omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: ,-

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming: Omzetgegevens: Personeel gemiddeld aantal: mr. R.J. Verschoof mr. H.C.M. Hendriks Bedrijfsomschrijving volgens Handelsregister KvK: De productie van en handel in kaas, alsmede het schonen van uitvalstromen kaas en de opslag van kaas voor derden; beheerfunctie. omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: ,- 3 werknemers Verslagperiode: 24 januari 2012 t/m 20 maart 2012 Bestede uren in verslagperiode: Bestede uren totaal: 65,6 uur 65,6 uur 1

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie De heer M. Hoogendoorn is sinds de oprichting op 30 december 2010 bestuurder van curanda. I.D. Export is sinds de oprichting van curanda enig aandeelhouder. Volgens opgave van de heer Hoogendoorn is hij in 2005 in de kaasbranche als zelfstandige begonnen met zijn eenmanszaak MPC Geraspte Kaas. Op 1 januari 2009 is de activa van de eenmanszaak ingebracht in de commanditaire vennootschap MPC Kaas CV. Vervolgens is de activa uit de commanditaire vennootschap ingebracht in curanda. 1.2 Winst en verlies Blijkens de concept jaarrekening van curanda was het resultaat na belastingen over ,00 -/ Balanstotaal Het balanstotaal per 2010 beloopt volgens de concept jaarrekening , Lopende procedures Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures. 1.5 Verzekeringen Deze zijn/worden opgezegd. 1.6 Huur Curanda huurde een deel van een bedrijfspand van H&H Holding B.V. of van de firma Zijerveld aan het Strijkviertel 19 te De Meern. Het is niet helemaal duidelijk of er een overname van de huurovereenkomst heeft plaatsgevonden. De curator neemt hierover nog een standpunt in. De huur is met toestemming van de rechtercommissaris opgezegd tegen 30 april

3 1.7 Oorzaak faillissement De bedrijfsomschrijving van curanda luidt blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als volgt: De productie van en handel in kaas, alsmede het schonen van uitvalstromen kaas en de opslag van kaas voor derden; beheerfunctie. Curanda legde zich toe op het op de markt zetten van geraspte kaas in blik. Dit is een relatief nieuw product en de bestuurder van curanda verwachtte daar veel van. Curanda werd volgens de bestuurder gefinancierd door investeerders, waarbij de investeerders de bestuurder, na oprichting in december 2010 een half jaar de gelegenheid boden om het bedrijf op te starten. Indien de afgesproken doelen werden gehaald, dan zou het tijdelijke arbeidscontract worden omgezet in een vast dienstverband. Volgens de bestuurder begon curanda in de zomer van 2011 vooruitgang te boeken in ontwikkeling van het product geraspte kaas in blik, alsmede in het verwerken van orders. Volgens de bestuurder was dit echter niet naar wens van de investeerders en besloten zij de financiering te staken. Dit laatste mede onder invloed van de zwakke liquiditeit van curanda. Aangezien curanda, aldus de bestuurder, niet meer in staat was de lopende schulden van de onderneming te voldoen, heeft de bestuurder contact opgenomen met schuldeisers om hen te berichten van de betalingsonmacht, waarop de energieleverancier actie heeft ondernomen door eind oktober 2011 de energiemeter buiten gebruik te stellen. Tussen de voornoemde betalingen en het afsluiten van de energie ligt ongeveer één maand. In deze maand zijn diverse door afnemers bestelde orders nog verwerkt en zijn de in opslag gegeven goederen voor zover mogelijk teruggegeven aan de rechthebbenden. De bestuurder ging ervan uit dat er schuldeisers zouden zijn die het faillissement van de onderneming aan zouden vragen. Toen na verloop van tijd bleek dat dit niet het geval was, heeft een werkneemster van curanda het faillissement van curanda aangevraagd. Tussen staking van de bedrijfsactiviteiten en het uitspreken van het faillissement liggen bijna twee volle maanden. De curator doet nog nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. 3

4 1.8 Financiële kengetallen Kengetallen 2010 (concept) Omzet ,- Inkopen , ,- Personeelskosten ,- Huisvestingskosten ,- Afschrijvingen 4.857,- Overige bedrijfslasten ,- Totale bedrijfslasten ,- Bedrijfsresultaat -/ ,- Financiële baten en lasten -/ ,- Belastingen 0,- Netto resultaat -/ ,- 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement 3 (exclusief de bestuurder). 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 3 (exclusief de bestuurder). 2.3 Datum ontslagaanzegging Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de werknemers op 27 januari 2012 ontslagen. Het UWV heeft de achterstallige salarisverplichtingen uit hoofde van de loongarantieregeling overgenomen. 4

5 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Geen. 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage 3.5 Werkzaamheden Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving De bedrijfsmiddelen bestaan uit zeer beperkte kantoorinventaris alsmede enige machines en apparatuur. De Rabobank heeft een pandrecht op de machines en voertuigen, voor zover aangeschaft voor 1 januari Verkoopopbrengst In onderzoek. De Rabobank heeft een taxateur ingeschakeld. 3.8 Boedelbijdrage In onderzoek. 3.9 Bodemvoorrecht Fiscus De Fiscus heeft een bodemvoorrecht op de inventaris. De Fiscus heeft tot op heden een vordering kenbaar gemaakt ad ,-. De curator oefent op grond van artikel 57 lid 3 de rechten van de Fiscus uit Werkzaamheden Zie hiervoor onder 3.7 en

6 Voorraden/onderhanden werk 3.11 Beschrijving Er is een beperkte voorraad aanwezig. Echter, de energieleverancier heeft eind oktober 2011 de energietoevoer wegens wanbetaling afgesloten (zie hiervoor onder 1.7), waardoor de voorraad niet meer voor consumptie geschikt is. Van onderhanden werk is, nu de werkzaamheden al waren gestaakt, eveneens geen sprake Verkoopopbrengst 3.13 Boedelbijdrage 3.14 Werkzaamheden De verhuurder heeft te kennen gegeven de stroomvoorziening weer op te starten. Daarna kan de voorraad worden afgevoerd. Andere activa 3.15 Beschrijving Niet van gebleken. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Volgens de boekhoudster van curanda beloopt de openstaande debiteurenpositie op 24 januari 2012 ca ,-. Uit de administratie valt echter op te maken dat het zou moeten gaan om een bedrag van ca ,-, doch deze is niet up to date; boekingen werden de laatste periode niet meer verricht. De debiteuren zijn aangeschreven. 4.2 Opbrengst Nog niet bekend. 4.3 Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden De incasso zal verder ter hand worden genomen. 6

7 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Nog niet ingediend. 5.2 Leasecontracten Volgens opgave bestuurder niet van toepassing. 5.3 Beschrijving zekerheden De bank pretendeert een rechtsgeldig pandrecht te hebben gevestigd op machines, voertuigen en voorraden. De curator heeft de stukken van de bank ontvangen. Hieruit volgt dat de bank een rechtsgeldig pandrecht heeft op de machines, voertuigen en voorraden voor zover deze zijn aangeschaft voor 1 januari Separatistenpositie Zie hiervoor onder Boedelbijdragen Nog niet bekend. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Er zijn geen claims bij de curator ingediend. 5.7 Retentierechten Niet van gebleken. 5.8 Reclamerechten Niet van gebleken. 5.9 Werkzaamheden Afwachten taxatie inventaris/voorraden. 7

8 6. Voortzetten/doorstart Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden Er valt niets voort te zetten. 6.2 Financiële verslaglegging 6.3 Werkzaamheden Doorstart 6.4 Beschrijving Een doorstart behoort niet tot de mogelijkheden. 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht In onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen Er zijn geen jaarrekeningen gepubliceerd. De jaarrekening over het boekjaar 2010 had uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar openbaar moet worden gemaakt. Nu curanda op 27 december 2010 is opgericht, had de jaarrekening over 2010 uiterlijk op 31 januari 2012 gedeponeerd moeten worden. Het boekjaar 2010 beliep slechts enkele dagen. De curator heeft dit in onderzoek. 8

9 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen In onderzoek. 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek. 7.7 Werkzaamheden In de komende verslagperiode zal onderzoek worden gedaan naar bestuurdersaansprakelijkheid, stortingsverplichting van aandelen, onbehoorlijk bestuur en Paulianeus handelen. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Nog niet ingediend. 8.2 Preferente vorderingen van de Fiscus De Fiscus heeft vorderingen ingediend met betrekking tot loonheffing en omzetbelasting. Tegen de hoogte van de vorderingen is bezwaar gemaakt nu vanaf de maand oktober 2011 door curanda geen (volledig) loon is uitbetaald aan de werknemers. Het UWV heeft de loonbetalingsverplichting van curanda overgenomen en zal tevens voor het doen van aangifte en betaling van de loonheffing(en) zorg dragen. De Fiscus is verzocht de vordering zodoende aan te passen. Daarnaast lag vanaf eind oktober 2011 de bedrijfsvoering van curanda stil. De Fiscus is verzocht haar vordering voor de maand november 2011 inzake omzetbelasting op nihil te stellen. 8.3 Preferente vorderingen van het UWV Nog niet ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren De Stichting Bedrijfspensioenfonds heeft een vordering ad 7.700, Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren , Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. 8.8 Werkzaamheden Het verder in kaart brengen van de vorderingen. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) Volgens opgaaf van de bestuurder zijn er geen lopende procedures. 9

10 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend Plan van aanpak In de komende verslagperiode wordt de stroomvoorziening door de verhuurder aangesloten, waarna de taxatie van de bedrijfsmiddelen kan plaatsvinden. De debiteurenincasso zal worden voortgezet en zullen de vorderingen verder in kaart worden gebracht. Tevens zal onderzoek worden gedaan naar bestuurdersaansprakelijkheid, stortingsverplichting van aandelen, onbehoorlijk bestuur en Paulianeus handelen Indiening volgend verslag Mei Werkzaamheden Zie

11 11. Financiële verantwoording 11.1 Tussentijds financieel verslag Zie de bijlage Mutaties boedelrekening verslagperiode Zie de bijlage. Hoogachtend, H.C.M. Hendriks, curator 11

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 5 mei 2011. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV;

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 5 mei 2011. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV d.d. 5 mei 2011 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; Handelsnaam: : idem Adres: : Ambachtsweg 8,

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie