DEN GENSEATOOG RPSE. t*[ HEÈhillilI ]É. vzw.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEN GENSEATOOG RPSE. t*[ HEÈhillilI ]É. vzw.

Transcriptie

1 DEN RPSE GENSEATOOG TRIMESTRIEEL TIJDSCHRIFT VAN DE AFDELING ANTWERPEN VAN DE VLAAMSE VEREMGING VOOR FAI\4ILIEKUNDE. vzw ooo Jaargang I - Nr 3 & 4 - December 1998 Januari - Februari 1999 AFGIFI'I.:I({NTOOR: 2640 MORI'SEL I A/ HEF UII \É t*[ HEÈhillilI ]É <t HffitE!àiit tz \,' erantw o«rrcl.'l ij k e I lit gever lirrgelberr Rt^.-ls. Spetttrintaan I Moíscl

2 OE 6EBPBE9OB EENG6GSgE" INHOI.]D. Redactioneel I Agenda......,2 hltaza-dala Gebruikersgroep...3 Fondatie Capello te Schilde Brjdragen tot & Geschiedenis II...8 De Collectie "Préciosa"....9 De tweede Wereldoorlog en de Crenealogre...13 furtwerpse tmmigranten vertrokken vanuit Antwerpen in het jaat Goed om Weten DE ArïT\uERpsE GENEAIÍX)c is een uitgave van de vzw \ILÀNVISE VERENIGING VooR FAMILIEKUNDE, Afdel ing AI{TWERPEN. Het tijdschrift wordt gratis verdeeld aan de leden van de Afdeling. Medewerkers aan dit nummer : Arnrand Berré Mevr. Dora De Wilde - Kennive Richard Deruyter Hugo La mbrechts-augu stij ns Redactie: Engelben Roels

3 REDACTIONEEL ooo 1998 is voorbij. I998 het jaar van het ontstaarr van "De Antwerpse Genealoog". Dank aan alle leden, die in het voorbrje JaaÍ hun medelerking hebben gegeven het.iaar d.rt wij afscheid nloesten nemen van Luc Conrmissaris. afscheid dat rrog steeds pun doet het jaar dat een nieurv beheer is aangetreden. Een beheer. dat nog steeds naar de juiste richting zoekil. tnaar zich gesterkt voelt door het feit zij verschillende nieuwe dcelgenoten mocht bcgrocten o.a. als reactie op haar oprocp in het vorig numnler. Met deze ploeg moet het mogelijk zljn de activiteiten van orae afdeling op het peil tc brengen. \ï'aarop het zich zou mocten bevinden als veruit dc grootste afdeling van de gause V.V.F. Ditzal dan ook het doel zijn d.rt u'ij onsstellcn voor het jaar rvordt het jaar. d.rt rvrj de gourvdag zullen inrichten. Een uitdaging voor onzc afdeling. Het is inderdaad reeds lang geleden. dat dc afdeling deze taak aandurfcle. In 1999 moet het lukken. rvij hebben geen andere keue het laatste jaar vall het rnillcnniurn. Het jaar van de intrede van de Euro. Hopclijk een jaar van vrede. En dit wens ik voor al onz-e ledcrr en hun familic. d.rt 1999 ecn jaar van vrede. vrcugdc en gezondheid mag u'orden en natuurlijk ook. dat 1999 voor hen een.iaar rnet veel succes in hun genealogische opz.ockingcn err/of studies nlag zijn. Engelbert Roels Voorzitter

4 KOIVI E N DE AC TTVITE ITE N. 19 januari 199E. Yan 19u 30 tot 22 u 30 in het Centrum voor Familiekunde te Merksem, Van Heybeeckstraat 3. GENEALOGISCHE VORMINGSAVON D ondersteuning en begeleiding. RAADPLEGING INTERNET o.l.v. Richard Deruvter FONDS REGIS raadpleging o.l.v. nlevr. Dora De Wilde-Kenive CURSUS HAZA-DATA Door omstandigheden buiten olze wil kon de Cursus Huta-Data nog niet doorgaan. in de optimale omstandighedcn zoals rv! het willen. Er is nog steeds rnogelijkhcid tot inschrijvcn. De deelnenlers zullerr persoonlijk vcnvittigd worden, wanneer en waar de Cursusscn zullen plaats vinden.

5 DE HA ZA-D ATA GEBRU IKERSGROEP. door Armand Berré ooo Het fuitrverps -infokrantje is nu voor de derde keer verschenen. Een dertigtal VVF lederr krijgen nu maandelijks hun Haza- en ander nieurvs via dit ntodente communicatiemiddel. Het volstaat om een bericht te sturen naar en u wordt aan de mailing-list toegevoegd. Toclt moeten er veel meer leden met een adres zrjn in fuitwerpcn en omstreken. Eind Septembcr telde de Afd Antwerpen immers 961 leden. waarvan nrinstens de helft over cell conrputer bcschikt. U rveet toch d.rt de Digitale Metropool Antrverpen een gratis sen ice tcr beschikking stelt van haar inrvoners? Het is dus niet altijd nodig om een dure provider te nemen. Dc Haz.a-Data helpdesk van dc Afdeling Antrvcrpcn bestaat nu uit drie leden: Eric Moury Tel. 03/ Armand Berre Tel Albert Van Sintru1'en Tel. 03/231{45t1 WU z.oeken dus nog tuce vrijrvilligers (bcl evcn ruar ) om de helpdesk uit te breidcn tot f iif. Het tijn nreestal prillc beginners die raad \/ragen en die het enornl appreciërcll olll op hct juiste spoor gezel te rvorden. Zíj ltouden er nog te u'eirtig rckeniug mee. dat birrneu de Haz.a-Data progranlma de Fl ltelp-toets in 80 %o van de gel'allor ecu oplossing biedt voor hun probleern. Uit infomratie gevonden op de u,cbsitc \r"r\1ï'. hazadata.conl blijkt dat het Haza-Data programma voor Belgie terug bestcld kan rvorden bii Jan Dicbrink. Telepas Softrvare. Postbus 6. 9l l0aa BIRDAAITD (NL) e-nrail:rdres : -rvebsite rï"rr'w.haz.ad.rta.colrr - tcleloon 00 3l

6 FONDATIE CAPELLO TE SCHILDE. door Hugo Lambrechts-Augustij ns ooo In het Kerkarchief van de gemeente Schilde (in het RAA) bevindt zich onder het registernr. 52 het fondatieboek van bisschop Capello. We nraakíen geen toegang op elk koopboek dat zich in het register bevindt, het voorbeeld van het hieronder vermelde koopboek geeft een idee van de hoevee I he i d persone n en bijbeho rende i nformatie. De opsomming van de meer dan 100 parcelen (f" 73) bu de kaart van Ricqurer hebben we hier achterwege moeten laten. Deze toponiemen zrjn uiteraard interessant voor de Schi lde-onderzoekers. P 4 ro Extract uit zeker cijnsboek toekomende de fondatie van wijlen heer Bisschop, uitgaande op zulke panden als volgt : kinderen + Andries Sebrechts goederen "de Swaen". Jaspaer Oisterlinckx een apríd, Cornelis Stijnen goederen "int veltvenre", Jan de Haese zijn stede "int ven venne" (sic), fo 5vo Peeter Mertens een stede "int velt venne, de rooden leeuw". Hcnrick van Roeck stuk land "in den H. Geest", kerk van Schilde een stede "int veltvenre", Henrick van Roeck stuk land "t gersblock", Jan van Sande zijn stede tegenover Hert Verachtert. Jan Braechnans zdn goederen "den Goor hoff'. P 7f : Jacobus Bertrand en Barbara Malherb, 1200 gld. fo 8ro Jan van de Sande. 3 bunders heide. f" 1 3 f I : Rekening L. van Donghen voor de verkochte goederen en granen ten velde van + Willem LUs, achterstallige pacht t.b.v. de fondatie. foltro : Jan Boon Peeterssone betaalt 200 gld aan Cathalijn Rous voor erfrente 12 gld l0 stv, die + Cornelis Cloot en Janneken de Coninck in 1674 verkocht hadden t.b.v. Jacques Boon en Gomaer Verherstraeten als mombers van de kinderen * Peeter Boon x Tanneken Jacobs

7 f" l9r" 1699: Golvaert de Winter x wedurve Willent Leysen staat tett achter in het koopboek + Willem Levsen. tr21r" Condities verkoop schaarltout P24r" tbidenr F26ro lbidem Hr van Donghcn. Geert de Beucker. Coruelis Marisserrs borg Jan Geerts, Hcnderick Snridts. Guillianr varl Dongherr, Jacops Straet, mr Corn. Scheurck borg Ad. Jacops, Cor. Segers rnolenaar te Wijnegerlr. Jan de Backer. Nicolaes Le vall Wiincgeul. Guilliarn Roosboom borg Herrdrick Smidts. Cor. Scheurck borg Cor. Lauro'ssen, Guillianl van Dottglten. Cornelis Peetcrs. Geen de Beuclier. Gecrt de Leickcr. Jart Gecrts borg Cornclis Marissclls. Carel de Beuckelaer. Adriaen Jacops borg Jan Geerts. Cornclis Coveuts. Andries Peeters. Ío3()r" Memoric van u'at Gcerard dc Bcuckclaer als pachter van dc tondatic gedurcndc zi.in pacht hccft bctaald. fo32r" (r: Condities vcrkoop \:an dc bczaaihedeu gcstaiur op de "Clijn Houdt": Matthrjs Schillcnraus. Go\'\'acrt de Wintcr. Gonrnrcr dc Langh. Anthon)' dc Bcuckclacr. Matthijs Ghi-is. Í'33ro de pastoru-cijns aall dc fondatic l6tt I - l7()(r. Ío3-lr" Menrorie varr hct houtn'as. r'crkocht door Go\'\,ac-rt dc lvinter op Ío35r" 2tt ()9: Ad. Wuyts. borgcnlccster \/an Schildc. dorpslastcn. fo3tlr" l2: Paulus van Halmalc. Ferdinandus Vitz. Pctnrs Paulus dc Vccck)'. Alphonsus Donrinicus van Ertborn. alle proviscurs dcr torrd.rtic ontvallgcn tt(xx) gld vatr Cath:trina van Heurck ter ku'ijting t'all : I - rcntc 2400 gld t.b.r,. juí-fr. Hoidonck bii tcstanrcnt achtcrgclaten itan kanuunik van dcu Branden en bii koop verkrcgcll door gld in 3 obligatics t.b.r'. Bcrtrijn cn Barbara Malhcrb. 3- obligatie 1000 gld t.b.r,. Joanncs Fransus Batcns ell Barbara Lacmans. Ío39r" Mcnroric houtkopcn \/all L. r,an Donghcn anno Í'43ro Condities \\,aarop kapclaan Clacsscns als rentnreestcr van de fond.rtie opellbaar het scltaarhout vcrkoopt, door nreier en laathof varr hrttc: Op het vcld van Jan de Backer: Arnout varl Steen. WUncgcul. borg Conr. Covent. Jan Ceulcrnans borg Adriaerr Eliaeís-

8 Lenaert Mertens borg Jan Sonters, Doelfijn Wijckntans, Mathijs Lenaerts borg L. van Donghen, Adriaen Verhoeven, Wommelgem, borg. Corn. Feven, Adriaen Vloberghs molenaar te Wornmelgem. "Eenighe rneyten". Willem Jacops, pastoor van Deurne, Adriaen Braeckrnans, Wommelgern, borg Jan Ceulemalls, Adriaen de Beuckelaer, Deurne. Corn. Feyen, Wommelgem, borg Adriaen Verhoeven. Adriaerr Verbist, Borsbeek, borg Jan Moennans. Christiaen Geversteen, Wommelgem, borg Peeter Quayhaeghen, Jan van Son, Wommelgern. "Den cant teghens den Inslach. het scltaerhout op de strollcken": Jan de Winter, Schilde, "Calveren bosch": Adriaen Eliaerts "In het polderken geleghen inden bempt vall Corn. Marisscns": Jan Geerts, Schildc, Peeter Quayenhaeghen. "Laerbosch": Jan de Beuckelaer, timmernun te Schilde, Corn. Daems, Dcurne.Jatt Roosenboolns. Wijnegem, borg Corstiaen vaude Heuvels, Jan de Backer, Schilde. "Eyckens bosch": Henr. Smits, Schilde, Dolfrjn Wijcklllans, WUnegenl, Peetcr Lambrechts, meier Wommelgem. borg Coru. Feyen, Antonie Bogaerts, Wijnegent, borg Jan Somers. Matthijs Schillemans, Schilde. Peeter Quaycnltaeghen. Deurne. Adriaen Van Hoof. "Dryhoeck bosch": Dolfdn Wijclonans, Aeruout Snijers, Scltildc. Adriacrr van Baurvel. Schilde, Adriaen Goevaeís, Schildc. "Canisvenne": Jan vall Hesbeen. Wijnegem, borg Aert van Steetr, Corstiaeu vanden Heuvel, Wijnegcrn, borg Jan Roscnboonl, Willem Sijmotts. Schilde, Jan de Wit, Schilde, Peeter Thijs, Oelegem, borg Jan Geerts, Corn. vatr Saude, Schildc. Henrick Smits, Schilde. Jan Moermans, Borsbeek. l"50ro : rekenirrg overgegeven door secretaris Benedictus Carolus Batkin van de verkochte opgaatrde bometr en het schaarhout.

9 "opdett Cangen Aertselaer" fuithoni Smits, Dolphijn Wijcknlans en Daniel Cattivels. "het Eesterbosch" Peter Daelenlans. Geeracrt Bresselaerts, Gomnrer Neuts. Jan de Langh, Bartholorneeus Hofrnan, Jan Sele, Jan Mertens. Carel de Beuckelaer. Mathijs Moenrrans. Jan Convents, Henderick Bartels, urr Paurvels, Jeron. Cornelissens. Aut. Scheunvegh. Sijnton Jacobs, Guilm. Dewolf, Peeter van Maroij, Quaaeghs, Peeter Peetcrs. Jan Neus, Cornelis van de Zande. Jerouimus de Brourver, Matthijs Lenaerts, den Heere Claessens. Carel Feyen. fo72r" Meting van de landrneter Ricquier anno P73r" Appendix der stukkeu. opsournring vall meer dan 100 toponienlen. Í"7tlr" : Interdictie van de rveg van Oelegenl naar Schilde. Ío80r" Grootte van de bossen competerende aan de Fondatie. Ío82r" Nlerheiligen 1741: Koopboek van het verkocltt hout. Pl77 ibidern Í' : Aanspraak en conclusier voor president J.F. De 8ru1,n tegen Peeter Daelenrans. P207 ibidem f" I I. 1750: Rckening door de griffier van Schilde. Nicolaes Antonius Van de Venne ovcrgegeven. r,erkoop \/all dc goederen vall Antony Smits.x = Theresia De Weerdt. Ío240ro : Kwi-itbricf Anthoni Snrits. Ant$'crpclr. t'242ro Rekening van arbcidsloorr t'oor fuithoni Smits in Schilde. f'243ro Rekening chirurgiin Francis Schafeneer voor het curereu vau de Ituisvroutl, van Anthoni Slnits. P247r" Allerheiligen 175 I : koopboek schaarhout. "263r' Rekening griffrer N.A. Vande Venue van de verkochtc gocdercn tcn huize \:arl Peeter Daclnrans. Afgeslotclr 2l.l(). 175 I P282r" l-ste zorrdag april 1751: koopbock borneu in het "Eyckebosclt". P792r" Allerheiligen verkoop hout. P326r" Allcrheiligen 1755: koopboek bomen. Í"345ro Allerheiligcn koopboek schaarhout. Í"364ro l-ste 'tondag na Allerheiligen 1757: koopboek schaarhout. Ío38(rro l-ste zondag na Allerheiligen 1758: koopboek hout. f".128ro l-ste zondag na Allerheiligen 176l: koosoek hout. f 464r" (»7: vervalt op Sint Huybrechtsd.rg 1768: koopboek hout. griffier Joan: Jacob: Alol'': Mortelnrans.

10 ff505ro verkoopboek schaarhout, vervalt Sint Huy'brechtsdag / Michielsdag. Í'5l3ro houtverkoop eiken en elser-schaarhout, vervalt St. Huybrechtsdag Í"530ro Conditie veykoop eiken en elsen schaarhout 177 ooo BIJDRAGEN TOr DE GESCHTEDENTS - II door Hugo Lambrechts-Augustuns ooo In het vorig nuínmer van ons tudschrift hetëen we rnelding gegeven van een inventaris op het t{dschrift met de benaming "Bijdragen tot de geschiedenis". Met de toegang die we maakten op de rrcensies hadden we ons beperkt tot de E.E.I. of 'essentiële elementen van informatie'. Voor de publicdties van het Rijksarchief hetèen we ook verwezen naar de catalogrrs die deze instelling stelt aan zijn bezoekers. WU willen hier enkele instellingen opsommen rvaar beuust inventaris te raadplegen is: l- De bibliotheek van het UFSIÀ Prinsstraat 9, fuitwerpen. Tel contactpersoon is dhr. E. Vermeiren, tijdschriftendienst. Het is zo dat de rneeste publicaties die in het inventaris vermeld rvorden, NIET aanwezigzljn in de bibliotlteek van het UFSIA. Bij de recensie van een studie wordgn echter voldoende informatie verstrekí. waar bewuste studie uitgegeven is. 2- ln de Stadsbibliotheek van fuitrverpen, Korte Nieurvstraat I I l*,eszaal: tel. 03/ Het Stadsarchief van fuitwerpn. Venusstraat I l, furtucrpen. tel. 03/23L 54.1 I. Het is de bedoeling dat de genealoog-onderzoeker aan de hand van de informatie die brj de recensies verstrek;t wordt. zelf het bronnennlateriaal verder opzoekt. ooo

11 DE COLLECTIE "PRECIOSA" door Dora De Wilde - Kennivé ooo In het nr I van de ''Allt\r'erpse Gertealoog" ntaakte u kcrutis ntet het "FONDS REGIS". Vandaag konrt nog een intcressante bron aan de beurt : DE COLLECTIE " P R E C I O S A'' PRECIOSA, de naanr z.cgt hct : u'aardevolle docuutenten. Deze collectie bcvat : - Trouu,bockjes - Fanrilicdossiers - Militie-documenten - Enrigratie - Notaricle akten - Fiuaucicrr - Zecntansdocumcutcn - Docunrettten Offrciëlc Instarttics - Kcrkelijkc documeutcrt - Wapcnschilden - Varia Uit deze verschillende dossicrs pik ik er cnkele uit. die dc streek van Antu'erpen betreffen. Ell : Bcwiis voor vrijc doorgang. Neu'York l9l9 voor OUDENS Petronella geborcn POOTERS. en zoorrtjc Jules. H/13: Trourvboekjc VAN ROOSENDAEL I.G.A. o Attlrverpen r Antn'erpen ltt. 10. l9l0 HERTOGS Alice o Antrvcrpen IVl4: Trouwboekje WILS Henricus o Antwerpen ltt42 x Antuerpcn 5.tt. ltltl KEMPFER fuina Theresia Joanrla o Antwerpcn I , wedule A.H. KEMPENERS. H/21 : Huu,elijksdocument SMETS Pierre Joseph o Antu'erpen 18.(». L79O x Antu'erpen VAN ROOSBROECK Isabclla Maria o Herselt IW I. Bewijs van 3 jaar legerdieust DEPEUTER Jean o Herenthals, gehandtekend de Seedorff. Met aanduiding van deverschillende karnpen : Corrrpiègnc. Senlis. Ml2 : Mobilisatiezakboe e RUYFFELAERE Frangois o Antrverpcn

12 l0

13 Ml4 : Mobilisatiezakboekje RUYTFELAERE Frangois o Antwerpen ïwlo : Bevel te vertrekken voor VERBEECK Petrus Frans uit Niel. Lichting N/74 : Notaris GELLYNCK fuitrverpen : teskment DE BRLTIN F.. echtgenoot GUYS A.C. N/75 : Notaris A. DE WILDE Borgerhout : testanrent E.H. Petrus DE BRUYN. pastoor St. Jan - Borgerhout. N/9ír : Notaris HERMANS A.L.H. Antu'erpen : hurveli.ikscontract ASSELBERGHS Fredericus N HANNOT M.C I i I i t.; Zl I Zcenransbockic MINTIENS Albcrt Zll. Zecnransbockjc MINTIENS Albcrt o Antu'erpL-n I«3 : Ledcrrrcgistcr \;all dc Brocdcrschap dcr Gelovigen Ziclcrr Borgcrhout O.L.V.- TER SNEEUW F 12 : Transcriptic brief Anthorris VAN KRIECKEN aan zun brocr. r'anuit de citadcl van Antu'erpcll 26.t1.183 I rnet verhaal van de strijd. It

14 Glz : Spaarboekje l90lll905 BOLLEN Leopold JosephMarie uit fuitwerpen. O.l I I : Perl«ament: diplorna Lagere Ondenvijzeres MEEUSEN Ludovica o Borgerhout Nomtaalschool Herentals Ol34 : Plechtige prijsuitreiking l92l St. Edmondusgesticht, Antwerpen. V/5 : Herinneringsprentje ter nagedachtenis van de slachtoffers: spoonryegramp Kontich I 908. V/S : Programma van het Landjuweel 1892 vall de Stad fuitwerpen. U vindt de inventaris en de index van de collrctie "PRECIOSA" in onze leeszaal. De inde.x staatook op verschillende P.C.. Zo, heeft u weer kennis gemaakt nret een brokje uit orze bibliotheek r+'aardevolle documenten: "P R E C I O S A". ooo

15 DE TWEEDE \ilereldoorlog EN DE GENEALOGIE. ooo door Armand Berré In het eerste nummer van De fuitwerpse Genealoog trok Marc Van Acker reeds uiwoerig de aandacht op Het Belgisch Staatsblad als genealogische bron., waarbrj hu gegevens uit de vorige eeuw belichtte. Wat velen misschien niet weten is, dat het Belgische Suatsblad een schat aan genealogische gegevens bevat over personen die nauw betrolcken waren bij de gebeurtenissen uit de Trveede Wereldoorlog, zoals rveggevoerden en slachtof,lers van de concentratiekampell, maar ook duizenden uittreksels van vonnissen gepubliceerd in de jaren 1941 tot en met 1956 met betrekking tot de collaboratie. Het betreft hier zo'n I uittreksels van vonnissen, beroepen. nietiryerklaringen. errata op vonnissen erv. in de pcriode 194+/1956. In de peridieke indexpublicatie van het Staatsblad vindt men geen enkele venvijzing naar deze uittreksels van vonnisscn ew.. Zíj bcvinden zich gewoonluk op de laatste bladzdde(n) \'an een Staatsblad maar voonlarnelijk in de jaren u"erden aan hct Staatsblad tientallen addenda toegevoegd van tclkcns 32 of 64 bltdz,ijden- Romeins genummerd. Het zíjn deze addenda die door opz.oekers u'el eens over het hoofd gezien worden, omdat ze niet steeds op de juiste plaats geklasseerd of ingebonden rverden. Volledige verzamelingen van het Staatsblad kan men in Antwerpen raadplegen in het OCMW Archief, Lange Gasthuisstraat. en in het nieuw Tijdschriften archief. Korte Nieuwstraat. Dit laatste beschikt over een index op vonnissen (België volledig). Maar ook het VVF Centrum te Merksem bcscltikt over een steeds groeiende "oorlog"documentatie. Zo vindt men in de Eureka d.rtabank een index op slachtoffers van de V-Bommert (Moury/ Van Sirrtruy,'en), een inde.x op slachtoffers van de Raid op Mortsel 13

16 (Van Sintruyen), een irrdex op tijdens de oorlog gefusilleerde of neergeschoterr verletsmensen (Lathouwers), een index op overleden verklaarde gedeporteerden/oorlogsslachtoffers ( Van der Steen/Van Desscl), een index op collaboratie vonnisscn provincie Arttwerpen (Van der Steen/ Van Dessel), terw'ijl in de bibliotheek nog errkele publikaties over joodse en zigeuner-weggevoerden op conrputer-irrdexering liggen te wachten. Kortom, eeu waardevolle gegevensbron! ooo DE EERSTE \ryereldoorlog. C{I L.A. BAETEN Watersnip 63, 5165 KN WASPIK Nederland Tel: 00.3 I I 2734 Beschikt ovcr de namen van mensen die in de eerste rvereldoorlog in de Gcmeente WASPIK (Nederland) zijn opgevangen. Talrijke vluchtelingcn zijn velc jaren daar gebleven. De Hcer BAETEN beschikt over nogal rvat verlralerr bctrefferrde de opvang. Hij zou graagcontact hebben uret familieleden en/of kertnissen van personcn. die daar verbleven hebben. oul everttueel uitwisseling van gegevens. t4

17 ANT\ilERPSE IMMIGRANTEN VERTROKKEN VANUIT ANTWERPEN IN HET JAAR door Richard Derut'ter. Wii geven u hierna het ven olg van dit artikel, rvaan'all het eerste deel verscheen in De furtwerpse Genealoog nr.2. SS LAKE IVIICHIGAN naar ST.JOHN op l.l maart BASTENIE Pierre. 33 jaar. \/atl fuilu'erpett. Metser. In 1904 heeft hij gedurende 8 nraaudcu zijn bcroep uitgeoefend te Winnipeg (Manitoba/Canada) bu VAN BEYLEN Andre. (z.ie nr. 7327). Nccrnt 90 Fr. nlcc. Spreekt Vlaams KEMPENAERS Jules. 38 jaar. \'an Borgerltout. Losscr. Vcrgez.clt BASTENIE Pierre (zic nr ). Ncenrt 40 Fr. tttce. Sprcckt Vlaaurs HUYGEN Fraugois. 3l jaar. \'an Arttucrpen. Losscr. Vcrgezelt BASTENIE (Jules) Pierrc (nr ). Ncemt -10 Fr. mee. Sprcekt Vlaanrs DE BACKER Louis. 30 jaar. \'an Borgerhout. Dagloner. Yergezclt BASTENIE (Julcs) Picrre (zic nr. 173:i2). Nccrttt 30 Fr. lulcc. Sprcekt Maauts PAU\ryELS Louis. 28 jaar. varl Borgcrhout. Schrijttu'crker Begeeft zich nílar Winnipcg (Manitoba/Canada) bii VAN BEYLEN André. Deze is er rceds 2 jaar wcrkzaattt als nretser. Neernt 2()0 Fr. rttce. Spreckt Vlaalns EYSKENS Melchior-25 jaar. vall Antu'crpen. Chauffcur. Bcgeeft zich naar Winnipeg (Manitoba/Canada) (zic rrr ). Neemt l5 Fr. nlcc. Spreckt Vlaanrs VERSTAPPEN Joseph - 23 jaar. \'au Antu,crpcn. Matroos. Begeeft zrch naar Wirrnipcg (lvlanitoba/canad:r) nrct dezelfde aanbevelingsbrieverr (zie nr ).Neemt l(x) Fr. lnec. Spreekt Maams. FrAns cn Engels) DE VOS Eugene. 30 jaar. van Autrvcrpcn. Handclsreizigcr. Begeeft zich llaar Montreal (Qrebcc) bu,un ooru DE MEY Charles. Dez.c is cr rceds 30 jaar gevcstigd als cigcnaar. Neemt 70 Fr. mee. Spreekt Vlaanrs en Frans. 15

18 17377 VANDE PUTTE Pierre, 28 jaar, \ríln Berchenr: Dagloner. Begeeft zich samen met z[in broer. VANDE PUTTE Enrile (nr l737tl) naar Chicago (lllinois) bu VAN DER HEYDEN Constant, Hertbornstreet rrr 745. Deze is er als vis-r en kaashandelaar sedert 12 jaar gevestigd. Ncenlt 200 fr mee. Spreekt Maams. l737tl VAN DE PUTTE Errrile. 24 jaar. varl Bercltenr. Dagloncr. Vergezelt zijn broer. VANDE PUTTE Picrre (zie nr 17377). Spreekt Vlaanrs. ss ZEELAND naar NEW YORK ogl 25 maart PICAVET Heuri. 29 jaar, van Kallo. Dagloner. Zie Allouez (Wisconsin), nr Heeft tc Norrval (Michigan) in een mijn gewerkt. Hrj kecrt er tcrug bii HEIRMAN Edouard, zie rrr 2696.Dezc u'erkt ook iu cen nrijn en verdient $ 2 per dag. Ncenrt 50 fr mee. Spreekt Maanls cu ecn rvcinig Engels. 176(>0 VERACHTERT Josephinc" 30.jaar, vau Antrverpcn. Dagloortster. Begeeft zich naar Randout (Ncrv York) bu PRAET Theodore, Ncukirk Avenue nr tt8; zie nr tt027. Zij rverd door een zckere VANDER LINDEN Jean (Hollands onderdaan) vcrgezeld u'aarbi.j zii sedert cen jaar sanlen woont erl tvaarvan t.ij t.ijn ivertocht hecft bctaald. Nccmt fr mee. Sprcekt Vlaanrs. ss MOUNT TEMPLE naar ST JOHN op 4 allril l77oi SOONS Edouard, 28.iaar- \,Íul Autw'crpen. Tinurrcrnlan. Bcgceft zich naar Winnipcg (Manitoba/ Canadzr) rvaar hij verzekcrd is rverk tc vinden. Necmt 75 fr. ulcc. Spreckt Vlaams. ss VADERLAND naar NEW YORK op 8 april l77tl2 SCHRAUWEN Jacques. 48 jaar, van Berchenr. Dagloncr. Begeeft zich naar Grand Rapid (Michigan) bij z.ijn broer. SCHRAU\ryEN Arrtoinc. Zie nr Detc is er bcdiendc in ecn meubelnagaz.ijn. Neemt 2000 fr mee. Sprcekt Vlaanrs. t6

19 17783 JACOBS Elisabeth, 10 jaar, Zijn vrouw SCHRAU\ilEN Pierre, 20 jaar, timtnerman SCHRAU\ilEN Anne. 18 jaar, kleermaakster SCHRAU\ilEN Frangois. 16 jaar SCHRAU\ryEN Bertha, 13 jaar SCHRAU1ryEN Jeanne. T maanden, hun kinderen AERNOUDTS Louis, 8 jur, van Antwerperr. Dagloner. Yergezelt SCHRAUWEN Jacques voornoemd. naar Grand Rapid (Michigan). Neemt 200 fr mee. Spreekt Vlaams ASSELBERGHS Charles 27 1aar, van Hoboken. Metaalbewerker. begeeft zich naar St. Louis (Missouri) bij zijn schoonbroer. BAU\ryEN Flor nt. Cade Franco-Belge. South 2nd street nr 300. die er sedert 2 jaar gevestigd is. Neernt 50 fr. mee. Spreelrt Maants. ss ZEELAND naar NEW YORK o1t 22 april ryens Corneille. 25 jaar, van furtu'erpen. Sigarcnmaker. Zie nr Keert naar Boston (Massachusetts) tcrug waar hi-i in zijn bcroep werkzaam is cn S 20 per lveck verdient HU begeeft zich bij zijn oom, KENNIS Jcan. Zre nr 5 I tt3. Neemt 75 fr. rnce. Spreekt Maams VERSTRAETEN Pierre. 2l jnr. Sigarenmaker. Begeeft zich naar Boston (Massachusets) bii GOIUMERS Jean. Zie nr l3975.deze u'erkt cr in zijn beroep en verdicnt S 20 à 25 per week. Neemt 75 fr. nlee. Spreekt Maams VERHEYEN Michel. 24 jaar. van Antrverpen. Sigarcnmaker. Begeeft z.ich naar Bostort (Massachusetts) bii LOREYN Jean. Zie nr 9324.Deze u'crkt er in zljn beroep eu verdient $ 25 per rveek. Neenrt 75 fr mee; Spreekt Maams COOLEN Philippine. 38 jaar. Echtgenote SERVAES Edouar4 Henri. Gaat hai:r man te Nerv York (New York) vervoegen waar hij als voerder in een electriciteitsfabriek u'crkt en $ 20 per week verdient. Neemt 65 fr lllce. Spreel«r Vlaams SERVAES Antoinette. T jaar SERVAES Marie Louise. 3 jaar. 180í16 SERVAES Alphonse, 2 jaar, haar kinderen. t7

20 ss FINLAND naar NE\ry YORK olr 29 april l819tl VAN VOLSEIU Sylvain - 26 jaar. van Austrurvcel. Dagloner. Begeeft zich naar Detroit (Michigan) bij zijn broer, VAN VOLSEM Emest. Zrc rrr l1121.deze werkt er in een meubelfabriek en verdient $ 2,50 per dag. Neemt 300 [r mee. Spreekt Vlaams. ssvaderland naar NEW YORK op 6 mci VERBEKE Theophile. 42 jaar. van Borgerhout. Landbouwer. Begeeft zich naar Nonvav (Michigan) bij zijn broer VERBEKE Isidore. Zie nr. I1054. Deze werkt er in een mijn ctt verdient $ l.(r0 perfug. Neemt 50 Fr. nree. Sprcekt Maalns DE PAEPE Pierre. 29 jaar. vau fuitrverpen. Dagloner. Bcgeeft zich naar Portland (Oregon) bij zdn schoonbroer. DE ROCK Frederic, l4 th Street. Corner Savier. nr Zie nr. 16(151. Neemt 300 Fr. mee. Spreekt Vlaanrs. Itl37l DE ROP Marie, 32 jaar. ziin vroulv DE, PAEPE Berthe. 4 jaar. Itt373 DE PAEPE Arthur.2 jaar. hun kinderen. ooo l8

21 i "ill) 'J I I I I \ qoed oilt weqcen. I I STADSARCHIE F ANT\ilE RPEN. Nieuwe toegangen in de leeszaal. Houtsneden en clichés (l9de eeuw) Van de bestaande inventaris op de houtsneden en drukclichcs wcrd een nieuwe versie gemaakt. Het gaal errkel om afbeeldirrgen van de publicaties van P. Genard: -Wapenboek der Antrvcrpsche gemeenteinstellingcn sedert de vroegste tijden tot op onze dagen. futtwerpen: De Backer Anvers à travcrs lcs àges. Brussel: Bruy'lant. l88tl. 2 dln. Dc inventaris is tc raadplegen in de leeszaal in open kast onder nr. 47. De charters yan Kerken en Kloosters. De vert-arnelingen kostare charters van het stadsarchief wordeu gercstaureerd. Een eerste gedeelte daan an is nu afgewerkt eu kan opnieuw door de geïntercsscerde bezoekers rvordcrl geraadplccgd. Het gaat onr de 460 chartcrs uit het fonds Kerkcrl cn kloostcrs. Elk van de charters is nu gcreinigd. op ecn zuurvrij kartou geplaatst cn n'ordt beschermd met een Melinex-blad. Bovendien z.ijn ze zorgluldig irr dozcn opgeborgen rvaarin ook de zegels een bcschcrming hebben gekregcn. De inventaris Kerken en kloostcr, van G. Asaert werd bijgelverkt aangezien lret oude aanvraagnunlnler \;an dez.e charters nu ook een fornraatletter moct vcnnelden (inventaris in opeu kas in de leeszaal onder nr. l4). Tcgen het einde van het jaarzal ook de verzanreling Charters (met haar supplement) voor het publiek toegankelijk zijn. Uittreksels uit de Nieurvsbrief \/an het Stadsarchief Antwerpen. Editie October l99tl. l9

22 í.,.,r,). PAROCHIE ST. í)j) \, \ilalburgis te ANTWERPEN. '' ',i'i',1, I ) tt ' (li'/\ Georges ) Ven'oort heeft zijn beu'erkingcn van de,,,' l, r Antwerpse St. Walburgis parochie in eigen beheer ',', '({,.;}'[' I uitgegeven op 3.5" diskeue. (, I \,,l i U.t betreft dopcn in de periode (in,,)n, i,$ ' li'',":ffi;"ïiïïlï-ii.l.ffil"ï;,,iffiffi,ï':ï doopplaats van de ouders). Het bestand bestaat uit 7257 pcrsonen. Kostprijs 220 Fr. plus 35 Fr. verzendingskosten (bestelnr : 255). Een trveede bcstand omvat de Hurvclijken in St. Walburgis gedurende de pcriodc met verntelding van de getuigerr cn andere rclevante informatie uit de akten. Dit bestand bestaat uit 2939 personelr. Kostprijs : 180 Fr. plus 35 Fr. verzendingskostcn (Bcstellrr : 215) De gegevens werden ingevoerd in Haza-Data. De afsplitsing kan bekomen worden in de voíïn van een tekstíile in de vorm "Genummerde gezinnen op naam gesorteerd", en kan nret behulp van het bijgevoegde "LISTS " progr:rmma doorzocht worden. In geval de twee bestanden besteld rvorden is de pnjs 350 FÍ., verzending inbegrepen. (bestelreferenticnr: 3 50 ) Levering: l0 dagen na ontvangst op Bankrekening Meer inlichtirrgen bij Georges Ven'oort. lclcfoon nr RIJKSARCH IE F AN TWE RPE N. De microfilms van de Provincie Antu,erpen zijn terug in het Rijksarchicf fuitrverpen. Door Verstraetenplein 5. Een van onze meest actieve leden. Albert Van Sintruycn is cr op bezoek geweest en was vol lof over de nieurve leestocstellen (een twintigtal). de f,ilmkasten, het onthaal enz. Kortom. een bezoek meer dan waard!. EKEREN IN DE SCHADUW VAN DE GROTE OORLOG. Roger Keukelinck, Archivaris Documentaticdienst van de Noorderpolders. Veltrvijcklaan 19, Ekeren, stelde zijn nieuw "Ekererr in de schaduw van de Grote Oorlog'. 120 bladzijden infonnatie over de gemeente in de Eerste Wereldoorlog, te bovenstaand adres (500 fr. - Zaterdagvoormiddag). Bron van laatste drie berichten : V\m-Afd Antrverpen - infokrantje. Antwerpsc boek voor : waardevollc bekornen op

23 VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMITIEKUNDE AFDELING ANT}VERPEN V.ZW. ooo Voozitter: Engelbert Roels Speeltuinlaan 15, 2640 Mortsel Tel: Secretaris : André Eeckels fuitoon tilolfsstraat l5l Schoten Tel: 03/65E Penningmeester: Richard Derulter Vogelkersstraat 4. 2l t0 Ekeren Tel: O3l6&L 3l.4l Beheerder : Jef Hendrickx Ommeganckstraat 4, 2018 furtwerpen Tel:

24 Gebied van de afcleling ANTWERPEN

DEN GENEA]LOOG RPSE. AIIDELING ANT}VERPEN VANI DE VLAu{I\{SE VERENTGING VOOR FAIVÍILIEKUNDE. YZW

DEN GENEA]LOOG RPSE. AIIDELING ANT}VERPEN VANI DE VLAu{I\{SE VERENTGING VOOR FAIVÍILIEKUNDE. YZW DEN RPSE GENEA]LOOG TRIMESTRIEEL TIJDSCHRIFT VAI{ DE AIIDELING ANT}VERPEN VANI DE VLAu{I\{SE VERENTGING VOOR FAIVÍILIEKUNDE. YZW ooo Jaargang 1 - Nr 5 - Maart - April - Mei 1999 AFGIFTEKANTOOR: 26"10 MORTSEL

Nadere informatie

Lijste der persoonen, bestialen, schouwen ende ovens bevonden. den dorpe van Weijneghem

Lijste der persoonen, bestialen, schouwen ende ovens bevonden. den dorpe van Weijneghem Lijste der persoonen, bestialen, schouwen ende ovens bevonden den dorpe van Weijneghem 1747 De weduwe Fijen brouwer 10 Twee domestieken 4 Twee peerden 4 Drij koeijen 4 16 Twee calveren 1 4 Vier schouwen

Nadere informatie

heemkring CAMPENHOLT

heemkring CAMPENHOLT Staet ende Liste geformeert bij Meyer ende schepenen der parochie van Bucken van alle de persoonen, mans, vrouwen, kinderen, domestiquen, mede de qualitijten, officien, neringen, ambachten etc., alles

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Aartselaar Arendonk Baarle Hertog Balen Balen Tel: 014 44 83 63 Beerse jef.meuws@kbc.be Beerse Tel: 014 44 83 45

Nadere informatie

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen.

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Een 24-tal akten konden niet worden geplaatst en deze zijn achteraan

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

TELLING VAN 1702 NEERLINTER

TELLING VAN 1702 NEERLINTER TELLING VAN 1702 NEERLINTER Gezin ARMGAERTS Adriaen, met zijn BAECKEN Willem, met zijn dochter, 1 knecht BECKERS Aert, met zijn, 1 zoon 10 jaar, 1 meijssen 2 3 1 1 1 1 3 4 0,5 2 1 1 1 4 6 0,5 2 1 1,5 1

Nadere informatie

Van Buggenhout-Opstal to the States

Van Buggenhout-Opstal to the States Van Buggenhout-Opstal to the States Ons verhaal begint ergens in de jaren 1800 in de Broekstraat bij de familie Annaert. Het bevolkingsregister uit de Franse tijd (1818) vermeldt hen in het huis nr. 33.

Nadere informatie

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS Bron : Kadaster digileggersysteem Art. nr naam voornamen beroep woonplaats perceelnrs 448 wed.spierings Hendrik (1832) St.Michielsg.

Nadere informatie

DEN RPSE GENEALOOG AF'DELING ANTWERPEN VA}I DE VLAUN\{SE VERENIGING VOOR FAIVIILIEKUNDE. YZW

DEN RPSE GENEALOOG AF'DELING ANTWERPEN VA}I DE VLAUN\{SE VERENIGING VOOR FAIVIILIEKUNDE. YZW DEN RPSE GENEALOOG TRIMESTRIEEL TIJDSCHRIFT VANI DE AF'DELING ANTWERPEN VA}I DE VLAUN\{SE VERENIGING VOOR FAIVIILIEKUNDE. YZW ooo Jaargang 2 - Nr I - Juni, Juli, Augustus, Septernber 1999 AFGIFTITI(ANTOOR:

Nadere informatie

Beste lezer, Al de bijdragen bevatten talrijke, nog niet gepubliceerde foto s waarin iedere dorpsgenoot een stukje van zichzelf zal terugvinden.

Beste lezer, Al de bijdragen bevatten talrijke, nog niet gepubliceerde foto s waarin iedere dorpsgenoot een stukje van zichzelf zal terugvinden. Beste lezer, Al onze medewerkers hebben weer de handen uit de mouwen gestoken om het jaarboek te vullen met een gevarieerd aanbod van geschreven bijdragen met betrekking tot onze gemeente vroeger en nu.

Nadere informatie

$ % # # & &! # ' # # ( ) *% + #! " #! $

$ % # # & &! # ' # # ( ) *% + #!  #! $ Een analyse van de verschillende Tiegemse families en hun afstammingslijnen vanaf de 15de tot de 20ste eeuw %##& &!# '# # ( )*%+#!"#! Inhoud Inhoud, -#. /012&'3., ) 4 2 2 5 &&6 47 8 6 &&3. ) &&& 9 &/ :

Nadere informatie

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in Tak Johanna. Geboren: na het huwelijk van 27 november 1838 tussen Johannes en Carolina, wordt op 23 december 1839 Johanna Maria Jacoba Dellaert geboren, als 1e kind. Tak Johanna. Huwelijk: op 1-5-1862

Nadere informatie

Waas zilver 2 oktober 2007 6 januari 2008. Wim Nys Wetenschappelijk assistant

Waas zilver 2 oktober 2007 6 januari 2008. Wim Nys Wetenschappelijk assistant Waas zilver 2 oktober 2007 6 januari 2008 Van 2 oktober 2007 tot 6 januari 2008 organiseert het Zilvermuseum Sterckshof een historische tentoonstelling over edelsmeden uit het Land van Waas van ca. 1700

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN HET ANTWERPSE GERECHTSDEURWAARDERSKORPS SINDS 1970

EVOLUTIE VAN HET ANTWERPSE GERECHTSDEURWAARDERSKORPS SINDS 1970 EVOLUTIE VAN HET ANTWERPSE GERECHTSDEURWAARDERSKORPS SINDS 1970 Tijdstip Gebeurtenis die de samenstelling van het korps heeft beïnvloed 10.12.2014 96 overlijden Constant SOMERS 21.05.2014 97 overlijden

Nadere informatie

Familiekunde. Vlaanderen

Familiekunde. Vlaanderen Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België +32 (0)3 646 99 88 administratie@familiekunde-vlaanderen.be www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Nadere informatie

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ RECHT EN PLICHT ZOTTEGEM

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ RECHT EN PLICHT ZOTTEGEM KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ RECHT EN PLICHT ZOTTEGEM Kampioenschappen 2012 (voorlopig) Klachten moeten gemeld worden voor 15/10/2012 bij het bestuur 1) Categorie Zware halve fond (1 +2 op alle vluchten

Nadere informatie

Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts

Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts eine genealogieonline Publikation Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts von 4 Mai 2016 Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts Generation 1 1. Elsken Goyvaerts. Sie heiratete mit Dirick van den Heuvel. Sie hatten

Nadere informatie

Het Huis. en de Heerlijkheid

Het Huis. en de Heerlijkheid Het Huis en de Heerlijkheid Bij ondergeteekende berusten een aantal documenten, die op het huis en de heerlijkheid Lisse betrekking hebben. De oudste berichten uit de tweede helft der 14de eeuw. Toen leefde

Nadere informatie

Dit document niet gebruiken in geval van arbeidsongeval, ongeval op de weg naar en van het werk of beroepsziekte BIJLAGE 1

Dit document niet gebruiken in geval van arbeidsongeval, ongeval op de weg naar en van het werk of beroepsziekte BIJLAGE 1 Ondergetekende, arts verklaart dat Mevrouw/de Heer BAETEN Arlette Stamboeknummer: 25208020294 Naam en voornaam: BAETEN Arlette Adres: Warandalei 9 Postnummer: 2920 Geboortedatum: 02.08.1952 Lokaliteit:

Nadere informatie

Bij het oud kerkhof (Beukenlaan) Joes Van Loy en echtgenote Joanna Byens zijn kinderen: Adrianus, Maria en Jacobus Van Loy (4 comm.

Bij het oud kerkhof (Beukenlaan) Joes Van Loy en echtgenote Joanna Byens zijn kinderen: Adrianus, Maria en Jacobus Van Loy (4 comm. Status Animarum 1765 Bewerkt door R.Correns Genoemde status animarum werd in 1765 opgemaakt door de Wijnegemse pastoor Focoldus Baelemans en kwam op eigenaardige wijze terecht in een van de manualen van

Nadere informatie

C bun roe ell naam voorn voorn1 woonplaats 1 opg. Bomen 10 ell biggelaar weduwe antonie 2 moestuin 8 10 biggelaar weduwe antonie 3 huis, schuur, erf

C bun roe ell naam voorn voorn1 woonplaats 1 opg. Bomen 10 ell biggelaar weduwe antonie 2 moestuin 8 10 biggelaar weduwe antonie 3 huis, schuur, erf C bun roe ell naam voorn voorn1 woonplaats 1 opg. Bomen 10 ell biggelaar weduwe antonie 2 moestuin 8 10 biggelaar weduwe antonie 3 huis, schuur, erf 7 biggelaar weduwe antonie 4 weiland 11 50 biggelaar

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch drs. L. F. W. Adriaenssen Van Stamboom vicaris-generaal, kanselier en zeg e l bewaard e r van de bisschop van Luik en had

Nadere informatie

HEEMKUNDIGE KRING DE BRAKKEN OELEGEM. België Belgique P.B. 2520 Ranst 8/4708. Afgiftekantoor Ranst 1. Contactblad verschijnt 4 maal per jaar

HEEMKUNDIGE KRING DE BRAKKEN OELEGEM. België Belgique P.B. 2520 Ranst 8/4708. Afgiftekantoor Ranst 1. Contactblad verschijnt 4 maal per jaar Afgiftekantoor Ranst 1 Contactblad verschijnt 4 maal per jaar België Belgique P.B. 2520 Ranst 8/4708 Erkenningsnummer P708706 HEEMKUNDIGE KRING DE BRAKKEN OELEGEM 32 ste jaargang nr 1 januari - maart 2013

Nadere informatie

15/12/'11 De Halloweenwandeling Griezelbuiten van Hier is Ginderbuiten! wint de Culturele publieksprijs 2011.

15/12/'11 De Halloweenwandeling Griezelbuiten van Hier is Ginderbuiten! wint de Culturele publieksprijs 2011. Gazet van Antwerpen Promo Nieuwe BMW 3 Reeks Berline vanaf 285*/maand Word GvA-correspondent! Solliciteer nu! Bezorg ons uw leukste foto's van jonge antwerpen > mol Griezelbuiten wint Culturele Publieksprijs

Nadere informatie

Aartswoud, index verponding 1733

Aartswoud, index verponding 1733 Aartswoud, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

Transportservice. De makkelijke manier om je meubels thuis te krijgen

Transportservice. De makkelijke manier om je meubels thuis te krijgen NEDERLANDS IKEA WILRIJK Transportservice De makkelijke manier om je meubels thuis te krijgen IKEA verkoopt zijn meubels in platte pakketten. Zo kunnen wij de transport- en opslagkosten drukken... en betaal

Nadere informatie

Adressen Dagverzorgingscentra Provincie Antwerpen

Adressen Dagverzorgingscentra Provincie Antwerpen Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg Team Ouderenzorg Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 BRUSSEL Tel. 02-553 36 47 - Fax 02 553 36 05 http://www.zorg-en-gezondheid.be/dagverzorging.aspx

Nadere informatie

Het afgelopen jaar ontvingen wij veel donaties, vaak geschonken door de nakomelingen van overleden familieleden.

Het afgelopen jaar ontvingen wij veel donaties, vaak geschonken door de nakomelingen van overleden familieleden. Geschonken publicaties - juli 2015 Het afgelopen jaar ontvingen wij veel donaties, vaak geschonken door de nakomelingen van overleden familieleden. Hierbij noemen wij speciaal: Prof. Dan Michman die het

Nadere informatie

OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG

OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-2014 - 100 jaar later - deel 4 Roger Poelaert Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-1918: 100 JAAR LATER DEEL

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte 32 e en 33 e kwartier Hermannus LUTGERINK Geboorte 98 Overlijden 99 Elisabeth Wulffling Overlijden 100 Geboorte + huwelijk 101 34 e en 35 e kwartier Thijse HOF Geboorte 102 Overlijden 103 Regina Postma

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

RAAD VOOR. Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 28 april 2015. Er wordt geen zitting georganiseerd.

RAAD VOOR. Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 28 april 2015. Er wordt geen zitting georganiseerd. RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN OPENBARE ZITTING Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 28 april 2015 Er wordt geen zitting georganiseerd. Tweede kamer - dinsdag 28

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T00456 Inventaris van het archief van de Waalse Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T.L.H. van de Sande, 2010 H.J. Postema, september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 INVENTARIS... 5 1 STUKKEN VAN

Nadere informatie

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld door 31 mei 2010 De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld Generatie 1 1. Johanna Gerritdina Kollenveld, dochter

Nadere informatie

de Rechtspraak Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum 23 1anuari20l5 Geachte heer Van Rooij.

de Rechtspraak Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum 23 1anuari20l5 Geachte heer Van Rooij. de Rechtspraak Gerechtshof 'shertogenbosch Afdeling strafrecht Politieke Groepering De Groenen, Afdeling SintOedenrode T.a.v. de heer A.M.L. van Rooii Hazcndsweg 36 A 36A 3520 Zonhoven (België) Bezoekadres

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 17 december 2013. Openbare zitting

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 17 december 2013. Openbare zitting G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting Financiën : Nr : Voorwerp : Aanpassing belastingreglement op aflevering administratieve stukken. Zitting

Nadere informatie

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Generatie 1 I. GILLIS VAN DUEREN, meisenier 10 januari 1647 (str. Jan Gillisjan den ouden en Jan Gillisjan den

Nadere informatie

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 6 Schijf 6 Aartselaar 69 60 129. Tranche 2 Schijf 2. Tranche 1 Schijf 1

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 6 Schijf 6 Aartselaar 69 60 129. Tranche 2 Schijf 2. Tranche 1 Schijf 1 Aartselaar 69 60 129 Aartselaar 69 60 129 Antwerpen 80 121 2.375 2.576 Albertdok 6 372 378 Antwerpen Kern-Oude Stad 238 238 Berchem 163 163 Borgerhout 1 104 105 Charlottalei 79 79 Deurne 79 161 240 Ekeren

Nadere informatie

1393 Half Luttel Meijel als bruidschat

1393 Half Luttel Meijel als bruidschat 1393 Half Luttel Meijel als bruidschat Op 5 juni 1393 kreeg Cleijn Meijel of Luttel Meijel bijzondere aandacht in de kapel van Vlierden. 1 Deze kapel was toen blijkbaar al heel lang een druk bezochte bedevaartplaats,

Nadere informatie

G.P. Mulder. Col. Map 71. Inhoud: blz.

G.P. Mulder. Col. Map 71. Inhoud: blz. Col G.P. Mulder. Map 71. Inhoud: blz. Hoofd k Hoofd k2 Hoofd k3 Hoofd k4 Hoofd k5 k6 k7 k8 De oorsprong. blz. 3. De familie Van Terwisga. blz. 1,9. Het erfgoed van de Terwisga's. blz. 30. De toestand in

Nadere informatie

DE WEESKINDEREN VAN GEMERT

DE WEESKINDEREN VAN GEMERT DE WEESKINDEREN VAN GEMERT Peter van den Elsen Het laatste huis op De Heuvel in de richting van Beek en Donk is de boerderij, bewoond wordt door de familie Egelmeers. Deze boerderij met huisnummer 62 is

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Jan Van Everbroeck. Carolina Verheyen. Broechem 1863 1940 Borgerhout. Wijnegem 1863 1953 Borgerhout

Jan Van Everbroeck. Carolina Verheyen. Broechem 1863 1940 Borgerhout. Wijnegem 1863 1953 Borgerhout Jan Van Everbroeck Broechem 1863 1940 Borgerhout Carolina Verheyen Wijnegem 1863 1953 Borgerhout 1863 Maria Elisabeth Van Camp is in 1830 te Oelegem geboren. Carolus Verheyen is in 1826 in Westmalle geboren.

Nadere informatie

Uw testament kan jongeren kansen geven!

Uw testament kan jongeren kansen geven! Uw testament kan jongeren kansen geven! Onze prioriteit gaat naar de doelloze, verlaten en bedreigde jeugd. Don Bosco Goede vrienden van Don Bosco, Op de één of andere manier voelt u zich verbonden met

Nadere informatie

HEEMKUNDIGE KRING DE BRAKKEN OELEGEM. België Belgique P.B. 2520 Ranst 8/4708. Afgiftekantoor Ranst 1. Contactblad verschijnt 4 maal per jaar

HEEMKUNDIGE KRING DE BRAKKEN OELEGEM. België Belgique P.B. 2520 Ranst 8/4708. Afgiftekantoor Ranst 1. Contactblad verschijnt 4 maal per jaar Afgiftekantoor Ranst 1 Contactblad verschijnt 4 maal per jaar België Belgique P.B. 2520 Ranst 8/4708 Erkenningsnummer P708706 HEEMKUNDIGE KRING DE BRAKKEN OELEGEM 32 ste jaargang nr 2 april - juni 2013

Nadere informatie

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat?

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? O C G L Genealogie voor Beginners O C G Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? Even voorstellen: Jo Schiffelers, voorzitter Heemkundevereniging Landgraaf L Systemen en termen Genealogie/Stamboom

Nadere informatie

DE AN(T\A/ER]PS]E GTN{EAtOOG

DE AN(T\A/ER]PS]E GTN{EAtOOG Bclglë-Belglque P.B, 2640 Mortscl I e/so.rs DE AN(T\A/ER]PS]E GTN{EAtOOG - \rcrantu,oordelijke I Ihgevtr En gelbert Roels. Speehuin laan I 5. 2640 l\{ortsel OE 6ESC'GEPÉI3 I'Í3NÍ3É]EIJEItË" DE ANTWERPSE

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren.

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. WAT ANDEREN DOEM NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. Plaats : De Vaart, Hilversum, aanvang 20.00 uur. 25 januari 1984 Lezing, samen met "Albertus

Nadere informatie

TOTAAL GEWICHT 456,100 DEELNEMERS 13 GEMIDDELDE 35,085 TOTAAL GEWICHT 589,600 DEELNEMERS 29 GEMIDDELDE 20,331. Plaats Naam Plank Gewicht

TOTAAL GEWICHT 456,100 DEELNEMERS 13 GEMIDDELDE 35,085 TOTAAL GEWICHT 589,600 DEELNEMERS 29 GEMIDDELDE 20,331. Plaats Naam Plank Gewicht TOTAAL GEWICHT 589,600 DEELNEMERS 29 GEMIDDELDE 20,331 TOTAAL GEWICHT 456,100 DEELNEMERS 13 GEMIDDELDE 35,085 1 Van Den Haut J. 45 39,500 2 Wery R. 25 36,400 3 Broeckx J. Jr. 31 36,000 4 Janssens J. 47

Nadere informatie

Misintenties parochie Ottersum

Misintenties parochie Ottersum Misintenties parochie Ottersum Zondag 20 maart 9.30 uur: Jan Winnen; Fien van Bergen-Sloot; Piet van Bergen en Maria van Bergen-C p; Sjef Krebbers; Piet en Lenie Geurts-Theunissen; Christiaan en Johanna

Nadere informatie

MAKWARIUM NIEUWSBRIEF!

MAKWARIUM NIEUWSBRIEF! Beste MAK-kers, 01 april 009 MAKWARIUM NIEUWSBRIEF! We zijn in de running naar onze tentoonstelling, de hete adem is duidelijk voelbaar in je omgeving! Tijdens de voorbije werkvergaderingen is gebleken

Nadere informatie

Koningsstraat 20. Brussel

Koningsstraat 20. Brussel Koningsstraat 20 Brussel De Koningsstraat nr. 20 is gelegen in de nabijheid van het Koninklijk Paleis en het Parlement in Brussel. Hier zijn de Directie en enkele afdelingen van de bank gevestigd en op

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Cornelis van de Ven. Cornelis van de Ven. * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar

HOOFDSTUK 2. Cornelis van de Ven. Cornelis van de Ven. * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar HOOFDSTUK 2 Cornelis van de Ven Cornelis van de Ven GEBOREN 08-07-1842 Nistelrode OVERLEDEN 13-10-1906 Veghel, 64 jaar GEHUWD 26-02-1867 Johanna Driessen * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar KINDEREN

Nadere informatie

1/01/1977 tot 31/03/1977

1/01/1977 tot 31/03/1977 1976 Armand Verspeeten Gontran Scohy-Saurel Henri Van den Brande Jacques Bottequin Denise Van Den Haute Julien Piens Henri Neyrinck Roger Claeys J. Van Campenhout J. De Clercq-Van Nieuland Jan Van Schoote

Nadere informatie

I. Boeken/CD- & DVD-roms 100 Archeologie 100.1 Onderzoek van grafheuvels te Weelde/W. Beeckx/Brabants Heem(Oisterwijk 1960)

I. Boeken/CD- & DVD-roms 100 Archeologie 100.1 Onderzoek van grafheuvels te Weelde/W. Beeckx/Brabants Heem(Oisterwijk 1960) I. Boeken/CD- & DVD-roms 100 Archeologie 100.1 Onderzoek van grafheuvels te Weelde/W. Beeckx/Brabants Heem(Oisterwijk 1960) 101 Architectuur 101.1 Van Klei tot Kerk: Baksteengotiek in de Kempen/Serge Migom/Prov.

Nadere informatie

Opzoekingen naar personen in het FelixArchief

Opzoekingen naar personen in het FelixArchief Opzoekingen naar personen in het FelixArchief Inhoud Inleiding................................................................................................................... 4 Afkortingen..............................................................................................................

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 3 VEEL ONZEKERHEID In 1832 is deze woning in bezit van Hendrik van Dijk (sectie: E 280/1052/1291) en in 1840 is de eigenaar Theodorus van Eenbergen. In 1843 gaat

Nadere informatie

.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. Geb.14-04-1948 1948 te Erp, beroep bedrijfskundige.

.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. Geb.14-04-1948 1948 te Erp, beroep bedrijfskundige. FAMILIE van ZUTPHEN Goorts Erp Kinderen 12 van M.1.1.1.2.1.3.4.2.5..1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. N.1.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1.1 Gijsbertus, Petrus, Johannes, Joseph van

Nadere informatie

Documentaire collectie Richard PEETERS mbt collaboratie/verzet in Limburg 1940-2000 samengesteld door Richard Peeters en Willy Massin

Documentaire collectie Richard PEETERS mbt collaboratie/verzet in Limburg 1940-2000 samengesteld door Richard Peeters en Willy Massin CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij AA 2404 Documentaire collectie Richard PEETERS mbt collaboratie/verzet

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

The Haque Road Runners. Algemene. Leden vergadering. Bestuur. Wedstrijdsecretaris. Izaak Luteijn. Versie 21-09-2015 pagina 1

The Haque Road Runners. Algemene. Leden vergadering. Bestuur. Wedstrijdsecretaris. Izaak Luteijn. Versie 21-09-2015 pagina 1 The Haque Road Runners Algemene Leden vergadering Bestuur BCO Voorzitters commissies Voorzitter Toon de Graauw Secretaris vacature Penningmeester Gert-Jan Smit Wedstrijdsecretaris Accommodatie wnd Toon

Nadere informatie

Catalogus. genealogische avonden

Catalogus. genealogische avonden Catalogus genealogische avonden 11de editie 2011 - 2 - INHOUDSTAFEL Woord vooraf 3 1. Parochieregisters en burgerlijke stand 7 2. Indices 16 3. Volkstellingen 17 4. Schepengriffie 18 5. Notariaat 20 6.

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 4 Jan Rut Kluijtmans koopt op 24-12-1792 een huis en aangelag, gestaan en gelegen op Vorstenbosch onder Nistelrode, groot 2 L, 45 R, van Maria Sijmen Rijkers,

Nadere informatie

Verdeelpunten Sorteerpasjes Antwerpen

Verdeelpunten Sorteerpasjes Antwerpen Verdeelpunten Sorteerpasjes Antwerpen 1. Infowinkel van het Districtshuis Antwerpen Lange Gasthuisstraat 21-2000 Antwerpen 2. Openbare bibliotheek Sint-Andries Sint-Andriesplaats 22-2000 Antwerpen open

Nadere informatie

NU BELEGGEN IN BELGISCHE MUNTEN?

NU BELEGGEN IN BELGISCHE MUNTEN? Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde vzw NU BELEGGEN IN BELGISCHE MUNTEN? Luc Vandamme Regelmatig wordt mij gevraagd of het kopen van Belgische munten een goede belegging zou kunnen zijn. Het

Nadere informatie

Indeling JEUGD SEIZOEN 2014-2015

Indeling JEUGD SEIZOEN 2014-2015 Indeling JEUGD SEIZOEN 2014-2015 Technische Commissie 2014-2015 TC Algemeen: Wil van Gerwen (voorz.) TC jeugd: Ronnie Maas Jan Martens Ad Vervest Walter Snellens Jeroen Stevens (secr.) Ronnie Maas (jeugd

Nadere informatie

Aankomsttitel kad.gem.cuyk, sectie A

Aankomsttitel kad.gem.cuyk, sectie A Aankomsttitel kad.gem.cuyk, sectie A 1 Straat/ omgeving Persoon Beroep Woonplaats Gebruik Klass e Oppervlakte nr. DE KUILEN CUIJK/CS, GEMEENTE N.V.T. CUIJK WEIDE 4 221250 ha A 1 DE KUILEN CUIJK/CS, GEMEENTE

Nadere informatie

Wie doet wat bij POM Antwerpen

Wie doet wat bij POM Antwerpen Wie doet wat bij POM Antwerpen Algemene leiding Luc Broos Algemeen directeur 03 240 68 01 luc.broos@pomantwerpen.be Financiën Nicon De Haeck Financieel verantwoordelijke 03 240 68 76 nicon.dehaeck@pomantwerpen.be

Nadere informatie

Genealogie Van den Broek - Deel II

Genealogie Van den Broek - Deel II Genealogie Van den Broek - Deel II Brouwersgeslacht van 1600-1800 Peter van den Elsen ln de vorige aflevering van Gemerts Heem werden de eerste drie generaties Van den Broek gepubliceerd. Hier volgt de

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Mr. Stormstraat 5 Tilburg en zijn bewoners

Mr. Stormstraat 5 Tilburg en zijn bewoners Mr. Stormstraat 5 Tilburg en zijn bewoners Geboortehuis - ouderlijk huis van Jos Naaijkens Mr. Lambertus Dominicus Storm Geboren te s- Hertogenbosch op 25 maart 1790. Overlijdt te s- Gravenhage op 3 juni

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Blad1. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar.

Blad1. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar. 1 Joannes Van Hooimissen 45 schipper dorp 1776 20 2 Joannes Van Hooimissen 19 zoon dorp

Nadere informatie

Teksten en misintenties voor de uitgave van week 32 (periode 9 tot 15 augustus) graag binnen voor vrijdag 1 augustus.

Teksten en misintenties voor de uitgave van week 32 (periode 9 tot 15 augustus) graag binnen voor vrijdag 1 augustus. Informatie parochieblad voor en van parochies Meeuwen-Gruitrode Voor de weken 26-27-28 (29 juni tot 13 juli) Editie van 25 juni 2014 FEDERATIENIEUWS MEEUWEN-GRUITRODE Teksten en misintenties voor de uitgave

Nadere informatie

De kwartierstaat van Wilhelmus Cornelis van Dongen

De kwartierstaat van Wilhelmus Cornelis van Dongen een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Wilhelmus Cornelis van Dongen door 4 mei 2016 De kwartierstaat van Wilhelmus Cornelis van Dongen Generatie 1 1. Wilhelmus Cornelis van Dongen, zoon

Nadere informatie

HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen

HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen INLEIDING DE FORTENGORDEL = UITWERKING STRUCTUURPLAN PROVINCIE Het

Nadere informatie

HET TESTAMENT VAN FERDINAND VAN LOOCK

HET TESTAMENT VAN FERDINAND VAN LOOCK Tom De Loenen - 24 - Het testament van Ferdinand Van Loock Verschenen als: De Loenen, T. (1998) Het testament van Ferdinand Van Loock. In: Jaarboek 1998. Rumst: Geschiedkundige Kring Rumesta. HET TESTAMENT

Nadere informatie

HOOGLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

HOOGLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG HOOGLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Het is oorlog! Het brandweerkorps wordt snel samengeroepen voor het gemeentehuis. De brandweermannen moeten de jongens gaan waarschuwen

Nadere informatie

STRATENPLAN MET IN HET ROOD AANDUIDING VAN HET TRACE

STRATENPLAN MET IN HET ROOD AANDUIDING VAN HET TRACE STRATENPLAN MET IN HET ROOD AANDUIDING VAN HET TRACE Bijlage 1 ALGEMENE PROJECTINFORMATIE Bijlage 2 Projectnummer: 20.185B Projectnaam: Collector Wellebeek De plannen voor dit project werden ontworpen

Nadere informatie

HST-station Antwerpen - Omgeving Kievitplein

HST-station Antwerpen - Omgeving Kievitplein gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan HST-station Antwerpen - Omgeving Kievitplein BIJLAGE 4a: ONTEIGENINGSPLAN BIJLAGE 4b: ONTEIGENINGSTABEL Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van

Nadere informatie

Hurkspanden Roosendaal zonder bescherming

Hurkspanden Roosendaal zonder bescherming Hurkspanden Roosendaal zonder bescherming Jacques Hurks Jacques M. Hurks werd in 1890 in Vught geboren. Hij studeerde aan de Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten in Den Bosch en vertrok

Nadere informatie

Stamboom familie Lambregts Johan Lambregts (1955)

Stamboom familie Lambregts Johan Lambregts (1955) Stamboom familie Lambregts Johan Lambregts (1955) Genealogie van de familie Lambregts uit Princenhage door drs. P. Nouwt Inleiding De onderstaande genealogie is het resultaat van een onderzoek naar de

Nadere informatie

De Haagse Scholen. het college van bestuur: - Wiely Hendricks (voorzitter) en. - J0 Willen borg (lid CvB)

De Haagse Scholen. het college van bestuur: - Wiely Hendricks (voorzitter) en. - J0 Willen borg (lid CvB) De Haagse Scholen Besluitenlijst van het college van bestuur van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs: Datum bestuursoverleg: 18juni 2015 Aanwezig: het college van bestuur:

Nadere informatie

Jan Moedwil (Fernand Geersens, 1895-1959)

Jan Moedwil (Fernand Geersens, 1895-1959) Jan Moedwil (Fernand Geersens, 1895-1959) Inventaris van het archieffonds (1920-1981) Archief van en over Fernand Geersens en zijn echtgenote Joanna Rimbaut Inventarissen van het Liberaal Archief Nieuwe

Nadere informatie

Genealogische gegevens over de familie Nicolaes

Genealogische gegevens over de familie Nicolaes Genealogische gegevens over de familie Nicolaes van Kanne naar Maastricht * Gemeentewapen voormalige gemeente OudVroenhoven Het hierna volgend overzicht omvat informatie over de afstamming van mijn schoonmoeder

Nadere informatie

H istorische Veren iging Voorbu rg. JaaÍverslag. (incl. Financieel Verslag)

H istorische Veren iging Voorbu rg. JaaÍverslag. (incl. Financieel Verslag) H istorische Veren iging Voorbu rg JaaÍverslag 2004 (incl. Financieel Verslag) Jaarverslag 2OA4 L Leden Aan het begin van het verdagjaar bedroeg het aantal feden vaà de vereniging 46;7, waanían 27 relaliesfuilabonnementen,

Nadere informatie

1.3. BLOEMLEZINGEN MET lillrk VAN AUTEURS UIT EEN BEPAALDE REGIO. ;:'

1.3. BLOEMLEZINGEN MET lillrk VAN AUTEURS UIT EEN BEPAALDE REGIO. ;:' 43 1.3. BLOEMLEZINGEN MET lillrk VAN AUTEURS UIT EEN BEPAALDE REGIO. ;:' --------------------------------------------------------------- 1. Inventaris. Een heleboel bloemlezingen presenteren werk van dic

Nadere informatie

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem.

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem. Genealogie van Pieter Kilwinger inderen van Peter Gijsbert Kilwinger en Johanna Mutsaards: 1.1.1 Johanna Maria Kilwinger, geboren op woensdag 17 februari 1836 in Stratum. Johanna Maria is overleden op

Nadere informatie

Waar woonden onze voorouders in Antwerpen? 1. tak Barentsen - Alexandre

Waar woonden onze voorouders in Antwerpen? 1. tak Barentsen - Alexandre Waar woonden onze voorouders in Antwerpen? 1. tak Barentsen - Alexandre Albert Alexandre & Melanie Paulis wonen vanaf 1892 in Fortje 6 aan de Kielse Vest. Melanie overlijdt in 1893. Albert blijft er wonen

Nadere informatie

OOS NUUTS. Bedenk dat een ander anders is. bankrekening 1049 06510 ovv oosnuuts. SPREUK van de week: 49e JAARGANG NO.21 vrijdag 21 juni 2013

OOS NUUTS. Bedenk dat een ander anders is. bankrekening 1049 06510 ovv oosnuuts. SPREUK van de week: 49e JAARGANG NO.21 vrijdag 21 juni 2013 OOS NUUTS PERIODIEK GENHOUTER PAROCHIEBLAD Berichten, mededelingen en advertenties vóór maandagavond 20.00 uur digitaal bezorgen op redactie@sint-hubertus-genhout.nl bankrekening 1049 06510 ovv oosnuuts

Nadere informatie

aïtest @ oor IN NAAM DER KONINGIN GROSSE GERËCHTSHOF AMSTERDAM Sector civicl recht Nevcnzittingsplaats Amhem

aïtest @ oor IN NAAM DER KONINGIN GROSSE GERËCHTSHOF AMSTERDAM Sector civicl recht Nevcnzittingsplaats Amhem L7/07 ' 09 VRI 16:J4 FAli.07J 0901007 MR T itloï @ oor aïtest IN NAAM DER KONINGIN GROSSE GERËCHTSHOF AMSTERDAM Sector civicl recht Nevcnzittingsplaats Amhem zaaknurnmer gereclrtshof 200.007.gg7 (zaaknumnier

Nadere informatie

Vrede en vrijheid maken we samen.

Vrede en vrijheid maken we samen. Vrede en vrijheid maken we samen. Draagt u ook bij? Wageningen 5 mei. 5 mei 1945 Bevrijding! 4 mei, 23.00 uur Bevrijdingsvuurceremonie Op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd van de Duitse overheersing tijdens

Nadere informatie

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012 Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 1. Bestuur...2 2. Doelstelling van de stichting...2 3. Vrijwilligers...3 4. Activiteiten van de stichting...3 4.1 Archiveren, Inventariseren

Nadere informatie

LIONS OUDENAARDE FIETSTOCHT

LIONS OUDENAARDE FIETSTOCHT 13 de EDITIE LIONS OUDENAARDE FIETSTOCHT i.s.m. Leo s Audenaerde - 27.09.2015 - LIEDTS PARK OUDENAARDE Geachte Heer, Mevrouw, Naar jaarlijkse traditie nodigt de Lions Club van Oudenaarde u uit voor haar

Nadere informatie