oo' -rt 1.,,' ',,:.;'ir, Sprang-Capelle, 21 februari 2013 AdvocatenKantoorVerho even lnzake: Conceptaanvraag voeren autobedrijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "oo' -rt 1.,,' ',,:.;'ir, Sprang-Capelle, 21 februari 2013 AdvocatenKantoorVerho even lnzake: Conceptaanvraag voeren autobedrijf"

Transcriptie

1 1- _o oo' -rt AdvocatenKantoorVerho even Groenstraat 1 39/1 55 Postbus 9, 5000 AA, Tilburg tel: mob: 0ó fax: '1 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk Postbus GB WAALWIJK www. advverhoeven. n I n I KvK BTW NLl iiq h {.-F Í..} ".s.{ti;r;]è *.ii:.:é 1.,,' ',,:.;'ir, Sprang-Capelle, 21 februari 2013 Tevens per lnzake: Conceptaanvraag voeren autobedrijf Geacht college, Tot mij wendde zich de heer en mevrouw Kuis, wonende te Sprang-Capelle. ln het kort de voorgeschiedenis. Cliënten exploiteren sinds L999 aan de Dick Flemmingstraat 21 te Sprang- Capelle een autobedrijf (zie het uittreksel KvK in bijlage 1). De verkoop van auto's geschíedt nagenoeg geheel via internet. Alleen op afspraak kunnen auto's worden bekeken en gekocht. Cliënten werden het vele gereis tussen woning en bedrijf zat en zochten naar een oplossing welke gevonden werd in een object aan de Tinus van der Sijdestraat 31: een woning met bedrijfsruimte aaneen. Voor een overzicht verwijs ik naar de plankaart van bedrijventerrein Berkhaag (bijlage 2). De koop werd gesloten en het huis in Waalwijk werd verkocht. Ook de verkoper startte met het ontruimen van het perceel en huurde inmiddels een woning. Teneinde op dit perceel een autobedrijf te mogen starten is kennelijk een bestemmingsplanwijziging nodig. Makelaar De Bie (Woonkenners) heeft hierover informatie opgevraagd bij de gemeente Waalwijk. ln een (zie bijlage 3) werd hem onomwonden toegezegd dat deze wíjziging past in het bestemmingsplan en handel in auto's op die locatie mogelíjk is, waarop de makelaar de koop heeft rondgemaakt. ln een brief gedateerd 4januari 2013 heeft ondergetekende gevraagd om aanpassing van het voorontwerp bestemmingsplan bedrijventerreinen (bijlage 4). Dit verzoek is door uw college afgewezen met de volgende motivatie: "Op basis van de Nota Wensbeelden Bedrijventerreinen en de Detailhandelsvisie is handel in auto's of motorfietsen niet wenselijk op deze locatie gezien de ligging en de karakteristiek van het gebied". Naar aanleiding van de ontwikkelingen heeft op 21 februari j.l. een onderhoud plaatsgevonden tussen wethouder Van Dongen, mevrouw M. Clijsen, De Bie en ondergetekende. ln dit gesprek is de situatie uitgelegd Op de door ons kantoor aanvaarde opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn op de achterzijde van deze brief a{gedrukt en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Van Buul Rabobank BIC/SWIFT RABONt2U IBAN: N L75RABO

2 o t;. :ví À dr.ocatenkant0oïverhoeycn en verhelderd en zijn de voorwaarden waaronder e.e.a. gestalte kan krijgen duidelijk gemaakt. Afgesproken is om de aanvraag opnieuw te doen langs het onderhavige traject, dus middels een 'Aanvraagformulier conceptaanvraag' (zie bijlage 5). ln deze aanvraag moet rekening worden gehouden met het navolgende. Allereerst rijst de vraag of hier nog wel sprake is van een autobedrijf in de klassieke zin. Het internet heeft in deze branche een enorme vlucht genomen - vooral wat betreft de gebruikte auto's - en ervoor gezorgd dat de showrooms zoals we die kennen steeds meer uit het straatbeeld verdwijnen. De gemeente zou bij de vaststelling en de uitvoering van haar beleid met deze veranderingen in de markt meer rekening moeten houden. Zoals u kunt zien op de bijgevoegde foto's (bijlage 5) is er aan de straatzijde geen tot zeer beperkt ruimte voor het uitstallen van de koopwaar en zullen de auto's voor het overgrote deel binnen in de bedrijfshal'worden geplaatst. Er zal dus geen verslechtering van het straatbeeld optreden of afbreuk worden gedaan aan het karakteristiek van het gebied. Dit klemt eens te meer omdat op bedrijventerrein Berkhaag reeds meerdere autobedrijven gevestigd zijn, zowel klassieke verkooppunten als verkoop via internet (zie eveneens bijlage 6). Van parkeer- of geluidsoverlast zal ook geen sprake zijn aangezien klanten alleen op afspraak komen. De aanvraag behelst een verhuizing van het bestaande autobedrijf van de Dick Flemmingstraat 21 naar de Tinus van der Sijdestraat 31. Het bedrijf blijft dus op bedrijventerrein Berkhaag gevestigd. lndien uw college toch van mening is dat een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is, wil ik u verzoeken het perceel aan de Tinus van der Sijdestraat 31 in het vigerende bestemmingsplan afwijkend te bestemmen met de aanduiding 'abc-goederen' dan wel met een zodanige aanduiding dat de hierboven omschreven bedrijfsvoering mogelijk en passend wordt gemaakt. Met het oog op de toekomst doen cliënten eveneens het verzoek om in het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan dat thans ter inzage ligt het betreffende perceel afwijkend te bestemmen met 'specifieke vorm van bedrijventerrein - afwijkende functie' (sbt-awf) en de activiteiten van cliënten als volgt aan Bijlage 3 van de Regels toe te voegen: "Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven". De verhuizing zou als consequentie kunnen hebben dat de in het nieuwe bestemmingsplan geplande afwijkende bestemming op het perceel aan de Dick Flemmingstraat 21 zal vervallen. Cliënten begrijpen dit en zullen uw besluit hieromtrent respecteren. lk benadruk hierbij dat indien het verzoek van cliënten niet kan worden gehonoreerd de verkoop van dit perceel niet door zal kunnen gaan, met alle gevolgen van dien voor de betrokkenen. Ondergetekende alsmede de heer en mevrouw Kuis zijn te allen tijde bereid tot het geven van een mondelinge toelichting. De akte zal 25 maart 2013 passeren; ik wil u namens cliënten en andere betrokkenen verzoeken voor die datum een besluit te nemen. ln afwachting van uw berichten, verblijft, hoogachtend, mr. H.J.J. Verhoeven. Bijlagen: uittreksel KvK, plankaart Berkhoag, gemeente, brief VJA, Aanvraagformulier conceptaonvroag, foto's.

3 (t> -arffi' fr ^S ': ;i:: q;, i.a::.r..,...'f ' ji'q "' w KAMER van KaoPHANsil jw *í!llgden-bp.abant W *" Dossiernummer : Blad O0O01 Ulttreksel uit het handelsregister van de voor Midden-Brabant Ondernemi.nq: Iíandelsna(a)m(en) Rechtsvorm Àdres TelefoonÍrummers Faxnummer. Èatum vestíginqt -;dri jfscnschri jving Werkzame personên De ondernemj.nqr Naam Geboortedatum en -plaats Adres Kamer van Koophandel en Fabrieken :Harrie Kuis :Eenmanszaak :Dick Í'lemmlngistraat 21, 5161CA Sprang-Capelle :ó4t / r :Ol \.-- :Groot- en kleinhandel in grebruikte autors :2 wordt gedreven voor rekening van: :Kuis, Henricus Gerardus Ludovicus Maria r 16-l-L-1.968, Goirle :llinterdi jk 24, 516lPH Spranq-Capelle Àlleen geldig indj.en door de kamer vosrzien van eêrr ondertekening. Tilburq, Voor uittreksel Vát. l P-W-G- Bouman Hoofd Wetsuitvoerj.ng Posfgus 90754, 5000 LG T1LEURG {Ot3) 594 4t 22 F (a13} Is,!! rëríígi.' ww W ^ K Y 11. N L t - a*tt : w ro&nteur6.aví'sl KAAIER VAN KAOPHANOEL EI'I FABRIÊ'ITEN VOOR MIDA 'N'BRABAN'

4 iy1 P''' 'i li ll ii I I LJ LJ L-.r *'r I i lirli il;; i I j i,i ; j i{ : i :r' I ï!,,:. i l: I i ï::! :,?;:, li'l.íi.1, -N il '"!t :,':titi:ttili;),!u:t:tit; :. :.. a...:::::l:;ii':..8: 1:.:.,,n:t:, iàiè: +.:::,,=:'

5 Van : Lizette Fra nken [mailto : lfra n lwij k. nl] Vezonden: vrijdag 4 januari :32 Aan: Wout de Bie Ondenrerp: RE: Bestemming Tinus van der Sijdestraat 31 Geachte heer De Bie, U vraagt het bestemmingsplan op van Tinus van de Sijdestraat 31 te Sprang Capelle De locatie valt in de vigerende bestemmingsplannen: 1. Berkhaag 2. BEVI (geen nadere eisen aan gekoppeld vanuit bevi) en heeft als bestemming: Bedrijfsdoeleinden 1 Ook is er een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld, welk momenteel ter inzage ligt. Bestemmingsplan Bedrijventerrein Waalwijk. Hier heeft de locatie als bestemming; bedrijventerrein; specifieke vorm van bedrijven terrein, afwijkende milieucategorie, tevens wro-zone-wijzigingsgebied 2. \ Voor bestemmingsplanberkhaag geldt: de locatie is bedoeld voor het uitoefenen van industriële, ambachtelijke, transport, distributie en groothandelsbedrijven, niet zijnde zelfbedieningsgroothandel, voor zover deze bedrijven voorkomen op de bedrijvenstaat, milieucategorie 2. Detailhandel in auto's kan alleen op locaties die op de kaart als zodanig zijn aangewezen. De door u gevraagde locatie heeft geen dergelijke aanduidíng. Het vestigen van een autohandelaar op dit adres is in strijd met het bestemmingsplan. Conform artikel 4,lid9, sub a-c kunnen B&W een vrijstelling verlenen voor het vestigen van detailhandel in auto's (onder voorwaarden). Wij adviseren u dan ook een conceptaanvraag in te dienen. Een conceptaanvraag kost in ,35. Dit bedrag wordt in restitutie gebracht indien bij een positief antwoord alsnog de formele aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend. Bij een eventuele indiening van een aanvraag wordt reeds getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan Bedrijventerrein Waa lwij k. Hierin geldt: De voor bedrijventerrein aangewezen gronden zijn bestemd voor de in dit bestemmingsplan genoemde bijlage 2, afwijkende milieucategorie. ln deze zojuist genoemde bijlage wordt aangegeven dat op genoemd adres handel in auto's mogelijk is. Gelet op bovenstaand is het mogelijk een vrijstelling te geven voor de plaatsing van detailhandel in auto's, het past namelijk in het aankomend bestemmingsplan. De aanvraag om omgevi ngsvergu n n ing kunt u i ndiene n via ngsloket. n l. lndien u de verbeelding en de bestemmingsplanregels wenst te ontvangen, verzoek ik u dat aan te geven. Hierbij vragen wij u tevens uw adresgegevens en BSN- of KvKnummer door te geven, omdat u per l januari 2OI2 voor de verstrekking van bestemmingsplangegevens leges verschuldigd bent. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u naar de legesnota op onze website: De legeskosten voor het moilen von bestemmingsplonvoorschriften bedrogen: 14,50 per kwortier aan onderzoek bestemmingsplon en 2,50 ter verzending van deze,

6 Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desondanks nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de afdeling Leefbaarheid, Veiligheid & Handhaving op telefoonnum mer (0416) Met vriendelijke groet, frontoffice Bouwen, Woon- en Leefomgeving Gemeente Waalwijk Afdeling Leefbaarheid, Veiligheid & Handhaving Telefoon: Website: Twitter: Mail: 04L waalwiik Bezoekadres: Taxandriaweg PA Waalwijk Postadres: Postbus GB Waalwijk 6am*ent*É!í * Í?i..9*é4\disEbdi""ï-.. Èfr*dj4ËWB{ $1, È Van: Wout de Bie Verzonden: vrijdag 21 december :33 Aan: info Onderwerp: Bestemming Tinus van der Sijdestraat 31 &Wm kennër$"nl Geachte heer/mevrouw, Wij hebben De woning met bedrijfshal gelegen aan Tinus van der Sijdestraat 31 te Sprang-Capelle in de verkoop. Nu is het een bestemming Timmerfabriek Een koper wil daar auto's gaan verkopen aan particulieren.

7 I- Graag zou ik horen of er geen ostakels zijn, dat deze potentiële koper zich daar vestigd. Met vriendelijke groet, Wout de Bie "twíwl : qr,4*.. Volg ons ook op lwitler http: / ltwilter.com I W oonkennersnl Makelaardij en taxatiebure&u lan de Rooijstraat DR- KAATSHEUVEL T, F E. nl I. Makelaardij en taxatiebureêu Hoge Ham lc Dongen ï F. 04L E. nl L Dii bericht heefi een informeel en vertrouwel'rjk korokler en is olleen bestemd voor de geodresseerde. Dii bericht geeft niet noodzokel'ljkerw'rjs de opvottingen weer von het besluur von Woonkenners.nl. Rechten kunnen olleen worden ontleend oon juist ondertekende, schriftelijke conespondentie von Woonkenners.nl. lndien u dil bericht onterechl onívongt, wordt u veaocht de inhoud niet te gebruiken en de ofzender direct le iníormeren door het bericht le retourneren

8 o o:. -- Verhoeven Ju ridi s chadv ies ïinus van der Sydestraat CD Sprang-Capelle n I nl Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk Postbus GB WMLWUK KvK: BTW: NL Rabobank: Sprang-Capelle, 4 ianuari 2013 Tevens per lnzake: Verzoek om aanpassingen bestemmingsplan Bedrijventerreinen Geacht college, Ondergetekende schrijft deze brief namens cliênten, de heer en mevrouw Kuis, wonende te Kaatsheuvel, alsmede Autobedrijf Harry Kuis, gevestigd te Sprang-Capelle aan de Dick Flemmingstraat 21. lndien gewenst zal een machtiging worden overgelegd. Hoewel de termijn voor het indienen van een inspraakreactie op het thans ter inzage liggende 'Voorontwerp Bestemmingsplan Bedrijventerreinen' {hierna: het voorontwerp) reeds verstreken is, verzoek ik u toch van het onderstaande kennis te nemen. Cliënten verzoeken het voorontwerp op een tweetal punten aan te passen. Het tweede verzoek heeft eveneens betrekking op het huidige bestemmingsplan en kan dus als zodanig niet als een 'inspraakreactie' worden betiteld. lndien gewenst kunt u dit als een zelfstandig verzoek in behandeling nemen. 1. Cliënten exploiteren momenteel aan de Dick Flemmingstraat 21 een autobedrijf. Het betreffende perceel is in het vigerende bestemmingsplan bestemd voor bedriiven met activiteiten in milieucategorie 3. ln het voorontwerp zal deze bestemming omlaag worden gebracht naar milieucategorie 1-2, met daarbij een afwijkende bestemming. Cliënten verzetten zich tegen deze aanpassing en verzoeken u de huidige bestemming met milíeucategorie 3 te handhaven. De redenen hiervoor zijn: - er is geen enkele aanleiding te ontdekken voor deze aanpassing; in de directe omgeving zijn aljaren geen ruimtelijke aanpassingen gewees! - er zijn geen woningen in de buurt die een verlaging naar milieucategorie 2 rechtvaardigen; - het betreffende perceel zal met deze lagere milieucategorie onherroepelijk in waarde dalen en zo onverkoopbaar worden. lndien het bovenstaande verzoek zal worden geweigerd vraag ik uw aandacht voor het volgende. Deze wijze van registreren (lagere categorie met per perceel afwijkende bestemmingen) levert een verhoogde kans op foutieve registraties op. Op de plankaart behorende b'rj het voorontwerp staat het perceel momenteel aangegeven als 'specifieke vorm van bedrijventerrein - afwijkende milieucategorie' (sbt-am)' Dit is onjuíst; dit

9 a VerhoevenJuridischAdvies moet zijn een afwijking op functie {stb-awf}. Deze wijze van bestemmen komt overeen met de geplande bestemming van soortgelijke bedrijven in de directe omgeving' lngevolge artikel 4.1 lid lvan de bij het plan behorende 'Regels'dienen de bedriifsactiviteiten van het beireffende perceel te worden opgenomen in 'Bijlage 3 Afwijkende functies'. De activiteiten van cliënten ziin inderdaad aan deze tabel toegevoegd en wel met de volgende omschr'rjving: "Handel in auto's en motorfietsen, reparatiè en servicebedr'tjven". 2. Cliënten zijn voornemens het eveneens op het bedrijventerrein Berkhaag gelegen perceel aan de Tinus van der Sijdestraat 31 aan te kopen. De bedoeling is om hier per 1 maart 2013 eveneens een autobedriif te starten' Momenteel is dit perceel bestemd voor bedrijfsactiviteiten in milieucategorie 1-2. Cliënten verzoeken om in het voorontwerp het betreffende perceel afwijkend te bestemmen met 'specifieke vorm van bedrijventerrein - afwukende functie' (sbt-awf) en de activiteiten van cliênten als volgt aan Bijlage 3 van de Regels toe te voegen: "Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven". \ \ Daarbij eveneens het verzoek om het thans geldende bestemmingsplan zodanig aan te passen dat de beoogde bedrijfsvoering per 1 maart 2013 op die locatie mogelijk en toegestaan wordt. lk benadruk hierbij dat indien de hier gevraagde aanpassingen niet kunnen worden gehonoreerd de verkoop van dit perceel niet door zal gaan. Namens de heer Biemans en Ad Biemans Machinaal Houtbewerking BV zond ik u op 19 december 2012 een inspraakreactie aangaande ditzelfde perceel. Mocht u gehoor geven aan de hier gedane verzoeken en de koop van het object daarmee doorgaan, dan kan de inspraakreactie van Biemans als niet venonden worden beschouwd. Mocht het verzoek van Kuis niet worden gehonoreerd, dan verzoek ik u alsnog te beslissen op de brief van Biemans. Ondergetekende alsmede de heer en mevrouw Kuis zijn te allen tijde bereid tot het geven van een mondelinge toelichting. Met het oog op de onder 2 genoemde datum verzoek ik u vriendelijk zo spoedig mogelijk te antwoorden op deze brief. ln afwachting van uw berichten, verbl'rjft, I H.J.J. Verhoeven

10 s *vê Y'ffiW**H-*.i-s* 'ffiffiffiffiëw3fi#$4 Gemeente Waalwijk Afdeling Leefbaarheid, Veiligheid & Handhaving Postbus GB Waalwijk Telefoon Fax Aanvraaoform u I ie r conceotaanvraao 1. 1a Naam en voorletters H Vitts ( F\.G.L.M KUrq) A[T$ W3F HkeKY Kt{ts 1b Rechtspersoon (vraagt u de vergunning aan namens een rechtspersoon ( bed rijf, instel lino. vereniai no e. d. )? Correspondentieadres i n 1c Nederland Dit-r FLEIM INGSTKrtKT zi 1d Postcode en olaats <rl-t a-a ldoa^lt+- /,APFll E 1ê Telefoon overdao DA* ZztzózoÁ 1f adres.t1, t( lt I <- 6) HcntÈz Nl, 19 Evt. gegevens architect van het bouwwerk en 2a Straat en huisnummer ri^ttt< trá.^l W 4-.'^E<TPA.Nf?l 2b Postcode en plaats t f^t /,ï> 1DP4t,è -,*íël I -É 2c Eigendomssituatie van het E, Eigen grond te bebouwen / overbouwen perceel! Erfpacht! HUUr 3. Is het bouwwerk een monu nenfí 3a F Nee 3b Dla! Gemeentelijk monument r Rijksmonument 4. Omschrijving van het verzoek (Geef een duidelijke omschrijving van het plan en een omschrijving van de motieven waarom u van mening bent dat medewerking aan uw plan in afwijking van het bestemminosolan nodiq is.) 2t gíiad Ve6ie

11 Gemeente 66; * A 5b Gebruik na uitvoering van de werkzaamheden ffi w#'#ffi tffifr %.& qà ** s' vv& D Bedrijf E Combinatie bedrijf / woning! Anders, namelijk a Woning n Bedrijf E Combinatie bedrijf / woning tr Anders, namelijk 6. Betreft het aan huis) dan wel uatbreidanq van een 6a híaè) 6 b llíívul de qevraaode oeoevens in) Soort bedrijf: Aantal parkeerplaatsen dat op eigen terrein aanwezig is?: Verwacht aantal verkeersbewegingen per dag / week (zowel auto als fiets): Verwacht aantal klanten per dag / week: Aantal personeelsleden : Gevolgen voor de omgeving? (Denk aan geluid, afual, verkeer, stank etc.) Is er sprake van detailhandel?: 7. Overige aspecten (vermeld hier overige zaken waarvan u denkt dat die belangrijk zijn om te beoriioen waar uw verzoek om qaat) zte ^qlaq 8. Heeft u voor de bouwwerkzaamheden ook andere vergunningen nodig dan een voor het bouwen 8a Nee tr 8b Ja (kruis aan om welke D Omgevingsvergunning voor het aanpassen van een monument vergunningen het gaat) n Omgevingsvergunning voor milieu of milieumelding n Omgevingsvergunning voor het slopen op grond van het bestemmingsplan. ;:ÏiÏ""ïln",,;n uaao wrr.tt; ucor (+sr voeft^r vn eal ^-'- turcgqy' minimale schaal 1:1 2. Een tekening op schaal (zo mogelijk 1:100) van de bestaande en de nieuwe toestand, met een om medewerkino aan een concreet bouwdlan), Ve6ie

12 5erxeenfe qp6r ww4ffiffi#ww sb,f'ïh # r$.& # 3. Als u advisering door de welstandscommissie wenst, moet u ook bijvoegen: de onder 1 en 2 genoemde tekeningen in drievoud, en nadere details over het bouwwerk dat u wilt gaan bouwen (in drievoud) en foto's van de bebouwing in de directe omgeving. Dit is nodig om het uiterlijk van het bouwwerk te beoordelen. Hierbij opgemerkt dat de definitieve bouwaanvraag altijd aan de welstandscommissie wordt voorqeleqd. 4. Als u advisering door de monumentencommissie wenst dient u de onder 1 en 2 genoemde dêoêvens aan te leveren evenals foto's van de bestaande situatie. 5. Als er sprake is van het oprichten van een bedrijf, dient u tevens een (concept) bedrijfsplan aan te leveren. 6, Terreininrichtingstekening met vermelding van huidige aantal en/of uit te breiden oarkeerolaatsen. 7. Eventueel tekening bij het maken van een nieuwe of gewijzigde ontsluiting' NB: Bij ontbrekende stukken zal zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen worden. Burgerservicenummer/ kvk-nummer w, rs3l zt"bsg kvr< rbo s6z3z Versie

13 Verkoper Tinus van der Sijdestraat 31 Sprang-Capelle. AD BIEMANS TIMMERWERKEN BV Koper Dick Flemmingstraat 21 Sprang-Capelle : Autobedrijf Harry Kuis Tinus van der Sijdestraat 29 Sprang-Capelle. Campinghal van den Berk Tinus van der Sijdestraat 12 Sprang-Capelle. Mommersteeg Auto's

14 Tinus van der Sijdestraat 4 Sprang-Capelle Autobedrijf M Kliin Nies van der Schansstraat 14 sprang Cape Jos Dekkers autobanden Nies van der Schansstraat 12 Sprang-Capelle Autobedriif van Zwietering Nies van der Schansstraat 31. Sprang-Capelle Garage Pitstop

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Aangetekend verstuurd met bevestiging van ontvangst Openbare versie de heer M.P.G. Berkers ------------- - ---- -- ------- Datum 29 augustus 2013 - Pagina 1 van 25 Telefoon ------------------- E-mail ------------------@afm.nl

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Datum: 1 september 2011 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Hornbach Bouwmarkt Nederland

Nadere informatie

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Wijze van uitgifte / Procedure 4 2.1 Procedure 4 2.2 Uitgifte / optievoorwaarden

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Datum 2 december 2014 - Pagina 1 van 17 Telefoon 020-797 2581 Email boetefunctionaris@afm.nl

Nadere informatie

Internethandel. keuze in beleid en vertaling in bestemmingsplannen

Internethandel. keuze in beleid en vertaling in bestemmingsplannen Internethandel keuze in beleid en vertaling in bestemmingsplannen Maart 2013 Deze brochure is opgesteld door BRO in opdracht van de Kamer van Koophandel. De informatie uit deze brochure mag uitsluitend

Nadere informatie

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid Het Basishandboek Zelfbouw Kavels Thiendenland II - Zuid Versie 19 november 2014 Pagina 1 van 28 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Inhoudsopgave Begrippenlijst 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 Betrokken partijen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan StadsOntwikkeling Afdeling Stedenbouw en Monumenten team juridische zaken, december 2010

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Leadprovider B.V. [ ] [ ] [.] Datum 21 maart 2012 Pagina 1 van 26 Telefoon E-mail Betreft [.] [.]@afm.nl Oplegging

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft Geschoonde versie boetebesluit [ ] [.] Quotiënt Groep B.V. [..] [..] Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34 Kopie aan Telefoon E-mail Betreft Kienhuis Hoving N.V. t.a.v. mr. A. M. Gunckel

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden.

Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. I. Procedure ontwerpbestemmingsplan Woongebieden Kom Uden Het ontwerpbestemmingsplan heeft, ter voldoening

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

Heerfìugowaard Stad van kansen

Heerfìugowaard Stad van kansen Heerfìugowaard Stad van kansen Lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 16 oktober 2012. Rubriek A. De Raad wordt voorgesteld de onder deze rubriek vermelde brieven ca. voor kennisgeving

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden

Uitvoeringsvoorwaarden Uitvoeringsvoorwaarden Opdrachtgeverschap per 1 april 2003 Met ingang van 1 januari 2003 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers naar arbeid in het bedrijf

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Ligusterstraat 26 VAASSEN

Ligusterstraat 26 VAASSEN Ligusterstraat 26 VAASSEN Vraagprijs: 169.000,- kosten koper Woninginformatie Ligusterstraat 26 te VAASSEN Indeling Bestaand huis kopen en zelf bepalen hoe nieuw je het huis laat opleveren? Deze

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie