Algemeen. en werkwijzen, methoden en modellen. C. MBA-EER: de Master of Business Administration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen. en werkwijzen, methoden en modellen. C. MBA-EER: de Master of Business Administration"

Transcriptie

1 Algemeen 1. Algemene bepalingen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis: A. Deelnemer: de natuurlijke persoon die, op basis van een door een Wederpartij aangegane Overeenkomst, feitelijk aan het Onderwijs deelneemt. De Wederpartij kan tevens de Deelnemer zijn. B. Know How: producten, materialen en informatie die SBE en haar medewerkers bij de uitvoering van het Onderwijs ontwikkelen, gebruiken of ter beschikking stellen, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: teksten, kennis, informatiesystemen en werkwijzen, methoden en modellen. C. MBA-EER: de Master of Business Administration Education and Examination Regulations; D. Onderwijs: de MBA Programma s, Management Cursussen en Maatwerk Programma s die door SBE worden aangeboden, alsmede de daarmee samenhangende werkzaamheden. E. Overeenkomst: de overeenkomst die door een Wederpartij met SBE wordt aangegaan in het kader van het aangeboden Onderwijs. F. Partijen: de Wederpartij en/of Deelnemer en SBE. G.SBE: Universiteit Maastricht, te dezen handelend onder de naam Maastricht University School of Business and Economics; H. Schriftelijk: door middel van een geschreven document, ondertekend door een daartoe bevoegd persoon. I. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van SBE. J. Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon welke tot SBE in een contractuele relatie staat. 1.2 Indien de Wederpartij niet tevens de Deelnemer is, dient de Wederpartij er zorg voor te dragen dat de Deelnemer van de Voorwaarden op de hoogte is en ermee instemt hier (mede) aan gebonden te zijn. Voor zover uit deze Voorwaarden verplichtingen voortvloeien voor de Deelnemer, is de Wederpartij gehouden ervoor te zorgen dat de Deelnemer hieraan voldoet. De Wederpartij is hoofdelijk aansprakelijk voor elke niet-naleving van de Voorwaarden door de Deelnemer. 2. Toepasselijkheid 2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, werkzaamheden en aanbiedingen van SBE, alsmede op Overeenkomsten, en op alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen tussen Wederpartij en SBE. 2.2 Indien de Wederpartij op het inschrijfformulier, registratieformulier of enige andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijk andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af. 2.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enig beding uit de Voorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover SBE deze uitdrukkelijk en Schriftelijk heeft aanvaard, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door SBE wordt aanvaard, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Wederpartij daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten. 3. Onderdelen A, B en C 3.1 Deze Voorwaarden bestaan uit Algemene Bepalingen (artikels 1 t/m 8) en Specifieke Bepalingen die respectievelijk betrekking hebben op MBA Programma s (Onderdeel A), Management Cursussen (Onderdeel B) en Maatwerk Programma s (Onderdeel C). De Algemene Bepalingen vormen, i.c.m. de Specifieke Bepalingen voor het betreffende Onderdeel, de Voorwaarden voor het Onderwijs waaraan de betreffende Deelnemer participeert. 3.2 SBE behoudt zich het recht voor om, (naast de Algemene Bepalingen) slechts dat Onderdeel van de Specifieke Bepalingen te verstrekken waar de desbetreffende relatie betrekking op heeft. 4. Intellectuele eigendom 4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op Know How komen toe aan SBE, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. 4.2 Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van SBE is het de Wederpartij en/of Deelnemer niet toegestaan de Know How of de vastlegging daarvan op gegevensdragers, al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren. 5. Betaling 5.1 Vermelde bedragen zijn exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. 5.2 Alle betalingen dienen te geschieden op een door SBE aan te wijzen rekening. De dag van creditering van de rekening van SBE geldt als de dag van betaling. 5.3 Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde termijn (volledig) aan haar betalingsverplichting voldoet, is zij, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Alsdan verbeurt de Wederpartij, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening, een rente gelijk aan de wettelijke rente. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide (administratie)kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van 100. Eén en ander geldt onverminderd verdere rechten die SBE mocht hebben. 5.4 Betaling wordt eerst in mindering gebracht op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien de Wederpartij meerdere facturen onbetaald laat, wordt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering gebracht op de oudste factuur, vervolgens op de op één na oudste, enzovoort 5.5 SBE behoudt zich het recht voor de Deelnemer de toegang tot het Onderwijs te weigeren zolang de Wederpartij niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. 6. Aansprakelijkheid 6.1 Behoudens opzet of grove schuld van SBE, is haar aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van het Onderwijs, waaronder in ieder geval niet wordt begrepen: schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en gederfde winst. 6.2 De aansprakelijkheid van SBE kan nimmer de door de Wederpartij verschuldigde prijs van het Onderwijs te boven gaan, tenzij en voor zover op basis van de verzekering van SBE in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd. 6.3 SBE is niet aansprakelijk indien zij niet of niet tijdig aan de verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen als gevolg van overmacht. Onder overmacht worden mede begrepen: omstandigheden die niet aan SBE zijn toe te rekenen en die een normale uitvoering van het Onderwijs verhinderen. 6.4 SBE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door zoekraken of beschadiging van eigendommen van Wederpartij of Deelnemer ten tijde van deelname aan het Onderwijs. 6.5 SBE heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade ongedaan te maken. 7. Geschillen Behoudens voor zover hiervan in onderstaande onderdelen A, B en C wordt afgeweken, worden alle geschillen naar aanleiding van, of voortvloeiend uit, een met SBE gesloten Overeenkomst, welke Pagina 1 van 5

2 niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht, onder uitsluitende toepassing van Nederlands recht. Eén en ander geldt slechts voor zover regels van dwingend recht geen ander forum voorschrijven. 8. Slotbepalingen 8.1 In alle gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien zal door SBE in overleg met de betrokkenen een redelijke regeling worden getroffen. 8.2 SBE behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden, in geval van een relevante wijziging van omstandigheden, te wijzigen en/of aan te vullen. De gewijzigde Voorwaarden zullen op de Overeenkomst eerst van kracht zijn na 14 dagen na Schriftelijke of geë-mailde mededeling hiertoe door SBE aan de Wederpartij van de wijziging(en) dan wel de gewijzigde Voorwaarden. Een relevante wijziging van omstandigheden wordt in ieder geval aanwezig geacht in geval van gewijzigde wet- of regelgeving, gewijzigde inzichten, of veroudering van de Voorwaarden. 8.3 Verplichtingen die naar hun aard zijn bedoeld om na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren zullen ook daarna blijven bestaan. Pagina 2 van 5

3 Onderdeel A: MBA Programma s Naast dit Onderdeel A zijn de Algemene wordt afgeweken. A.1 Voorwaarden voor deelname Om in aanmerking te komen voor deelname aan een MBA Programma, moet een potentiële Deelnemer voldoen aan de deelnamevoorwaarden zoals deze voor het betreffende MBA Programma en collegejaar zijn vermeld in de MBA-EER, de brochure en op de website van SBE. A.2 Intaketraject A.2.1 Een Wederpartij kan een verzoek tot toelating (van een potentiële Deelnemer) voor een MBA Programma doen d.m.v. het insturen van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, vergezeld van alle door SBE gevraagde documentatie (het Inschrijfpakket ), alsmede betaling van de factuur à 200,- ( Inschrijfgeld ). A.2.2 De Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens haar/ de Deelnemer aan SBE verstrekte gegevens en informatie. A.2.3 Vier keer per collegejaar kan met een MBA Programma worden aangevangen (Instapmomenten). Om op een bepaald Instapmoment te kunnen aanvangen, dienen het Inschrijfpakket en het Inschrijfgeld uiterlijk acht weken voor het gewenste Instapmoment door SBE ontvangen te zijn. A.2.4 Na ontvangst van het Inschrijfpakket en het Inschrijfgeld wordt de potentiële Deelnemer uitgenodigd voor een interview. Wederzijdse verwachtingen worden besproken en de motivatie en geschiktheid van het profiel van de kandidaat worden getoetst. A.2.5 SBE kan de inschrijving voor een MBA Programma weigeren als het desbetreffende programma is volgeboekt of als niet aan één van de deelname- of inschrijvingsvoorwaarden is voldaan. A.2.6 Indien een potentiële Deelnemer, naar het oordeel van SBE, voldoet aan de deelname- en inschrijvingsvoorwaarden en het interview met goed gevolg heeft afgelegd wordt door SBE een toelatingsbericht met een verzoek om bevestiging van de inschrijving aan de Wederpartij gestuurd. Indien deze bevestiging tijdig door SBE ontvangen wordt, is de Deelnemer ingeschreven voor het betreffende MBA Programma. A.2.7 Indien een potentiële Deelnemer, naar het oordeel van SBE, niet voldoet aan de deelname- of inschrijvingsvoorwaarden of het interview niet met goed gevolg heeft afgelegd zal SBE de Wederpartij een gemotiveerd afwijzingsbericht sturen. A.2.8 Het betaalde Inschrijfgeld komt onder geen beding voor restitutie in aanmerking. A.3 Voortijdige beëindiging A.3.1 Door de bevestiging van de inschrijving als genoemd in artikel A.2.6, committeert de Wederpartij zich om het volledige MBA Programma door de/als Deelnemer te (laten) doorlopen. De Wederpartij dient (zich als) de Deelnemer echter per afzonderlijke module aan te melden. A.3.2 Het volledige MBA Programma dient binnen 3 jaar te zijn afgerond. Na afloop van voornoemde termijn kan de Deelnemer niet meer voor modules worden aangemeld en is de Wederpartij het (resterende) volledige bedrag aan collegegeld ( ) verschuldigd, ongeacht of alle modules (succesvol) door de Deelnemer zijn doorlopen. A.3.3 Na bevestiging van de inschrijving kan de Overeenkomst, en daarmee de deelname aan het MBA Programma, tussentijds, zonder reden, door de Wederpartij worden beëindigd, d.m.v. een aangetekend schrijven met die strekking. Eén en ander met inachtneming van het in artikel A.4.2 bepaalde. A.4: Betaling A.4.1 Het collegegeld wordt per module waar de Deelnemer voor inschrijft/wordt ingeschreven in rekening gebracht. Hiertoe wordt telkens een factuur gestuurd die binnen 30 dagen na factuurdatum betaald dient te zijn. A.4.2 In geval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in artikel A.3.3 is de Wederpartij steeds 10% van de nog niet betaalde modules van het gehele MBA Programma verschuldigd. A.5 Onderwijs- en examenregelingen A.5.1 De inhoud en toetsingscriteria van het MBA Programma staan vast. De vraag of een Deelnemer voldoet aan de voorwaarden, dan wel hoe een bepaalde module dient te worden ingevuld om aan de vastgestelde criteria te voldoen, staat ter uitsluitende beoordeling van SBE. A.5.2 Op de MBA Programma s is het MBA-EER van toepassing. A.5.3 Tegen besluiten van de Examencomissie waar een Deelnemer het niet mee eens is, dient de Deelnemer bezwaar of beroep in te stellen conform de regels van de MBA-EER. Pagina 3 van 5

4 Onderdeel B: Management Cursussen Naast dit Onderdeel B zijn de Algemene wordt afgeweken B.1 Voorwaarden voor deelname Om in aanmerking te komen voor deelname aan een Management Cursus moet een potentiële Deelnemer voldoen aan de criteria zoals deze voor de betreffende Management Cursus zijn vermeld in de brochure en op de website van SBE. B.4 Onderwijs- en examenregelingen B.4.1 De inhoud en toetsingscriteria van de Management Cursussen staan vast. De vraag of een Deelnemer voldoet aan de voorwaarden, dan wel hoe aan voornoemde inhoud en criteria invulling moet worden gegeven, staat ter uitsluitende beoordeling van SBE. B.4.2 Indien een Deelnemer het niet eens is met een examengerelateerde beslissing dient de Deelnemer, binnen 6 weken na deze beslissing, beroep in te dienen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE). B.2 Inschrijving B.2.1 Een Wederpartij kan een verzoek tot toelating (van een potentiële Deelnemer) voor een Management Cursus doen d.m.v. het online insturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier. B.2.2 De Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens haar/ de Deelnemer aan SBE verstrekte gegevens en informatie. B.2.3 Indien een potentiële Deelnemer, naar het oordeel van SBE, voldoet aan de criteria en inschrijvingsvoorwaarden wordt door SBE een bevestiging van de inschrijving gestuurd, waarmee de Overeenkomst tot stand komt. B.2.4 Indien een potentiële Deelnemer, naar het oordeel van SBE, niet voldoet aan de criteria of inschrijvingsvoorwaarden zal SBE de Wederpartij een gemotiveerd afwijzingsbericht sturen. B.2.5 SBE kan de inschrijving voor een Management Cursus weigeren als het desbetreffende programma is volgeboekt. B.3 Betaling en annulering B.3.1 Na bevestiging van toelating ontvangt de Wederpartij een factuur die binnen 30 dagen moet zijn voldaan. B.3.2 Bij annulering of opzegging binnen 14 dagen voor aanvang van de Management Cursus blijft de Wederpartij de volledige cursusprijs verschuldigd. B.3.3 Na een schriftelijk verzoek hiertoe vóór aanvang van de Management Cursus kan, in overleg met SBE, vervanging van de ingeschreven Deelnemer worden overeengekomen. B.3.4 Indien SBE de geplande (start)datum/ data van een Management Cursus wijzigt heeft de Wederpartij, binnen twee (2) weken nadat zij van deze wijziging op de hoogte is gebracht, het recht haar inschrijving kosteloos te annuleren. B.3.5 SBE behoudt zich het recht voor een Management Cursus te annuleren indien zij, naar haar mening, onvoldoende inschrijvingen heeft ontvangen. Eventueel reeds betaald cursusgeld zal alsdan worden gerestitueerd. Pagina 4 van 5

5 Onderdeel C: Maatwerk Programma s Naast dit Onderdeel C zijn de Algemene wordt afgeweken C.1 Aard en omvang werkzaamheden D.1.1 De aard en omvang van de werkzaamheden worden bepaald door de in de offerte van SBE opgenomen omschrijving daarvan. C.1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle offertes van SBE vrijblijvend. C.1.3 Een door SBE gedane offerte geldt gedurende een periode van één maand, gerekend vanaf de datum van verzending. Bij gebreke van onvoorwaardelijke acceptatie van de offerte binnen voormelde periode komt deze te vervallen. C.2 Uitvoering van de werkzaamheden C.2.1 SBE bepaalt door welke personen en op welke wijze het Maatwerk Programma uitgevoerd zal worden, doch geeft daarbij zoveel mogelijk gevolg aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen van de Wederpartij. C.2.2 SBE zal bij de uitvoering van het Maatwerk Programma de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. C.2.3 SBE is gerechtigd ter uitvoering van het Maatwerk Programma voor eigen rekening en risico hulppersonen, waaronder ondergeschikten, in te schakelen. C.3 Prijs C.3.1 Is in de Overeenkomst een vaste prijs opgenomen, dan geldt deze prijs als de overeengekomen prijs. Indien in de Overeenkomst een richtprijs is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten. C.3.2 Tenzij anders overeengekomen worden de vermelde prijzen en tarieven van SBE jaarlijks geïndexeerd op basis van de door CBS berekende inflatie- index voor consumentenprijzen. C.4 Betaling C.4.1 Facturen dienen door de Wederpartij binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te worden voldaan op de door SBE aangegeven wijze. C.4.2 SBE behoudt zich het recht voor om ook tijdens de uitvoering van het Maatwerk Programma, indien de financiële positie van de Wederpartij daartoe naar het oordeel van SBE aanleiding geeft, van de Wederpartij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen, bij gebreke waarvan SBE gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. C.4.3 Het is de Wederpartij niet toegestaan haar schulden aan SBE op enigerlei wijze te verrekenen met al dan niet erkende vorderingen op SBE. C.5 Informatieverstrekking C.5.1 SBE zal tijdig en nauwkeurig aan de Wederpartij aangeven welke gegevens en informatie zij nodig heeft ten behoeve van de correcte uitvoering van het Maatwerk Programma. C.5.2 De Wederpartij is gehouden alle in artikel C.5.1 genoemde informatie en gegevens tijdig en in de gewenste vorm aan SBE te verstrekken. C.6 Geheimhouding C.6.1 Partijen zullen de informatie en gegevens die zij elkaar in het kader van het Maatwerk Programma hebben verstrekt en die door hen uitdrukkelijk als vertrouwelijk zijn aangemerkt, als vertrouwelijk behandelen en niet zonder voorafgaande toestemming van de verstrekkende Partij aan derden verstrekken, noch gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze is verstrekt. C.6.2 De in dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet indien en voor zover: a.informatie die openbaar bekend (geworden) is zonder enige tussenkomst van de ontvangende Partij; b.informatie die ten tijde van de verkrijging van de verstrekkende Partij aantoonbaar reeds in het bezit van de ontvangende Partij was, terwijl deze niet afkomstig was van een derde die niet gerechtigd was deze informatie openbaar te maken; c.informatie die geheel onafhankelijk van enige verstrekking door de verstrekkende Partij, door de ontvangende Partij zelf is ontwikkeld; d.informatie die na verschaffen of verkrijgen ervan door de ontvangende Partij rechtmatig wordt verkregen van een derde die gerechtigd is deze openbaar te maken. C.7 Beëindiging en annulering C.7.1 In geval van overmacht is SBE naar haar keuze gerechtigd hetzij de uitvoeringstijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. C.7.2 De Overeenkomst kan uitsluitend tussentijds worden opgezegd als Partijen zulks expliciet overeenkomen. C.7.3 Ingeval de Wederpartij, bepaalde onderdelen of modules van de door SBE uit te voeren werkzaamheden wenst te annuleren, dient dit schriftelijk aan SBE te worden gemeld. Voor die onderdelen of modules reeds door SBE gemaakte kosten worden in dat geval wel aan de Wederpartij doorbelast. De in de Overeenkomst opgenomen ontwikkelingskosten blijven echter in alle gevallen verschuldigd. C.8 Aansprakelijkheid Aanspraken van de Wederpartij jegens SBE die voortvloeien uit, dan wel verband houden met, de overeengekomen werkzaamheden door SBE en/of door SBE bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden gebruikte/ingeschakelde personen, vervallen volledig indien zodanige aanspraken niet binnen een termijn van zes (6) maanden na de datum van de eindfactuur schriftelijk aan SBE kenbaar zijn gemaakt. Pagina 5 van 5

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen;

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen; Algemene Voorwaarden Goedkoop Gezonde Voeding 2016 Artikel 1: Definities In deze Voorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze,

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt.

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt. Algemene Voorwaarden HTP Advies B.V. gedeponeerd bij de KvK Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities Afnemer: degene die met HTP een overeenkomst heeft gesloten. HTP: HTP Advies B.V. Cursist: de aan

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Per 01 september 2015

Per 01 september 2015 Per 01 september 2015 Deelname is geheel op eigen risico, wij accepteren geen aansprakelijk voor explosieve groei van creativiteit, opdrachten en een tekenverslaving. En daarnaast: Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Stichting BMEC. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor (Gedeelde) In Company cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor (Gedeelde) In Company cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor (Gedeelde) In Company cursussen De onderneming A.G. Wennekes handelend onder de naam Kennis Up To Date, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit

Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit Versie 11-04-2016 Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit Mijn Online IDentiteit Brederoplein 3 3521XA Utrecht Kvk nummer: 62103962 Artikel 1. Definities o Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten.

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden Improve Training & Coaching Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Improve Training & Coaching, hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Algemene (verkoop)voorwaarden Interact Consultancy BVBA 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, van of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017

Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017 Pagina 1 van 6 Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (dan wel de rechtsopvolger), met wie

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat;

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat; Algemene voorwaarden Artikel 1. Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat;

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg

Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg Artikel 1 Definities a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Leerhuizen enerzijds

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt.

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt. Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

DGinformatisering KvK-registration: 17151698 email: info@dginfo.nl Van Goghstraat 127a fax: +31 84 718 9614 2512TC Den Haag tel.

DGinformatisering KvK-registration: 17151698 email: info@dginfo.nl Van Goghstraat 127a fax: +31 84 718 9614 2512TC Den Haag tel. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN VAN DG INFORMATISERING 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en aanbiedingen waarbij DG Informatisering

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

VTC-CURSUSVOORWAARDEN

VTC-CURSUSVOORWAARDEN VTC-CURSUSVOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTC:de besloten vennootschap Verticaal Transport Centrum B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3771 LB)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop. ARTIKEL 1: Definities. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een workshop is gesloten. Workshop deelnemer: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV

ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV Artikel 1. Definities Gebruiker: Reframe ComFit BV, gevestigd te Tilburg en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18080017;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2 Theorieopleiding:

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl!

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl! Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training is gesloten. 2. Deelnemer:

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden @dministratorz Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van @dministratorz. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan SNEL THEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg DEEL I ALGEMEEN 1. Begrippen 1.1. Opleiding Natuurlijke Kraamzorg is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Effect Veiligheid B.V., gevestigd te Geldrop, -hierna te noemen Effect

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bureau voor Bevlogenheid

Algemene voorwaarden Bureau voor Bevlogenheid Algemene voorwaarden Bureau voor Bevlogenheid Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (dan wel de rechtsopvolger), met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname

Nadere informatie

Onderdeel A: Algemene voorwaarden

Onderdeel A: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN MARKETINGSERVICE MERCURIUS, gevestigd te Capelle aan den IJssel Onderdeel A: Algemene voorwaarden Onderdeel B: Algemene voorwaarden Cursussen en Workshops Inschrijving

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

C. Deelnemer Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven.

C. Deelnemer Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven. ALGMENE VOORWAARDEN DEEL I ALGEMEEN 1.Begrippen 1. Avans Hogeschool B.V. Avans Hogeschool B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nr. 20097716. 2. Activiteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; ALGEMENE VOORWAARDEN KH LEGAL ADVICE BV 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht) Partijen: [... naam], gevestigd/woonachtig te [... plaats] aan de [... adres], geboren op.. te, paspoortnummer./rijbewijsnummer../kvk-nummer hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul A. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Art. I Definities 1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OAMKB Gooi-, Eem- & Flevoland BV, gevestigd te Hilversum, nader aan te duiden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties van Wouters Belastingadvies, welke belastingadviespraktijk uitgeoefend wordt in de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen De onderneming A.G. Wennekes tevens handelend onder de naam Kennis Up To Date (hierna: Kennis Up To Date), ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding.

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Kwaliteit in WelZijn, Zuiderlaan 23b, 6905 AC te Zevenaar Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. opdrachtgever: de partij die

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VITAAL MENSENWERK Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: Opdrachtgever : de wederpartij van Vitaal

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELIJKGESLAAGD.COM Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. Algemene voorwaarden NUTHEORIE.NL. Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene voorwaarden administratieve diensten

Algemene voorwaarden administratieve diensten Algemene voorwaarden administratieve diensten ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Wirévi hypotheek advies buro & assurantiën B.V. h.o.d.n. Wirevi financiële & administratieve diensten 2.

Nadere informatie