SCENARIOBOEK EXTERNE VEILIGHEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCENARIOBOEK EXTERNE VEILIGHEID"

Transcriptie

1 SCENARIOBOEK EXTERNE VEILIGHEID INTERREGIONALE SAMENWERKING VEILIGHEIDSREGIO S Amsterdam-Amstelland, Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland Categorie Stationair Transport Buistransport Aard van de stof Inrichtingen Weg Spoor Water Buisleidingen Gecomprimeerd BLEVE met LPG BLEVE met LPG BLEVE met LPG Gaswolk met LPG ---- brandbaar gas (GF3) (GF3) (A) (GF3) Brandbare Plasbrand benzine Plasbrand benzine Plasbrand benzine Plasbrand benzine Plasbrand olieproduct vloeistof (LF2) (LF2) (C3) (LF2) (K1,K2,K3) Brandbaar gas Fakkelbrand aardgas (GF0) Fakkelbrand aardgas (GF0) Toxische/Vaste Toxische wolk bij stof brand (PGS 15) Toxische vloeistof ---- Toxische wolk Toxische wolk HFoplossing Toxische wolk ---- acrylnitril (LT1) (D4) acrylnitril (LT1) Gecomprimeerd Toxische wolk Toxische wolk Toxische wolk Toxische wolk ---- toxisch gas ammoniak (GT3) ammoniak (GT3) ammoniak (B2) ammoniak (GT3) Toxisch gas Toxische wolk CO 2 (GT0) Opdrachtgever Brandweer Amsterdam-Amstelland De heer IJ. Stelstra Postbus AA Amsterdam Telefoon : Fax : Opdrachtnemer Falck AVD Postbus AC Best Telefoon : Fax : Rapportagedata Kenmerk : Versie/datum : 1.0 / 7 april 2011 Status : definitief - eindconcept Opgesteld door : D. van Roosmalen Concept Gecontroleerd door : J. Steenaert Datum : 7 april 2011

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING OPBOUW EN SAMENSTELLING SCENARIOBOEK ADVIES EXTERNE VEILIGHEID GEBRUIK VAN DE SCENARIOKAARTEN INRICHTINGEN LPG-TANKSTATION MET GECOMPRIMEERD BRANDBAAR GAS TANKSTATION MET BRANDBARE VLOEISTOF INRICHTING AAN AARDGASTRANSPORTSYSTEEM PGS 15 OPSLAG MET GEVAARLIJKE STOFFEN KOEL- OF VRIESINSTALLATIE MET AMMONIAK WEGTRANSPORT WEGTRANSPORT VAN GECOMPRIMEERD BRANDBAAR GAS WEGTRANSPORT VAN BRANDBARE VLOEISTOF WEGTRANSPORT VAN TOXISCHE VLOEISTOF WEGTRANSPORT VAN GECOMPRIMEERD TOXISCH GAS SPOORTRANSPORT SPOORTRANSPORT VAN GECOMPRIMEERD BRANDBAAR GAS SPOORTRANSPORT VAN BRANDBARE VLOEISTOF SPOORTRANSPORT VAN TOXISCHE VLOEISTOF SPOORTRANSPORT VAN GECOMPRIMEERD TOXISCH GAS WATERTRANSPORT WATERTRANSPORT VAN GECOMPRIMEERD BRANDBAAR GAS WATERTRANSPORT VAN BRANDBARE VLOEISTOF WATERTRANSPORT VAN TOXISCHE VLOEISTOF WATERTRANSPORT VAN GECOMPRIMEERD TOXISCH GAS BUISLEIDINGEN BUISLEIDING MET BRANDBARE VLOEISTOF HOGEDRUK AARDGASTRANSPORTLEIDING BUISLEIDING MET TOXISCH GAS Falck AVD / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

3 BIJLAGEN Bijlage 1: Gehanteerde systeemgroottes en stoffen Bijlage 2: Slachtofferaantallen in perspectief van afstand en omgeving Bijlage 3: Schade aan objecten Bijlage 4: Overzicht van illustraties en voorbeelden Bijlage 5: Lijst van begrippen en afkortingen Bijlage 6: Bronnen en geraadpleegde literatuur Bijlage 7: Samenstelling projectgroep CD/DVD met bijbehorende bestanden Falck AVD / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

4 1 INLEIDING Externe veiligheid en de adviestaak die de veiligheidsregio daarbij vervult, hebben sinds de invoering van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in 2004 een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Het bevoegde gezag heeft de plicht om het bestuur van de veiligheidsregio in de daartoe aangewezen situaties in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen. Gemeenten, provincies en veiligheidsregio s hebben sinds 2004 ervaring opgedaan en kennis verworven in de externe veiligheidsvraag bij ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen. Gebleken is dat effecten en afstanden, mogelijkheden tot optreden en de hiertoe benodigde capaciteit en slagkracht of maatregelen ter beperking niet geheel uniform worden gehanteerd in vergelijkbare omstandigheden. Het Scenarioboek Externe Veiligheid heeft tot doel om de beoordeling van gelijke situaties op uniforme scenario s te baseren. Zo wordt bijgedragen aan een eenduidige, kwalitatief goede beoordeling en daarop gebaseerde heldere adviezen, die goed inpasbaar zijn in het besluitvormingsproces. De Veiligheidsregio s Amsterdam-Amstelland, Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Kennemerland, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en de Provincie Noord-Holland, hebben het initiatief genomen om samen te investeren in de kwaliteit van de externe veiligheidsadvisering. De Provincie Noord-Holland heeft dit initiatief ondersteund, met het toekennen van budget uit de middelen van het Programma uitvoering externe veiligheid. Falck AVD heeft als extern adviseur invulling gegeven aan de scenarioanalyse en scenariobeschrijvingen in dit Scenarioboek Externe Veiligheid. Het Scenarioboek richt zich op de adviestaak ten aanzien van externe veiligheid bij categoriale inrichtingen en transport (weg, spoor, water of buisleiding). Luchtvaartscenario s en scenario s bij windmolens of kernenergie zijn geen onderdeel van (deze versie van) het Scenarioboek. De opslag van gevaarlijke stoffen zoals gereguleerd met het Besluit risico s zware ongevallen en het Vuurwerkbesluit valt tevens buiten het kader van dit boek. Het Scenarioboek bevat een uitwerking van scenario s voor stoffen die bij opslag of transport tot externe veiligheidsrisico s kunnen leiden. Het boek heeft een dynamisch karakter, waardoor bij ontwikkelingen in gebruik van stoffen, bij transport van stoffen of bij veranderingen in het wettelijk kader, verbreding van de te beschrijven scenario s eenvoudig mogelijk is. Naast een handvat bij de beoordeling en invulling van de inhoudelijke kant van de adviestaak, biedt de scenario-uitwerking ook mogelijkheden tot toelichting en het bieden van inzicht in effecten bij de ontvangers van de adviezen. Per scenario en in de bijgevoegde CD/DVD is een beeldend voorbeeld van de effecten opgenomen. Inleiding / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

5 2 OPBOUW EN SAMENSTELLING SCENARIOBOEK Het Scenarioboek is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 1. Algemeen deel; 2. Scenariokaarten; 3. Bijlagen. 1. Algemeen deel Het algemene deel van het scenarioboek bevat naast de inleiding en dit toelichtende hoofdstuk informatie over de positie van het externe veiligheidsadvies in het besluitvormingsproces en de bestuurlijke afweging en een toelichting op het gebruik. 2. Scenariokaarten Om te bepalen wat de relevante scenario s zijn en hoe die op te bouwen, is gewerkt langs de lijnen stofkenmerken en risicobronnen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de categorie (primair) brandbaar, of (primair) toxisch effect en er is een beschrijving opgenomen van de aard van de stof (gas, gecomprimeerd gas, vloeistof of vaste stof). De opgenomen risicobronnen zijn inrichtingen, transport (weg, spoor en water) en buisleidingen. Deze invalshoek is gespiegeld aan de in Noord- Holland en Flevoland voorkomende vormen van opslag en transport. Dit heeft geleid tot selectie van de volgende scenario s, die in onderstaande tabel zijn weergegeven. Categorie Stationair Transport Buistransport Aard van de stof Inrichtingen Weg Spoor Water Buisleidingen Gecomprimeerd BLEVE met LPG BLEVE met LPG BLEVE met LPG Gaswolk met LPG ---- brandbaar gas (GF3) (GF3) (A) (GF3) Brandbare Plasbrand benzine Plasbrand benzine Plasbrand benzine Plasbrand benzine Plasbrand olieproduct vloeistof (LF2) (LF2) (C3) (LF2) (K1,K2,K3) Brandbaar gas Fakkelbrand aardgas (GF0) Fakkelbrand aardgas (GF0) Toxische/vaste Toxische wolk bij stof brand (PGS 15) Toxische vloeistof ---- Toxische wolk Toxische wolk HFoplossing Toxische wolk ---- acrylnitril (LT1) (D4) acrylnitril (LT1) Gecomprimeerd Toxische wolk Toxische wolk Toxische wolk Toxische wolk ---- toxisch gas ammoniak (GT3) ammoniak (GT3) ammoniak (B2) ammoniak (GT3) Toxisch gas Toxische wolk CO 2 (GT0) ---- Combinatie niet mogelijk Iedere Scenariokaart is gelijkvormig opgebouwd, waarbij de relevante aspecten van het betreffende scenario zo specifiek mogelijk zijn benoemd. De wijze van opbouw van de Scenariokaarten is nader toegelicht in hoofdstuk 4. De Scenariokaarten zijn opgenomen in hoofdstuk 5 tot en met 9: Inrichtingen (titels grijs gemarkeerd); Wegtransport (titels rood gemarkeerd); Spoortransport (titels groen gemarkeerd); Watertransport (titels blauw gemarkeerd); Buisleidingen (titels oranje gemarkeerd). Inleiding / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

6 3. Bijlagen De bijlagen bieden als achtergrond inzicht in: Gehanteerde systeemgroottes en stoffen; Slachtofferaantallen in perspectief van afstand en omgeving; Schade aan objecten; Overzicht van illustraties en voorbeelden; Bronnen en geraadpleegde literatuur. In de tekst wordt naar de bronnen verwezen met de hoofdletters [A] tot en met [M], weergegeven tussen vierkante haken. Tevens zijn opgenomen een lijst van begrippen en afkortingen, en de samenstelling van de projectgroep. Inleiding / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

7 3 ADVIES EXTERNE VEILIGHEID De aanleiding voor en aard van het advies externe veiligheid dat het bestuur van de veiligheidsregio geeft aan het bevoegd gezag, is gebaseerd op de artikelen 12 en 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit externe veiligheid buisleidingen (artikel 12) 1 en het Ontwerpbesluit transportroutes externe veiligheid (artikel 10). Bevi, artikel 12 (en 13), Lid 3 Voorafgaand aan de vaststelling van een besluit als bedoeld in het eerste lid [o.a. 3.1; 3.26; 3.28 Wro en 2.1; 2.12 Wabo] stelt het bevoegd gezag, bedoeld in het eerste lid, het bestuur van de veiligheidsregio waarin de inrichting [13: het gebied] ligt waarop dat besluit betrekking heeft, in de gelegenheid om in verband met het groepsrisico advies uit te brengen over de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp en over de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van de inrichting. Bevb, artikel 12, Lid 2 Voorafgaand aan de vaststelling van een besluit als bedoeld in het eerste lid stelt het voor dat besluit bevoegde gezag het bestuur van de regionale brandweer in wiens regio het gebied ligt waarop dat besluit betrekking heeft, in de gelegenheid om in verband met het groepsrisico advies uit te brengen over de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en over de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van de buisleiding. Ontwerp-Btev (november 2008) Het ontwerp-btev beschrijft in artikel 6 en 7 het belang van een beoordeling van de bestrijdbaarheid, zelfredzaamheid en verantwoording van het groepsrisico. Artikel 10 geeft aan dat de veiligheidsregio voorafgaand aan de vaststelling van ruimtelijk relevante besluiten in de gelegenheid gesteld wordt advies uit te brengen. Dat advies betreft de onderwerpen die genoemd zijn in de artikelen 6 en 7 en richt zich concreet op: De mogelijkheden van het voorkomen en beperken van ongevallen met gevaarlijke stoffen, mede tegen de achtergrond van de getroffen of te treffen bouwkundige voorzieningen; De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en; De zelfredzaamheid van personen in het gebied waarop dat besluit betrekking heeft, voor zover dat besluit de bouw, vestiging of aanleg van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten mogelijk maakt. Een advies externe veiligheid is onderdeel van een besluitvormingsproces ten aanzien van ruimtelijke relevante ontwikkelingen en de verantwoording (van de toename) van het groepsrisico. Het heeft betrekking op de mogelijkheden tot bestrijding en beperking van het risico en de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied. Doel van het advies externe veiligheid is: Bijdragen aan verantwoorde besluitvorming over externe veiligheid bij ruimtelijke ontwikkeling en transport; Het bieden van heldere verwachtingen over de risico s en mogelijkheden van de hulpdiensten bij realistische scenario s. 1 Het Besluit externe veiligheid buisleidingen is op 1 januari 2011 in werking getreden. Inleiding / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

8 De adviesrol is geen toets op het voldoen aan wettelijke kaders, maar het bieden van deskundigheidsinzicht in de mogelijkheden en beperkingen die bij de voorgenomen ontwikkeling en voorstelbare scenario s ontstaan voor hulpverlening en zelfredzaamheid. Onderstaande figuur illustreert de plaats van het advies en de doelstelling van de scenario s in het besluitvormingsproces. Ontwerp EVrelevant Voorgenomen besluit De gebruiker zal bij ontvangst van een adviesverzoek steeds de volgende stappen (op hoofdlijnen 2 ) doorlopen [E]: 1. Inventariseren van de gegevens: Is het adviesverzoek compleet en wordt voldaan aan voorwaarden; 2. Identificeren van de risico s en effecten: Wat voor type activiteiten betreft het: inrichting, transport, buisleiding. Dit is bepalend voor het toetsingskader, type scenario s en systeemgrootte; Welke stof of stoffen zijn in het perspectief van deze aanvraag van belang en wat zijn de belangrijkste stofkenmerken: gas of vloeistof, brandbaar of toxisch; De antwoorden bepalen welk scenario of scenario s van belang zijn. Uit de scenario s volgen effecten en effectafstanden; 3. Beschouwen zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid: In hoeverre effecten invloed hebben op de zelfredzaamheid en welke mogelijkheden voor de hulpdiensten beschikbaar zijn is afhankelijk van de omgeving; 4. Selecteren maatregelen: In het perspectief van de omgeving weegt de adviseur de benodigdheden en mogelijke maatregelen; 5. Conclusie advies ten behoeve van het restrisico: Voorzienbare effecten en mogelijkheden om het risico in de betreffende omgeving te beperken en beheersen vormen de basis voor het advies. Voorliggend Scenarioboek beoogt een concrete, uniforme handreiking te geven voor met name de stappen 2, 3 en 4. Het selecteren van de relevante (of haalbare) maatregelen en het opstellen van het advies zijn zeer sterk afhankelijk van de betreffende omgeving en de lopende procedure (Wro, Wm of transportroute). Het advies stelt het bevoegde gezag in staat om haar besluit ten aanzien van de externe veiligheidsrisico s te motiveren. Naast de verantwoording en motivatie van de externe veiligheidsaspecten, zal het bevoegde gezag in haar besluit ook elementen met betrekking tot groei, ruimtegebruik, economie, imago en andere milieuaspecten meewegen. 2 Het werkproces kan in de verschillende regio s op onderdelen afwijken. Inleiding / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

9 4 GEBRUIK VAN DE SCENARIOKAARTEN De Scenariokaarten Externe Veiligheid zijn een hulpmiddel bij het zo eenduidig en reproduceerbaar mogelijk invullen van de adviestaak ten aanzien van externe veiligheid bij inrichtingen (categoriaal), transport (weg, spoor en water) en buisleidingen. Iedere Scenariokaart kent een gelijkvormige opbouw en structuur, waarbij de relevante aspecten van het betreffende scenario zo specifiek mogelijk zijn benoemd. De opbouw en aard van iedere Scenariokaart zijn hieronder toegelicht. Tevens is een toelichting opgenomen voor enkele specifieke kaarten. Titel en toepassing Een scenariokaart is van toepassing op een risicobron en stofcategorie. Onder het kopje toepassing is dit weergegeven, samen met een voorbeeldstof. Tevens is aangegeven welk effect wordt beschouwd, bijvoorbeeld toxisch, hittebelasting, een (aanstaande) BLEVE, overdrukbelasting, et cetera. Een algemene beschrijving geeft op hoofdlijnen het autonome verloop van het scenario weer. De uitgangspunten zijn kort, puntsgewijs weergegeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om: Systeemgrootte (netto en bruto, in m 3 en ton); Continue uitstroom of instantaan falen; Directe, vertraagde of geen ontsteking; Aard van de ondergrond en plasoppervlak (met straal); Afbrand- of verdampingssnelheid; Opbouwtijd en afbrand- of incidentduur; Weerstabiliteitsklasse; Blootstellingsduur. De uitgangspunten sluiten aan bij regulier vergunde of te vergunnen situaties. De diverse systeemgroottes en gebruikte voorbeeldstoffen zijn als overzicht opgenomen in bijlage 1. Bij instantaan falen geldt formeel een uitstroomduur van 1 minuut conform de Handleiding risicoberekeningen Bevi [B]. Daar waar de grote benodigde uitstroomsnelheid ongeloofwaardig lijkt, mag de adviseur tevens (tot) 3 minuten lezen. De omgevingstemperatuur is steeds 9,8 C, tevens conform [B]. Kans van optreden De kans van optreden is benoemd. Voor inrichtingen is deze gebaseerd op de Handleiding risicoberekeningen Bevi [B] of Revi [D], voor weg-, spoor- en watertransport vormt het Achtergronddocument RBM II [A] de basis, voor buisleidingen is dat de Handleiding risicoberekeningen Bevi [B] in combinatie met de Handleiding risicoberekeningen hogedruk aardgastransportleidingen CAROLA [F]. Kansen worden weergegeven per verladingsuur, per brandcompartiment per jaar, per meter leiding per jaar en per wagen-, wagon- of vaartuigkilometer per jaar. In het convenant van 2005 zijn tussen VROM en de LPG-sector afspraken gemaakt over het toepassen van een verbeterde vulslang op de LPG-tankwagens (kleinere kans op lekkage en breuk) en het aanbrengen van hittewerende coating op de LPG-tankwagens (tijdswinst voor ontruimingsmaatregelen en brandweerinzet). Inleiding / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

10 Effecten De scenario s leiden, afhankelijk van de bron en systeemomvang tot een beeld van de effecten. De aard van de effecten en effectafstanden zijn gebaseerd op de Handreiking Verantwoorde brandweeradvisering externe veiligheid (bijlage 7 van [E]). Een bijzondere positie hebben de categoriale inrichtingen PGS 15 en koel- en vriesinstallaties met ammoniak. Voor deze inrichtingen heeft de wetgever in het Revi het invloedsgebied vastgelegd (bijlage 2 van het Revi [D]) 3. In de scenariokaarten is daarom gewerkt met relatieve effectafstanden. De afstand tot het invloedsgebied is gebruikt als basis voor deze relatieve effectafstanden. De gebruiker van de Scenariokaart bepaalt aan de hand van het Revi [D] zelf welke effectafstand voor de betreffende inrichting van toepassing is. De gevolgen voor mensen zijn gebaseerd op de voorgestelde methodiek in de Handreiking Verantwoorde brandweeradvisering externe veiligheid (bijlage 3 van [E]). Deze methodiek voor slachtofferschatting sluit tevens aan bij PGS 1 [J] en de Interventiewaarden gevaarlijke stoffen 2007 [M]. In bijlage 2 van dit Scenarioboek is de methodiek nader toegelicht. Bovendien is er een overzicht opgenomen van te verwachten adresdichtheden en aantallen personen die zich bij een lage, matige en hoge dichtheid van bebouwing in verschillende stralen om de incidentlocatie bevinden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de effecten voor mensen buiten en voor mensen binnen. Dit is weergegeven in tabellen als percentages van het aantal aanwezigen per ring. Voor de buitenste contour van het invloedsgebied geldt per definitie dat 1% van de aanwezigen (buiten) kan overlijden. Aangezien de tabellen in de Scenariokaart werken met het gemiddeld aantal aanwezigen in een ring, is hier opgenomen dat 2% van de aanwezigen in de betreffende ring (buiten) zal overlijden. Bijzondere aandacht is nodig voor de blootstellingsduur. Voor continue hittestralingseffecten is deze 20 seconden, voor BLEVE s 12 tot 16 seconden (afhankelijk van de systeemgrootte). Bij toxische effecten is de blootstellingsduur afhankelijk van de incidentduur en varieert van 30 minuten tot 4 uur. De van toepassing zijnde blootstellingsduur is in elke Scenariokaart opgenomen. Bij BLEVE geldt dat de effecten van hittestraling dominant zijn, de effecten van overdruk kennen (veel) kleinere effectafstanden. De gevolgen voor objecten zijn gebaseerd op PGS 1 [J]. Een toelichting en overzicht zijn opgenomen in bijlage 3 van dit Scenarioboek. De effecten en effectafstanden worden weergegeven in 3 tot 5 ringen, afhankelijk van het scenario. Voor hittestralingseffecten gelden deze ringen rondom. Voor toxische effecten zijn ze van toepassing in een benedenwinds gebied binnen een hoek van 30 graden. In elke Scenariokaart is dit opgenomen in een schematische weergave. De effectafstanden in dit Scenarioboek variëren met een factor 25 van circa 100 meter (bijvoorbeeld bij plasbranden) tot circa meter (bijvoorbeeld toxische vloeistoffen bij spoorvervoer). De schematische weergaven kunnen daarom niet allemaal op dezelfde schaal worden weergegeven. De effectafstanden zijn per Scenariokaart in de juiste verhouding opgenomen. Voor enkele Scenariokaarten geldt dat in een volgende versie van het boek de weergave van effecten mogelijk nog meer methodisch congruent kan worden gemaakt. Zo wordt bij buisleidingen met brandbaar gas gewerkt met 3 ringen, in tegenstelling tot andere hittestralingseffecten waar de effecten in 4 ringen worden weergegeven. Bij effecten van gecomprimeerd toxisch gas (ammoniak) treedt flash-verdamping op, waardoor de grootste toxische effectafstanden van korte duur zijn. Hier wordt gewerkt met 3 ringen, in tegenstelling tot andere toxische scenario s waar de effecten in 5 ringen worden weergegeven. 3 De wetgever heeft tevens risicoafstanden bepaald, deze zijn opgenomen in bijlage 1 van het Revi [D]. Inleiding / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

11 Bestrijdbaarheid, hulpverlening en zelfredzaamheid Gebaseerd op het scenario is in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn en welke zaken daartoe benodigd zijn. Onder het kopje bestrijdbaarheid gaat het om de mogelijkheden die het scenario biedt en de benodigdheden specifiek voor de brandweer bij dit scenario. De adviseur dient daarbij in gedachten te houden dat opbouw van grootschalige brandbestrijding minimaal 1 à 2 uur kost [C]. Onder het kopje hulpverlening zijn de mogelijkheden en benodigdheden voor GHOR, politie en gemeente opgenomen. Onder zelfredzaamheid zijn de relevante mogelijkheden en benodigdheden uitgewerkt. In de Scenariokaarten is onderscheid gemaakt per ring. Als brandoverslag bijvoorbeeld kan plaatsvinden in de 1 e, 2 e en 3 e ring, dan is daar ontvluchting nodig. In de 4 e en 5 e ring kan in dat geval geschuild worden. Als de mogelijkheden kleiner zijn dan de benodigdheden tot bestrijdbaarheid, hulpverlening en/of zelfredzaamheid, dan worden de effecten groter. De adviseur dient dit in zijn advies te laten meewegen. Het gaat dan bijvoorbeeld om T1/T2 slachtoffers die niet uit hittestralingscontouren (kunnen) worden gered. Zij zijn niet langer zelfredzaam en zullen daardoor uiteindelijk dodelijk slachtoffer worden, als er niet snel kan worden opgetreden. Er wordt vanuit gegaan dat daar waar relevant, conform de wettelijke bepalingen, risicobronnen en kwetsbare objecten zijn opgenomen in het risicoregister (de risicokaart). De omgeving bepaalt voor een belangrijk deel welke impact een scenario heeft en welke omvang de benodigde inzet heeft. Een plasbrand in een weiland leidt bijvoorbeeld niet tot brandoverslag, simpelweg omdat er geen objecten worden aangestraald. Een (aanstaande) BLEVE in verstedelijkt gebied daarentegen, leidt tot een grote capaciteitsvraag voor alle betrokken hulpdiensten. In bijlage 2 van dit Scenarioboek is een overzicht opgenomen van te verwachten aantallen personen nabij een incidentlocatie. Hierbij is onderscheid gemaakt naar aanwezigen in een lage, matige en hoge dichtheid van bebouwing. Maatregelen Maatregelen kunnen mogelijk getroffen worden richting bron, effect, hulpverlening en/of zelfredzaamheid, afhankelijk van de lopende procedure (Wro, Wm of transportroute). In elke Scenariokaart is een opsomming opgenomen van mogelijk van toepassing zijnde maatregelen, specifiek voor het betreffende scenario. Afhankelijk van de bestaande situatie, lopende procedure en omgeving selecteert de adviseur uit deze opsomming de relevante maatregelen. De adviseur treft in de Scenariokaarten termen tussen [haken]. Het gaat dan bijvoorbeeld om [object], [gebied], [inrichting] of [transportroute]. Bij het opstellen van het advies kunnen deze termen specifiek gemaakt worden. [Gebied] wordt dan bijvoorbeeld Plangebied Het Centrum en [object] wordt bijvoorbeeld Kinderdagopvang De Peuter. Tenslotte voeren enkele regio s het beleid om in een gesprek en proces met de initiatiefnemer een veiligheidsambitie vast te leggen in een publiek-privaat convenant. Deze maatregel is niet steeds genoemd in elke Scenariokaart, maar is universeel van toepassing indien een regio hiermee werkt. Voorbeelden Elke Scenariokaart is voorzien van een voorbeeld, als grafische illustratie van het beschreven scenario. Daarbij is kort weergegeven (voor zover beschikbaar) wat het incident was, waar en waneer het zich heeft voorgedaan, een indruk van doden, gewonden en financiële schade en de bron van het bestand. In veel gevallen is de illustratie een foto en korte video. In een enkel geval, met name bij toxische effecten, gaat het om een illustratie of rapportage, aangezien deze effecten nauwelijks op beeldmateriaal vast te leggen zijn. Deze en andere illustraties zijn verzameld in bijlage 4 en opgenomen op de bijgevoegde CD/DVD. Inleiding / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

12 5 INRICHTINGEN In dit hoofdstuk zijn de volgende scenariokaarten opgenomen: Categorie Aard van de stof Gecomprimeerd brandbaar gas Brandbare vloeistof Brandbaar gas Toxische/Vaste stof Gecomprimeerd toxisch gas Stationair Inrichtingen BLEVE met LPG (GF3) Plasbrand benzine (LF2) Fakkelbrand aardgas (GF0) Toxische wolk bij brand (PGS 15) Toxische wolk ammoniak (GT3) Inrichtingen / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

13 LPG-TANKSTATION MET GECOMPRIMEERD BRANDBAAR GAS TOEPASSING Incidenten bij een LPG-tankstation, tankwagen gecomprimeerd brandbaar gas (LPG) Een effectgebied ontstaat of is aanstaande bij een warme BLEVE ALGEMENE BESCHRIJVING UITGANGSPUNTEN [B][E] Door een incident bij een LPG-tankstation ontstaat een brand waarbij een tankwagen met LPG is betrokken. Vanwege oplopende temperaturen neemt de druk in de tank toe. Binnen circa 20 minuten leidt het vrijkomen en het ontsteken van de inhoud tot overdrukeffecten en een grote vuurbal, een BLEVE [4]. De hittestraling is kort en hevig en kan secundaire branden in de omgeving veroorzaken. Stofcategorie GF3 Netto systeemgrootte 25 ton (48m 3 =80%x60m 3 ) [A][E] Warme BLEVE Opbouwtijd 20 minuten [E] Weerstabiliteitsklasse D5 (beperkte invloed) Blootstellingsduur 12 seconden KANS VAN OPTREDEN [B] De kans op een BLEVE als gevolg van een incident met een tankwagen op een LPG-tankstation is klein. Op een LPGtankstation is de kans 5,8 x per (verladings)uur. Factoren die de kans op dit incident beïnvloeden zijn vooral het aantal verladingen, het voorschrijven en handhaven van de standaard voorschriften in de milieuvergunning zoals aanrijbeveiliging van de lossende tankauto en het niet toestaan van gelijktijdig verladen van LPG en brandbare vloeistoffen. In het convenant van 2005 zijn tussen VROM en de LPG-sector afspraken gemaakt over het toepassen van een verbeterde vulslang op de tankwagens (kleinere kans op lekkage en breuk) en het aanbrengen van hittewerende coating op de tankwagens (tijdswinst voor ontruimingsmaatregelen en brandweerinzet). EFFECTEN [E] Hittestraling is, in combinatie met de blootstellingsduur (12 seconden), bepalend voor de gevolgen voor mensen en objecten. De optredende drukeffecten zijn secundair. De effecten zijn doden ( ), gewonden (zeer zwaargewond T1 tot lichtgewond T3), schade aan objecten en brandoverslag (secundaire branden). De effectafstanden zijn berekend vanaf de tankwagen. Afstand (meter) Hittestraling Mensen buiten Mensen binnen Objecten [J] (kw/m 2 ) T1 T2 T3 T1 T2 T3 1 e ring 90 meter 46 kw/m 2 Onherstelbare 100% 0% 0% 0% 10% 6% 14% 70% schade en branden 2 e ring 140 meter 34 kw/m 2 Zware schade en 20% 24% 56% 0% 1% 3% 7% 20% secundaire branden 3 e ring 230 meter 19 kw/m 2 Secundaire branden 2% 6% 14% 30% 0% 0,6% 1,4% 5% treden op 4 e ring 400 meter 7,5 kw/m 2 Lichte 0% 0,6% 1,4% 15% 0% 0% 0% 1% schade De effecten van hittestraling zijn dominant, de effecten van overdruk kennen kleinere effectafstanden. Afstand (meter) Overdruk Objecten (bar) 30 meter 0,3 bar Zware schade 70 meter 0,1 bar Gemiddelde schade 180 meter 0,03 bar Lichte schade: glasbreuk De hittestralingscontouren en schade aan objecten per ring zijn hiernaast schematisch weergegeven. 1 e ring 2 e ring 3 e ring 4 e ring 4 BLEVE: Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion. Inrichtingen / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

14 BESTRIJDBAARHEID MOGELIJKHEDEN TOT OPTREDEN Mogelijkheden bij bronbestrijding aanstaande BLEVE: Bronbestrijding in 1 e instantie: Kleine brand binnen 10 à 20 minuten blussen en koelen tank Bronbestrijding in 2 e instantie: o Koelen aangestraalde tankwagen (circa 150 m 2 ) met 10 liter/m 2 /minuut Hulpverleners trekken zich terug tot buiten het te verwachten effectgebied: o Indien (tijdig) veilig optreden niet mogelijk is, of o Zodra koelen van de tankwagen is ingezet, tot de dreiging geweken is Brandweer processen en taken na plaatsvinden van de BLEVE is primair gericht op de 3 e ring: Redden Uitbreiding voorkomen Blussen 1 e ring: Mogelijkheden tot effectief optreden worden ernstig beperkt 2 e ring: Beperkte mogelijkheden tot redden en gecontroleerd uitbranden 3 e ring: Inzet gericht op redden, uitbreiding voorkomen en blussen 4 e ring: Lichte schade: Geen directe inzet nodig HULPVERLENING MOGELIJKHEDEN TOT OPTREDEN Er wordt opgetreden buiten de 4 e ring. GHOR processen en taken: Gewonden verzorgen en transporteren Politie processen en taken: Afzetten incidentgebied tot en met 4 e ring Verkeer omleiden Gidsen hulpverleningsdiensten Gemeente (crisisbeheersing) processen en taken: Communicatie Opvang en verzorging Afzetmateriaal ZELFREDZAAMHEID MOGELIJKHEDEN TOT ZELFREDZAAMHEID Een beginnende brand is zichtbaar voor de aanwezigen. Desondanks zullen zij een aanstaande ontploffing met effectafstanden tot 400 meter (de 4 e ring) niet voorzien, tenzij ze adequaat gealarmeerd worden en het aanstaande scenario ontvluchten. BENODIGDHEDEN VOOR OPTREDEN Benodigdheden bronbestrijding aanstaande BLEVE: o Tijdige aankomst brandweer o Tijdige bereikbaarheid tankwagen o Geschikte opstelplaats(en) o Tijdige beschikbaarheid bluswater Inzet waterkanonnen voor tweezijdige koeling tankwagen. Benodigdheden na plaatsvinden van de BLEVE: [Gebied] en [object] tweezijdig toegankelijk Effectieve (grootschalige) bluswatervoorziening Passende (grootschalige) slagkracht brandweer: o Benodigde omvang van de inzet is afhankelijk van de omgeving BENODIGDHEDEN VOOR OPTREDEN Benodigdheden GHOR: Capaciteit voor triage, stabilisatie, transport en opvang voor [X] slachtoffers 1 uur nodig o Mogelijk [X] GNK-C s zijn nodig Benodigdheden politie: [Gebied] moet eenvoudig afsluitbaar zijn [X] eenheden zijn nodig Benodigdheden gemeente: Inzet op basis van GRIP-regeling Benodigde omvang van de inzet is afhankelijk van de omgeving BENODIGDHEDEN VOOR ZELFREDZAAMHEID Aanwezigen in [gebied] zijn zich bewust van risico s en handelingsperspectief bij incidenten Aanwezigen in [object] zijn zelfredzaam Indien een BLEVE aanstaande is, moeten de aanwezigen de instructie krijgen om [object tot en met de 3 e ring] en het effectgebied te ontvluchten: o [Object] heeft (nood)uitgangen die van de bron af gericht zijn o [Gebied] heeft infrastructuur die van de bron af gericht is Veilige verzamelplaats is beschikbaar Inrichtingen / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

15 MAATREGELEN [5] BRON Risicobron verwijderen of aantal transporten verminderen: Alternatieve locaties LPG-tankstation onderzoeken (sanering) Voorzieningen treffen aan de bron: Bedrijfsveiligheid: kans op ongeval verlagen Toepassen venstertijden laden en lossen Planologische mogelijkheden verkennen: Alternatieve locaties object onderzoeken Alternatieve indeling gebied onderzoeken Vergroten afstand LPG-tankstation en object Alternatieve indeling object onderzoeken Personendichtheden verminderen VOORBEELDEN EFFECT Mogelijkheden tot snel en juist waarschuwen bij (aanstaande) BLEVE tot en met de 3 e ring Effecten en gewonden beperken: drukbestendige gevel (met name beperken glasoppervlak) tot 180 meter [L] Brandoverslag naar object voorkomen: Brandwerende materialen en gevel tot en met de 3 e ring [L] Bereikbaarheid [gebied] borgen Bereikbaarheid [object/lpg-tankstation] borgen Bluswatervoorzieningen voor en opstelplaats(en) bij [object/lpg-tankstation] borgen ZELFREDZAAMHEID Risicocommunicatie om risicobewustzijn te vergroten Rekening houden met verminderd zelfredzame personen tot en met de 3 e ring (Nood)Uitgang en vluchtroute van LPG-tankstation af richten tot en met de 3 e ring Bedrijfsnoodplan en BHV inrichten en oefenen met (aanstaand) BLEVE scenario Verzamelplaats kiezen en inrichten op scenario met (aanstaand) BLEVE scenario LPG tankstation met meerdere tanks LPG Locatie: Noord Korea Bron: / Type bestand: video 5 Maatregelen kunnen mogelijk getroffen worden richting bron, effect, hulpverlening en/of zelfredzaamheid, afhankelijk van de lopende procedure (Wro, Wm of transportroute). Inrichtingen / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

16 TANKSTATION MET BRANDBARE VLOEISTOF TOEPASSING Incidenten bij een tankstation, tankwagen brandbare vloeistof (benzine) Als gevolg van hittestraling ontstaat een effectgebied ALGEMENE BESCHRIJVING UITGANGSPUNTEN [B][E] Door een incident bij een tankstation met een tankwagen benzine scheurt de tankwand bij het lossen. Een groot deel van de benzine stroomt in korte tijd uit. De brandbare vloeistof vormt een plas en ontsteekt direct. De brand is kort en hevig en kan secundaire branden in de omgeving veroorzaken. Stofcategorie LF2 (niet-routeplichtig) Systeemgrootte 23 ton (33 m 3 )[A][E] Instantaan falen Vlakke ondergrond bestrating Plasoppervlak m 2 (straal 22 m)[a][e] Afbrandsnelheid 3 kg/m 2 /minuut Directe ontsteking brandduur < 5 minuten Weerstabiliteitsklasse D5 (beperkte invloed) Blootstellingsduur (mensen) 20 seconden KANS VAN OPTREDEN [B] De kans op een plasbrand als gevolg van een incident met een tankwagen benzine op een tankstation is klein. Op een tankstation is de kans 5,8 x 10-9 per (verladings)uur. Factoren die de kans op dit incident beïnvloeden zijn vooral het aantal verladingen, het voorschrijven en handhaven van de standaard voorschriften in de milieuvergunning zoals aanrijbeveiliging van de lossende tankauto. EFFECTEN [E] Hittestraling is, in combinatie met de blootstellingsduur (20 seconden), bepalend voor de gevolgen voor mensen en objecten. De effecten zijn doden ( ), gewonden (zeer zwaargewond T1 tot lichtgewond T3), schade aan objecten en brandoverslag (secundaire branden). De effectafstanden zijn berekend vanaf het midden van de plas. Afstand Hittestraling Mensen buiten Mensen binnen Objecten [J] (meter) (kw/m 2 ) T1 T2 T3 T1 T2 T3 1 e ring 60 meter 35 kw/m 2 Onherstelbare 100% 0% 0% 0% 10% 6% 14% 70% schade en branden 2 e ring 70 meter 23 kw/m 2 Zware schade en 20% 24% 56% 0% 1% 3% 7% 20% secundaire branden 3 e ring 85 meter 12,5 kw/m 2 Secundaire branden 2% 6% 14% 30% 0% 0,6% 1,4% 5% treden op 4 e ring 105 meter 5 kw/m 2 Lichte 0% 0,6% 1,4% 15% 0% 0% 0% 1% schade De hittestralingscontouren en schade aan objecten per ring zijn hiernaast schematisch weergegeven. 1 e ring 2 e ring 3 e ring 4 e ring Inrichtingen / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

17 BESTRIJDBAARHEID MOGELIJKHEDEN TOT OPTREDEN Mogelijkheden bij bronbestrijding plasbrand: Niet van toepassing, aangezien de brandweer na afloop van de plasbrand ter plaatse komt Brandweer processen en taken primair gericht op de 3 e ring: Redden Uitbreiding voorkomen Blussen 1 e ring: Mogelijkheden tot effectief optreden worden ernstig beperkt 2 e ring: Beperkte mogelijkheden tot redden en gecontroleerd laten uitbranden 3 e ring: Inzet gericht op redden, uitbreiding voorkomen en blussen 4 e ring: Lichte schade: Geen directe inzet nodig HULPVERLENING MOGELIJKHEDEN TOT OPTREDEN Er wordt opgetreden buiten de 4 e ring. GHOR processen en taken: Gewonden verzorgen en transporteren Politie processen en taken: Afzetten incidentgebied tot en met 4 e ring Verkeer omleiden Gidsen hulpverleningsdiensten Gemeente (crisisbeheersing) processen en taken: Communicatie Opvang en verzorging Afzetmateriaal ZELFREDZAAMHEID MOGELIJKHEDEN TOT ZELFREDZAAMHEID De plasbrand is zichtbaar en de hittestraling is duidelijk voelbaar voor aanwezigen. De effectieve strategie voor zelfredzaamheid kan door aanwezigen juist worden ingeschat: zij moeten de 1 e, 2 e en 3 e ring (afgeschermd van hittestraling) ontvluchten. Aanwezigen binnen de vloeistofplas (22 meter) hebben geen mogelijkheden tot zelfredzaamheid. Aanwezigen binnen de 1 e ring hebben nauwelijks mogelijkheden tot zelfredzaamheid, vanwege de grote hittestraling. BENODIGDHEDEN VOOR OPTREDEN [Gebied] en [object] tweezijdig toegankelijk Geschikte opstelplaats(en) Effectieve (grootschalige) bluswatervoorziening Passende (grootschalige) slagkracht brandweer: o Benodigde omvang van de inzet is afhankelijk van de omgeving BENODIGDHEDEN VOOR OPTREDEN Benodigdheden GHOR: Capaciteit voor triage, stabilisatie, transport en opvang voor [X] slachtoffers 1 uur nodig Benodigdheden politie: [Gebied] moet eenvoudig afsluitbaar zijn [X] eenheden zijn nodig Benodigdheden gemeente: Inzet op basis van GRIP-regeling Benodigde omvang van de inzet is afhankelijk van de omgeving BENODIGDHEDEN VOOR ZELFREDZAAMHEID Aanwezigen in [object] zijn zelfredzaam Indien brandoverslag naar [object] (mogelijk) plaatsvindt (tot en met de 3 e ring), moeten de aanwezigen dit object ontvluchten: o [Object] heeft (nood)uitgangen die van de bron af gericht zijn o [Gebied] heeft infrastructuur die van de bron af gericht is o Omgeving schermt infrastructuur af tegen hittestraling gedurende ontvluchting Veilige verzamelplaats is beschikbaar Inrichtingen / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

18 MAATREGELEN [6] BRON Risicobron verwijderen of aantal transporten verminderen (LF2 is niet-routeplichtig): Alternatieve locaties tankstation onderzoeken (sanering) Voorzieningen treffen aan de bron: Bedrijfsveiligheid: kans op ongeval verlagen Toepassen venstertijden laden en lossen Planologische mogelijkheden verkennen: Alternatieve locaties object onderzoeken Alternatieve indeling gebied onderzoeken Vergroten afstand tankstation en object Alternatieve indeling object onderzoeken Personendichtheden verminderen VOORBEELDEN EFFECT Brandoverslag naar object voorkomen: Maximale omvang plas beperken Brandwerende materialen en gevel tot en met de 3 e ring [L] Bereikbaarheid [gebied] borgen Bereikbaarheid [object/tankstation] borgen Bluswatervoorzieningen voor en opstelplaats(en) bij [object/tankstation] borgen ZELFREDZAAMHEID Rekening houden met verminderd zelfredzame personen tot en met de 3 e ring (Nood)Uitgang en vluchtroute van tankstation af richten tot en met de 3 e ring Bedrijfsnoodplan en BHV inrichten en oefenen met scenario plasbrand Verzamelplaats kiezen en inrichten op scenario plasbrand Brand bij een tankstation met een tankwagen Locatie: Maddington petrol station (Australië) Bron: Type bestand: video 6 Maatregelen kunnen mogelijk getroffen worden richting bron, effect, hulpverlening en/of zelfredzaamheid, afhankelijk van de lopende procedure (Wro, Wm of transportroute). Inrichtingen / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

19 INRICHTING AAN AARDGASTRANSPORTSYSTEEM TOEPASSING Incidenten bij een inrichting aan het aardgastransportsysteem ([G]: zoals een gasontvangststation, meet- en regelstation, mengstation, exportstation of compressorstation) met een hogedruk aardgastransportleiding Als gevolg van hittestraling ontstaat een effectgebied ALGEMENE BESCHRIJVING UITGANGSPUNTEN [E][F] Door een incident bij een [inrichting [G]] aan het aardgastransportsysteem ontstaat een breuk in de leiding met de grootste effectafstand. Het aardgas stroomt onder hoge druk continue uit. Het brandbare gas ontsteekt waardoor een fakkelbrand optreedt die duurt totdat na inblokken van de leiding de druk afneemt. Deze fakkel kan voor de grootste leidingen tot een hoogte van enkele honderden meters reiken. De fakkelbrand is hevig en kan secundaire branden in de omgeving veroorzaken. Stofcategorie GF0 Leidingbreuk continue uitstroom [E][F] Vlakke ondergrond verticale uitstroom [E][F] Directe ontsteking [E][F] Diameter en druk van de leiding (> 16 bar) Weerstabiliteitsklasse D5 Blootstellingsduur (mensen) 20 seconden KANS VAN OPTREDEN [F] De kans op leidingbreuk is afhankelijk van diameter, wanddikte, druk, staalsoort en kerfslagwaarde. De kans op ontsteking is afhankelijk van (en neemt toe met) de diameter en de druk [F]. Factoren die de kans op dit incident beïnvloeden zijn voornamelijk regelgeving en beheermaatregelen, afdekking met beschermend materiaal, fysieke barrières op maaiveld en maatregelen door de leidingeigenaar tegen corrosie [F]. EFFECTEN [E][H][I] Hittestraling is, in combinatie met de blootstellingsduur (20 seconden), bepalend voor de gevolgen voor mensen en objecten. De effecten zijn doden ( ), gewonden (zeer zwaargewond T1 tot lichtgewond T3), schade aan objecten en brandoverslag (secundaire branden). Groepsrisicoberekeningen worden door Gasunie uitgevoerd [H]. Afstand Hittestraling Mensen buiten Mensen binnen Objecten [J] (meter) (kw/m 2 ) T1 T2 T3 T1 T2 T3 1 e ring 35 kw/m 2 Onherstelbare 100% 0% 0% 0% 10% 6% 14% 70% schade en branden Zie onderstaande 12,5 kw/m 2 Secundaire branden 2 e ring 2% 6% 14% 30% 0% 0,6% 1,4% 5% treden op tabel 3 e ring 1 kw/m 2 Geen of lichte 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% schade De effectafstanden aangegeven in meters vanaf het midden van de buisleiding, zijn afhankelijk van diameter en druk. Diameter [F] Afstand bij 40 bar Afstand bij 66,2 bar Afstand bij 80 bar inches mm nominaal 1 e ring 2 e ring 3 e ring 1 e ring 2 e ring 3 e ring 1 e ring 2 e ring 3 e ring 2 60,3 DN * 114,3 DN ,3 DN * 219,1 DN ,1 DN * 323,9 DN ,6 DN * 406,4 DN ,0 DN ,0 DN * 610,0 DN ,0 DN * 914,0 DN DN * 1219 DN * zijn vaak voorkomende leidingdiameters Inrichtingen / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

20 BESTRIJDBAARHEID MOGELIJKHEDEN TOT OPTREDEN Mogelijkheden bij bronbestrijding fakkelbrand: De beheerder van de buisleiding dient de toevoer af te sluiten. Er zijn geen mogelijkheden voor de brandweer tot effectieve bronbestrijding. o De inbloklengte bedraagt over het algemeen meer dan 10 kilometer. o Automatisch inblokken gebeurt direct, bij handmatig optreden kan dit tot enkele uren duren Brandweer processen en taken primair gericht op uitbreiding voorkomen van de 2 e ring: Redden Uitbreiding voorkomen 1 e ring: Geen mogelijkheden tot effectieve inzet 2 e ring: Nauwelijks mogelijkheden, inzet gericht op redden 3 e ring: Inzet gericht op uitbreiding voorkomen Na afloop van de fakkelbrand brandweer processen en taken gericht op blussen van de 1 e en 2 e ring HULPVERLENING MOGELIJKHEDEN TOT OPTREDEN Er wordt opgetreden buiten de 3 e ring. GHOR processen en taken: Gewonden verzorgen en transporteren Politie processen en taken: Afzetten incidentgebied tot en met 3 e ring Verkeer omleiden Gidsen hulpverleningsdiensten Gemeente (crisisbeheersing) processen en taken: Communicatie Opvang en verzorging Afzetmateriaal ZELFREDZAAMHEID MOGELIJKHEDEN TOT ZELFREDZAAMHEID De fakkelbrand is zichtbaar, hoorbaar en de hittestraling is duidelijk voelbaar voor aanwezigen. De effectieve strategie voor zelfredzaamheid kan door aanwezigen juist worden ingeschat. Zij moeten de 1 e en 2 e ring (afgeschermd van hittestraling) ontvluchten. Aanwezigen binnen de 1 e ring hebben nauwelijks mogelijkheden tot zelfredzaamheid, vanwege de grote hittestraling. Bij afstanden tot de 2 e ring > 200 meter: o Aanwezigen in de 1 e ring hebben geen tot nauwelijks mogelijkheden tot zelfredzaamheid, vanwege de grote vluchtafstanden. BENODIGDHEDEN VOOR OPTREDEN [Gebied] en [inrichting] tweezijdig (bovenwinds) toegankelijk Operator en procedure van de leidingbeheerder voor het stoppen van de toevoer van aardgas Geschikte opstelplaats(en) Effectieve (grootschalige) bluswatervoorziening Passende (grootschalige) slagkracht brandweer: o Benodigde omvang van de inzet is afhankelijk van de omgeving BENODIGDHEDEN VOOR OPTREDEN Benodigdheden GHOR: Capaciteit voor triage, stabilisatie, transport en opvang voor [X] slachtoffers 1 uur nodig Benodigdheden politie: [Gebied] moet eenvoudig afsluitbaar zijn [X] eenheden zijn nodig Benodigdheden gemeente: Inzet op basis van GRIP-regeling Benodigde omvang van de inzet is afhankelijk van de omgeving BENODIGDHEDEN VOOR ZELFREDZAAMHEID Aanwezigen in [object] zijn zelfredzaam Indien brandoverslag naar [object] (mogelijk) plaatsvindt (tot en met de 2 e ring), moeten de aanwezigen dit object ontvluchten: o [Object] heeft (nood)uitgangen die van de bron af gericht zijn o [Gebied] heeft infrastructuur die van de bron af gericht is o Omgeving schermt infrastructuur af tegen hittestraling gedurende ontvluchting Veilige verzamelplaats is beschikbaar Inrichtingen / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013

VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013 VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013 1 november 20132 - VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013 In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Someren Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant

Nadere informatie

Bestemmingsplan Noorderpoort te Venlo Onderzoek externe veiligheid

Bestemmingsplan Noorderpoort te Venlo Onderzoek externe veiligheid Onderzoek externe veiligheid projectnr. 0200194 revisie 02 april 2010 Auteur T. van den Broek Opdrachtgever Gemeente Venlo, Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling t.a.v. dhr. S. van den Hoogen Postbus 3434

Nadere informatie

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad Burgemeester en wethoiiders I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 F010473 7021 W www.schiedam.nl UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDER\VERP

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe Veiligheid 2014-2018

Beleidsvisie Externe Veiligheid 2014-2018 Beleidsvisie Externe Veiligheid 2014-2018 Gemeente Borger-Odoorn Versie 1.0, april 2014 (vastgesteld op 3 juli 2014) Samenvatting Aanleiding Bij de fabricage, de op- en overslag en het transport van gevaarlijke

Nadere informatie

REGLEMENT 11.937.MD BELEIDSREGEL EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE GRONINGEN

REGLEMENT 11.937.MD BELEIDSREGEL EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE GRONINGEN 11.937.MD BELEIDSREGEL EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE GRONINGEN Vastgesteld bij collegebesluit van 24 augustus 2010, nr. 6g. Datum bekendmaking: 2 september 2010. Datum inwerkingtreding: 3 september 2010.

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Verantwoordelijk wethouder: J. van der Zee, wethouder ROM Ambtelijk opdrachtgever: L.J. van der Ree, directeur DSOB Auteur: DSOB Cluster Bouwen en

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij bestemmingsplan Weespertrekvaart Midden

Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij bestemmingsplan Weespertrekvaart Midden NUMMER GEUR STOF GELUID GEVAAR MILIEU- CATEGORIE VAN DE FUNCTIE VERKEER Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij bestemmingsplan Weespertrekvaart Midden SBI-CODE OMSCHRIJVING CATEGORIE PER MILIEUASPECT

Nadere informatie

Beleidsvisie externe veiligheid Nijmegen. Ambities en aanpak externe veiligheid in gemeente Nijmegen

Beleidsvisie externe veiligheid Nijmegen. Ambities en aanpak externe veiligheid in gemeente Nijmegen . Ambities en aanpak externe veiligheid in gemeente April 2012 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Structuur van de beleidsvisie 4 2 Inzicht: uitgangsituatie externe veiligheid

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe Veiligheid. Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu

Beleidsvisie Externe Veiligheid. Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu Beleidsvisie Externe Veiligheid Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu INHOUD BLZ SAMENVATTING 2 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Waarom een beleidsvisie externe veiligheid? 3 1.3 Inhoud en betekenis

Nadere informatie

Beleidsvisie externe veiligheid Gemeente Neder-Betuwe 2015 2018

Beleidsvisie externe veiligheid Gemeente Neder-Betuwe 2015 2018 Beleidsvisie externe veiligheid Gemeente Neder-Betuwe 2015 2018 Status Definitief rapport Datum 31 maart 2015 Documenttitel Beleidsvisie Externe Veiligheid Neder-Betuwe Verkorte documenttitel Status Definitief

Nadere informatie

Externe veiligheid bestemmingsplan Sportstad gemeente Heerenveen

Externe veiligheid bestemmingsplan Sportstad gemeente Heerenveen Externe veiligheid bestemmingsplan Sportstad gemeente Heerenveen Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen Postbus 15000 8440 GA Heerenveen Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid

Nadere informatie

Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel. gemeente Wierden

Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel. gemeente Wierden Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel gemeente Wierden Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel gemeente Wierden Project : 071181 Datum : 27

Nadere informatie

Rapport. Concept. Externe veiligheidsonderzoek Tilburg Talent Square nabij het spoortraject Tilburg - Breda

Rapport. Concept. Externe veiligheidsonderzoek Tilburg Talent Square nabij het spoortraject Tilburg - Breda Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Concept Externe veiligheidsonderzoek Tilburg Talent Square nabij het spoortraject Tilburg - Breda Rapportnummer H 4109-5-RA d.d. 30 juni 2011 Peutz bv Paletsingel

Nadere informatie

PIP Ooijen Wanssum. Onderzoek externe veiligheid. Provincie Limburg

PIP Ooijen Wanssum. Onderzoek externe veiligheid. Provincie Limburg PIP Ooijen Wanssum Onderzoek externe veiligheid Provincie Limburg maart 2015 PIP Ooijen Wanssum Onderzoek externe veiligheid dossier : 9Y3672-120-100 registratienummer : AM-AF20150037/P&C versie: 3.0 Provincie

Nadere informatie

BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID Gemeente Bergen

BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID Gemeente Bergen BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID Gemeente Bergen Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Bergen Pagina 1 van 59 BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID Gemeente Bergen Titel Beleidsvisie externe veiligheid, gemeente

Nadere informatie

CONCEPT. BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012

CONCEPT. BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012 CONCEPT BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012 O INHOUDSOPGAVE Samenvatting (pag 5) I. Ruimtelijke visie op externe veiligheid (pag 10) 1. Inleiding (pag. 10) 1.1 Wat is externe veiligheid

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe Veiligheid gemeente Eijsden-Margraten

Beleidsvisie Externe Veiligheid gemeente Eijsden-Margraten Beleidsvisie Externe Veiligheid gemeente Eijsden-Margraten G e m e e n t e E i j s d e n - M a r g r a t e n v e r s i e : D e f i n i t i e f d a t u m : 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 1 INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Toetsingskader Externe Veiligheid Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht

Toetsingskader Externe Veiligheid Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport R 2004/105

Nadere informatie

Nulmeting Externe Veiligheid Gemeente Alphen aan den Rijn

Nulmeting Externe Veiligheid Gemeente Alphen aan den Rijn Versie 27 maart 2008 Nulmeting Externe Veiligheid Gemeente Alphen aan den Rijn - Samen duidelijkheid geven in veiligheid - 080327 EVP Colofon Opdrachtgever Gemeente Alphen aan den Rijn Projectgroep Projectgroep

Nadere informatie

Technische rapportage

Technische rapportage Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Technische rapportage Externe veiligheid aardgasleiding Waardenburg gemeente Neerijnen Project : 122314

Nadere informatie

Beleidsvisie externe veiligheid

Beleidsvisie externe veiligheid In opdracht van Opgesteld door Auteur(s) Gemeente Best SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040 2594605 ing. J.L. Kooistra (projectleider) drs. R.A. Hovestad Versienummer

Nadere informatie

Gemeente Veenendaal. Structuurvisie Externe Veiligheid Beleid t.a.v. de verantwoording van het groepsrisico

Gemeente Veenendaal. Structuurvisie Externe Veiligheid Beleid t.a.v. de verantwoording van het groepsrisico Gemeente Veenendaal Structuurvisie Externe Veiligheid Beleid t.a.v. de verantwoording van het groepsrisico Opdrachtgever: Provincie Utrecht / Dienst Water en Milieu / Sector Stad en Milieu Pilotstudie

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Vita te Gilze Rijen Externe Veiligheid. Datum 28 oktober 2009 Referentie 20091655-02

Woonzorgcentrum Vita te Gilze Rijen Externe Veiligheid. Datum 28 oktober 2009 Referentie 20091655-02 Woonzorgcentrum Vita te Gilze Rijen Externe Veiligheid Datum 28 oktober 2009 Referentie 20091655-02 Referentie 20091655-02 Rapporttitel Woonzorgcentrum Vita te Gilze Rijen Externe Veiligheid Datum 28 oktober

Nadere informatie

Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving. De volgende besluiten zijn relevant:

Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving. De volgende besluiten zijn relevant: EV-advies bestemmingsplan Buitengebied Opsterland 1. INLEIDING De gemeente Opsterland bereidt de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied voor. Hiervoor is een bestemmingsplanprocedure gestart.

Nadere informatie

Maatregelen zelfredzaamheid

Maatregelen zelfredzaamheid Maatregelen zelfredzaamheid Een onderzoek naar de bevordering van zelfredzaamheid bij ongevallen met gevaarlijke stoffen Projectnummer: 431N4024 Datum: 12 juli 2005 Nederlands Instituut voor Brandweer

Nadere informatie

Handreiking voor optreden tijdens incidenten met waterstoftoepassingen

Handreiking voor optreden tijdens incidenten met waterstoftoepassingen Handreiking voor optreden tijdens incidenten met waterstoftoepassingen Brandweer Amsterdam-Amstelland Sector Expertise en Regie Karspeldreef 16 1090 AD Amsterdam 1 Voorwoord Het gebruik van waterstof kent

Nadere informatie

Achtergrondrapport externe veiligheid. Gebiedsontwikkeling Brainport Park

Achtergrondrapport externe veiligheid. Gebiedsontwikkeling Brainport Park Achtergrondrapport externe veiligheid Gebiedsontwikkeling Brainport Park SEQ Part \r0 \h ColofonInhoud Kop Bijlage Colofon Colofon Contactgegevens: Beneluxweg 25 4904 SJ OOSTERHOUT Postbus 40 4900 AA

Nadere informatie

Knelpunteninventarisatie Consequentieonderzoek Wettelijke Regeling Externe Veiligheid Vervoer

Knelpunteninventarisatie Consequentieonderzoek Wettelijke Regeling Externe Veiligheid Vervoer Knelpunteninventarisatie Wettelijke Regeling Externe Veiligheid Vervoer Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer 21 juli 2005 9P0277.01 Colosseum 3 Postbus 26 7500 AA Enschede +31 (0)53 483 01

Nadere informatie

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Deze

Nadere informatie

Gemeente Grave Inventarisatie vervoer gevaarlijke stoffen

Gemeente Grave Inventarisatie vervoer gevaarlijke stoffen Prov incie Noord-Brabant Gemeente Grave Inventarisatie vervoer gevaarlijke stoffen Auteurs Dhr. ing. V. van Erp Dhr. ing. I. Senssen Mw. ing. B. van Kooij Datum mei 2008 Voorwoord In het kader van het

Nadere informatie