Ieder z n vak! R E C H T S B I J S TA N D S V E R Z E K E R I N G E N E N V R I J E A D V O C AT E N K E U Z E ; G A AT D AT W E L S A M E N?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ieder z n vak! R E C H T S B I J S TA N D S V E R Z E K E R I N G E N E N V R I J E A D V O C AT E N K E U Z E ; G A AT D AT W E L S A M E N?"

Transcriptie

1 RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGEN EN VRIJE ADVOCATENKEUZE; GAAT DAT WEL SAMEN?

2 Ieder zijn vak! Waarom dit onderwerp? Relatie tot het thema Waarom door de ASP? Uitleg systeem 6:96 BW Empowerment slachtoffer

3 Ieder zijn vak! Wat zijn uw associaties met RBv? Wat zijn uw ervaringen met RBv? Raadt u uw omgeving / kennissen een RBv aan?

4 Concurrentieverhoudingen I Rb-verzekeraars: krijgen zaken automatisch meldingsplicht + automatische systemen Dekking uit premie Putten sinds jaar en dag ook uit potje 6:96BW, eerst beperkt maar sinds 2013 ook op basis van PIV-tabel Moeten melding behandelen Advies over redelijke kans nog al eens dubieus Hebben onderhandelingsmacht bij tariefafspraken met advocaten Bureaus: Tariefafspraken in PIV-staffel met voorschotregeling Laten grotendeels de moeilijke zaken links liggen Mogen No cure no pay zonder enig toezicht Medische aansprakelijkheden; beroepsziekten; productaanspr.

5 Casus Lampje Arbeidsongeval: van bok gevallen metalen plaat (2500kg). Geen zekering aan bok of plafond. Naast transportroute. Geen getuigen. Arbeidsinspectie: geen boete want aanleiding ongeval niet te achterhalen Wp: oordeel AI veel gedaan veiligheid, geen bewijs schending zorgplicht RBv: Besteedt na één ronde uit netwerkkantoor (niet LSA/ASP). Eerdere eigen stap naar LSA-advocaat was met verlies dekking bedreigd Netwerkkantoor Lampje: Standpunt verzekeraar juist want geen boete en geen bewijs zorgplichtschending. Negatief advies rkos procedure). Inmiddels: WA erkend gekregen

6 Concurrentie verhoudingen II Advocaten: Uurtje factuurtje met incassorisico s Tariefafspraken in vorm PIV-staffel niet geoorloofd (?!) Hoog aandeel riskante zaken op toevoeging met gebrek aan middelen medische fouten Blootstellingszaken/beroepsziekten Procesmonopolie met Deelgeschilregeling Experiment met RUB: met name voor grote belangen, anders hoge risico s.

7 Voorbeelden beloning: Middelgrote zaak met schadevergoeding ,- (waarvan bijvoorbeeld 40k smartengeld en weinig tijd vergend). Weinig discussie aansprakelijkheid en eenvoudige vaststelling schade: stel 40 uur Mijn factuur: 40 * 292,50 * 1,21 = ,- Rbv: (bijdrage uit pot +) tabel = ,- Vrij BBH: tabel: ,- Wat is vlgs u de stimulus voor RBv + bureau?

8 Praktijk PIV: Bbh conformeert zich aan: loyale naleving ovk, waarin onder andere externe beo redelijkheid bij >100u! Max 1 dag mediation vergoed Verrekening met bgk op andere dossiers Bbh contracteert hiermee zelf over schade van cl + toekomstige cl. Mag bij eigen schuld toch naar cl voor restant! (art 6.3)

9 Conclusies: Grote belangen Verzekeringsbranche zorgt goed voor zichzelf pseudo-wetgeving / zelfregulering; Letselschaderaad Personenschade Instituut Verzekeraars RBv handelt bij verwijzingsbeleid naar letter wet Dure advocaat is nog maar de vraag Corrumperend effect PIV-staffel Inspanning wordt maar tot bepaalde hoogte beloond.

10 Letselschadepraktijk van alle dag: Slachtoffer verkeersongeval met rbv meldt zich bij advocaat Obv Gedragsregels: uitvragen financiële situatie wijzen op mogelijkheid behandeling door Rbv So verzoekt advocaat zaak te behandelen: Bevestigt: obv 6:96 BW Pro-forma melding bij Rbv verzoek om dekking te behouden zonder kostenvergoeding buitengerechtelijk traject

11 De rechtsbijstandsverzekering: Valt onder de titel schadeverzekeringen in boek 7 titel 17 afd. 2 BW Toezicht geregeld in Wft, artt. 4:65 69 als codificatie van de Europese Richtlijn 87/344/EEG Rechtspraak HVJEU op Richtlijn op Nederland van toepassing.

12 Richtlijn 87/344/EEG: Artikel 2. Elke Lid-Staat doet het nodige om (..) ten minste een van de volgende alternatieve oplossingen aannemen: a) de onderneming draagt er zorg voor dat geen enkel lid van het personeel dat zich bezighoudt met de rechtsbijstandschaderegeling of met het geven van juridische adviezen met betrekking tot deze regeling, terzelfder tijd een soortgelijke werkzaamheid uitoefent: voor een door dezelfde onderneming beoefende andere branche, indien het om een meerbrancheonderneming gaat, in een andere onderneming die met de eerste onderneming financiële, commerciële of administratieve banden heeft en die één of meer andere branches van Richtlijn 73/239/EEG uitoefent, ongeacht of het om een meerbranche- dan wel een gespecialiseerde onderneming gaat; b) de onderneming vertrouwt de schaderegeling van de branche rechtsbijstand toe aan een juridisch zelfstandige onderneming. Deze onderneming wordt vermeld in de afzonderlijke overeenkomst of het afzonderlijke hoofdstuk bedoeld in lid 1. Wanneer deze juridisch zelfstandige onderneming banden heeft met een onderneming die één of meer andere branches genoemd onder A van de bijlage van Richtlijn 73/239/EEG beoefent, mogen de medewerkers van deze onderneming die zich bezig houden met de regeling van schadegevallen of met het geven van juridische adviezen betreffende de regeling van schadegevallen, niet terzelfder tijd voor de andere onderneming dezelfde of een soortgelijke werkzaamheid uitoefenen. De Lid-Staten kunnen voorts dezelfde beperking opleggen aan de leden van het leidinggevend orgaan; c) de onderneming neemt in de overeenkomst de bepaling op dat de verzekerde, zodra hij uit hoofde van de polis het recht heeft het optreden van de verzekeraar te eisen, de behartiging van zijn belangen mag toevertrouwen aan een advocaat van zijn keuze of, voor zover het nationale recht zulks toestaat, een ander gekwalificeerd persoon.

13 Richtlijn 87/344/EEG: Artikel 3 3. Ongeacht de gekozen oplossing worden personen die voor rechtsbijstand zijn verzekerd, geacht gelijkwaardige dekking uit hoofde van deze richtlijn te genieten. Artikel 4 1. In elke overeenkomst inzake rechtsbijstandverzekering moet uitdrukkelijk worden bepaald dat a) indien een advocaat of andere persoon die volgens het nationaal recht gekwalificeerd is, wordt gevraagd de belangen van de verzekerde in een gerechtelijke of administratieve procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen, de verzekerde vrij is om deze advocaat of andere persoon te kiezen; b) de verzekerde vrij is om een advocaat of, indien hij daar de voorkeur aan geeft en voor zover het nationale recht zulks toestaat, een andere gekwalificeerde persoon te kiezen om zijn belangen te behartigen wanneer zich een belangenconflict voordoet.

14 Richtlijn 87/344/EEG: Artikel 6 De Lid-Staten nemen alle nodige maatregelen om te verzekeren dat er, onverminderd de eventueel bij het nationale recht geboden mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen, wordt voorzien in een scheidsrechterlijke procedure of een andere procedure welke vergelijkbare garanties inzake objectiviteit biedt, om te bepalen welke gedragslijn er bij verschil van mening tussen de rechtsbijstandverzekeraar en zijn verzekerde, zal worden gevolgd voor de regeling van het geschil. De verzekeringsovereenkomst moet het recht van de verzekerde vermelden om van een dergelijke procedure gebruik te maken. Artikel 7 Telkens wanneer zich een belangenconflict voordoet of er een verschil van mening bestaat over de regeling van het geschil, moet de rechtsbijstandverzekeraar, of in voorkomend geval het schaderegelingskantoor de verzekerde op de hoogte brengen van: het in artikel 4 bedoelde recht; de mogelijkheid om gebruik te maken van de in artikel 6 bedoelde procedure.

15 Artikel 4:65 Wft: 1. Een rechtsbijstandverzekeraar die uitsluitend de branche Rechtsbijstand uitoefent: a. richt zijn bedrijfsvoering zodanig in dat de personeelsleden die zich bezighouden met de rechtsbijstandschaderegeling of met het geven van juridische adviezen met betrekking tot deze schaderegeling, niet tegelijkertijd dezelfde of soortgelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve van een andere verzekeraar waarmee hij financiële, commerciële of administratieve banden heeft en die een andere branche uitoefent; b. vertrouwt de werkzaamheden met betrekking tot de rechtsbijstandschaderegeling toe aan een juridisch zelfstandig schaderegelingkantoor en vermeldt dit schaderegelingkantoor in de overeenkomst inzake de rechtsbijstanddekking; of c. neemt in de overeenkomst inzake de rechtsbijstanddekking de bepaling op dat de verzekerde, zodra hij uit hoofde van de verzekering recht heeft op rechtsbijstand, de behartiging van zijn belangen mag toevertrouwen aan een advocaat of een andere rechtens bevoegde deskundige van zijn keuze. 2. Een rechtsbijstandverzekeraar die naast de branche Rechtsbijstand een andere branche uitoefent: a. vertrouwt de werkzaamheden met betrekking tot de rechtsbijstandschaderegeling toe aan een juridisch zelfstandig schaderegelingkantoor en vermeldt dit schaderegelingkantoor in de overeenkomst inzake de rechtsbijstanddekking; of b. neemt in de overeenkomst inzake de rechtsbijstanddekking de bepaling op dat de verzekerde, zodra hij uit hoofde van de verzekering recht heeft op rechtsbijstand, de behartiging van zijn belangen mag toevertrouwen aan een advocaat of een andere rechtens bevoegde deskundige van zijn keuze. N.B.: Recht op rechtsbijstand Richtlijn art 2 onder c: recht heeft op het optreden van zijn verzekeraar

16 Artikel 4:67 Wft 1. Een rechtsbijstandverzekeraar draagt er zorg voor dat in de overeenkomst inzake de rechtsbijstanddekking uitdrukkelijk wordt bepaald dat het de verzekerde vrij staat een advocaat of een andere rechtens bevoegde deskundige te kiezen indien: a) een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige wordt verzocht de belangen van de verzekerde in een gerechtelijke of administratieve procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen; of b) zich een belangenconflict voordoet.

17 Wft en Richtlijn Art. 4:65 Wft uitvloeisel art. 2 Richtlijn Art. 4:67 Wft regelt in NL wat in art. 4 Richtlijn staat Art. 3 Richtlijn mist Art. 4:65 Wft: als recht dekking = recht vrije keuze veel ruimer dan Richtlijn!

18 Nieuwe Verordening voor advocatuur Artikel 5.11 Verzekerde rechtsbijstand 1. De advocaat in dienst van een werkgever als bedoeld in artikel 5.9, onderdeel e, kan uitsluitend optreden in die hoedanigheid ten behoeve van de werkgever of bij die werkgever verzekerden. 2. De advocaat, bedoeld in het eerste lid, biedt een verzekerde de keuze de behartiging van zijn belangen toe te vertrouwen aan een advocaat of een andere rechtens bevoegde deskundige van zijn keuze, in ieder geval zodra hij uit hoofde van de verzekering recht heeft op rechtsbijstand. Reactie Verbond: 1. Is niet nodig 2. Is geregeld in 4:67 Wft

19 De praktijk tot en met 2013 Rbv: strikte uitleg van de vak: alleen in zaken met procesmonopolie Bij uitbesteding wegens capaciteitsproblemen geen vak SR-bureaus + advocaten die niet LSA zijn Advocaten in loondienst: krijgen zaken toegedeeld zonder keuze voor externe advocaat aan verzekerde Oncontroleerbaar: op voorhand selectie op basis van zaakskenmerken Daartegen is Concept-verordening goed middel Zie ook art. 5.1 beginsel van vrijheid

20 Kansen of opportunisme? https://www.arag.nl/particulier/juridisch-advies Dit wordt actief aangeboden aan verzekerden die zojuist geen dekking kregen. Concept verordening art lid 1

21 Waarvoor koopt consument Rbv? Voor de onvoorziene en in potentie hoge kosten van procedures. Op basis van de gedachte: vrije advocatenkeuze Rekent niet op plicht uitvoering door RBv bij verzekerd voorval Geen keuze uit producten met verwijzing vanaf melding Initiatieven in NL in de kiem gesmoord door verscherpte eisen uit hoofde financieel toezicht

22 Twee maal de HR 21 februari 2014 (ECLINL: 2014: 396) Jan Sneller/DAS Op welke procedures ziet Richtlijn 87/344? 7 maart 2014 (ECLI:NL:HR2014:522) SRK Vervalbeding

23 Jan Sneller/DAS Prejudiciële vragen van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2012:BW7507) Laat artikel 4, lid 1, van Richtlijn 87/344/EEG toe dat een rechtsbijstandsverzekeraar die in zijn polissen regelt dat rechtsbijstand in gerechtelijke of administratieve procedures in beginsel zal worden verleend door werknemers van de verzekeraar, tevens nog bedingt dat de kosten van rechtsbijstand van een door de verzekerde vrij gekozen advocaat of rechtsbijstandsverlener slechts onder de dekking vallen indien de verzekeraar van mening is dat de behandeling van de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed? Maakt het voor de beantwoording van de eerste vraag verschil of voor de desbetreffende gerechtelijke of administratieve procedure rechtsbijstand wel of niet verplicht is?

24 Het antwoord van het HVJEU (7 november 2013 (zaak C-442/12, RvdW 2014/329) Artikel 4, lid 1 sub a, van Richtlijn 87/344/EEG van de Raad van 22 juni 1987 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de rechtsbijstandsverzekering, moet aldus worden uitgelegd dat het zich er tegen verzet dat een rechtsbijstandsverzekeraar die in zijn verzekeringsovereenkomsten regelt dat rechtsbijstand in beginsel wordt verleend door zijn werknemers, tevens bedingt dat de kosten van rechtsbijstand van een door de verzekerde vrij gekozen advocaat of rechtsbijstandverlener slechts vergoed kunnen worden indien de verzekeraar van mening is dat de behandeling van de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed. Voor de beantwoording van de eerste vraag maakt het geen verschil of rechtsbijstand voor de desbetreffende gerechtelijke of administratieve procedure naar Nationaal Recht verplicht is.

25 HR 21 februari 2014 (ECLI:NL:HR:2014:396): Uit de beantwoording van de prejudiciële vragen volgt dat de onderdelen terecht aanvoeren dat het recht op vrije keuze van een rechtshulpverlener niet afhankelijk is van een besluit van de rechtsbijstandverzekeraar dat de zaak door een externe rechtshulpverlener zal worden behandeld. Nu reeds in eerste aanleg vaststond dat DAS instemde met het voeren van een procedure voor de kantonrechter, had het hof de primaire vordering van A moeten toewijzen. Uit het antwoord van het HvJEU volgt dat daartoe geen debat behoefde plaats te vinden over de vraag of A het recht had zich door een advocaat te laten bijstaan in een procedure waarbij procesvertegenwoordiging niet verplicht is. Voorts heeft DAS niet gesteld dat zij met A beperkingen van de te vergoeden kosten is overeengekomen als bedoeld in de punten 26 en 27 van het arrest van het HvJEU.

26 Stellingen DAS: PG van 4:67 Wft laat ruimte voor beoordeling door rbv open; Kosten zullen ontoelaatbaar stijgen en premies daardoor onbetaalbaar worden: Volgens DAS maken de kosten van externe behandeling door een advocaat (ongeveer 3% van de zaken) bijna 33% van de schadelast uit. Zou 10% met het oog op het voeren van een procedure moeten worden uitbesteed aan advocaten en daarenboven in 15% van het totaal van schademeldingen waarin geen nu procedure wordt gevoerd door de verzekerde eigenmachtig een advocaat kunnen worden ingeschakeld, dan zou de premie met 45,4% moeten worden verhoogd.

27 Conclusie A-G mr. J. Spier na beantwoording prejudiciële vragen: addendum ADDENDUM 1. In mijn conclusie van 3 januari 2014 in deze zaak wordt onder 2 ingegaan op hetgeen DAS wél en niet heeft aangevoerd over de eventuele gevolgen van een voor haar ongunstig arrest. 2. Onder 2.2 werd aangegeven welke premiestijging DAS voorziet als zij ongelijk zou krijgen (45,4%). 3. Na het nemen van de conclusie kwamen mij cijfers onder ogen uit het rapport Rechtspleging Civiel en Bestuur 2012 van het Centraal Bureau van de Statistiek. Daaraan ontleen ik: a) dat de gemiddelde premie voor een gezinspolis met maximale dekking in bedroeg; b) dat (h)et totale via gezinspolissen gedekte bedrag aan rechtsbijstand ( schade in het jargon van verzekeraars) (...) in 2011 circa 260 miljoen euro bedroeg, waartegenover c) een premieheffing van ongeveer 440 miljoen stond.

28 Conclusies Conclusie 1 Rb-verzekerden kunnen een beroep op vergoeding van de kosten in alle zaken waarin administratieve- en kantongerechtsprocedures gevoerd moeten worden. De rechtsbijstandsverzekeraar kan de vergoeding daarvan niet weigeren. Conclusie 2 Goed verdedigbaar is dat de verzekerde ruimte toekomt om zelf te bepalen: Wie ogv Art. 4:65 Wft vanaf recht op rechtsbijstand = in behandeling nemen Interessante vraag voor proefprocedure dat en wanneer een procedure gevoerd moet worden. De verzekerde die die ruimte zoekt, doet er goed aan gemotiveerd te stellen waarom een redelijke kans op succes aanwezig is en waarom zijn belang deze procedure noodzakelijk/gewenst maakt. Als de rechtsbijstandsverzekeraar volhardt in de afwijzing is het aan te bevelen een beroep te doen op de geschillenregeling.

29 HR 7 maart 2014 Kent u deze brief?

30 HR 7 maart 2014 (ECLI:NL:HR2014:522) V.D c.s/ SRK Heeft de rechtsbijstandsverzekeraar terecht de behandeling van een dossier gestaakt omdat de verzekerde geen medewerking verleende in de ogen van de rechtsbijstandsverzekeraar?

31 Medewerkingsplicht U bent verplicht uw volle medewerking te (blijven) verlenen en alles na te laten wat de belangen van SRK en/of AEGON zou kunnen schaden Sanctie bij niet nakomen verplichtingen Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien u een of meer van bovenstaande verplichtingen niet bent nagekomen en daardoor de redelijke belangen van SRK/AEGON heeft geschaad.

32 3/11/2009: bespreking rapport desk + PvA 18/12/ /1/10: rappel/verzoek instructie 14/1/10 rappel met aanzegging: Geen reactie <7 dagen = staken + einde dekking; 19/1/10 meldt LAW zich als BBH en vraagt toepassing geschillenregeling. 21/1/10 aan cl: SKR sluit deur met beroep

33 HR: 3.3.1: HR wijst beroep op vak t.z.v. nog een geschillenregeling onder de omstandigheden van dit geval af: motivering Hof over wat SRK had gedaan doorstaat toets der kritiek; 3.3.2: Beroep op schending polisvw voldoet niet aan de eisen. Belangenschending van SRK is in onvoldoende mate gesteld en bewezen. Met verwijzing naar HR 5 oktober 2007, ECLI:NL:HR:2007: BA9705, NJ 2008/57

34 HR 5 oktober 2007, ECLI:NL:HR:2007: BA9705, NJ 2008/57 (RAV 2007/59 ): Indien de verzekeraar aan wie de verwezenlijking van een verzekerd risico wordt gemeld, zich op een contractueel vervalbeding wenst te beroepen op de grond dat deze melding buiten de in het beding genoemde termijn, en dus te laat, is gedaan, dient hij onder opgave van redenen mede te stellen dat hij door die te late melding in zijn redelijke belangen is geschaad. Het ligt vervolgens op de weg van de verzekerde zoveel mogelijk gemotiveerd te stellen dat en waarom de verzekeraar door die te late melding niet in een redelijk belang is geschaad. Indien de verzekerde zijn betwisting van het verweer van de verzekeraar voldoende heeft gemotiveerd, is het aan laatstgenoemde om te bewijzen dat hij door die te late melding wel degelijk in een redelijk belang is geschaad.

35 HR 7 maart 2014 In HR 7 maart 2014 (ECLI:NL:HR2014:522) V.D c.s/ SRK wordt dat veralgemeniseerd : Overeenkomstig hetgeen is beslist in HR 5 oktober 2007, (.), dient de verzekeraar in een geval als het onderhavige onder opgave van redenen te stellen dat hij door de niet-nakoming door de verzekerde van zijn verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst in zijn redelijke belangen is geschaad.

36 HR 7 maart 2014 Deze beslissing sluit aan op al oude uitspraken van de RvT Verzekeringsbedrijf, met name RvT 2002/19 zaaknr Verdere invulling van stelplicht en bewijslast met gezichtspunten (zie ook wenk bij RAV 2007/59: beroep op verval van het recht op uitkering: slechts mogelijk, als de verzekeraar daadwerkelijk in een redelijk belang is geschaad. De verzekeraar kan niet volstaan met te algemene stellingen maar moet concreet aanvoeren op grond waarvan juist in de gegeven zaak zijn belangen zijn geschaad. Doet hij dit voldoende gemotiveerd dan ligt het vervolgens op de weg van de verzekerde om dit gemotiveerd te betwisten. Lukt dat laatste, dan zal de verzekeraar alsnog moeten bewijzen dat hij ondanks hetgeen verzekerde daartegen heeft aangevoerd- wel degelijk is benadeeld door de te late melding/ andere tekortkoming van verzekerde Sleutel: bescherming van particuliere verzekerde tegen repeatplayer die de verzekeringsvoorwaarden maakt.

37 Gevolg HR 7 maart 2014 SRK brief bij tussentijdse overname of behandeling met beroep op behoud dekking voor procedures: a) De polisvoorwaarden bepalen dat verzekerde aan de rechtsbijstandverzekering alleen rechten kan ontlenen als voldaan is aan de meldingsplicht en de verplichting medewerking te verlenen aan SRK Rechtsbijstand bij het behartigen van zijn belangen. Door een ander dan SRK met de behartiging van zijn juridische belangen te belasten, kan van medewerking aan SRK Rechtsbijstand bij het nakomen van zijn verplichtingen geen sprake meer zijn en kan hij derhalve geen rechten meer aan de polis ontlenen. Die dekking kan dus ook niet worden voorbehouden/herleven voor de kosten die bijvoorbeeld een noodzakelijke procedure mogelijk met zich brengen. b) Als een verzekerde niet handelt overeenkomstig de polisvoorwaarden heeft dat voor de verzekeringsmaatschappij tot gevolg dat zij niet of niet behoorlijk kan reserveren in en voor de periode dat de schade zich heeft gemanifesteerd. Doordat SRK de zaak niet zelf behandelt, bestaat immers geen zicht op het moment waarop (kosten)risico's zich kunnen verwezenlijken en van welke aard en omvang deze kunnen zijn.

38 Gevolg HR 7 maart 2014 c) SRK Rechtsbijstand beschikt zelf over gespecialiseerde rechtshulpverleners en advocaten. Zij werken goedkoper dan ieder andere externe rechtshulpverlener/advocaat. d) Het spreekt vanzelf dat niet alleen verzekeraars, maar ook verzekerden zelf hierbij belang hebben, nu het kostenniveau en de voorspelbaarheid daarvan belangrijke elementen zijn bij bepaling van de premie, de betaalbaarheid daarvan voor consumenten en daarmee voor de toegankelijkheid van het recht.

39 Gevolg HR 7 maart 2014 e) SRK wordt door pas later met een procedure en/of de kosten daarvan geconfronteerd te worden de kans ontnomen om in overleg met verzekerde en waar dat wenselijk is aan te sturen op een situatie dat een procedure niet nodig is. f) De polis kan immers niet ten nadele van SRK gereduceerd worden tot een kostenvangnet voor procedures dat naar keuze van verzekerde wordt ingeroepen op een moment dat hem uitkomt. De uitspraak van het Europese Hof inzake de vrije advocaat keuze staat hieraan niet in de weg. De uitspraak laat de verplichtingen van verzekerde in tact. (Zie ook Hof Den Bosch 24 maart 2009, NJF 2009, 371.) g) Artikel 20.1 van de voorwaarden bepaalt uitsluitend SRK de bevoegdheid heeft een advocaat in te schakelen. Wanneer verzekerde een advocaat zonder toestemming van SRK inschakelt, komen de kosten niet voor vergoeding in aanmerking.

40 Tegenargumenten: a) Aan de meldingsplicht wordt voldaan, Om te late melding tegen te gaan met clausulering: art. 6:96 BW geen schade in zin polis + past binnen tekst 4:65 Wft. Voormelding in verzekeringsrechtelijke zin. Vergelijk: stuiting bij voorbaat door regresnemende partijen die nu reeds voor alsdan hun regresrechten bij de verzekeraar van de aansprakelijke veiligstellen. b) Door melding juist in staat te reserveren: op grond van de eigen statistieken over aantal procedures. percentage van de dekkingssom

41 Tegenargumenten: c) Ondergraaft bereidheid vak te geven. Cohen-advocaten i.s.m. gedragsrechtelijke verplichtingen bij nastreven belang wg > gedragsregel 5? d) argument is niet op de individuele zaak toegespitst. Zie noot Spier bij arrest 21 februari 2014 bij Sneller/DAS Speculatieve algemene economische aspecten. innerlijk tegenstrijdig: toegang tot het recht mag door Rbv beperkt worden mho op toegang tot het recht Afgezien van letselschadezaken (geschetste PIV-overeenkomst) is het uit handen geven zonder kostendekking juist een kostenbesparing. Wat kocht verzekerde: verzekeringsdekking voor kosten van een gerechtelijke procedure.

42 Tegenargumenten: e) Praktijk bewijst tegendeel: kwaliteit gespecialiseerde advocatuur is veel hoger. Daaraan verwijzen RBv liever niet door prijskaartje Toetsing RKOS vóór procedure is voldoende om dit te ondervangen f) In het buitenland is zo n model wel gebruikelijk en niet (veel) duurder. Met name in Oostenrijk, Duitsland en België is het fenomeen naturarechtsbijstandsverzekering veel beperkter. g) Strijdt met vrije advocatenkeuze Art. 20 van de polisvoorwaarden is niet meer volledig in overeenstemming met de uitleg die door HVJEU en HR aan de Richtlijn en de direct daarvan afgeleide bepalingen in de Wft wordt gegeven. Bestendig gebruik sinds jaar en dag: toetsing bieden als procedure nodig is. Ism Art. 4:65 Wft?!

43 Afronding De vak staat onder druk door de gangbare praktijk HVJEU en HR bieden meer openingen Nog vragen onbeantwoord: reikwijdte 4:65 Wft Is Cohen advocaat en vak wel verenigbaar? Rbv heeft geen waterdicht schot met Schaderegelingskantoor Oproep aan NOvA om vast te houden aan Concept-verordening art 5:11 De brief van SRK Als deze door / namens Cohen-advocaat wordt gestuurd op gespannen voet met Gedragsregel 5 Het belang van de cliënt, niet enig eigen belang van de advocaat, is bepalend voor de wijze waarop de advocaat zijn zaken dient te behandelen.

44 Tijden van crisis: Afkalving Sociale RH: verplichte RBv verplichte keuze + voorlichting natura Rbv restitutie Rbv SRb RBv toetsing melding + hulp keuze + lage premie - kwaliteit? + gespecialiseerd advocaat - hogere premie Commitment advocatuur: Houd prijzen voor RBv redelijk vanwege je cliënt.

45 Waarvoor moet vak staan? Reacties / discussie

ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer)

ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) NL ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) ARREST VAN 7. 11. 2013 ZAAK C-442/12 7 november 2013 * Rechtsbijstandverzekering Richtlijn 87/344/EEG Artikel 4, lid 1 Vrije advocaatkeuze door verzekeringnemer Beding

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 7 november 2013 (*)

ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 7 november 2013 (*) ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 7 november 2013 (*) Rechtsbijstandverzekering Richtlijn 87/344/EEG Artikel 4, lid 1 Vrije advocaatkeuze door verzekeringnemer Beding in algemene voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 26/02/2015

Datum van inontvangstneming : 26/02/2015 Datum van inontvangstneming : 26/02/2015 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team I zaaknumrner : 200.144.137/01 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 23 december

Nadere informatie

Enige recente ontwikkelingen in de particuliere rechtsbijstandsverzekering 1

Enige recente ontwikkelingen in de particuliere rechtsbijstandsverzekering 1 Prof. mr. W.H. van Boom * PRAKTIJK Enige recente ontwikkelingen in de particuliere rechtsbijstandsverzekering 1 In dit overzichtsartikel komen enkele recente ontwikkelingen in de particuliere rechtsbijstandsverzekering

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 123 Besluit van 9 maart 2005, houdende vernietiging van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Gezin 2007. Model M.9100.07 Inhoudsopgave

Aanvullende voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Gezin 2007. Model M.9100.07 Inhoudsopgave Model M.9100.07 Inhoudsopgave Artikel 1. Doel van een Rechtsbijstandverzekering Gezin Artikel 2. Uitvoering van rechtsbijstand 2.1 SRK Rechtsbijstand 2.2 Ook bij belangenconflicten tussen twee verzekerden

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Rechtsbijstand verzekering Gezin 2007 Rechtsbijstandverzekering Gezin 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Doel van een Rechtsbijstandverzekering Gezin Artikel

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Gezin 2007

Aanvullende voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Gezin 2007 Aanvullende voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Gezin 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Doel van een Rechtsbijstandverzekering Gezin Artikel 2. Uitvoering van rechtsbijstand 2.1 SRK Rechtsbijstand 2.2 Ook

Nadere informatie

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma)

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Pagina 16 4e Lustrum Centramed. Pagina 18 8e RUG Congres. No cure no pay en de dubbele redelijkheidstoets

Pagina 16 4e Lustrum Centramed. Pagina 18 8e RUG Congres. No cure no pay en de dubbele redelijkheidstoets PIV Bulletin 6 Inhoud Pagina 1 No cure no pay en dubbele redelijkheidstoets Pagina 8 Berekening schade ex art. 6:108 BW Pagina 12 Normering normaalste zaak van de wereld Pagina 13 Smartengeld in beweging?

Nadere informatie

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT Deze syllabus is bedoeld voor cliënten van Bedaux advocaten en/of van het aan kantoor verbonden letselschadebureau Limburg. Het is bedoeld als een vereenvoudigde algemene

Nadere informatie

Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest

Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest M r. E. W. B o s c h * 1. Inleiding Heeft eenzelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel opgeleverd, dan moet dat voordeel,

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden All In Verzekeringspakket Rechtsbijstand Particulier 0408

Aanvullende Voorwaarden All In Verzekeringspakket Rechtsbijstand Particulier 0408 Inhoudsopgave Artikel 1. Doel van een Rechtsbijstandverzekering Gezin Artikel 2. Uitvoering van rechtsbijstand 2.1 SRK Rechtsbijstand 2.2 Belangenconflicten Artikel 3. Wie kunnen een beroep op deze rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Woongarant Rechtsbijstand Basic. Bijzondere voorwaarden 0113. Wat vindt u waar?

Woongarant Rechtsbijstand Basic. Bijzondere voorwaarden 0113. Wat vindt u waar? Woongarant Rechtsbijstand Basic Bijzondere voorwaarden 0113 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Bijlage Wat vindt u waar? Algemeen 1.1 Waarom een rechtsbijstandverzekering? 1.2 Wie hebben dekking? 1.3 Wie voert

Nadere informatie

WerkImpulz Toelichting op polisvoorwaarden

WerkImpulz Toelichting op polisvoorwaarden WerkImpulz Toelichting op polisvoorwaarden  werkimpulz is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 1 Preventie en Rechtsbijstand a. Preventie Basis en Rechtsbijstand b. Preventie Extra en Rechtsbijstand

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk?

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van ARAG Rechtsbijstand Roermond

Nadere informatie

Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur

Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur Speelt de advocatuur voldoende in op de veranderende marktomstandigheden? Rena van Diessen XS2Justice Rijswijk, mei 2013 Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur Speelt de advocatuur

Nadere informatie

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008 piv Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Voordeelsverrekening ex art. 6:100 AOV Pagina 5 Aansprakelijkheid wegens goed werkgeverschap Pagina 10 Aansprakelijkheid wegens schending zorgplicht Pagina 15 Collaborative

Nadere informatie

Juridisch luchtfietsen langs piketpaaltjes

Juridisch luchtfietsen langs piketpaaltjes piv Bulletin 2 Inhoud Pagina 1 Juridisch luchtfietsen langs piketpaaltjes Pagina 3 LetMe trakteert op een bijzonder boek Pagina 4 Care management in de letsel schadepraktijk Pagina 6 Schadevergoeding en

Nadere informatie

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding HOOFDSTUK 20 20.1 Inleiding 440. Algemeen De verzekeringsovereenkomst heeft met de in januari 2006 ingevoerde titel 17 als bijzondere overeenkomst zijn plaats gekregen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering verhaalservice autoschade (VSA)

Rechtsbijstandverzekering verhaalservice autoschade (VSA) Rechtsbijstandverzekering verhaalservice autoschade (VSA) Polisvoorwaarden BP3343-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen

Nadere informatie

Gehoord de Raad van State (advies van [datum], nr. [datum]); De aanleiding van dit besluit is het volgende:

Gehoord de Raad van State (advies van [datum], nr. [datum]); De aanleiding van dit besluit is het volgende: BEATRIX Concept vernietiging KB, zoals voorgelegd aan de Raad van State Besluit van [datum] houdende vernietiging van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 19 529 Vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek B MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 5

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Nationale Nederlanden Module Verhaalsrechtsbijstand 533-11

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Nationale Nederlanden Module Verhaalsrechtsbijstand 533-11 Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Nationale Nederlanden Module Verhaalsrechtsbijstand 533-11 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78255

Nadere informatie

Informatie over uw Rechtsbijstandverzekering. Verhaalservice Autoschade. Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Rechtsbijstandverzekering. Verhaalservice Autoschade. Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Rechtsbijstandverzekering Verhaalservice Autoschade Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden

Nadere informatie