BESTEK 1. Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel i.o.v. Gemeente Gemert-Bakel. 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK 1. Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel i.o.v. Gemeente Gemert-Bakel. 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B"

Transcriptie

1 BESTEK 1 Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B

2 BESTEK Ten behoeve van: De nieuwbouw van de Multifunctionele Accomodatie te Handel. Bestek 1: Hoofdstukken 01 t/m 48, 50 (deels) en 80. Besteknummer: Handel Datum: 9 juli Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2012-I onder licentienummer: E

3 Opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel Ridderplein 1 Postbus , 5420 DA Gemert Telefoon: Telefax: Algemene omschrijving van het werk: Het werk bestaat uit de nieuwbouw van de Multifunctionele Accomodatie, bestaande uit: - Basisschool De Havelt (incl. fietsenberging en terreinafscheiding). - Gemeenschapshuis De Bron. - Peuterspeelzaal. - Buitenschoolse opvang. - Jeugdvoorzieningen. - Bibliotheekpunt. - Multifunctionele (gym)zaal. De bouw van het café, cafetaria en bijbehorende 4 appartementen behoort niet tot dit werk. Sloop van de opstallen wordt door de opdrachtgever verzorgd. Het bouwterrein wordt door de opdrachtgever overgedragen aan de aannemer in de staat waarin het verkeert op het moment van aanbesteding. Alle bewerkingen die de aannemer aan het bouwterrein dient uit te voeren worden geacht in de inschrijving te zijn opgenomen. Op aanvraag kan het bouwterrein voorafgaand aan de aanbesteding worden geschouwd. Het werk wordt in fasen uitgevoerd, te weten: Fase 1: - Basisschool De Havelt (incl. fietsenberging en terreinafscheiding). - Peuterspeelzaal. - Buitenschoolse opvang. - Jeugdvoorzieningen. - Multifunctionele (gym)zaal, exclusief kleed- en sanitaire ruimten; Fase 2: - Kleed- en sanitaire ruimten behorende bij de Multifunctionele (gym)zaal; - Gemeenschapshuis De Bron. - Bibliotheekpunt. De aannemer dient separate kostprijzen op te geven voor het maken van: - Terrein (bestaande uit: fietsenstalling, tuinmuur, poorten). - Verplaatsbare paneelwanden. - Schaarlift. - Bierleidingen + putten. Kadastrale gegevens perceel: Gemeente: Handel (gemeente Gemert-Bakel). Sectie: B Nummers: 1498, 1535, 1820, 1822, 1867, 2045, 2046, 2223, allen gedeeltelijk. Plaatselijk bekend: Onze Lieve Vrouwestraat / Pelgrimsweg Projectmanagement en directie: Laride Hart voor huisvesting. Bastion 58, 5509 MJ Veldhoven Telefoon: Telefax:

4 Architect: Bosscheweg 16, 5735 GV Aarle-Rixtel. Telefoon: Telefax: Constructeur: Archimedes Bouwadvies B.V. Leostraat 4 Postbus 6494, 5600 HL Eindhoven. Telefoon: Contactpersoon: Mathie Berkers Installatie-adviseur: Huisman & Van Muijen Dillenburgstraat 9K Postbus 7186, 5605 JD Eindhoven Telefoon: Telefax: Grondmechanica: Inpijn-Blokpoel Ekkersrijt 2058 Postbus 94, 5690 AB Son Telefoon: Telefax: Bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek: Peutz bv Lindenlaan 41, 6584 AC Molenhoek Postbus 66, 6585 ZH Mook Telefoon: Telefax: Contactpersoon: Stephan Dirkx.

5 1 INHOUDSOPGAVE OVERZICHT BIJLAGEN 3 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 4 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING BOUWPLAATSVOORZIENINGEN STUT- EN SLOOPWERK GRONDWERK TERREININRICHTING BETONWERK METSELWERK VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN RUWBOUWTIMMERWERK METAALCONSTRUCTIEWERK BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN SYSTEEMBEKLEDINGEN TRAPPEN EN BALUSTRADEN DAKBEDEKKINGEN BEGLAZING NATUUR- EN KUNSTSTEEN VOEGVULLING GEVELSCHERMEN STUKADOORWERK TEGELWERK DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN METAAL- EN KUNSTSTOFWERK PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN AFBOUWTIMMERWERK SCHILDERWERK BINNENINRICHTING BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN LIFTINSTALLATIES 158 EINDPAGINA 161 BIJLAGEN 162 MODEL GARANTIEVERKLARING 163 MODEL BANKGARANTIE 165 INHOUDSOPGAVE

6 2 MODEL COÖRDINATIE-OVEREENKOMST 167 INHOUDSOPGAVE

7 3 OVERZICHT BIJLAGEN Bij de beschrijving van het werk behorende documenten: - conform documentenlijst d.d Overige bijlagen: - model garantieverklaring - model coördinatie-overeenkomst - model bankgarantie OVERZICHT BIJLAGEN

8 4 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

9 5 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 01.VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (U.A.V. 1989), vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking van 25 augustus 1989 no. MJZ van de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat en van de Staatssecretaris van Defensie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage I, uitgegeven door Stichting STABU te Ede. 19.VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN Publicaties vermeld in van toepassing zijnde voorschriften, normen, beoordelingsrichtlijnen, aanbevelingen etc, zijn eveneens van toepassing. 91.OVERIGE VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN - De voorschriften en bepalingen van de exploitant van de CAI; - De voorschriften en bepalingen van de exploitant van de Telecom. - De voorschriften en bepalingen van de netwerkbeheerders betreffende gas, water, elektra en riool AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN U.A.V AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 01.WERKTERREIN Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen. 03.INSTALLATIES In paragraaf 1, lid 1 van de U.A.V. dient met betrekking tot "bouwstoffen" in plaats van "installaties" gelezen te worden "installaties of onderdelen daarvan". Daar waar in de U.A.V. sprake is van "onderhoudstermijn" dient gelezen te worden "onderhouds- of servicetermijn". 90.INSTALLATEUR Daar waar in het bestek geschreven staat "installateur" te lezen "aannemer" VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 01.GELDIGHEID Daar waar een publikatie zonder datum is vermeld, is deze publikatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 02.PUBLICATIES Daar waar een norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van toepassing DIRECTIE 09.DIRECTIE De directie zal worden gevoerd door de door de opdrachtgever aan te wijzen persoon. 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989

10 GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER 01.VOLMACHT De aanwijzing door de aannemer van personen die hem in zaken het werk betreffende zullen vertegenwoordigen moet geschieden met gebruikmaking van een volmacht overeenkomstig bijlage A van de U.A.V VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 01.BOUWBESPREKING De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de U.A.V. zal worden gehouden. 90.AANSLUITKOSTEN Voor rekening van de opdrachtgever zijn de definitieve aansluitkosten van: - de buitenriolering op het gemeenteriool. - de gasleiding op het leidingnetwerk van de netwerkbeheerder. - de waterleiding op het leidingnetwerk van de netwerkbeheerder. - de elektrische installatie op het leidingnetwerk van de netwerkbeheerder. - de telefoonaansluitingen op het leidingnetwerk van de netwerkbeheerder. - de centrale-antenneaansluitingen op het leidingnetwerk van de netwerkbeheerder. De kosten van aanvraag en coördinatie zijn voor rekening van de aannemer. De aanvraag en coördinatie voor aansluiting wordt verzorgd door de aannemer VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 01.CESSIE VORDERING OP LEVERANCIER Indien de opdrachtgever krachtens paragraaf 5, lid 5 van de U.A.V. voor niet of niet tijdige levering aansprakelijk is, zal de aannemer zijn vordering op de leverancier op eerste verzoek van de opdrachtgever aan deze cederen tot aan het door de opdrachtgever aan hem vergoede bedrag. 02.ONGEVALLEN De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. 03.RAPPORT BELENDINGEN Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de aannemer aan de directie een door een beëdigd makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de onderstaande belendingen verkeren. Belendingen: - de direct aan het werkterrein grenzende belendingen. 04.WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de directie dient hij bij de directie hiertoe tijdig een verzoek in. 05.ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten; WION) aan het daarvoor bestemde digitaal loket van het Kadaster (Klic-online). Vóór de aanvang van de werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat. De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel. 07.MONSTERS TER BEOORDELING Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd: Bemonstering bouwkundige werkzaamheden: - de materialen als genoemd in het kleurenschema. - de niet met fabrikantennaam aangeduide bouwstoffen in dit bestek. Bemonstering installatietechnische werkzaamheden: 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989

11 7 - de aannemer dient gelijktijdig met het maken van de werktekeningen een map samen te stellen met kopieën in kleur van alle componenten welke in het zicht worden gemonteerd. - indien de aannemer, na goedkeuring van de directie, afwijkt van de materiaalkeuze in het bestek dient dit in deze map duidelijk te worden aangegeven. - op basis van de informatie in deze map wordt door de directie een keuze gemaakt van de componenten welke daadwerkelijk bemonsterd dienen te worden. Daar waar bouwstoffen met fabrikantennaam en/of type-aanduiding zijn genoemd, zal uit esthetische overwegingen niet de toevoeging "of gelijkwaardig" gelden. 09.GOEDKEURING ONDERAANNEMERS Als aanvulling op paragraaf 6, lid 26, van de U.A.V. wordt bepaald dat als selectiecriteria voor de goedkeuring van de opdrachtgever voor in te schakelen onderaannemers geldt dat de betreffende onderaannemers moeten zowel technisch als organisatorisch in staat zijn het werk naar behoren uit te voeren. 10.BEPERKINGEN M.B.T. GELUIDNIVEAU Ten aanzien van het geluidniveau, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen: - maximaal geluidsniveau als aangegeven in de omgevingsvergunning c.q. gemeentelijke verordening. 11.BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN Ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen: - trillingen mogen op geen enkele wijze schade toebrengen aan belendingen. - trillingen mogen op geen enkele wijze schade toebrengen aan de nieuwbouw. 15.VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaring van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 16.ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van: - onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van de "opdrachtgever" in plaats van de "directie" heeft gekregen, zulks in afwijking van paragraaf 6, lid 26 van de U.A.V. - personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 17.VRIJWARING De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemings overeenkomsten op te nemen. 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989

12 8 18.NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de U.A.V. wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet. 19.VOERTAAL De voertaal in woord en geschrift is gedurende de gehele uitvoeringsperiode de Nederlandse taal. 79.TRANSPORTROUTES MATERIALEN EN MATERIEEL De aannemer is verplicht zich te houden aan de door de directie en de gemeente aan te geven transportroutes voor de aan- en afvoer van materieel en materialen. 90.LEIDINGGEVEND PERSONEEL Gedurende de uitvoering van het werk mogen de met de uitvoering belaste perso(o)n(en) niet vervangen worden, behoudens na een daartoe strekkend verzoek en akkoordverklaring van de directie. 91.VOLLEDIGHEID VAN WERKZAAMHEDEN Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, behoort bij elke in dit bestek genoemde "levering" ook het compleet aanbrengen, stellen, afwerken, met alles wat daarbij hoort in de ruimste zin van het woord en omgekeerd behoort bij elk in dit bestek genoemd aanbrengen en "stellen" ook het compleet leveren van hetgeen moet worden aangebracht of hersteld. Indien werkzaamheden wel staan vermeld in het bestek, doch niet op de tekeningen, of omgekeerd, dienen deze zonder verrekening te worden uitgevoerd. 92.WAARSCHUWINGSPLICHT Aan de waarschuwingsplicht van de aannemer, zoals vermeld in paragraaf 6 lid 14 van de U.A.V., is dan slechts voldaan, indien de waarschuwing tevens 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989

13 9 schriftelijk en gemotiveerd aan de directie is gedaan c.q. daarvan melding is gedaan in het weekrapport DATUM VAN AANVANG 01.AANVANG WERKZAAMHEDEN Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang, als bedoeld in paragraaf 7, lid 1 van de U.A.V. 90.EERDERE AANVANG Indien met het werk wordt begonnen, echter voordat het werk is opgedragen, is dat geheel voor risico van de aannemer UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING 08.OPLEVERING BUITENSCHILDERWERK Het tijdstip van oplevering van het buitenschilderwerk wordt nader vastgesteld in overleg met de directie. 90.OPLEVERINGSDATUM DELEN VAN HET WERK De onderstaande delen van het werk moeten uiterlijk op de genoemde datum zijn opgeleverd. Fase 1: - opleveringsdatum: Fase 2: - opleveringsdatum: Vanwege de gefaseerde uitvoering en daarmee samenhangende gefaseerde oplevering dient ieder gebouwdeel volledig gebruiksklaar en dienen de installaties voor het betreffende gebouwdeel volledig functionerend opgeleverd te worden OPNEMING EN GOEDKEURING 02.BEPROEVING Alvorens zij in bedrijf worden gesteld, moeten zijn beproefd: de installaties. De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie en dient om vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk is. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van de beproeving vast. Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van de beproeving stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar. De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening van de aannemer. Door de ondertekening door de aannemer en de directie van het rapport waarin het beproevingsresultaat is opgenomen staan de resultaten van de beproeving vast. Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport waarin het beproevingsresultaat is opgenomen. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald. Op deze herhaalde beproeving is het hierboven vermelde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor de beproeving, voor rekening van de aannemer zijn. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens is voltooid, vindt opneming van het werk plaats. 03.OPNEMING EN GOEDKEURING De aannemer dient de directie tenminste 2 weken voor oplevering schriftelijk mededeling te doen van de opleveringsdata. 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989

14 10 09.OPNEMING Ten tijde van de oplevering moet het bouwwerk in totaal en in onderdelen "bezemschoon" zijn en ontdaan zijn van bouwafval, kit, verfspatten, stickers, mortelresten en andere verontreinigingen OPLEVERING 01.OPLEVERING Par. 10, lid 1 van de U.A.V. aanvullen met: Uiterlijk op de dag van oplevering overhandigd de aannemer aan de opdrachtgever: - bedienings- en onderhoudsvoorschriften van alle installaties. - revisietekeningen van alle installaties. 02.INGEBRUIKNEMING INSTALLATIEWERK OF DELEN HIERVAN In paragraaf 10, lid 3 van de U.A.V. wordt in plaats van "opneming" gelezen "beproeving". In tegenstelling tot het gestelde in paragraaf 11 lid 4 van de U.A.V., blijft schade aan het werk, die niet is veroorzaakt door de vervroegde ingebruikneming, tot de oplevering voor rekening van de aannemer. 09.INSTRUCTIES Binnen 1 week na de oplevering dient de aannemer de door de opdrachtgever aangewezen personen te instrueren in de bediening, de regelingen en het onderhoud van het werk. 90.ONGESTOORD FUNCTIONEREN Na de oplevering van fase 1 en tijdens de uitvoering van fase 2 dient de aannemer zorg te dragen dat alle gebruikers van het gebouw niet onnodig gehinderd worden door bouwactiviteiten. Alle installaties uitgevoerd in fase 1 mogen alleen in overleg met de directie op bepaalde tijden buitenwerking gesteld worden vanwege een eventuele koppeling aan fase 2. De aannemer dient alle nodige voorzieningen te treffen om hinder te voorkomen ONDERHOUDSTERMIJN 01.ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: - voor het bouwkundig werk 6 maanden. - voor alle installaties 12 maanden. 90.HERSTEL GEBREKEN ONDERHOUDSTERMIJN In aanvulling op paragraaf 11, lid 3 wordt bepaald: "Herstel van de gebreken moet op de eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk plaatsvinden, doch uiterlijk binnen tien werkbare werkdagen na de opneming van het werk in het kader van de onderhoudstermijn. Het voorgaande leidt uitzondering indien het gebreken of tekortkomingen betreft waarvan op voorhand bekend is, bijvoorbeeld door vereiste nalevering, dat herstel binnen de hiervoor genoemde termijn niet mogelijk is. In het laatste geval zal bij de opnemingsrapportage worden aangegeven binnen welke termijn bedoelde gebreken en tekortkomingen moeten worden hersteld, na uitvoering waarvan opneming zal plaatsvinden" Indien de aannemer, naar het oordeel van de directie, niet binnen drie werkbare werkdagen na de dag van opneming van het werk ingevolge de onderhoudstermijn is begonnen met een voortvarend herstel van de gebreken, is de aannemer van rechtswege in gebreke en behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om, zonder enige vorm van sommatie en/of ingebrekestelling, voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te treffen als hij ten nutte van het werk dienstig oordeelt. De opdrachtgever is hierbij gerechtigd het herstel voor rekening van de aannemer uit te (laten) voeren, onverminderd des opdrachtgevers recht op schadevergoeding. Tevens is de directie gerechtigd om, zonder enige vorm van sommatie en/of ingebrekestelling, de korting op te leggen als bedoeld onder van dit hoofdstuk voor iedere werkdag dat de aannemer naar het oordeel van de directie in gebreke blijft. 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989

15 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING 01.AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING Paragraaf 12 van de U.A.V. aanvullen met lid 6: Na de dag, waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 10, eerste of tweede lid, als opgeleverd wordt beschouwd, blijft de aannemer aansprakelijk voor schade ontstaan door, danwel ten gevolge van, gebreken die vallen onder zijn herstelverplichtingen uit hoofde van de oplevering en de overeengekomen onderhoudstermijn(en), alsmede gebreken die vallen onder zijn garantieverplichtingen, en die door de opdrachtgever wordt gemeld binnen de betreffende overeengekomen onderhouds- en/of garantieperiode(n). 90.OVERIGE VERPLICHTINGEN Voldoet de aannemer niet of op onvoldoende wijze aan de orders hem aangaande het onderhoud gegeven, dan geschieden herstellingen vanwege de directie, doch voor rekening van de aannemer en voor zijn verantwoording en onverminderd zijn plicht tot vergoeding van schade van welke aard dan ook SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 01.VEILIGHEIDSMAATREGELEN De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige veiligheidsmaatregelen nemen WERKTERREIN 01.WERKTERREIN De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, de situering en de hoogteligging van, alsmede de toegangsmogelijkheden tot het werkterrein op de dag van aanbesteding. Hij aanvaardt het terrein in de staat, waarin het zich bevindt op de dag van aanbesteding en acht dit geschikt voor de door hem te volgen werkmethoden en in te zetten materiaal en materieel. 02.AANDUIDING WERKTERREIN Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op de situatietekening. 09.BODEMGEGEVENS Bodemopbouw volgens het grondonderzoekrapport. 19.GRONDWATERSTANDGEGEVENS Grondwaterstandgegevens volgens het grondonderzoekrapport. 90.INRICHTING WERKTERREIN ARBEIDSOMSTANDIGHEDENBESLUIT Bij de inrichting van het werkterrein moet de aannemer rekening houden met de vastlegging van de gegevens die ingevolge het Arbeidsomstandighedenbesluit in het veiligheids- en gezondheidsdossier opgenomen dienen te worden. 91.AANPASSINGEN TROTTOIRS EN WEGEN Werkzaamheden zoals het opbreken en weer herstellen van trottoirs, wegen e.d., het herstellen van beschadigingen, het ophogen van verzakkingen, het maken van tijdelijke inritten e.d., zijn geheel voor rekening van de aannemer en geschieden in overleg met en ter goedkeuring van de betreffende belanghebbenden en/of de directie AFSLUITING, RECLAME 01.FOTOGRAFEREN EN FILMEN Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk. 02.AFSLUITING, RECLAME De wijze van bewaking van het werkterrein wordt aan de verantwoordelijkheid van de aannemer overgelaten. De aannemer is verplicht het hem ter beschikking staande werkterrein van een afrastering te voorzien. Het wel of niet bewaken van het terrein ontslaat de aannemer echter in geen enkel opzicht van zijn volledige aansprakelijkheid tot en met de oplevering voor vernieling en vermissing van bouwmaterialen, keten, loodsen en dergelijke op het bouwterrein. 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989

16 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 01.VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN De verwerking van alle bouwstoffen moet plaatsvinden overeenkomstig de door de fabrikant/leverancier bij de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften. Deze verwerkingsvoorschriften tijdig te deponeren bij de directie. 90.VOORGESCHREVEN FABRIKANTEN KEURING VAN BOUWSTOFFEN 01.BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING Daar waar wordt voorgeschreven dat een bouwstof met een kwaliteitsverklaring afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatieinstelling moet worden geleverd, moet deze kwaliteitsverklaring bij de uitwendige visuele beoordeling van deze bouwstof worden overgelegd. Deze bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk uitwendig visueel zijn beoordeeld en in orde bevonden. Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen openbaart en dat bij de uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een verborgen gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de U.A.V. 02.BESLUIT BODEMKWALITEIT De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet.een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit is, tenzij dit bestek anders vermeld, niet toegestaan. De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een met de directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden. 91.BEVOEGDHEID KEURING De directie is bevoegd om, op kosten van de aannemer, door de directie aan te wijzen deskundigen tijdens de fabricage van onderdelen van het werk controle uit te laten oefenen of reeds gereedgekomen delen te laten keuren. 92.KEURING VERFPRODUCTEN Ter controle van de kwaliteit van de toegepaste verfproducten kunnen op kosten van de aannemer te allen tijde steekproeven worden uitgevoerd door een erkend proefstation. 93.KEURING VAN BOUWSTOFFEN ZONDER BEWIJS Ingeval bouwstoffen, die geleverd kunnen worden met een keurmerk van één van de erkende certificatie-instellingen, worden betrokken bij een fabriek, die de bouwstoffen niet met dit keurmerk levert, is de aannemer verplicht deze op zijn kosten te laten keuren door een erkend, onafhankelijk keuringsinstituut voor bouwmaterialen. 94.VERBORGEN GEBREK Een gebrek dat zich na de keuring in de bouwstoffen openbaart en dat bij uitwendige visuele keuring redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt uitdrukkelijk aangemerkt als een verborgen gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17 lid 3 van de UAV EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN 01.OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de U.A.V. is niet van toepassing op de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. 90.EIGENDOMSVOORBEHOUD De aannemer mag bij de levering van materialen geen eigendomsvoorbehoud 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989

17 13 van derden aanvaarden, noch overeenkomsten sluiten, waarbij enig recht op de materialen als zekerheid dient voor de verplichtingen van de aannemer jegens derden ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 01.ZORG VOOR BOUWSTOFFEN Bouwstoffen, welke voor de verwerking in de regel niet worden gekeurd, worden voor wat betreft de zorg voor bouwstoffen, gelijkgesteld met goedgekeurde bouwstoffen. Aan deze bepaling kan de aannemer evenwel niet het recht ontlenen te stellen dat deze bouwstoffen zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18, lid 1 van de U.A.V OUDE BOUWSTOFFEN 01.EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN Voorzover niet anders in dit bestek is vermeld, zijn de uit het werk komende oude bouwstoffen niet van waarde voor de opdrachtgever GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 09.HERSTELLEN GEBREKEN Paragraaf 22 lid 2 van de UAV vervalt; hiervoor te lezen: De aannemer verbindt zich jegens de opdrachtgever, indien gedurende de garantietermijn enig gebrek mocht ontstaan, deze op eerste verzoek van de opdrachtgever voor eigen rekening te herstellen of te doen herstellen en alle uit die garantie voortvloeiende verplichtingen na te komen. Indien de aannemer niet binnen 14 dagen na de eerste aanzegging tot herstel overgaat zodat het gebrek binnen een naar redelijkheid gestelde termijn ten genoege van de opdrachtgever is hersteld, is laatstgenoemde gerechtigd het herstel zelf uit te voeren of te doen uitvoeren voor rekening en risico van de aannemer. Het onderhoud zal tijdens de onderhoudstermijn door de aannemer en na de onderhoudstermijn door de opdrachtgever geschieden. 19.GARANTIE/INGAAN GARANTIETERMIJN Er wordt een garantie van de aannemer verlangd voor de hierna onder vermelde zaken. De garantie houdt in, zulks in afwijking van paragraaf 22, lid 2 van de U.A.V., dat de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle optredende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever of diens rechtsopvolger terstond, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de melding van het gebrek te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen. In het geval dat het gebreken betreft waarvan op voorhand bekend is, bijvoorbeeld door vereiste nalevering, dat herstel binnen de hiervoor gestelde termijn niet mogelijk is, zal de garant gemotiveerd aangeven binnen welke, zo kort mogelijke, termijn bedoelde gebreken en/of tekortkomingen kunnen worden hersteld, waarvan door de opdrachtgever de termijn waarbinnen dit herstel moet plaatsvinden zal worden vastgesteld. Paragraaf 22, lid 3 van de U.A.V. aanvullen met: Indien deze verklaring van de onderaannemer of leverancier niet door de aannemer wordt verstrekt, kan daaruit geen afstand van een overeengekomen garantieverplichting worden afgeleid. In afwijking van paragraaf 22, lid 4 van de U.A.V. moet de garantie gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel tot en met de laatste dag van de onderhoudstermijn van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde perioden. 90.GARANTIE / GARANTIETERMIJN Te garanderen gedurende een periode van 10 jaar: - dat de toegepaste constructies, materialen en onderdelen, en de installaties, 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989

18 14 onder redelijkerwijs te voorziene omstandigheden deugdelijk zijn en bruikbaar voor het doel waarvoor ze zijn bestemd; een en ander voor zover terzake geen beperkingen zijn opgenomen. - dakbedekking voorzien van 10 jaar verzekerde garantie. De duur van de garantie is voor de volgende punten beperkt tot de erbij genoemde termijn: - tegen het kromtrekken van beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen voor zover er van meer dan 8 mm verschil ten opzichte van de loodlijn sprake is, 5 jaar. - voor het schilderwerk 5 jaar (afbouwend, 20% per jaar). - voor kitwerken, 3 jaar; - voor hang- en sluitwerk, brievenbussen en soortgelijke materialen, 5 jaar; - voor de buitenriolering 5 jaar; - voor liften, inclusief onderhoudsbeurten en keuringen, 2 jaar; - voor de huistelefoon annex videofooninstallatie, belinstallatie, deuropener en alarminstallatie, 2 jaar; - voor overige zwakstroominstallaties, inclusief toestellen en componenten, 2 jaar; - voor inrichtingen, 3 jaar; - voor de verwarmingsinstallatie, 2 jaar; - voor de voorziening(en) voor natuurlijke en/of mechanische luchtverversing, 2 jaar; - voor gas-, water-, en elektra-installaties 2 jaar; - voor armaturen, 1 jaar. - voor de meer dan normale verkleuring van stukadoor- en spuitwerk 2 jaar; - voor sanitair, 1 jaar; - voor de hechting van behang, 1 jaar. - voor wand-, vloer-, trap- en plafondafwerkingen welke geen constructieve functie hebben, 5 jaar. - voor trap-, balkon- en galerijhekken en soortgelijke materialen, 5 jaar. - schimmelvorming of houtaantasting aan hout, 2 jaar. Uitzondering op genoemde garantieperioden geldt voor de volgende onderdelen een periode van: - dakpannen, 30 jaar. - op het doorroesten van radiatoren, 10 jaar. 91.AANSPRAKELIJKHEID AANNEMER NA DE OPLEVERING De hiervoor genoemde garantie(s) voor onderdelen en de eventuele uitzondering(en) hierop laten onverlet de verplichtingen van de aannemer in de onderhoudstermijn en de aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering. 92.GARANTIE FABRIKANT/LEVERANCIER Garanties verstrekt door de fabrikant en/of leverancier van bouwstoffen en/of onderdelen welke de in het bestek voorgeschreven termijn overschrijden, zullen eveneens onverkort blijven gelden voor de opdrachtgever. 93.GARANTIEVERKLARING Met betrekking tot onderdelen waarvoor eveneens een garantie wordt verlangd van een onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan de directie. De garantieverklaring dient te worden overgelegd bij de levering van het gegarandeerde onderdeel. Par. 22, lid 3 van de U.A.V. aanvullen met: Indien deze verklaring van de onderaannemer of leverancier niet door de aannemer wordt verstrekt, kan daaruit geen afstand van een overeengekomen garantieverplichting worden afgeleid. 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989

19 LOODSEN EN ANDERE HULPMIDDELEN 01.LOODSEN EN ANDERE HULPMIDDELEN Verbruik van energie, gas en water door derden zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer gedoogt het gebruik van de schaftgelegenheden en sanitaire voorzieningen door derden ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 01.ALGEMEEN TIJDSCHEMA Het in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. genoemde algemeen tijdschema wordt verlangd. De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in kalenderdagen. 04.GEDETAILLEERD WERKPLAN Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V wordt verlangd voor: de door de directie aan te geven onderdelen. Eisen werkplan: het werkplan dient een zo volledig mogelijk inzicht te geven in de kwaliteit, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden. De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in kalenderdagen. 05.INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en ingepast zowel in het verlangde algemene tijdschema als ook in het gedetailleerde werkplan. In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden. De betrokken derden zullen het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen. Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de directie, na goedkeuring, voor akkoord tekenen en zal de opdrachtgever de hierbij bedoelde derden binden aan het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan. 90.VERLENGING BOUWTIJD De aannemer kan geen aanspraak doen gelden op verlenging van de bouwtijd noch op schadeloosstelling indien, door het niet tijdig inleveren van monsters c.q. gelijkwaardigheidsverklaringen ten behoeve van keuring, schade en/of, oponthoud wordt veroorzaakt DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN 01.TE VERSTREKKEN LIJSTEN De in paragraaf 27, lid 7 van de U.A.V. genoemde lijsten worden verlangd. 02.TE VERSTREKKEN RAPPORTEN De in paragraaf 27, lid 8 van de U.A.V. genoemde rapporten worden verlangd. 03.VERSLAGEN BOUWVERGADERINGEN Bij elke bouwvergadering zal het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt zijn. De aannemer dient bij de eerste bouwvergadering een lijst aan de directie te overleggen van alle op het werk aanwezige personen, die over een tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken, alsmede een kopie van hun tewerkstellingsvergunning en kopie van het document als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Wet op de Identificatieplicht. 09.BOUWVERGADERINGEN EN WERKBESPREKINGEN Zo dikwijls als de directie dit als nodig oordeelt wordt een bouwvergadering of werkbespreking belegd. In principe wordt eens per 2 weken een werkbespreking en eens per 4 weken een bouwvergadering gehouden. Van de bouwvergaderingen worden door de directie verslagen opgesteld en aan de belanghebbenden toegezonden, niet later dan een week na de 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989

20 16 desbetreffende bespreking. Van de werkbesprekingen worden door de aannemer verslagen opgesteld en aan de belanghebbenden toegezonden, niet later dan een week na de desbetreffende bespreking. 19.VAN KRACHT BEPALEN NOTULEN De notulen van de bouwvergaderingen worden geacht van kracht te zijn geworden na behandeld te zijn in de eerstvolgende bouwvergadering. Hierna worden de notulen inhoudelijk geacht tot de overeenkomst te behoren. Indien binnen acht weken geen volgende bouwvergadering heeft plaats gevonden en geen opmerkingen van de aannemer zijn ontvangen, worden de notulen geacht te zijn goedgekeurd. 90.WEEKRAPPORT Par. 27 U.A.V. is van toepassing, met daarnaast de volgende aanvullingen: - lid 1 t/m 6: In deze leden het woord "directie" vervangen door "aannemer" en het woord "aannemer" door "directie" - lid 3, laatste zin vervangen door: Aan de directie wordt het weekrapport in 2-voud verstrekt. Na ondertekening wordt 1 exemplaar aan de aannemer geretourneerd. Rapporten getypt af te leveren. De kosten van de weekrapporten zijn voor rekening van de aannemer AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 02.ROOILIJN De plaats van de rooilijnen (d.m.v. verklikpunten) worden door de gemeente aangegeven. De aannemer neemt het initiatief tot aangave van de rooilijnen. 03.PEIL Als peil P geldt: - de bovenkant van de afgewerkte vloer van de begane grond t.p.v. de hoofdentree (sluis 0.01). Vanuit dit peil worden de hoogtematen gemeten. De hoogte van P bedraagt ten opzichte van N.A.P. (m): 20,55 m + N.A.P. De hoogte van P moet worden afgeleid van een vast punt dat door of vanwege de gemeente wordt aangegeven. Als uitgangspunt voor de hoogte van het maaiveld na de sloop van de opstallen dient de situatie van na 12 september 2012 aangehouden te worden (oplevering sloopwerken). De aannemer dient zelf de hoogte t.o.v. N.A.P. in te meten VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND 01.SCHADELIJKE VOORWERPEN OF STOFFEN Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen VERBAND MET ANDERE WERKEN 01.GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. 02.COÖRDINATIE-OVEREENKOMST Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de aannemer is verstrekt, wordt tussen de opdrachtgever, de aannemer en de derden een coördinatieovereenkomst gesloten overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model. De aannemer is verplicht deze overeenkomst zonder voorbehoud te ondertekenen en aan de naleving daarvan zijn volle medewerking te verlenen. Deze overeenkomst 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989

raadgevend ingenieurs

raadgevend ingenieurs BIRDS PUBLICATIE Deelbestekken, nevenbestekken en coördinatie auteur: Ir. S.W. Wierda datum: 4 september 2006 (herzien 26 maart 2009) gepubliceerd: STABU Bulletin oktober 2006 aantal bladen: 8 bestandsnaam:

Nadere informatie

Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V. 1989) Meer / Minderwerk

Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V. 1989) Meer / Minderwerk Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V. 1989) Meer / Minderwerk 35. Verrekening van meer en minder werk 1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats: a. ingeval van bestekswijzigingen ( 36);

Nadere informatie

UAV Uneto-Vni. Mr. Sjoerd J.H. Rutten. 20 januari 2012

UAV Uneto-Vni. Mr. Sjoerd J.H. Rutten. 20 januari 2012 UAV 2012 Uneto-Vni Mr. Sjoerd J.H. Rutten 20 januari 2012 UAV 2012 (I) Onderwerpen Doelstelling aanpassingen UAV 1989 Belangrijkste aanpassingen 2 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:6022883v1 UAV 2012 (II) Doelstelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Artikel 1: VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET WET- EN REGELGEVING EN ANDERE VOORSCHRIFTEN 1. De onderaannemer is gehouden de verplichtingen uit de CAO voor de Bouwnijverheid

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERBOUWINGEN Te gebruiken bij bouwbegeleiding door Landgut GmbH Artikel 1 Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen

Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van de woning waaraan het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Werkingssfeer Artikel 3 - Aanbod Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 5 - Uitbesteding aan derden Artikel 6 - Verplichtingen van Fred

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. Algemene Voorwaarden van H & A bouw- en onderhoudsbedrijf BV. Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van

Nadere informatie

Te hanteren voor Arnold Maassen Engineering & Construction B.V. per 1 september 2000

Te hanteren voor Arnold Maassen Engineering & Construction B.V. per 1 september 2000 Te hanteren voor Arnold Maassen Engineering & Construction B.V. per 1 september 2000 Artikel 1 Verplichtingen in verband met wet- en regelgeving en andere voorschriften 1. De onderaannemer is gehouden

Nadere informatie

UAV : deze Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012;

UAV : deze Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012; Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (U.A.V. 1989) Inclusief aanvullingen en wijzigingen tot het verkrijgen van de U.A.V.T.I. 1992 (deze zijn onderstreept weergegeven)

Nadere informatie

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever.

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van... (1) Verklaren: 1.... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2.... (4)

Nadere informatie

2.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie.

2.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie. CONSUMENTENVOORWAARDEN METAALUNIE Algemene Consumentenvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANNEMING VAN WERK VAN BvS BOUW VRIEZENVEEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANNEMING VAN WERK VAN BvS BOUW VRIEZENVEEN B.V. 1. Offertes 1.1. Offertes worden schriftelijk door BvS uitgebracht, tenzij sprake is van spoedeisende omstandigheden. De offerte vermeldt een omschrijving van het werk en de prijs van het werk. 1.2. Offertes

Nadere informatie

DakExpres franchisenemer-uitvoeringsvoorwaarden

DakExpres franchisenemer-uitvoeringsvoorwaarden DakExpres franchisenemer-uitvoeringsvoorwaarden 26 februari 2008 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Werkingssfeer 2 II. AFSPRAKEN Artikel 3 Afspraken 2 III. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 1. WERKINGSSFEER Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het tussen

Nadere informatie

Concept UAV 2011 d.d. 17 augustus 2011

Concept UAV 2011 d.d. 17 augustus 2011 Tekst van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) Tekst van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken

Nadere informatie

Voorwaarden van onderaanneming behorende bij de overeenkomst van onderaanneming.

Voorwaarden van onderaanneming behorende bij de overeenkomst van onderaanneming. Voorwaarden van onderaanneming behorende bij de overeenkomst van onderaanneming. Artikel 1 Verplichtingen in verband met wet- en regelgeving en andere voorschriften 1. De onderaannemer is gehouden de verplichtingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Onderhoudswerkzaamheden Planmatig Onderhoud en Kleine Werken Mitros

Algemene Voorwaarden Onderhoudswerkzaamheden Planmatig Onderhoud en Kleine Werken Mitros Algemene Voorwaarden Onderhoudswerkzaamheden Planmatig Onderhoud Utrecht Februari 2013 00 Algemeen 2 00.01 Algemene Omschrijving 2 00.02 Algemene Projectgegevens 2 00.04 Aanbesteding/Inschrijving 4 01

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Van Campen Bouw/Zelhem B.V. (Van Campen)

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Van Campen Bouw/Zelhem B.V. (Van Campen) Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Van Campen Bouw/Zelhem B.V. (Van Campen) Gevestigd te (7021 CL) Zelhem aan de Dr. Grashuisstraat 28-30 Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

I Algemene bepalingen

I Algemene bepalingen I Algemene bepalingen Artikel 1 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden hierna te noemen uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en RB

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aertgeerts Bouw BV

Algemene voorwaarden Aertgeerts Bouw BV Algemene voorwaarden Aertgeerts Bouw BV Artikel 1: OFFERTE a. De aannemer zal zijn offerte gedurende 30 dagen gestand doen. b. De in de offerte opgegeven prijs is een vast bedrag, tenzij uit de toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

STABU Bouwbreed Informatiesysteem ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

STABU Bouwbreed Informatiesysteem ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN 01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 01.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING Onderaannemer Zonder Personeel/ZZP Contractnummer: A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de aannemer;

Nadere informatie

Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)

Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) (Tekst geldend op: 31-08-2012) Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) De Ministers van Binnenlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor onder aannemer bij Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf.

Algemene voorwaarden voor onder aannemer bij Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf. Algemene voorwaarden voor onder aannemer bij Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf. Artikel 1: VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET WET- EN REGELGEVING EN ANDERE VOORSCHRIFTEN 1. De onderaannemer is gehouden

Nadere informatie

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. gevestigd te (17) nader te noemen de aannemer van de:. (6) 3..

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. gevestigd te (17) nader te noemen de aannemer van de:. (6) 3.. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van (1) Verklaren: 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2. (4) gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR DE ZAKELIJKE MARKT Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR DE ZAKELIJKE MARKT Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR DE ZAKELIJKE MARKT Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 1. WERKINGSSFEER Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Coördinatieovereenkomst Centrumvernieuwing Emmen

Coördinatieovereenkomst Centrumvernieuwing Emmen Coördinatieovereenkomst Centrumvernieuwing Emmen Met betrekking tot de uitvoering van werken in het kader van Centrumvernieuwing Emmen gelden de volgende voorwaarden met betrekking tot de coördinatie van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te (17) gevestigd te.(5) nader te noemen de aannemer van de:. (6)

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te (17) gevestigd te.(5) nader te noemen de aannemer van de:. (6) COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL) Coördinatie-overeenkomst zonder schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van (1) Verklaren: 1...(2) gevestigd te (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2. (4) gevestigd

Nadere informatie

BESTEK. Ten behoeve van:???? Besteknummer:???? Datum:???? Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2010-1

BESTEK. Ten behoeve van:???? Besteknummer:???? Datum:???? Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2010-1 BESTEK Ten behoeve van:???? Besteknummer:???? Datum:???? Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2010-1 onder licentienummer: 95.45.03.E Opdrachtgever: Algemene omschrijving van het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6. Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught

Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6. Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6 ALGEMENE VOORWAARDEN Bijlage bij: Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught Kenmerk: 14/06. Datum: juli 2015

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Renovatie en verbouwingsbedrijf Mooibouw

Algemene Voorwaarden Renovatie en verbouwingsbedrijf Mooibouw Algemene Voorwaarden Renovatie en verbouwingsbedrijf Mooibouw Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Renovatie en verbouwingbedrijf: Renovatie en verbouwingsbedrijf Mooibouw,

Nadere informatie

1. Opdrachtgever geeft opdracht aan aannemer om voor rekening van eerstgenoemde uit te voeren de nader aan te duiden verbouwing van de woning

1. Opdrachtgever geeft opdracht aan aannemer om voor rekening van eerstgenoemde uit te voeren de nader aan te duiden verbouwing van de woning Verbouwingsovereenkomst 1998 Volgens het model opgesteld door Vereniging Eigen Huis en het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB), met de mogelijkheid van toepassing van BouwGarant.

Nadere informatie

Artikel 3: Aanvang van het werk In de overeenkomst wordt de datum van de aanvang en de duur van het werk vastgelegd.

Artikel 3: Aanvang van het werk In de overeenkomst wordt de datum van de aanvang en de duur van het werk vastgelegd. ALGEMENE VOORWAARDEN E. JANSEN, H.O.D.N. AANNEMERSBEDRIJF E. JANSEN TE RIJSWIJK, GEMEENTE MAURIK AANNEMING VAN WERK Artikel 1: Offerte a. De aannemer zal zijn offerte gedurende 30 dagen gestand doen. b.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle soorten zonwering die bij Zonweringspaleis worden verkocht.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle soorten zonwering die bij Zonweringspaleis worden verkocht. ALGEMENE VOORWAARDEN Zonweringspaleis Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle soorten zonwering die bij Zonweringspaleis worden verkocht. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Ten behoeve van: het bouwen van het Regionaal Opleidingen Centrum Mondriaan Lanen L. te Leidschenveen.

Ten behoeve van: het bouwen van het Regionaal Opleidingen Centrum Mondriaan Lanen L. te Leidschenveen. BESTEKBOEK Ten behoeve van: het bouwen van het Regionaal Opleidingen Centrum Mondriaan Lanen L. te Leidschenveen. Bestekboeknummer: 1721. Datum: 11 juni 2010. Dit bestekboek is opgesteld met de STABU-systematiek,

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer 32104291. 1. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarbij wij als koper fungeren. 2.

Nadere informatie

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten.

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Consument: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VijftigKLUS Klusbedrijf VijftigKLUS 3315 MP Dordrecht KvK: 12345667 opdrachtgever: de wederpartij van VijftigKLUS Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Trefwoord Aanbesteding Aannemer Aannemersvergoeding Aannemerswinst

Trefwoord Aanbesteding Aannemer Aannemersvergoeding Aannemerswinst Par. Lid Trefwoord Aanbesteding 1 4 dag van aanbesteding 2 2 dag van aanbesteding 6 11 dag van aanbesteding 6 13 dag van aanbesteding 49 2 dag van aanbesteding Aannemer 1 1 aannemer 6 verplichtingen aannemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Die andere elektrotechniek

Algemene Voorwaarden Die andere elektrotechniek Algemene Voorwaarden Die andere elektrotechniek 1. Definities 1.1 Opdrachtnemer: De eenmanszaak Die andere elektrotechniek statutair gevestigd te Uitgeest aan de Castricummerweg 5 (1911GA), ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN De Kleine Prins Hoveniers- en Klusbedrijf, 16 maart 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN De Kleine Prins Hoveniers- en Klusbedrijf, 16 maart 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN De Kleine Prins Hoveniers- en Klusbedrijf, 16 maart 2016 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1 Hoveniers- en klusbedrijf: De Kleine Prins Hoveniers- en Klusbedrijf. 1.2 Hovenierswerkzaamheden:

Nadere informatie

d. Dakterras/balkon: open uitbouw aan een bovenverdieping dat behoort aan een bouwwerk

d. Dakterras/balkon: open uitbouw aan een bovenverdieping dat behoort aan een bouwwerk Algemene Voorwaarden van Manos Verdes Tuinontwerpen 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Manos Verdes: de tuinontwerper. b. De opdrachtgever: degene die de opdracht geeft

Nadere informatie

VAN : Jeffrey Dolk Hovenierswerken Binnenkruier 26 1841EL te Stompentoren.

VAN : Jeffrey Dolk Hovenierswerken Binnenkruier 26 1841EL te Stompentoren. Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN : Jeffrey Dolk Hovenierswerken Binnenkruier 26 1841EL te Stompentoren. Tel. : 06-37277882 Mail : info@jeffreydolk-hovenierswerken.nl Web: : www.jeffreydolk-hovenierswerken.nl

Nadere informatie

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN Stuifmeel Accountants Algemeen Artikel 1 a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing,

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Tekst van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)

BIJLAGE 1 Tekst van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) Geldend van 01-03-2012 t/m heden De Ministers van Binnenlandse

Nadere informatie

wetten.nl - Regeling - Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden...

wetten.nl - Regeling - Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden... wetten.nl - Regeling - Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden... pagina 1 van 26 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Besluit vaststelling Uniforme administratieve

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie

Kvk #: Btw #: NL B01 Iban #: NL36 KNAB Paypal: 1. Algemene bepalingen P.

Kvk #: Btw #: NL B01 Iban #: NL36 KNAB Paypal: 1. Algemene bepalingen P. Algemene Voorwaarden Inhoud: 1. Algemene bepalingen P. 2 2. Offerte P. 3 3. Prijsindicatie; werkzaamheden op regiebasis P. 5 4. Totstandkoming van de overeenkomst P. 6 5. Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

Ulehake Montage & Installatie

Ulehake Montage & Installatie Ulehake Montage & Installatie Algemene Voorwaarden: Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Bedrijf: Ulehake Montage & Installatie, de opdrachtnemer, die bedrijfsmatig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) Overeenkomst van aanneming van werk

Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) Overeenkomst van aanneming van werk Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) Overeenkomst van aanneming van werk Artikel 1:OFFERTE 1.De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007 Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bouwbedrijf M.E. Schoen B.V. Gedeponeerd K.v.K. Haaglanden d.d onder nr

Algemene Voorwaarden Bouwbedrijf M.E. Schoen B.V. Gedeponeerd K.v.K. Haaglanden d.d onder nr Nachtegaalplein 22 Blad 1 van 6 Overeenkomst van aanneming van werk Artikel 1: OFFERTE 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte

Nadere informatie

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989)

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) HOOFDSTUK I ALGEMEEN 1. Aanduidingen, begripsbepalingen 1. Verstaan wordt onder: het werk: het uit te voeren werk of de

Nadere informatie

MODELBESTEK ADMINISTRATIEF DEEL (BOUW) VOOR WONINGCORPORATIES

MODELBESTEK ADMINISTRATIEF DEEL (BOUW) VOOR WONINGCORPORATIES MODELBESTEK ADMINISTRATIEF DEEL (BOUW) VOOR WONINGCORPORATIES Op dit bestek rust het STABU-keurmerk onder licentienummer: 2/33 Bestek ten behoeve van: [. ] Besteknummer: Datum: Kadastrale gegevens perceel:

Nadere informatie

Tekst van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989)

Tekst van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) Tekst van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) HOOFDSTUK I. ALGEMEEN 1. Aanduidingen, begripsbepalingen 1. Verstaan wordt onder: het werk : het uit te voeren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Beekmans Schilderwerken: Artikel 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt het volgende verstaan onder: Consument / Opdrachtgever; Ieder natuurlijk persoon die niet

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Het tuinonderhoud en huis renovatie bedrijf:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Het tuinonderhoud en huis renovatie bedrijf: Algemene Voorwaarden JS Huisrenovatie en Tuinonderhoud Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Het tuinonderhoud en huis renovatie bedrijf: JS Huisrenovatie en Tuinonderhoud,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. (volgens Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) AANNEMERS BV

Algemene voorwaarden. (volgens Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) AANNEMERS BV Algemene voorwaarden (volgens Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) AANNEMERS BV Algemene voorwaarden (volgens Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013 Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement april 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN....2 2 Toepasselijkheid...2 3 Prijs en betaling...2 4 Rechten van intellectuele eigendom...3

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Klussenbedrijf G.C. van der Wielen gewijzigd op 12 juli 2012

Algemene Voorwaarden Klussenbedrijf G.C. van der Wielen gewijzigd op 12 juli 2012 Algemene Voorwaarden Klussenbedrijf G.C. van der Wielen gewijzigd op 12 juli 2012 Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Klussenbedrijf: Klussenbedrijf G.C. van der Wielen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Mark Poiesz

Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Mark Poiesz Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Mark Poiesz Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf: Klusbedrijf Mark Poiesz, de opdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JVB Multiservices

Algemene Voorwaarden JVB Multiservices Algemene Voorwaarden JVB Multiservices Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf: Klusbedrijf JVB Multiservices, de opdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Bart van Gurp Leliehof ML Prinsenbeek

Algemene voorwaarden. Bart van Gurp Leliehof ML Prinsenbeek Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van: BVG Tuinen te Prinsenbeek BEGRIPPEN : Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het werk laat verrichten. Het werk: Het totaal van

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

MODEL GARANTIEVERKLARING VOOR EEN ONDERDEEL (VOOR DE ONDERAANNEMER / LEVERANCIER)

MODEL GARANTIEVERKLARING VOOR EEN ONDERDEEL (VOOR DE ONDERAANNEMER / LEVERANCIER) MODEL GARANTIEVERKLARING VOOR EEN ONDERDEEL (VOOR DE ONDERAANNEMER / LEVERANCIER) Garantieverklaring De ondergetekende 1) gevestigd te 2) hierna te noemen: de garant in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Hooge Vos, Adviesbureau voor tuin en groeninrichting

Algemene Voorwaarden van de Hooge Vos, Adviesbureau voor tuin en groeninrichting Algemene Voorwaarden van de Hooge Vos, Adviesbureau voor tuin en groeninrichting 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hooge Vos: Adviesbureau voor tuin en groeninrichting. De

Nadere informatie

GARANTIETERMIJNEN EN GARANTIE-UITSLUITINGEN

GARANTIETERMIJNEN EN GARANTIE-UITSLUITINGEN G MODULE I E pag 1 GARANTIETERMIJNEN EN GARANTIE-UITSLUITINGEN Als bedoeld in artikel 6.5 van de SWK Garantie- en waarborgregeling. Voor de definitie van huis, gebouw, gemeenschappelijke gedeelten en privégedeelten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN De Isolatiespecialist.be Deze Algemene Voorwaarden van De Isolatiespecialist.be en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

Garantiereglement De Vries Houtbewerking. Artikel 1 : Begripsomschrijvingen

Garantiereglement De Vries Houtbewerking. Artikel 1 : Begripsomschrijvingen Garantiereglement De Vries Houtbewerking Artikel 1 : Begripsomschrijvingen a. De Vries : De Vries Houtbewerking; b. Opdrachtgever : degene die de opdracht tot levering van de producten waarop de garantie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf

Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Overeenkomst van aanneming van werk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie

Wijzigingen UAV2012 t.o.v. de UAV1989

Wijzigingen UAV2012 t.o.v. de UAV1989 Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) Nr. 2011-2000541953 Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving De Ministers van Binnenlandse

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

college van bestuur Algemene Voorwaarden Rijksuniversiteit Groningen Voor werken, leveringen en diensten

college van bestuur Algemene Voorwaarden Rijksuniversiteit Groningen Voor werken, leveringen en diensten college van bestuur Algemene Voorwaarden Rijksuniversiteit Groningen Voor werken, leveringen en diensten 1. Begripsbepaling en definities 1.1 De opdrachtgever: Rijksuniversiteit Groningen (RUG), kantoorhoudende

Nadere informatie

Productvoorwaarden voor dienstverlening en uitvoering werkzaamheden

Productvoorwaarden voor dienstverlening en uitvoering werkzaamheden Productvoorwaarden voor dienstverlening en uitvoering werkzaamheden 2016 Productvoorwaarden voor dienstverlening en uitvoering werkzaamheden 2016 3 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

B E D R I J F K I K K E R L A N D

B E D R I J F K I K K E R L A N D De Meern 34 1132 SH VOLENDAM ter attentie van de heer J. Blondeau Hikseweg 18 4698 PD OUD-VOSSEMEER Telefoon : 0166 673010 Fax : 0166 672930 Email : dh@3borg.nl Fortis-bank Rekeningnummer : 97.21.72.912

Nadere informatie

Praktische toelichting op de UAV 2012

Praktische toelichting op de UAV 2012 Praktische toelichting op de UAV 2012 Praktische toelichting op de UAV 2012 prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Eerste druk s-gravenhage - 2012 1 e druk ISBN 978-90-78066-56-9 NUR 822 2012, Stichting Instituut

Nadere informatie

HHNK ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERSTREKKEN VAN OPDRACHTEN VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN 2013 (HAV 2013)

HHNK ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERSTREKKEN VAN OPDRACHTEN VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN 2013 (HAV 2013) HHNK ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERSTREKKEN VAN OPDRACHTEN VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN 2013 (HAV 2013) HOOFDSTUK I. ALGEMEEN 1. Aanduidingen, begripsbepalingen 1. Verstaan wordt onder: de aannemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tussen Scheffer voegwerken, hierna aan te duiden als Scheffer

Nadere informatie

Werk in regie versie a 25 november 2015

Werk in regie versie a 25 november 2015 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven: a. de plaats van het werk; b. een omschrijving

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

BESTEK. Datum: 22 november 2012

BESTEK. Datum: 22 november 2012 BESTEK Ten behoeve van: Woonzorg Zone Nieuwveen Datum: 22 november 2012 Op dit bestek rust het STABU Keurmerk onder licentienummer: Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2012-I Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTENVAN WERKZAAMHEDEN DOOR AANNEMERSBEDRIJF BOS EN VRIJHOF B.V. TE HIERDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTENVAN WERKZAAMHEDEN DOOR AANNEMERSBEDRIJF BOS EN VRIJHOF B.V. TE HIERDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTENVAN WERKZAAMHEDEN DOOR AANNEMERSBEDRIJF BOS EN VRIJHOF B.V. TE HIERDEN Artikel 1 Algemeen 1 Onder aannemer wordt in deze voorwaarden verstaan Aannemersbedrijf Bos

Nadere informatie

VAN : Sierbestrating Groningen., Stavangerweg 31, 9723 JC Groningen

VAN : Sierbestrating Groningen., Stavangerweg 31, 9723 JC Groningen Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN : Sierbestrating Groningen., Stavangerweg 31, 9723 JC Groningen Tel. : 050-211 0 320, E-mail: verkoop@sierbestratinggroningen.nl Website: www.sierbestratinggroningen.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie