HANDLEIDING VOOR SOFTWARE- INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING VOOR SOFTWARE- INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING"

Transcriptie

1 HANDLEIDING VOOR SOFTWARE- INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING NEDERLANDS LYT A M2D7S WEBCAM COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. Gedrukt in Japan 0302 FOVfIDfVP JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK AAN ONZE KLANTEN: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE VERZEGELDE SOFTWARE PAKKETTEN OPEN MAAKT Wij danken u voor de aanschaf van ons product. Voor u de bijgesloten computerprogrammatuur gaat gebruiken, moet u akkoord gaan met de bepalingen en voorwaarden in de onderstaande overeenkomst. Gebruiksrechtovereenkomst voor software Dit is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u (natuurlijke persoon of rechtspersoon) en Victor Company of Japan, Limited ( JVC ). Door de verzegelde softwarepakketten te openen en/of door het programma te gebruiken, stemt u ermee in aan de bepalingen van deze overeenkomst gebonden te zijn. Indien u niet instemt met de bepalingen van deze overeenkomst, dient u de ongeopende softwarepakketten en daarbij behorende onderdelen direct te retourneren aan de plaats van aankoop. 1 VERLENING VAN HET GEBRUIKSRECHT Deze gebruiksrechtovereenkomst (hierna te noemen overeenkomst ), verleent u het recht het softwareprogramma in deze verpakking ( programma ) en/of het daarbij behorende geschreven materiaal (bijvoorbeeld gedrukte handboeken) te gebruiken. Hoewel u het programma mag laden in het tijdelijke geheugen (RAM) of het één maal mag installeren in het permanente geheugen (bijvoorbeeld op vaste schijf, CD-R of een ander opslagmedium) van één (1) computersysteem, is het ten strengste verboden het programma te installeren op een netwerkserver met als enige doel de interne distributie van het programma. 2 AUTEURSRECHT Niettegenstaande de bepalingen van artikel 1 van deze overeenkomst, berusten de auteursrechten op het programma exclusief bij JVC, beschermd door de Japanse auteursrechtregelgeving, regelgeving van andere landen, indien van toepassing, en relevante bepalingen van internationale verdragen, waaronder de Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, met amendementen, en de Universal Copyright Convention, met amendementen. Derhalve dient u het programma te behandelen als ieder ander materiaal waarop auteursrecht rust, behalve dat u of (a) één kopie van het programma mag maken, uitsluitend voor persoonlijke backup- of archiefdoeleinden, of (b) het programma op één vaste schijf mag installeren, mits u het origineel uitsluitend bewaart voor persoonlijke backup- of archiefdoeleinden. 3 BEPERKINGEN OP HET PROGRAMMA U mag het programma niet reverse engineeren, disassembleren, reviseren of aanpassen, tenzij en voor zover deze beperking uitdrukkelijk is verboden op grond van toepasselijk dwingend recht. JVC en zijn leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, defecten, enz. die ontstaan uit of in samenhang met activiteiten die volgens deze overeenkomst niet zijn toegestaan. 1

2 4 OVERIGE BEPERKINGEN U mag het programma niet verhuren, in lease geven, overdragen of in gebruik geven aan derden. 5 BEPERKTE GARANTIE JVC garandeert dat de media waarop het programma wordt geleverd (bijvoorbeeld diskettes, CD-ROM etc.) geen gebreken vertonen wat betreft materiaal en vakmanschap gedurende een periode van dertig (30) dagen na de datum van aankoop en dat bij het programma geleverde hardware eveneens geen defecten vertoont wat betreft het genoemde in het bijgesloten Garantieformulier. De gehele aansprakelijkheid van JVC en uw enige verhaalsmogelijkheid met betrekking tot het programma is, ter keuze van JVC, ofwel (a) terugbetaling van de aankoopprijs, of (b) vervanging van defecte media van het programma. 6 GEEN ANDERE GARANTIES MET UITZONDERING VAN DE EXPLICIET IN DEZE OVEREENKOMST GENOEMDE GARANTIE EN VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, VERLENEN JVC EN ZIJN LEVERANCIERS GEEN ANDERE GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA EN HET DAARBIJ BEHORENDE MATERIAAL. 7 GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INDIRECTE SCHADE VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, IS JVC NOCH ZIJN LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADE, ONGEACHT DE VORM VAN ACTIE, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF OP ANDERE WIJZE (DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDER GELDELIJK VERLIES) DIE IS ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK OF VERHINDERING TOT GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA, OOK INDIEN JVC OP DE HOOGTE GESTELD IS VAN HET RISICO VAN DERGELIJKE SCHADE. Victor Company of Japan, Limited PIXELA SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST PIXELA, Inc. verleent u in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden in deze gebruiksrechtovereenkomst (hierna te noemen: deze overeenkomst ) het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om dit softwareprogramma (hierna te noemen: dit programma ) te gebruiken, evenals de hieraan verbonden uitbreidingen, zoals de gebruikershandleiding. Toegestane handelingen U hebt het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht verkregen om dit softwareprogramma te installeren en één kopie van dit programma op één computer te gebruiken. De hoofdgebruiker van dit programma heeft toestemming om een reservekopie te maken van delen van dit programma, op voorwaarde dat alle gebruiksrechten, zoals beschreven in deze overeenkomst, exclusief bij de hoofdgebruiker blijven berusten. Verboden handelingen Dit programma mag niet worden gebruikt in een netwerkomgeving. Wanneer dit programma door twee of meer gebruikers binnen een netwerk wordt gebruikt, dient voor elke toegevoegde computer een vergoeding aan PIXELA, Inc. te worden betaald. Gebruik door derden of het gebruik van dit programma door middel van toestemming voor hergebruik, overdracht, distributie, uitlening of andere methoden is niet toegestaan. U mag dit programma of delen ervan niet aanpassen, wijzigen, opnieuw opbouwen, decompileren of demonteren. Ook is het verboden om derden toestemming te verlenen een dergelijke handeling uit te voeren. Beëindiging van de overeenkomst Wanneer een klant dit programma of de bijbehorende uitbreidingen zonder toestemming verveelvoudigt of de hierboven omschreven voorwaarden overtreedt, wordt deze overeenkomst automatisch beëindigd en worden door PIXELA, Inc. eventueel andere juridische stappen ondernomen. Bij beëindiging van deze overkomst dienen dit programma en de uitbreidingen alsook alle gemaakte kopieën aan PIXELA, Inc. te worden geretourneerd of het gebruik van deze items te worden gestaakt. 2

3 Vrijwaring en ontheffing van aansprakelijkheid Het is mogelijk dat dit programma, de bijbehorende uitbreidingen en de producten die met het programma zijn vervaardigd, niettegenstaande expliciet of impliciet aanwezige invloeden, niet geschikt zijn voor uw specifieke gebruiksdoel. Bovendien garandeert PIXELA, Inc. niet dat de functionaliteit van dit programma tegemoetkomt aan uw behoeften, noch dat zich geen onderbrekingen of fouten in de programmafuncties voordoen. PIXELA, Inc. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor direct of indirect geleden schade of verlies dat tijdens het gebruik van het programma optreedt of daarmee verband houdt, noch voor conflicten tussen de klant en enige derde partij die verband houden met of veroorzaakt worden door het gebruik van het programma. LET OP: Bedien de apparatuur in overeenstemming met de beschrijvingen en instructies in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde CD-ROM. Gebruik geen andere CD-ROM voor deze software. Probeer geen veranderingen in deze software te maken. De gebruiker verliest mogelijk het recht op gebruik van de apparatuur door het maken van veranderingen of modificaties zonder voorafgaande toestemming van JVC. Juiste omgang met een CD-ROM Zorg dat er geen vuil of krassen komen op de glimmende onderkant (tegenover de label-kant). Schrijf niet op een CD-ROM en plak geen etiketten e.d. op de bovenkant of de onderkant. Als een CD-ROM vuil is, kunt u deze met een zachte doek schoonvegen, vanuit het midden naar de rand. Gebruik geen reinigingsmiddelen of antistatische spray voor conventionele grammofoonplaten. Verbuig een CD-ROM niet en raak de glimmende onderkant niet met uw vingers aan. Bewaar uw CD-ROMs niet op een warme, stoffige of vochtige plaats. Laat niet in de volle zon liggen. De meest recente informatie (in het Engels) treft u aan op onze World Wide Web-server via de Internethomepage: Opmerking voor de gebruiker Het gebruik van deze software is onderhevig aan de voorwaarden van de software-licentie. Vul de volgende gegevens in en zorg dat u de juiste informatie klaar heeft alvorens u een JVC kantoor of agent in uw land raadpleegt omtrent deze software. (Zie JVC Worldwide Service Network op Productnaam Model Probleem Foutmelding PC Merk Model Desktop Laptop CPU OS (Operating System) Geheugen MB Beschikbare ruimte op harde schijf MB Afhankelijk van uw probleem kan het even duren voordat u een antwoord op uw vragen kunt krijgen. JVC kan geen vragen beantwoorden aangaande de basisbediening van uw PC/computer of vragen aangaande de specificaties of prestaties van het OS (Operating System), andere applicaties of aandrijfunits. 3

4 Gebruiksomgeving U kunt een camcorder aansluiten op een pc die aan de volgende eisen voldoet: Windows OS (Operating System) : Windows 98 (vooraf geïnstalleerd), Windows 98 Second Edition (98SE) (vooraf geïnstalleerd), Windows Millennium Edition (Me) (vooraf geïnstalleerd), of Windows 2000 Professional (vooraf geïnstalleerd) (De werking wordt niet gegarandeerd voor pc s waarop een upgrade vanaf Windows 95 is uitgevoerd.) CPU : Intel MMX Pentium, minimaal 200MHz RAM : Minimaal 64MB aanbevolen Vrije ruimte op de harde : Minimaal 10MB voor de installatie, minimaal 500MB aanbevolen schijf Aansluiting : USB-aansluiting Beeldscherm : Moet 800 x 600 punten met 16-bits kleur kunnen weergeven LET OP: Windows XP gebruikers: Bezoek bij voor de aanvullende informatie. Voor ImageMixer Naast de bovenvermelde vereisten moet ook aan de volgende eisen zijn voldaan als u ImageMixer wilt gebruiken. OS (Operating System) Macintosh : Hetzelfde als de bovenstaande vereisten. U kunt Windows 98 niet gebruiken wanneer u een camcorder via de USB-kabel op de pc aansluit. Windows 98 en Windows 98SE kunnen niet worden gebruikt als u een camcorder op de pc aansluit met behulp van een IEEE1394 (DV)-kabel. CPU : Als u videobeelden wilt vastleggen via een USB- of IEEE1394 (DV)-kabel, is een Intel Pentium III van minimaal 500 MHz benodigd. Minimaal 800 MHz wordt aanbevolen. Vrije ruimte op de harde : Minimaal 250 MB benodigd voor de installatie, minimaal 1 GB aanbevolen schijf Aansluiting : IEEE1394 (i.link)-aansluiting Hardware : imac, ibook, Power MacintoshG3, Power MacG4, Power BookG3 of G4 voorzien van een USB-aansluiting OS (Operating System) : Mac OS tot 9.1 RAM : Minimaal 64 MB aanbevolen (Minstens 96 MB in combinatie met Title converter) Vrije ruimte op de harde : Minimaal 100 MB voor de installatie, minimaal 1 GB aanbevolen schijf Diversen : QuickTime 4 of hoger De informatie omtrent de systeemvereisten zoals hierboven aangegeven vormt geen garantie dat de meegeleverde software inderdaad zal werken op alle personal computers die aan deze vereisten voldoen. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen. Macintosh is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer. Andere producten en namen van bedrijven die in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, zijn gedeponeerde handelsmerken en/of handelsmerken van de overeenkomende eigenaars. 4

5 Software-installatie (Windows ) Volg de hieronder beschreven procedure als u de software wilt installeren. Sluit alle andere programma s die u gebruikt af. (Zorg dat er geen toepassingspictogrammen meer in de taakbalk staan.) 1 Plaats de meegeleverde cd-rom in de pc. Even later verschijnt het scherm [Setup]. Als het scherm [Setup] niet verschijnt, dubbelklikt u eerst op [Deze computer] en vervolgens op het cdrom pictogram. Vanuit het scherm [Setup] kunt u de volgende software installeren. USB Mass Storage Class driver Dank zij dit stuurprogramma kan uw pc lezen van en schrijven naar geheugenkaarten in de camcorder. OPMERKING: Zorg dat u de camcorder niet met USB-kabel op de pc aansluit voordat u het stuurprogramma hebt geïnstalleerd. USB Stream driver Dankzij dit stuurprogramma kunt u audio- en video-output op de harde schijf van uw pc opnemen in plaats van op de videocassette die zich eventueel in de camcorder bevindt. U kunt de camcorder ook gebruiken als u via Internet een videoconferentie wilt houden. OPMERKING: Zorg dat u de camcorder niet met USB-kabel op de pc aansluit voordat u het stuurprogramma hebt geïnstalleerd. PIXELA ImageMixer 1.0 Deze toepassing gebruikt u om stilbeelden en (bewegende) videobeelden via een USB- of IEEE1394 (i.link)-aansluiting vanaf een camcorder vast te leggen. U kunt de toepassing ook gebruiken om stil- en videobeelden te monteren. Digital Photo Navigator 1.0 Deze toepassing gebruikt u om stilbeelden vastleggen op uw pc en naar allerlei bestandsindelingen te converteren. G.726 decoder (G.726-decoder) Dit is een audiodecoder voor videofragmenten die met de camcorder zijn gemaakt (bestandsextensie.asf ). Adobe Acrobat Reader 5.0 Deze toepassing gebruikt u om PDF-bestanden te lezen. 2 Klik rechts van het gewenste programma op [Install]. (Hier volgt een voorbeeld waarbij Digital Photo Navigator wordt geïnstalleerd.) Het scherm [License Agreement] verschijnt. Klik op [Yes]. 5 VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE

6 Het scherm [Choose Destination Location] verschijnt. Klik op [Next]. Het scherm [Select Program Folder] verschijnt. Klik op [Next]. Het scherm [Setup Status] verschijnt. Wacht even tot de installatie klaar is. Wanneer de installatie klaar is, verschijnt het scherm [Digital Photo Navigator Setup] met de vraag of u een programmapictogram op het bureaublad wilt laten maken. Als u dat wilt, klikt u op [Yes]. Anders klikt u op [No]. 6 VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE

7 3 Wanneer de vraag verschijnt of u de pc opnieuw wilt opstarten, klikt u op [Yes]. De pc wordt opnieuw opgestart en even later verschijnt het scherm [Setup] uit stap 1. 4 Herhaal stap 2 en 3 om de rest van de gewenste programma s te installeren. [PIXELA ImageMixer 1.0] installeren Als het onderstaande foutbericht verschijnt terwijl u ImageMixer installeert, klikt u op [OK] om de installatie te voltooien. OPMERKINGEN: De gebruikshandleiding van Digital Photo Navigator en PIXELA ImageMixer is beschikbaar op de cd-rom (in PDF-indeling). Dubbelklik op de map [JVC] en dubbelklik daarna op de map [Docs]. Open het bestand Start.pdf en klik op de knop van de gewenste taal. U kunt PDF-bestanden alleen lezen als Adobe Acrobat Reader op uw computer is geïnstalleerd. Meer informatie over het gebruik van Windows NetMeeting of ivisit vindt u bij Bijlage in de gebruiksaanwijzing van Digital Photo Navigator op de cd-rom. Als u [PIXELA ImageMixer 1.0] installeert, selecteert u de gewenste taal in het scherm [Choose Setup Language]. Als u software installeert die al geïnstalleerd is, wordt het hulpprogramma voor het verwijderen van de bestaande softwareversie gestart. In dat geval voert u de installatie nogmaals uit nadat de bestaande software is verwijderd. Als u USB Stream driver in combinatie met Windows 2000 installeert, is het mogelijk dat een dialoogvenster met een bericht over een digitale handtekening verschijnt. In dat geval klikt u op [OK] om verder te gaan met de installatie, aangezien dit probleem geen gevolgen heeft voor het gebruik van het stuurprogramma. 7

8 [Apparaatbeheer] bijwerken (Windows ) Als de camcorder via de USB-kabel is aangesloten op de pc voordat u [USB Mass Storage Class driver] of [USB Stream driver] installeert, wordt de installatie niet correct uitgevoerd. In dat geval voert u de procedure uit die onderstaand is beschreven om [Apparaatbeheer] bij te werken en [USB Mass Storage Class driver] en [USB Stream driver] correct te installeren. OPMERKING: Verbreek de verbinding tussen eventuele andere USB-audioapparaten en de pc voordat u de volgende procedure uitvoert. [USB Mass Storage Class driver] installeren 1 Gebruik de USB-kabel om de camcorder op de pc aan te sluiten. ( blz. 9) 2 Selecteer [Start] [Instellingen] [Configuratiescherm]. Dubbelklik op het pictogram [Systeem]. 3 Windows 98SE/Me: Selecteer het tabblad [Apparaatbeheer]. Windows 2000: Selecteer het tabblad [Hardware] en klik op [Apparaatbeheer]. 4 Verwijder [DV camera] of [JVC] bij [Overige apparaten]. 5 Koppel de USB-kabel los van de camcorder. Start de pc opnieuw op. 6 Plaats de meegeleverde cd-rom in de pc. Installeer [USB Mass Storage Class driver]. ( blz. 5) 7 Gebruik de USB-kabel om de camcorder op de pc aan te sluiten. Het apparaatstuurprogramma is geïnstalleerd. 8 Controleer of het pictogram [Verwisselbare schijf] wordt weergegeven bij [Deze computer]. [USB Stream driver] installeren 1 Gebruik de USB-kabel om de camcorder op de pc aan te sluiten. ( blz. 9) 2 Selecteer [Start] [Instellingen] [Configuratiescherm]. Dubbelklik op het pictogram [Systeem]. 3 Windows 98SE/Me: Selecteer het tabblad [Apparaatbeheer]. Windows 2000: Selecteer het tabblad [Hardware] en klik op [Apparaatbeheer]. 4 Verwijder [USB Audio devices] bij [Besturing voor geluid, video en spelletjes]. Verwijder [DV camera] of [JVC] bij [Overige apparaten]. 5 Koppel de USB-kabel los van de camcorder. Start de pc opnieuw op. 6 Plaats de meegeleverde cd-rom in de pc. Installeer [USB Stream driver]. ( blz. 5) 7 Gebruik de USB-kabel om de camcorder op de pc aan te sluiten. Het apparaatstuurprogramma is geïnstalleerd. Windows 2000: Als een dialoogvenster met een bericht over een digitale handtekening verschijnt, klikt u op [OK] om verder te gaan met installeren. 8 Ga na of de volgende apparaten bij [Apparaatbeheer] worden weergegeven, door de stappen 2 3 uit te voeren. [JVC Web Camera] bij [Imaging-apparaten] [JVC DVCamera USB Microphone] bij [Besturing voor geluid, video en spelletjes] 8

9 Verbindingen (Windows ) De USB-kabel aansluiten Sluit de USB-kabel aan als u stilbeeld- en videofragmentbestanden van een geheugenkaart naar de pc wilt kopiëren of ImageMixer wilt gebruiken om videobeelden 'real time' (niet vanaf band) op de pc vast te leggen. PC Naar USB-aansluiting Naar USB-aansluiting Camcorder USB-kabel 1 Zorg er om veiligheidsredenen voor dat alle apparaten uitgeschakeld zijn voordat u verbindingen tot stand brengt. 2 Gebruik de USB-kabel om de camcorder op de pc aan te sluiten. We raden u aan de netadapter te gebruiken. OPMERKINGEN: Als u de camcorder aan- of uitzet of de VIDEO/MEMORY-modus van de camcorder activeert terwijl de USB-kabel is aangesloten, leidt dit tot storingen op de pc. Als u de camcorder via een USB-hub aansluit op de pc, kan het zijn dat compatibiliteitsproblemen tussen de hub en de pc leiden tot instabiliteit in het gebruik van de pc. Als dat gebeurt, moet u de camcorder direct op de pc aansluiten en niet via de hub. Gebruik geen USB-verlengkabel. De DV-kabel aansluiten Sluit de DV-kabel aan als u ImageMixer wilt gebruiken om videobeelden vanaf een videocassette vast te leggen op de pc. PC Naar DV-aansluiting Naar IEEE1394- aansluiting Camcorder DV-kabel 1 Zorg er om veiligheidsredenen voor dat alle apparaten uitgeschakeld zijn voordat u verbindingen tot stand brengt. 2 Gebruik de DV-kabel om de camcorder aan te sluiten op de IEEE1394-aansluiting van de pc. We raden u aan de netadapter te gebruiken. OPMERKING: Als u de camcorder aan- of uitzet of de VIDEO/MEMORY-modus van de camcorder activeert terwijl de DVkabel is aangesloten, leidt dit tot storingen op de pc. 9

10 De inhoud van een geheugenkaart bekijken (Windows ) 1 Installeer [USB Mass Storage Class driver]. ( blz. 5) 2 Sluit de camcorder met behulp van een USB-kabel op de pc aan. ( blz. 9) 3 Zorg dat de camcorder een geheugenkaart bevat. 4 Stel de camcorder in op weergave via de geheugenkaart. Meer informatie hierover vindt u in de gebruikshandleiding van de camcorder. Op het LCD-scherm van de camcorder verschijnt de tekst [USB MODE]. 5 Dubbelklik op het pictogram [Deze computer] op het bureaublad van Windows. Het pictogram [Verwisselbare schijf] dat de geheugenkaart van de camcorder vertegenwoordigt, wordt in het venster [Deze computer] weergegeven. OPMERKING: Het pictogram [Verwisselbare schijf] verschijnt niet als USB Mass Storage Class driver niet correct is geïnstalleerd. Raadpleeg in dit geval [Apparaatbeheer] bijwerken (Windows ) ( blz. 8). 6 Dubbelklik op het pictogram [Verwisselbare schijf]. Op de geheugenkaart worden automatisch de volgende mappen gemaakt. In verschillende mappen worden verschillende bestandstypen opgeslagen. Geluidseffecten Stilbeelden Videofragmenten Stilbeelden (extensie.jpg ) Videofragmenten (extensie.asf ) Geluidseffecten (extensie.mp3 ) : Bestanden in de map [DCIM] : Bestanden in de map [DCVI] : Map [100JVCGR] in de map [DCSD] De map [DCSD] wordt alleen weergegeven wanneer de camcorder is uitgerust met de functie Digital Sound Effects en er geluidseffecten op de geheugenkaart zijn opgeslagen. OPMERKINGEN: Als u de verkeerde soorten bestanden op een geheugenkaart opslaat of bestanden of mappen van een geheugenkaart verwijdert, kan dit tot problemen met het gebruik van de camcorder leiden. Als u een bestand van een geheugenkaart moet verwijderen, doet u dit via de camcorder. Koppel de USB-kabel nooit los terwijl het bericht [ACCESSING FILES] op het LCD-scherm van de camcorder wordt weergegeven. Wanneer u een gloednieuwe geheugenkaart gebruikt, moet u deze eerst via de camcorder initialiseren. Het kan zijn dat het niet mogelijk is om bestanden van de geheugenkaart naar de pc te kopiëren als u die initialisatie niet uitvoert. Voor eigenaren van een camcorder die is uitgerust met de functie Digital Sound Effect; De cd-rom bevat bestanden met digitale geluiden (gegevens die in de fabriek zijn opgeslagen op de meegeleverde geheugenkaart). Volg de stappen hieronder om de bestanden op de geheugenkaart op te slaan nadat de geheugenkaart is geformatteerd. Kopieer de map DCSD op de cd-rom naar de hoofddirectory (volume) van de geheugenkaart. 10

11 Bestanden naar de pc kopiëren (Windows ) Stilbeeld- en videofragmentbestanden die op een geheugenkaart zijn opgeslagen, kunnen naar de pc worden gekopieerd en op de pc worden afgespeeld. 1 Dubbelklik op het pictogram [Deze computer] op het bureaublad van Windows. Als de camcorder correct op de pc is aangesloten, verschijnt het pictogram [Verwisselbare schijf]. 2 Dubbelklik op het pictogram [Verwisselbare schijf]. De mappen op de geheugenkaart worden weergegeven. 3 Dubbelklik op de doelmap. 4 Selecteer de map die u wilt kopiëren en sleep die map naar de doelmap. Stilbeelden kopiëren: kopieer de map die deel uitmaakt van de map [DCIM]. Videofragmenten kopiëren: kopieer de map die deel uitmaakt van de map [DCVI]. Het bericht [ACCESSING FILES] wordt weergegeven op het LCD-scherm van de camcorder en de map wordt van de geheugenkaart naar de pc gekopieerd. OPMERKING: Koppel de USB-kabel nooit los terwijl het bericht [ACCESSING FILES] op het LCD-scherm van de camcorder wordt weergegeven. Bestanden op de pc afspelen (Windows ) Stilbeelden Gebruik een toepassing die de bestandsindeling JPEG ondersteunt. Als u een stilbeeld wilt weergeven, dubbelklikt u op het stilbeeldbestand (extensie.jpg ). Videofragmenten (alleen voor de camcorder die is voorzien van de functie Clip Recording) Gebruik Windows Media Player (versie 6.4 of later). U kunt Windows Media Player van de website van Microsoft downloaden: Als u er niet in slaagt een videofragmentbestand (extensie.asf ) af te spelen dat u met Windows Media Player hebt geopend, maakt u verbinding met Internet en probeert u het bestand alsnog te openen. De software die nodig is om het bestand af te spelen, wordt automatisch gedownload en het bestand wordt afgespeeld. Als het videofragment zonder geluid wordt afgespeeld, installeert u de G.726-decoder vanaf de cd-rom. 11

12 De USB-kabel loskoppelen (Windows ) Voordat u geheugenkaarten plaatst of verwijdert, of de pc uitzet, moet u eerst de USB-kabel loskoppelen en de camcorder uitzetten. Als u Windows 98/98SE gebruikt 1 Controleer of het bericht [ACCESSING FILES] momenteel op het LCD-scherm van de camcorder niet wordt weergegeven. Als het bericht [ACCESSING FILES] wordt weergegeven, wacht u met verdergaan tot het bericht is verdwenen. 2 Dubbelklik op het pictogram [Deze computer] op het bureaublad van Windows. Als de camcorder correct op de pc is aangesloten, verschijnt het pictogram [Verwisselbare schijf]. 3 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram [Verwisselbare schijf] in het venster [Deze computer]. Er verschijnt een menu. 4 Klik op [Eject] in het menu. Het pictogram [Verwisselbare schijf] verdwijnt. Als het pictogram niet verdwijnt, wacht u even en gaat u verder naar stap 5. 5 Koppel de USB-kabel los. Als er een bericht verschijnt, klikt u op [OK]. 6 Zet de spanningsschakelaar van de camcorder op OFF. De camcorder gaat uit. Als u Windows 2000/Me gebruikt 1 Controleer of het bericht [ACCESSING FILES] momenteel op het LCD-scherm van de camcorder niet wordt weergegeven. Als het bericht [ACCESSING FILES] wordt weergegeven, wacht u met verdergaan tot het bericht is verdwenen. 2 Dubbelklik op het pictogram [Hardware ontkoppelen of uitwerpen] op de taakbalk. Het dialoogvenster [Hardware ontkoppelen of uitwerpen] verschijnt. 3 Selecteer [JVC DV Camera Storage] of [USB Disk] en klik op [Stop]. Windows 2000 Windows Me Het dialoogvenster [Hardware stoppen] verschijnt. 12 VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE

13 4 Klik op [OK]. Windows 2000 Windows Me 5 Er verschijnt een bericht dat het apparaat veilig kan worden verwijderd. Klik op [OK]. 6 Koppel de USB-kabel los. 7 Zet de spanningsschakelaar van de camcorder op OFF. De camcorder gaat uit. Verbindingen (Macintosh) Sluit de USB-kabel aan als u stilbeeld- en videofragmentbestanden van een geheugenkaart naar de pc wilt kopiëren of ImageMixer wilt gebruiken om videobeelden real time (niet vanaf band) op de pc vast te leggen. PC Naar USBaansluiting Naar USBaansluiting Camcorder USB-kabel 1 Zorg er om veiligheidsredenen voor dat alle apparaten uitgeschakeld zijn voordat u verbindingen tot stand brengt. 2 Gebruik de USB-kabel om de camcorder op de pc aan te sluiten. We raden u aan de netadapter te gebruiken. OPMERKINGEN: Als u de camcorder aan- of uitzet of de VIDEO/MEMORY-modus van de camcorder activeert terwijl de USB-kabel is aangesloten, leidt dit tot storingen op de pc. Als u de camcorder via een USB-hub aansluit op de pc, kan het zijn dat compatibiliteitsproblemen tussen de hub en de pc leiden tot instabiliteit in het gebruik van de pc. Als dat gebeurt, moet u de camcorder direct op de pc aansluiten en niet via de hub. Gebruik geen USB-verlengkabel. 13

14 Software-installatie (Macintosh) Volg de hieronder beschreven procedure als u de software wilt installeren. Sluit alle andere programma s die u gebruikt af. 1 Plaats de meegeleverde cd-rom in de computer. Dubbelklik op het cd-rom pictogram. 2 Dubbelklik op de map [ImageMixer] op de cd-rom. 3 Dubbelklik op het pictogram [Setup Menu]. Het installatieprogramma wordt gestart. 4 Selecteer [USB Driver] of [PIXELA ImageMixer]. Als u [USB Driver] wilt installeren, klikt u op het pictogram [USB Driver]. Als u [PIXELA ImageMixer] wilt installeren, klikt u op het pictogram van de gewenste taal. Volg de instructies die op het scherm verschijnen. OPMERKINGEN: De gebruikshandleiding van PIXELA ImageMixer bevindt zich op de cd-rom (in PDF-indeling). Dubbelklik op de map [Docs]. Open het bestand Start.pdf en klik op de knop van de gewenste taal. U kunt PDF-bestanden alleen lezen als Adobe Acrobat Reader op uw computer is geïnstalleerd. Het installatieprogramma van Adobe Acrobat Reader bevindt zich in de map [Reader] op de cd-rom. Meer informatie over het gebruik van ivisit vindt u bij Bijlage in de gebruiksaanwijzing van Digital Photo Navigator op de cd-rom. De inhoud van een geheugenkaart bekijken (Macintosh) 1 Sluit de camcorder met behulp van een USB-kabel op de pc aan. ( blz. 9) 2 Zorg dat de camcorder een geheugenkaart bevat. 3 Stel de camcorder in op weergave via de geheugenkaart. Meer informatie hierover vindt u in de gebruikshandleiding van de camcorder. Op het LCD-scherm van de camcorder verschijnt de tekst [USB MODE]. Het pictogram van de geheugenkaart verschijnt op het bureaublad. Het geheugenkaartpictogram heeft naam untitled. We raden u aan het pictogram een naam te geven die het onderscheidt van andere verwisselbare schijven en van mappen. 14 VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE

15 4 Dubbelklik op het pictogram van de geheugenkaart op het bureaublad. De mappen op de geheugenkaart worden weergegeven. Op de geheugenkaart worden automatisch de volgende mappen gemaakt. In verschillende mappen worden verschillende bestandstypen opgeslagen. Stilbeelden Geluidseffecten Videofragmenten Stilbeelden (extensie.jpg ) Videofragmenten (extensie.asf ) Geluidseffecten (extensie.mp3 ) : Bestanden in de map [DCIM] : Bestanden in de map [DCVI] : Map [100JVCGR] in de map [DCSD] De map [DCSD] wordt alleen weergegeven wanneer de camcorder is uitgerust met de functie Digital Sound Effects en er geluidseffecten op de geheugenkaart zijn opgeslagen. OPMERKINGEN: Als u de verkeerde soorten bestanden op een geheugenkaart opslaat of bestanden of mappen van een geheugenkaart verwijdert, kan dit tot problemen met het gebruik van de camcorder leiden. Als u een bestand van een geheugenkaart moet verwijderen, doet u dit via de camcorder. Koppel de USB-kabel nooit los terwijl het bericht [ACCESSING FILES] op het LCD-scherm van de camcorder wordt weergegeven. Wanneer u een gloednieuwe geheugenkaart gebruikt, moet u deze eerst via de camcorder initialiseren. Het kan zijn dat het niet mogelijk is om bestanden van de geheugenkaart naar de pc te kopiëren als u die initialisatie niet uitvoert. Voor eigenaren van een camcorder die is uitgerust met de functie Digital Sound Effect; De cd-rom bevat bestanden met digitale geluiden (gegevens die in de fabriek zijn opgeslagen op de meegeleverde geheugenkaart). Volg de stappen hieronder om de bestanden op de geheugenkaart op te slaan nadat de geheugenkaart is geformatteerd. Kopieer de map DCSD op de cd-rom naar de hoofddirectory (volume) van de geheugenkaart. 15

16 Bestanden naar de pc kopiëren (Macintosh) Stilbeeld- en videofragmentbestanden die op een geheugenkaart zijn opgeslagen, kunnen naar de pc worden gekopieerd en op de pc worden afgespeeld. 1 Dubbelklik op het pictogram van de geheugenkaart op het bureaublad. De mappen op de geheugenkaart worden weergegeven. 2 Dubbelklik op de doelmap. 3 Selecteer de map die u wilt kopiëren en sleep die map naar de doelmap. Stilbeelden kopiëren: kopieer de map die deel uitmaakt van de map [DCIM]. Videofragmenten kopiëren: kopieer de map die deel uitmaakt van de map [DCVI]. Het bericht [ACCESSING FILES] wordt weergegeven op het LCDscherm van de camcorder en de map wordt van de geheugenkaart naar de pc gekopieerd. OPMERKING: Koppel de USB-kabel nooit los terwijl het bericht [ACCESSING FILES] op het LCD-scherm van de camcorder wordt weergegeven. Bestanden op de pc afspelen (Macintosh) Stilbeelden Gebruik een toepassing die de bestandsindeling JPEG ondersteunt. Als u een stilbeeld wilt bekijken, dubbelklikt u op het stilbeeldbestand (extensie.jpg ) of sleept u het bestand naar het toepassingspictogram. Videofragmenten (alleen voor de camcorder die is voorzien van de functie Clip Recording) Gebruik Windows Media Player voor Mac (versie 6.4 of hoger). U kunt Windows Media Player voor Mac van de website van Microsoft downloaden: De USB-kabel loskoppelen (Macintosh) Voordat u geheugenkaarten plaatst of verwijdert, of de pc uitzet, moet u eerst de USB-kabel loskoppelen en de camcorder uitzetten. 1 Sleep het geheugenkaartpictogram van het bureaublad naar het [Prullenmand]- pictogram. Wanneer het bevestigingsbericht verschijnt, klikt u op [OK]. 2 Controleer of het bericht [ACCESSING FILES] momenteel op het LCD-scherm van de camcorder niet wordt weergegeven. Als het bericht [ACCESSING FILES] wordt weergegeven, wacht u met verdergaan tot het bericht is verdwenen. 3 Koppel de USB-kabel los. 4 Zet de spanningsschakelaar van de camcorder op OFF. De camcorder gaat uit. 16

HANDLEIDING VOOR SOFTWARE- INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING

HANDLEIDING VOOR SOFTWARE- INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING HANDLEIDING VOOR SOFTWARE- INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING NEDERLANDS LYT0883-004A COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M1D6L Gedrukt in Japan 0102 FOVfIDfYP JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING

HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING NEDERLANDS HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING LYT0912-004A COPYRIGHT 2001 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M2D2 DSC Gedrukt in Japan 1201 HOVfIDfVP JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING

HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING NEDERLANDS HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING LYT1085-004A COPYRIGHT 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST M3D7/D3/D1 Gedrukt in Japan 0103-FO-ID-VP

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE EN AANSLUITEN VAN DE PC

HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE EN AANSLUITEN VAN DE PC HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE EN AANSLUITEN VAN DE PC NEDERLANDS LYT1315-004A 2004 Victor Company of Japan, Limited JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK Het gebruiksrecht voor

Nadere informatie

JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST NEDERLANDS HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING LYT1334-004A Gedrukt in Japan 2004 Victor Company of Japan, Limited M4S3/S5 0904FOH-AL-VP JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK

Nadere informatie

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING LYT1124-004A 2 NE INHOUD INLEIDING... 5 Dit document lezen... 5 Betekenis van symbolen... 6 Copyrightinformatie... 6 ONBEGRENSDE

Nadere informatie

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-42(1) Memory Stick USB Reader/Writer Gebruiksaanwijzing MSAC-US40 Nederlands Lees alvorens het apparaat in gebruik te nemen deze handleiding aandachtig door en bewaar ze als naslagwerk. Kennisgeving

Nadere informatie

Muziekbeheersoftware rekordbox

Muziekbeheersoftware rekordbox Muziekbeheersoftware rekordbox Lees dit voor gebruik (Belangrijk) Lees dit voor gebruik (Belangrijk) Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Pioneer product. rekordbox is een programma bestemd voor gebruikers

Nadere informatie

Handleiding van de computertoepassingen

Handleiding van de computertoepassingen 2-672-704-41(1) Aan de slag 6 Handleiding van de computertoepassingen DCR-SR100/SR90E/ SR100E DVD branden met één druk op een toets Beelden kopiëren naar/ weergeven op een computer Een DVD maken met bewerkte

Nadere informatie

Gebruikershandleiding TOSHIBA Viewer V2

Gebruikershandleiding TOSHIBA Viewer V2 Gebruikershandleiding TOSHIBA Viewer V2 Wordcraft International Limited, Softwarelicentie-overeenkomst AANKOOPVOORWAARDEN Op deze softwarelicentie rusten gebruiksrechtbeperkingen. Er worden geen vergoedingen

Nadere informatie

CDJ-2000NXS. CDJ-2000nexus MULTI-SPELER. Handleiding

CDJ-2000NXS. CDJ-2000nexus MULTI-SPELER. Handleiding MULTI-SPELER CDJ-2000NXS CDJ-2000nexus http://pioneerdj.com/support/ De bovengenoemde Pioneer website biedt een overzicht van de vaak gestelde vragen, informatie over software, tips en hulpfuncties om

Nadere informatie

Software op uw Sony notebook. PCG-FX serie

Software op uw Sony notebook. PCG-FX serie N Software op uw Sony notebook PCG-FX serie Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerking Dit product bevat zowel software waarop Sony een gebruiksrecht verleent als software waarop een gebruiksrecht wordt verleend

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HEIR OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SONY VAIO PCG-FX404 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4331942

Uw gebruiksaanwijzing. SONY VAIO PCG-FX404 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4331942 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN SLIM DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN SLIM DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN SLIM DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HEIR OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

Notebook-pc van HP. Gebruikshandleiding

Notebook-pc van HP. Gebruikshandleiding Notebook-pc van HP Gebruikshandleiding Kennisgeving Dit handboek en alle hierin vermelde voorbeelden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Hewlett-Packard biedt ten aanzien van dit

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID Klik hier voor toegang tot een up-to-date online versie van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3 Hi-Speed USB 2.0 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Mobile harddrive 5 1.1. Minimale systeemvereisten

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE NOKIA PC SUITE 6.5. Copyright 2002-2005 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 1/17

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE NOKIA PC SUITE 6.5. Copyright 2002-2005 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 1/17 1/17 GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE NOKIA PC SUITE 6.5 Copyright 2002-2005 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Wettelijke kennisgeving Copyright 2002-2005 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Onrechtmatige reproductie,

Nadere informatie

EULA WinXPSP2 Pro rev 043004

EULA WinXPSP2 Pro rev 043004 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VOOR MICROSOFT SOFTWARE WINDOWS XP PROFESSIONAL EDITION SERVICE PACK 2 BELANGRIJK LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: Deze Gebruiksrechtovereenkomst ("Overeenkomst") is een overeenkomst

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 KLIK HIER OM DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document te openen voor de meest recente inhoud en functies zoals uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekmogelijkheden.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING GZ-HD3E HD HARD DISK CAMCORDER. Geachte klanten

GEBRUIKSAANWIJZING GZ-HD3E HD HARD DISK CAMCORDER. Geachte klanten GEBRUIKSAANWIJZING HD HARD DISK CAMCORDER GZ-HD3E DU NEDERLANDS Geachte klanten Dank u voor de aanschaf van deze harddisk-camera. Het is belangrijk dat u weet hoe u deze camera veilig kunt gebruiken, lees

Nadere informatie

DJ Controller. Handleiding

DJ Controller. Handleiding DJ Controller http://pioneerdj.com/support/ De bovengenoemde Pioneer website biedt een overzicht van de vaak gestelde vragen, informatie over software, tips en hulpfuncties om uw gebruik van dit product

Nadere informatie

Inhoudsopgave. LaCie Mobile Hard Drive Gebruikershandleiding - FireWire en USB 2.0. Inhoudsopgave. pagina 1

Inhoudsopgave. LaCie Mobile Hard Drive Gebruikershandleiding - FireWire en USB 2.0. Inhoudsopgave. pagina 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Voorzorgsmaatregelen 4 1. De LaCie-schijf uitpakken 5 1.1. Minimale systeemvereisten 6 2. Verbinding tot stand brengen 7 2.1. De FireWire-kabel aansluiten

Nadere informatie

ImageMate 12-in-1 lezer/schrijver Gebruiksaanwijzing

ImageMate 12-in-1 lezer/schrijver Gebruiksaanwijzing ImageMate 12-in-1 lezer/schrijver Gebruiksaanwijzing Modelnummer SDDR-89 Beschrijving van het product Multi-Function Hi-Speed USB 2.0 lezer/schrijver voor CompactFlash Type I/II, SD TM, minisd TM, MultiMediaCard

Nadere informatie

Toegangscontrolesoftware. Installatiehandleiding

Toegangscontrolesoftware. Installatiehandleiding Toegangscontrolesoftware Aritech Installatiehandleiding voor MS-Windows GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VOOR ARITECH-SOFTWARE BELANGRIJK - AANDACHTIG LEZEN : Deze gebruiksrechtovereenkomst van Aritech is een

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR NOKIA PC SUITE 5.8. Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 1/22

KORTE HANDLEIDING VOOR NOKIA PC SUITE 5.8. Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 1/22 KORTE HANDLEIDING VOOR NOKIA PC SUITE 5.8 1/22 Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. INLEIDING...4 2. SYSTEEMVEREISTEN...6 3. EEN COMPATIBELE TELEFOON EN EEN COMPATIBELE

Nadere informatie

TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding

TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding P/N 1064107 REV E ISS 03OCT13 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant 2013 United Technologies Corporation Interlogix is onderdeel van UTC Climate Controls

Nadere informatie

TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding

TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding P/N 1064107 REV G ISS 07AUG14 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant 2014 United Technologies Corporation Interlogix is onderdeel van UTC Climate Controls

Nadere informatie