Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie"

Transcriptie

1 OER MSc psychologie Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Toepasbaarheid regeling Art. 1.2 Begripsbepalingen Art Doel en eindtermen van de opleiding Art. 1.4 Vorm van de opleiding Art. 1.5 Examens van de opleiding Art. 1.6 Studielast Art. 1.7 Taal Paragraaf 2 De masteropleiding Art. 2.1 Samenstelling masteropleiding Art. 2.2 Onderwijsvormen in de masteropleiding Paragraaf 3 Tentamens en examens Art. 3.1 Volgorde tentamens Art. 3.2 Tijdvakken en frequentie tentamens Art. 3.3 Vorm tentamens Art. 3.4 Mondelinge tentamens Art. 3.5 Vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag Art. 3.6 Geldigheidsduur Art. 3.7 Inzagerecht Art. 3.8 Vrijstelling Art. 3.9 Examen Art Judicia Art Graad Paragraaf 4 Vooropleiding Art. 4.1 Toelatingseisen masteropleiding Art. 4.2 Bewijs van toelating Art. 4.3 Flexibele instroom in de masteropleiding Art. 4.4 Nederlandse taal Paragraaf 5 Studiebegeleiding Art. 5.1 Studievoortgangsregistratie Art. 5.2 Studiebegeleiding Paragraaf 6 Overgangs- en slotbepalingen Art. 6.1 Overgangsbepalingen Art. 6.2 Vaststelling en wijziging Art. 6.3 Bekendmaking Art. 6.4 Inwerkingtreding Bijlage 1 Nadere uitwerking doelstelling en eindtermen masteropleiding Bijlage 2 Gedragscode vreemde taal Bijlage 3 Fraude bij examens en tentamens OER MSc

2 Onderwijsinstituut psychologie en kiunstmatige intelligentie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleiding psychologie (hierna te noemen: de opleiding). De opleiding wordt verzorgd door het onderwijsinstituut psychologie en kunstmatige intelligentie (hierna te noemen: het onderwijsinstituut) binnen de faculteit sociale wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen (hierna te noemen: de faculteit). 2. De feitelijke uitvoering van deze onderwijs- en examenregeling (OER) is vastgesteld in de regelen en richtlijnen (hierna te noemen: R&R), welke is opgenomen als bijlage 1 bij deze regeling. 3. De examencommissie kan haar in dit reglement genoemde taken delegeren aan de examinator (en) Artikel 1.2 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek afgekort tot WHW en zoals sindsdien gewijzigd; b. opleiding: de masteropleiding bedoeld in art. 7.3a, lid 1 sub b van de wet, i.c. de masteropleiding ad art sub 1. c. student: hij of zij die is ingeschreven aan de Radboud Universiteit Nijmegen voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de opleiding; d. bacheloropleiding: de opleiding bedoeld in art. 7.3a, lid 1 sub a van de wet; e. practicum: een praktische oefening als bedoeld in art. 7.13, lid 2 sub d van de wet, in één van de volgende vormen: het schrijven van een scriptie; het maken van een werkstuk of een proefontwerp; het uitvoeren van een ontwerp- of onderzoekopdracht; het verrichten van een literatuurstudie; combinaties van bovengenoemde activiteiten; het verrichten van een stage; het deelnemen aan veldwerk of een excursie; het uitvoeren van proeven en experimenten; of het deelnemen aan een andere onderwijsactiviteit, die gericht is op het bereiken van bepaalde vaardigheden; f. tentamen: een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student met betrekking tot een bepaalde onderwijseenheid, alsmede de beoordeling van dat onderzoek door minstens één daartoe door de examencommissie aangewezen examinator; g. examen: toetsing, waarbij door de examencommissie wordt vastgesteld of alle tentamens van de tot de opleiding behorende onderwijseenheden met goed gevolg zijn afgelegd (conform art van de wet); h. examencommissie: de examencommissie van een opleiding ingesteld conform art van de wet, hier bedoeld de examencommissie van de opleiding; i. examinator: degene die door de examencommissie wordt aangewezen ten behoeve van het afnemen van tentamens, conform art van de wet; j. opleidingscommissie: de opleidingscommissie bedoeld in art van de wet, hier bedoeld de opleidingscommissie van de opleiding; k. uitvoeringsregeling: de uitvoeringsregeling behorende bij de OER en geldend voor de opleiding; l. werkdag: maandag t/m vrijdag m.u.v. de erkende feestdagen; m. studiegids: de gids van het onderwijsinstituut, bevattende de specifieke informatie voor de opleiding; n. instelling: de Radboud Universiteit Nijmegen; o. directeur: de directeur van het onderwijsinstituut; p. decaan: de decaan van de faculteit; q. gezamenlijke vergadering: de gezamenlijke vergadering van de onderdeelcommissie (van de universitaire ondernemingsraad) en de facultaire studentenraad van de faculteit. 2 OER MSc

3 OER MSc psychologie Artikel 1.3. Doel en eindtermen van de opleiding 1. Met de opleiding wordt beoogd: a. studenten gevorderde kennis, vaardigheden inzicht op het gebied van de psychologie bij te brengen; b. studenten een gevorderde academische vorming bij te brengen; c. studenten het genoemde onder 1.3. sub 1a. en b op zodanig niveau bij te brengen dat dit aansluit op de bacheloropleiding op het gebied van de psychologie; d. studenten zodanig op te leiden, dat deze na voltooiing van deze opleiding in staat zijn tot het onder beperkte supervisie zelfstandig verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van psychologie. 2. Eindtermen van de opleiding: studenten die de opleiding met goed gevolg hebben afgerond beschikken over: a. gedegen actieve kennis van en inzicht in één der afstudeerrichtingen genoemd in artikel 2.1; b. specialistische kennis over een nader te kiezen onderdeel van de afstudeerrichting; c. de vaardigheid onder beperkte supervisie zelfstandig een empirisch onderzoek te ontwerpen en uit te voeren en hierover schriftelijk en mondeling te kunnen rapporteren; d. de vaardigheid om onder beperkte supervisie zelfstandig als psycholoog werkzaam te zijn in de werkvelden die passen bij de gekozen afstudeerrichting. 3. De nadere uitwerking van lid 1 en 2 is als bijlage 1 bij deze regeling opgenomen. Artikel 1.4 Vorm van de opleiding De opleiding wordt voltijds verzorgd. Artikel 1.5 Examens van de opleiding In de opleiding kan het masterexamen worden afgelegd. Artikel 1.6 Studielast 1. De studielast wordt uitgedrukt in eenheden van het European Credit Transfer System (EC). 2. Eén EC staat gelijk aan 28 uren studie. 3. De masteropleiding heeft een studielast van 60 EC. Artikel 1.7 Taal 1. Het onderwijs wordt in de Nederlandse taal gegeven (art. 7.2 WHW). Hiervan mag in de volgende gevallen worden afgeweken: a. bij een opleiding voor een vreemde taal; b. bij een gastcollege door een anderstalige docent; c. wanneer de specifieke aard, inrichting of kwaliteit van het onderwijs, dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt. 2. Wanneer het onderwijs in een andere taal wordt gegeven, dan is hiervoor de gedragscode vreemde taal van toepassing, als bedoeld in art. 7.2 sub c WHW. Deze gedragscode is opgenomen als bijlage 2 bij deze regeling. Paragraaf 2 De masteropleiding Artikel 2.1 Samenstelling masteropleiding 1. Binnen de masteropleiding worden de volgende afstudeerrichtingen aangeboden: arbeids- en organisatiepsychologie biologische psychologie cognitieve psychologie cultuur- en persoonlijkheidspsychologie klinische psychologie neuro- en revalidatiepsychologie ontwikkelingspsychologie psychogerontologie sociale psychologie vrije afstudeerrichting OER MSc

4 Onderwijsinstituut psychologie en kiunstmatige intelligentie 2. Iedere afstudeerrichting omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast (in EC; totaal 60): toegepaste onderderzoeksmethoden...6 verdiepingsvak afstudeerrichting:...6 arbeids- en organisatiepsychologie: vervolgcursus arbeids- en organisatiepsychologie biologische psychologie: states of consciousness cognitieve psychologie: inhoudelijke verdieping in de cognitieve psychologie cultuur- en persoonlijkheidspsychologie: capita selecta klinische psychologie: keuze van één uit: - preventie en gezondheidspsychologie - research in de klinische psychologie neuro- en revalidatiepsychologie: één uit - ontwikkelingsneuropsychologie - hersenen en gedrag B - perceptie - doelgericht handelen - geheugen - afasie ontwikkelingspsychologie: ontwikkelingspsychopathologie psychogerontologie: psychogerontologie: theorie en praktijk sociale psychologie: sociale beïnvloeding in de praktijk stage afstudeerrichting...24 scriptie afstudeerrichting...24 Artikel 2.2 Onderwijsvormen in de masteropleiding 1. De volgende onderdelen in de masteropleiding, als genoemd in art. 2.1 lid 2, omvatten een practicum als bedoeld in art. 1.2 sub e: stage; scriptie. Paragraaf 3 Tentamens en examens Artikel 3.1 Volgorde tentamens De scriptie kan niet eerder worden beoordeeld, dan nadat de tentamen van het hieronder vermelde onderdeel is behaald: toegepaste onderzoeksmethoden. Artikel 3.2 Tijdvakken en frequentie tentamens 1. Tot het afleggen van de tentamens van de in art. 2.1 lid 2 genoemde onderdelen wordt in elk academisch jaar tweemaal de gelegenheid gegeven op de door de directeur van het onderwijsinstituut vóór het begin van het studiejaar vastgestelde data. 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 wordt tot het afleggen van het tentamen van een onderdeel waarvan het onderwijs in een bepaald studiejaar niet is gegeven, in dat jaar slechts éénmaal de gelegenheid gegeven. 3. Met inachtneming van het gestelde in lid 2 kan ieder die studeert voor het masterexamen van de opleiding en in een academisch jaar niet slaagt voor een studieonderdeel, in het volgende academisch jaar weer aan de toetsing deelnemen, maar zal dan getoetst worden over de inhoud die het onderdeel heeft in het nieuwe academische jaar. 4. Ten aanzien van het in lid 1, 2 en 3 gestelde kan door de examencommissie een afwijkende beslissing genomen worden, wanneer de student door bijzondere omstandigheden niet in de gelegenheid is geweest aan de geboden gelegenheden deel te nemen en de voortgang van de studie hierdoor ernstig belemmerd zou worden. Alvorens een dergelijk besluit te nemen, wint de examencommissie advies in bij de studieadviseur over de omstandigheden en de studievoortgang. 4 OER MSc

5 OER MSc psychologie Artikel 3.3 Vorm tentamens 1. De tentamens van de onderdelen genoemd in artikel 2.1 lid 2 worden hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, zoals vermeld in de studiegids, afgelegd, met uitzondering van de volgende onderdelen, die op de daarbij aangegeven wijze worden getoetst: stage: stagerapport en oordeel van interne en/of externe begeleider; scriptie: eindproduct. 2. Op verzoek van de student kan de examencommissie toestaan dat een tentamen op een andere wijze dan vorenbedoeld wordt afgelegd. 3. Aan studenten met een functiestoornis wordt de gelegenheid geboden de tentamens op een zoveel mogelijk aan hun individuele handicap aangepaste wijze af te leggen. De examencommissie wint zo nodig deskundig advies in alvorens te beslissen. Artikel 3.4 Mondelinge tentamens 1. Mondeling wordt niet meer dan één persoon tegelijk getentamineerd, tenzij de examencommissie anders heeft bepaald. 2. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de examencommissie of de desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald, dan wel de student daartegen bezwaar heeft gemaakt. Artikel 3.5 Vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag 1. De examinator stelt in principe terstond na het afnemen van een mondeling tentamen de uitslag vast en reikt de student een desbetreffende schriftelijke verklaring uit. 2. De examinator stelt in de regel de uitslag van een schriftelijk tentamen vast binnen vijftien werkdagen na de dag waarop het is afgelegd en verschaft het onderwijsdienstverleningscentrum (ODC) van de faculteit de nodige gegevens ten behoeve van de registratie en de bekendmaking van de uitslag aan de student. Bij open vragen tentamens met meer dan 100 deelnemers geldt een nakijktermijn van twintig werkdagen. 3. Voor een op andere wijze dan mondeling of schriftelijk af te leggen tentamen bepaalt de examencommissie tevoren op welke wijze en binnen welke termijn de student een schriftelijke verklaring omtrent de uitslag zal ontvangen. Bij werkstukken geldt de regel dat op de vooraf vastgestelde inleverdatum afgesproken wordt binnen welke termijn het werkstuk nagekeken zal zijn. Deze termijn is maximaal vijftien werkdagen en bij meer dan 100 studenten twintig werkdagen. 4. De termijn van vijftien/twintig werkdagen in het lid 2 en 4 moet zo worden gelezen, dat tussen de datum van het bekend maken van de uitslag van een tentamen en de datum van de herkansing tenminste een termijn van twee weken dient te zijn. 5. De termijnen genoemd in lid 2 en 4 van dit artikel gelden met inachtneming van overmacht. Valt een toets direct voor een vakantieperiode, dan dienen de termijnen met de duur van de vakantieperiode verlengd te worden. 6. De kwalificatie van de toetsing van elk onderdeel van de opleiding wordt door de examinator vastgesteld in de vorm van een cijfer. Voor propedeuseonderdelen mogen alleen hele cijfers worden toegekend. Voor onderdelen van het tweede en derde bachelorjaar mogen ook halve cijfers worden toegekend, met uitzondering van het cijfer 5,5. Hierbij geldt dat het cijfer vanaf 6 beschouwd wordt als een voldoende. 7. Op de schriftelijke verklaring omtrent de uitslag van een tentamen wordt de student gewezen op het inzagerecht, bedoeld in art. 4.7 lid 1, alsmede op de beroepsmogelijkheid bij het college van beroep voor de examens. De termijn daarvoor bedraagt vier weken. 8. De bewaartermijn voor tentamenstukken bedraagt één jaar. De docent is derhalve gehouden tentamenstukken één jaar te bewaren. 9. Ingeval tijdens een tentamen fraude geconstateerd wordt, is de frauderegeling van kracht, conform artikel 12 van de R&R (bijlage 3). Artikel 3.6 Geldigheidsduur 1. De geldigheidsduur van behaalde onderdelen is onbeperkt. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de examencommissie voor een onderdeel, waarvan het tentamen langer dan zes jaar geleden is behaald, een aanvullend dan wel vervangend tentamen opleggen, alvorens de student wordt toegelaten tot het afleggen van het desbetreffende examen. OER MSc

6 Onderwijsinstituut psychologie en kiunstmatige intelligentie Artikel 3.7 Inzagerecht 1. Gedurende ten hoogste vier weken na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeeld werk en, zo mogelijk, in de normen aan de hand waarvan het is beoordeeld. 2. Gedurende de in lid 1 genoemde termijn kan de student kennis nemen van vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan beoordeling heeft plaatsgevonden. 3. De examencommissie kan bepalen, dat de inzage geschiedt op een vaste plaats en op een vast tijdstip. Indien de betrokkene aantoont door overmacht verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem een andere mogelijkheid geboden, zo mogelijk binnen de in lid 1 genoemde termijn. Artikel 3.8 Vrijstelling 1. De examencommissie kan op individueel en schriftelijk verzoek, gehoord de desbetreffende examinator, vrijstelling verlenen van een tentamen (of een deel ervan), indien de student vóór de eerste toetsingsdatum van het onderdeel waarvoor vrijstelling wordt gevraagd voldoet aan de hierna te noemen voorwaarden met betrekking tot het desbetreffende onderdeel: a. het bewijs overlegt van het hebben voldaan aan een qua inhoud, studielast en niveau overeenkomstig onderdeel van een andere universitaire opleiding in Nederland dan wel het buitenland. b. en/of het bewijs overlegt van verrichte werkzaamheden met een overeenkomst naar inhoud, tijdsinvestering en niveau, met het betreffende onderdeel. 2. De examencommissie kan op individueel en schriftelijk verzoek, gedocumenteerd als in lid 1 beschreven, onderdelen van de tentamens van de opleiding vervangen door onderdelen van een andere universitaire opleiding in Nederland dan wel het buitenland, mits deze vervanging wordt goedgekeurd voorafgaand aan de eerste tentamendatum van het onderdeel waarvoor de vervanging wordt gevraagd. Artikel 3.9 Examen 1. De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast, zodra de student voldoende bewijzen overlegt van door hem behaalde tentamens en de daarmee verworven academische vorming. 2. Alvorens de uitslag van het examen vast te stellen kan de examencommissie zelf een onderzoek instellen naar de kennis van de student met betrekking tot een of meer onderdelen of aspecten van de opleiding, indien en voor zover de uitslagen van de desbetreffende tentamens haar daartoe aanleiding geven. 3. Tot het afleggen van het masterexamen wordt de gelegenheid geboden nadat de student voor alle onderdelen van het masterexamen ten minste een voldoende heeft behaald. 4. Het afleggen van het examen van de opleiding is geformaliseerd. Dit betekent dat wanneer de examencommissie constateert dat alle onderdelen van het examen door de betreffende student behaald zijn, het mastergetuigschrift door de instelling zal worden uitgereikt. Bij die gelegenheid worden van de student geen aparte studieprestaties gevraagd. Artikel 3.10 Judicia 1. De uitslag van het masterexamen kent de volgende judicia: geslaagd: geen van de onderdelen lager dan 6; met lof: over alle onderdelen gemiddeld 8 of hoger, alle onderdelen tenminste 7 én stage en scriptie beide tenminste De examencommissie kan op individuele basis afwijken van het gestelde in het vorige lid, indien het naar haar oordeel gerechtvaardigd is een hoger judicium toe te kennen dan op grond van het gestelde in lid 1. Artikel 3.11 Graad 1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad 'master of science' (MSc) verleend. 2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. 6 OER MSc

7 OER MSc psychologie Paragraaf 4 Vooropleiding Artikel 4.1 Toelatingseisen masteropleiding 1. Tot de opleiding wordt toegelaten: a. degene die beschikt over het getuigschrift van de bacheloropleiding psychologie aan de instelling; b. degene die in het bezit is van het bewijs van toelating, dat het College van Bestuur voor het desbetreffende studiejaar afgeeft (zie art. 4.2). 2. Tot de opleiding wordt onder nadere condities toegelaten: degene die beschikt over het getuigschrift van de bacheloropleiding psychologie van één van de Nederlandse universitaire opleidingen. 3. De nadere condities genoemd in lid 2 worden vastgesteld door de examencommissie. Artikel 4.2 Bewijs van toelating 1. Voor het bewijs van toelating komt in aanmerking degene die: a. in het bezit is van een getuigschrift dat ten minste gelijkwaardig is aan het diploma als bedoeld in artikel 4.1. lid 1 sub a; b. anderszins naar het oordeel van de examencommissie blijk heeft gegeven van geschiktheid voor het volgen van de opleiding. 2. De examencommissie kan bepalen dat de kandidaat aanvullende onderdelen binnen de faculteit behaalt alvorens deze toegelaten wordt tot de opleiding. Artikel 4.3 Flexibele instroom in de masteropleiding 1. De examencommissie kan, voor zover de beschikbare onderwijscapaciteit dit toelaat, besluiten dat de student die is ingeschreven voor de bacheloropleiding psychologie, kan worden toegelaten tot het onderwijs van de masteropleiding, voordat deze met goed gevolg het afsluitende examen van de bacheloropleiding psychologie heeft afgelegd. 2. Toelating is alleen mogelijk, als de student voldoet aan de volgende voorwaarden: a. er is voldoende resultaat behaald en/of vrijstelling verleend voor alle onderdelen van het eerste en het tweede bachelorjaar; b. er is voldoende resultaat behaald en/of vrijstelling verleend voor tenminste 40 EC van het derde bachelorjaar; ten aanzien van deze 40 EC kunnen door de afstudeerrichting nader te bepalen onderdelen aangewezen worden; c. daarenboven mag pas met stage en scriptie begonnen worden, als het bachelorwerkstuk met voldoende resultaat is afgerond. 3. De behaalde tentamenresultaten van de student die krachtens dit artikel tot het onderwijs van de opleiding is toegelaten krijgen hun formele geldigheid nadat het afsluitende examen van de in het eerste lid bedoelde bacheloropleiding met goed gevolg is afgelegd en de student formeel voor de masteropleiding is ingeschreven. Artikel 4.4 Nederlandse taal Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt voldaan door het met goed gevolg afleggen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal. Paragraaf 5 Studiebegeleiding Artikel 5.1 Studievoortgangsregistratie De decaan draagt zorg voor een zodanige registratie van de studieresultaten, dat tenminste eenmaal per jaar aan elke student een overzicht verschaft kan worden van de door hem behaalde resultaten met betrekking tot het onderwijs- en examenprogramma van de opleiding. Artikel 5.2 Studiebegeleiding De decaan draagt zorg voor de introductie en studiebegeleiding van de studenten die voor de opleiding zijn ingeschreven. OER MSc

8 Onderwijsinstituut psychologie en kiunstmatige intelligentie Paragraaf 6 Overgangs- en slotbepalingen Artikel 6.1 Overgangsbepalingen Deze onderwijs- en examenregeling is van toepassing op studenten die de opleiding beginnen in het academisch jaar Artikel 6.2 Vaststelling en wijziging 1. Vaststelling en wijziging van deze regeling geschiedt door de decaan bij afzonderlijk besluit, de directeur gehoord en na voorafgaande instemming van de gezamenlijke vergadering. 2. De directeur wordt inzake vaststelling en wijziging van deze regeling geadviseerd door de opleidingscommissie en de raad van advies van het onderwijsinstituut. 3. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 4. Een wijziging kan voorts niet ten nadele van studenten van invloed zijn op enige andere beslissing, die krachtens deze regeling door de examencommissie wordt genomen ten aanzien van een student. Artikel 6.3 Bekendmaking 1. De decaan draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de regelen en richtlijnen die door de examencommissie zijn vastgesteld, alsmede van elke wijziging van deze stukken. 2. Elke belangstellende kan op het onderwijsdienstverleningscentrum (ODC) een exemplaar van de in lid 1 bedoelde stukken verkrijgen. Artikel 6.4 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 september Aldus vastgesteld door de decaan op 29 juni OER MSc

9 OER MSc psychologie Bijlagen OER MA psychologie Bijlage 1 Nadere uitwerking doelstelling en eindtermen masteropleiding Naast het voldoen aan de eindtermen van de bacheloropleiding psychologie wordt aan het einde van de masteropleiding psychologie van alle studenten het volgende verwacht: 1. specialistische kennis over een nader te kiezen onderdeel van de afstudeerrichting; 2. de methodenparagraaf van wetenschappelijke artikelen kunnen begrijpen en kritisch kunnen lezen, zelfstandig data kunnen analyseren en resultaten hiervan kunnen rapporteren; 3. het kunnen opzetten, uitvoeren en rapporteren van een empirisch onderzoek op het gebied van de in de bacheloropleiding gekozen afstudeerrichting; 4. in staat zijn zelfstandig als psycholoog werkzaam te zijn in de werkvelden die passen bij de in de bacheloropleiding gekozen afstudeerrichting. Bijlage 2 Gedragscode vreemde taal, als bedoeld in art. 7.2 sub c WHW Artikel 1 Binnen de RU kan het verzorgen van onderwijs en het afnemen van tentamens en examens in een andere taal dan het Nederlands geschieden indien de specifieke aard, inrichting of kwaliteit van het onderwijs, dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt. Artikel 2 Een besluit tot het gebruik van een vreemde taal wordt genomen door de decaan van de desbetreffende faculteit, na advies ingewonnen te hebben van de opleidingscommissie. De decaan neemt daarbij de volgende uitgangspunten in acht: de noodzaak van het gebruik van een andere taal dan het Nederlands dient vast te staan; tentamens en examens kunnen op verzoek van de student in het Nederlands worden afgelegd; het gebruik van een vreemde taal mag niet leiden tot verzwaring van de studielast van de opleiding; het anderstalig onderwijs voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen als het onderwijs verzorgd in het Nederlands. Artikel 3 In de OER van de opleiding wordt het besluit van de decaan verwerkt. Artikel 4 De decaan van de faculteit brengt jaarlijks het College van Bestuur verslag uit van de door hem genomen besluiten. Bijlage 3 Regelen en richtlijnen examens (R&R) psychologie De Regelen en richtlijnen examens liggen, na vaststelling door de examencommissie, vanaf het najaar 2005 ter inzage op het secretariaat van het onderwijsinstituut Psychologie en Kunstmatige Intelligentie, bij het ODC (A.01.07) en zijn te raadplegen en te downloaden via internet. OER MSc

10 Onderwijsinstituut psychologie en kiunstmatige intelligentie 10 OER MSc

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2006-2007 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen Artikel 1.3. Doel en

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2007-2008 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen Artikel 1.3 Doel van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Bacheloropleiding psychologie Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding onderwijskunde 2005-2006

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding onderwijskunde 2005-2006 OER MSc onderwijskunde 2005-2006 Onderwijs- en examenregeling masteropleiding onderwijskunde 2005-2006 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Toepasbaarheid regeling Art. 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde Deel II - Masteropleiding Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Historische Wetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Historische Wetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Historische Wetenschappen 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN model onderzoeksmaster ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Letterkunde en Literatuurwetenschap 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief 2012-2013 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Wiskunde Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 2 Artikel 1.3 Doel van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2009-2010

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding pedagogische wetenschappen

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding pedagogische wetenschappen OER MSc pedagogsiche wetenschappen 2005-2006 Onderwijs- en examenregeling masteropleiding pedagogische wetenschappen 2005-2006 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Toepasbaarheid regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding kunstmatige intelligentie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding kunstmatige intelligentie Bacheloropleiding kunstmatige intelligentie Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding kunstmatige intelligentie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding pedagogische wetenschappen

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding pedagogische wetenschappen Onderwijs- en examenregeling masteropleiding pedagogische wetenschappen 2006-2007 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg Versie vastgesteld FR 29-5-2008 Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur Mediterrane

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding communicatiewetenschap

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding communicatiewetenschap Bacheloropleiding communicatiewetenschap Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding communicatiewetenschap Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen 2013-2014

Faculteit der Sociale Wetenschappen 2013-2014 Deel 1 Algemeen deel masteropleidingen faculteit Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling 1. Deze onderwijs- en examenregeling is van toepassing op de initiële masteropleidingen die in

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Engelse Taal en Cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen.

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2006-2007 MASTEROPLEIDING ENERGIE EN MILIEUWETENSCHAPPEN PARAGRAAF 1 Artikel 1.1 ALGEMEEN Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Archeologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005 Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005 Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1. Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling. Deel I Bacheloropleiding Informatica

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling. Deel I Bacheloropleiding Informatica BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Informatica Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling NanoScience (Masteropleiding) 2010-2011

Onderwijs en Examenregeling NanoScience (Masteropleiding) 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2010-2011 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen Artikel 1.3 Doel van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens

Nadere informatie

Faculty of Science, Leiden University. and. Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology

Faculty of Science, Leiden University. and. Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology Faculty of Science, Leiden University and Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology September 1 st, 2011 till August 31 st, 2012 Course and Examination Regulations Master s Programme

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Wiskunde Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 2 Artikel 1.3 Doel van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen 2005-2006 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities

OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities 2006-2007 Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven) (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2012 2013 Embedded Systems (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding onderwijskunde

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding onderwijskunde Onderwijs- en examenregeling masteropleiding onderwijskunde 2008-2009 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen Artikel 1.3. Doel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisatie (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisatie (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisatie (BCO) Internationale

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek

Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek Inhoud 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen artikel X

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN UNIVERSITEIT TWENTE Pagina 1/9 Versie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding culturele antropologie en ontwikkelingsstudies

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding culturele antropologie en ontwikkelingsstudies OER MSc culturele antropologie en ontwikkelingsstudies 2005-2006 Onderwijs- en examenregeling masteropleiding culturele antropologie en ontwikkelingsstudies 2005-2006 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding culturele antropologie en ontwikkelingsstudies

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding culturele antropologie en ontwikkelingsstudies Onderwijs- en examenregeling masteropleiding culturele antropologie en ontwikkelingsstudies 2006-2007 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding onderwijskunde 2009-2010

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding onderwijskunde 2009-2010 Onderwijs- en examenregeling masteropleiding onderwijskunde 2009-2010 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen Artikel 1.3. Doel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Taalwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Taalwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Taalwetenschap 2005-2006 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Amerikanistiek. studierichtingen: Culturele variant en Politiek-economische variant

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Amerikanistiek. studierichtingen: Culturele variant en Politiek-economische variant FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Amerikanistiek studierichtingen: Culturele variant en Politiek-economische variant 2007-2008 Par.

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde. Deel I - Bacheloropleiding

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde. Deel I - Bacheloropleiding BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde Deel I - Bacheloropleiding Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Engelse Taal en Cultuur 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Taal- en Cultuurstudies

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Taal- en Cultuurstudies FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Taal- en Cultuurstudies 2005-2006 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 2005-2006 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2015 2016 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) VERSIE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Geschiedenis 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 2009-2010 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleiding Farmacie Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Faculteit der. Model Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding

Faculteit der. Model Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Faculteit der. Model Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2014/02482 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2011-2012. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2011-2012. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht Studiejaar 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Engelse Taal en Cultuur 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie