Portfolio. Freddy Koelemeijer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Portfolio. Freddy Koelemeijer"

Transcriptie

1 Portfolio Freddy Koelemeijer 07_2012

2 Inhoud De kunst van verbinden - een kunsthotel als verbinder tussen stad en strand (afstuderen) The art of connection - an arthotel connecting the city and the sea (graduation) Buiksloterham Kavel 12, Amsterdam Noord (ML_A) Buiksloterham Plot 12, Amsterdam North (ML_A) Blok 0, Amsterdam Houthavens (ML_A) Block 0, Amsterdam Houthavens (ML_A) Prijsvraag Areal Hardturm, Zurich (ML_A) Competition Areal Hardturm, Zurich (ML_A) Olympiakwartier-West, Almere (Wingender Hovenier Architecten) Olympiaquarter-West, Almere (Wingender Hovenier Architecten) Prijsvraag Altwiesenstrasse, Zurich (Wingender Hovenier Architecten) Competition Altwiesenstrasse, Zurich (Wingender Hovenier Arhcitecten) Kop Jan van Galen, Amsterdam (Wingender Hovenier Architecten) Endblock Jan van Galen, Amsterdam (Wingender Hovenier Architecten) Centraal Station, Arnhem (UNStudio) Central Station, Arnhem (UNStudio) Kaohsiung Star Palace, luxueus winkelcentrum (UNStudio) Kaohsiung Star Palace, luxurious shopping mall (UNStudio) Centrum voor Vrituele Ontwieling (UNStudio) Centre for Virtual Engineering (UNStudio) Curriculum Vitae

3 De kunst van verbinden / The art of connection Een kunsthotel als verbinder tussen stad en strand (afstuderen) / An arthotel connecting the city and the sea (graduation) Langs de boulevard van Vlissingen, op de plek waar vroeger Grand Hotel Britannia stond, is een voorstel gemaakt voor een kunsthotel. Een nieuwe hoteltypologie en beleving, waarbij kunst de ruimte dicteert. Het kunstlandschap verbindt de stad met de boulevard, binnen met buiten en overbrugt geleidelijk het hoogteverschil van 10 meter; het scheidt, filtert en verbindt alle individuele programma-onderdelen die ten opzichte van elkaar meer- of minder openbaar of privé zijn. De harde defensieve rand tussen stad en water wordt verzacht en beleefbaar gemaakt. Het kunstlandschap wordt gecreëerd met betonnen vloervelden in combinatie met een tapijt van hout, wat het openbare en collectieve programma met elkaar verbindt. Een optimale zichtrelatie tussen binnen en buiten wordt gewaarborgd door de transparante vliesgevel - schuivende delen zijn hierbij in de gevel afleesbaar gemaakt. Het kunsthotel maakt van Vlissingen weer de badplaats met internationale allure die het ooit was. Along the boulevard of Vlissing, on the former Grand Hotel Britannia site, a proposal is made for an art hotel. A new hotel typology and experience, where space is dictated by art. The art-landscape connects the city with the boulevard, inside with outside and gradually spans the 10 meter height difference; it seperates, filters and connects all individual programmatic components which are more- or less private or public to each other. The hard, defensive edge between city and sea is softened and made liveable. The art-landscape is made out of concrete floor slabs combined with a wooden carpet that connects the public and collective program. The transparant curtain wall guarantees an optimal relationship between inside and outside - sliding parts are made visible in the façade. The art-hotel will make Vlissingen the seaside town with intenational allure is once was. Kunstroute stadszijde / Artroute cityside Situatie / Situation Kunstroute / Artroute

