BESTEK 1. Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel i.o.v. Gemeente Gemert-Bakel. 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK 1. Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel i.o.v. Gemeente Gemert-Bakel. 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B"

Transcriptie

1 BESTEK 1 Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B

2 BESTEK Ten behoeve van: De nieuwbouw van de Multifunctionele Accomodatie te Handel. Bestek 1: Hoofdstukken 01 t/m 48, 50 (deels) en 80. Besteknummer: Handel Datum: 9 juli Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2012-I onder licentienummer: E

3 Opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel Ridderplein 1 Postbus , 5420 DA Gemert Telefoon: Telefax: Algemene omschrijving van het werk: Het werk bestaat uit de nieuwbouw van de Multifunctionele Accomodatie, bestaande uit: - Basisschool De Havelt (incl. fietsenberging en terreinafscheiding). - Gemeenschapshuis De Bron. - Peuterspeelzaal. - Buitenschoolse opvang. - Jeugdvoorzieningen. - Bibliotheekpunt. - Multifunctionele (gym)zaal. De bouw van het café, cafetaria en bijbehorende 4 appartementen behoort niet tot dit werk. Sloop van de opstallen wordt door de opdrachtgever verzorgd. Het bouwterrein wordt door de opdrachtgever overgedragen aan de aannemer in de staat waarin het verkeert op het moment van aanbesteding. Alle bewerkingen die de aannemer aan het bouwterrein dient uit te voeren worden geacht in de inschrijving te zijn opgenomen. Op aanvraag kan het bouwterrein voorafgaand aan de aanbesteding worden geschouwd. Het werk wordt in fasen uitgevoerd, te weten: Fase 1: - Basisschool De Havelt (incl. fietsenberging en terreinafscheiding). - Peuterspeelzaal. - Buitenschoolse opvang. - Jeugdvoorzieningen. - Multifunctionele (gym)zaal, exclusief kleed- en sanitaire ruimten; Fase 2: - Kleed- en sanitaire ruimten behorende bij de Multifunctionele (gym)zaal; - Gemeenschapshuis De Bron. - Bibliotheekpunt. De aannemer dient separate kostprijzen op te geven voor het maken van: - Terrein (bestaande uit: fietsenstalling, tuinmuur, poorten). - Verplaatsbare paneelwanden. - Schaarlift. - Bierleidingen + putten. Kadastrale gegevens perceel: Gemeente: Handel (gemeente Gemert-Bakel). Sectie: B Nummers: 1498, 1535, 1820, 1822, 1867, 2045, 2046, 2223, allen gedeeltelijk. Plaatselijk bekend: Onze Lieve Vrouwestraat / Pelgrimsweg Projectmanagement en directie: Laride Hart voor huisvesting. Bastion 58, 5509 MJ Veldhoven Telefoon: Telefax:

4 Architect: Bosscheweg 16, 5735 GV Aarle-Rixtel. Telefoon: Telefax: Constructeur: Archimedes Bouwadvies B.V. Leostraat 4 Postbus 6494, 5600 HL Eindhoven. Telefoon: Contactpersoon: Mathie Berkers Installatie-adviseur: Huisman & Van Muijen Dillenburgstraat 9K Postbus 7186, 5605 JD Eindhoven Telefoon: Telefax: Grondmechanica: Inpijn-Blokpoel Ekkersrijt 2058 Postbus 94, 5690 AB Son Telefoon: Telefax: Bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek: Peutz bv Lindenlaan 41, 6584 AC Molenhoek Postbus 66, 6585 ZH Mook Telefoon: Telefax: Contactpersoon: Stephan Dirkx.

5 1 INHOUDSOPGAVE OVERZICHT BIJLAGEN 3 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 4 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING BOUWPLAATSVOORZIENINGEN STUT- EN SLOOPWERK GRONDWERK TERREININRICHTING BETONWERK METSELWERK VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN RUWBOUWTIMMERWERK METAALCONSTRUCTIEWERK BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN SYSTEEMBEKLEDINGEN TRAPPEN EN BALUSTRADEN DAKBEDEKKINGEN BEGLAZING NATUUR- EN KUNSTSTEEN VOEGVULLING GEVELSCHERMEN STUKADOORWERK TEGELWERK DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN METAAL- EN KUNSTSTOFWERK PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN AFBOUWTIMMERWERK SCHILDERWERK BINNENINRICHTING BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN LIFTINSTALLATIES 158 EINDPAGINA 161 BIJLAGEN 162 MODEL GARANTIEVERKLARING 163 MODEL BANKGARANTIE 165 INHOUDSOPGAVE

6 2 MODEL COÖRDINATIE-OVEREENKOMST 167 INHOUDSOPGAVE

7 3 OVERZICHT BIJLAGEN Bij de beschrijving van het werk behorende documenten: - conform documentenlijst d.d Overige bijlagen: - model garantieverklaring - model coördinatie-overeenkomst - model bankgarantie OVERZICHT BIJLAGEN

8 4 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

9 5 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 01.VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (U.A.V. 1989), vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking van 25 augustus 1989 no. MJZ van de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat en van de Staatssecretaris van Defensie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage I, uitgegeven door Stichting STABU te Ede. 19.VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN Publicaties vermeld in van toepassing zijnde voorschriften, normen, beoordelingsrichtlijnen, aanbevelingen etc, zijn eveneens van toepassing. 91.OVERIGE VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN - De voorschriften en bepalingen van de exploitant van de CAI; - De voorschriften en bepalingen van de exploitant van de Telecom. - De voorschriften en bepalingen van de netwerkbeheerders betreffende gas, water, elektra en riool AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN U.A.V AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 01.WERKTERREIN Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen. 03.INSTALLATIES In paragraaf 1, lid 1 van de U.A.V. dient met betrekking tot "bouwstoffen" in plaats van "installaties" gelezen te worden "installaties of onderdelen daarvan". Daar waar in de U.A.V. sprake is van "onderhoudstermijn" dient gelezen te worden "onderhouds- of servicetermijn". 90.INSTALLATEUR Daar waar in het bestek geschreven staat "installateur" te lezen "aannemer" VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 01.GELDIGHEID Daar waar een publikatie zonder datum is vermeld, is deze publikatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 02.PUBLICATIES Daar waar een norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van toepassing DIRECTIE 09.DIRECTIE De directie zal worden gevoerd door de door de opdrachtgever aan te wijzen persoon. 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989

10 GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER 01.VOLMACHT De aanwijzing door de aannemer van personen die hem in zaken het werk betreffende zullen vertegenwoordigen moet geschieden met gebruikmaking van een volmacht overeenkomstig bijlage A van de U.A.V VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 01.BOUWBESPREKING De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de U.A.V. zal worden gehouden. 90.AANSLUITKOSTEN Voor rekening van de opdrachtgever zijn de definitieve aansluitkosten van: - de buitenriolering op het gemeenteriool. - de gasleiding op het leidingnetwerk van de netwerkbeheerder. - de waterleiding op het leidingnetwerk van de netwerkbeheerder. - de elektrische installatie op het leidingnetwerk van de netwerkbeheerder. - de telefoonaansluitingen op het leidingnetwerk van de netwerkbeheerder. - de centrale-antenneaansluitingen op het leidingnetwerk van de netwerkbeheerder. De kosten van aanvraag en coördinatie zijn voor rekening van de aannemer. De aanvraag en coördinatie voor aansluiting wordt verzorgd door de aannemer VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 01.CESSIE VORDERING OP LEVERANCIER Indien de opdrachtgever krachtens paragraaf 5, lid 5 van de U.A.V. voor niet of niet tijdige levering aansprakelijk is, zal de aannemer zijn vordering op de leverancier op eerste verzoek van de opdrachtgever aan deze cederen tot aan het door de opdrachtgever aan hem vergoede bedrag. 02.ONGEVALLEN De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. 03.RAPPORT BELENDINGEN Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de aannemer aan de directie een door een beëdigd makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de onderstaande belendingen verkeren. Belendingen: - de direct aan het werkterrein grenzende belendingen. 04.WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de directie dient hij bij de directie hiertoe tijdig een verzoek in. 05.ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten; WION) aan het daarvoor bestemde digitaal loket van het Kadaster (Klic-online). Vóór de aanvang van de werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat. De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel. 07.MONSTERS TER BEOORDELING Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd: Bemonstering bouwkundige werkzaamheden: - de materialen als genoemd in het kleurenschema. - de niet met fabrikantennaam aangeduide bouwstoffen in dit bestek. Bemonstering installatietechnische werkzaamheden: 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989

11 7 - de aannemer dient gelijktijdig met het maken van de werktekeningen een map samen te stellen met kopieën in kleur van alle componenten welke in het zicht worden gemonteerd. - indien de aannemer, na goedkeuring van de directie, afwijkt van de materiaalkeuze in het bestek dient dit in deze map duidelijk te worden aangegeven. - op basis van de informatie in deze map wordt door de directie een keuze gemaakt van de componenten welke daadwerkelijk bemonsterd dienen te worden. Daar waar bouwstoffen met fabrikantennaam en/of type-aanduiding zijn genoemd, zal uit esthetische overwegingen niet de toevoeging "of gelijkwaardig" gelden. 09.GOEDKEURING ONDERAANNEMERS Als aanvulling op paragraaf 6, lid 26, van de U.A.V. wordt bepaald dat als selectiecriteria voor de goedkeuring van de opdrachtgever voor in te schakelen onderaannemers geldt dat de betreffende onderaannemers moeten zowel technisch als organisatorisch in staat zijn het werk naar behoren uit te voeren. 10.BEPERKINGEN M.B.T. GELUIDNIVEAU Ten aanzien van het geluidniveau, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen: - maximaal geluidsniveau als aangegeven in de omgevingsvergunning c.q. gemeentelijke verordening. 11.BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN Ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen: - trillingen mogen op geen enkele wijze schade toebrengen aan belendingen. - trillingen mogen op geen enkele wijze schade toebrengen aan de nieuwbouw. 15.VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaring van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 16.ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van: - onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van de "opdrachtgever" in plaats van de "directie" heeft gekregen, zulks in afwijking van paragraaf 6, lid 26 van de U.A.V. - personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 17.VRIJWARING De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemings overeenkomsten op te nemen. 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989

12 8 18.NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de U.A.V. wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet. 19.VOERTAAL De voertaal in woord en geschrift is gedurende de gehele uitvoeringsperiode de Nederlandse taal. 79.TRANSPORTROUTES MATERIALEN EN MATERIEEL De aannemer is verplicht zich te houden aan de door de directie en de gemeente aan te geven transportroutes voor de aan- en afvoer van materieel en materialen. 90.LEIDINGGEVEND PERSONEEL Gedurende de uitvoering van het werk mogen de met de uitvoering belaste perso(o)n(en) niet vervangen worden, behoudens na een daartoe strekkend verzoek en akkoordverklaring van de directie. 91.VOLLEDIGHEID VAN WERKZAAMHEDEN Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, behoort bij elke in dit bestek genoemde "levering" ook het compleet aanbrengen, stellen, afwerken, met alles wat daarbij hoort in de ruimste zin van het woord en omgekeerd behoort bij elk in dit bestek genoemd aanbrengen en "stellen" ook het compleet leveren van hetgeen moet worden aangebracht of hersteld. Indien werkzaamheden wel staan vermeld in het bestek, doch niet op de tekeningen, of omgekeerd, dienen deze zonder verrekening te worden uitgevoerd. 92.WAARSCHUWINGSPLICHT Aan de waarschuwingsplicht van de aannemer, zoals vermeld in paragraaf 6 lid 14 van de U.A.V., is dan slechts voldaan, indien de waarschuwing tevens 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989

13 9 schriftelijk en gemotiveerd aan de directie is gedaan c.q. daarvan melding is gedaan in het weekrapport DATUM VAN AANVANG 01.AANVANG WERKZAAMHEDEN Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang, als bedoeld in paragraaf 7, lid 1 van de U.A.V. 90.EERDERE AANVANG Indien met het werk wordt begonnen, echter voordat het werk is opgedragen, is dat geheel voor risico van de aannemer UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING 08.OPLEVERING BUITENSCHILDERWERK Het tijdstip van oplevering van het buitenschilderwerk wordt nader vastgesteld in overleg met de directie. 90.OPLEVERINGSDATUM DELEN VAN HET WERK De onderstaande delen van het werk moeten uiterlijk op de genoemde datum zijn opgeleverd. Fase 1: - opleveringsdatum: Fase 2: - opleveringsdatum: Vanwege de gefaseerde uitvoering en daarmee samenhangende gefaseerde oplevering dient ieder gebouwdeel volledig gebruiksklaar en dienen de installaties voor het betreffende gebouwdeel volledig functionerend opgeleverd te worden OPNEMING EN GOEDKEURING 02.BEPROEVING Alvorens zij in bedrijf worden gesteld, moeten zijn beproefd: de installaties. De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie en dient om vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk is. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van de beproeving vast. Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van de beproeving stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar. De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening van de aannemer. Door de ondertekening door de aannemer en de directie van het rapport waarin het beproevingsresultaat is opgenomen staan de resultaten van de beproeving vast. Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport waarin het beproevingsresultaat is opgenomen. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald. Op deze herhaalde beproeving is het hierboven vermelde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor de beproeving, voor rekening van de aannemer zijn. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens is voltooid, vindt opneming van het werk plaats. 03.OPNEMING EN GOEDKEURING De aannemer dient de directie tenminste 2 weken voor oplevering schriftelijk mededeling te doen van de opleveringsdata. 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989

14 10 09.OPNEMING Ten tijde van de oplevering moet het bouwwerk in totaal en in onderdelen "bezemschoon" zijn en ontdaan zijn van bouwafval, kit, verfspatten, stickers, mortelresten en andere verontreinigingen OPLEVERING 01.OPLEVERING Par. 10, lid 1 van de U.A.V. aanvullen met: Uiterlijk op de dag van oplevering overhandigd de aannemer aan de opdrachtgever: - bedienings- en onderhoudsvoorschriften van alle installaties. - revisietekeningen van alle installaties. 02.INGEBRUIKNEMING INSTALLATIEWERK OF DELEN HIERVAN In paragraaf 10, lid 3 van de U.A.V. wordt in plaats van "opneming" gelezen "beproeving". In tegenstelling tot het gestelde in paragraaf 11 lid 4 van de U.A.V., blijft schade aan het werk, die niet is veroorzaakt door de vervroegde ingebruikneming, tot de oplevering voor rekening van de aannemer. 09.INSTRUCTIES Binnen 1 week na de oplevering dient de aannemer de door de opdrachtgever aangewezen personen te instrueren in de bediening, de regelingen en het onderhoud van het werk. 90.ONGESTOORD FUNCTIONEREN Na de oplevering van fase 1 en tijdens de uitvoering van fase 2 dient de aannemer zorg te dragen dat alle gebruikers van het gebouw niet onnodig gehinderd worden door bouwactiviteiten. Alle installaties uitgevoerd in fase 1 mogen alleen in overleg met de directie op bepaalde tijden buitenwerking gesteld worden vanwege een eventuele koppeling aan fase 2. De aannemer dient alle nodige voorzieningen te treffen om hinder te voorkomen ONDERHOUDSTERMIJN 01.ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: - voor het bouwkundig werk 6 maanden. - voor alle installaties 12 maanden. 90.HERSTEL GEBREKEN ONDERHOUDSTERMIJN In aanvulling op paragraaf 11, lid 3 wordt bepaald: "Herstel van de gebreken moet op de eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk plaatsvinden, doch uiterlijk binnen tien werkbare werkdagen na de opneming van het werk in het kader van de onderhoudstermijn. Het voorgaande leidt uitzondering indien het gebreken of tekortkomingen betreft waarvan op voorhand bekend is, bijvoorbeeld door vereiste nalevering, dat herstel binnen de hiervoor genoemde termijn niet mogelijk is. In het laatste geval zal bij de opnemingsrapportage worden aangegeven binnen welke termijn bedoelde gebreken en tekortkomingen moeten worden hersteld, na uitvoering waarvan opneming zal plaatsvinden" Indien de aannemer, naar het oordeel van de directie, niet binnen drie werkbare werkdagen na de dag van opneming van het werk ingevolge de onderhoudstermijn is begonnen met een voortvarend herstel van de gebreken, is de aannemer van rechtswege in gebreke en behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om, zonder enige vorm van sommatie en/of ingebrekestelling, voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te treffen als hij ten nutte van het werk dienstig oordeelt. De opdrachtgever is hierbij gerechtigd het herstel voor rekening van de aannemer uit te (laten) voeren, onverminderd des opdrachtgevers recht op schadevergoeding. Tevens is de directie gerechtigd om, zonder enige vorm van sommatie en/of ingebrekestelling, de korting op te leggen als bedoeld onder van dit hoofdstuk voor iedere werkdag dat de aannemer naar het oordeel van de directie in gebreke blijft. 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989

15 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING 01.AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING Paragraaf 12 van de U.A.V. aanvullen met lid 6: Na de dag, waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 10, eerste of tweede lid, als opgeleverd wordt beschouwd, blijft de aannemer aansprakelijk voor schade ontstaan door, danwel ten gevolge van, gebreken die vallen onder zijn herstelverplichtingen uit hoofde van de oplevering en de overeengekomen onderhoudstermijn(en), alsmede gebreken die vallen onder zijn garantieverplichtingen, en die door de opdrachtgever wordt gemeld binnen de betreffende overeengekomen onderhouds- en/of garantieperiode(n). 90.OVERIGE VERPLICHTINGEN Voldoet de aannemer niet of op onvoldoende wijze aan de orders hem aangaande het onderhoud gegeven, dan geschieden herstellingen vanwege de directie, doch voor rekening van de aannemer en voor zijn verantwoording en onverminderd zijn plicht tot vergoeding van schade van welke aard dan ook SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 01.VEILIGHEIDSMAATREGELEN De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige veiligheidsmaatregelen nemen WERKTERREIN 01.WERKTERREIN De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, de situering en de hoogteligging van, alsmede de toegangsmogelijkheden tot het werkterrein op de dag van aanbesteding. Hij aanvaardt het terrein in de staat, waarin het zich bevindt op de dag van aanbesteding en acht dit geschikt voor de door hem te volgen werkmethoden en in te zetten materiaal en materieel. 02.AANDUIDING WERKTERREIN Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op de situatietekening. 09.BODEMGEGEVENS Bodemopbouw volgens het grondonderzoekrapport. 19.GRONDWATERSTANDGEGEVENS Grondwaterstandgegevens volgens het grondonderzoekrapport. 90.INRICHTING WERKTERREIN ARBEIDSOMSTANDIGHEDENBESLUIT Bij de inrichting van het werkterrein moet de aannemer rekening houden met de vastlegging van de gegevens die ingevolge het Arbeidsomstandighedenbesluit in het veiligheids- en gezondheidsdossier opgenomen dienen te worden. 91.AANPASSINGEN TROTTOIRS EN WEGEN Werkzaamheden zoals het opbreken en weer herstellen van trottoirs, wegen e.d., het herstellen van beschadigingen, het ophogen van verzakkingen, het maken van tijdelijke inritten e.d., zijn geheel voor rekening van de aannemer en geschieden in overleg met en ter goedkeuring van de betreffende belanghebbenden en/of de directie AFSLUITING, RECLAME 01.FOTOGRAFEREN EN FILMEN Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk. 02.AFSLUITING, RECLAME De wijze van bewaking van het werkterrein wordt aan de verantwoordelijkheid van de aannemer overgelaten. De aannemer is verplicht het hem ter beschikking staande werkterrein van een afrastering te voorzien. Het wel of niet bewaken van het terrein ontslaat de aannemer echter in geen enkel opzicht van zijn volledige aansprakelijkheid tot en met de oplevering voor vernieling en vermissing van bouwmaterialen, keten, loodsen en dergelijke op het bouwterrein. 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989

16 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 01.VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN De verwerking van alle bouwstoffen moet plaatsvinden overeenkomstig de door de fabrikant/leverancier bij de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften. Deze verwerkingsvoorschriften tijdig te deponeren bij de directie. 90.VOORGESCHREVEN FABRIKANTEN KEURING VAN BOUWSTOFFEN 01.BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING Daar waar wordt voorgeschreven dat een bouwstof met een kwaliteitsverklaring afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatieinstelling moet worden geleverd, moet deze kwaliteitsverklaring bij de uitwendige visuele beoordeling van deze bouwstof worden overgelegd. Deze bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk uitwendig visueel zijn beoordeeld en in orde bevonden. Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen openbaart en dat bij de uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een verborgen gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de U.A.V. 02.BESLUIT BODEMKWALITEIT De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet.een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit is, tenzij dit bestek anders vermeld, niet toegestaan. De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een met de directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden. 91.BEVOEGDHEID KEURING De directie is bevoegd om, op kosten van de aannemer, door de directie aan te wijzen deskundigen tijdens de fabricage van onderdelen van het werk controle uit te laten oefenen of reeds gereedgekomen delen te laten keuren. 92.KEURING VERFPRODUCTEN Ter controle van de kwaliteit van de toegepaste verfproducten kunnen op kosten van de aannemer te allen tijde steekproeven worden uitgevoerd door een erkend proefstation. 93.KEURING VAN BOUWSTOFFEN ZONDER BEWIJS Ingeval bouwstoffen, die geleverd kunnen worden met een keurmerk van één van de erkende certificatie-instellingen, worden betrokken bij een fabriek, die de bouwstoffen niet met dit keurmerk levert, is de aannemer verplicht deze op zijn kosten te laten keuren door een erkend, onafhankelijk keuringsinstituut voor bouwmaterialen. 94.VERBORGEN GEBREK Een gebrek dat zich na de keuring in de bouwstoffen openbaart en dat bij uitwendige visuele keuring redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt uitdrukkelijk aangemerkt als een verborgen gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17 lid 3 van de UAV EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN 01.OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de U.A.V. is niet van toepassing op de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. 90.EIGENDOMSVOORBEHOUD De aannemer mag bij de levering van materialen geen eigendomsvoorbehoud 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989

17 13 van derden aanvaarden, noch overeenkomsten sluiten, waarbij enig recht op de materialen als zekerheid dient voor de verplichtingen van de aannemer jegens derden ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 01.ZORG VOOR BOUWSTOFFEN Bouwstoffen, welke voor de verwerking in de regel niet worden gekeurd, worden voor wat betreft de zorg voor bouwstoffen, gelijkgesteld met goedgekeurde bouwstoffen. Aan deze bepaling kan de aannemer evenwel niet het recht ontlenen te stellen dat deze bouwstoffen zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18, lid 1 van de U.A.V OUDE BOUWSTOFFEN 01.EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN Voorzover niet anders in dit bestek is vermeld, zijn de uit het werk komende oude bouwstoffen niet van waarde voor de opdrachtgever GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 09.HERSTELLEN GEBREKEN Paragraaf 22 lid 2 van de UAV vervalt; hiervoor te lezen: De aannemer verbindt zich jegens de opdrachtgever, indien gedurende de garantietermijn enig gebrek mocht ontstaan, deze op eerste verzoek van de opdrachtgever voor eigen rekening te herstellen of te doen herstellen en alle uit die garantie voortvloeiende verplichtingen na te komen. Indien de aannemer niet binnen 14 dagen na de eerste aanzegging tot herstel overgaat zodat het gebrek binnen een naar redelijkheid gestelde termijn ten genoege van de opdrachtgever is hersteld, is laatstgenoemde gerechtigd het herstel zelf uit te voeren of te doen uitvoeren voor rekening en risico van de aannemer. Het onderhoud zal tijdens de onderhoudstermijn door de aannemer en na de onderhoudstermijn door de opdrachtgever geschieden. 19.GARANTIE/INGAAN GARANTIETERMIJN Er wordt een garantie van de aannemer verlangd voor de hierna onder vermelde zaken. De garantie houdt in, zulks in afwijking van paragraaf 22, lid 2 van de U.A.V., dat de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle optredende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever of diens rechtsopvolger terstond, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de melding van het gebrek te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen. In het geval dat het gebreken betreft waarvan op voorhand bekend is, bijvoorbeeld door vereiste nalevering, dat herstel binnen de hiervoor gestelde termijn niet mogelijk is, zal de garant gemotiveerd aangeven binnen welke, zo kort mogelijke, termijn bedoelde gebreken en/of tekortkomingen kunnen worden hersteld, waarvan door de opdrachtgever de termijn waarbinnen dit herstel moet plaatsvinden zal worden vastgesteld. Paragraaf 22, lid 3 van de U.A.V. aanvullen met: Indien deze verklaring van de onderaannemer of leverancier niet door de aannemer wordt verstrekt, kan daaruit geen afstand van een overeengekomen garantieverplichting worden afgeleid. In afwijking van paragraaf 22, lid 4 van de U.A.V. moet de garantie gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel tot en met de laatste dag van de onderhoudstermijn van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde perioden. 90.GARANTIE / GARANTIETERMIJN Te garanderen gedurende een periode van 10 jaar: - dat de toegepaste constructies, materialen en onderdelen, en de installaties, 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989

18 14 onder redelijkerwijs te voorziene omstandigheden deugdelijk zijn en bruikbaar voor het doel waarvoor ze zijn bestemd; een en ander voor zover terzake geen beperkingen zijn opgenomen. - dakbedekking voorzien van 10 jaar verzekerde garantie. De duur van de garantie is voor de volgende punten beperkt tot de erbij genoemde termijn: - tegen het kromtrekken van beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen voor zover er van meer dan 8 mm verschil ten opzichte van de loodlijn sprake is, 5 jaar. - voor het schilderwerk 5 jaar (afbouwend, 20% per jaar). - voor kitwerken, 3 jaar; - voor hang- en sluitwerk, brievenbussen en soortgelijke materialen, 5 jaar; - voor de buitenriolering 5 jaar; - voor liften, inclusief onderhoudsbeurten en keuringen, 2 jaar; - voor de huistelefoon annex videofooninstallatie, belinstallatie, deuropener en alarminstallatie, 2 jaar; - voor overige zwakstroominstallaties, inclusief toestellen en componenten, 2 jaar; - voor inrichtingen, 3 jaar; - voor de verwarmingsinstallatie, 2 jaar; - voor de voorziening(en) voor natuurlijke en/of mechanische luchtverversing, 2 jaar; - voor gas-, water-, en elektra-installaties 2 jaar; - voor armaturen, 1 jaar. - voor de meer dan normale verkleuring van stukadoor- en spuitwerk 2 jaar; - voor sanitair, 1 jaar; - voor de hechting van behang, 1 jaar. - voor wand-, vloer-, trap- en plafondafwerkingen welke geen constructieve functie hebben, 5 jaar. - voor trap-, balkon- en galerijhekken en soortgelijke materialen, 5 jaar. - schimmelvorming of houtaantasting aan hout, 2 jaar. Uitzondering op genoemde garantieperioden geldt voor de volgende onderdelen een periode van: - dakpannen, 30 jaar. - op het doorroesten van radiatoren, 10 jaar. 91.AANSPRAKELIJKHEID AANNEMER NA DE OPLEVERING De hiervoor genoemde garantie(s) voor onderdelen en de eventuele uitzondering(en) hierop laten onverlet de verplichtingen van de aannemer in de onderhoudstermijn en de aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering. 92.GARANTIE FABRIKANT/LEVERANCIER Garanties verstrekt door de fabrikant en/of leverancier van bouwstoffen en/of onderdelen welke de in het bestek voorgeschreven termijn overschrijden, zullen eveneens onverkort blijven gelden voor de opdrachtgever. 93.GARANTIEVERKLARING Met betrekking tot onderdelen waarvoor eveneens een garantie wordt verlangd van een onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan de directie. De garantieverklaring dient te worden overgelegd bij de levering van het gegarandeerde onderdeel. Par. 22, lid 3 van de U.A.V. aanvullen met: Indien deze verklaring van de onderaannemer of leverancier niet door de aannemer wordt verstrekt, kan daaruit geen afstand van een overeengekomen garantieverplichting worden afgeleid. 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989

19 LOODSEN EN ANDERE HULPMIDDELEN 01.LOODSEN EN ANDERE HULPMIDDELEN Verbruik van energie, gas en water door derden zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer gedoogt het gebruik van de schaftgelegenheden en sanitaire voorzieningen door derden ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 01.ALGEMEEN TIJDSCHEMA Het in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. genoemde algemeen tijdschema wordt verlangd. De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in kalenderdagen. 04.GEDETAILLEERD WERKPLAN Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V wordt verlangd voor: de door de directie aan te geven onderdelen. Eisen werkplan: het werkplan dient een zo volledig mogelijk inzicht te geven in de kwaliteit, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden. De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in kalenderdagen. 05.INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en ingepast zowel in het verlangde algemene tijdschema als ook in het gedetailleerde werkplan. In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden. De betrokken derden zullen het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen. Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de directie, na goedkeuring, voor akkoord tekenen en zal de opdrachtgever de hierbij bedoelde derden binden aan het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan. 90.VERLENGING BOUWTIJD De aannemer kan geen aanspraak doen gelden op verlenging van de bouwtijd noch op schadeloosstelling indien, door het niet tijdig inleveren van monsters c.q. gelijkwaardigheidsverklaringen ten behoeve van keuring, schade en/of, oponthoud wordt veroorzaakt DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN 01.TE VERSTREKKEN LIJSTEN De in paragraaf 27, lid 7 van de U.A.V. genoemde lijsten worden verlangd. 02.TE VERSTREKKEN RAPPORTEN De in paragraaf 27, lid 8 van de U.A.V. genoemde rapporten worden verlangd. 03.VERSLAGEN BOUWVERGADERINGEN Bij elke bouwvergadering zal het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt zijn. De aannemer dient bij de eerste bouwvergadering een lijst aan de directie te overleggen van alle op het werk aanwezige personen, die over een tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken, alsmede een kopie van hun tewerkstellingsvergunning en kopie van het document als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Wet op de Identificatieplicht. 09.BOUWVERGADERINGEN EN WERKBESPREKINGEN Zo dikwijls als de directie dit als nodig oordeelt wordt een bouwvergadering of werkbespreking belegd. In principe wordt eens per 2 weken een werkbespreking en eens per 4 weken een bouwvergadering gehouden. Van de bouwvergaderingen worden door de directie verslagen opgesteld en aan de belanghebbenden toegezonden, niet later dan een week na de 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989

20 16 desbetreffende bespreking. Van de werkbesprekingen worden door de aannemer verslagen opgesteld en aan de belanghebbenden toegezonden, niet later dan een week na de desbetreffende bespreking. 19.VAN KRACHT BEPALEN NOTULEN De notulen van de bouwvergaderingen worden geacht van kracht te zijn geworden na behandeld te zijn in de eerstvolgende bouwvergadering. Hierna worden de notulen inhoudelijk geacht tot de overeenkomst te behoren. Indien binnen acht weken geen volgende bouwvergadering heeft plaats gevonden en geen opmerkingen van de aannemer zijn ontvangen, worden de notulen geacht te zijn goedgekeurd. 90.WEEKRAPPORT Par. 27 U.A.V. is van toepassing, met daarnaast de volgende aanvullingen: - lid 1 t/m 6: In deze leden het woord "directie" vervangen door "aannemer" en het woord "aannemer" door "directie" - lid 3, laatste zin vervangen door: Aan de directie wordt het weekrapport in 2-voud verstrekt. Na ondertekening wordt 1 exemplaar aan de aannemer geretourneerd. Rapporten getypt af te leveren. De kosten van de weekrapporten zijn voor rekening van de aannemer AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 02.ROOILIJN De plaats van de rooilijnen (d.m.v. verklikpunten) worden door de gemeente aangegeven. De aannemer neemt het initiatief tot aangave van de rooilijnen. 03.PEIL Als peil P geldt: - de bovenkant van de afgewerkte vloer van de begane grond t.p.v. de hoofdentree (sluis 0.01). Vanuit dit peil worden de hoogtematen gemeten. De hoogte van P bedraagt ten opzichte van N.A.P. (m): 20,55 m + N.A.P. De hoogte van P moet worden afgeleid van een vast punt dat door of vanwege de gemeente wordt aangegeven. Als uitgangspunt voor de hoogte van het maaiveld na de sloop van de opstallen dient de situatie van na 12 september 2012 aangehouden te worden (oplevering sloopwerken). De aannemer dient zelf de hoogte t.o.v. N.A.P. in te meten VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND 01.SCHADELIJKE VOORWERPEN OF STOFFEN Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen VERBAND MET ANDERE WERKEN 01.GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. 02.COÖRDINATIE-OVEREENKOMST Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de aannemer is verstrekt, wordt tussen de opdrachtgever, de aannemer en de derden een coördinatieovereenkomst gesloten overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model. De aannemer is verplicht deze overeenkomst zonder voorbehoud te ondertekenen en aan de naleving daarvan zijn volle medewerking te verlenen. Deze overeenkomst 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007)

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) UNETO-VNI, 2007, art.nr. 47044 A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer en definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts) handelingen van de technisch aannemer, zoals

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Artikel 1: VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET WET- EN REGELGEVING EN ANDERE VOORSCHRIFTEN 1. De onderaannemer is gehouden de verplichtingen uit de CAO voor de Bouwnijverheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 (AS 100-12 14)

Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 (AS 100-12 14) Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend (AS 100-12 14) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden. VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen

Algemene Inkoopvoorwaarden. VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen Statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aldaar aan Croeselaan 1, 3521 BJ Ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden Algemene inkoopvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de volgende definities gebruikt: 1.1 Aanbieding: schriftelijke offerte van Leverancier. 1.2 Inkooporder: document

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007 Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt

Nadere informatie

INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) www.gdfsuez.nl

INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) www.gdfsuez.nl INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) & INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) Versie 1 januari 2014 www.gdfsuez.nl INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ NL (AIV) Pagina 1/6 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAVO GEVESTIGD AAN DE VAN DER PAAUWKADE 22, 2316 NA TE LEIDEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAVO GEVESTIGD AAN DE VAN DER PAAUWKADE 22, 2316 NA TE LEIDEN. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAVO GEVESTIGD AAN DE VAN DER PAAUWKADE 22, 2316 NA TE LEIDEN. INSCHRIJVING: K.V.K.28064793 TEL: 071-5213431 MOBIEL:06-55872529 RECHTSVORM: VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA E-MAILADRES:

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V.

ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V. ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V. statutair gevestigd te s-gravenhage en kantoorhoudende te Capelle aan den IJssel ingeschreven in Handelsregister Rotterdam, dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden bestaan uit een algemeen deel (Deel I) en een deel dat alleen van toepassing is op de inkoop van ICT producten en diensten (Deel II).

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V Algemene Inkoopvoorwaarden van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. voor overeenkomsten tot het leveren van zaken/goederen en/of diensten versie: september 2013 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv ALGEMEEN 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen (AS 152-11) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leveranties en dienstverlening Techem Energy Services B.V.

Algemene Voorwaarden voor leveranties en dienstverlening Techem Energy Services B.V. Algemene Voorwaarden voor leveranties en dienstverlening Techem Energy Services B.V. Artikel 1 Algemeen a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen, overeenkomsten en (rechts)handelingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

Graydon Algemene voorwaarden.

Graydon Algemene voorwaarden. Graydon Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen Deel 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Algemeen 4 Art. 3 Aanbiedingen en offertes 4 Art. 4 Uitvoering van de overeenkomst 4 Art. 5 Wijziging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA Pagina 1 Inhoud ARTIKEL 1... 4 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid.... 4 ARTIKEL 2... 8 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

HBCS - ICT- Consultancy & Solutions

HBCS - ICT- Consultancy & Solutions HBCS - ICT- Consultancy & Solutions ADVISING / NETWORKSOLUTIONS / AANLEG / INSTALLATIE / ONDERHOUD HOME & BUSINESS BREEDBAND SOLUTIONS / TELECOMMUNICATIE / INTERNETSERVICES HB Computer Services Elshof

Nadere informatie