AVANS Hogeschool, Breda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AVANS Hogeschool, Breda"

Transcriptie

1 AVANS Hogeschool, Breda Bedrijfskundige Informatica Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) 19 september 2011

2 2/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica

3 Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling van de bestaande hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica van AVANS Hogeschool te Breda. De beoordeling is uitgevoerd door een visitatiepanel dat door NQA in opdracht van AVANS Hogeschool is samengesteld. Het panel is in overleg met de opleiding samengesteld en is voorafgaand aan de visitatie goedgekeurd door de NVAO. Het rapport beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies van het panel. Het is opgesteld conform het Beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling van de NVAO (6 december 2010) en het NQA Protocol 2011 voor de beperkte opleidingsbeoordeling. De visitatie heeft plaatsgevonden op 1 juni Het visitatiepanel bestond uit: de heer dr.ir. P.W.L. Bollen (voorzitter, domeindeskundige) de heer drs. B.W.E. Taselaar (domeindeskundige) de heer F.C.B.M. Willems (domeindeskundige) de heer L. Kroeze (studentlid). De heer drs. L.S. van der Veen, auditor van NQA, trad op als secretaris van het panel. Bij de aanvraag werd door de instelling een kritische reflectie aangeboden die naar vorm en inhoud voldeed aan de eisen van het desbetreffende beoordelingskader van de NVAO en aan de eisen van het NQA Protocol Het panel heeft de kritische reflectie bestudeerd en een bezoek aan de opleiding gebracht. De kritische reflectie en alle overige (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie hebben het visitatiepanel in staat gesteld om tot een weloverwogen oordeel te komen. Het visitatiepanel verklaart dat de beoordeling van de opleiding in onafhankelijkheid heeft plaatsgevonden. Utrecht, 19 september 2011 Panelvoorzitter Panelsecretaris dr.ir. P.W.L. Bollen drs. L.S. van der Veen NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica 3/55

4 4/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica

5 Samenvatting Het visitatiepanel concludeert op basis van de visitatie dat de hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica van Avans Hogeschool onderwijs van voldoende kwaliteit verzorgt. Het panel beoordeelt de opleiding als voldoende. Beoogde eindkwalificaties De opleiding leidt studenten op voor functies als bedrijfsanalist, ICT-consultant, informatieanalist, informatiemanager, E-business specialist, E-learning adviseur en mediaen informatiedeskundig verandermanager. Aan het onderwijs ligt een opleidingsprofiel ten grondslag dat is gebaseerd op het profiel van de stichting HBO-I. Dit garandeert dat de beroeps- of domeincompetenties van de opleiding aansluiten bij de eisen die het bedrijfsleven stelt, omdat het profiel tot stand is gekomen in samenwerking met ict-bedrijven. De opleiding houdt haar beroeps- en opleidingsprofiel actueel door de ontwikkelingen te volgen via het HBI-I en via haar eigen Werkveld Advies Raad. Het profiel van het HBO-I sluit aan bij het European e-competence Framework. Naast de domeincompetenties moeten de studenten zich persoonlijke en reflectieve competenties (P&OC) eigen maken. Aan de domeincompetenties zijn drie, aan de P&OCcompetenties vier beheersingsniveaus toegekend. Het eindniveau van de domeincompetenties ligt op niveau 3 van het European e-competence Framework. De opleiding is bezig de eigen domeincompetenties verder uit te werken. Dit proces is nog niet afgerond. Het panel komt tot het oordeel voldoende op standaard 1. Onderwijsleeromgeving Het onderwijsprogramma bestaat uit zestien perioden, vier per studiejaar. De onderwijsinhoud sluit volgens het panel aan op de domein- en P&OC-competenties. In elke periode staat een beroepstaak (proftaak) centraal. Daar omheen zijn ondersteunende kennis- en vaardigheidsgerichte onderwijseenheden geprogrammeerd. Op deze wijze is een goed samenhangend curriculum opgebouwd. In de deeltijdopleiding wordt sinds niet meer gewerkt met proftaken. Er is nu gekozen voor een modulaire opbouw en de context van de eigen werkomgeving biedt het referentiekader voor de leerinhouden. De opleiding maakt gebruik van relevante literatuur, vooral Nederlandstalige basisliteratuur. De actualiteit en het internationale karakter vragen enige aandacht. Het veranderkundige aspect komt duidelijk aan bod. Het panel adviseert om dat nog verder te verdiepen. Hoewel methoden van onderzoek in het onderwijsprogramma duidelijk naar voren komen, vraagt de onderzoekscomponent nadere aandacht. Dat blijkt uit de producten van studenten. De opleiding heeft op dit gebied reeds initiatieven genomen. Studenten komen via stages in contact met de beroepspraktijk. Dat gebeurt volgens een gestructureerde opzet en duidelijke opdrachten, zo blijkt uit stageverslagen van studenten. De opleiding kiest voor een competentiegericht didactisch model en ziet leren als een proces van kennisconstructie en het creëren van betekenisvolle leeromgevingen. Het onderwijs is vormgegeven volgens vier leerlijnen: de conceptuele (kennisgerichte), de vaardigheden-, de integrale en de reflectie leerlijn. In elke leerlijn worden passende werkvormen gebruik, wat resulteert in een goede mix die door studenten als stimulerend wordt ervaren. NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica 5/55

6 De opleiding gaat zorgvuldig om met de begeleiding van de studenten. Bij instroom krijgen alle studenten een intakegesprek. Tijdens de studie worden ze begeleid door een studieloopbaanbegeleider en een P&OC-coach, die hen begeleidt bij de ontwikkeling van hun persoonlijke en reflectieve competenties. Bij de uitvoering van projecten kunnen groepjes studenten een senior-docent als expert uitnodigen. Docenten volgen de voortgang van het afstuderen op basis van (twee)wekelijkse voortgangsverslagen van studenten. Verder heeft de opleiding goede ervaringen met begeleiding van eerstejaars door ouderejaars studenten (peermentoring). Studenten blijken tevreden te zijn over de verschillende vormen van begeleiding. Studenten van de voltijdopleiding hebben contacturen, de deeltijdstudenten De opleiding kent vrijstellingsmogelijkheden voor mbo-4 studenten en voor deeltijdstudenten. Studenten met een vooropleiding Koninklijke Militaire Academie volgen een driejarige leerroute. Ook andere studenten kunnen vrijstellingen aanvragen. Alle vrijstellingen worden verleend door de examencommissie. De docenten die het onderwijs verzorgen beschikken over voldoende vakinhoudelijke en didactische kennis en vaardigheden en zijn goed op de hoogte van de beroepspraktijk. De opleiding kan gebruik maken van goede voorzieningen. Het panel komt tot de slotsom dat er in voldoende mate sprake is van een samenhangende onderwijsleeromgeving, die studenten in staat stelt de beoogde eindkwalificaties te bereiken. Het panel beoordeelt standaard 2 met een voldoende. Toetsing en gerealiseerde resultaten De opleiding gebruikt toetsinstrumenten van voldoende kwaliteit. De toetsen, tentamens en stageverslagen voldoen aan het vereiste niveau en sluiten in voldoende mate aan bij de onderwijsinhoud en doelen. De domeincompetenties en de P&OC-competenties zijn voor studenten in het studiemateriaal en in de toetsen herkenbaar. De beoordelingen zijn in het algemeen adequaat, maar worden niet altijd gemotiveerd. Studenten worden vooraf geïnformeerd over de toetsen en de wijze van beoordelen. Ze kunnen hun toetsresultaten op elk moment online inzien. Docenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toetsen die ze afnemen. Zij bespreken de toetsen met collega s en passen ze zo nodig aan. De periode-eigenaar bewaakt de kwaliteit van de toetsen in een periode. De onderwijscommissie en de examencommissie hebben een prominente rol in de kwaliteitsborging van het onderwijs en de examinering. De eerste zorgt er voor dat het onderwijsprogramma aansluit op de competenties, de examencommissie stelt de toetsresultaten na elke periode vast. Er is een begin gemaakt met het beoordelen van de kwaliteit van de afzonderlijke toetsen en het zo nodig bijstellen daarvan. Naar de mening van het panel heeft de opleiding een goed toetsbeleid ontwikkeld dat tegemoet komt aan de nieuwe wettelijke eisen op dit punt. Het nieuwe beleid wordt zorgvuldig geïmplementeerd. De examencommissie functioneert goed en groeit duidelijk in haar nieuwe rol overeenkomstig de WHW. Studenten, voltijd en deeltijd, zijn tevreden over de wijze van toetsen en beoordelen, over de duidelijkheid van de criteria en over de feedback. Het panel is positief over de kwaliteit van de afstudeerproducten. Deze zijn van hbobachelorniveau. Aandachtspunten zijn het beter gebruik maken van literatuurverwijzingen en het opnemen van de onderbouwing van de probleemstelling in het afstudeerrapport, die 6/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica

7 overigens wel wordt vermeld. De Werkveld Advies Raad wordt goed betrokken bij de bewaking van het afstudeerniveau. Het werkveld en afgestudeerden zijn tevreden over het niveau. Het panel komt tot de conclusie dat de opleiding over en adequaat systeem van toetsing beschikt en dat de beoogde eindkwalificaties in voldoende mate worden gerealiseerd. Het panel beoordeelt standaard 3 met een voldoende. Aangezien het panel de drie standaarden met een voldoende beoordeelt, is het eindoordeel over de opleiding voldoende. NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica 7/55

8 8/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica

9 Inhoudsopgave 1 Basisgegevens van de opleiding 11 2 Beoordeling 17 Standaard 1 Beoogde eindkwalificaties 17 Standaard 2 Onderwijsleeromgeving 19 Standaard 3 Toetsing en gerealiseerde resultaten 26 3 Eindoordeel over de opleiding 31 4 Aanbevelingen 33 5 Bijlagen 35 Bijlage 1: Eindkwalificaties van de opleiding 37 Bijlage 2: Overzicht opleidingsprogramma 39 Bijlage 3: Deskundigheden leden visitatiepanel en secretaris 43 Bijlage 4: Bezoekprogramma 47 Bijlage 5: Bestudeerde documenten 49 Bijlage 6: Overzicht bestudeerde afstudeerwerken 53 Bijlage 7: Verklaring van volledigheid en correctheid van de informatie 55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica 9/55

10 10/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica

11 1 Basisgegevens van de opleiding Administratieve gegevens van de opleiding 1. Naam opleiding in CROHO Bedrijfskundige Informatica 2. Registratienummer opleiding in CROHO Oriëntatie en niveau hbo; bachelor 4. Aantal studiepunten Afstudeerrichting(en) 6. Variant(en) Voltijd/deeltijd 7. Locatie Breda Administratieve gegevens van de instelling 8. Naam instelling AVANS Hogeschool 9. Status instelling Bekostigd 10. Resultaat instellingstoets kwaliteitszorg Nog onbekend (planning: voorjaar 2013) Inhoudelijke informatie over de opleiding 11. Inhoudelijk profiel opleiding De opleiding BI in Breda leidt professionals op die innovatieve toepassingen van ICT kunnen implementeren in organisaties en bedrijfsprocessen. Daarbij kunnen ze de daaruit voortvloeiende veranderingen zodanig doorvoeren dat deze leiden tot structurele verbeteringen in de bedrijfsvoering. Om dit te kunnen bewerkstelligen zal de BI'er er voor moeten zorgen dat deze innovatieve toepassingen voortvloeien uit de strategie van een organisatie en dat deze leiden tot verbeteringen in de aansturing en/of uitvoering van de operationele processen. Een student die is afgestudeerd aan de BI opleiding in Breda zal zich onderscheiden in o.m. de vakgebieden: bedrijfsprocessen, informatieontsluiting, kennis- en contentmanagement, verandermanagement, architectuurdenken, beheer, implementatie, software(ontwikkeling). Bouw, implementatie, gebruik en beheer van software staat altijd in het kader van verbetering van bedrijfsprocessen. Verder wordt binnen de opleiding veel aandacht besteed aan persoonlijke en ontwikkelcompetenties, ook wel algemene HBO competenties genoemd. 12. Beoogd werkveld alumni Bedrijfskundige Informatica en zeker de opleiding in Breda is een brede opleiding op het scheivlak van bedrijfskunde en ICT. Alumni zijn dan ook te vinden in zeer uiteenlopende organisaties (overheid en particulier) in ook zeer diverse beroepen: van informatiemanager tot softwareontwikkelaar, van procesmanager tot implementator, van kennismanager tot consultant. Een BI er afgestudeerd in Breda vindt meestal na een aantal jaren praktijkervaring zijn eigen specialiteit. Veel voorkomende beroepen (rollen) zijn: projectmanager, IT-manager, ERP-(SAP)- consultant, BI-consultant, informatieanalist, functioneel beheerder, internet specialist. NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica 11/55

12 13. Plaats opleiding in organisatie-structuur hogeschool Avans Hogeschool kent 19 academies en 5 ondersteunende diensten onder leiding van de Raad van Bestuur. De Academie voor ICT & Business verzorgt de opleidingen Bedrijfskundige Informatica en Informatica (voltijd en deeltijd) in Breda. In Den Bosch wordt tevens de opleiding Informatica (voltijd) aangeboden door de Academie voor Industrie & Informatica. 14. Belangrijkste wijzigingen in opleiding sinds vorige visitatie De academie AIB komt voort uit een opsplitsing in 2008 van de Academie voor ICT en Media (AIM). De aanleiding voor de opsplitsing van AIM was onder meer dat de synergie tussen de opleidingen van de academie geringer was dan verwacht. Ontwikkelingen en wijzigingen die sinds de inrichting van de AIB zijn doorgevoerd zijn: op orde brengen van personele formatie en investeren in de kwaliteit van personeel; doorvoeren van een onderwijsvernieuwingtraject; doorlichten van interne werkwijzen; opzetten van kwaliteitsbeleid en borging daarvan; verbeteren van studieloopbaanbegeleiding; aanstellen van een studieadviseur; investeren in het netwerk met het beroepenveld en alumni; instellen van onderwijscommissie; inrichten van examencommissie; regelmatige studiedagen opleiding; opstellen van de competentiematrix; invoeren leerlijnen en invullen leerlijnmatrix; aanscherping afstudeercriteria. Kwantitatieve gegevens over de opleiding 1. In- door- en uitstroomgegevens 12/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica

13 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica 13/55

14 14/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica

15 2. Gerealiseerde docent-studentratio. Gerealiseerde docent-student ratios in fte per : 25,5 per : 26,6 per : 26,3 3. Gemiddeld aantal contacturen per fase van de studie. Studiefase BI voltijd BI deeltijd I voltijd I deeltijd Jaar 1 (propedeuse) 24,2 9,3 25,4 8,6 Jaar 2 (hoofdfase) 21,6 11,9 21,7 6,4 10 uur docentbegeleiding x 10 uur docentbegeleiding x per periode van 10 weken, wekelijkse bedrijfsbegeleiding en per periode van 10 weken, wekelijkse bedrijfsbegeleiding en Jaar 3 (stage) werkweek van 40 uur werkweek van 40 uur Jaar 3 (major) 25,4 12,6 22,7 8,6 Jaar 4 (minor) 25,0 8,6 22,2 8,0 Jaar 4 (afstuderen 12 uur docentbegeleiding per periode van 10 weken, wekelijkse bedrijfsbegeleiding en werkweek van 40 uur 7 uur docentbegeleiding per periode van 10 weken, bedrijfsbegeleiding en werkzaamheden binnen eigen werkkring 12 uur docentbegeleiding per periode van 10 weken, wekelijkse bedrijfsbegeleiding en werkweek van 40 uur 7 uur docentbegeleiding per periode van 10 weken, bedrijfsbegeleiding en werkzaamheden binnen eigen werkkring NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica 15/55

16 16/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica

17 2 Beoordeling Het visitatiepanel beschrijft hieronder per standaard van het NVAO beoordelingskader de bevindingen, overwegingen en conclusies. Het eindoordeel over de opleiding volgt in hoofdstuk 3. Standaard 1 Beoogde eindkwalificaties De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen. BEVINDINGEN De opleiding Informatica van de Academie voor ICT & Business (AIB) te Breda maakt gebruik van het opleidingsprofiel, dat is gebaseerd op het dimensiemodel van het HBO-I. Dit model sluit aan bij het European e-competence Framework. Door deze keuze sluit de opleiding aan bij internationale ontwikkelingen in het domein van de Informatica. De opleiding volgt de landelijke Domeinbeschrijving HBO-I, Hoger Beroepsonderwijs ICTopleidingen (2010) en de hierin geformuleerde eindkwalificaties van de bachelor of ICT. Deze zijn opgesteld en vastgesteld door de Stichting HBO-I, het samenwerkingsverband van ict-opleidingen in het hbo. De domeinbeschrijving is tot stand gekomen in samenwerking met vooraanstaande ict-bedrijven. De opleiding heeft deze landelijke eindkwalificaties vertaald in competenties en beschreven in het document Beroeps- en opleidingsprofiel Bedrijfskundige Informatica (2010). Hierin worden drie dimensies onderscheiden: - life cycle fasen: analyseren, adviseren, ontwerpen, realiseren en beheren; - ICT-architectuurlagen: gebruikersinteractie, bedrijfsprocessen, software, infrastructuur en hardware interfacing; - drie beheersingsniveaus, waarbij het eindniveau ligt op niveau 3 van het European e-competence framework, geformuleerd in termen van zelfstandigheid, gedrag en context. De fasen van de life cycle en de architectuurlagen zijn in een matrix tegen elkaar afgezet, waarbij in de cellen het beheersingsniveau is aangegeven. Voor elke cel zijn concrete (deel)competenties geformuleerd die zijn vertaald naar de onderwijseenheden. Dit proces is in een gevorderd stadium, maar nog niet geheel afgerond. Op deze wijze wordt een duidelijk overzicht gegeven van de domeincompetenties. Het panel is van mening dat de opleiding het HBO-I profiel (de matrix) invult op een manier die rechtdoet aan de bedrijfskundige informatica. De niveau-toedeling is adequaat. Zo kan het panel zich vinden in het feit dat de architectuurlaag hardware-interfacing door de opleiding buiten beschouwing wordt gelaten. Naast de domeincompetenties worden studenten getraind en gecoacht in persoonlijke en reflectieve competenties (P&OC-competenties): samenwerken, communiceren, projectmatig NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica 17/55

18 werken, analyseren en oordeelsvorming en omgevingsbewust denken en handelen. Voor de beheersing van deze competenties worden vier niveaus (van de vier leerjaren) onderscheiden. Aan het eind van de opleiding moet de student alle competenties beheersen op niveau 4. Het niveau van de eindkwalificaties van de opleiding komt overeen met de niveaubeschrijving in dimensie 3 van het European e-competence Framework. Dat betekent dat de afgestudeerde in staat is innovatieve methoden te gebruiken en initiatieven kan nemen (zelfstandigheid); dat hij beschikt over innovativief vermogen, leiderschap en verantwoordelijkheid voor teams (gedrag); en dat hij kan werken in een onvoorspelbare omgeving (context). Hoewel de opleiding niet expliciet laat zien op welke wijze de domeincompetenties aansluiten bij de Dublin descriptoren, is het panel van mening dat ze het hbo-bachelorniveau weerspiegelen. De opleiding laat in een overzicht zien hoe de P&OC-competenties aansluiten bij de Dublin descriptoren. De opleiding waarborgt de actualiteit van het curriculum door eenmaal in de vier à vijf jaar het opleidingsprofiel te evalueren. De procedure hiervoor staat beschreven in het Kwaliteitsbeleidsplan Zij houdt haar beroepsprofiel actueel door de ontwikkelingen te volgen via het HBO-I en de Werkveld Advies Raad (WAR) en past het profiel zo nodig aan. Voorts speelt de opleiding een actieve rol in de Dutch Testing Conference, een jaarlijkse conferentie op het gebied van Informatica in een samenwerking van bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Ten opzichte van de andere BI-opleidingen in Nederland positioneert de opleiding van Avans zich door met name aandacht te besteden aan bedrijfsprocessen en de ondersteuning daarvan door informatiesystemen. Veranderprocessen binnen organisaties zijn, zo stelt het panel vast, essentiële onderdelen in het curriculum, naast extra aandacht voor kennismanagement en ontsluiting van informatie. Ook hiermee profileert de opleiding zich. In het buitenland komen opleidingen die management en informatica geïntegreerd aanbieden zelden voor. Dit blijkt uit een vergelijking die de opleiding heeft gemaakt met opleidingen in de VS, Australië, Duitsland, China en India. De opleiding leidt studenten op voor functies als bedrijfsanalist, ICT-consultant, informatieanalist, informatiemanager, E-business specialist, E-learning adviseur en mediaen informatiedeskundig verandermanager. De opleiding laat dit zien door middel van een overzicht van de beroepen en werkgevers van alumni. OVERWEGINGEN De opleiding sluit in haar eindkwalificaties nauw aan op de HBO-I competenties die het niveau van de bachelor of ICT definiëren. Daarnaast ontwikkelen studenten persoonlijke en reflectieve competenties (P&OC-competenties). Deze beide competentiesets geven het beoogde niveau van de opleiding Bedrijfskundige Informatica naar de mening van het panel 18/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica

19 in voldoende mate weer. De uitwerking van de domeincompetenties is ver gevorderd, maar nog niet geheel afgerond. CONCLUSIE Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel voldoende. Standaard 2 Onderwijsleeromgeving Het programma, het personeel en de opleidingsspecifieke voorzieningen maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde eindkwalificaties te realiseren. BEVINDINGEN Inhoud van het programma De opleiding is overeenkomstig het hogeschooldocument Avans Beleidskader voor Bacheloropleidingen (Avans Hogeschool, december 2005) opgezet langs twee lijnen, die van de beroepsprofilering en die van de individuele profilering. De beroepsprofilering is gebaseerd op de domeincompetenties, omvat één major en heeft een omvang van 210 EC. De individuele profilering is, afhankelijk van de keuze van de student, al dan niet gebaseerd op de domeincompetenties en heeft een omvang van 30 EC. De student maakt voor deze profilering een keuze uit het aanbod van Avans minors of uit andere onderwijseenheden. Relatie tussen de beoogde eindkwalificaties en de inhoud van het programma Het programma werkt stapsgewijs toe naar het behalen van de eindkwalificaties (Opleidingskader 2009, Beroeps- en opleidingsprofiel Bedrijfskundige Informatica 2010). De propedeuse richt zich op leren studeren, oriënteren op het vakgebied, selecteren en zo nodig verwijzen. Het tweede jaar is de beroepsvormende fase, de stage in de eerste helft van het derde jaar is de afsluiting daarvan. De tweede helft van het derde jaar is verdiepend. Er wordt gekeken naar de life cycle fasen en de student acteert op niveau 3. De eerste helft van het vierde jaar bestaat uit vrije ruimte, in de vorm van een verdiepende of verbredende minor, en de tweede helft vormt de afstudeerfase. Hierin doet de student zijn meesterproef. Binnen de voltijdopleiding is er een opleidingstraject voor de Koninklijke Landmacht. Studenten van de Koninklijke Landmacht volgen in grote trekken hetzelfde traject als de andere voltijdstudenten. Zij volgen een verkort traject dat bestaat uit de hoofdonderdelen van het voltijdcurriculum waarbij sommige onderdelen in samenspraak met en binnen de context van defensie worden ingevuld c.q. aangevuld. Sommige onderdelen worden parallel aangeboden, hetgeen dan leidt tot een hogere studielast en een kortere studieduur. De deeltijdopleiding is een vertaling van het onderwijs van de voltijdopleiding. Vanaf is gestart met de modularisering van het deeltijdonderwijs om de flexibilisering te bevorderen. NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica 19/55

20 In elk van de zestien onderwijseenheden is aangegeven welke domeincompetenties en welke P&OC-competenties aan de orde komen. In de beschrijvingen wordt verder gedetailleerde informatie gegeven, bijvoorbeeld over de body of knowledge, de proftaak, de context, het niveau volgens het European e-competence Framework, de onderwijsvormen, de toetsvormen en de literatuur. In periodewijzers en in leerwijzers (per vak) wordt via Blackboard informatie aan studenten verstrekt over het onderwijs. De informatie op Blackboard over de courses is naar de mening van het panel nog voor verbetering vatbaar. In een overzicht voor zowel de voltijd- als de deeltijdopleiding wordt zichtbaar gemaakt op welk niveau de domeincompetenties en de P&OC-competenties in de verschillende onderwijseenheden aan de orde komen. De domeincompetenties zijn door de docenten naar niveau toegedeeld. De toedeling is nog niet compleet, maar geeft naar de mening van het panel in voldoende mate de dekking van de eindkwalificaties weer. De onderwijscommissie speelt in het proces van de verdere ontwikkeling een leidende rol. Kennis en kunde De opleiding heeft een sterk praktijk- en toepassingsgericht karakter. Per periode staat een zogenaamde proftaak (beroepstaak) centraal. Daar omheen zijn ondersteunende kennis- en vaardigheidsgerichte onderwijseenheden gegroepeerd. Met het werkveld bestaan concrete relaties. Mensen uit het werkveld hebben op onderdelen een inbreng in het onderwijs. Met een aantal bedrijven bestaan in dit verband convenanten. Het panel vindt dit positief en wil de opleiding stimuleren dergelijke relaties verder uit te breiden. Studenten worden vooral in de stage in het derde jaar in contact gebracht met de beroepspraktijk. De verslagen - een verslag over de bedrijfsprocessen en een inhoudelijk adviesrapport - getuigen van een gestructureerde opzet en van heldere opdrachten. De gekozen opbouw met proftaken en ondersteunende onderwijseenheden zorgt voor een goede samenhang in het curriculum, zowel horizontaal als tussen theorie en praktijk. In verticale zin is samenhang zichtbaar doordat vakken in verschillende periodes in het programma op een hoger niveau terugkomen. In de modulaire opzet van het deeltijdprogramma vanaf wordt - in tegenstelling tot de oude opzet - niet meer gewerkt met proftaken, omdat die vaak een simulatie van de werkelijkheid zijn. Dat doet onvoldoende recht aan het feit dat de studenten een eigen werkkring hebben. In de nieuwe opzet ligt dan ook minder de nadruk op groepswerk in een gesimuleerde omgeving, maar levert de context van de eigen werkkring het referentiekader van de verschillende leerinhouden. Als de werkkring dat niet mogelijk maakt, moet de student daarbuiten zoeken naar een relevante context. De opleiding maakt naar de mening van het panel gebruik van relevante literatuur. Deze is uitvoerig vermeld op literatuurlijsten per periode. Het gaat vooral om basisliteratuur, vooral Nederlandstalig. De actualiteit en het internationale karakter vragen enige aandacht. Over het geheel gezien kunnen innovatieve ontwikkelingen binnen het BI-gebied meer worden geaccentueerd. Het panel stelt vast dat het veranderkundig aspect in het curriculum duidelijk aan bod komt. Gezien het feit dat de opleiding zich op dit aspect wil profileren raadt het 20/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica

21 panel aan het onderdeel verandermanagement verder te versterken en te verdiepen en het continu af te stemmen op de behoeften in de markt. Methoden en technieken van onderzoek komen als afzonderlijk curriculumonderdeel aan bod in het tweede en het vierde jaar. Studenten moeten de systematiek vervolgens toepassen in de proftaken. Uit de producten van studenten leidt het panel af dat de onderzoekscomponent nog niet sterk is ontwikkeld. Het panel raadt de opleiding aan de onderzoekscomponent sterker te verankeren. Het juicht de initiatieven van de academie toe om in samenwerking met interne en externe partners in de gezondheidszorg, logistiek en onderwijs (PABO) een kenniscentrum ICT & Toepassingen op te zetten voor het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Vormgeving van het programma Didactisch concept en werkvormen De visie van de opleiding op leren (Verantwoording van de visie op leren en Onderwijs AIB 2010) wordt gekenmerkt door de begrippen competentiegericht, leren als proces van kennisconstructie en het creëren van betekenisvolle leeromgevingen. Leren is een actief en constructief proces waarbij de student leeractiviteiten verricht om de doelstellingen van een onderwijseenheid te realiseren. Om vorm te geven aan deze leeractiviteiten maakt de opleiding zowel voor de voltijdse als de deeltijdse variant gebruik van het leerlijnenmodel van De Bie: de conceptuele leerlijn, de vaardighedenleerlijn, de integrale leerlijn en de reflectie leerlijn. In de kritische zelfreflectie geeft de opleiding een overzicht van de inhoud van deze leerlijnen, de werkvormen en de centrale competenties in de lijn. De conceptuele leerlijn wordt gevormd door de Body of Knowledge. In deze lijn nemen de vakinhoudelijke competenties (domeincompetenties), waarmee kennis wordt ontwikkeld, een centrale plaats in. De werkvormen zijn (instructie)colleges, individuele praktijkreflectie en seniorgesprekken. In de vaardighedenlijn, waarin wordt gewerkt aan de Body of Skills, nemen de vakinhoudelijke competenties en de professionele competenties (P&OCcompetenties) een centrale plaats in. Vaardigheden worden geleerd binnen de integrale en de reflectie leerlijn. De belangrijkste werkvorm in de vaardighedenlijn is de vaardigheidstraining. In de integrale leerlijn werken studenten aan beroepsvraagstukken en aan de competenties, die betrekking hebben op de vakinhoudelijke, professionele, ontwikkelen reflectieve competenties. De werkvormen in deze lijn zijn de proftaak, extra-curriculaire activiteiten en de stage- en de afstudeeropdracht. In de reflectieve leerlijn werken studenten aan hun ontwikkel- en reflectieve competenties. De in deze lijn gehanteerde werkvormen zijn studieloopbaanbegeleiding, P&OC-coaching, procesreflectie op de stage- en afstudeeropdrachten en reflectie van meta-cognitieve aard. Het panel stelt vast dat er sprake is van een goede mix van werkvormen. Studenten uiten tegenover het panel hun tevredenheid over de wijze waarop het onderwijs is ingericht. Met name de praktijkgerichtheid van de opleiding vinden zij zeer motiverend en stimulerend. NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica 21/55

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Informatica Locatie Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Informatica Locatie Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Informatica Locatie Breda Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) September 2011 2/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Informatica

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool Colofon datum. schrijver status. ii Kritische Reflectie (naam opleiding) (maand + jaar) Avans

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool nuao r nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool datum 31 augustus 2017 onderwerp

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen nvao w nederlands-vlaamse accreditatie organisatie ït Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli 2017

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ,nvao F nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Avans Hogeschool, Breda. HBO-Bachelor Technische Informatica

Avans Hogeschool, Breda. HBO-Bachelor Technische Informatica Avans Hogeschool, Breda HBO-Bachelor Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) Juli 2011 2/57 NQA Avans, Breda: Audit bestaande hbo-bacheloropleiding Technische Informatica Managementsamenvatting

Nadere informatie

juli juli 2015

juli juli 2015 ,mao w n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Integraal Bouwmanagement van de

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor rwao w nederlands - viaamse accreditatieorganisatie es Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Docent Muziek van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten datum

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam

es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam m a o r nederlands - v/aamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam datum

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd se a ccr editati eorgani sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor SociaalJuridische Dienstverlening van de Hanzehogeschool roningen datum 7 mei2013

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam n ed er I a n d s v I a am se a ccr e ditati eor ga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbobachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam datum 3'l

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Ondernemerschap van de Stichting Hoger Onderwijs Da Vinei datum 30 juni

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw

Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw ,r\vao w nederlands-vlaam se accreditatieorganisatie es uit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate degreeprogramma Pedagogische Educatief Medewerker van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam }nvao r n e d e rlcw d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie les Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor ,nvao w nederlands-vlaam se accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Security Management van de Saxion Hogeschool datum 31 augustus

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Universiteit van Amsterdam datum 29 juli 2016

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Financial Services Management Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) September 2013 2/51 NQA Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Financial Services

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014 ,mmo r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Opleiding tot Verpleegkundige

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Protocol beoordeling experimenten flexibilisering. Uitwerking voor de experimenten leeruitkomsten en nieuwe onvolledige opleidingen.

Protocol beoordeling experimenten flexibilisering. Uitwerking voor de experimenten leeruitkomsten en nieuwe onvolledige opleidingen. Protocol beoordeling experimenten flexibilisering Uitwerking voor de experimenten leeruitkomsten en nieuwe onvolledige opleidingen 14 december 2015 Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014,

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool m a o r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie es yit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool datum 30 juni

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

From Computer Science to Software Engineering

From Computer Science to Software Engineering From Computer Science to Software Engineering Jeroen Weber Hogeschool Utrecht jeroen.weber@hu.nl Christian Köppe Hogeschool Utrecht christian.koppe@hu.nl May 23, 2011 Introductie Hier is mijn visitekaartje.

Nadere informatie

Het Format voor een opleidingskader

Het Format voor een opleidingskader Het Format voor een opleidingskader zie ook de handleiding voor het schrijven van een opleidingskader Colofon datum 23-1-2015 auteurs Annemieke Voets versie definitief pagina 2 van 12 Het Opleidingskader

Nadere informatie

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT Bijlagen R AVD 2016-2017 opleiding Business IT & Management Bijlage 3: Competenties BEHORD BIJ DE BACHELOR OF ICT De competenties waarover de afgestudeerde van de Bachelor of ICT beschikt zijn geformuleerd

Nadere informatie

Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen september 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 3 Beoordeling standaarden 10 pagina 2 1 Inleiding Vanuit

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor wao nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Engineering van de HZ University of Applied Sciences datum 30 november

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland ,nvao F n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Addendum beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten. 14 december Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014, versie 1.

Addendum beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten. 14 december Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014, versie 1. Addendum beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten 14 december 2015 Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014, versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Addendum experiment leeruitkomsten 4 1.1

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor s e a ccr e ditati eo r qa ni s ati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbobachelor Bioinformatica van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 maart 2015

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuw Associatedegreeprogramma

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuw Associatedegreeprogramma ,wao w nederlands - vlaam se accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuw Associatedegreeprogramma ICT van Zuyd Hogeschool datum 31 augustus

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen ,m)ao r nederlands -vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen datum 31 augustus

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing

Kwaliteit van toetsing Kwaliteit van toetsing Scholingsdag HAN, 3 oktober 2012 Desirée Joosten-ten Brinke Open Universiteit Fontys Lerarenopleiding Tilburg Programma Kennismaking 9:45 Het borgen van toetskwaliteit Gerealiseerd

Nadere informatie

hbo-bachelor Management in de Zorg (240 ECTS) 20 december 2013 8 juli 2013 22 en 23 oktober 201 3

hbo-bachelor Management in de Zorg (240 ECTS) 20 december 2013 8 juli 2013 22 en 23 oktober 201 3 n ede rl ands - v I aam se a ccre ditati eo rga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Management in de Zotgvan de Avans Hogeschool datum 30

Nadere informatie

Avans Hogeschool. Accountancy Breda Voltijd en duaal. Beperkte opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013

Avans Hogeschool. Accountancy Breda Voltijd en duaal. Beperkte opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 Avans Hogeschool Accountancy Breda Voltijd en duaal Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 NQA Avans Hogeschool, Breda: Accountancy - BOB 1/47 2/47 NQA Avans Hogeschool,

Nadere informatie

Logo Instel in kleur. Avans Hogeschool. Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling

Logo Instel in kleur. Avans Hogeschool. Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling Logo Instel in kleur Avans Hogeschool Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/55 NQA Avans Hogeschool:

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA)

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) Zuyd Hogeschool Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 0 /7 NQA Zuyd Hogeschool: Cluster BE/AC - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor s e a ccr e ditati eo rga n s at e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bouwmanagement en Vastgoed van de Avans Hogeschool datum 29 augustus 20'14

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Industrieel Product Ontwerpen Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Mei 2013 2/49 NQA HAN: BOB Industrieel Product Ontwerpen Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Datum locatiebezoek(en) : 1 juni 2015 Datum paneladvies : 16 juni 2015 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 16 april 2015

Datum locatiebezoek(en) : 1 juni 2015 Datum paneladvies : 16 juni 2015 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 16 april 2015 ,nvao w nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie es Gewijzigd besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuw AD-programma van het Associate-degreeprogramma Ondernemen

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen 22 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 2.1 Uitgangspunten voor de beoordeling van het bijzonder

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederiands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Stichting NTI Hogeschool datum 31 mei

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool nvao nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool datum 30 juni 2016 onderwerp Besluit

Nadere informatie

27 maart en 24 mei 2012 november besluit van 23 juli 2013, looptijd accrediatie van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

27 maart en 24 mei 2012 november besluit van 23 juli 2013, looptijd accrediatie van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Besluit strekkende tot het verlengen van de accreditatietermijn tot in totaal zes jaar van de opleiding hbo-bachelor Social Work van de Hogeschool Zuyd datum Gegevens 29 augustus 2014 Naam instelling onderwerp

Nadere informatie

Protocol TNO Educatieve Master

Protocol TNO Educatieve Master Protocol TNO Educatieve Master NVAO 14 maart 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze toets nieuwe opleiding educatieve master (womaster) 4 3 Toelichting op het beoordelingskader beperkte toets nieuwe opleiding

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 88 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 304 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (240 ECTS) 10 december 2013 voltijd, deeltijd Ede 11maatt2014 26 september 2013

hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (240 ECTS) 10 december 2013 voltijd, deeltijd Ede 11maatt2014 26 september 2013 se a ccre ditati eo rga n sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de Christelijke Hogeschool Ede datum

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Opleiding Informatica

Opleiding Informatica Studentenstatuut opleidingsspecifiek deel 2014-2015 Opleiding Informatica Crohonummer: 34479 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Technische Bedrijfskunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2013 2/57 NQA HAN: BOB Technische Bedrijfskunde Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Informatica crohonummer 34479 voltijd INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning

Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning Esther van den Heuvel Beleidsmedewerker Internationalisering 17 Maart 2011 Beoogde learning outcomes Na afloop

Nadere informatie

: 120. Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

: 120. Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). ,nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 23 augustus 2016 onderwerp Besluit Toets nieuw Ad-programma Ervaringsdeskundige in de zorg van de Fontys Hogescholen (004488) uw kenmerk

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Afstudeerproces. Agenda 25-4-2015. HBO ICT Opleidingen een vergelijking

Afstudeerproces. Agenda 25-4-2015. HBO ICT Opleidingen een vergelijking Afstudeerproces HBO ICT Opleidingen een vergelijking Agenda Introductie Doelstelling Werkwijze Resultaten Conclusie / Aanbevelingen Stellingen NIOC 2015 Dia 2 1 Doelstelling In kaart brengen hoe het eindniveau

Nadere informatie

: 120 : 25 april 2016 : 2 mei : 13 mei 2016 : 28 mei 2016

: 120 : 25 april 2016 : 2 mei : 13 mei 2016 : 28 mei 2016 ,nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Pedagogisch Professional Kind en Educatie van de

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. Accountancy Ad Accountancy, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling

AVANS Hogeschool. Accountancy Ad Accountancy, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling AVANS Hogeschool Accountancy Ad Accountancy, deeltijd Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/69 NQA AVANS Hogeschool: Accountancy & Ad Accountancy - BOB Inleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie