Voorwaarden voor een aansluitvergunning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden voor een aansluitvergunning"

Transcriptie

1 met betrekking tot het aansluiten op de gemeentelijke riolering van voor het perceel..in de gemeente Vianen. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Aansluiting: Aansluitleiding: Aansluitriool: Aansluitpunt: Aansluithoogte: Aanvrager: Afvalwater: A.P.V.: Bedrijfsafvalwater: Beerput: Berm: Bronneringswater: BSB: BSA: Calamiteit: CROW nieuwe, te wijzigen of te verwijderen verbinding tussen particulier riool en aansluitriool, respectievelijk het particulier riool en oppervlaktewater. het particulier riool, het aansluitpunt, de ontstoppingsvoorziening en het aansluitriool tezamen. de riolering tussen het openbaar riool en het aansluitpunt, inclusief de eventueel aanwezige ontstoppingsvoorziening. bij gemengde en gescheiden rioolstelsels het punt gelegen op of binnen 0,5 meter afstand van de kadastrale eigendomsgrens van het aan te sluiten perceel, waarvandaan de aansluiting van het particulier riool op het openbaar riool dient te worden gerealiseerd; bij een drukriool het punt waar het particulier riool wordt aangesloten op de pompput. De pompput wordt in beginsel op of nabij het aansluitpunt aangelegd. Ingeval het openbare riool in particulier terrein ligt, wordt het aansluitpunt in overleg met rechthebbende vastgesteld. Ingeval een vetafscheider, olieafscheider of andere voorziening in het particulier riool zich in de openbare weg bevindt, geldt als aansluitpunt het punt waar de voorziening aansluit of aangesloten moet worden op het aansluitriool. het verticale afleveringspunt waarop het particulier riool moet aansluiten op het aansluitriool. de natuurlijke of rechtspersoon die de aansluitvergunning aanvraagt. Ingeval van nieuwbouw door een bouwbedrijf, kan dit bedrijf de aanvrager zijn. Toekomstige bewoners zijn de rechthebbende. water waarin bezinkbare, opdrijvende en opgeloste verontreinigende en/of schadelijke stoffen aanwezig zijn. Algemene Plaatselijke Verordening Vianen. het afvalwater niet afkomstig uit particuliere huishoudens. bezinkvoorziening, mede bestemd voor beperkte biologische afbraak van de verontreiniging in het afvalwater. gedeelte van een weg tussen verkeersbanen of tussen een buitenste verkeersbaan en de naastgelegen grens van de weg. grondwater, onttrokken ten behoeve van tijdelijke verlaging van grondwaterstand. Bouwstoffenbesluit Bouw en sloopafval een calamiteit zoals bedoeld in deze verordening is een situatie waarbij door de uitvoeringswerkzaamheden ten behoeve van de aansluiting ernstig gevaar voor het verkeer ontstaat of dreigt te ontstaan en/of ernstig gevaar voor (milieu)schade ontstaat of dreigt te ontstaan Centrum voor regelgeving en Onderzoek in de Grond, Water en Wegenbouw en de Verkeerstechniek

2 Dekking: de afstand tussen een onderdeel van de leiding en het maaiveld/en de bovenzijde van de verharding of berm. Drainagewater: grondwater, ingezameld door een ingegraven doorlatend buizensysteem. Drukriool: het riool waarin het transport van het afvalwater onder verhoogde druk plaatsvindt. Gemeente: de gemeente Vianen. Gemengd riool(stelsel): het openbaar riool met een buizenstelsel waarin hemelwater en overig afvalwater tezamen worden afgevoerd. Gescheiden riool(stelsel): het openbaar riool met (een) apart(e) buizenstelsel(s) voor de afvoer van hemelwater en een apart buizenstelsel voor de afvoer van afvalwater Hemelwaterriool: riool alleen bestemd voor inzameling en transport van neerslag. Huishoudelijk afvalwater: afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens. Inrichting: elke door de mens bedrijfsmatig of in omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht. RAAD (verbeterde) Methode RaaD: Ontstoppingsvoorziening: voorziening in het aansluitriool ten behoeve van inspectie en onderhoud van de leiding (Wavin PK315). Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die het werk opdraagt aan de uitvoerder. Het werk aan het aansluitriool wordt opgedragen door de gemeente; het werk aan het particulier riool wordt opgedragen door de of namens de rechthebbende. Openbaar groen: de openbare ruimte waarin door de gemeente beplanting is aangelegd of wordt beheerd. (Openbare) weg: als bedoeld in artikel 1.1 eerste lid van de WvW. (RAW) Openbaar riool: het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente in eigendom en beheer is voor inzameling en transport van hemelater, afvalwater, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen, persleidingen, werken en installaties van overeenkomstige aard, met uitzondering van de aansluitleidingen. Particulier riool: huisaansluiting, de binnen de kadastrale eigendomsgrenzen van het aante sluiten perceel gelegen binnen, buiten of terreinrioolleidingen tot aan het aansluitpunt. Perceel: gedeelte of stuk onroerend goed, met bijbehorende opstallen RAW: Standaard RAW bepalingen Rechthebbende: 1. de eigenaar of zakelijk gerechtigde van het perceel ten behoeve waarvan de aansluiting op het openbaar riool wordt gerealiseerd en in stand wordt gehouden. 2. de rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel van de onder 1. bedoelde personen. Septictank: bezinkvoorziening, mede bestemd voor beperkte biologische afbraak van de verontreiniging in het afvalwater. Toezichthouder: ambtenaar van de gemeente die toezicht houdt op voorbereiding / uitvoering van de werkzaamheden (in RAW de "directie"). UAV: Uniforme Administratieve Voorwaarden van de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), bijlage is RAW.

3 Uitvoerder: Vergunninghouder: Verharding: Vorst: Vuilwaterriool: Werk: Werkvak: afgebakend Wortelzone: degene die is belast met de uitvoering van het werk. rechthebbende. verharde lagen van een weglichaam, met inbegrip van de fundering (ASVV). matige vorst (< 5 C) gedurende minimaal één ijsdag (een etmaal) gemeten op 1,5 m boven de grond, bij het dichtsbijzijnde meetpunt van het KNMI of situatie waarin grond (nog) bevroren is. riool alleen bestemd voor inzameling en transport van afvalwater. het graven, leggen, onderhouden en/of opruimen van een huisaansluiting op het gemeenteriool, inclusief het in de oorspronkelijke toestand terugbrengen van de verharding. de ruimte (werkruimte, veiligheidsruimte en vrije ruimte) door de wegafzetting (zie CROW 96b). cirkel met een straal van 1 B 2 m groter dan de kroonprojectie. Volgens NEN 1738 (buiten de bebouwde kom) is de minimale afstand tussen bomen en leidingen 100 cm tussen hart van de boom of bomenrij en hart van de sleuf (bron: Stadsbomen Vademacum, deel 2, 9 92). Hoofdstuk 2: Algemeen 1. De uitvoerder van de werkzaamheden dient tijdens en ter plaatse van de uitvoering van werkzaamheden te beschikken over (een afschrift van) de onderhavige vergunning inclusief de voorwaarden en bijbehorende tekeningen en dient deze onverwijld aan de toezichthouder te kunnen tonen. 2. De uitvoerder dient voorafgaande aan de werkzaamheden een melding te doen aan KLIC west. 3. Het particulier riool en aansluitpunt dienen verder te voldoen aan de gestelde eisen opgenomen in het Bouwbesluit of de Bouwverordening van de gemeente, alsmede aan de eisen opgenomen in de NEN 3215 en NPR 3218 en Deze normbladen liggen ter inzage bij de gemeente. 4. Een aansluiting op het hoofdriool (zowel van beton als pvc) moet altijd worden aangeboord met een diamantboor van de goede diameter. De aansluiting op het geboorde gat geschiedt door middel van een betoninlaat of knevelinlaat. 5. De aansluiting van het aansluitriool op het particulier riool vindt slechts plaats als het aan te sluiten particulier riool: a. ter hoogte van het aansluitpunt een doorsnede heeft van minimaal 125 mm en is voorzien van een ontstoppingsvoorziening (Wavin PK315); b. gemaakt is van PVC klasse Werkzaamheden kunnen uitsluitend uitgevoerd worden tussen zonsopgang en zonsondergang. Indien afwijking van dit voorschrift uit de aard van het werk noodzakelijk is, dient de aanvrager hiervoor een voorstel te doen aan burgemeester en wethouders. 7. Graafwerkzaamheden mogen niet tijdens vorst worden uitgevoerd en bij naderende vorst is instemming van de gemeente nodig. Er mag geen sneeuw worden verwerkt in de sleuf. Bij vorst mag de openbare weg niet worden opengebroken. Bij kans op vorst dient iedere werkdag de sleuf te worden gedicht en de verharding te worden aangebracht.

4 Hoofdstuk 3: Calamiteiten 1. Ingeval van een calamiteit meldt de uitvoerder dit onmiddellijk aan de meldkamer van politie, brandweer en ambulancedienst. 2. Calamiteiten als bedoeld in het eerste lid dienen direct per fax of telefoon te worden gemeld aan de gemeente. 3. De gemeente coördineert de benodigde acties, de uitvoerder zet het terrein af. 4. Bij schades aan leidingen dienen desbetreffende nutsbedrijven geïnformeerd te worden. 5. Als er tijdens de uitvoering van het werk verontreinigingen worden aangetroffen, dient het werk onmiddellijk te worden stilgelegd en dient de gemeente hiervan op de hoogte te worden gesteld. Hoofdstuk 4: Bouwplaatsvoorzieningen en verkeersmaatregelen 1. Afrasteringen ten behoeve van het afgrenzen van de bouwplaats dienen te worden geplaatst in overleg met de gemeente. 2. Indien noodzakelijk (ter beoordeling van de gemeente), dient de uitvoerder, vóór de uitvoering van de werkzaamheden zorg te dragen voor een goede bewegwijzering van het verkeer van en naar de openbare weg waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd, zodanig dat er geen belemmering of hinder voor de overige weggebruikers ter plaatse optreedt en de verkeersdoorstroming gewaarborgd is. 3. Voordat tot het openbreken van de wegbedekking wordt overgegaan moet het werkvak deugdelijk worden afgezet. De afzetting dient conform CROW96b in goede staat te worden gehouden totdat het straatwerk deugdelijk is gestraat. 4. De weg mag niet (volledig) worden afgesloten. 5. Alle materialen en bij ontgraving uitkomende grond dienen binnen het werkvak te worden gehouden. 6. Wegopbreking(en) ten behoeve van uitvoering van de werkzaamheden aan particulier riool of aansluitriool mogen niet plaatsvinden ten tijde van en in de (nabijheid van de) openbare weg waar de weekmarkt en andere evenementen plaatsvinden. Hoofdstuk 5: Bescherming van groenvoorzieningen 1. De opdrachtgever en de gemeente komen overeen welke maatregelen worden genomen om schade aan te handhaven beplanting te beperken en welke beplanting tijdelijk mag worden opgeslagen. 2. Graven in de wortelzone dient te worden voorkomen. 3. Van de te handhaven beplanting mag/mogen wortels dikker dan 20 mm in diameter niet worden verwijderd of te worden gekapt. Ontgraven wortels dienen te worden beschermd tegen uitdrogen, vorst en beschadiging. 4. Geleverde grond dient m.b.v. een certificaat aantoonbaar van de kwaliteit bomengrond te zijn. 5. Door uitvoering van de werkzaamheden, transportbewegingen ten behoeve van de werkzaamheden mag geen schade worden toegebracht aan openbare groenvoorzieningen. 6. Als door een calamiteit of anderszins onverhoopt schade wordt toegebracht aan groen/straatmeubilair/overige objecten in de openbare ruimte, dient de schade zo snel mogelijk te worden gemeld aan de gemeente. 7. Bij werkzaamheden in de nabijheid van bomen dient te allen tijde stambescherming te worden

5 geplaatst. 8 Het is verboden materialen en andere objecten onder de kruin van de boom te plaatsen of vloeistoffen anders dan water in de grond te laten vloeien. 9. De uitvoerder is verplicht om de ontdekking van bestanddelen van het archeologisch erfgoed terstond te melden aan de gemeente en deze ter beschikking te stellen voor onderzoek. 10. De gemeente van haar kant waarborgt een adequate reactie waaronder een efficiënte behandeling, die in redelijkheid recht doet aan alle in het geding zijnde belangen. Hoofdstuk 6 : Afvoer van (overtollige) grond en bouwsloopafval /bodemonderzoek en tijdelijke opslag grond 1. Daar waar hergebruik op de locatie van het werk van alle uitgegraven grond na afronding van de werkzaamheden niet mogelijk is, dient de aanvrager in het "aanvraagformulier" een raming te geven van de hoeveelheid af te voeren grond. De af te voeren grond dient door middel van een verkennend bodemonderzoek te worden onderzocht op eventuele verontreiniging, conform de bepalingen uit het BSB. 2. De kosten van uitvoering van een dergelijk onderzoek zijn voor rekening van de aanvrager. 3. De uitvoerder die belast is met het transport dient te beschikken over (een afschrift van) een op grond van de Provinciale Milieuverordening vereist afvalstroomnummer (waaruit ten minste de herkomst, de plaats van bestemming en de kwaliteit en hoeveelheid van de af te voeren grond blijkt). 4. De uitvoerder dient (een afschrift van) dit document te kunnen tonen aan de daartoe bevoegd toezichthoudend ambtenaar. 5. De kosten van het transport van de grond zijn voor rekening van de aanvrager. 6. Bij de uitvoering van de werkzaamheden aan leidingen dient de vrijkomende grond zoveel mogelijk te worden hergebruikt en te worden teruggebracht in de bodem. 7. Grond van verschillende samenstelling moet gescheiden worden opgeslagen en in de juiste volgorde in de sleuf worden teruggebracht en verdicht. 8. Vóór het terugbrengen van grond in de sleuf dient de wijze van aanleg van de te worden goedgekeurd door de toezichthouder. 9. Binnen twee weken na oplevering dient de aanvrager een revisietekening, schaal 1:1000 en voorzien van datum en handtekening, aan gemeente te overleggen. Hoofdstuk 7: Opbreking, herstellen van de verharding en fundering 1. Indien een rijbaan dient te worden gekruist d.m.v. een opbreking dient deze opbreking haaks op de rijbaanrichting te worden uitgevoerd. 2. Elementenverharding mag niet worden beschadigd. 3. Gesloten verharding mag slechts door zagen worden opengebroken en dient na aanleg van de aansluiting te worden dichtgeblokt met klinkerverharding. 4. Opbrekingen dienen aan het eind van iedere werkdag schoon te worden achtergelaten. 5. Het is verboden de wegbedekking en haar onderbed en funderingsconstructie te ondergraven. Wegbedekking en onderbed dienen steeds over de volle breedte en lengte van de ontgraving te worden opengebroken 6. Het zandcunet moet na uitvoering van het werk in oorspronkelijke opbouw worden teruggebracht. Voldoende is: onder de openbare weg tot 60 cm; onder een parkeerterrein tot 40 cm; onder een trottoir tot 20 cm. 7. De sleuf moet voldoende worden verdicht.

6 8. Indien de aansluiting wordt aangelegd in de berm, dient de berm na uitvoering te worden verdicht en in oorspronkelijke staat te worden achtergelaten. 9. Na aanvulling en verdichting dient de berm op oorspronkelijke hoogte te worden aangebracht en dient evt. de overtollige grond te worden afgevoerd, conform bepalingen in hoofdstuk Verharding dient na verdichting van de sleuf door een erkende stratenmaker te worden aangebracht. 11. Opgebroken asfaltverharding inclusief fundering dient in overleg met de gemeente volledig en trapsgewijs te worden hersteld door een aannemersbedrijf waar relevante kennis aanwezig is.

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur.

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur. GEMEENTE RIJNWAARDEN Behandelnummer : Dossiernummer : W&W/2005/3322 Definitieve VERGUNNING ingevolge Wet milieubeheer Deel A 1 AANVRAAG Aanvrager: Van Moerkerk konstructie en plaatwerk Soort inrichting:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER EN ELEKTRISCHE ENERGIE Page - 1 - Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN: 4 AANVRAAG VOOR HET TOTSTANDBRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN VAN AANSLUITING.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 604 Besluit van 6 december 2002, houdende regels ter uitvoering van de Mijnbouwwet (Mijnbouwbesluit) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN. Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden. 3 april 2009

EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN. Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden. 3 april 2009 EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN 3 april 2009 Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden EXPLOITATIEPLAN Bedrijventerrein Enter-Rijssen Opdrachtgever(s): Contactpersoon: Gemeente Wierden en Gemeente

Nadere informatie

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Wijze van uitgifte / Procedure 4 2.1 Procedure 4 2.2 Uitgifte / optievoorwaarden

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering drs. Th.L.N. Weterings Mw. H. van Donge

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem

Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem Versie 8.0 AAnsluitvoorwaarden openbaar meldsysteem Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 01 02 Inhoudsopgave 1. Algemeen 05 2.

Nadere informatie

Aanvraag Stralen of chemisch reinigen

Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Artikel 10.63 Wet milieubeheer In te vullen door de gemeente Ω 1. Melder/aanvrager Naam aanvrager man vrouw Geen postbusnummer Ω Adres Postcode + Plaats Telefoon Naam

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten 2012 Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting

Nadere informatie

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk Locatieontwikkelingsovereenkomst Project 151. Realisatie MFC Moerdijk HOOFDSTUK I Artikel 1 Artikel 2 HOOFDSTUK II Artikel 3 HOOFDSTUK III Artikel 4 HOOFDSTUK IV Artikel 5 HOOFDSTUK V Artikel 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Handboek Inrichting Openbare Ruimte

Handboek Inrichting Openbare Ruimte Handboek Inrichting Openbare uimte Hoofdstuk: 2 Controle:. Kiewiet Datum: 1 augustus 2011 IOLEING (INCLUSIEF DUIKES) Vrijgave: P.M.M. uijs Versie: 1.0 Eigenaar: I. Middag Objecten en eisen Hardheid ron

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA Pagina 1 Inhoud ARTIKEL 1... 4 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid.... 4 ARTIKEL 2... 8 ARTIKEL

Nadere informatie

3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010. Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden

3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010. Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden 3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010 Zaterdag 2 oktober Zondag 3 oktober Maandag 4 oktober van 14.00 tot 02.00 uur van 13.00 tot 22.00 uur van 09.00 tot 01.00 uur Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010 Vastgesteld door de gemeenteraad op 1 juli 2010 Inwerkingtreding: 8 juli 2010. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1:1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen 12.7.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 190/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD HET EUROPEES

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder wordt verstaan;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.mkbenergie.nl en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie