ST AA TSABSOLUTISME IN HET ROMEINSCHE RIJK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ST AA TSABSOLUTISME IN HET ROMEINSCHE RIJK"

Transcriptie

1 ST AA TSABSOLUTISME IN HET ROMEINSCHE RIJK DOOR PROF. DR. A. SIZOO. Niet zelden hoort men in onze dagen de opmerking maken, dat het tijdperk, waarin wij leven, in verschillende opzichten een treffende overeenkomst vertoont met de periode, waarin het Romeinsche rijk ten ondergang neigde. We zouden dan, evenals de Romeinen in de eerste eeuwen onzer jaartelling, leven in een tijd, waarin een overvoede beschaving door allerlei degeneratieve elementen bezig is zichzelf te gronde te richten. Zonder twijfel zijn er inderdaad tal van punten van vergelijking aan te wijzen, al vergeet men maar al te vaak, dat gelijkheid van verschijnsel niet steeds gepaard gaat met gelijkheid van de oorzaken en werkingen, die het verschijnsel hebben te voorschijn geroepen. De oude maatschappij was sociaal en economisch zoo geheel anders opgebouwd, de oude staat in al zijn onderdeelen zoo geheel anders georganiseerd, trouwens historisch zoo geheel anders geworden, dan de onze, het geestelijk leven, gesproten uit Grieksch-Romeinschen kiem, maar in den keizertijd beïnvloed door de gedachtenwereld van talrijke vreemde natiën, vertoonde een karakter, dat aan den aard van het moderne denken zoo vreemd is, dat wie dieper in dit alles doordringt steeds meer geneigd is van vergelijking af te zien. En toch kan het voor ons, in een tijd, die zoo rijk is aan dictatoren, interessant zijn na te gaan, hoe in de oude wereld het overheidsabsolutisme zich openbaarde en wat de gevolgen zijn geweest van den overgang van republiek tot dominaat. Daarom voldoe ik gaarne aan het verzoek der redactie om over die vragen een en ander aan de lezers voor te leggen. Onder dictatuur verstaan we tegenwoordig het buitengewone alge- A. St. XII-JO 28

2 434 PROF. OR A. SIZOO heele machtsbezit van een staatsman, dat niet beperkt wordt door een krachtige monarchie of door een krachtig parlement. Terwijl vroeger dictaturen meestal een tijdelijk karakter droegen, beginnen we, sinds MUSSOLINI zijn positie van capo di governo en HITLER de zijne van Führer wist te scheppen, reeds te gewennen aan de gedachte van permanente dictaturen. In verband met dit moderne verschijnsel interesseert ons dus eerst de vraag, wanneer in het Romeinsche rijk de toestand zoo is geworden, dat één man een niet door eenig ander staatslichaam beperkte macht in handen had, en dat wel voor zijn leven of tot den tijd, waarop hij door een ander, die hem wist op zij te dringen, vervangen werd. Het woord dictator gaat terug tot diep in den tijd der Romeinsche republiek. Omstreeks het jaar 500 v. C. werd de dictatuur als een buitengewoon ambt ingesteld. Wanneer er een gevaar dreigde, dat door de gewone ambtenaren niet bezworen kon worden, of wanneer andere omstandigheden het noodig maakten, stelde de Romeinsche senaat de wenschelijkheid van het benoemen van een dictator vast. Een der consuls benoemde hem dan. Zulk een dictator was bekleed met onbeperkte macht: alle ambtenaren bleven in functie, maar waren hem ondergeschikt; hij was van zijn daden aan geen enkele instantie verantwoording schuldig. Er waren echter eenige belangrijke beperkende bepalingen. In de eerste plaats was de dictator verplicht zich te houden aan de wetten; verder kon hij over de staatskas niet anders beschikken dan met toestemming van den senaat; en eindelijk duurde zijn functie slechts tot den tijd, dat hij de opdracht, die hem bij zijn aanstelling gegeven was, had vervuld, en in geen geval bleef hij langer dictator dan een half jaar. Deze dictatuur heeft menigmaal uitstekend gewerkt: de gedachte om in hachelijke tijden één man plein pouvoir te schenken, heeft Rome vaak uit groote moeilijkheden gered. In 202 v. C. is de laatste gewone dictator benoemd. Er was hier dus sprake van een bij de wet geregelde functie; de dictatuur was een wettig ambt in de Romeinsche republiek, zij tastte de souvereiniteit van het volk niet aan. Geheel anders was dat met de dictaturen, die SULLA en JULIUS CAESAR zich later door wapengeweld wisten te veroveren. Deze hadden met de vroegere dictatuur slechts den naam gemeen. SULLA liet zich de onbeperkte macht voor onbeperkten tijd opdragen en was dus feitelijk dictator in den modernen

3 STAATSABSOLUTISME IN HET ROMEINSCHE RIJK 435 zin van 'het woord. Hij trad echter in 79 v. C. vrijwillig af. Ook CAESAR wist zich van de altijddurende dictatuur meester te maken: feitelijk was hij absoluut en levenslang monarch. Zijn alleenheerschappij duurde echter slechts kort, ongeveer vijf jaren. Uit de woelingen,die op CAESAR'S dood volgden werd het driemanschap geboren, dat zich in 43 v. C. door de volksvergadering de onbeperkte macht liet opdragen. Daarmee werd de bestaande staatsregeling opgeheven. Van de drie mannen bleef tenslotte, na den slag bij Actium in 31, OCTAVIANUS over als onbeperkt alleenheerscher. Hij stelde orde op zaken, legde den 13en Jan. 27 v. C. zijn onbeperkte macht neer en gaf aan het volk en den senaat hun macht terug. De senaat eerde hem daarvoor met den titel AUGUSTUS en droeg het grootste deel der zooeven neergelegde bevoegdheid weer aan hem over. Daarmee begint het Romeinsche keizerrijk. Er is in den eersten tijd van het keizerschap nog geen sprake van de absolute alleenheerschappij. De keizer is ambtenaar; hij vereenigt echter de bevoegdheden van verscheidene magistraturen in zich. Maar naast hem blijven voortbestaan de volksvergaderingen en de senaat. De overgang van het principaat van AUGUSTUS tot de absolute alleenheerschappij van DIOCLETIANUS voltrekt zich langzaam door de gestadige vermindering van de macht en bevoegdheden van deze beide in de republiek zoo machtige staatslichamen. De volksvergadering verliest reeds terstond haar rechtsprekende bevoegdheid. Haar wetgevende bevoegdheid gaat, behoudens een zekere schijn, geheel over op den senaat en den keizer. En. ook haar kiesbevoegdheid moet ze afstaan aan senaat en keizer: slechts eenige formaliteiten zonder innerlijke beteekenis houdt ze. De senaat, die onder de republiek in hoofdzaak een raadgevend lichaam geweest was, krijgt in het keizerrijk rechtsprekende en wetgevende macht en ziet zich ook de kiesbevoegdheid toegewezen. Rechtens deelde de senaat in de eerste eeuwen van het keizerrijk de souvereiniteit met den keizer; in de zg. senatoriale provinciën bezat hij haar geheel evenals de keizer in de keizerlijke. In de practijk echter hing het van den persoon des keizers af in hoeverre de senaat ook werkelijk mededrager der souvereiniteit was. We kunnen dit alles in dit zeer korte bestek niet nagaan, omdat het niet de bedoeling is een historisch overzicht te geven. Wellicht niet geheel ten onrechte noemt MOMMSEN dit tijdperk van

4 436 PROF. DR A.SIZOO saamregeering van den keizer met een nu eens meer dan weer minder in zijn rechten beknotte senaat den tijd der dyarchie, twee-regeering. Het tijdperk, waarin het gansche Romeinsche rijk beheerscht wordt door één man, vangt aan met de regeering van DIOCLETIANUS ( ). Er is geen enkele maèht, die den keizer meer bindt. De senaat heeft allen invloed verloren en is geworden tot een soort van gemeenteraad der stad Rome. De keizer is heer en god; want ook met een zekere gewijde majesteit is hij bekleed. De Christelijke keizers, die na DIO CLETIANUS kwamen, lieten wel oden titel van godheid vallen, maar zij bleven toch hoofd van kerk en staat beiden: hun regeering draagt het karakter van caesaropapisme. De keizer staat boven alle wetten, of liever is als het ware de vleeschgeworden wet; hij beschikt naar welgevallen over zijn onderdanen, dat zijn alle inwoners des rijks. Bij zijn benoeming blijft er nog een schijn van saamwerking met den senaat, maar in werkelijkheid werpt hij zichzelf tot heerscher op, of wordt door een of andere legerafdeeling als zoo danig gepousseerd. Zijn er concurrenten dan beslist het wapengeweld. Vaneen erfelijke regeering is in het Romeinsche rijk nooit sprake geweest, al hebben sommige keizers de macht aan hun nazaten weten te brengen. Hoe is het nu het groote rijk vergaan sinds den tijd, dat de wil van den alleenheerscher wet werd? Daarvan een korte schets te geven is de bedoeling van dit artikel. Vroeger droeg het imperium Romanum eenigszins het karakter van een statenbond. Wel hadden alle staatjes, die er toe behoorden, te gehoorzamen aan de Romeinsche macht, maar binnen hun eigen gebied regeerden de vele vorsten toch in zekeren zin zelfstandig. Deze toestand neemt thans een einde. Alle inwoners van het rijk worden onderworpelingen van den keizer; onderscheid tusschen Romein en niet Romein is er niet meer, de rechtstoestand van allen is volkomen gelijk. Het gevolg hiervan is, dat het rijk thans één geweldig-groote eenheid vormt, die zoo in haar geheel niet kan worden overzien. Daarom is decentralisatie noodig: de vroegere natuurlijke indeeling in provincies wordt vervangen door een nieuwe in praefecturen en diocesen. En al die deelen en onderdeelen worden bestuurd door ambtenaren, door den keizer benoemd. Deze ambtenaren hadden niets, ook den naam niet, gemeen met de magistraten uit den republikeinschen

5 STAATSABSOLUTISME IN HET ROMEINSCHE RIJK 437 tijd, die aan het volk verantwoording schuldig waren. Onder deze hoogere functionarissen stond in afdalende lijn een heirleger van lagere ambtenaren. Natuurlijk was het den keizer onmogelijk over dit gansche samenstel toezicht te houden of op de hoogte te zijn van den arbeid van al die ambtenaren. Hij was afhankelijk van de rapporten, die hem bereikten en de juistheid van zijn inzicht hing af van de meerdere of mindere oprechtheid van hen, die hun heer bericht zonden. En die oprechtheid liet vaak veel te wenschen over. Er ontstond langzamerhand een toestand van algeheele corruptie. De hoogere ambtenaren zagen toe op de lagere; maar dezen wisten vaak de residentie langs den niet-hiërarchieken weg te bereiken en hun klachten over hun superieuren vonden daar een luisterend oor. Deze wederkeerige controle werd een vruchtbare bodem tot omkooperij; de hoogere ambtenaren kochten de lagere om en omgekeerd. Er ontstond een spionnage- en omkoopstelsel zooals de geschiedenis wellicht elders niet kan aanwijzen. Dit stelsel was den keizer niet onbekend, gelijk uit verscheidene decreten blijkt. Trouwens hij deed er zelf aan mee. De keizerlijke koeriers, die de besluiten en de benoemingen in de verschillende deelen des rijks moesten gaan meedeelen, fungeerden tevens als keizerlijke spionnen. Het spreekt vanzelf dat zij gevreesde personen werden, die men graag gunstig stemde. En men deed dat door groote sommen gelds, die men hun gaf onder den schijn, dat men zijn vreugde wilde uiten over de blijde tijding, die ze brachten. Dat vreugdegeld echter moest als extra belasting door de arme bewoners der provincie bij elkaar gebracht worden. Zoo ingekankerd was dit misbruik, dat de keizers tevergeefs gepoogd hebben het uit te roeien en eindelijk er maar toe overgegaan zijn zelf het maximum vast te stellen van de som, die men geven mocht. Maar ook dit hielp niet; want daarnaast kwam dan nog een officieuze gift! Eenigen waarborg, dat de ambtenaren voor hun taak berekend waren, kon de keizer dus niet krijgen; het oordeel over hen hing af van wat men hem beliefde te berichten, en deze berichten hingen af van de som, die de ambtenaar er voor over had. Terwijl dus het rijksambtenarenwezen in dezen tijd van absolute despotie door en door verdorven was, behoort verder tot de typeerende verschijnselen van deze periode het feit, dat het deelgenootschap aan

6 438 PROF. OR A. SIZOO een gemeentebestuur steeds moeilijker en drukkender werd. In den tijd der republiek gold het als een eer, wanneer men er toe geroepen werd in een of andere functie de stad zijner inwoning te dienen. Men werd voor die diensten niet betaald, evenmin als eenige andere overheidspersoon in de republiek bezoldiging ontving. Daarom was het wenschelijk, dat men eenig vermogen had: minstens sestertiën (ongeveer gulden) moest men bezitten om tot het gemeentebestuur te worden toegelaten. Langzamerhand was het gewoonte geworden. dat rijke ambtenaren aan hun stadgenooten spelen of geldgeschenken aanboden of op eigen kosten gebouwen of monumenten plaatsten tot verfraaiing der stad. Zoo kwam men er, door eerzucht gedreven, vaak toe, zijn finantiëele krachten te overschatten en geraakte men in schuld. Maar aan den anderen kant begon het volk dergelijke schenkingen als iets normaals te beschouwen en ze zelfs te eischen. Zoo werd het voor menigeen een ramp om gekozen te worden als decurio, lid van het stedelijk bestuur. Want men kon zich daaraan niet onttrekken. Wanneer er niet genoeg candidaten waren, die ziohzelf aanmeldden, werd men als candidaat aangewezen. Wilde men bedanken voor de eer dan moest men een hooge geldboete betalen. In den loop van eenige eeuwen waren de gemeenten er zoo aan gewend, dat hun uitgaven voor een groot gedeelte gedragen werden door de rijke burgers, die hen bestuurden, dat het gemeentelijk budget met deze, oorspronkelijk vrijwillige, bijdragen rekende als met een normale bron van inkomsten. Daarom werd deze bron wettelijk geregeld: voor ieder gemeentelijk ambt werd een som vastgesteld, die de ambtsdrager vrijwillig of onvrijwillig moest betalen. Het kwam voor, dat arme decurionen het vierde deel van hun vermogen moesten opofferen; hun nazaten kwamen door de telkens weer gedwongen ambtsbekleeding tot de bitterste armoede. En steeds waren de steden er op uit om te pluizen of niet iemand in de termen viel om tot den decurionenstand verheven te worden. Een van de schoonste privilegiën, die men verkrijgen kon, was vrijstelling van deze stedelijke verplichtingen. Deze toestand, die zich langzamerhand ontwikkeld had, werd nu in den tijd van het dominaat, in het bijzonder door DIOCLETIANUS en CONSTANTI]N wettelijk geregeld. Ja zelfs werden de lasten nog drukkender. Want DIOCLETIANUS had een groot leger noodig en daartoe moest hij de belastingen verhoogen. De decurionen nu moesten die belastingen innen en wanneer ze niet tot de vereischte som, waartoe

7 STAATSABSOLUTISME IN HET ROMEINSCHE RIJK 439 hun stad was aangeslagen, konden komen, dan moesten ze het ontbrekende deel uit hun eigen zak betalen. Ten tijde der republiek en in het begin van den keizertijq werd de soldij aan de soldaten in hoofdzaak in geld uitbetaald. Maar door de muntpolitiek der keizers, die herhaaldelijk tot devaluatie hun toevlucht genomen hadden, was het geld zoozeer in waarde gedaald, dat de soldaat zich en de zijnen van zijn soldij, die niet verhoogd was, niet meer kon onderhouden. Men kwam er nu toe hun in natura uit te betalen; want men kon gemakkelijker door belastingdwang de bodemproducten los krijgen van de arme boeren dan geld. Er werd een zekere eenheid van betaling in natura vastgesteld bestaande uit bepaalde rantsoenen brood, vleesch, zout, wijn, olie enz. Hoe hooger in rang de militair klom des te meer van zulke eenheden ontving hij, die hij dan weer kon verkoopen. DIOCLETIANUS nu was genoodzaakt deze bezoldiging in naturalia uit te breiden ook over de civiele ambtenaren. Geld was er niet, de vaste belastingen, die de steden opbrachten, hadden door de devaluatie hun waarde voor een groot deel verloren. De keizer voerde, zoodra zijn absolute heerschappij gevestigd was, een rijkscensus in, die hij moest baseeren op grondbezit. Maar bij de ontvolking, die had plaats gevonden, hing de waarde van het bezit van landerijen sterk af van de vraag of er in de streek, waar ze lagen, voldoende arbeidskrachten aanwezig waren. De druk der belasting moest dus ook rekening houden met de gevariëerde bevolkingsdichtheid. Daarom voerde DIOCLETIANUS een soort combinatie van grondbelasting en hoofdgeld in. Deze belasting werd bepaald naar een eenheid, die caput heette. Iedere man, die land bebouwde, moest opbrengen de hoeveelheid producten, die de eenheid van een caput vormde. Verder waren twee vrouwen met één caput belast, een bepaalde hoeveelheid vee en een bepaalde oppervlakte land golden ook voor één caput. Zoo golden b.v. 5 morgen wijnberg, 20 morgen akkerland van de Ie, 40 van de 2e en 60 van de 3e soort, 225 olijfboomen telkens voor een caput. Deze belasting nu, hoe vernuftig ook uitgedacht, legde een ondragelijken druk op den kleinen man. Een klein boertje b.v. dat 20 morgen bewerkte, betaalde voor zichzelf éen, voor zijn land één en voor zijn vrouw een halve eenheid, dus te zamen 2y:! eenheid. Maar een grootgrondbezitter, die zijn land, groot b.v morgen, met 50 slaven bewerkte en zelf in de stad woonde, betaalde 150 eenheden. Het boertje betaalde dus per

8 440 PROF. DR A. SIZOO morgen Ys, de grootgrondbezitter 3/ 40 eenheid. Had de boer volwassen kinderen, dan werd de verhouding nog ongunstiger. Bij dit onrecht kwam nog eèn tweede. De aanslag had plaats door ambtenaren, die in de nabijzijnde stad zitting hielden. Om ontduiking te ontkomen, werden getuigen gehoord, die vaak logen; niet zelden werden bovendien de aangevers gefolterd om hen te dwingen hun opgave te verhoogen. Zoo moest menige arme noodgedwongen een te hooge àangifte doen, terwijl de rijken door hun invloed en hun geld in staat waren de belastingen te ontduiken. De belastingambtenaren, hoogere zoowel als lagere, speelden bij den aanslag vaak een jammerlijke rol. Met verandering van plaatselijke toestanden hield de absolute heerscher geen rekening. Wanneer de arbeidskrachten in een bepaalde streek verminderden, wanneer de bodem daardoor niet opbracht wat men wenschte, omdat hij niet behoorlijk bewerkt werd, dan trok de keizer, zoo hij het al vernam, zich daarvan niet veel aan. Want hij had geld noodig voor zijn hofhouding en vooral voor zijn legers. En verlichtte hij soms de belasting van zulk een streek, dan zorgden de ambtenaren er wel voor, dat die verlichting alleen den grootgrondbezitters ten goede kwam. De kleine man echter zuchtte des te zwaarder onder de lasten. Maar het kwam niet vaak voor, dat de belastingaanslag verlicht werd, want de hoogere belastingambtenaren vreesden de gunst van den keizer te verliezen, wanneer ze tot een berekening van minder eenheden kwamen dan hun voorgangers. Zij maskeerden den achteruitgang van het bevolkingscijfer door de dooden op het papier te doen voortleven en de nieuwe bezitters van den grond ook voor hun overleden voorgangers hoofdgeld te laten betalen. Slechts zeer zelden werden inspecteurs gezonden om de juistheid der kohiers te controleeren. Vaak kwam het voor, dat de heerscher zijn bijzondere gunstelingen van belasting vrijstelde; ook daardoor werden de armen zwaarder belast, want de eindsom moest er komen. En eenig recht van beklag hadden de onderdanen feitelijk niet. Latere keizers hebben herhaaldelijk nog andere belastingen ingevoerd; maar dit door DIOCLETIANUS in werking gestelde systeem is steeds in zwang gebleven en heeft de krachten van het rijk verteerd. Daarover bekommerden echter de despoten zich niet al te zeer. De methode was voor hen zeer gemakkelijk: zij stelden vast hoeveel er

9 STAATSABSOLUTISME IN HET ROMEINSCHE RIJK 441 komen moest en de ambtenaren hadden er voor te zorgen, dat het er kwam. Met het opbrengen dezer belastingen in naturalia waren de inwoners des rijks echter nog niet van alles af. Er kwam nog meer bij. Alleenheerschers schijnen bijzonder behagen te scheppen in het stichten van groote bouwwerken, monumentale paleizen, monumenten en dergelijke blijvende verkondigers van hun macht. Ook de Romeinsche keizers, en in het bijzonder de eerste despoot, DIOCLETIANUS, was met dien zucht behept. De voor hem uitstekende werking van zijn belastingsysteem nu had hem langzamerhand in den waan gebracht, dat het rijk eigenlijk nooit iets voor baar geld behoefde te koopen. Geld gebruikte hij alleen voor het leger en voor de betaling der ambtenaren; verdere finantiëele uitgaven kwamen op het rijksbudget niet voor. De publieke werken werden uitgevoerd door de onderdanen en het benoodigde materiaal werd door hen geleverd. Staatsgebouwen werden door hen opgetrokken, bruggen aangelegd, wegen hersteld, alles in gedwongen dienst. Men haalde de boeren midden in den oogsttijd van den akker, men dwong hen hun trekdieren aan den staat te leenen, om ze later afgejakkerd terug te krijgen; men preste de menschen tot allerlei diensten, die ze moesten bewijzen zonder eenig loon. De staat beschouwde al zijn burgers als zijn knechten en rekende met hun persoonlijke belangen niet in het minste. En niet alleen de staat deed dit. Maar ook zijn ambtenaren kregen van deze goedkoope manier om arbeidskrachten en materiaal ter beschikking te hebben den smaak beet. Niet alleen hooge, maar ook lagere dienaren van den staat gebruikten de inwoners, vooral de bewoners van het platteland, voor persoonlijke diensten, en de wetten, die inderdaad tegen deze misbruiken zijn ui1:gevaardigd, werden gesaboteerd. Ook voor het uitgebreide postwezen moesten de onderdanen zorgen. Zij leverden de paarden en trekdieren en wanneer ze die niet in bezit hadden, moesten ze hen aanschaffen. Vooral het transport der in natura geleverde belastingen bezorgde veel moeite. Want vaak moesten die op een grooten afstand worden geleverd. En waren daartoe schippers noodig, dan moesten de schippers hun vaartuigen kosteloos ter beschikking stelletl. Natuurlijk poogde een ieder, zooveel hij kon, zich aan al deze drukkende lasten te onttrekken. De groote heeren konden dat vaak gemakkelijk doen door in relatie te treden met het hof. Hun werd dan

10 442 PROF. OR A. SIZOO eenvoudig vrijdom geschonken. Kleine boeren, die onmogelijk het geeischte konden opbrengen, deden hun stukje land cadeau aan grootgrondbezitters en bleven dan als pachters hun akkertje bebouwen. Had een boer soldaten in inkwartiering, dan was het zaak, dat hij hen te vriend hield: de militairen verjoegen dan doodeenvoudig met geweld de decurionen, die het land kwamen opteekenen voor de belasting. Maar dit had tengevolge, dat de decurionen hetgeen hun daardoor onthouden werd verhaalden op andere boeren, die niet door gewapenden beschermd werden. De dubbele druk bracht dezen er echter toe hun land in den steek te laten en in de stad te gaan wonen, waar zij het gepeupel vermeerderden. Daardoor werd het platteland ontvolkt en werd land, dat eens goede vruchten opleverde, tot een woestenij. Kon men zijn belasting niet opbrengen, dan werd men gefolterd, soms zelfs ter dood gebracht. Om hieraan te ontkomen liepen velen over naar de barbaarsche volkeren over de grens of trokken zich in de bergen terug om voortaan als roovers het land onveilig te maken. En de leden van het stadsbestuur, de decurionen, onttrokken zich aan hun wettelijk geregelden stand, door de stad te ontvluchten en in eenzame streken het leven te rekken. Ook zelfmoord kwam vaak voor. Uit dit alles ziet men, dat er van den vrijen Romeinschen burger der republiek geen schaduw meer overgebleven was. De staat was voor DIOCLETIANUS een "Zwanganstalt", zooals ROSTOVTZEFF zegt en origanisatie beteekende "organisierte Gewalttätigkeit". Het gevolg hiervan was een steeds grooter wordende verarming. En hoe armer het volk werd, des te primitiever werd zijn economisch leven. De handel ging achteruit, want ook al zou de industrie de noodige producten nog hebben kunnen leveren, zoo waren er toch nog niet voldoende afnemc!rs. De eenige klassen, die nog in staat zouden geweest zijn te koópen, waren de soldaten, de ambtenaren en de grootgrondbezitters. Maar beide eerste klassen kregen het grootste deel van hun levensonderhoud reeds in natura van den staat en de laatste zorgde voor zichzelf. Alleen d~ handel in weeldeartikelen beteekende nog iets: zij werden echter in hoofdzaak uit het Oosten betrokken. Voor ondernemende lieden bood echter de handel weinig vooruitzicht, vooral door de corporatieve inrichting van de maatschappij. Daarover moeten we iets breeder spreken. Reeds in de tijden der republiek hadden zich talrijke vereenigingen gevormd van beroepsgenooten, die hun eigen statuten en reglementen hadden en, modern uitgedrukt,

11 STAATSABSOLUTISME IN HET ROMEINSCHE RIJK 443 rechtspersoonlijkheid bezaten. Deze órganisaties stonden vrij tegenover den staat. In het begin van den keizertijd echter deden zich de eerste symptomen voor van een verschijnsel, dat voor de gansche maatschappij fnuikend zou worden: de onderwerping van deze corporaties aan den almachtigen staat. De eerste relatie met den staat kreeg de organisatie der bouwvakarbeiders. Zij werd aangewezen om dienst te doen bij de brandweer en kwam daartoe te staan onder bevel van den commandant der brandweer. De vereenigingen van reeders en kooplieden waren de volgenden, die met den staat in aanraking kwamen. Oorspronkelijk hadden vele hunner leden persoonlijk gezorgd voor aankoop en transport van waren ten behoeve van den staat, maar na verloop van tijd waren het de corporaties als zoodanig, die in dienst kwamen van den staat en in ruil daarvoor zekere privilegiën en concessies ontvingen. Voor den staat was het van het grootste belang, dat de corporaties gevormd werden door personen, die het vak goed kenden en het noodige vermogen bezaten tot de uitoefening ervan. Daarom liet hij de vorming en instandhouding der vakorganisaties niet langer over aan het persoonlijk initiatief, maar trad op met dwangmaatregelen. Met de economische vrijheid was het gedaan; in naam was de burger vrij, maar in werkelijkheid werd hij door allerlei bepalingen gedwongen zich bij een organisatie aan te sluiten. En ten slotte werd het beroep erfelijk verklaard, waardoor een algeheele afsluiting en afpaling der verschillende organisaties tot stand kwam. Wanneer men geboren was in een bepaalde corporatie, dan kwam men er nooit meer uit. Terecht zegt KARLowA (Rechtsgeschichte. I, 914): "Zoo lost het staatsburgerschap met zijn algemeene rechten en plichten zich op in een aantal streng afgesloten, den staat tot bepaalde praestaties verplichte genootschappen, die wat hun leden en hun vermogen betreft erfelijk gebonden zijn, en die niet bijeengehouden worden door gemeenschappelijk belang, maar slechts door de gemeenschappelijke verplichting tegenover den staat. Iedere vrije beweging, iedere krachtsontplooiing wordt daardoor geremd, alles kwijnt en verstart onder den druk van zulk een despotisme. De onderworpen onderdaan is gedoemd zijn leven te slijten binnen de enge grenzen van de vakorganisatie, waartoe hij door geboorte behoort. Iedere poging om zich daarvan los te maken en een anderen levenskring binnen te treden, wordt zoo krachtig mogelijk tegengegaan."

12 444 PROF. DR A. SIZOO De verplichting tot dienstbetoon aan den staat rustte niet alleen op de personen, die tot een corporatie behoorden, maar was ook verbonden aan de zaken, die ze tot uitvoering van het bedrijf noodig hadden; Wilde dus b.v. iemand vrachtvaarder worden, terwijl 'hij niet tot het gilde der vrachtvaarders behoorde, en kocht hij een schip, dan was hij alleen reeds door het bezit van dat schip tot staatsdienst verplicht en dan werd hij daarom ingedeeld in de organisatie. Ging iemand met zijn vermogen zaken doen, dan kwam hij daardoor in de corporatie der kooplieden. Het is duidelijk, dat alle lust tot ondernemen van iets nieuws daardoor verging. Men probeerde wel op alle manieren aan de drukkende lasten te ontkomen, maar dat gelukte niet. Men nam b.v. in koopcontracten de bepaling op, dat de kooper wel den eigendom van het voorwerp dat hij kocht overnam, maar niet de daarop drukkende lasten; al spoedig echter decreteerde de wet de ongeldigheid van dergelijke bepalingen. Ja, eindelijk ging de staat zoover, dat hij den verkoop van roerende goederen, waarop lasten ten behoeve van den staat rustten, eenvoudig verbood. Men kon dus niet meer over zijn eigendom beschikken. De inwendige inrichting der corporatie was ook geheel aan het staatstoezicht onderworpen. Met alles bemoeide de staat zich, maar vooral met de finantiën. Hij verhinderde, dat men uit de organisatie trad, maar zorgde wel voor nieuwe leden als dat noodig was. Men kon zelfs veroordeeld worden tot het lidmaatschap. Vrijwillig toetreden kwam zelden voor. Het bestuur der corporaties werd gevoerd door de algemeene vergadering, echter slechts voorzoover de regeering niet ingreep. Deze algemeene vergadering verdeelde de lasten, die op de corporatie drukten, over de leden. Het is te begrijpen, dat men zich op alle mogelijke manieren poogde te onttrekken aan het lidmaatschap. Zelden kwam het voor, dat iemand uit de corporatie mocht treden, omdat hij al haar ambten tot de hoogste toe tot volle tevredenheid had bekleed. Later werd men ontslagen, wanneer men tot den geestelijken stand overging, maar aldra werd bepaald, dat men dan zijn vermogen moest afstaan of zijn diensten moest blijven waarnemen. Soms wendde men zich tot den keizer met een verzoek om ontslag: het kwam er dan op aan de hulp te zoeken van gunstelingen van den potentaat. Vaak maakte men gebruik van de bepaling dat bankroetiers, die door eigen schuld hun vermogen verloren hadden, tot straf uit de corporatie gezet werden.

13 STAATSABSOLUTISME IN HET ROMEINSCHE RIJK 445 Men bereikte dit doel door opzettelijk zijn geld te vet'brassen en zoo bankroet te slaan of door het heimelijk in veiligheid te brengen. Maar toen deze methode al te vaak toegepast werd, maakte aldra een wettelijke bepaling er een einde aan: ook na een bankroet moest men lid blijven. We zien dus, dat in den tijd van het Romeinsche staats absolutisme een toestand zich ontwikkelt van verarming en verstarring. De belastinghervormingen rekenden alleen met de vraag of de staat het benoodigde geld kreeg; wat er van de belastingplichtigen terecht kwam, daarover bekommerde de regeering zich niet. Praktisch werkte het stelsel dit uit, dat de kleine boer bf lijfeigene werd van den grootgrondbezitter, bf in ieder geval gebonden bleef aan zijn grond, dien hij bewerkte voor deq staat, of dien hij, door heerendiensten aan den staat weggeroepen, moest laten verwilderen. Stijgen op den maatschappelijken ladder kon hij niet: hoogstens kon hij het brengen tot lid van zijn dorps- of stadsbestuur en dat beteekende een achteruitgang, door de lasten, die zulk een lidmaatschap nog extra meebracht. De handeldrijvende en industriëele klasse was gebonden aan haar beroep en woonplaats. De erfelijkheid van het beroep maakte het haar leden onmogelijk iets anders te beginnen en de staatslasten verhinderden haar het binnen de grenzen van het beroep verder te brengen. De klasse der ambtenaren kon er zich in verheugen, dat haar stand niet erfelijk was. Maar nieuw bloed kon zij niet betrekken uit andere standen, want die waren wel gebonden. Ook uit het leger konden geen ambtenaren voortkomen, want de militaire loopbaan was streng van de burgerlijke gescheiden. Zoo kwamen praktisch de ambtenaren toch alleen voort uit den ambtenarenstand. De geheele maatschappij was dus verstard. Alles was ingesloten in de banden der wettelijke bepalingen, gemaakt doór de keizers, die alleen met staatsbelangen rekenden. V rij waren feitelijk alleen de bedelaars en proletariërs, die niet werkten, omdat ze tot geen corporatie behoorden en op wie daardoor ook geen làsten drukten. Vrij waren ook de roovers, die zich teruggetrokken hadden in onherbergzame oorden en vandaar uit hun plundertochten ondernamen. Maar alle al'ldere inwoners des rijks waren in streng afgescheiden kasten verdeeld en daardoor onvrij. Men kan veilig zeggen, dat de meeste slaven

HET GEZAG EN DE EIGENDOMSVERHOUDINGEN ZOOALS DEZE NAAR VOREN KOMEN IN VERBAND MET DE MEDEZEGGENSCHAP 1)

HET GEZAG EN DE EIGENDOMSVERHOUDINGEN ZOOALS DEZE NAAR VOREN KOMEN IN VERBAND MET DE MEDEZEGGENSCHAP 1) HET GEZAG EN DE EIGENDOMSVERHOUDINGEN ZOOALS DEZE NAAR VOREN KOMEN IN VERBAND MET DE MEDEZEGGENSCHAP 1) DOOR Dr. W. A. VAN ES. Wie het woord "medezeggenschap" op de lippen neemt, noemt daarmede een van

Nadere informatie

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS DOOR MR J. TERPSTRA De positie van het bijzonder onderwijs in Nederland is uniek in de gehele wereld. Niet alleen kennen wij reeds een eeuw lang vrijheid van onderwijs,

Nadere informatie

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord De protocollen zijn een zeer explosief geschrift dat gezien moet worden als een geactualiseerde en geconcretiseerde uitwerking

Nadere informatie

PROF DR H T DE GRAAF OM HET HOOGSTE GOED ENCYCLOPADIE VAN DE WERELDBIBLIOTHEEK

PROF DR H T DE GRAAF OM HET HOOGSTE GOED ENCYCLOPADIE VAN DE WERELDBIBLIOTHEEK PROF DR H T DE GRAAF OM HET HOOGSTE GOED ENCYCLOPADIE VAN DE WERELDBIBLIOTHEEK OM HET HOOGSTE GOED .... ERELD :;otic ~~ :;otic ~~ :;otic ~~ :;otic ~~ ;..... BIBLIOTHEEK.~..... j. ONDER LEIDING VAN L.

Nadere informatie

HEMEL EN HEL DE GODDELIJKE GERECHTIGHEID VOLGENS HET SPIRITISME. BEHELZENDE

HEMEL EN HEL DE GODDELIJKE GERECHTIGHEID VOLGENS HET SPIRITISME. BEHELZENDE HEMEL EN HEL OF DE GODDELIJKE GERECHTIGHEID VOLGENS HET SPIRITISME. BEHELZENDE HET VERGELIJKEND ONDERZOEK VAN DE VERSCHILLENDE LEERSTELSELS OVER DEN OVERGANG VAN HET LICHAME- LIJKE TOT HET GEESTENLEVEN

Nadere informatie

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910.

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910. Vel 72. 273 Tweede Kamer. Mededeeling van ingekomen stukken. 4. Begrooting van Ned.-Indië voor hot dienstjaar 1911. De algemeene beraadslaging wordt voortgezet. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG

Nadere informatie

Bas is p rog ram ma november 1 966

Bas is p rog ram ma november 1 966 Bas is p rog ram ma november 1 966 e e Christen Democraten Unie VOORWOORD Reeds jaren wordt er geschreven en gediscussieerd over een reeële vernieuwing en aanpassing van ons sterk verouderd partij politieke

Nadere informatie

[1*1. 3.] Algemeene beschouwingen. Wettelijke maatregelen tot regeling der administratieve rechtspraak. IV.

[1*1. 3.] Algemeene beschouwingen. Wettelijke maatregelen tot regeling der administratieve rechtspraak. IV. [1*1. 3.] Wettelijke maatregelen tot regeling der administratieve rechtspraak. IV. (151. 3.) MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeene beschouwingen. INLBIDENDK onubkue. Het wetsontwerp van 10 Juni 1903 (Bijlagen

Nadere informatie

HET BOEK DER GEESTEN BEHELZENDE DE GRONDBEGINSELEN DER SPIRITISCHE LEER OVER

HET BOEK DER GEESTEN BEHELZENDE DE GRONDBEGINSELEN DER SPIRITISCHE LEER OVER SPIRITUALISTISCHE PHILOSOPHIE HET BOEK DER GEESTEN BEHELZENDE DE GRONDBEGINSELEN DER SPIRITISCHE LEER OVER DE ONSTERFELIJKHEID DER ZIEL, DEN AARD DER GEESTEN EN HUNNE GEMEENSCHAP MET DEN MENSCH, DE ZEDEKUNDIGE

Nadere informatie

Samenvatting Rechtsgeschiedenis: Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis Lokin, Zwalve + Werkboek.

Samenvatting Rechtsgeschiedenis: Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis Lokin, Zwalve + Werkboek. Samenvatting Rechtsgeschiedenis: Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis Lokin, Zwalve + Werkboek. Hoofdstuk 1. Codificatie. 1. Begripsbepaling. De Romeinen maakten onderscheidingen in het

Nadere informatie

prom L I B E R A L E Over de democratie in Amerika

prom L I B E R A L E Over de democratie in Amerika In De la Démocratie en Amérique brengt Alexis de Tocqueville (1805-1859) verslag uit van een reis naar de Verenigde Staten, op dat moment de enige functionerende democratie ter wereld. Het boek bevat de

Nadere informatie

W. Kelly. Het boek. Daniël

W. Kelly. Het boek. Daniël Het boek Daniël W. Kelly Het boek Daniël Notes on the book of Daniël by W. Kelly (April, 1897) Herziene versie 2010 Inhoud Inleiding....................................... 9 Hoofdstuk 1....................................

