FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juli Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 8 mei mr. H.C.M. Hendriks

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juli 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 8 mei 2012. mr. H.C.M. Hendriks"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juli 2012 Gegevens failliet: Highlands Retail Houten B.V. Faillissementsnummer: 12/275 F Datum uitspraak: 8 mei 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt Curator: mr. H.C.M. Hendriks Activiteiten onderneming: De bedrijfsvoering van curanda bestond uit het voeren van een winkel met sportartikelen Omzetgegevens: 2011: : Personeel gemiddeld aantal: 26 Verslagperiode: 8 mei 2012 t/m 4 juli 2012 Bestede uren in verslagperiode: 608,6 uur Bestede uren totaal: 608,6 uur

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie De bestuurder en aandeelhouder van curanda is de besloten vennootschap Highlands Retail Holding B.V. De bestuurder en aandeelhouder van Highlands Retail Holding B.V. is de besloten vennootschap Highlands Holding B.V. De bestuurder en aandeelhouder van Highlands Holding B.V. is de stichting Stichting vermogensbeheer Highlands. De bestuurder van Stichting Vermogensbeheer Highlands is de heer M.F. Rozenboom. Zie onderstaand organigram: 2

3 1.2 Winst en verlies Blijkens de jaarrekeningen van curanda was het resultaat na belastingen over de jaren 2009 en 2010 als volgt: 2010: -/ : -/ Balanstotaal Het balanstotaal per overnamedatum, 31 juli 2009 en ultimo 2010 was volgens de overnamebalans en de jaarrekening: 2010: : Lopende procedures Er liep een gerechtelijke procedure van SL Services tegen curanda, welke procedure is geschorst vanwege het faillissement. De curator neemt dit in onderzoek. 1.5 Verzekeringen De verzekeringen zijn, mede in belang van de pandhouder, in stand gehouden voor zover betrekking hebbende het verzekeren op de aanwezige voorraad. 1.6 Huur Curanda huurt een bedrijfspand te Houten van TMW Pramerica Property Investment GMBH. Op 11 mei 2012 heeft de verhuurder de huurovereenkomst met een termijn van drie maanden opgezegd. 1.7 Oorzaak faillissement Curanda is lid van de Coöperatie Intres u.a. Deze houdt 100% van de aandelen in Intres B.V. en IFS B.V. Curanda werd op 28 juni 2005 opgericht. In 2009 vond er een overdracht van de aandelen plaats naar de huidige (middellijke) DGA, de heer M.F. Rozenboom. Curanda heeft in 2009 met Intres B.V. een (nieuwe) aansluitingsovereenkomst gesloten. Er is sprake van een centrale betalingsovereenkomst op grond waarvan curanda orders kon plaatsen bij leveranciers en Intres stond borg voor de betalingen daarvan. Medio april 2012 hebben Intres en IFS beslag gelegd op alle voorraad van curanda en deze in bewaring c.q. vuistpand genomen. Dit laatste na voorafgaand onmiddellijke opzegging van de aansluitovereenkomst op grond van een rekening-courantstand van ca ,-. De bedrijfsactiviteiten werden daarmee gestaakt en door Intres B.V. werd het faillissement aangevraagd. De curator doet nog nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. 3

4 1.8 Financiële kengetallen Kengetallen (concept) Omzet , , ,45 Kostprijs omzet , , ,26 Bruto marge , , , , , ,11 Personeelskosten Afschrijvingen , , ,04 Overige bedrijfslasten , , ,85 Totale bedrijfslasten , , ,00 Bedrijfsresultaat , , ,19 Financiële baten en lasten , , ,82 Belastingen Netto resultaat , , ,87 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging Het personeel is op 14 mei 2012 met toestemming van de rechter-commissaris ontslag aangezegd op de kortst mogelijke wettelijke termijn. 4

5 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Voor zover de curator bekend, zijn er geen onroerende zaken. Bedrijfsmiddelen 3.2 Beschrijving De bedrijfsmiddelen bestaan uit kantoor- en winkelinventaris, alsmede uit diverse materialen, gereedschappen, machines, apparatuur en beveiligingssystemen. De inventaris is door Daan Veilingen getaxeerd. Diverse leveranciers hebben goederen geleverd aan curanda onder behoud van hun eigendom. Het gaat hier om displays van diverse sportmerken. De leveranciers zijn verzocht om hun goederen op te halen bij curanda. De meeste goederen zijn inmiddels opgehaald. Een enkele leverancier heeft aangegeven geen prijs te stellen op terugname van een display. Deze displays zullen middels een internetveiling worden verkocht. De winkelinventaris is met toestemming van de rechter-commissaris voor het grootste gedeelte verkocht aan Twin Sport B.V. en Frantzen De Bilt B.V. Voorts zijn enige zaken verkocht aan het personeel en de verhuurder. Met toestemming van de rechter-commissaris wordt het resterende winkel- en kantoorinventaris meegenomen in de veiling van de restantvoorraad (zie 3.10). Daan Veilingen veilt tegen vergoeding van een percentage van 8%. 3.3 Verkoopopbrengst Twin Sports B.V ,-. Frantzen De Bilt B.V ,-. Frantzen Wintersport B.V ,-. TMW Pramerica Property Investment GMBH 2.000,-. Totale verkoopopbrengst tot nu toe: ,-. Alle bedragen exclusief BTW. 3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 3.5 Bodemvoorrecht fiscus De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de inventaris en de fiscus heeft tot op heden een vordering ingediend ad ,-. De curator oefent op grond van art. 57 lid 3 Fw de rechten van de fiscus uit. 3.6 Werkzaamheden Leveranciers in staat stellen de laatste goederen terug te laten nemen alsmede verkocht inventaris uitleveren. 5

6 Voorraden/ onderhanden werk 3.7 Beschrijving Zoals opgemerkt onder punt 1.7 van dit verslag hebben Intres en IFS medio april 2012 beslag gelegd op alle voorraad van curanda en deze in bewaring c.q. vuistpand genomen. De curator is met Intres en IFS overeengekomen de voorraad van curanda voor een periode van vijf weken uit te verkopen. ABN AMRO heeft zich als pandhouder bij deze afspraken aangesloten, nadat zij hiervoor afspraken had gemaakt met Intres en IFS. In overleg met Intres en ABN AMRO (eigendomsvoorbehoud c.q. pandhouder) is nadien besloten deze periode te verkorten tot drie weken. Voor deze uitverkoop werd de complete voorraad weer teruggebracht naar de door curanda gehuurde winkelruimte. 3.8 Verkoopopbrengst De uitverkoop heeft tot op heden opgeleverd een bedrag van afgerond ,- ex BTW. 3.9 Boedelbijdrage 20% over de netto verkoopopbrengst Werkzaamheden De overgebleven voorraad wordt binnenkort geveild per internet door DAAN Veilingen tegen een vergoeding van 16%. Andere activa 3.11 Beschrijving De curator is (nog) niet bekend met andere activa Verkoopopbrengst Niet van toepassing 3.13 Werkzaamheden Niet van toepassing 6

7 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Nog in onderzoek. 4.2 Opbrengst Nog niet bekend. 4.3 Boedelbijdrage Nog niet bekend. 4.4 Werkzaamheden Onderzoek in de administratie verrichten. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) ABN AMRO bank heeft een vordering op curanda ingediend van ca ,- 5.2 Leasecontracten De leaseovereenkomsten met diverse voertuigen zijn inmiddels opgezegd, de voertuigen zijn ingenomen. Koffiemachine De koffieautomaten zijn aan curanda geleaset door BNP Paribas. Deze partij heeft het eigendom overgedragen aan Autobar die de automaten inmiddels heeft teruggenomen. De kwestie is afgehandeld. Kopieer en fax De kopieer- en faxmachine zijn aan curanda geleaset door BNP Paribas. Deze partij heeft de apparatuur inmiddels teruggenomen. De kwestie is afgehandeld. Frisdrankautomaat Coca cola heeft de frisdrankautomaat inmiddels teruggenomen. De kwestie is afgehandeld. Muziekinstallatie en narrowcasting De geleverde satelliet en narrowcasting zal begin juli 2012 worden opgehaald door de leveranciers. De bijbehorende huuovereenkomsten zijn opgezegd. 5.3 Beschrijving zekerheden De bank heeft een pandrecht op de inventaris. Daarnaast heeft de bank een gezamenlijk pandrecht met Intres op de voorraad. Intres heeft naast voornoemd gezamenlijk pandrecht op de voorraad ook een zelfstandig pandrecht op de vorderingen. 7

8 5.4 Separatistenpositie Zie hiervoor onder alinea Boedelbijdragen Zie hiervoor onder alinea Eigendomsvoorbehoud Er zijn veel goederen onder eigendomsvoorbehoud geleverd. Voorafgaand aan de uitverkoop is getracht zoveel mogelijk leveranciers op de hoogte te stellen van het faillissement en de naderende uitverkoop. Dit werd bemoeilijkt doordat curanda niet van alle relaties de (meest recente) adresgegevens had geadministreerd. De geclaimde eigendomsvoorbehouden zijn onderzocht. Een aantal daarvan zijn gehonoreerd en de goederen zijn opgehaald. Over een enkele kwestie wordt nog gecorrespondeerd. 5.7 Retentierechten Er is de curator nog niet gebleken van een geldig beroep op het retentierecht. 5.8 Reclamerechten De curator is niet bekend met een beroep op het recht van reclame. 5.9 Werkzaamheden Zie hiervoor onder alinea Voortzetten/doorstart Voortzetten In de periode van 24 mei 2012 tot en met 9 juni 2012 zijn de activiteiten van curanda met toestemming van de rechter-commissaris voortgezet, om te trachten een zo groot mogelijk verkoopresultaat te behalen met behulp van de uitverkoop (zie hiervoor onder 3.7). 6.2 Financiële verslaglegging Ten tijde van de uitverkoop is een verkoopresultaat ad ca ,- behaald. 6.3 Doorstart Een doorstart behoort niet tot de mogelijkheden. 8

9 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Onderwerp van nader onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening voor het boekjaar 2005 is gedeponeerd op 6 oktober De jaarrekening voor het boekjaar 2006 is gedeponeerd op 26 juni De jaarrekening voor het boekjaar 2007 is gedeponeerd op 23 oktober De jaarrekening voor het boekjaar 2008 is gedeponeerd op 2 februari De jaarrekeningen voor de boekjaren 2005, 2006 en 2007 zijn op tijd gedeponeerd. De jaarrekening over 2008 had ex artikel 2:394 lid 3 BW uiterlijk op 31 januari 2010 gedeponeerd moeten worden en is derhalve te laat gedeponeerd. De jaarrekeningen voor de boekjaren 2009, 2010 en 2011 zijn niet gedeponeerd. De middellijk bestuurder van curanda zal in de gelegenheid worden gesteld om het vermoeden van onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 2 BW te weerleggen. 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Onderwerp van nader onderzoek. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Onderwerp van nader onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen Onderwerp van nader onderzoek. 7.7 Werkzaamheden Zie hiervoor onder 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 en

10 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Nog niet ingediend. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus De Fiscus heeft diverse vorderingen ingediend met betrekking tot omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffingen ad , Preferente vorderingen van het UWV Nog niet ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren Eén werkneemster van curanda heeft een loonvordering ad 2.782,16 ingediend (bruto-hoogte) op basis van niet ontvangen loon. De curator neemt dit in onderzoek. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren , Aantal betwiste concurrente crediteuren Bedrag betwiste concurrente crediteuren ,86. Er liep een gerechtelijke procedure van SL Services tegen curanda, welke procedure is geschorst vanwege het faillissement. De curator neemt dit in onderzoek. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. 8.8 Werkzaamheden Zie hiervoor onder Procedures 9.1 Procedure SL Services zie hiervoor onder alinea s 1.4 en

11 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Op dit moment is het nog niet bekend wanneer en op welke wijze het faillissement kan worden afgewikkeld Plan van aanpak Restant voorraad alsmede de resterende inventaris veilen. Daarnaast de administratie onderzoeken Indiening volgend verslag Over drie maanden Werkzaamheden Zie hiervoor onder Financiële verantwoording 11.1 Tussentijds financieel verslag Zie bijlage Mutaties boedelrekening verslagperiode Zie bijlage. Hoogachtend, H.C.M. Hendriks, curator 11

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal:

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 april 2013 Gegevens failliet: Prinses Invest B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/187 Datum uitspraak: 19 februari 2013 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2014 Gegevens failliet: Solidam B.V. KvK-nummer: 30176847 Faillissementsnummer: F.16/14/264 Datum uitspraak: 25 maart 2014 Rechter-commissaris: mr. D.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 15 februari 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Verhago Assuradeuren B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage, kantoorhoudende te Capelle aan

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 5 mei 2011. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV;

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 5 mei 2011. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV d.d. 5 mei 2011 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; Handelsnaam: : idem Adres: : Ambachtsweg 8,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 12 maart 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMSTERDAM EXPO B.V. (hierna ook: EXPO ), tevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie