Jaarverslag Deelnemer Evangelische Alliantie (EA) Deelnemer Evangelische Zendingsalliantie (EZA) Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Deelnemer Evangelische Alliantie (EA) Deelnemer Evangelische Zendingsalliantie (EZA) Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2 Jaarverslag 2011 Stichting Open Doors Postbus 47, 3850 AA Ermelo Telefoon: Fax: Internet: Registratienummer Kamer van Koophandel: Giro 7733 Bank IBAN NL08 INGB BIC INGBNL2A Voor België: BE Deelnemer Evangelische Alliantie (EA) Deelnemer Evangelische Zendingsalliantie (EZA) Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) ANBI-beschikking

3 Open Doors Nederland Baten uit eigen fondsenwerving x 1 mln in één oogopslag 12,0 11,0 11,2 10,0 10,4 Doelstelling Ondersteuning van vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd met gebed en door: - de verspreiding van bijbels, bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen, kaderopleidingen en praktische hulpverlening; Supporters (per 31/12) 2007: : : : ,0 8,0 7,0 6,0 5,0 5,5 5,9 6,5 7,6 8,1 9,2 - in bedreigde en onstabiele gebieden christenen voor te bereiden op mogelijke vervolging en lijden; - christenen in de vrije wereld voor te lichten en te motiveren om zich te vereenzelvigen met vervolgde en bedreigde christenen en hen actief te helpen. 2011: * * Het aantal abonnees van het Open Doors Magazine plus het aantal actieve gevers dat niet het magazine ontvangt per 31/12/2011 4,0 3,0 2,0 1,0 4,1 4,3 Organisatie Directie Medewerkers per 31/12 (gem. fte) : 31 (23,5) 2008: 33 (26,9) 0, N.B. De cijfers zijn vanaf 2007 berekend op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaglegging 650 Fondswervende Instellingen 2009: 38 (30,8) Evenementen & Activiteiten Marketing & Communicatie Financiën & Faciliteiten 2010: 41 (32,7) 2011: 43 (35,8) Totale baten Presentaties Projecten Marketing Communicatie ICT & Datamanagement Administratie Bestuur in 2011 Giften (minus schenkingsrecht) Mailingen Nalatenschappen Subsidies Reizen Donateurs & Fondsen Overig Open Doors Underground Open Doors Jongeren Pers- & Publieksvoorlichting 72,4 % 17,4 % 6,5 % 0,0 % 3,7 % 73,4 % 16,6 % 4,9 % 4,3 % 0,8 % Women to Women ,6 % 18,8 % 3,5 % 0,0 % 1,1 % 71,6 % 23,6 % 4,2 % 0,0 % 0,6 % 73,2 % 17,4 % 8,9 % 0,0 % 0,5 % Open Doors jaarverslag Open Doors jaarverslag 2011

4 Inhoudsopgave Voorwoord 7x Open Doors wereldwijd 8x - Profiel 9x - Projecten 11x Open Doors Nederland 22x - Bestuursverantwoording 23x - Activiteiten in Nederland en België 26x - Organisatie 26x - Belastingen 28x - Impact in Nederland en België 30x - Vooruitblik 37x Verantwoordingsverklaring Financieel verslag Open Doors Nederland 38x - Grondslagen voor de financiële verslaggeving x Financieel - Balans per verslag 31 december Open Doors 2011 Nederland 42x - Grondslagen Staat van baten voor en de lasten financiële over 2011 verslaggeving 43x - Balans Kasstroomoverzicht per 31 december x - Staat Toelichting van baten op het en kasstroomoverzicht lasten over x - Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans 47x - Toelichting op het de staat kasstroomoverzicht van baten en lasten 47x - Toelichting Specificatie op en verdeling balans kosten naar bestemming 48x - Toelichting - op op de directe staat van kosten baten en lasten 53x - Specificatie - Toelichting en op verdeling indirecte kosten naar bestemming 58x - Overige - Toelichting gegevens op directe kosten 60x - Toelichting Accountantsverklaring op indirecte kosten 63x - Overige - Statutaire gegevens resultaatsbestemmingsregeling 67x - Resultaatbestemming Accountantsverklaring x - Voorstel Statutaire resultaatbestemming resultaatsbestemmingsregeling x - Overzicht - Resultaatbestemming materiële vaste 2010 activa 69x - Begroting - Voorstel resultaatbestemming x - Overzicht Toelichting materiële op begroting vaste 2012 activa 69x - Begroting Verantwoordingsverklaring Toelichting op begroting x Voorwoord Leven en werken door geloof! Eén van de kernwaarden van Open Doors is: wij leven en werken door geloof. Geloven, wat is dat? Geloven heeft meerdere kanten. Er is een leerstellige kant. Wat geloven we eigenlijk? Velen van ons zullen zich daar niet dagelijks mee bezig houden. Dat is goed, we hoeven niet alles zelf uit te zoeken, we kunnen gaan staan op de schouders van onze (voor)ouders of rustig volgen in het spoor van de geestelijke leiders die God ons geeft. Geloven is ook overgave, elke dag leven en werken in rust en vertrouwen op God. Dat is voor ieder van ons verschillend. Langzaam maar zeker mogen we in ons leven ontdekken wie God is, wie wij zijn en wat God ons aan mogelijkheden en gelegenheden geeft om Hem te dienen. Geweldig is het om dan verbonden te mogen zijn met medegelovigen om elkaar te helpen en te bemoedigen onderweg. Geloven is ook steeds meer en dieper begrijpen, Geloven vooral van is ook de weg steeds van meer het kruis. en dieper Volgelingen begrijpen, van vooral Jezus Christus van de weg leren van het het geheim kruis. van Volgelingen het lijden van te begrijpen. Jezus Christus Waarom leren moest het Christus geheim lijden, van het waarom lijden lijden te begrijpen. zoveel van Waarom Zijn volgelingen moest Christus in dit lijden, leven waarom en, misschien lijden zoveel geldt dat van voor Zijn u volgelingen heel in concreet, dit leven waarom en, misschien moet ik geldt lijden? dat voor u heel concreet, waarom moet ik lijden? Besef van en verontwaardiging over lijden kan ons aanzetten tot actie. Als reactie zou je zomaar de neiging kunnen krijgen om te gaan strijden, om recht en orde in deze wereld te herstellen met als spits: het lijden uitbannen. Is dat de Is dat weg de die weg onze die Heer onze ons Heer wijst? ons wijst? In dit verband In dit verband breng breng ik graag ik graag voor de laatste verzen van Johannes 16 naar voren. Het lijkt alsof de Here Jezus daar een andere weg wijst. Wij mogen leven en werken door geloof. Dat is het geloof dat Jezus Christus de wereld heeft overwonnen. Hij stelde vast dat Hij door mensen verlaten werd, ieder ging naar het zijne (Johannes 16:32). Zelfs Zijn Vader verliet Hem voor korte tijd, opdat mensen nooit door de Here God verlaten zouden worden. Leven en werken door geloof in deze vijandige wereld waar zoveel lijkt af te brokkelen en waar wij er toch maar niet in slagen om echte structurele verbetering te bewerken, hoe doe je dat dan, hoe hou je dat vol? Onze Heer wijst ons de weg. Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen (Johannes 16:32 en 33).Terugkijkend op 2011, tellen we onze zegeningen. Het vele werk mocht voortgaan mede dankzij de trouw en liefde van onze achterban. Bannen we samen het onrecht en lijden uit? Nee! Wel is er alle reden om door te gaan met goed te doen, te laten zien in ons handelen en spreken Wie dan die Overwinnaar is, door Wie we goede moed mogen houden in alle omstandigheden. Want wij weten: Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde (Matteüs 28:18). Voor alle trouw in het voorbije jaar, zo beleefd en zo uitgewerkt door geloof, dank ik iedereen oprecht! Open Doors jaarverslag Open Doors jaarverslag 2011

5 OpenDoors wereldwijd Profiel O pen Doors steunt wereldwijd christenen die worden vervolgd vanwege hun geloof. In 1955 begon het werk als éénmansmissie van Anne van der Bijl. God riep hem tijdens een reis in Polen met de woorden uit Openbaring 3:2: Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven (NBG-vertaling 1951). Hij ontdekte de nood achter het IJzeren Gordijn en maakte vele reizen naar de landen achter het IJzeren Gordijn. Tegenwoordig werkt Open Doors in Azië, Afrika, Latijns Amerika en het Midden-Oosten. Open Doors verleent steun aan christenen in zo n 50 landen. Na de val van het IJzeren Gordijn ging Open Doors door met het steunen van de Vervolgde Kerk. De focus verschoof steeds meer naar China, de Moslimwereld, Latijns Amerika, Afrika, Azië en Noord-Korea. Ook zag Open Doors zich naast de distributie van bijbels en christelijke lectuur én leiderschapstraining voor een derde belangrijke doelstelling gesteld: praktische hulpverlening. Dit alles leidde tot grote én kleine projecten. Doelstelling Het Lichaam van Jezus Christus, onder (bedreiging van) beperking en/of vervolging vanwege zijn geloof in Jezus Christus, versterken, toerusten en aanmoedigen tot de wereldevangelisatie, door voorbede en: - door waar nodig te voorzien in bijbels, bijbelstudiemiddelen en andere communicatiemiddelen, kaderopleidingen en praktische hulpverlening; - door het Lichaam van Christus in bedreigde en onstabiele gebieden voor te bereiden op mogelijke vervolging en lijden; - door het Lichaam van Christus in de vrije wereld voor te lichten en te motiveren zich te vereenzelvigen met bedreigde en vervolgde christenen en hen actief te helpen. Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht (Matteüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie. Samenwerking wereldwijd Open Doors Nederland, officieel Stichting Open Doors, is evenals de andere nationale kantoren van Open Doors op 19 december 1988 door middel van een charter agreement een samenwerkingsverband aangegaan met Open Doors International (ODI). In 2009 is dit charter agreement ingrijpend geactualiseerd en vervangen door een nieuw Affiliation Agreement. In de opgestelde overeenkomst staan de rechten en plichten van beide partijen vermeld: - De door de nationale kantoren geworven gelden worden afgedragen aan ODI. ODI draagt zorg voor de besteding van de aan haar toevertrouwde gelden. - De nationale kantoren dragen ontvangen giften af aan ODI. Er worden op nationaal niveau geen bestemmingsreserves opgebouwd. - Indien er in enig jaar meer wordt ontvangen dan kan worden besteed, dan neemt ODI een verplichting op ter hoogte van het nog niet bestede bedrag. - De minimale hoogte van het vrij besteedbaar vermogen bij ODI is gewoonlijk zodanig dat drie maanden lang de lopende projecten gefinancierd kunnen worden. - Alle nationale kantoren zijn verplicht een jaarrekening op te stellen en door een accountant te laten controleren. Geconsolideerde cijfers Open Doors International De geconsolideerde cijfers van Open Doors International en de toelichting daarop zijn niet opgenomen in het jaarverslag van Open Doors Nederland. Deze geconsolideerde cijfers en toelichting verschijnen altijd later dan eigen jaarverslag. Om de verschijningsdatum van het eigen jaarverslag te kunnen vervroegen, is besloten de geconsolideerde cijfers inclusief de toelichting niet langer in het jaarverslag op te nemen. Organisaties of supporters die inzage willen krijgen in deze cijfers, kunnen daarvoor contact opnemen met Open Doors Nederland via of 9 Open Doors jaarverslag 2011

6 Projecten Organigram Open Doors International Bestuur ODI Internal Auditor O nze visie is om de Vervolgde Kerk te versterken overal waar christenen lijden om hun geloof in Christus. Onze missie is christenen te bemoedigen, bijbels en boeken te brengen, te trainen en gemeenschappen te helpen. Kortom: datgene te doen wat de Vervolgde Kerk nodig heeft om standvastig te blijven in Christus. Besturen nationale kantoren Founding fathers CEO Open Doors heeft het verlangen dat iedere vervolgde volgende pagina s staat symbool voor het vele dat we christen gekend en gesteund wordt door andere om veiligheidsredenen niet kunnen vertellen. christenen. Wandelen met geloofsgenoten die onze CFO CPO COO CDO CCO vrijheid niet hebben, hoort bij het leven van een Het werk van Open Doors in 2011 kende grote uitda- christen. Als volgelingen van Jezus Christus horen we gingen vanwege toenemende vervolging en controles. tot dezelfde familie. Tegelijkertijd mochten we een groeiende en trouwe steun van supporters ervaren. Met dankbaarheid CSO Het is een voorrecht om wereldwijd onze vervolgde kijken we in Nederland en België terug op deze voort broeders en zusters te dienen. Zij laten vaak een durende steun in gebed en giften. Met die bemoedi- ongelooflijke moed en geloof zien in de meest ondenk- ging gaan wij door met op de bres staan voor onze bare situaties. Wij mogen vanuit onze welvaart hen vervolgde broeders en zusters, in afhankelijkheid van ondersteunen in tijden van nood. De informatie op de onze Hemelse Vader. Open Doors Nederland werkt voor het verwezenlijken van haar internationale doelen en doelstellingen via Resultaten Open Doors wereldwijd China Open Doors International (ODI). ODI stelt middelen ter beschikking aan de veldkantoren van Open Doors en voor wereldwijde samenwerkingsprojecten van de aantal in 2011 aantal in 2010 De hoeveelheid bijbels en andere christelijke lectuur die is verspreid door Open Doors. aantal in 2011 aantal in 2010 De hoeveelheid mensen die een training hebben ontvangen van Open Doors. aantal in 2011 aantal in 2010 De hoeveelheid mensen die praktische hulpverlening kregen van Open Doors. nationale kantoren. ODI wordt geleid door het Executive Leadership Team (ELT). Dit leiderschapsteam bestaat uit de Chief Executive Officer (CEO), Chief Operations Officer (COO), Chief Financial Officer (CFO), Chief Development Officer (CDO), Chief People and Organizational Growth Officer (CPO), Chief Strategy Officer (CSO) en de Chief Communications Officer (CCO). Het bestuur van ODI, waarin nationale kantoren zijn vertegenwoordigd, ziet toe op het functioneren van het ELT. De nationale besturen zien toe op de nationale kantoren in de betreffende landen. Centraal-Azië Legenda De regioverdeling is gelijk aan de interne regio Open Doors, en Johan Companjen, voormalig inter verdeling van Open Doors op het veld. Daarom nationaal directeur. Zij zijn vanaf het eerste uur bij het wisselt de indeling: de ene keer is het een land, Noord-Korea Egypte Latijns-Amerika Midden-Oosten Afrika (Franstalig) Afrika (Sub-Sahara) de andere keer betreft het een regio. Bron: Open Doors International, rapportage Zuidoost-Azië Golf Open Doors jaarverslag China India Founding fathers: Anne van der Bijl, oprichter van werk betrokken geweest

7 De projecten in vogelvlucht 1. Distributie van bijbels en christelijke lectuur In 2010 hadden we nog grote problemen met de ver- Wereldwijd verspreidde Open Doors 3,1 miljoen spreiding van bijbels en christelijke materialen in Eritrea, bijbels en christelijke lectuur, waaronder ook kinder- maar in 2011 werden deze opgelost. Er werden bijbels en kinderwerkmaterialen, studiebijbels en a lternatieve routes ontwikkeld waarlangs de bijbels en andere christelijke materialen. Hiermee beantwoordde materialen eenvoudiger verspreid konden worden. Open Doors aan de vraag van de Vervolgde Kerk in Op de Comoren veranderde de focus omdat bijbels meer dan 50 landen. voornamelijk door partners verspreid werden en Open Doors zich toelegde op het ontwikkelen van christelijke 2. Training bibliotheken. Er waren geen veranderingen op het gebied In 2011 trainde Open Doors ongeveer van distributie in Kenia, Somalië, Soedan en Tanzania. mensen in trainingsprogramma s, variërend van zeer intensieve langdurige theologische opleidingen Voor kinderen in Nigeria was een kinderbijbel een tot kortere seminars om vervolgde christenen op groot geschenk. Velen van hen moeten op school te bouwen en te bemoedigen. lessen volgen over de leer van de islam. Daarom is het voor hen des te belangrijker om een bijbel te hebben 3. Praktische hulpverlening en daaruit te kunnen lezen over de Here Jezus en het Open Doors ondersteunde in 2011 ruim Evangelie. Open Doors heeft bijbels verspreid mensen door middel van praktische hulpverlening, onder 81 kerken met het doel hen te onderwijzen in de onder meer via voedselhulp en beroepsopleidingen. beloftes van God in Zijn Woord, zodat de kinderen Open Doors biedt praktische hulpverlening in landen kunnen standhouden tegen de groeiende druk van waar christenen vaak tweederangsburgers zijn en zich onder meer de islam. bevinden in zeer moeilijke economische situaties. Leiderschapstraining schapsontwikkeling. In Nigeria nam het aantal mensen dat steun op het gebied van levensonderhoud ontving om te groeien. Maar de vrijheid bleek van korte duur. Ook in de jaren na de val van het communisme kregen Afrika In Afrika konden we bijna mensen trainen. De grootste stijging ten opzichte van 2010 was zichtbaar in Nigeria, Kenia en Ethiopië. In Nigeria steeg het aantal fors toe; onder anderen boeren, jongeren en vrouwen kregen ondersteuning. In dit land introduceerden we ook een nieuw gemeenschapsproject waar veel christenen weer te maken met discriminatie en intimidatie, arrestaties en verdrukking. Christenen in Centraal-Azië hebben vaak te maken met verstoting In veel landen in Afrika waar Open Doors werkt, hoeft mensen dat langer durende trainingen volgde voor christenen profijt van hebben. Ethiopië en Nigeria door familie en druk van de regering om hun geloof er maar iets te gebeuren of de vlam slaat in de pan. kerkwerker. Meer deelnemers kwamen af op seminars behoorden ook tot de landen waar veel noodhulp niet openlijk te belijden. Er waren opnieuw escalerende geweldsuitbarstingen in Nigeria, in verschillende noord-afrikaanse landen in Kenia en in Ethiopië steeg het aantal trainingen doordat we samenwerkten met partnerorganisaties. naartoe ging. Ondanks het feit dat we in Eritrea geen trainingen konden geven, zagen we wel een doorbraak Distributie bijbels en christelijke lectuur woedde de Arabische Lente en ook groeide de on - In de Comoren en Soedan bleven de aantallen vrijwel op het gebied van praktische hulpverlening. We Open Doors kon in 2011 in samenwerking met haar zekerheid voor christenen in Soedan, na de afscheiding gelijk en in Somalië en Tanzania nam het aantal konden verschillende mensen voorzien van zeer nood- partners zo n bijbels verspreiden in Centraal- van het zuiden. Desondanks waren er veel mogelijk- training en iets af. In Oeganda nam het aantal training- zakelijke hulp. Omdat in Soedan de bouw van een Azië, een stijging van 12 procent ten opzichte van heden voor Open Doors om de Vervolgde Kerk te en iets toe omdat er meer deelnemers waren voor de school is afgerond, waren erin 2011 minder mensen die Een deel van deze toename is te verklaren uit het feit versterken. Dit werd onder meer zichtbaar in de groei seminars. Daarentegen waren er minder deelnemers aan praktische hulpverlening ontvingen. Daarnaast hadden dat we boeken voor Turkmenistan, die in 2010 gedrukt in verspreiding van bijbels en christelijke lectuur. langere trainingen. Het was niet mogelijk om training- minder mensen medische zorg nodig. waren, pas in 2011 in het land konden afleveren, Distributie bijbels en christelijke lectuur In 2011 nam de verspreiding van bijbels en christelijke lectuur toe, van in 2010 naar meer dan stuks. Meer dan een derde hiervan werd verspreid in en te geven in Eritrea. Training in Franstalig Afrika nam af omdat twee seminars in Tsjaad en de Ivoorkust niet konden doorgaan vanwege politieke instabiliteit. Praktische hulpverlening Centraal-Azië Open Doors is al decennialang betrokken bij het ver- samen met in 2011 gedrukte boeken. In Azerbeidzjan maakte een nieuwe, strenge wetgeving het moeilijk voor Open Doors om bijbels en christelijke lectuur te verspreiden. In Kazachstan en Kirgizië werkten we in 2010 voornamelijk met door andere organisaties Nigeria, omdat er meer trainingsmaterialen nodig In 2011 was het mogelijk mensen te voorzien sterken van de Kerk in Centraal-Azië. Na de val van de gedrukte boeken, maar startten we in 2011 met een waren voor seminars en training van lokale kerkleiders. van praktische hulpverlening in de vorm van gemeen- Sovjet-Unie kreeg de Kerk in Centraal-Azië de ruimte aantal eigen projecten. Open Doors jaarverslag Open Doors jaarverslag 2011

8 Een deel van de materialen is via multimedia verspreid, zoals cd s, dvd s, SD-kaarten en kleine PDF-bestanden ker geheim te houden en groepen kunnen tot een paar uur vóór het begin van de seminars geïnformeerd 2011 Een keerpunt in de strategie van Open Doors in China Egypte van boeken. Omdat deze regio een grote verscheiden- worden. Er is budget vrijgemaakt voor de uitbreiding Gezien de veranderingen in China richt Open Doors De revolutie die president Hosni Muburak in februari 2011 heid in talen kent, hebben we veel nieuwe mensen van het aantal korte seminars. zich steeds meer op het versterken van een Vervolgde dwong om op te stappen, maakte dat moslims en opgeleid voor vertaalprojecten. Oezbeekse kerkleiders vroegen Open Doors in 2010 om christelijke materialen Praktische hulpverlening Kerk die zelf bewogenheid heeft voor de Vervolgde Kerk. De focus gaat steeds meer liggen op coaching en christenen samen op trokken tegen een gehate dictator. Gezamenlijk eisten zij een einde aan de corruptie en te verspreiden onder Oezbeken die werkzaam waren in Het aantal ontvangers van praktische hulpverlening is mentoring. Hiervoor is veel en langdurig onderzoek een oplossing voor de structurele armoede en stijgende Rusland, Kazachstan en Kirgizië. We hebben de in 2011 meer dan verdubbeld omdat er extra geld nodig geweest. werkeloosheid. Desondanks werden de verhoudingen mogelijkheden hiervoor onderzocht en het resultaat ervan was erg positief, omdat zo n zeven miljoen beschikbaar kwam voor kerstcadeaus, vieringen in kerken, hulp aan kinderen in weeshuizen en scholen en Distributie bijbels en christelijke lectuur daarna snel slechter. Radicale moslims wonnen de verkiezingen van 25 november De situatie voor Oezbeken jaarlijks van en naar Rusland reizen. Wanneer aan christenen die niet langer lid durfden te zijn van Het aantal bijbels, christelijke materialen en kinder- christenen verslechterde in Er werden meer ze terugkomen, brengen ze materialen met zich mee of hun kerkelijke gemeente vanwege de druk en dreiging. bijbels is in 2011 afgenomen, omdat steeds meer lokale christenen lichamelijk mishandeld en gedood en meer geven ze het aan een andere Oezbeekse werker. Dit Zo n mensen ontvingen in 2011 sociale hulp- kerken in staat zijn om de materialen zelf te produceren. kerken en huizen van christenen aangevallen. Toch groeide levert veel voordelen op voor de Oezbeekse Kerk. verlening, onder wie kinderen in weeshuizen en Het aantal verspreide cd s en dvd s is daarentegen de vraag naar distributie, training en hulpverlening in jeugdzorg. In 2010 ontvingen in totaal mensen toegenomen omdat meer christenen in staat waren Egypte sterk. Open Doors kreeg nieuwe mogelijkheden sociale hulpverlening. deze te gebruiken. om te helpen, met name onder de orthodoxe christenen. In ons land is een gebrek aan goed onderwijs over het christelijk geloof, zegt een voorganger. Mensen lezen boeken van auteurs die niet China Leiderschapstraining Omdat lokale kerkleiders steeds meer in staat zijn om zelf bijbels onderwijs te geven, is Open Doors zich gaan Distributie bijbels en christelijke lectuur In 2011 heeft Open Doors meer dan bijbels en christelijke boeken verspreid, een stijging van zestig genoeg weten over het onderwerp waarover ze schrijven, en dat veroorzaakt veel problemen, conflicten en verdeeldheid in de kerken. Maar met de goede boeken van Open Doors kunnen De afgelopen jaren vonden grote maatschappelijke veranderingen in China plaats. Er is een sterke economische groei zichtbaar en de economische middenklasse is fors gegroeid. Door de toestroom van arbeidskrachten naar de steden en de voortschrijdende tech- richten op andere vormen trainingen. We brengen het aantal intensieve trainingen voor voorgangers, kerkleiders en zondagsschoolwerkers terug en gaan ons meer toeleggen op langetermijncoaching en -mentoring. Mentoring heeft erg veel potentieel omdat het leiders procent ten opzichte van het jaar ervoor. Leiderschapstraining Ook het aantal deelnemers aan trainingen steeg sterk ten opzichte van 2010: mensen volgden een we werken aan meer eenheid. Woorden schieten tekort om aan te geven hoe belangrijk jullie hulp is voor de kerken in ons land! nologische ontwikkelingen ontstaan er zowel nieuwe mogelijkheden voor zakendoen als voor het werk van Open Doors. Er lijkt een minder strikte openbare controle te zijn op de naleving van regels ten aanzien in staat stelt om te werken aan zowel persoonlijke groei en ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden als aan het zich toe-eigenen van de visie om het geloof uit te dragen en de Vervolgde Kerk te dienen. Er zijn veel training, meer dan het jaar daarvoor. De sterkste stijging was merkbaar onder zondagsschooltrainingen, waaraan zo n mensen deelnamen. Meer dan christenen volgden een training christelijk van godsdienstige activiteiten. Ook lijken kerken meer kerkleiders en kerkelijk werkers in China die met passie geloof en Bijbelkennis, meer dan in vrijheid te hebben om zich te ontwikkelen. Toch het grote aantal christenen in hun land dienen. Maar Het aantal getrainde kerkelijk werkers verdubbelde ten Leiderschapstraining Het aantal trainingen in Centraal-Azië nam met hebben veel kerkleiders nog regelmatig te maken met dreigementen en is er nog steeds veel verborgen controle op kerken en kerkelijk leiders. Daaruit blijkt dat langetermijncoaching en -mentoring vereisen meer tijd en middelen. Ten opzichte van een aantal jaar daarvoor is het aantal getrainde Chinese christenen in 2011 opzichte van Praktische hulpverlening zeventig procent af. In Oezbekistan, waar ongeregi- kerken nog steeds in de gaten worden gehouden, met daarom ook aanzienlijk gedaald. De meeste mensen ontvingen praktische hulpverlening streerde godsdienstige activiteiten illegaal zijn, heeft Open Doors haar strategie gewijzigd. Het aantal lang- name als het gaat om politieke en religieuze mensenrechtenkwesties. In verschillende steden vindt een Praktische hulpverlening in de vorm van noodhulp en voedselhulp. Ten opzichte van 2010 verdrievoudigde deze vorm van steun. durige trainingsprogramma s op het gebied van bijbel- kerkelijke opwekking plaats, die relatief gelijk loopt met In China staat de praktische hulpverlening nog in de Open Doors gaf 900 meer mensen hulp om te voorzien onderwijs is verlaagd, en meer mogelijkheden zijn aan- het groeiende aantal christenen dat uit de plattelands- kinderschoenen. Toch groeit het aantal christenen dat in de dagelijkse levensbehoeften dan in geboden voor kortere seminars. Omdat dezelfde gebieden naar de steden trekt. De opkomende stede- deze hulp ontvangt. Zesenzeventig mensen werden Het aantal ontvangers van sociale zorg steeg sterk in groepen christenen met regelmaat terugkomen om lijke kerken zijn een motor achter de groei van christe- geholpen met een microkrediet en spaarprogramma s, 2011, tot meer dan Van deze mensen ontvingen langere trainingsprogramma s te volgen, zijn zij relatief nen. Tientallen jaren hebben Chinese kerken onderwijs ten opzichte van 22 in meer dan medische zorg. Duizenden christenen eenvoudig op te sporen door de autoriteiten. Dit zorgt en materialen uit het buitenland ontvangen, maar deze profiteerden van de restoratie van kerkgebouwen voor grote risico s voor de organisator en de locatie. afhankelijkheid kan ook een verlammende werking en noodhulp. Er was chaos en strijd in het land en Open Kortere seminars van één tot drie dagen zijn makkelij- hebben op de verdere ontwikkeling van die kerken. Doors was er om te helpen. Open Doors jaarverslag Open Doors jaarverslag 2011

9 Golf-regio Distributie bijbels en christelijke lectuur De verspreiding van bijbels en trainingsmaterialen Vanwege de vijandige situatie in de Golf-regio zijn daalde in 2011 met ongeveer acht procent ten opzichte sommige christenen bang om in grote groepen samen van Tweederde van de verspreide materi- te komen. Christenen hebben dagelijks te maken met alen bestond uit trainingsmaterialen. geweld van extremistische moslimorganisaties. Zij maken deel uit van een islamiserende cultuur in Leiderschapstraining Pakistan, waar een zwakke en corrupte centrale Ruim mensen volgden trainingen. Het aantal regering onwillig lijkt te zijn om misdaden aan te trainingen voor kerkelijk werkers verdubbelde. In 2011 pakken. Andere factoren, zoals overstromingen in de trok de jaarlijkse paasconventie deelnemers, 300 Sindh-regio en een dengue-epidemie, hadden een meer dan het doel dat Open Doors zich gesteld had. negatief effect op de cijfers van Zo n mensen volgden lees- en schrijfles, dit zijn honderden meer dan gepland. Tegelijkertijd bereikten In 2011 waren er opnieuw ernstige overstromingen in we niet het aantal gewenste deelnemers aan zomer- Pakistan. Ook christenen werden hierdoor getroffen. kampen en seminars voor voorgangers, vanwege de In het land werkte Open Doors samen met partners. dengue-epidemie en de overstromingen. Deze partners vormden een coalitie die ALIVE wordt genoemd. In 2010 kon ALIVE met hulp van Praktische hulpverlening Open Doors meer dan gezinnen helpen. Deze Open Doors kon in gezinnen ondersteunen gezinnen kregen geen enkele hulp van de overheid met praktische hulpverlening door middel van een en werden geconfronteerd met ongekende vervolging. agrarisch programma, waarbij zij zaden en technisch ALIVE was in staat om tentenkampen en noodklinieken onderwijs ontvingen. De partners van Open Doors op te zetten en hulppakketten uit te delen. Soms moest de hulp s nachts worden verleend, zodat niemand zou konden medische zorg en pastorale zorg aan meer dan mensen geven, en hen zo ook de liefde van Distributie bijbels en christelijke lectuur Praktische hulpverlening proberen de christenen te beroven van de ontvangen Christus in de praktijk laten zien. Vijftig christelijke De vraag naar bijbels was groter in 2011 en Open Doors Het aantal mensen dat noodhulp ontving, nam sterk in hulppakketten. Bovendien ondersteunde ALIVE ook kinderen kregen een beurs waarmee ze de mogelijk- was beter in staat om te netwerken. Bijna bijbels toe in 2011, vanwege de verspreiding van materialen slachtoffers uit Dit wederopbouwproject loopt heid kregen om door te leren. en andere christelijke lectuur vonden hun weg naar aan christenen in de deelstaten Orissa en Chhattisgarh. nog steeds. Zo n christenen worden op vier India, een toename van 111 procent ten opzichte van Ook was er een toename zichtbaar in het aantal beroeps- hoofdterreinen geholpen: - Levensonderhoud India Omdat het mogelijk was om meer kerken en zondagsschoolwerkers te bereiken, steeg het aantal verspreide kinderbijbels en kindermaterialen flink. opleidingen, gemeenschapsontwikkeling, en andere praktische hulpverlening. In 2011 groeide het aantal ontvangers van praktische hulpverlening met Gezondheidszorg Geweldsuitbarstingen tegen zendelingen, voorgangers Meer dan materialen werden verspreid, terwijl er mensen ten opzichte van 2010 tot een totaal van Trainen van leiders, voorgangers en vrijwilligers en groepen gemeenteleden blijven een maandelijks in 2010 geen kinderbijbels en kindermaterialen zijn - Geestelijke zorg middels bijbelstudie, pastorale zorg en ontmoeting terugkerend gebeuren, met name in afgelegen en plattelandsgebieden. De grootste bedreiging voor de Kerk van vandaag is het groeiende hindoe-extremisme, verspreid. Meer mensen ontvingen een kleine bibliotheek met christelijke boeken dit jaar, ook was het aantal boeken per set groter dan het jaar daarvoor. Latijns-Amerika Het is belangrijk dat de lokale christenen zelf verantwoordelijk zijn voor het project. In ieder dorp is een verklaarde een kerkleider uit Delhi in augustus in Toch groeit het aantal christenen in de lagere sociale Leiderschapstraining Open Doors werkt in Mexico, Colombia en Cuba. Hoewel zowel Mexico als Colombia democratieën zijn speciale commissie ingesteld met wie Open Doors klassen en kent de Kerk een enorme groei. De Kerk Het aantal deelnemers aan seminars voor vrouwen en met een functionerende rechtsstaat waar de grondwet en haar partners samenwerken. Deze commissies in India heeft grote behoefte aan leiderschapstraining kerkleiders nam sterk toe. Alle doelstellingen voor voorziet in godsdienstvrijheid, kennen beide landen inventariseren, doen voorstellen, voeren het project en vaardigheidstraining, om zo de groei in het aantal training in India zijn gehaald in Meer dan corruptie, drugshandel en wetteloze paramilitaristische uit en leggen verantwoording af. Dit alles onder gemeentes te kunnen faciliteren. De meeste christelijke mensen volgden een training, ten opzichte van groeperingen. In beide landen wonen inheemse begeleiding van Open Doors. Het doel is de gemeen- leiders vinden het omgaan met de grote armoede in stammen die christenen beschouwen als een bedrei- schappen onafhankelijk van hulp van buitenaf te maken. onder hun gemeenteleden de grootste uitdaging. ging voor voorouderlijke en culturele tradities. Criminele organisaties zien christenen als een doelwit Open Doors jaarverslag Open Doors jaarverslag 2011

10 gezinnen, kinderzorg en hulp aan weduwen. verspreid, omdat de focus steeds meer verlegd wordt Open Doors stimuleert zelfstandigheid en zelfvoor- naar training en praktische hulpverlening. zienendheid. Daarom is de hulp aan 46 vervolgde gezinnen afgebouwd en uiteindelijk gestopt, om hen Leiderschapstraining zo te leren zelfstandig te worden. Meer dan mensen namen deel aan trainingen in 2011, een stijging van ten opzichte van Midden-Oosten Open Doors organiseerde meer seminars en gebedsbijeenkomsten om christenen voor te bereiden op de onlusten en chaos in Irak, Algerije en Syrië. De Arabische Lente in 2011 heeft veel gevolgen gehad voor het werk van Open Doors in de regio. De golf van Praktische hulpverlening revoluties die in Tunesië begon, lijkt geen positieve Zo n mensen ontvingen praktische hulpverlening, gevolgen te hebben voor christenen. Verkiezingen een stijging van 69 procent ten opzichte van worden gewonnen door islamisten en de ervaring leert Deze stijging is met name veroorzaakt door de grote dat wanneer zij aan de macht komen, grondwets- toename van noodhulp in Syrië (5.000 mensen) en Irak wijzigingen worden doorgevoerd en er alles aan (4.400 mensen). Praktische hulpverlening hield onder gedaan wordt om aan de macht te blijven. De Kerk zal meer in voedselhulp en medische zorg, noodhulp en het moeilijker krijgen in het Midden-Oosten. Maar andere hulpverlening aan vervolgde gezinnen. steeds meer mensen ontdekken dat de religieuze Door samen te werken met lokale partner organisaties regels van de staat een te grote inperking van hun kon Open Doors in mensen helpen om te vrijheid betekenen. Dat heeft een groot deel van de voorzien in hun dagelijkse levensbehoeften. Nog eens bevolking in Iran al ontdekt. Dat land kent het hoogste 640 mensen kregen ondersteuning in aantal moslims dat christen wordt. De groei van de vorm van sociale zorg, zoals gevangenenzorg en omdat christenen weigeren zich aan hun gezag te programma dat in 2011 gestart is. Het trainings- satelliet televisie en internet bracht openingen om beroepsopleidingen. In 2011 ontvingen verder onderwerpen en zich daarnaast bezighouden met programma behandelt een scala aan verschillende miljoenen moslims in het Midden-Oosten in aanraking 500 mensen hulpverlening in de vorm van onderwijs, sociale en politieke activiteiten. onderwerpen en voor elk onderwerp is een trainings- te brengen met het Evangelie openingen die bouwprojecten en beroepsopleidingen voor vrouwen. boekje geschreven. Ook zijn we in Colombia gestart voorheen niet mogelijk leken. Tegelijkertijd brachten Negenduizend christenen uit de hele regio kregen Cuba blijft zichzelf isoleren van de rest van de wereld met een nieuwe training voor kinderen. Op Cuba kregen de revolutie en de daardoor veroorzaakte onrust en noodhulp, waaronder voedselhulp en medische zorg. en heeft nog steeds een totalitair regime. De meerder- we meer mogelijkheden om bijbels te verspreiden chaos onverwachte kansen met zich mee voor het werk heid van de christenen is rooms-katholiek, maar de afgelopen jaren is het aantal protestantse christenen gegroeid. Er is een groot tekort aan bijbels, bijbel- omdat er meer groepen naar het eiland reisden. Leiderschapstraining van Open Doors in het Midden-Oosten. Distributie bijbels en christelijke lectuur Noord-Korea studiematerialen en zondagsschoolmaterialen. Het Het aantal trainingen is met tachtig procent gestegen. In 2011 hebben we aanzienlijk meer bijbels en christe- Ondanks tientallen jaren vervolging te hebben mee- groeiende aantal ongeregistreerde huiskerken heeft Open Doors heeft zo n veertig mensen meer getraind lijk lectuur verspreid dan het jaar daarvoor. Ongeveer gemaakt, is de Noord-Koreaanse Kerk in staat geweest geen toegang tot deze materialen omdat bijbels en in Mexico dan in Colombia. Er is in Mexico een stuks zijn afgeleverd in landen in het Midden- ondergronds te overleven. In het land wonen ongeveer christelijke materialen in Cuba alleen via officiële groeiende behoefte aan training voor kerkelijk werkers Oosten, wat een stijging van 61 procent betekent ten tot christenen. De Noord-Koreaanse kanalen en geregistreerde kerken verspreid worden. en zondagsschoolleiders. Dit bleek uit onderzoek dat opzichte van het jaar ervoor. Tijdens de onlusten christenen leven in de wetenschap dat er overwinning Waar op Cuba vroeger zeer zware vervolging plaats- vanaf november 2010 is uitgevoerd. gingen de grenzen tussen Libië en Tunesië tijdelijk is, zelfs als zij gemarteld of gedood worden. Open vond, is de christenvervolging nu subtieler. Distributie bijbels en christelijke lectuur Praktische hulpverlening Zeshonderd mensen ontvingen in 2011 onderwijs- open. Een korte tijd was er aan de Libische grens met Egypte geen grenscontrole, waardoor we meer bijbels het land in konden brengen dan de 42 jaar hiervoor. Doors helpt hen door in het geheim voedsel, medicijnen, kleding en een aantal bijbels en christelijke materialen te verspreiden. Door middel van ons netwerk bieden Zo n stuks christelijke lectuur zijn in 2011 in ondersteuning. Daarnaast bood Open Doors In Syrië heeft Open Doors zoveel mogelijk materialen we bijbelonderwijs aan Noord-Koreanen en aan al de Mexico, Colombia en Cuba verspreid, een stijging gevangenen zorg en gezondheidszorg aan meer dan verspreid, zolang het nog veilig was om er te reizen. mensen die wij trainen, ontvangen van ons financiële van 234 procent. De meeste materialen gingen naar 330 christenen. Overige praktische hulpverlening De problemen nemen toe en de onrust in het land of andere materiële steun. Ook organiseert Open Doors Colombia als onderdeel van een nieuw trainings- bestond uit noodhulp, ondersteuning van vervolgde wordt groter. In Irak heeft Open Doors minder materialen regelmatig wereldwijd gebedscampagnes voor het land. Open Doors jaarverslag Open Doors jaarverslag 2011

11 Jullie hulp is een bewijs van het feit dat God ons niet vergeten is, zegt een Noord-Koreaanse christen. Zuidoost-Azië Christenen in Indonesië en sommige gebieden in de Voor het werk van Open Doors in dit land was 2011 een Filippijnen hebben steeds vaker te maken met vijandig- historisch jaar. Nooit tevoren hebben we zoveel heden van extremistische moslimgroeperingen, en voedsel en christelijke lectuur kunnen verspreiden als krijgen daarbij weinig bescherming van de autoriteiten. dat jaar. Er was een grote vraag en wij konden erin In Sri Lanka en Birma is boeddhistisch nationalisme een voorzien tot aan midden december, toen Kim Jong-Il belangrijke bron van vervolging. De landen Laos, stierf. Vanaf dat moment was het land hermetisch Vietnam, Bangladesh en de Malediven kenden in 2011 afgesloten. Dat heeft invloed gehad op ons werk, onze geen ingrijpende veranderingen op het gebied van werkers konden het land niet meer in of uit. Na enkele christenvervolging. Omdat Bhutan zich ontwikkelt in weken konden we op volle kracht het werk voortzetten. de richting van een constitutionele monarchie, is de verwachting dat dit positieve gevolgen zal hebben Distributie bijbels en christelijke lectuur voor christenen in het land. In 2011 verspreidde Open Doors zo n bijbels, christelijke boeken en andere materialen, tienduizend Distributie bijbels en christelijke lectuur meer dan het jaar ervoor. In 2011 hebben we bijna stuks christelijke lectuur kunnen verspreiden. Onder vervolgde Leiderschapstraining c hristenen bevinden zich ook veel christenen met een In het geheim trainde Open Doors meer dan moslimachtergrond. Open Doors wil ook hen helpen christenen door middel van een netwerk dat opgezet is om stand te houden. Er was in de Filippijnen een grote om Noord-Koreaanse vluchtelingen en christenen in de behoefte aan materialen, speciaal voor deze groep grensgebieden van China te helpen en te trainen. gelovigen. Er zijn trainingsmaterialen verspreid in Ongeveer vijftig Noord-Koreaanse vrouwen die in dat land voor christenen met een moslimachtergrond, China wonen, ontvingen een training van Open Doors. tegenover nul in In de regio leverde Open Doors Bovendien organiseerde Open Doors ook een seminar kinderbijbels af, een toename van 78 procent voor andere, in Noord-Korea werkzame christelijke ten opzichte van het jaar ervoor. In Vietnam verspreidden organisaties. Hier kwamen honderd mensen op af. we exemplaren, in de periode dat de Vietnamese Protestantse Kerk haar honderdjarig jubileum vierde. Praktische hulpverlening In Bangladesh ontvingen christenen exemplaren Zo n mensen ontvingen noodhulp van Open van het bijbels stripboek voor kinderen. Doors bestaande uit voedselhulp, kleding en andere goederen. Dit is een stijging van ontvangers ten opzichte van het jaar ervoor. Zo n duizend vluchtelin- Leiderschapstraining De focus van Open Doors in Zuidoost-Azië zal in de Praktische hulpverlening gen en hun gezinnen kregen hulp in opvanghuizen aan de grens in China. Lokale christenen zijn dankbaar voor de materiële hulp, en nog belangrijker was voor hen de toekomst blijven liggen op training. We trainen kerken en organisaties in het bereiken van moslims en breiden het aantal trainingen van vrouwen uit. Zo startte Meer dan mensen ontvingen praktische hulpverlening in 2011, meer dan het dubbele van het aantal in Open Doors blijft bekendstaan als een organi- Speciaal magazine over de impact van het werk van Open Doors in 2011 geestelijke steun. Open Doors in samenwerking met een lokale kerk in satie die snel actie onderneemt voor slachtoffers van Het werk van Open Doors gaat uiteindelijk om Bangladesh een lokale discipelschapstrainings- vervolging door het bieden van praktische hulp, micro mensen, vervolgde christenen die ieder op hun eigen We danken jullie voor de enorme hoeveelheid hulp en jullie constante zorg. Zonder jullie liefde en steun hadden we nooit zover kunnen komen. programma voor vrouwen. Zo n mensen namen deel aan trainingen in de vorm van seminars en leiderschapsconferenties, een kleine daling ten opzichte van Trainingen namen daarnaast iets af in Vietnam kredieten en het aanleren van beroepsvaardigheden. Hongersnood in Birma, voortdurende overstromingen in Bangladesh en ernstige droogte in Vietnam waren de oorzaak van een toename van noodhulp in deze plek steun kunnen gebruiken. In Impact 2011 laten we verschillende van hen aan het woord. Hun verhaal laat zien dat het werk van Open Doors en de steun van onze achterban écht verschil maakten in en Indonesië. landen. Circa mensen kregen lees- en schrijfles. U kunt Impact 2011 aanvragen via Open Doors jaarverslag Open Doors jaarverslag 2011

12 Open Doors Nederland Bestuursverantwoording Het bestuur van Open Doors Nederland kijkt dankbaar terug op een jaar waarin opnieuw christenen in Nederland onze organisatie trouw hebben gesteund en zo de Vervolgde Kerk geholpen. Bovenal is het bestuur dankbaar aan God die Zijn gemeente wereldwijd nabij is en nooit loslaat wat Zijn hand begon. Het werk van het bestuur werd in 2011 gedaan tegen de achtergrond van de actuele ontwikkelingen in het veld, zoals de Arabische Lente en het plotselinge overlijden van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Il. In 2011 was dat decor wel een heel grimmige, omdat de in dat jaar begonnen Arabische revoluties een steeds gewelddadiger en intoleranter karakter begonnen te krijgen. Waar eerst een voorzichtige hoop was op de verbetering in de situatie van christenen en andere religieuze minderheden, slaat die hoop nu om in onzekerheid. In verschillende landen in het Midden- Oosten wonnen extremistische moslimorganisaties de verkiezingen, en de ervaring leert dat dat niet veel goeds betekent voor de christenen in het land. Intussen fungeert de Vervolgde Kerk bij het bestuur zeker niet alleen op de achtergrond. Daarbij is de persoonlijke ontmoeting met vervolgde christenen het meest belangrijk. Door mee te gaan met een Open Doors-reis worden we als bestuursleden heel direct en persoonlijk bepaald bij de noden en vreugden van christenen in de verdrukking. Uiteraard heeft ook de jaarlijkse Open Doors-Dag dat effect. We ervaren die dag ook als een hoogtepunt als het gaat om ontmoeting met de achterban van Open Doors in Nederland: iedere keer weer zoveel bezoekers te zien binnenstromen, dat is een overweldigende ervaring. Niet in de laatste plaats is er dan nog onze deelname aan de avondbidstonden op maandag. Luisteren naar de verhalen uit de Vervolgde Kerk en de belevenissen van onze medewerkers op het veld, en meebidden met het aanwezige Open Doorspersoneel, beleven we als bijzonder waardevol. Bestuursvergaderingen In 2011 kwam het bestuur vier maal bijeen; drie maal voor een reguliere vergadering en eenmaal voor een themavergadering. Met de reguliere vergaderingen wordt een vaste cyclus doorlopen. In de voorjaarsvergadering wordt aan de hand van de jaarrekening en een toelichtend verslag teruggekeken op het vorige jaar en de directie decharge verleend. De najaarsvergadering dient met name om de plannen van de directie voor het volgende jaar te bespreken en accorderen. Tijdens alle vergaderingen vindt aan de hand van rapportage van de directie toetsing plaats op het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. Tegelijk kunnen de bestuursvergaderingen ook als geestelijk en persoonlijk gekarakteriseerd worden. In 2011 stond op iedere vergadering één van de zeven kernwaarden centraal. Kernwaarden het DNA van Open Doors We zijn een deel van het Lichaam van Christus, we zijn mensen-voor-mensen mensen We worden gemotiveerd door de Vervolgde Kerk We zijn mensen van de Bijbel We zijn mensen van gebed We leven en werken door geloof We zijn toegewijd aan Jezus Christus en Zijn bediening We zijn uitsluitend gericht op de eer van God 23 Open Doors jaarverslag 2011

13 Stuk voor stuk kernwaarden die in essentie het denken, doen en laten van Open Doors wereldwijd typeren en/ of normeren. In 2012 en 2013 gaan wij verder met de bespreking en praktische uitvoering ervan. Onze vergaderingen zijn zeker ook persoonlijk van aard, alleen al omdat we ruim de tijd nemen om elkaars noden en vreugden te delen, met elkaar te bidden en zo dat alles aan de Here God voor te leggen. jaar daaraan onderwerpen, terwijl een keer in de zes jaar bestuurders van Open Doors International de landenkantoren bezoeken, onder meer ook om de werking van de overeenkomst te evalueren. Voor Open Doors Nederland staat voor 2013 zo n site-visit op het programma. Met vreugde konden we na de Self Evaluation vaststellen dat de relatie met Open Doors International uitstekend is en dat de afspraken vanuit de Affiliation Agreement worden nageleefd. Het bestuur is betrokken in het beoordelen van de vernieuwde policies. We beschouwen dat als fundamenteel werk, zowel letterlijk als figuurlijk. Alles overziend, zijn we de Here God dankbaar dat we ook in het afgelopen jaar in de bestuurdersrol mochten meewerken aan het realiseren van de doelstellingen van onze organisatie ten behoeve van onze broeders en zusters in de verdrukking. Vernieuwing bestuur Door de ontstane vacature aan het einde van 2010 moesten we op zoek naar een nieuw bestuurslid. In 2011 mochten wij mevrouw verwelkomen als opvolger, in het dagelijks leven manager in een christelijke omroeporganisatie. In 2011 moesten we ook afscheid nemen van als bestuurlid. We hebben hem leren kennen als een bevlogen en betrokken man met een groot hart voor de Vervolgde Kerk. Met die kwaliteiten zet hij zich nu als adjunct-directeur Kerk & Theologie van Open Doors Nederland. Een mooie beweging van bestuur naar organisatie. Zijn plaats in het bestuur werd ingenomen door de heer Verheul, in het dagelijks leven werkzaam als manager in het bedrijfsleven. Het bestuur wenst in de komende jaren door te groeien van de huidige vijf naar zeven leden, waarbij we zorgvuldig de vraag zullen stellen welke specifieke bijdragen nieuwe leden moeten gaan leveren. Themavergadering Self Evaluation De themavergadering van 2011 stond volledig in het teken van een Self Evaluation, een onderzoek dat gericht is op de vraag hoe de samenwerking tussen Open Doors Nederland en Open Doors International verloopt. Open Doors Nederland is namelijk wel een zelfstandige stichting, maar maakt tevens deel uit van een samenwerkingsverband van Open Doors kantoren wereldwijd: Open Doors International. Deze mantelorganisatie heeft met de landenkantoren een overeenkomst gesloten, de zogenaamde Affiliation Agreement. De genoemde Self Evaluation is onderdeel van deze overeenkomst. Afgesproken is dat we ons elke twee Code Wijffels Ook het samenspel van bestuur en directie wordt regelmatig besproken en geplaatst in het licht van de inmiddels algemeen bekende code Wijffels. Met behulp van de zogenaamde StrengthsFinderanalyse hebben we een goed beeld van het profiel in termen van sterkten en talenten van het huidige bestuur en directie. In basis kiezen we ervoor om een bestuur op afstand te zijn dat operationeel de directie de ruimte geeft, maar wel heel betrokken is op het werk. Alles volgens het eerder vastgestelde adagium: bestuurlijk op afstand, persoonlijk nabij, in alles betrokken. Met dankbaarheid mochten we dan ook vaststellen dat zowel bestuur als directie volledig in lijn werken met wat we hebben afgesproken. Herziening Policy Manual In 2011 is binnen het grote verband van Open Doors International begonnen met de herziening van het Policy Manual. In een grote wereldwijd opererende organisatie is het zeer gewenst dat er uniforme afspraken worden gehanteerd over procedures, regels en gedrag, en wel zo dat zowel de kernwaarden en uitgangspunten van ons geloof in al ons werk zullen blijken als dat we een stevige basis verzekeren waarop gewerkt kan worden, een helder gemeenschappelijk operationeel werkkader. Mede ook omdat Open Doors de laatste tien jaar fors is gegroeid en veel nieuwe medewerkers zijn toegetreden, was het tijd om de policies te herzien. Er is een proces ingericht waarbij we samen onze beleidsafspraken opnieuw verankeren in onze doelstellingen en kernwaarden, en heel praktisch ervoor te zorgen dat het handige en afdoende werkafspraken blijven. Soli Deo Gloria. Samenstelling bestuur Open Doors Nederland Het bestuur uit Open Doors Nederland bestond in 2011 uit de volgende leden (tussen haakjes staat welke functie zij in het dagelijks leven bekleden): Directie: De directie van Open Doors bestaat uit een directeur en twee adjunct-directeuren. Van de directie heeft alleen de adjunct-directeur Kerk & Theologie een nevenfunctie. Hij is gedeeltelijk werkzaam als directeur bij de Jethro Foundation. Open Doors jaarverslag Open Doors jaarverslag 2011

14 Activiteiten in Nederland en België O pen Doors staat wereldwijd op de bres voor christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Het werk van Open Doors bestaat uit drie pijlers: verspreiding van bijbels en christelijke lectuur, leiderschapstraining en praktische hulpverlening. De Bijbel is onmisbaar voor christenen. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen waar deze verboden of moeilijk verkrijgbaar zijn. In landen waar de Kerk vervolgd wordt, hebben christenen meestal geen toegang tot bijbels onderwijs of training. Open Doors voorziet in deze behoefte. Vervolgde christenen hebben vaak te maken met discriminatie op het gebied van school en werk. Velen van hen verliezen hun baan of sociale netwerk. Door middel van praktische hulpverlening op het gebied van onder meer werk, scholing en kredietverlening geeft Open Doors vervolgde christenen een kans in hun levensonderhoud te voorzien. Open Doors Nederland draagt bij aan de realisatie van deze doelstellingen. Op pagina tot tot en en met met... worden 21 worden deze deze activiteiten uitvoeriger be- beschreven. Organisatie Eind 2011 had Open Doors 43 medewerkers in dienst (over het hele jaar was het gemiddelde aantal fte s 35,8). In 2011 zijn 7 mensen aangenomen en 5 uit dienst gegaan. Van de medewerkers is 58,1 procent vrouw en 41,9 procent man. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 39,8 jaar. Het ziekteverzuim was in het verslagjaar 6,18 procent. Dit percentage is inclusief zwangerschapsverlof. Exclusief zwangerschapsverlof komt het ziekteverzuim uit op 5,68 procent. In 2011 kende Open Doors de volgende organisatiestructuur: Evenementen & Activiteiten Presentaties Projecten Reizen Open Doors Underground Underground Open Women Doors To Jongeren Women Women to Women Vrijwilligers Directie Marketing & Communicatie Marketing Communicatie Donateurs & Fondsen Pers- & Publieksvoorlichting Financiën & Faciliteiten ICT & Data- management Administratie Naast de vaste medewerkers heeft Open Doors een vrijwilligersbestand Vrijwilligers van bijna 220 mensen. Open Doors onderscheidt Naast vaste de medewerkers volgende vrijwilligers: heeft Open Doors een - vrijwilligersbestand Kantoorvrijwilligers: van werkzaam bijna 220 op mensen. rond Open het Doors onderscheidt kantoor van de Open volgende Doors vrijwilligers: Nederland - Kerkvrijwilligers: Kantoorvrijwilligers: werkzaam in de op kerken en rond het - Areareps: kantoor van regionale Open Doors sprekers Nederland - Kerkvrijwilligers: werkzaam in de kerken De - Areareps: areareps regionale hebben een sprekers belangrijke rol bij het werk van Open Doors Nederland. Zij vertegenwoordigen de organisatie De areareps middels hebben spreekbeurten een belangrijke en rol presentaties bij het werk in het van land. Open In Doors 2011 ontmoetten Nederland. Zij de vertegenwoordigen areareps elkaar twee de keer, organisatie tijdens middels een arearepdag. spreekbeurten Tijdens en zulke presentaties dagen in ontvangen het land. In zij 2011 informatie ontmoetten over de areareps resultaten elkaar en het twee beleid keer, tijdens van Open een arearepdag. Doors en kunnen Tijdens zij zulke inbreng dagen leveren voor ontvangen het beleid zij informatie ten aanzien over van de presentaties. resultaten en Daarnaast het wordt beleid allerlei van Open inhoudelijke Doors en kunnen praktische zij inbreng informatie leveren gedeeld voor het en beleid besproken. ten aanzien van presentaties. Daarnaast wordt allerlei inhoudelijke en praktische informatie Ieder gedeeld jaar en houdt besproken. Open Doors een bedankdag voor de vrijwilligers, waar naast ontspanning ook een inhoudelijk Ieder thema jaar houdt centraal Open staat. Doors Open een Doors bedankdag had in 2011 voor 54 de vrijwilligers, die waar werkzaam naast ontspanning waren als kantoorvrijwilligers. ook een inhoudelijk zijn thema onder centraal andere staat. zaalkoster Open Doors bij presentaties had in 2011 en 54 Zij helpen vrijwilligers mee die bij werkzaam het inpakken waren van als mailings kantoorvrijwilligers. en administratieve Zij zijn onder werkzaamheden. andere zaalkoster bij presentaties en helpen mee bij het inpakken van mailings en administratieve werkzaamheden. Kerkvrijwilligers Een aparte groep onder vrijwilligers zijn de kerkvrijwilligers. Kerkvrijwilligers Het is een groeiende groep mensen die in hun eigen Een aparte kerk op groep enige onder wijze vrijwilligers actief zijn voor zijn de Open kerkvrijwilligers. de Vervolgde Het is een groeiende Kerk onder groep de aandacht mensen brengen die in hun Doors en in hun eigen gemeente. kerk op enige Dat doen wijze ze actief door zijn middel voor Open het houden Doors van en de schrijfacties, Vervolgde Kerk het organiseren onder de aandacht van een brengen Zondag voor in de hun Vervolgde gemeente. Kerk Dat of doen een ze Nacht door van middel Gebed. het Daarnaast houden zorgen van schrijfacties, velen van het hen organiseren ervoor dat de van materialen een Zondag van voor Open de Vervolgde Doors te Kerk vinden of een zijn Nacht in het van kerkgebouw Gebed. Daarnaast of op de website zorgen velen van de van kerkelijke hen ervoor gemeente. dat de materialen In 2011 had van Open Doors Open Doors 137 kerkvrijwilligers, te vinden zijn ten in het opzichte kerkgebouw van 107 of in op de website van de kerkelijke gemeente. In 2011 had Open Het Doors werk 137 van kerkvrijwilligers, is ten op opzichte verschillende van 107 manieren in van grote waarde voor het werk van Open Doors, onder Het werk meer van op vrijwilligers de volgende is op wijzen: verschillende manieren - van Vrijwilligers grote waarde stellen voor Open het werk Doors van in Open staat de Doors, gelden onder die anders meer op aan de personeelskosten volgende wijzen: en onderhoudskosten besteed stellen zouden Open moeten Doors in worden, staat de af gelden - Vrijwilligers te die dragen anders ten aan gunste personeelskosten van de projecten en onderhoudskosten besteed helpen zouden Open moeten Doors om worden, meer af activiteiten te wereldwijd. - Vrijwilligers dragen te ontplooien ten gunste dan het van personeelsbestand de projecten wereldwijd. toelaat. - Vrijwilligers Zo wordt helpen breder gewerkt Open Doors aan om het meer uitbouwen activiteiten van te het ontplooien supportersbestand dan het personeelsbestand en is meer standwerk toelaat. op Zo evenementen wordt er breder mogelijk. gewerkt aan het uitbouwen van - Vrijwilligers het supportersbestand ondersteunen en is Open meer Doors standwerk in periodes op evenementen waarin een piekbelasting mogelijk. optreedt (bijvoorbeeld op - Vrijwilligers het gebied van ondersteunen het administratief Open Doors verwerken in periodes van waarin opgaven een en piekbelasting giften na een optreedt groot evenement). (bijvoorbeeld op - Vrijwilligers het gebied van vertegenwoordigen het administratief Open verwerken Doors van in de opgaven breedte van en giften kerkelijk na Nederland. een groot evenement). - Vrijwilligers vertegenwoordigen Open Doors in de Intern breedte beheerssysteem van kerkelijk Nederland. De beleidscyclus van Open Doors Nederland bevat Wij hebben in onze gemeente een bijzondere Wij hebben in onze gemeente een bijzondere actie gehouden voor Open Doors: een actie gehouden voor Open Doors: een restaurant avond. Het idee hiervoor haalden wij restaurant avond. Het idee hiervoor haalden wij uit het Underground Jeugdwerkershandboek uit het Underground Jeugdwerkershandboek van jullie organisatie. Het was een succesvolle van jullie organisatie. Het was een succesvolle avond. Ook hebben we met onze jongerengroep verschillende lessen uit het handboek avond. Ook hebben we met onze jongerengroep verschillende lessen uit het handboek behandeld. behandeld. Intern beheerssysteem De diverse beleidscyclus controle- van en evaluatiemethoden. Open Doors Nederland In het bevat diverse voorjaar controle- stelt Open Doors evaluatiemethoden. Nederland haar In voorlopige het voorjaar meerjarenplan stelt Open -budget Doors Nederland op, evenals haar alle voorlopige andere meerjarenplan kantoren van Open -budget Doors wereldwijd. op, evenals Dit alle plan andere wordt kantoren onder meer van gebaseerd Open Doors op wereldwijd. de evaluatie Dit van plan succesfac- wordt onder toren en meer verbeterpunten gebaseerd op uit de het evaluatie voorafgaande van succesfac- kalen- toren derjaar, en de verbeterpunten evaluatie van het uit het eerste voorafgaande kwartaal van kalen- het derjaar, huidige de jaar evaluatie en relevante het maatschappelijke eerste kwartaal ontwikke- van het huidige lingen, eisen jaar en van relevante certificerende maatschappelijke organisaties, ontwikke- andere lingen, maatschappelijke eisen van certificerende actoren en specifieke organisaties, eisen andere van donateurs. maatschappelijke Op basis actoren van de en voorlopige specifieke meerjaren- eisen van plannen donateurs. stelt Op Open basis Doors van de International voorlopige meerjaren- rond de zomer de plannen jaarlijkse stelt Planning Open Doors and Budget International Letter op, rond die de als zomer kader dient de jaarlijkse voor het Planning jaarplan and van Budget de landenkantoren. Letter op, die als kader De dient medewerkers voor het jaarplan van Open van de Doors landenkantoren. Nederland evalueren de De activiteiten medewerkers en van resultaten Open Doors van de Nederland afgelopen evalueren 12 maanden activiteiten op succesfactoren en resultaten van en verbeterpunten de afgelopen 12 en doen maanden voorstellen op succesfactoren voor het jaarplan. en verbeterpunten Het jaarplan, en inclusief doen voorstellen budget, wordt voor het vastgesteld jaarplan. Het door jaarplan, de directie en ter inclusief goedkeuring budget, voorgelegd wordt vastgesteld aan het door bestuur de directie van Open Doors ter goedkeuring Nederland. voorgelegd aan het bestuur van Open Doors Nederland. Tegelijk met het jaarplan worden begrotingen per afdeling Tegelijk met en team het jaarplan opgesteld. worden Voor begrotingen elke activiteit per is berekend afdeling en hoeveel team opgesteld. budget beschikbaar Voor elke activiteit is voor het is bereiken berekend van hoeveel de gestelde budget doelen. beschikbaar Na vaststelling, is voor het toetst de bereiken directie van maandelijks gestelde met doelen. het managementteam Na vaststelling, toetst de financiële de directie stand maandelijks van zaken met (zowel het managementteam inkomsten als de uitgaven) financiële en stand de geboekte van zaken resultaten. (zowel inkomsten Uitgaven als die niet in uitgaven) de begroting en de geboekte zijn voorzien, resultaten. kunnen Uitgaven alleen met die goedkeuring de begroting van het zijn bestuur voorzien, van Open kunnen Doors alleen Nederland met goed- niet worden keuring van gedaan. het bestuur van Open Doors Nederland worden gedaan. Open Doors jaarverslag Open Doors jaarverslag 2011

15 Wij hebben er onze eerste schrijfavond op zitten. Er zijn zo n vijftien mensen geweest en die hebben er op los geschreven. Het was een goede avond en er volgen er zeker meer. De deelnemers vonden het fijn om zo praktisch bezig te zijn voor de Vervolgde Kerk. Ik vond de combinatie mooi: iets doen voor Open Doors en tegelijkertijd onze eigen gemeente erbij te betrekken. Als alles goed gaat, maakt onze kindernevendienst binnenkort ook nog kaarten om te schrijven naar vervolgde christenen. Milieubeheer Open Doors Nederland heeft geen op schrift gesteld Milieubeleidsplan, maar geeft milieubewustzijn op verschillende momenten en manieren aandacht. Staand beleid bij Open Doors is onder meer de scheiding van afvalstromen en het uitschakelen van elektrische apparaten en verwarming als deze niet gebruikt worden. Tijdens het maandelijkse plenaire werkoverleg met alle mede werkers wordt regelmatig aandacht gevraagd voor discipline in het uitvoeren van dit beleid. Beleggingen Open Doors belegt niet actief, omdat giften zoveel mogelijk worden afgedragen naar Open Doors International en er op nationaal niveau geen financiële reserves worden opgebouwd. Een uitzondering hierop is één obligatie in A. Alberts B.V., een B.V. die door een supporter aan Open Doors is geschonken. Klachtenafhandeling en respons Via , post of telefoon kunnen mensen contact opnemen met Open Doors wanneer zij vragen hebben over het werk of een klacht hebben. Open Doors vindt een goede communicatie met en service naar donateurs en algemeen publiek van groot belang. Open Doors houdt om die reden een klachtenadministratie bij en hanteert een klachtenprocedure. Er werden in 2011 verschillende klachten geregistreerd. Mensen met een klacht kunnen deze aan Open Doors doorgeven via , post of telefoon. De meeste klachten betroffen de telemarketingacties, administratieve fouten en het aanschrijven van inactieve donateurs. De klachten werden direct doorgegeven aan de betrokken afdelingen, de administratieve fouten en de reacties op de mailing werden direct door de administratie afgehandeld. Dit doet Open Doors snel en op een persoonlijke manier. Belastingen ANBI Met ingang van 1 januari 2008 heeft Open Doors een verklaring van de belastingdienst dat zij wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan Open Doors fiscaal aftrekbaar zijn. Vennootschapsbelasting en BTW Gegeven haar activiteiten wordt Stichting Open Doors in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de vennootschapsbelasting. Uitzondering is A. Alberts B.V., een B.V. die door een supporter aan Open Doors is geschonken. Ook is de stichting niet BTW-plichtig. Schenkings- en successierechten De overheid heeft zowel het schenkings- als het successierecht voor instellingen van algemeen nut volledig afgeschaft. CBF Het jaarverslag is ingericht volgens de Richtlijn voor de Jaarverslaglegging 650 Fondswervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. Deze inrichting is tevens een van de voorwaarden voor het verkrijgen van het CBF-keurmerk. Dit is een keurmerk dat door het Centraal Bureau Fondsenwerving wordt verleend aan fondsenwervende instellingen die voldoen aan de gestelde eisen vastgelegd in het Reglement CBF-keur. In de Richtlijn is aansluiting gezocht bij internationale standaarden, algemene richtlijnen en het geactualiseerde CBF-keurmerk. De Commissie Keurmerk van het CBF heeft op 28 mei 2001 besloten dat Stichting Open Doors in aanmerking komt voor erkenning als Keurmerkhouder. Op 1 juli 2011 is het opnieuw het Keurmerkcertificaat verstrekt, dat geldig is voor de duur van 3 jaar. Open Doors jaarverslag Open Doors jaarverslag 2011

16 Impact in Nederland en België Door middel van evenementen, communicatie, marketing, presentaties en reizen geeft Open Doors Nederland de Vervolgde Kerk een stem waar zij haar verhaal vaak niet kan vertellen. Ook heeft Open Doors Nederland het doel bewustwording te creëren onder haar doelgroepen in Nederland en België en daaruit supporters te werven voor haar activiteiten, door gebedssteun en/of financiële steun. In Nederland en België werden de gevolgen de kredietcrisis steeds meer zichtbaar ook onze achterban kreeg hiermee te maken. Dit jaar mocht Open Doors 10,4 miljoen euro aan giften ontvangen. Dit is minder dan in 2010, toen wij blij verrast werden door de grootschalige steun aan de door watersnood getroffen christenen in Pakistan. Dat neemt niet weg dat wij dankbaar zijn voor het feit dat onze achterban trouw blijft geven en zelfs groeit. Ranglijst Christenvervolging Het jaar 2011 startte met de campagne rondom de Ranglijst Christenvervolging. De hierin gebruikte middelen waren nagenoeg gelijk aan die van Een online dossier, een magazine gewijd aan de Ranglijst, het gebedshandboek met daarin gebedspunten voor de 50 landen op de Ranglijst Christenvervolging, de nieuwsbrief met een verzoek om steun voor landen waar geloof het meest kost, de jaarlijks terugkerende poster (verstuurd aan alle abonnees), een tien weken durende gebedsactie per en veel (landelijke) media-aandacht zetten het thema christenvervolging opnieuw duidelijk op de kaart. Geheime Gelovigen Het overkoepelende campagnethema was dit jaar voor de laatste keer Geheime Gelovigen. Deze campagne startte in het najaar van 2008 met de introductie van het gelijknamige boek van Anne van der Bijl. Gedurende deze jaren werd op allerlei manieren aandacht en steun gevraagd voor die gelovigen in de Moslimwereld die niet openlijk voor hun geloof kunnen uitkomen. Twee sprekende thema s binnen de campagne waren Stap in hun schoenen en 7 levens, beide bedoeld om de vervolgde gelovige dichtbij de Nederlandse en Vlaamse gelovige te brengen. Het najaar van 2011 markeerde het einde van de driejarige campagne. Hiermee kwam ook een einde aan de gebedscampagne voor geheime gelovigen, waar mensen iedere week een gebedspunt in de inbox kregen. Aan het einde van de campagne kregen zij de mogelijkheid om over te stappen naar het algemene wekelijks gebedspunt per . Van de ruim ontvangers gaven zo n aan dat ze van deze optie gebruik wilden maken. Bijbellezen met Butros Bijbellezen met Butros was een serie, die onderdeel was van de campagne Geheime Gelovigen. Door middel van de serie deelde geheime gelovige Butros uit het Midden-Oosten lessen en bijbelstudies die hij in zijn leven geleerd en ontdekt heeft. Door middel van de serie konden mensen betrokken worden bij het leven van geheime gelovigen en ontvingen zij bemoediging en inspiratie voor hun eigen geloofsleven. Aan de serie deden mensen mee. Over de afgelopen jaren heeft een zeer groot aantal mensen uit onze achterban via deze campagne meegeleefd en gebeden met en voor deze vervolgde christenen. En hoewel de campagne stopt, blijft Open Doors hen op allerlei wijzen onder de aandacht brengen en steunen. In totaal is er in deze drie jaar voor de geheime gelovigen ruim 2,4 miljoen euro gegeven. Kindercampagne Niet langer kind In het najaar van 2011 startte Open Doors met een éénjarige campagne voor kinderen uit de Vervolgde Kerk. De campagne Niet langer kind wil het verhaal en situatie van vervolgde kinderen uitlichten. Daarnaast wil Open Doors gebedssteun en financiële steun werven voor deze kinderen. Door vervolging kunnen zij niet langer kind zijn. Sommigen worden vermoord, anderen zijn wezen. Sommigen worden gepest of zijn vluchteling. Weer anderen verdwijnen in gedwongen huwelijken of achter de tralies. Kinderen uit de Vervolgde Kerk zijn de verborgen slachtoffers van vervolging. Zij zijn het kind van de rekening. Open Doors zet zich in voor kinderen: de (Vervolgde) Kerk van de toekomst. De aftrap van de campagne werd gegeven op de Open Doors-dag waar mensen zich onder meer konden opgeven voor een 49 dagen durende gebedsactie. Hieraan deden ruim mensen mee. Er zijn verschillende nieuwe materialen ontwikkeld, waaronder gebedskaartjes (met een oplage van en een herdruk van nog eens ) en het spel Op Reis, een bordspel waardoor kinderen spelenderwijs in aanraking komen met de Vervolgde Kerk. In 2011 is ruim euro aan giften binnengekomen voor kinderen uit de Vervolgde Kerk. Kerkambassadeur In juli van 2011 eindigde het project Kerkambassadeur, dat werd ingevuld door Ds. Van der Spoel. Het project had tot doel het leggen en verstevigen van relaties met kerkelijke organisaties, kerken en predikanten op kerkelijk theologisch niveau. Het project eindigde maar hetzelfde werk werd voortgezet doordat Ds. Van der Spoel per 1 augustus bij Open Doors parttime in dienst trad als adjunct-directeur Kerk & Theologie. In die hoedanigheid onderhoudt hij contacten met de breedte van kerkelijk Nederland, met een focus op de Protestantse Kerk in Nederland. Ook traint hij predikanten en voorgangers in diverse landen waar Open Doors werkt. Daarnaast leidde hij de studiedag voor predikanten, was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van materialen voor de Zondag voor de Vervolgde Kerk en sprak hij op de Open Doors-dag. In 2011 zag het boekje Staan in de Frontlinies het licht met studiemateriaal voor groeigroepen en (huis)kringen rondom thema s uit de Vervolgde Kerk. Het boekje werd uitgegeven door het Evangelisch Werkverband in nauwe samenwerking met Open Doors. Ds. Van der Spoel was één van de auteurs. Het gaat bij Open Doors altijd over mensen en over werken en leven uit geloof. Dat is geweldig en dat maakt geld geven leuk! Een supporter Website Samen met het magazine vormt de website van Open Doors één van de pijlers van de communicatie naar onze achterban. Het aantal bezoekers ten opzichte van 2010 steeg, tot een totaal van bezoeken over het hele jaar (waarvan unieke bezoekers). De in 2011 ingezette verbetering van de webstrategie zal in 2012 voortgang vinden. Tevens is het weboptimalisatietraject van start gegaan in 2011, wat in 2012 een vervolg zal krijgen. Ook hebben we onze optimalisatieactiviteiten uitgebreid met Google Analytics en Adwords om het aantal bezoeken op de site en de vindbaarheid te vergroten. Open Doors Magazine Het Open Doors Magazine verschijnt negen keer per jaar. Gemiddeld werd het Open Doors Magazine in 2011 bij ongeveer huishoudens bezorgd, ten opzichte van in Een flinke stijging. Samen met de website is het magazine het belangrijkste middel om de supporters te informeren over de Vervolgde Kerk en hen te motiveren zich op welke wijze dan ook in te zetten voor de Vervolgde Kerk. Bij ieder magazine is een gebedskalender gevoegd die wordt gebruikt om dagelijks te bidden voor vervolgde christenen. Open Doors jaarverslag Open Doors jaarverslag 2011

17 nieuwsbrief Het aantal mensen dat de maandelijkse, algemene Reizigers van Open Doors blijven na hun reis vaak actief voor de organisatie, als spreker, gever, bidder Aanwezigheid Open Doors: presentaties en stands renevenement plaatsgevonden. Er is een minisite gelanceerd als communicatieplatform voor deze nieuwsbrief van Open Doors ontvangt is gestegen ten opzichte van 2010; het aantal ontvangers stond eind december 2011 op circa Daarnaast versturen we vier keer per jaar een nieuwsbrief naar alle adressen in het bestand, de zogenoemde bulkmail. Nieuwsbrieven met verzoeken om steun Al jaren stuurt Open Doors nieuwsbrieven met of standmedewerker. Reizigers zijn bij uitstek ambassadeurs voor de organisatie. In 2011 gingen in totaal 247 mensen met Open Doors op reis, onder wie 24 jongeren die deelnamen aan een jongerenreis. Het aantal reizigers lag in 2011 lager dan in 2010, onder meer vanwege de grote politieke instabiliteit in het Midden-Oosten en visumproblemen. Een jongerenreis naar het Midden-Oosten werd geannuleerd vanuit het veld en een andere reis in verband met een tekort aan Presentaties in totaal Stands algemeen 81 standdagen 93 standdagen Presentaties jongeren Presentaties Women-to Women Preekbeurten Jongeren ervaring-sponsoractie. De actie heeft sinds september euro opgeleverd middels een aantal plaatselijke acties, opgezet door jeugdgroepen. Wijziging in doelgroepbenadering Er heeft een verandering plaatsgevonden in de branding en doelgroepbenadering. Underground met als brede doelgroep is Open Doors Underground gaan heten, welke zich middels presentaties, website, verzoeken om steun naar de huidige achterban, maar deelnemers. Onder jongeren bevinden zich de toekomstige ambas- producten en activiteiten richt op jarigen. ook naar potentiële supporters door middel van bijslui- sadeurs, bidders en supporters voor de Vervolgde Kerk. Het voormalige team Underground voert nu intern de ters bij tijdschriften. In 2011 zijn nieuwsbrieven meege- Sinds 2010 verschijnt er maandelijks een nieuws- Daarom vertelt Open Doors via Underground en Open naam Open Doors Jongeren, van waaruit activiteiten, stuurd met tijdschriften als Visie, Uitdaging en Terdege. brief voor reizigers waarin ze op de hoogte gehouden Doors Jongeren het verhaal van vervolgde christenen producten, reizen en campagnes voor tieners, De nieuwsbrieven met verzoeken om steun leverden in worden van de reizen die zijn geweest en die nog gaan door middel van evenementen, reizen, nieuwsbrieven jongeren, studenten en jongvolwassenen tussen de 2011 in totaal zo n 1,8 miljoen euro op. Het aantal komen. Zo n 250 reizigers ontvangen deze nieuwsbrief. en getuigenissen worden geïnitieerd. Per doelgroep of actie wordt brieven dat een persoon uit de achterban ontvangt, De nieuwsbrief is zeer succesvol: circa tachtig procent gekeken naar de doelgroep en naar optimale integratie wordt zoveel mogelijk afgestemd op zijn/haar tevoren van de geabonneerden opent de nieuwsbrief. Shockwave met andere Open Doors activiteiten en campagnes. aangegeven voorkeur en op het bij Open Doors bekende geefgedrag. Presentaties Shockwave is een wereldwijd gebedsevenement voor tieners en jongeren dat in het eerste weekend van maart Op deze manier wordt gewerkt naar maximale eenheid in communicatie van Open Doors. Advertenties Als ergens het verhaal van de Vervolgde Kerk verteld wordt, is het tijdens de presentaties, die door het hele plaats vindt. In 2011 waren er twee locaties in Nederland, Hoofddorp en Zwolle, beide met rond de 150 bezoekers Kinderwerk Door het wegvallen van de mogelijkheid om potentiële land plaatsvinden. Veel bezoekers van presentaties uit verschillende kerken. Voor 2012 staat een doe-het- Doel van het kinderwerk is kinderen in de leeftijd van donateurs telefonisch te benaderen, worden de andere komen naderhand met vragen als: Wat is mijn geloof zelf pakket op het programma, om zoveel mogelijk 4 tot en met 12 jaar van de Kerk in Nederland en België kanalen voor het werven van potentiële suppor- me waard, Wie zijn de christenen in mijn omgeving?, deelnemers te bereiken. Jeugd met een Opdracht voor te lichten over de Vervolgde Kerk en wat vervol- ters alleen maar belangrijker (voor toelichting, zie Hoe kan ik als christen een bijdrage leveren aan de Heidebeek zette in 2010 samen met Open Doors een ging is, en hen te motiveren om te bidden, schrijven, paragraaf Relatiegericht werken, pagina 36). Naast het samenleving?. Ook gaven zij als feedback terug dat ze Persecuted DTS (Discipelschap Training School) op, tekenen, spreken en te geven voor de Vervolgde Kerk. werven via presentaties en stands worden de website zich meer bewust waren geworden van wat vervolgde een 23 weken durende trainingsschool speciaal gericht Steeds meer wordt gebruik gemaakt van het spreek- en advertenties ook steeds vaker ingezet. In totaal zijn christenen meemaken en hoe zij standhouden. op de Vervolgde Kerk. In 2011 is deze Discipleship beurtpakket via de website van Open Doors. er in mensen via de website supporter geworden van Open Doors. Het werven via adverten- Het totale aantal presentaties is stabiel gebleven, van 599 Training School niet voortgezet vanwege een gebrek aan deelnemers. Het concept blijft wel beschikbaar Kinderwerk in vogelvlucht ties is altijd lastig gebleken. Sinds 2010 is Open Doors gestart met het plaatsen van puzzeladvertenties om zo mensen te motiveren betrokken te raken met het werk van Open Doors. Door middel van deze puzzeladvertenties zijn in 2011 ongeveer 800 mensen toegetreden tot de achterban van Open Doors. in 2010 naar 598 in Het aantal presentaties voor Open Doors Jongeren en Underground steeg; van 155 naar 164. Presentaties vinden in de breedte van kerkelijk Nederland plaats, met een meerderheid in de Protestantse Kerk in Nederland en evangelische gemeenten. voor bases van Jeugd Met een Opdracht om in de toekomst te gebruiken als partnership met Open Doors. LockedUp! Omdat er behoefte bleek te zijn aan een meer interactieve beleving van wat het betekent om een vervolgde Opbrengst spaaracties Aanvragen spreekbeurtpakket per post Kinderpresentaties Reizen Reizen naar landen waar christenen vervolgd worden, is een bijzondere manier om vervolgde christenen persoonlijk te ontmoeten. Voor vervolgde christenen is een bezoek van christenen uit andere kerken wereldwijd van grote betekenis. Wat prachtig is, is dat alle kinderen na de presentatie een gebedsbriefje mochten schrijven. Dat doen we altijd. Er werd heel bewust en veel voor de kinderen in Noord-Korea gebeden. Kinderpresentatie in Ermelo christen te zijn, is het lesprogramma LockedUp! ontwikkeld. LockedUp! is een interactieve doe-het-zelf sponsoractie in de vorm van een rollenspel. Het zit boordevol uitdagingen, lessen en ervaringen. De LockedUp! sponsoractie is verder ontwikkeld en sinds de zomer van 2011 in de markt gezet. In de zomer van 2011 heeft er een LockedUp! als PR stunt op een jonge- De daling in het aantal aanvragen per post wordt veroorzaakt door het feit dat meer spreekbeurtpakketten via de website van Open Doors worden gedownload. Women to Women Women to Women is een initiatief van Open Doors om christenvrouwen te mobiliseren wereldwijd vervolgde Open Doors jaarverslag Open Doors jaarverslag 2011

18 Open Doors-dag in vogelvlucht afname is de groeiende samenwerking tussen lokale organisatoren. Bezoekers (volwassenen, jongeren en kinderen) Collecte project Collecte kosten dag Omzet boekenwinkel Wekelijks gebedspunt De Vervolgde Kerk heeft gebed nodig. Open Doors verstuurt een wekelijks gebedspunt per . Via dit gebedspunt vragen we aandacht voor een actuele situatie. In 2011 waren mensen geabonneerd op Er was zo n grote vraag naar de boeken in de boeken- het wekelijks gebedspunt, tegenover in winkel en zoveel belangstelling dat verschillende bezoekers hebben besloten om gewenste boeken op In actie voor Noord-Korea een ander tijdstip aan te schaffen. Opvallend was de Om specifiek aandacht te vragen voor de vervolgde stijging in het aantal kinderen dat de kinderprogram- christenen in Noord-Korea, de nummer 1 op de ma s volgde. Zo n 800 kinderen namen deel, ten Ranglijst Christenvervolging van Open Doors, heeft opzichte van 600 in Open Doors een speciale voortdurende gebedsactie Zondag voor de Vervolgde Kerk voor Noord-Korea. Ontvangers van de Noord-Korea gebedsbrief kunnen voor specifieke punten bidden, of In 2011 vond de Zondag voor de Vervolgde Kerk plaats speciale activiteiten bezoeken. De Noord-Korea op 19 juni. Tijdens een Zondag voor de Vervolgde Kerk gebedsbrief wordt elke maand naar ruim bidders zetten predikanten een zondag in hun gemeente apart gestuurd, een stijging van 400 ten opzichte van het om te preken over en te bidden voor vervolgde jaar daarvoor. christenen. Het thema was Preken voor Ninevé en christenvrouwen te bemoedigen, te versterken en van Open Doors-dag andere plekken waar christenen worden vervolgd. Mosul is het voormalige Ninevé uit de Bijbel en ligt in Boeken en uitgaven hen te leren. Een belangrijk thema binnen Open Doors groeit uit Zwols jasje een uitdaging voor het noorden van Irak, in de Ninevé-vlakte. Mosul is één Nieuwe uitgaven Women to Women is: de vrouw naast de man. volgend jaar kopte dagblad De Stentor over de van de gevaarlijkste plekken op aarde voor christenen. - Nee, niet naar Ninevé Anne van der Bijl/Al Janssen Daarnaast komen ook thema s als discriminatie en Open Doors-dag Het bezoekersaantal groeide Niemand wil daar naartoe. Ook de bijbelse profeet Jona - Bordspel Op Reis voor kinderen vanaf 6 jaar afwijzing aan bod. Veel Women to Women-groepen meer dan verwacht, in 2011 mochten we ruim wilde niet naar Ninevé om daar een boodschap van - Staan in de frontlinies in samenwerking met schrijven naar en bidden voor vervolgde christen- mensen verwelkomen, ten opzichte van het jaar hoop te brengen. Uiteindelijk ging hij wel, maar niet Evangelisch Werkverband vrouwen. In 2011 waren er in totaal adressen die daarvoor. Het thema van de dag was zonder slag of stoot. Zoals Ninevé kan iedereen - Nieuwe ansichtkaarten Women to Women gebeds- en schrijfpunten ontvangen. Hiervan bestaat Vervolgd maar niet vergeten, naar het gelijknamige plekken of situaties hebben waar we niet willen zijn. - Thema-armband Women to Women een deel uit groepen en een deel uit individuen. interactieve dagboek van Open Doors dat op dezelfde Toch kan het zijn dat onze aanwezigheid er nodig is. - Kinderboek Verborgen schat voor kinderen van In totaal zijn er zo n mensen bij Women to Women dag gelanceerd werd. Grote indruk maakten de Vervolgde christenen leven op plaatsen waar je vaak 9-12 jaar oud betrokken, een stijging ten opzichte van sprekers Shabhaz uit Pakistan die een prijs op zijn liever wegblijft omdat het te gevaarlijk is. Toch is ook - Vervolgd maar niet vergeten interactief dagboek Tijdens de jaarlijkse Women to Women-dag met het hoofd heeft staan, en Timothy, de zoon van daar onze aanwezigheid nodig. Het aantal aanvragen thema Wandel in het licht mochten we 150 vrouwen Lee Joo-Chan, spreker van de Open Doors-dag in voor de map lag op 1.400, veel minder dan in verwelkomen. Nieuw dit jaar was een bijeenkomst voor reizen met Een reden hiervoor is dat we in 2011 geen speciale tele- Open Doors, waar 160 bezoekers kwamen, en een marketingactie richting predikanten hebben gehouden. In 2011 was het mogelijk om een Women walk for Women te houden, een sponsorwandeltocht voor bijeenkomst voor jeugdleiders, waar 43 deelnemers op af kwamen. Nacht van Gebed vervolgde vrouwen. Dit jaar gingen de opbrengsten Het thema van de Nacht van Gebed 2011 was Bidden naar vrouwentrainingen op het Emanuel Christian De opbrengst van de projectcollecte kwam dit jaar voor Ninevé en andere plekken waar christenen Training Centre in Zuid-Soedan. Er deden vijftig ten goede aan kinderen uit de Vervolgde Kerk onder worden vervolgd. Het aantal plaatsen waar een nacht groepen mee, in totaal 600 vrouwen. De opbrengst de naam Niet langer kind wordt vervolgd. werd georganiseerd, is opnieuw gedaald van 371 in bedroeg euro naar 320 in Een mogelijke reden voor de Open Doors jaarverslag Open Doors jaarverslag 2011

19 Open Doors Nederland in predikanten en voorgangers op de studiedag 150 vrouwen op de Women to Women-dag Relatiegericht werken Open Doors richt zich op het opbouwen en continueren van relaties met individuele donateurs en andere supporters. Onder donateurs scharen wij particulieren, scholen, bedrijven, fondsen, stichtingen en kerken. Om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij de ( financiële) relatie die supporters in een bepaalde periode met Open Doors hebben, heeft Open Doors een proces ontwikkeld waarbij supporters worden benaderd op een manier die past bij de aard van die relatie op dat moment. Zo ontvangen nieuwe supporters eerst een bescheiden welkomstenvelop met algemene informatie van Open Doors en een overzicht 137 kerkvrijwilligers 598 presentaties bidders via volgers op twitter websitebezoekers per maand Open Doors-dag ontvangers Open Doors magazine 600 wandelaars Women walk for Women deelnemers bijbelstudie: Bijbellezen met Butros 93 stands bezoekers 247 reizigers naar de Vervolgde Kerk 10,4 miljoen aan inkomsten bidders voor kinderen uit de Vervolgde Kerk supporters in Nederland en België van de mogelijkheden om betrokken te zijn. Enige tijd daarna gaat het gratis abonnement op het Open Doors Magazine in, tenzij mensen zich uitdrukkelijk als abonnee hebben aangemeld. In dat geval ontvangen zij meteen de eerstvolgende uitgave. Afhankelijk van de keuzes die supporters maken, ontvangen zij daarna geleidelijk ofwel per post ofwel per telefoon het verzoek om (intensivering van) financiële steun. Donateurs die langer dan een jaar geen gift hebben overgemaakt, krijgen per telefoon het verzoek of zij Open Doors opnieuw zouden willen steunen. In 2011 zijn in totaal mensen telefonisch benaderd met het verzoek Open Doors financieel te steunen. Door deze specifieke benadering zijn mensen structureel gaan geven (gemiddeld giftbedrag per gever is 67,78 op jaarbasis), en hebben 848 mensen een eenmalige gift gedaan (gemiddeld gift bedrag per gever is 29,78). Dit is een lichte groei ten opzichte van In de afgelopen jaren heeft Open Doors een aantal keren belacties gedaan richting potentiële nieuwe donateurs. Helaas is dit door invoering van het bel-me-niet-register en een aantal wetswijzigingen bijna niet meer mogelijk. In 2011 hebben een belactie vroegtijdig moeten stoppen vanwege zeer achterblijvende resultaten. Daarnaast wordt er ook met behulp van databaseanalyse en supportersonderzoek gekeken naar de meest persoonlijke manier waarop supporters betrokken willen worden bij het werk van Open Doors. Voortdurend wordt gezocht naar mogelijkheden om interactieve communicatie optimaal te benutten. Zo is het mogelijk via de website nauwkeurig aan te geven hoe vaak welke post wordt gewenst en op welke wijze (digitaal of per post). Ook kan via de website, per of telefoon bijvoorbeeld worden aangegeven als telefonisch contact niet op prijs wordt gesteld. Elke nieuwsbrief per bevat een duidelijke en makkelijke afmeldoptie. Gezien het feit dat er een heleboel verandert op het gebied van wet- en regelgeving rond en websites is Open Doors voortdurend actief met het doorvoeren van aanpassingen op de website en in nieuwsbrieven om hieraan te voldoen. Onder supporters verstaat Open Doors Nederland alle mensen die Open Doors door middel van gebed, giften en andere activiteiten ondersteunen. Vooruitblik De vraag naar steun uit de Vervolgde Kerk groeit nog altijd. En daarom groeit ook het veldwerk van Open Doors. Dit kan alleen maar als ook de achterban in landen als Nederland en België in omvang en draagkracht toeneemt. In de komende jaren verwacht Open Doors Nederland een reguliere inkomensgroei te bewerkstelligen van jaarlijks gemiddeld ongeveer acht procent. In lijn met de ontwikkeling bij veel andere grote fondsenwervende organisaties is Open Doors bereid om hiervoor zo nodig haar percentage fondswervingkosten licht te laten stijgen. Echter, Open Doors hanteert hiervoor een maximum van vijftien procent. Dat is ruim lager dan het percentage van vijfentwintig procent dat het CBF hanteert. Voor 2012 is een percentage van tien procent begroot. In 2010 was het fondswervingpercentage 8,6 procent en in ,3 procent. Open Doors Nederland zet de komende jaren verder in op het werven van nieuwe supporters en donateurs. In feite wil Open Doors de groei vasthouden die jaren geleden is ingezet en christenen uit alle kerkelijke denominaties op de hoogte brengen van de situatie van de Vervolgde Kerk en hen met elkaar verbinden. Eind 2011 telde Open Doors supporters, van wie donateur is. Tegelijkertijd wil Open Doors de persoonlijke band met haar achterban in stand houden. Er wordt met behulp van databaseanalyse en supportersonderzoek gekeken naar de manier waarop supporters betrokken willen worden bij het werk van Open Doors. Voortdurend wordt gezocht naar mogelijkheden om de communicatie optimaal te benutten. Daarom zal Open Doors in toenemende mate gebruik maken van moderne toepassingen als zoekwoorden marketing, sociale digitale netwerken zoals Twitter en Facebook en interactieve digitale nieuwsbrieven. De website die in 2009 werd vernieuwd, vormt een belangrijk onderdeel in het aanbieden van (deels interactieve) informatie die op de wensen van de supporter is toegesneden. Tevens biedt de website opties die participatie van de supporter mogelijk maken. Open Doors jaarverslag Open Doors jaarverslag 2011

20 Open Doors Nederland heeft een beleid om waar en belanghebbenden, met gerichte aandacht voor wanneer dat toegevoegde waarde heeft bij het informatieverschaffing en de inname en verwer- nastreven van de doelstelling in Nederland en daar- king van wensen, vragen en klachten. buiten samen te werken met kerken en andere charitatieve instellingen. Dit geldt in het bijzonder Rol en werkwijze bestuur wanneer deze ten doel hebben predikanten en (jeugd) Naar God en alle betrokkenen toe heeft Open Doors leiders in de kerken in Nederland en België te dienen. Nederland de verantwoordelijkheid om optimaal met Dit beleid krijgt concreet vorm in projecten die samen alle bijdragen om te gaan. Het bestuur, waaraan dit met kerken en kerkelijke organisaties worden uit- rentmeesterschap is toevertrouwd, vervult een driele- gevoerd om de verbondenheid met de Vervolgde Kerk dige taak: toezicht houden, besturen en verantwoor- te versterken. den. Door de manier waarop het bestuur invulling geeft aan deze taak, voldoet het bestuur aan de Code Open Doors Nederland richt zich in haar activiteiten Goed Bestuur voor Goede Doelen, ook bekend als de steeds meer op alle generaties binnen de breedte van Code Wijffels. Deze code is genoemd naar de voorzitter kerkelijk Nederland. Op deze manier investeert Open van de commissie die de code heeft ontwikkeld, en is Doors Nederland ook in het werven van steun voor de sinds 2007 van kracht. Vervolgde Kerk in de toekomst. Het bestuur heeft een groot deel van zijn bestuurlijke De genoemde beleidslijnen van Open Doors Nederland taken alsmede de verantwoording naar belanghebben- maken deel uit van de strategische prioriteiten die den aan de directie gedelegeerd en houdt zich vooral lopen tot en met Deze zijn in 2010 ontwikkeld op bezig met toezicht. Daarbij treedt het op als werkgever basis van extern en intern onderzoek gekoppeld aan van de directie en fungeert het tevens als coach en een sterkte-zwakte analyse en in 2011 geactualiseerd. Bij het onderzoek is onder meer gekeken naar ontwik- klankbord voor de directie en het managementteam. Binnen deze kaders heeft het bestuur in 2011 zijn taken Samenstelling en vernieuwing bestuur Bij de keuze van een nieuw bestuurslid wordt er kelingen binnen de Nederlandse kerken en naar kunnen uitvoeren zoals van het bestuur verwacht mag De bestuursleden van Open Doors Nederland zijn als rekening mee gehouden dat het voltallige bestuur de algemeen relevante maatschappelijke ontwikkelingen worden. vrijwilliger aan Open Doors verbonden en worden niet Kerk in Nederland zo breed mogelijk wil vertegen- in Nederland. betaald voor hun diensten. Wel kunnen zij onkosten woordigen. Daarmee weerspiegelt het bestuur het Zoals elk jaar heeft het bestuur ook in 2011 drie declareren. Bestuursleden worden voor een periode verlangen van Open Doors Nederland om alle Verantwoordingsverklaring Met ingang van 2008 wordt van charitatieve organisa- reguliere vergaderingen gehouden die aansluiten bij de cyclus van planning & control binnen Open Doors. In april 2011 besprak het bestuur de resultaten van het voorgaande jaar en keurde het de jaarrekening over van drie jaar benoemd. Daarna moeten zij aftreden, maar zijn ze wel direct herkiesbaar. Ook na een tweede periode kan een bestuurslid opnieuw benoemd worden, maar alleen als het bestuur hem of haar denominaties in Nederland bij het ondersteunen van de Vervolgde Kerk te betrekken. Intern beheerssysteem ties verwacht dat ze in een verantwoordingsverkla goed. In september stonden de plannen voor schriftelijk verzoekt zich opnieuw herkiesbaar te De beleidscyclus van Open Doors Nederland bevat ring samenvattend ingaan op enkele specifieke 2012 en de goedkeuring van het budget op de agenda stellen. diverse controle- en evaluatiemethoden. In het aspecten. Het gaat om de volgende vragen: en in december evalueerde en besprak het bestuur de voorjaar stelt Open Doors Nederland haar voorlopige - Binnen de instelling dient de functie toezicht voorlopige resultaten van het lopende jaar. Tijdens alle Het bestuur bestond in 2011 uit vijf personen. meerjarenplan en -budget op, evenals alle andere houden (vaststellen of goedkeuren van plannen, reguliere vergaderingen ontving het bestuur rapporta- De voorzitter van het bestuur is op verzoek van de kantoren van Open Doors wereldwijd. Dit plan wordt en het kritisch volgen van de organisatie en haar ges over de uitgevoerde en lopende projecten. Bij deze overige bestuursleden begonnen met zijn derde onder meer gebaseerd op de evaluatie van succes- resultaten) duidelijk gescheiden te zijn van het vergaderingen was altijd de directie aanwezig alsmede termijn. Bestuurslid trad vervroegd factoren en verbeterpunten uit het voorafgaande besturen dan wel van de uitvoering een vertegenwoordiger van het internationale leider- af vanwege zijn indiensttreding bij de Open Doors kalenderjaar, de evaluatie van het eerste kwartaal van - De instelling dient continu te werken aan een schapsteam. Nederland organisatie als adjunct directeur Kerk & het huidige jaar en relevante maatschappelijke optimale besteding van middelen, zodat effectief Theologie. In zijn plaats traden ontwikkelingen, eisen van certificerende organisaties, en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van Naast de reguliere vergaderingen hield het bestuur, de en toe tot het andere maatschappelijke actoren en specifieke eisen de doelstelling directie en het managementteam in oktober een the- bestuur. van donateurs. Op basis van de voorlopige meerjaren- - De instelling streeft naar optimale relaties met mavergadering. plannen stelt Open Doors International rond de zomer Open Doors jaarverslag Open Doors jaarverslag 2011

Nacht van Gebed 1 op 2 juni 2012

Nacht van Gebed 1 op 2 juni 2012 Nacht van Gebed 1 op 2 juni 2012 Bijbellezing Lees: (2 Tim. 3:12; NBV) Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd. Lees: (Psalm 146: 9; NBV) De HEER beschermt

Nadere informatie

Projectvoorstel Centraal-Azië kinderwerkmateriaal

Projectvoorstel Centraal-Azië kinderwerkmateriaal Projectvoorstel Centraal-Azië kinderwerkmateriaal Al 60 jaar op In Tadzjikistan, Oezbekistan en Azerbeidzjan houdt de overheid verschillende soorten geloofsgroepen goed in de gaten en treedt hard op tegen

Nadere informatie

Informatie top 5 van de Ranglijst Christenvervolging 2016

Informatie top 5 van de Ranglijst Christenvervolging 2016 Informatie top 5 van de Ranglijst Christenvervolging 2016 1. Noord-Korea 2. Irak 3. Eritrea 4. Afghanistan 5. Syrië 1: Noord-Korea Hoofdstad: Pyongyang Taal: Koreaans en Chinees Weetje: In Noord-Korea

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 201 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. www.opendoors.nl. Deelnemer EA-EZA. Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) ANBI-beschikking. Lid van de VFI.

Jaarverslag 2013. www.opendoors.nl. Deelnemer EA-EZA. Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) ANBI-beschikking. Lid van de VFI. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Stichting Open Doors Postbus 47, 3850 AA Ermelo Telefoon: 0341-465 000 Fax: 0341-412 622 E-mail: info@opendoors.nl Internet: www.opendoors.nl Registratienummer Kamer van

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2015

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Projectrapportage noodhulp Syrie

Projectrapportage noodhulp Syrie Introductie Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang en de resultaten van het noodhulpproject Syrië, waaraan de Generale Diaconale Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk een bijdrage van 25.000,-

Nadere informatie

breder langer dieper hoger

breder langer dieper hoger breder langer dieper hoger breder langer dieper hoger Tien bijbelstudies met portretten uit Gods wereldwijde kerk Iwan Dekker & Mathilde Schouwstra Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer Bij de productie

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Beste lezer, Deze gebedskalender biedt u de mogelijkheid om dagelijks te bidden voor de vervolgde kerk. Hartelijk dank voor uw gebed!

Beste lezer, Deze gebedskalender biedt u de mogelijkheid om dagelijks te bidden voor de vervolgde kerk. Hartelijk dank voor uw gebed! GEBEDSKALENDER 2017 Beste lezer, Bid voor ons! zeggen vervolgde broeders en zusters steevast als we vragen wat we voor hen kunnen doen. Het besef dat duizenden christenen wereldwijd voor hen bidden, geeft

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Stichting Hope to Europe

Stichting Hope to Europe Stichting Hope to Europe ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 56376715 Contactgegevens Stichting Hope to Europe Website: www.hopetoeurope.com Email: info@hopetoeurope.com Postadres: Fruitstraat

Nadere informatie

door gebed 2015 Gebed Gids

door gebed 2015 Gebed Gids Sta op en Schijn door gebed 2015 Gebed Gids 1 Baptisten Vrouwen Unie van Afrika (BWUA) 1. Bid voor de totale uitroeiing van de Ebola ziekte in West-Afrika. 2. Bid voor de werkloze afgestudeerden in de

Nadere informatie

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden.

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. EN JE NAASTE ALS JEZELF VOOR GEMEENTEN IN DE PRO- TESTANTSE KERK IN NEDER- LAND (PKN), IS ER EEN NIEUW DIACONAAL PROGRAMMA: PROJECT 10 27 MET

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015 Najaarsactiviteiten GZB Concerten Psalm Project De GZB organiseert samen met The Psalm Project twee concerten: op 3 oktober in Nijkerk en 10 oktober in Waddinxveen. De avonden staan in het teken van het

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

CURSUSMAP 2 (NBG) Discipelen van Jezus. Leren dienen in de gaven van de Geest. Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus

CURSUSMAP 2 (NBG) Discipelen van Jezus. Leren dienen in de gaven van de Geest. Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus CURSUSMAP 2 (NBG) Discipelen van Jezus Leren dienen in de gaven van de Geest Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger Een Kerygma cursus Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van In de Bres. Verslag activiteiten en financiën 2012

Stichting Vrienden van In de Bres. Verslag activiteiten en financiën 2012 Vrienden van In de Bres helpt medemensen op weg naar herstel Stichting Vrienden van In de Bres zet zich in voor behoud en ontwikkeling van de christelijke identiteit van GGZ In de Bres. De christelijke

Nadere informatie

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens...

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens... Jaarverslag 2015 Je bent nooit groter dan wanneer je je bukt om een kind te helpen. (Dr. Wess Stafford, voormalig directeur van Compassion International) Inhoudsopgave 1. Over Gezinsfundament... 2 2. Terugblikken

Nadere informatie

75% van de Chinezen laten hun identiteit bepalen door hun werk.

75% van de Chinezen laten hun identiteit bepalen door hun werk. Interserve, postbus 133, 3970 AC Driebergen-Rijsenburg. Incassant-ID: NL24ZZZ411267350000. Incasso s worden rond de 25e van de maand afgeschreven. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 VAN ISA-e CHURCH IN BANGLADESH GROEI IN KENNIS EN GELOOF

JAARVERSLAG 2016 VAN ISA-e CHURCH IN BANGLADESH GROEI IN KENNIS EN GELOOF JAARVERSLAG 2016 VAN ISA-e CHURCH IN BANGLADESH GROEI IN KENNIS EN GELOOF Lieve broers en zussen in Christus, Dank God voor zijn zegeningen. Dankzij Hem konden we in 2016 onze kerken weer dienen. We weten

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen Wees niet bang, al vormen jullie maar een klein groepje. Want jullie Vader is zo goed geweest Zijn koninkrijk voor je open te stellen. Verkoop

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN?

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? Net zoals er natuurkundige wetten zijn die het leven bepalen zijn er ook een aantal geestelijke wetten die onze relatie met God bepalen. 1. God heeft je lief en wil graag

Nadere informatie

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013 Stichting Oekraine Projecten Jaarverslag 2013 Zwolle, 23 mei 2014 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Algemene informatie 2 Activiteiten en resultaat 2012 3 Verwachtingen en plannen voor 2014 3 Afsluiting

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING ORA

JAARREKENING 2015 STICHTING ORA JAARREKENING 2015 STICHTING ORA INHOUDSOPGAVE Financieel Verslag Pag. A. Balans per 31 december 2015 1 B. Exploitatierekening 2015 3 C. Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling 4 D. Nadere specificaties

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Bijbelstudie: Vervolging en de Bijbel

Bijbelstudie: Vervolging en de Bijbel Bijbelstudie: Vervolging en de Bijbel In veel landen wereldwijd worden christenen vervolgd. Zij ervaren wat het kan betekenen om een discipel van Jezus te zijn. Op heel veel plaatsen in de Bijbel wordt

Nadere informatie

CLUBAANBOD EN TRAINING SAMEN HET GELOOF ONTDEKKEN EN VERDIEPEN

CLUBAANBOD EN TRAINING SAMEN HET GELOOF ONTDEKKEN EN VERDIEPEN CLUBAANBOD EN TRAINING SAMEN HET GELOOF ONTDEKKEN EN VERDIEPEN Bruisend Jeugdwerk De kerk als plek waar jongeren, gelovig of niet, graag naartoe gaan om God beter te leren kennen. Jeugdleiders die dichterbij

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Wij maken ons nu klaar om voor 2 jaar naar Colombia te gaan. Maar voor die tijd zullen we teruggaan naar Senegal om wat te regelen.

Wij maken ons nu klaar om voor 2 jaar naar Colombia te gaan. Maar voor die tijd zullen we teruggaan naar Senegal om wat te regelen. Joh. 4, 13-15 Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus, 14 maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Stichting Christelijke Lektuur Centra gevestigd te Apeldoorn. Jaarverslag 2015

Stichting Christelijke Lektuur Centra gevestigd te Apeldoorn. Jaarverslag 2015 gevestigd te Apeldoorn Jaarverslag 2015 1. BESTUURSVERSLAG Activiteiten overzicht Stichting Christelijke Lectuur Centra 2015 Inleiding Stichting Christelijke Lectuur Centra heeft als doel het evangelie

Nadere informatie

In Noord-Korea mag je niet tot God bidden. Dat is verboden. Toch moeten alle Noord-Koreanen iemand aanbidden: de eerste leider van Noord-Korea, Kim

In Noord-Korea mag je niet tot God bidden. Dat is verboden. Toch moeten alle Noord-Koreanen iemand aanbidden: de eerste leider van Noord-Korea, Kim Hoofdstad: staatshoofd: Godsdienst: Regeringsvorm: Taal: PyongYang Kim Jong-un geen (of toch wel??) dictatuur Koreaans In Noord-Korea mag je niet tot God bidden. Dat is verboden. Toch moeten alle Noord-Koreanen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Ismaël Terschuur

Jaarverslag Stichting Ismaël Terschuur Jaarverslag 2013 Stichting Ismaël Terschuur Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 2. Balans per 31 december 2013 6 3. Staat van baten en lasten over 2013 7 4. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Nadere informatie

alle volken Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood,

alle volken Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, alle volken en dat in zijn naam opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen. Lukas 24:46-48

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed : Ik heb de wereld overwonnen.

Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed : Ik heb de wereld overwonnen. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed : Ik heb de wereld overwonnen. Johannes 16:33 een initiatief van OpenDoors Chaltu Chaltu Waga en haar man Tulu Mosisa uit Ethiopië

Nadere informatie

Zending wereldwijd. 8-9 april: GZB-zendingsjongerenweekend. Driebergen, maart 2016

Zending wereldwijd. 8-9 april: GZB-zendingsjongerenweekend. Driebergen, maart 2016 8-9 april: GZB-zendingsjongerenweekend Voor jongeren die graag God willen dienen maar op zoek zijn naar waar en hoe, organiseert de GZB een zendingsjongerenweekend. Van vrijdagavond 8 april t/m zaterdagmiddag

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Stichting Het Nieuwe Leven

Stichting Het Nieuwe Leven Stichting Het Nieuwe Leven Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Doel en werkwijze 3. Organisatie 4. Anbi 5. Financieel Jaarverslag 1. Inleiding Stichting Het Nieuwe Leven is een christelijke organisatie,

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

Mijn laatste nieuwsbrief

Mijn laatste nieuwsbrief Mijn laatste nieuwsbrief Lieve familie, vrienden en sponsors! Mijn laatste nieuwsbrief schrijf ik vanuit het prachtige en kleurrijke Sri Lanka! Hier vierde ik Kerst en Oud en Nieuw met de bemanning van

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Waar is onze zekerheid op gebaseerd? Leven we voor het tijdelijke of het eeuwige?

Waar is onze zekerheid op gebaseerd? Leven we voor het tijdelijke of het eeuwige? Waar is onze zekerheid op gebaseerd? Leven we voor het tijdelijke of het eeuwige? We leven in een wereld die zijn zekerheden gebouwd heeft op materialisme, positie, geld, macht, eer, eigenbelang, enz.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Familie Kamphuis

Nieuwsbrief Familie Kamphuis Nieuwsbrief Familie Kamphuis Tanzania November 2013 In de afgelopen maanden zijn we door nogal wat drukte en uitdagingen heen gegaan, en daar kunt u in deze nieuwsbrief meer over lezen. Tegelijkertijd

Nadere informatie

KERK EN CHRISTENVERVOLGING christenvervolging

KERK EN CHRISTENVERVOLGING christenvervolging KERK EN CHRISTENVERVOLGING christenvervolging Een onderzoek naar de betrokkenheid van predikanten en voorgangers bij de vervolgde kerk November 2013 Inleiding Hoe 'leeft' het onderwerp christenvervolging

Nadere informatie

Jaarverslag. stichting Waarder Helpt Roemenië. Jaarverslag stichting Waarder helpt Roemenië 2014

Jaarverslag. stichting Waarder Helpt Roemenië. Jaarverslag stichting Waarder helpt Roemenië 2014 Jaarverslag stichting Waarder Helpt Roemenië 2014 Voorwoord: Het jaarverslag 2014 is onze verantwoording voor de activiteiten van stichting Waarder helpt Roemenië in het achterliggende kalenderjaar. De

Nadere informatie

Handreiking voor bij de startactiviteiten

Handreiking voor bij de startactiviteiten Handreiking voor bij de startactiviteiten Het komende seizoen gaat het LCJ onder het motto De kerk in vuur en vlam bezinning stimuleren en actie voeren voor vervolgde christenen. Aan predikanten is daarom

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem De GZB-dag wordt dit jaar op D.V. 13 juni in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden. Voor deze nieuwe datum en plaats is gekozen omdat er op het terrein van Hydepark

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is Stichting Waarder helpt Roemenië? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Bestuur en taken 2.1 Het bestuur 2.2 De werkzaamheden

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag Volle Evangelie Gemeente Rijswijk 2012 INLEIDING De Volle Evangelie Gemeente Rijswijk (vegr)is een eigentijdse en actieve geloofsgemeenschap in het centrum

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Inh o u d s o p g a v e Inhoudsopgave... 2 Visie... 3 Kernwaarden... 4 1. Evangelie Centraal... 4 2. Eigentijds en Relevant... 4 3. Echtheid... 4 4. Excelleren... 4

Nadere informatie

Antwoord zonder vragen

Antwoord zonder vragen Antwoord zonder vragen Zr. Eefje Hendriksen Zr. Eefje Hendriksen Inhoud: 1 Vader in de Hemel 2 Antwoord zonder vragen 3 Telefoon 4 Mijn genade is voor jou genoeg 5 Ons eindexamen 6 De Heer is daar 7 De

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2013

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2013 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2013 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag 2013 2013 is een bewogen jaar Conflicten als in Syrië, natuurrampen en vele

Nadere informatie

Het verhaal van William Booth

Het verhaal van William Booth Lesmateriaal bij Het verhaal van William Booth Inhoudsopgave Geroepen om te dienen woordzoeker 3 Graaf in het verhaal! 4 Graaf dieper 5 Gods weg doolhof 6 Nieuw leven interview 7 Het Leger des Heils verspreid

Nadere informatie

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan Beleidsplan 2015 Mensen met een passie voor 4x4 steunen mensen in Bosnië Kerkstraat 30 6675 BS Valburg Tel: 0488-431422 Mobiel: 06-53885361 Fax: 0488-431883 Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 1

Nadere informatie

HC zd. 42 nr. 31. dia 1

HC zd. 42 nr. 31. dia 1 HC zd. 42 nr. 31 weinig mensen zullen zeggen dat ze leven voor het geld geld maakt niet gelukkig toch zeggen we er graag achteraan: wel handig als je het hebt want waar leef ik voor? een christen mag zeggen:

Nadere informatie

Beleidsplan JCN Het beleid voor 2017 tot en met 2019

Beleidsplan JCN Het beleid voor 2017 tot en met 2019 Beleidsplan JCN Het beleid voor 2017 tot en met 2019 Geschreven door Naomi Floor December 2016!1 Inleiding Dit beleidsplan betreft het beleid van het kerkgenootschap Jezus Centrum Nijkerk (JCN). In dit

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

IN GODS HART VOOR GERECHTIGHEID

IN GODS HART VOOR GERECHTIGHEID IN GODS HART VOOR GERECHTIGHEID Steeds meer kerken verdiepen zich in het thema van recht doen. Wereldwijd groeit de beweging die wil opkomen voor de miljoenen slachtoffers van onrecht in deze wereld. Christenen

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Homilie Zo. 21 A 2017 Opening studiejaar Ariënsinstituut Maarssen, H. Hartkerk

Homilie Zo. 21 A 2017 Opening studiejaar Ariënsinstituut Maarssen, H. Hartkerk Homilie Zo. 21 A 2017 Opening studiejaar Ariënsinstituut Maarssen, H. Hartkerk Als je zijn of haar foto ziet, zijn of haar stem weer hoort, dan kan het je ziel diep beroeren, je diep raken, zelfs jaren

Nadere informatie

Viering voor de eerste zondag van de missiemaand

Viering voor de eerste zondag van de missiemaand Viering voor de eerste zondag van de missiemaand 1 oktober 2017 26 e zondag doorheen het jaar A In samenwerking met de Sint-Pieterparochie van Puurs Intredelied ZJ 527 Bekleedt u met de nieuwe mens Begroeting

Nadere informatie

Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus

Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen Gemeente van onze Heer Jezus Christus - Drie wijzen uit het Oosten komen om Jezus te aanbidden. - Drie vreemdelingen, uit een andere cultuur,

Nadere informatie

Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand.

Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand. 2012 Stichting 1 Kronieken 29:14b Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand. JAARVERSLAG STICHTING 1 KRONIEKEN 29:14B Rapport inzake de jaarrekening 2012 RAPPORT Herwijnen, 16 februari

Nadere informatie

Mét code voor 11 online video s!

Mét code voor 11 online video s! Mét code voor 11 online video s! 5 Voorwoord Mijn eerste kennismaking met de bijbelstudies van Beth Moore was in 2006 in onze gemeente in Amerika. Mijn echtgenoot Mark had kort daarvoor zijn baan opgezegd

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2015 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag2015 2015: het jaar van de vluchteling Honderdduizenden mensen sloegen dit jaar

Nadere informatie

Stichting het Kompas

Stichting het Kompas Stichting het Kompas Sinds 1979 de evangelische boekwinkel in Sneek met als doelstelling het verspreiden van het Evangelie in en rondom Sneek. Het is een plek waar men terecht kan voor Christelijke boeken

Nadere informatie

ANBI Rapportage 2014. Stichting Filémon, Dorpsstraat 92, 3751 ES Bunschoten-Spakenburg

ANBI Rapportage 2014. Stichting Filémon, Dorpsstraat 92, 3751 ES Bunschoten-Spakenburg ANBI Rapportage 2014 Stichting Filémon, Dorpsstraat 92, 3751 ES Bunschoten-Spakenburg Informatie bestuur en stichting KvK-nummer 32088616 Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Gooi-,

Nadere informatie

Gebedsweek voor de vrede 2017

Gebedsweek voor de vrede 2017 Gebedsweek voor de vrede 2017 Thema: Zijn vrede leven Datum Kerk & adres Bijbeltekst Onderwerp Zondag Samenkomst Johannes 17:11 HOPEN OP ZIJN VREDE 17-09 in eigen kerk Kolossenzen 3:1-4 Dank voor de hoop

Nadere informatie

Strategisch plan 2013-2018

Strategisch plan 2013-2018 Strategisch plan 2013-2018 Strategisch plan De missie, visie en strategie of focus van Christ s Hope International zijn: Missie Bringing the life-changing message of Jesus Christ to people infected with

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016 2018 Stichting Draagt Elkanders Noden - Werkgroep Ede - Werkgroep Rhenen - Werkgroep Waardenburg Inhoudsopgave 3 Inleiding... 4 Grondslag en doel...4 Missie... 4 Visie 4 Doelstellingen.5

Nadere informatie

Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand.

Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand. 2015 Stichting 1 Kronieken 29:14b Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand. JAARVERSLAG STICHTING 1 KRONIEKEN 29:14B Rapport inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Herwijnen, 6 mei

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Jaarverslag Fountains of Joy 2014.

Jaarverslag Fountains of Joy 2014. Jaarverslag Fountains of Joy 2014. In april 2014 hebben Erik en Esther Nagtegaal Stichting Fountains of Joy opgericht, met het doel aan de wereld het evangelie van Jezus te verkondigen en zorg te dragen

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

CURSUSMAP 4. Discipelen van Jezus. Dienend leiderschap. Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus

CURSUSMAP 4. Discipelen van Jezus. Dienend leiderschap. Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus CURSUSMAP 4 Discipelen van Jezus Dienend leiderschap Kees de Vlieger Een Kerygma cursus Copyright Stichting Kerygma Nederland Baron van Nagellstraat 9a 3781 AP Voorthuizen Tel. 0342-475048 Fax 0342-474826

Nadere informatie

Op de vlucht. 1) Waarom vlucht men eigenlijk? Er zijn vele redenen; politieke vervolging, marteling, oorlog of burgeroorlog zijn enkele voorbeelden!

Op de vlucht. 1) Waarom vlucht men eigenlijk? Er zijn vele redenen; politieke vervolging, marteling, oorlog of burgeroorlog zijn enkele voorbeelden! Op de vlucht 1) Waarom vlucht men eigenlijk? Er zijn vele redenen; politieke vervolging, marteling, oorlog of burgeroorlog zijn enkele voorbeelden! 2) Waar komen de vluchtelingen vandaan? Syrië Sinds in

Nadere informatie

De Bijbel open op 3 augustus 2013; herhaling van 18 oktober 2008

De Bijbel open op 3 augustus 2013; herhaling van 18 oktober 2008 De Bijbel open op 3 augustus 2013; herhaling van 18 oktober 2008 Van een van de luisteraars ontving ik een vraag: wat betekent toch die uitdrukking in Openbaring 3: Zie, Ik heb een geopende deur voor u

Nadere informatie

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen,

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, Zending verbindt opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u

Nadere informatie

Training van kerkleiders en missionair werkers in Ethiopië

Training van kerkleiders en missionair werkers in Ethiopië Training van kerkleiders en missionair werkers in Ethiopië Om 35 nog onbereikte stammen met het Evangelie te bereiken! Projectnummer 2893 Jaar 2015 Ondersteund door De Ontmoetingskerk te Rijssen Inhoudsopgave

Nadere informatie

CURSUSMAP 1 (NBG) Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus

CURSUSMAP 1 (NBG) Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus CURSUSMAP 1 (NBG) Discipelen van Jezus Leren leven in de kracht van Jezus Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger Een Kerygma cursus Copyright Stichting Kerygma Nederland Baron van Nagellstraat 9a 3781 AP Voorthuizen

Nadere informatie

FAMILY SEMINAR ADULLAM MINISTRIES. ANDHRA PRADESH, INDIA 7th -9th April 2014 BIBLE TRAINERS. in samenwerking met

FAMILY SEMINAR ADULLAM MINISTRIES. ANDHRA PRADESH, INDIA 7th -9th April 2014 BIBLE TRAINERS. in samenwerking met FAMILY SEMINAR ANDHRA PRADESH, INDIA 7th -9th April 2014 ADULLAM MINISTRIES in samenwerking met BIBLE TRAINERS Inleiding Een familie is een groep mensen die bestemd zijn om samen te leven, niet alleen

Nadere informatie

Maak God bekend in Hattem!

Maak God bekend in Hattem! Stichting De Fontein Hattem Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van

Nadere informatie