Nadere informatie

Kerk-zijn in een seculiere samenleving

Kerk-zijn in een seculiere samenleving Rapport Kerk-zijn in een seculiere samenleving Definitieve versie 2 maart 2013 Synodale commissie Kerk-zijn in een seculiere samenleving 2 Inhoud Inhoud... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Terugblik... 5 1.2 Samenstelling...

Nadere informatie

Dante's Hel. Dante Alighieri

Dante's Hel. Dante Alighieri Dante Alighieri Table of Contents Dante's Hel...1 Dante Alighieri...2 INLEIDING...4 II...5 III...6 IV...7 V...8 EERSTE ZANG...11 TWEEDE ZANG...13 DERDE ZANG...16 VIERDE ZANG...18 VIJFDE ZANG...21 ZESDE

Nadere informatie

Tolstoi's leven. Pavel Ivanovich Biroekoff

Tolstoi's leven. Pavel Ivanovich Biroekoff Pavel Ivanovich Biroekoff Table of Contents Tolstoi's leven...1 Pavel Ivanovich Biroekoff...3 OPDRACHT...5 INLEIDING...7 Inleiding. Van Leo Tolstoi bij zijne herinneringen...13 EERSTE DEEL...16 EERSTE

Nadere informatie

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 M.J.A.Y. (Marleen) Stieger Doctoraalscriptie Geschiedenis Onder begeleiding van Prof. Dr. D.A. Hellema

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

ALGEMENE EN POLITIEKE GESCHIEDENIS

ALGEMENE EN POLITIEKE GESCHIEDENIS Jos van Dooren 1 Inhoudstafel 1. DE AGRARISCHE MIDDELEEUWEN (5de eeuw ca. 1000)... 4 1.1. De landbouw was de belangrijkste economische activiteit 1.2. Vanaf de achtste eeuw was een verbeterde landbouwtechniek

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Constitutioneel recht

Constitutioneel recht Constitutioneel recht Leereenheid 1 Deel 1. Hoofdstuk 1. Staatsrecht Het begrip staat komt nauwelijks voor in ons positief recht. Wel komt het voor en heeft het juridische betekenis in privaatrecht (rechtspersoon)

Nadere informatie

Man en vrouw schiep Hij hen. Politieke participatie in bijbels perspectief

Man en vrouw schiep Hij hen. Politieke participatie in bijbels perspectief Man en vrouw schiep Hij hen Politieke participatie in bijbels perspectief Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorgeschiedenis 4 Hoofdstuk 1 De waarde van Gods geboden 6 Hoofdstuk 2 Man en vrouw in het Oude Testament

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden N r 3. 20 Maart 1937. BELGISCHE KBEWEGING USSION ISYNDÏCdU. ibclcjqut 3YNDIKAUEJ KOMWISSItl WON BtL<l OFFICIEEL ORGAAN DER SYNDIKALE KOMMISSIE WÊÊÊÊÊMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊmÊÊmÊÊËÊmÊmÊÊimmm BEHEER EN REDAKTIE

Nadere informatie

mondiger of moeilijker? v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers

mondiger of moeilijker? v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers 22283 WRR 05-12-2002 15:33 Pagina 1 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID voorstudies en achtergronden v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers Gabriël van den Brink,

Nadere informatie

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING 15 APRIL 1937 - No. 132 is de en. agva, of nig she rti- DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING VERSCHIJNT ELKE 15e VAN DE MAAND ABONNEMENTSPRIJS f 2.50

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT voor Inlichting en Documentatie

TIJDSCHRIFT voor Inlichting en Documentatie NATIONALE BANK VAN BELGIË DIENST voor Economische Studiën TIJDSCHRIFT voor Inlichting en Documentatie Verschijnt maandelijks XVe Jaar, Ie Band, Nr i Januari 1940 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1981-1982 17 541 Invoeringswet Boeken 3-6 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (vijfde gedeelte) (wijziging van titel 11 van Boek 3 en van de Boeken 5 en 6) Nr.

Nadere informatie

Recht te Utrecht. W.M.J. Bekkers en G.M.F. Snijders (red.)

Recht te Utrecht. W.M.J. Bekkers en G.M.F. Snijders (red.) Recht te Utrecht W.M.J. Bekkers en G.M.F. Snijders (red.) INHOUD Ten geleide Inleiding drs. M.W.M. Vos-van Gortel 1. Prof.mr. V.J.A. van Dijk, een portret mr. W.M.J. Bekkers en prof.mr. G.M.F. Snijders

Nadere informatie

TVT` WIMRE 2,.,I» 1\r.

TVT` WIMRE 2,.,I» 1\r. OP DE GRENZEN VAN TVT` WIMRE 2,.,I» 1\r. P DE RENZEN A VAN TWEE WERELDEN, ONDERZOEK EN ERVARING OP HET GEBIED PAN HET llooere beye, DOOR ^ v 1^1^,!Ihq^^lr ^^ir ^I11,.^ ^ ^ Vier en Twintigste Jaargang.

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

Zitting 1971-10 808. Wijziging van enige bepalingen betreffende de rechterlijke organisatie VERSLAG VAN EEN OPENBAAR GEHOOR. Nr. 9

Zitting 1971-10 808. Wijziging van enige bepalingen betreffende de rechterlijke organisatie VERSLAG VAN EEN OPENBAAR GEHOOR. Nr. 9 Zitting 1971-10 808 Wijziging van enige bepalingen betreffende de rechterlijke organisatie VERSLAG VAN EEN OPENBAAR GEHOOR Nr. 9 (De vroegere stukken zijn gedrukt in de zittingen 1969-1970 en 1970-1971.)

Nadere informatie