Algemeen. en werkwijzen, methoden en modellen. C. MBA-EER: de Master of Business Administration

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen. en werkwijzen, methoden en modellen. C. MBA-EER: de Master of Business Administration"

Transcriptie

1 Algemeen 1. Algemene bepalingen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis: A. Deelnemer: de natuurlijke persoon die, op basis van een door een Wederpartij aangegane Overeenkomst, feitelijk aan het Onderwijs deelneemt. De Wederpartij kan tevens de Deelnemer zijn. B. Know How: producten, materialen en informatie die SBE en haar medewerkers bij de uitvoering van het Onderwijs ontwikkelen, gebruiken of ter beschikking stellen, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: teksten, kennis, informatiesystemen en werkwijzen, methoden en modellen. C. MBA-EER: de Master of Business Administration Education and Examination Regulations; D. Onderwijs: de MBA Programma s, Management Cursussen en Maatwerk Programma s die door SBE worden aangeboden, alsmede de daarmee samenhangende werkzaamheden. E. Overeenkomst: de overeenkomst die door een Wederpartij met SBE wordt aangegaan in het kader van het aangeboden Onderwijs. F. Partijen: de Wederpartij en/of Deelnemer en SBE. G.SBE: Universiteit Maastricht, te dezen handelend onder de naam Maastricht University School of Business and Economics; H. Schriftelijk: door middel van een geschreven document, ondertekend door een daartoe bevoegd persoon. I. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van SBE. J. Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon welke tot SBE in een contractuele relatie staat. 1.2 Indien de Wederpartij niet tevens de Deelnemer is, dient de Wederpartij er zorg voor te dragen dat de Deelnemer van de Voorwaarden op de hoogte is en ermee instemt hier (mede) aan gebonden te zijn. Voor zover uit deze Voorwaarden verplichtingen voortvloeien voor de Deelnemer, is de Wederpartij gehouden ervoor te zorgen dat de Deelnemer hieraan voldoet. De Wederpartij is hoofdelijk aansprakelijk voor elke niet-naleving van de Voorwaarden door de Deelnemer. 2. Toepasselijkheid 2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, werkzaamheden en aanbiedingen van SBE, alsmede op Overeenkomsten, en op alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen tussen Wederpartij en SBE. 2.2 Indien de Wederpartij op het inschrijfformulier, registratieformulier of enige andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijk andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af. 2.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enig beding uit de Voorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover SBE deze uitdrukkelijk en Schriftelijk heeft aanvaard, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door SBE wordt aanvaard, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Wederpartij daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten. 3. Onderdelen A, B en C 3.1 Deze Voorwaarden bestaan uit Algemene Bepalingen (artikels 1 t/m 8) en Specifieke Bepalingen die respectievelijk betrekking hebben op MBA Programma s (Onderdeel A), Management Cursussen (Onderdeel B) en Maatwerk Programma s (Onderdeel C). De Algemene Bepalingen vormen, i.c.m. de Specifieke Bepalingen voor het betreffende Onderdeel, de Voorwaarden voor het Onderwijs waaraan de betreffende Deelnemer participeert. 3.2 SBE behoudt zich het recht voor om, (naast de Algemene Bepalingen) slechts dat Onderdeel van de Specifieke Bepalingen te verstrekken waar de desbetreffende relatie betrekking op heeft. 4. Intellectuele eigendom 4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op Know How komen toe aan SBE, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. 4.2 Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van SBE is het de Wederpartij en/of Deelnemer niet toegestaan de Know How of de vastlegging daarvan op gegevensdragers, al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren. 5. Betaling 5.1 Vermelde bedragen zijn exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. 5.2 Alle betalingen dienen te geschieden op een door SBE aan te wijzen rekening. De dag van creditering van de rekening van SBE geldt als de dag van betaling. 5.3 Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde termijn (volledig) aan haar betalingsverplichting voldoet, is zij, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Alsdan verbeurt de Wederpartij, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening, een rente gelijk aan de wettelijke rente. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide (administratie)kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van 100. Eén en ander geldt onverminderd verdere rechten die SBE mocht hebben. 5.4 Betaling wordt eerst in mindering gebracht op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien de Wederpartij meerdere facturen onbetaald laat, wordt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering gebracht op de oudste factuur, vervolgens op de op één na oudste, enzovoort 5.5 SBE behoudt zich het recht voor de Deelnemer de toegang tot het Onderwijs te weigeren zolang de Wederpartij niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. 6. Aansprakelijkheid 6.1 Behoudens opzet of grove schuld van SBE, is haar aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van het Onderwijs, waaronder in ieder geval niet wordt begrepen: schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en gederfde winst. 6.2 De aansprakelijkheid van SBE kan nimmer de door de Wederpartij verschuldigde prijs van het Onderwijs te boven gaan, tenzij en voor zover op basis van de verzekering van SBE in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd. 6.3 SBE is niet aansprakelijk indien zij niet of niet tijdig aan de verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen als gevolg van overmacht. Onder overmacht worden mede begrepen: omstandigheden die niet aan SBE zijn toe te rekenen en die een normale uitvoering van het Onderwijs verhinderen. 6.4 SBE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door zoekraken of beschadiging van eigendommen van Wederpartij of Deelnemer ten tijde van deelname aan het Onderwijs. 6.5 SBE heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade ongedaan te maken. 7. Geschillen Behoudens voor zover hiervan in onderstaande onderdelen A, B en C wordt afgeweken, worden alle geschillen naar aanleiding van, of voortvloeiend uit, een met SBE gesloten Overeenkomst, welke Pagina 1 van 5

2 niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht, onder uitsluitende toepassing van Nederlands recht. Eén en ander geldt slechts voor zover regels van dwingend recht geen ander forum voorschrijven. 8. Slotbepalingen 8.1 In alle gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien zal door SBE in overleg met de betrokkenen een redelijke regeling worden getroffen. 8.2 SBE behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden, in geval van een relevante wijziging van omstandigheden, te wijzigen en/of aan te vullen. De gewijzigde Voorwaarden zullen op de Overeenkomst eerst van kracht zijn na 14 dagen na Schriftelijke of geë-mailde mededeling hiertoe door SBE aan de Wederpartij van de wijziging(en) dan wel de gewijzigde Voorwaarden. Een relevante wijziging van omstandigheden wordt in ieder geval aanwezig geacht in geval van gewijzigde wet- of regelgeving, gewijzigde inzichten, of veroudering van de Voorwaarden. 8.3 Verplichtingen die naar hun aard zijn bedoeld om na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren zullen ook daarna blijven bestaan. Pagina 2 van 5

3 Onderdeel A: MBA Programma s Naast dit Onderdeel A zijn de Algemene wordt afgeweken. A.1 Voorwaarden voor deelname Om in aanmerking te komen voor deelname aan een MBA Programma, moet een potentiële Deelnemer voldoen aan de deelnamevoorwaarden zoals deze voor het betreffende MBA Programma en collegejaar zijn vermeld in de MBA-EER, de brochure en op de website van SBE. A.2 Intaketraject A.2.1 Een Wederpartij kan een verzoek tot toelating (van een potentiële Deelnemer) voor een MBA Programma doen d.m.v. het insturen van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, vergezeld van alle door SBE gevraagde documentatie (het Inschrijfpakket ), alsmede betaling van de factuur à 200,- ( Inschrijfgeld ). A.2.2 De Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens haar/ de Deelnemer aan SBE verstrekte gegevens en informatie. A.2.3 Vier keer per collegejaar kan met een MBA Programma worden aangevangen (Instapmomenten). Om op een bepaald Instapmoment te kunnen aanvangen, dienen het Inschrijfpakket en het Inschrijfgeld uiterlijk acht weken voor het gewenste Instapmoment door SBE ontvangen te zijn. A.2.4 Na ontvangst van het Inschrijfpakket en het Inschrijfgeld wordt de potentiële Deelnemer uitgenodigd voor een interview. Wederzijdse verwachtingen worden besproken en de motivatie en geschiktheid van het profiel van de kandidaat worden getoetst. A.2.5 SBE kan de inschrijving voor een MBA Programma weigeren als het desbetreffende programma is volgeboekt of als niet aan één van de deelname- of inschrijvingsvoorwaarden is voldaan. A.2.6 Indien een potentiële Deelnemer, naar het oordeel van SBE, voldoet aan de deelname- en inschrijvingsvoorwaarden en het interview met goed gevolg heeft afgelegd wordt door SBE een toelatingsbericht met een verzoek om bevestiging van de inschrijving aan de Wederpartij gestuurd. Indien deze bevestiging tijdig door SBE ontvangen wordt, is de Deelnemer ingeschreven voor het betreffende MBA Programma. A.2.7 Indien een potentiële Deelnemer, naar het oordeel van SBE, niet voldoet aan de deelname- of inschrijvingsvoorwaarden of het interview niet met goed gevolg heeft afgelegd zal SBE de Wederpartij een gemotiveerd afwijzingsbericht sturen. A.2.8 Het betaalde Inschrijfgeld komt onder geen beding voor restitutie in aanmerking. A.3 Voortijdige beëindiging A.3.1 Door de bevestiging van de inschrijving als genoemd in artikel A.2.6, committeert de Wederpartij zich om het volledige MBA Programma door de/als Deelnemer te (laten) doorlopen. De Wederpartij dient (zich als) de Deelnemer echter per afzonderlijke module aan te melden. A.3.2 Het volledige MBA Programma dient binnen 3 jaar te zijn afgerond. Na afloop van voornoemde termijn kan de Deelnemer niet meer voor modules worden aangemeld en is de Wederpartij het (resterende) volledige bedrag aan collegegeld ( ) verschuldigd, ongeacht of alle modules (succesvol) door de Deelnemer zijn doorlopen. A.3.3 Na bevestiging van de inschrijving kan de Overeenkomst, en daarmee de deelname aan het MBA Programma, tussentijds, zonder reden, door de Wederpartij worden beëindigd, d.m.v. een aangetekend schrijven met die strekking. Eén en ander met inachtneming van het in artikel A.4.2 bepaalde. A.4: Betaling A.4.1 Het collegegeld wordt per module waar de Deelnemer voor inschrijft/wordt ingeschreven in rekening gebracht. Hiertoe wordt telkens een factuur gestuurd die binnen 30 dagen na factuurdatum betaald dient te zijn. A.4.2 In geval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in artikel A.3.3 is de Wederpartij steeds 10% van de nog niet betaalde modules van het gehele MBA Programma verschuldigd. A.5 Onderwijs- en examenregelingen A.5.1 De inhoud en toetsingscriteria van het MBA Programma staan vast. De vraag of een Deelnemer voldoet aan de voorwaarden, dan wel hoe een bepaalde module dient te worden ingevuld om aan de vastgestelde criteria te voldoen, staat ter uitsluitende beoordeling van SBE. A.5.2 Op de MBA Programma s is het MBA-EER van toepassing. A.5.3 Tegen besluiten van de Examencomissie waar een Deelnemer het niet mee eens is, dient de Deelnemer bezwaar of beroep in te stellen conform de regels van de MBA-EER. Pagina 3 van 5

4 Onderdeel B: Management Cursussen Naast dit Onderdeel B zijn de Algemene wordt afgeweken B.1 Voorwaarden voor deelname Om in aanmerking te komen voor deelname aan een Management Cursus moet een potentiële Deelnemer voldoen aan de criteria zoals deze voor de betreffende Management Cursus zijn vermeld in de brochure en op de website van SBE. B.4 Onderwijs- en examenregelingen B.4.1 De inhoud en toetsingscriteria van de Management Cursussen staan vast. De vraag of een Deelnemer voldoet aan de voorwaarden, dan wel hoe aan voornoemde inhoud en criteria invulling moet worden gegeven, staat ter uitsluitende beoordeling van SBE. B.4.2 Indien een Deelnemer het niet eens is met een examengerelateerde beslissing dient de Deelnemer, binnen 6 weken na deze beslissing, beroep in te dienen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE). B.2 Inschrijving B.2.1 Een Wederpartij kan een verzoek tot toelating (van een potentiële Deelnemer) voor een Management Cursus doen d.m.v. het online insturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier. B.2.2 De Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens haar/ de Deelnemer aan SBE verstrekte gegevens en informatie. B.2.3 Indien een potentiële Deelnemer, naar het oordeel van SBE, voldoet aan de criteria en inschrijvingsvoorwaarden wordt door SBE een bevestiging van de inschrijving gestuurd, waarmee de Overeenkomst tot stand komt. B.2.4 Indien een potentiële Deelnemer, naar het oordeel van SBE, niet voldoet aan de criteria of inschrijvingsvoorwaarden zal SBE de Wederpartij een gemotiveerd afwijzingsbericht sturen. B.2.5 SBE kan de inschrijving voor een Management Cursus weigeren als het desbetreffende programma is volgeboekt. B.3 Betaling en annulering B.3.1 Na bevestiging van toelating ontvangt de Wederpartij een factuur die binnen 30 dagen moet zijn voldaan. B.3.2 Bij annulering of opzegging binnen 14 dagen voor aanvang van de Management Cursus blijft de Wederpartij de volledige cursusprijs verschuldigd. B.3.3 Na een schriftelijk verzoek hiertoe vóór aanvang van de Management Cursus kan, in overleg met SBE, vervanging van de ingeschreven Deelnemer worden overeengekomen. B.3.4 Indien SBE de geplande (start)datum/ data van een Management Cursus wijzigt heeft de Wederpartij, binnen twee (2) weken nadat zij van deze wijziging op de hoogte is gebracht, het recht haar inschrijving kosteloos te annuleren. B.3.5 SBE behoudt zich het recht voor een Management Cursus te annuleren indien zij, naar haar mening, onvoldoende inschrijvingen heeft ontvangen. Eventueel reeds betaald cursusgeld zal alsdan worden gerestitueerd. Pagina 4 van 5

5 Onderdeel C: Maatwerk Programma s Naast dit Onderdeel C zijn de Algemene wordt afgeweken C.1 Aard en omvang werkzaamheden D.1.1 De aard en omvang van de werkzaamheden worden bepaald door de in de offerte van SBE opgenomen omschrijving daarvan. C.1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle offertes van SBE vrijblijvend. C.1.3 Een door SBE gedane offerte geldt gedurende een periode van één maand, gerekend vanaf de datum van verzending. Bij gebreke van onvoorwaardelijke acceptatie van de offerte binnen voormelde periode komt deze te vervallen. C.2 Uitvoering van de werkzaamheden C.2.1 SBE bepaalt door welke personen en op welke wijze het Maatwerk Programma uitgevoerd zal worden, doch geeft daarbij zoveel mogelijk gevolg aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen van de Wederpartij. C.2.2 SBE zal bij de uitvoering van het Maatwerk Programma de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. C.2.3 SBE is gerechtigd ter uitvoering van het Maatwerk Programma voor eigen rekening en risico hulppersonen, waaronder ondergeschikten, in te schakelen. C.3 Prijs C.3.1 Is in de Overeenkomst een vaste prijs opgenomen, dan geldt deze prijs als de overeengekomen prijs. Indien in de Overeenkomst een richtprijs is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten. C.3.2 Tenzij anders overeengekomen worden de vermelde prijzen en tarieven van SBE jaarlijks geïndexeerd op basis van de door CBS berekende inflatie- index voor consumentenprijzen. C.4 Betaling C.4.1 Facturen dienen door de Wederpartij binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te worden voldaan op de door SBE aangegeven wijze. C.4.2 SBE behoudt zich het recht voor om ook tijdens de uitvoering van het Maatwerk Programma, indien de financiële positie van de Wederpartij daartoe naar het oordeel van SBE aanleiding geeft, van de Wederpartij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen, bij gebreke waarvan SBE gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. C.4.3 Het is de Wederpartij niet toegestaan haar schulden aan SBE op enigerlei wijze te verrekenen met al dan niet erkende vorderingen op SBE. C.5 Informatieverstrekking C.5.1 SBE zal tijdig en nauwkeurig aan de Wederpartij aangeven welke gegevens en informatie zij nodig heeft ten behoeve van de correcte uitvoering van het Maatwerk Programma. C.5.2 De Wederpartij is gehouden alle in artikel C.5.1 genoemde informatie en gegevens tijdig en in de gewenste vorm aan SBE te verstrekken. C.6 Geheimhouding C.6.1 Partijen zullen de informatie en gegevens die zij elkaar in het kader van het Maatwerk Programma hebben verstrekt en die door hen uitdrukkelijk als vertrouwelijk zijn aangemerkt, als vertrouwelijk behandelen en niet zonder voorafgaande toestemming van de verstrekkende Partij aan derden verstrekken, noch gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze is verstrekt. C.6.2 De in dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet indien en voor zover: a.informatie die openbaar bekend (geworden) is zonder enige tussenkomst van de ontvangende Partij; b.informatie die ten tijde van de verkrijging van de verstrekkende Partij aantoonbaar reeds in het bezit van de ontvangende Partij was, terwijl deze niet afkomstig was van een derde die niet gerechtigd was deze informatie openbaar te maken; c.informatie die geheel onafhankelijk van enige verstrekking door de verstrekkende Partij, door de ontvangende Partij zelf is ontwikkeld; d.informatie die na verschaffen of verkrijgen ervan door de ontvangende Partij rechtmatig wordt verkregen van een derde die gerechtigd is deze openbaar te maken. C.7 Beëindiging en annulering C.7.1 In geval van overmacht is SBE naar haar keuze gerechtigd hetzij de uitvoeringstijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. C.7.2 De Overeenkomst kan uitsluitend tussentijds worden opgezegd als Partijen zulks expliciet overeenkomen. C.7.3 Ingeval de Wederpartij, bepaalde onderdelen of modules van de door SBE uit te voeren werkzaamheden wenst te annuleren, dient dit schriftelijk aan SBE te worden gemeld. Voor die onderdelen of modules reeds door SBE gemaakte kosten worden in dat geval wel aan de Wederpartij doorbelast. De in de Overeenkomst opgenomen ontwikkelingskosten blijven echter in alle gevallen verschuldigd. C.8 Aansprakelijkheid Aanspraken van de Wederpartij jegens SBE die voortvloeien uit, dan wel verband houden met, de overeengekomen werkzaamheden door SBE en/of door SBE bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden gebruikte/ingeschakelde personen, vervallen volledig indien zodanige aanspraken niet binnen een termijn van zes (6) maanden na de datum van de eindfactuur schriftelijk aan SBE kenbaar zijn gemaakt. Pagina 5 van 5

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV

ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV Artikel 1. Definities Gebruiker: Reframe ComFit BV, gevestigd te Tilburg en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18080017;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2Contact

Algemene Voorwaarden 2Contact Algemene Voorwaarden 2Contact 1. Definities 1.1 2Contact: 2Contact Telemarketing B.V./2Contact Direct Marketing B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Haarlem

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden TRIO Security Consultancy Management TRIO Security Management Consultancy Postbus 30023 1303 AA Almere www. triosecurity.nl info@triosecurity.nl Versie: 1.0 Datum: 15-08-2008 ALGEMENE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website Algemene Voorwaarden Sourcez Sourcez (KvK-nummer 51016109) ontwikkelt en onderhoudt maatwerksoftware en webapplicaties. Hiertoe wordt een overeenkomst gesloten met een Opdrachtgever. Op die Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Onder How & Knower B.V. wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan de besloten vennootschap How & Knower B.V., en gevestigd te Groningen, kantoorhoudend aan

Nadere informatie