4 Buiksloterham Kavel 12 / Buiksloterham Plot 12 (ML_A) Energie-neutraal woon/werkgebouw Energy neutral live/work building Voor de duurzaamheidstender in Buiksloterham (Amsterdam) is voor kavel 12 een eenduidig bouwvolume ontworpen. Binnen de contouren van het kavel 30 bij 80 meter is het volume opgebouwd uit een ranke schijf van dertig meter hoog met appartementen en kantoorruimtes, en een lage plint van negen meter hoog met bedrijfsruimtes en woon/werk-lofts. In de opzet van het gebouw is rekening gehouden met een grote mate van flexibiliteit in schakeling en indeling van ruimtes en een uitwisseling van programma. Het hoge dak is voorzien van bomen, een symbolische verwijzing naar de 13e eeuwse Guinigi toren in Lucca. For the sustainability tender of Buiksloterham for plot 12 an univocal building volume is developed. Within the contours of the plot 30 by 80 meters the volume consists of a disc-shaped high rise of thirty meters with apartments and office spaces and a low plinth of nine meters high with business accommodations and living/working lofts. The design of the building reflects a high degree of flexibility in the circuit and layout of spaces and an exchange of program. The high roof is equipped with trees, a symbolic reference to the 13th century Guinigi tower in Lucca. Situatie / Situation Beeld / Image: A2studio Maquette / Model Conceptschema / Concept scheme Straatbeeld noordzijde / Streetview northside

5 Blok 0, Houthaven / Block 0, Houthaven (ML_A) 33 woningen + collectieve voorzieningen / 33 appartments + collective facilities De Houthaven in Amsterdam West is het sluitstuk van de ontwieling van de Zuidelijke IJ-oever. Met het uitgeven van kavels in blok 0 wordt de eerste fase voor de ontwieling van de Houthaven in gang gezet. Voor blok 0 worden twee kavels uitgewerkt, ontworpen met als uitgangspunten de wijdsheid en openheid van de locatie enerzijds en het industriële karakter van het havengebied anderzijds. De gebouwen bevatten in totaal drieëndertig woningen loftappartementen, kadewoningen en zogeheten penthouses bovenop een plint met collectieve voorzieningen en parkeerplaatsen. De woningen beschien over grote buitenruimtes in de vorm van een balkon, veranda, patio of dakterras. Bovenop de plint ligt een collectieve binnentuin, toegankelijk vanuit de aanliggende woningen. De gebouwen zullen tijdloos zijn in hun verschijningsvorm, met een verfijnde proportionering en een duurzame materialisatie. The Houthaven area in Amsterdam West will be the capstone of the development of the Southern bank of the river IJ. With the issuance of plots in block 0 the initial phase for the development of Houthaven is put in motion. For block 0 two plots will be developed, which design sketch is made with in mind the vastness and openness of the site on the one hand and the industrial character of the harbor area on the other. The buildings contains thirty three houses loft apartments, town houses along a quay and penthouses atop a plinth with collective space and parking facilities. All dwellings have large outdoor spaces in the form of a balcony, porch, patio or rooftop terrace. On top of the plinth is a collective garden, accessible from the adjacent houses. The buildings design will be timeless in its appearance, with a delicate proportioning and sustainable materialization. Luchtfoto locatie / Aerial location Entreezijde / Entrance side Standaard verdieping / Typical floorplan Kadezijde / Quay side

6 Kop Jan van Galen / Endblock Jan van Galen (Wingender Hovenier Architecten) 24 appartementen en commerciele ruimten / 24 appartments and commercial spaces De vervangende nieuwbouw langs de Jan van Galenstraat vormt de kop van een langgerekt bouwblok. In de lengterichting van het bouwblok ligt de grens tussen de perceelgewijze 19e eeuwse bebouwing langs de Admiraal de Ruyterweg en het monumentale Amsterdamse school ensemble van architect Roodenburg langs de Bestevaerstraat. Het plan bestaat uit een gebouw met op de begane grond bedrijfsruimten en op de daarboven gelegen lagen woningen voor senioren en maisonnettes. De woningen hebben een gemeenschappelijke ingang aan de Admiraal de Ruyterweg. Het gebouw, met zijn robuuste bakstenen gevel, is als een eenheid opgevat, waarbij het ritme van openingen van de voormalige bebouwing is overgenomen. De historische grens die de locatie doormidden snijdt, de hoeken van de bloen, de aansluitingen op de sterk verschillende bebouwing langs beide zijstraten en de entrees naar de bedrijfsruimten vormen aanleiding om het sterk reperterende karakter van de gevel te doorbreken en te nuanceren. Plinten, balkons en dakranden uit de omgeving keren op gestilerde wijze terug in het nieuwe gebouw. Daarmee legt het gebouw een relatie met zijn omgeving en geeft het tegelijkertijd uitdruing aan het nieuwe programma op deze bijzondere plek in de stad. This new building, consisting of shops on the ground floor, and appartments and maisonnettes above, replaces the end of an elongated perimeter block characteristic of Amsterdam West. The end block that meets Jan van Galenstraat is set forward from the street profile and spatially terminates the retail zone. It connects with two distinct types of structures: the late 19th century individual buildings on Admiraal de Ruyterweg and a monumetal ensemble in the Amsterdam School-style along Bestevearstraat. residents entre the block via a shared entrance on Admiraal de Ruyterweg that provides access to their dwellings via decks on the garden side. While the building blends into its surroundings by reinforcing the existing urban structure it is also recognisable as a new insertion with a different type of organisation to its neigbours. The brickwork elements of the surrounding buildings are echoed in the new façade by bands of vertical brickwork and brickwork piers in a running bond. Visible expansion joints are avoided, helping to give a solid and coherent appearance. Subtle variations in the repetitive rhythm of the façade are introduced in response to the historical border that divides the block in two - the corners of the block and the connection to the neigbouring buildings. Characteristic features of the nearby buildings such as the plinths, balconies and roof edges, reappear in abstract form, firmly anchoring the new block to its surroundings. Situatie / Situation Hoek Bestevaerstraat / Corner Bestevaerstraat Gevel Admiraal de Ruyterweg / Façade Admiraal de Ruyterweg

7 Haustech 20 Haustech 20 Haustech 20 Haustech 20 Velo 30 Velo 30 Velo 30 Velo 30 Velo 10 Keller 255 Keller 143 Velo 10 Velo 10 Keller 285m2 Zivilschutz 285 m2 Velo 13 Gla Haustech 20 Haustech 20 Haustech 20 Haustech 20 Velo 30 Velo 30 Velo 30 Velo 30 Haustech 20 Haustech 20 Haustech 20 Haustech 20 Velo 30 Velo 30 Velo 30 Velo 30 Altwiesenstrasse (Wingender Hovenier Architecten) 110 appartementen en gemeenschappelijke voorzieningen / 110 appartments and common facilities Bij deze prijsvraag speelden twee vraagstuen een belangrijke rol: hoe kan je op locatie het volume verdubbelen, en hoe ga je om met het Steiner plan als geheel? De ranke gebouwen (10 m diep) bestaan uit gepleisterde lichamen en treden zo in de voetsporen van hun voorgangers; de buitenruimtes zijn in relatie tot dit volume als een onafhankelijke veranda-structuur ontworpen. Het terugbouwen van de bestaande footprint leidt ertoe dat bestaand en nieuw eenvoudig op elkaar aansluiten. De groene ruimte tussen de gebouwen plaatst de gebouwen in het historisch landelijke karakter van de plek. De keukens en woonkamers zijn zijn samen met het terras de overgangszone tussen het groene openbare landschap en de privéruimtes van de appartementen. Binnen de teruggebouwde footprint is in tegenstelling tot de bestaande structuur gereageerd op de specifieke hiërarchie van de plek. De mechanische herhaling van gebouwen heeft plaats gemaakt voor een karakteristiek ontwerp waarbij de ruimte niet meer tussen de gebouwen weg vloeit. Two issues played a particular important role in this competition: how can the volume be doubled, and how to deal with the Steiner plan as a whole? The slender buildings (10 m deep) consist op plastered bodies that follow the footsteps of their predecessors; the outside spaces are designed as an independent porch-structure. By building back the existing footprint, old and new match easily together. The green space between the buildings, positions the plan in the historic rural character of the location. Kitchens and living rooms combined with the terraces form a transition zone between the green public landscape and the private spaces of the apartments. Within the footprint, in contrast with the current situation, the plan reacts to the specific hierarchy of the location. The mechanical repetition of buildings has been replaced by a more characteristic design in which the space between the buildings no longer flows away. Doorzicht groene ruimte / See trough green area Glattwiesenstrasse Luchsweg 25 PP (von 88) 63 PP (von 88) möglicher Anschluss Tiefgarage Glattwiesenstrasse Schulhaus Luchswiesen Grosswiesenstrasse Situation 1/500 Situatie / Situation Das Erarbeiten eines Projektvorschlages für die Ersatzneubauten der Wohnsiedlung Graphis ist städtebaulich doppelt herausfordernd. Zum einen stellt sich die Frage einer Verdichtung der Siedlung auf nahezu das doppelte Volumen in einem von niedrigen Zeilen und einheitlich von typischen Architekturen der Nachkriegszeit charakterisierten Plan. Zum anderen beinhaltet die Aufgabe die Frage des Umgangs Kronwiesenstrasse Punktuelle Verdichtung in die Höhe Das Projekt folgt zwar der Grundordnung des Plans, geht dennoch im Verhältnis zu den unterschiedlichen Strassen einen Schritt weiter. Die Ersatzbauten sind eine Gelegenheit spezifischer auf Hierarchie und Charakter der Strassenräume zu reagieren, ihnen Bedeutung zu verleihen, wo der Bestand sich doch recht un- Diagonale verbinding / Diagonal connection

8 wanneer ervoor wor dt gekozen om elke woning een individuele berging op de begane grond te geven dient ook de ruimte ac hter het kantoor aan de woontoren toegekend te worden. dbl aan sl uiti ng i.o.m. Hvd N constru ctie woontoren l osgekop peld van constru ctie parkeergarage comm erc iële ruim te vvo 169 m2 totaal 228 fietsen 4 per woning Peil = 0 dbl Peil = 350 p ostk aste n Peil = 0 opsla g veegmachin e flatk ast inv. w. cv z k pn ca i b uiten ka nt s chil t/m b uite nk an t con stru ctieve wan d = pan try beh eerder voorzetwan d hyd rofoor Peil = 0 Peil = 0 b elle nta blea u comm erc iële ruim te vvo 118 m2 parkeergarage conform ontwerp HvdN falcolevel, 24 fietsen vrije hoogte 2650 m m 13 m2 13 m2 13 m2 13 m2 13 m2 14 m2 14 m2 14 m2 h wa in metse lwerk pe na nt h wa in metse lwerk pe na nt entree garage / lift n.t.b. conform tekeningen HvdN entree garage f latk as t w at erinvoer cvz cai w ar mte-invoer k pn stadsverwarmi ngsruimte geperforeerde begroeide gevel i vm nat uurli jke ventilatie parkeerkelder woning 1 gbo 4 9 m2 k 25 m2 woning 2 gbo 1 14 m2 optionele traforuimt e blok 6 k 90 m2 c. wate rin v. hydrofoor - ruimte 69 parkeerplaatsen be. 6,1 m2 woning 3 gbo 4 4 m2 30 m2 be. 7,5 m2 be. be. 4,7 m2 5,3 m2 woning 4 gbo 4 4 m2 30 m2 LET OP: gebouw (constructie) gaat 480 mm tr aforuimte k anto ortr aforuimte k anto or door 30m zone (laags panning) (hoog spanning) woning 5 gbo 4 4 m2 30 m2 o=208 a=210 o=208 a=210 f iets en s tapelen patchk ast o=200 a=210 dbl voorzieningen bvo 412 m2 vvo 362 m2 bvo totaal 894 m2 vvo totaal 759 m2 inkoopruimte garage tr aforuimte gar age (hoog spanning) f iets ens talling / ops lag / cont ainer s ( 86 m2 ) nuts t bv 6.2 en 6.3 nuon w / nuon e k pn / cai c. w at erinv. dbl kantoor bvo 482 m2 vvo 397 m2 hoofdentree kantoor Wingen Hoveni Archite Olympiakwartier-West / Olympia quarter-west (Wingender Hovenier Architecten) Kantoren, appartementen, studentenwoningen, parkeergarage / Offices, appartments, student housing, parking In Almere Poort, de vierde stadskern van Almere, wordt een bijzonder stedelijke woonomgeving gemaakt: Het Olympiakwartier. Dit gebied ligt direct na de Hollandse brug en kenmerkt zich door een grote menging van wonen, werken en vrije tijd. Bos en strand zijn vlakbij, Amsterdam en Utrecht goed bereikbaar. Het stedenbouwkundig plan voor het Olympiakwartier heeft een zeer hoge bebouwingsdichtheid. Wonen en werken is sterk vermengd en het aanbod appartementen ten opzichte van grondgebonden woningen is groot. Het stuk stad dat gecreërd wordt is duurzaam met een flexibele structuur. Wat nu kantoor is, kan later woontoren worden, en andersom. Het ontstane beeld kenmerkt zich door een groepering van gebouwen met een gezamelijke architectonisch uitstraling. Het Olympiakwartier kent stedelijk wonen aan levendige straten, maar ook wonen in een toren met een rustiek en weids uitzicht over bos en water. Differentiatie binnen de bouwbloen wordt bereikt door de regels van het spel met horizontale en verticale elementen per gebouw anders toe te passen. In Almere-Poort, the fourth citycentre of Almere, a very special urban environment is being developed: The Olympia quarter. This area is located immediately next to the Dutch bridge and is characterized by a wide mix of housing, work and leisure. Forest and beach are nearby, Amsterdam and Utrecht are easily accessible. The urban plan for the Olympia quarter has a very high density. Living and working is strongly mixed and the ratio of apartments compared to dwellings is large. The created piece of city is sustainable with a flexible structure. What is offcie now, can become a housing tower in the future, and vice versa. constru ctie wonin gen losgeko ppeld van constru ctie parkeergarage entree woningen entree bergingen fla tkast/c vz kp n / ca i The image that arises is characterized by a group of buildings with a common architectural look. The Olympia quarter knows urban living on busy streets, but also high rise tower appartments with rustic and panoramic views over forest and water. Differentiation within the blocks is achieved by the rules of the game with horizontal and vertical elements which apply different per building. blok 4b en 6 situatietekeni 1:1000 Situatie / Situation Zicht naar kantoorgebouw / View towards office building Zicht over marktplein naar woontoren / View over market square towards housing tower

9 Centraal Station Arnhem / Central Station Arnhem (UNStudio) Kaohsiung Star Palace, luxueus winkelcentrum / luxurious shopping mall (UNStudio) Interieur / Interior Gevel dag en nacht / Façade day and night Busplein / Bus-square Interieur / Interior Lift / Elevator

10 Centrum voor Virtuele Ontwieling / Centre for Virtual Engineering (UNStudio) Kopgevel / Front façade Langsgevel / Side façade

11 Curriculum Vitea Persoonlijk / Personal Naam / Name: Freddy Koelemeijer Adres / Adress: Eerste Atjehstraat 113 hs 1094 KG Amsterdam Telefoon / Phone: 0031 (0) Geb.datum / Birth date: 10 augustus 1984 Nationaliteit / Nationality: NL Rijbewijs / Drivers licence: B Opleidingen / Education Academie van Bouwkunst Tilburg - Architectuur Academy for Architecture Tilburg - Architecture Academie van Bouwkunst Amsterdam - Architectuur Academy for Architecture Amsterdam - Architecture 2006 ArtEZ Hogeschool voor de kunsten - voorbereidende cursus Architectuur ArtEZ University for Arts - preparatory course Architecture Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, HTS Bouwkunde - afstudeerrichting Architectuur Technical School of Arnhem en Nijmegen, Building science - specialisation Architecture De Heemgaard, HAVO - profiel Natuur en Techniek Secondary school De Heemgaard - specialisation Nature and Technique Certificaten / Certificates Cetificaat Ondernemerschap / Certificate Entrepreneurship Werkervaring / Experience Projectleider / assistent ontwerper bij Marcel Lok_Architect Projectleader / assistent designer at Marcel Lok_Architect Projectleider / assistent ontwerper bij Wingender Hovenier Architecten Projectleader / assistent designer at Wingender Hovenier Architecten Technisch tekenaar bij UNStudio Technical draughtsman at UNStudio Stagiair / technisch tekenaar bij FAME Architecten Stagiair / technical draughtsman at FAME Architecten Kennis / Knowledge Mac Os x Windows Vectorworks Autocad Sketch Up Artlantis Adobe Photoshop Adobe Indesign Adobe Illustrator Talen / Languages Nederlands / Dutch Engels / English Duits / German Afstudeerproject / Graduation project De kunst van verbinden - Boulevard Vlissingen / The art of connection - Boulevard Vlissingen een kunsthotel als verbinder tussen stad en strand / an art hotel connecting the city and the sea Projecten Marcel Lok _ Architect Energie-neutraal woon-werkgebouw / Energy neutral live-work building - Buiksloterham, Amsterdam winnaar duurzaamheidstender BSH kavel 12 / Winner sustainability tender BSH Plot 12 opdrachtgever / client: Vink Bouw Nieuwkoop 33 woningen + collectieve voorzieningen / 33 housing units + collective facilities - Houthaven, Amsterdam Opdrachtgever / client: Building4You Developments, St. Pancras Stadswoningen / Townhouses - Veemarktterrein, Utrecht Opdrachtgever / client: Architectuurcentrum Aorta (competition) Boosterstation / Booster station - Oudelandsepark, Rotterdam-Hoogvliet Opdrachtgever / client: Warmtebedrijf Rotterdam (competition) 160 appartementen, kinderdagverblijf en ateliers / 160 appartments, nursery and studio s - Areal Hardturm, Zurich Opdrachtgever / client: Stadt Zuerich (competition) Projecten Wingender Hovenier Architecten 152 woningen/ 152 appartments - zuidelijk veld Kolenkit, Amsterdam Opdrachtgever / client: Delta Forte 34 woningen, zorgcomplex, parkeergarage / 34 appartments, care complex, parking garage - Maisbaai, Middelburg meervoudige opdracht, 1e prijs / multiple assignment, 1st prize Opdrachtgever / client: Walcherse Bouwunie 143 appartementen, parkeergarage / 143 appartments, parking garage - Amstelkwartier, Amsterdam meervoudige opdracht, 1e prijs / multiple assignment, 1st prize Opdrachtgever / client: Delta Forte, Kondor Wessels m2 kantoren, 75 appartementen, studentenwoningen, parkeergarage / 6.000m2 offices, 75 appartments, student housing, parking garage - Olympiakwartier West, Almere Opdrachtgever / client: De Principaal 24 (senioren)woningen, 550m2 bedrijfsruimte / 24 (senior)appartments, 550m2 shop-space - Jan van Galenstraat, Amsterdam Opdrachtgever / client: Ymere 27 appartementen, parkeergarage, 1000m2 winkelruimte / 27 appartments, parking garage, 1000m2 shop-space - Nieuwstraat, Apeldoorn Opdrachtgever / client: Nebra Ontwieling 110 appartementen, parkeergarage / 110 appartments, parking garage - Altwiesenstrasse, Zurich Opdrachtgever / client: Stadt Zuerich (competition) Projecten UNStudio Centraal Station / Central Station - Arnhem Opdrachtgever / client: ProRail, Utrecht Luxueus winkelcentrum Star Palace / Luxurious shopping mall Star Palace - Kaohsiung, Taiwan Opdrachtgever / client: President Group Centrum voor Virtuele Ontwieling / Centre for Virtual Engineering - Stuttgard, Germany Opdrachtgever / client: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.v.

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out alert architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out 4 3 12 21 35 Anders bekeken, Concreet en veelzijdig Viewing things differently, Concrete and versatile TOTAALBELEVING ALS

Nadere informatie

nr. PlanAmsterdam Het Zeeburgereiland

nr. PlanAmsterdam Het Zeeburgereiland 2007 nr. 7 PlanAmsterdam Het Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland 1 Schakel tussen IJoevers en IJburg 2 De RI-O buurt 8 Openbare ruimte van de RI-O buurt 12 Summary 15 Impressie van de eerste woonbuurt

Nadere informatie

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN our invitation, your challenge inhoud Content In Rotterdam s case I have concluded that there are great assets that should be treasured on the one hand

Nadere informatie

size, soil, water and space Alexander Herrebout en Gerwin de Vries 2007-2009

size, soil, water and space Alexander Herrebout en Gerwin de Vries 2007-2009 size, soil, water and space Alexander Herrebout en Gerwin de Vries 2007-2009 size, soil, water and space this small book is a collection of images, texts, studies and designs by Alexander herrebout en

Nadere informatie

Transferium A non-place

Transferium A non-place Transferium A non-place Thesis from Ilse Beumer Master Public Space Design juni-2008 Index Nederlandse versie English version 2. Het transferium 6. Transferium als non-place 8. Ontwerp van informatie

Nadere informatie

WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM

WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM interiors 2011 1 inhoud / contents WTC INTERIORS: ORIGINAL AND FAMILIAR Introduction 4 Central Hall, A Tower 6 Introduction to music 8 Art in the WTC 10 Bakker 12 Den Hartog

Nadere informatie

ing real estate representatief, Functioneel Én geborgen ING Real Estate Zuidplein 200, H24 Royal Haskoning 600 m² Oktober 2005

ing real estate representatief, Functioneel Én geborgen ING Real Estate Zuidplein 200, H24 Royal Haskoning 600 m² Oktober 2005 representatief, Functioneel Én geborgen Op de 24 e verdieping van de H-toren heeft ING Real Estate glas - eigenaar van het WTC Amsterdam gebouwencomplex - een In het ontwerp is openheid een leidraad. Rechts

Nadere informatie

A T T IO VA M S T E R D A M

A T T IO VA M S T E R D A M ILLAVIOTTA A M S T E R D A M www.villaviotta.nl VILLAVIOTTA 5 KWALITEIT & UITSTRALING Het vinden van een geschikte kantoorruimte is geen gemakkelijke opgave. Zo zijn er de praktische zaken als bereikbaarheid

Nadere informatie

form follows people van den Oever Zaaijer & Partners architects ideas on corporate social responsibility and sustainability

form follows people van den Oever Zaaijer & Partners architects ideas on corporate social responsibility and sustainability form follows people van den Oever Zaaijer & Partners architects ideas on corporate social responsibility and sustainability A society is defined not only by what it creates but even more by what it elects

Nadere informatie

Renovatie in Graz, Oostenrijk: Voordelen van infraroodfotografie en luchtdichtheidstest

Renovatie in Graz, Oostenrijk: Voordelen van infraroodfotografie en luchtdichtheidstest Inhoud Een waardevolle uitwisseling van internationale kennis Renovatieproject Kopenhagen, Denemarken: Plug-in kosteneffectieve warmteterugwinunit voor renovaties Deens prototype: Prefab lichtgewicht en

Nadere informatie

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space 114 B I G N E S S IS ALL IN THE M I N D Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space There are some who glorify the state or quality of bigness. This seems to be

Nadere informatie

DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM. design artemis

DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM. design artemis DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM design artemis Welkom Welcome DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS is een design en kunst hotel, geïnspireerd door de puurheid

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

Stijldeuren Collectie Style Door Collection

Stijldeuren Collectie Style Door Collection Stijldeuren Collectie Style Door Collection 2 Inhoudsopgave Content 6 Classicisme Classicism 14 Hollandse Stijl Amsterdam Townhouse 28 Jaren 30 Dutch 1930s 46 Nieuw Klassiek New Classic 70 New Design

Nadere informatie

NESTING => connecting => provide shelter CONCEPT

NESTING => connecting => provide shelter CONCEPT CONCEPT SUSTAINABILITY RESILIENT ACCOMODATION URBAN DEVELOPMENT CHARACTER FUNCTIONALITY SUSTAINABLE PRINCIPLE FUTURE PROOF ENGINEERING DRAWINGS TECHNICAL INSTALLATION MATERIALIZATION ARCHITECTURAL FEASIBILITY

Nadere informatie

icons of Dutch spatial planning 35iconen van ruimtelijke ordening in Nederland

icons of Dutch spatial planning 35iconen van ruimtelijke ordening in Nederland icons of Dutch spatial planning 35iconen van ruimtelijke ordening in Nederland 35 35 icons iconen 28 01 34 21 18 16 10 23 29 13 15 08 05 22 03 02 17 11 26 09 12 19 25 32 30 06 14 31 33 20 24 27 01 RANDSTAD

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

ontwerpen in meervoud designing in plural

ontwerpen in meervoud designing in plural alert architecture living ecology research teamwork 5 ontwerpen in meervoud designing in plural 5 9 Ontwerper en opdrachtgever op zoek naar de roots Designer and client on a quest for roots Op zoek naar

Nadere informatie

B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012. WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. 2 Nieuws.

B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012. WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. 2 Nieuws. B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012 PERIODIEK VAN DE FACULTEIT BOUWKUNDE TU DELFT WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. PAGE 10/11 2 Nieuws 8/9 Project 13

Nadere informatie

freestyle koppen / end walls 05

freestyle koppen / end walls 05 koppen / end walls In de serie Freestyle van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) schrijven architecten openhartig over hun geheime fascinaties. In deze vijfde editie, Koppen, verkennen Marjolein

Nadere informatie

Assembling Freeform Buildings in Precast Concrete

Assembling Freeform Buildings in Precast Concrete 2010 Assembling Freeform Buildings in Precast Concrete Zaha Hadid Architects - Heydar Aliyev Cultural Centre - Baku Reader Symposium TU Delft 15 juni 2010 2010 Delft University of Technology and the authors

Nadere informatie

THE ICON IS OPEN. Welcome to Delftse Poort

THE ICON IS OPEN. Welcome to Delftse Poort THE ICON IS OPEN Welcome to Delftse Poort 1 TABLE OF CONTENTS A unique opportunity 3 Welcome to Rotterdam 7 Welcome to Rotterdam Central District 11 Welcome to Delftse Poort 15 Modern work and meeting

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Le Manoir. St. Barthélemy. Selected Press Excerpts

Le Manoir. St. Barthélemy. Selected Press Excerpts Le Manoir St. Barthélemy Selected Press Excerpts One of the most contemporary houses in St. Barthélemy is also one of the oldest. A flourishing garden sets the scene for a modern complex that echoes the

Nadere informatie

introductie WONEN HERDENKEN

introductie WONEN HERDENKEN introductie 7 NL Met de tentoonstelling Atelier à Habiter kiest Z33 voor een thema dat ieder van ons aanbelangt: wonen. Wanneer het gaat over wonen en de problematieken errond, is iedereen expert. Iedereen

Nadere informatie

Framing the Afropolis Michel Ecochard and the African City for the Greatest Number

Framing the Afropolis Michel Ecochard and the African City for the Greatest Number Framing the Afropolis Michel Ecochard and the African City for the Greatest Number Michel Ecochard s biography reads as a fascinating tale of events, people and places. 1 Ecochard was educated as an archaeologist,

Nadere informatie

VERGADER- EN EVENEMENTENLOCATIES HAARLEM EN OMGEVING MEETING AND EVENT VENUES IN AND AROUND HAARLEM

VERGADER- EN EVENEMENTENLOCATIES HAARLEM EN OMGEVING MEETING AND EVENT VENUES IN AND AROUND HAARLEM VERGADER- EN EVENEMENTENLOCATIES HAARLEM EN OMGEVING MEETING AND EVENT VENUES IN AND AROUND HAARLEM HAARLEM.NL 1 2 Haarlem Marketing Haarlem, wereldplek met een menselijke maat Haarlem a friendly sized,

Nadere informatie

INSide Information. Windcomfort at underground railway stations. Rural Spark India Cofely helps with bringing light to the rural areas of India

INSide Information. Windcomfort at underground railway stations. Rural Spark India Cofely helps with bringing light to the rural areas of India Academic year 2012-2013 #2 l June INSide Information MOLLIER l UNIT BPS l STUDENTS l ACTIVITIES l MEMBERS Windcomfort at underground railway stations Graduation project Jochem Straathof Rural Spark India

Nadere informatie

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 B NIEUWS #06 FEBRUARY 2014 PERIODICAL FOR THE FACULTY OF ARCHITECTURE TU DELFT 1 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 04/05 Shortsighted Architecture

Nadere informatie

THE CONTENT - PART II

THE CONTENT - PART II THE CONTENT - PART II De inhoud - deel II Floor plans Plattegronden 5 Overview Overzicht 6 Façades Gevelaanzichten 8 Ground floor Begane grond 13 Penthouses Penthouses 15 Apartments Appartementen 19 Common

Nadere informatie