Integraal mededingingsrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integraal mededingingsrecht"

Transcriptie

1 Integraal mededingingsrecht Verzameling van in Nederland geldende nationale en Europese regelgeving inzake kartelrecht en concentratiecontrole Samengesteid door: mr. P.B. Gaasbeek prof. mr. B.MJ. van der Meulen 2003, Elsevier Juridisch onderdeel van Reed Business Information bv, 's-gravenhage

2 Inhoud Voorwoord Inleiding Formele wetgeving Algemene wet bestuursrecht Elektriciteitswet 1998 Gaswet Mededingingswet Postwet Telecommunicatiewet Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie Wet personenvervoer 2000 Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatie autoriteit (OPTA-wet) Wet openbaarheid van bestuur Wet uitvoering EG-mededingingsverordeningen Amvb's Besluit gegevensverstrekking Mededingingswet Besluit vrijstelling combinatieovereenkomsten Besluit vrijstelling branchebeschermingsovereenkomsten Besluit vrijstellingen samenwerkingsovereenkomsten detailhandel Regelingen d-g NMa Richtsnoeren Remedies Richtsnoeren voor de zorasector Richtsnoeren Clementietoezegging met betrekking tot het niet opleggen of verminderen van geldboeten in zaken ingevolge de artikelen 6 juncto 56, 57 en 62 Mededingingswet 354 Richtsnoeren boetetoemeting met betrekking tot het opleggen van boetes ingevolge artikel 57 van de Mededingingswet 363 Richtsnoeren samenwerking bedrijven 368 Richtsnoeren prijssqueeze 381 Richtsnoeren m.b.t. geschillen over toegang tot omroepnetwerken 401 Europese wetgeving Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 407 Verordeningen Raad VER0RDENING nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (Voor de EER relevante tekst) 411 VERORDENING nr. 479/92 betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen lijnvaartondernemingen (consortia) 436 VERORDENING nr. 1534/91 betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op bepaalde groepen van overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de verzekeringssector 440

3 VERORDENING nr. 4064/89 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen 444 VERORDENING nr. 3976/87 betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de sector van het luchtvervoer 462 VERORDENING nr. 3975/87 tot vaststelling van de wijze van toepassing van de mededingingsregels op ondernemingen in de sector luchtvervoer 466 VERORDENING nr. 4056/86 tot vaststelling van de wijze van toepassing van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag op het zeevervoer 475 VERORDENING nr. 2988/74 inzake de verjaring van het recht van vervolging en van tenuitvoerlegging op het gebied van het vervoers- en het mededingingsrecht van de Europese Economische Gemeenschap 489 VERORDENING nr. 2821/71 betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen van overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen 492 VERORDENING nr. 1017/68 houdende de toepassing van mededingingsregels op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren 496 VERORDENING nr. 19/65 betreffende de toepassingen van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen van overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen 511 VERORDENING nr. 141/62 houdende niet-toepassing op de vervoersector van Verorderung nr. 17 van de Raad 517 VERORDENING nr. 26/62 inzake de toepassing van bepaalde regeis betreffende de mededinging op de voortbrenging van en de handel in landbouwprodukten 519 VERORDENING nr. 17 Eerste verordening over de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag 522 Commissie VERORDENING nr. 2843/98 betreffende de vorm, inhoud en overige bijzonderheden van verzoeken en aanmeldingen uit hoofde van de Verordeningen (EEG) nr. 1017/68, (EEG) nr. 4056/86 en (EEG) nr. 3975/87 van de Raad houdende toepassing van de mededingingsregels op de vervoersector 532 VERORDENING nr. 2842/98 betreffende het hören van belanghebbenden en derden in bepaalde procedures op grond van de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag 538 VERORDENING nr. 447/98 betreffende de aanmeldingen, de termijnen en het hören van betrokkenen en derden overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad betreffende de controle op concentraties 543 VERORDENING nr. 3385/94 betreffende vorm, inhoud en overige bijzonderheden van verzoeken en aanmeldingen uit hoofde van Verordening nr. 17 van de Raad 553 Groepsvrijstellingen VERORDENING (EG) Nr. 358/2003 VAN DE COMMISSIE van 27 februari 2003 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op bepaalde groepen van overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de verzekeringssector 559 VERORDENING (EG) Nr. 1400/2002 VAN DE COMMISSIE van 31 juli 2002 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de motorvoertuigensector 571

4 VERORDENING (EG) Nr.1105/2002 VAN DE COMMISSIE van 25 juni 2002 tot wijziging van Verordening (EEG) nr.1617/93 wat betreft het overleg over tarieven voor het vervoer van passagiers en de toekenning van landingsen starttijden op luchthavens 588 VERORDENING nr. 2659/2000 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten 590 VERORDENING nr. 2658/2000 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen specialisatieovereenkomsten 598 VERORDENING nr. 823/2000 houdende toepassing van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen lijnvaartondernemingen (consortia) 604 VERORDENING nr. 2790/1999 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen 614 VERORDENING nr. 240/96 inzake de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen overeenkomsten betreffende technologie-overdracht 622 VERORDENING nr. 1617/93 betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het EEG-Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die betrekking hebben op de gezamenlijke planning en coördinatie van de dienstregelingen, op de gemeenschappelijke exploitatie, op het overleg over passagiers- en vrachtvervoertarieven bij geregelde luchtdiensten en op de toekenning van landings- en starttijden op luchthavens 637 Regelingen Commissie Besluit van de Commissie betreffende het mandaat van de raadadviseurauditeur in bepaalde mededingingsprocedures 643 Bekendmakingen Mededeling van de Commissie betreffende immuniteit tegen geldboeten en vermindering van geldboeten in kartelzaken 649 Mededeling met betrekking tot de herziening van de mededeling van 1996 betreffende het niet opleggen of het verminderen van geldboeten in zaken betreffende mededingingsregelingen 654 Bekendmaking van de Commissie betreffende beperkingen die rechtstreeks verband houden met en noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van concentraties 658 Bekendmaking betreffende de herziening van de bekendmaking van 1997 inzake overeenkomsten van geringe betekenis die niet onder artikel 81, lid 1, van het Verdrag vallen 668 Mededeling betreffende op grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad en Verordening (EG) nr. 447/98 van de Commissie aanvaardbare corrigerende maatregelen (remedies) 672 Mededeling van de commissie Diensten van algemeen belang in Europa 687 Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 81 van het EG-Verdrag op horizontale samenwerkingsovereenkomsten 718 Richtsnoeren inzake verticale beperkingen 765 Mededeling betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad 823 Bekendmaking betreffende de toepassing van de mededingingsregels op overeenkomsten inzake toegang in de telecommunicatiesector 828

5 Mededeling over de beoordeling in het licht van de mededingingsregels van het aanbieden van zowel telecommunicatie- als kabeltelevisienetten door een zelfde exploitant en de afschaffing van de beperkingen op het aanbieden van kabeltelevisiecapaciteit via telecommunicatienetten 855 Mededeling inzake het begrip volwaardige gemeenschappelijke onderneming in de zin van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad betreffende de controle op concentraties van ondernemingen 871 Mededeling betreffende het begrip "concentratie" in Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad betreffende de controle op concentraties van ondernemingen 875 Mededeling betreffende het begrip "betrokken onderneming" in Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad betreffende de controle op concentraties van ondernemingen 885 Mededeling betreffende de berekening van de omzet in de zin van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad betreffende de controle op concentraties van ondernemingen 897 Mededeling betreffende de beoordeling van volwaardige gemeenschappelijke ondernemingen volgens de mededingingsbepalingen van de Europese Gemeenschap 910 Mededeling over de toepassing van de mededingingsregels op de postsector en over de beoordeling van bepaalde overheidsmaatregelen met betrekking tot postdiensten 911 Richtsnoeren voor de berekening van geldboeten die uit hoofde van artikel 15, lid 2, van Verordening nr. 17, respectievelijk artikel 65, lid 5, van het EGKS-Verdrag worden opgelegd 932 Bekendmaking inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht 936 Mededeling betreffende de samenwerking tussen de Commissie en de mededingingsautoriteiten van de lidstaten bij de behandeling van onder de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag vallende zaken 948 Nadere toelichting bij de aanbevelingen van de Commissie inzake de toepassing van de mededingingsregels op projecten voor nieuwe transportinfrastructuur 960 Mededeling inzake de interne procedureregels voor de behandeling van verzoeken om toegang tot een dossier bij de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag, van de artikelen 65 en 66 van het EGKS-Verdrag en van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad 966 De diensten van algemeen belang in Europa 975 Bekendmaking over de toepassing van de communautaire mededingingsregels op grensoverschrijdende creditoverschrijvingen 990 Mededeling inzake het onderscheid tussen gemeenschappelijke ondernemingen met het karakter van een concentratie of een samenwerkingsverband in de zin van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad betreffende de controle op concentraties van ondernemingen 1001 Bekendmaking betreffende procedures voor mededelingen aan de Commissie op grond van de artikelen 4 en 5 van Verordening (EEG) nr. 1617/93 van 25 juni 1993 betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het EEG-Verdrag op groepen overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen, die betrekking hebben op de gezamenlijke planning en coördinatie van dienstregelingen, op de gemeenschappelijke exploitatie, op het overleg over passagiers- en vrachtvervoertarieven bij geregelde luchtdiensten en op de toekenning van landings- en starttijden op luchthavens 1007

6 Bekendmaking betreffende de samenwerking tussen de Commissie en de nationale rechterlijke instanties voor de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het EEG-Verdrag 1008 Mededingingsverslag 1993 (gedeeltelijk) 1017 Beleidslijnen inzake groepsvrijstellingen voor consortiumovereenkomsten in het zeevervoer 1020 Richtsnoeren voor de toepassing van de EG-mededingingsregels in de telecommunicatiesector 1023 Bekendmaking inzake procedures betreffende aanmeldingen op grond van artikel 4 van Verordening nr. 17 van de Raad 1056 Bekendmaking betreffende procedures inzake de verzoeken om een negatieve verklaring gebaseerd op artikel 2 van Verordening nr. 17/62 van de Raad 1057 Bekendmaking betreffende de beoordeling van toeleveringsovereenkomsten in het licht van artikel 85, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap 1058 Register 1061

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24.3.2010 COM(2010) 100 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 februari 2008 (25.02) (OR. en) 6290/08 Interinstitutioneel dossier: 2007/0243 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 februari 2008 (25.02) (OR. en) 6290/08 Interinstitutioneel dossier: 2007/0243 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 februari 2008 (25.02) (OR. en) PUBLIC 6290/08 Interinstitutioneel dossier: 2007/0243 (COD) LIMITE AVIATION 37 CODEC 178 VERSLAG van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

De nieuwe Belgische mededingingswet

De nieuwe Belgische mededingingswet De nieuwe Belgische mededingingswet Frank WIJCKMANS Advocaat bij de balie te Brussel Sedert 1 oktober 2006 is een ingrijpende aanpassing van de Belgische mededingingswetgeving van kracht. De aanpassing

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE 11.1.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 7/3 BESLUITEN BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Deel twee Verslag over de toepassing van de mededingingsregels in de Europese Unie

Deel twee Verslag over de toepassing van de mededingingsregels in de Europese Unie Deel twee Verslag over de toepassing van de mededingingsregels in de Europese Unie (Verslag samengesteld onder de verantwoordelijkheid van DG IV, in samenhang met het XXVIe Verslag van de Commissie over

Nadere informatie

Outsourcing en het Mededingingsrecht. Samenvatting

Outsourcing en het Mededingingsrecht. Samenvatting Computerrecht, Outsourcing en het Mededingingsrecht Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: Computerrecht 2014/36 Bijgewerkt tot: 04-03-2014 Auteur: Mr. J.C.M. van der Beek

Nadere informatie

,!7IJ2I9-edffaf! XXXIe Verslag over het mededingingsbeleid. Europese Commissie

,!7IJ2I9-edffaf! XXXIe Verslag over het mededingingsbeleid. Europese Commissie ISSN 1606-2957 8 6 1 KD-AC-02-001-NL-C 2001 XXXIe Verslag over het mededingingsbeleid Europese Commissie XXXIe Verslag over het mededingingsbeleid 2001 (gepubliceerd in samenhang met het Algemeen Verslag

Nadere informatie

Europese Commissie. Verslag over het mededingingsbeleid

Europese Commissie. Verslag over het mededingingsbeleid Europese Commissie Verslag over het mededingingsbeleid 2007 VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID 2007 Europese Commissie Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie Gratis

Nadere informatie

1568 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - 19 Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117

1568 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - 19 Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 1568 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - 19 Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERALE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HAAR LIDSTATEN, DE REPUBLIEK ALBANIË,

Nadere informatie

Publicatieblad L 94. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 28 maart 2014. Uitgave in de Nederlandse taal.

Publicatieblad L 94. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 28 maart 2014. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad van de Europese Unie ISSN 1977-0758 L 94 Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 57e jaargang 28 maart 2014 Inhoud I Wetgevingshandelingen RICHTLIJNEN Richtlijn 2014/23/EU van het Europees

Nadere informatie

Een nieuw beleid ten aanzien van verticalen

Een nieuw beleid ten aanzien van verticalen Mededinging I Besluiten EU Een nieuw beleid ten aanzien van verticalen Mr. I.W. VerLoren van Themaat Op 22 december jl. heeft de Commissie de groepsvrijstellingsverordening voor verticale overeenkomsten

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 24.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 352/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) CODEC 1420 E ER 284 ECOFI 569 PE 359 OTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Copyright: Auteurs: Hoofdbedrijfschap Detailhandel. 2 Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap

Copyright: Auteurs: Hoofdbedrijfschap Detailhandel. 2 Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap Modelcontract Franchising 2002 Modelcontract Franchising 2002 ARTIKEL 23: Copyright: RZO en HBD behouden zich alle rechten op het model voor. Auteurs: Het modelcontract 2002 is de geactualiseerde versie

Nadere informatie

Raad voor de Mededinging Koning Albert II-laan, 9 1210 Brussel

Raad voor de Mededinging Koning Albert II-laan, 9 1210 Brussel Jaarverslag 2004 Raad voor de Mededinging Koning Albert II-laan, 9 1210 Brussel Tel. + 32 2 277 52 72 Fax + 32 2 277 53 23 e-mail : RACO@mineco.fgov.be Verantwoordelijke uitgever: Stefaan Raes Wettelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 501 Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht Nr. 2 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020 Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen,

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1

VERORDENINGEN. 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 216/2008 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Belgisch mededingingsrecht wordt persoonlijk

Belgisch mededingingsrecht wordt persoonlijk Belgisch mededingingsrecht wordt persoonlijk Frank WIJCKMANS en Anouk FOCQUET Haast geruisloos heeft de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, management en personeelsleden in het raam van kartelinbreuken

Nadere informatie

Kinesitherapie en publiciteit: stand van zaken

Kinesitherapie en publiciteit: stand van zaken Kinesitherapie en publiciteit: stand van zaken Inhoudstafel I. Inleiding. II. Belgische regelgeving 1. Koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. 2. De wet van

Nadere informatie

2006-2007 AANGENOMEN TEKSTEN. van de vergadering van. donderdag. 18 januari 2007 P6_TA-PROV(2007)01-18 VOORLOPIGE UITGAVE PE 382.

2006-2007 AANGENOMEN TEKSTEN. van de vergadering van. donderdag. 18 januari 2007 P6_TA-PROV(2007)01-18 VOORLOPIGE UITGAVE PE 382. 2006-2007 AANGENOMEN TEKSTEN van de vergadering van donderdag 18 januari 2007 P6_TA-PROV(2007)01-18 VOORLOPIGE UITGAVE PE 382.958 INHOUDSOPGAVE AANGENOMEN TEKSTEN P6_TA-PROV(2007)0001 Samenstelling van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST L 70/2 18.3.2000 EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en haar lid-staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds HET

Nadere informatie

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 2005L0036 NL 17.01.2014 010.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) PUBLIC 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE TELECOM 83 JAI 147 PESC 264 CAB 31 CODEC 718 VERSLAG van: het

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 13.3.2004 L 77/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 460/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees

Nadere informatie