De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 25 februari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 25 februari 2015"

Transcriptie

1 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 25 februari 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator R-C Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal Saldo einde verslagperiode Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren Totaal Astarte Zorggroep B.V. Energieweg 5B, 5527 AH Hapert De heer B.J. Vliegenthart en mevrouw C.C.T. Toebast-Van Hoof F. 0 1 /14/ juli 2014 mw. mr. S. Winkels-Koerselman mr. L.G.J.M. van Ekert ambulante jeugdzorg ,- netto (2013) ,88 14 augustus 2014 tim 22 februari ,9 uur 148,3 uur Disclaimer Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Informatie die in dit openbaar verslag staat vermeld heeft uitsluitend ten doel schuldeisers conform art. 73a Fw. slechts een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel in dit faillissement op het moment van deze verslaglegging en kan derhalve niet worden beschouwd als een rekening en verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Op de inhoud van dit verslag kan derhalve noch in noch buiten rechte een beroep worden gedaan. In onderstaand verslag worden de wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag en de in deze verslagperiode relevante feiten met dik gedrukte tekst vermeld. 1. Inventarisatie 1. 1 Directie en organisatie De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Astarte Zorggroep B.v. kende een tweetal bestuurders, te weten de heer B.J. Vliegenthart en mevrouw C.C.T. Toebast Van Hoof. Dit zijn ook tevens de twee aandeelhouders van de vennootschap.

2 1.2 Winst en verlies Uit de jaarrekening over 2013 blijkt, dat de failliete vennootschap in dat jaar een omzet van ,- netto heeft behaald en een verlies (na belastingen) van ,-. In 2012 werd een omzet van ,- behaald en nog een winst gemaakt van ,-. Uit de tussentijdse saldibalans over het eerste halfjaar van 2014 blijkt, dat er tot 30 juni 2014 een bruto omzet van ,32 is behaald. 1.3 Balanstotaal Uit de jaarrekening over 2013 blijkt van een balanstotaal in dat jaar van ,-. In 2012 was dat , Lopende procedures Voor zover de curator bekend is er één lopende procedure. Het betreft een vordering die ter verificatie kan worden ingediend, zodat art. 29 Fw daarop van toepassing is. 1.5 Verzekeringen De failliete vennootschap heeft een aansprakelijkheidsverzekering, vervoerverzekeringen, brandverzekering, rechtsbijstandverzekering, schadeverzekering voor bestuurderwerknemers, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van de bestuurders, WGA Eigen Risico Verzekering en een Ziekteverzuimverzekering. De verzekeringen zijn ondergebracht bij ASR en AEGON. De curator heeft de betreffende verzekeringsmaatschappijen bij brief van 12 augustus 2014 bericht, dat deze verzekeringen niet ex art. 37 Fw gestand zullen worden gedaan. 1.6 Huur De failliete vennootschap is huurder van het bedrijfspand aan de Energieweg 5B te Hapert. Er is een borgsom betaald van twee maanden huur. De curator heeft deze huurovereenkomst, met toestemming van de rechter-commissaris, tegen de kortst mogelijke termijn opgezegd bij brief van 11 augustus 2014, met inachtneming van het bepaalde in art. 39 Fw Oorzaak faillissement Astarte Zorggroep B.V. is een zorgorganisatie die ambulante zorg verleent aan met name jongeren. De bestuurders hebben het volgende verklaard omtrent de oorzaak van het faillissement. Het bedrijf is ontstaan nadat de bestuurders, de heer Vliegenthart en mevrouw Toebast-Van Hoof, een doorstart hebben gemaakt vanuit het in juni 2010 failliet verklaarde Impact Zorggroep B.V. Zij waren op dat moment beide werknemer van het failliet verklaarde Impact Zorggroep en hebben toen een activa overeenkomst gesloten met de toenmalige curator. De zorgbranche brengt mee dat er gewerkt moet worden volgens bepaalde vaste wijzen van declareren bij zorgverzekeraars. Daarbij moet er een

3 onderscheid gemaakt worden of iemand een PGB (Persoons Gebonden Budget) heeft of niet. Aan mensen met een PGB wordt rechtstreeks gedeclareerd en zij betalen dan ook rechtstreeks aan de zorgverlener. Voor mensen zonder PGB, die aldus de declaraties via hun zorgverzekeraar wensen te laten lopen, geldt dat de zorgverlener de declaratie indient bij de betreffende zorgverzekeraar via specifieke software. Daarna beoordeelt de zorgverzekeraar of de declaratle voor vergoeding in aanmerking komt. Zorgverleners kunnen met zorgverzekeraars contracten afsluiten ten aanzien van de vergoeding van behandelingen van cliënten. Wanneer met een zorgverzekeraar een zorgcontract is gesloten, is het uit te keren percentage van een declaratie hoger (85-100%), dan wanneer sprake is van niet-contractuele zorg (50-75%). Het destijds failliete Impact Zorggroep had met CZ Groep een conflict ten aanzien van de wijze van declareren althans factureren aan haar zgn. PGB cliënten (Persoons Gebonden Budget), te weten door middel van een zgn. "strippenkaart". Dit zou volgens CZ Groep in strijd zijn geweest met de wet- en regelgeving. Na de doorstart van Impact Zorg door de huidige bestuurders heeft Astarte Zorggroep geprobeerd met CZ Groep een zorgcontract af te sluiten inzake de vergoeding van behandelingen van cliënten zonder PGB die bij CZ Groep verzekerd zijn. Astarte Zorggroep heeft zelf nimmer met de zgn. strippenkaart voor PGB cliënten gewerkt, aldus de bestuurders. Desalniettemin zouden zij vanaf het begin af aan van CZ Groep de "verdenking" hebben gekregen dat ook binnen de doorstarter zou worden gewerkt met de niet toegestane strippenkaart, aldus nog steeds de bestuurders. Daardoor zouden zij geen eerlijke kans hebben gehad van CZ Groep om een zorgcontract af te sluiten voor niet PGB cliënten. Dit is dan ook niet gebeurd. Astarte Zorggroep bevindt zich echter in een regio waarin veel mensen wonen die via CZ Groep zijn verzekerd. Indien die mensen als cliënten door Astarte Zorggroep worden geholpen, betreft het dan ook niet gecontracteerde zorg waarvoor de vergoeding die door de zorgverzekeraar aan de zorgverlener wordt betaald aanzienlijk lager is dan voor gecontracteerde zorg. Uiteindelijk is er dan ook een cliënten stop gehanteerd voor cliënten verzekerd bij CZ Groep, waardoor er een afname ontstond van het aantal cliënten. Daardoor heeft het bedrijf niet de benodigde groei kunnen doormaken en heeft dit uiteindelijk geleid tot het faillissement van de vennootschap. De curator onderzoekt de oorzaken van het faillissement. 2. Personeel 2. 1 Aantal ten tijde van fai/l. 13 werknemers plus de 2 bestuurders 2.2 Aantal in jaar voor fai/l. onbekend 2.3 Datum ontslagaanzegging 1 augustus Activa Onroerende zaken 3. 1 Beschrijving niet van toepassing

4 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Werkzaamheden Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving De bedrijfsmiddelen bestaan - kort samengevat - uit met name kantoorinventaris (incl. computerapparatuur). Zie bijgaande boedelbeschrijving. 3.6 Verkoopopbrengst In het kader van de verkoop van de activiteiten van de failliete vennootschap zijn de bedrijfsmiddelen, met toestemming van de rechter-commissaris en de Rabobank als pandhouder, onderhands verkocht voor een bedrag van 7.500,-. Na verkoop van de activiteiten van de failliete vennootschap aan de doorstarter is er nog enige inventaris - bestaande uit onder meer wat oude stoelen, tafels en twee banken - aangetroffen in de garage van de bestuurder. Deze inventaris stond niet op de boedelbeschrijving en is alsnog, met toestemming van de rechtercommissaris, onderhands verkocht voor een bedrag van 200,- (ex BTW). Nu dit geen bodemzaken betreffen, komt de opbrengst hiervan toe aan de Rabobank als pandhouder. 3.7 Boedelbijdrage Nu de bedrijfsmiddelen met name uit bodemzaken bestaan, zodat de opbrengst daarvan ten behoeve van de Belastingdienst in de boedel valt, is er met de Rabobank als pandhouder van de inventaris geen boedelbijdrage afgesproken. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voor zover er sprake is van bodemzaken, geldt het bodemrecht van de Belastingdienst. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving Er is geen sprake van voorraden. Wel hebben de bestuurders een opgave gedaan van onderhanden werk. Het betreft reeds verrichte behandelingen van cliënten, welke nog niet

5 zijn gefactureerd omdat het totale behandelproject van de betreffende cliënten nog niet is afgerond Verkoopopbrengst In het kader van de verkoop van de activiteiten van de failliete vennootschap is het onderhanden werk, met toestemming van de rechter-commissaris en de Rabobank als pandhouder, overgedragen tegen een koopsom van 50% ineens van de nog vast te stellen waarde van die portefeuille onderhanden werk. Daarbij is relevant, dat in die portefeuille een aanzienlijk post zit van vorderingen (onderhanden werk) op zorgverzekeraar VGl, welke voor verrekening in aanmerking komen vanwege een door VGl verstrekt voorschot. De waarde van het onderhanden werk is ,89. De koopsom hiervoor is 50% en bedraagt derhalve , Boedelbijdrage De Rabobank pretendeert een pandrecht op dit onderhanden werk, nu zij dit als debiteuren beschouwt, omdat de behandelingen reeds zijn verricht maar enkel de facturen nog niet zijn verstuurd. Tussen de curator en de Rabobank is daarom een verdeling van de uiteindelijke opbrengst van de portefeuille onderhanden werk overeengekomen van 50-50%. Nu de opbrengst van de portefeuille onderhanden werk met de Rabobank 50/50% wordt verdeeld, bedraagt de boedelbijdrage ,73, zijnde 50% van de koopsom. Bovendien is door VGZ een drietal betalingen gedaan uit hoofde van onderhanden werk, die niet voorkwamen op de lijst van onderhanden werk dat aan de doorstarter is verkocht. Deze opbrengst komt toe aan de bank en de boedel, eveneens conform de afspraak 50/50%. Uit hoofde hiervan komt de boedel nog een bedrag toe van 1.486,17. Andere activa Beschrijving Goodwill, bestaande uit onder meer intellectuele eigendomsrechten, cliëntenbestanden, medische dossiers, behandelings-voortgangsregistratie, gebruikte behandelmethoden, handels- en domeinnamen, telefoonnummers en adressen alsmede medewerking aan het overzetten van het met VGl gesloten zorgcontract. Daarnaast is in het kader van de verkoop van de activiteiten van de failliete vennootschap het voortgezette werk gedurende de boedelperiode aan de koper overgedragen Verkoopopbrengst

6 In het kader van de verkoop van de activiteiten van de failliete vennootschap bedraagt de koopsom voor de goodwill ,-. De koopsom van het voortgezette werk gedurende de boedelperiode bedraagt 3.700,-, hetgeen de integrale waarde daarvan is. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Per datum faillissement stond er een bedrag aan debiteuren van in totaal ,12 open. Daarin zijn ook vorderingen op CZ Groep van gedane declaraties over 2012,2013 en 2014 begrepen welke deels worden betwist. 4.2 Opbrengst In het kader van de verkoop van de activiteiten van de failliete vennootschap zijn de debiteuren namens de Rabobank als pandhouder, met toestemming van de rechtercommissaris, verkocht voor een bedrag ineens van , Boede/bijdrage Niet van toepassing. Deze wordt geacht te zijn begrepen in de verdeling van de opbrengst van het onderhanden werk tussen de curator en de Rabobank. Zie punt 3.11 hiervoor. 5. Bank I Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De Rabobank De Kempen heeft een vordering van in totaal ,36 plus p.m. posten ingediend. Dit bedrag bestaat uit een lening met een restant hoofdsom ad ,- en een krediet in rekening-courant ad ,36 (per datum faillissement). 5.2 Leasecontracten Er was sprake van drie operational leaseovereenkomsten met Autoponlease ten aanzien van een drietal voertuigen. De betreffende voertuigen zijn op 1 augustus 2014 opgehaald door de leasemaatschappij. 5.3 Beschrijving zekerheden De Rabobank De Kempen pretendeert een pandrecht op de inventaris, transportmiddelen en debiteuren tot zekerheid voor de terugbetaling van de hiervoor in punt 5.1 verstrekte financieringen.

7 5.4 Separatistenpositie Zie punt Boedelbijdragen Zie hiervoor in punt 3.7, 3.11 en Eigendomsvoorbehoud Voor zover de curator bekend is er geen sprake van enig eigendomsvoorbehoud. 5.7 Reclamerechten Voor zover de curator bekend is er geen sprake van reclamerechten. 5.8 Retentierechten Voor zover de curator bekend is er geen sprake van retentierechten. 6. Doorstart I voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden Gelet op de (gezondheids)belangen van de betrokken cliënten, heeft de curator de activiteiten van de failliete vennootschap voortgezet in afwachting van een mogelijk te bereiken doorstart. Gelet op de vakantieperiode hebben er ook aanzienlijk minder behandelingen plaatsgevonden dan gebruikelijk. Bovendien was ook een deel van de werknemers op vakantie. 6.2 Financiële verslaglegging Ten aanzien van de kosten van het personeel zal het UWV, vanwege de toepasselijkheid van de loongarantieregeling van het UWV welke voorziet in betaling van loon gedurende de opzegtermijn, haar vordering ter verificatie indienen bij de curator. Die kosten komen sowieso voor rekening van de boedel, ongeacht of er al dan niet wordt doorgewerkt. De werknemers die met de doorstarter zijn meegegaan, zijn vanaf 1 augustus in dienst getreden bij de doorstarter. Gelet op de wijze waarop in de zorgverlening wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraars voor gedane behandelingen (te weten aan de hand van een zgn. Diagnose Behandel Combinatie (DBC)) is op voorhand lastig in kaart te brengen wat de exacte opbrengsten van de boedelperiode zijn. Er is echter in kaart gebracht welke tijd aan een bepaalde behandeling is besteed na datum faillissement. Op basis daarvan bedraagt de geschatte opbrengst van de voortgezette werkzaamheden in de boedelperiode 3.700,-. Dit bedrag wordt in het kader van de doorstart (zie hiervoor punt 3.12 en 3.13) door de koper aan de boedel betaald.

8 Doorstart 6.3 Beschrijving De curator heeft een zestal kandidaat-kopers, na ondertekening van een biedingsprotocol en een geheimhoudingsovereenkomst, een dataroom toegezonden met de belangrijkste informatie over de onderneming, teneinde een bieding te kunnen uitbrengen op het geheel. Met de beste bieder zijn vervolgens onderhandelingen gevoerd die hebben geleid tot een doorstart van de onderneming. De curator heeft daarbij de bedrijfsmiddelen, onderhanden werk, debiteuren en goodwill (waaronder IE-rechten, klantenbestanden, naam etc.) van de failliete vennootschap verkocht. Daarnaast is aan 7 werknemers van de failliete vennootschap een arbeidsovereenkomst aangeboden. 6.4 Verantwoording Zie punt Opbrengst De totale opbrengst voor de verkoop van de bedrijfsmiddelen, onderhanden werk, voortgezette werkzaamheden, goodwill en debiteuren bedraagt ,- plus 50% van de nog vast te stellen waarde van de portefeuille onderhanden werk. De totale opbrengst voor de verkoop - inclusief de waarde van het onderhanden werk - bedraagt , Boede/bijdrage Zie hiervoor in punt 3.7,3.11 en Rechtmatigheid 7. 1 Boekhoudplicht Nog in onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen over 2010, 2011 en 2012 zijn tijdig gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 7.3 Goedk. Verk/. Accountant Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverp/. aandelen

9 Nog in onderzoek. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog in onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen Nog in onderzoek. 8. Crediteuren 8. 1 Boedelvorderingen : in ieder geval salaris curator, huur en UWV , Pref. vord. van de fiscus : , Pref. vord. van het UWV : , Andere pref. crediteuren : 1 ex werkneemster heeft haar vordering ad 5.132,70 ingediend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren: , Verwachte wijze van afwikkeling: nog niet bekend 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) Mr. G.H. Rompen, jurist te Eersel. 9.2 Aard procedure Het betreft de incasso van openstaande facturen, welke door de failliete vennootschap worden betwist. Nu dit verifieerbare vorderingen zijn, is de procedure ex art. 29 Fwals gevolg van het faillissement geschorst. 9.3 Stand procedure Er staat een mondelinge toelichting gepland op 9 september a.s. voor de Rechtbank Oost-Brabant, sector kanton, locatie Eindhoven.

10 Hét wapen tegen schijnzekerheid De curator zal de advocaat alsmede de rechtbank berichten, dat de procedure ex art. 29 Fw is geschorst als gevolg van het faillissement van de vennootschap. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling {aill. : nog niet bekend 10.2 Plan van aanpak Verrichten reguliere faillissementswerkzaamheden, overleg Rabobank inzake afwikkeling pandrecht, onderzoek administratie, onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid/pauliana. Verrichten reguliere faillissementswerkzaamheden, onderzoek administratie, onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid/pauliana en onderzoek oorzaken van het faill issement. 10.3lndiening volgend verslag : juli 2015 Best, 25 februari 2015 Mw. mr. S. Winkels-Koerselman Curator

11 Pagina 1/1. Tussentijds financieel verslag per fn.am le:wlîtor IRecfitw-eomm'snrls rflj.s«ni!thmujpmrrr Ià 1:. Aangetroffen middelen: Incl. B.T.w. B.T.W. ~ Opbrengst verkoop activa: Bodemzaken - inventaris 7.742,00 42,00 Af: rechten van derden Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder 7.742,00 Overige zaken - goodwill/orderportefeuille/klantenbestandvervoermiddelen ,00 - voortzetting 3.700,00 -OHW ,90 Af: rechten van derden ;!, Debiteuren: Boedeldebiteuren Pré-faillissement ,00 Af: rechten van derden ,00-!, Overige baten: - bankrente en -kosten 129,61 - Afdrachten van inkomen aan boedel - Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder - diversen - huur pand 2.541,00 441, , ,51 483,00 Incl. B.T.w. =r-ór-x-v-x- B.T.W. 1. Salaris en verschotten mr. S. Winkels- Koerselman , ,12-2. Assist veiligstellen administatie+ taxatie 834,90-144, , ,02- Totaal A (incl. BTW) Totaal B (incl. BTW) Saldo boedelrekening (afschriftnr.., d.d ) NL02 RABO , ,63- Financieel,

12 Pagina 1/1 Bijlage 3 Aard v.d. Preferent Preferent Preferent Naam Woonplaats vordering kosten faill.aanvrage 16 CSV + 21 Invord 3:288 sub e BW ~,.,_~ <>-' J""", - Belastingdienst EINDHOVEN LH JUNI ,00 Belastingdienst EINDHOVEN LH JUNI ,00 Belastingdienst EINDHOVEN LH SEPT ,00 Belastingdienst EINDHOVEN LH OKT ,00 Belastingdienst EINDHOVEN LH NOV ,00 Belastingdienst EINDHOVEN LH DEC ,00 Belastingdienst EINDHOVEN LH JAN ,00 Belastingdienst EINDHOVEN LH FEBR ,00 Belastingdienst EINDHOVEN LH MEI ,00 Belastingdienst EINDHOVEN LH AUG ,00 Belastingdienst EINDHOVEN OB 3E KW ,00 '1:f~J!(~ [ _. _ ~ j1m1~~1~~ UWV AMSTERDAM 2.578,96 UWV AMSTERDAM ,67 Mevrouw T. Peeters ZOETERMEER 1.361,38 Mevrouw T. Peeters ZOETERMEER 3.771,32 Gelet op de artt. 110, 111 en 119 Fw kunnen geen rechten worden ontleend aan opname op deze lijst. Preferenten,

13 Pagina 1/1 Bijlage 4 Astarte zorggroep B. V. Concurrent Naam Woonplaats (incl. BTW)!f9~jl~à6i All Color EERSEL 145,20 Atras Software BV WIJCHEN 2.644,43 Autoponlease B.V. AMERSFOORT ,02 Auxilium adviesgroep LEUSDEN 4.029,30 Breinz Psychologiepraktijk EERSEL 1.105,00 MindTuning WADDINXVEEN 3.133,90 De Groote Aard EERSEL 6.295,50 Intramed Online WADDINXVEEN ,76 LNP Recruitment B.V. DEN BOSCH 465,85 St. Lunet EINDHOVEN 1.204,00 Pensioenfonds Zorg en Welzijn ZEIST ,47 PostNL Marketing & Sales av. UTRECHT 3.381,26 Rabobank De Kempen BLADEL ,36 Ratio Accountants BV HAPERT ,00 RC & IW van Lankeren Gemeenschappelijk bezit De Vliegert 22 HAPERT 55,99 Rompen Mr. G.H. EERSEL 3.251,79 Security Monitoring Centre BV TIEL 281,95 Stichting impactzorgt HAPERT 544,33 Telfort Zakelijk VENRAY 164,43 De Uitstraling MIDDELBEERS 5.074,62 Veldsink - Bekx Adviesgroep Mierlo/ven MIERLO 2.441,41 VGZ ARNHEM ,00 Yes Telecom BV LEIDEN ,40 Zorgdomein BREUKELEN 4.741,99 (NOG) GEEN VORDERING Aegon Aegon Schadeverzekering Argeweb B.V. ASR Verzekeringen ASR Verzekeringen N.V. Essenza (INGEDIEND) DEN HAAG DEN HAAG MAASSLUIS Rotterdam UTRECHT WASPIK FP-Ruys ZOETERMEER IZZ Zorgverzekeraar N. V. ARNHEM Kamer van Koophandel KPN KPN NEN PGGM Operations BV PostNL PRO-Vitale Psychologenpraktijk Eersel UTRECHT GRONINGEN TILBURG DELFT ZEIST GRONINGEN TILBURG EERSEL Ruys Handelsvereniging B.V. DEN HAAG Ruys Handelsvereniging B.V. DEN HAAG Trouw B.V. DEN HAAG UNIT4 Software B.V. D.E.R. Vandenberghe Veldsink - Bekx Adviesgroep Mierlo Viking Direct SLIEDRECHT EINDHOVEN MIERLO VENLO Gelet op het bepaalde in artt. 110, 111 en 119 Fw kunnen geen rechten worden ontleend aan opname op deze lijst. Concurrenten,

14 TIJDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP Verslag nummer Verslag periode Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-com missaris Rechtbank tim mr. S. Winkels-Koerselman F.01/14/588 Faillissement Astarte zorggroep B.V. mr. L.G.J.M. van Ekert Oost-Brabant Tijdschrijfgroep subtotaal tijd in verslagperiode nieuw totaal 1. Inventarisatie 10:18 0:36 10:54 2. Personeel 3:12 1:24 4:36 3. Activa 1 :12 2:42 3:54 4. Debiteuren 0:24 4:06 4:30 5. Bank/zekerheden 4:00 3:06 7:06 6. DoorstartNrtz. 44:42 15:12 59:54 7. Rechtmatigheden 0:42 24:48 25:30 8. Crediteuren 3:30 13:00 16:30 9. Procedures 0:12 0:24 0: Overige 4:42 10:06 14: P.M. 0:00 0:00 0:00 TOTAAL 72:54 75:24 148:18 Pagina 1 van 13

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 23 juli 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 september 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juni 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juni 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juni 2010 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder: Faillissementsnummer : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activiteiten onderneming: Omzetgegevens:

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 januari 2013 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 oktober 2012 Gegevens Naam Adres onderneming Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2013 Gegevens onderneming Naam : Gebr. Spierings stucadoors -en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 23 oktober 2013 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 juli 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Dekker Beheer B.V. Kastelenplein 168A 5653LX EINDHOVEN

Dekker Beheer B.V. Kastelenplein 168A 5653LX EINDHOVEN FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden digitale versie van het verslag. papieren versie van dit verslag is identiek aan de Indien dit verslag een

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 februari 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juni 2013

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juni 2013 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juni 2013 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juni 2013

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juni 2013 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juni 2013 Gegevens Naam Adres onderneming Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 januari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 1:1 Turnaround De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2013 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 april 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 oktober 2010 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 november 2014 Gegevens onderneming : M.V.S.H.

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Datum 30 september 2014

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011 Gegevens onderneming : Kr. van Lienden Transport en Expeditie BV, statutair gevestigd te Rhenen en voorheen feitelijk gevestigd te (3921 AC) Elst (Utr)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 29 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 29 mei 2015 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 29 mei 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 mei 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 18-03-2014 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: Curator: R-C: 20-02-2014 (rechtbank Rotterdam, overgedragen aan

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 't Drankurgel B.v. Tongelresestraat 32 Telefoonnummer

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 't Drankurgel B.v. Tongelresestraat 32 Telefoonnummer Turnaround Advocaten Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013. : BKV Beheer B.V.:

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013. : BKV Beheer B.V.: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013 Gegevens onderneming : BKV Beheer B.V. BKV Vastgoedonderhoud B.V. Faillissementsnummer : 13/253F 13/257F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. Eerste openbare verslag Datum 8 juli 2011

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA.  Eerste openbare verslag Datum 8 juli 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 8 juli 2011 Gegevens onderneming BVI Installaties BV (kvk: 18072750) Faillissementsnummer 11/281 F Datum uitspraak 24 mei 2011

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : Haweka Datacom

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 7 augustus 2015 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 28 april 2015 Curator: mr. J. van Oijen R-C: mr. M.L. Trippenzee-Braaksma

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Hét wapen legen schijnzekerheid De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 juni 2014 Gegevens onderneming Naam Adres

Nadere informatie

Omzetgegevens 2010: 1.983.231,00 / 2011 1.557.316,00 / 2012 1.089,857,00 Personeel gemiddeld aantal 8

Omzetgegevens 2010: 1.983.231,00 / 2011 1.557.316,00 / 2012 1.089,857,00 Personeel gemiddeld aantal 8 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement

Nadere informatie

Omzetgegevens 2010: 1.983.231,00 / 2011 1.557.316,00 / 2012 1.089,857,00 Personeel gemiddeld aantal 8

Omzetgegevens 2010: 1.983.231,00 / 2011 1.557.316,00 / 2012 1.089,857,00 Personeel gemiddeld aantal 8 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 juni 2014 Gegevens onderneming : Proper Alarmsystemen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 augustus 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 september 2015 Gegevens onderneming : Diliana

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : Kaal & Co

Nadere informatie

Faillissementsnummer Datum uitspraak 13 januari 2009 Mr J.A. Velenturf Mw Mr M. Pellikaan Mw Mr M. Messchaert De Vries

Faillissementsnummer Datum uitspraak 13 januari 2009 Mr J.A. Velenturf Mw Mr M. Pellikaan Mw Mr M. Messchaert De Vries FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 7de openbare verslag Datum 23 september 2010 Gegevens onderneming Cart-o-box Europe BV Faillissementsnummer 09/16 F Datum uitspraak 13 januari 2009 Curator Mr

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 3 DATUM: 26 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 3 DATUM: 26 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 3 DATUM: 26 juni 2015 Gegevens onderneming : Timpa Parketadvies B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Klompmakerstraat 3C, 9403 VL Assen Faillissementsnummer : C/19/14/293

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 mei 2015 Gegevens onderneming : Seizoenfeestartikelen

Nadere informatie

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven. De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden. VERSLAG 1 Datum: 11 januari 2013 Gegevens onderneming : Ordinatio Plus B.V. Faillissementsnummer : F.01/12/1022

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 januari 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Hodn Lamberts Electrotechniek

Hodn Lamberts Electrotechniek Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator : mr. M.J.A.,M. Muijres

Nadere informatie

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer EX ART. 73A FW Eerste verslag 26 juni 2014 Gegevens onderneming Kwekerij T. Brand BV Faillissementsnummer F.02/14/405 Datum uitspraak 27 mei 2014 Curator mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/581 NL:TZ:0000008902:F001 01-11-2016 mr. H.M. Eijking mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming Kliniek Kop & Lijf B.V.

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 augustus 2014 Gegevens onderneming : Vreeswijk

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Vastgoedbeleggingen B.V., statutair gevestigd te Hilversum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 september 2014 Gegevens onderneming : R.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 4 Datum: 11 maart 2011 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 3 maart 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 maart 2015 Gegevens onderneming : Proper

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 05 Datum: 17 juli 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 05 Datum: 17 juli 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 05 Datum: 17 juli 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw) Gegevens onderneming : vennootschap onder firma Jansen-Braspenning V.O.F. De vennoten zijn op 13 mei 2014 failliet verklaard:

Nadere informatie

Gegevens onderneming 09/17 F Datum uitspraak 13 januari 2009 Mr J.A. Velenturf Mr J.L.A.J. Peeters Mw Mr M. Messchaert De Vries

Gegevens onderneming 09/17 F Datum uitspraak 13 januari 2009 Mr J.A. Velenturf Mr J.L.A.J. Peeters Mw Mr M. Messchaert De Vries FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 4de openbare verslag Datum 15 oktober 2009 Gegevens onderneming Cob BV 09/17 F Datum uitspraak 13 januari 2009 Curator Mr J.A. Velenturf R-C Mr J.L.A.J. Peeters

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juli 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) In het faillissement van (hierna: Franchise), gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming : Jaarfeestartikelen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 augustus 2011 Gegevens onderneming: Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator R-C Activiteiten onderneming Omzetgegevens

Nadere informatie

Verslagperiode 25 december 2014 tot en met 11 juni 2015 Bestede uren in verslagperiode 5,10 uur (24 december tot en met 11 juni 2015)

Verslagperiode 25 december 2014 tot en met 11 juni 2015 Bestede uren in verslagperiode 5,10 uur (24 december tot en met 11 juni 2015) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Zesde openbare verslag Datum 12 juni 2015 Gegevens onderneming NAFT B.V. Faillissementsnummer F 02/13/947 Datum uitspraak 5 november 2013 Curator mr. J.A. Velenturf

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 6 Datum: 2 januari 2013 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 14 juni 2011 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.P. Bleeker Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 januari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 22 mei 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-Commissaris (Senior) Juridisch medewerker

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. 1. Inventarisatie. 1.5 Verzekeringen: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 april 2010. Gegevens onderneming: Naam:

Turnaround Advocaten. 1. Inventarisatie. 1.5 Verzekeringen: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 april 2010. Gegevens onderneming: Naam: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 april 2010 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder: Faillissementsnummer : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activiteiten onderneming: Omzetgegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 Gegevens onderneming : Gordijnenatelier R. Ruiter BV, statutair gevestigd te Ede, feitelijk gevestigd te (3903 AP) Veenendaal aan de Nijverheidslaan 22,

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 januari 2014 Gegevens onderneming : De Vries

Nadere informatie

statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te Abcoude Faillissementsnummer: 11/84 F (11.4 S) Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110)

statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te Abcoude Faillissementsnummer: 11/84 F (11.4 S) Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4-3-2011 Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110) Curator: Mr S.K.Li R-C: Mevrouw Mr C.M. Degenaar Activiteiten

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Wigmanagement B.V. Datum: 6 oktober 2015 Nummer: verslag 5 Gegevens onderneming : Wigmanagement B.V. Dossiernummer : F03140009

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011 Gegevens onderneming : UVOT BV, gevestigd te (3903 ET) Veenendaal aan het Heelkruid 9, KvK Utrecht dossnr. 30267543. Faillissementsnummer : 11/219 F.

Nadere informatie

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde openbare verslag Datum 24 november 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-Commissaris (Senior) Juridisch medewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 22 mei 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 22 mei 2012 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 Gegevens onderneming Naam Fokuswonen B.V. Adres Revital B.V.

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015

Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 maart 2014 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 7 januari 2014 Curator: mr S. van Gessel R-C: mr L.T. de Jonge Activiteiten

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming : R.S. Reklame

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/865 NL:TZ:0000001093:F001 03-11-2015 Mr. R.J. Borghans mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming Skye Sales Professionals

Nadere informatie

Nummer: 4 Datum: 14 januari 2015 : 27343680 : FCB B.V.

Nummer: 4 Datum: 14 januari 2015 : 27343680 : FCB B.V. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 14 januari 2015 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : FCB B.V. : 27343680 Faillissementsnummer : C/09/14/116F Datum uitspraak : 11 februari

Nadere informatie

: FCB B.V. :

: FCB B.V. : OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2014 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : FCB B.V. : 27343680 Faillissementsnummer : C/09/14/116F Datum uitspraak : 11 februari

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 02 Datum: 26 september 2014 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 02 Datum: 26 september 2014 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 02 Datum: 26 september 2014 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Gegevens onderneming : vennootschap onder firma Jansen-Braspenning V.O.F. De vennoten zijn op 13 mei 2014 failliet

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 mei 2015 Gegevens onderneming : Jaarfeestartikelen

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 april 2015 Gegevens onderneming : Agatha

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 augustus 2011 Gegevens onderneming Naam: De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009 Gegevens onderneming : John Hunter Investments BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3956 KG) Leersum aan de Scherpenzeelseweg 68, KvK Utrecht

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 maart 2014 Gegevens onderneming : Haweka

Nadere informatie

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven. De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden. VERSLAG 2 Datum: 1 juli 2013 Gegevens onderneming : Ordinatio Plus B.V. Faillissementsnummer : F.01/12/1022

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 18 juni 2014 Gegevens onderneming : Architectenbureau

Nadere informatie

Groothandel gespecialiseerd in benodigdheden voor de brandstoftoevoeging Ad Blue en overige zakelijke dienstverlening

Groothandel gespecialiseerd in benodigdheden voor de brandstoftoevoeging Ad Blue en overige zakelijke dienstverlening FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 9 juli 2012 Gegevens onderneming Createchnics BV (kvk:20121568) Faillissementsnummer 12/567 F Datum uitspraak 18 juni 2012 Curator

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 11 mei 2012. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 11 mei 2012. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Bij jou thuis B.V. 28085710 Faillissementsnummer : F12/314 Datum uitspraak : 24 april

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 september 2014 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 oktober 2014 Gegevens onderneming : Agatha

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 maart 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 maart 2016 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf E. Hoogeweg

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de di.gitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de di.gitale versie van het verslag. in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de di.gitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 6 maart OPGAVE CONFORM CIJFERS ACCOUNTANT Personeel gemiddeld aantal: 13

Nummer: 1 Datum: 6 maart OPGAVE CONFORM CIJFERS ACCOUNTANT Personeel gemiddeld aantal: 13 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 6 maart 2013 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 5 februari 2013 Curator: Mr. M. Helmstrijd R-C: Mr. H.J.M. Burg Activiteiten

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie