iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 BY

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 BY00057868"

Transcriptie

1 Leergeld West-Brabant Oost Oosterhout, mei 2015 iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 BY Correspondentieadres: Postbus CB Oosterhout T: E: W: leergeldwestbrabantoost.nl Werkgebied: Dongen Drimmelen Geertruidenberg Gilze en Rijen Oosterhout Werkendam Woudrichem Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2014, waarin wij u berichten over de activiteiten van Leergeld West-Brabant Oost (voorheen Oosterhout e.o.) in inmiddels het twaalfde jaar van haar bestaan. Ook in 2014 is weer gebleken dat financiële ondersteuning van Stichting Leergeld onveranderd noodzakelijk is. Weer hebben meer kinderen uít gezinnen die in financiële nood verkeren, aangeklopt bij Leergeld en dankzij financiële stimulansen gelegenheid gekregen om hun talenten te ontwikkelen. Zoals u in het verslag kunt lezen is het aantal aanvragen in het afgelopen jaar onrustbarend toegenomen, nl van 1690 naar 2229, een groei van ruim 303^. De cijfers over het eerste kwartaal van 2015 baren ons nog meer zorgen. Nu al is het aantal aanvragen over de eerste drie maanden van 2015 ten opzichte van diezelfde periode in 2014, met maar liefst 53*^» toegenomen! Dankzij sponsoracties en subsidies van de deelnemende gemeenten, bijdragen van serviceclubs en particuliere giften hebben we vooralsnog bronnen aan kunnen boren om de stroom van aanvragen voor ondersteuning te kunnen honoreren. De economische crisis maakt Leergeld echter actueler dan ooit, getuige daarvan ook de extra aandacht vanuit het politieke veld. De ernst van de hulpvraag is indringender dan ooit! Wij doen dan ook een dringend beroep op u, als beleidsmaker, om uw hart te laten spreken en onze Stichting te (blijven) ondersteunen. Zonder uw hulp zullen veel kinderen in de kou blijven staan en niet mee kunnen doen met hun klas-en leeftijdsgenootjes als het gaat om sportieve, culturele of school gerelateerde activiteiten. Zij zullen u heel dankbaar zijn! Met vriendelijke groet, Het bestuur van Stichting Leergeld West-Brabant Oost BAN NL45RABO KvK ANB

2 a 5*7 Leergeld ker w a t d e e f f e c t e n zullen j a a r is w e e r g e b l e k e n d a t opzichte v a n diezelfde peri- zijn v a n d e transitie p e r l financiële o n d e r s t e u n i n g o d e in , m e t m a a r liefst januari jl. en d e gevolgen door Leergeld onveranderd 5396 t o e g e n o m e n! stimulansen de gelegenheid 1 2 Schoolbezoeken 2 Naamsverandering 2 Kledingbeurs Menukaart drie m a a n d e n v a n t e n v e r k e r e n dankzij financiële Vlielandkamp de Ark h e t o p dit m o m e n t n o g o n z e - d e l e n. O o k in h e t a f g e l o p e n n e n d i e in financiële n o o d toename Lionsclub politieke v e l d. B o v e n d i e n is aanvragen over de eerste Oost s p r e k e n b o e k - b e n m e e r k i n d e r e n uit g e z i n - n d i t n u m m e r : van extra a a n d a c h t v a n u i t h e t z o r g e n. N u al is h e t a a n t a l West- noodzakelijk is. W e e r h e b - Voorjaar 2015 Cheque van 2015 baren nog meer Brabant Alle kinderen mogen meedoen Forse De cijfers in h e t J a a r v e r s l a g v a n Leergeld gekregen o m hun talenten te ontwikkelen. Dankzij s p o n s o r a c t i e s e n subsidies van de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n, bijdragen van serviceclubs en particuliere giften h e e f t L e e r g e l d vooralsnog bronnen aan kunnen boren om de stroom hiervan voor de Jeugdzorg e n de kinderen van Leergeld. O o k r a k e n s t e e d s m e e r ZZPe r s in d e f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n, w a t zijn n e e r s l a g h e e f t o p d e k i n d e r e n in d i e g e z i n nen. De ernst v a n d e hulp- H e t a a n t a l a a n v r a g e n i s in van aanvragen voor onder- het afgelopen jaar onrust- steuning te kunnen honore- barend t o e g e n o m e n, nl v a n r e n. D e e c o n o m i s c h e crisis n a a r 2229, e e n groei m a a k t financiële o n d e r s t e u - Volledig sociaal 2 v a n r u i m 30X. D e c i j f e r s ning e c h t e r a c t u e l e r d a n 2014, over het eerste kwartaal ooit, getuige d a a r v a n o o k d e n t e r e s s a n t e informatie: M e l d u a a n v o o r h e t digita ontvangen van onze nieuw CHEQUE Whl C , m UOÑSûW WHQE mie\ brief op o n z e w e b s i t e : D e z e n i e u w b r i e f is m e d e mogelijk g e m a a k t d o o r : De Lionsclub Donge Vallei steunt Leergeld al een aantal jaren. De club organiseert o.a. concerten en wijnproeverijen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de kinderen van Leergeld in de aangesloten gemeenten. Dat zijn er sinds 1 januari zeven, te weten Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem. De voorzitter van Leergeld, de heer Frans de Hoogh sprak zijn waardering uit voor de acties die de Lionsclub Dongev Vallei nu al jaren organiseert v r a a g is i n d r i n g e n d e r dan ooit! jaarverslag maar ook andere matie, staat op onze infor- website: J ÍA Cheque en waarvan de opbrengst naar Leergeld gaat. Zonder acties van serviceclubs, bedrijven of giften van particulieren zou Leergeld haar goede werk niet kunnen doen. Met veel dank nam hij de cheque in ontvangst.

3 2.1 İ^MTJA Al sinds o r g a n i s e e r t e n h a a l d e n n a a r Harlingen g e e n c o ö r d i n a t i e. V a n a f Harlin b e t a a l t d e Stichting Rotary b r a c h t. T i e n d a g e n later w o r g e n begint h e t a v o n t u u r al įíhm^ V l i e l a n d k a m p jaarlijks h e t den ze door h e n ook w e e r m e t e e n b o o t t o c h t v a n ruim vakantiekamp voor kinderen t h u i s g e b r a c h t. H e t k a m p is anderhalf uur over de W a d die, o m d i v e r s e r e d e n e n, z o n gratis v o o r d e d e e l n e m e n d e d e n z e e naar het eiland. Het d e r h e t k a m p niet m e t v a k a n k i n d e r e n. Die l o g e r e n in v a k a m p s t a a t bol v a n d e activi tie k u n n e n g a a n. M e e r d a n kantiehuis De Vliehorst. Ze teiten zoals varen m e t e e n O p n i e u w h e e f t dit vrijwil k i n d e r e n uit h e e l N e d e r w o r d e n i n g e d e e l d in g r o e p j e s s p e e d b o o t, z w e m m e n in h e t ligersteam er met m a n e n land, tussen 8 en 10 jaar,gaan v a n o n g. 1 0 k i n d e r e n. Elk z w e m b a d, e e n sportdag, mid verdeeld over t w e e perioden g r o e p j e s t a a t o n d e r leiding getgolf, k r a b b e n z o e k e n, e e n v a n tien d a g e n, n a a r h e t e i van een 'meester' en een kinderdisco, e e n eigen circus land V l i e l a n d. Z e w o r d e n 'juf'. D a a r n a a s t zijn e r e e n uitvoering e n e e n barbecue. d o o r vrijwilligers v a n d e 'hoofdmeester' en een M a a r o o k als h e t r e g e n t zijn plaatselijke R o t a r y c l u b o p g e 'hoofdjuf' die h e t p r o g r a m m a er b i n n e n s h u i s allerlei l e u k e Met een aantal partijen is de Menukaart Preven t ie Schulden Leerlingen Basisonderwijs en Voortgezetonderwijs opgesteld. De kaart bevat een overzicht van programma's van activiteiten die ontwikkeld zijn met de bedoeling kinderen tussen 4 en 18 jaar bewust te maken over de om gang met geld. Thema's als Le nen kost geld, Sparen, Ken je geldgrenzen, Crisis, De deur waarder in de klas! komen aan bod. Leergeld Oosterhout is een van de deelnemers van de sa menwerking. macht aan gewerkt w e e r een aantrekkelijke beurs t e organi seren voor gezinnen met e e n s m a l l e b e u r s. D e f o r m u l e is h e l d e r. O p d e prijs v a n h e t s a m e n s t e l l e n e n k u n n e n bij p r o g r a m m a o n d e r d e l e n. Het artikel k o m t 1096 extra e n d a t s p r i n g e n als d a t nodig is. E e n is e e n k a m p z o n d e r i n t e r n e t bedrag komt ten goede aan a a n t a l R o t a r y l e d e n is e i n d en computerspelletjes. S a Stichting L e e r g e l d. O p b r e n g s t v e r a n t w o o r d e l i j k e n verblijft m e n activiteiten o n d e r n e m e n d e z e k e e r C ^ Dank e n d e k a m p p e r i o d e op h e t e i en aandacht hebben voor c h a p e a u m e d e n a m e n s alle land v o o r d e a l g e h e l e leiding elkaar staan voorop! n Oosterhout zitten op bijna kind). Verder wijs ik op onze elke school Leergeldkinderen. De vernieuwde website: "Bedankt voor jullie ontvangst afgelopen periode ben ik druk en support". bezig geweest scholen binnen de Hierop is alle Leergeldinformatie gemeente Oosterhout (incl. de te vinden. Bovendien kunnen kerkdorpenļpersoonlijk te bezoe ouders op deze site recht ken. n het gesprek met de direc streeks een aanvraag indienen. teur (en/of de zorgcoördinator) ndien er belangstelling is bin spreken we over de vermelding nen de school kan er een van Leergeld Oosterhout op de (powerpoint)presentatie wor schoolwebsite, de schoolgids e n / den verzorgd door Leergeld of de schoolkrant. Op sommige Oosterhout. scholen wordt afgesproken dat Tot slot laat ik folders achter om Leergeld aan het eind van het ouders te informeren. Het is schooljaar kopij mag inleveren verheugend te zien dat het on voor in de schoolkrant (bijv. een derwijsveld Leergeld een warm reminder voor de Leergeldouder hart toedraagt. kinderen! Alle scholen van Oosterhout: Angelique nator Smit, Leergeld Regiocoördi Oosterhout. die, elk jaar opnieuw, een aan vraag kan indienen voor het Onder de naam St icht ing Leer moede opgroeien. Dat alles was reikbaar via de website: Op 30 mei a.s. zorgen medewer geld Oost erhout de reden om de naam te veran of kers van de Rabobank dat 50 Drimmelen, Geertruidenberg, deren in Leergeld kinderen van Leergeld in Ooster Gilze Rijen en Oosterhout) zijn Oost, zodat deze nu de lading wij al 11 jaar actief. weer dekt. Voor algemene zaken kies: kunst kunnen volgen die wordt Vanaf 1 januari jl zijn daar de Totaal komt het team van vrijwil of afgesloten met een heuse voor ligers hiermee op zo'n 40 actieve stelling voor zo'n 100 toeschou e.o. (Dongen, gemeenten Woudrichem en Werkendam bijgekomen, zodat Wes t Braban t hout een workshop voor circus personen die ieder op hun eigen wers! het werkgebied nu 7 gemeenten wijze aandacht vragen voor de Tijdens deze interactieve work beslaat. armoedeproblematiek, bezig zijn shop worden de kinderen ook Een nieuw bestuurslid, regio met de bestrijding of de begelei coördinatoren en intermediairs ding daarbij. gaan zich nu ook in het land van Leergeld is voor ouders/aan Altena, o.a. via de scholen inzet vragers in iedere afzonderlijke ten voor de kinderen die in ar gemeente (van de totaal 7) be Leergeld Alle k i n d e r e n mogen meedoen getrakteerd op drankjes en ver snapperingen.

4 Mi "1! i i u r m hŕi it m 7 B : J aar verslag 14 in j 11

5 Kinderen hebben recht op meedoen! Op 20 november 2014 bestond het VN-Kinderrechtenverdraq 25 jaar. n het Verdrag voor de Rechten van het Kind staan 54 artikelen, die onder te verdelen zijn in verzorging, bescherming en informatie. Denk bijvoorbeeld aan het recht op onderwijs, gezondheidszorg en een veilige plek om te wonen en te spelen. Maar ook aan bescherming van kinderen tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting. Daarnaast mogen kinderen gehoord worden over zaken die hen aangaan, ze hebben onder meer recht op een eigen mening en een eigen godsdienst en mogen gebruikmaken van verschillende informatiebronnen. Het verdrag omvat kortom alle terreinen waarop het leven van een kind zich afspeelt. Wereldwijd hebben UNCEF en andere kinderrechtenorganisaties het Kinderrechtenverdrag gebruikt als basis om ervoor te zorgen dat overheden hun beleid aanpassen. Dit, om kinderen overal ter wereld zo goed mogelijk te beschermen. Wat is er de afgelopen jaren in Nederland bereikt sinds het kinderrechtenverdrag in werking trad? Er is een Kinderombudsman waar kinderen terecht kunnen met vragen of klachten over hun rechten. Kinderen mogen meer meepraten over hun eigen leven. Een voorbeeld is het recht van kinderen om gehoord te worden bij een echtscheiding van ouders, of voor kinderen in de jeugdzorg. En tot slot is er een Kinderpardon. Kinderen die al jaren in Nederland woonden, hier geworteld raakten, maar geen

6 verblijfsvergunning kregen, mogen dankzij het Kinderpardon toch in Nederland blijven. We kunnen vaststellen dat het Kinderrechtenverdrag de afgelopen jaren veel invloed heeft gehad op de positie van het kind: kinderen worden inmiddels gezien als volwaardige mensen met een mening. Mede dankzij het verdrag is de situatie voor kinderen verbeterd, zowel in Nederland als in de rest van de wereld, maar... we zijn er nog niet. Leergeld Oosterhout e.o. Daarom hebben alle vrijwilligers van Stichting Leergeld Oosterhout e.o. zich evenals het voorgaande jaar ook nu weer ingezet voor de gezamenlijke ambitie: Alle kinderen mogen meedoen, met volle kracht vooruit! Meer kinderen helpen en een vergroting van de herkenbaarheid van de activiteiten van Leergeld in de regio stonden hierbij centraal. Deze woorden hebben we in 2014 omgezet in daden want konden we in 2013 nog 1690 aanvragen toekennen - in 2014 zijn we dit getal fors voorbijgestreefd en uitgekomen op Onze uitgaven stegen hierbij van C ,- naar een totaal bedrag van e ,-. We hebben deze resultaten kunnen bereiken dankzij de inspanningen van onze enthousiaste regiocoördinatoren, intermediairs en bureaumedewerkers. Armoedesignalement 2014 De getallen zijn overigens in lijn met de uitkomsten van het Armoedesignalement 2014 van het Sociaal Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek dat aangeeft dat het aantal huishoudens en personen die onder de armoedegrens leven weer verder is toegenomen. Huishoudens met risico op armoede kampen vaak met financiële problemen. Mensen hebben onvoldoende geld voor voeding, kleding, woninginrichting, vakantie en in veel gevallen is er achterstand bij het betalen van de huur of hypotheek. Deze ontwikkeling blijft natuurlijk zorgen baren maar laten we ons vasthouden aan de voorzichtige voorspellingen van eerder genoemde onderzoeksinstellingen die voor 2015 een lichte daling voorspellen. Onzekerheid Mede de door de onzekerheid van de effecten van de Transitie per 1 januari jl. en dan met name de gevolgen hiervan voor de Jeugdzorg en de kinderen van Leergeld, blijven we investeren in activiteiten die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van Leergeld. Dit doen we samen met de gemeenten, scholen, wijkteams, 1e lijnshulpdiensten, particulieren, bedrijven, serviceclubs en andere maatschappelijke organisaties voor de kinderen in onze regio onder het bekende motto: Alle kinderen mogen meedoen, met volle kracht vooruit! Nieuwe naam 2014 was het laatste jaar waarin we als Stichting Leergeld Oosterhout en omstreken actief zijn geweest. Na ruim 11 jaar is er een einde gekomen aan deze naam, waaronder Leergeld in de regio op de kaart is gezet. Door de recente uitbreiding met de gemeenten Woudrichem en Werkendam en om beter aan te sluiten bij het werkgebied waarin we werkzaam zijn gaat Leergeld verder onder de naam Stichting Leergeld West-Brabant Oost. Met hetzelfde enthousiasme en dezelfde ambities staat ons gedreven en gemotiveerde team vrijwilligers weer klaar voor alle kinderen in 2015! Namens het bestuur van Stichting Leergeld West-Brabant Oost Frans de Hoogh, voorzitter Leergeld 3

7 2014 in enkele hoofdlijnen en cijfers t.o.v n het jaar 2014 heeft de Stichting Leergeld voor een totaalbedrag van ê ,- gezinnen en kinderen blij kunnen maken met financiële steun voor diverse activiteiten, voorzieningen en hulpmiddelen, die voor schoolgaande kinderen absoluut onmisbaar zijn om in balans naar volwassenheid te groeien. n totaal zijn er 2229 aanvragen toegekend. Het overzicht hiernaast laat zien waaruit de steun in het verslagjaar heeft bestaan. Ą

8 MH.H' m l i ,- C m i : ii' ff, ' ill i ft i," -7 L m. i 4 in.1 1 1

9 r TOENAME VAN HET AANTAL AANVRAGEN Zoals blijkt uit de cijfers in dit jaarverslag is het aantal aanvragen voor steun vanuit onze organisatie, in 2014 sterk toegenomen. Dat betekent dat we, als deze trend doorzet, in 2015 niet meer voldoende middelen hebben om aan deze gestaag groeiende stroom aanvragen te kunnen voldoen. We zullen dus met de diverse gemeenten uit ons werkgebied blijvend aan de tafel moeten om verantwoording af te leggen en te praten over voortzetting en/of verhoging van de subsidies. Maar dat is niet genoeg. Daarnaast zullen we met niet aflatende ijver moeten zoeken naar extra fondsen van particulieren, instellingen en bedrijven. Activiteiten Ook het afgelopen jaar kende weer een aantal bijzondere activiteiten. Overal in de Leergeldgemeenten werden acties en evenementen gehouden, waarbij de opbrengst voor Leergeld was. Zonder al deze giften zouden we ons werk niet kunnen doen en zouden veel kinderen uitgesloten zijn van deelname aan culturele, sportieve of school gerelateerde activiteiten. Wij zijn iedereen ontzettend dankbaar voor hun financiële steun! Zo is er in het voor- en najaar weer een 2e hands kinderkledingbeurs gehouden in 'de Ark' en was ook de opbrengst van de Bob Materbokaal, gespeeld op de Oosterhoutse Golfclub, weer voor Leergeld. De Lionsclub Dongevallei uit Dongen organiseerde een wijnactie en een midzomernachtconcert en motorcrossers van DVO uit Drímmelen trotseerden barre terreinomstandigheden om een mooi bedrag voor Leergeld bij elkaar te rijden. Dat deed ook Solexclub 'Vroem' uit Oosterhout en op het strandje van Beachclub Puur in Drimmelen was het in juni puur genieten van een nieuw evenement, georganiseerd door Lionsclub 'Ouatro'. De opbrengst was ook hier voor Leergeld. En dit is nog maar een greep uit de diverse acties die werden georganiseerd. Fundraising Naast al die fantastische initiatieven blijft de Rotary Club Oosterhout, uit wiens schoot Leergeld 11 jaar geleden is ontstaan, ook de zo hardnodige financiën binnen te halen. n april was er een Rotary Golf Event op de banen van 'de Oosterhoutse', waarbij deelnemers aan de wedstrijd een tafel konden kopen voor het diner na afloop en mee konden bieden op een bijzondere veiling. n augustus werd het parkeerterrein voor het gemeentehuis in Oosterhout omgebouwd tot kartingbaan. De Ronde Tafel en de Rotary organiseerden daar samen de Grand Prix d'oosterhout. Maar liefst 40 teams hadden zich ingeschreven en streden - tussen de zonnestralen en regendruppels door - om de prijzen. Een evenement dat voor herhaling vatbaar is Projecten Leergeld probeert ook ieder jaar iets bij te dragen aan de bewustwording. Door leerlingen van de scholen te betrekken bij

10 i een project of wedstrijd bereik je dat ze even stilstaan bij hun schoolgenootjes die de digitale weg naar Leergeld te vinden. Ook de Nieuwsbrief kan voortaan op de website en dus heeft de commissie fundraising alweer plannen. Het komend jaar willen we 1 het financieel minder hebben. n 2014 zijn gelezen worden. onze herkenbaarheid en zichtbaarheid in de 61 basisscholen in de regio uitgenodigd regio vergroten, met name in het Land van om mee te doen met een tekenwedstrijd. Achter de schermen Heusden en Altena, dat vanaf 1 januari 2015 Van de tekeningen is een vrolijke Het bestuur kreeg in 2014 versterking in aan ons werkgebied is toegevoegd. Verder verjaardagskalender gemaakt met als thema de persoon van Marga Allard. Zij houdt gaan we door met de intensivering van 'de vier seizoenen'. Uit alle gemeenten in het werkgebied werden tekeningen ingestuurd. zich voornamelijk bezig met de Sociale Kaart. Jan Lonterman nam de plaats in van Mariet van Gogh in de Raad van Advies. de contacten met gemeenten, wijkteams, 1e lijnshulpdiensten, scholen, bedrijven, instellingen, serviceclubs en organisaties 1 Nieuwe naam en nieuwe website Het belangrijkste werk gebeurt echter op waarmee we nauw zijn verbonden. Ook in 2014 begonnen de gesprekken met de gemeenten Werkendam en Woudrichem over toetreding tot onze Leergeldorganisatie. Eind september viel de definitieve beslissing kantoor, waar de vrijwilligers zich dagelijks buigen over de steunaanvragen, die moeten worden beoordeeld en waarover besluiten moeten worden genomen. Dit altijd na -soms Kortom, ook in 2015 gaan we met een team van enthousiaste en betrokken vrijwilligers met volle kracht vooruit, allemaal voor de kinderen, die het zo hard nodig hebben. dat deze twee gemeenten zich m.i.v. 1 meerdere- huisbezoeken en na wikken Kinderen, die we nu moeten behoeden voor januari 2015 zouden aansluiten bij Leergeld en wegen. U vindt in dit jaarverslag een sociale uitsluiting, opdat we later geen Oosterhout e.o. Dat was ook het moment beschrijving van dergelijke praktijksituaties. LEERGELD hoeven te betalen! dat de naam Leergeld Oosterhout e.o. niet meer de lading dekte, nu het werkgebied Wat staat ons te wachten in gemeenten omvatte. We gaan verder als Het is nu nog onduidelijk welke gevolgen de Leergeld West-Brabant Oost. Niet alleen de transitie van 1 januari jl voor ons heeft, met naam veranderde maar ook onze website. name als het gaat om de Jeugdzorg. Zeker is Deze werd dankzij onze sponsor Ecommany wel dat ook in 2015 ons uitgangspunt is dat geheel in een nieuw gebruiksvriendelijk de kinderen centraal blijven staan en dat we B Ér jasje gestoken en inmiddels weten heel veel ouders, donateurs en Vrienden van Leergeld hopen nog meer kinderen te kunnen helpen. Meer kinderen vraagt om meer inkomsten Leergeld i m

11 Casuïstiek Casus 1 Alleenstaande moeder begin dertig heeft de zorg voor drie kinderen; twee meisjes van 6 en 8 jaar en een jongetje van 7 jaar. Ze zitten alle drie via Leergeld op zwemles. n de loop van het jaar blijkt dat de gezondheid van de moeder zienderogen achteruit gaat. Eerder al is een levensbedreigende ziekte geconstateerd waar ze uiteindelijk na de zomer aan komt te overlijden. De vader van de kinderen neemt vanaf dan de zorg voor ze over maar is door de ernst van de hele situatie niet in staat om te werken. De medewerksters op kantoor krijgen op enig moment geen contact meer met de vader en maken zich ongerust over het lot van de kinderen. Na een tijd laat de vader weten dat hij twee weken in het ziekenhuis is opgenomen maar dat de kinderen nu weer bij hem zijn. Het resultaat van alles wat er is gebeurd heeft hem in de schuldsanering doen belanden en psychisch gaat het niet heel erg goed met hem. Hij is in beeld bij zorgorganisaties. Casus 2 Gezinssituatie: Echtpaar, zij heeft een vaste baan en hij is actief als ZZP-er. Samen hebben ze drie kinderen waarvan er twee zijn die het voortgezet onderwijs volgen. Het bedrijf van de vader ontwikkelt zich behoorlijk en er lijkt weinig aan de hand. Totdat de echtgenote komt te overlijden en de vader van de kinderen minder actief kan zijn in zijn bedrijf dat bovendien door de economische situatie nog eens extra wordt geraakt. De orderportefeuille loopt ernstig terug met als gevolg dat het inkomen drastisch achteruit gaat. De jaarlijkse schoolnota valt in de bus voor de twee oudsten en dat levert een direct financieel probleem op voor de vader. Na overleg vanuit Leergeld met de vader en de school is de uitkomst dat Leergeld de voor haar maximale bijdrage beschikbaar stelt en de school zal het restant van de nota crediteren. Zelfde oplossing is van kracht voor zijn zus. Zijn andere zus zit op dansles en die club geeft aan dat zij een talentvolle leerling is. Aangezien het meisje zichtbaar goed gedijd bij het volgen van de lessen besluit de dansschool de kosten van de lessen voor haar rekening te nemen. Zo blijkt maar weer dat samenwerkende partijen een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van kinderen.

12 Aantallen per categorie per gemeente boekjaar 2014 Categorie Dongen Drimmelen Geertruidenberg Gilze en Rijen Oosterhout Totaal Cultuur 14 mornet Onderwijs Sport Welzijn TOTAAL mmm \\\ì]m\mï\\w\^mm 9 H 1 Leergeld 9

13

14 Bestuur Stichting Leergeld Oosterhout e.o. Frans de Hoogh, voorzitter Willy van Zeist, secretaris Paul Oomen, penningmeester Jacgues Willemen, bestuurslid Henk Janus, bestuurslid Marga Allard, bestuurslid Algemeen coördinator Charlotte van 't Hullenaar, bedrijfsvoering, steunaanvragen Regiocoördinatoren Gerry Butter Thorn Langerwerf Angeligue Smit Raad van Advies Jan Lonterman Arnold Emmen Jan de Ridder Bankrekeningnummer: NL45RAB Website: Stichting Leergeld Oosterhout e.o. Werkzaam in de gemeenten Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg. Gilze en Rijen en Oosterhout. Rabobank Leergeld 11

15 s Gravenmoer Lage Zwaluwe Dnmmelen r Klein Dongen Vaart Dongen Hoge Zwaluwe Wagenberg Ter he ij den Made GEMEENTE DONGEN GEMEENTE DR MMELEN Geertruidenberg Raamsdonksveer # ( yäå Rijen 9 Molenschot Hulten Molenschot Hulten 9 Raamsdonk Gilze» 1 Aİ5 Leergeld \ Wilt u zich opgeven als Vriend van Leergeld en toetreden tot de Vriendenkring? Meldt u zich dan op 4

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

effectief kindgericht armoedebeleid

effectief kindgericht armoedebeleid Handreiking aan Nederlandse gemeenten voor effectief kindgericht armoedebeleid Vernieuwde editie met tips uit de praktijk Juni 2015 Voorwoord Geen dagelijkse warme maaltijd of geen nieuwe kleding als dat

Nadere informatie

INHOUDELIJK JAARVERSLAG

INHOUDELIJK JAARVERSLAG Oud logo =vanaf oktober 2013 nieuw logo INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013 Stichting Leergeld Tilburg Stichting leergeld Tilburg Fax 013-5458499 Rabobank 16 24 46 659 Postbus 178 Tel. 013-580 12 11 K.v.K. 41

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Stichting Vesta. Jaarverslag. s-hertogenbosch. www.stichtingvesta.nl info@stichtingvesta.nl Triodos Bank 254615473 KvK 54080630 ANBI 851151000

Stichting Vesta. Jaarverslag. s-hertogenbosch. www.stichtingvesta.nl info@stichtingvesta.nl Triodos Bank 254615473 KvK 54080630 ANBI 851151000 Stichting Vesta s-hertogenbosch Jaarverslag 2013 www.stichtingvesta.nl info@stichtingvesta.nl Triodos Bank 254615473 KvK 54080630 ANBI 851151000 Jaarverslag Stichting Vesta 2013 1 - Introductie Door de

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht Trajektinfo jaargang 21 september 2013 De aftrap van Go Active Be Creative in de St. Franciscusschool te Reijmerstok. Rechts (in judopak) wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem. Voor het artikel over

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie