oo' -rt 1.,,' ',,:.;'ir, Sprang-Capelle, 21 februari 2013 AdvocatenKantoorVerho even lnzake: Conceptaanvraag voeren autobedrijf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "oo' -rt 1.,,' ',,:.;'ir, Sprang-Capelle, 21 februari 2013 AdvocatenKantoorVerho even lnzake: Conceptaanvraag voeren autobedrijf"

Transcriptie

1 1- _o oo' -rt AdvocatenKantoorVerho even Groenstraat 1 39/1 55 Postbus 9, 5000 AA, Tilburg tel: mob: 0ó fax: '1 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk Postbus GB WAALWIJK www. advverhoeven. n I n I KvK BTW NLl iiq h {.-F Í..} ".s.{ti;r;]è *.ii:.:é 1.,,' ',,:.;'ir, Sprang-Capelle, 21 februari 2013 Tevens per lnzake: Conceptaanvraag voeren autobedrijf Geacht college, Tot mij wendde zich de heer en mevrouw Kuis, wonende te Sprang-Capelle. ln het kort de voorgeschiedenis. Cliënten exploiteren sinds L999 aan de Dick Flemmingstraat 21 te Sprang- Capelle een autobedrijf (zie het uittreksel KvK in bijlage 1). De verkoop van auto's geschíedt nagenoeg geheel via internet. Alleen op afspraak kunnen auto's worden bekeken en gekocht. Cliënten werden het vele gereis tussen woning en bedrijf zat en zochten naar een oplossing welke gevonden werd in een object aan de Tinus van der Sijdestraat 31: een woning met bedrijfsruimte aaneen. Voor een overzicht verwijs ik naar de plankaart van bedrijventerrein Berkhaag (bijlage 2). De koop werd gesloten en het huis in Waalwijk werd verkocht. Ook de verkoper startte met het ontruimen van het perceel en huurde inmiddels een woning. Teneinde op dit perceel een autobedrijf te mogen starten is kennelijk een bestemmingsplanwijziging nodig. Makelaar De Bie (Woonkenners) heeft hierover informatie opgevraagd bij de gemeente Waalwijk. ln een (zie bijlage 3) werd hem onomwonden toegezegd dat deze wíjziging past in het bestemmingsplan en handel in auto's op die locatie mogelíjk is, waarop de makelaar de koop heeft rondgemaakt. ln een brief gedateerd 4januari 2013 heeft ondergetekende gevraagd om aanpassing van het voorontwerp bestemmingsplan bedrijventerreinen (bijlage 4). Dit verzoek is door uw college afgewezen met de volgende motivatie: "Op basis van de Nota Wensbeelden Bedrijventerreinen en de Detailhandelsvisie is handel in auto's of motorfietsen niet wenselijk op deze locatie gezien de ligging en de karakteristiek van het gebied". Naar aanleiding van de ontwikkelingen heeft op 21 februari j.l. een onderhoud plaatsgevonden tussen wethouder Van Dongen, mevrouw M. Clijsen, De Bie en ondergetekende. ln dit gesprek is de situatie uitgelegd Op de door ons kantoor aanvaarde opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn op de achterzijde van deze brief a{gedrukt en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Van Buul Rabobank BIC/SWIFT RABONt2U IBAN: N L75RABO

2 o t;. :ví À dr.ocatenkant0oïverhoeycn en verhelderd en zijn de voorwaarden waaronder e.e.a. gestalte kan krijgen duidelijk gemaakt. Afgesproken is om de aanvraag opnieuw te doen langs het onderhavige traject, dus middels een 'Aanvraagformulier conceptaanvraag' (zie bijlage 5). ln deze aanvraag moet rekening worden gehouden met het navolgende. Allereerst rijst de vraag of hier nog wel sprake is van een autobedrijf in de klassieke zin. Het internet heeft in deze branche een enorme vlucht genomen - vooral wat betreft de gebruikte auto's - en ervoor gezorgd dat de showrooms zoals we die kennen steeds meer uit het straatbeeld verdwijnen. De gemeente zou bij de vaststelling en de uitvoering van haar beleid met deze veranderingen in de markt meer rekening moeten houden. Zoals u kunt zien op de bijgevoegde foto's (bijlage 5) is er aan de straatzijde geen tot zeer beperkt ruimte voor het uitstallen van de koopwaar en zullen de auto's voor het overgrote deel binnen in de bedrijfshal'worden geplaatst. Er zal dus geen verslechtering van het straatbeeld optreden of afbreuk worden gedaan aan het karakteristiek van het gebied. Dit klemt eens te meer omdat op bedrijventerrein Berkhaag reeds meerdere autobedrijven gevestigd zijn, zowel klassieke verkooppunten als verkoop via internet (zie eveneens bijlage 6). Van parkeer- of geluidsoverlast zal ook geen sprake zijn aangezien klanten alleen op afspraak komen. De aanvraag behelst een verhuizing van het bestaande autobedrijf van de Dick Flemmingstraat 21 naar de Tinus van der Sijdestraat 31. Het bedrijf blijft dus op bedrijventerrein Berkhaag gevestigd. lndien uw college toch van mening is dat een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is, wil ik u verzoeken het perceel aan de Tinus van der Sijdestraat 31 in het vigerende bestemmingsplan afwijkend te bestemmen met de aanduiding 'abc-goederen' dan wel met een zodanige aanduiding dat de hierboven omschreven bedrijfsvoering mogelijk en passend wordt gemaakt. Met het oog op de toekomst doen cliënten eveneens het verzoek om in het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan dat thans ter inzage ligt het betreffende perceel afwijkend te bestemmen met 'specifieke vorm van bedrijventerrein - afwijkende functie' (sbt-awf) en de activiteiten van cliënten als volgt aan Bijlage 3 van de Regels toe te voegen: "Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven". De verhuizing zou als consequentie kunnen hebben dat de in het nieuwe bestemmingsplan geplande afwijkende bestemming op het perceel aan de Dick Flemmingstraat 21 zal vervallen. Cliënten begrijpen dit en zullen uw besluit hieromtrent respecteren. lk benadruk hierbij dat indien het verzoek van cliënten niet kan worden gehonoreerd de verkoop van dit perceel niet door zal kunnen gaan, met alle gevolgen van dien voor de betrokkenen. Ondergetekende alsmede de heer en mevrouw Kuis zijn te allen tijde bereid tot het geven van een mondelinge toelichting. De akte zal 25 maart 2013 passeren; ik wil u namens cliënten en andere betrokkenen verzoeken voor die datum een besluit te nemen. ln afwachting van uw berichten, verblijft, hoogachtend, mr. H.J.J. Verhoeven. Bijlagen: uittreksel KvK, plankaart Berkhoag, gemeente, brief VJA, Aanvraagformulier conceptaonvroag, foto's.

3 (t> -arffi' fr ^S ': ;i:: q;, i.a::.r..,...'f ' ji'q "' w KAMER van KaoPHANsil jw *í!llgden-bp.abant W *" Dossiernummer : Blad O0O01 Ulttreksel uit het handelsregister van de voor Midden-Brabant Ondernemi.nq: Iíandelsna(a)m(en) Rechtsvorm Àdres TelefoonÍrummers Faxnummer. Èatum vestíginqt -;dri jfscnschri jving Werkzame personên De ondernemj.nqr Naam Geboortedatum en -plaats Adres Kamer van Koophandel en Fabrieken :Harrie Kuis :Eenmanszaak :Dick Í'lemmlngistraat 21, 5161CA Sprang-Capelle :ó4t / r :Ol \.-- :Groot- en kleinhandel in grebruikte autors :2 wordt gedreven voor rekening van: :Kuis, Henricus Gerardus Ludovicus Maria r 16-l-L-1.968, Goirle :llinterdi jk 24, 516lPH Spranq-Capelle Àlleen geldig indj.en door de kamer vosrzien van eêrr ondertekening. Tilburq, Voor uittreksel Vát. l P-W-G- Bouman Hoofd Wetsuitvoerj.ng Posfgus 90754, 5000 LG T1LEURG {Ot3) 594 4t 22 F (a13} Is,!! rëríígi.' ww W ^ K Y 11. N L t - a*tt : w ro&nteur6.aví'sl KAAIER VAN KAOPHANOEL EI'I FABRIÊ'ITEN VOOR MIDA 'N'BRABAN'

4 iy1 P''' 'i li ll ii I I LJ LJ L-.r *'r I i lirli il;; i I j i,i ; j i{ : i :r' I ï!,,:. i l: I i ï::! :,?;:, li'l.íi.1, -N il '"!t :,':titi:ttili;),!u:t:tit; :. :.. a...:::::l:;ii':..8: 1:.:.,,n:t:, iàiè: +.:::,,=:'

5 Van : Lizette Fra nken [mailto : lfra n lwij k. nl] Vezonden: vrijdag 4 januari :32 Aan: Wout de Bie Ondenrerp: RE: Bestemming Tinus van der Sijdestraat 31 Geachte heer De Bie, U vraagt het bestemmingsplan op van Tinus van de Sijdestraat 31 te Sprang Capelle De locatie valt in de vigerende bestemmingsplannen: 1. Berkhaag 2. BEVI (geen nadere eisen aan gekoppeld vanuit bevi) en heeft als bestemming: Bedrijfsdoeleinden 1 Ook is er een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld, welk momenteel ter inzage ligt. Bestemmingsplan Bedrijventerrein Waalwijk. Hier heeft de locatie als bestemming; bedrijventerrein; specifieke vorm van bedrijven terrein, afwijkende milieucategorie, tevens wro-zone-wijzigingsgebied 2. \ Voor bestemmingsplanberkhaag geldt: de locatie is bedoeld voor het uitoefenen van industriële, ambachtelijke, transport, distributie en groothandelsbedrijven, niet zijnde zelfbedieningsgroothandel, voor zover deze bedrijven voorkomen op de bedrijvenstaat, milieucategorie 2. Detailhandel in auto's kan alleen op locaties die op de kaart als zodanig zijn aangewezen. De door u gevraagde locatie heeft geen dergelijke aanduidíng. Het vestigen van een autohandelaar op dit adres is in strijd met het bestemmingsplan. Conform artikel 4,lid9, sub a-c kunnen B&W een vrijstelling verlenen voor het vestigen van detailhandel in auto's (onder voorwaarden). Wij adviseren u dan ook een conceptaanvraag in te dienen. Een conceptaanvraag kost in ,35. Dit bedrag wordt in restitutie gebracht indien bij een positief antwoord alsnog de formele aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend. Bij een eventuele indiening van een aanvraag wordt reeds getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan Bedrijventerrein Waa lwij k. Hierin geldt: De voor bedrijventerrein aangewezen gronden zijn bestemd voor de in dit bestemmingsplan genoemde bijlage 2, afwijkende milieucategorie. ln deze zojuist genoemde bijlage wordt aangegeven dat op genoemd adres handel in auto's mogelijk is. Gelet op bovenstaand is het mogelijk een vrijstelling te geven voor de plaatsing van detailhandel in auto's, het past namelijk in het aankomend bestemmingsplan. De aanvraag om omgevi ngsvergu n n ing kunt u i ndiene n via ngsloket. n l. lndien u de verbeelding en de bestemmingsplanregels wenst te ontvangen, verzoek ik u dat aan te geven. Hierbij vragen wij u tevens uw adresgegevens en BSN- of KvKnummer door te geven, omdat u per l januari 2OI2 voor de verstrekking van bestemmingsplangegevens leges verschuldigd bent. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u naar de legesnota op onze website: De legeskosten voor het moilen von bestemmingsplonvoorschriften bedrogen: 14,50 per kwortier aan onderzoek bestemmingsplon en 2,50 ter verzending van deze,

6 Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desondanks nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de afdeling Leefbaarheid, Veiligheid & Handhaving op telefoonnum mer (0416) Met vriendelijke groet, frontoffice Bouwen, Woon- en Leefomgeving Gemeente Waalwijk Afdeling Leefbaarheid, Veiligheid & Handhaving Telefoon: Website: Twitter: Mail: 04L waalwiik Bezoekadres: Taxandriaweg PA Waalwijk Postadres: Postbus GB Waalwijk 6am*ent*É!í * Í?i..9*é4\disEbdi""ï-.. Èfr*dj4ËWB{ $1, È Van: Wout de Bie Verzonden: vrijdag 21 december :33 Aan: info Onderwerp: Bestemming Tinus van der Sijdestraat 31 &Wm kennër$"nl Geachte heer/mevrouw, Wij hebben De woning met bedrijfshal gelegen aan Tinus van der Sijdestraat 31 te Sprang-Capelle in de verkoop. Nu is het een bestemming Timmerfabriek Een koper wil daar auto's gaan verkopen aan particulieren.

7 I- Graag zou ik horen of er geen ostakels zijn, dat deze potentiële koper zich daar vestigd. Met vriendelijke groet, Wout de Bie "twíwl : qr,4*.. Volg ons ook op lwitler http: / ltwilter.com I W oonkennersnl Makelaardij en taxatiebure&u lan de Rooijstraat DR- KAATSHEUVEL T, F E. nl I. Makelaardij en taxatiebureêu Hoge Ham lc Dongen ï F. 04L E. nl L Dii bericht heefi een informeel en vertrouwel'rjk korokler en is olleen bestemd voor de geodresseerde. Dii bericht geeft niet noodzokel'ljkerw'rjs de opvottingen weer von het besluur von Woonkenners.nl. Rechten kunnen olleen worden ontleend oon juist ondertekende, schriftelijke conespondentie von Woonkenners.nl. lndien u dil bericht onterechl onívongt, wordt u veaocht de inhoud niet te gebruiken en de ofzender direct le iníormeren door het bericht le retourneren

8 o o:. -- Verhoeven Ju ridi s chadv ies ïinus van der Sydestraat CD Sprang-Capelle n I nl Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk Postbus GB WMLWUK KvK: BTW: NL Rabobank: Sprang-Capelle, 4 ianuari 2013 Tevens per lnzake: Verzoek om aanpassingen bestemmingsplan Bedrijventerreinen Geacht college, Ondergetekende schrijft deze brief namens cliênten, de heer en mevrouw Kuis, wonende te Kaatsheuvel, alsmede Autobedrijf Harry Kuis, gevestigd te Sprang-Capelle aan de Dick Flemmingstraat 21. lndien gewenst zal een machtiging worden overgelegd. Hoewel de termijn voor het indienen van een inspraakreactie op het thans ter inzage liggende 'Voorontwerp Bestemmingsplan Bedrijventerreinen' {hierna: het voorontwerp) reeds verstreken is, verzoek ik u toch van het onderstaande kennis te nemen. Cliënten verzoeken het voorontwerp op een tweetal punten aan te passen. Het tweede verzoek heeft eveneens betrekking op het huidige bestemmingsplan en kan dus als zodanig niet als een 'inspraakreactie' worden betiteld. lndien gewenst kunt u dit als een zelfstandig verzoek in behandeling nemen. 1. Cliënten exploiteren momenteel aan de Dick Flemmingstraat 21 een autobedrijf. Het betreffende perceel is in het vigerende bestemmingsplan bestemd voor bedriiven met activiteiten in milieucategorie 3. ln het voorontwerp zal deze bestemming omlaag worden gebracht naar milieucategorie 1-2, met daarbij een afwijkende bestemming. Cliënten verzetten zich tegen deze aanpassing en verzoeken u de huidige bestemming met milíeucategorie 3 te handhaven. De redenen hiervoor zijn: - er is geen enkele aanleiding te ontdekken voor deze aanpassing; in de directe omgeving zijn aljaren geen ruimtelijke aanpassingen gewees! - er zijn geen woningen in de buurt die een verlaging naar milieucategorie 2 rechtvaardigen; - het betreffende perceel zal met deze lagere milieucategorie onherroepelijk in waarde dalen en zo onverkoopbaar worden. lndien het bovenstaande verzoek zal worden geweigerd vraag ik uw aandacht voor het volgende. Deze wijze van registreren (lagere categorie met per perceel afwijkende bestemmingen) levert een verhoogde kans op foutieve registraties op. Op de plankaart behorende b'rj het voorontwerp staat het perceel momenteel aangegeven als 'specifieke vorm van bedrijventerrein - afwijkende milieucategorie' (sbt-am)' Dit is onjuíst; dit

9 a VerhoevenJuridischAdvies moet zijn een afwijking op functie {stb-awf}. Deze wijze van bestemmen komt overeen met de geplande bestemming van soortgelijke bedrijven in de directe omgeving' lngevolge artikel 4.1 lid lvan de bij het plan behorende 'Regels'dienen de bedriifsactiviteiten van het beireffende perceel te worden opgenomen in 'Bijlage 3 Afwijkende functies'. De activiteiten van cliënten ziin inderdaad aan deze tabel toegevoegd en wel met de volgende omschr'rjving: "Handel in auto's en motorfietsen, reparatiè en servicebedr'tjven". 2. Cliënten zijn voornemens het eveneens op het bedrijventerrein Berkhaag gelegen perceel aan de Tinus van der Sijdestraat 31 aan te kopen. De bedoeling is om hier per 1 maart 2013 eveneens een autobedriif te starten' Momenteel is dit perceel bestemd voor bedrijfsactiviteiten in milieucategorie 1-2. Cliënten verzoeken om in het voorontwerp het betreffende perceel afwijkend te bestemmen met 'specifieke vorm van bedrijventerrein - afwukende functie' (sbt-awf) en de activiteiten van cliênten als volgt aan Bijlage 3 van de Regels toe te voegen: "Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven". \ \ Daarbij eveneens het verzoek om het thans geldende bestemmingsplan zodanig aan te passen dat de beoogde bedrijfsvoering per 1 maart 2013 op die locatie mogelijk en toegestaan wordt. lk benadruk hierbij dat indien de hier gevraagde aanpassingen niet kunnen worden gehonoreerd de verkoop van dit perceel niet door zal gaan. Namens de heer Biemans en Ad Biemans Machinaal Houtbewerking BV zond ik u op 19 december 2012 een inspraakreactie aangaande ditzelfde perceel. Mocht u gehoor geven aan de hier gedane verzoeken en de koop van het object daarmee doorgaan, dan kan de inspraakreactie van Biemans als niet venonden worden beschouwd. Mocht het verzoek van Kuis niet worden gehonoreerd, dan verzoek ik u alsnog te beslissen op de brief van Biemans. Ondergetekende alsmede de heer en mevrouw Kuis zijn te allen tijde bereid tot het geven van een mondelinge toelichting. Met het oog op de onder 2 genoemde datum verzoek ik u vriendelijk zo spoedig mogelijk te antwoorden op deze brief. ln afwachting van uw berichten, verbl'rjft, I H.J.J. Verhoeven

10 s *vê Y'ffiW**H-*.i-s* 'ffiffiffiffiëw3fi#$4 Gemeente Waalwijk Afdeling Leefbaarheid, Veiligheid & Handhaving Postbus GB Waalwijk Telefoon Fax Aanvraaoform u I ie r conceotaanvraao 1. 1a Naam en voorletters H Vitts ( F\.G.L.M KUrq) A[T$ W3F HkeKY Kt{ts 1b Rechtspersoon (vraagt u de vergunning aan namens een rechtspersoon ( bed rijf, instel lino. vereniai no e. d. )? Correspondentieadres i n 1c Nederland Dit-r FLEIM INGSTKrtKT zi 1d Postcode en olaats <rl-t a-a ldoa^lt+- /,APFll E 1ê Telefoon overdao DA* ZztzózoÁ 1f adres.t1, t( lt I <- 6) HcntÈz Nl, 19 Evt. gegevens architect van het bouwwerk en 2a Straat en huisnummer ri^ttt< trá.^l W 4-.'^E<TPA.Nf?l 2b Postcode en plaats t f^t /,ï> 1DP4t,è -,*íël I -É 2c Eigendomssituatie van het E, Eigen grond te bebouwen / overbouwen perceel! Erfpacht! HUUr 3. Is het bouwwerk een monu nenfí 3a F Nee 3b Dla! Gemeentelijk monument r Rijksmonument 4. Omschrijving van het verzoek (Geef een duidelijke omschrijving van het plan en een omschrijving van de motieven waarom u van mening bent dat medewerking aan uw plan in afwijking van het bestemminosolan nodiq is.) 2t gíiad Ve6ie

11 Gemeente 66; * A 5b Gebruik na uitvoering van de werkzaamheden ffi w#'#ffi tffifr %.& qà ** s' vv& D Bedrijf E Combinatie bedrijf / woning! Anders, namelijk a Woning n Bedrijf E Combinatie bedrijf / woning tr Anders, namelijk 6. Betreft het aan huis) dan wel uatbreidanq van een 6a híaè) 6 b llíívul de qevraaode oeoevens in) Soort bedrijf: Aantal parkeerplaatsen dat op eigen terrein aanwezig is?: Verwacht aantal verkeersbewegingen per dag / week (zowel auto als fiets): Verwacht aantal klanten per dag / week: Aantal personeelsleden : Gevolgen voor de omgeving? (Denk aan geluid, afual, verkeer, stank etc.) Is er sprake van detailhandel?: 7. Overige aspecten (vermeld hier overige zaken waarvan u denkt dat die belangrijk zijn om te beoriioen waar uw verzoek om qaat) zte ^qlaq 8. Heeft u voor de bouwwerkzaamheden ook andere vergunningen nodig dan een voor het bouwen 8a Nee tr 8b Ja (kruis aan om welke D Omgevingsvergunning voor het aanpassen van een monument vergunningen het gaat) n Omgevingsvergunning voor milieu of milieumelding n Omgevingsvergunning voor het slopen op grond van het bestemmingsplan. ;:ÏiÏ""ïln",,;n uaao wrr.tt; ucor (+sr voeft^r vn eal ^-'- turcgqy' minimale schaal 1:1 2. Een tekening op schaal (zo mogelijk 1:100) van de bestaande en de nieuwe toestand, met een om medewerkino aan een concreet bouwdlan), Ve6ie

12 5erxeenfe qp6r ww4ffiffi#ww sb,f'ïh # r$.& # 3. Als u advisering door de welstandscommissie wenst, moet u ook bijvoegen: de onder 1 en 2 genoemde tekeningen in drievoud, en nadere details over het bouwwerk dat u wilt gaan bouwen (in drievoud) en foto's van de bebouwing in de directe omgeving. Dit is nodig om het uiterlijk van het bouwwerk te beoordelen. Hierbij opgemerkt dat de definitieve bouwaanvraag altijd aan de welstandscommissie wordt voorqeleqd. 4. Als u advisering door de monumentencommissie wenst dient u de onder 1 en 2 genoemde dêoêvens aan te leveren evenals foto's van de bestaande situatie. 5. Als er sprake is van het oprichten van een bedrijf, dient u tevens een (concept) bedrijfsplan aan te leveren. 6, Terreininrichtingstekening met vermelding van huidige aantal en/of uit te breiden oarkeerolaatsen. 7. Eventueel tekening bij het maken van een nieuwe of gewijzigde ontsluiting' NB: Bij ontbrekende stukken zal zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen worden. Burgerservicenummer/ kvk-nummer w, rs3l zt"bsg kvr< rbo s6z3z Versie

13 Verkoper Tinus van der Sijdestraat 31 Sprang-Capelle. AD BIEMANS TIMMERWERKEN BV Koper Dick Flemmingstraat 21 Sprang-Capelle : Autobedrijf Harry Kuis Tinus van der Sijdestraat 29 Sprang-Capelle. Campinghal van den Berk Tinus van der Sijdestraat 12 Sprang-Capelle. Mommersteeg Auto's

14 Tinus van der Sijdestraat 4 Sprang-Capelle Autobedrijf M Kliin Nies van der Schansstraat 14 sprang Cape Jos Dekkers autobanden Nies van der Schansstraat 12 Sprang-Capelle Autobedriif van Zwietering Nies van der Schansstraat 31. Sprang-Capelle Garage Pitstop

AANVRAAGFORMULIER PRINCIPEVERZOEK

AANVRAAGFORMULIER PRINCIPEVERZOEK AANVRAAGFORMULIER PRINCIPEVERZOEK Heeft aanvrager reeds contact gehad met gemeente Maasgouw omtrent principeverzoek? Nee Ja, namelijk dhr/mw. afdeling/team. d.d... 1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER: Bedrijf

Nadere informatie

Vooroverleg omgevingsvergunning

Vooroverleg omgevingsvergunning Vooroverleg omgevingsvergunning Ondergetekende verzoekt om vooroverleg omgevingsvergunning voor het onderstaande project. Dit houdt in dat het project wordt getoetst aan het bestemmingsplan en de redelijke

Nadere informatie

GEMEENTE HEUMEN. Aan Fleuren tuinartikelen Rijksweg EK MALDEN. Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp:

GEMEENTE HEUMEN. Aan Fleuren tuinartikelen Rijksweg EK MALDEN. Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp: GEMEENTE HEUMEN Aan Fleuren tuinartikelen Rijksweg 213 6581 EK MALDEN Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp: Rijksweg 213 te MALDEN Malden, Ons kenmerk: Behandeld door: Telefoonnummer: E-mailadres:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV/

Omgevingsvergunning UV/ Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 1 september 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Gemeente Boxtel, p/a Postbus 10000 te Boxtel voor het gebruik van de voormalige paardenwei

Nadere informatie

Stichting Centrummanagement Leiden T.a.v. De heer E. Roodhart Postbus AD Leiden. Geachte heer Roodhart,

Stichting Centrummanagement Leiden T.a.v. De heer E. Roodhart Postbus AD Leiden. Geachte heer Roodhart, Stichting Centrummanagement Leiden T.a.v. De heer E. Roodhart Postbus 190 2300 AD Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC

Nadere informatie

De heer R. Notenboom Van Bemmelenstraat RA Leiden. Geachte heer Notenboom,

De heer R. Notenboom Van Bemmelenstraat RA Leiden. Geachte heer Notenboom, De heer R. Notenboom Van Bemmelenstraat 3 2313 RA Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contactformulierbars

Nadere informatie

TT?1 H0EX-A1>IESSEN VOF

TT?1 H0EX-A1>IESSEN VOF TT?1 H0EX-A1>IESSEN VOF gemeente venray Casem, afdeling 1^0 Postbus 5096 Telefoon Fax Rabobank nr. IBAN K.V.K. Venlo nr. BTW nr +31 (0) 478 513 100 +31 (0)478 513 112 into@maessenbedrijven.nl 15.88.36.723

Nadere informatie

Formulier beoordeling schetsplan / principeverzoek (bouwen en / of afwijken / wijzigen bestemmingsplan)

Formulier beoordeling schetsplan / principeverzoek (bouwen en / of afwijken / wijzigen bestemmingsplan) Gegevens gemeente Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend in 2-voud Indienen bij: team Vergunningen Verzendadres Gemeente Zederik Postbus 1 4230 BA Meerkerk vergunningen@zederik.nl Formulier beoordeling

Nadere informatie

BMS Netwerk Notarissen T.a.v.: Mevrouw I. Huizing-Reitsma Postbus 507 2300 AM LEIDEN. Geachte mevrouw Huizing-Reitsma,

BMS Netwerk Notarissen T.a.v.: Mevrouw I. Huizing-Reitsma Postbus 507 2300 AM LEIDEN. Geachte mevrouw Huizing-Reitsma, BMS Netwerk Notarissen T.a.v.: Mevrouw I. Huizing-Reitsma Postbus 507 2300 AM LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden

Nadere informatie

niiiiiiiiiiiiiiri -2 JUNI 2015

niiiiiiiiiiiiiiri -2 JUNI 2015 niiiiiiiiiiiiiiri Ons kenmerk 2015/125656 NSTD gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Mevrouw E. den Outer Loodgieter 1 1567AJ ASSENDELFT Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Nr. 967067 Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GEMERT-BAKEL, beschikkende op het verzoek d.d. 20 oktober 2014 van Autobedrijf Karel Hol gevestigd in Gemert,

Nadere informatie

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen Van Drie Beheer B.V. t.a.v. de heer J. van Drie Utrechtsestraatweg 114 3445 AX Woerden : Omgevingsvergunning - uitgebreid Utrechtsestraatweg 25 in Woerden Uw kenmerk: Uw brief van: Bezoekadres Blekerijlaan

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor Conceptaanvraag 1

Aanvraagformulier voor Conceptaanvraag 1 Aanvraagformulier voor Conceptaanvraag 1 Datum ontvangst gemeente: (in te vullen door de gemeente) Invullen in blokletters Raadhuisplein 3 Postbus 15 3330 AA Zwijndrecht T 14 078 (algemeen) F (078) 770

Nadere informatie

De heer T.R. van Eck Vorstenhof VV Leiderdorp. Geachte heer Van Eck,

De heer T.R. van Eck Vorstenhof VV Leiderdorp. Geachte heer Van Eck, De heer T.R. van Eck Vorstenhof 14 2353 VV Leiderdorp Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contactformulierbars

Nadere informatie

Formulier t.b.v. principeverzoek of bestemmingsplan herziening (let op dit betreft geen aanvraag om omgevingsvergunning)

Formulier t.b.v. principeverzoek of bestemmingsplan herziening (let op dit betreft geen aanvraag om omgevingsvergunning) Formulier t.b.v. principeverzoek of bestemmingsplan herziening (let op dit betreft geen aanvraag om omgevingsvergunning) Wat dient u in: (verplicht in te vullen) Voorlopig advies inzake: Principeverzoek:

Nadere informatie

Ui H nil out fr T ^TW. ^ßtffs: ß W ^ Afdeling: f O. Aantekenen met bericht van ontvangst. Gemeenteraad Emmen Postbus 30.

Ui H nil out fr T ^TW. ^ßtffs: ß W ^ Afdeling: f O. Aantekenen met bericht van ontvangst. Gemeenteraad Emmen Postbus 30. Ui H nil out fr R E N T M E E S T E R S Aantekenen met bericht van ontvangst. Gemeenteraad Emmen Postbus 30.001 7800 RA Emmen T ^TW Oranjewoud, 27 januari 2009 ß W ^ Afdeling: f O C-r il II G j ^ßtffs:

Nadere informatie

Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn HL Alphen aan den Rijn. Geachte heer De Jong,

Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn HL Alphen aan den Rijn. Geachte heer De Jong, Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn 418 2404 HL Alphen aan den Rijn Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus

Nadere informatie

Eperweg 5, Heerde Postbus 175, 8180 AD Heerde Tel Omgevingsvergunning

Eperweg 5, Heerde Postbus 175, 8180 AD Heerde Tel Omgevingsvergunning Eperweg 5, Heerde Postbus 175, 8180 AD Heerde Tel. 0578-69 94 94 E-mail gemeente@heerde.nl www.heerde.nl Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Heerde hebben op 13 augustus 2014 een aanvraag

Nadere informatie

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlagen: V Bert Jan Bakker

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlagen: V Bert Jan Bakker De heer L. Hoekstra Mounleane 2 9241 HA WIJNJEWOUDE Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlagen: 20150924V Bert Jan Bakker 0512-386222 Onderwerp: Ontwerp omgevingsvergunning

Nadere informatie

Aanvraagformulier toetsing schetsplan

Aanvraagformulier toetsing schetsplan Zaaknummer: Datum ontvangst aanvraag: In te vullen door de Gemeente Olst-Wijhe Aanvraagformulier toetsing schetsplan 1. Gegevens van de aanvrager Naam en voorletters : man vrouw BSN-nummer :.. Adres :..

Nadere informatie

Loon- en aannemingsbedrijf Jansen T.a.v. de heer J. Jansen Noorderweg TR TIENDEVEEN. Geachte heer Jansen,

Loon- en aannemingsbedrijf Jansen T.a.v. de heer J. Jansen Noorderweg TR TIENDEVEEN. Geachte heer Jansen, Loon- en aannemingsbedrijf Jansen T.a.v. de heer J. Jansen Noorderweg 5 7936 TR TIENDEVEEN DATUM 17 april 2012 ONDERWERP omgevingsvergunning HZ_WABO 2011/0373 ONS NUMMER Geachte heer Jansen, Op 25 juli

Nadere informatie

Omgevingsvergunning WABO

Omgevingsvergunning WABO Zaaknummer: 270807 Datum besluit: 13 december 2016 Omgevingsvergunning WABO-2016-118 Gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen.

Nadere informatie

3370 AD HARDINXVELD-GIESSENDAM Behandeld in Regiegroep/RO-overleg:

3370 AD HARDINXVELD-GIESSENDAM Behandeld in Regiegroep/RO-overleg: gemeente Hardinxveld-Giessendam FORMULIER PRINCIPEVERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING OF RUIMTELIJK INITIATIEF Aan: Gemeente Hardinxveld-Giessendam T.a.v. Team Ruimtelijke Ontwikkeling Registratie/zaaknummer:

Nadere informatie

Het ontwerp besluit is op 26 januari 2011 gepubliceerd in het WeesperNieuws.

Het ontwerp besluit is op 26 januari 2011 gepubliceerd in het WeesperNieuws. Kinderopvang De Boerderij Kanaaldijk 1a 1383 ND WEESP *Z008239DEFF* Uw aanvraag van: Uw kenmerk: BSN: Registratienummer: 16 december 2010 -- -- Z.11277/D.18364 Behandeld door: Doorkiesnummer: Datum: Bijlage(n):

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV/

Omgevingsvergunning UV/ Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 10 maart 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van C.A. van Zon, Barrierweg 62 a te Liempde voor het gedeeltelijk verbouwen van het bijgebouw

Nadere informatie

Aanvraag exploitatievergunning seksinrichting

Aanvraag exploitatievergunning seksinrichting Aanvraag exploitatievergunning seksinrichting Waarom dit formulier? Wilt u een seksinrichting exploiteren? Op basis van art. 3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening heeft u hiervoor een vergunning

Nadere informatie

Aanvraag huisnummer (nummeraanduiding)

Aanvraag huisnummer (nummeraanduiding) Aanvraag huisnummer (nummeraanduiding) 1 Gegevens van de aanvrager 1a Naam en voorletters man vrouw 1b Correspondentieadres 1c Postcode en woonplaats 1d Telefoonnummer 1e E-mailadres Bent u de eigenaar

Nadere informatie

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: F. van der Waal

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: F. van der Waal De heer C.J. Vervloet Hekendorpse Buurt 67 3467 PB HEKENDORP : Concept Besluit Hekendorpse Buurt 67 in Hekendorp Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: Geachte heer Vervloet,

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. "Bedrijventerreinen 2015"

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. Bedrijventerreinen 2015 NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN "Bedrijventerreinen 2015" Gemeente Strijen 17-06--2015 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 2. Resultaten zienswijzen... 6 3. s naar aanleiding van zienswijzen...11

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Het ontwerp besluit wordt op 8 juni 2011 gepubliceerd in het WeesperNieuws. De publicatietekst vindt u als bijlage bij deze brief.

Het ontwerp besluit wordt op 8 juni 2011 gepubliceerd in het WeesperNieuws. De publicatietekst vindt u als bijlage bij deze brief. Gemeente Weesp *Z009BFC309E* Uw aanvraag van: Uw kenmerk: BSN: Registratienummer: 2 mei 2011 --- 176798687 Z.13942/D.20149 Behandeld door: Doorkiesnummer: Datum: Bijlage(n): F. Admiraal (0294) 491 363

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Nota zienswijzen Bedrijventerrein Molenheide

Nota zienswijzen Bedrijventerrein Molenheide Nota zienswijzen Bedrijventerrein Molenheide De volgende reclamanten hebben een zienswijze ingediend: 1 R-Consult namens de eigenaren van het bedrijf aan de Vlassloot 1 2 R-Consult namens eigenaar Vlassloot

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woning op het perceel Eekhoornstraat

Nadere informatie

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen Aan K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen D1465184 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

31 mei 2012 B. Bartelds (0595) juli 2011 Project-

31 mei 2012 B. Bartelds (0595) juli 2011 Project- 31 mei 2012 B. Bartelds 2011-0175 (0595)421073 23 juli 2011 Project- Diversen omgevingsvergunning (naam) (adres) (naam), Burgemeester en wethouders hebben op 23 juli 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

mevr. C de Boer De Feart NT DRACHTSTERCOMPAGNIE

mevr. C de Boer De Feart NT DRACHTSTERCOMPAGNIE Aan mevr. C de Boer De Feart 49 9222 NT DRACHTSTERCOMPAGNIE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 20 december 2016 15-0458/cor Z1492129 Alexander van der Veen OLO 2404587 D1830905 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20090216) plaatsen dakkapellen Van Beethovenlaan 55 C. Sonderen c.sonderen@capelleaandenijssel.nl

Nadere informatie

VERZONDEN 0 3 M I 2017

VERZONDEN 0 3 M I 2017 V GEMEENTE VA EKENS W AARD VERZONDEN 0 3 M I 2017 BESLUIT Omgevingsvergunning OV 2017.0066 Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Tegemoetkoming in planschade 2014

Tegemoetkoming in planschade 2014 Tegemoetkoming in planschade 2014 Achtergrond informatie De Wet ruimtelijke ordening stelt in artikel 6.1 dat belanghebbenden die schade hebben geleden door een ruimtelijk besluit in aanmerking kunnen

Nadere informatie

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen De heer R. Abarkane Jacob Ruysdaelstraat 16 3443 TZ WOERDEN : Omgevingsvergunning - uitgebreid Essenlaan 3 in Woerden Uw kenmerk: Uw brief van: Bezoekadres Blekerijlaan 14 3447 GR Woerden Postadres Postbus

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20100137) nieuw kozijn kopgevel Constantijn Huygensstr 41

Nadere informatie

Aanvraagformulier vooroverleg

Aanvraagformulier vooroverleg In te vullen door gemeente Datum ontvangst: Zaaknummer: Aanvraagformulier vooroverleg Voor het indienen van een vooroverleg vult u alleen de relevante vragen op dit formulier in. Indien de schrijfruimte

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

(ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Mevr. S.D. van der Veen voor het oprichten van een kleinschalige koffie- en theeschenkerij met kleine kaart en tevens verkoop van meubelen, curiosa, planten en

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 90460 1006 BL Amsterdam Telefoon 020 518 0800 Fax 020 619 9426 www.osdorp.amsterdam.nl AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE In te vullen door

Nadere informatie

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne 1. Inleiding Bij de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne heeft

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de omgevingsvergunning waarom u heeft gevraagd.

Omgevingsvergunning. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de omgevingsvergunning waarom u heeft gevraagd. Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 11 februari 2015 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het herbouwen van een bedrijfshal op het perceel aan Het Ambacht 12-14 in Westervoort.

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het vestigen van een bouwbedrijf, bouwen van een kantoor, werkplaats en opslagruimte handelen in strijd met regels ruimtelijke

Nadere informatie

Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer WABO / OLO. In deze brief informeren wij u welke beslissing op de aanvraag is genomen.

Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer WABO / OLO. In deze brief informeren wij u welke beslissing op de aanvraag is genomen. Mevrouw L. Braham Haagweg 121 2321 AA LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 bodvs@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

Bouwkosten: vastgestelde bouwkosten (excl. BTW) : ,10

Bouwkosten: vastgestelde bouwkosten (excl. BTW) : ,10 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2017-0169 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : B. Leenen adres, postcode en woonplaats

Nadere informatie

E. de Boer & Zn Aannemersbedrijf B.V. Ter attentie van de heer G.H. de Boer Postbus AD STEENWIJK. procedure. Omgevingsvergunning

E. de Boer & Zn Aannemersbedrijf B.V. Ter attentie van de heer G.H. de Boer Postbus AD STEENWIJK. procedure. Omgevingsvergunning E. de Boer & Zn Aannemersbedrijf B.V. Ter attentie van de heer G.H. de Boer Postbus 166 8330 AD STEENWIJK behandeld door Mevrouw J. Vriesema afdeling Inwoners en Ondernemers telefoon 14 0521 ons kenmerk

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 967021 behandeld door mevrouw SGM Jacobs doorkiesnummer +31 77 3596828 besluitdatum 10 april 2017 onderwerp besluit Omgevingsvergunning Op 30 mei 2016 en op 6

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de bijgevoegde en gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de bijgevoegde en gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning. Ontwerpbeschikking Afdeling Veiligheid & Handhaving Team Veiligheid & Vergunningen Datum xxxx Ons kenmerk U1 2011264/136154 BSN Bijlage(n) div. Behandeld door mevrouw M. Boers Doorkiesnummer 0318 538716

Nadere informatie

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied GEMEENTE BERGEN OP ZOOM 1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied t.b.v. Bestemmingswijziging Zandstraat 134/134a Status: Vastgesteld INHOUDSOPGAVE Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding,

Nadere informatie

eurne Verlenen omgevingsvergunning Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage.

eurne Verlenen omgevingsvergunning Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage. eurne J.J.C. Jaspers Gender 42 5751 XA DEURNE Deurne, 25 februari 2015 Kenmerk: HZ-2015-0023 Betreft: toezending omgevingsvergunning Bijlage: vergunning Geachte heer Jaspers, Op 4 januari 2015 diende u

Nadere informatie

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren,

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven Behandeld door : Wouters, R. Uw brief van : -- Doorkiesnummer : 040-2631674 Uw kenmerk : -- E-mailadres : r.wouters@nuenen.nl Ons kenmerk : 2013.23982

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00362342. Onderwerp: OLOG afwijken bestemmingsplan zonnepanelen 2013

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00362342. Onderwerp: OLOG afwijken bestemmingsplan zonnepanelen 2013 Zaaknummer: 00362342 Onderwerp: OLOG afwijken bestemmingsplan zonnepanelen 2013 Collegevoorstel Inleiding Er is op 19 juli 2013 een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van zonnepanelen

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING voor: Plaatsen schutting activiteiten: bouwen van een bouwwerk gebruik in strijd met het bestemmingsplan verleend aan: De heer A.A. van der Griend locatie: Aurorastraat 6, 9635

Nadere informatie

VOOROVERLEG OMGEVINGSVERGUNNING

VOOROVERLEG OMGEVINGSVERGUNNING VOOROVERLEG OMGEVINGSVERGUNNING Gegevens bevoegd gezag Referentienummer datum ontvangst Aanvraaggegevens Ingediend op Projectomschrijving Aanvrager 1. Persoonsgegevens aanvrager Burgerservicenummer / KVK

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. M.R.E. Bos Gerbrandylaan 13 2314 EX Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 bodvs@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Mevrouw D. de Kock Mutsestraat 6 4641 SJ OSSENDRECHT Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2013-0504/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij Mutsestraat 6 Datum

Nadere informatie

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING, BEDRIJFSKAVEL AAN T HOPVELD, HAAREN

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING, BEDRIJFSKAVEL AAN T HOPVELD, HAAREN Het betreft een bouwkavel (Kavel G) ten behoeve van de bouw van bedrijfsruimte aan t Hopveld te Haaren. Totale perceeloppervlakte: 1.370 m² Procedure: In opdracht van de gemeente Haaren wordt een bedrijfskavel,

Nadere informatie

Sent: woensdag 21 oktober 2015 22:08:10 From: Jasper en Astrid To: Bert Brok Cc: Subject: RE: Tijdelijke woonunit, Oude Trambaan te Esbeek

Sent: woensdag 21 oktober 2015 22:08:10 From: Jasper en Astrid To: Bert Brok Cc: Subject: RE: Tijdelijke woonunit, Oude Trambaan te Esbeek Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 21-10-2015 Sent: woensdag 21 oktober 2015 22:08:10 From: Jasper en Astrid To: Bert Brok Cc: Subject: RE: Tijdelijke woonunit, Oude Trambaan te Esbeek Geachte heer Brok,

Nadere informatie

Postbus AA Dordrecht Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven.

Postbus AA Dordrecht Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven. Publieksdiensten Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Bezoekadres Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven 3311 GR Dordrecht Postbus 20952

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte

Aanvraag vergunning tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte Aanvraag vergunning tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte Deze aanvraag sturen aan: Gemeente Alkmaar Unit Vergunning- en subsidieverlening Postbus 53 1800 BC Alkmaar Let op: Dit formulier vult u in

Nadere informatie

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN gemeentes LUIS Postadres: Postbus 27 4500 AA Oostburg Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN Bezoekadres: Nieuwstraat 22 4501 BD Oostburg Telefoon

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2084998/3298354 op een aanvraag voor een omgevingsverguning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw), ex artikel 2.1, lid

Nadere informatie

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2014-0257 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : Twan Kusters Holding B.V. vertegenwoordigd

Nadere informatie

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 Zaaknummer: : 14.16391 OLO nummer: : 1526543 Documentnummer : U15.002356 Burgemeester en wethouders van Dinkelland

Nadere informatie

VAN DE AANVRAGER VAN HET INITIATIEF

VAN DE AANVRAGER VAN HET INITIATIEF RIS.7175 AANVRAAGFORMULIER Aanvraag subsidieverlening voor sloop van een of meerdere glastuinbouwbedrijven en/of de realisatie van een energieverdeelsysteem of een collectieve digitale ontsluiting op grond

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning woonruimteonttrekking

Aanvraagformulier vergunning woonruimteonttrekking Aanvraagformulier vergunning woonruimteonttrekking Als bedoeld in de Huisvestingsverordening Stadsregio Rotterdam 2006, en/of Huisvestingsverordening Aangewezen gebieden Rotterdam / Nadere regels kamerbewoning

Nadere informatie

*5228* Gegevens aanvrager Naam en voorletters * : Gegevens ten behoeve van het nieuwe huisnummer Straat * :

*5228* Gegevens aanvrager Naam en voorletters * : Gegevens ten behoeve van het nieuwe huisnummer Straat * : *5228* Gemeente Weert Team Gegevensbeheer (BAG) Postbus 950 6000 AZ WEERT Aanvraag huisnummer Toelichting: Velden met een * moeten verplicht worden ingevuld. Er dient een bouwtekening op schaal ingeleverd

Nadere informatie

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker,

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker, Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT DATUM 16 april 2012 ONDERWERP Omgevingsvergunning HZ_WABO 2011/0544 ONS NUMMER Geachte heer Strijker, Op 24 oktober 2011

Nadere informatie

proainci renthe 1.3. Procedure Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf

proainci renthe 1.3. Procedure Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf provincieb t'ris rvesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 9oo lc Assen, vw*drenthe.nl (o592) 3 55 55 proainci renthe VERZ0NDEN 0 lel 20t Assen, 9 mei20 Ons kenmerk 20 00387-003530 Ondenrverp: Besluit

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp)

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) verleend aan Rabobank Zuid en Oost Groningen voor het bouwen van een Rabobank geldkiosk aan de Hoofdweg 29 in Bellingwolde Veendam Nummer gemeente: 141114 Nummer Liza: 26644

Nadere informatie

eurne Publicatie Het besluit wordt door ons gepubliceerd. Tegen het besluit kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend.

eurne Publicatie Het besluit wordt door ons gepubliceerd. Tegen het besluit kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend. eurne Architectenbureau Jan Perree B.V. J.B.M. de Haas Landsteinerlaan 9 a 5644 DA EINDHOVEN Deurne, 6juni 2014 Kenmerk: HZ-2014-0350 Betreft: toezending omgevingsvergunning Bijlage: vergunning Geachte

Nadere informatie

Vragen ex art. 61 regelement van orde van de fractie CDA inzake levering bouwperceel

Vragen ex art. 61 regelement van orde van de fractie CDA inzake levering bouwperceel College Onderwerp: V200801521 Vragen ex art. 61 regelement van orde van de fractie CDA inzake levering bouwperceel Collegevoorstel Inleiding: Bij brief, ingekomen 28 november 2008 heeft de fractie CDA

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Gemeente Den Haag DSO/PmDH t.a.v. J. Hartman (kavelwinkel) Spui BT DEN HAAG. Geachte heer Hartman, - CONCEPT -

Gemeente Den Haag. Gemeente Den Haag DSO/PmDH t.a.v. J. Hartman (kavelwinkel) Spui BT DEN HAAG. Geachte heer Hartman, - CONCEPT - Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Gemeente Den Haag DSO/PmDH t.a.v. J. Hartman (kavelwinkel) Spui 70 2511 BT DEN HAAG Uw brief van Ons kenmerk Behandeld door J.C.M. van der

Nadere informatie

Verzoek om tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Verzoek om tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul T.a.v. de afdeling Bouwen en Wonen Postbus 998 6300 AZ Valkenburg aan de Geul Verzoek om tegemoetkoming in planschade

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 6 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van 2 'te koop' borden. De aanvraag gaat over diverse locaties

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Langedijk Postbus G Zuid-Sch a rwo ud e. Sint Pancras, t2 juli 2011

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Langedijk Postbus G Zuid-Sch a rwo ud e. Sint Pancras, t2 juli 2011 College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Langedijk Postbus 15 17237G Zuid-Sch a rwo ud e Sint Pancras, t2 juli 2011 Betreft : Principe verzoek Inzake : woningbouw aan de Gedempte Veert te

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg Het ontwerpbestemmingsplan Zegheweg heeft gedurende zes weken voor een ieder ter visie gelegen, van 19 december 2012 tot en

Nadere informatie

Nr.: Renswoude, 16 februari 2016 Behandeld door: J.C. van Essen/ E. Zech Onderwerp: bezoekerscentrum bij Fort aan de Buursteeg

Nr.: Renswoude, 16 februari 2016 Behandeld door: J.C. van Essen/ E. Zech Onderwerp: bezoekerscentrum bij Fort aan de Buursteeg Agendapuntnr.: 10 Nr.: 151990 Renswoude, 16 februari 2016 Behandeld door: J.C. van Essen/ E. Zech Onderwerp: bezoekerscentrum bij Fort aan de Buursteeg Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting: Het

Nadere informatie

Dokweg 21, 1976 CA IJmuiden

Dokweg 21, 1976 CA IJmuiden Dokweg 21, 1976 CA IJmuiden Deze informatie is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. KOOPINFORMATIE BEDRIJFSRUIMTE Adres Object Oppervlakte Dokweg 21, 1976 CA IJmuiden.

Nadere informatie

REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO

REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO Reg. Nummer: REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de op 20 maart 2008 ingekomen aanvraag van B.H.Honcoop, Matensestraat Dodewaard om

Nadere informatie

Betreft: KINDEROPVANG DOMINO/GEM. ROOSENDAAL JA/CA/20131611 Uw ref: ONTWERPBESTEMMINGSPLAN WESTRAND, ZAAKNUMMER 666578

Betreft: KINDEROPVANG DOMINO/GEM. ROOSENDAAL JA/CA/20131611 Uw ref: ONTWERPBESTEMMINGSPLAN WESTRAND, ZAAKNUMMER 666578 'r ADVOCATENKANTOOR MR, J.J.R. ALBICHER Markt 60, Roosendaal A LBICHER TEVENS PER TELEFAX: 0165 Gemeente Roosendaal t.a.v. de Gemeenteraad Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL 579 338 Correspondentie: postbus

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gorinchem

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gorinchem AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gorinchem 1. Ondernemingsvorm: 0 natuurlijk persoon/ personen (u kunt onderdeel 5 overslaan)

Nadere informatie

Formulier vooroverleg omgevingsvergunning

Formulier vooroverleg omgevingsvergunning Postadres Gemeentehuis Postbus 40 Brink 3 5845 ZG Sint Anthonis 5845 BH Sint Anthonis www.sintanthonis.nl postbus@sintanthonis.nl Formulier vooroverleg omgevingsvergunning Als u wilt weten of de gemeente

Nadere informatie

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: P. Schoemaker

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: P. Schoemaker Dunamis Holding BV Postbus 371 2400 AJ ALPHEN AAN DEN RIJN : Besluit in ontwerp - verlening Rietveld 33 A in Woerden Uw kenmerk: Uw brief van: Bezoekadres Blekerijlaan 14 3447 GR Woerden Postadres Postbus

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Combinatie A4 Burgerveen - Leiden t.a.v. mevrouw P. Bakker Postbus 4019 2301 RA Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Gelderland gemeente Tiel

de Rechtspraak Rechtbank Gelderland gemeente Tiel de Rechtspraak Rechtbank Gelderland AANTEKENEN [ ] PER POST [ ] PER FAX het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel Postbus 6325 4000 HH Tiel gemeente Tiel datum onderdeel contactpersoon

Nadere informatie

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT (aanvraagformulier ; versie 1 augustus 2006) Aan: Stadswerken Gebruik Openbare Ruimte Bureau

Nadere informatie

~ W'~I /t ".. di t R t I k B h

~ W'~I /t .. di t R t I k B h Besluiten: de omgevingsvergunning te verlenen voor de uitvoering van het in bovengenoemde aanvraag bedoelde, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden en onder

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland t.a.v. P. van der Holst Postbus LP 'S-GRAVENHAGE. Geachte mevrouw van der Holst,

Provincie Zuid-Holland t.a.v. P. van der Holst Postbus LP 'S-GRAVENHAGE. Geachte mevrouw van der Holst, Provincie Zuid-Holland t.a.v. P. van der Holst Postbus 90602 2509 LP 'S-GRAVENHAGE Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden

Nadere informatie

Onderwerp: Wijzging bestemmingsplan - Nieuwkuijksestraat 25 & 27

Onderwerp: Wijzging bestemmingsplan - Nieuwkuijksestraat 25 & 27 Onderwerp: Wijzging bestemmingsplan - Nieuwkuijksestraat 25 & 27 Samenvatting: Het college van Heusden heeft in haar vergadering van 8 september 2009 besloten een wijziging conform artikel 3.6 van de Wet

Nadere informatie