JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31"

Transcriptie

1 JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

2 Inhoudsopgave jaarstukken Innovam 2012 pagina Bericht van de directie 3-7 Bericht van de raad van commissarissen 8 Gecombineerde jaarrekening Gecombineerde balans Gecombineerde winst- & verliesrekening 12 Gecombineerd kasstroomoverzicht 13 Gecombineerd overzicht totaalresultaat 14 Toelichting Overige gegevens Controleverklaring 30 Overige gegevens 31 JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

3 Bericht van de directie Inleiding In 2012 gaven wij ons jaarplan de titel Realistisch begroten in onzekere tijden mee. De onzekerheid is wellicht nog meer dan een jaar geleden aan alle kanten zichtbaar en voelbaar. Het economisch uitzicht in de Eurozone blijft somber, in Nederland is er nauwelijks sprake van economische groei. Ontwikkelingen die ook onze belangrijkste doelgroep, ondernemers en medewerkers in de mobiliteitsbranche, direct raken. Er werden beduidend minder nieuwe auto s verkocht dan in 2011 en ook volume en winstgevendheid in de aftersales markt staan onder druk. Onzekerheid die nog vergroot wordt door de ontwikkelingen in het beroepsonderwijs. We constateren dat de instroom in voor de mobiliteitsbranche relevante beroepsopleidingen terugloopt en dat er een gebrek aan leer/werkplekken is ontstaan. En de in het najaar in het regeerakkoord aangekondigde bezuinigingen op de kenniscentra versterken de onzekerheid alleen maar. Dat ook het realisme in de begroting wel goed zat, blijkt uit het feit dat de gebudgetteerde omzet van 39,9 mio vrijwel werd gerealiseerd en uitkwam op 39,4 mio. Dat is gelijk aan de omzet Er werd een resultaat voor belasting gerealiseerd van 489k (in k ). De omzet bleef op peil maar de kwaliteit van het resultaat nam, met name in het laatste gedeelte van het jaar sterk af. Ontwikkelingen gedurende het boekjaar Innovam Business 2012 was een jaar met twee gezichten. Enerzijds werd bij onze belangrijkste klanten de customer intimacy strategie succesvol doorgevoerd, wat resulteerde in veel nieuwe opdrachten. Door een betere band met klant en meer kennis van hun wensen en behoeften, hebben we onder andere contracten met importeurs kunnen uitbreiden, een aantal zeer succesvolle internationale product launches uitgevoerd en een toenemend aantal coaching trajecten uitgevoerd. Anderzijds merken we dat de markt steeds moeilijker wordt om te bedienen. Het lijkt erop dat de economische crisis in het najaar de markt volledig op slot heeft gegooid. Dit is vooral merkbaar bij onze kleinere klanten (Small Accounts). De focus voor deze groep was op onze traditionele trainingsproducten (APK en Regionale Praktijk Trainingen). Echter de slechtere markt en het sterk teruglopend aantal leerlingen heeft geresulteerd in minder verkopen en meer annuleringen. Deze tendens werd gedurende het jaar steeds sterker en had zijn negatieve effecten op de winstgevendheid van de trainingsactiviteiten. Ook de vraag naar overige trainingen bleef in 2012 laag. Voor de productgroep APK is wel een hogere omzet gerealiseerd. De webshop, waarin klanten zelf hun training kunnen boeken, heeft hier zeker aan bijgedragen. De webshop is onderdeel van de operational excellence strategie en in 2012 boekte een derde van alle klanten voor open trainingen hun training via deze webshop. Tweewieler Academy In 2012 is de omzetgroei uit de voorgaande jaren voortgezet. De omzetgroei is vooral gerealiseerd door een toename van de evenementenomzet. Creativiteit en inzet liggen hier aan ten grondslag. In 2011 werd het product profieltoetsing geïntroduceerd en in 2012 is het product zijinstroom aan het productportfolio van de Tweewieler Academy toegevoegd. In 2012 zijn de mogelijkheden voor profieltoetsing sterk afgenomen doordat OOMT in de loop van het jaar de BKSstimulering verlaagde. Deze BKS-stimulering werd in de tweewielerbranche succesvol gebruikt om medewerkers verder te ontwikkelen. Innovam Education Afdeling Leerlingen en Leerbedrijven is in 2012 ontstaan uit een samenvoeging van Innovam Consult en Districten. Op de afdeling Consult heeft de focus vooral gelegen op de BeVAM- en OOMT-opdrachten. De commerciële omzet is voornamelijk binnengehaald via detachering van medewerkers. JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

4 Districten heeft in 2012 te maken gehad met een forse daling van het aantal (BBL-) leerlingen. Dit kende vooral zijn weerslag op de commerciële activiteiten zoals verkoop RPT en Compass. Er is grote focus geweest op het Multifonds project waarmee de buitendienst ESF-gelden naar de branche heeft gebracht. Het project Buitendienst 2015 is opgestart om de toegevoegde waarde van de buitendienst duidelijk te krijgen en te bestendigen voor de toekomst. Er is besloten de adviseursfunctie op te splitsen tussen de functie erkenningsadviseur en de functie bedrijfsadviseur. Het voornemen in het regeerakkoord om fors te bezuinigen op de kenniscentra heeft een grote impact op de afdeling als uitvoerder van de BeVAM-activiteiten. In 2012 is een start gemaakt met een samenwerking binnen de T8 (acht Technische Kenniscentra) en deze samenwerking is door de voorgenomen bezuinigingen geïntensiveerd. Innovam Certified De crisis had in 2012 per saldo nog betrekkelijk weinig impact op de examenactiviteiten van IBKI. Sommige examenlijnen (WRM en BKS) liepen terug, andere, zoals de WEB-praktijkexamens voor het beroepsonderwijs vertonen nog steeds groei. ebki Ook in 2012 is de functionaliteit van ebki op verschillende punten uitgebreid, aangepast of verbeterd. Het tempo van hieruit voortvloeiende afbouw van het aantal FTE blijft een zorg. We blijven structureel veel telefoontjes ontvangen van klanten die geholpen willen worden bij het aanmaken of activeren van hun account in Mijn IBKI. APK APK is voor IBKI een wettelijke taak. Dat brengt met zich mee dat veel veranderingen verplicht worden opgelegd door de RDW, de minister of Europa. In veel situaties hebben we vanwege onze APK-deskundigheid wel invloed in de fase van beleidsontwikkeling, maar meestal niet in de besluitvormingsfase. WRM Net als APK is de WRM voor IBKI een wettelijke taak. Daarbij ligt de rij-instructie politiek nog aanmerkelijk gevoeliger dan de APK, zeker sinds de wijzigingen van de WRM in 2009 en vooral door de strenge sanctie op het niet (tijdig) volgen van en slagen voor de bijscholing. Onderwijs Zowel het aantal examens als de omzet is in 2012 sterk gestegen. Dit is een trend die al een aantal jaren gaande is. De groei brengt met zich mee dat OOMT het plafond ziet naderen van de stimulering. Die draagt de helft van de totale kosten. In opdracht van OOMT is in 2012 een project gestart om de stimuleringsregeling te vernieuwen. De uitkomsten zullen waarschijnlijk per 1 september 2013 of 1 januari 2014 leiden tot een nieuwe stimuleringsregeling. Samenwerking Stem / SML De Stichting Mobiliteit Leren (SML) heeft Stem benaderd om samenwerkingsmogelijkheden te verkennen. De manager Stem heeft feitelijk het bestuur van SML ondersteund bij de bepaling / actualisering van de strategie. Die was veel minder eenduidig dan voor Stem. Die oriëntatie zal ertoe leiden dat we vanaf 1 januari 2013 ook SML beleidsmatig en administratief gaan ondersteunen. Instituut voor Duurzame Mobiliteit Het werd in de loop van het jaar duidelijk dat het bestuur van de Stichting IvDM de ontwikkelingen bij IvDM zeer kritisch volgde. De noodzaak om van subsidieafhankelijkheid om te schakelen werd sterk gevoeld maar de resultaten 2012 en de plannen voor 2013 boden volgens het bestuur te weinig toekomstperspectief. Dat was aanleiding om de positionering van IvDM bij Innovam te heroverwegen. Begin 2013 werd besloten om de activiteiten bij de Stichting ARN onder te brengen. De bundeling van krachten van twee op de duurzaamheid in de mobiliteitssector gerichte organisaties moet meer synergie opleveren en kostenvoordeel opleveren. De directie respecteert en begrijpt deze beslissing van het IvDMbestuur maar betreurt het vertrek van een goed bij onze kenniscentrumactiviteiten aansluitende organisatie. Tegelijkertijd doet het ons deugd dat met ARN en IvDM goede afspraken over duurzame en intensieve samenwerking zijn gemaakt. Het vertrek van IvDM zal in 2013 leiden tot een daling van de omzet met ca. 1,5 mio; de impact op het netto-resultaat zal marginaal zijn. JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

5 Resultaten gedurende het boekjaar Omzetontwikkeling De totale omzet is met k vrijwel gelijk aan die uit 2011 ( k). Van de belangrijke omzetgroepen lieten evenementen en offertes en krimp zien. Importeurs en ook uitgeverij lieten een groei zien. Overige omzetgroepen bleven stabiel. De omzet kwam tot stand met meer inleen en inkoop. De totale kosten bleven vrijwel gelijk aan die uit Het bedrijfsresultaat was dan ook exact gelijk aan dat van De herkomst van de omzet per onderscheiden marktsegment, was als volgt: Omzetverdeling % 4% 4% 37% Business Education IBKI 30% Vianorm IvDM Kostenontwikkeling In 2012 slaagden we er in de organisatiekosten ten opzichte van de omzet te stabiliseren. Door aanpassingen in de gebouwen en kantoorinrichting stegen de huisvestingskosten. De totale personeelskosten bleven vrijwel constant. Resultaat Gedurende 2012 is een netto positief resultaat behaald van EUR De nadruk op kostenbeheersing en margeverbetering met name in het trainingsbedrijf heeft in 2012 nog tot onvoldoende resultaat geleid. Financiële positie In 2012 is, dankzij het positieve resultaat, het eigen vermogen van de groep versterkt. De solvabiliteit en liquiditeit is onverminderd goed te noemen; Innovam maakt geen gebruik van externe financiering. Risicomanagement Door kort op de bal te spelen en de in 2011 genomen maatregelen strikt toe te passen is de gemiddelde hoogte van het uitstaande debiteurensaldo in de loop van 2012 verminderd. Grote afboekingen ten gevolge van faillissementen bleven uit. Innovam voert al enige jaren een zeer terughoudend beleid met betrekking tot het beleggen van tijdelijk overtollige liquide middelen. Gezien de onzekerheden op de financiële markten zijn vrijkomende middelen niet opnieuw belegd maar geparkeerd op spaarrekeningen bij de drie grootste banken van Nederland. In 2010, 2011 en 2012 vrijgekomen gelden uit waardepapieren zijn - zoals ook in voorgaande jaren - in 2012 niet opnieuw belegd. Reden hiervoor is de grote mate van onzekerheid, enerzijds als het gaat om toekomstige rendementen bij eventuele beleggingen in staatsobligaties, anderzijds (en daarmee samenhangend) als we kijken naar het ongewisse economische klimaat. Er is besloten om de vrijgekomen middelen te verdelen over de drie grootste banken van Nederland. JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

6 Verwachtingen voor 2013 Het Innovam jaarplan 2013 draagt de titel Innoveren tegen de stroom in. Behoedzaam te werk gaan was voor 2012 het devies. Daar komt voor 2013 geen verandering in. We voorzien een lagere omzet en - door actief op lagere kosten te blijven focussen - een operationeel resultaat dat licht boven dat van 2012 moet uitkomen. Uiteraard blijven we trouw aan onze ambitie om een belangrijke rol in de mobiliteitsbranche te blijven spelen. Het creëren van meerwaarde voor onze klanten en stakeholders blijft daarbij een centrale plaats innemen. Daarvoor blijft vernieuwing van onze productie en onze distributiemethodes essentieel. Het in ontwikkelde Innovam Propositiemodel blijft gehandhaafd. Onze missie - zorgen voor voldoende gekwalificeerde medewerkers in de mobiliteitsbranche - ligt ten grondslag aan onze identiteit. Ook in 2013 spelen onze kernwaarden (Deskundig, Betrokken, Bevlogen, Praktisch) een belangrijke rol bij het tot stand komen van de plannen. Plannen worden verder ontwikkeld langs de drie programmalijnen: 1) ken je klant, 2) lever wat hij nodig heeft en 3) doe dat op een rendabele manier. In 2012 is gestart met het reorganiseren van de administratie en planning van onze trainingsactiviteiten. Implementatie van de veranderingen is begin 2013 met een kleine drie maanden vertraging gestart. Dit moet leiden tot een aanzienlijke reductie in kosten en positieve beïnvloeding van het resultaat op trainingen. De bezuinigingsplannen op de kenniscentra dwingen ons om onze strategie op dat punt te herdefiniëren. Momenteel wordt ingezet op lobbyactiviteiten om de voorgenomen besluitvorming te beïnvloeden. Maar uiteraard werken we tegelijkertijd aan scenario s waarbij beduidend minder of helemaal geen geld meer ter beschikking komt voor de kenniscentrumactiviteiten en -taken. In 2013 bestaat Innovam 65 jaar. We zullen daar op gepaste, maar sobere wijze invulling aan geven. Via een mediacampagne (die al in het najaar van 2012 gestart is) zullen we onze unieke positie in de branche onder de aandacht brengen. De situatie in de branche is voor ons aanleiding om geen grootscheepse festiviteiten te plannen. Internal branding De verdere ontwikkeling van onze mensen richting een cultuur die past bij de veranderende marktomstandigheden en de positie van Innovam in de mobiliteitssector gaat onverminderd voort. In 2012 zijn we gestart met het laden van de kernwaarden binnen de organisatie door onder andere een sportdag te organiseren. Onze kernwaarden kregen ruim aandacht in de sportactiviteiten. Ook zijn we gestart met de Fast Forward Battle, waarbij de medewerkers van Innovam met hun projecten en activiteiten die betrekking hebben op de kernwaarden kunnen strijden tegen elkaar. Voor het slagen van de strategie is het uitermate belangrijk dat alle medewerkers van Innovam niet alleen op de hoogte zijn van de kernwaarden, maar dit ook naar buiten uitdragen richting de klant. In 2013 zetten we deze lijn voort. Dit doen we onder andere door het trainen van leidinggevenden (circa 30 medewerkers) op het gebied van leiderschap en kernwaarden en door het project de adviseur van Bovendien is een start gemaakt met onze interne verbouwing en herinrichting, Next Move. Dit gaat in 2013 zorgen voor een inspirerende werkomgeving, betere faciliteiten en betere benutting van het aantal vierkante meters. Daarbij komt er (nog meer) ruimte vrij voor aspecten van Het Andere Werken. Online Strategie Onmiskenbaar drukken digitale technologieën een steeds grotere stempel op de ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche. Internet verandert in een rap tempo het gedrag van de (mobiliteits-)consument. De ondernemers in onze branche dienen daar een antwoord op te vinden. Van de andere kant moet ook Innovam zich bezinnen op de vraag wat die drang naar online voor haar organisatie en productaanbod betekent. Extra aandacht is er dus voor de ontwikkeling van een online strategie. JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

7 Duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de branche De Innovam dienstverlening heeft een positieve invloed op het functioneren van medewerkers in de branche. De verbetering van hun positie is onderdeel van onze missie en komt terug in verschillende plannen, projecten en activiteiten bij praktisch alle lijnafdelingen in FTE s in 2013 In 2013 voorzien we gemiddeld 285 FTE (2012 gemiddeld 293). Innovam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Met het Johan Cruijff Institute werden speciale trainingen ontwikkeld voor leermeesters. In de leermeester-bijeenkomsten van 2012 stond vervolgens coaching centraal. Onder begeleiding van het Johan Cruijff Institute lieten de leermeesters zich in een workshop inspireren door de werkwijze van hun collega-coaches uit de topsport. De in 2012 voorgenomen samenwerking met IMC Weekendschool leidde pas begin 2013 tot de eerste daadwerkelijke opleidingsdagen voor deze organisatie die zich ten doel stelt gemotiveerde jongeren tussen de 10 en 14 jaar uit sociaaleconomische achterstandswijken kennis te laten maken met voor hen onbekende vakgebieden. De samenwerking met ROC Midden Nederland in het Innovatief Duurzaam Race Team (IDRT) bleek zeer succesvol. De door Bio-ethanol voortgedreven Saker raceauto wist het seizoen met een tweede plaats in haar klasse af te sluiten. Een mooi resultaat van het volledig door leerlingen van het ROC bemenste team. Ook het seizoen 2013 wordt er weer geracet. De in 2012 begonnen herinrichting van ons hoofdkantoor in Nieuwegein is in volle gang en de eerste resultaten zijn positief. Er is veel aandacht besteed aan Het Andere Werken. En bij de nieuwe technische installaties en de gekozen materialen staan duurzaamheid en een betere energiehuishouding centraal. Nieuwegein, 28 maart 2013 De directie Leo Fransen Herme Bruin JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

8 Bericht van de Raad van Commissarissen Het economische lagedrukgebied dat in 2011 de koers van Innovam beïnvloedde is nauwelijks van zijn plaats gekomen en heeft aan kracht zeker niet ingeboet. En de weersverwachting voor 2013 duidt nog niet op verbetering. De directie, het management en de medewerkers verdienen onze waardering voor de wijze waarop zij ook in het afgelopen jaar deze omstandigheden het hoofd hebben geboden. Zij zijn erin geslaagd om ook dit jaar een positief resultaat neer te zetten. Het proces om de organisatie nog meer te richten op de verwachtingen van onze klanten en de kosten van de organisatie te beheersen ging en gaat onverminderd voort. Daardoor kon men de uitgezette koers handhaven en dicht in de buurt van het beoogde doel uitkomen. De omzet kon op het niveau van 2011 worden gehandhaafd. De kosten van de organisatie werden conform de begroting gerealiseerd. Al met al leidde dat tot een - gezien de moeilijke marktomstandigheden - acceptabel financieel resultaat zal ook geen gemakkelijk jaar worden en de noodzaak voor de organisatie en de directie om scherp aan de wind te zeilen en alert te zijn op elke verandering in de weersverwachting kunnen wij niet genoeg benadrukken. Als commissarissen delen wij de verontrustheid van de directie over de bezuinigingsplannen voor de kenniscentra. Wij volgen de ontwikkeling op de voet en ondersteunen de activiteiten van de directie om daar waar mogelijk het besluitvormingsproces positief te beïnvloeden met raad en daad. Het besluit van het IvDM-bestuur om de activiteiten bij ARN onder te brengen heeft ons wel verrast. Naar onze mening paste IvDM goed binnen Innovam. Midden in de Nederlandsche mobiliteitsretail, midden tussen de ondernemers en medewerkers in de mobiliteitsbranche. Het spijt ons maar het doet ons tegelijkertijd deugd dat tussen ARN, IvDM en Innovam goede afspraken zijn gemaakt over toekomstige samenwerking. Na een aanzienlijke periode kwam aan de zittingsperiode van de heer Dirk Jansen ultimo 2012 een einde. Aan dat idee is het moeilijk wennen. Hij was niet alleen maar een goede collega. In moeilijke tijden stond hij als gedelegeerd commissaris ook geruime tijd aan het roer van de organisatie. We zijn hem veel dank en erkentelijkheid verschuldigd. Zijn originele invalshoek en soms tegendraadse maar altijd constructieve standpunten zullen we missen. Per 1 januari 2013 heeft de heer P. Plug de heer Jansen opgevolgd. Nieuwegein, 28 maart 2013 Raad van Commissarissen Mr. B. Kreek (vz) Drs. D. Jansen (t/m ) Drs. M. Kortbeek P. Janssen Drs. P. Plug (per ) JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

9 JAARREKENING INNOVAM 2012 JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

10 GECOMBINEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 Voor resultaatbestemming ACTIVA Immateriële vaste activa Software Materiële vaste activa Terreinen Gebouwen & installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa Beleggingen Deelnemingen Vlottende activa Debiteuren Vennootschapsbelasting Stichting OOMT Overige vorderingen Liquide middelen TOTAAL ACTIVA JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

11 GECOMBINEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 Voor resultaatbestemming PASSIVA Eigen vermogen Stichtingskapitaal 1 1 Algemene reserve Reserve wachtgeld Reserve nieuwbouw Resultaat boekjaar Voorzieningen Latente belastingverplichtingen Onderhoud gebouwen Pensioenverplichtingen Kortlopende schulden Handelscrediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Vooruitontvangen gelden Overige schulden TOTAAL PASSIVA JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

12 GECOMBINEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER Omzet Netto opbrengst bedrijfsactiviteiten Kosten Personeel Sociale lasten Pensioenkosten Huisvesting Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Resultaat financiële baten en lasten uitgesplitst: Financiële baten Financiële lasten Waardemutatie effecten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen Vennootschapsbelasting Netto resultaat JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

13 GECOMBINEERD KASSTROOMOVERZICHT Operationele activiteiten Resultaat (na belasting) Mutatie wachtgeldreserve -3-9 Afschrijvingskosten Mutaties in het werkkapitaal: <Toename> / afname vorderingen Toename / <afname> kortlopende schulden Toename / <afname> in voorzieningen Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringsactiviteiten Investeringen minus desinvesteringen in materiële en immateriële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Financieringsactiviteiten <Toename> / afname beleggingen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Liquide middelen per begin boekjaar Netto kasstroom Liquide middelen per eind boekjaar JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

14 GECOMBINEERD OVERZICHT TOTAALRESULTAAT OVER Gecombineerd nettoresultaat na belastingen toekomend aan de onderneming Omrekenverschillen buitenlandse deelnemingen Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de onderneming als onderdeel van het groepsvermogen Totaalresultaat van de rechtspersoon JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

15 TOELICHTING OP DE GECOMBINEERDE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING 2012 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE GECOMBINEERDE JAARREKENING Algemeen De Innovam Groep is hèt kennis- en opleidingscentrum van en voor de mobiliteitsbranche. Nieuwe technieken, verscherpte milieueisen en een steeds kritischer wordende consument: de mobiliteitsbranche verandert voortdurend. Innovam wil deze ontwikkelingen in een vroegtijdig stadium onderkennen en analyseren en oplossingen op maat aanreiken. Daarbij streven wij naar kennisvergroting, verdere professionalisering van de sector en een hoger rendement voor de gehele bedrijfstak. Al onze activiteiten zijn gericht op het zorgen voor voldoende, goed gekwalificeerde medewerkers in de branche, nu en in de toekomst. De Innovam Groep is samengesteld uit Stichting VAM, Stichting Beroepsopleiding VAM, Stichting IvDM, OLB B.V., Innovam Vastgoed B.V en Vianorm B.V. De groep heeft als zodanig geen zelfstandige rechtspersoonlijkheid. Deze Stichtingen en vennootschappen brengen een Gecombineerde jaarrekening uit ten behoeve van het afleggen van verantwoording aan hun stakeholders. De Gecombineerde jaarrekening 2012 van Innovam Groep is derhalve samengesteld uit de financiële gegevens van Stichting VAM, Stichting Beroepsopleiding VAM, Stichting IvDM, OLB B.V., Innovam Vastgoed B.V. en Vianorm B.V. Uiteraard ontbreekt een enkelvoudige jaarrekening bestaande uit een balans en resultatenrekening, vanwege het ontbreken van deze rechtspersoonlijkheid. Toegepaste standaarden De Gecombineerde jaarrekening 2012 is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Activa en passiva worden gewaardeerd op historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro s. Alle financiële informatie in euro s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal. De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Continuïteit De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Grondslagen voor de consolidatie In de Gecombineerde jaarrekening van Innovam Groep zijn de financiële gegevens verwerkt van Stichting VAM, Stichting Beroepsopleiding VAM, Stichting IvDM, OLB B.V., Innovam Vastgoed B.V. en Vianorm B.V. Onderlinge verhoudingen en transacties zijn geëlimineerd. JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

16 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiële en immateriële vaste activa De materiële en immateriële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met de naar tijdsgelang toegepaste afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van aanschaf wordt afgeschreven op basis van het aantal maanden dat het actief in gebruik is. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Financiële Vaste Activa en Financiële instrumenten Voor de waardering van de beleggingen gelden de volgende grondslagen: Obligaties Obligaties dienen primair voor de instandhouding van het vermogen in combinatie met een redelijk maar gematigd rendement. Obligaties worden in principe aangehouden tot het einde van de looptijd, uitzonderlijke omstandigheden daargelaten. Vanwege dit principe worden zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde obligaties gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen. Aanleiding voor het doorvoeren van een bijzondere waardevermindering wordt onderkend indien er objectieve aanwijzingen zijn dat de debiteur niet meer alle contractuele coupons en aflossingen zal voldoen. Een bijzondere waardevermindering wordt ten laste van het resultaat gebracht en bestaat uit het verschil tussen de boekwaarde van de obligatie en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van de obligatie zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van de obligatie. Hedge Funds Beursgenoteerde beleggingen in Hedge Funds worden gewaardeerd op de reële waarde (beurskoers) respectievelijk de afgeleide reële waarde per einde van het boekjaar. Waardewijzigingen worden verwerkt in de resultatenrekening. Deze afgeleide reële waarde wordt ontleend aan de prijs waartegen de vermogensbeheerder bereid is de belegging terug te kopen. Bijzondere waardeverminderingen Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de actuele waarde van het actief. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, inclusief transactiekosten, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Onderhanden werk is opgenomen tegen de bestede kosten op basis van commerciële tarieven onder aftrek van een voorziening voor mogelijk niet te factureren kosten. Aan opdrachtgevers in rekening gebrachte termijnen worden in mindering gebracht op het onderhanden werk. Voorzieningen Voorzieningen worden in de balans opgenomen wanneer er sprake is van: een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. Voorzieningen worden nominaal gewaardeerd tenzij anders aangegeven. JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

17 Pensioenen Op grond van toepassing van Richtlijn 271 wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de Winst- en Verliesrekening verantwoord. De bijdragen uit hoofde van de pensioenregeling bestaan in beginsel uit een reguliere jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder te betalen premie. Voor zover aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, is deze als verplichting in de balans opgenomen. Indien de reeds betaalde premiebedragen de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie overtreffen, is het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door de pensioenuitvoerder of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Voorts wordt een voorziening gevormd voor eventuele verplichtingen voortvloeiende uit de uitvoeringsovereenkomst en/of andere afspraken met werknemers of bij werknemers gewekte gerechtvaardigde verwachtingen. Kortlopende schulden Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Onder de kortlopende schulden zijn onder meer opgenomen vooruitontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte onder kortlopende schulden aangehouden. Vrijval ten gunste van de winst- en verliesrekening geschiedt naar rato van de besteding. GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen opbrengsten en kosten over het verslagjaar. Omzet en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Omzet Onder omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte nominale bedragen danwel van derden ontvangen subsidies en bijdragen. Kosten De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Belastingen De vennootschapsbelasting is berekend over het bedrijfseconomisch resultaat, rekening houdend met permanente verschillen tussen de fiscale en bedrijfseconomische winstberekening. Voor tijdelijke verschillen tussen de fiscale - en bedrijfseconomische winstberekening wordt een voorziening voor latente belastingverplichtingen getroffen. Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het tijdelijke verschil kunnen worden aangewend. Latente belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten de financiële vaste activa (beleggingen), handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, handelsschulden en overige te betalen posten. Innovam Groep heeft geen in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hiervoor per rubriek beschreven manier gewaardeerd. JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

18 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET GECOMBINEERD KASSTROOM- OVERZICHT Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Mutaties die niet voortvloeien uit kasstroom worden in het overzicht gecorrigeerd teneinde een zichtbare aansluiting te presenteren naar de overige financiële overzichten in deze jaarrekening. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

19 TOELICHTING OP DE GECOMBINEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 IMMATERIELE VASTE ACTIVA Aanschaf- Aanschaf- Boek- waarde Inves- Desinves- waarde waarde 01/01/12 teringen teringen 31/12/12 31/12/12 Software Software in ontwikkeling Cum. Afschr. Cum. afschr. Afschr. desinvest. afschr. 01/01/ /12/12 Software Software wordt afgeschreven in 5 jaar. MATERIËLE VASTE ACTIVA Aanschaf- Aanschaf- Boek- waarde Inves- Desinves- waarde waarde 01/01/12 teringen teringen 31/12/12 31/12/12 Terreinen Gebouwen & installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Overige activa Cum. Afschr. Cum. afschr. Afschr. desinvest. afschr. 01/01/ /12/12 Gebouwen & installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Waardering tegen reële waarde Boek- Boek- Reële waarde waarde waarde Terreinen en gebouwen De reële waarde is gebaseerd op taxaties uit het jaar Gedurende 2012 heeft bovendien een impairment analyse plaatsgevonden. Hieruit zijn geen afboekingen voortgekomen. Onder de post Andere vaste bedrijfsmiddelen vallen de automatiseringsapparatuur en (kantoor)inventaris. JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

20 TOELICHTING OP DE GECOMBINEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 De gehanteerde afschrijvingsperiodes zijn als volgt: Gebouwen 30 jaar Installaties 10 jaar Inventaris 5 jaar Hardware 5 jaar Financiële vaste activa Obligaties Overige beleggingen Overige Obligaties beleggingen Totaal Boekwaarde Aankopen Aflossingen en Verkopen Resultaat uit verkopen Ongerealiseerde waardemutaties Boekwaarde Waardering tegen reële waarde Aan- Koers- Boekschaf- waarde waarde waarde Obligaties Beursgenoteerde Hedge Funds Totaal beleggingen JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 INHOUD Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 3 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO RAPPORT Inzake de jaarrekening 2016 Vereniging van Griffiers Den Haag INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016 Financieel verslag over het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarrekening - balans per 31 december 2016 4-5 - winst- en verliesrekening over 2016 6 - kasstroomoverzicht 7 - toelichting - toelichting algemeen

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting Turing Foundation. Jaarrekening 2014. Definitief datum

Stichting Turing Foundation. Jaarrekening 2014. Definitief datum Stichting Turing Foundation Jaarrekening 2014 Definitief datum Stichting Turing Foundation Amsterdam Financieel Verslag januari t/m december 2014 INHOUD Balans 1 Staat van Baten en Lasten 2 Kasstroom overzicht

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2014 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie