HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING"

Transcriptie

1 NEDERLANDS HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING LYT A COPYRIGHT 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST M3D7/D3/D1 Gedrukt in Japan 0103-FO-ID-VP BELANGRIJK AAN ONZE KLANTEN: ZORG DAT U DEZE TEKST AANDACHTIG DOORLEEST VOORDAT U HET SOFTWAREPROGRAMMA DIGITAL PHOTO NAVIGATOR ( Programma ) OP UW PC INSTALLEERT. Het gebruiksrecht voor dit Programma wordt alleen door Victor Company of Japan, Limited ( JVC ) aan U verleend op voorwaarde dat U akkoord gaat met de volgende voorwaarden. Als U niet instemt met de onderhavige voorwaarden, mag U het Programma niet installeren of gebruiken. DOOR HET PROGRAMMA TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN GEEFT U ECHTER AUTOMATISCH AAN DAT U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. 1 AUTEURSRECHT, EIGENDOM U erkent dat alle auteursrechten en alle andere rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het Programma het eigendom zijn van JVC en de licentieverstrekker van JVC en dat ze onvervreemdbaar bij JVC en een dergelijke licentieverstrekker blijven berusten. Het Programma wordt beschermd door de auteursrechtwetgeving van Japan en andere landen en door hiermee verwante Conventies. 2 VERLENING VAN HET GEBRUIKSRECHT (1) Krachtens de voorwaarden van deze Overeenkomst verstrekt JVC U het niet-exclusieve recht om het Programma te gebruiken. U mag het Programma op een harde schijf of andere opslagapparaten die in Uw pc zijn ingebouwd installeren en gebruiken. (2) U mag één (1) kopie van het Programma maken, enkel voor het maken van een persoonlijke reservekopie of voor archiveringsdoeleinden. 3 BEPERKINGEN OP HET PROGRAMMA (1) U mag op het Programma geen reverse engineering toepassen en u mag het niet decompileren, disassembleren, reviseren of wijzigen, behalve voor zover dit expliciet door de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan. (2) U mag het Programma niet geheel of gedeeltelijk kopiëren of gebruiken, behalve zoals expliciet in deze Overeenkomst staat aangegeven. (3) U hebt niet het recht om een licentie voor het gebruik van dit Programma te verstrekken, en u mag het Programma niet aan enige derde distribueren, verhuren, leasen of overdragen of enige derde op andere wijze toestaan het Programma te gebruiken. 4 BEPERKTE GARANTIE JVC garandeert vanaf de datum waarop U producten koopt die bij het Programma worden geleverd dat alle media waarin het Programma is opgenomen gedurende een periode van dertig (30) dagen vrij zijn van materiaal- en productiefouten. De volledige aansprakelijkheid van JVC en uw enige verhaalmogelijkheid met betrekking tot het Programma is de vervanging van de eventueel defecte media. MET UITZONDERING VAN DE HIERIN VERMELDE EXPLICIETE GARANTIES EN IN DE MATE WAARIN DIT IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN JVC EN ZIJN LICENTIEVERSTREKKERS ALLE OVERIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA EN DE DAARBIJ GELEVERDE GEDRUKTE MATERIALEN. MOCHT ER PROBLEMEN ONTSTAAN DOOR TOEDOEN VAN OF WORDEN VEROORZAAKT DOOR HET PROGRAMMA, MOET U AL DIT SOORT PROBLEMEN OP EIGEN KOSTEN VERHELPEN. 1

2 5 GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INDIRECTE SCHADE IN DE MATE WAARIN DIT DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WORDT TOEGESTAAN, ZIJN JVC EN ZIJN LICENTIEVERSTREKKERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR WELKE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DAN OOK, ONGEACHT DE VORM VAN ACTIE, OF DEZE NU CONTRACTUEEL OF DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD ONTSTAAT OF ANDERSZINS ONSTAAND DOOR OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET PROGRAMMA, ZELFS ALS JVC VOORAF VAN DE MOGELIJKHEID VAN DIT SOORT SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. U ZULT JVC VRIJWAREN VAN EN SCHADELOOS STELLEN VOOR ALLE EVENTUELE SCHADES, VERPLICHTINGEN OF KOSTEN DIE ONTSTAAN DOOR OF OP WELKE MANIER DAN OOK BETREKKING HEBBEN OP CLAIMS VAN ENIGE DERDE MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA. 6 TERMIJN Deze Overeenkomst gaat in op de datum waarop U het Programma op Uw machine installeert en gebruikt, en blijft van kracht tot aan de beëindiging krachtens de volgende bepaling. Als U in strijd met enige bepaling van deze Overeenkomst handelt, mag JVC deze overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving aan U beëindigen. In dat geval kan JVC een claim tegen U indienen voor de eventuele schade die is veroorzaakt door Uw inbreuk. Als deze Overeenkomst wordt beëindigd, moet U het op Uw machine geïnstalleerde Programma direct vernietigen (en ook uit alle vormen van geheugen op uw pc wissen en mag u dit Programma niet meer in het bezit hebben. 7 EXPORTCONTROLE U stemt ermee in dat u het Programma of de onderliggende informatie en technologie niet vervoert, overdraagt of exporteert naar enig land waartegen Japan en andere relevante landen een embargo voor dit soort goederen zijn gestart. 8 GEBRUIKER BIJ DE AMERIKAANSE OVERHEID Als U een instelling van de Verenigde Staten (de Overheid ) bent, erkent U de bewering van JVC dat het Programma een Commercieel artikel is, zoals gedefinieerd in de Federal Acquisition Regulation (FAR) deel (g) bestaande uit niet-gepubliceerde Commerciële computersoftware zoals die artikelen worden gebruikt in FAR deel en dat het alleen aan U in licentie wordt gegeven met dezelfde gebruiksrechten als JVC aan alle commerciële eindgebruikers verstrekt conform de voorwaarden van deze Overeenkomst. 9 ALGEMEEN (1) Geen enkele aanpassing, wijziging, toevoeging, verwijdering of andere verandering aan, in of uit deze Overeenkomst is geldig tenzij deze op papier is gezet en door een bevoegde vertegenwoordiger van JVC is ondertekend. (2) Als enig deel van deze Overeenkomst ongeldig of strijdig is met enige wet die rechtsgeldig is met betrekking tot deze Overeenkomst, blijven de resterende bepalingen volledig van kracht en geldig. (3) Deze Overeenkomst zal worden beheerst en geïnterpreteerd door de wetten van Japan. De districtsrechtbank van Tokyo heeft rechtsbevoegdheid inzake alle geschillen die mogelijk kunnen ontstaan met betrekking tot het uitvoeren, de interpretatie en het naleven van deze Overeenkomst. Victor Company of Japan, Limited Opmerking: Als u het Programma in Duitsland hebt gekocht, zullen de bepalingen van artikel 4 (Beperkte garantie) en 5 (Beperkte aansprakelijkheid) worden vervangen door de Duitse versie van deze Overeenkomst. LET OP: Bedien de apparatuur in overeenstemming met de beschrijvingen en instructies in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde CD-ROM. Gebruik geen andere CD-ROM voor deze software. Probeer geen veranderingen in deze software te maken. Wijzigingen of aanpassingen die niet door JVC zijn goedgekeurd zouden de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongedaan kunnen maken. Juiste omgang met een CD-ROM Zorg dat er geen vuil of krassen komen op de glimmende onderkant (tegenover de label-kant). Schrijf niet op een CD-ROM en plak geen etiketten e.d. op de bovenkant of de onderkant. Als een CD-ROM vuil is, kunt u deze met een zachte doek schoonvegen, vanuit het midden naar de rand. Gebruik geen reinigingsmiddelen of antistatische spray voor conventionele grammofoonplaten. Verbuig een CD-ROM niet en raak de glimmende onderkant niet met uw vingers aan. Bewaar uw CD-ROMs niet op een warme, stoffige of vochtige plaats. Laat niet in de volle zon liggen. De meest recente informatie (in het Engels) treft u aan op onze World Wide Web-server via de Internethomepage: 2

3 Opmerking voor de gebruiker Het gebruik van deze software is onderhevig aan de voorwaarden van de software-licentie. Vul de volgende gegevens in en zorg dat u de juiste informatie klaar heeft alvorens u een JVC kantoor of agent in uw land raadpleegt omtrent deze software. (Zie JVC Worldwide Service Network op Productnaam Model Probleem Foutmelding PC Merk Model Desktop Laptop CPU OS (Operating System) Geheugen MB Beschikbare ruimte op harde schijf MB Afhankelijk van uw probleem kan het even duren voordat u een antwoord op uw vragen kunt krijgen. JVC kan geen vragen beantwoorden aangaande de basisbediening van uw PC/computer of vragen aangaande de specificaties of prestaties van het OS (operating system), andere applicaties of aandrijfunits. Gebruiksomgeving Er moet aan de volgende vereisten worden voldaan om een camcorder op een pc te kunnen aansluiten en Digital Photo Navigator te kunnen gebruiken. Windows OS (Operating System) : Windows 98 (vooraf geïnstalleerd), Windows 98 Second Edition (98SE) (vooraf geïnstalleerd), Windows Millennium Edition (Me) (vooraf geïnstalleerd), Windows 2000 Professional (2000) (vooraf geïnstalleerd), Windows XP Home Edition (XP) (vooraf geïnstalleerd), of Windows XP Professional (XP) (vooraf geïnstalleerd) CPU : Intel MMX Pentium, minimaal 200 MHz RAM : Minimaal 64 MB aanbevolen Vrije ruimte op de harde : Minimaal 10 MB voor de installatie, minimaal 500 MB aanbevolen schijf Aansluiting : USB-aansluiting Beeldscherm : Moet 800 x 600 punten met 16-bits kleur kunnen weergeven Diversen : Internet Explorer 5.5 of hoger 3

4 Voor ImageMixer with VCD Naast de vereisten op de vorige pagina, moet ook aan de volgende eisen worden voldaan als u lmagemixer with VCD wilt gebruiken. OS (Operating System) Macintosh : Gelijk aan de vereisten op de vorige pagina. U kunt Windows 98 niet gebruiken wanneer u een camcorder via de USB-kabel op de pc aansluit. Windows 98 en Windows 98SE kunnen niet worden gebruikt als u een camcorder met behulp van een IEEE1394 (DV)-kabel op een camcorder aansluit. CPU : Voor het vastleggen van videobeelden via een USB-kabel of een IEEE1394 (DV)- kabel, wordt een Intel Pentium III van respectievelijk minimaal 500 MHz of minimaal 800 MHz aanbevolen. Vrije ruimte op de harde : Minimaal 300 MB benodigd voor de installatie, minimaal 1 GB aanbevolen schijf Aansluiting : IEEE1394 (i.link)-aansluiting Diversen : DirectX 8.0a of hoger Hardware : imac, ibook, emac, Power Mac G4, PowerBook G3 of G4 voorzien van een USBaansluiting OS (Operating System) : Mac OS tot Exclusief Mac OS X en Mac OS X [Classic] RAM : Minimaal 64 MB aanbevolen Voor ImageMixer with VCD Naast de bovenstaande vereisten, moet ook aan de volgende eisen zijn voldaan als u lmagemixer with VCD wilt gebruiken. CPU : Minimaal een PowerPC G3/400 MHz of PowerPC G4/400 MHz RAM : Minimaal 128 MB aanbevolen Vrije ruimte op de harde : Minimaal 150 MB benodigd voor de installatie, minimaal 1 GB aanbevolen schijf Beeldscherm : Moet in staat zijn om 800 x 600 punten bij kleuren weer te geven Diversen : QuickTime 4 of hoger De informatie omtrent de systeemvereisten zoals hierboven aangegeven vormt geen garantie dat de meegeleverde software inderdaad zal werken op alle personal computers die aan deze vereisten voldoen. Als uw PC niet voldoet aan de systeemvereisten, kunt u de optionele USB lezer/schrijver CU-VUSD70, de PC-kaartadapter CU-VPSD60 of de diskette-adapter CU-VFSD50 gebruiken om de bestanden van de geheugenkaart naar de vaste schijf op uw PC te loaden. (Raadpleeg JVC Accessories op onze webstek: Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen. Macintosh is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. Andere producten en namen van bedrijven die in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, zijn gedeponeerde handelsmerken en/of handelsmerken van de overeenkomende eigenaars. 4

5 Software-installatie (Windows ) Volg de hieronder beschreven procedure als u de software wilt installeren. Vanuit het scherm [Setup] in stap 3 kunt u de volgende stuurprogramma s of software installeren. Sluit alle andere programma s die u gebruikt af. (Zorg dat er geen andere toepassingspictogrammen in de statusbalk staan.) USB Mass Storage Class driver Dank zij dit stuurprogramma kan uw pc lezen van en schrijven naar geheugenkaarten in de camcorder. Windows Me/2000/XP: Aangezien dit stuurprogramma niet hoeft te worden geïnstalleerd, wordt dit item niet weergegeven. Sluit de camcorder gewoon met behulp van een USB-kabel op de pc aan en u kunt geheugenkaarten in de camcorder lezen en schrijven. Windows 98/98SE: Zorg dat u de USB-kabel tussen de camcorder en de PC NIET aansluit voordat u het stuurprogramma hebt geïnstalleerd. USB Video Streaming driver Dit stuurprogramma stelt u in staat de audio- en video-uitvoer van een camcorder op de harde schijf van uw pc in plaats van op de videocassette die zich in de camcorder bevindt op te nemen. U kunt de camcorder ook gebruiken als u via Internet een videoconferentie wilt houden. OPMERKINGEN: Windows 98/98SE/Me/2000: Zorg dat u de USB-kabel tussen de camcorder en de PC NIET aansluit voordat u het stuurprogramma hebt geïnstalleerd. Windows XP: De installatieprocedure verschilt van die voor andere besturingssystemen en het item wordt niet weergegeven. Zie USB Video Streaming driver installeren voor Windows XP-gebruikers ( blz. 8) voor meer informatie. ImageMixer with VCD 1.1 Deze toepassing wordt gebruikt om stilbeelden en videofragmenten die afkomstig zijn van een camcorder via een USB- of een IEEE1394 (i.link)-aansluiting vast te leggen en wordt tevens gebruikt om de stilbeelden en videofragmenten te bewerken, en om video-cd s te maken. Digital Photo Navigator 1.0 Deze toepassing gebruikt u om stilbeelden vastleggen op uw pc en naar allerlei bestandsindelingen te converteren. G.726 decoder (G.726-decoder) Dit is een audiodecorder voor videofragmenten die met de camcorder zijn gemaakt (extensie.asf ) OPMERKING Installeer de G.726-decoder alleen als de camcorder is uitgerust met de functie Clip Recording. Adobe Acrobat Reader 5.0 Deze toepassing gebruikt u om PDF-bestanden te lezen. 1 Plaats de meegeleverde cd-rom in de pc. Even later verschijnt het scherm [Important Notice]. Als het scherm [Important Notice] niet verschijnt, dubbelklikt u op [Deze computer] en vervolgens op het cd-rom-pictogram. 2 Bevestig de inhoud en klik vervolgens op [Next]. Even later verschijnt het scherm [Setup]. Vanuit het scherm [Setup] kunt u het gewenste stuurprogramma of de gewenste software installeren. 5

6 3 Klik aan de rechterzijde van de gewenste software op [Install] en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. De installatie van het geselecteerde stuurprogramma of de geselecteerde software wordt gestart. De procedure varieert afhankelijk van het stuurprogramma of de software. Onderstaand ziet u een voorbeeld van Digital Photo Navigator onder Windows 98SE. Het scherm [License Agreement] verschijnt. Onderstaand ziet u een voorbeeld van USB Mass Storage Class driver onder Windows 98SE. Het scherm [Installation Folder] verschijnt. Klik op [Yes]. Het scherm [Choose destination Location] verschijnt. Klik op [Finish]. Het scherm [InstallShield Wizard] verschijnt. Klik op [Next]. Het scherm [Select Program Folder] verschijnt. Klik op [Next]. Wanneer de installatie is voltooid verschijnt het scherm [InstallShield Wizard Complete]. Klik op [Next]. Klik op [Finish], waarna het scherm [Setup] weer verschijnt. 6

7 Het scherm [Setup Status] verschijnt. Wacht even tot de installatie klaar is. Wanneer de installatie klaar is, verschijnt het scherm [Digital Photo Navigator Setup] met de vraag of u een programmapictogram op het bureaublad wilt laten maken. Als u dat wilt, klikt u op [Yes]. Anders klikt u op [No]. 4 Wanneer de vraag verschijnt of u de pc opnieuw wilt opstarten, klikt u op [Yes]. De pc wordt opnieuw opgestart en even later verschijnt het scherm [Setup] uit stap 1. 5 Herhaal stap 3 en 4 om de rest van de gewenste programma s te installeren. [ImageMixer with VCD 1.1] installeren Als het onderstaande foutbericht verschijnt terwijl u ImageMixer installeert, klikt u op [OK] om de installatie te voltooien. OPMERKINGEN: De instructiehandleiding Digital Photo Navigator en ImageMixer with VCD vindt u in PDF-indeling op de cd-rom. Dubbelklik op de map [JVC] en dubbelklik daarna op de map [Docs]. Open het bestand Start.pdf en klik op de knop van de gewenste taal. U kunt PDF-bestanden alleen lezen als Adobe Acrobat Reader op uw computer is geïnstalleerd. Meer informatie over het gebruik van Windows NetMeeting of Windows Messenger (alleen Windows XP) vindt u in Bijlage van de instructiehandleiding van Digital Photo Navigator op de cdrom. Wanneer u [ImageMixer with VCD 1.1] installeert, selecteert u de gewenste taal in het scherm [Choose Setup Language]. Als u software installeert die al geïnstalleerd is, wordt het hulpprogramma voor het verwijderen van de bestaande softwareversie gestart. In dat geval voert u de installatie nogmaals uit nadat de bestaande software is verwijderd. DirectX is nodig om USB Video Streaming driver correct te laten werken. Als u DirectX wilt installeren, selecteert u DirectX in het installatiescherm van ImageMixer with VCD 1.1. Als u USB Video Streaming driver voor Windows 2000 en Windows XP installeert, verschijnt mogelijk een dialoogvenster met een waarschuwingsbericht over digitale handtekeningen. In dat geval klikt u op [OK] om verder te gaan met de installatie, aangezien dit probleem geen gevolgen heeft voor het gebruik van het stuurprogramma. Als u ImageMixer with VCD 1.1 op een computer met Windows 2000 en Windows XP installeert, verschijnt het scherm [Microstaff WINASPI]. Klik op [Next] om de installatie voor te zetten. 7

8 USB Video Streaming driver installeren voor Windows XP-gebruikers Wanneer u de camcorder op de pc aansluit, worden na elkaar vier stuurprogramma s geïnstalleerd als u de procedure hieronder volgt: OPMERKINGEN: Klik op [Continue Anyway] wanneer het bericht [Has not passed Windows Logo testing] verschijnt. Kies in ieder geval niet [Stop Installation]. Als u dat doet, wordt USB Video Streaming driver niet correct geïnstalleerd. 1 Sluit de camcorder met behulp van de USB-kabel op de pc aan. Even later verschijnt het scherm [Found New Hardware Wizard]. Zie De USB-kabel aansluiten ( blz. 9). 2 Klik op [Install from a list or specific location (Advanced)] en vervolgens op [Next]. Het stuurprogrammazoekscherm verschijnt. 3 Klik in de onderstaande volgorde op de volgende drie opties. [Search for the best driver in these location] [Include this location in the search] [Browse] 4 Dubbelklik op het pictogram [Deze computer] op het bureaublad van Windows. 5 Dubbelklik op het pictogram van het cd-rom-station en op de map [XP]. Klik vervolgens op [OK]. 6 Klik op [Next]. Er verschijnt een dialoogvenster met een waarschuwingsbericht. 7 Klik op [Continue Anyway]. Even later verschijnt het scherm [Found New Hardware Wizard]. 8 Klik op [Finish]. Even later verschijnt het scherm [Found New Hardware Wizard] opnieuw. 9 Herhaal stap 2 tot en met 8 tot het scherm [Found New Hardware Wizard] is verdwenen. Nadat u de stappen 2 tot en met 8 viermaal hebt herhaald, is de installatie van USB Video Streaming driver voltooid. [Apparaatbeheer] bijwerken (Windows ) Als de camcorder via de USB-kabel is aangesloten op de pc voordat u [USB Mass Storage Class driver] of [USB Video Streaming driver] installeert, wordt de installatie niet correct uitgevoerd. In dat geval voert u de procedure uit die onderstaand is beschreven om [Apparaatbeheer] bij te werken en [USB Mass Storage Class driver] en [USB Video Streaming driver] correct te installeren. OPMERKING: Verbreek de verbinding tussen eventuele andere USB-audioapparaten en de pc voordat u de volgende procedure uitvoert. [USB Mass Storage Class driver] installeren (alleen Windows 98/98SE) 1 Gebruik de USB-kabel om de camcorder op de pc aan te sluiten. ( blz. 9) 2 Selecteer [Start] [Instellingen] [Configuratiescherm]. Dubbelklik op het pictogram [Systeem]. 3 Selecteer het tabblad [Apparaatbeheer]. 4 Verwijder [GR-DVP9*] bij [Overige apparaten]. * De modelnaam is afhankelijk van de aangesloten camcorder. 5 Koppel de USB-kabel los van de camcorder. Start de pc opnieuw op. 8

9 6 Plaats de meegeleverde cd-rom in de pc. Installeer [USB Mass Storage Class driver]. ( blz. 5) 7 Gebruik de USB-kabel om de camcorder op de pc aan te sluiten. Het apparaatstuurprogramma is geïnstalleerd. 8 Controleer of het pictogram [Verwisselbare schijf] wordt weergegeven bij [Deze computer]. [USB Video Streaming driver] installeren 1 Gebruik de USB-kabel om de camcorder op de pc aan te sluiten. ( blz. 9) 2 Selecteer [Start] [Instellingen] [Configuratiescherm]. Dubbelklik op het pictogram [Systeem]. 3 Windows 98/98SE/Me: Selecteer het tabblad [Apparaatbeheer]. Windows 2000/XP: Selecteer het tabblad [Hardware] en klik op [Apparaatbeheer]. 4 Verwijder [GR-DVP9*] bij [Overige apparaten]. * De modelnaam is afhankelijk van de aangesloten camcorder. 5 Koppel de USB-kabel los van de camcorder. Start de pc opnieuw op. 6 Plaats de meegeleverde cd-rom in de pc. Installeer [USB Video Streaming driver]. ( blz. 5) Windows XP: zie USB Video Streaming driver installeren voor Windows XP-gebruikers ( blz. 8) voor installatie-instructies. 7 Gebruik de USB-kabel om de camcorder op de pc aan te sluiten. Het apparaatstuurprogramma is geïnstalleerd. Windows 2000: Als een dialoogvenster met een bericht over een digitale handtekening verschijnt, klikt u op [OK] om verder te gaan met installeren. 8 Ga na of de volgende apparaten bij [Apparaatbeheer] worden weergegeven, door de stappen 2 3 uit te voeren. [JVC PIX-MCV Video Capture] bij [Beeldapparaten] [JVC PIX-MCV Audio Capture] bij [Besturing voor geluid, video en spelletjes] [JVC Composite PIX-MCV Device] en [JVC Communication PIX-MCV Video Driver] bij [USBcontrollers] Verbindingen (Windows ) De USB-kabel aansluiten Sluit de USB-kabel aan als u stilbeeld- en videofragmentbestanden van een geheugenkaart naar de pc wilt kopiëren of ImageMixer wilt gebruiken om videobeelden op de pc vast te leggen. PC Naar USB-aansluiting Naar USB-aansluiting Camcorder USB-kabel 1 Zorg er om veiligheidsredenen voor dat alle apparaten uitgeschakeld zijn voordat u verbindingen tot stand brengt. 2 Gebruik de USB-kabel om de camcorder op de pc aan te sluiten. We raden u aan de netadapter te gebruiken. 9

10 OPMERKINGEN: Als u de camcorder aan- of uitzet of de VIDEO/MEMORY (DSC) -modus van de camcorder activeert terwijl de USB-kabel is aangesloten, leidt dit tot storingen op de pc. Als u de camcorder via een USB-hub aansluit op de pc, kan het zijn dat compatibiliteitsproblemen tussen de hub en de pc leiden tot instabiliteit in het gebruik van de pc. Als dat gebeurt, moet u de camcorder direct op de pc aansluiten en niet via de hub. Gebruik geen USB-verlengkabel. U kunt in plaats van een USB-kabel ook een DV-kabel gebruiken om videobeelden vanaf cassette vast te leggen wanneer u ImageMixer gebruikt. Meer informatie vindt u in de on line Help. ( Meer gedetailleerde informatie in de instructiehandleiding van ImageMixer op de cd-rom) De inhoud van een geheugenkaart bekijken (Windows ) 1 Installeer [USB Mass Storage Class driver]. ( blz. 5) Windows Me/2000/XP: U hoeft dit stuurprogramma niet te installeren. Sluit de camcorder gewoon met behulp van een USB-kabel op de pc aan en u kunt geheugenkaarten in de camcorder lezen en schrijven. 2 Sluit de camcorder met behulp van een USB-kabel op de pc aan. ( blz. 9) 3 Zorg dat de camcorder een geheugenkaart bevat. 4 Stel de camcorder in op weergave via de geheugenkaart. Meer informatie hierover vindt u in de gebruikshandleiding van de camcorder. Op het LCD-scherm van de camcorder verschijnt de tekst [USB MODE]. 5 Dubbelklik op het pictogram [Deze computer] op het bureaublad van Windows. Het pictogram [Verwisselbare schijf] dat de geheugenkaart van de camcorder vertegenwoordigt, wordt in het venster [Deze computer] weergegeven. OPMERKING: Windows 98/98SE: Het pictogram [Verwisselbare schijf] verschijnt niet als USB Mass Storage Class driver niet correct is geïnstalleerd. Raadpleeg in dit geval [Apparaatbeheer] bijwerken (Windows ) ( blz. 8). 6 Dubbelklik op het pictogram [Verwisselbare schijf]. Op de geheugenkaart worden automatisch de volgende mappen gemaakt. In verschillende mappen worden verschillende bestandstypen opgeslagen. Navigatiegegevens Geluidseffecten DPOF-instellingsgegevens Stilbeelden Videofragmenten Stilbeelden (extensie.jpg ) Videofragmenten (extensie.asf ) : Bestanden in de map [DCIM] : Bestanden in de map [DCVI] De map [DCVI] wordt alleen weergegeven als de camcorder is voorzien van de functie Clip Recording. 10

11 Geluidseffecten (extensie.mp3 ) DPOF-instellingsgegevens Navigatiegegevens : Map [100JVCGR] in de map [DCSD] De map [DCSD] wordt alleen weergegeven wanneer de camcorder is uitgerust met de functie Digital Sound Effects. : Mappen in de map [MISC] : Mappen in de map [NAVI] De map [NAVI] wordt alleen weergegeven als de camcorder is voorzien van de overzichtfunctie (NAVIGATION). OPMERKINGEN: Als u de verkeerde soorten bestanden op een geheugenkaart opslaat of bestanden of mappen van een geheugenkaart verwijdert, kan dit tot problemen met het gebruik van de camcorder leiden. Als u een bestand van een geheugenkaart moet verwijderen, doet u dit via de camcorder. Koppel de USB-kabel nooit los terwijl het bericht [ACCESSING FILES] op het LCD-scherm van de camcorder wordt weergegeven. Wanneer u een gloednieuwe geheugenkaart gebruikt, moet u deze eerst via de camcorder initialiseren. Het kan zijn dat het niet mogelijk is om bestanden van de geheugenkaart naar de pc te kopiëren als u die initialisatie niet uitvoert. Voor eigenaren van een camcorder die is uitgerust met de functie Digital Sound Effect; De cd-rom bevat bestanden met digitale geluiden (gegevens die in de fabriek zijn opgeslagen op de meegeleverde geheugenkaart). Volg de stappen hieronder om de bestanden op de geheugenkaart op te slaan nadat de geheugenkaart is geformatteerd. Kopieer de map DCSD op de cd-rom naar de hoofddirectory (volume) van de geheugenkaart. Bestanden naar de pc kopiëren (Windows ) Stilbeeld- en videofragmentbestanden die op een geheugenkaart zijn opgeslagen, kunnen naar de pc worden gekopieerd en op de pc worden afgespeeld. 1 Dubbelklik op het pictogram [Deze computer] op het bureaublad van Windows. Als de camcorder correct op de pc is aangesloten, verschijnt het pictogram [Verwisselbare schijf]. 2 Dubbelklik op het pictogram [Verwisselbare schijf]. De mappen op de geheugenkaart worden weergegeven. 3 Dubbelklik op de doelmap. 4 Selecteer de map die u wilt kopiëren en sleep die map naar de doelmap. Stilbeelden kopiëren: kopieer de map die deel uitmaakt van de map [DCIM]. Videofragmenten kopiëren: kopieer de map die deel uitmaakt van de map [DCVI]. Het bericht [ACCESSING FILES] wordt weergegeven op het LCD-scherm van de camcorder en de map wordt van de geheugenkaart naar de pc gekopieerd. OPMERKING: Koppel de USB-kabel nooit los terwijl het bericht [ACCESSING FILES] op het LCD-scherm van de camcorder wordt weergegeven. 11

12 Bestanden op de pc afspelen (Windows ) Stilbeelden Gebruik een toepassing die de bestandsindeling JPEG ondersteunt. Als u een stilbeeld wilt weergeven, dubbelklikt u op het stilbeeldbestand (extensie.jpg ). Videofragmenten (alleen voor de camcorder die is voorzien van de functie Clip Recording) Gebruik Windows Media Player (versie 6.4 of later). U kunt Windows Media Player van de website van Microsoft downloaden: Als u er niet in slaagt een videofragmentbestand (extensie.asf ) af te spelen dat u met Windows Media Player hebt geopend, maakt u verbinding met Internet en probeert u het bestand alsnog te openen. De software die nodig is om het bestand af te spelen, wordt automatisch gedownload en het bestand wordt afgespeeld. Als het videofragment zonder geluid wordt afgespeeld, installeert u de G.726-decoder vanaf de cd-rom. De USB-kabel loskoppelen (Windows ) Voordat u geheugenkaarten plaatst of verwijdert, of de pc uitzet, moet u eerst de USB-kabel loskoppelen en de camcorder uitzetten. Als u Windows 98/98SE gebruikt 1 Controleer of het bericht [ACCESSING FILES] momenteel op het LCD-scherm van de camcorder niet wordt weergegeven. Als het bericht [ACCESSING FILES] wordt weergegeven, wacht u met verdergaan tot het bericht is verdwenen. 2 Dubbelklik op het pictogram [Deze computer] op het bureaublad van Windows. Als de camcorder correct op de pc is aangesloten, verschijnt het pictogram [Verwisselbare schijf]. 3 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram [Verwisselbare schijf] in het venster [Deze computer]. Er verschijnt een menu. 4 Klik op [Eject] in het menu. Het pictogram [Verwisselbare schijf] verdwijnt. Als het pictogram niet verdwijnt, wacht u even en gaat u verder naar stap 5. 5 Koppel de USB-kabel los. Als er een bericht verschijnt, klikt u op [OK]. 6 Zet de spanningsschakelaar van de camcorder op OFF. De camcorder gaat uit. Als u Windows 2000/Me/XP gebruikt 1 Controleer of het bericht [ACCESSING FILES] momenteel op het LCD-scherm van de camcorder niet wordt weergegeven. Als het bericht [ACCESSING FILES] wordt weergegeven, wacht u met verdergaan tot het bericht is verdwenen. 2 Dubbelklik op het pictogram [Hardware ontkoppelen of uitwerpen] op de taakbalk. Het dialoogvenster [Hardware ontkoppelen of uitwerpen] of [Safely Remove Hardware] verschijnt. 12

13 3 Selecteer [USB Mass Strage Device] of [USB Disk] en klik op [Stop]. Windows 2000/XP Windows Me Het dialoogvenster [Hardware stoppen] verschijnt. 4 Klik op [OK]. Windows 2000/XP Windows Me De modelnaam is afhankelijk van de aangesloten camcorder. Als het bericht verschijnt dat het apparaat veilig kan worden verwijderd, klikt u op [OK]. 5 Klik op [Sluiten] en verwijder de USB-kabel. 6 Zet de spanningsschakelaar van de camcorder op OFF. De camcorder gaat uit. Verbindingen (Macintosh) Sluit de USB-kabel aan als u stilbeeld- en videofragmentbestanden van een geheugenkaart naar de pc wilt kopiëren of ImageMixer wilt gebruiken om videobeelden op de pc vast te leggen. PC Naar USBaansluiting Naar USBaansluiting Camcorder USB-kabel 13

14 1 Zorg er om veiligheidsredenen voor dat alle apparaten uitgeschakeld zijn voordat u verbindingen tot stand brengt. 2 Gebruik de USB-kabel om de camcorder op de pc aan te sluiten. We raden u aan de netadapter te gebruiken. OPMERKINGEN: Als u de camcorder aan- of uitzet of de VIDEO/MEMORY (DSC)-modus van de camcorder activeert terwijl de USB-kabel is aangesloten, leidt dit tot storingen op de pc. Als u de camcorder via een USB-hub aansluit op de pc, kan het zijn dat compatibiliteitsproblemen tussen de hub en de pc leiden tot instabiliteit in het gebruik van de pc. Als dat gebeurt, moet u de camcorder direct op de pc aansluiten en niet via de hub. Gebruik geen USB-verlengkabel. Software-installatie (Macintosh) Volg de hieronder beschreven procedure als u de software wilt installeren. Sluit alle andere programma s die u gebruikt af. 1 Plaats de meegeleverde cd-rom in de computer. Dubbelklik op het cd-rom pictogram. 2 Dubbelklik op de map [ImageMixer] op de cd-rom. 3 Dubbelklik op het pictogram [Install ImageMixer with VCD]. Het installatieprogramma wordt gestart. Volg de instructies die op het scherm verschijnen. OPMERKING: De gebruikshandleiding van ImageMixer with VCD bevindt zich op de cd-rom (in PDF-indeling). Dubbelklik op de map [Docs]. Open het bestand Start.pdf en klik op de knop van de gewenste taal. U kunt PDF-bestanden alleen lezen als Adobe Acrobat Reader op uw computer is geïnstalleerd. Het installatieprogramma van Adobe Acrobat Reader bevindt zich in de map [Reader] op de cd-rom. De inhoud van een geheugenkaart bekijken (Macintosh) 1 Sluit de camcorder met behulp van een USB-kabel op de pc aan. ( blz. 13) 2 Zorg dat de camcorder een geheugenkaart bevat. 3 Stel de camcorder in op weergave via de geheugenkaart. Meer informatie hierover vindt u in de gebruikshandleiding van de camcorder. Op het LCD-scherm van de camcorder verschijnt de tekst [USB MODE]. Het pictogram van de geheugenkaart verschijnt op het bureaublad. Het geheugenkaartpictogram heeft naam untitled. We raden u aan het pictogram een naam te geven die het onderscheidt van andere verwisselbare schijven en van mappen. 14

15 4 Dubbelklik op het pictogram van de geheugenkaart op het bureaublad. De mappen op de geheugenkaart worden weergegeven. Op de geheugenkaart worden automatisch de volgende mappen gemaakt. In verschillende mappen worden verschillende bestandstypen opgeslagen. Stilbeelden Geluidseffecten Videofragmenten DPOFinstellingsgegevens Navigatiegegevens DPOFinstellingsgegevens Navigatiegegevens Stilbeelden (extensie.jpg ) Videofragmenten (extensie.asf ) Geluidseffecten (extensie.mp3 ) : Bestanden in de map [DCIM] : Bestanden in de map [DCVI] De map [DCVI] wordt alleen weergegeven als de camcorder is voorzien van de functie Clip Recording. : Map [100JVCGR] in de map [DCSD] De map [DCSD] wordt alleen weergegeven wanneer de camcorder is uitgerust met de functie Digital Sound Effects. : Mappen in de map [MISC] : Mappen in de map [NAVI] De map [NAVI] wordt alleen weergegeven als de camcorder is voorzien van de overzichtfunctie (NAVIGATION). OPMERKINGEN: Als u de verkeerde soorten bestanden op een geheugenkaart opslaat of bestanden of mappen van een geheugenkaart verwijdert, kan dit tot problemen met het gebruik van de camcorder leiden. Als u een bestand van een geheugenkaart moet verwijderen, doet u dit via de camcorder. Koppel de USB-kabel nooit los terwijl het bericht [ACCESSING FILES] op het LCD-scherm van de camcorder wordt weergegeven. Wanneer u een gloednieuwe geheugenkaart gebruikt, moet u deze eerst via de camcorder initialiseren. Het kan zijn dat het niet mogelijk is om bestanden van de geheugenkaart naar de pc te kopiëren als u die initialisatie niet uitvoert. Voor eigenaren van een camcorder die is uitgerust met de functie Digital Sound Effect; De cd-rom bevat bestanden met digitale geluiden (gegevens die in de fabriek zijn opgeslagen op de meegeleverde geheugenkaart). Volg de stappen hieronder om de bestanden op de geheugenkaart op te slaan nadat de geheugenkaart is geformatteerd. Kopieer de map DCSD op de cd-rom naar de hoofddirectory (volume) van de geheugenkaart. 15

16 Bestanden naar de pc kopiëren (Macintosh) Stilbeeld- en videofragmentbestanden die op een geheugenkaart zijn opgeslagen, kunnen naar de pc worden gekopieerd en op de pc worden afgespeeld. 1 Dubbelklik op het pictogram van de geheugenkaart op het bureaublad. De mappen op de geheugenkaart worden weergegeven. 2 Dubbelklik op de doelmap. 3 Selecteer de map die u wilt kopiëren en sleep die map naar de doelmap. Stilbeelden kopiëren: kopieer de map die deel uitmaakt van de map [DCIM]. Videofragmenten kopiëren: kopieer de map die deel uitmaakt van de map [DCVI]. Het bericht [ACCESSING FILES] wordt weergegeven op het LCDscherm van de camcorder en de map wordt van de geheugenkaart naar de pc gekopieerd. OPMERKING: Koppel de USB-kabel nooit los terwijl het bericht [ACCESSING FILES] op het LCD-scherm van de camcorder wordt weergegeven. Bestanden op de pc afspelen (Macintosh) Stilbeelden Gebruik een toepassing die de bestandsindeling JPEG ondersteunt. Als u een stilbeeld wilt bekijken, dubbelklikt u op het stilbeeldbestand (extensie.jpg ) of sleept u het bestand naar het toepassingspictogram. Videofragmenten (alleen voor de camcorder die is voorzien van de functie Clip Recording) Gebruik Windows Media Player voor Mac (versie 6.4 of hoger). U kunt Windows Media Player voor Mac van de website van Microsoft downloaden: De USB-kabel loskoppelen (Macintosh) Voordat u geheugenkaarten plaatst of verwijdert, of de pc uitzet, moet u eerst de USB-kabel loskoppelen en de camcorder uitzetten. 1 Sleep het geheugenkaartpictogram van het bureaublad naar het [Prullenmand]- pictogram. Wanneer het bevestigingsbericht verschijnt, klikt u op [OK]. 2 Controleer of het bericht [ACCESSING FILES] momenteel op het LCD-scherm van de camcorder niet wordt weergegeven. Als het bericht [ACCESSING FILES] wordt weergegeven, wacht u met verdergaan tot het bericht is verdwenen. 3 Koppel de USB-kabel los. 4 Zet de spanningsschakelaar van de camcorder op OFF. De camcorder gaat uit. 16

HANDLEIDING VOOR SOFTWARE- INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING

HANDLEIDING VOOR SOFTWARE- INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING HANDLEIDING VOOR SOFTWARE- INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING NEDERLANDS LYT0883-004A COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M1D6L Gedrukt in Japan 0102 FOVfIDfYP JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

Nadere informatie

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING LYT1124-004A 2 NE INHOUD INLEIDING... 5 Dit document lezen... 5 Betekenis van symbolen... 6 Copyrightinformatie... 6 ONBEGRENSDE

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING GZ-HD3E HD HARD DISK CAMCORDER. Geachte klanten

GEBRUIKSAANWIJZING GZ-HD3E HD HARD DISK CAMCORDER. Geachte klanten GEBRUIKSAANWIJZING HD HARD DISK CAMCORDER GZ-HD3E DU NEDERLANDS Geachte klanten Dank u voor de aanschaf van deze harddisk-camera. Het is belangrijk dat u weet hoe u deze camera veilig kunt gebruiken, lees

Nadere informatie

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-42(1) Memory Stick USB Reader/Writer Gebruiksaanwijzing MSAC-US40 Nederlands Lees alvorens het apparaat in gebruik te nemen deze handleiding aandachtig door en bewaar ze als naslagwerk. Kennisgeving

Nadere informatie

Handleiding van de computertoepassingen

Handleiding van de computertoepassingen 2-672-704-41(1) Aan de slag 6 Handleiding van de computertoepassingen DCR-SR100/SR90E/ SR100E DVD branden met één druk op een toets Beelden kopiëren naar/ weergeven op een computer Een DVD maken met bewerkte

Nadere informatie

Software op uw Sony notebook. PCG-FX serie

Software op uw Sony notebook. PCG-FX serie N Software op uw Sony notebook PCG-FX serie Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerking Dit product bevat zowel software waarop Sony een gebruiksrecht verleent als software waarop een gebruiksrecht wordt verleend

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SONY VAIO PCG-FX404 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4331942

Uw gebruiksaanwijzing. SONY VAIO PCG-FX404 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4331942 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HEIR OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties,

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding

TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding P/N 1064107 REV E ISS 03OCT13 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant 2013 United Technologies Corporation Interlogix is onderdeel van UTC Climate Controls

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 KLIK HIER OM DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document te openen voor de meest recente inhoud en functies zoals uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekmogelijkheden.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID Klik hier voor toegang tot een up-to-date online versie van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie

Nadere informatie

MODEL MX-NB11 NETWERKEXPANSIEKIT BEDIENINGSHANDLEIDING

MODEL MX-NB11 NETWERKEXPANSIEKIT BEDIENINGSHANDLEIDING MODEL MX-NB NETWERKEXPANSIEKIT BEDIENINGSHANDLEIDING INLEIDING Met de optionele netwerkuitbreidingskit (MX-NB) kunt u het apparaat gebruiken als netwerkscanner en -printer. Deze handleiding verwijst naar

Nadere informatie

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING MODEL AL-6 AL-6 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING INLEIDING SOFTWARE VOOR DE SHARP AL-6/6 VÓÓR DE INSTALLATIE DE SOFTWARE INSTALLEREN AANSLUITEN OP EEN COMPUTER CONFIGUREREN

Nadere informatie

AR-M160 AR-M205 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING

AR-M160 AR-M205 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING MODEL AR-M60 AR-M05 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING INLEIDING SOFTWARE VOOR DE SHARP AR-M60/M05 VÓÓR DE INSTALLATIE DE SOFTWARE INSTALLEREN AANSLUITEN OP EEN COMPUTER

Nadere informatie

DJ Controller. Handleiding

DJ Controller. Handleiding DJ Controller http://pioneerdj.com/support/ De bovengenoemde Pioneer website biedt een overzicht van de vaak gestelde vragen, informatie over software, tips en hulpfuncties om uw gebruik van dit product

Nadere informatie

Handleiding bizhub C35P

Handleiding bizhub C35P Handleiding bizhub C35P A0VD-9581-12Q Dank u Wij danken u voor de aanschaf van een bizhub C35P. U hebt een zeer goede keuze gemaakt. Uw bizhub C35P is speciaal ontworpen voor optimale prestaties in Windows-,

Nadere informatie

HP Notebook-pc. Gebruikshandleiding

HP Notebook-pc. Gebruikshandleiding HP Notebook-pc Gebruikshandleiding Kennisgeving Dit handboek en alle hierin vermelde voorbeelden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Hewlett-Packard biedt ten aanzien van dit materiaal

Nadere informatie

ImageMate 12-in-1 lezer/schrijver Gebruiksaanwijzing

ImageMate 12-in-1 lezer/schrijver Gebruiksaanwijzing ImageMate 12-in-1 lezer/schrijver Gebruiksaanwijzing Modelnummer SDDR-89 Beschrijving van het product Multi-Function Hi-Speed USB 2.0 lezer/schrijver voor CompactFlash Type I/II, SD TM, minisd TM, MultiMediaCard

Nadere informatie

Handleiding software-installatie

Handleiding software-installatie DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING Deze handleiding

Nadere informatie

PDF Reader 6. Snel aan de slag. Nuance PDF Reader 6 - Snel aan de slag 1

PDF Reader 6. Snel aan de slag. Nuance PDF Reader 6 - Snel aan de slag 1 PDF Reader 6 Snel aan de slag Nuance PDF Reader 6 - Snel aan de slag 1 Inleiding Welkom bij Nuance PDF Reader 6. Dit programma zorgt ervoor dat u PDF-bestanden kunt bekijken en ermee kunt werken. U kunt

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Fijn dat u hebt gekozen voor deze digitale camera van PENTAX. Dit is de handleiding voor PENTAX PHOTO Browser 2.0 en PENTAX PHOTO Laboratory 2.0, software voor uw Windows- of Macintosh-computer

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 943NW http://nl.yourpdfguides.com/dref/778268

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 943NW http://nl.yourpdfguides.com/dref/778268 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE NETWORK SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE NETWORK SPACE in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN

Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN 201a 204 206e 206j 233 Lees voordat u dit apparaat in gebruik neemt de gedeelten HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Beperkte Outlook-invoegtoepassing Symantec Enterprise Vault: Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook

Nadere informatie

PCTV Systems DistanTV

PCTV Systems DistanTV PCTV Systems DistanTV PCTV Systems DistanTV Gebruikershandboek NL juli 2009 2008-2009 PCTV Systems S.à r.l. Alle rechten voorbehouden Niets uit dit Handboek mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

Nadere informatie

hp photosmart 7900 series naslaggids

hp photosmart 7900 series naslaggids hp photosmart 7900 series naslaggids inhoud 1 inleiding..................................... 1 meer informatie.................................. 1 de inhoud van de doos............................. 2 printeroverzicht..................................

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 2 3. INSTALLATIE... 3 3.1. Drivers installeren... 3 3.1.1. Installatie onder Windows Vista / 7... 4 3.1.2. Installatie onder Windows XP...

Nadere informatie