DEN GENSEATOOG RPSE. t*[ HEÈhillilI ]É. vzw.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEN GENSEATOOG RPSE. t*[ HEÈhillilI ]É. vzw.

Transcriptie

1 DEN RPSE GENSEATOOG TRIMESTRIEEL TIJDSCHRIFT VAN DE AFDELING ANTWERPEN VAN DE VLAAMSE VEREMGING VOOR FAI\4ILIEKUNDE. vzw ooo Jaargang I - Nr 3 & 4 - December 1998 Januari - Februari 1999 AFGIFI'I.:I({NTOOR: 2640 MORI'SEL I A/ HEF UII \É t*[ HEÈhillilI ]É <t HffitE!àiit tz \,' erantw o«rrcl.'l ij k e I lit gever lirrgelberr Rt^.-ls. Spetttrintaan I Moíscl

2 OE 6EBPBE9OB EENG6GSgE" INHOI.]D. Redactioneel I Agenda......,2 hltaza-dala Gebruikersgroep...3 Fondatie Capello te Schilde Brjdragen tot & Geschiedenis II...8 De Collectie "Préciosa"....9 De tweede Wereldoorlog en de Crenealogre...13 furtwerpse tmmigranten vertrokken vanuit Antwerpen in het jaat Goed om Weten DE ArïT\uERpsE GENEAIÍX)c is een uitgave van de vzw \ILÀNVISE VERENIGING VooR FAMILIEKUNDE, Afdel ing AI{TWERPEN. Het tijdschrift wordt gratis verdeeld aan de leden van de Afdeling. Medewerkers aan dit nummer : Arnrand Berré Mevr. Dora De Wilde - Kennive Richard Deruyter Hugo La mbrechts-augu stij ns Redactie: Engelben Roels

3 REDACTIONEEL ooo 1998 is voorbij. I998 het jaar van het ontstaarr van "De Antwerpse Genealoog". Dank aan alle leden, die in het voorbrje JaaÍ hun medelerking hebben gegeven het.iaar d.rt wij afscheid nloesten nemen van Luc Conrmissaris. afscheid dat rrog steeds pun doet het jaar dat een nieurv beheer is aangetreden. Een beheer. dat nog steeds naar de juiste richting zoekil. tnaar zich gesterkt voelt door het feit zij verschillende nieuwe dcelgenoten mocht bcgrocten o.a. als reactie op haar oprocp in het vorig numnler. Met deze ploeg moet het mogelijk zljn de activiteiten van orae afdeling op het peil tc brengen. \ï'aarop het zich zou mocten bevinden als veruit dc grootste afdeling van de gause V.V.F. Ditzal dan ook het doel zijn d.rt u'ij onsstellcn voor het jaar rvordt het jaar. d.rt rvrj de gourvdag zullen inrichten. Een uitdaging voor onzc afdeling. Het is inderdaad reeds lang geleden. dat dc afdeling deze taak aandurfcle. In 1999 moet het lukken. rvij hebben geen andere keue het laatste jaar vall het rnillcnniurn. Het jaar van de intrede van de Euro. Hopclijk een jaar van vrede. En dit wens ik voor al onz-e ledcrr en hun familic. d.rt 1999 ecn jaar van vrede. vrcugdc en gezondheid mag u'orden en natuurlijk ook. dat 1999 voor hen een.iaar rnet veel succes in hun genealogische opz.ockingcn err/of studies nlag zijn. Engelbert Roels Voorzitter

4 KOIVI E N DE AC TTVITE ITE N. 19 januari 199E. Yan 19u 30 tot 22 u 30 in het Centrum voor Familiekunde te Merksem, Van Heybeeckstraat 3. GENEALOGISCHE VORMINGSAVON D ondersteuning en begeleiding. RAADPLEGING INTERNET o.l.v. Richard Deruvter FONDS REGIS raadpleging o.l.v. nlevr. Dora De Wilde-Kenive CURSUS HAZA-DATA Door omstandigheden buiten olze wil kon de Cursus Huta-Data nog niet doorgaan. in de optimale omstandighedcn zoals rv! het willen. Er is nog steeds rnogelijkhcid tot inschrijvcn. De deelnenlers zullerr persoonlijk vcnvittigd worden, wanneer en waar de Cursusscn zullen plaats vinden.

5 DE HA ZA-D ATA GEBRU IKERSGROEP. door Armand Berré ooo Het fuitrverps -infokrantje is nu voor de derde keer verschenen. Een dertigtal VVF lederr krijgen nu maandelijks hun Haza- en ander nieurvs via dit ntodente communicatiemiddel. Het volstaat om een bericht te sturen naar en u wordt aan de mailing-list toegevoegd. Toclt moeten er veel meer leden met een adres zrjn in fuitwerpcn en omstreken. Eind Septembcr telde de Afd Antwerpen immers 961 leden. waarvan nrinstens de helft over cell conrputer bcschikt. U rveet toch d.rt de Digitale Metropool Antrverpen een gratis sen ice tcr beschikking stelt van haar inrvoners? Het is dus niet altijd nodig om een dure provider te nemen. Dc Haz.a-Data helpdesk van dc Afdeling Antrvcrpcn bestaat nu uit drie leden: Eric Moury Tel. 03/ Armand Berre Tel Albert Van Sintru1'en Tel. 03/231{45t1 WU z.oeken dus nog tuce vrijrvilligers (bcl evcn ruar ) om de helpdesk uit te breidcn tot f iif. Het tijn nreestal prillc beginners die raad \/ragen en die het enornl appreciërcll olll op hct juiste spoor gezel te rvorden. Zíj ltouden er nog te u'eirtig rckeniug mee. dat birrneu de Haz.a-Data progranlma de Fl ltelp-toets in 80 %o van de gel'allor ecu oplossing biedt voor hun probleern. Uit infomratie gevonden op de u,cbsitc \r"r\1ï'. hazadata.conl blijkt dat het Haza-Data programma voor Belgie terug bestcld kan rvorden bii Jan Dicbrink. Telepas Softrvare. Postbus 6. 9l l0aa BIRDAAITD (NL) e-nrail:rdres : -rvebsite rï"rr'w.haz.ad.rta.colrr - tcleloon 00 3l

6 FONDATIE CAPELLO TE SCHILDE. door Hugo Lambrechts-Augustij ns ooo In het Kerkarchief van de gemeente Schilde (in het RAA) bevindt zich onder het registernr. 52 het fondatieboek van bisschop Capello. We nraakíen geen toegang op elk koopboek dat zich in het register bevindt, het voorbeeld van het hieronder vermelde koopboek geeft een idee van de hoevee I he i d persone n en bijbeho rende i nformatie. De opsomming van de meer dan 100 parcelen (f" 73) bu de kaart van Ricqurer hebben we hier achterwege moeten laten. Deze toponiemen zrjn uiteraard interessant voor de Schi lde-onderzoekers. P 4 ro Extract uit zeker cijnsboek toekomende de fondatie van wijlen heer Bisschop, uitgaande op zulke panden als volgt : kinderen + Andries Sebrechts goederen "de Swaen". Jaspaer Oisterlinckx een apríd, Cornelis Stijnen goederen "int veltvenre", Jan de Haese zijn stede "int ven venne" (sic), fo 5vo Peeter Mertens een stede "int velt venne, de rooden leeuw". Hcnrick van Roeck stuk land "in den H. Geest", kerk van Schilde een stede "int veltvenre", Henrick van Roeck stuk land "t gersblock", Jan van Sande zijn stede tegenover Hert Verachtert. Jan Braechnans zdn goederen "den Goor hoff'. P 7f : Jacobus Bertrand en Barbara Malherb, 1200 gld. fo 8ro Jan van de Sande. 3 bunders heide. f" 1 3 f I : Rekening L. van Donghen voor de verkochte goederen en granen ten velde van + Willem LUs, achterstallige pacht t.b.v. de fondatie. foltro : Jan Boon Peeterssone betaalt 200 gld aan Cathalijn Rous voor erfrente 12 gld l0 stv, die + Cornelis Cloot en Janneken de Coninck in 1674 verkocht hadden t.b.v. Jacques Boon en Gomaer Verherstraeten als mombers van de kinderen * Peeter Boon x Tanneken Jacobs

7 f" l9r" 1699: Golvaert de Winter x wedurve Willent Leysen staat tett achter in het koopboek + Willem Levsen. tr21r" Condities verkoop schaarltout P24r" tbidenr F26ro lbidem Hr van Donghcn. Geert de Beucker. Coruelis Marisserrs borg Jan Geerts, Hcnderick Snridts. Guillianr varl Dongherr, Jacops Straet, mr Corn. Scheurck borg Ad. Jacops, Cor. Segers rnolenaar te Wijnegerlr. Jan de Backer. Nicolaes Le vall Wiincgeul. Guilliarn Roosboom borg Herrdrick Smidts. Cor. Scheurck borg Cor. Lauro'ssen, Guillianl van Dottglten. Cornelis Peetcrs. Geen de Beuclier. Gecrt de Leickcr. Jart Gecrts borg Cornclis Marissclls. Carel de Beuckelaer. Adriaen Jacops borg Jan Geerts. Cornclis Coveuts. Andries Peeters. Ío3()r" Memoric van u'at Gcerard dc Bcuckclaer als pachter van dc tondatic gedurcndc zi.in pacht hccft bctaald. fo32r" (r: Condities vcrkoop \:an dc bczaaihedeu gcstaiur op de "Clijn Houdt": Matthrjs Schillcnraus. Go\'\'acrt de Wintcr. Gonrnrcr dc Langh. Anthon)' dc Bcuckclacr. Matthijs Ghi-is. Í'33ro de pastoru-cijns aall dc fondatic l6tt I - l7()(r. Ío3-lr" Menrorie varr hct houtn'as. r'crkocht door Go\'\,ac-rt dc lvinter op Ío35r" 2tt ()9: Ad. Wuyts. borgcnlccster \/an Schildc. dorpslastcn. fo3tlr" l2: Paulus van Halmalc. Ferdinandus Vitz. Pctnrs Paulus dc Vccck)'. Alphonsus Donrinicus van Ertborn. alle proviscurs dcr torrd.rtic ontvallgcn tt(xx) gld vatr Cath:trina van Heurck ter ku'ijting t'all : I - rcntc 2400 gld t.b.r,. juí-fr. Hoidonck bii tcstanrcnt achtcrgclaten itan kanuunik van dcu Branden en bii koop verkrcgcll door gld in 3 obligatics t.b.r'. Bcrtrijn cn Barbara Malhcrb. 3- obligatie 1000 gld t.b.r,. Joanncs Fransus Batcns ell Barbara Lacmans. Ío39r" Mcnroric houtkopcn \/all L. r,an Donghcn anno Í'43ro Condities \\,aarop kapclaan Clacsscns als rentnreestcr van de fond.rtie opellbaar het scltaarhout vcrkoopt, door nreier en laathof varr hrttc: Op het vcld van Jan de Backer: Arnout varl Steen. WUncgcul. borg Conr. Covent. Jan Ceulcrnans borg Adriaerr Eliaeís-

8 Lenaert Mertens borg Jan Sonters, Doelfijn Wijckntans, Mathijs Lenaerts borg L. van Donghen, Adriaen Verhoeven, Wommelgem, borg. Corn. Feven, Adriaen Vloberghs molenaar te Wornmelgem. "Eenighe rneyten". Willem Jacops, pastoor van Deurne, Adriaen Braeckrnans, Wommelgern, borg Jan Ceulemalls, Adriaen de Beuckelaer, Deurne. Corn. Feyen, Wommelgem, borg Adriaen Verhoeven. Adriaerr Verbist, Borsbeek, borg Jan Moennans. Christiaen Geversteen, Wommelgem, borg Peeter Quayhaeghen, Jan van Son, Wommelgern. "Den cant teghens den Inslach. het scltaerhout op de strollcken": Jan de Winter, Schilde, "Calveren bosch": Adriaen Eliaerts "In het polderken geleghen inden bempt vall Corn. Marisscns": Jan Geerts, Schildc, Peeter Quayenhaeghen. "Laerbosch": Jan de Beuckelaer, timmernun te Schilde, Corn. Daems, Dcurne.Jatt Roosenboolns. Wijnegem, borg Corstiaen vaude Heuvels, Jan de Backer, Schilde. "Eyckens bosch": Henr. Smits, Schilde, Dolfrjn Wijcklllans, WUnegenl, Peetcr Lambrechts, meier Wommelgem. borg Coru. Feyen, Antonie Bogaerts, Wijnegent, borg Jan Somers. Matthijs Schillemans, Schilde. Peeter Quaycnltaeghen. Deurne. Adriaen Van Hoof. "Dryhoeck bosch": Dolfdn Wijclonans, Aeruout Snijers, Scltildc. Adriacrr van Baurvel. Schilde, Adriaen Goevaeís, Schildc. "Canisvenne": Jan vall Hesbeen. Wijnegem, borg Aert van Steetr, Corstiaeu vanden Heuvel, Wijnegcrn, borg Jan Roscnboonl, Willem Sijmotts. Schilde, Jan de Wit, Schilde, Peeter Thijs, Oelegem, borg Jan Geerts, Corn. vatr Saude, Schildc. Henrick Smits, Schilde. Jan Moermans, Borsbeek. l"50ro : rekenirrg overgegeven door secretaris Benedictus Carolus Batkin van de verkochte opgaatrde bometr en het schaarhout.

9 "opdett Cangen Aertselaer" fuithoni Smits, Dolphijn Wijcknlans en Daniel Cattivels. "het Eesterbosch" Peter Daelenlans. Geeracrt Bresselaerts, Gomnrer Neuts. Jan de Langh, Bartholorneeus Hofrnan, Jan Sele, Jan Mertens. Carel de Beuckelaer. Mathijs Moenrrans. Jan Convents, Henderick Bartels, urr Paurvels, Jeron. Cornelissens. Aut. Scheunvegh. Sijnton Jacobs, Guilm. Dewolf, Peeter van Maroij, Quaaeghs, Peeter Peetcrs. Jan Neus, Cornelis van de Zande. Jerouimus de Brourver, Matthijs Lenaerts, den Heere Claessens. Carel Feyen. fo72r" Meting van de landrneter Ricquier anno P73r" Appendix der stukkeu. opsournring vall meer dan 100 toponienlen. Í"7tlr" : Interdictie van de rveg van Oelegenl naar Schilde. Ío80r" Grootte van de bossen competerende aan de Fondatie. Ío82r" Nlerheiligen 1741: Koopboek van het verkocltt hout. Pl77 ibidern Í' : Aanspraak en conclusier voor president J.F. De 8ru1,n tegen Peeter Daelenrans. P207 ibidem f" I I. 1750: Rckening door de griffier van Schilde. Nicolaes Antonius Van de Venne ovcrgegeven. r,erkoop \/all dc goederen vall Antony Smits.x = Theresia De Weerdt. Ío240ro : Kwi-itbricf Anthoni Snrits. Ant$'crpclr. t'242ro Rekening van arbcidsloorr t'oor fuithoni Smits in Schilde. f'243ro Rekening chirurgiin Francis Schafeneer voor het curereu vau de Ituisvroutl, van Anthoni Slnits. P247r" Allerheiligen 175 I : koopboek schaarhout. "263r' Rekening griffrer N.A. Vande Venue van de verkochtc gocdercn tcn huize \:arl Peeter Daclnrans. Afgeslotclr 2l.l(). 175 I P282r" l-ste zorrdag april 1751: koopbock borneu in het "Eyckebosclt". P792r" Allerheiligen verkoop hout. P326r" Allcrheiligen 1755: koopboek bomen. Í"345ro Allerheiligcn koopboek schaarhout. Í"364ro l-ste 'tondag na Allerheiligen 1757: koopboek schaarhout. Ío38(rro l-ste zondag na Allerheiligen 1758: koopboek hout. f".128ro l-ste zondag na Allerheiligen 176l: koosoek hout. f 464r" (»7: vervalt op Sint Huybrechtsd.rg 1768: koopboek hout. griffier Joan: Jacob: Alol'': Mortelnrans.

10 ff505ro verkoopboek schaarhout, vervalt Sint Huy'brechtsdag / Michielsdag. Í'5l3ro houtverkoop eiken en elser-schaarhout, vervalt St. Huybrechtsdag Í"530ro Conditie veykoop eiken en elsen schaarhout 177 ooo BIJDRAGEN TOr DE GESCHTEDENTS - II door Hugo Lambrechts-Augustuns ooo In het vorig nuínmer van ons tudschrift hetëen we rnelding gegeven van een inventaris op het t{dschrift met de benaming "Bijdragen tot de geschiedenis". Met de toegang die we maakten op de rrcensies hadden we ons beperkt tot de E.E.I. of 'essentiële elementen van informatie'. Voor de publicdties van het Rijksarchief hetèen we ook verwezen naar de catalogrrs die deze instelling stelt aan zijn bezoekers. WU willen hier enkele instellingen opsommen rvaar beuust inventaris te raadplegen is: l- De bibliotheek van het UFSIÀ Prinsstraat 9, fuitwerpen. Tel contactpersoon is dhr. E. Vermeiren, tijdschriftendienst. Het is zo dat de rneeste publicaties die in het inventaris vermeld rvorden, NIET aanwezigzljn in de bibliotlteek van het UFSIA. Bij de recensie van een studie wordgn echter voldoende informatie verstrekí. waar bewuste studie uitgegeven is. 2- ln de Stadsbibliotheek van fuitrverpen, Korte Nieurvstraat I I l*,eszaal: tel. 03/ Het Stadsarchief van fuitwerpn. Venusstraat I l, furtucrpen. tel. 03/23L 54.1 I. Het is de bedoeling dat de genealoog-onderzoeker aan de hand van de informatie die brj de recensies verstrek;t wordt. zelf het bronnennlateriaal verder opzoekt. ooo

11 DE COLLECTIE "PRECIOSA" door Dora De Wilde - Kennivé ooo In het nr I van de ''Allt\r'erpse Gertealoog" ntaakte u kcrutis ntet het "FONDS REGIS". Vandaag konrt nog een intcressante bron aan de beurt : DE COLLECTIE " P R E C I O S A'' PRECIOSA, de naanr z.cgt hct : u'aardevolle docuutenten. Deze collectie bcvat : - Trouu,bockjes - Fanrilicdossiers - Militie-documenten - Enrigratie - Notaricle akten - Fiuaucicrr - Zecntansdocumcutcn - Docunrettten Offrciëlc Instarttics - Kcrkelijkc documeutcrt - Wapcnschilden - Varia Uit deze verschillende dossicrs pik ik er cnkele uit. die dc streek van Antu'erpen betreffen. Ell : Bcwiis voor vrijc doorgang. Neu'York l9l9 voor OUDENS Petronella geborcn POOTERS. en zoorrtjc Jules. H/13: Trourvboekjc VAN ROOSENDAEL I.G.A. o Attlrverpen r Antn'erpen ltt. 10. l9l0 HERTOGS Alice o Antrvcrpen IVl4: Trouwboekje WILS Henricus o Antwerpen ltt42 x Antuerpcn 5.tt. ltltl KEMPFER fuina Theresia Joanrla o Antwerpcn I , wedule A.H. KEMPENERS. H/21 : Huu,elijksdocument SMETS Pierre Joseph o Antu'erpen 18.(». L79O x Antu'erpen VAN ROOSBROECK Isabclla Maria o Herselt IW I. Bewijs van 3 jaar legerdieust DEPEUTER Jean o Herenthals, gehandtekend de Seedorff. Met aanduiding van deverschillende karnpen : Corrrpiègnc. Senlis. Ml2 : Mobilisatiezakboe e RUYFFELAERE Frangois o Antrverpcn

12 l0

13 Ml4 : Mobilisatiezakboekje RUYTFELAERE Frangois o Antwerpen ïwlo : Bevel te vertrekken voor VERBEECK Petrus Frans uit Niel. Lichting N/74 : Notaris GELLYNCK fuitrverpen : teskment DE BRLTIN F.. echtgenoot GUYS A.C. N/75 : Notaris A. DE WILDE Borgerhout : testanrent E.H. Petrus DE BRUYN. pastoor St. Jan - Borgerhout. N/9ír : Notaris HERMANS A.L.H. Antu'erpen : hurveli.ikscontract ASSELBERGHS Fredericus N HANNOT M.C I i I i t.; Zl I Zcenransbockic MINTIENS Albcrt Zll. Zecnransbockjc MINTIENS Albcrt o Antu'erpL-n I«3 : Ledcrrrcgistcr \;all dc Brocdcrschap dcr Gelovigen Ziclcrr Borgcrhout O.L.V.- TER SNEEUW F 12 : Transcriptic brief Anthorris VAN KRIECKEN aan zun brocr. r'anuit de citadcl van Antu'erpcll 26.t1.183 I rnet verhaal van de strijd. It

14 Glz : Spaarboekje l90lll905 BOLLEN Leopold JosephMarie uit fuitwerpen. O.l I I : Perl«ament: diplorna Lagere Ondenvijzeres MEEUSEN Ludovica o Borgerhout Nomtaalschool Herentals Ol34 : Plechtige prijsuitreiking l92l St. Edmondusgesticht, Antwerpen. V/5 : Herinneringsprentje ter nagedachtenis van de slachtoffers: spoonryegramp Kontich I 908. V/S : Programma van het Landjuweel 1892 vall de Stad fuitwerpen. U vindt de inventaris en de index van de collrctie "PRECIOSA" in onze leeszaal. De inde.x staatook op verschillende P.C.. Zo, heeft u weer kennis gemaakt nret een brokje uit orze bibliotheek r+'aardevolle documenten: "P R E C I O S A". ooo

15 DE TWEEDE \ilereldoorlog EN DE GENEALOGIE. ooo door Armand Berré In het eerste nummer van De fuitwerpse Genealoog trok Marc Van Acker reeds uiwoerig de aandacht op Het Belgisch Staatsblad als genealogische bron., waarbrj hu gegevens uit de vorige eeuw belichtte. Wat velen misschien niet weten is, dat het Belgische Suatsblad een schat aan genealogische gegevens bevat over personen die nauw betrolcken waren bij de gebeurtenissen uit de Trveede Wereldoorlog, zoals rveggevoerden en slachtof,lers van de concentratiekampell, maar ook duizenden uittreksels van vonnissen gepubliceerd in de jaren 1941 tot en met 1956 met betrekking tot de collaboratie. Het betreft hier zo'n I uittreksels van vonnissen, beroepen. nietiryerklaringen. errata op vonnissen erv. in de pcriode 194+/1956. In de peridieke indexpublicatie van het Staatsblad vindt men geen enkele venvijzing naar deze uittreksels van vonnisscn ew.. Zíj bcvinden zich gewoonluk op de laatste bladzdde(n) \'an een Staatsblad maar voonlarnelijk in de jaren u"erden aan hct Staatsblad tientallen addenda toegevoegd van tclkcns 32 of 64 bltdz,ijden- Romeins genummerd. Het zíjn deze addenda die door opz.oekers u'el eens over het hoofd gezien worden, omdat ze niet steeds op de juiste plaats geklasseerd of ingebonden rverden. Volledige verzamelingen van het Staatsblad kan men in Antwerpen raadplegen in het OCMW Archief, Lange Gasthuisstraat. en in het nieuw Tijdschriften archief. Korte Nieuwstraat. Dit laatste beschikt over een index op vonnissen (België volledig). Maar ook het VVF Centrum te Merksem bcscltikt over een steeds groeiende "oorlog"documentatie. Zo vindt men in de Eureka d.rtabank een index op slachtoffers van de V-Bommert (Moury/ Van Sirrtruy,'en), een inde.x op slachtoffers van de Raid op Mortsel 13

16 (Van Sintruyen), een irrdex op tijdens de oorlog gefusilleerde of neergeschoterr verletsmensen (Lathouwers), een index op overleden verklaarde gedeporteerden/oorlogsslachtoffers ( Van der Steen/Van Desscl), een index op collaboratie vonnisscn provincie Arttwerpen (Van der Steen/ Van Dessel), terw'ijl in de bibliotheek nog errkele publikaties over joodse en zigeuner-weggevoerden op conrputer-irrdexering liggen te wachten. Kortom, eeu waardevolle gegevensbron! ooo DE EERSTE \ryereldoorlog. C{I L.A. BAETEN Watersnip 63, 5165 KN WASPIK Nederland Tel: 00.3 I I 2734 Beschikt ovcr de namen van mensen die in de eerste rvereldoorlog in de Gcmeente WASPIK (Nederland) zijn opgevangen. Talrijke vluchtelingcn zijn velc jaren daar gebleven. De Hcer BAETEN beschikt over nogal rvat verlralerr bctrefferrde de opvang. Hij zou graagcontact hebben uret familieleden en/of kertnissen van personcn. die daar verbleven hebben. oul everttueel uitwisseling van gegevens. t4

17 ANT\ilERPSE IMMIGRANTEN VERTROKKEN VANUIT ANTWERPEN IN HET JAAR door Richard Derut'ter. Wii geven u hierna het ven olg van dit artikel, rvaan'all het eerste deel verscheen in De furtwerpse Genealoog nr.2. SS LAKE IVIICHIGAN naar ST.JOHN op l.l maart BASTENIE Pierre. 33 jaar. \/atl fuilu'erpett. Metser. In 1904 heeft hij gedurende 8 nraaudcu zijn bcroep uitgeoefend te Winnipeg (Manitoba/Canada) bu VAN BEYLEN Andre. (z.ie nr. 7327). Nccrnt 90 Fr. nlcc. Spreekt Vlaams KEMPENAERS Jules. 38 jaar. \'an Borgerltout. Losscr. Vcrgez.clt BASTENIE Pierre (zic nr ). Ncenrt 40 Fr. tttce. Sprcckt Vlaaurs HUYGEN Fraugois. 3l jaar. \'an Arttucrpen. Losscr. Vcrgezelt BASTENIE (Jules) Pierrc (nr ). Ncemt -10 Fr. mee. Sprcekt Vlaanrs DE BACKER Louis. 30 jaar. \'an Borgerhout. Dagloner. Yergezclt BASTENIE (Julcs) Picrre (zic nr. 173:i2). Nccrttt 30 Fr. lulcc. Sprcekt Maauts PAU\ryELS Louis. 28 jaar. varl Borgcrhout. Schrijttu'crker Begeeft zich nílar Winnipcg (Manitoba/Canada) bii VAN BEYLEN André. Deze is er rceds 2 jaar wcrkzaattt als nretser. Neernt 2()0 Fr. rttce. Spreckt Vlaalns EYSKENS Melchior-25 jaar. vall Antu'crpen. Chauffcur. Bcgeeft zich naar Winnipeg (Manitoba/Canada) (zic rrr ). Neemt l5 Fr. nlcc. Spreckt Vlaanrs VERSTAPPEN Joseph - 23 jaar. \'au Antu,crpcn. Matroos. Begeeft zrch naar Wirrnipcg (lvlanitoba/canad:r) nrct dezelfde aanbevelingsbrieverr (zie nr ).Neemt l(x) Fr. lnec. Spreekt Maams. FrAns cn Engels) DE VOS Eugene. 30 jaar. van Autrvcrpcn. Handclsreizigcr. Begeeft zich llaar Montreal (Qrebcc) bu,un ooru DE MEY Charles. Dez.c is cr rceds 30 jaar gevcstigd als cigcnaar. Neemt 70 Fr. mee. Spreekt Vlaanrs en Frans. 15

18 17377 VANDE PUTTE Pierre, 28 jaar, \ríln Berchenr: Dagloner. Begeeft zich samen met z[in broer. VANDE PUTTE Enrile (nr l737tl) naar Chicago (lllinois) bu VAN DER HEYDEN Constant, Hertbornstreet rrr 745. Deze is er als vis-r en kaashandelaar sedert 12 jaar gevestigd. Ncenlt 200 fr mee. Spreekt Maams. l737tl VAN DE PUTTE Errrile. 24 jaar. varl Bercltenr. Dagloncr. Vergezelt zijn broer. VANDE PUTTE Picrre (zie nr 17377). Spreekt Vlaanrs. ss ZEELAND naar NEW YORK ogl 25 maart PICAVET Heuri. 29 jaar, van Kallo. Dagloner. Zie Allouez (Wisconsin), nr Heeft tc Norrval (Michigan) in een mijn gewerkt. Hrj kecrt er tcrug bii HEIRMAN Edouard, zie rrr 2696.Dezc u'erkt ook iu cen nrijn en verdient $ 2 per dag. Ncenrt 50 fr mee. Spreekt Maanls cu ecn rvcinig Engels. 176(>0 VERACHTERT Josephinc" 30.jaar, vau Antrverpcn. Dagloortster. Begeeft zich naar Randout (Ncrv York) bu PRAET Theodore, Ncukirk Avenue nr tt8; zie nr tt027. Zij rverd door een zckere VANDER LINDEN Jean (Hollands onderdaan) vcrgezeld u'aarbi.j zii sedert cen jaar sanlen woont erl tvaarvan t.ij t.ijn ivertocht hecft bctaald. Nccmt fr mee. Sprcekt Vlaanrs. ss MOUNT TEMPLE naar ST JOHN op 4 allril l77oi SOONS Edouard, 28.iaar- \,Íul Autw'crpen. Tinurrcrnlan. Bcgceft zich naar Winnipcg (Manitoba/ Canadzr) rvaar hij verzekcrd is rverk tc vinden. Necmt 75 fr. ulcc. Spreckt Vlaams. ss VADERLAND naar NEW YORK op 8 april l77tl2 SCHRAUWEN Jacques. 48 jaar, van Berchenr. Dagloncr. Begeeft zich naar Grand Rapid (Michigan) bij z.ijn broer. SCHRAU\ryEN Arrtoinc. Zie nr Detc is er bcdiendc in ecn meubelnagaz.ijn. Neemt 2000 fr mee. Sprcekt Vlaanrs. t6

19 17783 JACOBS Elisabeth, 10 jaar, Zijn vrouw SCHRAU\ilEN Pierre, 20 jaar, timtnerman SCHRAU\ilEN Anne. 18 jaar, kleermaakster SCHRAU\ilEN Frangois. 16 jaar SCHRAU\ryEN Bertha, 13 jaar SCHRAU1ryEN Jeanne. T maanden, hun kinderen AERNOUDTS Louis, 8 jur, van Antwerperr. Dagloner. Yergezelt SCHRAUWEN Jacques voornoemd. naar Grand Rapid (Michigan). Neemt 200 fr mee. Spreekt Vlaams ASSELBERGHS Charles 27 1aar, van Hoboken. Metaalbewerker. begeeft zich naar St. Louis (Missouri) bij zijn schoonbroer. BAU\ryEN Flor nt. Cade Franco-Belge. South 2nd street nr 300. die er sedert 2 jaar gevestigd is. Neernt 50 fr. mee. Spreelrt Maants. ss ZEELAND naar NEW YORK o1t 22 april ryens Corneille. 25 jaar, van furtu'erpen. Sigarcnmaker. Zie nr Keert naar Boston (Massachusetts) tcrug waar hi-i in zijn bcroep werkzaam is cn S 20 per lveck verdient HU begeeft zich bij zijn oom, KENNIS Jcan. Zre nr 5 I tt3. Neemt 75 fr. rnce. Spreekt Maams VERSTRAETEN Pierre. 2l jnr. Sigarenmaker. Begeeft zich naar Boston (Massachusets) bii GOIUMERS Jean. Zie nr l3975.deze u'erkt cr in zijn beroep en verdicnt S 20 à 25 per week. Neemt 75 fr. nlee. Spreekt Maams VERHEYEN Michel. 24 jaar. van Antrverpen. Sigarcnmaker. Begeeft z.ich naar Bostort (Massachusetts) bii LOREYN Jean. Zie nr 9324.Deze u'crkt er in zljn beroep eu verdient $ 25 per rveek. Neenrt 75 fr mee; Spreekt Maams COOLEN Philippine. 38 jaar. Echtgenote SERVAES Edouar4 Henri. Gaat hai:r man te Nerv York (New York) vervoegen waar hij als voerder in een electriciteitsfabriek u'crkt en $ 20 per week verdient. Neemt 65 fr lllce. Spreel«r Vlaams SERVAES Antoinette. T jaar SERVAES Marie Louise. 3 jaar. 180í16 SERVAES Alphonse, 2 jaar, haar kinderen. t7

20 ss FINLAND naar NE\ry YORK olr 29 april l819tl VAN VOLSEIU Sylvain - 26 jaar. van Austrurvcel. Dagloner. Begeeft zich naar Detroit (Michigan) bij zijn broer, VAN VOLSEM Emest. Zrc rrr l1121.deze werkt er in een meubelfabriek en verdient $ 2,50 per dag. Neemt 300 [r mee. Spreekt Vlaams. ssvaderland naar NEW YORK op 6 mci VERBEKE Theophile. 42 jaar. van Borgerhout. Landbouwer. Begeeft zich naar Nonvav (Michigan) bij zijn broer VERBEKE Isidore. Zie nr. I1054. Deze werkt er in een mijn ctt verdient $ l.(r0 perfug. Neemt 50 Fr. nree. Sprcekt Maalns DE PAEPE Pierre. 29 jaar. vau fuitrverpen. Dagloner. Bcgeeft zich naar Portland (Oregon) bij zdn schoonbroer. DE ROCK Frederic, l4 th Street. Corner Savier. nr Zie nr. 16(151. Neemt 300 Fr. mee. Spreekt Vlaanrs. Itl37l DE ROP Marie, 32 jaar. ziin vroulv DE, PAEPE Berthe. 4 jaar. Itt373 DE PAEPE Arthur.2 jaar. hun kinderen. ooo l8

21 i "ill) 'J I I I I \ qoed oilt weqcen. I I STADSARCHIE F ANT\ilE RPEN. Nieuwe toegangen in de leeszaal. Houtsneden en clichés (l9de eeuw) Van de bestaande inventaris op de houtsneden en drukclichcs wcrd een nieuwe versie gemaakt. Het gaal errkel om afbeeldirrgen van de publicaties van P. Genard: -Wapenboek der Antrvcrpsche gemeenteinstellingcn sedert de vroegste tijden tot op onze dagen. futtwerpen: De Backer Anvers à travcrs lcs àges. Brussel: Bruy'lant. l88tl. 2 dln. Dc inventaris is tc raadplegen in de leeszaal in open kast onder nr. 47. De charters yan Kerken en Kloosters. De vert-arnelingen kostare charters van het stadsarchief wordeu gercstaureerd. Een eerste gedeelte daan an is nu afgewerkt eu kan opnieuw door de geïntercsscerde bezoekers rvordcrl geraadplccgd. Het gaat onr de 460 chartcrs uit het fonds Kerkcrl cn kloostcrs. Elk van de charters is nu gcreinigd. op ecn zuurvrij kartou geplaatst cn n'ordt beschermd met een Melinex-blad. Bovendien z.ijn ze zorgluldig irr dozcn opgeborgen rvaarin ook de zegels een bcschcrming hebben gekregcn. De inventaris Kerken en kloostcr, van G. Asaert werd bijgelverkt aangezien lret oude aanvraagnunlnler \;an dez.e charters nu ook een fornraatletter moct vcnnelden (inventaris in opeu kas in de leeszaal onder nr. l4). Tcgen het einde van het jaarzal ook de verzanreling Charters (met haar supplement) voor het publiek toegankelijk zijn. Uittreksels uit de Nieurvsbrief \/an het Stadsarchief Antwerpen. Editie October l99tl. l9

22 í.,.,r,). PAROCHIE ST. í)j) \, \ilalburgis te ANTWERPEN. '' ',i'i',1, I ) tt ' (li'/\ Georges ) Ven'oort heeft zijn beu'erkingcn van de,,,' l, r Antwerpse St. Walburgis parochie in eigen beheer ',', '({,.;}'[' I uitgegeven op 3.5" diskeue. (, I \,,l i U.t betreft dopcn in de periode (in,,)n, i,$ ' li'',":ffi;"ïiïïlï-ii.l.ffil"ï;,,iffiffi,ï':ï doopplaats van de ouders). Het bestand bestaat uit 7257 pcrsonen. Kostprijs 220 Fr. plus 35 Fr. verzendingskosten (bestelnr : 255). Een trveede bcstand omvat de Hurvclijken in St. Walburgis gedurende de pcriodc met verntelding van de getuigerr cn andere rclevante informatie uit de akten. Dit bestand bestaat uit 2939 personelr. Kostprijs : 180 Fr. plus 35 Fr. verzendingskostcn (Bcstellrr : 215) De gegevens werden ingevoerd in Haza-Data. De afsplitsing kan bekomen worden in de voíïn van een tekstíile in de vorm "Genummerde gezinnen op naam gesorteerd", en kan nret behulp van het bijgevoegde "LISTS " progr:rmma doorzocht worden. In geval de twee bestanden besteld rvorden is de pnjs 350 FÍ., verzending inbegrepen. (bestelreferenticnr: 3 50 ) Levering: l0 dagen na ontvangst op Bankrekening Meer inlichtirrgen bij Georges Ven'oort. lclcfoon nr RIJKSARCH IE F AN TWE RPE N. De microfilms van de Provincie Antu,erpen zijn terug in het Rijksarchicf fuitrverpen. Door Verstraetenplein 5. Een van onze meest actieve leden. Albert Van Sintruycn is cr op bezoek geweest en was vol lof over de nieurve leestocstellen (een twintigtal). de f,ilmkasten, het onthaal enz. Kortom. een bezoek meer dan waard!. EKEREN IN DE SCHADUW VAN DE GROTE OORLOG. Roger Keukelinck, Archivaris Documentaticdienst van de Noorderpolders. Veltrvijcklaan 19, Ekeren, stelde zijn nieuw "Ekererr in de schaduw van de Grote Oorlog'. 120 bladzijden infonnatie over de gemeente in de Eerste Wereldoorlog, te bovenstaand adres (500 fr. - Zaterdagvoormiddag). Bron van laatste drie berichten : V\m-Afd Antrverpen - infokrantje. Antwerpsc boek voor : waardevollc bekornen op

23 VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMITIEKUNDE AFDELING ANT}VERPEN V.ZW. ooo Voozitter: Engelbert Roels Speeltuinlaan 15, 2640 Mortsel Tel: Secretaris : André Eeckels fuitoon tilolfsstraat l5l Schoten Tel: 03/65E Penningmeester: Richard Derulter Vogelkersstraat 4. 2l t0 Ekeren Tel: O3l6&L 3l.4l Beheerder : Jef Hendrickx Ommeganckstraat 4, 2018 furtwerpen Tel:

24 Gebied van de afcleling ANTWERPEN

DE AN(ïTWERPSE GEN(EAtOOC

DE AN(ïTWERPSE GEN(EAtOOC DE AN(ïTWERPSE GEN(EAtOOC TRIMESTRIEEL TIJDSCHRIFT VAN DE AFDELING ANTWERPEN VAN DE WAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE. YZW ooo Jaargang 1 - Nr I - Juni - Juli - Augustus 1998 Verantwoordelijke Uitgever

Nadere informatie

Lierselei 30, B-2390 Malle (Oostmalle)

Lierselei 30, B-2390 Malle (Oostmalle) De Kempische Genealoog is een uitgave van Familiekunde Vlaanderen, Regio Kempen en verschijnt in maart, juni september en december. Gelieve artikels, advertenties, aankondigingen van activiteiten, in te

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina)

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 12 e jaargang, nummer 3 augustus

Nadere informatie

'Papieren (met) waarden(n)'

'Papieren (met) waarden(n)' Heemkring Opwijk-Mazenzele Erfgoeddag 22 april 2007 'Waarden Niet te schatten' Tentoonstelling, documentenidentificatie en publicatie 'Papieren (met) waarden(n)' Waarde(n) van Erfgoed Voor de editie 2007

Nadere informatie

Uittreksel uit Vlaamse Stam, september 1967. Artikel geschreven door E. VANDEN BOSSCHE 21 juni 1967

Uittreksel uit Vlaamse Stam, september 1967. Artikel geschreven door E. VANDEN BOSSCHE 21 juni 1967 De familie Van Looy Uittreksel uit Vlaamse Stam, september 1967. Artikel geschreven door E. VANDEN BOSSCHE 21 juni 1967 INLEIDING De familie Van Looy, waaraan wij deze bijdrage wijden, is afkomstig van

Nadere informatie

D i g i t a a l. 42ste jaargang, nr. 2 april 2014. Wij genieten de steun van:

D i g i t a a l. 42ste jaargang, nr. 2 april 2014. Wij genieten de steun van: 42ste jaargang, nr. 2 april 2014 D i g i t a a l Wij genieten de steun van: Familiekunde Vlaanderen vzw Vlaamse Overheid stad Kortrijk - stad Roeselare......................................................

Nadere informatie

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3 AMERSFOORT EN OMSTREKEN Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3 Ten geleide Met genoegen bieden wij u dit septembernummer

Nadere informatie

Fietsr out e Fietsroute Hasselt - Erfgoeddag 2011

Fietsr out e Fietsroute Hasselt - Erfgoeddag 2011 Fietsroute Fietsroute Hasselt - Erfgoeddag 2011 3 2 Voorwoord Het thema van erfgoeddag editie 2011 is Armoe troef. Op deze erfgoeddag laten armen en verenigingen die armoede bestrijden hun troeven zien.

Nadere informatie

Een beroemde dokter die te Kessenich woonde: Dokter Nijssens!

Een beroemde dokter die te Kessenich woonde: Dokter Nijssens! Een beroemde dokter die te Kessenich woonde: Dokter Nijssens! Driemaandelijks Heemkundig tijdschrift KANTOOR VAN AFGIFTE: 3688 KINROOI 2 Ezel-drieve! Onze familienamen Genealogie Houben * De melkerij van

Nadere informatie

originele etsen van IJserinkhuijsen

originele etsen van IJserinkhuijsen Museum Kennemerland Historisch Genootschap HGMK Activiteitenkalender maandag 7 september 20:00 uur Inloopavond HGMK in Museum Kennemerland zaerdag 12 en zondag 13 september: Open Monumentendag zondag 20

Nadere informatie

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging Historisch Genootschap Midden- Kennemerland jaargang 17 nummer 46 issn: 1382-9351 maart 2009 Activiteitenkalender: maandag 6 april: jaarvergadering HGMK in buurthuis Wijk aan Duin met na de pauze een presentatie

Nadere informatie

Jaargang 16 Voorjaar 2010 issn 1387-1498 Dit blad heeft een waarde van 4,50. Zie ook www.dewerkendemensoss.nl. In dit nummer:

Jaargang 16 Voorjaar 2010 issn 1387-1498 Dit blad heeft een waarde van 4,50. Zie ook www.dewerkendemensoss.nl. In dit nummer: t u s s e n t i j d s 1/10 Een uitgave van de historische kring voor Oss en omgeving, stichting De Werkende Mens Jaargang 16 Voorjaar 2010 issn 1387-1498 Dit blad heeft een waarde van 4,50 Zie ook www.dewerkendemensoss.nl

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. InfobulletinWinshem. In gesprek met Marten en Siepko Pol 2

Inhoud. Voorwoord. InfobulletinWinshem. In gesprek met Marten en Siepko Pol 2 InfobulletinWinshem Juni 2004 negende jaargang nummer 2 Dit informatiebulletin is een periodieke uitgave van de Historische Vereniging Winsum-Obergum. In dit bulletin worden artikelen en berichten opgenomen

Nadere informatie

EEN NIEUWE LENTE, NIEUWE GEZICHTEN? VAN DE REDACTIE. Een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden.

EEN NIEUWE LENTE, NIEUWE GEZICHTEN? VAN DE REDACTIE. Een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden. EEN NIEUWE LENTE, NIEUWE GEZICHTEN? VAN DE REDACTIE Een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden. In het najaar als de weelde van de zomer zich heeft teruggetrokken in het ondergrondse, of bovengronds

Nadere informatie

Louis Jean Henri Charles Adelberth de Bourbon Osse ingezetenen geraakt door de Tweede Wereldoorlog Dichtung und Wahrheit

Louis Jean Henri Charles Adelberth de Bourbon Osse ingezetenen geraakt door de Tweede Wereldoorlog Dichtung und Wahrheit t u s s e n t i j d s 2/14 Een uitgave van de historische kring voor Oss en omgeving, stichting De Werkende Mens Jaargang 20 Najaar 2014 issn 1387-1498 Dit blad heeft een waarde van 4,50 Zie ook www.dewerkendemensoss.nl

Nadere informatie

Nr.58 november 1996. LfunfuÍntttn. + r o* /\""'^,lflfl \t. siíle. 9F',"gZE

Nr.58 november 1996. LfunfuÍntttn. + r o* /\'^,lflfl \t. siíle. 9F',gZE e + r o* /\""'^,lflfl \t 9F',"gZE siíle Nr.58 november 1996 LfunfuÍntttn DI] KOSTERSTEEN 58 novenrber 1996 Inhoudsopgal'e ir N.t{.A. Greve Van Daalen in Bennekorn en Diever 3 [1. Grjsbertsen Nogmaals de

Nadere informatie

a.föclb19cn Kortrijk (n ~6(lo.l'(:-Tidt. mevr..cicv( VeicUY6S( ])(ny8 8tQ.tiollS~r((f 1}0 &800 Ro(8dCll'( JWaktk:

a.föclb19cn Kortrijk (n ~6(lo.l'(:-Tidt. mevr..cicv( VeicUY6S( ])(ny8 8tQ.tiollS~r((f 1}0 &800 Ro(8dCll'( JWaktk: L 21uk Ja.Q.f9Qng n1'1- ja.nuq1'i 1996 ~ri~11laqnödints tijbacbl'ift,. u\t9(g~v(n t>oor (.)( UD.r. a.föclb19cn Kortrijk (n ~6(lo.l'(:-Tidt. V(ra.Dtwoorbdljlte tüt~(v(r; mevr..cicv( VeicUY6S( ])(ny8 8tQ.tiollS~r((f

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten

Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1 31e jaargang (2012), aflevering nr. 1. Het BULLETIN is een uitgave van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten. REDACTIECOMMISSIE Drs. W.M. Verschraegen

Nadere informatie

Een EEUW onder de TOREN

Een EEUW onder de TOREN P708553 BELGIQUE -BELGIË P.P. - P.B. BC 30446 GRATIS VERSPREIDING IN SINT-MARIABURG EN OMGEVING - AFGIFTEKANTOOR 2950 KAPELLEN CENTRUM - DRIEMAANDELIJKS - WIJKWERKING MARIABURG V.Z.W. JUBILEUMBOEK Een

Nadere informatie

(c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. Wat de LIBERALEN beloven, doen ze ook

(c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. Wat de LIBERALEN beloven, doen ze ook ANTWERPSE UTGAVE 3e Jaargang, Nr 2 Juni 1958 Abonnementen : 1 jaar : 50 fr. 6 maanden: 30 fr. Hoofdredactie : Dr. K. Poma Pri js per exemplaar: 5 Fr. Liberaal Maandblad De Liberale Partij houdt van Daden!

Nadere informatie

Monumentenzorg in Hraarlem gedaatd

Monumentenzorg in Hraarlem gedaatd Terwijl ons Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg enkele decennia geleden nog een landelijke reputatie had. Terwijl we in aantallen rijksmonumenten de vijfde stad in Nederland zijn! Monumentenzorg in Hraarlem

Nadere informatie

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen Inhoudsopgave De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen...1 Schoolhuis, van de Kerkhoff, Oostenrijkse woning...1 Geschiedenis in

Nadere informatie

Bossche microfinanciering (1883)

Bossche microfinanciering (1883) Bossche microfinanciering (1883) Actie ter ondersteuning weduwe Smits Jan Kwantes* Het was voor een weduwe in de negentiende eeuw een hele opgave het hoofd boven water te houden. Overleed de kostwinner

Nadere informatie

FelixArchief. Waar kom jij vandaan? Ontdek je geschiedenis in het FelixArchief.

FelixArchief. Waar kom jij vandaan? Ontdek je geschiedenis in het FelixArchief. FelixArchief Waar kom jij vandaan? Ontdek je geschiedenis in het FelixArchief. Inhoud Inleiding 4 Hoe ISAD-fiches raadplegen 6 Afkortingen 6 Aan de slag 7 Algemene voorbereiding 7 Primaire bronnen 9 Burgerlijke

Nadere informatie

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Jaarverslag 2008 2 Inhoudstabel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 14 Onthaal 16 Bevolking 17 Burgerlijke Stand 20 Vreemdelingen 22 Juridisch 23 Communicatie,

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Referentie: HVZ - 24-2011 Datum: 13 maart 2011

Referentie: HVZ - 24-2011 Datum: 13 maart 2011 Op de Rol in Historisch Zutphen Internet: www.historiezutphen.nl - E-mail: info@historiezutphen.nl Op de rol in historisch Zutphen jaargang 5, maart 2011 nr.5 Referentie: HVZ - 24-2011 Datum: 13 maart

Nadere informatie

Dertigste jaargang nr. 10 december 2013

Dertigste jaargang nr. 10 december 2013 Kinderen van God Dertigste jaargang nr. 10 december 2013 In zijn brief aan de christenen van Efese schrijft de heilige apostel Paulus de volgende zin: Hij (God) heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd

Nadere informatie

BINNENKRANT. voor iedereen die lokaal erfgoed verzamelt of bestudeert 2. Een nieuwe computer voor de heemkring maar welke software zet je erop?

BINNENKRANT. voor iedereen die lokaal erfgoed verzamelt of bestudeert 2. Een nieuwe computer voor de heemkring maar welke software zet je erop? BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM oktober-november-december 2009 driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie