ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN"

Transcriptie

1 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN INLEIDING ARTIKEL 1 : VOORWERP ARTIKEL 2 : BESTELLING VIA INTERNET OF TELEFOON ARTIKEL 3 : LEVERING ARTIKEL 4 : BETALING VIA OVERSCHRIJVING ARTIKEL 5 : TARIEVEN ARTIKEL 6 : RUIL- EN RETOURZENDINGEN/GARANTIES ARTIKEL 7 : HERROEPINGSRECHT ARTIKEL 8 : AANSPRAKELIJKHEID ARTIKEL 9 : BESCHERMING PRIVACY ARTIKEL 10 : INTELLECTUELE EIGENDOM ARTIKEL 11 : NIETIGHEID ARTIKEL 12 : DUUR ARTIKEL 13 : BEWIJS ARTIKEL 14 : BEHOUD EN ARCHIVERING VAN TRANSACTIES ARTIKEL 15 : DIVERSE BEPALINGEN ARTIKEL 16 : TOEPASSELIJK RECHT BEVOEGDE HOVEN EN RECHTBANKEN INLEIDING Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden worden gesloten tussen Foodinvest NV, met maatschappelijke zetel gelegen te Rijksweg 6, 2880 Bornem, België, ingeschreven in de Kruispuntbank Der Ondernemingen onder het nummer , RPR Mechelen, hierna genoemd Foodinvest, en eenieder die een aankoop wenst te verrichten via het webadres (het Webadres ), hierna genoemd "de Gebruiker". Foodinvest en de Gebruiker worden hierna van tijd tot tijd afzonderlijk de Partij of samen de Partijen genoemd. ARTIKEL 1: VOORWERP Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de online verkoop op Belgisch grondgebied. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de voorwaarden en modaliteiten vast te leggen tussen Foodinvest en de Gebruiker inzake bestelling, betaling, levering en dienstverlening. Deze algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de stappen die nodig zijn bij het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende Partijen. De Partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt geregeld, met uitsluiting van alle andere voorwaarden op de website. Niettegenstaande elk andersluidend beding in de algemene voorwaarden die zouden uitgaan van de Gebruiker, primeren deze algemene verkoopsvoorwaarden steeds op deze van de Gebruiker. ARTIKEL 2: BESTELLING VIA INTERNET OF TELEFOON De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de Producten en de Sportuitrusting online te bestellen via het Webadres of telefonisch via het Foodinvest callcenter, gelegen te 9450 Haaltert, Atomveldstraat 2, bus 3, op het nummer , elke werkdag bereikbaar tussen 8-12u en 13-17u (hierna: het Foodinvest Callcenter ). Per schijf van (BTW inclusief) die de Gebruiker aankoopt uit de lijst van producten vermeld op het Webadres (hierna: de Producten ) door het invullen en elektronisch versturen van de bestelbon (hierna: 1

2 de Bestelbon) of na telefonische bestelling via het Foodinvest Callcenter, ontvangt de Gebruiker gratis een volledige set sportuitrusting die bestaat uit 14 voetbaltruitjes, 14 voetbalshorts, 14 paar voetbalsokken alsook 1 keepertruitje, 1 keepershort en 1 paar keepersokken (hierna: de Sportuitrusting). De Gebruiker kan op het Webadres of telefonisch de maten en kleuren van de Sportuitrusting bepalen (hierna: de Actie ). Foodinvest werkt voor de Actie samen met Jartazi, Het Nieuwsblad, Hyundai en Exqi Sport (hierna: de Partners ). De Sportuitrusting is bedrukt met de logo s van Foodinvest en de Partners. De Gebruiker kan per schijf van (BTW inclusief) éénmalig een extra Sportuitrusting bestellen voor de prijs van 240,79 (BTW inclusief). Op de voorkant van de voetbaltruitjes van de gratis bekomen en/of extra aangekochte Sportuitrusting kan - tegen betaling - een extra clubkenteken of sponsorlogo worden opgenomen naar keuze van de Gebruiker met dien verstande dat alle 14 voetbaltruitjes en het keeperstruitje met hetzelfde extra kenteken of logo zullen bedrukt worden. Voor de prijs en de modaliteiten dient contact genomen te worden met het Foodinvest Callcenter. De prijs voor het extra logo dient betaald te worden bovenop de prijs van de bestelde Producten. Voor alle vragen omtrent de bestelling kan de Gebruiker zich wenden tot het Foodinvest Callcenter. De online bestelling kan pas worden verwerkt nadat de Gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zo ook van de prijzen (cfr. artikel 5) en de beschrijving van het te koop aangeboden Product. Binnen de 24 uur nadat de bestelling werd ontvangen, ontvangt de Gebruiker een ter bevestiging van de bestelling op het adres dat de Gebruiker heeft opgegeven (hierna: de Bevestigingsmail ). ARTIKEL 3: LEVERING De datum van de levering wordt telefonisch bevestigd aan de Gebruiker door het Foodinvest Callcenter. De Producten worden geleverd op het adres van de club aangegeven door de Gebruiker in de Bestelbon, met dien verstande dat de levering uitsluitend gebeurt binnen het grondgebied van België. Indien de levering op een ander adres in België dient te gebeuren dient hiervoor contact opgenomen te worden met het Foodinvest Callcenter. De Gebruiker verklaart uitdrukkelijk akkoord te zijn dat de Producten niet zullen geleverd worden binnen dertig dagen na de dag volgend op de bestelling van de Producten maar dat de levering zal gebeuren net voor de aanvang van het voetbalseizoen, te weten uiterlijk voor De levering van de gratis Sportuitrusting en desgevallend van de extra aangekochte Sportuitrusting gebeurt afzonderlijk eveneens op het adres van de club aangegeven door de Gebruiker in de Bestelbon.,. Indien de levering op een ander adres in België dient te gebeuren dient hiervoor contact opgenomen te worden met het Foodinvest Callcenter. De Gebruiker verklaart uitdrukkelijk akkoord te zijn dat de Sportuitrusting niet zal geleverd worden binnen dertig dagen na de dag volgend op de bestelling van de Sportuitrusting, maar dat deze levering zal gebeuren voor de aanvang van het voetbalseizoen, te weten uiterlijk vóór

3 Elk probleem dat verband houdt met de geleverde Producten of Sportuitrusting (bijvoorbeeld in geval van beschadiging of gebrek aan Producten of Sportuitrusting of levering van een verkeerde hoeveelheid) dient binnen twee werkdagen na ontvangst gemeld te worden aan het Foodinvest Callcenter. De betrokken Producten die beschadigd of gebrekkig zijn dienen te worden teruggestuurd naar Foodinvest T-Shirt Actie te 2880 Bornem, Rijksweg 6. De betrokken Sportuitrustingen die beschadigd of gebrekkig zijn dienen te worden teruggestuurd naar het Foodinvest Callcenter te 9450 Haaltert, Atomveldstraat 2, bus 3, binnen de 14 dagen na levering. Met betrekking tot beschadigde of gebrekkige Producten moet er een omruiling of een terugbetaling aangevraagd worden. Bij terugbetaling van de Producten vervalt het recht op de gratis Sportuitrusting en vervalt eveneens het recht om tegen betaling éénmalig een extra Sportuitrusting aan te kopen. ARTIKEL 4: BETALING VIA OVERSCHRIJVING Betaling van de Producten evenals desgevallend de betaling van de extra aangekochte Sportuitrusting gebeurt via overschrijving op rekeningnummer ING (IBAN: BE , BIC: BBRUBEBB), met vermelding van de unieke code die vermeld staat in de Bevestigingsmail die de Gebruiker ontvangt na het plaatsen van zijn bestelling. De bestelling van de Producten en de extra aangekochte Sportuitrusting is pas definitief na ontvangst van de verkoopprijs op voormeld rekeningnummer op naam van Foodinvest. Indien de verkoopprijs niet binnen de 7 dagen na het ontvangen van de Bevestigingsmail op voormeld rekeningnummer werd ontvangen, zal de bestelling van de Producten en desgevallend de extra aangekochte Sportuitrusting geannuleerd worden en vervalt bijgevolg eveneens het recht op de gratis Sportuitrusting. In elk geval dient voor bestellingen die aan het einde van de looptijd van de Actie gebeuren, de verkoopprijs uiterlijk op op voormeld rekeningnummer gestort te zijn opdat de bestelling definitief zou zijn. Enige betalingen na deze datum zullen teruggestort worden en de bestellingen zullen als onbestaande worden beschouwd. ARTIKEL 5: TARIEVEN De prijzen van de Producten zoals aangegeven op de Bestelbon zijn geldig van tot en met Foodinvest behoudt zich evenwel het recht voor om deze prijzen aan te passen in geval van een eventuele wijziging van de BTW-tarieven en ingeval van menselijke fout. ARTIKEL 6: RUIL- EN RETOURZENDINGEN/GARANTIES Indien een Product of een extra aangekochte Sportuitrusting niet voldoet, dient er contact opgenomen te worden met het Foodinvest Callcenter en verbindt Foodinvest zich ertoe het Product of de extra aangekochte Sportuitrusting te ruilen of terug te betalen. Het Product en/of de extra aangekochte Sportuitrusting dient in zijn oorspronkelijke verpakking teruggestuurd te worden naar Foodinvest en de reden voor terugzending moet duidelijk vermeld worden. De Gebruiker dient eveneens aan te geven of hij kiest voor omruiling of terugbetaling van de teruggezonden items. Bij terugbetaling van Producten vervalt het recht op de gratis Sportuitrusting evenals het recht om een extra Sportuitrusting aan te kopen. Indien een gratis verkregen Sportuitrusting niet voldoet, dient er eveneens contact opgenomen te worden met het Foodinvest Callcenter en wordt de Sportuitrusting omgeruild. De Sportuitrusting dient in zijn 3

4 oorspronkelijke verpakking gestuurd te worden binnen de 14 dagen na levering naar het Foodinvest Callcenter (t.a.v. Foodinvest T-Shirt Actie, 9450 Haaltert, Atomveldstraat 2, bus 3) en de reden voor terugzending moet duidelijk vermeld worden. De Gebruiker dient de verzending voldoende te frankeren en een retourbewijs aan te vragen in het postkantoor. Foodinvest is niet aansprakelijk voor enige degradatie van een Sportuitrusting of een gedeelte daarvan door onaangepast gebruik of door ongeval, brand, vochtigheid of een andere gebeurtenis buiten de wil van Foodinvest. Iedere terugzending van Producten dient te gebeuren binnen de 14 dagen na levering ter attentie van Foodinvest, Rijksweg 6, 2880 Bornem, België. De Gebruiker dient de verzending voldoende te frankeren en een retourbewijs aan te vragen in het postkantoor. Beschadigde of geopende Producten kunnen niet worden teruggestuurd. Bij overmatige terugzendingen behoudt Foodinvest zich het recht voor om nieuwe bestellingen te weigeren. Bij een omruiling van een bestelling wordt de Gebruiker geen nieuwe verwerkingskosten aangerekend. ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT De Gebruiker ontvangt binnen de 24 uur na de bestelling van de Producten of de extra aangekochte Sportuitrusting een Bevestigingsmail met daarin een unieke code. De Gebruiker heeft gedurende 14 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van de levering, het recht om het Foodinvest Callcenter mee te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Indien de Gebruiker van de aankoop van de Producten of de aankoop van de extra aangekochte Sportuitrusting wenst af te zien, dient hij daartoe contact op te nemen met het Foodinvest Callcenter. Ingeval van herroeping van de aankoop van de Producten, zal het recht van de Gebruiker op de gratis Sportuitrusting vervallen en vervalt eveneens het recht om een extra Sportuitrusting aan te kopen. De kosten voor het terugzenden naar Foodinvest van de Producten, en desgevallend de Sportuitrusting indien deze reeds geleverd werd, zullen betaald worden door de Gebruiker. ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID Wanneer een Gebruiker een bestelling plaatst namens een vereniging/onderneming verklaart deze Gebruiker solidair aansprakelijk te zijn samen met de vereniging/onderneming voor de betaling van de bestelling. Foodinvest heeft met betrekking tot de toegang tot het Webadres, het hele bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. Foodinvest kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van derden of van een virus of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aangezien. Foodinvest waarborgt dat de elementen, diensten en functies die ter beschikking van de Gebruiker gesteld worden, indien ze gebruikt worden overeenkomstig de gegeven aanwijzingen, conform zijn aan 4

5 de algemene voorwaarden en dat de software en alle elementen die door Foodinvest gebruikt worden de rechten van derden respecteren en in elk geval wettelijk gebruikt worden. Foodinvest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de Gebruiker zou lijden en die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zou zijn van het gebruik van het Webadres. Foodinvest is evenmin aansprakelijk bij bedrog of grove fout van de Gebruiker. Bovendien kan de Gebruiker evenmin aanspraak maken op enige schadevergoeding in onderstaande gevallen: - verlies inkomsten door de werking of gebrek aan werking van het Webadres; - illegale binnendringing van derden op de web server; - een virus op de webserver of op het Webadres; - tijdelijke panne van het systeem; of - onderbreking van de internetverbinding door een reden die niet te wijten is aan Foodinvest. De Gebruiker aanvaardt dat de elementen en functies op het Webadres kunnen evolueren. Zo kunnen er bepaalde functies verwijderd of toegevoegd worden en heeft Foodinvest het recht om op elk moment en om welke reden dan ook inhoud toe te voegen aan of te schrappen van het Webadres zonder de Gebruiker daarvan op vooraf op de hoogte te brengen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij onderhoud van het Webadres of belangrijke wijzigingen van de diensten of functies. Foodinvest kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade door wijzigingen of tijdelijke onderbreking van de toegang tot het Webadres, voor om het even welke reden. ARTIKEL 9: BESCHERMING PRIVACY Foodinvest behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens van de Gebruiker te verzamelen, meerbepaald indien deze laatste deze persoonsgegevens opgeeft bij het plaatsen van een bestelling of door het gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat wordt verzonden door een internetserver en dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies houden informatie bij over vorige bezoeken van de Gebruiker aan het Webadres. Alle persoonsgegevens zijn bestemd voor gebruik door Foodinvest, met name om aan de Gebruiker gepersonaliseerde aanbiedingen te versturen of om hem op de hoogte te houden van promoties. Die gegevens kunnen eveneens worden doorgegeven aan ondernemingen verbonden met Foodinvest of die tot dezelfde groep behoren alsook aan de Partners van Foodinvest in het kader van deze Actie, die de persoonsgegevens kunnen gebruiken om aan de Gebruiker gepersonaliseerde aanbiedingen te versturen of om hem op de hoogte te houden van promoties. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kan de Gebruiker schrijven naar Foodinvest NV, Rijksweg 6, 2880 Bornem, België (klantendienst), met duidelijke vermelding van zijn gegevens. Het Webadres bevat links naar andere websites die niet toebehoren aan. Foodinvest kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites of instaan voor de gevolgen die het gebruik ervan teweegbrengen. 5

6 De informatie die via het Webadres wordt verspreid, wordt regelmatig vernieuwd en gecontroleerd. Foodinvest kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, of voor virussen die uw computer of andere toebehoren kunnen aantasten. ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOM Alle onderdelen van het Webadres, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. De informatie, logo s, afbeeldingen, merken, modellen, slogans, grafische charters en in het algemeen de advertenties en hun inhoud op het Webadres zijn beschermd door het recht van de intellectuele en/of industriële eigendom. Behalve indien uitdrukkelijk toegestaan door de derden die houder zijn van de betreffende intellectuele of industriële eigendomsrechten en/of Foodinvest, heeft de Gebruiker niet het recht om informatie, logo s, afbeeldingen, merken, modellen, slogans, grafische charters en in het algemeen de advertenties van op het Webadres te wijzigen, kopiëren, huren, verhuren, verkopen of te verdelen. Gebruikers die over een eigen website beschikken op het internet en die, voor persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en het Webadres, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan Foodinvest. ARTIKEL 11: NIETIGHEID De nietigheid of nietigverklaring van één van de clausules van onderhavige voorwaarden door een wijziging van de wet of regelgeving of door een gerechtelijke uitspraak, tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de andere clausules vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden aan. ARTIKEL 12: DUUR De Actie loopt slechts gedurende een beperkte periode, te weten van tot en met Enkel bestellingen waarvan de betaling uiterlijk op werden ontvangen op het rekeningnummer zullen recht geven op de gratis Sportuitrusting. ARTIKEL 13: BEWIJS De geïnformatiseerde registers zullen worden bewaard met degelijke veiligheidsvoorzorgen en zullen als bewijs gelden van de communicaties, de bestellingen en de betalingen tussen de Partijen. ARTIKEL 14: BEHOUD EN ARCHIVERING VAN TRANSACTIES De Bestelbonnen en de facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen op een informatiedrager. ARTIKEL 15: DIVERSE BEPALINGEN 6

7 De door Foodinvest verkochte Producten komen overeen met de beschrijvingen en foto's van het Webadres. Ondanks de nodige voorzorgen, kunnen er echter discrepanties tussen bestaan. Hiervoor kan Foodinvest in geen geval aansprakelijk gesteld worden. Behoudens andersluidende contractuele of wettelijke bepalingen wordt een klacht naar aanleiding van een transactie tussen Foodinvest en de Gebruiker twee weken na levering als laattijdig beschouwd en dus niet meer behandeld. ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT BEVOEGDE HOVEN EN RECHTBANKEN Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie, de niet-nakoming of de uitvoering van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht door de bevoegde hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen. 7

EN PRIJZEN TIES. worden

EN PRIJZEN TIES. worden www.cycleandsportswear.eu Algemene on-line verkoopsvoorwaarden > INLEIDING > ARTIKEL 1 : VOORWERP > ARTIKEL 2 : TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST > ARTIKEL 3 : LEVERING > ARTIKEL 4 : BETAALWIJZEN > ARTIKEL

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Algemene voorwaarden 1. Algemeen De producten die worden aangekocht via www.therubz-shop.be zijn onderworpen aan de verkoopsvoorwaarden van Pas de Deux BVBA met ondernemingsnummer BE 0443.623.263 en maatschappelijke

Nadere informatie

2.2 De verkoper zal de bestelling van de koper echter slechts kunnen weigeren in één van de volgende gevallen:

2.2 De verkoper zal de bestelling van de koper echter slechts kunnen weigeren in één van de volgende gevallen: Algemene verkoopvoorwaarden 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de Voorwaarden ) zijn van toepassing op elke bestelling van producten Lakebos die via de Lakebos webwinkel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Inhoud Voorwoord... 2 Artikel 1: Algemene bepalingen... 2 Artikel 2: Prijs... 3 Artikel 3: Aanbod... 3 Artikel 4: Online aankopen... 4 Artikel 5: Klachten... 5 Artikel 6: Garantie...

Nadere informatie

Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden door de begunstigde

Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden door de begunstigde Aanhef De volledige website www.newbusiness.be is eigendom van de vennootschap MADE IN BELGIUM bvba, samen met alle bijhorende rechten; voor elke (volledige of gedeeltelijke) reproductie is systematisch

Nadere informatie

Wij zijn Cosy Cat (BVBA Makali ) Stoofstraat Zottegem BTW Tel : 0497/

Wij zijn Cosy Cat (BVBA Makali ) Stoofstraat Zottegem BTW Tel : 0497/ 1. Identiteit van de verkoper / algemeen Wij zijn Cosy Cat (BVBA Makali ) Stoofstraat 2 9620 Zottegem info@cosycat.be BTW 0810 535 859 Tel : 0497/ 54 78 13 Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP Ondernemingsgegevens ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP CAVES LENOIR ABDIS AGNESSTRAAT 2, 8510 MARKE info@caveslenoir.be 056/44.40.95 0497/45.28.39 BE 0543.766.855 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Identiteit van de ondernemer Handelsnaam: FunandPleasure Vennootschapsnaam: Sprince Comm.V Btw nr.: BE 0670.986.018 Maatschappelijke zetel: Veeweidestraat 71, 1070 Anderlecht Contact: info@funandpleasure.be

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door. Het plaatsen van een bestelling op de website van leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. behoudt zich het

Nadere informatie

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper. Artikel 1: Algemene verkoopsvoorwaarden / Algemene bepalingen De elektronische webwinkel van Automaterialen Timmermans, een NV met maatschappelijke zetel te 3920 - LOMMEL (België), BTWNR. BE0471853629,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan SON bvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP E-COMMERCE

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP E-COMMERCE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP E-COMMERCE De consument heeft het recht aan Naturazone BVBA mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen

Nadere informatie

14. Privacy policy: Wood'n Tie heeft als enige toegang tot de door u verstrekte informatie en zal de informatie enkel 4/5

14. Privacy policy: Wood'n Tie heeft als enige toegang tot de door u verstrekte informatie en zal de informatie enkel 4/5 1.Inleiding: Onderhavige voorwaarden worden enerzijds gesloten door Wood'n Tie, ondernemingsnummer 0666.413.259, met zetel te 8400 Oostende, Olmenlaan 9, en anderzijds door eenieder die een aankoop wenst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden Deze website wordt beheerd door Tickoweb bvba. Door deze website te bezoeken of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van het online verkoops- en privacybeleid van Tickoweb,

Nadere informatie

Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden. Algemene voorwaarden Deco-Garden.be webshop 1. Algemeen Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van de éénmanszaak Jan Vandevelde met ondernemingsnummer 0519.748.170 en maatschappelijke

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK»

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» 1 De Organisator De «CATSAN Smart Pack» wedstrijd (de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door Mars Belgium NV, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer Luxdeco, handelsnaam toebehorende aan de bvba Maxideco. Brusselsesteenweg 389/102 2800 Mechelen BTW BE 476867836 Telefoon 0489/777712 Email

Nadere informatie

A LGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

A LGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP A LGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP Ondernemingsgegevens quelbordel Begijnenstraat 31, 2800, Mechelen info@quelbordel-design.be 0485 06 67 14 Ondernemersnummer: 0652.935.407 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP Ondernemingsgegevens FJA-OEYEN MOL NV Asstraat 2, 2400 Mol, België info@fja-oeyen.be Tel.: +32 (0)14 31 13 92 Fax: +32 (0)14 31 54 08 Ondernemingsnummer: 0444.678.682

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden Korte samenvatting Wanneer je een bestelling plaatst bij Napro/Asal, ga je akkoord met de Algemene verkoopsvoorwaarden Controleer het product en de verpakking bij levering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU

Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Laatste aanpassing: 09 april 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling Artikel

Nadere informatie

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie.

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. Algemene voorwaarden Ondernemingsgegevens Verhaeghe Solutions BVBA Posterijlaan 23 8740 Pittem (België) BTW BE0508.994.533 RPR Gent afdeling Brugge info@verhaeghe.be Tel. +32 51 46 62 50 Gebruikte merknaam:

Nadere informatie

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Thuisdecor

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Thuisdecor Artikel 1: Algemene bepalingen De electronische webwinkel van Thuisdecor een BVBA met maatschappelijke zetel te Mol (België), Ginderbroek 25, BTW BE 0847.952.224 (hierna Thuisdecor) biedt haar klanten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE 1. Definities Voor doeleinden van deze algemene voorwaarden inzake dienstverlening en gebruik van de website (de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel

Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel 1. Definities en identiteit 1.1 Onder Anne Sara wordt verstaan; De eenmanszaak Anne Sara gevestigd te (2652JP) Berkel en Rodenrijs, aan de Ijmeerstraat 139, geregistreerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Van toepassing op de Bestellingen en het gebruik van de Website.

Algemene Voorwaarden. Van toepassing op de Bestellingen en het gebruik van de Website. Algemene Voorwaarden Van toepassing op de Bestellingen en het gebruik van de Website. Puurs, Antwerpen. 28 september 2016 Inhoud Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Algemeen... 2 Artikel 3 Vorm en inhoud

Nadere informatie

Sandra de Bock betreft een onderneming natuurlijke persoon, KBO nummer , gevestigd te 2491 Olmen, Oosthamsesteenweg 79.

Sandra de Bock betreft een onderneming natuurlijke persoon, KBO nummer , gevestigd te 2491 Olmen, Oosthamsesteenweg 79. Algemene (verkoops)voorwaarden 1. Toepassingsgebied Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webwinkel beschikbaar op www.hetkadopaleisje.be,

Nadere informatie

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. 1. ONDERNEMINGSGEGEVENS Health & Beauty by Jolien info@healthandbeautybyjolien.be 2. ALGEMENE BEPALINGEN Health & Beauty by Jolien, de elektronische webwinkel van Jolien Claeyé, biedt haar klanten de mogelijkheid

Nadere informatie

1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door

1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door Algemene voorwaarden 1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door B.V.B.A. DK2000 NEW onder de naam Gordijnen Op Maat met btw nr: 0833.580.584 en maatschappelijke zetel

Nadere informatie

De Klant heeft de mogelijkheid om online te bestellen via bestelnummers vermeld op de Site.

De Klant heeft de mogelijkheid om online te bestellen via bestelnummers vermeld op de Site. Algemene voorwaarden online verkoop BOSCH 1. Inleiding Deze algemene voorwaarden worden enerzijds gesloten tussen de N.V. BSH Home Appliances, met maatschappelijke zetel te 1090 Brussel, Laarbeeklaan 74

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

De bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze diensten zijn omschreven in deze gebruikersovereenkomst.

De bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze diensten zijn omschreven in deze gebruikersovereenkomst. Algemene voorwaarden 1. Algemene bepalingen De diensten op deze website worden aangeboden door CHALK PAINT SHOP, maatschappelijke zetel Zilverberklaan 58, 9032 WONDELGEM (ondernemingsnummer: BE 0552 941

Nadere informatie

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSITE & WEBSHOP. De consument heeft het recht aan Schoenen MAGGY mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Ondernemingsgegevens Naam ondernemer: Vanhoutteghem BVBA Handelend onder de naam/namen: - Youngwatch Vestigingsadres: Dampoortstraat 1, 9000 Gent, België Telefoonnummer: +32 (0) 9

Nadere informatie

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Artikel 1: Algemene bepalingen

Ondernemingsgegevens. Artikel 1: Algemene bepalingen A LG E M E N E V E R KO O P S V O O R WA A R D E N W E B S H O P JU W E L E NBELL O V I S O B2C Ondernemingsgegevens Belloviso Lombardi Sandrina Juwelen Belloviso Sint-Hubertstraat 227, 9800 Deinze webshop@juwelenbelloviso.be

Nadere informatie

1. Algemeen NOVY Klant Partijen Producten Site 2. Voorwerp

1. Algemeen NOVY Klant Partijen Producten Site 2. Voorwerp WEBSHOP U kan op onze Novy webshop terecht om online accessoires en onderdelen (vetfilters, recirculatiefilters, onderhoudsproducten en een afstandsbediening) voor uw Novy dampkap te bestellen. Wij waarderen

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden - Schoenen Verduyn 2017

Verkoopsvoorwaarden - Schoenen Verduyn 2017 Verkoopsvoorwaarden - Schoenen Verduyn 2017 De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van het motief binnen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden online verkoop Silhouettewinkel.com

Algemene Voorwaarden online verkoop Silhouettewinkel.com Algemene Voorwaarden online verkoop Silhouettewinkel.com De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt

Nadere informatie

A LGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

A LGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN A LGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Ondernemingsgegevens Pauwels Schoenen bvba Turnhoutsebaan 336-340 2970 Schilde België e- mail: webshop@pauwelsschoenen.be T.: +32 3 383 08 27 Ondernemingsnr.: 0424.980.457

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Voorwaarden en privacy

Voorwaarden en privacy Voorwaarden en privacy De consument heeft het recht aan GOTRON BVBA mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag

Nadere informatie

Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven.

Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan Markarino bvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE

ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE Artikel 1 Algemene informatie De VANG ATTRAPEZ CASHBACK ACTIE (hierna de Actie ) wordt georganiseerd door TP Vision Belgium N.V., gevestigd te Tweestationsstraat

Nadere informatie

Algemene on-line verkoopsvoorwaarden

Algemene on-line verkoopsvoorwaarden Een profiel aanmaken: U kan een profiel aanmaken door hier te klikken. Nadat u een profiel aangemaakt hebt, zal u een klantennummer ontvangen. Belangrijk: U zal doorverwezen worden naar een in te vullen

Nadere informatie

DiaDeemShop adres: Kamer van Koophandel nummer: BTW nummer:

DiaDeemShop  adres: Kamer van Koophandel nummer: BTW nummer: DiaDeemShop E-mailadres: diadeemshop@hotmail.com Kamer van Koophandel nummer: 68859538 BTW nummer: Algemeen De algemene voorwaarden van DiaDeemShop zijn van toepassing op alle bestellingen die door de

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden Ondernemingsgegevens MAELSTROM BVBA 2300 Turnhout 014 41 39 28 BTW BE 0464 263 774 RPR Turnhout Artikel 1: Algemene bepalingen Akademia.be, de e-commerce website van Maelstrom

Nadere informatie

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Op deze pagina vindt men alle juridische voorwaarden voor het gebruik van de webshop www.jimmychew.be. Bij onduidelijkheid kan de klant contact nemen met onze klantenservice: info@jimmychew.be 1. Algemeen

Nadere informatie

DE CLERCK COMPANY BVBA

DE CLERCK COMPANY BVBA Algemene voorwaarden 1. Toepassingsgebied Deze Algemene Voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden ) bepalen de rechten en plichten van de partijen bij verkoop van producten (hierna de Producten ) via

Nadere informatie

â œwebshop - pro-futbol.beâ : de website van de eenmanszaak HO Soccer Belux waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.

â œwebshop - pro-futbol.beâ : de website van de eenmanszaak HO Soccer Belux waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten. Bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door HO Soccer Belux via haar webwinkel "pro-futbol.be".â Het plaatsen van een bestelling op de website van pro-futbol

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie.

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP Ondernemingsgegevens Alnor-FPS NV BE0443.189.535 info@fps.be 09 210 50 50 Artikel 1: Algemene bepalingen De elektronische webwinkel van Alnor-FPS, een nv met maatschappelijke

Nadere informatie

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN In deze Algemene Voorwaarden, verwijzen de termen "BON BON! "wij", "ons" of "onze" naar BON BON! BVBA. BON BON! is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Toepassing. Betreffende de website van de handelszaak: Karo schoenen & lederwaren het bezoek en het gebruik ervan en de online en afstandsverkoop die er uit voortvloeit. Zowel Schoenen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP B2C

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP B2C ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP B2C Ondernemingsgegevens Bikesolutions Coudeveldt 17 8490 Varsenare info@bikesolutions.be 0032/496 170 770 BE0806.921.323 Eenmanszaak Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 26.12.2014 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) zijn van toepassing op alle Bestellingen en Contracten die zijn afgesloten of die zullen afgesloten worden door TraKKs, hierna

Nadere informatie

Telefoon: Website:

Telefoon: Website: De verkoper Charlie and the Party Factory- NV VDV HOLDINGS LLA, met maatschappelijke zetel Leiehoek 3, 9800 Deinze, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0463.136.891.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden New Dimension S.A. Page 1 Algemene Voorwaarden 1. Algemene informatie... 2 2. Juridische informatie... 2 3. Toepassingsgebied van deze overeenkomst... 2 4. Beperking van de aansprakelijkheid... 3 Beperkte

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten 1. Algemeen Door bij FotoVakPrintNaarden een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van FotoVakPrintNaarden akkoord gaat. FotoVakPrintNaarden heeft het

Nadere informatie

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig. 1 Algemene voorwaarden uitgeverij Orthofyto Media 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en dienst of overeenkomst van Orthofyto Media. Afwijkingen

Nadere informatie

DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN

DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN Verantwoordelijke uitgever Therabel Pharma s.a. Egide Van Ophemstraat 108 1180 Brussel Ondernemingsnummer: 0836.259.962 Tel. 00 32 (0)2 370 46 11 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE Voor een goed begrip van onderhavige Gebruiksvoorwaarden van de Website (hierna Gebruiksvoorwaarden genoemd) gelden dezelfde definities zoals bepaald in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.bloemschikshop.com - versie 2.0 - geldig vanaf 20 december 2009 (Hiermee komen de vorige Algemene Voorwaarden te vervallen)

Algemene voorwaarden www.bloemschikshop.com - versie 2.0 - geldig vanaf 20 december 2009 (Hiermee komen de vorige Algemene Voorwaarden te vervallen) Algemene voorwaarden www.bloemschikshop.com - versie 2.0 - geldig vanaf 20 december 2009 (Hiermee komen de vorige Algemene Voorwaarden te vervallen) Toepassingsgebied van deze Algemene voorwaarden 1 De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PoopyPets

Algemene Voorwaarden PoopyPets Algemene Voorwaarden PoopyPets In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen 14 dagen af

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

PROSUM BVBA. de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument

PROSUM BVBA. de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument PROSUM BVBA Dorpsstraat 146/21 8300 Knokke-Heist T +32 (0) 486 886645 mike.strubbe@prosum.be www.prosum.be ING 363 0928110 54 IBAN: BE42 3630 9281 1054 BIC: BBRU BE BB BTW BE 0838 934 786 Prosum Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de online winkel van Tea, Love & Wine (hierna

Nadere informatie

ONDERNEMINGSGEGEVENS ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 2: PRIJS ARTIKEL 3: AANBOD. Katrien De Smet (S-tof naaiatelier)

ONDERNEMINGSGEGEVENS ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 2: PRIJS ARTIKEL 3: AANBOD. Katrien De Smet (S-tof naaiatelier) ONDERNEMINGSGEGEVENS Katrien De Smet (S-tof naaiatelier) Antwerpsesteenweg 171, 2950 Kapellen BE 0534 704 184 katrien@stofnaaiatelier.be +32 (0)470 / 41.26.06 ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN De elektronische

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan Serdaco BVBA mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen

Nadere informatie

Spelreglement. "Pink & Blue"

Spelreglement. Pink & Blue Spelreglement "Pink & Blue" ARTIKEL 1 ORGANISATOR BIC Belgium B.V.B.A, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 124.235.677,22, ingeschreven in het handelsregister van

Nadere informatie

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie.

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. Ondernemingsgegevens Americancarpartner eenmanszaak Elsterweg 83 3770 Riemst BTW: BE0507.969.994 info@americancarpartner.nl Artikel 1: Algemene bepalingen De electronische webwinkel van Americancarpartner

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE ON-LINE VERKOOPSVOORWARDEN

ALGEMENE ON-LINE VERKOOPSVOORWARDEN ALGEMENE ON-LINE VERKOOPSVOORWARDEN > INLEIDING > ARTIKEL 1: VOORWERP > ARTIKEL 2: BESTELLING > ARTIKEL 3: LEVERING > ARTIKEL 4: BETAALWIJZEN > ARTIKEL 5: TARIEVEN/RECUPELBIJDRAGE > ARTIKEL 6: RECHT TOT

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemeen. 2. Prijzen en aanbiedingen. 3. Levering en reclamaties

Algemene voorwaarden. 1. Algemeen. 2. Prijzen en aanbiedingen. 3. Levering en reclamaties Algemene voorwaarden 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de webwinkels van EVF Projects. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Overeenkomst

Algemene Voorwaarden. 1. Overeenkomst Algemene Voorwaarden Hieronder staan de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Modernity webwinkel, kantooradres Baanrots 31 5282 GB te Boxtel, emailadres: info@modernity.nl, website www.modernity.nl

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

ALGEMENE ON-LINE VERKOOPSVOORWARDEN

ALGEMENE ON-LINE VERKOOPSVOORWARDEN ALGEMENE ON-LINE VERKOOPSVOORWARDEN > INLEIDING > ARTIKEL 1: VOORWERP > ARTIKEL 2: BESTELLING > ARTIKEL 3: LEVERING > ARTIKEL 4: BETAALWIJZEN > ARTIKEL 5: TARIEVEN/RECUPELBIJDRAGE > ARTIKEL 6: RETOUR/OMRUILING/GARANTIES

Nadere informatie

Artikel 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Algemene bepalingen ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP Ondernemingsgegevens: Eden: homemade and natural products Verantwoordelijke: Wim De Maertelaere 8020 Oostkamp Btw-nummer: BE0630.897.304 www.edenproducts.be info@edenproducts.be

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Orange Online Shop

Algemene voorwaarden. Orange Online Shop Algemene voorwaarden Orange Online Shop 06/2017 1. Algemeen 1.1. Orange Belgium nv (nr van de kruispuntbank van ondernemingen 0456.810.810), een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449. Artikel 1: Algemene bepalingen

Ondernemingsgegevens. C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449. Artikel 1: Algemene bepalingen A LG E M E N E V E R KO O P S V O O R WA A R D E N W E B S H O P C ES T PART Y Ondernemingsgegevens C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449 Artikel 1:

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Across4/DeGriekseWinkel handelend onder de handelsnaam De Griekse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Laatste wijziging: maandag 18 maart 2013, 11u30 UTC

Algemene voorwaarden Laatste wijziging: maandag 18 maart 2013, 11u30 UTC Algemene voorwaarden Laatste wijziging: maandag 18 maart 2013, 11u30 UTC De Consument heeft het recht aan Goedkoopsteband.be BVBA mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor internetverkoop via de Avance Webshop

Algemene voorwaarden voor internetverkoop via de Avance Webshop Algemene voorwaarden voor internetverkoop via de Avance Webshop Algemeen Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van artikelen via de website van Avance (Euro Shoe Group nv, Lochtemanweg

Nadere informatie

Vertrouwelijkheidsbeleid

Vertrouwelijkheidsbeleid Vertrouwelijkheidsbeleid Planet Parfum respecteert en beschermt je privéleven. Daarom stellen wij je dit vertrouwelijkheidscharter ter beschikking zodat je op onze e-shop een positieve ervaring beleeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Alle producten door Myrwatches aangeboden zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven.

Alle producten door Myrwatches aangeboden zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Alle producten door Myrwatches aangeboden zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Inleiding: Belangrijke opmerking: De gebruiker wordt verzocht onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT WEDSTRIJD VADERDAG

WEDSTRIJDREGLEMENT WEDSTRIJD VADERDAG WEDSTRIJDREGLEMENT WEDSTRIJD VADERDAG De N.V. ICI PARIS XL (hierna: Organisator ), met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 499 (België) en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden. Artikel 1 : Algemene bepalingen

Verkoopsvoorwaarden. Artikel 1 : Algemene bepalingen Verkoopsvoorwaarden 2Cozy Home Lifestyle Gebroeders van Raemdoncklaan 83 BTW BE0841.737.393 2650 Edegem info@homelifestyle2cozy.be Tel +32 (0)485.58.92.06 Artikel 1 : Algemene bepalingen De electronische

Nadere informatie