ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN"

Transcriptie

1 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN INLEIDING ARTIKEL 1 : VOORWERP ARTIKEL 2 : BESTELLING VIA INTERNET OF TELEFOON ARTIKEL 3 : LEVERING ARTIKEL 4 : BETALING VIA OVERSCHRIJVING ARTIKEL 5 : TARIEVEN ARTIKEL 6 : RUIL- EN RETOURZENDINGEN/GARANTIES ARTIKEL 7 : HERROEPINGSRECHT ARTIKEL 8 : AANSPRAKELIJKHEID ARTIKEL 9 : BESCHERMING PRIVACY ARTIKEL 10 : INTELLECTUELE EIGENDOM ARTIKEL 11 : NIETIGHEID ARTIKEL 12 : DUUR ARTIKEL 13 : BEWIJS ARTIKEL 14 : BEHOUD EN ARCHIVERING VAN TRANSACTIES ARTIKEL 15 : DIVERSE BEPALINGEN ARTIKEL 16 : TOEPASSELIJK RECHT BEVOEGDE HOVEN EN RECHTBANKEN INLEIDING Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden worden gesloten tussen Foodinvest NV, met maatschappelijke zetel gelegen te Rijksweg 6, 2880 Bornem, België, ingeschreven in de Kruispuntbank Der Ondernemingen onder het nummer , RPR Mechelen, hierna genoemd Foodinvest, en eenieder die een aankoop wenst te verrichten via het webadres (het Webadres ), hierna genoemd "de Gebruiker". Foodinvest en de Gebruiker worden hierna van tijd tot tijd afzonderlijk de Partij of samen de Partijen genoemd. ARTIKEL 1: VOORWERP Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de online verkoop op Belgisch grondgebied. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de voorwaarden en modaliteiten vast te leggen tussen Foodinvest en de Gebruiker inzake bestelling, betaling, levering en dienstverlening. Deze algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de stappen die nodig zijn bij het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende Partijen. De Partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt geregeld, met uitsluiting van alle andere voorwaarden op de website. Niettegenstaande elk andersluidend beding in de algemene voorwaarden die zouden uitgaan van de Gebruiker, primeren deze algemene verkoopsvoorwaarden steeds op deze van de Gebruiker. ARTIKEL 2: BESTELLING VIA INTERNET OF TELEFOON De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de Producten en de Sportuitrusting online te bestellen via het Webadres of telefonisch via het Foodinvest callcenter, gelegen te 9450 Haaltert, Atomveldstraat 2, bus 3, op het nummer , elke werkdag bereikbaar tussen 8-12u en 13-17u (hierna: het Foodinvest Callcenter ). Per schijf van (BTW inclusief) die de Gebruiker aankoopt uit de lijst van producten vermeld op het Webadres (hierna: de Producten ) door het invullen en elektronisch versturen van de bestelbon (hierna: 1

2 de Bestelbon) of na telefonische bestelling via het Foodinvest Callcenter, ontvangt de Gebruiker gratis een volledige set sportuitrusting die bestaat uit 14 voetbaltruitjes, 14 voetbalshorts, 14 paar voetbalsokken alsook 1 keepertruitje, 1 keepershort en 1 paar keepersokken (hierna: de Sportuitrusting). De Gebruiker kan op het Webadres of telefonisch de maten en kleuren van de Sportuitrusting bepalen (hierna: de Actie ). Foodinvest werkt voor de Actie samen met Jartazi, Het Nieuwsblad, Hyundai en Exqi Sport (hierna: de Partners ). De Sportuitrusting is bedrukt met de logo s van Foodinvest en de Partners. De Gebruiker kan per schijf van (BTW inclusief) éénmalig een extra Sportuitrusting bestellen voor de prijs van 240,79 (BTW inclusief). Op de voorkant van de voetbaltruitjes van de gratis bekomen en/of extra aangekochte Sportuitrusting kan - tegen betaling - een extra clubkenteken of sponsorlogo worden opgenomen naar keuze van de Gebruiker met dien verstande dat alle 14 voetbaltruitjes en het keeperstruitje met hetzelfde extra kenteken of logo zullen bedrukt worden. Voor de prijs en de modaliteiten dient contact genomen te worden met het Foodinvest Callcenter. De prijs voor het extra logo dient betaald te worden bovenop de prijs van de bestelde Producten. Voor alle vragen omtrent de bestelling kan de Gebruiker zich wenden tot het Foodinvest Callcenter. De online bestelling kan pas worden verwerkt nadat de Gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zo ook van de prijzen (cfr. artikel 5) en de beschrijving van het te koop aangeboden Product. Binnen de 24 uur nadat de bestelling werd ontvangen, ontvangt de Gebruiker een ter bevestiging van de bestelling op het adres dat de Gebruiker heeft opgegeven (hierna: de Bevestigingsmail ). ARTIKEL 3: LEVERING De datum van de levering wordt telefonisch bevestigd aan de Gebruiker door het Foodinvest Callcenter. De Producten worden geleverd op het adres van de club aangegeven door de Gebruiker in de Bestelbon, met dien verstande dat de levering uitsluitend gebeurt binnen het grondgebied van België. Indien de levering op een ander adres in België dient te gebeuren dient hiervoor contact opgenomen te worden met het Foodinvest Callcenter. De Gebruiker verklaart uitdrukkelijk akkoord te zijn dat de Producten niet zullen geleverd worden binnen dertig dagen na de dag volgend op de bestelling van de Producten maar dat de levering zal gebeuren net voor de aanvang van het voetbalseizoen, te weten uiterlijk voor De levering van de gratis Sportuitrusting en desgevallend van de extra aangekochte Sportuitrusting gebeurt afzonderlijk eveneens op het adres van de club aangegeven door de Gebruiker in de Bestelbon.,. Indien de levering op een ander adres in België dient te gebeuren dient hiervoor contact opgenomen te worden met het Foodinvest Callcenter. De Gebruiker verklaart uitdrukkelijk akkoord te zijn dat de Sportuitrusting niet zal geleverd worden binnen dertig dagen na de dag volgend op de bestelling van de Sportuitrusting, maar dat deze levering zal gebeuren voor de aanvang van het voetbalseizoen, te weten uiterlijk vóór

3 Elk probleem dat verband houdt met de geleverde Producten of Sportuitrusting (bijvoorbeeld in geval van beschadiging of gebrek aan Producten of Sportuitrusting of levering van een verkeerde hoeveelheid) dient binnen twee werkdagen na ontvangst gemeld te worden aan het Foodinvest Callcenter. De betrokken Producten die beschadigd of gebrekkig zijn dienen te worden teruggestuurd naar Foodinvest T-Shirt Actie te 2880 Bornem, Rijksweg 6. De betrokken Sportuitrustingen die beschadigd of gebrekkig zijn dienen te worden teruggestuurd naar het Foodinvest Callcenter te 9450 Haaltert, Atomveldstraat 2, bus 3, binnen de 14 dagen na levering. Met betrekking tot beschadigde of gebrekkige Producten moet er een omruiling of een terugbetaling aangevraagd worden. Bij terugbetaling van de Producten vervalt het recht op de gratis Sportuitrusting en vervalt eveneens het recht om tegen betaling éénmalig een extra Sportuitrusting aan te kopen. ARTIKEL 4: BETALING VIA OVERSCHRIJVING Betaling van de Producten evenals desgevallend de betaling van de extra aangekochte Sportuitrusting gebeurt via overschrijving op rekeningnummer ING (IBAN: BE , BIC: BBRUBEBB), met vermelding van de unieke code die vermeld staat in de Bevestigingsmail die de Gebruiker ontvangt na het plaatsen van zijn bestelling. De bestelling van de Producten en de extra aangekochte Sportuitrusting is pas definitief na ontvangst van de verkoopprijs op voormeld rekeningnummer op naam van Foodinvest. Indien de verkoopprijs niet binnen de 7 dagen na het ontvangen van de Bevestigingsmail op voormeld rekeningnummer werd ontvangen, zal de bestelling van de Producten en desgevallend de extra aangekochte Sportuitrusting geannuleerd worden en vervalt bijgevolg eveneens het recht op de gratis Sportuitrusting. In elk geval dient voor bestellingen die aan het einde van de looptijd van de Actie gebeuren, de verkoopprijs uiterlijk op op voormeld rekeningnummer gestort te zijn opdat de bestelling definitief zou zijn. Enige betalingen na deze datum zullen teruggestort worden en de bestellingen zullen als onbestaande worden beschouwd. ARTIKEL 5: TARIEVEN De prijzen van de Producten zoals aangegeven op de Bestelbon zijn geldig van tot en met Foodinvest behoudt zich evenwel het recht voor om deze prijzen aan te passen in geval van een eventuele wijziging van de BTW-tarieven en ingeval van menselijke fout. ARTIKEL 6: RUIL- EN RETOURZENDINGEN/GARANTIES Indien een Product of een extra aangekochte Sportuitrusting niet voldoet, dient er contact opgenomen te worden met het Foodinvest Callcenter en verbindt Foodinvest zich ertoe het Product of de extra aangekochte Sportuitrusting te ruilen of terug te betalen. Het Product en/of de extra aangekochte Sportuitrusting dient in zijn oorspronkelijke verpakking teruggestuurd te worden naar Foodinvest en de reden voor terugzending moet duidelijk vermeld worden. De Gebruiker dient eveneens aan te geven of hij kiest voor omruiling of terugbetaling van de teruggezonden items. Bij terugbetaling van Producten vervalt het recht op de gratis Sportuitrusting evenals het recht om een extra Sportuitrusting aan te kopen. Indien een gratis verkregen Sportuitrusting niet voldoet, dient er eveneens contact opgenomen te worden met het Foodinvest Callcenter en wordt de Sportuitrusting omgeruild. De Sportuitrusting dient in zijn 3

4 oorspronkelijke verpakking gestuurd te worden binnen de 14 dagen na levering naar het Foodinvest Callcenter (t.a.v. Foodinvest T-Shirt Actie, 9450 Haaltert, Atomveldstraat 2, bus 3) en de reden voor terugzending moet duidelijk vermeld worden. De Gebruiker dient de verzending voldoende te frankeren en een retourbewijs aan te vragen in het postkantoor. Foodinvest is niet aansprakelijk voor enige degradatie van een Sportuitrusting of een gedeelte daarvan door onaangepast gebruik of door ongeval, brand, vochtigheid of een andere gebeurtenis buiten de wil van Foodinvest. Iedere terugzending van Producten dient te gebeuren binnen de 14 dagen na levering ter attentie van Foodinvest, Rijksweg 6, 2880 Bornem, België. De Gebruiker dient de verzending voldoende te frankeren en een retourbewijs aan te vragen in het postkantoor. Beschadigde of geopende Producten kunnen niet worden teruggestuurd. Bij overmatige terugzendingen behoudt Foodinvest zich het recht voor om nieuwe bestellingen te weigeren. Bij een omruiling van een bestelling wordt de Gebruiker geen nieuwe verwerkingskosten aangerekend. ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT De Gebruiker ontvangt binnen de 24 uur na de bestelling van de Producten of de extra aangekochte Sportuitrusting een Bevestigingsmail met daarin een unieke code. De Gebruiker heeft gedurende 14 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van de levering, het recht om het Foodinvest Callcenter mee te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Indien de Gebruiker van de aankoop van de Producten of de aankoop van de extra aangekochte Sportuitrusting wenst af te zien, dient hij daartoe contact op te nemen met het Foodinvest Callcenter. Ingeval van herroeping van de aankoop van de Producten, zal het recht van de Gebruiker op de gratis Sportuitrusting vervallen en vervalt eveneens het recht om een extra Sportuitrusting aan te kopen. De kosten voor het terugzenden naar Foodinvest van de Producten, en desgevallend de Sportuitrusting indien deze reeds geleverd werd, zullen betaald worden door de Gebruiker. ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID Wanneer een Gebruiker een bestelling plaatst namens een vereniging/onderneming verklaart deze Gebruiker solidair aansprakelijk te zijn samen met de vereniging/onderneming voor de betaling van de bestelling. Foodinvest heeft met betrekking tot de toegang tot het Webadres, het hele bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. Foodinvest kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van derden of van een virus of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aangezien. Foodinvest waarborgt dat de elementen, diensten en functies die ter beschikking van de Gebruiker gesteld worden, indien ze gebruikt worden overeenkomstig de gegeven aanwijzingen, conform zijn aan 4

5 de algemene voorwaarden en dat de software en alle elementen die door Foodinvest gebruikt worden de rechten van derden respecteren en in elk geval wettelijk gebruikt worden. Foodinvest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de Gebruiker zou lijden en die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zou zijn van het gebruik van het Webadres. Foodinvest is evenmin aansprakelijk bij bedrog of grove fout van de Gebruiker. Bovendien kan de Gebruiker evenmin aanspraak maken op enige schadevergoeding in onderstaande gevallen: - verlies inkomsten door de werking of gebrek aan werking van het Webadres; - illegale binnendringing van derden op de web server; - een virus op de webserver of op het Webadres; - tijdelijke panne van het systeem; of - onderbreking van de internetverbinding door een reden die niet te wijten is aan Foodinvest. De Gebruiker aanvaardt dat de elementen en functies op het Webadres kunnen evolueren. Zo kunnen er bepaalde functies verwijderd of toegevoegd worden en heeft Foodinvest het recht om op elk moment en om welke reden dan ook inhoud toe te voegen aan of te schrappen van het Webadres zonder de Gebruiker daarvan op vooraf op de hoogte te brengen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij onderhoud van het Webadres of belangrijke wijzigingen van de diensten of functies. Foodinvest kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade door wijzigingen of tijdelijke onderbreking van de toegang tot het Webadres, voor om het even welke reden. ARTIKEL 9: BESCHERMING PRIVACY Foodinvest behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens van de Gebruiker te verzamelen, meerbepaald indien deze laatste deze persoonsgegevens opgeeft bij het plaatsen van een bestelling of door het gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat wordt verzonden door een internetserver en dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies houden informatie bij over vorige bezoeken van de Gebruiker aan het Webadres. Alle persoonsgegevens zijn bestemd voor gebruik door Foodinvest, met name om aan de Gebruiker gepersonaliseerde aanbiedingen te versturen of om hem op de hoogte te houden van promoties. Die gegevens kunnen eveneens worden doorgegeven aan ondernemingen verbonden met Foodinvest of die tot dezelfde groep behoren alsook aan de Partners van Foodinvest in het kader van deze Actie, die de persoonsgegevens kunnen gebruiken om aan de Gebruiker gepersonaliseerde aanbiedingen te versturen of om hem op de hoogte te houden van promoties. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kan de Gebruiker schrijven naar Foodinvest NV, Rijksweg 6, 2880 Bornem, België (klantendienst), met duidelijke vermelding van zijn gegevens. Het Webadres bevat links naar andere websites die niet toebehoren aan. Foodinvest kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites of instaan voor de gevolgen die het gebruik ervan teweegbrengen. 5

6 De informatie die via het Webadres wordt verspreid, wordt regelmatig vernieuwd en gecontroleerd. Foodinvest kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, of voor virussen die uw computer of andere toebehoren kunnen aantasten. ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOM Alle onderdelen van het Webadres, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. De informatie, logo s, afbeeldingen, merken, modellen, slogans, grafische charters en in het algemeen de advertenties en hun inhoud op het Webadres zijn beschermd door het recht van de intellectuele en/of industriële eigendom. Behalve indien uitdrukkelijk toegestaan door de derden die houder zijn van de betreffende intellectuele of industriële eigendomsrechten en/of Foodinvest, heeft de Gebruiker niet het recht om informatie, logo s, afbeeldingen, merken, modellen, slogans, grafische charters en in het algemeen de advertenties van op het Webadres te wijzigen, kopiëren, huren, verhuren, verkopen of te verdelen. Gebruikers die over een eigen website beschikken op het internet en die, voor persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en het Webadres, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan Foodinvest. ARTIKEL 11: NIETIGHEID De nietigheid of nietigverklaring van één van de clausules van onderhavige voorwaarden door een wijziging van de wet of regelgeving of door een gerechtelijke uitspraak, tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de andere clausules vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden aan. ARTIKEL 12: DUUR De Actie loopt slechts gedurende een beperkte periode, te weten van tot en met Enkel bestellingen waarvan de betaling uiterlijk op werden ontvangen op het rekeningnummer zullen recht geven op de gratis Sportuitrusting. ARTIKEL 13: BEWIJS De geïnformatiseerde registers zullen worden bewaard met degelijke veiligheidsvoorzorgen en zullen als bewijs gelden van de communicaties, de bestellingen en de betalingen tussen de Partijen. ARTIKEL 14: BEHOUD EN ARCHIVERING VAN TRANSACTIES De Bestelbonnen en de facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen op een informatiedrager. ARTIKEL 15: DIVERSE BEPALINGEN 6

7 De door Foodinvest verkochte Producten komen overeen met de beschrijvingen en foto's van het Webadres. Ondanks de nodige voorzorgen, kunnen er echter discrepanties tussen bestaan. Hiervoor kan Foodinvest in geen geval aansprakelijk gesteld worden. Behoudens andersluidende contractuele of wettelijke bepalingen wordt een klacht naar aanleiding van een transactie tussen Foodinvest en de Gebruiker twee weken na levering als laattijdig beschouwd en dus niet meer behandeld. ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT BEVOEGDE HOVEN EN RECHTBANKEN Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie, de niet-nakoming of de uitvoering van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht door de bevoegde hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen. 7

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP Ondernemingsgegevens FJA-OEYEN MOL NV Asstraat 2, 2400 Mol, België info@fja-oeyen.be Tel.: +32 (0)14 31 13 92 Fax: +32 (0)14 31 54 08 Ondernemingsnummer: 0444.678.682

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449. Artikel 1: Algemene bepalingen

Ondernemingsgegevens. C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449. Artikel 1: Algemene bepalingen A LG E M E N E V E R KO O P S V O O R WA A R D E N W E B S H O P C ES T PART Y Ondernemingsgegevens C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449 Artikel 1:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP Binnen de veertien dagen vanaf de dag waarop hij materieel in het bezit komt van het product, heeft de klant-consument het recht de verkoper mee te delen dat hij

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA Deze algemene gebruiks- en online verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing tussen de vennootschap YIEHA NV, met maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT

Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER Exellent IT/Electro hierna "Exellent" genoemd. Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge info@exellent.be Maatschappelijke zetel: Lanckriet NV, Gotevlietstraat

Nadere informatie

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van FestiTent bvba; De partij welke een aankoop doet via FestiTent bvba voor een Evenement;

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van FestiTent bvba; De partij welke een aankoop doet via FestiTent bvba voor een Evenement; Algemene Verkoopsvoorwaarden FestiTent bvba Artikel 1 Definities 1.1 In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd: Afnemer Algemene Verkoopsvoorwaarden Bestelnummer De partij welke een

Nadere informatie

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden Algemene Verkoopsvoorwaarden Hierna tref je onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, BVBA Odette Lunettes, met jou sluiten.

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT

Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER Expert Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge Maatschappelijke zetel: Lanckriet NV, Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge BE 0414.666.585 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROSPECT PACK. - versie van 12 februari 2015-

ALGEMENE VOORWAARDEN PROSPECT PACK. - versie van 12 februari 2015- ALGEMENE VOORWAARDEN PROSPECT PACK - versie van 12 februari 2015- De dienst Prospect Pack (de "Dienst") is een nieuwe commerciële dienst die werd ontwikkeld door bpost, naamloze vennootschap van publiek

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Op de website www.groupon.be worden verschillende diensten door verschillende vennootschappen aangeboden. Om u hierover zo goed mogelijk te informeren en u wegwijs te maken

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Reseller Application Form

Reseller Application Form Reseller Application Form Graag ingevuld document en een kopie van de bedrijfsstatuten terugsturen naar Tech Data Per fax : 02 / 583.86.54 Per post : Tech Data bvba t.a.v. Business Development Assesteenweg

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Billi

Algemene voorwaarden Billi Indien onderhavig contract wordt afgesloten op afstand in de zin van de wet van 21/12/2013 (wetboek economisch recht) betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consument, dan heeft de consument

Nadere informatie

ALGEMENE ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DE BEELDEN VAN NEERGELEGDE JAARREKENINGEN VIA HET INTERNET

ALGEMENE ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DE BEELDEN VAN NEERGELEGDE JAARREKENINGEN VIA HET INTERNET Departement Micro-economische informatie Dienst Balanscentrale de Berlaimontlaan 14-1000 Brussel - BELGIE tel. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: balanscentrale@nbb.be - website: www.nbb.be BTW BE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie In bijlage vindt u de algemene voorwaarden die de registratie, het gebruik en de toegang van de BC/MC Mobiele App en de uitvoering van mobiele betalingstransacties

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF--NL 1. Algemene informatie en aanvaarding 1.1. De site en mobiele applicatie en zijn uitgever De website http://www.checkatwork.be en zijn subdomeinen (hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR)

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Versie 1.1-07 Maart 2015 1. Inleidende bepaling De verkoopsvoorwaarden uitgelijnd in dit document zijn van toepassing op alle commerciële transacties met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op de dienst Belgacom Business Backup Online

Algemene Voorwaarden van toepassing op de dienst Belgacom Business Backup Online Algemene Voorwaarden van toepassing op de dienst Belgacom Business Backup Online 1. Definities 1.1 Gegevens: de gegevens die door de Klant worden geselecteerd om te worden bewaard. 1.2 Software: de Software

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA Algemene voorwaarden UniWeb BVBA versie 2007-10-26 St-Amandsstraat 2, 1853 Strombeek-Bever HRB 646915, BTW: BE 0472.383.367 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV Artikel I. Algemene beschrijving van de diensten De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die inmotiv, vertegenwoordigd in

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1. Definities De koop van de producten van het merk Prada die op afstand tot stand komt via de website www.prada.com (hierna: de Site") is onderworpen aan de volgende Algemene

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder Page 1/8 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie