,!7IJ2I9-edffaf! XXXIe Verslag over het mededingingsbeleid. Europese Commissie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ",!7IJ2I9-edffaf! XXXIe Verslag over het mededingingsbeleid. Europese Commissie"

Transcriptie

1 ISSN KD-AC NL-C 2001 XXXIe Verslag over het mededingingsbeleid Europese Commissie XXXIe Verslag over het mededingingsbeleid 2001 (gepubliceerd in samenhang met het Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Unie 2001) Prijs in Luxemburg (exclusief BTW): 20 EUR BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLICATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN L-2985 Luxembourg ISBN X,!7IJ2I9-edffaf! NL

2 Europese Commissie XXXIe Verslag over het mededingingsbeleid 2001 (gepubliceerd in samenhang met het Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Unie 2001) Brussel Luxemburg, 2002

3 Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver (http://europa.eu.int). Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2002 ISBN X Europese Gemeenschappen, 2002 Overneming met bronvermelding toegestaan. Printed in Belgium GEDRUKT OP CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER

4 VOORWOORD VAN MARIO MONTI Lid van de Commissie belast met het mededingingsbeleid 2001 werd gekenmerkt door een intense activiteit in de drie gebieden van het mededingingsbeleid, meer bepaald het antitrustbeleid, de controle op concentraties en de steunmaatregelen van de staten. In verscheidene zaken kregen de beslissingen van de Commissie heel wat belangstelling van het publiek hetzij wegens de bijzonder hoge geldboeten of de ermee gemoeide steunbedragen, hetzij wegens de omvang van de fusies die uiteindelijk niet werden goedgekeurd, dan wel wegens belangrijke schikkingen in antitrustzaken die met sport verband houden (de transfers van voetbalspelers, Formule I). De activiteit op het gebied van de concentraties bleef zeer aanzienlijk hoewel het aantal aangemelde concentraties die leidden tot een verbodsbeschikking zeer gering bleef. De Commissie keurde een groenboek over de herziening van de concentratieverordening goed teneinde een gedachtewisseling op gang te brengen over de wijze waarop de huidige controle op concentraties in de Europese Unie verbeterd kan worden. Er werd eveneens belangrijke vooruitgang geboekt inzake het staatssteunbeleid. De Europese Raad van Stockholm verzocht alle lidstaten de staatssteun af te bouwen en de steun te richten op horizontale doelstellingen van gemeenschappelijk belang. De toegenomen transparantie die een gevolg is van het nieuwe staatssteunregister en het scorebord voor staatssteun, biedt de mogelijkheid toezicht te houden op de vooruitgang die door de lidstaten wordt geboekt. Onder meer onze voorstellen om een einde te maken aan de overheidsgaranties voor overheidsbanken in Duitsland, het lanceren van een breed onderzoek naar de gevolgen van steun in de vorm van fiscale maatregelen en onze beslissingen inzake gestrande kosten in de elektriciteitssector waren belangrijk en baanbrekend. In het licht van deze ontwikkelingen is het voor mij als commissaris bevoegd voor concurrentie bijzonder belangrijk de voordelen van het concurrentiebeleid en de desbetreffende activiteiten van de Europese Commissie toe te lichten. Dit jaarverslag is een goede kans om een kritische blik te werpen op onze verwezenlijkingen, conclusies te trekken voor toekomstig optreden en na te gaan of ons optreden in overeenstemming is met onze doelstelling. Wij streven ernaar te garanderen dat de concurrentie ongestoord kan functioneren teneinde de consumenten een bredere keuze te bieden alsook technologische innovatie en prijsconcurrentie veilig te stellen. Dit wordt bereikt wanneer ondernemingen elkaar beconcurreren eerder dan onderling heimelijke afspraken te maken en wanneer geen misbruik van marktmacht wordt gemaakt. In een concurrentiële omgeving streven producenten ernaar klanten te werven door hen een lagere prijs, een hogere kwaliteit of een betere dienstverlening te bieden dan hun concurrenten. Met andere woorden wij verbinden ons ertoe te werken ten voordele van de Europese burger. Aan de hand van de voorbeelden die in dit verslag worden genoemd, kan worden nagegaan of deze doelstelling werd bereikt. Het verslag biedt een breed overzicht over de wijze waarop de Europese Commissie haar taak, die erin bestaat toezicht te houden op de goede werking van de mededinging in de interne markt, heeft vervuld. Ik wens hierbij de aandacht te vestigen op twee punten waarop in 2001 belangrijke vooruitgang is geboekt: de bestrijding van kartels en de internationale en multilaterale samenwerking (inclusief de uitbreiding).

5 4 VOORWOORD VAN MARIO MONTI Kartels Recordbedrag geldboeten Een van de opvallendste feiten van 2001 is ongetwijfeld de activiteit zonder voorgaande die op kartelgebied werd ontplooid. Met tien negatieve beschikkingen tegen 56 ondernemingen, een totaal geldboetenbedrag van meer dan miljoen EUR, waarvan bijna de helft in de vitaminenzaak, en de hoogste individuele geldboete die ooit is opgelegd in de zaak zelfkopiërend papier zal 2001 ongetwijfeld een buitengewoon jaar blijven in de geschiedenis van de strijd die de Europese Commissie tegen de kartels voert. Sinds ik mijn functie in september 1999 heb opgenomen, heb ik herhaaldelijk de gelegenheid gehad duidelijk en openbaar aan te geven dat ik kartelpraktijken als een echte kanker beschouw in een open en moderne markteconomie. In tegenstelling tot andere vormen van concurrentieverstorend gedrag, zijn kartels uitsluitend gericht op de beperking of de uitschakeling van de concurrentie zonder dat zij enig gunstig effect voor de economie sorteren, waardoor de balans nooit positief kan zijn. De gevolgen van kartels zijn louter negatief: zij verschralen de keuze van de consumenten, drijven de kosten op en bouwen het concurrentievermogen van de industrie af, vertragen de noodzakelijke aanpassingen van de ondernemingen en belemmeren de innovatie. Dat is de prijs die wordt betaald in een door kartels aangetaste economie. Die prijs is hoog voor de Europese economie. Zoals blijkt uit de dit jaar vastgestelde beschikkingen, zijn de kartels talrijk en actief in talrijke sectoren: van de bancaire diensten tot de industrieproducten en van het luchtvervoer tot gewone consumptieartikelen. Bij kartels zijn zowel ondernemingen van geringe omvang als de grootste ondernemingen ter wereld betrokken en zij tasten zowel de lokale als de wereldmarkten aan. Toegenomen handhavingsinspanningen Bij mijn aantreden als commissaris bevoegd voor concurrentie heb ik het vaste voornemen genomen het optreden van de Commissie op dit gebied te versterken. Het is immers mijn innige overtuiging dat de doelmatigheid van een antitrustbeleid in de eerste plaats en voornamelijk gebouwd is op het vermogen bedrijfsleiders te ontraden zich met dergelijke collusiegedragingen in te laten. Een dergelijke ontrading is slechts doeltreffend wanneer het gevaar voor sancties reëel is en het bedrag ervan voldoende hoog is in vergelijking met de verwachte winsten van een kartel. Deze prioriteit komt sinds twee jaar tot uiting in een versterkt optreden bij de behandeling van dergelijke zaken. Wij hebben de personele en materiële middelen van onze eenheid die in de behandeling van kartelzaken gespecialiseerd is, aanzienlijk opgedreven en wij zullen daarmee doorgaan, in Wij hebben de prioriteiten van andere operationele antritrusteenheden van het directoraat-generaal Concurrentie geheroriënteerd in de richting van de bestrijding van kartels zowel wat betreft de opsporing, de vervolging en de bestraffing ervan. Wij hebben onze contacten met de collega s bij de nationale mededingingsautoriteiten van de lidstaten geïntensiveerd alsook met de collega s van andere autoriteiten, meer bepaald de Amerikaanse en Canadese autoriteiten, teneinde beter het hoofd te kunnen bieden aan praktijken die wereldomvattend zijn. Wij hebben beheerinstrumenten ingevoerd die een doelmatiger en sneller beheer van kartelzaken mogelijk maken. De markante successen welke in 2001 werden geboekt, zijn de eerste vruchten van die aanpak. Zij stemmen mij met vreugde, maar zijn slechts een etappe.

6 VOORWOORD VAN MARIO MONTI 5 De geloofwaardigheid van een antitrustbeleid, de ontradingskracht en de doeltreffendheid ervan zijn een zaak van lange adem. De bedrijfsleiders die zich met dergelijke praktijken inlaten, moeten ervan overtuigd zijn dat wij hen geen rust zullen gunnen, dat zij zullen worden opgespoord en dat de sancties hoog zullen zijn. Kortom zij moeten beseffen dat deelname aan een kartel meer gevaren dan winstmogelijkheden inhoudt en dat hun enige mogelijkheid om de financiële gevolgen van hun handelingen te verzachten erin bestaat een einde te maken aan hun deelname en met ons te komen praten in het kader van het programma inzake immuniteit tegen en vermindering van geldboeten. Uitbreiding en concurrentie 2001 was ook een belangrijk jaar voor de toetredingsonderhandelingen op concurrentiegebied. Die onderhandelingen werden begin december voorlopig afgesloten met Estland, Letland, Litouwen en Slovenië. De onderhandelingen worden voortgezet met Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Hongarije, Malta, Slowakije, Polen en Roemenië. Zelfs bij de vier kandidaat-landen waarmee het concurrentiehoofdstuk voorlopig werd afgesloten, zal een continu toezicht van toepassing zijn. De voorlopige afsluiting van de onderhandelingen met vier kandidaat-landen in 2001 geeft aan hoezeer zij belangrijke vooruitgang hebben geboekt bij de invoering en toepassing van het communautair acquis op concurrentiegebied. In de komende maanden zal de Commissie de kandidaat-landen verder bijstand verlenen bij hun hervormingsproces op concurrentiegebied. In die context wens ik de nadruk te leggen op het probleem van de onverenigbare steunmaatregelen van de staten in de kandidaat-landen, inzonderheid de maatregelen die erop gericht zijn buitenlandse directe investeringen aan te trekken. Een gebrek aan discipline op staatssteungebied blijkt immers het voornaamste struikelblok te zijn voor die kandidaatlanden waarmee het concurrentiehoofdstuk nog niet voorlopig werd afgesloten. Aangezien we de integriteit van de interne markt veilig moeten stellen, kan de EU niet aanvaarden dat onrechtmatige steunmaatregelen van de staten in de kandidaat-landen van toepassing zouden blijven na de toetreding. Dit is van cruciaal belang, niet in het minst voor investeerders, die rechtszekerheid wensen. In de praktijk staat de Commissie de kandidaat-landen daadwerkelijk bij om onverenigbare staatssteun vóór de toetreding om te zetten in rechtmatige steunregelingen. Met het oog op een succesvolle integratie in de Unie hebben de kandidaat-landen eveneens behoefte aan een concurrentiecultuur waarin bedrijven geleerd hebben de regels te respecteren en consumenten zich steeds bewuster worden van de voordelen ervan. Dit is van cruciaal belang aangezien bekendheid met de belangrijke rol van het concurrentiebeleid eveneens leidt tot een betere handhaving van de voorschriften. Ondernemingen en particulieren kunnen veel bijdragen aan de handhaving van de voorschriften door concurrentiezaken bij de rechterlijke instanties aanhangig te maken en klachten in te dienen bij de mededingingsautoriteiten. Ik hoop dat dit ook in toenemende mate in de kandidaat-landen zal gebeuren omdat aldus een gezonde concurrentie op de markten verzekerd kan worden en derhalve de overgang van de kandidaat-landen naar goed functionerende markteconomieën kan worden voltooid. Zoals u bekend zijn de moderniseringsvoorstellen van de Commissie op antitrustgebied precies erop toegesneden een dergelijke concurrentiecultuur te helpen bevorderen. Onze hervorming streeft ernaar de antitrusthandhaving nog doeltreffender te maken door alle bestanddelen van onze antitrustvoorschriften direct toepasselijk te maken door nationale rechterlijke instanties en autoriteiten. Bovendien wordt inzonderheid de nadruk gelegd op de verdere verdieping van het netwerk dat de Commissie bij handhavingsactiviteiten met de nationale mededingingsautoriteiten verbindt. Dit is natuurlijk evenzeer van groot belang voor de kandidaat-landen. De potentiële streefdatums voor toetreding van de nieuwe lidstaten en de toepassing van de hervorming van de antitrustregels vallen in hoofdzaak samen. Zodra de

7 6 VOORWOORD VAN MARIO MONTI huidige kandidaat-landen lidstaten worden, maken hun mededingingsautoriteiten een integrerend deel uit van het meer gedecentraliseerde, actievere antitrusthandhavingsnetwerk. Vanuit dit perspectief is de huidige pretoetredingsfase van bijzonder belang. In het licht van de reeds geboekte vooruitgang en de regelmatige contacten welke zijn gelegd tussen de Commissie en de mededingingsautoriteiten van de kandidaat-landen, kunnen we de toekomst evenwel met vertrouwen tegemoet zien. Internationale en multilaterale samenwerking In tijden van mondialisering mag de internationale samenwerking niet beperkt blijven tot de kandidaatlanden. We moeten middelen vinden om mededingingsautoriteiten maar ook concepten van mededingingsbeleid op mondiaal niveau op elkaar af te stemmen. In 2001 werd vooruitgang geboekt bij twee vormen van multilaterale samenwerking waarbij de Commissie het voortouw heeft genomen. WTO Handel en concurrentiebeleid Een eerste relevant forum is de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Sinds 1996 hebben we de gedachte naar voren geschoven om een multilaterale overeenkomst inzake handel en concurrentie tot stand te brengen. Op de vierde WTO-ministersbijeenkomst, die van 9 tot en met 14 november te Doha (Qatar) plaatsvond, werd een verklaring goedgekeurd betreffende de Interactie tussen handel en concurrentiebeleid. De verklaring is een belangrijke stap in onze inspanningen voor de totstandkoming van multilaterale concurrentievoorschriften in de WTO aangezien voor het eerst wordt erkend dat er voor de WTO voldoende grond is om onderhandelingen te voeren met het oog op het sluiten van een multilaterale overeenkomst inzake handel en concurrentie. Tot recentelijk was zelfs het beginsel van een dergelijke overeenkomst op het niveau van de WTO eerder controversieel. De erkenning van het belang van de ontwikkeling van een dergelijk kader en van de relevantie ervan voor de internationale handel en ontwikkeling zal bijdragen tot de invoering en de efficiëntere toepassing van binnenlandse mededingingsrechtelijke stelsels en de verbruikers in de hele wereld aanzienlijke voordelen opleveren. Zelfs indien de voorstanders van multilaterale concurrentievoorschriften zullen moeten wachten tot de vijfde WTO-ministersbijeenkomst om de formele onderhandelingsfase van de multilaterale overeenkomst aan te vatten, er is thans een duidelijke verbintenis om dergelijke onderhandelingen aan te vatten op een bepaalde datum en de kwestie zal in één overeenkomst worden opgenomen. Voor alle praktische doelstellingen zijn we thans in een voorbereidende fase getreden waarin we veel nuttig werk kunnen verrichten om met onze partners uit de ontwikkelde en de ontwikkelingslanden duidelijk af te bakenen welke elementen in een dergelijke overeenkomst moeten worden opgenomen. De voorstellen van de Europese Unie over de basiselementen van een dergelijke overeenkomst zijn algemeen aanvaard in Doha. De verklaring is immers gericht op de elementen waarop de Europese Unie de aandacht had gevestigd als punten die in de eerste plaats moeten worden verduidelijkt (de kernbeginselen van het mededingingsbeleid zoals transparantie, niet-discriminatie, eerlijke procedures, een verbintenis om hardcore-kartels uit te bannen, de toepassingsvoorwaarden voor vrijwillige samenwerking tussen mededingingsautoriteiten). Ten slotte biedt de verklaring ruimte voor meer specifieke technische bijstand en het opbouwen van kennis die de opkomende en ontwikkelingseconomieën zullen helpen het belang van deze kwesties beter te begrijpen en te waarderen. Internationaal concurrentienetwerk Op informele basis werd in oktober het Internationale Concurrentienetwerk (ICN) gelanceerd. Het is het resultaat van intensieve gedachtewisselingen welke op gang werden gebracht in de herfst van Het is de eerste keer dat mededingingsautoriteiten wereldwijd een autonoom initiatief nemen dat erop gericht

8 VOORWOORD VAN MARIO MONTI 7 is hen in staat te stellen ervaringen te delen en standpunten uit te wisselen over concurrentiekwesties welke voortvloeien uit de steeds toenemende mondialisering van de wereldeconomie. Het ICN zal een projectgericht, op consensus gebaseerd netwerk zijn dat bestaat uit antitrustagentschappen van de ontwikkelde en de ontwikkelingslanden. Het zal zich bezighouden met antitrusthandhaving en beleidskwesties van gemeenschappelijk belang en voorstellen voor formele en materiële convergentie formuleren via een resultaatgerichte agenda en structuur. Het zal tevens de verspreiding van antitrustervaring en beste praktijken aanmoedigen, de voortrekkersrol van antitrustagentschappen bevorderen en de internationale samenwerking trachten te vergemakkelijken. Het ICN zal zijn inspanningen toespitsen op internationale antitrustkwesties die moeilijk zijn maar waarvoor toch een oplossing kan worden gevonden. Aanvankelijk zal het ICN werk maken van twee belangrijke antitrustkwesties: de controle op concentraties waarbij meerdere jurisdicties betrokken zijn en de concurrentiebevorderende rol van antitrustagentschappen. Deze agenda zal later worden uitgebreid met kwesties van bijzonder belang voor overgangs- en ontwikkelingseconomieën. * * * Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité te bedanken. Beide hebben het concurrentiebeleid van de Commissie consequent gesteund. In 2001 hebben zij onze voorstellen voor een modernisering van de antitrustprocedure gesteund waarvan ik hoop dat zij uiteindelijk door de Raad zullen worden goedgekeurd in De feedback van de vertegenwoordigers van de Europese burgers en de economische en sociale kringen is een uiterst belangrijke toets van ons beleid. Hun steun en constructieve kritiek helpen ons onze werkzaamheden te sturen. Het jaarverslag biedt mij gewoonlijk een goede kans om in beide instellingen een breed debat te voeren over alle actuele punten van het mededingingsbeleid. Die gedachtewisselingen zijn nuttig omdat zij niet beperkt blijven tot een beoordeling van de voorbije activiteiten van de Commissie maar ook raken aan de verdere ontwikkeling van ons beleid. Ik verheug mij erop deze uitwisseling van standpunten op grond van dit verslag te kunnen voortzetten.

9

10 Inhoud Deel een XXXIe Verslag over het mededingingsbeleid INLEIDING 19 I Antitrust: artikelen 81 en 82; staatsmonopolies en monopolierechten; artikelen 31 en A Modernisering van de wettelijke en interpretatieve bepalingen 25 B Toepassing van de artikelen 81, 82 en C Sectorale ontwikkelingen op mededingingsgebied 43 D Statistieken 81 II Concentratiecontrole 83 A Algemeen beleid en nieuwe ontwikkelingen 83 B Statistisch overzicht 109 III Staatssteun 111 A Algemeen beleid 111 B Begrip staatssteun 121 C Onderzoek naar de verenigbaarheid van steun met de gemeenschappelijke markt 125 D Procedures 146 E Statistieken 151 IV Diensten van algemeen belang 153 V Internationale activiteiten 159 A Uitbreiding 159 B Bilaterale samenwerking 164 C Multilaterale samenwerking 167 VI Vooruitzichten voor BIJLAGE IN HET VERSLAG ONDERZOCHTE ZAKEN 177

11 10 INHOUD Deel twee Verslag over de toepassing van de mededingingsregels in de Europese Unie 183 I Antitrust: artikelen 81, 82 en 86 van het EG-verdrag Artikel 65 van het EGKS-Verdrag 189 A Samenvatting van zaken 189 B Nieuwe wet- en regelgeving en bekendmakingen die door de Commissie zijn vastgesteld of ingediend 232 C Formele beschikkingen op grond van de artikelen 81, 82 en 86 van het EG-Verdrag 233 D Bij administratieve brief in 2001 afgesloten zaken 234 E Bekendmakingen op grond van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag 237 F Persberichten 238 G Arresten en beschikkingen van de communautaire rechtscolleges 242 II Concentratiecontrole: Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad en artikel 66 van het EGKS-Verdrag 245 A Samenvatting van beschikkingen op grond van artikel 6, lid 1, onder b, en artikel 6, lid 2, waarin de betrokken ondernemingen verbintenissen zijn aangegaan 245 B Beknopt overzicht van beschikkingen op grond van artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad 251 C Beschikkingen op grond van artikel 2, lid 4, van de concentratieverordening (zaken betreffende gemeenschappelijke ondernemingen) 266 D Samenvattingen van verwijzingsbeschikkingen op grond van artikel 9 van de concentratieverordening 268 E Samenvatting van arresten van het Gerecht van eerste aanleg 271 F Beschikkingen van de Commissie 272 G Persberichten 280 H Arresten van de rechterlijke instanties van de Gemeenschap 288 III Steunmaatregelen van de staten 289 A Samenvatting van zaken 289 B Nieuwe wet- en regelgevende teksten en bekendmakingen die door de Commissie zijn vastgesteld of ingediend 322 C Lijst van de steunmaatregelen van de staten in andere sectoren dan de landbouw, de visserij en de steenkoolindustrie 322 D Lijst van steunmaatregelen van de staten in andere sectoren 342 E Arresten van de rechterlijke instanties van de Gemeenschap 357 F Tenuitvoerlegging van beschikkingen van de Commissie betreffende de terugvordering van steun 359 IV Internationaal 365 V Toepassing van de mededingingsregels in de lidstaten 379 A Ontwikkelingen inzake wetgeving 379 B Toepassing van de communautaire mededingingsvoorschriften door de nationale autoriteiten 387

12 INHOUD 11 C Toepassing van de communautaire mededingingsvoorschriften door de nationale rechterlijke instanties 394 D Toepassing van de bekendmaking van 1993 inzake de samenwerking tussen de Commissie en de nationale rechterlijke instanties 404 VI Statistieken 411 A Artikelen 81, 82 en 86 van het EG-Verdrag en artikel 65 van het EGKS-Verdrag 411 B Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad van 21 december 1989 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen 413 C Steunmaatregelen van de staten 414 VII Studies 417 VIII Reacties op het XXXe Verslag 419 A Europees Parlement 419 B Economisch en Sociaal Comité 426

13

14 Deel een XXXIe Verslag over het mededingingsbeleid 2001 SEC(2002) 462 definitief

15

16 Inhoud INLEIDING 19 Kader 1: Mededinging en consument De belangrijkste beschikkingen van de Commissie in I Antitrust: artikelen 81 en 82; staatsmonopolies en monopolierechten; artikelen 31 en A Modernisering van de wettelijke en interpretatieve bepalingen Modernisering van de regels ter uitvoering van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag Herziening van de clementiemededeling Evaluatie van de groepsvrijstellingsverordening voor overeenkomsten voor technologieoverdracht 27 Kader 2: Nieuwe de minimis-bekendmaking Herziening van procedurele regels: nieuw mandaat van de raadadviseur-auditeur 30 B Toepassing van de artikelen 81, 82 en Artikel Artikelen 82 en Kader 3: Mededingingsbeleid in de verpakkingsafvalsector 40 C Sectorale ontwikkelingen op mededingingsgebied Energie: liberalisering van de elektriciteits- en gassector Postdiensten Telecommunicatie Vervoer Media Distributie van motorvoertuigen 62 Kader 4: Groen licht voor Covisint de B2B-marktplaats voor automobielbedrijven Financiële diensten Informatiemaatschappij Sport 73 Kader 5: Transfers van voetballers Farmaceutische industrie 77 D Statistieken 81 II Concentratiecontrole 83 A Algemeen beleid en nieuwe ontwikkelingen Inleiding Algemene ontwikkelingen Nationale markten en potentiële mededinging 84 Kader 6: De papier -zaken en collectieve machtspositie Concentratiecontrole in de 21e eeuw Groenboek over de herziening van de concentratieverordening 92

17 16 INHOUD Kader 7: Nevenrestricties Aanpassing van het beleid van de Commissie Ontwikkelingen in de toepassing van de failing firm defence 95 Kader 8: Schneider/Legrand Corrigerende maatregelen Verwijzingen naar lidstaten overeenkomstig artikel 9 Nieuwe ontwikkelingen Internationale samenwerking 106 Kader 9: GE/Honeywell 106 B Statistisch overzicht 109 III Staatssteun 111 A Algemeen beleid Transparantie Modernisering van de controle op de staatssteun 113 Kader 10: Risicokapitaal Staatssteun en belastingen Gestrande kosten Openbare omroep Ondersteuning van film- en audiovisuele productie Uitbreiding 118 Kader 11: Duitse overheidsbanken (Anstaltslast en Gewährträgerhaftung) 119 B Begrip staatssteun Herkomst van de middelen Het voordeel voor de onderneming Het selectieve karakter van de maatregel Beïnvloeding van het handelsverkeer tussen lidstaten 125 C Onderzoek naar de verenigbaarheid van steun met de gemeenschappelijke markt Horizontale steun Regionale steun Sectorale steun 132 D Procedures Inleiding van de formele onderzoeksprocedure Bestaande steun Terugvordering van steun Niet-uitvoering van een beschikking van de Commissie 149 E Statistieken 151 IV Diensten van algemeen belang Algemene beginselen Recente ontwikkelingen Antitrust (inclusief liberalisering) 156

18 INHOUD 17 V Internationale activiteiten 159 A Uitbreiding Toetredingsvoorbereiding en -onderhandelingen Voortgang in overeenstemming met de mededingingsregels Uitvoeringsbepalingen in het kader van de Europaovereenkomsten en het besluit inzake de douane-unie Uitbreiding van de status van artikel 87, lid 3, onder a, in het kader van de Europaovereenkomsten en de goedkeuring van regionalesteunkaarten Technische bijstand aan de kandidaat-landen Westelijke Balkan 163 B Bilaterale samenwerking Verenigde Staten Canada Overige OESO-landen Landen van de Middellandse Zee Latijns-Amerika De Russische Federatie en Oekraïne 167 C Multilaterale samenwerking WTO: handels- en mededingingsbeleid 167 Kader 12: Handel en mededinging; van het rapport-van Miert tot Doha OESO Unctad International Competition Network 171 VI Vooruitzichten voor Antitrust Concentraties Staatssteun Internationale activiteiten 175 Bijlage In het verslag onderzochte zaken Artikelen 81, 82 en Controle op concentraties Steunmaatregelen van de staten 179

19

20 XXXIe VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID SEC(2002) 462 DEFINITIEF 19 INLEIDING 1. De toepassing van de mededingingsregels is een van de belangrijkste taken van de Commissie en speelt een centrale rol in de werking van de interne markt op economisch gebied. Nu de slotfase van de invoering van de euro aanving op 1 januari 2002 en de Europese Unie een grotere uitbreiding dan ooit tevoren zal kennen, moeten de antitrustregels alsook de voorschriften inzake concentraties en staatssteun worden gemoderniseerd, zodat de Commissie haar actie op het snel veranderende economische klimaat kan afstemmen. Hierdoor kan men zich richten op die gedragingen van marktdeelnemers die het gevaarlijkst zijn voor een open markteconomie met vrije mededinging, zoals bepaald in het Verdrag. 2. Een reeks in 2001 vastgestelde kartelbeschikkingen belicht de voortdurende inspanningen van de Commissie om op te treden tegen gedragingen van ondernemingen in een groot aantal sectoren, die flagrant in strijd met de mededingingsregels waren. Deze beschikkingen laten zien dat het mededingingsbeleid een rechtstreekse impact op het welzijn van de consument heeft, hetgeen ook geldt voor de beschikkingen die dit jaar werden genomen op het gebied van de automobielindustrie. Daarnaast bleef het openstellen van markten waar nog geen volledige mededinging bestaat, hoog op de agenda van de Commissie staan. Bij deze openstelling dient ervoor te worden gezorgd dat gelijkheid van behandeling is verzekeren dat het verlenen van diensten van algemeen belang wordt gewaarborgd. 3. De actie van de Commissie op het gebied van concentraties vindt plaats tegen de achtergrond van de globalisering en een groeiende complexiteit van de zaken die aanhangig worden gemaakt. Gezien het feit dat mondiale fusies onder verschillende jurisdicties vallen, wordt intensieve internationale samenwerking in verschillende fora, zoals in het International Competition Network (ICN), en krachtens bilaterale overeenkomsten steeds meer noodzakelijk. Om ervoor te zorgen dat het Europese stelsel van concentratiecontrole adequaat wordt uitgerust om de uitdagingen van deze mondiale fusies en van de uitbreiding van de Europese Unie aan te gaan, is de Commissie bezig de concentratieverordening grondig te herzien. In december 2001 werd een overlegdocument (groenboek) over jurisdictiekwesties en procedurele en materiële aangelegenheden gepubliceerd. 4. Wat betreft de staatssteun werden in 2001 op het gebied van de transparantie belangrijke verbeteringen bereikt met de goedkeuring van het scorebord inzake staatssteun en de openstelling voor het publiek van een on line staatssteunregister. De Commissie zette haar beleid inzake de actualisering en modernisering van haar staatssteunregels voort met de goedkeuring van nieuwe regels betreffende staatssteun voor risicokapitaal en de start van drie belangrijke nieuwe beleidsevaluaties aangaande steun voor werkgelegenheid, voor onderzoek en ontwikkeling en voor grote regionale investeringsprojecten. Wat betreft toezicht en handhaving werd bijzondere aandacht geschonken aan de definitieve inwerkingtreding van de beide groepsvrijstellingsverordeningen inzake steun aan kleine en middelgrote ondernemingen en opleidingssteun en de verordening inzake de minimis-steun. 5. Met de goedkeuring op 12 december van de gemeenschappelijke standpunten over het mededingingshoofdstuk werd de eerste fase van de uitbreidingsactiviteiten op staatssteungebied afgerond. De Associatieraad besloot voor vier kandidaat-lidstaten het mededingingshoofdstuk voorlopig te sluiten. 6. De Commissie dient zorgvuldig te kijken naar de mededingingsaspecten van de toekomstige uitbreiding en met de kandidaat-lidstaten samen te werken om ervoor te zorgen dat in een uitgebreide Unie dezelfde regels overal even doeltreffend worden toegepast. 7. In 2001 lag het totale aantal nieuwe zaken op 1 036, waarvan 284 antitrustzaken (die vallen onder de artikelen 81, 82 en 86), 335 concentratiezaken en 417 staatssteunzaken (uitgezonderd klachten). Ter

Integraal mededingingsrecht

Integraal mededingingsrecht Integraal mededingingsrecht Verzameling van in Nederland geldende nationale en Europese regelgeving inzake kartelrecht en concentratiecontrole Samengesteid door: mr. P.B. Gaasbeek prof. mr. B.MJ. van der

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 911 definitief 2011/0447 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 31.05.2001 COM(2001) 289 definitief MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD Strategie ter voorbereiding van de kandidaat-lidstaten

Nadere informatie

Europese Commissie XXXIIe Verslag over het mededingingsbeleid 2002

Europese Commissie XXXIIe Verslag over het mededingingsbeleid 2002 Europese Commissie XXXIIe Verslag over het mededingingsbeleid 2002 (gepubliceerd in samenhang met het Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Unie 2002) Brussel Luxemburg, 2003 Europe Direct

Nadere informatie

XXIXe Verslag over het mededingingsbeleid 1999

XXIXe Verslag over het mededingingsbeleid 1999 Europese Commissie XXIXe Verslag over het mededingingsbeleid 1999 (gepubliceerd in samenhang met het Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Unie 1999) Europese Commissie XXIXe Verslag over

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2007 COM(2007) 256 definitief 2007/0090 (CNS) Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de toekenning van tariefcontingenten voor

Nadere informatie

MEDEDINGINGSBELEID RECHTSGRONDSLAG DOELSTELLINGEN

MEDEDINGINGSBELEID RECHTSGRONDSLAG DOELSTELLINGEN MEDEDINGINGSBELEID Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bevat in de artikelen 101 tot en met 109 regels voor de mededinging op de interne markt. Deze bepalen dat concurrentiebeperkende

Nadere informatie

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I P5_TA(2004)0361 "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur bij

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 22.2.2014 Publicatieblad van de Europese Unie C 51/3 III (Voorbereidende handelingen) EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 19 november 2013 inzake het voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

,!7IJ2J8-eaiehh! over het mededingingsbeleid. XXXe Verslag over het mededingingsbeleid. Europese Commissie

,!7IJ2J8-eaiehh! over het mededingingsbeleid. XXXe Verslag over het mededingingsbeleid. Europese Commissie ISSN 1606-2957 1 6 8 KD-36-01-071-NL-C 2000 XXXe Verslag over het mededingingsbeleid Europese Commissie XXXe Verslag over het mededingingsbeleid 2000 (gepubliceerd in samenhang met het Algemeen Verslag

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD. tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Litouwen

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD. tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Litouwen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, AANVULLENDE OVEREENKOMST TUSSEN TEN EERSTE, DE EUROPESE UNIE EN HAAR LIDSTATEN, TEN TWEEDE, IJSLAND, EN TEN DERDE, HET KONINKRIJK NOORWEGEN, BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE OVEREENKOMST INZAKE LUCHTVERVOER

Nadere informatie

NOTA "A"-PUNT het Comité van permanente vertegenwoordigers

NOTA A-PUNT het Comité van permanente vertegenwoordigers Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 juni 2002 (07.06) (OR. fr,en,de) 9628/02 PUBLIC LIMITE ELARG 201 NOTA "A"-PUNT van: het Comité van permanente vertegenwoordigers aan: de Raad Betreft: UITBREIDING

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

13390/02 ld 1 DG C I

13390/02 ld 1 DG C I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 oktober 2002 (29.10) (OR. fr) 13390/02 ECO 322 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Ontwerp. VERORDENING (EU) nr. /.. VAN DE COMMISSIE

Ontwerp. VERORDENING (EU) nr. /.. VAN DE COMMISSIE NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, xxx C(20..) yyy definitief Ontwerp VERORDENING (EU) nr. /.. VAN DE COMMISSIE van [ ] betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD) ENT 175 EEE 60 SAN 99 CODEC 831 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 915 definitief 2011/0450 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 17.5.2010 COM(2010)233 definitief 2010/0125 (NLE) betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169 ONTWERP-NOTULEN - ADDENDUM Betreft: 3002e zitting van de Raad van de Europese Unie (MILIEU), gehouden

Nadere informatie

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2006 (01.12) (OR. en) 15445/1/06 REV 1 COPEN 119 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 15115/06 COPEN 114 nr. Comv.: COM(2005) 91 def.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

2. Voor de voorgestelde insolventierichtlijn geldt de gewone wetgevingsprocedure.

2. Voor de voorgestelde insolventierichtlijn geldt de gewone wetgevingsprocedure. Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0359 (COD) 9316/17 NOTA van: aan: Nr. Comdoc.: 14875/16 Betreft: het voorzitterschap het Coreper / de Raad JUSTCIV

Nadere informatie

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, september 2007 (2.09) (OR. en) 2494//07 REV COPEN 23 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36/het COREPER/de Raad nr. vorig doc.: 257/07 COPEN 7 Betreft:

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN GEZAMEIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN "1. De vandaag vastgestelde verordening betreffende de uitvoering van de mededingingsregels

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 8 november 2010 (12.11) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE /10 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (CNS) LIMITE FISC 129

PUBLIC. Brussel, 8 november 2010 (12.11) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE /10 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (CNS) LIMITE FISC 129 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE PUBLIC Brussel, 8 november 2010 (12.11) (OR. en) 15578/10 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (CNS) LIMITE FISC 129 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2008 (13.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0110 (COD) 10637/08 ADD 2 AGRILEG 104 CODEC 769 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

RESTREINT UE. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

RESTREINT UE. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 november 2007 (04.12) (OR. en) 14449/07 JUSTCIV 281

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 november 2007 (04.12) (OR. en) 14449/07 JUSTCIV 281 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 november 2007 (04.12) (OR. en) 14449/07 JUSTCIV 281 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Coreper/de Raad Resultaten van de Diplomatieke Conferentie te Den

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.12.2003 COM(2003) 825 definitief 2003/0317 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG ter verlenging van de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 februari 2010 (OR. en) 6056/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0028 (NLE) ANTIDUMPING 8 COMER 16

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 februari 2010 (OR. en) 6056/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0028 (NLE) ANTIDUMPING 8 COMER 16 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 februari 2010 (OR. en) 6056/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0028 (NLE) ANTIDUMPING 8 COMER 16 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 4 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie juridische zaken 26.9.2014 2013/0184(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de goedkeuring namens de Europese Unie van het Protocol

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.7.2017 COM(2017) 357 final 2017/0148 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij Luxemburg en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het Gewijzigd voorstel. voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het Gewijzigd voorstel. voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Gewijzigd voorstel voor een Besluit van de Raad inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake

Nadere informatie

PUBLIC 9703/1/10 REV 1

PUBLIC 9703/1/10 REV 1 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 mei 2010 (19.05) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) PUBLIC 9703/1/10 REV 1 LIMITE JUSTCIV 94 CODEC 425 NOTA van: het voorzitterschap

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.6.2012 COM(2012) 255 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot verlening van een machtiging om onderhandelingen te openen over aanpassing van de volgende overeenkomsten

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2006/0036 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.1.2004 COM(2004) 32 definitief 2004/0009 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD over de omrekeningskoersen tussen de euro en de munteenheden

Nadere informatie

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad Verslag over de stand

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 april 2002 (02.05) (OR. fr) 8455/02 RC 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 april 2002 (02.05) (OR. fr) 8455/02 RC 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 april 2002 (02.05) (OR. fr) 8455/02 RC 4 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur bij de Europese Commissie ingekomen: 29 april 2002 aan: de heer

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.12.2004 COM(2004) 810 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD tot vaststelling van de gevolgen van de toetreding van Tsjechië en Polen

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 31.3.2006 COM(2006) 147 definitief 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van een overeenkomst in

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de in Kigali goedgekeurde overeenkomst tot wijziging van het Protocol

Nadere informatie

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU.

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU. Europese Commissie Brussel, 30.06.2004 C (2004)2042 fin Betreft: Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/335/EU waarbij de Republiek Litouwen

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt van de Unie met betrekking tot de wijzigingen van de bijlagen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) 9919/04. Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) 9919/04. Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD) 9919/04 ENER 150 CODEC 780 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0089 (COD) 10374/15 ADD 1 PI 43 CODEC 950 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt van de Raad in

Nadere informatie

Modernisering van de regels met het oog op de handhaving van het antitrustbeleid Verordening (EG) Nr. 1/2003 van de Raad en het moderniseringspakket

Modernisering van de regels met het oog op de handhaving van het antitrustbeleid Verordening (EG) Nr. 1/2003 van de Raad en het moderniseringspakket Europese Commissie Directoraat-generaal concurrentie Modernisering van de regels met het oog op de handhaving van het antitrustbeleid Verordening (EG) Nr. 1/2003 van de Raad en het moderniseringspakket

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep drugshandel Ontwerp-aanbeveling van de Raad over de noodzakelijke

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24.3.2010 COM(2010) 100 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.6.2011 COM(2011) 352 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Tweede

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 VOORSTEL van: ingekomen: 8 juni 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

PE-CONS 56/1/16 REV 1 NL

PE-CONS 56/1/16 REV 1 NL EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 15 februari 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE INDIENING VAN KLACHTEN OVER BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE STAATSSTEUN

FORMULIER VOOR DE INDIENING VAN KLACHTEN OVER BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE STAATSSTEUN FORMULIER VOOR DE INDIENING VAN KLACHTEN OVER BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE STAATSSTEUN In artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag wordt bepaald dat de Commissie van elk voornemen tot invoering of wijziging

Nadere informatie

TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST. EU/US/IS/NO/nl 1

TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST. EU/US/IS/NO/nl 1 TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST EU/US/IS/NO/nl 1 Ten eerste, DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA (hierna "de Verenigde Staten" genoemd), HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Associatiecomité in

Nadere informatie

Knipperlichten. Mededingingsrecht. Milena Varga 20 februari 2014

Knipperlichten. Mededingingsrecht. Milena Varga 20 februari 2014 2014 Knipperlichten Mededingingsrecht Milena Varga 20 februari 2014 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Overzicht I. Basisbegrippen II. Knipperlichten

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.9.2003 COM(2003) 566 definitief 2003/222 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordening

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan IP/04/1250 Brussel, 20 oktober 2004 Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan De Europese Commissie gaat akkoord met een tweede

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE EUROPESE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT

Nadere informatie

17217/2/10 REV 2 bar/lep/mv 1 DG I 1A

17217/2/10 REV 2 bar/lep/mv 1 DG I 1A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 december 2010 (14.12) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0241 (COD) 17217/2/10 REV 2 ENV 824 MI 510 CODEC 1413 NOTA - HERZIENE VERSIE van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE DE GELIJKTIJDIGE UITBREIDING VAN DE EUROPESE UNIE EN DE EUROPESE ECONOMISCHE

Nadere informatie

SLOTAKTE. AF/CE/EG/nl 1

SLOTAKTE. AF/CE/EG/nl 1 SLOTAKTE AF/CE/EG/nl 1 De gevolmachtigden van: HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, DE FRANSE REPUBLIEK, IERLAND,

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.10.2013 COM(2013) 750 final 2013/0364 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt dat de Europese Unie in het negende Ministeriële Conferentie

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Verenigde Naties

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.6.2011 COM(2011) 360 definitief 2011/0157 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening en de sluiting van de monetaire overeenkomst tussen de

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij Polen wordt gemachtigd een

Nadere informatie

2. Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 22 mei 2013 advies uitgebracht over de voorgestelde insolventieverordening.

2. Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 22 mei 2013 advies uitgebracht over de voorgestelde insolventieverordening. Raad van de Europese Unie Brussel, 17 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 16636/5/14 REV 5 ADD 1 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: JUSTCIV 319 EJUSTICE 123 CODEC 2464 PARLNAT

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst)

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX C(2011) 4977 AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van XXX betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening (Voor de EER relevante tekst) {SEC(2011) 906} {SEC(2011) 907} NL

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 9 juli 2004 (4.07) (OR. en) PUBLIC 09/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/00 (COD) LIMITE JUSTCIV 99 COMPET 3 SOC 337 CODEC 874 OTA van: het voorzitterschap

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE. Deel een. XXXIIe Verslag over het Mededingingsbeleid 2002

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE. Deel een. XXXIIe Verslag over het Mededingingsbeleid 2002 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.4.2003 SEC(2003) 467 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Deel een XXXIIe Verslag over het Mededingingsbeleid 2002 VERSLAG VAN DE COMMISSIE Deel een

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) 13420/09. Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC)

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) 13420/09. Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC) 13420/09 LIMITE AGRI 380 AGRIORG 85 AGRISTR 35 AGRIMON

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 25 juli 2001 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Gemeenschapsoctrooi (COM(2000)

Nadere informatie

Brussel, 27 februari 2014 (28.02) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6490/1/14 REV 1. Interinstitutioneel dossier: 2013/0255 (APP)

Brussel, 27 februari 2014 (28.02) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6490/1/14 REV 1. Interinstitutioneel dossier: 2013/0255 (APP) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 februari 2014 (28.02) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0255 (APP) 6490/1/14 REV 1 EPPO 9 EUROJUST 38 CATS 23 FIN 117 COPEN 53 GAF 10 NOTA van: het voorzitterschap

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2001 C (2001)4509fin Betreft: Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun Excellentie, PROCEDURE 1. Bij schrijven van 24 juli 2001 heeft België, overeenkomstig

Nadere informatie