BESTEK. Datum: 22 november 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK. Datum: 22 november 2012"

Transcriptie

1 BESTEK Ten behoeve van: Woonzorg Zone Nieuwveen Datum: 22 november 2012 Op dit bestek rust het STABU Keurmerk onder licentienummer: Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2012-I

2 Opdrachtgever: contactpersoon: Opdrachtgever 2 (PG): contactpersoon: Opdrachtgever 3 (VG): contact persoon: Projectmanagement: contactpersoon: Algemene omschrijving: Kavel 1 Kavel 2 Kavel 3 Woonstichting Nieuwkoop Kennedyplein 5a 2421 EN Nieuwkoop Postbus AC Nieuwkoop telefoon: telefax: Geert van den Berg WIJdezorg Renée Jannes Ipse de Bruggen Gerdie van Driel Latei Projectontwikkeling Postbus CC AMERSFOORT telefoon: Frank Wirtz Het werk omvat in hoofdzaak de bouw van Woonzorg Zone Nieuwveen 17 vrije sector koopwoningen + bergingenblok + WKO 6 sociale huurwoningen 3 groepswoningen voor psycho geriatrie (PG) met elk 10 wooneenheden 8 sociale huurwoningen + bergingenblok 2 groepswoningen verstandelijk gehandicapten (VG) met elk 10 wooneenheden Datum: 31 mei 2012 Kadastrale gegevens perceel: Gemeente: Nieuwveen Sectie: A Nummer perceel: 2474 Aanbesteder: de Opdrachtgever Directie: de Opdrachtgever Architect: contactpersoon: ir. Bart Duvekot Architecten BNA Tosaristraat RT Amsterdam telefoon: telefax: Menno Trautwein Constructeur: contactpersoon: Goudstikker de Vries bv ingenieursburo voor bouwtechniek Rentmeesterstraat 52 Postbus AA Almere telefoon: telefax: Chris Wiebenga Adviseur installaties: contactpersoon: DWA installatie- en energieadvies Duitslandweg 4 Postbus AG BODEGRAVEN telefoon: ir. Jaap Schoenmaker

3 Advies WKO-installatie: contactpersoon: Advies civiele techniek: contactpersoon: Landschapsontwerp: contactpersoon: Aannemer: contactpersoon: Greenspread Nieuwe stationsstraat KS Arnhem telefoon: M. Marquering en Vincent Smeele (Greenspread) Oranjewoud Monitorweg BK Almere Postbus AA Almere-stad telefoon: Bart Kramer Dijk & Co Tussen de Bogen JB Amsterdam telefoon: Rob van Dijk Vink+Veenman BV Bouw- en Ontwikkelingmij te Nieuwkoop A. Blijleven

4 INHOUDSOPGAVE OVERZICHT BIJLAGEN 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 2 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING BOUWPLAATSVOORZIENINGEN GRONDWERK TERREININRICHTING FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN BETONWERK METSELWERK VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN RUWBOUWTIMMERWERK METAALCONSTRUCTIEWERK KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN SYSTEEMBEKLEDINGEN TRAPPEN EN BALUSTRADEN DAKBEDEKKINGEN BEGLAZING NATUUR- EN KUNSTSTEEN VOEGVULLING GEVELSCHERMEN STUKADOORWERK TEGELWERK DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN METAAL- EN KUNSTSTOFWERK PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN AFBOUWTIMMERWERK SCHILDERWERK BINNENINRICHTING BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 157 BIJLAGEN 158 BIJLAGE MODEL GARANTIEVERKLARING 159 BIJLAGE MODEL BANKGARANTIE 160 BIJLAGE MODEL PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING 162 Woonzorg Zone Nieuwveen I

5 Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen en documenten: ARCHITECT: - tekeningen en bijlagen van de Achitect, volgens bijgevoegde tekeningenlijst d.d CONSTRUCTEUR: - tekeningen en bijlagen van de Constructeur, volgens bijgevoegde tekeningenlijst d.d ADVISEUR INSTALLATIES: - Bestek, tekeningen en bijlagen van Adviseur installaties DWA:. Bestekdeel: Werktuigbouwkundige installaties Besteknummer: 11683W Status: Concept Datum: 31 mei Bestekdeel: Elektrotechnische-, en transportinstallaties Besteknummer: 11683E Status: Concept Datum: 31 mei Armaturenlijst behorende bij concept bestek Status concept Datum 31 mei Tekeningenlijst Datum: DWA- Bouwaanvraag bouwfysica en brandveiligheid DWA- DO technische installaties DWA- Demarcatielijst CIVIEL: - bestek, tekeningen en bijlagen van Adviseur civiele techniek Oranjewoud:. RAW0037 BRM en WRM WOZO Nieuwveen Latei Projectontwikkeling Besteknr ##, concept bestek d.d Tekeningen BR-3-01 Bouwrijp maken 1: concept D-3-01 details en dwarsprofielen 1: concept WR-3-01 nieuwe situatie 1: concept. Tauw- rapport bodemonderzoek LANDSCHAPPELIJK: - Definitief ontwerp d.d DO-001 plan (kleur) 1: DO-002 doorsneden 1: DO-003 details 1: DO-004 beplantingsschema 1: DO-005 bomen en hagen 1: plantlijst WKO: - WKO benodigde bouwkundige voorzieningen, DEVA Overige bijlagen: - veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan). - PvE Woningstichting Nieuwkoop (bestaat uit subbijlagen 1.1 tm 1.2). - PvE WIJdezorg (bestaat uit sub-bijlagen 2.1 tm 2.3). - PvE Ipse De Bruggen (bestaat uit subbijlagen 3.1 tm 3.8). - Hang- & sluitwerk voor appartementen en PG, Latei/Alliantie januari Verkennend bodemonderzoek woonzorgzone Nieuwveen, Tauw Keukentekeningen. Woonzorg Zone Nieuwveen 1

6 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (U.A.V. 1989), vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking van 25 augustus 1989 no. MJZ van de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat en van de Staatssecretaris van Defensie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage I, uitgegeven door Stichting STABU te Ede AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN U.A.V AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 01. WERKTERREIN Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen. 90. BEGRIPPEN In het bestek wordt veelvuldig het begrip "algemene- en technische ruimten" gehanteerd, hieronder wordt verstaan: - algemene verkeersruimten zoals: entreehallen, lifthallen en trappenhuizen, gangen, bergingsgangen e.d. - algemene ruimten zoals: werkkasten e.d. - technische ruimten zoals: invoer- en meterkasten, cvz-kasten, WKO-ruimte VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 01. GELDIGHEID Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 02. PUBLICATIES Daar waar een norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van toepassing. 90. OVERIGE VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN E.D. Van toepassing zijn tevens de hierna genoemde voorschriften en richtlijnen: Koopwoningen: - alle voorschriften en verordeningen van de gemeente en de plaatselijke nutsbedrijven. - eisen met betrekking tot woonkeur. - eisen naar aanleiding van Dubo. - de woningen dienen te voldoen aan de voorschriften en richtlijnen als genoemd in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling transformatie "Alle verplichtingen welke voortvloeien uit de genoemde Woningborg voorschriften, richtlijnen en regelingen voor de "ondernemer" zijn verplichtingen voor de aannemer en behoren tot het werk als zijnde een eigen verplichting van de aannemer. Hieronder zijn mede begrepen de verplichtingen die voorvloeien uit uitspraken in Woningborgarbitragezaken, welke eventueel terzake van het werk aanhangig zijn gemaakt". Huurwoningen: - alle voorschriften en verordeningen van de gemeente en de plaatselijke nutsbedrijven. - eisen met betrekking tot woonkeur. - eisen naar aanleiding van Dubo. 91. RANGORDE Indien onderhavige stukken onderling tegenstrijdig zijn, geldt de navolgende rangorde, met dien verstande dat een eerder genoemd document voor een later genoemd document gaat: Koopwoningen: - de aannemingsovereenkomst en de daarbij behorende Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst met toepassing van de SWK Garantie- en waarborgregeling 2010 tussen de aannemer en de koper; - de Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst en de Garantie- en waarborgregeling; - de definitieve verkoopbrochure met tekeningen en technische omschrijving; - de aannemingsovereenkomst tussen de aannemer en de opdrachtgever; - de vergunningen en alle voorschriften en bepalingen van de plaatselijke en hogere overheden, nutsbedrijven en diensten; - de verslagen van de bouwvergaderingen; - het bestek; Woonzorg Zone Nieuwveen 2

7 - de U.A.V. Huurwoningen: - de aannemingsovereenkomst tussen de aannemer en de opdrachtgever; - de vergunningen en alle voorschriften en bepalingen van de plaatselijke en hogere overheden, nutsbedrijven en diensten; - de verslagen van de bouwvergunning; - het bestek; - de U.A.V DIRECTIE 90. DIRECTIE De opdrachtgever voert de directie op de bouw en zal één of meerdere personen aan de aannemer opgeven om de opdrachtgever in alle zaken de bouw betreffende te vertegenwoordigen. 91. TOEZICHT Een opzichter is namens de directie belast met het toezicht en is bevoegd uitvoeringsaanwijzingen te geven. In uitdrukkelijke afwijking van de UAV 2012, paragraaf 3, lid 6 aanvullen: Indien werken of onderdelen van het werk niet zijn uitgevoerd volgens de ingevolge dit bestek gestelde kwaliteitseisen, zal de aannemer, wanneer hij daarvoor aangesproken wordt, zich er niet op kunnen beroepen dat er door de opdrachtgever toezicht is uitgeoefend op de uitvoering van het werk en op de naleving van de overeenkomst GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER 01. VOLMACHT De aanwijzing door de aannemer van personen die hem in zaken het werk betreffende zullen vertegenwoordigen moet geschieden met gebruikmaking van een volmacht overeenkomstig bijlage A van de U.A.V. 90. VOLMACHT In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 4 lid 1 van de U.A.V. dient de volmacht ten minste 7 dagen voor aanvang van de eerste bouwbespreking aan de directie ter goedkeuring te worden voorgelegd VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 90. BOUWBESPREKING In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. zal de bouwbespreking (betreffende in en of nabij het werk en het werkterrein bevindende ondergrondse kabels en leidingen) worden gehouden indien de aannemer hierom verzoekt. Onverlet de gehouden bespreking is de aannemer aansprakelijk voor aangerichte schade aan in en om het werkterrein liggende kabels en leidingen. De opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor niet verstrekte gegevens door leidingbeheerders en/of onjuistheden daarin VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 01. CESSIE VORDERING OP LEVERANCIER Indien de opdrachtgever krachtens paragraaf 5, lid 5 van de U.A.V. voor niet of niet tijdige levering aansprakelijk is, zal de aannemer zijn vordering op de leverancier op eerste verzoek van de opdrachtgever aan deze cederen tot aan het door de opdrachtgever aan hem vergoede bedrag. 02. ONGEVALLEN De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. 03. RAPPORT BELENDINGEN Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de aannemer aan de directie een door een beëdigd makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de onderstaande belendingen verkeren. Belendingen: - alle belendingen gelegen binnen een straal van 50 m¹ vanaf de eigendomsgrens ter plaatse van het project. De aannemer moet in bovengenoemd rapport door middel van foto's en omschrijvingen de eventuele gebreken van voornoemde percelen en opstallen vastleggen. Het rapport wordt door de aannemer en door de eigenaren van de belendingen gedateerd naar datum van opneming en vervolgens in 2-voud aan de directie overgelegd en in enkelvoud aan de betreffende eigenaren toegezonden. De aannemer zal tegenover de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of enig ander recht kunnen doen gelden voor vertraging of verandering aan het werk, ontstaan door geschillen tussen de aannemer en de rechthebbenden en/of gebruikers van de belendende percelen. 04. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de directie brengt hij dit voornemen tijdig ter kennis van de directie. Woonzorg Zone Nieuwveen 3

8 05. ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten; WION) aan het daarvoor bestemde digitaal loket van het Kadaster (Klic-online). Vóór de aanvang van de werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat. De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel. 15. VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaring van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 16. ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van: - onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van de "opdrachtgever" in plaats van de "directie" heeft gekregen, zulks in afwijking van paragraaf 6, lid 26 van de U.A.V. - personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de directie heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten en opdrachtgeversaansprakelijkheid De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 17. VRIJWARING De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemings overeenkomsten op te nemen. 18. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de U.A.V. wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) Woonzorg Zone Nieuwveen 4

9 door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet. 90. WIJZE VAN UITVOERING Paragraaf 6, lid 2 van de U.A.V. vervalt. Hiervoor te lezen: "De aannemer is verplicht het werk uit te voeren volgens de door de directie verstrekte tekeningen welke aangemerkt zijn als "definitief voor uitvoering". Het bestek en de bijbehorende bestektekeningen worden geacht het gehele werk te omvatten. Zij worden als één geheel beschouwd en moeten in verband met elkaar worden vergeleken. Indien op de tekeningen enig werk voorkomt, dat in het bestek wordt gemist of omgekeerd, zal de aannemer verplicht zijn de werken uit te voeren alsof het en op de tekeningen en in het bestek was gesteld en het gehele werk moeten uitvoeren zoals in de ruimste zin voor volledig en deugdelijk werk kan worden geëist. Indien de beschrijving in het bestek afwijkt van hetgeen daaromtrent op de tekeningen is aangegeven, moet de aannemer zich met de directie verstaan omtrent de wijze van uitvoering. De aannemer is verplicht de orders en aanwijzingen op te volgen, die hem door de directie worden gegeven." 91. GOEDKEURING ONDERAANNEMERS De aannemer dient de door hem in te schakelen onderaannemers ter goedkeuring aan de directie voor te dragen. Desgewenst dient deze voordracht tijdig te geschieden en vergezeld te gaan van informatie over kwaliteit, ervaring, capaciteit en solvabiliteit van de betreffende onderaannemer. Alvorens de directie de schriftelijke goedkeuring geeft, hetgeen geschiedt in de notulen van bouwvergaderingen, dient de aannemer aan te tonen dat de betreffende onderaannemer en/of leverancier volledig is ingelicht aangaande zijn verplichtingen als in dit bestek omschreven. De goedgekeurde onderaannemers zijn verplicht op verzoek van de directie haar onderaannemers en/of leveranciers kenbaar te maken. De directie kan met opgaaf van redenen haar goedkeuring voor een onderaannemer weigeren. Tevens is de directie gerechtigd haar eens gegeven goedkeuring in te trekken, indien de onderaannemer en/of leverancier naar het oordeel van de directie de voortgang van de werkzaamheden belemmert dan wel anderszins hierop een schadelijke invloed uitoefent. Indien de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de aannemer wordt ontbonden, zal de onderaannemer en/of leverancier hieraan jegens de opdrachtgever geen recht tot schadevergoeding kunnen ontlenen. Alle consequenties welke aan bovengenoemde verbonden zijn, zijn voor rekening en verantwoording van de aannemer. 92. KOSTEN EXTRA TOEZICHT Indien de directie toestemming verleent voor werkzaamheden buiten de overeengekomen werktijden, zijn de kosten verbonden aan het hiervoor benodigde extra toezicht geheel voor rekening van de aannemer. 93. KWALITEITSZORG De aannemer zal een kwaliteitsplan opstellen waarin keuring van bouwmaterialen, controle-procedures van tekeningen en monsters en registratie van documenten is vastgelegd, de aannemer zal werken volgens de VCA (Veiligheid milieu gezondheid Checklist Aannemers); daartoe voor de aanvang van het werk een projectplan opstellen. 97. BRANDVEILIGHEID Alle sparingen, doorvoeringen en restruimten afdichten met voor de betreffende wand of vloer geschikte bouwstoffen ter goedkeuring directie. Deze bouwstoffen dienen tevens te voldoen aan de geluid- en brandwerendheid welke wordt gesteld aan de betreffende wand of vloer. De afdichting van sparingen, doorvoeringen en restruimten in brandscheidingen is de verantwoordelijkheid van de bouwkundig aannemer. Er zal gekozen moeten worden voor een geschikt brandwerend afdichtingssysteem waarvan, voor aanvang van de werkzaamheden, een geldige certificaat of kwaliteitsverklaring (die is opgesteld door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatieinstelling ) wordt aangeleverd aan de directie. De bouwkundige aannemer heeft de verantwoordelijkheid om de applicateur tijdig bij de uitvoering te betrekken zodat alle sparingen, doorvoeringen en restruimten op een geschikte wijze kunnen worden afgedicht, conform NEN 6069 respectievelijk NEN EN Alle certificaten of kwaliteitsverklaringen moeten tijdens de bouw- en gebruiksfase worden bijgehouden in een logboek, dat te allen tijde inzichtelijk is voor degenen die belast zijn met het toezicht. Uit deze documenten moet blijken dat aan de in het bestek vastgestelde prestaties is voldaan. LOGBOEK BRANDWERENDE DOORVOERINGEN De aannemer dient een logboek met layout tekeningen op te stellen van alle aangebrachte brandwerende doorvoeringen en voorzieningen. Het logboek dient minimaal te bevatten: - bouwdeel - bouwlaag - ruimtenummer - ruimtebenaming. - tekeningnummer van de layout tekeningen set. - positie nummer van de doorvoer / voorziening, zoals vermeld op tekening. - soort voorziening. - afmetingen van de voorziening en afmetingen van de sparing. - gebruikt materiaal. - materiaal van vloer of wand. Woonzorg Zone Nieuwveen 5

10 - bijzondere opmerking. - de certficaten en/of keuringrapporten van de gebruikte materialen. - de certificaten van het gespecialiseerde bedrijf welke de brandwerende afwerkingen heeft aangebracht. De bijbehorende layout tekeningset dient de bouwkundige situatie met de brandscheidingen weer te geven en de positieniummers van de doorvoer/voorziening. Schaal minimaal 1:50. Het logboek met bijbehorende layout tekeningen dient aanwezig te zijn bij oplevering. De afronding hiervan is voorwaarde voor oplevering van het werk. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: 4. - goedgekeurde: OVERIGE AANSPRAKEN In uitdrukkelijke afwijking van de UAV 2012, paragraaf 6, lid 15, voor 'zo spoedig mogelijk' te lezen: 'zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie weken, na het ontstaan van deze aanspraak,' DATUM VAN AANVANG 01. AANVANG WERKZAAMHEDEN Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang, als bedoeld in paragraaf 7, lid 1 van de U.A.V. 02. DATUM VAN AANVANG In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de U.A.V. zal als datum van aanvang worden aangemerkt de datum die door de directie in overleg met de aannemer wordt bepaald en in het verslag van de eerste bouwvergadering zal worden vastgelegd. 90. FASERING Kavel 3 wordt het eerst gebouwd, daarna kavel 2, daarna kavel UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING 01. OPLEVERINGSTERMIJN De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in werkbare werkdagen: - Kavel 3: max. 230 werkbare werkdagen. Interval tussen kavel 3 en 2 max. 40 werkbare werkdagen. - Kavel 2: max. 230 werkbare werkdagen. Start bouw kavel 1 hangt af van 70% voorverkoop. - Kavel 1: 230 werkbare werkdagen. 07. OPLEVERING BEPLANTINGSWERK In verband met het gestelde in hoofdstuk 16, Beplanting, wordt het tijdstip van oplevering van het beplantingswerk nader vastgesteld in overleg met de directie. 08. OPLEVERING BUITENSCHILDERWERK Het tijdstip van oplevering van het buitenschilderwerk wordt nader vastgesteld in overleg met de directie. 09. ONWERKBARE WERKDAGEN Paragraaf 8 lid 2 de teksten "respectievelijk halve werkdagen" en "respectievelijk twee uren" vervallen. 90. VERTRAGING IN HET WERK Vertraging in de voortgang van het werk veroorzaakt door afkeuring van bouwstoffen en afkeuring van bescheiden welke door de aannemer ter goedkeuring aan de directie dienen te worden voorgelegd, geeft geen aanleiding tot termijnverlenging. 91. TERMIJNVERLENGING Aan termijnverlenging kan door de aannemer geen recht op bijbetaling worden ontleend. 92. TIJDSTIP AANLEVEREN MONSTERS In uitdrukkelijke afwijking van de UAV 2012 paragraaf 8, toevoegen lid 6: De aannemer is verplicht, ter voorkoming van vertraging van alle daarvoor in aanmerking komende bouwstoffen, vroegtijdig monsters ter goedkeuring aan te bieden, dit na zich van de mogelijkheid tot tijdige levering van de betreffende bouwstoffen op de hoogte te hebben gesteld OPNEMING EN GOEDKEURING 02. BEPROEVING Alvorens zij in bedrijf worden gesteld, moeten zijn beproefd: de technische installaties. De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie en dient om vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk is. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van de beproeving vast. Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van de beproeving stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar. De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening van de aannemer. Door de ondertekening door de aannemer en de directie van het rapport waarin het Woonzorg Zone Nieuwveen 6

