Family Factory Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Family Factory Nederland"

Transcriptie

1 A l g e m e n e V o o r w a a r d e n ' L o k a l e F a m i l y F a c t o r y ' Family Factory Nederland Netwerk van ouders die elkaar ontmoeten, inspireren en waar nodig een handje helpen 1. Begrippen, doel en reikwijdte 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk lidmaatschap die Family Factory Nederland sluit met een individu, een groep individuen of een organisatie met betrekking tot het ondersteunen van een Lokale Family Factory, of het afnemen van materialen van Family Factory Nederland. 1.2 Met lidmaatschap wordt in deze Algemene Voorwaarden gedoeld op de specifieke, schriftelijk vastgelegde afspraken die Family Factory Nederland voor onbepaalde tijd tot wederopzegging maakt met een individu, een groep individuen of een organisatie met betrekking tot het ondersteunen van een Lokale Family Factory en/of afnemen van materialen van Family Factory Nederland. Deze Algemene Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van het lidmaatschap. Op het lidmaatschap en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het lidmaatschap kent 4 vormen: 1. Training only (eenmalig) 2. Workshop only (eenmaling) 3. Family Factory (1 jaar geldig) 4. In-Company (1 jaar geldig) 1.3 Met Family Factory Nederland wordt in deze Algemene Voorwaarden gedoeld op (medewerkers van) Stichting the Family Factory, waarvan het landelijk coördinatiepunt gevestigd is aan Lupine-Oord 6, 3991 VJ, Houten. 1.4 Met (de) Family Factory wordt verwezen naar het merk dan wel het label dat alle activiteiten, materialen en methoden dragen die landelijk dan wel lokaal door Family Factory Nederland dan wel door Lokale Family Factory's worden georganiseerd dan wel toegepast. 1.5 Met lid Family Factory wordt in deze Algemene Voorwaarden gedoeld op het individu, de groep individuen of de organisatie waarmee Family Factory Nederland afspraken maakt over het ondersteunen van te continueren lokale activiteiten die al dan niet onder de vlag van de Family Factory plaats vinden of zullen plaats vinden of het afnemen van materialen van Family Factory Nederland. 1.6 Met (de) Website wordt in deze Algemene Voorwaarden gedoeld op de internetpagina en alle subpagina's voor zover deze direct of indirect en al dan niet na inloggen toegankelijk zijn vanaf de homepage. 1

2 1.7 Met (de) Lokale Subpagina wordt in deze Algemene Voorwaarden gedoeld op de subpagina van de Website die beheerd wordt door de Lokale Family Factory en die bestaat uit een publiek informatief deel en een beveiligd administratief deel. 1.8 Afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst zijn geldig dan en slechts dan als deze schriftelijk en/of anderszins uitdrukkelijk zijn overeengekomen tussen Family Factory Nederland en de Lokale Family Factory. 2 Lidmaatschap en start 2.1 Het lidmaatschap van Family Factory gaat in zodra Family Factory Nederland alle benodigde gegevens heeft ontvangen van de Lokale Family Factory, op basis daarvan een lidmaatschapsformulier heeft opgesteld en dit formulier door Family Factory Nederland en de Lokale Family Factory is ondertekend. Het lidmaatschap is één jaar geldig. 2.2 Zodra het lidmaatschap Family Factory is ingegaan heeft de Lokale Family Factory de beschikking over en toegang tot de materialen en/of de Lokale Subpagina met daarop mogelijkheden om de doelstellingen en activiteiten te omschrijven, een activiteitenkalender bij te houden, inschrijvingen van deelnemers te ontvangen en online te communiceren met deze deelnemers. Het publieke informatieve deel van deze Lokale Subpagina kan door iedereen worden gevonden via de Website. Het beveiligde administratieve deel van de Lokale Subpagina is alleen toegankelijk voor de geregistreerde leden van de Lokale Family Factory en voor medewerkers van Family Factory Nederland. 2.3 Zodra het lidmaatschap Family Factory is ingegaan heeft het lid de mogelijkheid toegang te vragen tot de besloten Facebook-groep van Family Factory om ervaringen en inzichten met andere leden van de Family Factory's uit te wisselen. 2.4 Zodra het lidmaatschap Family Factory is ingegaan heeft het lid toegang tot de online Ideeënbank van Family Factory Nederland. De daarin beschikbare materialen en methoden kunnen kosteloos door leden van Lokale Family Factory's geraadpleegd en/of gebruikt worden. 2.5 Bij de start van het lidmaatschap de gevraagde formulieren en contactgegevens bekend. De leden zullen wijzigingen met betrekking tot hun contactgegevens doorgeven via 2.6 Zodra het lidmaatschap Family Factory ingaat hebben de leden het recht om zich kosteloos aan te melden voor landelijke activiteiten van Family Factory Nederland zoals trainingen en netwerkavonden. 2.7 Zodra het lidmaatschap is ingegaan ontvangen de leden periodiek per een Family Factory Nieuwsbrief met ideeën en tips. 2

3 2.8 Zodra het lidmaatschap Family Factory is ingegaan kunnen de teamleden via de online Helpdesk dan wel via de toegewezen contactpersoon een beroep doen op ondersteuning en begeleiding door medewerkers van Family Factory Nederland bij bijvoorbeeld fondsenwerving en promotie, met een maximum zoals vermeld in de het formulier. 2.9 Zodra het lidmaatschap Family Factory is ingegaan zijn leden van de Lokale Family Factory verzekerd volgens de verzekering die Family Factory Nederland heeft afgesloten bij Reaal Schadeverzekeringen NV. 3 Activiteiten en verantwoording 3.1 Leden onderschrijven de visie, de doelstellingen en de aanpak van Family Factory Nederland, zoals geformuleerd op de Website. 3.2 De leden Family Factory formuleren hun doelstellingen via de Lokale Subpagina op de Website en streeft ernaar om jaarlijks minimaal 5 netwerkactiviteiten onder de vlag van de Family Factory te organiseren. 3.3 De leden Family Factory kondigt elke activiteit online aan via de Lokale Subpagina en neemt elke geplande activiteit op in de online activiteitenkalender. 3.4 De leden nemen1 x per jaar deel aan een enquête van Family Factory Nederland. 3.5 De leden Family Factory streven ernaar om actief deel te nemen dan wel bij te dragen aan activiteiten dan wel faciliteiten die Family Factory Nederland organiseert dan wel ter beschikking stelt voor onderlinge kennisuitwisseling tussen Family Factory's. 3.6 Family Factory Nederland adviseert leden die ouder-kind activiteiten organiseren met vrijwillgers deze vrijwilligers om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te verzoeken en zorg te dragen in voorkomende gevallen voor de opvolging hiervan. 4 Vergoedingen en betaling 4.1 Door de gewaardeerde betrokkenheid en bijdragen van diverse fondsen en andere donateurs alsmede door efficiënte uitvoering van de coördinerende werkzaamheden kan Family Factory Nederland de financiële bijdragen van leden tot een minimale onkostenvergoeding beperken. 4.2 Leden kunnen ervoor kiezen om de jaarlijkse lidmaatschapskosten te voldoen middels één jaarlijkse automatische incasso dan wel het bedrag met twaalf maandelijkse incasso's voor een afgesproken bedrag; te weten: Lidmaatschap Family Factory : 299 euro incl. BTW of middels twaalf maandelijkse automatische incasso's van 24,95 euro incl. BTW. 3

4 Lidmaatschap Training only Per training vragen we een bijdrage van 50 euro incl. BTW. Dit is inclusief lunch en materiaal. Je ontvangt de factuur na afloop van een training. Lidmaatschap Workshop only: 1 workshop 79,- euro incl BTW 2 workshops 149,- euro incl BTW 3 workshops 210,- euro incl BTW vanaf 3 workshops vragen we een bijdrage van 70 euro per workshop. (geen maandelijkse betaling mogelijk, omdat het gaat om een eenmalige download van materialen. ) Lidmaatschap in-company: in overleg overeengekomen. 4.3 Een eventuele sponsor van een lidmaatschap machtigt Family Factory Nederland tot de automatische incasso van de jaarlijkse abonnementsbijdrage door het invullen van de benodigde gegevens op de meegestuurde doorlopende SEPA-machtiging. 4.4 Indien het (ook na een tweede poging) niet lukt om de jaarlijkse onkostenvergoeding automatisch te incasseren, is Family Factory Nederland genoodzaakt om de Lokale Family Factory een factuur te sturen voor het openstaande bedrag voor het betreffende kalenderjaar vermeerderd met administratiekosten van 10 euro. 4.5 In overleg met Family Factory Nederland kunnen leden gebruik maken van extra materialen/workshoppakketten of methoden uit de Ideeënbank op de Website en/of van additionele ondersteuning door medewerkers van Family Factory Nederland, waarbij indien nodig - afspraken gemaakt kunnen worden over eventuele afzonderlijke facturering door Family Factory Nederland. 4.6 Indien een lid er herhaaldelijk niet in slaagt om aan haar financiële verplichtingen te voldoen, zal Family Factory Nederland contact op nemen om samen te zoeken naar een passende oplossing. 5 Opzeggen en ontbinding 5.1 Het lidmaatschap Family Factory en In-Company wordt jaarlijks stilzwijgend met een jaar verlengd. 5.2 Leden hebben het recht om het lidmaatschap met Family Factory Nederland schriftelijk op te zeggen tot uiterlijk een maand voorafgaand aan de volgende lidmaatschapsperiode. 5.3 Family Factory Nederland heeft het recht om de lidmaatschap schriftelijk op te zeggen tot uiterlijk drie maanden voorafgaand aan het ingaan van een nieuwe lidmaatschapsperiode. 4

5 5.4 Family Factory Nederland en leden zijn niet verplicht tot nakoming van enige verplichting, indien daartoe verhinderd ten gevolge van overmacht in de zin van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Family Factory Nederland dan wel van de de leden opgeschort. 5.5 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging of ontbinding van het lidmaatschap bestaan. 6 Intellectueel eigendom en geheimhouding 6.1 De leden van een lokaal netwerk hanteren te allen tijde een naam die begint met Family Factory en eindigt met de plaatsnaam waar de Lokale Family Factory actief is dan wel een andere relevante aanduiding. 6.2 Leden verwijzen op en/of in alle uitingen die betrekking hebben op de activiteiten die georganiseerd worden onder de vlag van de Family Factory naar de Website en gebruiken indien mogelijk het logo van de Family Factory. 6.3 Leden gebruiken materialen en/of methoden van Family Factory Nederland uitsluitend tijdens de looptijd van het lidmaatschap en te allen tijde in hun oorspronkelijke vorm en met hun oorspronkelijke inhoud inclusief verwijzingen naar en andere uitingen van de Family Factory, Family Factory Nederland en de Website. 6.4 Leden respecteren bij het organiseren van activiteiten onder de vlag van de Family Factory en bij het gebruik van materialen en/of methoden van Family Factory Nederland te allen tijde het intellectueel eigendom en het auteursrecht van Family Factory Nederland en/of andere rechthebbenden. 6.5 Leden hebben bij het organiseren van activiteiten onder de vlag van de Family Factory en bij het gebruik van materialen en/of methoden van Family Factory Nederland geen winstoogmerk of andere commerciële bedoelingen. 6.6 Family Factory Nederland en de leden gaan vertrouwelijk om met de persoonlijke en andere gegevens van leden en deelnemers. Family Factory Nederland en de leden van de Family Factory gebruiken de geregistreerde contactgegevens van deelnemers uitsluitend in het kader van de doelstellingen van Family Factory Nederland en verstrekken deze gegevens nimmer aan derden. 5

6 6.7 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Family Factory Nederland dan wel een lid gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Family Factory Nederland dan wel het lid Family Factory niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en ontstaat geen grond tot ontbinding van het lidmaatschap. 7 Klachten en aansprakelijkheid 7.1 Leden melden een eventuele klacht over Family Factory Nederland binnen tien werkdagen na constatering schriftelijk aan Family Factory Nederland. Family Factory Nederland meldt een eventuele klacht over een lid binnen tien werkdagen na constatering schriftelijk aan een geregistreerde contactpersoon. 7.2 Family Factory Nederland en de leden nemen elkaars klachten serieus, reageren zo spoedig mogelijk op elke melding met een voorstel voor afhandeling van de klacht en streven er te allen tijde naar om in goed overleg tot een oplossing te komen. 7.3 Het lid is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruiken en toepassen van materialen, methoden, kennis en vaardigheden die onderwerp zijn of waren van begeleiding en ondersteuning door Family Factory Nederland. Family Factory Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de toepassing van betreffende materialen, methoden, kennis en vaardigheden door de betreffende leden. 7.4 Family Factory Nederland is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die aantoonbaar het gevolg is van grove schuld of opzet van Family Factory Nederland. Indien Family Factory Nederland aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Family Factory Nederland te verstrekken uitkering. Aansprakelijkheid van Family Factory Nederland voor schade aan derden is uitgesloten. 6

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations.! 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations.!

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations.! 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations.! Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Burnoutherstel Outplacement Re-integratie Loopbaanbegeleiding Personal Coaching Familie-, Organisatie- en Loopbaanopstellingen Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ik ben een regenboog, coaching & training Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 60126566

Algemene voorwaarden Ik ben een regenboog, coaching & training Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 60126566 Algemene voorwaarden Ik ben een regenboog, coaching & training Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 60126566 Artikel 1. Algemeen 1. In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V.

Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V. Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V. 3 e versie, November 2010 Inhoud INLEIDING...3 PRINCIPES VAN ESTATE HOSTING VOOR ACCEPTABEL GEBRUIK VAN INTERNET DOOR DE AFNEMER...3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBSITE OOM

ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBSITE OOM ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBSITE OOM Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van De Website Oom. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en De Website Oom. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOP INTERNETOPLOSSINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TOP INTERNETOPLOSSINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TOP INTERNETOPLOSSINGEN Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van TOP Internetoplossingen. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en TOP Internetoplossingen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Heights: Heights Technology B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg aan de Schipluidenlaan 137 handelend

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro. Algemene Voorwaarden Webbro Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEDEVELOP IT. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

ALGEMENE VOORWAARDEN WEDEVELOP IT. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes ALGEMENE VOORWAARDEN WEDEVELOP IT Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van WeDevelop IT. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WeDevelop IT. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Verdermedia

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Turn Over (Mediation & Coaching)

Algemene Voorwaarden Turn Over (Mediation & Coaching) Algemene Voorwaarden Turn Over (Mediation & Coaching) 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio

Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van 2BHIP reclame & ontwerpstudio. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en 2BHIP

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: cliënt van Pliek Web Design. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pliek Web Design. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

3. Bedrijfsomschrijving Peter Keulers Coaching is een zelfstandig werkend bureau voor coaching, interim management en organisatie advies

3. Bedrijfsomschrijving Peter Keulers Coaching is een zelfstandig werkend bureau voor coaching, interim management en organisatie advies Algemene voorwaarden 1. Definities a. Opdrachtnemer: Peter Keulers, tevens handelend onder de naam Peter Keulers Coaching, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van haar diensten. b.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Campo Internet

Algemene Voorwaarden Campo Internet 1 Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door, tenzij expliciet anders vermeld wordt in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. Van: Waterdruppels Praktijkadres: Schellingwouderdijk 167, te Amsterdam

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. Van: Waterdruppels Praktijkadres: Schellingwouderdijk 167, te Amsterdam Algemene Voorwaarden voor dienstverlening Van: Waterdruppels Praktijkadres: Schellingwouderdijk 167, te Amsterdam Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Van: Levenshouding/ Natuurlijke geboorte Praktijkadres: Akkerwinde 54 2906XC Capelle aan den IJssel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex Advieshuis gevestigd:

De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex Advieshuis gevestigd: Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Flex Advieshuis. Artikel 1. Definities De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor deelnemers

Algemene voorwaarden Clevercard voor deelnemers Algemene voorwaarden Clevercard voor deelnemers Artikel 1 Definities 1. Clevercard: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo (OV),

Nadere informatie