andere dan door de surveillant uitgedeelde antwoordformulieren. 10. De student dient -indien van toepassing- op de toets- of tentamenopgaven en het antwoordformulier te vermelden: a. naam b. studentnummer / relatienummer c. toets en/of tentamen d. aantal antwoordformulieren dat wordt ingeleverd e. datum waarop aan de toets en/of tentamen is deelgenomen f. handtekening van de student 11. Het gebruik van andere hulpmiddelen dan schrijfgerei en het ter plekke uitgereikte materiaal is uitsluitend toegestaan als dit uitdrukkelijk is aangegeven. 12. Elektronische apparaten waar gegevens op kunnen worden geraadpleegd of opgeslagen dienen vóór de aanvang te worden uitgezet en te worden weggeborgen in een afgesloten tas. 13. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de examinator te communiceren met andere personen in of buiten het lokaal waar het tentamen of de toets wordt afgenomen. 14. De examinator en de surveillant zijn bevoegd passende maatregelen te nemen indien de orde en rust wordt verstoord. 19

20 15. De toets- en/ of tentamenopgaven moeten tegelijkertijd met de antwoordformulieren bij aftekening worden ingeleverd bij de surveillant. 16. De student wordt geacht aan een schriftelijk toets en/of tentamen te hebben deelgenomen als de toets- en/of tentamenopgaven en het totale aantal antwoordformulieren is ingeleverd. Dit artikel is onverkort van toepassing op degene die het antwoordformulier niet dan wel onvolledig heeft ingevuld. 17. Aan studenten met een functiebeperking kan de examencommissie een verlenging van de standaardduur van het tentamen en/ of toets en/of het gebruik van hulpmiddelen toestaan, naast de bevoegdheid bepaald in artikel 1 om voor studenten met een functiebeperking de toetsvorm nog verder aan te passen aan de mogelijkheden van de betrokken student. 18. Indien de student een klacht wil indienen betreffende de afname van een toets en/ of tentamen dan laat de student zijn/ haar klacht direct op het protocolformulier noteren door een surveillant van de toets en/of tentamen. Bovendien schrijft de student een schriftelijk klacht aan de betreffende examencommissie. 19. Indien een student een klacht heeft betreffende de inhoud van de toets en/of tentamen dan moet deze klacht schriftelijk binnen twee werkdagen ingeleverd worden bij de secretaris van de betreffende examencommissie. De benodigde toetsen/of tentamensleutel wordt binnen 24 uur na afloop van de toets en/of tentamen beschikbaar gesteld. Artikel 11b Praktische gang van zaken bij digitale tentamens en toetsen 1. Niet van toepassing Artikel 12 Mondelinge tentamens en toetsen 1. Mondeling wordt, met uitzondering van groepspresentaties niet meer dan één student tegelijk getoetst, tenzij de examencommissie anders heeft bepaald. 2. Het mondeling afnemen van een toets of tentamen is niet openbaar, tenzij de examencommissie of de desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald, dan wel de student daartegen bezwaar heeft gemaakt. 3. Bij het afnemen van een mondeling tentamen en/of toets met een studiebelasting van minimaal 28 uur dient een tweede examinator aanwezig te zijn of dient het tentamen en/of toets met behulp van audiovisuele middelen te worden vastgelegd. Artikel 13 Vaststelling van de beoordelingen 1. De examinator stelt de beoordeling vast. De termijn voor de vaststelling van de beoordeling is in de regel 15 werkdagen na de tentamenweek. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt dit door de examencommissie met redenen omkleed aan de student gemeld 2. De beoordeling van een tentamen en/of toets door een examinator geschiedt voor elke student afzonderlijk. 20

Master Learning & Innovation

Master Learning & Innovation Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016 Masteropleiding Deeltijd Master Learning & Innovation croho nr. 44136 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 10 juni 2015 Instemming verleend conform art

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014 Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 10 juni 2013] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Personeel en Arbeid voltijd, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 31 mei 2012 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen]

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] CROHO-nummer [CROHO opleidingscode(s) invullen] [Vul hierboven alle officiële opleidingsnamen en alle CROHO-nummers

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 2017-2018 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2012 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie

Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie 2016-2017 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de goede gang van zaken tijdens het propedeutisch,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Vrijetijdsmanagement voltijd, crohonummer 34438 en Vrijetijdsmanagement duaal, crohonummer 34438 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, [Instemming

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 6-6-2014] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde voltijd, crohonummer 34280. Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. mei 2012 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Media en Entertainment Management voltijd, crohonummer

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Media en Entertainment Management voltijd, crohonummer Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Media en Entertainment Management voltijd, crohonummer 34952. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Leisure Management Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Algemeen T (058) 2441441 info@stenden.com Opleiding T (058) 2441253 Onderwijs-

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen I. Regels en Richtlijnen Examens en Tentamens De Examencommissie van de bacheloropleiding

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Toetsingsreglement Swalef Academie

Toetsingsreglement Swalef Academie September 2016 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Dit toetsingsreglement geeft de procedures weer met betrekking tot de organisatie en uitvoering van toetsen bij de Swalef Academie. 2. Het toetsingsreglement

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Chemie voltijd, crohonummer 34396

Onderwijs- en examenregeling Chemie voltijd, crohonummer 34396 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Chemie voltijd, crohonummer 34396 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 05-06-2014] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Format jaarverslag examencommissie Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 april 2013 Toelichting Met ingang van september 2010 bepaalt de WHW dat de examencommissie,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808

Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13 juni 2014] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de masteropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen]

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de masteropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de masteropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] CROHO-nummer [CROHO opleidingscode(s) invullen] [Vul hierboven de officiële opleidingsnaam en CROHO-nummer

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

Creatieve Therapie. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 2014]

Creatieve Therapie. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 2014] Creatieve Therapie Onderwijs- en Examen Reglement 2014-2015 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 2014] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 2014] [Vastgesteld

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd, crohonummer 34402 Associate Degree Opleiding Commerciële Economie voltijd, crohonummer 80103 Advies afgegeven door

Nadere informatie

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland De Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland geeft regels voor de uitvoering van het toelatingsonderzoek op grond waarvan personen die niet in het bezit zijn

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Duaal Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

SECTIE 1. REGELS MET BETREKKING TOT TENTAMEN PROCEDURE DE AANMELDING VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN OF TENTAMENONDERDEEL

SECTIE 1. REGELS MET BETREKKING TOT TENTAMEN PROCEDURE DE AANMELDING VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN OF TENTAMENONDERDEEL Regels en Richtlijnen inzake de tentamens en examens van de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen Beleid & Management Gezondheidszorg, de masteropleiding Zorgmanagement en de premasterprogramma s

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Instemming Studentenraad : Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Regels en Richtlijnen examencommissie Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie Regels en Richtlijnen examencommissie Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie 2016-2017 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, 9 juni 2015 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschapraad,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015-2016 Bacheloropleiding. Chemie voltijd, crohonummer 34396

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015-2016 Bacheloropleiding. Chemie voltijd, crohonummer 34396 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015-2016 Bacheloropleiding Chemie voltijd, crohonummer 34396 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 27-05-2015 Instemming verleend conform art. 10.20 WHW door

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2016 inclusief (eventuele) overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk

Onderwijs- en examenregeling cohort 2016 inclusief (eventuele) overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk Onderwijs- en examenregeling cohort 2016 inclusief (eventuele) overgangsbepalingen voor eerdere cohorten bij ieder hoofdstuk Bacheloropleiding Chemie voltijd, crohonummer 34396 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Leisure Management Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Algemeen T (058) 2441441 info@stenden.com Opleiding T (058) 2441253 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Masteropleiding Advanced Nursing Practice. CROHO-nummer 49246

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Masteropleiding Advanced Nursing Practice. CROHO-nummer 49246 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Masteropleiding Advanced Nursing Practice CROHO-nummer 49246 Graad: Master of Advanced Nursing Practice De Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde voltijd/duaal, crohonummer 34280

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde voltijd/duaal, crohonummer 34280 Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde voltijd/duaal, crohonummer 34280 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 11.06.2015 Instemming verleend conform art. 10.20

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

Small Business en Retail Management

Small Business en Retail Management Small Business en Retail Management Bachelor SBRM voltijds en duaal Associate degree SBRM voltijds en duaal Aanvullingen bij Onderwijs- en Examenregeling 2014 2015 Stenden hogeschool Rengerslaan 8 Postbus

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie