AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Informatica Locatie Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Informatica Locatie Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling"

Transcriptie

1 AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Informatica Locatie Breda Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) September 2011

2 2/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Informatica

3 Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling van de bestaande hbo- bacheloropleiding Informatica Breda van AVANS Hogeschool. De beoordeling is uitgevoerd door een visitatiepanel, dat door NQA in opdracht van AVANS Hogeschool is samengesteld. Het panel is in overleg met de opleiding tot stand gekomen en is voorafgaand aan de visitatie goedgekeurd door de NVAO. Het rapport beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies van het panel. Het is opgesteld conform het Beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling van de NVAO (6 december 2010) en het NQA Protocol 2011 voor de beperkte opleidingsbeoordeling. De visitatie heeft plaatsgevonden op 9 juni Het visitatiepanel bestond uit: De heer dr. ir. J. van den Berg (voorzitter, domeindeskundige) De heer G.C.J.M. Nogarede, RON RI CIN (domeindeskundige) De heer drs. G.P. Bakema (domeindeskundige) De heer T.M.G.J. Bour (student panellid) Mevrouw drs. M.E. Voorthuis (auditor van NQA), trad op als secretaris van het panel. Bij de aanvraag werd door de instelling een kritische reflectie aangeboden die naar vorm en inhoud voldeed aan de eisen van het desbetreffende beoordelingskader van de NVAO en aan de eisen van het NQA Protocol Het panel heeft de kritische reflectie bestudeerd en een bezoek aan de opleiding gebracht. De kritische reflectie en alle overige (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie hebben het visitatiepanel in staat gesteld om tot een weloverwogen oordeel te komen. Het visitatiepanel verklaart dat de beoordeling van de opleiding in onafhankelijkheid heeft plaatsgevonden. Utrecht, september 2011 Panelvoorzitter Panelsecretaris De heer dr.ir. J. van den Berg Mevrouw drs. M.E. Voorthuis NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Informatica 3/55

4 4/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Informatica

5 Samenvatting Deze samenvatting beschrijft de belangrijkste bevindingen, overwegingen en conclusies over de beperkte opleidingsbeoordeling van de voltijd- en deeltijdvariant van de hbo-bachelor opleiding Informatica van Hogeschool Avans, locatie Breda. Standaard 1 Beoogde eindkwalificaties De voltijd- en de deeltijdvariant van de opleiding Informatica van de Academie voor ICT & Business (AIB) te Breda maken gebruik van het competentieprofiel voor de Bachelor of ICT, dat is opgesteld en vastgesteld door de landelijke Stichting HBO-I. Deze stichting participeert in Europese netwerken. Deelname hieraan heeft geresulteerd in een Europese standaard voor HBO-I competenties. Het zogeheten dimensiemodel van het HBO-I sluit aan bij het European e-competence framework. De opleiding leidt studenten op tot Bachelor of ICT. De opleiding onderscheidt in aansluiting op het landelijke profiel de vijf domeincompetenties analyse, advies, ontwerp, realisatie en beheer. Zij heeft deze competenties gerelateerd aan de Dublin descriptoren en aan vier architectuurlagen gebruikersinteractie, bedrijfsprocessen, software en infrastructuur. De opleiding maakt geen gebruik van de vijfde architectuurlaag hardware interfacing. De architectuurlaag bedrijfsprocessen krijgt (te) weinig aandacht. Het panel is van mening dat de beroepspraktijk kennis hiervan wenselijk vindt. Naast de domeincompetenties onderscheidt de opleiding vijf persoonlijke en ontwikkelingscompetenties, de zogeheten P&OC competenties: samenwerken, communiceren, projectmatig werken, analyseren en oordeelsvorming en omgevingsbewust denken en handelen. De P&OC competenties lopen door het hele curriculum heen. Het meest expliciet worden deze competenties verworven in de P&OC training. De opleiding onderhoudt goede relaties met het werkveld. Zij overlegt regelmatig met de Raad van Advies over de actualiteit van de competenties en het afstudeerniveau. Het panel komt voor de voltijd- en de deeltijdvariant tot het oordeel voldoende op deze standaard. Standaard 2 Onderwijsleeromgeving Het panel is positief over het competentiegerichte onderwijs en de vormgeving van het programma langs leerlijnen. Het onderscheid, dat in de opleiding wordt gemaakt tussen de beroeps- en de individuele profilering, draagt bij aan een duidelijke structuur. De opleiding wil zich profileren ten opzichte van andere Informatica opleidingen in Nederland door haar focus te leggen op softwareontwikkeling binnen administratieve- en bedrijfsprocessen. Het panel heeft vastgesteld dat de opleiding veel aandacht besteedt aan softwareontwikkeling, maar weinig of geen aandacht aan softwareontwikkeling in relatie tot NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Informatica 5/55

6 bedrijfsprocessen. Het panel vindt dit een gemis in het programma, gelet op de behoefte die hier volgens het panel in de beroepspraktijk aan is. Ook vindt het panel dat de opleiding (te) weinig aandacht besteedt aan onderzoeksvaardigheden, alsmede aan het vak metadatabeheer. De opleiding heeft haar curriculum in de afgelopen jaren vergeleken met Informatica opleidingen binnen en buiten Nederland, name met opleidingen in Duitsland en Frankrijk. Opvallende kenmerken van deze buitenlandse opleidingen zijn dat deze economischer en technischer zijn georiënteerd. Ook zijn deze opleidingen academischer dan de opleiding van Avans. Een ander opvallend verschil is dat de buitenlandse opleidingen hun eindkwalificaties niet hebben geformuleerd in competenties, zoals dat bij de opleiding van Avans het geval is. De opleiding zorgt er volgens het panel voor dat studenten zo weinig mogelijk belemmeringen ondervinden bij hun studievoortgang. Het systeem van studiebegeleiding werkt goed, met name door het onderscheid dat de opleiding maakt tussen inhoudelijke begeleiding, begeleiding bij de persoonlijke ontwikkeling en studieloopbaanbegeleiding. Over de kwaliteiten van de docenten is het panel positief. Zij zijn inhoudelijk deskundig en didactisch voldoende onderlegd. De hogeschool en het instituut bieden voldoende bijscholingsmogelijkheden, bijvoorbeeld op het terrein van onderzoeksvaardigheden en het Engels. Docenten zouden in het kader van hun deskundigheidsbevordering meer betrokkenheid kunnen en moeten tonen bij het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden en de gang van zaken rond de ontwikkeling van de university of applied sciences. De opleiding beschikt volgens het panel over kwalitatief goede opleidingsspecifieke voorzieningen. Het panel komt voor de voltijd- en de deeltijdvariant tot het oordeel voldoende op deze standaard. Standaard 3 Toetsing en gerealiseerde resultaten Het toetsbeleid van de opleiding is gebaseerd op dat van het instituut AIB. Dit beleid is begin 2011 herzien. Aanleiding hiervoor waren de onlangs doorgevoerde wetswijziging van de WHW en het feit dat vanaf september 2011 de hogeschool onder één instellingsbestuur is gebracht met één brinnummer. Voor de opleiding Informatica heeft dit tot gevolg gehad dat de Informatica-opleidingen in Den Bosch en Breda één OER en één examencommissie krijgen, die scherper zal toezien op de toetscriteria. Naast de examencommissie oefenen ook de onderwijscommissie en de opleidingscommissie controle uit op de kwaliteit van de toetsen en het eindniveau. De opleidingscommissie adviseert de directie over de toetsen en de opleidingscommissie controleert onder andere jaarlijks het OER en stelt momenteel normen op om aan het afstuderen te mogen beginnen. Het panel is tevreden over de wijze waarop de opleiding het toetsbeleid uitvoert en over de kwaliteit van de toetsen. Het management zorgt er volgens het panel voor dat de kwaliteit 6/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Informatica

7 van de toetsen in voldoende mate wordt gewaarborgd, onder andere doordat de examen-, de opleidings- en de onderwijscommissie nauw betrokken zijn bij de bewaking ervan. Het panel is in grote lijnen positief over de kwaliteit van de afstudeerproducten, maar plaatst hierbij wel enkele kanttekeningen. De eerste opmerking is, dat in de meeste werkstukken is gekozen voor een (puur) technische uitwerking van de opdracht. Weinig tot geen aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van software in relatie tot bedrijfsprocessen. Ook verantwoorden de studenten zich in de afstudeerverslagen te weinig voor de inhoudelijke keuzes die zij maken, zo heeft het panel vastgesteld. Het panel is van mening dat de opleiding bij de opzet en uitvoering van de opdrachten meer op deze aspecten zou moeten sturen. Ondanks deze kanttekeningen is het panel van mening dat studenten er blijk van geven dat zij de technische aspecten van het vak van softwareontwikkelaar goed beheersen. Op een enkele uitzondering na vindt het panel de producten van een hbo-bachelorniveau. Het panel vindt de aan de producten toegekende cijfers aan de hoge kant. Het panel komt voor de voltijd- en de deeltijdvariant tot het oordeel voldoende op deze standaard. NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Informatica 7/55

8 8/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Informatica

9 Inhoudsopgave 1 Basisgegevens van de opleiding 11 2 Beoordeling 15 Standaard 1 Beoogde eindkwalificaties 15 Standaard 2 Onderwijsleeromgeving 17 Standaard 3 Toetsing en gerealiseerde resultaten 24 3 Eindoordeel over de opleiding 31 4 Aanbevelingen 33 5 Bijlagen 35 Bijlage 1: Eindkwalificaties van de opleiding 37 Bijlage 2: Overzicht opleidingsprogramma 39 Bijlage 3: Deskundigheden leden visitatiepanel en secretaris 43 Bijlage 4: Bezoekprogramma 48 Bijlage 5: Bestudeerde documenten 50 Bijlage 6: Overzicht bestudeerde afstudeerwerken 53 Bijlage 7: Verklaring van correctheid en volledigheid van de informatie 55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Informatica 9/55

10 10/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Informatica

11 1 Basisgegevens van de opleiding Administratieve gegevens van de opleiding 1. Naam opleiding in CROHO Informatica 2. Registratienummer opleiding in CROHO Oriëntatie en niveau hbo bachelor 4. Aantal studiepunten Afstudeerrichting N.v.t. 6. Varianten Voltijd en deeltijd 7. Locatie Breda Administratieve gegevens van de instelling 8. Naam instelling AVANS Hogeschool 9. Status instelling Bekostigd 10. Resultaat instellingstoets kwaliteitszorg De instellingsaccreditatie staat gepland voor het voorjaar Inhoudelijke informatie over de opleiding Inhoudelijk profiel opleiding De bacheloropleiding Informatica is gericht op het ontwikkelen van bedrijfsproces ondersteunende software. Het betreft hier voornamelijk administratieve systemen. Deze software kan groot en complex van aard zijn. Het omvat een breed spectrum aan applicaties: stand-alone, webbased, mobiel en deze applicaties kunnen geïnstalleerd zijn op meerdere platformen. Om aan de wensen van de opdrachtgever te voldoen is het van belang dat er inzicht bestaat over de business. Op deze wijze sluit het informatiesysteem aan op de bedrijfsprocessen. Door goede communicatie met de klant worden de requirements eenduidig gedefinieerd. In een projectteam en gebruikmakend van een ontwikkelomgeving met bestaande software frameworks wordt de software gebouwd. Goede samenwerking is hierbij van belang. Hierbij worden elementaire software architecturen toegepast. Bij dit alles is er aandacht voor de gebruikersinteractie. De te gebruiken ontwikkelmethode en casetool sluiten aan bij de aard van het software project en er wordt een keuze gemaakt uit bestaande methoden, technieken en casetools. Beoogd werkveld alumni De meeste afgestudeerden van de opleiding Informatica werken in functies als ICT-consultant, informatieanalist, mediaspecialist, systeemontwikkelaar, applicatieontwikkelaar, implementatieconsultant, ICT service manager, testconsultant en webdeveloper. Werkzaamheden bestaan vooral uit het ontwerpen en ontwikkelen van software; afgestudeerden kunnen daarbij werkzaam zijn in alle fasen van een project. NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Informatica 11/55

12 Plaats opleiding in organisatiestructuur hogeschool Avans Hogeschool kent negentien academies en vijf ondersteunende diensten onder leiding van de Raad van Bestuur. De Academie voor ICT & Business verzorgt de opleidingen Bedrijfskundige Informatica en Informatica (voltijd en deeltijd) in Breda. In Den Bosch wordt tevens de opleiding Informatica (voltijd) aangeboden door de Academie voor Industrie & Informatica. Belangrijkste wijzigingen in opleiding sinds vorige visitatie De academie AIB komt voort uit een opsplitsing in 2008 van de Academie voor ICT en Media (AIM). De aanleiding voor de opsplitsing van AIM was onder meer dat de synergie tussen de opleidingen van de academie geringer was dan verwacht. Ontwikkelingen en wijzigingen die sinds de inrichting van de AIB zijn doorgevoerd zijn: op orde brengen van personele formatie en investeren in de kwaliteit van personeel; doorvoeren van een onderwijsvernieuwingtraject; doorlichten van interne werkwijzen; opzetten van kwaliteitsbeleid en borging daarvan; verbeteren van studieloopbaanbegeleiding; aanstellen van een studieadviseur; investeren in het netwerk met het beroepenveld en alumni; instellen van onderwijscommissie; inrichten van examencommissie; regelmatige studiedagen opleiding; opstellen van de competentiematrix; invoeren leerlijnen en invullen leerlijnmatrix; aanscherping afstudeercriteria. Kwantitatieve gegevens over de opleiding Het totale aantal studenten van de Academie ICT & Business (AIB), waartoe de opleiding Informatica behoort is in In 2009 stonden er 275 voltijdstudenten en 60 deeltijdstudenten bij de opleiding Informatica ingeschreven. In 2011 waren dat 193 voltijd en 60 deeltijdstudenten. De totale omvang aan fte van het instituut is 33,3 fte. De docent-student ratio was per 1 september 201 1:26,3. Het aantal docenten van de opleiding Informatica is negen. De opleiding Informatica heeft naast de Nederlandstalige variant ook een kleine Engelstalige leerroute en de zogenoemde ESAIP route (Ecole Superieure Angevine d Informatique et de Productique). Deze beide leerroutes zijn klein van omvang en hebben dit jaar geen studenten. Het managent verwacht dat de Engelse variant volgend jaar wel weer enige inschrijvingen heeft. 12/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Informatica

13 Het gemiddelde aantal contacturen 1 in de propedeuse is voor de voltijdstudenten 25,4 uur en voor de deeltijdstudenten 8,6 uur. In het tweede jaar hebben de voltijdstudenten en de deeltijdstudenten 6,4 contacturen. In het derde jaar hebben de voltijdstudenten tijdens de stage 10 uur docentbegeleiding per periode (10 weken). In de major in het derde jaar hebben de voltijdstudenten 22,7 en de deeltijdstudenten 8,6 contacturen. In de minor in het vierde jaar hebben de voltijdstudenten 22,2 en de deeltijdstudenten 8 contacturen. In de afstudeerfase hebben de voltijdstudenten gemiddeld 12 uren docentbegeleiding per periode van 10 weken. Voor de deeltijdstudenten is dit 7 uur in de 10 weken. 1 De opleiding gebruikt als definitie voor een contactuur: het aantal uren dat de studenten doorbrengen in de door de opleiding c.q. instelling georganiseerde activiteiten ten behoeve van het onderwijs (projectengroepen en stageactiviteiten inbegrepen). In beginsel gaat het dus om de geprogrammeerde gegevens, die veelal in de studiegids zijn vermeld. NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Informatica 13/55

14 14/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Informatica

15 2 Beoordeling Het visitatiepanel beschrijft hieronder per standaard van het NVAO beoordelingskader de bevindingen, overwegingen en conclusies. Het eindoordeel over de opleiding volgt in hoofdstuk 3. Standaard 1 Beoogde eindkwalificaties De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen. Bevindingen De voltijd- en deeltijdvariant van de opleiding maken gebruik van het competentieprofiel voor de Bachelor of ICT, dat is opgesteld en vastgesteld door de landelijke Stichting HBO-I. Deze stichting participeert in Europese netwerken. Deelname aan de stichting heeft geresulteerd in een Europese standaard voor HBO-I competenties. Het opleidingsprofiel van de opleiding is gebaseerd op het dimensiemodel van het HBO-I. Dit model sluit aan bij het European e-competence framework. Na de validatie van de competenties door het werkveld zijn deze opgenomen in de databank van de HBO-raad. De opleiding leidt haar studenten op tot Bachelor of ICT (Domeinbeschrijving Hoger Beroepsonderwijs ICT-opleidingen, 2010). Het beroepsprofiel van de opleiding onderscheidt drie dimensies (Domeinbeschrijving HBO, Hoger Beroepsonderwijs ICT-opleidingen, 2010). De eerste dimensie bevat de domeincompetenties, de life-cycle fasen. Dit zijn achtereenvolgens analyseren, adviseren, ontwerpen, realiseren en beheren. De tweede dimensie heeft betrekking op de vijf ICT architectuurlagen. Dit zijn de gebruikersinteractie, bedrijfsprocessen, software, infrastructuur en hardware interfacing. De derde dimensie geeft het niveau van de gewenste beheersing van de competenties aan. Als eindniveau van de beginnende beroepsbeoefenaar, die de opleiding heeft afgrond, geldt niveau 3 van het European framework. Als belangrijkste indicatoren om dit niveau vast te stellen gebruikt de opleiding de indicatoren bekwaamheid, zelfstandigheid/gedrag en context. In een matrix in de kritische reflectie (zie Bijlage 1) geeft de opleiding het gewenste niveau van beheersing van de vijf domeincompetenties aan, die zijn gerelateerd aan de vijf ICTarchitectuurlagen. Een voorbeeld hiervan is de domeincompetentie ontwerp, die op de architectuurlaag software moet worden beheerst op niveau 3. Dit geldt eveneens voor de competenties analyse, ontwerp en realisatie. De domeincompetenties advies en beheer dienen in deze architectuurlaag op niveau 2 te worden beheerst. Ten aanzien van de domeincompetenties op de architectuurlaag bedrijfsprocessen heeft het panel geconstateerd dat analyse, ontwerp en realisatie op niveau 1 beheerst moeten worden. NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Informatica 15/55

16 Het panel stelt vast dat de opleiding geen gebruik maakt van de architectuurlaag hardware interfacing. In het document Visie op leren en onderwijs binnen AIB, 2010 heeft de opleiding de competenties uitgewerkt en de relatie met de HBO-I competenties en de Dublin descriptoren aangegeven. Een voorbeeld hiervan is de Dublin descriptor toepassen van kennis en inzicht, die gerelateerd is aan de domeincompetenties samenwerken en projectmatig werken. Het panel stelt op basis van de bestudeerde documenten vast dat de opleiding haar focus wil leggen op softwareontwikkeling binnen administratieve en bedrijfskundige processen, maar vindt deze focus niet direct terug in de relatie die de opleiding legt tussen de domeincompetenties en de architectuurlagen en het nagestreefde niveau van beheersing van de domeincompetenties binnen deze architectuurlaag. Naast de domeincompetenties onderscheidt de opleiding een aantal persoonlijke en ontwikkelcompetenties, de zogeheten P&OC competenties. Dit zijn de competenties samenwerken, communiceren, projectmatig werken, analyseren en omgevingsbewust denken en handelen. Studenten verwerven vanaf de start van de opleiding door middel van training en coaching deze competenties, die zij in het vierde jaar op niveau vier afronden. Overwegingen De opleiding sluit met haar eindkwalificaties aan bij de landelijke HBO-I competenties en bij de internationale eisen van de Bachelor of ICT, zo heeft het panel vastgesteld. De door de opleiding gebruikte domeincompetenties zijn aantoonbaar afgeleid van de competenties, die gelden binnen het domein van de Informatica. Ditzelfde geldt voor de vijf onderscheiden architectuurlagen. Ook de gewenste niveaus van beheersing van de domeincompetenties zijn volgens het panel in grote lijn in overeenstemming met wat het panel wenselijk vindt. Dit geldt in mindere mate voor de beoogde beheersing van competenties binnen de architectuurlaag bedrijfsprocessen. Meer aandacht hiervoor zou volgens het panel meer in overeenstemming zijn met de focus van de opleiding zelf. Het panel is hier ook een voorstander van, omdat er in de actuele beroepspraktijk vraag is naar informatici, die behalve goede softwareontwikkelaars zijn, ook kennis hebben van de ontwikkeling van software binnen bedrijfsprocessen. Het panel tilt niet zwaar aan haar constatering dat studenten geen domeincompetenties hoeven te realiseren op de architectuurlaag hardware interfacing, omdat deze architectuurlaag volgens het panel niet echt relevant is voor deze opleiding. Het panel zou deze architectuurlaag dan ook hooguit als keuzevak in het programma opgenomen willen zien. Het panel hecht belang aan de door de opleiding nagestreefde P&OC competenties. Deze competenties zijn volgens het panel een goede aanvulling op de domein competenties en van belang in de uitoefening van het beroep. 16/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Informatica

17 Conclusie Het panel komt op basis van bovenstaande bevindingen en overwegingen voor de voltijd- en de deeltijdvariant van de opleiding tot het oordeel voldoende op deze standaard. Standaard 2 Onderwijsleeromgeving Het programma, het personeel en de opleidingsspecifieke voorzieningen maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde eindkwalificaties te realiseren. Bevindingen Programma Opbouw In de propedeuse van de opleiding ligt de nadruk op het leren studeren en de oriëntatie op het vakgebied, zo heeft het panel geconstateerd. Indien nodig verwijst de opleiding haar studenten in de propedeuse door naar een andere opleiding. In het tweede jaar beginnen studenten met de beroepsvorming, die zij in de stage in het derde jaar afronden. In de minor in de eerste helft van het vierde jaar is ruimte voor verdieping of verbreding. Tot slot dient de student in de afsluitende meesterproef in de tweede helft van het vierde jaar door middel van een integrale praktijkopdracht te laten zien dat hij over het gewenste eindniveau beschikt. Het panel heeft vastgesteld dat de opleiding voor elke onderwijseenheid de belangrijkste competenties (leerdoelen) en kennisobjecten heeft beschreven, alsook de trainingen, werkvormen, opdrachten en de literatuur die in de onderwijseenheden aan bod komen. In de periodewijzers geeft de opleiding de relatie aan tussen de onderdelen en de eindkwalificaties (leerdoelen). Vormgeving Het door de opleiding gehanteerde didactische concept bestaat uit competentiegericht onderwijs en het leerlijnenmodel van De Bie (2008), zo heeft het panel vastgesteld. Het didactische concept is beschreven in het document Beroeps en opleidingsprofiel Informatica, De onderscheiden leerlijnen zijn de conceptuele leerlijn, de vaardigheden leerlijn, de integrale leerlijn en de reflectie leerlijn. In de kritische zelfreflectie (april 2011) geeft de opleiding een beschrijving van de leerlijnen met de centrale competenties en de werkvormen. In de conceptuele leerlijn staat de Body of Knowledge centraal en de hiervan afgeleide vakinhoudelijke competenties. De onderwijs- en werkvormen, die in deze lijn worden gebruikt zijn (instructie)colleges, de individuele praktijkreflectie en de seniorgesprekken. In de overige drie leerlijnen nemen vaardigheden een centrale plaats in. In de vaardigheden leerlijn zijn dit de vakinhoudelijke en professionele competenties. Een belangrijke werkvorm in deze lijn is NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Informatica 17/55

18 de vaardigheidstraining. In de integrale leerlijn verwerven studenten vaardigheden door te werken aan beroepsvraagstukken, waardoor zij vakinhoudelijke-, professionele-, ontwikkelen reflectieve competenties verwerven. De belangrijkste werkvormen in deze lijn zijn de proftaak en de stage- en de afstudeeropdracht. De derde lijn waarin vaardigheden worden getraind is de reflectie leerlijn, waarin studenten ontwikkel- en reflectieve competenties verwerven. Dit doen zij in de studieloopbaanbegeleiding, de P&OC-coaching en de procesreflectie op hun stage- en afstudeeropdrachten. Behalve langs leerlijnen geeft de opleiding structuur aan het programma door een onderscheid te maken tussen de beroepsprofilering en de individuele profilering. Het panel heeft vastgesteld op basis van de verdeling van EC, dat de nadruk ligt op de beroepsprofilering in de major (210 EC). De overige 30 EC zijn gereserveerd voor de individuele profilering in de minor. Studenten kunnen voor een minor kiezen uit het aanbod van Avans minors of uit andere programmaonderdelen van de hogeschool. De opleiding zorgt volgens het panel voor een actueel programma, door eenmaal in de vier à vijf jaar het opleidingsprofiel te evalueren. De procedure die de opleiding hiervoor gebruikt, staat beschreven in het Kwaliteitsbeleidsplan Ook het regelmatige overleg dat de opleiding voert met de Raad van Advies, zorgt er volgens het panel voor dat de opleiding zich op de hoogte houdt van actuele ontwikkelingen in het werkveld. Om de actualiteit te waarborgen vergelijkt de opleiding haar curriculum ook regelmatig met andere (buitenlandse) opleidingen, onder andere in Frankrijk en Duitsland. In 2008 heeft zij dit gedaan met de Ecole Superieure Aangevine d informatique et de Productique (ESAIP), die is gevestigd in het Franse Angers. Uit deze vergelijking bleek dat de eerste drie jaar van de beide opleidingen grotendeels overeenkomen. Ook heeft de opleiding haar curriculum vergeleken met dat van het Studienverlaufplan Wirtschaftsinformatik van de Berufsakademien Baden-Würtenberg in Lörrach (Duitsland). Deze opleiding is korter, namelijk drie in plaats van vier jaar en meer academisch georiënteerd dan de opleiding in Breda. Relatie tussen de beoogde eindkwalificaties en de inhoud van het programma De studenten verwerven gaandeweg de opleiding de domeincompetenties en de P&OC competenties, zo heeft het panel op basis van documenten en de gevoerde gesprekken vastgesteld. Zoals ook al bij Standaard 1 beschreven hecht de opleiding veel waarde aan softwareontwikkeling als zodanig en minder aan softwareontwikkeling binnen bedrijfsprocessen. Het panel is van mening dat hier door de hele opleiding heen in het programma (te) weinig aandacht aan wordt besteed. Het panel vindt meer aandacht in het programma hiervoor wenselijk, omdat het studenten beter toerust voor de eisen vanuit de beroepspraktijk. Vaardigheden en kennis Gedurende de hele opleiding neemt het werken en leren in de beroepspraktijk een belangrijke plaats in. Het panel stelt vast dat studenten voldoende mogelijkheden hebben om zich de beroepsvaardigheden, met name op het terrein van de softwareontwikkeling eigen te 18/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Informatica

19 maken. De proftaak (beroepstaak) is een belangrijke werkvorm voor studenten om de beroepsvaardigheden te leren beheersen. Ook de P&OC competenties komen in voldoende mate aan bod. Hiervoor is 1 EC per periode beschikbaar. In de deeltijdvariant neemt de beroepsvorming eveneens een belangrijke plaats in. In deze variant verwerft de student zijn beroepsvaardigheden voornamelijk binnen het bedrijf waarin hij werkzaam is. De opleiding schrijft in haar kritische reflectie dat het kunnen verrichten van een vooronderzoek een belangrijke component van het beroep van de informaticus is. Volgens de kritische reflectie verwerven studenten onderzoeksvaardigheden voornamelijk in de proftaken en passen deze toe in het afstudeerproject. Het panel constateert op basis van de bestudering van de programmadocumenten, dat de aandacht voor deze vaardigheden wat mager is en vindt meer aandacht hiervoor wenselijk. Wat betreft de overige inhoud van het programma en de kennis die studenten verwerven, stelt het panel vast dat er te weinig tijd is ingeruimd voor het vak meta-databeheer in relatie tot grote administratieve informatiesystemen. De opleiding gebruikt volgens het panel relevante en actuele literatuur. Het grootste deel van de literatuur bestaat uit Nederlandstalige handboeken van fenomenoligische aard. Als keuzeliteratuur gebruiken studenten meer specifieke literatuur. Instroom De opleiding neemt verschillende maatregelen om studenten die instromen zo goed mogelijk te informeren en voor te lichten. Eén maatregel is de participatie in de Hyperlinkgroep, een netwerk van ICT-opleidingen van de hogeschool en regionale ROC s. Een andere maatregel is dat met elke instromende student een intakegesprek wordt gevoerd. Begeleiding van studenten De studiebegeleiding van de opleiding kent drie vormen. De eerste is die van de studieloopbaanbegeleiding (SLB). De tweede is de coaching bij het verwerven van de P&OC competenties en de derde het seniorgesprek. De SLB is bedoeld om studenten te ondersteunen bij hun studievoortgang en de keuzes die zij maken, bijvoorbeeld van de minor. De functie van slb er wordt gedurende de hele opleiding door dezelfde persoon uitgevoerd. In het eerste jaar worden drie à vier individuele begeleidingsgesprekken gevoerd; in het tweede jaar drie en in het derde en vierde jaar twee gesprekken. Indien een student begint met zijn stage, neemt de stagebegeleider de SLBcoaching over. De gesprekken, die de opleiding in het kader van de SLB-coaching voert, registreert zij in het studievoortgangsysteem Osiris. Indien een student meer dan een half jaar studievertraging oploopt, neemt de studieadviseur de SLB-coaching over. Hij stelt een begeleidingspakket op maat samen. De tweede vorm van begeleiding, de P&OC coaching, is bedoeld om studenten zich de P&OC competenties eigen te laten maken. Deze coaching is in handen van een docent, die NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Informatica 19/55

20 tevens P&OC coach is. Hij begeleidt de student bij zijn leerproces en de vakinhoud, en bij de ontwikkeling van zijn persoonlijke en ontwikkelcompetenties. De P&OC coaching is zoveel mogelijk geïntegreerd in het onderwijs, onder andere in de opdrachten. De opleiding toetst de P&OC coaching in het portfolio van de student, het peerassessment in het tweede jaar, de stage in het derde jaar en het afstuderen in het vierde jaar. Tijdens de stage en het afstuderen worden studenten individueel begeleid. Informatie hierover is te vinden in het Handboek Werkend Leren 2, , semester 1 (zie ook Standaard 3). Tijdens de stage zijn formeel drie begeleidingsmomenten: twee bezoeken van de docentbegeleider aan het bedrijf en halverwege de stage een telefonisch contact. Het eerste bezoek vindt plaats vijf weken na de start en het tweede aan het eind van de stage. De derde begeleidingsvorm is die van het seniorgesprek (voltijd en deeltijd) en is bedoeld om studenten te ondersteunen bij het uitvoeren van een project of groepsopdracht in het eerste en tweede jaar. Zij kunnen een seniordocent vragen om ondersteuning bij de uitvoering hiervan. Deze ondersteuning kan van inhoudelijke of methodologische aard zijn. In het geval een student persoonlijke, medische of psychosociale problemen heeft, kan hij terecht bij de decaan van de hogeschool. De opleiding heeft onlangs deelgenomen aan een pilot peermentoring, waarin ouderejaars studenten na een training eerstejaars studenten begeleiden bij de voorbereiding op herkansingen. De eerste ervaringen hiermee zijn positief. De voltijdstudenten zijn blijkens de Nationale Studenten Enquête (NSE) tevreden over de begeleiding door de docenten. Voltijdstudenten scoren in ,46 op een vijfpuntsschaal en deeltijdstudenten 4,2. Het panel stelt op basis van de gevoerde gesprekken vast dat het systeem van begeleiding in de praktijk goed functioneert. Studenten toonden zich in de gesprekken tevreden over de begeleiding. Zij vinden het prettig dat zij tot aan de stage dezelfde slb er hebben. Ook over de meer inhoudelijke begeleiding, bijvoorbeeld over de seniorgesprekken toonden de studenten zich tevreden. Leerroutes De opleiding kent verschillende varianten en leerroutes. De twee formele varianten zijn de voltijd- en de deeltijdvariant. De voltijdvariant heeft een verkorte, een Engelstalige en de ESAIP route. Zowel deze laatste route als de Engelse route zijn zeer klein van omvang en hebben dit jaar geen studenten. Het management heeft het panel laten weten dat zij verwacht dat de Engelse variant volgend jaar weer inschrijvingen zal hebben. Om te worden toegelaten tot de voltijd- of deeltijdopleiding Informatica moeten studenten in het bezit zijn van een havo- of vwo diploma of een mbo-4/web diploma. Voor studenten met een havo- of vwo diploma, dat nog niet onder de tweede fase valt of met een oud mbodiploma geldt een aanvullende eis ten aanzien van het vakkenpakket (OER AIB, par. 1.3). 20/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Informatica

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Bedrijfskundige Informatica Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) 19 september 2011 2/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige

Nadere informatie

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool Colofon datum. schrijver status. ii Kritische Reflectie (naam opleiding) (maand + jaar) Avans

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen nvao w nederlands-vlaamse accreditatie organisatie ït Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli 2017

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ,nvao F nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Avans Hogeschool, Breda. HBO-Bachelor Technische Informatica

Avans Hogeschool, Breda. HBO-Bachelor Technische Informatica Avans Hogeschool, Breda HBO-Bachelor Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) Juli 2011 2/57 NQA Avans, Breda: Audit bestaande hbo-bacheloropleiding Technische Informatica Managementsamenvatting

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam }nvao r n e d e rlcw d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie les Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool nuao r nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool datum 31 augustus 2017 onderwerp

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam

es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam m a o r nederlands - v/aamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam datum

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Universiteit van Amsterdam datum 29 juli 2016

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

juli juli 2015

juli juli 2015 ,mao w n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Integraal Bouwmanagement van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 88 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 304 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen ,m)ao r nederlands -vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen datum 31 augustus

Nadere informatie

Afstudeerproces. Agenda 25-4-2015. HBO ICT Opleidingen een vergelijking

Afstudeerproces. Agenda 25-4-2015. HBO ICT Opleidingen een vergelijking Afstudeerproces HBO ICT Opleidingen een vergelijking Agenda Introductie Doelstelling Werkwijze Resultaten Conclusie / Aanbevelingen Stellingen NIOC 2015 Dia 2 1 Doelstelling In kaart brengen hoe het eindniveau

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Avans Hogeschool. Accountancy Breda Voltijd en duaal. Beperkte opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013

Avans Hogeschool. Accountancy Breda Voltijd en duaal. Beperkte opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 Avans Hogeschool Accountancy Breda Voltijd en duaal Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 NQA Avans Hogeschool, Breda: Accountancy - BOB 1/47 2/47 NQA Avans Hogeschool,

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor rwao w nederlands - viaamse accreditatieorganisatie es Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Docent Muziek van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten datum

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland

11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Financial Services Management Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) September 2013 2/51 NQA Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Financial Services

Nadere informatie

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd se a ccr editati eorgani sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor SociaalJuridische Dienstverlening van de Hanzehogeschool roningen datum 7 mei2013

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor s e a ccr e ditati eo rga n s at e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bouwmanagement en Vastgoed van de Avans Hogeschool datum 29 augustus 20'14

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor wao nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Engineering van de HZ University of Applied Sciences datum 30 november

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuw Associatedegreeprogramma

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuw Associatedegreeprogramma ,wao w nederlands - vlaam se accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuw Associatedegreeprogramma ICT van Zuyd Hogeschool datum 31 augustus

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

hbo-bachelor Management in de Zorg (240 ECTS) 20 december 2013 8 juli 2013 22 en 23 oktober 201 3

hbo-bachelor Management in de Zorg (240 ECTS) 20 december 2013 8 juli 2013 22 en 23 oktober 201 3 n ede rl ands - v I aam se a ccre ditati eo rga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Management in de Zotgvan de Avans Hogeschool datum 30

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland ,nvao F n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. Accountancy Ad Accountancy, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling

AVANS Hogeschool. Accountancy Ad Accountancy, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling AVANS Hogeschool Accountancy Ad Accountancy, deeltijd Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/69 NQA AVANS Hogeschool: Accountancy & Ad Accountancy - BOB Inleiding

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool m a o r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie es yit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool datum 30 juni

Nadere informatie

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014 ,mmo r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Opleiding tot Verpleegkundige

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

27 maart en 24 mei 2012 november besluit van 23 juli 2013, looptijd accrediatie van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

27 maart en 24 mei 2012 november besluit van 23 juli 2013, looptijd accrediatie van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Besluit strekkende tot het verlengen van de accreditatietermijn tot in totaal zes jaar van de opleiding hbo-bachelor Social Work van de Hogeschool Zuyd datum Gegevens 29 augustus 2014 Naam instelling onderwerp

Nadere informatie

Archiveren toetsen. Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012

Archiveren toetsen. Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012 Archiveren toetsen Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012 Moeten we toetsen archiveren? Welke onderdelen? Waarom moeten we dat doen? Hoe lang moeten we dat doen? Wie

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Addendum beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten. 14 december Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014, versie 1.

Addendum beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten. 14 december Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014, versie 1. Addendum beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten 14 december 2015 Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014, versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Addendum experiment leeruitkomsten 4 1.1

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor s e a ccr e ditati eo r qa ni s ati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbobachelor Bioinformatica van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 maart 2015

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS INHOUD Body of knowledge and skills (BoKS) HBO-i domeinbeschrijving Curriculumontwikkeling 3 BODY OF KNOWLEDGE AND SKILLS verantwoording veel hogescholen

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Protocol beoordeling experimenten flexibilisering. Uitwerking voor de experimenten leeruitkomsten en nieuwe onvolledige opleidingen.

Protocol beoordeling experimenten flexibilisering. Uitwerking voor de experimenten leeruitkomsten en nieuwe onvolledige opleidingen. Protocol beoordeling experimenten flexibilisering Uitwerking voor de experimenten leeruitkomsten en nieuwe onvolledige opleidingen 14 december 2015 Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014,

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool nvao nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool datum 30 juni 2016 onderwerp Besluit

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA)

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) Zuyd Hogeschool Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 0 /7 NQA Zuyd Hogeschool: Cluster BE/AC - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam n ed er I a n d s v I a am se a ccr e ditati eor ga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbobachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam datum 3'l

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederiands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Stichting NTI Hogeschool datum 31 mei

Nadere informatie

Logo Instel in kleur. Avans Hogeschool. Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling

Logo Instel in kleur. Avans Hogeschool. Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling Logo Instel in kleur Avans Hogeschool Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/55 NQA Avans Hogeschool:

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een beperkte opleidingsbeoordeling

Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een beperkte opleidingsbeoordeling Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een beperkte opleidingsbeoordeling September 2015 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Informatica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Informatica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Informatica Onderwijs- en examenregeling 205 206 Betrokken academies Opleiding Datum vaststelling academiedirectie AI&I Datum vaststelling academiedirectie AE&I Datum advies opleidingscommissie AI&I Datum

Nadere informatie

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. De handleiding. voor het schrijven van een opleidingskader

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. De handleiding. voor het schrijven van een opleidingskader Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg De handleiding voor het schrijven van een opleidingskader Zie ook Format voor het schrijven van een opleidingskader Colofon datum Januari 2015 Status Definitief Auteurs

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Accountancy & Ad Accountancy Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/53 NQA - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Accountancy &

Nadere informatie

Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning

Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning Esther van den Heuvel Beleidsmedewerker Internationalisering 17 Maart 2011 Beoogde learning outcomes Na afloop

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw

Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw ,r\vao w nederlands-vlaam se accreditatieorganisatie es uit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate degreeprogramma Pedagogische Educatief Medewerker van de

Nadere informatie

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Format jaarverslag examencommissie Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 april 2013 Toelichting Met ingang van september 2010 bepaalt de WHW dat de examencommissie,

Nadere informatie

Datum locatiebezoek(en) : 31 mei 2017 Datum paneladvies : 21 juni 2017 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 17 oktober 2013

Datum locatiebezoek(en) : 31 mei 2017 Datum paneladvies : 21 juni 2017 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 17 oktober 2013 ,nvao w nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot een oordeel positief van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de wo-master Commercieel Privaatrecht van de Erasmus

Nadere informatie

Datum locatiebezoek(en) : 1 juni 2015 Datum paneladvies : 16 juni 2015 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 16 april 2015

Datum locatiebezoek(en) : 1 juni 2015 Datum paneladvies : 16 juni 2015 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 16 april 2015 ,nvao w nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie es Gewijzigd besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuw AD-programma van het Associate-degreeprogramma Ondernemen

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor se a ccreditati eorganísati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen datum 23 januari 201 3 onderwerp Defìnitief

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt.2014, nr. 9832).

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt.2014, nr. 9832). n ed erl a n d s - v I a a m s e a ccr ed t tati eor gani sati e Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Facility Management van

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Het Format voor een opleidingskader

Het Format voor een opleidingskader Het Format voor een opleidingskader zie ook de handleiding voor het schrijven van een opleidingskader Colofon datum 23-1-2015 auteurs Annemieke Voets versie definitief pagina 2 van 12 Het Opleidingskader

Nadere informatie

hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (240 ECTS) 10 december 2013 voltijd, deeltijd Ede 11maatt2014 26 september 2013

hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (240 ECTS) 10 december 2013 voltijd, deeltijd Ede 11maatt2014 26 september 2013 se a ccre ditati eo rga n sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de Christelijke Hogeschool Ede datum

Nadere informatie

Reactie bachelor OER

Reactie bachelor OER Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Reactie bachelor OER 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Artikel 3: Inrichting opleiding... 2 3.1 Indeling

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen ,nvao w nederlands - u/aamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen datum 30 juni

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Ondernemerschap van de Stichting Hoger Onderwijs Da Vinei datum 30 juni

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Technische Bedrijfskunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2013 2/57 NQA HAN: BOB Technische Bedrijfskunde Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

From Computer Science to Software Engineering

From Computer Science to Software Engineering From Computer Science to Software Engineering Jeroen Weber Hogeschool Utrecht jeroen.weber@hu.nl Christian Köppe Hogeschool Utrecht christian.koppe@hu.nl May 23, 2011 Introductie Hier is mijn visitekaartje.

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor se a ccr ed itati eor ga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 17 atil

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. hbo-bachelor (240 EC) 31 oktober2012 voltijd, duaal Arnhem en Nijmegen. 17 april2012 24 mei2012.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. hbo-bachelor (240 EC) 31 oktober2012 voltijd, duaal Arnhem en Nijmegen. 17 april2012 24 mei2012. Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie (na herstel) aan de opleiding hbobachelor Small Business & Retail Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 december2014

Nadere informatie

: 120. Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

: 120. Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). ,nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 23 augustus 2016 onderwerp Besluit Toets nieuw Ad-programma Ervaringsdeskundige in de zorg van de Fontys Hogescholen (004488) uw kenmerk

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Situering van de Kwaliteitscode Afstemming op Europese referentiekaders De regie-pilots De uitgebreide instellingsreview In de periode 2015-2017 krijgen de universiteiten

Nadere informatie