JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31"

Transcriptie

1 JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

2 Inhoudsopgave jaarstukken Innovam 2012 pagina Bericht van de directie 3-7 Bericht van de raad van commissarissen 8 Gecombineerde jaarrekening Gecombineerde balans Gecombineerde winst- & verliesrekening 12 Gecombineerd kasstroomoverzicht 13 Gecombineerd overzicht totaalresultaat 14 Toelichting Overige gegevens Controleverklaring 30 Overige gegevens 31 JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

3 Bericht van de directie Inleiding In 2012 gaven wij ons jaarplan de titel Realistisch begroten in onzekere tijden mee. De onzekerheid is wellicht nog meer dan een jaar geleden aan alle kanten zichtbaar en voelbaar. Het economisch uitzicht in de Eurozone blijft somber, in Nederland is er nauwelijks sprake van economische groei. Ontwikkelingen die ook onze belangrijkste doelgroep, ondernemers en medewerkers in de mobiliteitsbranche, direct raken. Er werden beduidend minder nieuwe auto s verkocht dan in 2011 en ook volume en winstgevendheid in de aftersales markt staan onder druk. Onzekerheid die nog vergroot wordt door de ontwikkelingen in het beroepsonderwijs. We constateren dat de instroom in voor de mobiliteitsbranche relevante beroepsopleidingen terugloopt en dat er een gebrek aan leer/werkplekken is ontstaan. En de in het najaar in het regeerakkoord aangekondigde bezuinigingen op de kenniscentra versterken de onzekerheid alleen maar. Dat ook het realisme in de begroting wel goed zat, blijkt uit het feit dat de gebudgetteerde omzet van 39,9 mio vrijwel werd gerealiseerd en uitkwam op 39,4 mio. Dat is gelijk aan de omzet Er werd een resultaat voor belasting gerealiseerd van 489k (in k ). De omzet bleef op peil maar de kwaliteit van het resultaat nam, met name in het laatste gedeelte van het jaar sterk af. Ontwikkelingen gedurende het boekjaar Innovam Business 2012 was een jaar met twee gezichten. Enerzijds werd bij onze belangrijkste klanten de customer intimacy strategie succesvol doorgevoerd, wat resulteerde in veel nieuwe opdrachten. Door een betere band met klant en meer kennis van hun wensen en behoeften, hebben we onder andere contracten met importeurs kunnen uitbreiden, een aantal zeer succesvolle internationale product launches uitgevoerd en een toenemend aantal coaching trajecten uitgevoerd. Anderzijds merken we dat de markt steeds moeilijker wordt om te bedienen. Het lijkt erop dat de economische crisis in het najaar de markt volledig op slot heeft gegooid. Dit is vooral merkbaar bij onze kleinere klanten (Small Accounts). De focus voor deze groep was op onze traditionele trainingsproducten (APK en Regionale Praktijk Trainingen). Echter de slechtere markt en het sterk teruglopend aantal leerlingen heeft geresulteerd in minder verkopen en meer annuleringen. Deze tendens werd gedurende het jaar steeds sterker en had zijn negatieve effecten op de winstgevendheid van de trainingsactiviteiten. Ook de vraag naar overige trainingen bleef in 2012 laag. Voor de productgroep APK is wel een hogere omzet gerealiseerd. De webshop, waarin klanten zelf hun training kunnen boeken, heeft hier zeker aan bijgedragen. De webshop is onderdeel van de operational excellence strategie en in 2012 boekte een derde van alle klanten voor open trainingen hun training via deze webshop. Tweewieler Academy In 2012 is de omzetgroei uit de voorgaande jaren voortgezet. De omzetgroei is vooral gerealiseerd door een toename van de evenementenomzet. Creativiteit en inzet liggen hier aan ten grondslag. In 2011 werd het product profieltoetsing geïntroduceerd en in 2012 is het product zijinstroom aan het productportfolio van de Tweewieler Academy toegevoegd. In 2012 zijn de mogelijkheden voor profieltoetsing sterk afgenomen doordat OOMT in de loop van het jaar de BKSstimulering verlaagde. Deze BKS-stimulering werd in de tweewielerbranche succesvol gebruikt om medewerkers verder te ontwikkelen. Innovam Education Afdeling Leerlingen en Leerbedrijven is in 2012 ontstaan uit een samenvoeging van Innovam Consult en Districten. Op de afdeling Consult heeft de focus vooral gelegen op de BeVAM- en OOMT-opdrachten. De commerciële omzet is voornamelijk binnengehaald via detachering van medewerkers. JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

4 Districten heeft in 2012 te maken gehad met een forse daling van het aantal (BBL-) leerlingen. Dit kende vooral zijn weerslag op de commerciële activiteiten zoals verkoop RPT en Compass. Er is grote focus geweest op het Multifonds project waarmee de buitendienst ESF-gelden naar de branche heeft gebracht. Het project Buitendienst 2015 is opgestart om de toegevoegde waarde van de buitendienst duidelijk te krijgen en te bestendigen voor de toekomst. Er is besloten de adviseursfunctie op te splitsen tussen de functie erkenningsadviseur en de functie bedrijfsadviseur. Het voornemen in het regeerakkoord om fors te bezuinigen op de kenniscentra heeft een grote impact op de afdeling als uitvoerder van de BeVAM-activiteiten. In 2012 is een start gemaakt met een samenwerking binnen de T8 (acht Technische Kenniscentra) en deze samenwerking is door de voorgenomen bezuinigingen geïntensiveerd. Innovam Certified De crisis had in 2012 per saldo nog betrekkelijk weinig impact op de examenactiviteiten van IBKI. Sommige examenlijnen (WRM en BKS) liepen terug, andere, zoals de WEB-praktijkexamens voor het beroepsonderwijs vertonen nog steeds groei. ebki Ook in 2012 is de functionaliteit van ebki op verschillende punten uitgebreid, aangepast of verbeterd. Het tempo van hieruit voortvloeiende afbouw van het aantal FTE blijft een zorg. We blijven structureel veel telefoontjes ontvangen van klanten die geholpen willen worden bij het aanmaken of activeren van hun account in Mijn IBKI. APK APK is voor IBKI een wettelijke taak. Dat brengt met zich mee dat veel veranderingen verplicht worden opgelegd door de RDW, de minister of Europa. In veel situaties hebben we vanwege onze APK-deskundigheid wel invloed in de fase van beleidsontwikkeling, maar meestal niet in de besluitvormingsfase. WRM Net als APK is de WRM voor IBKI een wettelijke taak. Daarbij ligt de rij-instructie politiek nog aanmerkelijk gevoeliger dan de APK, zeker sinds de wijzigingen van de WRM in 2009 en vooral door de strenge sanctie op het niet (tijdig) volgen van en slagen voor de bijscholing. Onderwijs Zowel het aantal examens als de omzet is in 2012 sterk gestegen. Dit is een trend die al een aantal jaren gaande is. De groei brengt met zich mee dat OOMT het plafond ziet naderen van de stimulering. Die draagt de helft van de totale kosten. In opdracht van OOMT is in 2012 een project gestart om de stimuleringsregeling te vernieuwen. De uitkomsten zullen waarschijnlijk per 1 september 2013 of 1 januari 2014 leiden tot een nieuwe stimuleringsregeling. Samenwerking Stem / SML De Stichting Mobiliteit Leren (SML) heeft Stem benaderd om samenwerkingsmogelijkheden te verkennen. De manager Stem heeft feitelijk het bestuur van SML ondersteund bij de bepaling / actualisering van de strategie. Die was veel minder eenduidig dan voor Stem. Die oriëntatie zal ertoe leiden dat we vanaf 1 januari 2013 ook SML beleidsmatig en administratief gaan ondersteunen. Instituut voor Duurzame Mobiliteit Het werd in de loop van het jaar duidelijk dat het bestuur van de Stichting IvDM de ontwikkelingen bij IvDM zeer kritisch volgde. De noodzaak om van subsidieafhankelijkheid om te schakelen werd sterk gevoeld maar de resultaten 2012 en de plannen voor 2013 boden volgens het bestuur te weinig toekomstperspectief. Dat was aanleiding om de positionering van IvDM bij Innovam te heroverwegen. Begin 2013 werd besloten om de activiteiten bij de Stichting ARN onder te brengen. De bundeling van krachten van twee op de duurzaamheid in de mobiliteitssector gerichte organisaties moet meer synergie opleveren en kostenvoordeel opleveren. De directie respecteert en begrijpt deze beslissing van het IvDMbestuur maar betreurt het vertrek van een goed bij onze kenniscentrumactiviteiten aansluitende organisatie. Tegelijkertijd doet het ons deugd dat met ARN en IvDM goede afspraken over duurzame en intensieve samenwerking zijn gemaakt. Het vertrek van IvDM zal in 2013 leiden tot een daling van de omzet met ca. 1,5 mio; de impact op het netto-resultaat zal marginaal zijn. JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

5 Resultaten gedurende het boekjaar Omzetontwikkeling De totale omzet is met k vrijwel gelijk aan die uit 2011 ( k). Van de belangrijke omzetgroepen lieten evenementen en offertes en krimp zien. Importeurs en ook uitgeverij lieten een groei zien. Overige omzetgroepen bleven stabiel. De omzet kwam tot stand met meer inleen en inkoop. De totale kosten bleven vrijwel gelijk aan die uit Het bedrijfsresultaat was dan ook exact gelijk aan dat van De herkomst van de omzet per onderscheiden marktsegment, was als volgt: Omzetverdeling % 4% 4% 37% Business Education IBKI 30% Vianorm IvDM Kostenontwikkeling In 2012 slaagden we er in de organisatiekosten ten opzichte van de omzet te stabiliseren. Door aanpassingen in de gebouwen en kantoorinrichting stegen de huisvestingskosten. De totale personeelskosten bleven vrijwel constant. Resultaat Gedurende 2012 is een netto positief resultaat behaald van EUR De nadruk op kostenbeheersing en margeverbetering met name in het trainingsbedrijf heeft in 2012 nog tot onvoldoende resultaat geleid. Financiële positie In 2012 is, dankzij het positieve resultaat, het eigen vermogen van de groep versterkt. De solvabiliteit en liquiditeit is onverminderd goed te noemen; Innovam maakt geen gebruik van externe financiering. Risicomanagement Door kort op de bal te spelen en de in 2011 genomen maatregelen strikt toe te passen is de gemiddelde hoogte van het uitstaande debiteurensaldo in de loop van 2012 verminderd. Grote afboekingen ten gevolge van faillissementen bleven uit. Innovam voert al enige jaren een zeer terughoudend beleid met betrekking tot het beleggen van tijdelijk overtollige liquide middelen. Gezien de onzekerheden op de financiële markten zijn vrijkomende middelen niet opnieuw belegd maar geparkeerd op spaarrekeningen bij de drie grootste banken van Nederland. In 2010, 2011 en 2012 vrijgekomen gelden uit waardepapieren zijn - zoals ook in voorgaande jaren - in 2012 niet opnieuw belegd. Reden hiervoor is de grote mate van onzekerheid, enerzijds als het gaat om toekomstige rendementen bij eventuele beleggingen in staatsobligaties, anderzijds (en daarmee samenhangend) als we kijken naar het ongewisse economische klimaat. Er is besloten om de vrijgekomen middelen te verdelen over de drie grootste banken van Nederland. JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

6 Verwachtingen voor 2013 Het Innovam jaarplan 2013 draagt de titel Innoveren tegen de stroom in. Behoedzaam te werk gaan was voor 2012 het devies. Daar komt voor 2013 geen verandering in. We voorzien een lagere omzet en - door actief op lagere kosten te blijven focussen - een operationeel resultaat dat licht boven dat van 2012 moet uitkomen. Uiteraard blijven we trouw aan onze ambitie om een belangrijke rol in de mobiliteitsbranche te blijven spelen. Het creëren van meerwaarde voor onze klanten en stakeholders blijft daarbij een centrale plaats innemen. Daarvoor blijft vernieuwing van onze productie en onze distributiemethodes essentieel. Het in ontwikkelde Innovam Propositiemodel blijft gehandhaafd. Onze missie - zorgen voor voldoende gekwalificeerde medewerkers in de mobiliteitsbranche - ligt ten grondslag aan onze identiteit. Ook in 2013 spelen onze kernwaarden (Deskundig, Betrokken, Bevlogen, Praktisch) een belangrijke rol bij het tot stand komen van de plannen. Plannen worden verder ontwikkeld langs de drie programmalijnen: 1) ken je klant, 2) lever wat hij nodig heeft en 3) doe dat op een rendabele manier. In 2012 is gestart met het reorganiseren van de administratie en planning van onze trainingsactiviteiten. Implementatie van de veranderingen is begin 2013 met een kleine drie maanden vertraging gestart. Dit moet leiden tot een aanzienlijke reductie in kosten en positieve beïnvloeding van het resultaat op trainingen. De bezuinigingsplannen op de kenniscentra dwingen ons om onze strategie op dat punt te herdefiniëren. Momenteel wordt ingezet op lobbyactiviteiten om de voorgenomen besluitvorming te beïnvloeden. Maar uiteraard werken we tegelijkertijd aan scenario s waarbij beduidend minder of helemaal geen geld meer ter beschikking komt voor de kenniscentrumactiviteiten en -taken. In 2013 bestaat Innovam 65 jaar. We zullen daar op gepaste, maar sobere wijze invulling aan geven. Via een mediacampagne (die al in het najaar van 2012 gestart is) zullen we onze unieke positie in de branche onder de aandacht brengen. De situatie in de branche is voor ons aanleiding om geen grootscheepse festiviteiten te plannen. Internal branding De verdere ontwikkeling van onze mensen richting een cultuur die past bij de veranderende marktomstandigheden en de positie van Innovam in de mobiliteitssector gaat onverminderd voort. In 2012 zijn we gestart met het laden van de kernwaarden binnen de organisatie door onder andere een sportdag te organiseren. Onze kernwaarden kregen ruim aandacht in de sportactiviteiten. Ook zijn we gestart met de Fast Forward Battle, waarbij de medewerkers van Innovam met hun projecten en activiteiten die betrekking hebben op de kernwaarden kunnen strijden tegen elkaar. Voor het slagen van de strategie is het uitermate belangrijk dat alle medewerkers van Innovam niet alleen op de hoogte zijn van de kernwaarden, maar dit ook naar buiten uitdragen richting de klant. In 2013 zetten we deze lijn voort. Dit doen we onder andere door het trainen van leidinggevenden (circa 30 medewerkers) op het gebied van leiderschap en kernwaarden en door het project de adviseur van Bovendien is een start gemaakt met onze interne verbouwing en herinrichting, Next Move. Dit gaat in 2013 zorgen voor een inspirerende werkomgeving, betere faciliteiten en betere benutting van het aantal vierkante meters. Daarbij komt er (nog meer) ruimte vrij voor aspecten van Het Andere Werken. Online Strategie Onmiskenbaar drukken digitale technologieën een steeds grotere stempel op de ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche. Internet verandert in een rap tempo het gedrag van de (mobiliteits-)consument. De ondernemers in onze branche dienen daar een antwoord op te vinden. Van de andere kant moet ook Innovam zich bezinnen op de vraag wat die drang naar online voor haar organisatie en productaanbod betekent. Extra aandacht is er dus voor de ontwikkeling van een online strategie. JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

7 Duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de branche De Innovam dienstverlening heeft een positieve invloed op het functioneren van medewerkers in de branche. De verbetering van hun positie is onderdeel van onze missie en komt terug in verschillende plannen, projecten en activiteiten bij praktisch alle lijnafdelingen in FTE s in 2013 In 2013 voorzien we gemiddeld 285 FTE (2012 gemiddeld 293). Innovam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Met het Johan Cruijff Institute werden speciale trainingen ontwikkeld voor leermeesters. In de leermeester-bijeenkomsten van 2012 stond vervolgens coaching centraal. Onder begeleiding van het Johan Cruijff Institute lieten de leermeesters zich in een workshop inspireren door de werkwijze van hun collega-coaches uit de topsport. De in 2012 voorgenomen samenwerking met IMC Weekendschool leidde pas begin 2013 tot de eerste daadwerkelijke opleidingsdagen voor deze organisatie die zich ten doel stelt gemotiveerde jongeren tussen de 10 en 14 jaar uit sociaaleconomische achterstandswijken kennis te laten maken met voor hen onbekende vakgebieden. De samenwerking met ROC Midden Nederland in het Innovatief Duurzaam Race Team (IDRT) bleek zeer succesvol. De door Bio-ethanol voortgedreven Saker raceauto wist het seizoen met een tweede plaats in haar klasse af te sluiten. Een mooi resultaat van het volledig door leerlingen van het ROC bemenste team. Ook het seizoen 2013 wordt er weer geracet. De in 2012 begonnen herinrichting van ons hoofdkantoor in Nieuwegein is in volle gang en de eerste resultaten zijn positief. Er is veel aandacht besteed aan Het Andere Werken. En bij de nieuwe technische installaties en de gekozen materialen staan duurzaamheid en een betere energiehuishouding centraal. Nieuwegein, 28 maart 2013 De directie Leo Fransen Herme Bruin JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

8 Bericht van de Raad van Commissarissen Het economische lagedrukgebied dat in 2011 de koers van Innovam beïnvloedde is nauwelijks van zijn plaats gekomen en heeft aan kracht zeker niet ingeboet. En de weersverwachting voor 2013 duidt nog niet op verbetering. De directie, het management en de medewerkers verdienen onze waardering voor de wijze waarop zij ook in het afgelopen jaar deze omstandigheden het hoofd hebben geboden. Zij zijn erin geslaagd om ook dit jaar een positief resultaat neer te zetten. Het proces om de organisatie nog meer te richten op de verwachtingen van onze klanten en de kosten van de organisatie te beheersen ging en gaat onverminderd voort. Daardoor kon men de uitgezette koers handhaven en dicht in de buurt van het beoogde doel uitkomen. De omzet kon op het niveau van 2011 worden gehandhaafd. De kosten van de organisatie werden conform de begroting gerealiseerd. Al met al leidde dat tot een - gezien de moeilijke marktomstandigheden - acceptabel financieel resultaat zal ook geen gemakkelijk jaar worden en de noodzaak voor de organisatie en de directie om scherp aan de wind te zeilen en alert te zijn op elke verandering in de weersverwachting kunnen wij niet genoeg benadrukken. Als commissarissen delen wij de verontrustheid van de directie over de bezuinigingsplannen voor de kenniscentra. Wij volgen de ontwikkeling op de voet en ondersteunen de activiteiten van de directie om daar waar mogelijk het besluitvormingsproces positief te beïnvloeden met raad en daad. Het besluit van het IvDM-bestuur om de activiteiten bij ARN onder te brengen heeft ons wel verrast. Naar onze mening paste IvDM goed binnen Innovam. Midden in de Nederlandsche mobiliteitsretail, midden tussen de ondernemers en medewerkers in de mobiliteitsbranche. Het spijt ons maar het doet ons tegelijkertijd deugd dat tussen ARN, IvDM en Innovam goede afspraken zijn gemaakt over toekomstige samenwerking. Na een aanzienlijke periode kwam aan de zittingsperiode van de heer Dirk Jansen ultimo 2012 een einde. Aan dat idee is het moeilijk wennen. Hij was niet alleen maar een goede collega. In moeilijke tijden stond hij als gedelegeerd commissaris ook geruime tijd aan het roer van de organisatie. We zijn hem veel dank en erkentelijkheid verschuldigd. Zijn originele invalshoek en soms tegendraadse maar altijd constructieve standpunten zullen we missen. Per 1 januari 2013 heeft de heer P. Plug de heer Jansen opgevolgd. Nieuwegein, 28 maart 2013 Raad van Commissarissen Mr. B. Kreek (vz) Drs. D. Jansen (t/m ) Drs. M. Kortbeek P. Janssen Drs. P. Plug (per ) JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

9 JAARREKENING INNOVAM 2012 JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

10 GECOMBINEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 Voor resultaatbestemming ACTIVA Immateriële vaste activa Software Materiële vaste activa Terreinen Gebouwen & installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa Beleggingen Deelnemingen Vlottende activa Debiteuren Vennootschapsbelasting Stichting OOMT Overige vorderingen Liquide middelen TOTAAL ACTIVA JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

11 GECOMBINEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 Voor resultaatbestemming PASSIVA Eigen vermogen Stichtingskapitaal 1 1 Algemene reserve Reserve wachtgeld Reserve nieuwbouw Resultaat boekjaar Voorzieningen Latente belastingverplichtingen Onderhoud gebouwen Pensioenverplichtingen Kortlopende schulden Handelscrediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Vooruitontvangen gelden Overige schulden TOTAAL PASSIVA JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

12 GECOMBINEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER Omzet Netto opbrengst bedrijfsactiviteiten Kosten Personeel Sociale lasten Pensioenkosten Huisvesting Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Resultaat financiële baten en lasten uitgesplitst: Financiële baten Financiële lasten Waardemutatie effecten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen Vennootschapsbelasting Netto resultaat JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

13 GECOMBINEERD KASSTROOMOVERZICHT Operationele activiteiten Resultaat (na belasting) Mutatie wachtgeldreserve -3-9 Afschrijvingskosten Mutaties in het werkkapitaal: <Toename> / afname vorderingen Toename / <afname> kortlopende schulden Toename / <afname> in voorzieningen Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringsactiviteiten Investeringen minus desinvesteringen in materiële en immateriële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Financieringsactiviteiten <Toename> / afname beleggingen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Liquide middelen per begin boekjaar Netto kasstroom Liquide middelen per eind boekjaar JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

14 GECOMBINEERD OVERZICHT TOTAALRESULTAAT OVER Gecombineerd nettoresultaat na belastingen toekomend aan de onderneming Omrekenverschillen buitenlandse deelnemingen Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de onderneming als onderdeel van het groepsvermogen Totaalresultaat van de rechtspersoon JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

15 TOELICHTING OP DE GECOMBINEERDE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING 2012 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE GECOMBINEERDE JAARREKENING Algemeen De Innovam Groep is hèt kennis- en opleidingscentrum van en voor de mobiliteitsbranche. Nieuwe technieken, verscherpte milieueisen en een steeds kritischer wordende consument: de mobiliteitsbranche verandert voortdurend. Innovam wil deze ontwikkelingen in een vroegtijdig stadium onderkennen en analyseren en oplossingen op maat aanreiken. Daarbij streven wij naar kennisvergroting, verdere professionalisering van de sector en een hoger rendement voor de gehele bedrijfstak. Al onze activiteiten zijn gericht op het zorgen voor voldoende, goed gekwalificeerde medewerkers in de branche, nu en in de toekomst. De Innovam Groep is samengesteld uit Stichting VAM, Stichting Beroepsopleiding VAM, Stichting IvDM, OLB B.V., Innovam Vastgoed B.V en Vianorm B.V. De groep heeft als zodanig geen zelfstandige rechtspersoonlijkheid. Deze Stichtingen en vennootschappen brengen een Gecombineerde jaarrekening uit ten behoeve van het afleggen van verantwoording aan hun stakeholders. De Gecombineerde jaarrekening 2012 van Innovam Groep is derhalve samengesteld uit de financiële gegevens van Stichting VAM, Stichting Beroepsopleiding VAM, Stichting IvDM, OLB B.V., Innovam Vastgoed B.V. en Vianorm B.V. Uiteraard ontbreekt een enkelvoudige jaarrekening bestaande uit een balans en resultatenrekening, vanwege het ontbreken van deze rechtspersoonlijkheid. Toegepaste standaarden De Gecombineerde jaarrekening 2012 is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Activa en passiva worden gewaardeerd op historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro s. Alle financiële informatie in euro s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal. De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Continuïteit De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Grondslagen voor de consolidatie In de Gecombineerde jaarrekening van Innovam Groep zijn de financiële gegevens verwerkt van Stichting VAM, Stichting Beroepsopleiding VAM, Stichting IvDM, OLB B.V., Innovam Vastgoed B.V. en Vianorm B.V. Onderlinge verhoudingen en transacties zijn geëlimineerd. JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

16 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiële en immateriële vaste activa De materiële en immateriële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met de naar tijdsgelang toegepaste afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van aanschaf wordt afgeschreven op basis van het aantal maanden dat het actief in gebruik is. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Financiële Vaste Activa en Financiële instrumenten Voor de waardering van de beleggingen gelden de volgende grondslagen: Obligaties Obligaties dienen primair voor de instandhouding van het vermogen in combinatie met een redelijk maar gematigd rendement. Obligaties worden in principe aangehouden tot het einde van de looptijd, uitzonderlijke omstandigheden daargelaten. Vanwege dit principe worden zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde obligaties gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen. Aanleiding voor het doorvoeren van een bijzondere waardevermindering wordt onderkend indien er objectieve aanwijzingen zijn dat de debiteur niet meer alle contractuele coupons en aflossingen zal voldoen. Een bijzondere waardevermindering wordt ten laste van het resultaat gebracht en bestaat uit het verschil tussen de boekwaarde van de obligatie en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van de obligatie zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van de obligatie. Hedge Funds Beursgenoteerde beleggingen in Hedge Funds worden gewaardeerd op de reële waarde (beurskoers) respectievelijk de afgeleide reële waarde per einde van het boekjaar. Waardewijzigingen worden verwerkt in de resultatenrekening. Deze afgeleide reële waarde wordt ontleend aan de prijs waartegen de vermogensbeheerder bereid is de belegging terug te kopen. Bijzondere waardeverminderingen Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de actuele waarde van het actief. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, inclusief transactiekosten, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Onderhanden werk is opgenomen tegen de bestede kosten op basis van commerciële tarieven onder aftrek van een voorziening voor mogelijk niet te factureren kosten. Aan opdrachtgevers in rekening gebrachte termijnen worden in mindering gebracht op het onderhanden werk. Voorzieningen Voorzieningen worden in de balans opgenomen wanneer er sprake is van: een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. Voorzieningen worden nominaal gewaardeerd tenzij anders aangegeven. JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

17 Pensioenen Op grond van toepassing van Richtlijn 271 wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de Winst- en Verliesrekening verantwoord. De bijdragen uit hoofde van de pensioenregeling bestaan in beginsel uit een reguliere jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder te betalen premie. Voor zover aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, is deze als verplichting in de balans opgenomen. Indien de reeds betaalde premiebedragen de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie overtreffen, is het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door de pensioenuitvoerder of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Voorts wordt een voorziening gevormd voor eventuele verplichtingen voortvloeiende uit de uitvoeringsovereenkomst en/of andere afspraken met werknemers of bij werknemers gewekte gerechtvaardigde verwachtingen. Kortlopende schulden Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Onder de kortlopende schulden zijn onder meer opgenomen vooruitontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte onder kortlopende schulden aangehouden. Vrijval ten gunste van de winst- en verliesrekening geschiedt naar rato van de besteding. GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen opbrengsten en kosten over het verslagjaar. Omzet en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Omzet Onder omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte nominale bedragen danwel van derden ontvangen subsidies en bijdragen. Kosten De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Belastingen De vennootschapsbelasting is berekend over het bedrijfseconomisch resultaat, rekening houdend met permanente verschillen tussen de fiscale en bedrijfseconomische winstberekening. Voor tijdelijke verschillen tussen de fiscale - en bedrijfseconomische winstberekening wordt een voorziening voor latente belastingverplichtingen getroffen. Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het tijdelijke verschil kunnen worden aangewend. Latente belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten de financiële vaste activa (beleggingen), handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, handelsschulden en overige te betalen posten. Innovam Groep heeft geen in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hiervoor per rubriek beschreven manier gewaardeerd. JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

18 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET GECOMBINEERD KASSTROOM- OVERZICHT Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Mutaties die niet voortvloeien uit kasstroom worden in het overzicht gecorrigeerd teneinde een zichtbare aansluiting te presenteren naar de overige financiële overzichten in deze jaarrekening. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

19 TOELICHTING OP DE GECOMBINEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 IMMATERIELE VASTE ACTIVA Aanschaf- Aanschaf- Boek- waarde Inves- Desinves- waarde waarde 01/01/12 teringen teringen 31/12/12 31/12/12 Software Software in ontwikkeling Cum. Afschr. Cum. afschr. Afschr. desinvest. afschr. 01/01/ /12/12 Software Software wordt afgeschreven in 5 jaar. MATERIËLE VASTE ACTIVA Aanschaf- Aanschaf- Boek- waarde Inves- Desinves- waarde waarde 01/01/12 teringen teringen 31/12/12 31/12/12 Terreinen Gebouwen & installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Overige activa Cum. Afschr. Cum. afschr. Afschr. desinvest. afschr. 01/01/ /12/12 Gebouwen & installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Waardering tegen reële waarde Boek- Boek- Reële waarde waarde waarde Terreinen en gebouwen De reële waarde is gebaseerd op taxaties uit het jaar Gedurende 2012 heeft bovendien een impairment analyse plaatsgevonden. Hieruit zijn geen afboekingen voortgekomen. Onder de post Andere vaste bedrijfsmiddelen vallen de automatiseringsapparatuur en (kantoor)inventaris. JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

20 TOELICHTING OP DE GECOMBINEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 De gehanteerde afschrijvingsperiodes zijn als volgt: Gebouwen 30 jaar Installaties 10 jaar Inventaris 5 jaar Hardware 5 jaar Financiële vaste activa Obligaties Overige beleggingen Overige Obligaties beleggingen Totaal Boekwaarde Aankopen Aflossingen en Verkopen Resultaat uit verkopen Ongerealiseerde waardemutaties Boekwaarde Waardering tegen reële waarde Aan- Koers- Boekschaf- waarde waarde waarde Obligaties Beursgenoteerde Hedge Funds Totaal beleggingen JAARSTUKKEN INNOVAM VAN 31

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2014 7 Groepsbalans per 31 december 2014 8 Groepswinst- en -verliesrekening over 2014 10 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 11 Grondslagen

Nadere informatie

Moving. Continuïteit voorop Ahead.

Moving. Continuïteit voorop Ahead. Moving. Continuïteit voorop Ahead. Jaarverslag Inhoud 01 Voorwoord 05 Profiel Sogeti Nederland B.V. 06 Verslag van de Raad van Commissarissen 07 Jaarverslag van de directie 08 Kerncijfers 12 02 Jaarrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

DURA VERMEER WERKT JAARVERSLAG

DURA VERMEER WERKT JAARVERSLAG DURA VERMEER WERKT JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 INHOUD 2 3 5 7 8 9 13 14 15 16 17 26 34 36 37 39 46 47 Kerncijfers Wie zijn wij Organogram Bestuur Dura Vermeer Groep NV Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2011 AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 23 mei 2012. Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Personalia... 4 Kerncijfers... 5 Verslag

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Financieel katern

Jaarverslag 2013. Financieel katern Jaarverslag 2013 Financieel katern Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6 Kasstroomoverzicht 2013 7 Verschillenanalyse

Nadere informatie

Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Meerwaarde. Jaarverslag 2012 Meerwaarde Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten 2012 5 3.1 Kerncijfers 5 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 6

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken Jaarrekening 2014 Stichting Holding Isala klinieken De jaarrekening 2014 van Isala is digitaal aangeleverd aan het CIBG en als pdf gedeponeerd bij www.jaarverslagenzorg.nl en www.isala.nl. Het maatschappelijk

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2009 6 2 Overzicht van het totaalresultaat 2009

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1 JAARREKENING 2011 1 2 Inhoud JAARVERSLAG... 5 JAARREKENING... 7 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011... 10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2013 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2013... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave A Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag Kerngegevens 3 Bestuursverslag 4 Verslag Raad van Toezicht 11 B Jaarrekening

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Jaarrekening 2010 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV TKP lnvestments BV 2 TKP Investments BV Inhoudsopgave 1 Verslag van directie 3 1.1 Woord vooraf 3 1.2 Over TKP Investments 4 1.3 Mijlpalen 2013 4 1.4 Risicomanagement 8 1.5 Vooruitblik 11 2 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV De markt in beweging pagina 10 Sociaal bewogen pagina 20 Inhoud Verslag van de Raad van Commissarissen 5 Klanten vasthouden 16 Energiewacht, aangenaam 7 Werkprocessen

Nadere informatie