Aviation Security Services Association International vzw afgekort ASSA-I vzw. Ondernemingsnummer: Jan Bogemansstraat wemmel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aviation Security Services Association International vzw afgekort ASSA-I vzw. Ondernemingsnummer: 892263210. Jan Bogemansstraat 149 1780 wemmel"

Transcriptie

1 Aviation Security Services Association International vzw afgekort ASSA-I vzw Ondernemingsnummer: Jan Bogemansstraat wemmel STATUTEN HOOFDSTUK I - OPRICHTING Artikel 1 Er wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht die de volgende vennootschappen verenigt, welke de leden-oprichters zijn: - G4S Aviation Security Ltd, Princess House, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Engels recht, met maatschappelijke zetel te Nobel Drive, Hayes, Middlesex UB3 5EY, Groot- Brittannië - KÖTTER Aviation Security GmbH & Co. KG, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht, met maatschappelijke zetel te Wilhelm-Beckmann-Strasse 7, Essen, Duitsland - PROSEGUR Compania de Seguridad SA, naamloze vennootschap naar Spaans recht, met maatschappelijke zetel te Pajaritos 24, Madrid, Spanje - ICTS Europe Holdings B.V., besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Brug. Stramanweg 102-J, 1101 AA Amsterdam, Nederland - Trigion Beveiliging B.V., besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Karel Doormanweg 4, 3115 JD Schiedam, Nederland - Securitas Transport Aviation Services N.V., naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Sint Lendriksborre 3, 1120-Brussel, België. - BRINK S France, eenvoudige aandelenvennootschap met maatschappelijke zetel te 49, rue de Provence Parijs, Frankrijk

2 De vereniging groepeert ondernemingen die voor de vliegtuigindustrie, de luchtvaartmaatschappijen en de luchthavens activiteiten verzekeren op het vlak van de bewaking en de beveiliging van de burgerluchtvaart. De vereniging heeft als benaming Aviation Security Services Association - International vzw, afgekort ASSA-I. De vereniging wordt geregeld door de wet van 27 juni 1921 betreffende verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, zoals achteraf gewijzigd. Artikel 2 De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Artikel 3 De maatschappelijke zetel van de vereinging is gevestigd te 1780 Wemmel, Bogemansstraat 249. De administratieve zetel is eveneens gevestigd te 1780 Wemmel, Bogemansstraat 249. Op beslissing van de algemene vergadering kan de vereniging de maatschappelijke en/of administratieve zetel overbrengen naar een andere plaats in België. HOOFDSTUK II: Regionale afdelingen Artikel 4 The vereniging is samengesteld uit regionale afdelingen. De Raad van Bestuur benoemt de voorzitter en de leden van de regionale afdelingen, voor een periode van 3 jaar en vernieuwbaar. Elle regionale afdeling is samengesteld uit de leden van de vereniging die een belang hebben in de regio waar een regionale afdeling verantwoordelijk voor is. HOOFDSTUK III DOEL VAN DE VERENIGING Artikel 5 De vereniging heeft als doel de verdediging van de belangen van de rechts- en natuurlijke personen waarvan de activiteiten de bewaking en de beveiliging van de burgerluchtvaart omvatten, in het bijzonder wat betreft het controleren van personen, bagage en vracht, evenals elke andere veiligheidsmaatregel. 2

3 De vereniging kan alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan het doel van de vereniging. De vereniging kan meer in het bijzonder elke activiteit die vergelijkbaar is met de hare ondersteunen en daaraan deelnemen. Zonder dat navolgende opsomming limitatief is, heeft de vereniging de volgende doelstellingen: De vertegenwoordiging en de verdediging van haar leden wanneer de handelsorganisaties en de overheid daarbij betrokken zijn; De bevordering van activiteiten die de bewaking en de beveiliging van de burgerluchtvaart in de luchthavenzones omvatten; Het verstrekken van alle informatie aan de overheid en de publieke opinie; Het inwinnen en verstrekken aan haar leden van alle gegevens betreffende de doelstelling van de vereniging; Het organiseren van alle studies betreffende de technologieën die worden ingevoerd om de veiligheid van de personeelsleden en van de installaties in de luchthavenzones te verbeteren; Het bepalen van de verplichte veiligheidsnormen voor haar leden en haar personeel; Het geven van aanbevelingen aan haar leden, aan de kandidaten tot toetreding en aan de betrokken autoriteiten. Artikel 6 - Vertegenwoordiging De vereniging geniet rechtspersoonlijkheid. Haar voorzitter is bevoegd om de vereniging tegenover derden te verbinden en haar te vertegenwoordigen in de akten en in de rechtvorderingen. HOOFDSTUK IV - TOETREDING - ONTSLAG - ANNULERING Artikel 7 - Samenstelling De vereniging is samengesteld uit vennootschappen die voor de vliegtuigindustrie, de luchtvaartmaatschappijen en de luchthavens activiteiten verzekeren op het vlak van de bewaking en de beveiliging van de burgerluchtvaart. De vereniging moet ten minste vier leden tellen. Artikel 8 - Toetredingsvoorwaarden Om tot de vereniging toe te treden, moeten de ondernemingen die vermeld zijn in artikel 6 de volgende voorwaarden vervullen: De geldende wettelijke nationale en internationale bepalingen met betrekking tot private veiligheid naleven die van toepassing zijn op de leden van de vereniging en die zijn vastgelegd in de wetgeving van de lidstaat; 3

4 Zich ertoe verbinden de wettelijke bepalingen, de reglementeringen en de contractuele bepalingen na te leven die verbonden zijn aan de activiteitssector, met name de beveiliging in de luchtvaart; Het kwaliteitscharter aanvaarden zoals dat door de vereniging is opgesteld; Het bewijs leveren dat het kandidaat-lid over de nodige ervaring beschikt en het beroepsmatig in staat is om te werken in de sector van de beveiliging van de burgerluchtvaart. Op verzoek van de raad van bestuur of op verzoek van een lid dat alle kosten voor zijn rekening neemt, zal door middel van een externe doorlichting worden nagegaan of het kandidaat-lid alle genoemde toetredingsvoorwaarden al dan niet vervult. Artikel 9 Aanvraag tot toetreding De aanvragen tot toetreding moeten schriftelijk worden ingediend bij de raad van bestuur. Indien de raad van bestuur over de aanvraag om toetreding een gunstig advies uitbrengt, moet hij de goedkeuring van de algemene vergadering krijgen. De algemene vergadering doet soeverein uitspraak over de aanvraag tot toetreding, zonder dat zij haar beslissing moet verantwoorden en zonder mogelijkheid van verhaal. Artikel 10 - Ontslag Uitsluiting Elk lid heeft het recht zich uit de vereniging terug te trekken wanneer het dat wenst. Het lid moet zijn beslissing schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur en dit ontslag zal aan de algemene vergadering worden meegedeeld. Indien het ontslagnemende lid zich akkoord heeft verklaard met, en de voorgestelde begroting, en het bedrag van de jaarlijkse bijdragen voor het komende jaar heeft goedgekeurd, voor dat het lid officieel zijn ontslag heeft ingediend, dan is dat lid verplicht tot de betaling van de volledige contributie voor het komende jaar. Een lid dat de verplichtingen van de vereniging niet nakomt, zal vanwege de raad van bestuur de dringende raad krijgen om binnen een redelijke termijn de nodige maatregelen te nemen. Op verzoek van de raad van bestuur of op verzoek van een lid dat alle kosten voor zijn rekening neemt, door middel van een externe doorlichting wordt onderzocht of het lid de statuten al dan niet naleeft. Ten gevolge van een negatief doorlichtingverslag kan de algemene vergadering de uitsluiting van ieder lid uitspreken met een gekwalificeerde 2/3-meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. HOOFDSTUK V RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN 4

5 Artikel 11 De hoedanigheid van lid van de vereniging impliceert de volledige aanvaarding van deze statuten en van alle voorschriften en beslissingen die door de algemene vergadering of door de raad van bestuur krachtens deze statuten worden genomen, alsook de verbintenis alle daarin vastgelegde of daaruit voortvloeiende verplichtingen na te komen. HOOFDSTUK VI - MIDDELEN - BOEKJAAR - CONTROLE Artikel 12 Het bedrag van de bijdragen moet elk jaar door de algemene vergadering worden bepaald op basis van een voorstel dat door de raad van bestuur wordt voorgelegd. Vanaf de datum van goedkeuring van de huidige statuten, zullen voor nieuwe leden de volgende principes gelden: In het eerste jaar (= kalenderjaar waarin de toetreding beslist is), betaalt het lid: 1) 50% van het volledig bedrag van de jaarlijkse bijdrage 2) Pro ratio de maanden van lidmaatschap in dat specifieke jaar. In het tweede jaar (=kalenderjaar), betaalt het lid 75% van het volledige bedrag van de jaarlijkse bijdrage. Vanaf het derde jaar (kalenderjaar) betaalt het lid het volledige bedrag van de jaarlijkse bijdrage. De boekhouding moet op jaarbasis worden gevoerd. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. In afwijking van de voorgaande bepaling begint het eerste boekjaar op de datum waarop deze statuten worden ondertekend en eindigt op 31 december De algemene vergadering stelt een commissaris of een verificateur voor de rekeningen aan, die belast is met de controle van de financiële situatie en van de jaarrekening van de vereniging en met het overleggen van een jaarverslag aan de algemene vergadering. Hij wordt aangesteld voor drie jaar en is opnieuw verkiesbaar. HOOFDSTUK VII - BESTUUR Artikel 13 Raad van bestuur Een raad van bestuur die wordt aangesteld door de algemene vergadering beheert de zaken van de vereniging. De raad van bestuur is samengesteld uit minimum 3 en maximum 6 bestuurders. Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd kleiner zijn dan het aantal leden van de vereniging. 5

6 De leden van de raad van bestuur worden benoemd en afgezet op beslissing van de algemene vergadering. Zij worden gekozen onder of buiten de leden-oprichters met rechtspersoonlijkheid of hun vertegenwoordigers. Gedurende een periode van drie opeenvolgende jaren vanaf de datum waarop deze statuten van de vereniging worden ondertekend, moeten de leden van de raad van bestuur worden gekozen onder de leden-oprichters met rechtspersoonlijkheid of hun vertegenwoordigers. De duur van het mandaat van een lid van de raad van bestuur is drie jaar en het mandaat kan worden hernieuwd. De raad van bestuur stelt onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter aan. De duur van hun mandaat is drie jaar en het mandaat kan worden hernieuwd. De voorzitter van de raad van bestuur is eveneens voorzitter van de vereniging en voorzitter van de algemene vergadering. Artikel 14 Verplichting van de leden van de raad van bestuur De bestuurders gaan wegens hun functie geen enkele persoonlijke verplichting aan en zijn enkel aansprakelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Artikel 15 Gezag en werking De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beheer en het bestuur van de vereniging. Alle bevoegdheden die bij wet of de statuten niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de algemene vergadering berusten bij de raad van bestuur. De raad van bestuur vergadert na bijeenroeping door de voorzitter die de algemene secretaris met de oproepingen kan belasten. De raad van bestuur vergadert zo vaak als het belang van de vereniging dit vereist. Hij moet worden bijeengeroepen wanneer ten minste twee bestuurders daarom verzoeken. De oproeping moet per brief, fax, of telefoon vijf dagen vooraf worden bezorgd. Indien een lid voorlopig in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, kan deze volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur. Elke bestuurder heeft recht op één stem. De beslissingen van de raad van bestuur moeten worden goedgekeurd met een 2/3-meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De beslissingen van de raad van bestuur worden ondertekend door alle leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen, of op zijn minst door de leden die hebben bijgedragen tot het behalen van de meerderheid en worden op schrift gesteld in het notulenregister. 6

7 De raad van bestuur kan het dagelijkse beheer van de vereniging delegeren aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, al dan niet leden, die hetzij individueel, hetzij gezamenlijk handelen, hetzij als een college. Het staat de raad van bestuur vrij de derwijze gedelegeerde bevoegdheden te herroepen. Artikel 16 Algemeen secretariaat De raad van bestuur benoemt een algemene secretaris die het algemene secretariaat van de vereniging voor zijn rekening neemt. Het mandaat van de algemene secretaris is voor onbepaalde duur. De algemene secretaris wordt benoemd en afgezet door de raad van bestuur. De algemene secretaris van de vereniging woont zonder stemrecht de vergaderingen van de raad van bestuur als waarnemer bij. De algemene secretaris organiseert de vergaderingen van de raad van bestuur, van de algemene vergadering, neemt daaraan deel en stelt daarover een verslag op. Hij is verantwoordelijk voor de toepassing van de beslissingen van de vereniging en verzekert het dagelijkse beheer van de vereniging onder het gezag van de voorzitter. Hij werkt de lijst van de activa van de vereniging bij. Hij stelt daarvan de inventaris op en bewaart die op de zetel van de vereniging of op de plaats die door de raad van bestuur is bepaald. Hij zorgt ervoor dat alle bedragen die aan de vereniging zijn verschuldigd, worden geïnd en geeft daarvoor kwijting. Hij doet alle betalingen binnen de limieten van het budget en in het kader van de activiteiten van de vereniging. De uitgaven die dit budget overschrijden, moeten door de voorzitter worden goedgekeurd en ondertekend. Voor de uitvoering van deze taken kan hij zich laten bijstaan door een boekhouder. De algemene secretaris vervult elke specifieke taak die hem eventueel door de voorzitter, de raad van bestuur of de algemene vergadering wordt toevertrouwd. Artikel 17 Algemene vergadering De algemene vergadering is samengesteld uit de leden van de vereniging. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of indien die verhinderd is, door de ondervoorzitter of door de oudste bestuurder. De bevoegdheden van de algemene vergadering omvatten het recht: a) de statuten te wijzigen en de ontbinding van de vereniging uit te spreken met inachtneming van de wetsbepalingen ter zake; b) de leden van de raad van bestuur te benoemen en af te zetten; c) de verificateur voor de rekeningen te benoemen en af te zetten, zijn vergoeding te bepalen ingeval een vergoeding wordt toegekend; d) aan de leden van de raad van bestuur en aan de verificateur voor de rekeningen decharge te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat; e) jaarlijks de budgetten en de rekeningen goed te keuren; f) het bedrag van de jaarlijkse bijdrage te bepalen; g) alle andere bevoegdheden uit te oefenen die voortvloeien uit de wet en de statuten. 7

8 De gewone algemene vergadering heeft ieder jaar plaats in de maand mei of juni. Deze vergadering heeft tot doel zich uit te spreken over de hernieuwing van de mandaten van de leden van de raad van bestuur die vervallen, alsook over de eventuele afzetting van de leden van genoemde raad of van een gedeelte ervan, de rekeningen met betrekking tot het vorige boekjaar goed te keuren die haar door de raad van bestuur worden voorgelegd, het budget voor het lopende jaar goed te keuren en zich uit te spreken over de decharge die al dan niet aan de leden van de raad van bestuur en aan de verificateur voor de rekeningen moet worden verleend voor de uitoefening van hun mandaat, onverminderd de bevoegdheid zich uit te speken over alle andere punten die op de agenda zijn geplaatst. Indien dit nodig blijkt, kan te allen tijde ook een speciale algemene vergadering worden bijeengeroepen door de voorzitter of op aanvraag van een vijfde van de leden om zich uit te spreken over alle punten die onder de bevoegdheid van de vergadering vallen. Elke vergadering heeft plaats op de dag, het uur en de plaats die in de oproeping zijn aangegeven. De oproepingen gebeuren door de raad van bestuur per brief, fax of aan elk lid, ten minste 20 kalenderdagen vóór de vergadering en moeten namens de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter of door twee leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan deze taak delegeren aan de algemene secretaris. De oproeping bevat de agenda. De vergadering kan beraadslagen over alle punten die op de agenda zijn geplaatst. Elk voorstel dat is ondertekend door een aantal leden dat ten minste gelijk is aan een twintigste wordt op de agenda geplaatst. De beslissingen van de algemene vergadering worden goedgekeurd met een 2/3-meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, onverminderd het quorum en de strengere specifieke meerderheden die bij wet of deze statuten zijn vereist. De beslissingen van de algemene vergadering worden op schrift gesteld in een notulenregister, dat wordt ondertekend door de voorzitter en de algemene secretaris en door de leden van de algemene vergadering die daartoe de wens hebben geuit. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle leden er kennis kunnen van nemen, maar zonder dat het register wordt verplaatst. Deze beslissingen worden per gewone brief, fax of verzonden naar derden die daarom verzoeken, voor zover zij doen blijken van een belang. HOOFDSTUK IX ONTBINDING WIJZIGING VAN DE ARTIKELEN Artikel 18 De algemene vergadering kan over de wijziging van de statuten of de ontbinding van de vereniging maar geldig beraadslagen overeenkomstig de artikelen 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals achteraf gewijzigd. 8

9 Ingeval de vereniging wordt ontbonden, wijst de algemene vergadering de leden van de raad van bestuur aan als vereffenaars van de vereniging, bepaalt hun bevoegdheden en bepaalt welke bestemming aan het netto-actief van het maatschappelijke tegoed moet worden gegeven. Deze bestemming van het actief moet het doel waarvoor de vereniging werd opgericht zo dicht mogelijk benaderen. * * * Statuten goedgekeurd en gewijzigd door de leden - oprichters, vermeld in artikel 1, door de gewone Algemene Vergadering van 30 juni 2009 en Bijzondere Algemene Vergadering van 10 december

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Gewijzigde statuten Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Identificatienummer: 1453194 Ondernemingsnummer: 0453093037 Algemene Vergadering 30 April 2009

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw

FROS Amateursportfederatie vzw FROS Amateursportfederatie vzw Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 BERCHEM Identificatienummer 5348/2000 Ondernemingsnummer 471.187.495 TITEL I - BENAMING EN ZETEL Art. 1: De vereniging draagt de naam FROS

Nadere informatie

«Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel. TITEL I. Naam, zetel, doel, duur

«Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel. TITEL I. Naam, zetel, doel, duur «Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel STATUTEN TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam «Fair Timber», vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging behoudt zich

Nadere informatie

OPRICHTINGSAKTE. De ondergetekenden:

OPRICHTINGSAKTE. De ondergetekenden: Vespa Club Waasland VZW Schrijbergstraat 76 bus 2 9250 Waasmunster info@vespaclubwaasland.be www.vespaclubwaasland.be OPRICHTINGSAKTE De ondergetekenden: DE BACKER Bettina, Vital Keullerlaan 19, 9220 Hamme,

Nadere informatie

BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN

BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN I. VOORAF Tussen ondergetekenden, zijnde natuurlijke personen: [redacted for privacy protection] en de hierna genoemde rechtspersonen: [redacted for privacy

Nadere informatie

Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014

Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014 Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014 Overzicht TITEL I. - BENAMING - ZETEL - DUUR - DOEL... 2 ARTIKEL 1. - BENAMING... 2 ARTIKEL 2.- ZETEL... 2 ARTIKEL 3.- DUUR... 2 ARTIKEL

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564 G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Katwilgweg 2 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0535.792.564 Opgericht bij akte verleden voor

Nadere informatie

Oikocredit-be AFDELING I - BENAMING - ZETEL - DOEL DUUR

Oikocredit-be AFDELING I - BENAMING - ZETEL - DOEL DUUR Oikocredit-be coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk Huidevettersstraat 165 1000 Brussel Ondernemingsnummer: RPR Antwerpen BE 0427.441.386 GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

International Virtual Aviation Organisation VZW Nonnebossen West 9 Web: www.ivao.aero Ond. Nr.: 0888.628.579 8980 Zonnebeke Belgium STATUTEN

International Virtual Aviation Organisation VZW Nonnebossen West 9 Web: www.ivao.aero Ond. Nr.: 0888.628.579 8980 Zonnebeke Belgium STATUTEN International Virtual Aviation Organisation VZW Nonnebossen West 9 Web: www.ivao.aero Ond. Nr.: 0888.628.579 8980 Zonnebeke Belgium E-mail: vzw@ivao.aero IBAN: BIC: BE73 9792 4833 5260 ARSPBE22 STATUTEN

Nadere informatie

AMMA VERZEKERINGEN NIEUWE STATUTEN 26.10.2011 TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

AMMA VERZEKERINGEN NIEUWE STATUTEN 26.10.2011 TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De onderlinge vereniging voor verzekeringen met vaste bijdragen en verplichtingen, gesticht op 20 december 1944, onder de naam Algemene Mutualiteit voor Medische

Nadere informatie

STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN

STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN 1 STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. Artikel 1 Naam : De vereniging draagt de naam:

Nadere informatie

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5 Belgische Vereniging voor Interne Communicatie, vzw Zetel: Vonckstraat 24, 1210 Brussel Identificatienummer: 2963/65 Ondernemingsnummer: 408948238 STATUTEN Benaming, zetel, doel en structuur Art. 1 l.de

Nadere informatie

Statuten OKeR VZW. Iedere wijziging van de zetel moet binnen de maand gepubliceerd worden in het bijvoegsel van het staatsblad.

Statuten OKeR VZW. Iedere wijziging van de zetel moet binnen de maand gepubliceerd worden in het bijvoegsel van het staatsblad. Statuten OKeR VZW Deze statuten zijn unaniem goedgekeurd op de Algemene vergadering van 22 mei 2014 met een meerderheid van 2/3e der aanwezige stemmen. Hierbij houden we rekening met de gangbare aanwezigheidsquota

Nadere informatie

Lanceloot Blondeellaan 1 8280 Zeebrugge. Ondernemingsnummer: 430906167 NIEUWE STATUTEN. Benaming. Doelstelling

Lanceloot Blondeellaan 1 8280 Zeebrugge. Ondernemingsnummer: 430906167 NIEUWE STATUTEN. Benaming. Doelstelling Federatie van Invoerders en Producten van Gebaggerde Zeegranulaten, afgekort: Zeegra Lanceloot Blondeellaan 1 8280 Zeebrugge Ondernemingsnummer: 430906167 NIEUWE STATUTEN Deze statuten vervangen alle voorgaande

Nadere informatie

EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De vennootschap werd onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de benaming Electrabel Netmanagement Flanders opgericht op 29 april

Nadere informatie

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW Psychologische Kring Leuven vzw Ondernemingsnr. 0457.762.992 Dekenstraat 2 bus 3701 3000 LEUVEN Tel. 016/32.56.04 info@psychokring.be http://www.psychokring.be KBC: BE86 7350 1346 0150 STATUTEN PSYCHOLOGISCHE

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 Hoofdstuk I: benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN STATUTEN VAN DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING "SLP" TITEL I AARD, NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art. 1. Rechtsvorm l. Tussen de deelnemers is een dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN Art. 1. De naam van de vereniging is «Belgian Society of Toxicology and Ecotoxicology» (Société Belge de Toxicologie et d Ecotoxicologie - Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie), afgekort

Nadere informatie

NYRSTAR STATUTEN HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. 1. Rechtsvorm - Naam

NYRSTAR STATUTEN HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. 1. Rechtsvorm - Naam NYRSTAR STATUTEN HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR 1. Rechtsvorm - Naam 2. Zetel 3. Doel De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam Nyrstar.

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie