FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric"

Transcriptie

1 Aan dit verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag en de eventuele bijlagen kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013 Gegevens onderneming : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Faillissementsnummer : 13/1001 F Datum uitspraak : 12 september Dit faillissement is voorafgegaan door een op 9 september 2013 uitgesproken voorlopige surseance van betaling (13/53S) Curator : mr L.L. de Boef R-C : mr M.H.F. van Vugt Activiteiten onderneming : Volgens het handelsregister: SBI-code: Overige telecommunicatie. Het verlenen van diensten op het gebied van netwerkbeheer, maatwerk-software ontwikkeling, aanbieding van websites en applicaties. Omzetgegevens : 2010: , : , : , (t/m ): ,56 Personeel gemiddeld aantal : 14 Verslagperiode : 12 september t/m 11 oktober 2013 Bestede uren in verslagperiode : 143 uur en 37 minuten (bijlage 1) Bestede uren totaal : idem Saldo faillissementsrekening : ,85 (d.d. 10 oktober 2013)

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Vanaf 22 februari 2005 tot 1 maart 2013 was de heer M.J. Kroon bestuurder van failliet. Met ingang van 1 maart 2013 is de heer R. Krook bestuurder van failliet. De aandeelhouders van failliet zijn: - Crocodile Holdings B.V. (28,57% van de aandelen); enig aandeelhouder en bestuurder: de heer R. Krook; - De heer M.J. Kroon (42,86% van de aandelen); - Elma B.V. (28,57% van de aandelen); enig bestuurder: de heer J.E.H. Verheyen 1.2 Winst en verlies : 2010: (verlies voor belastingen) 2011: 5.633,00 (winst voor belastingen) 2012: ,00 (verlies voor belastingen) 2013 (t/m ): ,23 (verlies voor belastingen) 1.3 Balanstotaal : 2010: , : , : , Lopende procedures : voor zover de curator bekend lopen er geen procedures. 1.5 Verzekeringen : alle benodigde (bedrijfs)verzekeringen zijn tot 1 oktober 2013 gecontinueerd en daarna beëindigd 1.6 Huur : Failliet huurt een bedrijfsruimte. De huur is volgens opgave failliet vooruit betaald t/m 30 september De huur is door de curator ex artikel 39 Fw opgezegd. De huur wordt met ingang van 1 oktober 2013 voortgezet door de doorstartende partij. Er was tevens sprake van een onderhuurovereenkomst. Een deel van de gehuurde bedrijfsruimte was verhuurd aan een derde. De derde heeft de huur betaald t/m 30 september De curator heeft de derde ervan op de hoogte gebracht dat de huurovereenkomst is opgezegd doch dat de doorstartende partij voornemens is de huurovereenkomst voort te zetten.

3 1.7 Oorzaak faillissement : Volgens het bestuur zou voor een belangrijk deel van de activiteiten van failliet onvoldoende vraag zijn. De reorganisatie enerzijds bestaande uit het opstarten van nieuwe activiteiten en anderzijds uit een kostenreductie in het bijzonder bestaande uit het beëindigen van arbeidsovereenkomsten is niet tijdig geëffectueerd. De curator zal de exacte oorzaak nog nader onderzoeken. In dat kader is inmiddels een opdracht verstrekt om een quickscan uit te voeren. Zie hierna ook onder rechtmatigheid. : 37 uur en 8 minuten 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : 13 september 2013 : 2 uur en 54 minuten 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : n.v.t. 3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : kantoorinventaris en één auto 3.6 Verkoopopbrengst : auto: 6.250,00 inclusief eventuele rest BPM en BTW kantoorinventaris: ,00 (geen BTW in verband met artikel 37d OB). Zie hierna onder Boedelbijdrage : n.v.t. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : n.v.t. er is geen bezitloos pandrecht.

4 Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Onderhanden werk: diverse lopende projecten die zijn uitgevoerd in de maand september In zijn totaliteit is er voor een bedrag van circa ,00 inclusief BTW gefactureerd. Met hulp van de doorstartende partij, zie hierna onder 6.3, worden die bedragen geïncasseerd. Daartoe ontvangt de doorstartende partij 10% over hetgeen terzake wordt betaald aan de boedel in de periode 7 oktober - 31 december Werkvoorraad: naast de maandelijks terugkerende inkomsten (zgn. Service Level Agreements (SLA s)) zijn er enige potentiële opdrachten. Deze zijn gezamenlijk met de goodwill gewaardeerd en verkocht aan de doorstartende partij Verkoopopbrengst : n.v.t Boedelbijdrage : n.v.t. Andere activa 3.12 Beschrijving : De goodwill en de werkvoorraad is door de heer L.A.M. van der Wiel (Administratiekantoor Fatax B.V.) berekend op basis van het gewogen resultaat over de jaren rekening houdende met een in het recente verleden gebruikelijk uurtarief uitgaande van een bezetting van 85% en 45 werkzame weken afgezet tegen de vermoedelijke kosten na doorstart Verkoopopbrengst : ,00 : 18 uur en 12 minuten 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : De geschoonde debiteurenlijst (handelsdebiteuren) had op datum faillissement een nominale waarde van ongeveer ,00 inclusief BTW. Inmiddels heeft een deel van de debiteuren betaald. Met de doorstartende partij, zie onder 6.3, is de afspraak gemaakt dat hij zal meewerken om tot incasso te komen. Daarover ontvangt hij 10% over al hetgeen de boedel terzake in de periode 7 oktober - 31 december 2013 ontvangt. Naast de handelsdebiteuren is er nog een vordering uit rekening-courant op de voormalige bestuurder van failliet, de heer M.J. Kroon. De curator heeft inmiddels stappen tot incasso gezet.

5 4.2 Opbrengst : in de komende verslaglegging zal de curator daarvan opgave doen. 4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. : 5 uur en 0 minuten 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : Deutsche Bank Nederland N.V. heeft een vordering van ,30 op failliet; ABN AMRO Bank NV; de rekening vertoonde op datum faillissement een creditstand. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt op de boedelrekening. Aangezien naar verwachting een aantal debiteuren zal betalen op de rekening van de betrokken banken (vooral ABN AMRO), worden deze rekeningen vooralsnog aangehouden. 5.2 Leasecontracten : Zeven auto s op basis van financial lease (huurkoop). De waarde van de auto s is vastgesteld door FDR & Associés. Naar aanleiding daarvan zijn de auto s aan Ford ter beschikking gesteld en heeft Ford die onder zich genomen. 5.3 Beschrijving zekerheden : Deutsche Bank Nederland N.V. stelt dat door de heer M.J. Kroon een borg is afgegeven. ABN AMRO Bank NV: geen zekerheden gesteld. 5.4 Separatistenpositie : n.v.t. 5.5 Boedelbijdragen : n.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Tot de curator heeft zich een aantal crediteuren gemeld dat een beroep heeft gedaan op het eigendomsvoorbehoud. De curator is met de koper van de activa overeengekomen dat koper de rechten van derden met betrekking tot de activa dient te eerbiedigen. Koper wikkelt de eigendomsvoorbehouden af. 5.7 Reclamerechten : hierop is geen beroep gedaan 5.8 Retentierechten : idem : 2 uur en 30 minuten

6 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : De curator heeft de werkzaamheden van failliet t/m 30 september 2013 voortgezet. Daartoe kon hij beschikken over gemotiveerd personeel, een gemotiveerde bestuurder, de infrastructuur die noodzakelijk is om de diensten te blijven verrichten en waren de activiteiten van failliet verzekerd. Met betrekking tot de maand september 2013 is er voor een bedrag van ,00 inclusief BTW door de curator uitgefactureerd. Daarenboven betekende dat een continuering van de activiteiten van failliet waardoor bij verkoop een goodwillvergoeding kon worden bedongen (zie 3.12) en debiteuren eenvoudiger kunnen worden geïncasseerd. Daartegenover stonden de volgende kosten: salaris curator PM, huur vanaf datum faillissement (vooruitbetaald tot en met 30 september 2013) en loonkosten werknemers (UWV) e.d. vanaf datum faillissement. Aangezien deze kosten toch gedragen moeten worden ongeacht of er zou worden voorgezet. De zogenaamde out-of-pocketkosten zijn voldaan door de doorstartende partij. 6.2 Financiële verslaglegging : zie hierboven Doorstart 6.3 Beschrijving : Het bestuur van failliet heeft de curator laten weten een doorstart te willen realiseren. Teneinde een optimale prijs te realiseren, heeft de curator meerdere partijen benaderd om de door failliet gedreven onderneming geheel of gedeeltelijk te kopen. Uiteindelijk waren er naast het bestuur twee externe partijen geïnteresseerd in de activa. Zowel het bestuur van failliet als de externe partijen dienden eerst een geheimhoudingsverklaring/disclaimer/ integriteitsverklaring te ondertekenen (zowel namens de kandidaat koper als pro se). Eerst daarna mochten deze partijen deelnemen aan het informatie/biedingsproces. In overleg met de heer L.A.M. van der Wiel is aan de kandidaat kopers een set met bedrijfsinformatie verstrekt waarop zij hun bieding konden baseren. De kandidaat kopers hebben gevraagd of ongevraagd nog nadere informatie verkregen zodat zij in staat waren een goed beeld te vormen van de activa. De biedingstermijn sloot op 24 september Op 27 september 2013 is er een doorstart gerealiseerd. Koper is 2-Group Holding B.V., een vennootschap die wordt beheerst door de bestuurder van failliet, de heer R. Krook. Koper heeft de inventaris en goodwill voor ,00 (onbelast ex artikel 37d OB) gekocht. Zoals hierboven is weergegeven zal koper zich inspannen om tegen een percentage van 10%

7 de debiteuren alsmede het over de maand september 2013 uitgevoerde werk te helpen incasseren mits de ontvangst zal plaatsvinden in de periode 7 oktober - 31 december Daarnaast heeft koper aan een drietal werknemers een voorstel gedaan om in dienst te treden. Voorts neemt hij per 1 oktober 2013 de huur alsmede enige duurovereenkomsten over. 6.4 Verantwoording : De inventaris is kort voor faillissementsdatum op verzoek van het bestuur getaxeerd door Daan Auctions Nederland B.V. De curator heeft geen aanwijzingen dat de taxatie niet juist zou zijn. Voorts is op verzoek van de curator door de heer L.A.M. van der Wiel de goodwill berekend. Terzake wordt naar punt 3.12 verwezen. 6.5 Opbrengst : ,00 (onbelast ex artikel 37d OB) 6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. : 56 uur en 17 minuten 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : de heer L.A.M. van der Wiel (Administratiekantoor Fatax B.V.) voert thans in opdracht van de curator een quickscan uit. 7.2 Depot jaarrekeningen : 2009: 14 juli : 22 augustus : 21 september Goedk. verkl. accountant : n.v.t. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : in onderzoek 7.5 Onbehoorlijk bestuur : in onderzoek 7.6 Paulianeus handelen : in onderzoek : 9 uur en 54 minuten 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : salaris en verschotten curator, UWV (bijlage 2) 8.2 Pref. vord. van de fiscus : ,00 (bijlage 3) 8.3 Pref. vord. van het UWV : Andere pref. crediteuren : Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : ,71 (bijlage 4)

8 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : gezien de grote omvang van de fiscale schuld verwacht de curator niet dat hij aan de concurrente schuldeisers enige betaling zal kunnen doen. : 3 uur en 30 minuten 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : n.v.t. 9.2 Aard procedure : n.v.t. 9.3 Stand procedure : n.v.t. : P.M Beschrijving : n.v.t. : Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : onbekend 9.2 Plan van aanpak : quickscan, onderzoek onbehoorlijk bestuur en pauliana, incasseren debiteuren en rekening-courant 9.3 Indiening volgend verslag : januari Financieel verslag : bijlage 5 : 8 uur en 12 minuten Veenendaal, 14 oktober 2013 L.L. de Boef -curator-

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 januari 2014. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 januari 2014. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.M. Degenaar

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales. Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: Datum Surseance van betaling = 25 juni 2012 Datum omzetting

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam

Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Omzetgegevens : 2010: gemiddeld 727.611,-- Personeel gemiddeld aantal : 27

Omzetgegevens : 2010: gemiddeld 727.611,-- Personeel gemiddeld aantal : 27 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 07 juli 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kindercentrum t Spektakel Faillissementsnummer : 11/114 F Datum uitspraak : 8 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie