jaarverslag Steunpunt Nederlands als vreemde taal Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Spuistraat VT Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag Steunpunt Nederlands als vreemde taal Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Spuistraat 210 1012 VT Amsterdam"

Transcriptie

1 jaarverslag 2006 Steunpunt Nederlands als vreemde taal Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Spuistraat VT Amsterdam tel fax

2 INLEIDING Dit verslag betreft Het jaar 2006 maakt onderdeel uit van het meerjaren beleidsplan De activiteiten waarover verslag wordt uitgebracht, zijn geordend naar de vier kerntaken van het Steunpunt: dienstverlening en advisering; coördinatie, initiatie en acquisitie; beleidsadviezen; onderzoek en ontwikkeling. Van de projecten die niet tot de kerntaken behoren en die extern gefinancierd zijn, zijn aparte verslagen bijgevoegd. 1 KERNTAKEN De formatie voor advisering en dienstverlening was in fte, evenveel als in voorgaande jaren. Het totale aantal vragen in 2006 is ten opzichte van het jaar daarvoor gestegen (zie bijlage I), De stijging bevestigt de constatering die er in eerdere jaarverslagen is gemaakt: er is duidelijk samenhang tussen het aantal vragen en de aanwezigheid van medewerkers van het Steunpunt in de verschillende regio s en op het IVN-colloquium. De tijd die voor dienstverlening was gereserveerd werd ook daadwerkelijk daarvoor gebruikt. Evenals in de jaren daarvoor is aan onderzoek nauwelijks tijd besteed. Wel was er tijd voor het bijwonen van congressen en bijscholingen voor eigen deskundigheidsbevordering van de medewerkers. 2.1 INFORMATIECENTRUM BIBLIOTHEEK De bibliotheek is in 2006 uitgebreid en bevat nu ongeveer 1850 titels. BIBLIOGRAFIE De bibliografie is in 2006 verder aangevuld en bevat nu bijna titels. De inventarisatie van bestaand video- en audiomateriaal (DVD s, video s, CD s) uit Nederland en België dat geschikt is voor gebruik in het onderwijs is uitgebreid. Het gaat om films, cabaret, tvprogramma s, documentaires en liedjes. Daarnaast is ook vooral de rubriek luisterboeken aangevuld. Deze materialen kunnen via de uitgebreide zoekfunctie worden opgevraagd. WEBSITE De website is op een aantal onderdelen gecorrigeerd en geactualiseerd. In de tweede helft van 2006 is gewerkt aan de herstructurering van de website. Zoals ook door de stuurgroep aanbevolen is de rubriek agenda met informatie over intensieve (taal-)cursussen opgeheven en is in plaats daarvan een nieuwe rubriek vorming ingericht. Onder deze rubriek wordt informatie over cursussen en over opleidingen voor docenten aangeboden. Voorts is er een rechtstreekse toegang naar de interactieve omgeving voor docenten Nederlands als vreemde taal. Het is de bedoeling dat hier ook een link naar het digitale portfolio voor docenten Nederlands als vreemde taal wordt geplaatst. 2

3 2.2 VERZAMELPUNT VAN EXPERTISE Medewerkers van het Steunpunt waren aanwezig op de volgende congressen en docentenbijeenkomsten: ALCS-conferentie, Londen AANS-conferentie Albany (NY) Docentenbijeenkomst Duits taalgebied, Zürich Docentenbijeenkomst Zuid-Europa, Israël en Turkije, Thessaloniki Colloquium IVN, Gent Colloquium Fachvereinigung Niederländisch, Münster Bijeenkomst Duitse VHS-docenten, Münster Daarnaast namen de medewerkers van het Steunpunt geregeld deel aan de activtiteiten in het kader van de deskundigheidsbevoerdering van de leerstoelgroep Tweede-taalververving. 2.3 DIENSTVERLENING EN ADVISERING Dienstverlening/advisering is onder te verdelen in de volgende subtaken: concrete vragen beantwoorden; advisering bij het opzetten en uitvoeren van projecten; advisering op locatie (extra muros) door het geven van cursussen aan docenten en colleges aan studenten; advisering op locatie (extra muros) door het houden van lezingen en het geven van presentaties tijdens bijeenkomsten van docenten; advisering middels commissies en raden. VRAGEN Qua aantal vragen die in 2006 zijn binnengekomen op het Steunpunt is er weer sprake van een stijging: in 2006 werden 183 vragen geregistreerd (2005: 159). De meeste vragen kwamen binnen via . Ook het aantal bezoekers van de website is in 2006 blijven stijgen. Een groot deel van de vragen was trouwens zoals in eerdere jaren afkomstig van personen die niet verbonden zijn aan een van de universitaire docenten extra muros. Medewerkers [waarnaast?] van het Steunpunt adviseerden bij de plannen voor studies in Armenië (Yerewan), Egypte (Caïro), Kroatië (Zagreb) en de binationale master Amsterdam Berlijn. Zie voor bezoekers van de website bijlage II. LANGDURIGE ADVIESTAKEN: Adviescommissie Huygens beurzen. Adviescommissie projectsubsidies Nederlandse Taalunie Resonansgroep Certificaat Nederlands als vreemde taal Vlaams-Nederlandse Werkgroep Interculturele Competenties Ook binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam was vraag naar de expertise van het Steunpunt. Een medewerker van het Steunpunt gaf gastcolleges aan studenten die een duale master NT2 doen en aan hen die een minor NT2 volgen. 3

4 CURSUS TOETSEN EN DIDACTIEK Ook dit jaar leverde het Steunpunt NVT een bijdrage aan de cursus Toetsen en didactiek die in opdracht van de Nederlandse Taalunie aan het Centrum voor Taal en Migratie van de Katholieke Universiteit Leuven werd georganiseerd. Medewerkers verzorgden workshops over het portfolio voor docenten Nederlands als vreemde taal en over lesmateriaal. In overleg met de cursusleiders werden de inhoud van deze cursus en die van de cursus Werken met authentiek materiaal op elkaar afgestemd. SEMINARIE VOOR AANKOMENDE DOCENTEN In 2005 waren medewerkers van het Steunpunt uitgenodigd om workshops te verzorgen op het Seminarie voor Nederlandse Taal en Cultuur. Medewerkers van het Steunpunt verzorgden workshops over grammatica,,portfolio en over ICT in het onderwijs Nederlands als vreemde taal. 2.4 COÖRDINATIE EN INITIATIE VAN PROJECTEN Het project Taalunieversum is met een aantal nieuwe onderdelen uitgebreid (zie apart projectverslag). Daarbij werd ook beroep gedaan op externe kennis en producten die door derden werden aangereikt. In opdracht van de Nederlandse Taalunie werd de thematische cursus Werken met authentiek materiaal in Amsterdam georganiseerd. Daarnaast was het Steunpunt ook betrokken bij de cursus didactiek en toetsing in Leuven. Voorts werden gecontinueerd in 2006: Poëzie anders, leeswijzer en portfolio. 2.5 ONDERZOEK In 2006 was er enige tijd gereserveerd voor onderzoek en deskundigheidsbevordering (DBV). In het kader van DBV namen de medewerkers deel aan bijeenkomsten van de leerstoelgroep tweedetaalverwerving en studiedagen van de BVNT2, van de Anéla en aan de sloc-dag en de SURF-onderwijsdagen. 2 PROJECTEN De in deze paragraaf genoemde activiteiten behoren niet tot de kerntaken van het Steunpunt, maar liggen wel in het verlengde daarvan. De projecten worden extern gefinancierd. Van de projecten zijn afzonderlijke verslagen gemaakt. UITGEVOERD 3.1 PROJECTEN DIE OP VERZOEK VAN DE NEDERLANDSE TAALUNIE WERDEN INDONESIË In het kader van bijscholing verbleef een van de medewerkers zes weken aan het Erasmus Taalcentrum in Jakarta. Voor diverse groepen docenten werden cursussen georganiseerd: voor docenten bronnentaal van universiteiten buiten Jakarta, voor docenten communicatief Nederlands van buiten Jakarta, voor docenten van het ETC zelf. 4

5 MULTIMEDIA PROJECT INDONESIE Het project multimedia aan het Erasmus Taalcentrum in Jakarta werd in 2006 gecontinueerd en naar de cursusinstelling in Surabaya uitgebreid. Een medewerker van het Steupunt reisde twee keer naar Indonesië en begeleidde de docenten die aan dit project meewerkten vanuit Amsterdam. TAALUNIEVERSUM Zoals eerder vermeld is het project Taalunieversum met een aantal onderdelen uitgebreid. De belangrijkste aanvulling is de uitbreiding van het Taalunieversum met een interactieve productieomgeving voor multimediaal lesmateriaal. Daarnaast is gewerkt aan de verbetering van de datastructuur van de bibliografie zodat deze ook door anderen als dataserver kan worden gebruikt. Ook is vanuit het project Taalunieversum bijgedragen aan de ontwikkeling van het webgebaseerde portfolio voor docenten Nederlands als vreemde taal. CURSUS WERKEN MET AUTHENTIEK MATERIAAL Het Steunpunt organiseerde in 2006 op verzoek van de Nederlandse Taalunie een cursus Werken met authentiek materiaal voor docenten Nederlands als vreemde taal. Docenten waren afkomstig van verschillende universiteiten uit Nederland, Vlaanderen, Duitsland en Hongarije. Er waren 19 deelnemers. 3.2 PROJECTEN DIE GEÏNITIEERD ZIJN DOOR HET STEUNPUNT DOCENTENPORTFOLIO Het project `docentenportfolio is in 2006 gecontinueerd. De papieren versie is definitief vastgesteld en op verschillende bijeenkomsten gepresenteerd. Er werden contacten gelegd met stakeholders. Ook werd de opzet voor een digitale versie ontwikkeld. De productie hiervan is uitbesteed aan een Nederlands IT-bedrijf. Het portfolio zal via nvt.taalunieversum.org en via toegankelijk worden. LEESWIJZER Dit project is ook in 2006 voortgezet. Er zijn intussen achttien recent verschenen boeken van Nederlandse en Vlaamse auteurs ingedeeld naar moeilijkheidsgraad. Daarvan zijn verslagen gemaakt. Bij vijf titels zijn woordenlijsten met verklaringen van woorden die niet tot de basiswoordenschat behoren.eind 2006 is een ontwerp gemaakt voor een dossier op nvt.taalunieversum.org. POËZIE Dit project is in 2006 afgerond. Bij alle gedichten werd audio-materiaal geproduceerd dat ook online toegankelijk werd gemaakt. Hiervoor werden de rechten door de uitgevers en auteurs deels gratis, deels tegen betaling afgestaan. Het materiaal is te vinden op de website van het Taalunieversum: nvt.taalunieversum.org/taalunieversum/poëzie. WARSCHAU Een van de medewerkers is een week als gastdocent bij de Universiteit van Warschau geweest in het kader van de Socratesuitwisseling tussen de UvA en de universiteit Warschau. In die week verzorgde ze een aantal colleges voor studenten en organiseerde een bijeenkomst met docenten. 5

6 INTERCULTURELE COMPETENTIES Het Steunpunt participeert in een project dat gefinancierd wordt door het Centre for Excellence in Teaching and Learning van het University College in Londen. De taak van het Steunpunt is het ontwikkelen van een competentieprofiel voor vreemdetaaldocenten in het hoger onderwijs en het ontwerpen van een stramien voor een cursus op basis daarvan. In dit project kan de expertise die is opgedaan bij vorige projecten van het Steunpunt (Interculturele Docentvaardigheden en Portfolio) worden ingezet. PERSONELE BEZETTING Projecten worden voor een deel door de vaste medewerkers uitgevoerd. De resterende projectgelden, alsmede vrijgekomen gelden uit het vaste budget van het Steunpunt zijn in 2006 aangewend voor het uitbesteden van een aantal taken: Programmeerwerk werd uitbesteed aan het Nederlands-Litouwse bedrijf Kuryba en aan het Nederlandse bedrijf Solide-ICT. Voor het project Leeswijzer werd beroep gedaan op een medewerkster van het INTT. Aan het project Portfolio werkte een medewerkster van het Talencentrum van de Universiteit van Maastricht mee. 3 CONCLUSIES 1. Ook in 2006 is te concluderen dat er een driedeling is in de activiteiten van het Steunpunt Nederlands als vreemde taal. Naast dienstverlening (vragen beantwoorden, adviezen geven en infromatievoorzieningen onderhouden) vormen de bijscholingsactivtiteiten een tweede stevige poot van de activiteiten. Het Steunpunt levert inmiddels een structurele bijdrage aan de verschillende scholingsactiviteiten die namens de Nederlandse Taalunie worden georganiseerd. Daarnaast zijn de projectactiviteiten uitgegroeid tot een derde poot. De projecten leverden weer interessante producten op in de vorm van digitaal lesmateriaal. 2. Medewerkers lopen nog steeds tegen het probleem aan dat er nauwelijks tijd is voor onderzoek. Dit is ook uit de zelfevaluatie gebleken die in 2006 werd gehouden. Daarnaast is er weinig mogelijkheid om didactische artikelen en review-artikelen te publiceren. Dit type artikelen wordt nu op de website geplaatst, maar de vraag is of dat voldoende is. 3 Het feit dat het aantal vragen in 2006 ten opzichte van 2005 weer is gestegen, laat duidelijk zien dat er een verband is met de aanwezigheid van de medewerkers van het Steunpunt op docentenbijeenkomsten en congressen. Met name de aanwezigheid op het IVN-congres en op de verschillende docentenbijeenkomsten leverde heel wat contacten op die ook in concrete vragen, adviezen en projectideeën resulteerden. 4.Van het oorspronkelijke voornemen van het Algemene Secretariaat van de Nederlandse Taalunie om in het najaar 2006 de aanbestedingsprocedure voor het Steunpunt NVT op te starten, is na rijp beraad afgezien. In afwachting van nader uitsluitsel omtrent de toekomstige structuur van de dienstverlenende instanties van het extramurale veld hebben de medewerkers van het Steunpunt de banden met het CNaVT en met het Centrum voor de aangrenzende taalgebieden alvast verstevigd. De medewerkers en de stuurgroep uiten de hoop dat de werkzaamheden van het Steunpunt NVT in de toekomst kunnen worden gecontinueerd. 6

7 BIJLAGE I: VRAGEN FIGUUR 1: MEDIUM DAT GEBRUIKT IS VOOR HET STELLEN VAN DE VRAGEN Telefoon Fax Brief Persoonlijk contact Totaal FIGUUR 2: ONDERWERPEN VAN DE VRAGEN Advies over curriculum 7 9 Info over leermiddelen Info over nascholing 6 4 Info over studie 6 7 Opzetten van bijscholingen 5 5 Opzetten van ontwikkelprojecten 2 2 Advies over projecten Docentenbemiddeling 8 6 Bemiddeling bij contacten Algemene informatie over het Steunpunt 3 2 Overige onderwerpen Informatie over taalcursussen Informatie over NT Zoals in eerdere jaarverslagen gesteld is er een samenhang tussen de aanwezigheid van de medewerkers van het Steunpunt op docentenbijeenkomsten en het aantal vragen. Vooral tijdens het IVN-colloquium is er heel veel persoonlijk contact geweest dat resulteerde in een groot aantal vragen. Net als in 2005 zijn ook in 2006 minder vragen over lesmateriaal binnengekomen dan in het jaar daarvoor. Tegelijkertijd zijn er meer vragen die onder de rubriek overige onderwerpen vallen. Hieronder zijn vragen geregistreerd die van vakinhoudelijke aard zijn zoals bijvoorbeeld vragen van jonge docenten over grammatica, vragen die voortvloeien uit projecten (leeswijzer, portfolio) en presentatie. Ook is er onder overige ook een grote groep vragen die gerelateerd zijn aan ICT en onderwijs. Een andere opvallende rubriek zijn bemiddeling bij contacten, de stijging die hier te constateren is, heeft te maken met de netwerkfunctie die het Steunpunt heeft, er komen steeds meer vragen binnen bij het Steunpunt om voor projecten, onderzoek en scholingen contacten te leggen met Nederlandse, Vlaamse collega s maar ook tussen de verschillende regio s in de wereld. 7

8 FIGUUR 3: LANDEN WAARUIT DE VRAGEN AFKOMSTIG ZIJN Aruba 1 3 België Canada 1 1 China 2 Denemarken 1 Duitsland Finland 2 3 Frankrijk 3 5 Georgië 1 Hongarije 2 4 Ierland 1 1 Indonesië 9 9 Italië 5 8 Kroatië 3 2 Nederland Oostenrijk 2 3 Polen 2 7 Portugal 2 2 Rusland 2 1 Servië en Montenegro 1 Slowakije 2 Spanje 3 8 Suriname 2 Tsjechië 2 7 Verenigd Koninkrijk 6 15 Verenigde Staten 2 10 Zuid-Afrika 2 4 Zweden 1 Zwitserland

9 BIJLAGE II: WEBSITE ALGEMEEN Item Accesses Bytes Visits alle opgevraagde bestanden 5,398,784 64,889,356, ,336 pagina s 2,440,552 42,632,622, ,312 Bezoekers (beste methode) 76,200 home 21, ,822,605 9,037 SAMENVATTING Vooraf: In 2006 is het statistisch programma verfijnd. Er werden alleen bezoekers geteld die naar zijn gekomen. Bezoekers die naar nvt.taaluniversum.org zijn gesurft zijn in deze statistiek niet meegeteld. Hierdoor zijn de aantallen wat lager dan in In 2006 kwamen 76,200 bezoekers naar Bij de bereking van dit getal is rekening gehouden met het feit dat er een aantal bezoekers is zonder vast internetadres. (2005: ). 2. In totaal werd de website 164,336 keer bezocht. Een typische bezoeker bekeek verschillende bestanden voordat de site werd verlaten. Een typisch bezoek duurde 7.61 minuten. In 2005 waren die getallen: , 17.19, De bezoekers kwamen van 89,243 verschillende internetadressen (2005: ). 9

10 BIJLAGE III: LEZINGEN, PRESENTATIES EN WORKSHOPS Elise van der Erve, Poëzie Anders. Workshop in cursus Werken met authentiek materiaal Amsterdam, augustus Sebastian Fuchs, Vertalen naar de praktijk een didactische workshop. Thessaloniki: Docentenbijeenkomst Zuid-Europa, Israël en Turkije, 8 april Sebastian Fuchs, Lesmateriaal digitaliseren. Amsterdam: Taaluniecursus Werken met authentiek materiaal, 17 augustus Sebastian Fuchs, Onder de loep: leermiddelen. Leuven: Taaluniecursus Toetsen en didactiek, 29 augustus Sebastian Fuchs, Dat is het nou net. Amsterdam: Seminarie Nederlandse Taalunie, 5 september Sebastian Fuchs, Workshop Lehrmittel und Medien selbst ausprobieren. Münster: Colloquium der Fachvereinigung Niederländisch, 25 september Sebastian Fuchs, Workshop Leer Nederlands: Lesmateriaal. Münster: Nationale studiedag voor docenten in de VHS, 2 december Nicky Heijne, De Leeswijzer. Workshop INTT, Universiteit van Amsterdam, Nicky Heijne, De Leeswijzer. Workshop in de cursus Werken met authentiek materiaal. Amsterdam, augustus Alice van Kalsbeek, Interculturele competenties van docenten Nederlands als vreemde taal. Lezing op ALCS-conferentie, University College London, januari Alice van Kalsbeek, Grammatica in functioneel taalonderwijs. Lezing op het Colloquium Praagse Perspectieven, Univerzita Karlova Praag, maart Alice van Kalsbeek, Portfolio: meer dan een map? Lezing op het IVN-colloquium Gent, augustus Alice van Kalsbeek, Populaire muziek vanaf de jarren 90 van de twintigste eeuw. Lezing op de Universitas Indonesia, Jakarta, december Alice van Kalsbeek, Language Through Literature. Preconference in Albany (NY), juni Alice van Kalsbeek & Katja Verbruggen, Portfolio voor NVT-docenten. Workshop in de cursus Werken met authentiek materiaal. Amsterdam, augustus

11 Alice van Kalsbeek, Josien Lalleman & Hans Maureau, Literatuur en taalonderwijs. Workshop op IVN-colloquium, augustus Alice van Kalsbeek, Portfolio voor NVT-docenten. Workshop in de cursus Didactiek en toetsing. Leuven, september Alice van Kalsbeek, Portfolio voor NVT-docenten. Workshop in Seminarie loor Nederlandse taal en Cultuur. Amsterdam, september Alice van Kalsbeek, Taal en cultuur. Gastcollege Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam, oktober Alice van Kalsbeek, Activerende werkvormen. Workshop voor nvt-docenten en Harting Scholars, Trinity College Dublin, oktober Alice van Kalsbeek, Nederlands als vreemde taal. Gastcollege Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam, oktober Alice van Kalsbeek, Interactief lesgeven. Cursus Erasmus Taalcentrum Jakarta, november-december Alice van Kalsbeek & Annemie Decavele, Tekst, beeld en geluid. Cursus Bronnentaal Erasmus Taalcentrum Jakarta, november Alice van Kalsbeek & Annemie Decavele, Instructietaal. Cursus door nvt-docenten Erasmus Taalcentrum Jakarta, november Katja Verbruggen, Portfolio voor docenten Nederlands als vreemde taal.workshop IVN0colloquium Gent, augustus

12 BIJLAGE IV: PUBLICATIES 2006 Alice van Kalsbeek, Taal, cultuur en vreemdetalenonderwijs: een beweeglijke trits. Eliza Gustinelly, Mursidah, Yati R. Suhardi & Kees Groeneboer (eds), Vijfenderig Jaar Studie Nederlands in Indonesië./Tiga Puluh Tahun Studie Belanda di Indonesia. Depok 2006: Alice van Kalsbeek, Grammatica in functioneel taalonderwijs. Te verschijnen in de bundel Praagse Perspectieven Alice van Kalsbeek, Portfolio: meer dan map. Over de rol van een portfolio bij de professionalisering van docenten Nederlands als vreemde taal. Te verschijnen in de bundel van het IVNcolloquium

JAARVERSLAG 1999 STEUNPUNT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL

JAARVERSLAG 1999 STEUNPUNT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL JAARVERSLAG 1999 STEUNPUNT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL Steunpunt Nederlands als vreemde taal Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Spuistraat 210 1012 VT Amsterdam Tel +31 20 525

Nadere informatie

jaarverslag Steunpunt Nederlands als vreemde taal Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Spuistraat 210 1012 VT Amsterdam

jaarverslag Steunpunt Nederlands als vreemde taal Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Spuistraat 210 1012 VT Amsterdam jaarverslag 2004 Steunpunt Nederlands als vreemde taal Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Spuistraat 210 1012 VT Amsterdam tel +31 20 525 3152 fax +31 20 525 3051 Steunpunt.NVT@hum.uva.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2001 STEUNPUNT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL

JAARVERSLAG 2001 STEUNPUNT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL JAARVERSLAG 2001 STEUNPUNT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL Steunpunt Nederlands als vreemde taal Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Spuistraat 210 1012 VT Amsterdam Tel +31 20 525

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2000 STEUNPUNT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL

JAARVERSLAG 2000 STEUNPUNT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL JAARVERSLAG 2000 STEUNPUNT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL Steunpunt Nederlands als vreemde taal Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Spuistraat 210 1012 VT Amsterdam Tel +31 20 525

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Steunpunt Nederlands als vreemde taal. Faculteit der Geesteswetenschappen. Universiteit van Amsterdam.

Jaarverslag 2003. Steunpunt Nederlands als vreemde taal. Faculteit der Geesteswetenschappen. Universiteit van Amsterdam. Jaarverslag 2003 Steunpunt Nederlands als vreemde taal Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Spuistraat 210 1012 VT Amsterdam tel +31 20 525 3152 fax +31 20 525 3051 snvt-fgw@uva.nl

Nadere informatie

jaarverslag 2002 Steunpunt Nederlands als vreemde taal Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Spuistraat VT Amsterdam

jaarverslag 2002 Steunpunt Nederlands als vreemde taal Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Spuistraat VT Amsterdam jaarverslag 2002 Steunpunt Nederlands als vreemde taal Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Spuistraat 210 1012 VT Amsterdam tel +31 20 525 3152 fax +31 20 525 3051 snvt-fgw@uva.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 1998 STEUNPUNT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL

JAARVERSLAG 1998 STEUNPUNT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL JAARVERSLAG 998 STEUNPUNT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL Sebastian Fuchs Alice van Kalsbeek Steunpunt Nederlands als vreemde taal Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Spuistraat 20

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april 2016-2017 Bron: Cijfers FOD Economie-Algemene Directie Statistiek 2016: definitieve cijfers 2017: voorlopige cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen,

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen Ten gevolge van de

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (!

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (! Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen 2016 Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (!) cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen, april 2017 1 ALGEMEEN OOST-

Nadere informatie

TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010

TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010 UPDATE CIJFERS TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning Aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Sessie 18. Ervaring opdoen bij een sportdienst in het buitenland

Sessie 18. Ervaring opdoen bij een sportdienst in het buitenland Sessie 18 Ervaring opdoen bij een sportdienst in het buitenland Youth in Action Vrijwilligerswerk in het kader van Youth in Action Youth in Action www.youthinaction.be JINT vzw www.jint.be Waarom Youth

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

Inschrijformulier WK kwalificatiewedstrijden

Inschrijformulier WK kwalificatiewedstrijden W. van Beijsterveldt Rust 1 7-sep-12 Duitsland - Farëer Eilanden 3 0 9 0 2 7-sep Moldavië - Engeland 0 1 0 2 3 7-sep Wales - België 0 1 0 2 Groep A: Groep B: Groep C: 4 7-sep Bulgarije - Italië 0 1 1 3

Nadere informatie

Going abroad: Info session for BLT students 2014-2015

Going abroad: Info session for BLT students 2014-2015 Going abroad: Info session for BLT students 2014-2015 International Week March 9-13 Info about Mobility Study Training Projects Student Conferences kood International Activity 2 Buitenlandse mobiliteit

Nadere informatie

Iedereen West-Vlaams!

Iedereen West-Vlaams! Iedereen West-Vlaams! / start: 2009 / West-Vlaamse identiteit + trots op eigen regio / - campagne met niet-west-vlamingen - verkiezing West-Vlaams woord en West-Vlaamse uitdrukking die niet mogen verdwijnen

Nadere informatie

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS OVERNACHTINGEN 2015-2016 - 9 maanden VOORLOPIGE CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS 2015-2016 - 9 months PRELIMINARY FIGURES BELGIUM België 15 668 923 15 878 478 +209 555 +1,3% Belgium Nederland 4 071 014 3

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

4. Op deze manier lezen jullie ook de paragrafen Wandelgangenpolitiek en Obama and the Beast.

4. Op deze manier lezen jullie ook de paragrafen Wandelgangenpolitiek en Obama and the Beast. Tekst actief lezen 1. Jullie gaan in tweetallen de tekst Belangrijke wereldleiders in Nederland voor NSS 2014 lezen. Zorg dat jullie een pen of potlood bij de hand hebben. Jullie gaan om de beurt een stukje

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

TTALIS. Leraren doorheen de loopbaan : deelname aan, intensiteit van en behoefte aan professionalisering

TTALIS. Leraren doorheen de loopbaan : deelname aan, intensiteit van en behoefte aan professionalisering Leraren doorheen de loopbaan : TTALIS deelname aan, intensiteit van en behoefte aan professionalisering Bevindingen uit de Teaching And Learning International Survey (TALIS) 2013 IN FOCUS Inhoudsopgave

Nadere informatie

Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen. International Days 2015

Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen. International Days 2015 Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen International Days 2015 Op Erasmus gaan: wereldwijde mogelijkheden Binnen Europa: 32 landen: 28 EU landen, Turkije, IJsland, Noorwegen, FYROM

Nadere informatie

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Albanië dubbele 14-12-2001 22-07-2004 15-11-2005 Trb.2004, 281 Argentinië dubbele 04-03-1994 27-12-1996

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen

Aankomsten en overnachtingen Aankomsten en overnachtingen NB: Ten gevolge van een verandering van het koninklijk besluit van 12 januari 2015, wordt het universum vanaf 2015 beperkt tot de vergunde, aangemelde, erkende of geautoriseerde

Nadere informatie

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n)

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n) Cijfers 22 Bijlage Cijfers 22 Aantal zaken Aantal afgeronde zaken Inkomende zaken: 49 24 Aantal betrokken kinderen: 65 33 Verzoeken teruggeleiding 2 47 22 meename door vader 3 meename door moeder 35 9

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting - Feiten en trends 2010-1- Studenten Aantal ingeschreven voltijd studenten in bekostigde HBO- en WO-instellingen in Nederland 2009-2010 2008-2009

Nadere informatie

Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter

Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter 8:45 veld 1 poule 1 Nederland Frankrijk Men. Kouwenberg 8:45 veld 2 poule 2 Duitsland Spanje Men. Callaars 8:45 veld 3 poule 3 Rusland Malta Belle de Folter 8:45 veld 4 poule 3 Ijsland Noorwegen Tijs Hellegers

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2010) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaamse Gewest

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Persbericht 2012.024 Nijmegen, 05 juli 2012 Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse stand per 5 juli 2012. 1. Barometergegevens 2011 2012 Aantal

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

PT Marktbeeld Uien. Marktinformatie binnen- en buitenland

PT Marktbeeld Uien. Marktinformatie binnen- en buitenland Nummer 1, 12 februari 2010 Peter van der Salm 079-3470662 I. Beursprijzen PT Marktbeeld Uien Marktinformatie binnen- en buitenland Het jaar 2009 begon met lage uienprijzen, maar vanaf het voorjaar hebben

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

PROGRAMMA CURSUS Aan het werk! Cultuur en literatuur in het taalonderwijs 2012

PROGRAMMA CURSUS Aan het werk! Cultuur en literatuur in het taalonderwijs 2012 PROGRAMMA CURSUS Aan het werk! Cultuur en literatuur in het taalonderwijs 2012 ORGANISATIE Op verzoek van de Nederlandse Taalunie organiseert DE SCHOLINGSWINKEL van 19 tot 25 augustus 2012 een cursus voor

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

Toerisme in Vlaanderen

Toerisme in Vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2011 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2011) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaams Gewest 23.466.371 65% 8.041.529

Nadere informatie

Resultaten VVNH monitoring 2008

Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten totaal In totaal is er door de leden van de VVNH in 2008 iets minder dan 2,3 miljoen m 3 naaldhout, hardhout en plaatmateriaal door de respondenten geïmporteerd.

Nadere informatie

Welkom in dit handboek!

Welkom in dit handboek! Welkom in dit handboek! Dit handboek is bedoeld om vertrouwde én nieuwe gebruikers van de CNaVT-examens zoveel mogelijk informatie te bieden. In de inhoudsopgave vindt u een reeks vragen die ons vaak worden

Nadere informatie

Wat zijn feiten en cijfers rond geneesmiddelenonderzoek?

Wat zijn feiten en cijfers rond geneesmiddelenonderzoek? Deze kaart geeft een overzicht van beschikbare feiten en geneesmiddelenonderzoek. De kaart is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek, interviews en denksessies met deskundigen. Met dank aan

Nadere informatie

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen 1. Vodafone BloX Postpaid zijn een voorraad (bundel) van specifieke diensten of een recht op gereduceerde tarieven die afgesloten

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 01 aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR LOGIESVORM,

Nadere informatie

Archiefnummer 0273. Inventaris van het RKD-archief van de AFDELING TEKENINGEN 1968-1992. Marcia Zaaijer / Ramses van Bragt

Archiefnummer 0273. Inventaris van het RKD-archief van de AFDELING TEKENINGEN 1968-1992. Marcia Zaaijer / Ramses van Bragt Archiefnummer 0273 Inventaris van het RKD-archief van de AFDELING TEKENINGEN 1968-1992 Marcia Zaaijer / Ramses van Bragt Den Haag 2000 / 2008 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Plaatsingslijst 4 2 1. Inleiding Onder

Nadere informatie

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak Bijlage 4 621 Tabellen bij hoofdstuk 9 Tabel 9.1 Aantal ondervonden misdrijven per land en naar type delict (per 100 respondenten) Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Roeselare Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2009

Berekening zorgtoeslag 2009 Berekening zorgtoeslag 2009 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de normpremie het gezamenlijke toetsingsinkomen

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013 XL 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Ju i 2014 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR VERBLIJFSMOTIEF,

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK Arrondissement Diksmuide HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Ieper Opsplitsing in

Nadere informatie

Tabel 1: Economische indicatoren (1)

Tabel 1: Economische indicatoren (1) Tabel 1: Economische indicatoren (1) Grootte van de Openheid van de Netto internationale Saldo op de lopende rekening (% economie (in economie (Export + BBP per hoofd, nominaal (EUR) BBP per hoofd, nominaal,

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid First results of a study into social policies for divorced families in the United States Mandatory parenting plans, mediation and parental divorce education Het ouderschapsplan

Nadere informatie

HC WELTA vzw. Gegevens deelnemer : Naam : Telefoonnummer : Mail-adres : 10-jun-16 21u Groep A Frankrijk vs Roemenië 1 X 2.. /..

HC WELTA vzw. Gegevens deelnemer : Naam : Telefoonnummer : Mail-adres : 10-jun-16 21u Groep A Frankrijk vs Roemenië 1 X 2.. /.. Gegevens deelnemer : Naam : Telefoonnummer : Mail-adres : 10-jun-16 21u Groep A Frankrijk vs Roemenië 1 X 2 / 11-jun-16 15u Groep A Albanië vs Zwitserland 1 X 2 / 18u Groep B Wales vs Slowakije 1 X 2 /

Nadere informatie

Ronde 3. Nvt Nt2: één pot nat? 1. Inleiding. 2. Context

Ronde 3. Nvt Nt2: één pot nat? 1. Inleiding. 2. Context . Nederlands als tweede taal Ronde 3 Hellmuth Van Berlo Taaluniecentrum NVT, Brussel Contact: hvanberlo@taaluniecentrum-nvt.org Nvt Nt2: één pot nat? 1. Inleiding Is de hele discussie over de vermeende

Nadere informatie

EVS. European Voluntary Service

EVS. European Voluntary Service EVS European Voluntary Service Youth in Action Vrijwilligerswerk in het kader van Youth in Action Youth in Action www.youthinaction.be JINT vzw www.jint.be Nationaal Agentschap (NA) voor Vlaanderen Waarom

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL www.milo-profi.com 2014 Toerisme in cijfers Tourism in figures XL overnachtingen huurlogies via verhuurkantoren aan de kust 2014 overnight stays in accommodations for rent by rental agencies at the coast

Nadere informatie

EU-samenwerkingsprogramma etwinning - Deelname Vlaamse leerkrachten

EU-samenwerkingsprogramma etwinning - Deelname Vlaamse leerkrachten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 592 van VERA CELIS datum: 29 juni 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS EU-samenwerkingsprogramma etwinning - Deelname

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.8.2010 COM(2010) 421 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de toepassing van Verordening (EG) nr. 453/2008 van het Europees

Nadere informatie

Lokale Coloplast kantoren

Lokale Coloplast kantoren Afrika Azië Australië Europa Noord Amerika Zuid Amerika Afrika Algerije (Frans, Arabisch) (gratis nummer*) +213 0560 16 50 18, +213 0560 16 59 59 dzconsumerservice@coloplast.com Congo, Egypte, Kenia, Marokko,

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop 1. BRP bron voor demografische statistieken 2. Demografische statistieken volgens Europese verordening

Nadere informatie

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak Werkgroep: Walter Michielsen MOBILITEIT Binnenlands Europese Unie Buiten Europa ELEMENTEN

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING LIDSTATEN Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Tariefplan: Kruidvat Helder * Nationaal

Tariefplan: Kruidvat Helder * Nationaal Tariefplan: Kruidvat Helder * Je kan je niet meer aanmelden voor dit tariefplan. * Het tariefplan: 'Kruidvat Helder' maakt gebruik van vier verschillende bundels. Namelijk: de 'Kruidvat Helder 200 Bundel',

Nadere informatie

In welk land ligt Oslo? Noorwegen. Welk land is een eiland in de Noordelijke IJszee? IJsland Welke letter heeft die zee op de kaart?

In welk land ligt Oslo? Noorwegen. Welk land is een eiland in de Noordelijke IJszee? IJsland Welke letter heeft die zee op de kaart? N O P Thuistopo. Noem de letter en zeg welk land, welke zee of welke plaats het is. A = IJsland, B = Noorwegen, = Zweden, = inland, E = Rusland, = enemarken, G = Oslo, H = Stockholm, I = Helsinki, J =

Nadere informatie

Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016

Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016 Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016 Solcon biedt Internetten, Bellen en SMS- en exclusief voor klanten. Met Solcon Mobiel betaalt u alleen naar uw werkelijk verbruik. Bovendien heeft u uw mobiele kosten

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2010

toerisme in cijfers tourism in figures 2010 in cijfers tourism in figures 2010 XL 02 evolutie overnachtingen naar logiesvorm 2006-2010 trend in the number of overnight stays by type of accommodation 2006-2010 planning & onderzoek Juni 2011 (coverfoto:

Nadere informatie

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1 Erasmus + 2015 2016 Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden 10-12-2014 pag. 1 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO administratie door SAC 10-12-2014 pag. 2 Erasmus

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 162 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Inloggen op het Eduroam wireless netwerk

Inloggen op het Eduroam wireless netwerk Inloggen op het Eduroam wireless netwerk Inhoud Wat is Eduroam?... 3 Internationaal... 3 Eduroam op Nyenrode... 4 Eduroam instellen op jouw apparaat... 5 IPhone (IOS7 en hoger)... 6 Ipad (IOS7 en hoger)...

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

kennis en economie 2013 statistische bijlage

kennis en economie 2013 statistische bijlage ICT, kennis en economie 2013 statistische bijlage ICT, kennis en economie 2013 statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal bij de publicatie ICT, kennis en economie

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

EU-Speak _ leslla docenten

EU-Speak _ leslla docenten EU-Speak _ leslla docenten Wat heeft een docent nodig om de laaggeletterde volwassen immigrant te leren lezen en schrijven? EU-Speak 1 Partners: Engeland, Zweden, Denemarken, Duitsland, Spanje, Nederland

Nadere informatie

Collectie COM: Communicatiewetenschap

Collectie COM: Communicatiewetenschap Inhoud Collectie 2 Plaatsingssysteem 3 Hoofdindeling 4 Indeling met subrubrieken 5 Geografische codes 10 Handboeken en naslagwerken 11-1 - Collectie De collectievorming richt zich op materiaal dat voor

Nadere informatie

virtual dutch evaluatierapport

virtual dutch evaluatierapport virtual dutch evaluatierapport Steunpunt Nederlands als vreemde taal Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Spuistraat 210 1012 VT Amsterdam tel +31 20 525 3152 fax +31 20 525 3052

Nadere informatie

Stages in Europa. Erasmus+ Traineeship voor afgestudeerden

Stages in Europa. Erasmus+ Traineeship voor afgestudeerden Stages in Europa Erasmus+ Traineeship voor afgestudeerden Inhoud presentatie Waarom op internationale stage gaan? Beurzen? Stageplatform voor Vlaanderen: Reconfirm Erasmus+ programma - Doelgroep / voorwaarden

Nadere informatie

Stages in Europa. Erasmus+

Stages in Europa. Erasmus+ Stages in Europa Erasmus+ Inhoud presentatie Waarom? Financiering? Erasmus+ programma Stageplatform voor Vlaanderen: Reconfirm Hoe vind je een buitenlandse stage? Tips voor een succesvolle stage Sociaal

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Revisie van de Eurocodes

Revisie van de Eurocodes 1 Revisie van de Eurocodes Jan Gijsbers, TNO Voorzitter normcommissie TGB Betonconstructies Lid CEN/TC250/SC2 Eurocode Concrete structures 2 Inhoud presentatie Eurocodes en Europa Eurocodes in Nederland

Nadere informatie