11 beproevingsresultaat is opgenomen staan de resultaten van de beproeving vast. Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport waarin het beproevingsresultaat is opgenomen. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald. Op deze herhaalde beproeving is het hierboven vermelde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor de beproeving, voor rekening van de aannemer zijn. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens is voltooid, vindt opneming van het werk plaats. 90. AANVRAGE VAN DE AANNEMER Sociale huurwoningen en groepswoningen: De schriftelijke of mondelinge aanvrage van de aannemer, genoemd in paragraaf 9, lid 1 van de U.A.V., zal ten minste 15 werkdagen voor de datum dat het werk naar verwachting van de aannemer voltooid zal zijn in het bezit van de directie zijn, respectievelijk in het dagboek of weekrapport zijn aangetekend OPLEVERING 01. OPLEVERING Koopwoningen: De oplevering van koopwoningen vindt plaats overeenkomstig hetgeen in de tussen de aannemer en kopers te sluiten aannemingsovereenkomst met toepassing van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling transformatie 2012 is bepaald. Sociale huurwoningen en groepswoningen: Paragraaf 10, lid 1 van de U.A.V. vervalt. Hiervoor te lezen: "Na goedkeuring van het werk zal door de opdrachtgever een 'Proces-verbaal van oplevering' worden opgesteld. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien genoemd document door alle partijen (opdrachtgever, aannemer) voor akkoord is ondertekend." De tekortkomingen als vermeld in het 'Proces-verbaal van oplevering' dienen onverwijld maar uiterlijk binnen 15 werkbare werkdagen na datum van oplevering hersteld te zijn. Blijft de aannemer in gebreke, dan zal herstel geschieden door de opdrachtgever, voor rekening van de aannemer. 02. INGEBRUIKNEMING INSTALLATIEWERK OF DELEN HIERVAN In paragraaf 10, lid 3 van de U.A.V. wordt in plaats van "opneming" gelezen "beproeving". In tegenstelling tot het gestelde in paragraaf 11 lid 4 van de U.A.V., blijft schade aan het werk, die niet is veroorzaakt door de vervroegde ingebruikneming, tot de oplevering voor rekening van de aannemer. 90. STAAT VAN HET WERKTERREIN BIJ OPLEVERING De loodsen, keten, stellingen, hulpwerktuigen en dergelijke moeten uiterlijk 14 dagen na oplevering van het gehele project van het werkterrein zijn verwijderd. Het werkterrein en de omliggende wegen moeten onmiddellijk na oplevering van het gehele project schoon en geëgaliseerd worden opgeleverd. Bij het verwijderen van de keten en loodsen moeten ook alle tijdelijke (hulp)leidingen en kabels e.d. uit de grond worden verwijderd. 91. OPLEVERINGSBESCHEIDEN Bij oplevering dienen alle in het bestek verlangde bescheiden, waaronder concept revisietekeningen, overige revisiebescheiden, certificaten, garantieverklaringen, bedrijfs-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften en financiële overzichten, gebundeld in een map, bij de directie te worden afgegeven. Verstrekkingsvorm: - op papier gebundeld in een map. - digitaal op CD-rom ONDERHOUDSTERMIJN 01. ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: Koopwoningen: De onderhoudstermijn zoals verwoord in de tussen de aannemer en de kopers te sluiten aannemingsovereenkomst met toepassing van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling transformatie Sociale huurwoningen en groepswoningen: De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: - 6 maanden voor de bouwkundige werken maanden voor de technische installaties. 90. IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE AANNEMER De aannemer is gehouden, gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen. Blijft de aannemer in gebreke, dan zal herstel geschieden door de opdrachtgever, voor rekening van de aannemer. Woonzorg Zone Nieuwveen 7

12 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 01. VEILIGHEIDSMAATREGELEN De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige veiligheidsmaatregelen nemen. 90. SCHORSING VAN HET WERK In uitdrukkelijke afwijking van de UAV 2012 is het in de leden 4, 5 en 6 van paragraaf 14 niet van toepassing indien de schorsing een gevolg is van stillegging van het werk wegens het niet door de aannemer voldoen aan de in het bestek omschreven eisen of aan door de directie gegeven orders, of het gevolg van stilleggen door een publiekrechtelijke instantie. Als het werk of een gedeelte van het werk wordt geschorst om reden van het niet voldoen door de aannemer aan zijn verplichtingen, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten (ook die van de opdrachtgever) voor rekening van de aannemer WERKTERREIN 01. WERKTERREIN De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, de situering en de hoogteligging van, alsmede de toegangsmogelijkheden tot het werkterrein. De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van grondwaterstanden, bodemgesteldheid en mogelijkheden tot afvoer van overtollig water. De aannemer dient zichzelf op de hoogte te stellen van de ligging van kabels en leidingen in en om het werkterrein, dit ter voorkoming van schade. 02. AANDUIDING WERKTERREIN De oppervlakte van het werkterrein zal in overleg met de directie en de gemeentelijke instanties worden bepaald. 90. DE TOESTAND VAN HET WERKTERREIN De aannemer dient de toestand van het werkterrein voor de aanvang van het werk zo goed mogelijk vast te leggen, hiervan zal een proces-verbaal worden opgesteld dat ondertekend dient te worden door vertegenwoordigers van de gemeente, de aannemer en de directie. Eventuele precariokosten voor het werkterrein op gemeente grond komen voor rekening van de aannemer. 91. BEWAKING Het bewaken van het werkterrein is geheel voor rekening en verantwoordelijkheid van de aannemer. Eventuele schaden of claims, ook van derden, tengevolge van geen of onvoldoende bewaking, zijn voor rekening van de aannemer AFSLUITING, RECLAME 01. FOTOGRAFEREN EN FILMEN Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 01. VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN De verwerking c.q. montage van bouwstoffen moet plaatsvinden overeenkomstig de door de fabrikant/leverancier bij de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften, tenzij deze verwerkingsvoorschriften tegenstrijdig zijn met hetgeen omschreven is in dit bestek of de in het bestek voorgeschreven normen, in dit geval dient de aannemer dit aan de directie voor te leggen. 90. TOESTEMMING VOOR ANDERE BOUWSTOFFEN De in paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V. vereiste toestemming van de directie wordt zo tijdig schriftelijk bij de directie aangevraagd, dat voldoende tijd beschikbaar is om de gelijkwaardige hoedanigheid van de bedoelde andere bouwstoffen te kunnen beoordelen. De aannemer zal de gelijkwaardige hoedanigheid aantonen op zijn kosten KEURING VAN BOUWSTOFFEN 01. BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING Daar waar wordt voorgeschreven dat een bouwstof met een kwaliteitsverklaring afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatieinstelling moet worden geleverd, moet deze kwaliteitsverklaring bij de uitwendige visuele beoordeling van deze bouwstof worden overgelegd. Deze bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk uitwendig visueel zijn beoordeeld en in orde bevonden. Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen openbaart en dat bij de uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een verborgen gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de U.A.V. 02. BESLUIT BODEMKWALITEIT De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet.een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit is, tenzij dit bestek Woonzorg Zone Nieuwveen 8

13 anders vermeld, niet toegestaan. De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een met de directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden. 90. KEURINGSKOSTEN In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in paragraaf 18 lid 5 en lid 6 sub d van de UAV komen de kosten voor keuring en beproevingen van vooraf vervaardigd of in het werk gestort beton voor rekening van de aannemer. De keuringskosten, van alle door de directie aan te wijzen bouwstoffen, proefstukken en kwaliteitsmonsters, zijn in uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in paragraaf 18, lid 6 van de ook bij goedkeuring voor rekening van de aannemer. 91. LEVERING ZONDER PRODUCT-CERTIFICAAT Bouwstoffen die met een product-certificaat geleverd moeten worden, mogen worden betrokken van een leverancier die niet onder een keurmerk mag leveren, mits de aannemer deze bouwstoffen op zijn kosten tijdig laat keuren op de aanwezigheid van dezelfde eigenschappen als die van de bouwstoffen met product-certificaat door een door de Raad van Accreditatie erkende certificatie-instelling ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 01. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN De aannemer draagt er zorg voor dat: - gebruik wordt gemaakt van statiegeldpallets. - gebruik wordt gemaakt van containers en dispensers. - gebruik wordt gemaakt van statiegeldpatronen OUDE BOUWSTOFFEN 01. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN Voorzover niet anders in dit bestek is vermeld, zijn de uit het werk komende oude bouwstoffen niet van waarde voor de opdrachtgever. 90. ONVOORZIENE OUDE BOUWSTOFFEN Onvoorzienbaar uit het werk komende bouwstoffen blijven eigendom van de opdrachtgever, tenzij de directie verklaart dat zij voor de opdrachtgever niet van waarde zijn. In het geval deze bouwstoffen aan de opdrachtgever verblijven, zijn de kosten, zoals bedoeld in paragraaf 21, lid 3 van de U.A.V. voor rekening van de opdrachtgever GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: koopwoningen (met Woningborg garantie): - met Woningborg garantie. Sociale huurwoningen en groepswoningen: Onderdeel periode - buitenriolering en drainage 10 jaar. - terreinverhardingen (bestratingen) 2 jaar. - beplantingen (incl. bomen) 1 jaar. - terreininrichtingen 5 jaar. - funderingen 30 jaar. - betonwerken 10 jaar. - buitenmetselwerk inclusief voegwerk en spouwisolatie 10 jaar. - prefab betonwerken 10 jaar. - ruwbouwtimmerwerk 10 jaar. - staalconstructies 10 jaar. - buitenkozijnen, -ramen 10 jaar. - buitendeuren 6 jaar. - daklichten 10 jaar. - binnenkozijnen en -deuren 5 jaar. - hang- en sluitwerk 2 jaar. - systeembekledingen 10 jaar. - trappen en balustraden 5 jaar. - dakbedekking, inclusief isolatie en randaansluitingen 10 jaar. - isolerende beglazing 10 jaar. - natuur- en kunststeenwerken 10 jaar. - kitwerken 6 jaar. - stucadoor- en spuitwerk 1 jaar. - wand- en vloertegelwerken 6 jaar. - dekvloeren 6 jaar. - systeemwanden en systeemplafonds 6 jaar. - afbouwtimmerwerk 5 jaar. - buitenschilderwerk 2 jaar. Woonzorg Zone Nieuwveen 9

14 - binnenschilderwerk 3 jaar. - poedercoating 10 jaar. - keukeninrichting 1 jaar. - behangwerk 1 jaar. - vloerbedekking 5 jaar. - goten en hemelwaterafvoeren 3 jaar. - binnenriolering 3 jaar. - waterinstallaties 3 jaar. - sanitair 2 jaar. - elektra-installaties 3 jaar. - verwarmingsinstallaties 3 jaar. - mechanische ventilatie-installaties en luchtbehandelingsinstallaties 3 jaar. - liftinstallaties 3 jaar. - pompput, pomp en schakelkast 3 jaar. - brandbestrijdinginstallaties en brandmeld- en ontruimingsinstallaties 3 jaar. - koelinstallaties 3 jaar. - regelinstallaties 3 jaar. - gebouwbeheersystemen 3 jaar. - WKO-installatie 3 jaar. - noodverlichtingsinstallatie 3 jaar. - communicatie- en beveiligingsinstallaties 3 jaar. - te garanderen door: de aannemer alsmede onderaannemers en leveranciers. 02. GARANTIEVERKLARING Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan de directie. De garantieverklaring dient te worden overgelegd bij oplevering van het werk. 90. GARANTIEBEPALINGEN In uitdrukkelijke afwijking op paragraaf 22, lid 1 van de U.A.V. vervalt het gestelde in de leden 2, 3 en 4 en wordt dit vervangen door de volgende bepalingen: 2. Met betrekking tot een onderdeel van het werk waarvoor een garantie wordt verlangd, dient van dat onderdeel een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden, inhoudende: a. dat de garant zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen naar genoegen van de opdrachtgever, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen. b. dat de garantieverklaring zal gelden van het gereedkomen van het onderdeel af tot de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de in het bestek genoemde periode. 3. Bij elk onderdeel van het werk waarvoor het geven van garantie wordt gevorderd, vermeldt het bestek of de garantieverklaring zal worden verstrekt door de aannemer, dan wel de onderaannemer of leverancier van dat onderdeel. Indien een zodanige vermelding ontbreekt, zal de garantieverklaring door de aannemer worden verstrekt. De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van de garantieverklaring door de onderaannemer of leverancier aan de opdrachtgever. Indien de garantieverklaring niet door de onderaannemer of leverancier wordt verstrekt, wordt de garantieverklaring door de aannemer verstrekt. 4. Indien een garantieverklaring als bedoeld in het eerste lid niet is overgelegd of een andersluidende garantieverklaring is overgelegd, kan daaruit geen afstand of wijziging van de in het eerste lid omschreven garantieverplichting worden afgeleid. 5. De garantie van de aannemer tegenover de opdrachtgever is overdraagbaar, zodat de opdrachtgever rechtstreeks bij de fabrikant/leverancier, onderaannemer/leverancier kan reageren. 91. GARANTIEVERKLARINGEN In uitdrukkelijke afwijking van de UAV 2012 paragraaf 22, lid 1, aanvullen met: - De aannemer zal van de genoemde onderdelen garantieverklaringen afgeven, voor het einde van de onderhoudstermijn. Deze verklaringen moeten door de aannemer ondertekend in tweevoud worden ingeleverd. De opdrachtgeefster zal na ondertekening het tweede exemplaar van de garantieverklaring aan de aannemer retourneren. - Indien voor een onderdeel in het bestek de garantieverklaring van de aannemer wordt gevraagd, moet hij deze afgeven samen met een garantieverklaring van de betrokken fabrikant/leverancier en/of onderaannemer op naam gesteld van de opdrachtgever, waaruit blijkt dat de door de aannemer gegeven garantie volledig door deze wordt onderschreven. Concept garantieverklaringen en onderhoudsvoorschriften ter goedkeuring indienen voordat de opdracht aan de betreffende onderaannemer/leverancier wordt verstrekt. 92. GARANTIE VERVANGEN ONDERDELEN Voor onderdelen die in de garantietermijn zijn vervangen, gaat de volgende garantietermijn opnieuw in op de dag van de vervanging. De in dit bestek vermelde garantie(s) voor onderdelen en de eventuele uitzonderingen Woonzorg Zone Nieuwveen 10

15 hierop, laten onverlet de verplichtingen van de aannemer in de onderhoudstermijn en de aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA Het in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. genoemde algemeen tijdschema wordt verlangd. In het verlangde algemene tijdschema dienen, naast de in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. genoemde gegevens, tevens vermeld te worden: - de door of namens de opdrachtgever te verstrekken tekeningen. - de door de aannemer te verstrekken tekeningen en/of berekeningen. - signaleringsschema. - inkoopschema. - verstrekkingen derden. - verwerkingen voorzieningen van derden. - tijdstip levering materialen. - tijdstippen start werkzaamheden c.q. beslissingen van aannemers, opdrachtgever, directie, architect, derden e.d. - opleveringsschema en de specifieke eisen van de betreffende onderdelen. De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in kalenderdagen. Tevens dient een prognoseschaal te worden aangegeven. Genoemd tijdschema dient te worden gepresenteerd als een balkenschema. Het algemeen tijdschema en de prognose schaal aan de directie ter goedkeuring indienen. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: 4. - goedgekeurde: GEDETAILLEERD WERKPLAN Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V wordt verlangd voor: de in de betreffende hoofdstukken genoemde onderdelen. Eisen werkplan: - het tijdstip van aanvang en het tijdstip van oplevering (of opleveringsschema). - de tijdsduur van de afzonderlijke werkzaamheden en de ruimten of gebouwdelen waarin of waaraan de werkzaamheden worden uitgevoerd. - de periode(n) gedurende welke water en elektra zijn afgesloten. - de periode(n) gedurende welke de verwarmingsinstallatie buiten gebruik is. - de tijdstippen waarop werk-, detail- en sparingstekeningen moeten worden afgegeven. - de aan de uitvoering voorafgaande voorbereidende en fabrieksmatige werkzaamheden. - de door derden te verrichten werkzaamheden. - de door derden te leveren bouwstoffen, alsmede het tijdstip van aanvoer van deze bouwstoffen op het werk. - de specifieke eisen van de betreffende onderdelen. De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in kalenderdagen. Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: - 2 kalenderweken voor de aanvang van de betreffende werkzaamheden. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: 4. - goedgekeurde: INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en ingepast zowel in het verlangde algemene tijdschema als ook in het gedetailleerde werkplan. In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden. De betrokken derden zullen het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen. Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de directie, na goedkeuring, voor akkoord tekenen en zal de opdrachtgever de hierbij bedoelde derden binden aan het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan. 90. STAND VAN HET WERK De stand van het werk ten opzichte van de in het algemene tijdschema neergelegde verwachtingen wordt in overleg tussen de aannemer en de directie wekelijks op het algemene tijdschema door de directie aangetekend of schriftelijk vastgelegd. Dit geschiedt naast de vermelding van de stand van het werk in het weekrapport. 91. GEDETAILLEERD AFBOUWSCHEMA De aannemer dient, bij het glas- en waterdicht zijn van het werk, doch minimaal 10 kalenderweken voor de geprognotiseerde opleveringsdatum, een gedetailleerd afbouwschema te vervaardigen t.b.v. het vaststellen van de definitieve opleveringsdata van de woningen. Eisen afbouwschema: - datum van aanvang afbouw per woning. - de opleveringsdatum per woning. - werkzaamheden van de leverancier(s), (onder)aannemer(s), nutsbedrijven, gemeente Woonzorg Zone Nieuwveen 11

16 en alle overige betrokken partijen. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 4. - goedgekeurde (st.): 2. De aannemer dient het goedgekeurde afbouwschema bindend op te leggen aan leveranciers en onderaannemers. 92. AANSPRAAK OP BIJBETALING In uitdrukkelijke afwijking van de UAV paragraaf 26, lid 7, aanvullen met: Bedoelde aanspraak op bijbetaling is alleen van kracht indien dit als zodanig schriftelijk met de directie is overeengekomen en dit binnen vier werkdagen bij de directie is ingediend DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN 01. TE VERSTREKKEN LIJSTEN De in paragraaf 27, lid 7 van de U.A.V. genoemde lijsten worden verlangd. 03. VERSLAGEN BOUWVERGADERINGEN De verslagen van de bouwvergaderingen worden door de directie opgesteld en verspreid. De bouwvergaderingen worden door de directie voorgezeten. De verslagen worden geacht letterlijk in het weekrapport te zijn opgenomen. De bouwvergaderingen worden eens in de maand gehouden of zoveel vaker als de directie nodig acht. 04. BESTEKPOSTEN OP BASIS VAN DE STABU-BESTEKSSYSTEMATIEK De bestekswijzigingen, het meer en minder werk en de verwerkte hoeveelheden, alsmede de besteding/ invulling van de eventuele stelposten, moeten door de aannemer worden verwerkt in bestekposten volgens de STABU-bestekssystematiek en worden gebundeld in volgorde en codering overeenkomstig het bestek. 90. WERKBESPREKINGEN De werkbesprekingen worden door de aannemer voorgezeten. De verslagen van deze besprekingen worden door de aannemer opgesteld en aan alle belanghebbenden toegezonden. De werkbesprekingen worden in principe eens in de twee weken gehouden of zoveel vaker als de aannemer nodig acht AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 02. ROOILIJN De plaats van de rooilijn(en) wordt (worden) vanwege de directie in het werk aangegeven. 03. PEIL Als peil P geldt: - de bovenkant van de afgewerkte vloer van de begane grond. Per bouwdeel wordt uitgegaan van een andere P=0, zie de vermeldingen op de overzichtsplattegronden VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND 01. SCHADELIJKE VOORWERPEN OF STOFFEN Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. 90. VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND Paragraaf 29, lid 3 van de U.A.V. vervalt, hiervoor te lezen: "De aannemer wordt geacht voor de prijsaanbieding alle nodige informatie en inlichtingen te hebben ontvangen en de omschrijving in het bestek, de tekeningen en de toestand van het werkterrein onderling vergeleken en nagezien te hebben, alsmede voldoende bekend te zijn met hetgeen tot de volledige uitvoering c.q. aard van het werk behoort" VERBAND MET ANDERE WERKEN 01. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. 05. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN Door derden worden uitgevoerd: - de aansluiting(en) op het openbaar riool. - de dienstleiding(en) ten behoeve van de aansluiting(en) van de waterleiding op het leidingnet van het waterleverend bedrijf. - de dienstleiding(en) ten behoeve van de aansluiting op de WKO-installatie. - de dienstleiding(en) ten behoeve van de aansluiting(en) van de elektrotechnische installatie op het leidingnet van het elektriciteitleverend bedrijf. - de dienstleiding(en) van de KPN t.b.v. de telefooninstallatie. - de dienstleiding(en) van de Kabel exploitant. - de tilliftinstallaties. N.B. De coördinatie van bovengenoemde werkzaamheden behoort tot de verplichtingen van de aannemer. Woonzorg Zone Nieuwveen 12

17 07. VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken. 90. MEDEWERKING AANNEMER De aannemer is gehouden zodanige medewerking te verlenen, dat de door derden te verrichten werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zonder dat hij deswege op verlenging van zijn opleveringstermijn aanspraak kan maken. Indien de aannemer meent dat stagnatie in zijn werkzaamheden zal ontstaan als gevolg van vertragingen in de door derden uit te voeren werkzaamheden, zal hij dit tijdig en schriftelijk aan de directie kenbaar maken. 91. BESCHIKBAARSTELLING De aannemer gedoogt dat de genoemde derden gedurende de werktijden gebruik kunnen maken van de op het werkterrein aangebrachte was- en schaftgelegenheid, toilet, steigers, ladders, bouwliften verlichting en bouwaansluitingen voor water en elektriciteit. Kosten voor gebruik van bouwlift en elektriciteit- en waterverbruik kan de aannemer desgewenst rechtstreeks met deze derden verrekenen GEVONDEN VOORWERPEN 01. ONDERBREKING VAN HET WERK Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van voorwerpen zoals bedoeld in paragraaf 32 van de U.A.V. moet worden onderbroken, wordt de schade die de aannemer lijdt als gevolg van deze onderbreking, vergoed VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 01. VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK Paragraaf 35, lid 2 van de U.A.V. aanvullen met: Indien de aannemer de door de directie gegeven orders, aanwijzingen of verstrekte tekeningen geheel of gedeeltelijk beschouwd als meerwerk, zal hij dit - alvorens de opdracht uit te voeren - binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk melden bij de directie. Indien de voortgang van het werk dit verlangt, zal de melding bovendien zo spoedig mogelijk mondeling geschieden. Verrekening en uitvoering van meer en minder werk vindt uitsluitend plaats indien daarvoor van tevoren schriftelijk opdracht is verstrekt. Zowel het meer als het minder werk zullen op een meer en minderwerk staat worden bijgehouden en met de laatste termijn worden verrekend. 90. VERREKENING MEER EN MINDER WERK Verrekening van meer en minder werk zoals bedoeld in paragraaf 35, lid 1 van de U.A.V. zal worden verrekend tegen prijzen, die als volgt zijn samengesteld: a)de netto kosten van de bouwstoffen. b)de netto kosten van arbeidsloon voorzover deze rechtstreeks op het verwerken van (de onder a) bedoelde bouwstoffen betrekking hebben. c)een aannemersvergoeding van 10% van de (onder a en b) bedoelde nettokosten over meerwerk, respectievelijk 10% over het minderwerk, met dien verstande dat deze percentages over het saldo worden berekend. Alle rechtstreeks of zijdelings voor de uitvoering benodigde kosten worden niet afzonderlijk verrekend, maar worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen. De (onder a) bedoelde netto kosten van bouwstoffen worden bepaald ten opzichte van de hoeveelheden, zoals deze volgen uit het bestek en tekeningen. De aldus samengestelde prijzen gelden zowel voor werkzaamheden die rechtstreeks door de aannemer worden uitgevoerd als voor werkzaamheden die door onderaannemers worden uitgevoerd BESTEKSWIJZIGINGEN 01. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf 36, lid 2 van de U.A.V. is voorbehouden aan de opdrachtgever STELPOSTEN 01. STELPOSTEN In afwijking van paragraaf 37 van de U.A.V. zijn alle in het bestek genoemde stelposten netto bedragen, waarbij onder netto dient te worden verstaan de prijs die de aannemer aan de leverancier moet betalen. De aannemer dient kopieën van de facturen van de stelposten aan de directie te overleggen. De bijkomende kosten, als bedoeld in paragraaf 37, de leden 5, 6 en 8 van de U.A.V., alsmede alle rechtstreeks of zijdelings voor de uitvoering benodigde kosten en de aannemersvergoeding (de "opslagen") worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen. Woonzorg Zone Nieuwveen 13

18 02. OVERZICHT STELPOSTEN De stelposten als bedoeld in paragraaf 37, lid 1 van de U.A.V. zijn de volgende: par. omschrijving bedrag / eenheid stelpost bankjes en plantenbakken 3.750, stelpost aankoop natuursteen 45,-/m stelpost garderobes 2.000, stelpost plakfolie gebouwaanduiding/huisnummering 1.500, stelpost geschilderde bewegwijzering chablonnering 3 groepswoningen voor psycho geriatrie (PG) 3.500,- 2 groepswoningen verstandelijk gehandicapten (VG) 1.500, stelpost Tarkett of Marmoleum op wanden 35,-/m stelpost Tarkett of Marmoleum op vloeren 32,-/m2 De genoemde bedragen van de stelposten zijn bedragen voor de aankoop, het leveren en aanbrengen en/of aansluiten van de onderdelen. De aannemersprovisie, wordt geacht te zijn begrepen in de aanneemsom HOEVEELHEDEN 01. HOEVEELHEDEN Indien op bestektekeningen, overzichtsbladen, bestek etc., hoeveelheden, aantallen e.d. staan vermeld, zijn deze slechts informatief. De aannemer dient de hoeveelheden, aantallen e.d. op hun juistheid te controleren en kan geen rechten ontlenen aan eventuele onjuist aangegeven hoeveelheden, aantallen e.d. 02. METING HOEVEELHEDEN Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de Standaardmeetmethode NEN 3699+c BETALING 01. BETALING IN TERMIJNEN Koopwoningen: De betaling van de individuele SWK termijnen van de kopers geschiedt door kopers op basis van de tussen kopers en aannemer gesloten aannemingsovereenkomst op basis van de SWK regeling. Indien op basis van de termijnregeling een termijn verschuldigd is van een op dat moment nog niet verkochte woning, zal de opdrachtgever de verschuldigde termijn aan de aannemer betalen. Zodra betreffende woning aan een koper is verkocht, zijn de aannemer en de opdrachtgever verplicht met de koper overeen te komen dat de koper ten tijde van het passeren van de akte de koopsom en bijkomende kosten, de reeds door de opdrachtgever aan de aannemer betaalde verschuldigde termijnen én een rente over deze termijnen van 5% vanaf de datum waarop de opdrachtgever de termijnen aan de aannemer heeft voldaan tot de dag waarop de koper betaalt, aan de notaris zal betalen. Zowel de koopsom als de door de koper aan de notaris betaalde termijnen en de genoemde rente zullen door de notaris aan de opdrachtgever worden voldaan. Sociale huurwoningen en groepswoningen: De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen. De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk. De aannemer dient het in onderdelen geanalyseerde werk, nadat het tijdschema door de directie is goedgekeurd, in een betalingsschema weergeven. Het betalingsschema dient aan de opdrachtgever ter goedkeuring te worden voorgelegd. Op de betaling van de eerste termijn en eventuele volgende termijnen wordt een bedrag ingehouden. Het totaalbedrag van deze inhouding(en) is: 5% van de aanneemsom. Het bedrag dat is ingehouden wordt na afloop van de onderhoudstermijn en nadat de aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan, aan hem uitbetaald. 06. STORTING OP G-REKENING De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid Het percentage van elke door de aannemer in te dienen declaratie dat door de opdrachtgever in verband met de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies op de geblokkeerde rekening zal worden gestort bedraagt: 17 % van de totale aanneemsom. De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkostenbestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks aan de bevoegde belastingdienst over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten Woonzorg Zone Nieuwveen 14

19 onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 09. DECLARATIES De betaling zal geschieden 30 dagen nadat de aannemer een door de directie goedgekeurde declaratie heeft ingediend en conform par. 40 van de U.A.V. De aannemer moet de declaratie op naam van de opdrachtgever indienen bij de directie. Aantal: 1 stuks origineel met 2 stuks kopieen OMZETBELASTING 02. VERLEGGINGSREGELING OMZETBELASTING De aannemer moet op zijn declaratie vermelden dat de omzetbelasting wordt verlegd, tenzij de belastingdienst die ter zake bevoegd is, schriftelijk heeft medegedeeld dat ten aanzien van het werk de verleggingsregeling omzetbelasting niet van toepassing is. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen KORTINGEN 09. KORTINGBEDRAG Koopwoningen: Voor iedere werkbare werkdag, waarmede de opleveringstermijn van een individuele koopwoning wordt overschreden is de koper gerechtigd een korting op de aannemingsom toe te passen op basis van de tussen kopers en aannemer gesloten aannemingsovereenkomst op basis van de Woningborg regeling. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken in het kader van vertragingen van de koper. Indien een woning ten tijde van de oplevering nog niet is verkocht, dient daar waar in onderhavig bestek "koper" is vermeld, "de opdrachtgever" te worden gelezen. Sociale huurwoningen: De korting, bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V., bedraagt per dag: - 250,- per werkbare werkdag per sociale huurwoning, onverminderd het recht op vervolgschade. Het kortingsbedrag gaat in op de dag volgend op de dag waarop de eerste woning opgeleverd zou moeten worden. Groepswoningen: De korting, bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V., bedraagt per dag: ,- per werkbare werkdag per groepswoning, onverminderd het recht op vervolgschade. Het kortingsbedrag gaat in op de dag volgend op de dag waarop de eerste groepswoning opgeleverd zou moeten worden VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSSTELLING/VERZEKERING 01. BANKGARANTIE De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is opgedragen, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, een door een bank of verzekeringsmaatschappij afgegeven bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever stellen. De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen. De waarde van de bankgarantie bedraagt van de aannemingssom in (%): 10. De bankgarantie geldt voor de duur van de gehele bouwperiode, ingaande op de startdatum van het werk tot 10 dagen na het tijdstip waarop de onderhoudstermijn is verstreken en nadat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan; in de bankgarantie mag geen einddatum worden genoemd. Indien de bedoelde bankgarantie niet voor het verschijnen van de eerste termijn is ontvangen en goedgekeurd, wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zo nodig de daarop volgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde bankgarantie zal zijn ontvangen en goedgekeurd. Binnen 14 dagen na afloop van de bankgarantie worden de ten behoeve van de bankgarantie overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd. 90. VERPANDING OF CESSIE In uitdrukkelijke afwijking van de UAV 2012 vervalt het gestelde in paragraaf 43, dit vervangen door de volgende bepaling: De termijnen van de aanneemsom mogen niet worden vervreemd, gecedeerd of verpand. 91. UITGESTELDE OPLEVERING Indien er sprake is van uitgestelde oplevering van buitenschilderwerk en/of beplanting dient een evenredig deel van de bankgarantie door te lopen tot einde onderhoudstermijn van het later opgeleverde buitenschilderwerk en/of beplanting. Woonzorg Zone Nieuwveen 15

20 01.03 VERZEKERINGEN VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 01. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. De kredietwaardigheid van de verzekeraar(s) dient gewaarborgd te zijn met minimaal een A minus rating overeenkomstig Standard & Poor s. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de U.A.V. als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico. Sectie Het Werk, waaronder te verstaan: - het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. - werken van derden (als bedoeld in paragraaf 31 van de U.A.V.) te weten: de werken zoals beschreven onder besteksartikel met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: Euro. Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: - aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: Euro. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: Euro. Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan: - alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: Euro. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: Euro. 02. CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden moeten worden vermeld: - de opdrachtgever. - de architect(en) en adviseur(s). - de directie. - onderaannemer(s). - derden (als bedoeld in paragraaf 31 van de U.A.V.) te weten: zie De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben voor de Sectie Het Werk. Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening. In de verzekeringsvoorwaarden dient uitdrukkelijk bepaald te zijn dat onder de verzekering ook zijn begrepen de risico's van verlies of beschadiging uit eigen gebrek, inclusief verlies of beschadiging van het door eigen gebrek direct getroffen onderdeel en van verlies of beschadiging t.g.v. ondeugdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 249 en 276 van het Wetboek van Koophandel. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen. Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de schade verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per evenement/gebeurtenis of reeks van evenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet. Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de U.A.V. tot en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking beperkt tot materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt: De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten Woonzorg Zone Nieuwveen 16

BESTEK 1. Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel i.o.v. Gemeente Gemert-Bakel. 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B

BESTEK 1. Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel i.o.v. Gemeente Gemert-Bakel. 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B BESTEK 1 Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B BESTEK Ten behoeve van: De nieuwbouw van de Multifunctionele Accomodatie te Handel. Bestek 1: Hoofdstukken

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BOTS BOUWGROEP B.V.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BOTS BOUWGROEP B.V. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BOTS BOUWGROEP B.V. Van toepassing op opdrachtnemers van Bots Bouwgroep Liessel B.V. en Bots Bouwgroep Valkenswaard B.V., vastgesteld op 1-2-2013 en gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007)

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) UNETO-VNI, 2007, art.nr. 47044 A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer en definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts) handelingen van de technisch aannemer, zoals

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college

Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn op 13 juli 2005 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen, onder nummer 41011946. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007 Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voorwaarden

Algemene Voorwaarden. voorwaarden Algemene Voorwaarden voorwaarden Inhoud Algemene Voorwaarden Versie 1.2 03 Algemene Bepalingen versie 1.2 Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid 04 Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming van

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

(AS 100-10 14) Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24461580. Artikel 2: Bankrelatie Rabobank IBAN nr.: NL43RABO0134735773

(AS 100-10 14) Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24461580. Artikel 2: Bankrelatie Rabobank IBAN nr.: NL43RABO0134735773 A l g e m e n e v o o r w a a r d e n T r o u w b o r s t H o u t 3284 XJ Zuid-Beijerland (AS 100-10 14) Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24461580 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Artikel 1: VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET WET- EN REGELGEVING EN ANDERE VOORSCHRIFTEN 1. De onderaannemer is gehouden de verplichtingen uit de CAO voor de Bouwnijverheid

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden. VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen

Algemene Inkoopvoorwaarden. VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen Statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aldaar aan Croeselaan 1, 3521 BJ Ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van

Nadere informatie

INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) www.gdfsuez.nl

INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) www.gdfsuez.nl INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) & INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) Versie 1 januari 2014 www.gdfsuez.nl INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ NL (AIV) Pagina 1/6 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 (AS 100-12 14)

Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 (AS 100-12 14) Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend (AS 100-12 14) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAVO GEVESTIGD AAN DE VAN DER PAAUWKADE 22, 2316 NA TE LEIDEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAVO GEVESTIGD AAN DE VAN DER PAAUWKADE 22, 2316 NA TE LEIDEN. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAVO GEVESTIGD AAN DE VAN DER PAAUWKADE 22, 2316 NA TE LEIDEN. INSCHRIJVING: K.V.K.28064793 TEL: 071-5213431 MOBIEL:06-55872529 RECHTSVORM: VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA E-MAILADRES:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv ALGEMEEN 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen (AS 152-11) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Baving Klus- en Montagebedrijf, gevestigd te Vries,

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden bestaan uit een algemeen deel (Deel I) en een deel dat alleen van toepassing is op de inkoop van ICT producten en diensten (Deel II).

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden Algemene inkoopvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de volgende definities gebruikt: 1.1 Aanbieding: schriftelijke offerte van Leverancier. 1.2 Inkooporder: document

Nadere informatie

NS Groep N.V., gevestigd te Utrecht, Handelsregisternummer 30124358 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN IT GOEDEREN EN DIENSTEN 2013 ALGEMENE BEPALINGEN

NS Groep N.V., gevestigd te Utrecht, Handelsregisternummer 30124358 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN IT GOEDEREN EN DIENSTEN 2013 ALGEMENE BEPALINGEN NS Groep N.V., gevestigd te Utrecht, Handelsregisternummer 30124358 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN IT GOEDEREN EN DIENSTEN 2013 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze algemene inkoopvoorwaarden IT-Goederen

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V Algemene Inkoopvoorwaarden van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. voor overeenkomsten tot het leveren van zaken/goederen en/of diensten versie: september 2013 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN REED BUSINESS BV ( RB ) Versie mei 2007

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN REED BUSINESS BV ( RB ) Versie mei 2007 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN REED BUSINESS BV ( RB ) Versie mei 2007 A. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid en vernietigbaarheid 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en vervolgovereenkomsten.

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Hilversum: 32086223 -------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Hilversum: 32086223 ------------------------------------------------------------- Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: T.J. Kippersluis & Zonen B.V. Naarderstraatweg 5 1399 VR MUIDERBERG ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Hilversum: 32086223 -------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 ALGEMENE BEPALINGEN

Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie