iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 BY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 BY00057868"

Transcriptie

1 Leergeld West-Brabant Oost Oosterhout, mei 2015 iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 BY Correspondentieadres: Postbus CB Oosterhout T: E: W: leergeldwestbrabantoost.nl Werkgebied: Dongen Drimmelen Geertruidenberg Gilze en Rijen Oosterhout Werkendam Woudrichem Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2014, waarin wij u berichten over de activiteiten van Leergeld West-Brabant Oost (voorheen Oosterhout e.o.) in inmiddels het twaalfde jaar van haar bestaan. Ook in 2014 is weer gebleken dat financiële ondersteuning van Stichting Leergeld onveranderd noodzakelijk is. Weer hebben meer kinderen uít gezinnen die in financiële nood verkeren, aangeklopt bij Leergeld en dankzij financiële stimulansen gelegenheid gekregen om hun talenten te ontwikkelen. Zoals u in het verslag kunt lezen is het aantal aanvragen in het afgelopen jaar onrustbarend toegenomen, nl van 1690 naar 2229, een groei van ruim 303^. De cijfers over het eerste kwartaal van 2015 baren ons nog meer zorgen. Nu al is het aantal aanvragen over de eerste drie maanden van 2015 ten opzichte van diezelfde periode in 2014, met maar liefst 53*^» toegenomen! Dankzij sponsoracties en subsidies van de deelnemende gemeenten, bijdragen van serviceclubs en particuliere giften hebben we vooralsnog bronnen aan kunnen boren om de stroom van aanvragen voor ondersteuning te kunnen honoreren. De economische crisis maakt Leergeld echter actueler dan ooit, getuige daarvan ook de extra aandacht vanuit het politieke veld. De ernst van de hulpvraag is indringender dan ooit! Wij doen dan ook een dringend beroep op u, als beleidsmaker, om uw hart te laten spreken en onze Stichting te (blijven) ondersteunen. Zonder uw hulp zullen veel kinderen in de kou blijven staan en niet mee kunnen doen met hun klas-en leeftijdsgenootjes als het gaat om sportieve, culturele of school gerelateerde activiteiten. Zij zullen u heel dankbaar zijn! Met vriendelijke groet, Het bestuur van Stichting Leergeld West-Brabant Oost BAN NL45RABO KvK ANB

2 a 5*7 Leergeld ker w a t d e e f f e c t e n zullen j a a r is w e e r g e b l e k e n d a t opzichte v a n diezelfde peri- zijn v a n d e transitie p e r l financiële o n d e r s t e u n i n g o d e in , m e t m a a r liefst januari jl. en d e gevolgen door Leergeld onveranderd 5396 t o e g e n o m e n! stimulansen de gelegenheid 1 2 Schoolbezoeken 2 Naamsverandering 2 Kledingbeurs Menukaart drie m a a n d e n v a n t e n v e r k e r e n dankzij financiële Vlielandkamp de Ark h e t o p dit m o m e n t n o g o n z e - d e l e n. O o k in h e t a f g e l o p e n n e n d i e in financiële n o o d toename Lionsclub politieke v e l d. B o v e n d i e n is aanvragen over de eerste Oost s p r e k e n b o e k - b e n m e e r k i n d e r e n uit g e z i n - n d i t n u m m e r : van extra a a n d a c h t v a n u i t h e t z o r g e n. N u al is h e t a a n t a l West- noodzakelijk is. W e e r h e b - Voorjaar 2015 Cheque van 2015 baren nog meer Brabant Alle kinderen mogen meedoen Forse De cijfers in h e t J a a r v e r s l a g v a n Leergeld gekregen o m hun talenten te ontwikkelen. Dankzij s p o n s o r a c t i e s e n subsidies van de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n, bijdragen van serviceclubs en particuliere giften h e e f t L e e r g e l d vooralsnog bronnen aan kunnen boren om de stroom hiervan voor de Jeugdzorg e n de kinderen van Leergeld. O o k r a k e n s t e e d s m e e r ZZPe r s in d e f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n, w a t zijn n e e r s l a g h e e f t o p d e k i n d e r e n in d i e g e z i n nen. De ernst v a n d e hulp- H e t a a n t a l a a n v r a g e n i s in van aanvragen voor onder- het afgelopen jaar onrust- steuning te kunnen honore- barend t o e g e n o m e n, nl v a n r e n. D e e c o n o m i s c h e crisis n a a r 2229, e e n groei m a a k t financiële o n d e r s t e u - Volledig sociaal 2 v a n r u i m 30X. D e c i j f e r s ning e c h t e r a c t u e l e r d a n 2014, over het eerste kwartaal ooit, getuige d a a r v a n o o k d e n t e r e s s a n t e informatie: M e l d u a a n v o o r h e t digita ontvangen van onze nieuw CHEQUE Whl C , m UOÑSûW WHQE mie\ brief op o n z e w e b s i t e : D e z e n i e u w b r i e f is m e d e mogelijk g e m a a k t d o o r : De Lionsclub Donge Vallei steunt Leergeld al een aantal jaren. De club organiseert o.a. concerten en wijnproeverijen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de kinderen van Leergeld in de aangesloten gemeenten. Dat zijn er sinds 1 januari zeven, te weten Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem. De voorzitter van Leergeld, de heer Frans de Hoogh sprak zijn waardering uit voor de acties die de Lionsclub Dongev Vallei nu al jaren organiseert v r a a g is i n d r i n g e n d e r dan ooit! jaarverslag maar ook andere matie, staat op onze infor- website: J ÍA Cheque en waarvan de opbrengst naar Leergeld gaat. Zonder acties van serviceclubs, bedrijven of giften van particulieren zou Leergeld haar goede werk niet kunnen doen. Met veel dank nam hij de cheque in ontvangst.

3 2.1 İ^MTJA Al sinds o r g a n i s e e r t e n h a a l d e n n a a r Harlingen g e e n c o ö r d i n a t i e. V a n a f Harlin b e t a a l t d e Stichting Rotary b r a c h t. T i e n d a g e n later w o r g e n begint h e t a v o n t u u r al įíhm^ V l i e l a n d k a m p jaarlijks h e t den ze door h e n ook w e e r m e t e e n b o o t t o c h t v a n ruim vakantiekamp voor kinderen t h u i s g e b r a c h t. H e t k a m p is anderhalf uur over de W a d die, o m d i v e r s e r e d e n e n, z o n gratis v o o r d e d e e l n e m e n d e d e n z e e naar het eiland. Het d e r h e t k a m p niet m e t v a k a n k i n d e r e n. Die l o g e r e n in v a k a m p s t a a t bol v a n d e activi tie k u n n e n g a a n. M e e r d a n kantiehuis De Vliehorst. Ze teiten zoals varen m e t e e n O p n i e u w h e e f t dit vrijwil k i n d e r e n uit h e e l N e d e r w o r d e n i n g e d e e l d in g r o e p j e s s p e e d b o o t, z w e m m e n in h e t ligersteam er met m a n e n land, tussen 8 en 10 jaar,gaan v a n o n g. 1 0 k i n d e r e n. Elk z w e m b a d, e e n sportdag, mid verdeeld over t w e e perioden g r o e p j e s t a a t o n d e r leiding getgolf, k r a b b e n z o e k e n, e e n v a n tien d a g e n, n a a r h e t e i van een 'meester' en een kinderdisco, e e n eigen circus land V l i e l a n d. Z e w o r d e n 'juf'. D a a r n a a s t zijn e r e e n uitvoering e n e e n barbecue. d o o r vrijwilligers v a n d e 'hoofdmeester' en een M a a r o o k als h e t r e g e n t zijn plaatselijke R o t a r y c l u b o p g e 'hoofdjuf' die h e t p r o g r a m m a er b i n n e n s h u i s allerlei l e u k e Met een aantal partijen is de Menukaart Preven t ie Schulden Leerlingen Basisonderwijs en Voortgezetonderwijs opgesteld. De kaart bevat een overzicht van programma's van activiteiten die ontwikkeld zijn met de bedoeling kinderen tussen 4 en 18 jaar bewust te maken over de om gang met geld. Thema's als Le nen kost geld, Sparen, Ken je geldgrenzen, Crisis, De deur waarder in de klas! komen aan bod. Leergeld Oosterhout is een van de deelnemers van de sa menwerking. macht aan gewerkt w e e r een aantrekkelijke beurs t e organi seren voor gezinnen met e e n s m a l l e b e u r s. D e f o r m u l e is h e l d e r. O p d e prijs v a n h e t s a m e n s t e l l e n e n k u n n e n bij p r o g r a m m a o n d e r d e l e n. Het artikel k o m t 1096 extra e n d a t s p r i n g e n als d a t nodig is. E e n is e e n k a m p z o n d e r i n t e r n e t bedrag komt ten goede aan a a n t a l R o t a r y l e d e n is e i n d en computerspelletjes. S a Stichting L e e r g e l d. O p b r e n g s t v e r a n t w o o r d e l i j k e n verblijft m e n activiteiten o n d e r n e m e n d e z e k e e r C ^ Dank e n d e k a m p p e r i o d e op h e t e i en aandacht hebben voor c h a p e a u m e d e n a m e n s alle land v o o r d e a l g e h e l e leiding elkaar staan voorop! n Oosterhout zitten op bijna kind). Verder wijs ik op onze elke school Leergeldkinderen. De vernieuwde website: "Bedankt voor jullie ontvangst afgelopen periode ben ik druk en support". bezig geweest scholen binnen de Hierop is alle Leergeldinformatie gemeente Oosterhout (incl. de te vinden. Bovendien kunnen kerkdorpenļpersoonlijk te bezoe ouders op deze site recht ken. n het gesprek met de direc streeks een aanvraag indienen. teur (en/of de zorgcoördinator) ndien er belangstelling is bin spreken we over de vermelding nen de school kan er een van Leergeld Oosterhout op de (powerpoint)presentatie wor schoolwebsite, de schoolgids e n / den verzorgd door Leergeld of de schoolkrant. Op sommige Oosterhout. scholen wordt afgesproken dat Tot slot laat ik folders achter om Leergeld aan het eind van het ouders te informeren. Het is schooljaar kopij mag inleveren verheugend te zien dat het on voor in de schoolkrant (bijv. een derwijsveld Leergeld een warm reminder voor de Leergeldouder hart toedraagt. kinderen! Alle scholen van Oosterhout: Angelique nator Smit, Leergeld Regiocoördi Oosterhout. die, elk jaar opnieuw, een aan vraag kan indienen voor het Onder de naam St icht ing Leer moede opgroeien. Dat alles was reikbaar via de website: Op 30 mei a.s. zorgen medewer geld Oost erhout de reden om de naam te veran of kers van de Rabobank dat 50 Drimmelen, Geertruidenberg, deren in Leergeld kinderen van Leergeld in Ooster Gilze Rijen en Oosterhout) zijn Oost, zodat deze nu de lading wij al 11 jaar actief. weer dekt. Voor algemene zaken kies: kunst kunnen volgen die wordt Vanaf 1 januari jl zijn daar de Totaal komt het team van vrijwil of afgesloten met een heuse voor ligers hiermee op zo'n 40 actieve stelling voor zo'n 100 toeschou e.o. (Dongen, gemeenten Woudrichem en Werkendam bijgekomen, zodat Wes t Braban t hout een workshop voor circus personen die ieder op hun eigen wers! het werkgebied nu 7 gemeenten wijze aandacht vragen voor de Tijdens deze interactieve work beslaat. armoedeproblematiek, bezig zijn shop worden de kinderen ook Een nieuw bestuurslid, regio met de bestrijding of de begelei coördinatoren en intermediairs ding daarbij. gaan zich nu ook in het land van Leergeld is voor ouders/aan Altena, o.a. via de scholen inzet vragers in iedere afzonderlijke ten voor de kinderen die in ar gemeente (van de totaal 7) be Leergeld Alle k i n d e r e n mogen meedoen getrakteerd op drankjes en ver snapperingen.

4 Mi "1! i i u r m hŕi it m 7 B : J aar verslag 14 in j 11

5 Kinderen hebben recht op meedoen! Op 20 november 2014 bestond het VN-Kinderrechtenverdraq 25 jaar. n het Verdrag voor de Rechten van het Kind staan 54 artikelen, die onder te verdelen zijn in verzorging, bescherming en informatie. Denk bijvoorbeeld aan het recht op onderwijs, gezondheidszorg en een veilige plek om te wonen en te spelen. Maar ook aan bescherming van kinderen tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting. Daarnaast mogen kinderen gehoord worden over zaken die hen aangaan, ze hebben onder meer recht op een eigen mening en een eigen godsdienst en mogen gebruikmaken van verschillende informatiebronnen. Het verdrag omvat kortom alle terreinen waarop het leven van een kind zich afspeelt. Wereldwijd hebben UNCEF en andere kinderrechtenorganisaties het Kinderrechtenverdrag gebruikt als basis om ervoor te zorgen dat overheden hun beleid aanpassen. Dit, om kinderen overal ter wereld zo goed mogelijk te beschermen. Wat is er de afgelopen jaren in Nederland bereikt sinds het kinderrechtenverdrag in werking trad? Er is een Kinderombudsman waar kinderen terecht kunnen met vragen of klachten over hun rechten. Kinderen mogen meer meepraten over hun eigen leven. Een voorbeeld is het recht van kinderen om gehoord te worden bij een echtscheiding van ouders, of voor kinderen in de jeugdzorg. En tot slot is er een Kinderpardon. Kinderen die al jaren in Nederland woonden, hier geworteld raakten, maar geen

6 verblijfsvergunning kregen, mogen dankzij het Kinderpardon toch in Nederland blijven. We kunnen vaststellen dat het Kinderrechtenverdrag de afgelopen jaren veel invloed heeft gehad op de positie van het kind: kinderen worden inmiddels gezien als volwaardige mensen met een mening. Mede dankzij het verdrag is de situatie voor kinderen verbeterd, zowel in Nederland als in de rest van de wereld, maar... we zijn er nog niet. Leergeld Oosterhout e.o. Daarom hebben alle vrijwilligers van Stichting Leergeld Oosterhout e.o. zich evenals het voorgaande jaar ook nu weer ingezet voor de gezamenlijke ambitie: Alle kinderen mogen meedoen, met volle kracht vooruit! Meer kinderen helpen en een vergroting van de herkenbaarheid van de activiteiten van Leergeld in de regio stonden hierbij centraal. Deze woorden hebben we in 2014 omgezet in daden want konden we in 2013 nog 1690 aanvragen toekennen - in 2014 zijn we dit getal fors voorbijgestreefd en uitgekomen op Onze uitgaven stegen hierbij van C ,- naar een totaal bedrag van e ,-. We hebben deze resultaten kunnen bereiken dankzij de inspanningen van onze enthousiaste regiocoördinatoren, intermediairs en bureaumedewerkers. Armoedesignalement 2014 De getallen zijn overigens in lijn met de uitkomsten van het Armoedesignalement 2014 van het Sociaal Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek dat aangeeft dat het aantal huishoudens en personen die onder de armoedegrens leven weer verder is toegenomen. Huishoudens met risico op armoede kampen vaak met financiële problemen. Mensen hebben onvoldoende geld voor voeding, kleding, woninginrichting, vakantie en in veel gevallen is er achterstand bij het betalen van de huur of hypotheek. Deze ontwikkeling blijft natuurlijk zorgen baren maar laten we ons vasthouden aan de voorzichtige voorspellingen van eerder genoemde onderzoeksinstellingen die voor 2015 een lichte daling voorspellen. Onzekerheid Mede de door de onzekerheid van de effecten van de Transitie per 1 januari jl. en dan met name de gevolgen hiervan voor de Jeugdzorg en de kinderen van Leergeld, blijven we investeren in activiteiten die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van Leergeld. Dit doen we samen met de gemeenten, scholen, wijkteams, 1e lijnshulpdiensten, particulieren, bedrijven, serviceclubs en andere maatschappelijke organisaties voor de kinderen in onze regio onder het bekende motto: Alle kinderen mogen meedoen, met volle kracht vooruit! Nieuwe naam 2014 was het laatste jaar waarin we als Stichting Leergeld Oosterhout en omstreken actief zijn geweest. Na ruim 11 jaar is er een einde gekomen aan deze naam, waaronder Leergeld in de regio op de kaart is gezet. Door de recente uitbreiding met de gemeenten Woudrichem en Werkendam en om beter aan te sluiten bij het werkgebied waarin we werkzaam zijn gaat Leergeld verder onder de naam Stichting Leergeld West-Brabant Oost. Met hetzelfde enthousiasme en dezelfde ambities staat ons gedreven en gemotiveerde team vrijwilligers weer klaar voor alle kinderen in 2015! Namens het bestuur van Stichting Leergeld West-Brabant Oost Frans de Hoogh, voorzitter Leergeld 3

7 2014 in enkele hoofdlijnen en cijfers t.o.v n het jaar 2014 heeft de Stichting Leergeld voor een totaalbedrag van ê ,- gezinnen en kinderen blij kunnen maken met financiële steun voor diverse activiteiten, voorzieningen en hulpmiddelen, die voor schoolgaande kinderen absoluut onmisbaar zijn om in balans naar volwassenheid te groeien. n totaal zijn er 2229 aanvragen toegekend. Het overzicht hiernaast laat zien waaruit de steun in het verslagjaar heeft bestaan. Ą

8 MH.H' m l i ,- C m i : ii' ff, ' ill i ft i," -7 L m. i 4 in.1 1 1

9 r TOENAME VAN HET AANTAL AANVRAGEN Zoals blijkt uit de cijfers in dit jaarverslag is het aantal aanvragen voor steun vanuit onze organisatie, in 2014 sterk toegenomen. Dat betekent dat we, als deze trend doorzet, in 2015 niet meer voldoende middelen hebben om aan deze gestaag groeiende stroom aanvragen te kunnen voldoen. We zullen dus met de diverse gemeenten uit ons werkgebied blijvend aan de tafel moeten om verantwoording af te leggen en te praten over voortzetting en/of verhoging van de subsidies. Maar dat is niet genoeg. Daarnaast zullen we met niet aflatende ijver moeten zoeken naar extra fondsen van particulieren, instellingen en bedrijven. Activiteiten Ook het afgelopen jaar kende weer een aantal bijzondere activiteiten. Overal in de Leergeldgemeenten werden acties en evenementen gehouden, waarbij de opbrengst voor Leergeld was. Zonder al deze giften zouden we ons werk niet kunnen doen en zouden veel kinderen uitgesloten zijn van deelname aan culturele, sportieve of school gerelateerde activiteiten. Wij zijn iedereen ontzettend dankbaar voor hun financiële steun! Zo is er in het voor- en najaar weer een 2e hands kinderkledingbeurs gehouden in 'de Ark' en was ook de opbrengst van de Bob Materbokaal, gespeeld op de Oosterhoutse Golfclub, weer voor Leergeld. De Lionsclub Dongevallei uit Dongen organiseerde een wijnactie en een midzomernachtconcert en motorcrossers van DVO uit Drímmelen trotseerden barre terreinomstandigheden om een mooi bedrag voor Leergeld bij elkaar te rijden. Dat deed ook Solexclub 'Vroem' uit Oosterhout en op het strandje van Beachclub Puur in Drimmelen was het in juni puur genieten van een nieuw evenement, georganiseerd door Lionsclub 'Ouatro'. De opbrengst was ook hier voor Leergeld. En dit is nog maar een greep uit de diverse acties die werden georganiseerd. Fundraising Naast al die fantastische initiatieven blijft de Rotary Club Oosterhout, uit wiens schoot Leergeld 11 jaar geleden is ontstaan, ook de zo hardnodige financiën binnen te halen. n april was er een Rotary Golf Event op de banen van 'de Oosterhoutse', waarbij deelnemers aan de wedstrijd een tafel konden kopen voor het diner na afloop en mee konden bieden op een bijzondere veiling. n augustus werd het parkeerterrein voor het gemeentehuis in Oosterhout omgebouwd tot kartingbaan. De Ronde Tafel en de Rotary organiseerden daar samen de Grand Prix d'oosterhout. Maar liefst 40 teams hadden zich ingeschreven en streden - tussen de zonnestralen en regendruppels door - om de prijzen. Een evenement dat voor herhaling vatbaar is Projecten Leergeld probeert ook ieder jaar iets bij te dragen aan de bewustwording. Door leerlingen van de scholen te betrekken bij

10 i een project of wedstrijd bereik je dat ze even stilstaan bij hun schoolgenootjes die de digitale weg naar Leergeld te vinden. Ook de Nieuwsbrief kan voortaan op de website en dus heeft de commissie fundraising alweer plannen. Het komend jaar willen we 1 het financieel minder hebben. n 2014 zijn gelezen worden. onze herkenbaarheid en zichtbaarheid in de 61 basisscholen in de regio uitgenodigd regio vergroten, met name in het Land van om mee te doen met een tekenwedstrijd. Achter de schermen Heusden en Altena, dat vanaf 1 januari 2015 Van de tekeningen is een vrolijke Het bestuur kreeg in 2014 versterking in aan ons werkgebied is toegevoegd. Verder verjaardagskalender gemaakt met als thema de persoon van Marga Allard. Zij houdt gaan we door met de intensivering van 'de vier seizoenen'. Uit alle gemeenten in het werkgebied werden tekeningen ingestuurd. zich voornamelijk bezig met de Sociale Kaart. Jan Lonterman nam de plaats in van Mariet van Gogh in de Raad van Advies. de contacten met gemeenten, wijkteams, 1e lijnshulpdiensten, scholen, bedrijven, instellingen, serviceclubs en organisaties 1 Nieuwe naam en nieuwe website Het belangrijkste werk gebeurt echter op waarmee we nauw zijn verbonden. Ook in 2014 begonnen de gesprekken met de gemeenten Werkendam en Woudrichem over toetreding tot onze Leergeldorganisatie. Eind september viel de definitieve beslissing kantoor, waar de vrijwilligers zich dagelijks buigen over de steunaanvragen, die moeten worden beoordeeld en waarover besluiten moeten worden genomen. Dit altijd na -soms Kortom, ook in 2015 gaan we met een team van enthousiaste en betrokken vrijwilligers met volle kracht vooruit, allemaal voor de kinderen, die het zo hard nodig hebben. dat deze twee gemeenten zich m.i.v. 1 meerdere- huisbezoeken en na wikken Kinderen, die we nu moeten behoeden voor januari 2015 zouden aansluiten bij Leergeld en wegen. U vindt in dit jaarverslag een sociale uitsluiting, opdat we later geen Oosterhout e.o. Dat was ook het moment beschrijving van dergelijke praktijksituaties. LEERGELD hoeven te betalen! dat de naam Leergeld Oosterhout e.o. niet meer de lading dekte, nu het werkgebied Wat staat ons te wachten in gemeenten omvatte. We gaan verder als Het is nu nog onduidelijk welke gevolgen de Leergeld West-Brabant Oost. Niet alleen de transitie van 1 januari jl voor ons heeft, met naam veranderde maar ook onze website. name als het gaat om de Jeugdzorg. Zeker is Deze werd dankzij onze sponsor Ecommany wel dat ook in 2015 ons uitgangspunt is dat geheel in een nieuw gebruiksvriendelijk de kinderen centraal blijven staan en dat we B Ér jasje gestoken en inmiddels weten heel veel ouders, donateurs en Vrienden van Leergeld hopen nog meer kinderen te kunnen helpen. Meer kinderen vraagt om meer inkomsten Leergeld i m

11 Casuïstiek Casus 1 Alleenstaande moeder begin dertig heeft de zorg voor drie kinderen; twee meisjes van 6 en 8 jaar en een jongetje van 7 jaar. Ze zitten alle drie via Leergeld op zwemles. n de loop van het jaar blijkt dat de gezondheid van de moeder zienderogen achteruit gaat. Eerder al is een levensbedreigende ziekte geconstateerd waar ze uiteindelijk na de zomer aan komt te overlijden. De vader van de kinderen neemt vanaf dan de zorg voor ze over maar is door de ernst van de hele situatie niet in staat om te werken. De medewerksters op kantoor krijgen op enig moment geen contact meer met de vader en maken zich ongerust over het lot van de kinderen. Na een tijd laat de vader weten dat hij twee weken in het ziekenhuis is opgenomen maar dat de kinderen nu weer bij hem zijn. Het resultaat van alles wat er is gebeurd heeft hem in de schuldsanering doen belanden en psychisch gaat het niet heel erg goed met hem. Hij is in beeld bij zorgorganisaties. Casus 2 Gezinssituatie: Echtpaar, zij heeft een vaste baan en hij is actief als ZZP-er. Samen hebben ze drie kinderen waarvan er twee zijn die het voortgezet onderwijs volgen. Het bedrijf van de vader ontwikkelt zich behoorlijk en er lijkt weinig aan de hand. Totdat de echtgenote komt te overlijden en de vader van de kinderen minder actief kan zijn in zijn bedrijf dat bovendien door de economische situatie nog eens extra wordt geraakt. De orderportefeuille loopt ernstig terug met als gevolg dat het inkomen drastisch achteruit gaat. De jaarlijkse schoolnota valt in de bus voor de twee oudsten en dat levert een direct financieel probleem op voor de vader. Na overleg vanuit Leergeld met de vader en de school is de uitkomst dat Leergeld de voor haar maximale bijdrage beschikbaar stelt en de school zal het restant van de nota crediteren. Zelfde oplossing is van kracht voor zijn zus. Zijn andere zus zit op dansles en die club geeft aan dat zij een talentvolle leerling is. Aangezien het meisje zichtbaar goed gedijd bij het volgen van de lessen besluit de dansschool de kosten van de lessen voor haar rekening te nemen. Zo blijkt maar weer dat samenwerkende partijen een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van kinderen.

12 Aantallen per categorie per gemeente boekjaar 2014 Categorie Dongen Drimmelen Geertruidenberg Gilze en Rijen Oosterhout Totaal Cultuur 14 mornet Onderwijs Sport Welzijn TOTAAL mmm \\\ì]m\mï\\w\^mm 9 H 1 Leergeld 9

13

14 Bestuur Stichting Leergeld Oosterhout e.o. Frans de Hoogh, voorzitter Willy van Zeist, secretaris Paul Oomen, penningmeester Jacgues Willemen, bestuurslid Henk Janus, bestuurslid Marga Allard, bestuurslid Algemeen coördinator Charlotte van 't Hullenaar, bedrijfsvoering, steunaanvragen Regiocoördinatoren Gerry Butter Thorn Langerwerf Angeligue Smit Raad van Advies Jan Lonterman Arnold Emmen Jan de Ridder Bankrekeningnummer: NL45RAB Website: Stichting Leergeld Oosterhout e.o. Werkzaam in de gemeenten Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg. Gilze en Rijen en Oosterhout. Rabobank Leergeld 11

15 s Gravenmoer Lage Zwaluwe Dnmmelen r Klein Dongen Vaart Dongen Hoge Zwaluwe Wagenberg Ter he ij den Made GEMEENTE DONGEN GEMEENTE DR MMELEN Geertruidenberg Raamsdonksveer # ( yäå Rijen 9 Molenschot Hulten Molenschot Hulten 9 Raamsdonk Gilze» 1 Aİ5 Leergeld \ Wilt u zich opgeven als Vriend van Leergeld en toetreden tot de Vriendenkring? Meldt u zich dan op 4

O osterhout e.o. jaar , 14. verslag

O osterhout e.o. jaar , 14. verslag 2014 jaar, 14 verslag Kinderen hebben recht op meedoen! Op 20 november 2014 bestond het VN-Kinderrechtenverdrag 25 jaar. In het Verdrag voor de Rechten van het Kind staan 54 artikelen, die onder te verdelen

Nadere informatie

, 13. jaar. 0jaar. jaar. jaar. jaar. jaar. jaar. O osterhout e.o. verslag. verslag. verslag. verslag. verslag. ,verslag. verslag. verslag.

, 13. jaar. 0jaar. jaar. jaar. jaar. jaar. jaar. O osterhout e.o. verslag. verslag. verslag. verslag. verslag. ,verslag. verslag. verslag. 0 3, 13, Leergeld ziet in 2013 kinderarmoede verder toenemen Nadat Kinderombudsman Marc Dullaert in 2012 in zijn Kinderrechtenmonitor de zorgwekkende conclusie trok dat in Nederland één op de tien kinderen

Nadere informatie

1. Instemmen met het voorstel om met ingang van het kalenderjaar 2014

1. Instemmen met het voorstel om met ingang van het kalenderjaar 2014 voorstel aan de raad 1 gemeente werkendam onderwerp aansluiten bij Stichting Leergeld Oosterhout samenvatting De gemeenten gaan vanaf 2013 structureel extra geld van het Rijk ontvangen voor armoedebestrijdirig

Nadere informatie

Aanhoudende armoede zorgt voor meer aanvragen

Aanhoudende armoede zorgt voor meer aanvragen O osterhout e.o. Aanhoudende armoede zorgt voor meer aanvragen Armoede was ook in 2015 hardnekkig in onze samenleving aanwezig. Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het rapport

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015 Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015 2 Voorwoord Ook in 2015 is weer aangetoond dat Stichting Leergeld een wezenlijke partner is in de bestrijding van armoede in Zutphen. Het aantal gehonoreerde

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016 2 Voorwoord Stichting Leergeld Zutphen heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen in de

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Voorne-Putten

Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Voorne-Putten Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Voorne-Putten Stichting Leergeld Voorne Putten, gevestigd te Spijkenisse, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer :24385134 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Westbetuwe Van de voorzitter Na onze Stichting Leergeld te hebben opgericht en koers te hebben gegeven, hebben de bestuursleden van het eerste uur, Willem-Jan Meulemans,

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Leonardo Assen. Beleidsplan

Stichting Vrienden van Leonardo Assen. Beleidsplan Stichting Vrienden van Leonardo Assen Beleidsplan 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Over de Stichting Vrienden van Leonardo Assen... 3 3 Doelstelling... 3 4 Organisatie en gang

Nadere informatie

SNP. Afwikkeling Noodopvang 2011 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012

SNP. Afwikkeling Noodopvang 2011 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 Met deze Nieuwsbrief informeren we al onze sponsors en belangstellenden over de actuele stand van zaken van de. In onze vorige nieuwsbrief moesten we melden dat het financieel

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne 2016

Veel gestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne 2016 Veel gestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne 2016 De veel gestelde vragen zijn ingedeeld in drie categorieën: - Algemeen - Voorwaarden - Lidmaatschap Categorie Algemeen 1. Waarom organiseert Rabobank

Nadere informatie

Stichting Leergeld Bommelerwaard Jaarverslag 2015

Stichting Leergeld Bommelerwaard Jaarverslag 2015 Stichting Leergeld Bommelerwaard Jaarverslag 2015 Vastgesteld 17 maart 2016 1 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 3 2. Samenstelling bestuur op 31 december 2015 4 3. Doelstelling Stichting Leergeld Bommelerwaard

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Nieuwsbrief Amigos maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Voorwoord Beste Amigos, Terwijl wij hier in Nederland al weer helemaal het gevoel krijgen in het voorjaar te zijn beland, hebben de bursalen in Guatemala

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2012 DESTINO Geef een kind de toekomst! stichting WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag 2012 aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ZOMER Beste vrienden van Toe to Heart, Welkom bij alweer een nieuwsbrief van Stichting Toe to Heart. Veel leesplezier!

NIEUWSBRIEF ZOMER Beste vrienden van Toe to Heart, Welkom bij alweer een nieuwsbrief van Stichting Toe to Heart. Veel leesplezier! NIEUWSBRIEF ZOMER 2016 Beste vrienden van Toe to Heart, Welkom bij alweer een nieuwsbrief van Stichting Toe to Heart. Veel leesplezier! Van de voorzitter Het is gelukt! De vernieuwde website vanwww.toetoheart.org

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

Sponsordossier Vakantiekampen

Sponsordossier Vakantiekampen Sponsordossier contact Rodekruisvakanties vzw Sofie Vehent Motstraat 40 2800 Mechelen 015/44 35 11 rodekruisvakanties@rodekruis.be Armoede Wie arm is, heeft het financieel moeilijker dan anderen en leeft

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Resultaten 2011

Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Resultaten 2011 1 Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen Resultaten 2011 ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN Veldhoven, 27 februari 2012 (S) Adres: Postbus 46 5500 AA Veldhoven Telefoon: 06-128 80 601 e-mail: leergeld.veldhoven.eo@gmail.com

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN te HILVERSUM Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren Jaarrekening 2015 23 februari 2016 Pagina 2 van 15 INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF April 2017

NIEUWSBRIEF April 2017 NIEUWSBRIEF April 2017 Inhoudsopgave Een woord vooraf Agenda april Contact met de leerkracht Verkeerssituatie voor school Unicefloop Wat vraag ik mijn kind (deel 4) Projectweek Bezoek cobra museum groep

Nadere informatie

voorwoord Lichte afname van de armoede?

voorwoord Lichte afname van de armoede? O osterhout e.o. voorwoord Lichte afname van de armoede? Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) kon ons in de zomer van 2016 melden, dat er in ons land sprake is van een lichte afname van de armoede. In

Nadere informatie

Stichting Boemerang De Ploeg 44 7335 LD Apeldoorn 055-5338765 06-11872847 info@boemerang.org NL98RABO0103140913 K.v.K. Apeldoorn: 41042672

Stichting Boemerang De Ploeg 44 7335 LD Apeldoorn 055-5338765 06-11872847 info@boemerang.org NL98RABO0103140913 K.v.K. Apeldoorn: 41042672 Stichting Boemerang De Ploeg 44 7335 LD Apeldoorn 055-5338765 06-11872847 info@boemerang.org NL98RABO0103140913 K.v.K. Apeldoorn: 41042672 Beleidsplan Stichting Boemerang 2014 2015 Voorwoord. Voor u ligt

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: subsidie Stichting Leergeld Heusden en Jeugdcultuurfonds

Collegevoorstel. Zaaknummer: subsidie Stichting Leergeld Heusden en Jeugdcultuurfonds Zaaknummer: 00427387 Onderwerp: subsidie Stichting Leergeld Heusden en Jeugdcultuurfonds Collegevoorstel Inleiding In november 2014 is Stichting Leergeld Heusden opgericht. Deze stichting richt zich op

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schoolreis. Gevonden voorwerpen. In dit nummer:

Nieuwsbrief. Schoolreis. Gevonden voorwerpen. In dit nummer: 08 september 205 Nieuwsbrief In dit nummer: Schoolreis Op dinsdag 5 september a.s. zullen de groepen 3 t/m 8 op schoolreis naar de Efteling gaan. De kinderen worden om 08.30 uur in de klas verwacht, waarna

Nadere informatie

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz.

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz. Almelo, 8 juli 2015 Onderwerp: Moeilijk verhuizen! Beste heer/mevrouw Ik ben (...) Ik ben 14 jaar oud. Ik woon met mijn ouders en mijn 2 kleine broertjes in azc Almelo. In deze vakantie moeten er ongeveer

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Beleidsplan. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding Nederland Cijfers. 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland

Beleidsplan. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding Nederland Cijfers. 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland Beleidsplan Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Nederland 1.2. Cijfers 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland 2.1. Oprichting 2.2. Maatschappelijke relevantie 3.1. Kinderen die

Nadere informatie

STICHTING RONDE VAN DE KROON

STICHTING RONDE VAN DE KROON STICHTING RONDE VAN DE KROON DOELSTELLING EN PROFIEL VAN DE STICHTING 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2 RESULTATENREKENING 4 BALANS 5 RESULTAATBESTEMMING 5 SLOTWOORD & CONTACTGEGEVENS 5 Doelstelling van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen JAARREKENING 2014 Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Veldhoven, februari 2015 Adres: Postbus 46 5500 AA Veldhoven E-mail: info@leergeldveldhovendekempen.nl

Nadere informatie

Verdouw gaat Verder. Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK Jaarverslag en Jaarrekening 2016

Verdouw gaat Verder. Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Verdouw gaat Verder Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK 65505085 Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Jaarverslag 2016... 3 Organisatie en visie... 3 Achtergrond... 3 Fondsenwervingsactiviteiten...

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Waarom? Alle kinderen in de hele

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden Jaarverslag Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden 2013 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden. In het afgelopen jaar heeft Leergeld

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

Jaarverslag. stichting Waarder Helpt Roemenië. Jaarverslag stichting Waarder helpt Roemenië 2014

Jaarverslag. stichting Waarder Helpt Roemenië. Jaarverslag stichting Waarder helpt Roemenië 2014 Jaarverslag stichting Waarder Helpt Roemenië 2014 Voorwoord: Het jaarverslag 2014 is onze verantwoording voor de activiteiten van stichting Waarder helpt Roemenië in het achterliggende kalenderjaar. De

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Veenendaal 2015-2016

Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Veenendaal 2015-2016 Inhoud: Inhoudsopgave 1 Voorwoord.2 Over stichting Speelgoedbank Veenendaal.3 Doelgroep 4 Doelstelling.5 Werkwijze en resultatenmeting..6 Benodigdheden..8 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2015-2016

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2013

JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2013 JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2013 Stichting Huis van Kinderen p/a Narcissentuin 14 3994 PS Houten 030-2444370 www.kheur.nl kvk 30187181 Inhoudsopgave Blz Bestuursverslag 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING LEERGELD LEEUWARDEN. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!

JAARVERSLAG 2012 STICHTING LEERGELD LEEUWARDEN. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen! JAARVERSLAG 2012 STICHTING LEERGELD LEEUWARDEN Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen! 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Ontstaan en doelstelling Leergeld Leeuwarden 4 2. Werkwijze

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Move For Health - Hooglanderveen

Beleidsplan Stichting Move For Health - Hooglanderveen Beleidsplan Stichting Move For Health - Hooglanderveen Inleiding Stichting Move For Health is een initiatief voortgekomen uit een aantal actieve leden van de hardloop groep verbonden aan healthclub Fit2Move

Nadere informatie

ANBI-data per 1-1-2014

ANBI-data per 1-1-2014 Tenaamstelling Statutair: ANBI-data per 1-1-2014 "Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen" Roepnaam: "Stichting Leergeld Breda" Fiscaal nummer 8127

Nadere informatie

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Kinderen doe mee, meedoen is meetellen Stichting Leergeld Lochem Beleidsplan 2015-2019 Inleiding. Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens bijna

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie...

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie... Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Resultaten 2016... 3 1.1 Fondsenwerving... 3 1.2 Cliënten... 3 1.3 Public Relations en communicatie... 4 2. Organisatie... 5 2.1 Doel van

Nadere informatie

Wij zetten geen kinderen buitenspel! Projectplan Vakantiefonds Twente. Het voetbal, sport en fun camp

Wij zetten geen kinderen buitenspel! Projectplan Vakantiefonds Twente. Het voetbal, sport en fun camp Wij zetten geen kinderen buitenspel! Projectplan Vakantiefonds Twente Het voetbal, sport en fun camp Voorwoord Opgroeien in armoede In 2013 heeft de kinderombudsman een onderzoek gepubliceerd over kinderen

Nadere informatie

Fair Chance Jaarverslag 2015 incl. het Financiële Jaarverslag

Fair Chance Jaarverslag 2015 incl. het Financiële Jaarverslag Fair Chance Jaarverslag 2015 incl. het Financiële Jaarverslag Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Bestuurssamenstelling blz. 2 Bestuursuitbreiding blz. 2 Kermisactiviteit blz. 3 Vakantieweek blz. 3 Dagje uit

Nadere informatie

9641 LT Veendam

9641 LT Veendam Pr. Bernhardlaan 87 Website Mgr. Bekkersschool 9641 LT Veendam mgrbekkersschool@primenius.nl 0598-615375 Nieuwsbrief 11 1-12-2017 3 december 10 december 17 december 23 december Kinderwoorddienst Advent:

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Stichting Leergeld Westland

Sociaal jaarverslag Stichting Leergeld Westland Sociaal jaarverslag Stichting Leergeld Westland 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Personele bezetting... 3 Doelgroep... 3 Werkwijze Leergeld Westland... 3 Opbrengsten... 4 Giften in natura... 4 Donaties...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s),

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s), Geachte ouder(s), Warme dagen in het vooruitzicht beloven wellicht een mooie zomer. We zullen het zien, maar de kinderen komen wel in vakantiestemming als de zon zo overvloedig schijnt. Tijdens warme dagen

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2016

Nieuwsbrief juni 2016 Nieuwsbrief juni 2016 Geachte donateurs, Het is alweer een half jaar geleden dat wij u berichtten over het nieuwe project dat Yoreem ondersteunt: Pachachaca in Calca, Peru. Ook konden wij bij die gelegenheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 van Stichting Leergeld Breda. Doelstelling

Jaarverslag 2016 van Stichting Leergeld Breda. Doelstelling Jaarverslag 2016 van Stichting Leergeld Breda Doelstelling Leergeld is een burgerinitiatief ontstaan uit de behoefte meer te doen aan de bestrijding van achterstand bij jongeren ter voorkoming van het

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

STICHTING LEERGELD GOIRLE EN RIEL. Jaarverslag 2012

STICHTING LEERGELD GOIRLE EN RIEL. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 2012 Stichting Leergeld Goirle en Riel, Postbus 68, 5050 AB Goirle, Telefoonnummer: 013-530 21 11 E-mail: leergeldgoirleriel@gmail.com, Rabobank 16.68.03.111 STICHTING LEERGELD GOIRLE

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus AM Venray. Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag

College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus AM Venray. Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus 500 5800 AM Venray Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag Geachte college, Op 28 september 2015 is Stichting Leergeld

Nadere informatie

UNICEF en kinderrechten

UNICEF en kinderrechten UNICEF en kinderrechten Informatie voor een gastles Leerdoelen (groep 7 & 8) Leerlingen weten waar UNICEF voor staat en wat UNICEF doet Leerlingen weten dat zij rechten hebben en kunnen een aantal rechten

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

Little Stars Junior Academy

Little Stars Junior Academy September 2015 Het is alweer drie maanden geleden dat we u voor het laatst bijgepraat hebben over de activiteiten van de Joanne Foundation. Degenen die de website regelmatig bekijken of ons volgen op Facebook

Nadere informatie

Stichting Leergeld Asten-Someren

Stichting Leergeld Asten-Someren Stichting Leergeld Asten-Someren Jaarverslag 2015-2016 1 Inhoud Voorwoord... 3 Achtergrond... 4 Doelstelling en werkwijze... 4 Resultaten 2015 2016... 5 Belangrijke ontwikkelingen/ activiteiten 2015 2016...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Leergeld Westbetuwe. Blad 1 van 7

Jaarverslag Stichting Leergeld Westbetuwe. Blad 1 van 7 Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Westbetuwe Blad 1 van 7 Van de voorzitter Meedoen en niet buitengesloten voelen; dat is ons motto! In 2016 hebben de vrijwilligers van Leergeld West Betuwe weer meer

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2016 Nummer 6 De Hoge Wick denkt na over LED

Nieuwsbrief Juli 2016 Nummer 6 De Hoge Wick denkt na over LED Nieuwsbrief Juli 2016 Nummer 6 De Hoge Wick denkt na over LED Het bestuur van De Hoge Wick dat de laatste jaren druk bezig is de club groener en meer energieneutraal te maken, onderzoekt serieus de mogelijkheid

Nadere informatie

Walk4Food Handleiding

Walk4Food Handleiding Walk4Food Handleiding Inhoud Inleiding 3 1. Wat is Walk4Food? 3 2. Samenstelling team 4 3. De organisatie stap voor stap 4 4. Na afloop van de sponsorloop 5 5. Tips 6 Bijlage: Opzet persbericht 7 2 Inleiding

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 18 18 mei 2016

NIEUWSBRIEF nr. 18 18 mei 2016 NIEUWSBRIEF nr. 18 18 mei 2016 In deze nieuwsbrief: Ouderbijdrage en schoolreisgeld (herhaling) Schoolreisje groepen 3 en 4 Avondvierdaagse Kaarten in Actie Klussers gevraagd Nieuwsbrief Vreedzame School

Nadere informatie

SPONSORPLAN VOOR DANSSCHOOL DANSJA

SPONSORPLAN VOOR DANSSCHOOL DANSJA SPONSORPLAN VOOR DANSSCHOOL DANSJA 2016-2017 Dansschool Dansja te IJsselstein INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Wie zijn wij 3 Samenwerkende bedrijven/instellingen/scholen 4 Financiering dansschool

Nadere informatie

Inhoud. Even voorstellen Wat wij doen? Wat doet de school? Acties van L&A Hoe? Waarom? Villa Ticca steunen (privé en zakelijk)

Inhoud. Even voorstellen Wat wij doen? Wat doet de school? Acties van L&A Hoe? Waarom? Villa Ticca steunen (privé en zakelijk) Villa Ticca Inhoud Even voorstellen Wat wij doen? Wat doet de school? Acties van L&A Hoe? Waarom? Villa Ticca steunen (privé en zakelijk) Projectweek Sponsors Recente initiatieven Blijf op de hoogte Even

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie. Uw commissie heeft bij de begrotingsbehandeling verzocht om nadere informatie over:

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie. Uw commissie heeft bij de begrotingsbehandeling verzocht om nadere informatie over: Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl November 2009 MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl Beste Leden, Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Jaarverslag 2015 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Veenendaal Veenendaal 1 1. Voorwoord Met dit jaarverslag brengen wij u graag op de hoogte van de gang van zaken bij de Stichting

Nadere informatie

Informatie 10 januari 2015

Informatie 10 januari 2015 Informatie 10 januari 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS ARMOEDE WERELDWIJD Wereldwijd leven ongeveer 1,2 miljard mensen in absolute armoede leven: zij beschikken niet over basisbehoeften zoals schoon drinkwater,

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg Jaarplan 2016 Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg, Postbus 566, 2270 AD Voorburg. Tel: 070-7803376. E-mail: info@leergeldleidschendam-voorburg.nl Doelstelling Stichting Leergeld

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden Jaarverslag Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden. In het afgelopen jaar heeft Leergeld

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017 Stichting Asian Kidz Support Penningkruid 20, 5721 RL ASTEN e-mail: info@asiankidzsupport.nl website: www.asiankidzsupport.nl IBAN: NL33INGB0005195037 Inhoudsopgave 1. Stichting Asian Kidz Support... 2

Nadere informatie

Van de bestuurstafel augustus 2016

Van de bestuurstafel augustus 2016 Van de voorzitter Nog een paar weken en het nieuwe hockey seizoen 2016-17 gaat van start. Voor Quick Stick gaat deze zomer een lang gekoesterde wens in vervulling; uitbreiding met een derde veld en een

Nadere informatie

Stichting Leerhulp Roermond

Stichting Leerhulp Roermond Stichting Leerhulp Roermond JAARVERSLAG 2011 1. Algemene informatie Rechtspersoon Stichting Leerhulp Roermond (SLR) is opgericht bij notariële akte van 27 augustus 2004, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Deze brief gaat over reiskosten. Wij denken dat dit voor u van belang is omdat uw kind elke dag met het openbaar vervoer reist.

Deze brief gaat over reiskosten. Wij denken dat dit voor u van belang is omdat uw kind elke dag met het openbaar vervoer reist. Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in het Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Zwolle, mei 2014 Ons kenmerk: 14-21.GH.lz Betreft: Tegemoetkoming reiskosten naar Gereformeerd Voortgezet Onderwijs (VO)

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013 CCUFonds

Activiteitenverslag 2013 CCUFonds CCUFonds CCUFonds 13 februari info@ccufonds.nl Inhoud Inhoud... 1 Algemeen... 2 Doelstelling... 2 Bestuur... 2 Wetenschappelijke Raad... 3 Commissie van aanbeveling... 3 Communicatie... 3 Fondsenwerving...

Nadere informatie

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld.

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Naast de sportieve uitdaging van bijna 500 kilometer te fietsen naar Amsterdam en terug, wacht er nu nog een tweede uitdaging: zoveel mogelijk geld

Nadere informatie

Colofon. Stichting Leergeld Voorne Putten Jaarverslag 2012, Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Titel Jaarverslag 2012. Ondertitel.

Colofon. Stichting Leergeld Voorne Putten Jaarverslag 2012, Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Titel Jaarverslag 2012. Ondertitel. Stichting Voorne Putten Jaarverslag 2012 Stichting Leergeld Spijkenisse, gevestigd te Spijkenisse, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 24385134 Colofon Titel Jaarverslag

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012 Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012 Belangrijke data schooljaar 2011 2012: Maandag 14 mei Kijkavond groep 1 t/m 7. Tijd 19.00 19.45 Maandag 14 mei t/m Vrijdag 25 mei Cito entreetoets

Nadere informatie

Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel Stichting Fair Chance f O řì Li AH ÏCìĄ"3 i ř I Míiĩi /MI/ Aan het College van Burgemeester en Wethouders Raadhuisplein 2 2922 AD KRIMPEN AAN DEN IJSSEL, 30 maart 2017 Geacht College, Betreft: Verantwoording

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 en begroting 2015

Jaarrekening 2014 en begroting 2015 Jaarrekening 2014 en begroting 2015 1 Inhoud Samenvatting... 3 Jaarrekening... 5 Staat van baten en lasten... 5 Toelichting op staat van baten en lasten... 6 Begroting 2015... 7 Staat van baten en lasten...

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010.

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. Stichting van Katoen stelt als doel bruikbare kleding geven aan mensen die het

Nadere informatie

Verbreden en verbinden Meerjarenbeleidsplan Leergeld Amersfoort

Verbreden en verbinden Meerjarenbeleidsplan Leergeld Amersfoort Verbreden en verbinden Meerjarenbeleidsplan Leergeld Amersfoort 2017-2020 Verbreden en verbinden Bouwstenen Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 Stichting Leergeld Amersfoort november 2016 SAMENVATTING EN BEGROTING

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie