Jaarverslag Deelnemer Evangelische Alliantie (EA) Deelnemer Evangelische Zendingsalliantie (EZA) Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Deelnemer Evangelische Alliantie (EA) Deelnemer Evangelische Zendingsalliantie (EZA) Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2 Jaarverslag 2011 Stichting Open Doors Postbus 47, 3850 AA Ermelo Telefoon: Fax: Internet: Registratienummer Kamer van Koophandel: Giro 7733 Bank IBAN NL08 INGB BIC INGBNL2A Voor België: BE Deelnemer Evangelische Alliantie (EA) Deelnemer Evangelische Zendingsalliantie (EZA) Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) ANBI-beschikking

3 Open Doors Nederland Baten uit eigen fondsenwerving x 1 mln in één oogopslag 12,0 11,0 11,2 10,0 10,4 Doelstelling Ondersteuning van vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd met gebed en door: - de verspreiding van bijbels, bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen, kaderopleidingen en praktische hulpverlening; Supporters (per 31/12) 2007: : : : ,0 8,0 7,0 6,0 5,0 5,5 5,9 6,5 7,6 8,1 9,2 - in bedreigde en onstabiele gebieden christenen voor te bereiden op mogelijke vervolging en lijden; - christenen in de vrije wereld voor te lichten en te motiveren om zich te vereenzelvigen met vervolgde en bedreigde christenen en hen actief te helpen. 2011: * * Het aantal abonnees van het Open Doors Magazine plus het aantal actieve gevers dat niet het magazine ontvangt per 31/12/2011 4,0 3,0 2,0 1,0 4,1 4,3 Organisatie Directie Medewerkers per 31/12 (gem. fte) : 31 (23,5) 2008: 33 (26,9) 0, N.B. De cijfers zijn vanaf 2007 berekend op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaglegging 650 Fondswervende Instellingen 2009: 38 (30,8) Evenementen & Activiteiten Marketing & Communicatie Financiën & Faciliteiten 2010: 41 (32,7) 2011: 43 (35,8) Totale baten Presentaties Projecten Marketing Communicatie ICT & Datamanagement Administratie Bestuur in 2011 Giften (minus schenkingsrecht) Mailingen Nalatenschappen Subsidies Reizen Donateurs & Fondsen Overig Open Doors Underground Open Doors Jongeren Pers- & Publieksvoorlichting 72,4 % 17,4 % 6,5 % 0,0 % 3,7 % 73,4 % 16,6 % 4,9 % 4,3 % 0,8 % Women to Women ,6 % 18,8 % 3,5 % 0,0 % 1,1 % 71,6 % 23,6 % 4,2 % 0,0 % 0,6 % 73,2 % 17,4 % 8,9 % 0,0 % 0,5 % Open Doors jaarverslag Open Doors jaarverslag 2011

4 Inhoudsopgave Voorwoord 7x Open Doors wereldwijd 8x - Profiel 9x - Projecten 11x Open Doors Nederland 22x - Bestuursverantwoording 23x - Activiteiten in Nederland en België 26x - Organisatie 26x - Belastingen 28x - Impact in Nederland en België 30x - Vooruitblik 37x Verantwoordingsverklaring Financieel verslag Open Doors Nederland 38x - Grondslagen voor de financiële verslaggeving x Financieel - Balans per verslag 31 december Open Doors 2011 Nederland 42x - Grondslagen Staat van baten voor en de lasten financiële over 2011 verslaggeving 43x - Balans Kasstroomoverzicht per 31 december x - Staat Toelichting van baten op het en kasstroomoverzicht lasten over x - Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans 47x - Toelichting op het de staat kasstroomoverzicht van baten en lasten 47x - Toelichting Specificatie op en verdeling balans kosten naar bestemming 48x - Toelichting - op op de directe staat van kosten baten en lasten 53x - Specificatie - Toelichting en op verdeling indirecte kosten naar bestemming 58x - Overige - Toelichting gegevens op directe kosten 60x - Toelichting Accountantsverklaring op indirecte kosten 63x - Overige - Statutaire gegevens resultaatsbestemmingsregeling 67x - Resultaatbestemming Accountantsverklaring x - Voorstel Statutaire resultaatbestemming resultaatsbestemmingsregeling x - Overzicht - Resultaatbestemming materiële vaste 2010 activa 69x - Begroting - Voorstel resultaatbestemming x - Overzicht Toelichting materiële op begroting vaste 2012 activa 69x - Begroting Verantwoordingsverklaring Toelichting op begroting x Voorwoord Leven en werken door geloof! Eén van de kernwaarden van Open Doors is: wij leven en werken door geloof. Geloven, wat is dat? Geloven heeft meerdere kanten. Er is een leerstellige kant. Wat geloven we eigenlijk? Velen van ons zullen zich daar niet dagelijks mee bezig houden. Dat is goed, we hoeven niet alles zelf uit te zoeken, we kunnen gaan staan op de schouders van onze (voor)ouders of rustig volgen in het spoor van de geestelijke leiders die God ons geeft. Geloven is ook overgave, elke dag leven en werken in rust en vertrouwen op God. Dat is voor ieder van ons verschillend. Langzaam maar zeker mogen we in ons leven ontdekken wie God is, wie wij zijn en wat God ons aan mogelijkheden en gelegenheden geeft om Hem te dienen. Geweldig is het om dan verbonden te mogen zijn met medegelovigen om elkaar te helpen en te bemoedigen onderweg. Geloven is ook steeds meer en dieper begrijpen, Geloven vooral van is ook de weg steeds van meer het kruis. en dieper Volgelingen begrijpen, van vooral Jezus Christus van de weg leren van het het geheim kruis. van Volgelingen het lijden van te begrijpen. Jezus Christus Waarom leren moest het Christus geheim lijden, van het waarom lijden lijden te begrijpen. zoveel van Waarom Zijn volgelingen moest Christus in dit lijden, leven waarom en, misschien lijden zoveel geldt dat van voor Zijn u volgelingen heel in concreet, dit leven waarom en, misschien moet ik geldt lijden? dat voor u heel concreet, waarom moet ik lijden? Besef van en verontwaardiging over lijden kan ons aanzetten tot actie. Als reactie zou je zomaar de neiging kunnen krijgen om te gaan strijden, om recht en orde in deze wereld te herstellen met als spits: het lijden uitbannen. Is dat de Is dat weg de die weg onze die Heer onze ons Heer wijst? ons wijst? In dit verband In dit verband breng breng ik graag ik graag voor de laatste verzen van Johannes 16 naar voren. Het lijkt alsof de Here Jezus daar een andere weg wijst. Wij mogen leven en werken door geloof. Dat is het geloof dat Jezus Christus de wereld heeft overwonnen. Hij stelde vast dat Hij door mensen verlaten werd, ieder ging naar het zijne (Johannes 16:32). Zelfs Zijn Vader verliet Hem voor korte tijd, opdat mensen nooit door de Here God verlaten zouden worden. Leven en werken door geloof in deze vijandige wereld waar zoveel lijkt af te brokkelen en waar wij er toch maar niet in slagen om echte structurele verbetering te bewerken, hoe doe je dat dan, hoe hou je dat vol? Onze Heer wijst ons de weg. Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen (Johannes 16:32 en 33).Terugkijkend op 2011, tellen we onze zegeningen. Het vele werk mocht voortgaan mede dankzij de trouw en liefde van onze achterban. Bannen we samen het onrecht en lijden uit? Nee! Wel is er alle reden om door te gaan met goed te doen, te laten zien in ons handelen en spreken Wie dan die Overwinnaar is, door Wie we goede moed mogen houden in alle omstandigheden. Want wij weten: Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde (Matteüs 28:18). Voor alle trouw in het voorbije jaar, zo beleefd en zo uitgewerkt door geloof, dank ik iedereen oprecht! Open Doors jaarverslag Open Doors jaarverslag 2011

5 OpenDoors wereldwijd Profiel O pen Doors steunt wereldwijd christenen die worden vervolgd vanwege hun geloof. In 1955 begon het werk als éénmansmissie van Anne van der Bijl. God riep hem tijdens een reis in Polen met de woorden uit Openbaring 3:2: Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven (NBG-vertaling 1951). Hij ontdekte de nood achter het IJzeren Gordijn en maakte vele reizen naar de landen achter het IJzeren Gordijn. Tegenwoordig werkt Open Doors in Azië, Afrika, Latijns Amerika en het Midden-Oosten. Open Doors verleent steun aan christenen in zo n 50 landen. Na de val van het IJzeren Gordijn ging Open Doors door met het steunen van de Vervolgde Kerk. De focus verschoof steeds meer naar China, de Moslimwereld, Latijns Amerika, Afrika, Azië en Noord-Korea. Ook zag Open Doors zich naast de distributie van bijbels en christelijke lectuur én leiderschapstraining voor een derde belangrijke doelstelling gesteld: praktische hulpverlening. Dit alles leidde tot grote én kleine projecten. Doelstelling Het Lichaam van Jezus Christus, onder (bedreiging van) beperking en/of vervolging vanwege zijn geloof in Jezus Christus, versterken, toerusten en aanmoedigen tot de wereldevangelisatie, door voorbede en: - door waar nodig te voorzien in bijbels, bijbelstudiemiddelen en andere communicatiemiddelen, kaderopleidingen en praktische hulpverlening; - door het Lichaam van Christus in bedreigde en onstabiele gebieden voor te bereiden op mogelijke vervolging en lijden; - door het Lichaam van Christus in de vrije wereld voor te lichten en te motiveren zich te vereenzelvigen met bedreigde en vervolgde christenen en hen actief te helpen. Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht (Matteüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie. Samenwerking wereldwijd Open Doors Nederland, officieel Stichting Open Doors, is evenals de andere nationale kantoren van Open Doors op 19 december 1988 door middel van een charter agreement een samenwerkingsverband aangegaan met Open Doors International (ODI). In 2009 is dit charter agreement ingrijpend geactualiseerd en vervangen door een nieuw Affiliation Agreement. In de opgestelde overeenkomst staan de rechten en plichten van beide partijen vermeld: - De door de nationale kantoren geworven gelden worden afgedragen aan ODI. ODI draagt zorg voor de besteding van de aan haar toevertrouwde gelden. - De nationale kantoren dragen ontvangen giften af aan ODI. Er worden op nationaal niveau geen bestemmingsreserves opgebouwd. - Indien er in enig jaar meer wordt ontvangen dan kan worden besteed, dan neemt ODI een verplichting op ter hoogte van het nog niet bestede bedrag. - De minimale hoogte van het vrij besteedbaar vermogen bij ODI is gewoonlijk zodanig dat drie maanden lang de lopende projecten gefinancierd kunnen worden. - Alle nationale kantoren zijn verplicht een jaarrekening op te stellen en door een accountant te laten controleren. Geconsolideerde cijfers Open Doors International De geconsolideerde cijfers van Open Doors International en de toelichting daarop zijn niet opgenomen in het jaarverslag van Open Doors Nederland. Deze geconsolideerde cijfers en toelichting verschijnen altijd later dan eigen jaarverslag. Om de verschijningsdatum van het eigen jaarverslag te kunnen vervroegen, is besloten de geconsolideerde cijfers inclusief de toelichting niet langer in het jaarverslag op te nemen. Organisaties of supporters die inzage willen krijgen in deze cijfers, kunnen daarvoor contact opnemen met Open Doors Nederland via of 9 Open Doors jaarverslag 2011

6 Projecten Organigram Open Doors International Bestuur ODI Internal Auditor O nze visie is om de Vervolgde Kerk te versterken overal waar christenen lijden om hun geloof in Christus. Onze missie is christenen te bemoedigen, bijbels en boeken te brengen, te trainen en gemeenschappen te helpen. Kortom: datgene te doen wat de Vervolgde Kerk nodig heeft om standvastig te blijven in Christus. Besturen nationale kantoren Founding fathers CEO Open Doors heeft het verlangen dat iedere vervolgde volgende pagina s staat symbool voor het vele dat we christen gekend en gesteund wordt door andere om veiligheidsredenen niet kunnen vertellen. christenen. Wandelen met geloofsgenoten die onze CFO CPO COO CDO CCO vrijheid niet hebben, hoort bij het leven van een Het werk van Open Doors in 2011 kende grote uitda- christen. Als volgelingen van Jezus Christus horen we gingen vanwege toenemende vervolging en controles. tot dezelfde familie. Tegelijkertijd mochten we een groeiende en trouwe steun van supporters ervaren. Met dankbaarheid CSO Het is een voorrecht om wereldwijd onze vervolgde kijken we in Nederland en België terug op deze voort broeders en zusters te dienen. Zij laten vaak een durende steun in gebed en giften. Met die bemoedi- ongelooflijke moed en geloof zien in de meest ondenk- ging gaan wij door met op de bres staan voor onze bare situaties. Wij mogen vanuit onze welvaart hen vervolgde broeders en zusters, in afhankelijkheid van ondersteunen in tijden van nood. De informatie op de onze Hemelse Vader. Open Doors Nederland werkt voor het verwezenlijken van haar internationale doelen en doelstellingen via Resultaten Open Doors wereldwijd China Open Doors International (ODI). ODI stelt middelen ter beschikking aan de veldkantoren van Open Doors en voor wereldwijde samenwerkingsprojecten van de aantal in 2011 aantal in 2010 De hoeveelheid bijbels en andere christelijke lectuur die is verspreid door Open Doors. aantal in 2011 aantal in 2010 De hoeveelheid mensen die een training hebben ontvangen van Open Doors. aantal in 2011 aantal in 2010 De hoeveelheid mensen die praktische hulpverlening kregen van Open Doors. nationale kantoren. ODI wordt geleid door het Executive Leadership Team (ELT). Dit leiderschapsteam bestaat uit de Chief Executive Officer (CEO), Chief Operations Officer (COO), Chief Financial Officer (CFO), Chief Development Officer (CDO), Chief People and Organizational Growth Officer (CPO), Chief Strategy Officer (CSO) en de Chief Communications Officer (CCO). Het bestuur van ODI, waarin nationale kantoren zijn vertegenwoordigd, ziet toe op het functioneren van het ELT. De nationale besturen zien toe op de nationale kantoren in de betreffende landen. Centraal-Azië Legenda De regioverdeling is gelijk aan de interne regio Open Doors, en Johan Companjen, voormalig inter verdeling van Open Doors op het veld. Daarom nationaal directeur. Zij zijn vanaf het eerste uur bij het wisselt de indeling: de ene keer is het een land, Noord-Korea Egypte Latijns-Amerika Midden-Oosten Afrika (Franstalig) Afrika (Sub-Sahara) de andere keer betreft het een regio. Bron: Open Doors International, rapportage Zuidoost-Azië Golf Open Doors jaarverslag China India Founding fathers: Anne van der Bijl, oprichter van werk betrokken geweest

7 De projecten in vogelvlucht 1. Distributie van bijbels en christelijke lectuur In 2010 hadden we nog grote problemen met de ver- Wereldwijd verspreidde Open Doors 3,1 miljoen spreiding van bijbels en christelijke materialen in Eritrea, bijbels en christelijke lectuur, waaronder ook kinder- maar in 2011 werden deze opgelost. Er werden bijbels en kinderwerkmaterialen, studiebijbels en a lternatieve routes ontwikkeld waarlangs de bijbels en andere christelijke materialen. Hiermee beantwoordde materialen eenvoudiger verspreid konden worden. Open Doors aan de vraag van de Vervolgde Kerk in Op de Comoren veranderde de focus omdat bijbels meer dan 50 landen. voornamelijk door partners verspreid werden en Open Doors zich toelegde op het ontwikkelen van christelijke 2. Training bibliotheken. Er waren geen veranderingen op het gebied In 2011 trainde Open Doors ongeveer van distributie in Kenia, Somalië, Soedan en Tanzania. mensen in trainingsprogramma s, variërend van zeer intensieve langdurige theologische opleidingen Voor kinderen in Nigeria was een kinderbijbel een tot kortere seminars om vervolgde christenen op groot geschenk. Velen van hen moeten op school te bouwen en te bemoedigen. lessen volgen over de leer van de islam. Daarom is het voor hen des te belangrijker om een bijbel te hebben 3. Praktische hulpverlening en daaruit te kunnen lezen over de Here Jezus en het Open Doors ondersteunde in 2011 ruim Evangelie. Open Doors heeft bijbels verspreid mensen door middel van praktische hulpverlening, onder 81 kerken met het doel hen te onderwijzen in de onder meer via voedselhulp en beroepsopleidingen. beloftes van God in Zijn Woord, zodat de kinderen Open Doors biedt praktische hulpverlening in landen kunnen standhouden tegen de groeiende druk van waar christenen vaak tweederangsburgers zijn en zich onder meer de islam. bevinden in zeer moeilijke economische situaties. Leiderschapstraining schapsontwikkeling. In Nigeria nam het aantal mensen dat steun op het gebied van levensonderhoud ontving om te groeien. Maar de vrijheid bleek van korte duur. Ook in de jaren na de val van het communisme kregen Afrika In Afrika konden we bijna mensen trainen. De grootste stijging ten opzichte van 2010 was zichtbaar in Nigeria, Kenia en Ethiopië. In Nigeria steeg het aantal fors toe; onder anderen boeren, jongeren en vrouwen kregen ondersteuning. In dit land introduceerden we ook een nieuw gemeenschapsproject waar veel christenen weer te maken met discriminatie en intimidatie, arrestaties en verdrukking. Christenen in Centraal-Azië hebben vaak te maken met verstoting In veel landen in Afrika waar Open Doors werkt, hoeft mensen dat langer durende trainingen volgde voor christenen profijt van hebben. Ethiopië en Nigeria door familie en druk van de regering om hun geloof er maar iets te gebeuren of de vlam slaat in de pan. kerkwerker. Meer deelnemers kwamen af op seminars behoorden ook tot de landen waar veel noodhulp niet openlijk te belijden. Er waren opnieuw escalerende geweldsuitbarstingen in Nigeria, in verschillende noord-afrikaanse landen in Kenia en in Ethiopië steeg het aantal trainingen doordat we samenwerkten met partnerorganisaties. naartoe ging. Ondanks het feit dat we in Eritrea geen trainingen konden geven, zagen we wel een doorbraak Distributie bijbels en christelijke lectuur woedde de Arabische Lente en ook groeide de on - In de Comoren en Soedan bleven de aantallen vrijwel op het gebied van praktische hulpverlening. We Open Doors kon in 2011 in samenwerking met haar zekerheid voor christenen in Soedan, na de afscheiding gelijk en in Somalië en Tanzania nam het aantal konden verschillende mensen voorzien van zeer nood- partners zo n bijbels verspreiden in Centraal- van het zuiden. Desondanks waren er veel mogelijk- training en iets af. In Oeganda nam het aantal training- zakelijke hulp. Omdat in Soedan de bouw van een Azië, een stijging van 12 procent ten opzichte van heden voor Open Doors om de Vervolgde Kerk te en iets toe omdat er meer deelnemers waren voor de school is afgerond, waren erin 2011 minder mensen die Een deel van deze toename is te verklaren uit het feit versterken. Dit werd onder meer zichtbaar in de groei seminars. Daarentegen waren er minder deelnemers aan praktische hulpverlening ontvingen. Daarnaast hadden dat we boeken voor Turkmenistan, die in 2010 gedrukt in verspreiding van bijbels en christelijke lectuur. langere trainingen. Het was niet mogelijk om training- minder mensen medische zorg nodig. waren, pas in 2011 in het land konden afleveren, Distributie bijbels en christelijke lectuur In 2011 nam de verspreiding van bijbels en christelijke lectuur toe, van in 2010 naar meer dan stuks. Meer dan een derde hiervan werd verspreid in en te geven in Eritrea. Training in Franstalig Afrika nam af omdat twee seminars in Tsjaad en de Ivoorkust niet konden doorgaan vanwege politieke instabiliteit. Praktische hulpverlening Centraal-Azië Open Doors is al decennialang betrokken bij het ver- samen met in 2011 gedrukte boeken. In Azerbeidzjan maakte een nieuwe, strenge wetgeving het moeilijk voor Open Doors om bijbels en christelijke lectuur te verspreiden. In Kazachstan en Kirgizië werkten we in 2010 voornamelijk met door andere organisaties Nigeria, omdat er meer trainingsmaterialen nodig In 2011 was het mogelijk mensen te voorzien sterken van de Kerk in Centraal-Azië. Na de val van de gedrukte boeken, maar startten we in 2011 met een waren voor seminars en training van lokale kerkleiders. van praktische hulpverlening in de vorm van gemeen- Sovjet-Unie kreeg de Kerk in Centraal-Azië de ruimte aantal eigen projecten. Open Doors jaarverslag Open Doors jaarverslag 2011

8 Een deel van de materialen is via multimedia verspreid, zoals cd s, dvd s, SD-kaarten en kleine PDF-bestanden ker geheim te houden en groepen kunnen tot een paar uur vóór het begin van de seminars geïnformeerd 2011 Een keerpunt in de strategie van Open Doors in China Egypte van boeken. Omdat deze regio een grote verscheiden- worden. Er is budget vrijgemaakt voor de uitbreiding Gezien de veranderingen in China richt Open Doors De revolutie die president Hosni Muburak in februari 2011 heid in talen kent, hebben we veel nieuwe mensen van het aantal korte seminars. zich steeds meer op het versterken van een Vervolgde dwong om op te stappen, maakte dat moslims en opgeleid voor vertaalprojecten. Oezbeekse kerkleiders vroegen Open Doors in 2010 om christelijke materialen Praktische hulpverlening Kerk die zelf bewogenheid heeft voor de Vervolgde Kerk. De focus gaat steeds meer liggen op coaching en christenen samen op trokken tegen een gehate dictator. Gezamenlijk eisten zij een einde aan de corruptie en te verspreiden onder Oezbeken die werkzaam waren in Het aantal ontvangers van praktische hulpverlening is mentoring. Hiervoor is veel en langdurig onderzoek een oplossing voor de structurele armoede en stijgende Rusland, Kazachstan en Kirgizië. We hebben de in 2011 meer dan verdubbeld omdat er extra geld nodig geweest. werkeloosheid. Desondanks werden de verhoudingen mogelijkheden hiervoor onderzocht en het resultaat ervan was erg positief, omdat zo n zeven miljoen beschikbaar kwam voor kerstcadeaus, vieringen in kerken, hulp aan kinderen in weeshuizen en scholen en Distributie bijbels en christelijke lectuur daarna snel slechter. Radicale moslims wonnen de verkiezingen van 25 november De situatie voor Oezbeken jaarlijks van en naar Rusland reizen. Wanneer aan christenen die niet langer lid durfden te zijn van Het aantal bijbels, christelijke materialen en kinder- christenen verslechterde in Er werden meer ze terugkomen, brengen ze materialen met zich mee of hun kerkelijke gemeente vanwege de druk en dreiging. bijbels is in 2011 afgenomen, omdat steeds meer lokale christenen lichamelijk mishandeld en gedood en meer geven ze het aan een andere Oezbeekse werker. Dit Zo n mensen ontvingen in 2011 sociale hulp- kerken in staat zijn om de materialen zelf te produceren. kerken en huizen van christenen aangevallen. Toch groeide levert veel voordelen op voor de Oezbeekse Kerk. verlening, onder wie kinderen in weeshuizen en Het aantal verspreide cd s en dvd s is daarentegen de vraag naar distributie, training en hulpverlening in jeugdzorg. In 2010 ontvingen in totaal mensen toegenomen omdat meer christenen in staat waren Egypte sterk. Open Doors kreeg nieuwe mogelijkheden sociale hulpverlening. deze te gebruiken. om te helpen, met name onder de orthodoxe christenen. In ons land is een gebrek aan goed onderwijs over het christelijk geloof, zegt een voorganger. Mensen lezen boeken van auteurs die niet China Leiderschapstraining Omdat lokale kerkleiders steeds meer in staat zijn om zelf bijbels onderwijs te geven, is Open Doors zich gaan Distributie bijbels en christelijke lectuur In 2011 heeft Open Doors meer dan bijbels en christelijke boeken verspreid, een stijging van zestig genoeg weten over het onderwerp waarover ze schrijven, en dat veroorzaakt veel problemen, conflicten en verdeeldheid in de kerken. Maar met de goede boeken van Open Doors kunnen De afgelopen jaren vonden grote maatschappelijke veranderingen in China plaats. Er is een sterke economische groei zichtbaar en de economische middenklasse is fors gegroeid. Door de toestroom van arbeidskrachten naar de steden en de voortschrijdende tech- richten op andere vormen trainingen. We brengen het aantal intensieve trainingen voor voorgangers, kerkleiders en zondagsschoolwerkers terug en gaan ons meer toeleggen op langetermijncoaching en -mentoring. Mentoring heeft erg veel potentieel omdat het leiders procent ten opzichte van het jaar ervoor. Leiderschapstraining Ook het aantal deelnemers aan trainingen steeg sterk ten opzichte van 2010: mensen volgden een we werken aan meer eenheid. Woorden schieten tekort om aan te geven hoe belangrijk jullie hulp is voor de kerken in ons land! nologische ontwikkelingen ontstaan er zowel nieuwe mogelijkheden voor zakendoen als voor het werk van Open Doors. Er lijkt een minder strikte openbare controle te zijn op de naleving van regels ten aanzien in staat stelt om te werken aan zowel persoonlijke groei en ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden als aan het zich toe-eigenen van de visie om het geloof uit te dragen en de Vervolgde Kerk te dienen. Er zijn veel training, meer dan het jaar daarvoor. De sterkste stijging was merkbaar onder zondagsschooltrainingen, waaraan zo n mensen deelnamen. Meer dan christenen volgden een training christelijk van godsdienstige activiteiten. Ook lijken kerken meer kerkleiders en kerkelijk werkers in China die met passie geloof en Bijbelkennis, meer dan in vrijheid te hebben om zich te ontwikkelen. Toch het grote aantal christenen in hun land dienen. Maar Het aantal getrainde kerkelijk werkers verdubbelde ten Leiderschapstraining Het aantal trainingen in Centraal-Azië nam met hebben veel kerkleiders nog regelmatig te maken met dreigementen en is er nog steeds veel verborgen controle op kerken en kerkelijk leiders. Daaruit blijkt dat langetermijncoaching en -mentoring vereisen meer tijd en middelen. Ten opzichte van een aantal jaar daarvoor is het aantal getrainde Chinese christenen in 2011 opzichte van Praktische hulpverlening zeventig procent af. In Oezbekistan, waar ongeregi- kerken nog steeds in de gaten worden gehouden, met daarom ook aanzienlijk gedaald. De meeste mensen ontvingen praktische hulpverlening streerde godsdienstige activiteiten illegaal zijn, heeft Open Doors haar strategie gewijzigd. Het aantal lang- name als het gaat om politieke en religieuze mensenrechtenkwesties. In verschillende steden vindt een Praktische hulpverlening in de vorm van noodhulp en voedselhulp. Ten opzichte van 2010 verdrievoudigde deze vorm van steun. durige trainingsprogramma s op het gebied van bijbel- kerkelijke opwekking plaats, die relatief gelijk loopt met In China staat de praktische hulpverlening nog in de Open Doors gaf 900 meer mensen hulp om te voorzien onderwijs is verlaagd, en meer mogelijkheden zijn aan- het groeiende aantal christenen dat uit de plattelands- kinderschoenen. Toch groeit het aantal christenen dat in de dagelijkse levensbehoeften dan in geboden voor kortere seminars. Omdat dezelfde gebieden naar de steden trekt. De opkomende stede- deze hulp ontvangt. Zesenzeventig mensen werden Het aantal ontvangers van sociale zorg steeg sterk in groepen christenen met regelmaat terugkomen om lijke kerken zijn een motor achter de groei van christe- geholpen met een microkrediet en spaarprogramma s, 2011, tot meer dan Van deze mensen ontvingen langere trainingsprogramma s te volgen, zijn zij relatief nen. Tientallen jaren hebben Chinese kerken onderwijs ten opzichte van 22 in meer dan medische zorg. Duizenden christenen eenvoudig op te sporen door de autoriteiten. Dit zorgt en materialen uit het buitenland ontvangen, maar deze profiteerden van de restoratie van kerkgebouwen voor grote risico s voor de organisator en de locatie. afhankelijkheid kan ook een verlammende werking en noodhulp. Er was chaos en strijd in het land en Open Kortere seminars van één tot drie dagen zijn makkelij- hebben op de verdere ontwikkeling van die kerken. Doors was er om te helpen. Open Doors jaarverslag Open Doors jaarverslag 2011

9 Golf-regio Distributie bijbels en christelijke lectuur De verspreiding van bijbels en trainingsmaterialen Vanwege de vijandige situatie in de Golf-regio zijn daalde in 2011 met ongeveer acht procent ten opzichte sommige christenen bang om in grote groepen samen van Tweederde van de verspreide materi- te komen. Christenen hebben dagelijks te maken met alen bestond uit trainingsmaterialen. geweld van extremistische moslimorganisaties. Zij maken deel uit van een islamiserende cultuur in Leiderschapstraining Pakistan, waar een zwakke en corrupte centrale Ruim mensen volgden trainingen. Het aantal regering onwillig lijkt te zijn om misdaden aan te trainingen voor kerkelijk werkers verdubbelde. In 2011 pakken. Andere factoren, zoals overstromingen in de trok de jaarlijkse paasconventie deelnemers, 300 Sindh-regio en een dengue-epidemie, hadden een meer dan het doel dat Open Doors zich gesteld had. negatief effect op de cijfers van Zo n mensen volgden lees- en schrijfles, dit zijn honderden meer dan gepland. Tegelijkertijd bereikten In 2011 waren er opnieuw ernstige overstromingen in we niet het aantal gewenste deelnemers aan zomer- Pakistan. Ook christenen werden hierdoor getroffen. kampen en seminars voor voorgangers, vanwege de In het land werkte Open Doors samen met partners. dengue-epidemie en de overstromingen. Deze partners vormden een coalitie die ALIVE wordt genoemd. In 2010 kon ALIVE met hulp van Praktische hulpverlening Open Doors meer dan gezinnen helpen. Deze Open Doors kon in gezinnen ondersteunen gezinnen kregen geen enkele hulp van de overheid met praktische hulpverlening door middel van een en werden geconfronteerd met ongekende vervolging. agrarisch programma, waarbij zij zaden en technisch ALIVE was in staat om tentenkampen en noodklinieken onderwijs ontvingen. De partners van Open Doors op te zetten en hulppakketten uit te delen. Soms moest de hulp s nachts worden verleend, zodat niemand zou konden medische zorg en pastorale zorg aan meer dan mensen geven, en hen zo ook de liefde van Distributie bijbels en christelijke lectuur Praktische hulpverlening proberen de christenen te beroven van de ontvangen Christus in de praktijk laten zien. Vijftig christelijke De vraag naar bijbels was groter in 2011 en Open Doors Het aantal mensen dat noodhulp ontving, nam sterk in hulppakketten. Bovendien ondersteunde ALIVE ook kinderen kregen een beurs waarmee ze de mogelijk- was beter in staat om te netwerken. Bijna bijbels toe in 2011, vanwege de verspreiding van materialen slachtoffers uit Dit wederopbouwproject loopt heid kregen om door te leren. en andere christelijke lectuur vonden hun weg naar aan christenen in de deelstaten Orissa en Chhattisgarh. nog steeds. Zo n christenen worden op vier India, een toename van 111 procent ten opzichte van Ook was er een toename zichtbaar in het aantal beroeps- hoofdterreinen geholpen: - Levensonderhoud India Omdat het mogelijk was om meer kerken en zondagsschoolwerkers te bereiken, steeg het aantal verspreide kinderbijbels en kindermaterialen flink. opleidingen, gemeenschapsontwikkeling, en andere praktische hulpverlening. In 2011 groeide het aantal ontvangers van praktische hulpverlening met Gezondheidszorg Geweldsuitbarstingen tegen zendelingen, voorgangers Meer dan materialen werden verspreid, terwijl er mensen ten opzichte van 2010 tot een totaal van Trainen van leiders, voorgangers en vrijwilligers en groepen gemeenteleden blijven een maandelijks in 2010 geen kinderbijbels en kindermaterialen zijn - Geestelijke zorg middels bijbelstudie, pastorale zorg en ontmoeting terugkerend gebeuren, met name in afgelegen en plattelandsgebieden. De grootste bedreiging voor de Kerk van vandaag is het groeiende hindoe-extremisme, verspreid. Meer mensen ontvingen een kleine bibliotheek met christelijke boeken dit jaar, ook was het aantal boeken per set groter dan het jaar daarvoor. Latijns-Amerika Het is belangrijk dat de lokale christenen zelf verantwoordelijk zijn voor het project. In ieder dorp is een verklaarde een kerkleider uit Delhi in augustus in Toch groeit het aantal christenen in de lagere sociale Leiderschapstraining Open Doors werkt in Mexico, Colombia en Cuba. Hoewel zowel Mexico als Colombia democratieën zijn speciale commissie ingesteld met wie Open Doors klassen en kent de Kerk een enorme groei. De Kerk Het aantal deelnemers aan seminars voor vrouwen en met een functionerende rechtsstaat waar de grondwet en haar partners samenwerken. Deze commissies in India heeft grote behoefte aan leiderschapstraining kerkleiders nam sterk toe. Alle doelstellingen voor voorziet in godsdienstvrijheid, kennen beide landen inventariseren, doen voorstellen, voeren het project en vaardigheidstraining, om zo de groei in het aantal training in India zijn gehaald in Meer dan corruptie, drugshandel en wetteloze paramilitaristische uit en leggen verantwoording af. Dit alles onder gemeentes te kunnen faciliteren. De meeste christelijke mensen volgden een training, ten opzichte van groeperingen. In beide landen wonen inheemse begeleiding van Open Doors. Het doel is de gemeen- leiders vinden het omgaan met de grote armoede in stammen die christenen beschouwen als een bedrei- schappen onafhankelijk van hulp van buitenaf te maken. onder hun gemeenteleden de grootste uitdaging. ging voor voorouderlijke en culturele tradities. Criminele organisaties zien christenen als een doelwit Open Doors jaarverslag Open Doors jaarverslag 2011

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

WOMEN WAKE UP THE WORLD

WOMEN WAKE UP THE WORLD WOMEN WAKE UP THE WORLD MAMA CASH JAARVERSLAG 2007 (she changes the world) 4.30 uur 10 uur 14 uur 20 uur 3.30 uur WOMEN WAKE UP THE WORLD MAMA CASH JAARVERSLAG 2007 MAMA CASH STEUNT wereldwijd baanbrekende

Nadere informatie

In 2008 is de organisatie dan ook een traject

In 2008 is de organisatie dan ook een traject Algemeen Financieel Jaarverslag 2008 2008 in vogelvlucht 2 De samenleving verandert en het Leger des Heils verandert mee. Toch is in 2008 de overtuiging gegroeid dat de organisatie dicht bij haar oorsprong

Nadere informatie

In 2008 is de organisatie dan ook een traject

In 2008 is de organisatie dan ook een traject Algemeen Financieel Jaarverslag 2008 2008 in vogelvlucht 2 De samenleving verandert en het Leger des Heils verandert mee. Toch is in 2008 de overtuiging gegroeid dat de organisatie dicht bij haar oorsprong

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Oxfam Novib heeft een online jaarverslag, waarvan dit de printbare versie is. Het online jaarverslag 2009 staat op www.oxfamnovib.nl/jaarverslag. Daar kan de lezer snel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 2 Kom over en help wil haar kwetsbare naaste in Oost-Europa en Eurazië dienen vanuit de christelijke roeping tot barmhartigheid en recht, in partnerschap met kerken en christelijke organisaties.

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Cordaid 2007 HIJ GELOOFT IN ZIJN TOEKOMST U OOK? Elke vorm van weerstand wordt hard afgestraft

Cordaid 2007 HIJ GELOOFT IN ZIJN TOEKOMST U OOK? Elke vorm van weerstand wordt hard afgestraft Cordaid 2007 Publieksjaarverslag Cordaid 2007 Juni 2008 / Elke vorm van weerstand wordt hard afgestraft Inhoudsopgave Als u hier klikt gaat u naar het menu om verder uw keuze te maken Chouchou Namegabe,

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Nummer 132 December 2005 Katern in Kerkinformatie 173 - september 2009 Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Samen werken in de dienstenorganisatie: hier doe je het voor!

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Postbus 65 3840 AB Harderwijk. Telefoon: 0341-564488. Fax: 0341-560587

Jaarverslag 2010. Postbus 65 3840 AB Harderwijk. Telefoon: 0341-564488. Fax: 0341-560587 Jaarverslag 2010 Postbus 65 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341-564488 Fax: 0341-560587 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag Bestuursverslag 1. Algemeen 5 2. Beleid 6 3. Bestuur en medewerkers 9 4. Projecten

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD

jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD Drijfveren en principes Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden,

Nadere informatie

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 1 l Kom over en help Jaarverslag 2013 Beleid en strategie Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 Op de voorkant Hade wordt door haar ouders de straat op gestuurd. In de kinderopvang

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

Vergeten mensenrecht

Vergeten mensenrecht 1 2 Vergeten mensenrecht Notitie SGP Tweede Kamer over geloofsvervolging December 2010 Auteur: Wilco Kodde Colofon SGP-fractie Tweede Kamer Bezoekadres: Plein 2, 2500 CR Den Haag Postadres: Postbus 20018,

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Protestants Landelijk Dienstencentrum Joseph Haydnlaan 2A 3533 AE Utrecht www.pkn.nl servicedesk@pkn.nl

Nadere informatie

OPWEKKING IN CHINA VANAF 1980

OPWEKKING IN CHINA VANAF 1980 1 OPWEKKING IN CHINA VANAF 1980 HET VERHAAL VAN LIU ZHENYING Bijgenaamd 'De hemelse man' Een opmerkelijk waar gebeurd verhaal van de Chinese Christen Broeder Yun UITGEVERIJ MEDEMA POSTBUS 13, 8170 AC VAASSEN

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Doen wat we geloven. Voorwoord

Doen wat we geloven. Voorwoord JAARVERSLAG 2011 Doen wat we geloven Voorwoord Als dit jaarverslag uitkomt, zitten we als Leger des Heils volop in de viering van ons 125-jarig jubileum. Een lange periode van doen wat we geloven. En

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Jaarverslag 2013 brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Inhoud >>>>>>>>>>> Uitgave Evangelische Omroep Postbus 21000 1202 BA Hilversum Drukwerk Drukkerij Practicum Soest Met medewerking van EO Metterdaad

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2010/2011

Jaarverslag 2010/2011 Jaarverslag 2010/2011 Plan Nederland Jaarverslag 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011 pagina 3 Inhoud Inhoud 1 Verslag van de Raad van Toezicht 07 2 Directieverslag 17 3 In actie voor kinderen een jaar

Nadere informatie

Handboek voor Thuisfrontcommissies

Handboek voor Thuisfrontcommissies Handboek voor Thuisfrontcommissies Interserve Nederland 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Interserve en de zendende gemeente 5 1.1 Interserve bemiddelt en begeleidt 5 1.2 Zendende gemeente of thuisgemeente?

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Met cijfers Een jaar met mijlpalen Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland,

Nadere informatie