SCENARIOBOEK EXTERNE VEILIGHEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCENARIOBOEK EXTERNE VEILIGHEID"

Transcriptie

1 SCENARIOBOEK EXTERNE VEILIGHEID INTERREGIONALE SAMENWERKING VEILIGHEIDSREGIO S Amsterdam-Amstelland, Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland Categorie Stationair Transport Buistransport Aard van de stof Inrichtingen Weg Spoor Water Buisleidingen Gecomprimeerd BLEVE met LPG BLEVE met LPG BLEVE met LPG Gaswolk met LPG ---- brandbaar gas (GF3) (GF3) (A) (GF3) Brandbare Plasbrand benzine Plasbrand benzine Plasbrand benzine Plasbrand benzine Plasbrand olieproduct vloeistof (LF2) (LF2) (C3) (LF2) (K1,K2,K3) Brandbaar gas Fakkelbrand aardgas (GF0) Fakkelbrand aardgas (GF0) Toxische/Vaste Toxische wolk bij stof brand (PGS 15) Toxische vloeistof ---- Toxische wolk Toxische wolk HFoplossing Toxische wolk ---- acrylnitril (LT1) (D4) acrylnitril (LT1) Gecomprimeerd Toxische wolk Toxische wolk Toxische wolk Toxische wolk ---- toxisch gas ammoniak (GT3) ammoniak (GT3) ammoniak (B2) ammoniak (GT3) Toxisch gas Toxische wolk CO 2 (GT0) Opdrachtgever Brandweer Amsterdam-Amstelland De heer IJ. Stelstra Postbus AA Amsterdam Telefoon : Fax : Opdrachtnemer Falck AVD Postbus AC Best Telefoon : Fax : Rapportagedata Kenmerk : Versie/datum : 1.0 / 7 april 2011 Status : definitief - eindconcept Opgesteld door : D. van Roosmalen Concept Gecontroleerd door : J. Steenaert Datum : 7 april 2011

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING OPBOUW EN SAMENSTELLING SCENARIOBOEK ADVIES EXTERNE VEILIGHEID GEBRUIK VAN DE SCENARIOKAARTEN INRICHTINGEN LPG-TANKSTATION MET GECOMPRIMEERD BRANDBAAR GAS TANKSTATION MET BRANDBARE VLOEISTOF INRICHTING AAN AARDGASTRANSPORTSYSTEEM PGS 15 OPSLAG MET GEVAARLIJKE STOFFEN KOEL- OF VRIESINSTALLATIE MET AMMONIAK WEGTRANSPORT WEGTRANSPORT VAN GECOMPRIMEERD BRANDBAAR GAS WEGTRANSPORT VAN BRANDBARE VLOEISTOF WEGTRANSPORT VAN TOXISCHE VLOEISTOF WEGTRANSPORT VAN GECOMPRIMEERD TOXISCH GAS SPOORTRANSPORT SPOORTRANSPORT VAN GECOMPRIMEERD BRANDBAAR GAS SPOORTRANSPORT VAN BRANDBARE VLOEISTOF SPOORTRANSPORT VAN TOXISCHE VLOEISTOF SPOORTRANSPORT VAN GECOMPRIMEERD TOXISCH GAS WATERTRANSPORT WATERTRANSPORT VAN GECOMPRIMEERD BRANDBAAR GAS WATERTRANSPORT VAN BRANDBARE VLOEISTOF WATERTRANSPORT VAN TOXISCHE VLOEISTOF WATERTRANSPORT VAN GECOMPRIMEERD TOXISCH GAS BUISLEIDINGEN BUISLEIDING MET BRANDBARE VLOEISTOF HOGEDRUK AARDGASTRANSPORTLEIDING BUISLEIDING MET TOXISCH GAS Falck AVD / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

3 BIJLAGEN Bijlage 1: Gehanteerde systeemgroottes en stoffen Bijlage 2: Slachtofferaantallen in perspectief van afstand en omgeving Bijlage 3: Schade aan objecten Bijlage 4: Overzicht van illustraties en voorbeelden Bijlage 5: Lijst van begrippen en afkortingen Bijlage 6: Bronnen en geraadpleegde literatuur Bijlage 7: Samenstelling projectgroep CD/DVD met bijbehorende bestanden Falck AVD / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

4 1 INLEIDING Externe veiligheid en de adviestaak die de veiligheidsregio daarbij vervult, hebben sinds de invoering van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in 2004 een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Het bevoegde gezag heeft de plicht om het bestuur van de veiligheidsregio in de daartoe aangewezen situaties in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen. Gemeenten, provincies en veiligheidsregio s hebben sinds 2004 ervaring opgedaan en kennis verworven in de externe veiligheidsvraag bij ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen. Gebleken is dat effecten en afstanden, mogelijkheden tot optreden en de hiertoe benodigde capaciteit en slagkracht of maatregelen ter beperking niet geheel uniform worden gehanteerd in vergelijkbare omstandigheden. Het Scenarioboek Externe Veiligheid heeft tot doel om de beoordeling van gelijke situaties op uniforme scenario s te baseren. Zo wordt bijgedragen aan een eenduidige, kwalitatief goede beoordeling en daarop gebaseerde heldere adviezen, die goed inpasbaar zijn in het besluitvormingsproces. De Veiligheidsregio s Amsterdam-Amstelland, Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Kennemerland, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en de Provincie Noord-Holland, hebben het initiatief genomen om samen te investeren in de kwaliteit van de externe veiligheidsadvisering. De Provincie Noord-Holland heeft dit initiatief ondersteund, met het toekennen van budget uit de middelen van het Programma uitvoering externe veiligheid. Falck AVD heeft als extern adviseur invulling gegeven aan de scenarioanalyse en scenariobeschrijvingen in dit Scenarioboek Externe Veiligheid. Het Scenarioboek richt zich op de adviestaak ten aanzien van externe veiligheid bij categoriale inrichtingen en transport (weg, spoor, water of buisleiding). Luchtvaartscenario s en scenario s bij windmolens of kernenergie zijn geen onderdeel van (deze versie van) het Scenarioboek. De opslag van gevaarlijke stoffen zoals gereguleerd met het Besluit risico s zware ongevallen en het Vuurwerkbesluit valt tevens buiten het kader van dit boek. Het Scenarioboek bevat een uitwerking van scenario s voor stoffen die bij opslag of transport tot externe veiligheidsrisico s kunnen leiden. Het boek heeft een dynamisch karakter, waardoor bij ontwikkelingen in gebruik van stoffen, bij transport van stoffen of bij veranderingen in het wettelijk kader, verbreding van de te beschrijven scenario s eenvoudig mogelijk is. Naast een handvat bij de beoordeling en invulling van de inhoudelijke kant van de adviestaak, biedt de scenario-uitwerking ook mogelijkheden tot toelichting en het bieden van inzicht in effecten bij de ontvangers van de adviezen. Per scenario en in de bijgevoegde CD/DVD is een beeldend voorbeeld van de effecten opgenomen. Inleiding / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

5 2 OPBOUW EN SAMENSTELLING SCENARIOBOEK Het Scenarioboek is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 1. Algemeen deel; 2. Scenariokaarten; 3. Bijlagen. 1. Algemeen deel Het algemene deel van het scenarioboek bevat naast de inleiding en dit toelichtende hoofdstuk informatie over de positie van het externe veiligheidsadvies in het besluitvormingsproces en de bestuurlijke afweging en een toelichting op het gebruik. 2. Scenariokaarten Om te bepalen wat de relevante scenario s zijn en hoe die op te bouwen, is gewerkt langs de lijnen stofkenmerken en risicobronnen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de categorie (primair) brandbaar, of (primair) toxisch effect en er is een beschrijving opgenomen van de aard van de stof (gas, gecomprimeerd gas, vloeistof of vaste stof). De opgenomen risicobronnen zijn inrichtingen, transport (weg, spoor en water) en buisleidingen. Deze invalshoek is gespiegeld aan de in Noord- Holland en Flevoland voorkomende vormen van opslag en transport. Dit heeft geleid tot selectie van de volgende scenario s, die in onderstaande tabel zijn weergegeven. Categorie Stationair Transport Buistransport Aard van de stof Inrichtingen Weg Spoor Water Buisleidingen Gecomprimeerd BLEVE met LPG BLEVE met LPG BLEVE met LPG Gaswolk met LPG ---- brandbaar gas (GF3) (GF3) (A) (GF3) Brandbare Plasbrand benzine Plasbrand benzine Plasbrand benzine Plasbrand benzine Plasbrand olieproduct vloeistof (LF2) (LF2) (C3) (LF2) (K1,K2,K3) Brandbaar gas Fakkelbrand aardgas (GF0) Fakkelbrand aardgas (GF0) Toxische/vaste Toxische wolk bij stof brand (PGS 15) Toxische vloeistof ---- Toxische wolk Toxische wolk HFoplossing Toxische wolk ---- acrylnitril (LT1) (D4) acrylnitril (LT1) Gecomprimeerd Toxische wolk Toxische wolk Toxische wolk Toxische wolk ---- toxisch gas ammoniak (GT3) ammoniak (GT3) ammoniak (B2) ammoniak (GT3) Toxisch gas Toxische wolk CO 2 (GT0) ---- Combinatie niet mogelijk Iedere Scenariokaart is gelijkvormig opgebouwd, waarbij de relevante aspecten van het betreffende scenario zo specifiek mogelijk zijn benoemd. De wijze van opbouw van de Scenariokaarten is nader toegelicht in hoofdstuk 4. De Scenariokaarten zijn opgenomen in hoofdstuk 5 tot en met 9: Inrichtingen (titels grijs gemarkeerd); Wegtransport (titels rood gemarkeerd); Spoortransport (titels groen gemarkeerd); Watertransport (titels blauw gemarkeerd); Buisleidingen (titels oranje gemarkeerd). Inleiding / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

6 3. Bijlagen De bijlagen bieden als achtergrond inzicht in: Gehanteerde systeemgroottes en stoffen; Slachtofferaantallen in perspectief van afstand en omgeving; Schade aan objecten; Overzicht van illustraties en voorbeelden; Bronnen en geraadpleegde literatuur. In de tekst wordt naar de bronnen verwezen met de hoofdletters [A] tot en met [M], weergegeven tussen vierkante haken. Tevens zijn opgenomen een lijst van begrippen en afkortingen, en de samenstelling van de projectgroep. Inleiding / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

7 3 ADVIES EXTERNE VEILIGHEID De aanleiding voor en aard van het advies externe veiligheid dat het bestuur van de veiligheidsregio geeft aan het bevoegd gezag, is gebaseerd op de artikelen 12 en 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit externe veiligheid buisleidingen (artikel 12) 1 en het Ontwerpbesluit transportroutes externe veiligheid (artikel 10). Bevi, artikel 12 (en 13), Lid 3 Voorafgaand aan de vaststelling van een besluit als bedoeld in het eerste lid [o.a. 3.1; 3.26; 3.28 Wro en 2.1; 2.12 Wabo] stelt het bevoegd gezag, bedoeld in het eerste lid, het bestuur van de veiligheidsregio waarin de inrichting [13: het gebied] ligt waarop dat besluit betrekking heeft, in de gelegenheid om in verband met het groepsrisico advies uit te brengen over de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp en over de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van de inrichting. Bevb, artikel 12, Lid 2 Voorafgaand aan de vaststelling van een besluit als bedoeld in het eerste lid stelt het voor dat besluit bevoegde gezag het bestuur van de regionale brandweer in wiens regio het gebied ligt waarop dat besluit betrekking heeft, in de gelegenheid om in verband met het groepsrisico advies uit te brengen over de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en over de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van de buisleiding. Ontwerp-Btev (november 2008) Het ontwerp-btev beschrijft in artikel 6 en 7 het belang van een beoordeling van de bestrijdbaarheid, zelfredzaamheid en verantwoording van het groepsrisico. Artikel 10 geeft aan dat de veiligheidsregio voorafgaand aan de vaststelling van ruimtelijk relevante besluiten in de gelegenheid gesteld wordt advies uit te brengen. Dat advies betreft de onderwerpen die genoemd zijn in de artikelen 6 en 7 en richt zich concreet op: De mogelijkheden van het voorkomen en beperken van ongevallen met gevaarlijke stoffen, mede tegen de achtergrond van de getroffen of te treffen bouwkundige voorzieningen; De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en; De zelfredzaamheid van personen in het gebied waarop dat besluit betrekking heeft, voor zover dat besluit de bouw, vestiging of aanleg van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten mogelijk maakt. Een advies externe veiligheid is onderdeel van een besluitvormingsproces ten aanzien van ruimtelijke relevante ontwikkelingen en de verantwoording (van de toename) van het groepsrisico. Het heeft betrekking op de mogelijkheden tot bestrijding en beperking van het risico en de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied. Doel van het advies externe veiligheid is: Bijdragen aan verantwoorde besluitvorming over externe veiligheid bij ruimtelijke ontwikkeling en transport; Het bieden van heldere verwachtingen over de risico s en mogelijkheden van de hulpdiensten bij realistische scenario s. 1 Het Besluit externe veiligheid buisleidingen is op 1 januari 2011 in werking getreden. Inleiding / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

8 De adviesrol is geen toets op het voldoen aan wettelijke kaders, maar het bieden van deskundigheidsinzicht in de mogelijkheden en beperkingen die bij de voorgenomen ontwikkeling en voorstelbare scenario s ontstaan voor hulpverlening en zelfredzaamheid. Onderstaande figuur illustreert de plaats van het advies en de doelstelling van de scenario s in het besluitvormingsproces. Ontwerp EVrelevant Voorgenomen besluit De gebruiker zal bij ontvangst van een adviesverzoek steeds de volgende stappen (op hoofdlijnen 2 ) doorlopen [E]: 1. Inventariseren van de gegevens: Is het adviesverzoek compleet en wordt voldaan aan voorwaarden; 2. Identificeren van de risico s en effecten: Wat voor type activiteiten betreft het: inrichting, transport, buisleiding. Dit is bepalend voor het toetsingskader, type scenario s en systeemgrootte; Welke stof of stoffen zijn in het perspectief van deze aanvraag van belang en wat zijn de belangrijkste stofkenmerken: gas of vloeistof, brandbaar of toxisch; De antwoorden bepalen welk scenario of scenario s van belang zijn. Uit de scenario s volgen effecten en effectafstanden; 3. Beschouwen zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid: In hoeverre effecten invloed hebben op de zelfredzaamheid en welke mogelijkheden voor de hulpdiensten beschikbaar zijn is afhankelijk van de omgeving; 4. Selecteren maatregelen: In het perspectief van de omgeving weegt de adviseur de benodigdheden en mogelijke maatregelen; 5. Conclusie advies ten behoeve van het restrisico: Voorzienbare effecten en mogelijkheden om het risico in de betreffende omgeving te beperken en beheersen vormen de basis voor het advies. Voorliggend Scenarioboek beoogt een concrete, uniforme handreiking te geven voor met name de stappen 2, 3 en 4. Het selecteren van de relevante (of haalbare) maatregelen en het opstellen van het advies zijn zeer sterk afhankelijk van de betreffende omgeving en de lopende procedure (Wro, Wm of transportroute). Het advies stelt het bevoegde gezag in staat om haar besluit ten aanzien van de externe veiligheidsrisico s te motiveren. Naast de verantwoording en motivatie van de externe veiligheidsaspecten, zal het bevoegde gezag in haar besluit ook elementen met betrekking tot groei, ruimtegebruik, economie, imago en andere milieuaspecten meewegen. 2 Het werkproces kan in de verschillende regio s op onderdelen afwijken. Inleiding / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

9 4 GEBRUIK VAN DE SCENARIOKAARTEN De Scenariokaarten Externe Veiligheid zijn een hulpmiddel bij het zo eenduidig en reproduceerbaar mogelijk invullen van de adviestaak ten aanzien van externe veiligheid bij inrichtingen (categoriaal), transport (weg, spoor en water) en buisleidingen. Iedere Scenariokaart kent een gelijkvormige opbouw en structuur, waarbij de relevante aspecten van het betreffende scenario zo specifiek mogelijk zijn benoemd. De opbouw en aard van iedere Scenariokaart zijn hieronder toegelicht. Tevens is een toelichting opgenomen voor enkele specifieke kaarten. Titel en toepassing Een scenariokaart is van toepassing op een risicobron en stofcategorie. Onder het kopje toepassing is dit weergegeven, samen met een voorbeeldstof. Tevens is aangegeven welk effect wordt beschouwd, bijvoorbeeld toxisch, hittebelasting, een (aanstaande) BLEVE, overdrukbelasting, et cetera. Een algemene beschrijving geeft op hoofdlijnen het autonome verloop van het scenario weer. De uitgangspunten zijn kort, puntsgewijs weergegeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om: Systeemgrootte (netto en bruto, in m 3 en ton); Continue uitstroom of instantaan falen; Directe, vertraagde of geen ontsteking; Aard van de ondergrond en plasoppervlak (met straal); Afbrand- of verdampingssnelheid; Opbouwtijd en afbrand- of incidentduur; Weerstabiliteitsklasse; Blootstellingsduur. De uitgangspunten sluiten aan bij regulier vergunde of te vergunnen situaties. De diverse systeemgroottes en gebruikte voorbeeldstoffen zijn als overzicht opgenomen in bijlage 1. Bij instantaan falen geldt formeel een uitstroomduur van 1 minuut conform de Handleiding risicoberekeningen Bevi [B]. Daar waar de grote benodigde uitstroomsnelheid ongeloofwaardig lijkt, mag de adviseur tevens (tot) 3 minuten lezen. De omgevingstemperatuur is steeds 9,8 C, tevens conform [B]. Kans van optreden De kans van optreden is benoemd. Voor inrichtingen is deze gebaseerd op de Handleiding risicoberekeningen Bevi [B] of Revi [D], voor weg-, spoor- en watertransport vormt het Achtergronddocument RBM II [A] de basis, voor buisleidingen is dat de Handleiding risicoberekeningen Bevi [B] in combinatie met de Handleiding risicoberekeningen hogedruk aardgastransportleidingen CAROLA [F]. Kansen worden weergegeven per verladingsuur, per brandcompartiment per jaar, per meter leiding per jaar en per wagen-, wagon- of vaartuigkilometer per jaar. In het convenant van 2005 zijn tussen VROM en de LPG-sector afspraken gemaakt over het toepassen van een verbeterde vulslang op de LPG-tankwagens (kleinere kans op lekkage en breuk) en het aanbrengen van hittewerende coating op de LPG-tankwagens (tijdswinst voor ontruimingsmaatregelen en brandweerinzet). Inleiding / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

10 Effecten De scenario s leiden, afhankelijk van de bron en systeemomvang tot een beeld van de effecten. De aard van de effecten en effectafstanden zijn gebaseerd op de Handreiking Verantwoorde brandweeradvisering externe veiligheid (bijlage 7 van [E]). Een bijzondere positie hebben de categoriale inrichtingen PGS 15 en koel- en vriesinstallaties met ammoniak. Voor deze inrichtingen heeft de wetgever in het Revi het invloedsgebied vastgelegd (bijlage 2 van het Revi [D]) 3. In de scenariokaarten is daarom gewerkt met relatieve effectafstanden. De afstand tot het invloedsgebied is gebruikt als basis voor deze relatieve effectafstanden. De gebruiker van de Scenariokaart bepaalt aan de hand van het Revi [D] zelf welke effectafstand voor de betreffende inrichting van toepassing is. De gevolgen voor mensen zijn gebaseerd op de voorgestelde methodiek in de Handreiking Verantwoorde brandweeradvisering externe veiligheid (bijlage 3 van [E]). Deze methodiek voor slachtofferschatting sluit tevens aan bij PGS 1 [J] en de Interventiewaarden gevaarlijke stoffen 2007 [M]. In bijlage 2 van dit Scenarioboek is de methodiek nader toegelicht. Bovendien is er een overzicht opgenomen van te verwachten adresdichtheden en aantallen personen die zich bij een lage, matige en hoge dichtheid van bebouwing in verschillende stralen om de incidentlocatie bevinden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de effecten voor mensen buiten en voor mensen binnen. Dit is weergegeven in tabellen als percentages van het aantal aanwezigen per ring. Voor de buitenste contour van het invloedsgebied geldt per definitie dat 1% van de aanwezigen (buiten) kan overlijden. Aangezien de tabellen in de Scenariokaart werken met het gemiddeld aantal aanwezigen in een ring, is hier opgenomen dat 2% van de aanwezigen in de betreffende ring (buiten) zal overlijden. Bijzondere aandacht is nodig voor de blootstellingsduur. Voor continue hittestralingseffecten is deze 20 seconden, voor BLEVE s 12 tot 16 seconden (afhankelijk van de systeemgrootte). Bij toxische effecten is de blootstellingsduur afhankelijk van de incidentduur en varieert van 30 minuten tot 4 uur. De van toepassing zijnde blootstellingsduur is in elke Scenariokaart opgenomen. Bij BLEVE geldt dat de effecten van hittestraling dominant zijn, de effecten van overdruk kennen (veel) kleinere effectafstanden. De gevolgen voor objecten zijn gebaseerd op PGS 1 [J]. Een toelichting en overzicht zijn opgenomen in bijlage 3 van dit Scenarioboek. De effecten en effectafstanden worden weergegeven in 3 tot 5 ringen, afhankelijk van het scenario. Voor hittestralingseffecten gelden deze ringen rondom. Voor toxische effecten zijn ze van toepassing in een benedenwinds gebied binnen een hoek van 30 graden. In elke Scenariokaart is dit opgenomen in een schematische weergave. De effectafstanden in dit Scenarioboek variëren met een factor 25 van circa 100 meter (bijvoorbeeld bij plasbranden) tot circa meter (bijvoorbeeld toxische vloeistoffen bij spoorvervoer). De schematische weergaven kunnen daarom niet allemaal op dezelfde schaal worden weergegeven. De effectafstanden zijn per Scenariokaart in de juiste verhouding opgenomen. Voor enkele Scenariokaarten geldt dat in een volgende versie van het boek de weergave van effecten mogelijk nog meer methodisch congruent kan worden gemaakt. Zo wordt bij buisleidingen met brandbaar gas gewerkt met 3 ringen, in tegenstelling tot andere hittestralingseffecten waar de effecten in 4 ringen worden weergegeven. Bij effecten van gecomprimeerd toxisch gas (ammoniak) treedt flash-verdamping op, waardoor de grootste toxische effectafstanden van korte duur zijn. Hier wordt gewerkt met 3 ringen, in tegenstelling tot andere toxische scenario s waar de effecten in 5 ringen worden weergegeven. 3 De wetgever heeft tevens risicoafstanden bepaald, deze zijn opgenomen in bijlage 1 van het Revi [D]. Inleiding / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

11 Bestrijdbaarheid, hulpverlening en zelfredzaamheid Gebaseerd op het scenario is in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn en welke zaken daartoe benodigd zijn. Onder het kopje bestrijdbaarheid gaat het om de mogelijkheden die het scenario biedt en de benodigdheden specifiek voor de brandweer bij dit scenario. De adviseur dient daarbij in gedachten te houden dat opbouw van grootschalige brandbestrijding minimaal 1 à 2 uur kost [C]. Onder het kopje hulpverlening zijn de mogelijkheden en benodigdheden voor GHOR, politie en gemeente opgenomen. Onder zelfredzaamheid zijn de relevante mogelijkheden en benodigdheden uitgewerkt. In de Scenariokaarten is onderscheid gemaakt per ring. Als brandoverslag bijvoorbeeld kan plaatsvinden in de 1 e, 2 e en 3 e ring, dan is daar ontvluchting nodig. In de 4 e en 5 e ring kan in dat geval geschuild worden. Als de mogelijkheden kleiner zijn dan de benodigdheden tot bestrijdbaarheid, hulpverlening en/of zelfredzaamheid, dan worden de effecten groter. De adviseur dient dit in zijn advies te laten meewegen. Het gaat dan bijvoorbeeld om T1/T2 slachtoffers die niet uit hittestralingscontouren (kunnen) worden gered. Zij zijn niet langer zelfredzaam en zullen daardoor uiteindelijk dodelijk slachtoffer worden, als er niet snel kan worden opgetreden. Er wordt vanuit gegaan dat daar waar relevant, conform de wettelijke bepalingen, risicobronnen en kwetsbare objecten zijn opgenomen in het risicoregister (de risicokaart). De omgeving bepaalt voor een belangrijk deel welke impact een scenario heeft en welke omvang de benodigde inzet heeft. Een plasbrand in een weiland leidt bijvoorbeeld niet tot brandoverslag, simpelweg omdat er geen objecten worden aangestraald. Een (aanstaande) BLEVE in verstedelijkt gebied daarentegen, leidt tot een grote capaciteitsvraag voor alle betrokken hulpdiensten. In bijlage 2 van dit Scenarioboek is een overzicht opgenomen van te verwachten aantallen personen nabij een incidentlocatie. Hierbij is onderscheid gemaakt naar aanwezigen in een lage, matige en hoge dichtheid van bebouwing. Maatregelen Maatregelen kunnen mogelijk getroffen worden richting bron, effect, hulpverlening en/of zelfredzaamheid, afhankelijk van de lopende procedure (Wro, Wm of transportroute). In elke Scenariokaart is een opsomming opgenomen van mogelijk van toepassing zijnde maatregelen, specifiek voor het betreffende scenario. Afhankelijk van de bestaande situatie, lopende procedure en omgeving selecteert de adviseur uit deze opsomming de relevante maatregelen. De adviseur treft in de Scenariokaarten termen tussen [haken]. Het gaat dan bijvoorbeeld om [object], [gebied], [inrichting] of [transportroute]. Bij het opstellen van het advies kunnen deze termen specifiek gemaakt worden. [Gebied] wordt dan bijvoorbeeld Plangebied Het Centrum en [object] wordt bijvoorbeeld Kinderdagopvang De Peuter. Tenslotte voeren enkele regio s het beleid om in een gesprek en proces met de initiatiefnemer een veiligheidsambitie vast te leggen in een publiek-privaat convenant. Deze maatregel is niet steeds genoemd in elke Scenariokaart, maar is universeel van toepassing indien een regio hiermee werkt. Voorbeelden Elke Scenariokaart is voorzien van een voorbeeld, als grafische illustratie van het beschreven scenario. Daarbij is kort weergegeven (voor zover beschikbaar) wat het incident was, waar en waneer het zich heeft voorgedaan, een indruk van doden, gewonden en financiële schade en de bron van het bestand. In veel gevallen is de illustratie een foto en korte video. In een enkel geval, met name bij toxische effecten, gaat het om een illustratie of rapportage, aangezien deze effecten nauwelijks op beeldmateriaal vast te leggen zijn. Deze en andere illustraties zijn verzameld in bijlage 4 en opgenomen op de bijgevoegde CD/DVD. Inleiding / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

12 5 INRICHTINGEN In dit hoofdstuk zijn de volgende scenariokaarten opgenomen: Categorie Aard van de stof Gecomprimeerd brandbaar gas Brandbare vloeistof Brandbaar gas Toxische/Vaste stof Gecomprimeerd toxisch gas Stationair Inrichtingen BLEVE met LPG (GF3) Plasbrand benzine (LF2) Fakkelbrand aardgas (GF0) Toxische wolk bij brand (PGS 15) Toxische wolk ammoniak (GT3) Inrichtingen / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

13 LPG-TANKSTATION MET GECOMPRIMEERD BRANDBAAR GAS TOEPASSING Incidenten bij een LPG-tankstation, tankwagen gecomprimeerd brandbaar gas (LPG) Een effectgebied ontstaat of is aanstaande bij een warme BLEVE ALGEMENE BESCHRIJVING UITGANGSPUNTEN [B][E] Door een incident bij een LPG-tankstation ontstaat een brand waarbij een tankwagen met LPG is betrokken. Vanwege oplopende temperaturen neemt de druk in de tank toe. Binnen circa 20 minuten leidt het vrijkomen en het ontsteken van de inhoud tot overdrukeffecten en een grote vuurbal, een BLEVE [4]. De hittestraling is kort en hevig en kan secundaire branden in de omgeving veroorzaken. Stofcategorie GF3 Netto systeemgrootte 25 ton (48m 3 =80%x60m 3 ) [A][E] Warme BLEVE Opbouwtijd 20 minuten [E] Weerstabiliteitsklasse D5 (beperkte invloed) Blootstellingsduur 12 seconden KANS VAN OPTREDEN [B] De kans op een BLEVE als gevolg van een incident met een tankwagen op een LPG-tankstation is klein. Op een LPGtankstation is de kans 5,8 x per (verladings)uur. Factoren die de kans op dit incident beïnvloeden zijn vooral het aantal verladingen, het voorschrijven en handhaven van de standaard voorschriften in de milieuvergunning zoals aanrijbeveiliging van de lossende tankauto en het niet toestaan van gelijktijdig verladen van LPG en brandbare vloeistoffen. In het convenant van 2005 zijn tussen VROM en de LPG-sector afspraken gemaakt over het toepassen van een verbeterde vulslang op de tankwagens (kleinere kans op lekkage en breuk) en het aanbrengen van hittewerende coating op de tankwagens (tijdswinst voor ontruimingsmaatregelen en brandweerinzet). EFFECTEN [E] Hittestraling is, in combinatie met de blootstellingsduur (12 seconden), bepalend voor de gevolgen voor mensen en objecten. De optredende drukeffecten zijn secundair. De effecten zijn doden ( ), gewonden (zeer zwaargewond T1 tot lichtgewond T3), schade aan objecten en brandoverslag (secundaire branden). De effectafstanden zijn berekend vanaf de tankwagen. Afstand (meter) Hittestraling Mensen buiten Mensen binnen Objecten [J] (kw/m 2 ) T1 T2 T3 T1 T2 T3 1 e ring 90 meter 46 kw/m 2 Onherstelbare 100% 0% 0% 0% 10% 6% 14% 70% schade en branden 2 e ring 140 meter 34 kw/m 2 Zware schade en 20% 24% 56% 0% 1% 3% 7% 20% secundaire branden 3 e ring 230 meter 19 kw/m 2 Secundaire branden 2% 6% 14% 30% 0% 0,6% 1,4% 5% treden op 4 e ring 400 meter 7,5 kw/m 2 Lichte 0% 0,6% 1,4% 15% 0% 0% 0% 1% schade De effecten van hittestraling zijn dominant, de effecten van overdruk kennen kleinere effectafstanden. Afstand (meter) Overdruk Objecten (bar) 30 meter 0,3 bar Zware schade 70 meter 0,1 bar Gemiddelde schade 180 meter 0,03 bar Lichte schade: glasbreuk De hittestralingscontouren en schade aan objecten per ring zijn hiernaast schematisch weergegeven. 1 e ring 2 e ring 3 e ring 4 e ring 4 BLEVE: Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion. Inrichtingen / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

14 BESTRIJDBAARHEID MOGELIJKHEDEN TOT OPTREDEN Mogelijkheden bij bronbestrijding aanstaande BLEVE: Bronbestrijding in 1 e instantie: Kleine brand binnen 10 à 20 minuten blussen en koelen tank Bronbestrijding in 2 e instantie: o Koelen aangestraalde tankwagen (circa 150 m 2 ) met 10 liter/m 2 /minuut Hulpverleners trekken zich terug tot buiten het te verwachten effectgebied: o Indien (tijdig) veilig optreden niet mogelijk is, of o Zodra koelen van de tankwagen is ingezet, tot de dreiging geweken is Brandweer processen en taken na plaatsvinden van de BLEVE is primair gericht op de 3 e ring: Redden Uitbreiding voorkomen Blussen 1 e ring: Mogelijkheden tot effectief optreden worden ernstig beperkt 2 e ring: Beperkte mogelijkheden tot redden en gecontroleerd uitbranden 3 e ring: Inzet gericht op redden, uitbreiding voorkomen en blussen 4 e ring: Lichte schade: Geen directe inzet nodig HULPVERLENING MOGELIJKHEDEN TOT OPTREDEN Er wordt opgetreden buiten de 4 e ring. GHOR processen en taken: Gewonden verzorgen en transporteren Politie processen en taken: Afzetten incidentgebied tot en met 4 e ring Verkeer omleiden Gidsen hulpverleningsdiensten Gemeente (crisisbeheersing) processen en taken: Communicatie Opvang en verzorging Afzetmateriaal ZELFREDZAAMHEID MOGELIJKHEDEN TOT ZELFREDZAAMHEID Een beginnende brand is zichtbaar voor de aanwezigen. Desondanks zullen zij een aanstaande ontploffing met effectafstanden tot 400 meter (de 4 e ring) niet voorzien, tenzij ze adequaat gealarmeerd worden en het aanstaande scenario ontvluchten. BENODIGDHEDEN VOOR OPTREDEN Benodigdheden bronbestrijding aanstaande BLEVE: o Tijdige aankomst brandweer o Tijdige bereikbaarheid tankwagen o Geschikte opstelplaats(en) o Tijdige beschikbaarheid bluswater Inzet waterkanonnen voor tweezijdige koeling tankwagen. Benodigdheden na plaatsvinden van de BLEVE: [Gebied] en [object] tweezijdig toegankelijk Effectieve (grootschalige) bluswatervoorziening Passende (grootschalige) slagkracht brandweer: o Benodigde omvang van de inzet is afhankelijk van de omgeving BENODIGDHEDEN VOOR OPTREDEN Benodigdheden GHOR: Capaciteit voor triage, stabilisatie, transport en opvang voor [X] slachtoffers 1 uur nodig o Mogelijk [X] GNK-C s zijn nodig Benodigdheden politie: [Gebied] moet eenvoudig afsluitbaar zijn [X] eenheden zijn nodig Benodigdheden gemeente: Inzet op basis van GRIP-regeling Benodigde omvang van de inzet is afhankelijk van de omgeving BENODIGDHEDEN VOOR ZELFREDZAAMHEID Aanwezigen in [gebied] zijn zich bewust van risico s en handelingsperspectief bij incidenten Aanwezigen in [object] zijn zelfredzaam Indien een BLEVE aanstaande is, moeten de aanwezigen de instructie krijgen om [object tot en met de 3 e ring] en het effectgebied te ontvluchten: o [Object] heeft (nood)uitgangen die van de bron af gericht zijn o [Gebied] heeft infrastructuur die van de bron af gericht is Veilige verzamelplaats is beschikbaar Inrichtingen / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

15 MAATREGELEN [5] BRON Risicobron verwijderen of aantal transporten verminderen: Alternatieve locaties LPG-tankstation onderzoeken (sanering) Voorzieningen treffen aan de bron: Bedrijfsveiligheid: kans op ongeval verlagen Toepassen venstertijden laden en lossen Planologische mogelijkheden verkennen: Alternatieve locaties object onderzoeken Alternatieve indeling gebied onderzoeken Vergroten afstand LPG-tankstation en object Alternatieve indeling object onderzoeken Personendichtheden verminderen VOORBEELDEN EFFECT Mogelijkheden tot snel en juist waarschuwen bij (aanstaande) BLEVE tot en met de 3 e ring Effecten en gewonden beperken: drukbestendige gevel (met name beperken glasoppervlak) tot 180 meter [L] Brandoverslag naar object voorkomen: Brandwerende materialen en gevel tot en met de 3 e ring [L] Bereikbaarheid [gebied] borgen Bereikbaarheid [object/lpg-tankstation] borgen Bluswatervoorzieningen voor en opstelplaats(en) bij [object/lpg-tankstation] borgen ZELFREDZAAMHEID Risicocommunicatie om risicobewustzijn te vergroten Rekening houden met verminderd zelfredzame personen tot en met de 3 e ring (Nood)Uitgang en vluchtroute van LPG-tankstation af richten tot en met de 3 e ring Bedrijfsnoodplan en BHV inrichten en oefenen met (aanstaand) BLEVE scenario Verzamelplaats kiezen en inrichten op scenario met (aanstaand) BLEVE scenario LPG tankstation met meerdere tanks LPG Locatie: Noord Korea Bron: / Type bestand: video 5 Maatregelen kunnen mogelijk getroffen worden richting bron, effect, hulpverlening en/of zelfredzaamheid, afhankelijk van de lopende procedure (Wro, Wm of transportroute). Inrichtingen / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

16 TANKSTATION MET BRANDBARE VLOEISTOF TOEPASSING Incidenten bij een tankstation, tankwagen brandbare vloeistof (benzine) Als gevolg van hittestraling ontstaat een effectgebied ALGEMENE BESCHRIJVING UITGANGSPUNTEN [B][E] Door een incident bij een tankstation met een tankwagen benzine scheurt de tankwand bij het lossen. Een groot deel van de benzine stroomt in korte tijd uit. De brandbare vloeistof vormt een plas en ontsteekt direct. De brand is kort en hevig en kan secundaire branden in de omgeving veroorzaken. Stofcategorie LF2 (niet-routeplichtig) Systeemgrootte 23 ton (33 m 3 )[A][E] Instantaan falen Vlakke ondergrond bestrating Plasoppervlak m 2 (straal 22 m)[a][e] Afbrandsnelheid 3 kg/m 2 /minuut Directe ontsteking brandduur < 5 minuten Weerstabiliteitsklasse D5 (beperkte invloed) Blootstellingsduur (mensen) 20 seconden KANS VAN OPTREDEN [B] De kans op een plasbrand als gevolg van een incident met een tankwagen benzine op een tankstation is klein. Op een tankstation is de kans 5,8 x 10-9 per (verladings)uur. Factoren die de kans op dit incident beïnvloeden zijn vooral het aantal verladingen, het voorschrijven en handhaven van de standaard voorschriften in de milieuvergunning zoals aanrijbeveiliging van de lossende tankauto. EFFECTEN [E] Hittestraling is, in combinatie met de blootstellingsduur (20 seconden), bepalend voor de gevolgen voor mensen en objecten. De effecten zijn doden ( ), gewonden (zeer zwaargewond T1 tot lichtgewond T3), schade aan objecten en brandoverslag (secundaire branden). De effectafstanden zijn berekend vanaf het midden van de plas. Afstand Hittestraling Mensen buiten Mensen binnen Objecten [J] (meter) (kw/m 2 ) T1 T2 T3 T1 T2 T3 1 e ring 60 meter 35 kw/m 2 Onherstelbare 100% 0% 0% 0% 10% 6% 14% 70% schade en branden 2 e ring 70 meter 23 kw/m 2 Zware schade en 20% 24% 56% 0% 1% 3% 7% 20% secundaire branden 3 e ring 85 meter 12,5 kw/m 2 Secundaire branden 2% 6% 14% 30% 0% 0,6% 1,4% 5% treden op 4 e ring 105 meter 5 kw/m 2 Lichte 0% 0,6% 1,4% 15% 0% 0% 0% 1% schade De hittestralingscontouren en schade aan objecten per ring zijn hiernaast schematisch weergegeven. 1 e ring 2 e ring 3 e ring 4 e ring Inrichtingen / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

17 BESTRIJDBAARHEID MOGELIJKHEDEN TOT OPTREDEN Mogelijkheden bij bronbestrijding plasbrand: Niet van toepassing, aangezien de brandweer na afloop van de plasbrand ter plaatse komt Brandweer processen en taken primair gericht op de 3 e ring: Redden Uitbreiding voorkomen Blussen 1 e ring: Mogelijkheden tot effectief optreden worden ernstig beperkt 2 e ring: Beperkte mogelijkheden tot redden en gecontroleerd laten uitbranden 3 e ring: Inzet gericht op redden, uitbreiding voorkomen en blussen 4 e ring: Lichte schade: Geen directe inzet nodig HULPVERLENING MOGELIJKHEDEN TOT OPTREDEN Er wordt opgetreden buiten de 4 e ring. GHOR processen en taken: Gewonden verzorgen en transporteren Politie processen en taken: Afzetten incidentgebied tot en met 4 e ring Verkeer omleiden Gidsen hulpverleningsdiensten Gemeente (crisisbeheersing) processen en taken: Communicatie Opvang en verzorging Afzetmateriaal ZELFREDZAAMHEID MOGELIJKHEDEN TOT ZELFREDZAAMHEID De plasbrand is zichtbaar en de hittestraling is duidelijk voelbaar voor aanwezigen. De effectieve strategie voor zelfredzaamheid kan door aanwezigen juist worden ingeschat: zij moeten de 1 e, 2 e en 3 e ring (afgeschermd van hittestraling) ontvluchten. Aanwezigen binnen de vloeistofplas (22 meter) hebben geen mogelijkheden tot zelfredzaamheid. Aanwezigen binnen de 1 e ring hebben nauwelijks mogelijkheden tot zelfredzaamheid, vanwege de grote hittestraling. BENODIGDHEDEN VOOR OPTREDEN [Gebied] en [object] tweezijdig toegankelijk Geschikte opstelplaats(en) Effectieve (grootschalige) bluswatervoorziening Passende (grootschalige) slagkracht brandweer: o Benodigde omvang van de inzet is afhankelijk van de omgeving BENODIGDHEDEN VOOR OPTREDEN Benodigdheden GHOR: Capaciteit voor triage, stabilisatie, transport en opvang voor [X] slachtoffers 1 uur nodig Benodigdheden politie: [Gebied] moet eenvoudig afsluitbaar zijn [X] eenheden zijn nodig Benodigdheden gemeente: Inzet op basis van GRIP-regeling Benodigde omvang van de inzet is afhankelijk van de omgeving BENODIGDHEDEN VOOR ZELFREDZAAMHEID Aanwezigen in [object] zijn zelfredzaam Indien brandoverslag naar [object] (mogelijk) plaatsvindt (tot en met de 3 e ring), moeten de aanwezigen dit object ontvluchten: o [Object] heeft (nood)uitgangen die van de bron af gericht zijn o [Gebied] heeft infrastructuur die van de bron af gericht is o Omgeving schermt infrastructuur af tegen hittestraling gedurende ontvluchting Veilige verzamelplaats is beschikbaar Inrichtingen / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

18 MAATREGELEN [6] BRON Risicobron verwijderen of aantal transporten verminderen (LF2 is niet-routeplichtig): Alternatieve locaties tankstation onderzoeken (sanering) Voorzieningen treffen aan de bron: Bedrijfsveiligheid: kans op ongeval verlagen Toepassen venstertijden laden en lossen Planologische mogelijkheden verkennen: Alternatieve locaties object onderzoeken Alternatieve indeling gebied onderzoeken Vergroten afstand tankstation en object Alternatieve indeling object onderzoeken Personendichtheden verminderen VOORBEELDEN EFFECT Brandoverslag naar object voorkomen: Maximale omvang plas beperken Brandwerende materialen en gevel tot en met de 3 e ring [L] Bereikbaarheid [gebied] borgen Bereikbaarheid [object/tankstation] borgen Bluswatervoorzieningen voor en opstelplaats(en) bij [object/tankstation] borgen ZELFREDZAAMHEID Rekening houden met verminderd zelfredzame personen tot en met de 3 e ring (Nood)Uitgang en vluchtroute van tankstation af richten tot en met de 3 e ring Bedrijfsnoodplan en BHV inrichten en oefenen met scenario plasbrand Verzamelplaats kiezen en inrichten op scenario plasbrand Brand bij een tankstation met een tankwagen Locatie: Maddington petrol station (Australië) Bron: Type bestand: video 6 Maatregelen kunnen mogelijk getroffen worden richting bron, effect, hulpverlening en/of zelfredzaamheid, afhankelijk van de lopende procedure (Wro, Wm of transportroute). Inrichtingen / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

19 INRICHTING AAN AARDGASTRANSPORTSYSTEEM TOEPASSING Incidenten bij een inrichting aan het aardgastransportsysteem ([G]: zoals een gasontvangststation, meet- en regelstation, mengstation, exportstation of compressorstation) met een hogedruk aardgastransportleiding Als gevolg van hittestraling ontstaat een effectgebied ALGEMENE BESCHRIJVING UITGANGSPUNTEN [E][F] Door een incident bij een [inrichting [G]] aan het aardgastransportsysteem ontstaat een breuk in de leiding met de grootste effectafstand. Het aardgas stroomt onder hoge druk continue uit. Het brandbare gas ontsteekt waardoor een fakkelbrand optreedt die duurt totdat na inblokken van de leiding de druk afneemt. Deze fakkel kan voor de grootste leidingen tot een hoogte van enkele honderden meters reiken. De fakkelbrand is hevig en kan secundaire branden in de omgeving veroorzaken. Stofcategorie GF0 Leidingbreuk continue uitstroom [E][F] Vlakke ondergrond verticale uitstroom [E][F] Directe ontsteking [E][F] Diameter en druk van de leiding (> 16 bar) Weerstabiliteitsklasse D5 Blootstellingsduur (mensen) 20 seconden KANS VAN OPTREDEN [F] De kans op leidingbreuk is afhankelijk van diameter, wanddikte, druk, staalsoort en kerfslagwaarde. De kans op ontsteking is afhankelijk van (en neemt toe met) de diameter en de druk [F]. Factoren die de kans op dit incident beïnvloeden zijn voornamelijk regelgeving en beheermaatregelen, afdekking met beschermend materiaal, fysieke barrières op maaiveld en maatregelen door de leidingeigenaar tegen corrosie [F]. EFFECTEN [E][H][I] Hittestraling is, in combinatie met de blootstellingsduur (20 seconden), bepalend voor de gevolgen voor mensen en objecten. De effecten zijn doden ( ), gewonden (zeer zwaargewond T1 tot lichtgewond T3), schade aan objecten en brandoverslag (secundaire branden). Groepsrisicoberekeningen worden door Gasunie uitgevoerd [H]. Afstand Hittestraling Mensen buiten Mensen binnen Objecten [J] (meter) (kw/m 2 ) T1 T2 T3 T1 T2 T3 1 e ring 35 kw/m 2 Onherstelbare 100% 0% 0% 0% 10% 6% 14% 70% schade en branden Zie onderstaande 12,5 kw/m 2 Secundaire branden 2 e ring 2% 6% 14% 30% 0% 0,6% 1,4% 5% treden op tabel 3 e ring 1 kw/m 2 Geen of lichte 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% schade De effectafstanden aangegeven in meters vanaf het midden van de buisleiding, zijn afhankelijk van diameter en druk. Diameter [F] Afstand bij 40 bar Afstand bij 66,2 bar Afstand bij 80 bar inches mm nominaal 1 e ring 2 e ring 3 e ring 1 e ring 2 e ring 3 e ring 1 e ring 2 e ring 3 e ring 2 60,3 DN * 114,3 DN ,3 DN * 219,1 DN ,1 DN * 323,9 DN ,6 DN * 406,4 DN ,0 DN ,0 DN * 610,0 DN ,0 DN * 914,0 DN DN * 1219 DN * zijn vaak voorkomende leidingdiameters Inrichtingen / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

20 BESTRIJDBAARHEID MOGELIJKHEDEN TOT OPTREDEN Mogelijkheden bij bronbestrijding fakkelbrand: De beheerder van de buisleiding dient de toevoer af te sluiten. Er zijn geen mogelijkheden voor de brandweer tot effectieve bronbestrijding. o De inbloklengte bedraagt over het algemeen meer dan 10 kilometer. o Automatisch inblokken gebeurt direct, bij handmatig optreden kan dit tot enkele uren duren Brandweer processen en taken primair gericht op uitbreiding voorkomen van de 2 e ring: Redden Uitbreiding voorkomen 1 e ring: Geen mogelijkheden tot effectieve inzet 2 e ring: Nauwelijks mogelijkheden, inzet gericht op redden 3 e ring: Inzet gericht op uitbreiding voorkomen Na afloop van de fakkelbrand brandweer processen en taken gericht op blussen van de 1 e en 2 e ring HULPVERLENING MOGELIJKHEDEN TOT OPTREDEN Er wordt opgetreden buiten de 3 e ring. GHOR processen en taken: Gewonden verzorgen en transporteren Politie processen en taken: Afzetten incidentgebied tot en met 3 e ring Verkeer omleiden Gidsen hulpverleningsdiensten Gemeente (crisisbeheersing) processen en taken: Communicatie Opvang en verzorging Afzetmateriaal ZELFREDZAAMHEID MOGELIJKHEDEN TOT ZELFREDZAAMHEID De fakkelbrand is zichtbaar, hoorbaar en de hittestraling is duidelijk voelbaar voor aanwezigen. De effectieve strategie voor zelfredzaamheid kan door aanwezigen juist worden ingeschat. Zij moeten de 1 e en 2 e ring (afgeschermd van hittestraling) ontvluchten. Aanwezigen binnen de 1 e ring hebben nauwelijks mogelijkheden tot zelfredzaamheid, vanwege de grote hittestraling. Bij afstanden tot de 2 e ring > 200 meter: o Aanwezigen in de 1 e ring hebben geen tot nauwelijks mogelijkheden tot zelfredzaamheid, vanwege de grote vluchtafstanden. BENODIGDHEDEN VOOR OPTREDEN [Gebied] en [inrichting] tweezijdig (bovenwinds) toegankelijk Operator en procedure van de leidingbeheerder voor het stoppen van de toevoer van aardgas Geschikte opstelplaats(en) Effectieve (grootschalige) bluswatervoorziening Passende (grootschalige) slagkracht brandweer: o Benodigde omvang van de inzet is afhankelijk van de omgeving BENODIGDHEDEN VOOR OPTREDEN Benodigdheden GHOR: Capaciteit voor triage, stabilisatie, transport en opvang voor [X] slachtoffers 1 uur nodig Benodigdheden politie: [Gebied] moet eenvoudig afsluitbaar zijn [X] eenheden zijn nodig Benodigdheden gemeente: Inzet op basis van GRIP-regeling Benodigde omvang van de inzet is afhankelijk van de omgeving BENODIGDHEDEN VOOR ZELFREDZAAMHEID Aanwezigen in [object] zijn zelfredzaam Indien brandoverslag naar [object] (mogelijk) plaatsvindt (tot en met de 2 e ring), moeten de aanwezigen dit object ontvluchten: o [Object] heeft (nood)uitgangen die van de bron af gericht zijn o [Gebied] heeft infrastructuur die van de bron af gericht is o Omgeving schermt infrastructuur af tegen hittestraling gedurende ontvluchting Veilige verzamelplaats is beschikbaar Inrichtingen / Scenarioboek Externe Veiligheid / versie 1.0 / april

14011 lil 07. 1 8 FEB. 20U SÏ3 OiH. loi'i. Omgevingsadvisering. m M mm» m «a^ Brabant > Zuidoost veiligheidsregio

14011 lil 07. 1 8 FEB. 20U SÏ3 OiH. loi'i. Omgevingsadvisering. m M mm» m «a^ Brabant > Zuidoost veiligheidsregio m M mm» m «a^ Brabant > Zuidoost veiligheidsregio 14011 lil 07 1 8 FEB. 20U SÏ3 OiH. loi'i Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Helmond H.

Nadere informatie

Rapportage advies externe veiligheid

Rapportage advies externe veiligheid Rapportage advies externe veiligheid Ontwerp bestemmingsplan Gochsedijk Siebengewald Gemeente Bergen Adviesaanvrager: Gemeente Bergen Datum: 14 april 2016 Status: Opgesteld door: Collegiaal getoetst door:

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Brandweeradvies Externe Veiligheid Speelboot in IJ-haven in Amsterdam Referentie: 0000019/RoEv-2013 Datum: 5 juni 2013 Behandeld door: C.

Nadere informatie

VeiligheidsRegio 9DEC 20U. Omgevingsadvisering

VeiligheidsRegio 9DEC 20U. Omgevingsadvisering Brabant Zuidoost VeiligheidsRegio 1408416 9DEC 20U Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven College van burgemeester en wethouders van de gemeen de heer H. Mennen, Team Milieu Postbus 950 5700 AZ HELMOND

Nadere informatie

BRANDWEER Kermemerland

BRANDWEER Kermemerland BRANDWEER Kermemerland Afdeling Proactie & Preventie Team Advies, Externe Veiligheid Aan het college van de Gemeente Heemstede T.a.v. De heer C. Hendricks Postbus 352 2100 AJ Heemstede * * * ^ Datum Ons

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Amstelkwartier fase 3 In Amsterdam Oost Referentie: 000021/RoEv-2013 Datum: 14 juni 2013 Behandeld door: J.C.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Leidsestraatweg 229, Woerden. Bijdragen aan de paragraaf externe veiligheid

Bestemmingsplan Leidsestraatweg 229, Woerden. Bijdragen aan de paragraaf externe veiligheid 777 Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Leidsestraatweg 229, Woerden Bijdragen aan de paragraaf externe veiligheid Project

Nadere informatie

LPG-tankstation Gildetrom 2 Veenendaal

LPG-tankstation Gildetrom 2 Veenendaal LPG-tankstation Gildetrom 2 Veenendaal Plaatsgebonden risico De doorzet van LPG is in de vergunning vastgelegd op maximaal 1.000 m² LPG/jaar. Op grond van de Regeling externe veiligheid (Revi) gelden dan

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies voorontwerp bestemmingsplan Hamersteraat gebied Referentie: Datum: 026ROPA/2011 13 december 2011 Concept Behandeld door: R. Galesloot

Nadere informatie

BRANDWEER. Afdeling Proactie & Preventie. Bij geen van de risicobronnen liggen er (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig of geprojecteerd

BRANDWEER. Afdeling Proactie & Preventie. Bij geen van de risicobronnen liggen er (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig of geprojecteerd BRANDWEER Afdeling Proactie & Preventie Aan het College van de gemeente Heemskerk Postbus l 1960 AA Heemskerk Datum ans kenmerk - EV 2012-l02/MR/ ivw//pp 2012 0006607 Contactpersoon M.A. Rutte Mailadres

Nadere informatie

Van : Dhr. M.H. van der Wielen Paraaf : MW

Van : Dhr. M.H. van der Wielen Paraaf : MW Memo Datum : 6 september 2016 Bestemd voor : De Roever Omgevingsadvies Van : Dhr. M.H. van der Wielen Paraaf : MW Projectnummer : 20160418 Betreft : Memo externe veiligheid Stille Wille te Oirschot 1 INLEIDING

Nadere informatie

Geachte heer De Weijer,

Geachte heer De Weijer, Gemeente Duiven De heer P. de Weijer Postbus 6 6920 AA Duiven Datum : 22 februari 2010 Uw kenmerk : - Ons kenmerk : Contactpersoon : Mark Bruijnooge Doorkiesnummer : 026-3556157 E-mail adres : mark.bruijnooge@hvdgm.nl

Nadere informatie

2.1 Risicobronnen...6. 2.2 Risiconormering...7. 3.1 Scenario LPG-tankstation: BLEVE...9

2.1 Risicobronnen...6. 2.2 Risiconormering...7. 3.1 Scenario LPG-tankstation: BLEVE...9 Inhoudsopgave Pagina SAMENVATTING EN ADVIES 4 1 INLEIDING 5 2 SITUATIE 5 2.1 Risicobronnen...6 2.2 Risiconormering...7 2.2.1 Bevi-inrichtingen...7 2.2.2 Buisleidingen...7 2.2.3 Provincialeweg N244...8

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond IP Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Directie Risico- en Crisisbeheersing Bezoekadres Telefoon Telefax E-Mail Ons kenmerk Betreft Datum Behandeld door Wilhelminakade

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Polderweg 1 in Amsterdam Referentie: 0062/RoEv-2016 Datum: 30 november 2016 Behandeld door: B. (Bente) Boogaard

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Bestemmingsplan Nieuw Sloten In Amsterdam Referentie: 25/RoEv-215 Datum: 29 september 215 Behandeld door: F. (Ferry)

Nadere informatie

ONTVANGEN 1 3 JUN 20H

ONTVANGEN 1 3 JUN 20H Gemeente Heerhugowaard De heer A. Indri Postbus 390 1700AJ HEERHUGOWAARD ONTVANGEN 1 3 JUN 20H *B201408818 Onze referentie Uw referentie Uw bericht van U2014/297/PME email 27 mei 2014 Telefoon E-mail Bijlagen

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Bestemmingsplan Wibautstraat 125-131 In Amsterdam Oost Referentie: 36/RoEv-2013 Datum: 21 november 2013 Behandeld

Nadere informatie

Advies externe veiligheid Voorontwerpbestemmingsplan Vijfhoek en Hazepolder 2012

Advies externe veiligheid Voorontwerpbestemmingsplan Vijfhoek en Hazepolder 2012 Advies externe veiligheid Voorontwerpbestemmingsplan Vijfhoek en Hazepolder 2012 Gemeente Purmerend Kenmerk 2012/21/RO/5607/1 CONCEPT Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1508

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Bestemmingsplan Amstel III West In Amsterdam Referentie: 65/RoEv-2012 Datum: 22 januari 2013 Behandeld door: C.

Nadere informatie

Inleiding. Situering. De situering van het geplande asielzoekerscentrum is in onderstaande figuur weergegeven.

Inleiding. Situering. De situering van het geplande asielzoekerscentrum is in onderstaande figuur weergegeven. Notitie 2015.245.02-01: Beperkte verantwoording tijdelijk asielzoekerscentrum Jachthuisweg te Hardenberg Berg en Terblijt, 6 oktober 2015 1. Inleiding Men is voornemens een asielzoekerscentrum te vestigen

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Meet Inn Maroastraat 39 in Amsterdam Nieuw- West Referentie: 0046/RoEv-2016 Datum: 22 september 2016 Behandeld

Nadere informatie

Omgevingsadvisering. Gemeente Eindhoven De heer L. Storteler Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN. Preadvies BIC. 16 oktober 2015. Geachte heer Storteler,

Omgevingsadvisering. Gemeente Eindhoven De heer L. Storteler Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN. Preadvies BIC. 16 oktober 2015. Geachte heer Storteler, Retouradres, Postbus 242, 5600 AE EindhovenStorteler, L. Gemeente Eindhoven De heer L. Storteler Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN Geachte heer Storteler, Datum 16 oktober 2015 Uw brief van Op 8 april jongstleden

Nadere informatie

Bijlage 9: Externe veiligheid

Bijlage 9: Externe veiligheid Bijlage 9: Externe veiligheid Bijlage 9A: Brief Brandweer, 12 april 2010 Bijlage9B: Brief Gasunie, 1 april 2009 Bijlage 9A: Brief Brandweer, 12 april 2010 Gemeente Duiven De heer P. de Weijer Postbus

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Weespertrekvaart Midden In Amsterdam Oost Referentie: 0000069/RoEv-2012 Datum: 29 Januari 2013 Behandeld door:

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Bestemmingsplan Middenmeer Noord In Amsterdam Oost Referentie: 39/RoEv-2013 Datum: 2 januari 2013 Behandeld door:

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer Groeneweg Omgevingsdienst Regio Nijmegen Postbus 1603 6501 BP NIJMEGEN

Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer Groeneweg Omgevingsdienst Regio Nijmegen Postbus 1603 6501 BP NIJMEGEN Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer Groeneweg Omgevingsdienst Regio Nijmegen Postbus 1603 6501 BP NIJMEGEN Sector Brandweer Prof. Bellefroidstraat 11 6525 AG Nijmegen

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Bestemmingsplan Stadion- en Beethovenbuurt Referentie: 0000004/RoEv-2012 Datum: 28 februari 2012 Behandeld door:

Nadere informatie

Advies externe veiligheid Tijdelijk nachtverblijf daklozen DEFINITIEF

Advies externe veiligheid Tijdelijk nachtverblijf daklozen DEFINITIEF Advies externe veiligheid Tijdelijk nachtverblijf daklozen Wagenweg 14 te Purmerend Kenmerk 2011/73/RO/5058/4 DEFINITIEF Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1508 XB ZAANDAM Autorisatie

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Inhoudsopgave 1 1 Aanleiding In en in de nabijheid van het bestemmingsplangebied

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Zeeburgerpad in Amsterdam- Oost Referentie: 0000011/RoEv-2016 Datum: 7 april 2016 Behandeld door: B. (Bente) Boogaard

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Bestemmingsplan Rouwcentrum Hoogoorddreef In Amsterdam Zuid-Oost Referentie: 33/RoEv-2013 Datum: 23 oktober 2013

Nadere informatie

Memo. Datum : 1 mei Bestemd voor : Milon, Dhr. W. van der Velden. Van : drs. M.H. van der Wielen Paraaf: Projectnummer :

Memo. Datum : 1 mei Bestemd voor : Milon, Dhr. W. van der Velden. Van : drs. M.H. van der Wielen Paraaf: Projectnummer : Memo Datum : 1 mei 2017 Bestemd voor : Milon, Dhr. W. van der Velden Van : drs. M.H. van der Wielen Paraaf: Projectnummer : 20170248 Betreft : Verantwoording groepsrisico Oirloseweg ong. 1 INLEIDING Aan

Nadere informatie

Afdeling Proactie & Preventie Team Advies, Externe Veiligheid

Afdeling Proactie & Preventie Team Advies, Externe Veiligheid Afdeling Proactie & Preventie Team Advies, Externe Veiligheid Aan het college van de Gemeente Heemskerk T.a.v. mevrouw T. van der Geest-Beentjes Postbus 1 1960 AA Heemskerk Datum 2-05-2012 Ons kenmerk

Nadere informatie

Proactie. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond SB/MI, de heer H. Mennen Postbus 950 5700 AZ HELMOND

Proactie. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond SB/MI, de heer H. Mennen Postbus 950 5700 AZ HELMOND Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond SB/MI, de heer H. Mennen Postbus 950 5700 AZ HELMOND Geacht college, U heeft op 20 februari

Nadere informatie

Van : M.H. van der Wielen Paraaf : MW. Betreft : Verantwoording groepsrisico Tiendzone te Papendrecht

Van : M.H. van der Wielen Paraaf : MW. Betreft : Verantwoording groepsrisico Tiendzone te Papendrecht Memo Datum : 21 juli 2015 Bestemd voor : E. Mulders Van : M.H. van der Wielen Paraaf : MW Projectnummer : 20130566-068 Betreft : Verantwoording groepsrisico Tiendzone te Papendrecht 1.1 Beleidskader Rijksbeleid

Nadere informatie

Brandweeradvies externe veiligheid inzakebestemmingsplan Emmendennen, Emmen Gemeente Emmen

Brandweeradvies externe veiligheid inzakebestemmingsplan Emmendennen, Emmen Gemeente Emmen Brandweeradvies externe veiligheid inzakebestemmingsplan Emmendennen, Emmen Gemeente Emmen Auteur: J.M Timmerman Datum: 13 oktober 2011 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...3 2. Doelstelling...3 3.

Nadere informatie

Geacht college, Gemeente Tilburg t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders Postbus 717 5000 AS TILBURG

Geacht college, Gemeente Tilburg t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders Postbus 717 5000 AS TILBURG Gemeente Tilburg t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders Postbus 717 5000 AS TILBURG Afdeling risicobeheersing Concern brandweertaken Tramsingel 71 Postbus 3208 5003 DE Tilburg Datum Behandeld door

Nadere informatie

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 UMEO milieuadvies Wilhelminastraat 98 7462 CJ Rijssen Project: QRA Polyplus, Assen Opdrachtgever: Gemeente Assen Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 Status: definitief Auteur: ing. H. Hiltjesdam Telefoon:

Nadere informatie

BRANDWEER. Brandweer Amsterdam-Amstelland. Advies Externe Veiligheid voorontwerpbestemmingsplan Buitenveldert in Amsterdam Zuid

BRANDWEER. Brandweer Amsterdam-Amstelland. Advies Externe Veiligheid voorontwerpbestemmingsplan Buitenveldert in Amsterdam Zuid Brandweer Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid voorontwerpbestemmingsplan Buitenveldert in Amsterdam Zuid Referentie: 0000044/RoEv-2012 Datum: 12 oktober 2012 Behandeld door: C.

Nadere informatie

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Bestemmingsplan Legmeer West In Uithoorn Referentie: 12/RoEv-2015 Datum: 8 april 2014 Behandeld door: K. Wiering

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid IJ-oevers Amsterdam Referentie: Datum: Behandeld door: DIV2011/XXX 01 september 2011 CONCEPT M. (Mandy) Fan 1

Nadere informatie

Midden- en West-Bra. ingekomen

Midden- en West-Bra. ingekomen Midden- en West-Bra mui mi ii mi ii mui 12-0003374 Gemeente Waalwijk ingekomen Concern Brandweertaken Gemeente Waalwijk College van Burgemeester en Wethouders Postbus 10150 5140 GB Waalwijk Afdeling Risicobeheersing

Nadere informatie

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg

Nadere informatie

Zuid-Limburg. In de bijlage treft u een onderbouwing van de door ons voorgestelde maatregelen aan.

Zuid-Limburg. In de bijlage treft u een onderbouwing van de door ons voorgestelde maatregelen aan. Zuid-Limburg BRANDWEER Gemeente Brunssum Dienst beleid en strategie t.a.v. Dhr. L. Hennus Postbus 250 6440 AG Brunssum Postbus 35 6269 ZG Margraten Tel: (088) 4507205, Fax:(088) 4507202 Datum Kenmerk Bijlagen

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Bestemmingsplan Kadoelen- Oostzanerwerf III 2011 Referentie: 0000032/RoEv-2011 Datum: 24 april 2012 Behandeld

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid bestemmingsplan Mahler in Amsterdam Zuid Referentie: 0000059/RoEv-2012 Datum: 4 december 2012 Behandeld door:

Nadere informatie

sittard,26mel Zul Besluit DB: Besluit AB: cc: directie/ HSo/ PklGeu ARCHIEF WRO Waterschao Roer en Overmaa's

sittard,26mel Zul Besluit DB: Besluit AB: cc: directie/ HSo/ PklGeu ARCHIEF WRO Waterschao Roer en Overmaa's BIJLAGE 1 ARCHIEF WRO Besluit DB: Besluit AB: cc: directie/ HSo/ PklGeu Waterschao Roer en Overmaa's Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen Postbus 18 6130 AA SITTARD

Nadere informatie

Van : M.H. van der Wielen Paraaf : MW

Van : M.H. van der Wielen Paraaf : MW Memo Datum : 20 juli 2016 Bestemd voor : BuroGkracht Van : M.H. van der Wielen Paraaf : MW Projectnummer : 20160303 Betreft : Verantwoording groepsrisico Esschebaan 6 te Esch 1.1 Inleiding 1.1.1 Beleidskader

Nadere informatie

Telefoon (075) Fax (075) Onderwerp Advies externe veiligheid Bestemmingsplan De Purmer 2015

Telefoon (075) Fax (075) Onderwerp Advies externe veiligheid Bestemmingsplan De Purmer 2015 GEMEENTE PURMEREND Nr.: Ontv.: - 4 FEB 2015 Veiligheidsregio 1"%"%%% Zaanstreek-Waterland Proc.eig, j f'araaf indelen: Burgemeester en Wethouders van Gemeente Purmerend Afdeling Vergunningen, Toezicht

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Kern Roosteren Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Project : 122179 Datum : 16

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Gemeente Lansingerland 01 Inkomende Post d.d. 26/04/2013 Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Directie Risico- en Crisisbeheersing 113.19640 Bezoekadres Wilhelminakade 947 Rotterdam Telefoon 010-4468

Nadere informatie

Advies externe veiligheid ten behoeve van het concept-ontwerp bestemmingsplan Stationsgebied CAN in Amsterdam.

Advies externe veiligheid ten behoeve van het concept-ontwerp bestemmingsplan Stationsgebied CAN in Amsterdam. Onze referentie - Datum 19 april 2010 Telefoon 020-5556467 Uw referentie - Onderwerp Advies externe veiligheid conceptbestemmingsplan Stationsgebied CAN Fax 020-5556862 Uw brief van 24 maart 2010 behandelend

Nadere informatie

Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG

Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG Willem Niessink 15 april 2009 BEVI in vogelvlucht Bronnen van (on)veiligheid Natuurverschijnselen Gedrag van mensen Technologie Natuurlijke veiligheid Sociale veiligheid

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 mei 2014 20140463-03 - P. Coenen-Stalman/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 mei 2014 20140463-03 - P. Coenen-Stalman/LSC Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICHT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E Maastricht@chri.nl www.chri.nl Notitie 20140463-03 - Conceptnotitie - KFC Middenweg te Sittard Verantwoording

Nadere informatie

Toelichting advies. Bestemmingsplan. Veersedijk. Hendrik-Ido-Ambacht

Toelichting advies. Bestemmingsplan. Veersedijk. Hendrik-Ido-Ambacht Toelichting advies Bestemmingsplan Veersedijk Hendrik-Ido-Ambacht Versie 1 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Doelstelling van het advies... 3 3. Risicobronnen en scenario s... 4 3.1 watervervoer

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015 Opdrachtgever: PlanROS Contactpersoon: Dhr. S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

Collegiaal getoetst door M. Weelen

Collegiaal getoetst door M. Weelen College van Burgemeester en Wethouders gemeente Sittard-Geleen t.a.v. dhr. E. Pirson Postbus 18 6130 AA Sittard Postbus 35 6269 ZG Margraten Tel: (088) 4507205, Fax : (088) 4507202 Datum 1 juli 2014 Behandeld

Nadere informatie

Veiligheidsregío Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregío Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregío Rotterdam-Rijnmond Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Directie Risico- en Crisisbeheersing Bezoekadres Wilhelminakade 947 Telefoon Telefax E-Mail Ons kenmerk Betreft Datum Behandeld

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Bestemmingsplan Sloterdijk 1 In Amsterdam Referentie: 0000034/RoEv-2012 Datum: 11 oktober 2012 Behandeld door:

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico. Bestemmingsplan VOSKO, Goudse Poort gemeente Gouda

Verantwoording groepsrisico. Bestemmingsplan VOSKO, Goudse Poort gemeente Gouda Verantwoording groepsrisico Bestemmingsplan VOSKO, Goudse Poort gemeente Gouda Status: DEFINITIEF Datum: 16 oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Wat is de verantwoordingsplicht?...

Nadere informatie

BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID. Plan nieuwbouw school Plein. Gemeente Kerkrade

BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID. Plan nieuwbouw school Plein. Gemeente Kerkrade BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID Plan nieuwbouw school Plein Gemeente Kerkrade Afdeling Milieu en Bouwen Gemeente Kerkrade 13 juli 2009 versie 2 Beoordeling Externe Veiligheid bestemmingsplan school Plein

Nadere informatie

EV rapportage N983 - Rondweg Aduard

EV rapportage N983 - Rondweg Aduard EV rapportage N983 - Rondweg Aduard Opdrachtgever: J. Snijders Provincie Groningen Opgesteld door: K.T Stijkel, 4552 Steunpunt externe veiligheid Groningen Datum: april 2012 1 Inleiding Steunpunt externe

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Vierde partiële herziening Bestemmingsplan Buiksloterham In Amsterdam Referentie: /RoEv-24 Datum: 23 januari 25

Nadere informatie

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Projectnr: Bar201328 versie 1.1 1 Projectlocatie: Schoutenstraat te Barneveld Opdrachtgever: Omgevingsdienst de Vallei Postbus 9024 6710 HM Ede Projectnr. en

Nadere informatie

'ÓFMEENTEniJS5EN-HOLIfcN - 3 JULI 2014. a. -, ZAAKNR. DOC. NR. AFD. ONTV. KOPIE. Datum

'ÓFMEENTEniJS5EN-HOLIfcN - 3 JULI 2014. a. -, ZAAKNR. DOC. NR. AFD. ONTV. KOPIE. Datum BRANDWEER^ TWENTE adres Lansinkesweg 59 Hengelo Postbus 1400, 7500 BK Enschede 'ÓFMEENTEniJS5EN-HOLIfcN I postadres Postbus 1400 7500 BK Enschede College B&W gemeente Rijssen-Holten Afdeling Wonen en Ondernemen

Nadere informatie

Risicoanalyse Avia tankstation. Drievogelstraat in Kerkrade. Adviseurs voor de externe veiligheid

Risicoanalyse Avia tankstation. Drievogelstraat in Kerkrade. Adviseurs voor de externe veiligheid Adviseurs voor de externe veiligheid AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Risicoanalyse Avia tankstation Drievogelstraat in Kerkrade Status : notitie Project : 071207 Datum : 17 september 2008 Projectdoc.

Nadere informatie

*Z003B738382* Gemeente Beesel het college van Burgemeester en Wethouders Postbus ZK BEESEL. Geachte college,

*Z003B738382* Gemeente Beesel het college van Burgemeester en Wethouders Postbus ZK BEESEL. Geachte college, Gemeente Beesel het college van Burgemeester en Wethouders Postbus 4750 5953 ZK BEESEL 1 datum 19 april 2017 *Z003B738382* behandeld door Frank Wulms Firstwatch document uw kenmerk telefoonnummer 088-11

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: Dhr. R. Osinga Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing. J.L.M.M.

Nadere informatie

Bijlage Nota van wijzigingen. Paragraaf Externe veiligheid Herziening Metal Valley

Bijlage Nota van wijzigingen. Paragraaf Externe veiligheid Herziening Metal Valley Bijlage Nota van wijzigingen Paragraaf Externe veiligheid Herziening Metal Valley Inleiding Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving kunnen opleveren,

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Bestemmingsplan Diemen-Noord Referentie: DIV2010/2044 Datum: 9 september 2010 Behandeld door: F. (Ferry) El-Aaïdi

Nadere informatie

Nota beantwoording Overlegreacties ex art Bro concept ontwerpbestemmingsplan Wattstraat 64-68

Nota beantwoording Overlegreacties ex art Bro concept ontwerpbestemmingsplan Wattstraat 64-68 Nota beantwoording Overlegreacties ex art. 3.1.1. Bro concept ontwerpbestemmingsplan Wattstraat 64-68 Gemeente Zoetermeer Augustus 2016 Het concept ontwerpbestemmingsplan Wattstraat 64-68 is in het kader

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden 33 Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 34 Veiligheidsregio Haaglanden HlMlIIlil

Nadere informatie

BRANDWEER Amsterdam-Amstelland

BRANDWEER Amsterdam-Amstelland BRANDWEER 13. m. 212 < & Gemeente Aalsmeer T.a.v. de heer F.R. Kroese' Postbus 253 Ingekomen nr. 143 AG Aalsmeer Class, nr.-/ƒ,? Relatie nr. l./j3 Postbus 92171 19 AD Amsterdam Telefoon (2) 555 66 66 Fax

Nadere informatie

Risicoanalyse LPG-tankstation Nieuwe Hemweg te Amsterdam

Risicoanalyse LPG-tankstation Nieuwe Hemweg te Amsterdam Risicoanalyse LPG-tankstation Nieuwe Hemweg te Amsterdam Project : 091658 Datum : 7 oktober 2009 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: Haven Amsterdam Sector Infrastructuur en Milieu Postbus 19406

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID MEMO Dossier : BC5930-102-105 Project : bestemmingsplan Cruiquiusgebied Amsterdam Betreft : quickscan externe veiligheid Ons kenmerk : MD-AF20131715/ISEE Datum : 13 december 2013 Status : definitief Classificatie

Nadere informatie

Planlocatie Nuland Oost te Nuland

Planlocatie Nuland Oost te Nuland Planlocatie Nuland Oost te Nuland Risico-inventarisatie Externe Veiligheid Definitief In opdracht van: Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 31 januari 2011 Verantwoording Titel : Planlocatie

Nadere informatie

Nijmeegseweg 42 Postbus AA Venlo. t +31 (0) f +31 (0) behandeld door telefoonnummer bijlage(n)

Nijmeegseweg 42 Postbus AA Venlo. t +31 (0) f +31 (0) behandeld door telefoonnummer bijlage(n) Nijmeegseweg 42 Postbus 11 5900 AA Venlo t +31 (0)88 11 90 000 f +31 (0)77 35 42 454 e info@vrln.nl i www.vrln.nl veüigheidsregio limburg-noord Gemeente Beesel College van Burgemeester en Wethouders T.a.v.

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007

Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007 Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007 Onderwerp EV Advies tel./e-mail 075-6553537 rkalken@milieudienst-waterland.nl Inleiding In dit advies wordt

Nadere informatie

VERANTWOORDING BESTEMMINGSPLAN GROENE STAART Stadsdeel Oost. 1. Inleiding. 1.1 Aanleiding

VERANTWOORDING BESTEMMINGSPLAN GROENE STAART Stadsdeel Oost. 1. Inleiding. 1.1 Aanleiding VERANTWOORDING BESTEMMINGSPLAN GROENE STAART Stadsdeel Oost 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Het geldende bestemmingsplan voor het (grootste deel van het) gebied Groene Staart is van halverwege de jaren 90.

Nadere informatie

Brandweer Zaanstreek-Watertand

Brandweer Zaanstreek-Watertand Brandweer Zaanstreek-Watertand?^^n.\>\. BRANDWEER 2012/122666 Reg.dd: 18-6-2012 Gemeente Zaanstad Burgemeester en wethouders van Zaanstad Afdeling Planologische Kaders T.a.v. mevrouw A. Langenesch Postbus

Nadere informatie

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Opdrachtgever : Gemeente Baarn, mevrouw E. Nelissen Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/541886

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico

Verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Verantwoording groepsrisico Foodcourt De Vrolijkheid te Zwolle Project : 142646 Datum : 28 augustus 2015

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

Verantwoording van het groepsrisico

Verantwoording van het groepsrisico Verantwoording van het groepsrisico B1.1. Beleidskader Op basis van het artikel 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Circulaire Risiconormering Vervoer van Gevaarlijke Stoffen

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Bergwijkpark-Noord in Diemen Referentie: 26/RoEv-214 Datum: 2 oktober 214 Behandeld door: Dhr. F. El-Aaidi 1 INHOUD

Nadere informatie

Externe Veiligheid. Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein

Externe Veiligheid. Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein Externe Veiligheid Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein Opdrachtgever: Aldi Roermond BV Dhr. O. Lebon Postbus 1335 6040 KH Roermond Betreft: Projectnummer: Externe veiligheid Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer J. Groeneweg Afdeling Bedrijven G660 Postbus HG NIJMEGEN

Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer J. Groeneweg Afdeling Bedrijven G660 Postbus HG NIJMEGEN Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer J. Groeneweg Afdeling Bedrijven G660 Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN Sector Brandweer Groenewoudseweg 275 6524 TV Nijmegen Postbus

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Bestemmingsplan Ravel Referentie: 30/RoEv-2014 Datum: 20 11 2014 Behandeld door: K. Wiering 1 Inhoud 1. SAMENVATTING

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Bezoekadres Telefoon Telefax E-Mail Ons kenmerk Betreft Datum Behandeld door Directie Risico- en Crisisbeheersing Wilhelminakade

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan: Burgemeester Manderslaan 8 in Zundert

Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan: Burgemeester Manderslaan 8 in Zundert Inleiding: Het bestemmingsplan "Burgemeester Manderslaan 8 te Zundert" betreft het voornemen om 23 woningen te projecteren op de voormalige gemeentewerf, c.q. milieustraat van de gemeente Zundert. De woningen

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico. Esse-Kleinpolder gemeente Zuidplas

Verantwoording groepsrisico. Esse-Kleinpolder gemeente Zuidplas Verantwoording groepsrisico Esse-Kleinpolder gemeente Zuidplas Status: DEFINITIEF Datum: 13 januari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Wat is de verantwoordingsplicht?... 4

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid ten behoeve van het Anthony Fokker Businesspark

Advies Externe Veiligheid ten behoeve van het Anthony Fokker Businesspark Onze referentie DIV 2009/869 Datum 3 juni 2009 Telefoon 020-5556474 Uw referentie - Onderwerp Anthony Fokker Businesspark Fax Uw verzoek van 16 maart 2009 behandelend ambtenaar F. El Aaidi M. Lubbers E-mail

Nadere informatie

Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum

Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum Steunpunt externe veiligheid Groningen Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum Opdrachtgever: Gemeente Bedum Dhr. S. Bergsma Opgesteld door: P. van Lennep Steunpunt externe veiligheid

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Echt-Susteren Postbus 450 6100 AL Echt. Geacht College,

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Echt-Susteren Postbus 450 6100 AL Echt. Geacht College, College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Echt-Susteren Postbus 450 6100 AL Echt datum 17 december 2008 uw kenmerk behandeld door Dhr. B.J.J. Verbugt ons kenmerk 2008501495 doorkiesnummer +31 (077)

Nadere informatie

/04/2016

/04/2016 n i m i m u i nu i min 1016027803 26/04/2016 Gemeente Oosterhout ter attentie van College van Burgemeester en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT Tramsingel 71, Breda Postbus 3208 5003 DE Tilburg

Nadere informatie

REGISTRATIE NUMMER: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland [7»> Advies externe veiligheid Zuidoostbeemster. Gemeente Beemster DEFINITIEF

REGISTRATIE NUMMER: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland [7»> Advies externe veiligheid Zuidoostbeemster. Gemeente Beemster DEFINITIEF REGISTRATIE NUMMER: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland [7»> Advies externe veiligheid Zuidoostbeemster Gemeente Beemster DEFINITIEF Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1508

Nadere informatie