Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde"

Transcriptie

1 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Child Development and Education Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde

2 DEEL A Algemeen deel 2

3 Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Onderwijskunde De Onderwijs- en examenregeling (OER) is een document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma en de examinering voor een opleiding vastlegt. Onderstaande teksten zijn geldig van 1 september 2014 tot vaststelling van een nieuwe versie. De genoemde regelingen zijn van toepassing op alle studenten van de opleiding, ongeacht het beginjaar van de studie. Als er geen overgangsregeling is gespecificeerd voor studenten die eerder zijn gestart en betreffende studenten hier mogelijk door worden benadeeld, kan de examencommissie besluiten om regelingen die eerder van toepassing waren te laten meewegen. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit een A en een B gedeelte. Deel A bevat algemene bepalingen en is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleiding Onderwijskunde. Deze opleiding wordt verzorgd binnen de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, hierna te noemen: de faculteit. Deel B bevat opleidingsspecifieke bepalingen. Tezamen bevatten de delen A en B de Onderwijs- en examenregeling, hierna te noemen de OER, van de in deel B genoemde opleiding. Voor de aanvullende bepalingen betreffende het mastertraject Literacy Development and Education wordt verwezen naar de Engelstalige OER van de master Onderwijskunde: Teaching and Examination Regulations Master of Education including the Master s track Literacy Development and Education. Artikel 1.2 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek; b. de universiteit: de Universiteit van Amsterdam c. student: zij die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van tentamens en examens van de opleiding; d. examen: het afsluitend masterexamen van de opleiding; e. traject (track) afstudeerrichting binnen de master Onderwijskunde f. programma het totaal en de samenhang van de onderdelen, de onderwijsvormen, de contacturen, de toets- en tentamenvormen, de voorgeschreven literatuur; g. onderdeel: een onderwijseenheid van de opleiding in de zin van de wet; h. praktische oefening: het deelnemen aan een practicum of andere onderwijsleeractiviteit, die gericht is op het bereiken van bepaalde vaardigheden. Voorbeelden van een praktische oefening: het uitvoeren van een onderzoekopdracht; het deelnemen aan veldwerk of een excursie; het deelnemen aan een andere onderwijsleeractiviteit die gericht is op het verwerven van bepaalde vaardigheden; het uitvoeren van opdrachten in werkcolleges/werkgroepen, die gericht zijn op het bereiken van bepaalde omschreven vaardigheden (practicum) het doorlopen van een stage; i. werkcollege/werkgroep: college/werkgroepbijeenkomst waarbij een probleem- of casusgerichte behandeling van de stof voorop staat; j. scriptie: een onderdeel dat bestaat uit literatuuronderzoek en/of een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek, in alle gevallen leidend tot een schriftelijk verslag daarover; 3

4 k. tentamen: onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student betreffende een onderdeel. De beoordeling wordt uitgedrukt in een eindcijfer. Een tentamen kan in gedeeltes worden afgenomen met behulp van één of meer deeltentamens. Een hertentamen bestrijkt altijd dezelfde materie als het tentamen; l. feedback reactie op een product of prestatie door een docent of door een of meer medestudenten; de reactie is gericht op de verbetering van dat product of die prestatie m. studielast: de studielast van de onderwijseenheid waarop een tentamen betrekking heeft, uitgedrukt in studiepunten = EC (European Credits). De studielast van 1 jaar (1680 uur) is 60 studiepunten/ec. n. studiepunt: een EC-studiepunt met een studielast van 28 uren studie; o. fraude en plagiaat: het handelen of nalaten van een student waardoor een juist oordeel over haar kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. p. studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar. De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. Hoofdstuk 2 Vooropleiding en toelating tot de opleiding Artikel 2.1a -Ingangseisen aansluitende masteropleidingen 1. Toelaatbaar tot de (aansluitende) masteropleiding Onderwijskunde is de bezitter van een bachelordiploma van een Nederlandse of een buitenlandse instelling van hoger onderwijs, die naar het oordeel van de examencommissie aantoonbaar beschikt over kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van de bacheloropleiding Onderwijskunde van de Universiteit van Amsterdam, met inachtneming van het gestelde in lid 3 en inclusief de benodigde taalvaardigheid (artikel 2.3). 2. Degene die in het bezit is van het bachelordiploma Onderwijskunde van de Universiteit van Amsterdam wordt rechtstreeks toegelaten tot de in deze onderwijs- en examenregeling aangewezen aansluitende masteropleiding. 3. In geval van aantoonbare onredelijkheid of onbillijkheid van overwegende aard kan door de desbetreffende examencommissie van het vereiste van een behaald bachelordiploma voor een te bepalen periode worden afgeweken. Artikel 2.1b -Ingangseisen niet-aansluitende masteropleidingen Voor de opleiding gelden de volgende toelatingsvoorwaarden: 1. Afgestudeerden (BSc) van de Bachelor Algemene sociale wetenschappen met domein Jeugd of Arbeid & Organisatie, verzorgd door de faculteit, die in hun bachelor programma gekozen hebben voor een minor Onderwijskunde met een omvang van 30 punten, kunnen met een beschikking van de examencommissie worden toegelaten tot de master Onderwijskunde. 2. Afgestudeerden (BSc) van de Bachelor Bèta Gamma aan de UvA met een majorverklaring Onderwijskunde, kunnen rechtstreeks worden toegelaten tot de masteropleiding Onderwijskunde. 3. Afgestudeerden (BA of BSc) in één der overige Sociale Wetenschappenopleidingen aan een Nederlandse universiteit kunnen tot de master worden toegelaten indien zij naar het oordeel van de examencommissie in voldoende mate beschikken over specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van Onderwijskunde, naast algemene academische vaardigheden. Deze kennis en vaardigheden betreffen: basiskennis van onderzoeksmethoden en toegepaste statistiek in sociaalwetenschappelijk onderzoek; 4

5 kennis van en inzicht in de ontwikkelingen en de evaluatie van educatieve functies in de samenleving; kennis van tenminste twee basisdisciplines van de onderwijskunde, alsmede van de hoofdproblemen op onderwijskundig gebied en de theoretische oriëntaties die daarbij in het geding zijn; kennis van en inzicht in de ontwikkeling, sturing, opbouw en structuur van het Nederlands onderwijssysteem, inclusief de verzorgingsstructuur en de opleiding en scholing in arbeidsorganisaties; kennis van en inzicht in onderwijs- en leerprocessen in scholen en arbeidsorganisaties; inzicht in de problemen die zich voordoen bij het opzetten en uitvoeren van onderwijskundig wetenschappelijk onderzoek en de ethische vraagstukken die daarbij een rol spelen; het vermogen om diagnoses, plannen en adviezen te kunnen uitwerken op het gebied van onderwijsbeleid, schoolorganisaties, onderwijs- en opleidingsprogramma s; kennis van methoden van evaluatieve, waaronder beroepsethische, afweging met betrekking tot de praktische beroepsuitoefening als onderwijskundige; actieve en toepasbare kennis op het gebied van de Onderwijskunde. 4. Afgestudeerden van de Lerarenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam met de Academische Route kunnen tot de masteropleiding Onderwijskunde toegelaten worden. De inhoud van deze route is gelijk aan die van het schakelprogramma in Artikel A2.2 van deze regeling. Als het diploma en/of de Academische Route langer dan twee jaar geleden is behaald, besluit de Examencommissie of een kandidaat wordt toegelaten tot de masteropleiding. Artikel Schakelprogramma 1. Voldoet een toelatingsverzoek naar het oordeel van de examencommissie niet aan de gestelde eisen, maar kan daar redelijkerwijs binnen de termijn van één jaar wel aan worden voldaan, dan wordt verzoeker in staat gesteld middels een aanvullend schakelprogramma aan die eisen te voldoen. De omvang van dit schakelprogramma bedraagt maximaal 60 studiepunten. 2. De schakelprogramma s bestaan uit onderdelen die vergelijkbaar zijn met onderdelen van de bacheloropleiding als een noodzakelijke aanvulling op het behaalde universitaire- of hbodiploma teneinde aan de toelatingseisen van het gewenste mastertraject te kunnen voldoen. Het behalen van een vastgelegd schakeltraject leidt niet tot het bachelordiploma of de daarbij horende graad, maar tot een toelatingsbeschikking tot het bijbehorende mastertraject. Voor de toelating tot een mastertraject moeten zij tevens twee colloquiumpunten, zoals beschreven in artikel 3.14, lid 7, van deel A van deze regeling behaald hebben. 3. Bij de aanvraag van toelating tot een schakelprogramma dient naast een kopie van desbetreffend universitair of hbo-bachelordiploma tevens een bewijs bijgesloten te worden waaruit blijkt dat kandidaat beschikt over kennis van wiskunde op minimaal eindexamenniveau havo (havo-diploma met wiskunde als eindexamenvak met minimaal een 6 afgesloten- of wiskundecertificaat van erkende opleidingsinstelling - Boswell-Bèta, opleiding Psychologie UvA of staatsexamen). Om de programmaonderdelen met vrucht te kunnen volgen wordt echter wiskunde op eindexamenniveau vwo voorondersteld. Tot 1 mei kan men een verzoek tot toelating doen aan de examencommissie Master Onderwijskunde, Nieuwe Prinsengracht 130, 1018 VZ Amsterdam. 4. Alvorens de inschrijving tot een schakelprogramma kan plaatsvinden, dienen kandidaten verplicht een intakeprocedure doorlopen te hebben. In de intakeprocedure zal nagegaan worden of sprake is van voldoende voorkennis op het gebied van het onderwijskundig veld en van voldoende academische vaardigheden om het schakelprogramma te kunnen volgen. Indien zulks niet het geval is, zal vóór inschrijving en toelating tot het standaard schakeltraject van 60 punten een door de opleiding vastgesteld tentamen met succes moeten worden afgelegd (zie voor de wiskunde-eis tevens lid 2). 5. Afgestudeerden van universitaire lerarenopleidingen of hbo-opleidingen in de sector Onderwijs en hbo-pedagogiek (lerarenvariant) kunnen na een afgeronde intakeprocedure 5

6 toegelaten worden tot een standaard schakelprogramma van 57 punten. Als deze studenten in het bezit zijn van het minorcertificaat van de minor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (30 EC) kunnen zij in aanmerking komen voor vrijstellingen binnen de methodenleer- en statistiekonderdelen van het schakelprogramma. Als het bachelordiploma en/of de minor langer dan twee jaar geleden is behaald, besluit de ExamenCommissie of een kandidaat wordt toegelaten tot het schakelprogramma. 6. Afgestudeerden van overige universitaire opleidingen en hbo-opleidingen (op het terrein van gezondheidszorg, gedrag en maatschappij en personeel en arbeid) kunnen in aanmerking komen voor een individueel schakelprogramma afhankelijk van de vooropleiding. 7. Het standaard schakelprogramma Onderwijskunde bestaat uit de onderdelen: Beschrijvende statistiek (6) Toetsende statistiek (6) Empirisch onderzoek/methodologie (6) Kwalitatief onderzoek (6) Wetenschapsfilosofie (3) Onderwijskunde Theorie en contexten I (6) Curriculumstudies (6) Schoolorganisatie (6) Onderwijsbeleid (6) Schakel Onderzoekspracticum (6) Artikel 2.3 Nederlandse taal Voor toelating tot de master Onderwijskunde voldoen bezitters van een buitenlands diploma aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal nadat het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2), programma II, met goed gevolg is afgelegd, dan wel door het verkrijgen van een vrijstelling voor het afleggen van dit examen. Artikel 2.4 Toelatingsprocedure 1. De toelating tot de opleiding is opgedragen aan de examencommissie van de opleiding. 2. Met het oog op de toelating tot de opleiding stelt de examencommissie een onderzoek in naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de kandidaat. De commissie betrekt bij haar onderzoek de kennis van de taal waarin het onderwijs wordt verzorgd. In aanvulling op schriftelijke bewijzen van de gevolgde opleiding(en) kan de commissie bepaalde kennis, inzicht en vaardigheden laten toetsen door deskundigen in of buiten de universiteit. 3. Een toelatingsverzoek dient uiterlijk 1 mei voorafgaand aan de start van het collegejaar te worden ingediend bij de examencommissie. In bijzondere gevallen kan de examencommissie een na deze sluitingsdatum ingediend verzoek in behandeling nemen. 4. De examencommissie beslist binnen zes weken na ontvangst van het verzoek. Indien het verzoek is ingediend binnen de academische recesperiode, beslist deze binnen zes weken na het reces. De student wordt van de beslissing schriftelijk in kennis gesteld. Een afwijzende beslissing wordt gemotiveerd. 5. De toelating wordt verleend onder de voorwaarde dat de kandidaat uiterlijk op de betreffende begindatum van de opleiding zal voldoen aan de in artikel 2.1 in deel A van deze regeling bedoelde eisen ten aanzien van kennis en vaardigheden, zoals die blijken uit getuigschriften van door hem gevolgde opleidingen. 6. De kandidaat ontvangt een toelatingsbewijs dan wel een afwijzende beslissing. Hiertegen is beroep mogelijk bij het College van beroep voor de examens. Artikel 2.5 Instroommoment 1. Aanvang van de opleiding is uitsluitend mogelijk met ingang van het eerste semester van een studiejaar ( september ). Voor het in dit lid genoemde instroommoment geldt dat er sprake is van een studeerbaar onderwijsprogramma dat in de nominale duur volledig afgerond kan worden. 2. Bij aanvang van de opleiding dient het bachelor programma, dan wel schakelprogramma dat toegang geeft tot de opleiding volledig te zijn afgerond. 6

7 3. Studenten kunnen zich voor de master inschrijven tot 1 september Hoofdstuk 3 Toetsing en examinering Artikel 3.1a Algemeen 1. Tijdens het studieonderdeel wordt getoetst of de student in voldoende mate de gestelde leerdoelen heeft bereikt. 2. In de studiehandleiding staat beschreven aan welke vereisten de student moet voldoen om het studieonderdeel met succes af te ronden en welke de criteria zijn waarop de student beoordeeld wordt. 3. In het Reglement van de examencommissie ex artikel 7.12b van de wet staat de gang van zaken bij toetsing beschreven. 4. Alle tentamens worden afgenomen in de Nederlandse taal. Op verzoek van de student kan de examencommissie besluiten om student te tentamineren in een andere dan de Nederlandse taal. 5. Op verzoek van de student kan de examencommissie toestaan dat een toets op een andere wijze dan in de studiehandleiding is bepaald, wordt afgenomen. 6.. De student heeft recht op toelichting op de beoordeling van elk gemaakt tentamen. De toelichting dient gegeven te worden vóór de volgende toetsgelegenheid of in geval van een eindtoets (uiterlijk) binnen de gestelde termijn voor inzage, zie deel A van deze regeling, artikel 3.8, lid 1. Artikel 3.1b - Examinatoren 1. Een examinator is een medewerker die door de directeur van de Graduate School belast is met de verzorging van het onderwijs in een onderdeel en die verantwoordelijk is gesteld voor het afnemen van het desbetreffend examenonderdeel, alsmede voor het vaststellen en ondertekenen van de uitslag. 2. De examencommissie stelt jaarlijks een lijst van examinatoren vast, die bevoegd zijn om tentamens en examens af te nemen. Elke examinator plaatst op deze lijst zijn handtekening en paraaf. Deze lijst wordt gedeponeerd en ligt ter inzage op de onderwijsadministratie. 3. In het geval er meerdere examinatoren belast zijn met het afnemen van tentamens binnen een examenonderdeel, zorgt de coördinator van het desbetreffend onderdeel voor een examinator die verantwoordelijk is voor een goede gang van zaken en de orde tijdens het tentamen. Desbetreffende coördinator is tevens belast met de bepaling van de einduitslag. Artikel 3.2 Inschrijving en deelname tentamens. 1.Elke student dient zich voor de eerste tentamengelegenheid aan te melden. De student meldt zich aan voor de eerste tentamengelegenheid middels inschrijving voor het onderdeel. De aanmeldingsprocedure wordt beschreven op de website in de A-Z lijst bij Vak- en tentamenaanmelding. Indien de aanmelding niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden, kan deelname aan het tentamen worden geweigerd. Voor een eventueel hertentamen wordt elke student, die het onderdeel bij de eerste gelegenheid niet behaald heeft, door de onderwijsadministratie aangemeld via het studenteninformatiesysteem (SIS). 2. Aan de tentamens van de master mag uitsluitend worden deelgenomen door studenten die ex artikel 2.1 zijn toegelaten tot de master en hebben voldaan aan alle inschrijf- en aanmeldingsverplichtingen en door de masterstudenten die in deel B van deze regeling, ex artikel 3.1 lid 2 zijn toegelaten. 3. Indien een student aangemeld is voor een tentamen, maar niet deelneemt aan dit tentamen, zal het judicium NAP (Niet aanwezig met poging) worden toegekend. Dit kan worden voorkomen als de student zich voor de tentamengelegenheid afmeldt via SIS. 7

8 Artikel 3.3 Toetsmomenten 1. De toetsgelegenheden van een onderdeel worden voor alle studenten op hetzelfde tijdstip gehouden. 2. Tot het afleggen van een tentamen wordt per jaar tweemaal de gelegenheid gegeven, met dien verstande dat a) het eerste tentamen van een onderdeel wordt afgenomen binnen het semester waarin het onderwijs in dat onderdeel wordt verzorgd, b) tussen de eerste en tweede tentamengelegenheid van een zelfde onderdeel een periode ligt van tenminste zes en ten hoogste twintig weken, behoudens in geval van een individueel tentamen volgens afspraak. Deze tweede gelegenheid wordt in elk geval gegeven voor 31 juli in het studiejaar waarin het desbetreffende onderwijs wordt verzorgd. 3. In geval van een paper, verslag, opdracht of scriptie, zoals beschreven in deel A van deze regeling, artikel 3.4, lid 3, is de herkansing in de vorm van revisie. Indien een paper, verslag, opdracht of scriptie met een voldoende beoordeeld is, zoals in artikel 3.6, lid 2, is vastgelegd, mag deze eveneens herkanst worden. 4. In bijzondere gevallen kan de examencommissie toestaan dat ten voordele van de student wordt afgeweken van het in het vorige lid bepaalde. 5. De tentamendata worden aan het begin van het studiejaar onder voorbehoud vastgesteld en gepubliceerd op de website door of onder verantwoordelijkheid van de examencommissie, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. Tot twee maanden voor het tentamen kunnen wijzigingen doorgevoerd worden waarvan studenten op de hoogte worden gesteld via de website en via de Blackboardomgeving van het betreffende onderdeel. Artikel 3.4a - Vorm tentamens 1. Het tentamen betreft een onderzoek naar kennis, inzicht en vaardigheden van de student. Ook in het geval dat meerdere studenten gezamenlijk aan een tentamen werken (b.v. paper, verslag), dient het tentamen zodanig te worden afgelegd, dat een onderzoek naar de individuele prestaties van elke student mogelijk is. 2. De tentamens worden schriftelijk afgelegd, tenzij in de studiehandleiding is aangegeven dat mondeling of anderszins wordt getentamineerd. 3. De opleiding kent de volgende tentamenvormen: type schriftelijk tentamen take-home tentamen mondeling tentamen opdracht paper verslag reflectieverslag mondelinge presentatie beschrijving een schriftelijk onderzoek naar de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van de student; de student geeft een schriftelijk antwoord op de door de examinator gestelde vragen; het tentamen wordt meestal collectief gemaakt in een bepaalde ruimte een schriftelijk tentamen waarbij de student alle gewenste informatiebronnen kan raadplegen; het tentamen wordt veelal thuis gemaakt; het tentamen wordt beschikbaar gesteld op een vastgesteld tijdstip en moet binnen en van tevoren vastgestelde periode worden ingeleverd een mondeling onderzoek naar de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van de student; de student geeft een mondeling antwoord op de door de examinator mondeling gestelde vragen beantwoording van vragen bij de studiestof of uitvoering van een bepaalde procedure tekst waarin de student een bepaald probleem of een bepaalde casus, theorie of vraag behandelt tekst waarin de student verslag doet van de uitvoering van een bepaalde opdracht verslag over het eigen leerproces mondelinge presentatie over een uitgevoerde opdracht of een uitgevoerd onderzoek 8

9 onderzoeksvoorstel uitvoering onderzoek scriptie review interview een voorstel tot uitvoering van een onderzoek, gericht op het verzamelen en/of analyseren van empirisch, historisch of theoretisch materiaal naar aanleiding van een theorie- of praktijkgerichte vraagstelling het uitgevoerde onderzoeksproces, gericht op het verzamelen en/of analyseren van empirisch, historisch of theoretisch materiaal naar aanleiding van een theorie- of praktijkgerichte vraagstelling de individuele verslaglegging van het uitgevoerde onderzoeksproces, gericht op het verzamelen en/of analyseren van empirisch, historisch of theoretisch materiaal naar aanleiding van een theorie- of praktijkgerichte vraagstelling evaluatief verslag van een onderzoeksvoorstel, paper of artikel verzameling van gegevens middels het mondeling stellen van vragen 4. De beoordeling van een verplichte praktische oefening omvat de beoordeling van de onderdelen van de praktische oefening, al dan niet in combinatie met een afsluitend tentamen. Het onderdeel Stage wordt afgesloten met een stageverslag. 5. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de student daartegen bezwaar maakt dan wel de examencommissie of de examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald. 6. Mondeling wordt niet meer dan een persoon tegelijk getentamineerd, tenzij de examinator en de student, met goedkeuring van de examencommissie, anders overeenkomen. In geval twee of meer personen tegelijk worden geëxamineerd, ziet de examencommissie erop toe dat deze personen individueel worden beoordeeld. Artikel 3.4b - Orde tijdens het tentamen 1. De examinator of namens hem de surveillant ziet erop toe dat het schriftelijk tentamen in goede orde verloopt. 2. De student dient tijdig aanwezig te zijn en is verplicht zich te legitimeren met het bewijs van inschrijving (digitaal) in het desbetreffende studiejaar. 3. Aanwijzingen van de examinator of surveillant die voor, tijdens of onmiddellijk na afloop van het tentamen worden gegeven, dienen door de student prompt te worden opgevolgd. 4. Het is verboden tijdens het afleggen van het tentamen van ander materiaal gebruik te maken dan door de examinator is toegestaan. 5. Een student die niet voldoet aan de bepalingen van het onder lid 2 t/m 4 gestelde, kan worden uitgesloten van verdere deelname aan het tentamen. Hiervan wordt door de surveillant t.b.v. de examencommissie een verslag gemaakt. De uitsluiting heeft ten minste tot gevolg dat geen uitslag wordt vastgesteld. De student wordt tijdig in de gelegenheid gesteld te worden gehoord door de examencommissie. 6. Laatkomers worden tot een tentamen toegelaten tot ten hoogste 30 minuten na de aanvang van het tentamen. Indien een student door overmacht niet binnen deze tijdslimiet aanwezig kan zijn beslist de examinator of namens hem de surveillant, of zij alsnog tot het tentamen wordt toegelaten. 7. Studenten mogen de zaal waar het tentamen wordt afgenomen niet verlaten binnen 30 minuten na aanvang van het tentamen. De examinator kan ertoe besluiten dat studenten de zaal waar het tentamen wordt afgenomen voorts niet mogen verlaten binnen 15 minuten voor het einde van het tentamen. 8. Nadat studenten de zaal hebben verlaten, worden geen laatkomers meer tot het tentamen 9

10 toegelaten. 9. Studenten die tijdens het tentamen in het bezit blijken te zijn van een mobiele telefoon of andere elektronische apparatuur die niet uitgeschakeld is, kunnen worden uitgesloten van verdere deelname aan het desbetreffende tentamen. Ook kunnen sancties op grond van de Fraude en plagiaatregeling worden opgelegd. De examinator stelt nadere regels indien specifieke elektronische apparatuur is toegestaan ten behoeve van het afleggen van het tentamen. 10. Bij inlevering van het gemaakte tentamen dient de student een tentamenkandidatenlijst te tekenen, die door de onderwijsbalie aan de surveillant wordt afgegeven. 11. De duur van het tentamen wordt van tevoren bekend gemaakt en is zodanig dat de student, naar redelijke maatstaven gemeten, voldoende tijd heeft om de vragen te beantwoorden. 12. De tentamenopgaven mogen uitsluitend na toestemming van de examinator door de student na afloop van het tentamen worden meegenomen. 13. Bij klachten over de gang van zaken bij een tentamen kan de student zich wenden tot de examencommissie. Artikel Vaststelling en bekendmaking uitslag 1. De examinator stelt direct na afloop van een mondeling tentamen de uitslag vast en maakt deze bekend aan de student. Tevens draagt de examinator er zorg voor dat de onderwijsadministratie van de Graduate School op dezelfde dag een schriftelijke kennisgeving van de uitslag ontvangt. De examinator maakt hierbij uitsluitend gebruik van de daartoe bestemde uitslagformulieren. 2. De coördinator van het onderdeel stelt de einduitslag van een examenonderdeel zo snel mogelijk vast, maar in ieder geval binnen 20 werkdagen na de dag waarop het tentamen of het laatste deeltentamen is afgelegd en voorziet de onderwijsadministratie direct van een geautoriseerd overzicht van de einduitslagen, ten behoeve van de bekendmaking van de uitslag aan de student. Als de academische recesperiode tussen kerst en nieuwjaar tijdens de nakijktermijn valt, moet de uitslag bekend zijn binnen 20 werkdagen met aftrek van de recesperiode. De decaan kan in bijzondere gevallen toestaan dat van deze termijn wordt afgeweken. De uitslag moet minstens tien werkdagen voor een mogelijke herkansing bekend worden gemaakt. 3. Binnen een twee werkdagen na ontvangst van de uitslagen worden deze door de onderwijsadministratie ingevoerd in het studenten informatie systeem (SIS). Als bewijs van deze invoering ontvangt de student terstond een met daarin de beoordeling van het afgelegde tentamen. 4. In de verklaring via omtrent de uitslag van een tentamen wordt de student gewezen op de beroepsmogelijkheid bij het College van beroep voor de examens. 5. In geval een tentamen een scriptie is, als bedoeld in deel A van deze regeling, artikel 3.4a lid 3, wordt de student gewezen op het feit dat de scriptie wordt voorgelegd aan een tweede beoordelaar. In dat geval stelt de examinator de definitieve uitslag vast nadat hij kennis heeft genomen en de student kennis heeft kunnen nemen, van het oordeel van de tweede beoordelaar. De kennisgeving van de uitslag van de scriptie wordt ondertekend door beide beoordelaars. 6. De uitslag voor de scriptie wordt pas geregistreerd als de scriptie via het plagiaatdetectieprogramma Ephorus is ingeleverd en nadat een digitale versie van de scriptie door de onderwijsadministratie is ontvangen. 7. De bewijsstukken omtrent de uitslag van een tentamen worden door de onderwijsadministratie gearchiveerd en minimaal dertig jaar bewaard. 8. De opgaven en door student gemaakte uitwerkingen van die opgaven worden door de examinator tenminste twee jaar na verwerking van de uitslag bewaard. 9. Masterscripties worden ten minste zeven jaar bewaard. 10. Indien de student het niet eens is met de beslissing van een examinator, dan wel indien sprake is van een verstoorde verhouding tussen examinator en student, kan bemiddeling van de examencommissie gevraagd worden. 11. Een student kan beroep aantekenen tegen de uitslag bij het College van beroep voor de examens binnen een termijn van zes weken na bekendmaking van de uitslag. Ook kan een verzoek tot herbeoordeling worden ingediend bij de examinator. Een verzoek tot herbeoordeling schort de 10

11 termijn voor het indienen van een beroepschrift niet op. 12. Een met goed gevolg afgelegd tentamen kan opnieuw worden afgelegd. In het studenteninformatiesysteem (SIS) worden de studiepunten toegekend aan de laatst behaalde uitslag. Artikel Cijfers 1. Cijfers worden gegeven op een schaal van 1 tot en met 10. Eindcijfers worden gegeven met maximaal één decimaal achter de komma. Tevens kunnen de judicia AVV (Aan Verplichtingen Voldaan), NAV (Niet Aan Verplichtingen voldaan) en NAP (Niet Aanwezig met Poging) gegeven worden. 2. De eindbeoordeling van een onderdeel is voldoende bij een 5,5 of hoger. De eindcijfers 5,1 tot en met 5,9 worden niet toegekend. 3. Bij deeltoetsingen wordt de eindbeoordeling bepaald op basis van een (gewogen) gemiddelde van de samenstellende delen. Daarbij worden deelcijfers tussentijds niet afgerond. Er wordt geen minimumeis gesteld aan het niveau waarop de afzonderlijk deeltoetsen worden afgesloten, tenzij dit voor aanvang van het onderdeel is goedgekeurd door de examencommissie en is opgenomen in de studiehandleiding. Tussen de uitslag van een deeltentamen en de datum van een volgend deeltentamen dienen tenminste vijf dagen te zitten 4. De laatst behaalde uitslag is bepalend voor het eindresultaat. Artikel Geldigheidsduur tentamen 1. De geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens en examens is onbeperkt, met inachtneming van het onder lid 2 bepaalde. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de examencommissie voor een onderdeel dat langer dan drie jaar geleden met goed gevolg is afgelegd een aanvullend of vervangend tentamen opleggen, alvorens student wordt toegelaten tot het afleggen van het masterexamen. 3. Om in aanmerking te komen voor vrijstelling van tentamens overeenkomstig artikel 3.9 van deel A van deze regeling moet het tentamen of examen op grond waarvan de vrijstelling wordt aangevraagd niet langer dan vijf jaar geleden zijn behaald. Indien desbetreffend examen of tentamen langer dan vijf jaar geleden is afgelegd, kan de examencommissie verzoeken om aanvullende informatie waaruit blijkt dat kandidaat de destijds verworven kennis, inzicht of vaardigheden actueel heeft behouden. 4. Indien de afsluiting van een onderdeel bestaat uit meerdere tentamenvormen, worden deze afzonderlijk beoordeeld en bepalen deze deelresultaten tezamen het eindcijfer. Deelresultaten zijn geldig gedurende één studiejaar. Uitzondering hierop zijn resultaten van schriftelijke deeltentamens, zoals beschreven in deel A van deze regeling artikel 3.4a, lid 3. Deelresultaten van schriftelijke tentamens vervallen indien bij de eerste tentamengelegenheid deze gezamenlijk een onvoldoende resultaat opleveren en het eindcijfer van het onderdeel onvoldoende is. De herkansing van deeltentamens in de vorm van schriftelijke tentamens is altijd overkoepelend; schriftelijke tentamens kunnen niet in delen worden herkanst. In uitzonderlijke gevallen kan een deelresultaat langer gehandhaafd blijven, mits dit vooraf door de examencommissie is goedgekeurd, in de studiehandleiding is opgenomen en een maximale duur betreft van hooguit een extra studiejaar. Artikel 3.8 -Inzagerecht en nabespreking 1. Indien een tentamen schriftelijk is afgenomen, verleent de examinator tot 30 dagen nadat de uitslag is meegedeeld op verzoek inzage aan de geëxamineerde in het beoordeelde werk. De geëxamineerde kan tegen kostprijs kopieën (doen) maken van het beoordeelde werk, en de bij de beoordeling gehanteerde normen. Kopieën van het beoordeelde werk kunnen uitsluitend gemaakt worden door de onderwijsadministratie. 2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke belanghebbende kennis nemen van vragen en opdrachten van de desbetreffende toets, alsmede van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. 11

12 3. De inzage of de kennisneming geschiedt op een door de examinator te bepalen plaats en tijdstip, mogelijk in de vorm van een responsiecollege, tenzij de examencommissie een vaste plaats en tijdstip heeft aangewezen. Plaats en tijdstip dienen ruim van tevoren te worden bekendgemaakt, in ieder geval uiterlijk op de dag van toetsing van het desbetreffende onderdeel. Studenten krijgen voldoende tijd tijdens het inzagemoment. 4. Indien de student aantoont door overmacht verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt haar een andere mogelijkheid geboden, zo mogelijk binnen de in het eerste lid genoemde termijn. Artikel Vrijstelling 1. De examencommissie kan n.a.v. een schriftelijk verzoek van een student vrijstelling verlenen voor het afleggen van een of meer examenonderdelen, indien de student een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel van een universitaire of hogere beroepsopleiding heeft voltooid. 2. De examencommissie beslist binnen zes weken na ontvangst van het verzoek. Indien het verzoek is ingediend binnen de academische recesperiode, beslist deze binnen zes weken na het reces. De student wordt van de beslissing schriftelijk in kennis gesteld. Een afwijzende beslissing wordt gemotiveerd. 3. Bij bijzondere omstandigheden kan de examencommissie de beslissing voor ten hoogste veertien dagen verdagen. In het geval het verzoek samenvalt met het kerstreces, kan de termijn met ten hoogste de termijn van het kerstreces worden verdaagd. Van de verdaging wordt tijdig schriftelijk mededeling gedaan aan de student. Artikel 3.10 Masterscriptie 1. De directeur van de Graduate School wijst in overleg met het afdelingshoofd een examinator aan. 2. De afsluitende scriptie wordt beoordeeld door de begeleider en een tweede beoordelaar. Het eindcijfer wordt bepaald door de begeleider na overleg met de tweede beoordelaar. Indien de tweede beoordelaar het oneens is met het eindcijfer, kan de beoordeling voorgelegd worden aan de examencommissie. 3. Het onderdeel masterscriptie wordt als volgt getentamineerd: onderzoek en verslaglegging, en een openbare presentatie van het onderzoek. 4. De eisen waaraan de scriptie moet voldoen, de wijze van en criteria voor beoordeling alsmede de begeleiding staan vermeld in de studiehandleiding scriptie, die beschikbaar wordt gesteld op de w blackboardomgeving van het onderdeel en op de website in de A-Z lijst bij Studiehandleidingen. Artikel 3.11 Fraude en plagiaat 1. Het bepaalde in de Fraude- en plagiaatregeling studenten UvA is onverkort van toepassing en maakt onderdeel uit van de onderwijs- en examenregeling. De tekst van de regeling is na te lezen op in de A-Z lijst bij Plagiaat en Fraude.. 2. Aanvullend op het genoemde in lid 1 van dit artikel wordt zelfplagiaat tevens als plagiaat beschouwd. 3. Voor de detectie van plagiaat in teksten kan gebruik worden gemaakt van elektronische detectieprogramma s. Met het aanleveren van de tekst geeft de student impliciet toestemming tot het opnemen van de tekst in de database van het betreffende detectieprogramma. 4. Wanneer tijdens of na het afleggen van een tentamen fraude wordt geconstateerd of vermoed, wordt dit direct na het tentamen aan de student meegedeeld en vervolgens schriftelijk vastgelegd. De student wordt in de gelegenheid gesteld daar schriftelijk op te reageren. Alle betrokken stukken worden ter hand gesteld van de examencommissie. De examencommissie kan, gehoord de student en de desbetreffende examinator of surveillant, de student uitsluiten van verdere deelname aan de desbetreffende tentamengebeurtenis, waardoor geen uitslag wordt vastgesteld. Bovendien kan zij de student uitsluiten van alle tentamens bij de instelling, gedurende een periode van ten hoogste een jaar na constatering van de fraude. 12

13 Artikel Examen 1. De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast, zodra de uitslagen van alle door de student afgelegde toetsen en de daarmee verworven academische vorming zijn vastgesteld. 2. Alvorens de uitslag van het examen vast te stellen, kan de examencommissie zelf een onderzoek instellen naar de kennis van de student m.b.t. een of meer onderdelen of aspecten van de opleiding, indien en voor zover de uitslagen van de desbetreffende toetsen haar daartoe aanleiding geven. 3. Voor het behalen van het examen geldt als voorwaarde dat voor alle onderdelen een voldoende is behaald, overeenkomstig artikel 3.6 lid 2 in deel A van deze regeling. De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast. 4. Een getuigschrift kan slechts worden uitgereikt nadat is gebleken dat de student aan alle verplichtingen, waaronder de betaling van het collegegeld, heeft voldaan. 5. Het College van Bestuur bepaalt dat de officiële afstudeerdatum altijd op de laatste werkdag van de maand valt. 6. De examencommissie kan een judicium toekennen. De examencommissie kan het judicium cum laude toekennen indien: a) het onafgeronde gewogen gemiddelde oordeel (gewogen naar ec s) van de voor het examenprogramma behaalde onderdelen 8 of hoger is; b) de onderdelen stage en scriptie beide minimaal met een 8 beoordeeld zijn; c) geen der onderdelen van het verplichte examenprogramma beoordeeld is met een cijfer lager dan een 7; d) alle onderdelen van het verplichte examenprogramma behaald zijn in één toetspoging; e) in het geval van vrijstellingen in het onderwijsprogramma beoordeelt de examencommissie of het judicium cum laude wordt toegekend. f) Indien onderdelen met AVV zijn beoordeeld, worden deze niet meegenomen bij het berekenen van het gewogen gemiddelde. Artikel Graad Aan de student die het masterexamen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Master of Science verleend. De verleende graad wordt op het getuigschrift vermeld. Artikel 3.14 Getuigschriften en verklaringen 1. Indien de tentamens van onderdelen van de master overeenkomstig artikel 2.5 van deel B van deze regeling met goed gevolg zijn afgelegd, overeenkomstig artikel 3.6 lid 2 van deel A van deze regeling, is het masterexamen afgelegd en kan het getuigschrift worden aangevraagd. 2. Ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de examencommissie een getuigschrift uitgereikt. Bij het getuigschrift wordt een diplomasupplement in het Engels uitgereikt, ondertekend door de voorzitter van de examencommissie, waarop de onderdelen van het examen, de studielast en de beoordeling worden vermeld. 3. Het getuigschrift wordt ondertekend door of namens de voorzitter en de secretaris van de examencommissie en persoonlijk overhandigd aan de examinandus, die in het bijzijn van voorgenoemden haar handtekening plaatst op het getuigschrift. 4. Indien student naast de in artikel 2.5 van deel B van deze regeling genoemde onderdelen nog extra onderdelen aflegt, worden deze, indien goedgekeurd door de examencommissie, op de bijlage van het diploma afzonderlijk onder de kop Extra onderdelen vermeld. 5. De uitreiking van de getuigschriften vindt tenminste driemaal per jaar plaats op door de examencommissie vastgestelde data en volgens een door haar opgesteld protocol. De data worden gepubliceerd op de website in de A-Z lijst onder Diploma-aanvraag en uitreiking POW. 6. Degene die één of meer tentamens met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen getuigschrift kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd een door de examencommissie af te geven verklaring waarin in elk geval de tentamens zijn vermeld die door hem met goed gevolg zijn afgelegd. 7. Om het in dit artikel genoemde getuigschrift aan te kunnen vragen, dient de masterstudent tenminste vier colloquiumpunten te kunnen overhandigen. Colloquiumpunten kunnen worden 13

14 verkregen door het bijwonen van colloquia: wetenschappelijke bijeenkomsten waarin wetenschappelijke data worden gepresenteerd (bijvoorbeeld afstudeerpresentaties, oraties, promoties, lezingen of congressen). Maximaal de helft van het aantal colloquiumpunten mag buiten de opleiding worden behaald, de overige moeten binnen de opleiding worden behaald. De examencommissie beslist of aan een colloquium buiten de opleiding een colloquiumpunt wordt toegekend. De student moet daartoe na afloop van de bijeenkomst een bijeenkomstbeschrijving aanleveren evenals een bewijs van deelname. Aan presentaties wordt één colloquiumpunt toegekend, aan congressen of symposia kunnen door de examencommissie twee of drie colloquiumpunten worden toegekend.. Zie ook en kijk onder Agenda. Hoofdstuk 4 Studiebegeleiding en studievoortgang Artikel 4.1 studievoortgangsadministratie 1. De studieresultaten worden zodanig geregistreerd dat op elk moment inzicht verschaft kan worden in de studievoortgang van individuele studenten en groepen studenten in relatie tot het onderwijs- en examenprogramma van de opleiding. 2. De decaan van de faculteit is verantwoordelijk voor een goede registratie van de studieresultaten van de studenten. Hij draagt zorg voor een zodanige registratie van de studieresultaten dat twee keer per studiejaar aan elke student een overzicht verschaft kan worden van door haar behaalde resultaten, zie deel A van deze regeling, Artikel 3.5, lid 3. Daarnaast heeft iedere student na de registratie van de beoordeling van een examenonderdeel via SIS inzage in de uitslag van dat onderdeel. Artikel 4.2 studiebegeleiding 1. Studenten kunnen voor studiebegeleiding, waaronder de advisering over mogelijke studiewegen binnen en buiten de opleiding, een beroep doen op de studieadviseurs van de Graduate School zoals aangegeven in de studiegids. 2. De directeur ziet erop toe dat studenten die zijn ingeschreven voor het volgen van het door de opleiding verzorgde onderwijs door de docenten worden begeleid in overeenstemming met de daarvoor geldende facultaire begeleidingsnormen. De opleiding draagt zorg voor een adequate collectieve en/of individuele begeleiding van de studenten. Artikel 4.3 Studenten met een functiebeperking 1. Een student met een functiebeperking kan op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek, in te dienen bij de studieadviseur, in aanmerking komen voor aanpassingen in het onderwijs, de practica en tentamens. Deze aanpassingen worden zoveel mogelijk op hun individuele functiebeperking afgestemd, maar mogen de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van een vak of een tentamen niet wijzigen. In alle gevallen zal de student moeten voldoen aan de eindtermen van de opleiding. 2. Het in het eerste lid bedoelde verzoek wordt vergezeld van een aanbeveling van een studentendecaan. De aanbeveling is niet ouder dan twaalf weken en is mede gebaseerd op een recente verklaring van een arts of psycholoog. 3. Op verzoeken over aanpassingen van onderwijsorganisatie en -logistiek beslist de decaan of namens deze de onderwijsdirecteur dan wel opleidingsdirecteur. Op verzoeken voor aanpassingen die de tentaminering betreffen beslist de examencommissie. 4. Indien positief op een in het eerste lid bedoelde verzoek is beslist, maakt de student een afspraak met de studieadviseur om te bespreken hoe de voorzieningen worden vormgegeven. 5. Een verzoek tot aanpassing wordt geweigerd indien toekenning ervan een buitenproportioneel beslag legt op de organisatie of de middelen van de faculteit of universiteit. 6. Indien de beperking aanleiding geeft tot verlenging van de tijd waarbinnen het tentamen dient te worden afgelegd, verstrekt de examencommissie een verklaring, waaruit het recht op die verlenging blijkt. Indien een beperking aanleiding is tot het treffen van andere voorzieningen, kan 14

15 de studieadviseur de nodige maatregelen initiëren. 7. De verklaring, zoals bedoeld in het zesde lid is ten hoogste één jaar geldig. Op aanbeveling van een studentendecaan kan de geldigheidsduur worden verlengd. Artikel 4.4 Iudicium abuendi 1. Op grond van het bepaalde in artikel 7.42a van de wet kan de decaan of de examencommissie in uitzonderlijke gevallen het College van Bestuur verzoeken de inschrijving van een student voor een opleiding te beëindigen dan wel te weigeren, als die student door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de door hem gevolgde opleiding hem opleidt, dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening. 2. Indien jegens een student vermoedens van ongeschiktheid bestaan zoals omschreven in het eerste lid, stelt de examencommissie of de decaan een onderzoek in, waarvan de student onverwijld op de hoogte wordt gesteld. De examencommissie of de decaan brengt geen advies uit dan na zorgvuldige afweging van de betrokken belangen en nadat de betrokken student in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen Artikel 5.1 Hardheidsclausule In geval van aantoonbare onredelijkheid of onbillijkheid van overwegende aard kan de examencommissie toestaan dat ten voordele van de student wordt afgeweken van de bepalingen in de delen A of B van deze regeling. Artikel 5.2 Overgangsbepaling Voor de student die op de datum van de inwerkingtreding van deel A of deel B deze regeling een of meer examenonderdelen met goed gevolg heeft afgelegd, maar het examen nog niet geheel met goed gevolg heeft afgelegd en die in haar belangen geschaad wordt door bepalingen in de delen A of B van deze regeling die afwijken van bepalingen in oudere regelingen, wordt door de examencommissie een overgangsregeling vastgesteld, met inachtneming van hetgeen aangaande examens en examenonderdelen in de wet bepaald is. Artikel 5.3 Wijzigingen deel A 1.Wijzigingen van deel A van deze regeling worden door de decaan gehoord de opleidingscommissie en met in achtneming van de bevoegdheden van de medezeggenschapsorganen ter zake bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 2. Een wijziging van deel A van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belangen van de studenten daardoor niet worden geschaad. 3. Wijzigingen kunnen voorts niet ten nadele van de studenten van invloed zijn op de verleende goedkeuring van onderdelen van de opleiding, verleende vrijstellingen, de beslissing tot toelating tot (onderdelen van) de master, de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens, en enige andere beslissing krachtens deze regeling ten aanzien van een student genomen. Artikel 5.4 Bekendmaking De decaan draagt zorg voor een passende bekendmaking van de delen A en B van deze regeling tezamen en van de regels en richtlijnen van de Examencommissie als bedoeld in artikel 7.12b van de wet. De regeling is opvraagbaar via en staat vermeld in de studiegids (www.studiegids.uva.nl). 15

16 Artikel 5.5 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 september Aldus vastgesteld door de decaan van de Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen op

17 DEEL B Opleidingsspecifiek deel 17

18 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit een A en een B gedeelte. Dit opleidingsspecifieke gedeelte B hoort bij deel A van de regeling dat algemene bepalingen bevat met betrekking tot het onderwijs en de examens van de masteropleiding Onderwijskunde. Deze opleiding wordt verzorgd binnen de Faculteit der Maatschappij- en gedragswetenschappen, hierna te noemen: de faculteit. Deel B bevat opleidingsspecifieke bepalingen met betrekking tot de opleiding master Onderwijskunde. Hoofdstuk 2 Inhoud en inrichting van de opleiding Artikel 2.1 Doel van de opleiding en eindtermen 1. Met de opleiding wordt beoogd: het aanbieden van een wetenschappelijke opleiding die de afgestudeerde in staat stelt om als onderwijskundige op academisch werk- en denkniveau in een arbeidsorganisatie of als zelfstandige te functioneren. De studenten die de master voltooien zijn in staat zelfstandig en op onderzoeksmatige wijze zowel theoretische als praktijkrelevante onderwijskundige kennis te ontwikkelen. 2. Doelstellingen Kenmerkend voor de master in vergelijking met de bachelor is de nadruk op het vermogen om kennis te produceren. Dat kan onder meer via het verrichten van empirisch onderzoek; meta-analyses; het uitvoeren van literatuurvergelijkingen; herinterpretaties van bestaande kennis; toepassen van inzichten uit andere disciplines op de onderwijskunde. Veel belang wordt gehecht aan de kennisproductie via het zelfstandig uitvoeren van empirisch onderwijskundig onderzoek. Dit komt tot uitdrukking in de omvang van de scriptie die 24 EC bedraagt. In de bachelorscriptie moet de student ervan getuigen in staat te zijn op basis van literatuurstudie onderzoekbare vraagstellingen te formuleren. Tevens kent de bachelorstudent de problemen die zich voordoen bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek en kent zij de benodigde methoden en technieken. In de masterscriptie gaat het erom deze kennis te integreren en zelfstandig toe te passen. 3. Eindtermen De doelstellingen veronderstellen dat de studenten al een academische bachelor hebben gevolgd, of over daaraan gelijkwaardige kwalificaties beschikken. Naast en boven de algemene academische vaardigheden en vakspecifieke kennis en vaardigheden op het gebied van de onderwijskunde, leidend tot de toelating in de master ex. artikel 8 WHW, dient de student die de master heeft afgerond: Kennis en inzicht De afgestudeerde heeft grondige en specialistische kennis van en inzicht in: 1. theorieën en bevindingen én van methoden en technieken binnen de onderwijskunde alsmede van onderwerpen binnen of buiten de onderwijskunde die voor gebruik van genoemde theorieën en bevindingen van belang zijn. Toepassen kennis en inzicht De afgestudeerde is in staat tot: 2. het toepassen van onderwijskundige kennis binnen een voor de onderwijskunde relevant werkterrein en dit te relateren aan empirisch onderzoek en theoretische posities binnen de onderwijskunde. Oordeelsvorming De afgestudeerde is in staat om: 3. nieuwe kennis met betrekking tot de sturing en inrichting van onderwijs te produceren; 4. zelfstandig empirisch onderwijskundig onderzoek uit te voeren; 18

19 5. complexe onderwijskundige vraagstukken vanuit verschillende theoretische perspectieven te analyseren en empirisch te onderbouwen. Communicatie De afgestudeerde is in staat om: 6. te rapporteren over (de analyse van) complexe onderwijskundige vraagstukken, aan vakgenoten en aan een breder publiek. Leervaardigheden De afgestudeerde heeft: 7. bereidheid tot het herzien van eigen standpunten in de beroepssituatie. Artikel 2.2 Vorm van de opleiding De opleiding wordt voltijds verzorgd. De master is zowel in voltijd- als deeltijdtempo te volgen. Het cursorisch onderwijs wordt zowel overdag als in de avonduren aangeboden. Stage- en scriptiebegeleiding vinden overdag plaats. Voltijdstudenten worden geacht 5 dagen per week beschikbaar te zijn voor studieactiviteiten, voor deeltijdstudenten is dat minimaal 2,5 dag per week. De cursusduur van de master bedraagt 1 jaar in voltijdtempo en 2 jaar in deeltijdtempo. Artikel 2.3 Taal waarin de opleiding wordt verzorgd 1. De opleiding wordt grotendeels in het Nederlands verzorgd. De literatuur is zowel Nederlandsals Engelstalig. 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan de Graduate School besluiten om ook onderwijsonderdelen in het Engels in het aanbod op te nemen indien de specifieke aard, de inrichting of kwaliteit van het onderwijs daartoe noodzaakt. Artikel 2.4 Omvang van de opleiding 1. De opleiding heeft een studielast van 60 studiepunten en kent een afsluitend masterexamen. Eén studiepunt is gelijk aan 28 uren studieactiviteiten. 2. Voor de berekening van de studielast worden de volgende normen gehanteerd: Deelname aan het onderwijs. Voor het volgen van onderwijs worden minimaal 21 contacturen per onderdeel van 6 studiepunten gerekend, met uitzondering van het onderdeel scriptie. Literatuurstudie. Als norm geldt 6 bladzijden per uur. Artikel Onderwijsprogramma 1. Binnen de master wordt een accent gelegd op: Sturing en inrichting van onderwijs en opleiding. 2. De opleiding is als volgt samengesteld: algemeen verplichte onderdelen 60 punten. Deze bestaan uit de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast. Naam onderwijsonderdeel Aantal Studiepunten Onderwijs en diversiteit 6 Beleid en organisatie van onderwijs 6 Onderwijsleerprocessen 6 Masterclass onderwijs onderzoek 6 Stage 12 Masterscriptie 24 Artikel 2.6 Onderdelen elders 1. Onderdelen die tijdens de opleiding elders worden behaald, kunnen uitsluitend met toestemming van de examencommissie worden ingebracht in het examenprogramma van de student. 19

20 2. Voor onderdelen die voorafgaand aan de start van de masteropleiding zijn behaald aan een instelling voor hoger onderwijs, kan slechts op grond van artikel 3.9 van deel A van deze regeling vrijstelling worden verleend. 3. Bij onderdelen die tijdens de opleiding in het buitenland worden behaald en zijn goedgekeurd door de examencommissie, wordt het judicium AVV toegekend. Artikel Vrij onderwijsprogramma 1. De student heeft de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een eigen onderwijsprogramma samen te stellen dat afwijkt van de onderwijsprogramma s zoals vermeld in artikel 2.5 van deel B van de regeling. De samenstelling van een dergelijk programma behoeft de goedkeuring van de examencommissie. 2. Een vrij onderwijsprogramma heeft een omvang van 60 EC en dient te bestaan uit: onderdelen uit de programma s van de master Onderwijskunde met een omvang van minimaal 12 studiepunten; onderdelen uit de programma s van de masterfase van alle opleidingen verzorgd door de UvA of één der overige Nederlandse of buitenlandse universiteiten met een omvang van 24 studiepunten; een scriptie met een omvang van (minimaal) 24 studiepunten. 3. Bovendien gelden de volgende voorwaarden: het programma bestaat uit een samenhangend cluster, waaruit duidelijk de specifieke belangstelling van de student blijkt. de scriptie heeft een onderwijskundig relevant onderwerp en wordt beoordeeld door een aan de Graduate School verbonden en tekenbevoegde examinator; 4. Indien alle tentamens van het vrij onderwijsprogramma overeenkomstig artikel 3.6 lid 2 van deel A van deze regeling met goed gevolg zijn afgelegd, is het masterexamen afgelegd en kan het getuigschrift worden aangevraagd. Aan de afgestudeerde wordt de graad Master of Science (MSc) verleend. Hoofdstuk 3 Onderwijs Artikel Deelname aan het onderwijs en voorrangregels 1. In beginsel mag iedere in de master ingeschreven student deelnemen aan het onderwijs en de onderwijsonderdelen. 2. Masterstudenten van andere opleidingen aan een Nederlandse universiteit kunnen, na goedkeuring van de Examencommissie, tot bepaalde onderdelen van de master worden toegelaten, met uitzondering van de afstudeeronderdelen. 3. Elke student dient zich voor elk studieonderdeel aan te melden. Voor het deelnemen aan het onderwijs dient de aanmelding plaats te vinden in de in de digitale studiegids aangegeven periode en volgens de aldaar aangegeven procedure. Indien de aanmelding niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden, wordt deelname aan het onderwijs geweigerd. 4. Toelating voor de cursussen met een beperkte capaciteit vindt plaats op basis van vooraf vastgestelde en gepubliceerde toelatingscriteria en voorrangsregels, met dien verstande dat voor de opleiding ingeschreven studenten voorrang genieten bij de cursussen die behoren tot het verplichte deel van hun opleiding. 5. Voor elk onderdeel dat door de opleiding wordt verzorgd wordt uiterlijk veertien dagen voor aanvang van het onderdeel een studiehandleiding digitaal aan de studenten ter beschikking gesteld via de Blackboardomgeving van het onderdeel. Hierin komen leerdoelen, globale inhoud, onderwijsvorm, literatuur (per bijeenkomst) en tentaminering uitvoerig aan de orde, alsmede wordt aangegeven of er een aanwezigheidsplicht geldt voor de bijeenkomsten van het onderdeel. Artikel 3.2 Volgorde en ingangseisen 20

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde 2012-2013

OER. Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde 2012-2013 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Graduate School of Child Development and Education Onderwijs- en studentenzaken POW Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam T 020 525 1251 F 020 525

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 Master Pedagogische wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 Master Pedagogische wetenschappen 0 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Graduate School of Child Development and Education Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 Master Pedagogische wetenschappen DEEL A Algemeen deel 2

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN

REGELS EN RICHTLIJNEN Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College and Graduate School of Child Development & Educational Sciences REGELS EN RICHTLIJNEN 2016-2017 VAN DE EXAMENCOMMISSIE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief 2012-2013 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2009-2010

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg Versie vastgesteld FR 29-5-2008 Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen I. Regels en Richtlijnen Examens en Tentamens De Examencommissie van de bacheloropleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Engelse Taal en Cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN model onderzoeksmaster ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Letterkunde en Literatuurwetenschap 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Historische Wetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Historische Wetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Historische Wetenschappen 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTERopleidingen A. Model facultair deel B. Model opleidingsspecifiek deel Vastgesteld door het College van Bestuur bij besluitnummer 2015cb0144, d.d. 6 mei 2015 Inleiding

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisatie (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisatie (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisatie (BCO) Internationale

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010.

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. Artikel 1 Definities 1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen 2013-2014

Faculteit der Sociale Wetenschappen 2013-2014 Deel 1 Algemeen deel masteropleidingen faculteit Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling 1. Deze onderwijs- en examenregeling is van toepassing op de initiële masteropleidingen die in

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY 2009-2010 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur Mediterrane

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN Rijksuniversiteit Groningen 2 De examencommissie Bewegingswetenschappen, gelet op artikel 7.12b,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Faculteit der. Model Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding

Faculteit der. Model Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Faculteit der. Model Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. Masteropleiding Fiscaal recht. A. Facultair deel. B. Opleidingsspecifiek deel. Studiejaar 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling. Masteropleiding Fiscaal recht. A. Facultair deel. B. Opleidingsspecifiek deel. Studiejaar 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Fiscaal recht A. Facultair deel B. Opleidingsspecifiek deel Studiejaar 2015-2016 Deel A: facultair deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

5 Examens. 6 Vrijstellingen

5 Examens. 6 Vrijstellingen Regels en Richtlijnen van de examencommissie Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs, 2015-2016 (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie OER MSc psychologie 2005-2006 Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2005-2006 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Toepasbaarheid regeling Art. 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek

Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek Inhoud 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen artikel X

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Archeologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen.

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2006-2007 MASTEROPLEIDING ENERGIE EN MILIEUWETENSCHAPPEN PARAGRAAF 1 Artikel 1.1 ALGEMEEN Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN Rijksuniversiteit Groningen De examencommissie Bewegingswetenschappen, gelet op artikel 7.12b, eerste

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) 15-16 Master Onderwijskunde

Onderwijs- en Examenregeling (OER) 15-16 Master Onderwijskunde Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Child Development and Education Onderwijs- en Examenregeling (OER) 15-16 Master Onderwijskunde Deel A: facultair deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. Masteropleiding Fiscaal recht. A. Facultair deel. B. Opleidingsspecifiek deel. Studiejaar 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling. Masteropleiding Fiscaal recht. A. Facultair deel. B. Opleidingsspecifiek deel. Studiejaar 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Fiscaal recht A. Facultair deel B. Opleidingsspecifiek deel Studiejaar 2014-2015 Deel A: facultair deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) (2012cb0447, d.d. 20 november 2012) Masteropleidingen van de Faculteit der... Studiejaar 2013-2014

Onderwijs- en Examenregeling (OER) (2012cb0447, d.d. 20 november 2012) Masteropleidingen van de Faculteit der... Studiejaar 2013-2014 Onderwijs- en Examenregeling (OER) (2012cb0447, d.d. 20 november 2012) Masteropleidingen van de Faculteit der... Studiejaar 2013-2014 DEEL A Algemeen deel Model Master Oer 2 Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Nadere informatie

Life science & Technology

Life science & Technology REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY (UNIVERSITEIT LEIDEN EN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT) Artikel 1. Toepassingsgebied Deze

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING SOCIOLOGIE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING SOCIOLOGIE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING SOCIOLOGIE 2008-2009 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2006-2007 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen Artikel 1.3. Doel en

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 2017-2018 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Communicatie en beïnvloeding (CB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Communicatie en beïnvloeding (CB) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Communicatie en beïnvloeding (CB) International Business

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort masteropleiding Cultureel erfgoed

Onderwijs- en examenregeling cohort masteropleiding Cultureel erfgoed [60739] Onderwijs- en examenregeling cohort 2008-2009 masteropleiding Cultureel erfgoed Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 masteropleiding Cultureel erfgoed 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN...3

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Engelse Taal en Cultuur 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Geschiedenis 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

B. Model opleidingsspecifiek deel

B. Model opleidingsspecifiek deel Model Onderwijs- en examenregeling MASTERopleidingen A. Model facultair deel B. Model opleidingsspecifiek deel Studiejaar 2015-2016 1 Inleiding bij de Model Onderwijs- en Examenregeling MASTER Algemeen

Nadere informatie

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven) (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2012 2013 Embedded Systems (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

Nadere informatie