de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014;"

Transcriptie

1 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Gouda. Nr december 2014 Aansluitverordening riolering Gouda 2015 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014; Gelet op artikelen 149 en 229, eerste lid, onder b van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de Aansluitverordening riolering Gouda artikel 1 definities In deze verordening wordt verstaan onder: afvalwater: alle water waarvan de belanghebbende zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. Dit kan bestaan uit hemelwater, vuilwater en/of grondwater; belanghebbende: degene die krachtens eigendom, bezit of beperkt zakelijk recht het genot heeft van een op de riolering aan te sluiten en/of aangesloten pand en/of perceel. drukriool: riolering, bestemd voor de afvoer van vuilwater, waarbij het transport van het afvalwater plaatsvindt door middel van met pompinstallaties veroorzaakte druk; gemeentelijk deel van de rioolaansluiting: het deel van de rioolaansluiting van de ontstoppingsvoorziening tot het gemeentelijk riool, inclusief de ontstoppingsvoorziening. Bij afwezigheid van een ontstoppingsvoorziening is de gehele rioolaansluiting particulier; gemeentelijk riool: de riolering die bij de gemeente in eigendom en beheer is en dient voor inzameling en transport van afvalwater, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen, persleidingen en installaties van overeenkomstige aard, met uitzondering van de rioolaansluiting; gesloten verharding: verharding van een aaneengesloten, onlosmakelijk verbonden materiaal, zoals beton of asfalt; grond water: al het water dat zich onder de heersende grondwaterstand in de bodem bevindt; hemelwater: water afkomstig uit neerslag zoals regen, sneeuw en hagel; instandhouding en deugdelijk beheer: het op hoogte houden van de particuliere rioolaansluiting in geval van zetting van de bodem zodat de rioolaansluiting blijft functioneren en het waterdicht houden van de rioolaansluiting om intreden van grondwater in de leiding en uittreden van afvalwater in de bodem te voorkomen. lozingstoestel: een op de rioolaansluiting aangesloten voorziening met afvalwaterafvoer in het pand of op het perceel; ontstoppingsvoorziening: een, in opdracht van de gemeente aangebrachte put of een hulpstuk met deksel van waaruit de werking van de rioolaansluiting kan worden gecontroleerd en waarop de belanghebbende het particuliere deel van de rioolaansluiting dient aan te sluiten; open verharding: verharding van een aaneengesloten, niet verbonden materiaal, zoals betontegels of straatstenen. particuliere deel van de rioolaansluiting: het deel van de rioolaansluiting van het (de) pand(en) en/of het (de) perce(e)l(en) tot de ontstoppingsvoorziening of, indien er geen ontstoppingsvoorziening aanwezig is, de gehele rioolaansluiting tot aan het gemeentelijk riool; 1

2 rioolaansluiting: deel van de riolering dat de waterdichte verbinding vormt tussen het pand of perceel en het gemeentelijk riool. Dit kan zijn via een verbinding waarop slechts één pand of perceel is aangesloten of via een verbinding van een verzamelaansluiting waarop meerdere panden of percelen zijn aangesloten; vuilwater: water waarin bezinkbare, opdrijvende en opgeloste verontreinigende en/of schadelijke stoffen aanwezig zijn, dat overwegend afkomstig is van menselijke- en dierlijke stofwisseling, huishoudelijke werkzaamheden of bedrijfsmatige werkzaamheden. artikel 2 toepasbaarheid De verordening is van toepassing op de aanleg, vervanging, wijziging en het buiten gebruik stellen van rioolaansluitingen, evenals voor het beheer en onderhoud van bestaande rioolaansluitingen. artikel 3 rechten en plichten 1. Belanghebbenden kunnen voor het afvoeren van afvalwater gebruik maken van het gemeentelijk riool. Hiervoor is een rioolaansluiting nodig. 2. Voor: a) het tot stand brengen (de aanleg) van een rioolaansluiting; b) het wijzigen van een rioolaansluiting; is een aanvraag vereist. Belanghebbende maakt hiervoor gebruik van het Aanvraagformulier rioolaansluiting. Op basis van de aanvraag stellen burgemeester en wethouders een ontwerp vast van het gemeentelijk deel van de rioolaansluiting. Het vastgestelde ontwerp vormt het uitgangspunt voor de aanleg van de gehele rioolaansluiting door gemeente en belanghebbende. 3. Voor: a) het vervangen van een rioolaansluiting waarin nog geen ontstoppingsvoorziening is opgenomen; b) het buiten gebruik stellen van een rioolaansluiting; is een melding vereist. Belanghebbende maakt hiervoor gebruik van het Aanvraagformulier rioolaansluiting. 4. Indien meer dan één rioolaansluiting van een belanghebbende op het gemeentelijk riool tot stand wordt gebracht, alsmede in het geval dat meer dan één rioolaansluiting wordt vervangen, gewijzigd of buiten gebruik wordt gesteld, zijn het tweede en derde lid voor iedere rioolaansluiting afzonderlijk van toepassing. 5. Bij aanleg van een rioolaansluiting biedt de belanghebbende het hemelwater en het vuilwater gescheiden aan op de perceelgrens. 6. Het is het belanghebbende niet toegestaan om grondwater, dat door lekkages intreedt in de rioolaansluiting, af te voeren naar het gemeentelijk riool. 7. Van een onderscheid tussen een gemeentelijk en particulier deel van de rioolaansluiting is alleen sprake bij: a) bestaande situaties waarbij fysiek een ontstoppingsvoorziening aanwezig is; b) nieuwe situaties waarbij een rioolaansluiting moet worden aangelegd, vervangen of gewijzigd en er een ontstoppingsvoorziening wordt aangebracht. 2

3 8. De belanghebbende is aan burgemeester en wethouders bij aanleg en wijziging van een rioolaansluiting kosten verschuldigd voor: a) het in behandeling nemen van de aanvraag (legeskosten); b) het aanleggen of wijzigen van het gemeentelijk deel van de rioolaansluiting (aanlegkosten bestaande uit kosten van de gemeente, de aannemer, inzet materieel en de benodigde materialen). 9. De belanghebbende en de gemeente verplichten elkaar informatie ter beschikking te stellen over de afmetingen en de ligging van de rioolaansluiting en de ontstoppingsvoorziening. 10. De gemeente is verantwoordelijk voor de feitelijke aanleg, de instandhouding en het deugdelijke beheer van het gemeentelijk deel van de rioolaansluiting. Het is belanghebbende niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren aan het gemeentelijk deel van de rioolaansluiting anders dan het realiseren van de aansluiting op de ontstoppingsvoorziening en het via de ontstoppingsvoorziening inspecteren, reinigen of ontstoppen van het particuliere deel van de rioolaansluiting. 11. De belanghebbende is verantwoordelijk voor de feitelijke aanleg, de instandhouding en het deugdelijke beheer van het particuliere deel van de rioolaansluiting. In geval meerdere belanghebbenden via één verzamelleiding een rioolaansluiting hebben of wensen, zijn alle belanghebbenden gezamenlijk verantwoordelijk voor de feitelijke aanleg, de instandhouding en het deugdelijke beheer van het particuliere deel van de rioolaansluiting. 12. Na schriftelijke vaststelling van het ontwerp van het gemeentelijk deel van de rioolaansluiting en een akkoord van belanghebbende op de begroting van de aanlegkosten, vindt de aanleg plaats binnen de in onderling tussen burgemeester en wethouders en belanghebbende afgesproken termijn. De belanghebbende legt het particuliere deel van de rioolaansluiting aan en sluit dit aan op de ontstoppingsvoorziening op basis van: c) het vastgestelde ontwerp van het gemeentelijk deel van de rioolaansluiting; d) de van toepassing zijnde technische eisen, voorwaarden en uitgangspunten zoals vermeld op het Aanvraagformulier rioolaansluiting. 13. In geval een belanghebbende een eigen rioolaansluiting wordt toegekend, terwijl zijn pand en/of perceel loost via een gezamenlijke rioolaansluiting waarmee meerdere panden en/of percelen op het gemeenteriool zijn aangesloten, blijft de belanghebbende verantwoordelijk voor de instandhouding en het deugdelijke beheer van het gedeelte van de gezamenlijke rioolaansluiting gelegen op zijn perceel tot het moment dat de gezamenlijke rioolaansluiting buiten gebruik kan worden gesteld. 14. Belanghebbende is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de gehele rioolaansluiting. Onder onjuist gebruik wordt in ieder geval begrepen: a) het via de rioolaansluiting lozen van stoffen die, vanwege hun aard en samenstelling, de rioolaansluiting of het gemeentelijk riool kunnen verstoppen; b) het via de rioolaansluiting lozen van stoffen die, door hun aard of concentratie, de constructie van de rioolaansluiting of het gemeentelijk riool aantasten en/of kunnen deformeren. 15. Burgemeester en wethouders zijn gerechtigd om vanuit de ontstoppingsvoorziening een inwendige inspectie uit te voeren van zowel het particuliere deel van de rioolaansluiting als het gemeentelijk deel van de rioolaansluiting. De belanghebbende is verplicht hieraan medewerking te verlenen en de gemeente toegang te verschaffen tot de ontstoppingsvoorziening. De belanghebbende neemt hierbij tevens lid 19 in acht. 16. De belanghebbende neemt het initiatief voor het verhelpen van verstoppingen of gebreken. Als de oorzaak ligt in het niet functioneren van het gemeentelijk deel, stelt de belanghebbende de gemeente hiervan op de hoogte. De gemeente herstelt zo spoedig mogelijk de werking van het gemeentelijk deel. De kosten voor herstel in verband met het niet functioneren van het gemeentelijk deel als gevolg van een onjuist gebruik door de belanghebbende verhaalt de gemeente op de belanghebbende. 17. Belanghebbende is gerechtigd om vanuit de ontstoppingsvoorziening een inwendige inspectie uit te voeren van het particuliere deel van de rioolaansluiting. In geval van een verstopping in het 3

4 particuliere deel van de rioolaansluiting is belanghebbende gerechtigd om vanuit de ontstoppingsvoorziening de verstopping te verhelpen. Bij genoemde gevallen ziet de belanghebbende er op toe dat de ontstoppingsvoorziening niet wordt beschadigd en na uitvoering van de werkzaamheden weer volledig met het deksel wordt afgesloten. Als de ontstoppingsvoorziening gelegen is op gemeentelijk grondgebied neemt belanghebbende het bepaalde in de leden 18 en 20 in acht. 18. Voor werkzaamheden in gemeentelijk grondgebied aan het particuliere deel van de rioolaansluiting, evenals voor een inspectie in de ontstoppingsvoorziening is voorafgaande aan de werkzaamheden een melding bij burgemeester en wethouders verplicht. Belanghebbende meldt de werkzaamheden minimaal drie weken voor de uitvoering daarvan. In geval van calamiteiten kan worden volstaan met een melding op het moment dat de calamiteit zich voordoet. 19. Indien de ontstoppingsvoorziening ligt op particulier gebied mag de belanghebbende de toegankelijkheid van de ontstoppingsvoorziening niet belemmeren. Ontstoppingsvoorzieningen moeten altijd bereikbaar zijn. De belanghebbende is hiervoor verantwoordelijk. De bovenzijde van de ontstoppingsvoorziening moet daarom altijd vrij zijn van gesloten verharding, struiken, bomen en andere belemmerende obstakels. 20. Voor de werkzaamheden in gemeentelijk grondgebied zijn de Standaard Voorwaarden Graafwerkzaamheden van de gemeente Gouda van toepassing. Onder eigenaar dient daarbij de in deze verordening bedoelde belanghebbende te worden verstaan. artikel 4 aanleg of wijziging van een rioolaansluiting 1.De belanghebbende dient bij burgemeester en wethouders een aanvraag in, conform artikel 3, lid 2a of 2b. Een aanvraag wordt in behandeling genomen als: a) het Aanvraagformulier rioolaansluiting volledig en naar waarheid is ingevuld; b) in de situatie van nieuw- en/of verbouw van een omgevingsvergunningplichtig bouwwerk de belanghebbende beschikt over een omgevingsvergunning met de activiteit bouwen en/of strijdig gebruiken, krachtens artikel 2.1 lid 1a en/of artikel 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; c) belanghebbende beschikt over een eventueel krachtens artikel 8.1 van de Wet milieubeheer benodigde vergunning; d) de aanvrager de verschuldigde legeskosten voldaan heeft. 2. Burgemeester en wethouders kunnen de belanghebbende, voor de behandeling van de aanvraag, verplichten tot het leveren van aanvullende informatie. 3. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan het ontwerp en uitvoering van de rioolaansluiting op basis van de volgende gronden: a) technische redenen; b) de openbare orde; c) het voorkomen of beperken van schade of overlast; d) de bruikbaarheid van de openbare gronden; e) het veilig en doelmatig gebruik van de openbare gronden; f) het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare gronden; g) de bescherming van het uiterlijke aanzien van de omgeving; h) de bescherming van groenvoorzieningen; i) de verkeersveiligheid en/of doorstroming van het verkeer; j) andere meldingen en geplande werkzaamheden aan en in openbare gronden. 4. Burgemeester en wethouders wijzen de aanvraag voor een rioolaansluiting af of laten deze buiten behandeling als: a. niet wordt voldaan aan een of meerdere voorwaarden zoals gesteld in leden 1 tot en met 3, of als de belanghebbende onvoldoende informatie levert om de aanvraag te kunnen beoordelen; 4

5 b. aansluiting van de rioolaansluiting op het gemeentelijk riool of wijziging van die aansluiting om technische, juridische of milieuhygiënische redenen bezwaarlijk is. Aansluiting is in ieder geval bezwaarlijk als: 1. de gevraagde afvoercapaciteit van de aan te sluiten rioolaansluiting te groot is voor het aanwezige gemeentelijk riool; 2. de rioolaansluiting op een drukriool onder verhoogde atmosferische druk moet plaatsvinden, maar de opgegeven druk onvoldoende is; 3. de rioolaansluiting onder vrij verval moet worden aangelegd maar de rioolaansluiting niet onder vrij verval (minimaal 1 cm/m) kan worden aangelegd en aangesloten op het gemeentelijk riool; 4. het afvalwater dat naar het drukriool wordt afgevoerd ook hemelwater en/of grondwater bevat; 5. het laagste punt van het afvoergat van een lozingstoestel lager is gelegen dan 750 mm boven het gehanteerde polderpeil, zonder dat wordt aangesloten via een pompinstallatie die is voorzien van een terugslagklep of balkeerklep; c. de aanvraag betrekking heeft op een afvoerleiding voor niet verontreinigd drainagewater, die zonder bezwaar op het oppervlaktewater of bodem kan worden aangesloten; d. de aanvraag betrekking heeft op een afvoerleiding voor niet verontreinigd bronneringswater, die zonder bezwaar op het oppervlaktewater of bodem kan worden aangesloten of als dit bronneringswater door middel van retourbemaling kan worden afgevoerd; e. de aanvraag betrekking heeft op een afvoerleiding voor industrieel afvalwater of afvalwater vanuit een horecagelegenheid die niet is voorzien van een olie-/zandafscheidingsput c.q. een vetvangput; f. bij gebruik van de rioolaansluiting instroming van grondwater in het gemeentelijk riool kan optreden. 5. Indien het ontwerp van de rioolaansluiting (technisch) uitvoerbaar is op grond van lid 3 en de aanvraagde rioolaansluiting niet wordt afgewezen of buiten behandeling gelaten op grond van lid 4, legt de gemeente het gemeentelijk deel van de rioolaansluiting aan op basis van het vastgestelde ontwerp. 6. Bij aanleg of wijziging van rioolaansluitingen, waarbij het gemeentelijk riool gelegen is in gemeentelijk grondgebied, wordt de ontstoppingsvoorziening gesitueerd binnen ca. één meter van de perceelsgrens op particulier grondgebied of, indien de gevel van het aan te sluiten pand direct grenst aan het gemeentelijk grondgebied, binnen ca. één meter van de perceelsgrens op gemeentelijk grondgebied. 7. Bij aanleg of wijziging van rioolaansluitingen, waarbij het gemeentelijk riool in particulier grondgebied ligt, wordt de ontstoppingsvoorziening gesitueerd bovenop het gemeentelijk riool. 8. Na aanleg van het gemeentelijk deel van de rioolaansluiting legt de belanghebbende het particuliere deel van de rioolaansluiting aan waarbij de aansluiting op de ontstoppingsvoorziening op ordentelijke wijze geschiedt. artikel 5 beheer en vervanging van een rioolaansluiting 1. De belanghebbende is vrij om, vanuit beheeroogpunt, het particuliere deel van de rioolaansluiting te vervangen met inachtneming van artikel 3, lid 12. Bij vervanging ziet de belanghebbende er op toe dat de ontstoppingsvoorziening niet wordt beschadigd en het particuliere deel ordentelijk op de ontstoppingsvoorziening wordt aangesloten. Als de ontstoppingsvoorziening op gemeentelijk grondgebied ligt neemt de belanghebbende artikel 3 leden 18 en 20 in acht. 5

6 2. In gevallen waarbij (nog) geen ontstoppingsvoorziening in de rioolaansluiting aanwezig is, gaat de gemeente over tot het aanbrengen van een ontstoppingsvoorziening op het moment dat de rioolaansluiting door belanghebbende wordt vervangen. In die gevallen doet de belanghebbende een melding bij de gemeente conform artikel 3, lid 3a. De gemeente legt op haar kosten het gemeentelijk deel van de rioolaansluiting aan en de belanghebbende legt op zijn kosten het particuliere deel van de rioolaansluiting aan. 3. Het staat burgemeester en wethouders vrij om, vanuit beheeroogpunt, het gemeentelijk deel van de rioolaansluiting te vervangen. Bij vervanging wordt de ontstoppingsvoorziening door de gemeente weer op de oorspronkelijke hoogte gesteld. artikel 6 buiten gebruik stellen van een rioolaansluiting 1. De belanghebbende doet bij de gemeente een melding conform artikel 3, lid 3b. 2. Als een rioolaansluiting buiten gebruik is geraakt koppelt de gemeente ter plaatse van de ontstoppingsvoorziening de particuliere rioolaansluiting af en verwijdert zij het gemeentelijk deel van de rioolaansluiting of sluit zij deze water- en gronddicht af. 3. De belanghebbende verwijdert het particuliere deel van de rioolaansluiting. artikel 7 strafbepaling 1. Het is anderen dan de gemeente of anderen dan derden in opdracht van de gemeente verboden werkzaamheden te verrichten aan het gemeentelijk riool en/of het gemeentelijk deel van de rioolaansluiting. 2. Overtreding van het in lid 1 bepaalde wordt bestraft met een geldboete van de tweede categorie. artikel 8 toezicht op naleving Met het toezicht op de naleving van deze verordening, evenals met de opsporing van de in deze verordening strafbaar gestelde feiten, zijn - behalve de in artikel 141 van het Wetboek van strafvordering genoemde ambtenaren - de door of namens burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaren belast. artikel 9 intrekking oude verordening De Aansluitverordening riolering Gouda, datum inwerkingtreding 1 januari 2006, wordt ingetrokken. artikel 10 overgangsrecht Een vastgesteld ontwerp dat onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening van kracht is, wordt gelijkgesteld met een vastgesteld ontwerp als bedoeld in artikel 3, lid 2. artikel 11 inwerkingtreding 6

7 Deze verordening treedt in werking op de eerste dag volgend op die van haar bekendmaking. artikel 12 citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Aansluitverordening riolering Gouda Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Gouda in de openbare vergadering van 17 december De raad van de gemeente voornoemd,, voorzitter, griffier 7

gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B B E S L U I T:

gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B B E S L U I T: De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B15.001634 gezien het advies van de raadscommissie van december 2015; B E S L U I T: Vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum];

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening en het Bouwbesluit;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening en het Bouwbesluit; AANSLUITVERORDENING RIOLERING GEMEENTE WAALWIJK De raad van de gemeente Waalwijk; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening

Nadere informatie

Aanvraagformulier rioolaansluiting

Aanvraagformulier rioolaansluiting Aanvraagformulier rioolaansluiting Gemeente Gouda T.a.v. afdeling Beheer Openbare Ruimte Postbus 1086 2800 BB Gouda Raadpleeg de toelichting aan het einde van het aanvraagformulier als u uitleg wenst over:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. XXX);

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. XXX); Onderwerp Datum 20 december 2016 Verordening op de heffing en invordering van Rioolaansluitrecht 2017 Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude RUI15/016 Verordening Rioolaansluiting, verordening eenmalig rioolaansluitrecht De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus

Nadere informatie

Verordening Eenmalig Rioolaansluitrecht 2015

Verordening Eenmalig Rioolaansluitrecht 2015 Verordening Eenmalig Rioolaansluitrecht 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen deze verordening wordt verstaan onder: a. aansluitleiding: het particulier riool, het aansluitpunt en de perceelaansluitleiding

Nadere informatie

Aanvraag rioolaansluiting

Aanvraag rioolaansluiting Aanvraag rioolaansluiting 1. Gegevens van de aanvrager Naam en voorletters: Adres: Postcode: Telefoonnummer: Woonplaats: Faxnummer: E-mailadres: 2. Plaats van aansluiting Adres: Kadastraal bekend gemeente:

Nadere informatie

Rioolverordening Buitenriolering Leiden 2015 vastgesteld

Rioolverordening Buitenriolering Leiden 2015 vastgesteld GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiden. Nr. 48852 4 juni 2015 Rioolverordening Buitenriolering Leiden 2015 vastgesteld Op 28 mei 2015 heeft de gemeenteraad de Rioolverordening Buitenriolering

Nadere informatie

Aansluitverordening Riolering Leiden BESLUITEN

Aansluitverordening Riolering Leiden BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Aansluitverordening Riolering Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie FAWV 1. Bijgaand Collegestandpunt met betrekking tot de inspraak-reactie op de Aansluitverordening

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude RUI15/ 016 Verordening Rioolaansluiting, verordening eenmalig rioolaansluitrecht De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening en begrotingswijziging 11-2014 vast te stellen.

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening en begrotingswijziging 11-2014 vast te stellen. Raadsvoorstel 7 Vergadering 4 februari 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening eenmalig aansluitrecht riolering Helmond 2014 B&W vergadering : 3 december 2013 Dienst / afdeling : FC.BLV en SB.BOR.WA

Nadere informatie

Aansluitverordening Riolering Gemeente Heerlen Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen AANSLUITVERORDENING RIOLERING GEMEENTE HEERLEN 2006.

Aansluitverordening Riolering Gemeente Heerlen Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen AANSLUITVERORDENING RIOLERING GEMEENTE HEERLEN 2006. CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR13202_1 12 juli 2016 Aansluitverordening Riolering Gemeente Heerlen 2006 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen AANSLUITVERORDENING RIOLERING GEMEENTE HEERLEN 2006.

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10 Ag nr. : Onderwerp Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Status besluitvormend Voorstel 1. Vast te stellen de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater; 2. De kosten van het

Nadere informatie

RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN

RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN INHOUD Afdeling I Begripsomschrijvingen...2 Artikel 1 Begripsbepaling...2 Afdeling II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 De aansluitvergunning...2 Vergunningsplicht...2

Nadere informatie

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016 Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016 De raad van gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juni 2016; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

OW I A Gemeente Delft

OW I A Gemeente Delft Raadsvoorstel OW I A Gemeente Delft Aan de gemeenteraad Van : college van B&W Datum : 23-05-2017 Pfh. : Wethouder Brandligt Steller : R. Verduijn, P. Leenheer, P. de Dood tel.nr. : 06 1292 1692 e-mail

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; Sector : III Nr. : 90.30 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op artikel 31, tweede lid van de Wet op Woonwagens

Nadere informatie

Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op

Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op Telecommunicatieverordening gemeente Almere 2008 Zoek regelingen op overheid.nl Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Gemeente Almere Telecommunicatieverordening gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Verordening Werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Bunnik

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Verordening Werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Bunnik Verordening Werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Bunnik Aanhef De raad van de gemeente Bunnik; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; gelet op artikel

Nadere informatie

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam

Nadere informatie

Retributieverordening Oosterhout 2013

Retributieverordening Oosterhout 2013 Retributieverordening Oosterhout 2013 Deze regeling is in werking getreden op 28-12-2012. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaaknummer 56852 Afdeling Belastingen Ede, 10-11- De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel Gemeentelijke Belastingverordeningen 2017 van burgemeester en wethouders d.d. 25-10-, met zaaknummer

Nadere informatie

Verordening Rioolaansluiting 2015

Verordening Rioolaansluiting 2015 Verordening Rioolaansluiting 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen deze verordening wordt verstaan onder: a. aansluitleiding: het particulier riool, het aansluitpunt en de perceelaansluitleiding tezamen,

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 88 van de Huisvestingswet;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 88 van de Huisvestingswet; De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 7 december 2010, nummer B010.0630; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 88 van de Huisvestingswet; overwegende

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994; besluit van de gemeenteraad voorstelnummer onderwerp Parkeerregulering en parkeertarieven div-nummer 676764 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht (2014)

Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht (2014) Registratienummer: 2014/10601 Bijlage 1 bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 25 september 2014, raadsbesluitnr 2014/19216 (besluitformulier regnr 2014/6240). Verordening op de heffing

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk );

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk ); DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk 380627); gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te

Nadere informatie

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 10 november 2010 onderwerp: Verordening Rioolheffing 2011 bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel tot

Nadere informatie

Rioolaansluitverordening gemeente Stichtse Vecht 2015.

Rioolaansluitverordening gemeente Stichtse Vecht 2015. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Stichtse Vecht. Nr. 104776 10 november 2015 Rioolaansluitverordening gemeente Stichtse Vecht 2015 Rioolaansluitverordening gemeente Stichtse Vecht 2015. De raad

Nadere informatie

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nummer 2014/72;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nummer 2014/72; Besluit Verordening Rioolheffing Loon op Zand 2015 De raad van de gemeente Loon op Zand; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nummer 2014/72; gelet

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13

Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13 Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen 2010 Status In werking Algemene informatie Deze verordening stelt regels ten aanzien

Nadere informatie

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten

Nadere informatie

Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTE LOPIK Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik 2010 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2010; gelet op artikel 149

Nadere informatie

Erfgoedverordening Boxtel 2010

Erfgoedverordening Boxtel 2010 Pagina 1 van 5 Erfgoedverordening Boxtel 2010 gezien het voorstel van het college van 18 mei 2010; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de artikelen 12 en 15 van de Monumentenwet 1988 en de artikelen

Nadere informatie

als bedoeld in hoofdstuk 2, artikel 3, van de Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering Gemeente Beesel 2003.

als bedoeld in hoofdstuk 2, artikel 3, van de Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering Gemeente Beesel 2003. AANVR AAGFORMULIER VERGUNNING RIOOLAANSLUITING als bedoeld in hoofdstuk 2, artikel 3, van de Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering Gemeente Beesel 2003. De ondergetekende verzoekt het college van burgemeester

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016.

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. Behoort bij raadsvoorstel 2016-348, titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2013, nummer , Team Ontwikkeling, Realisatie en Beheer;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2013, nummer , Team Ontwikkeling, Realisatie en Beheer; CVDR Officiële uitgave Deventer. Nr. CVDR309178_1 15 maart 2016 Verordening eenmalig rioolaansluitingsrecht 2014 De raad de gemeente Deventer, Gelezen het voorstel burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Verordening Rioolheffing 2016 Berg en Dal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Groesbeek Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Dongen 2017 De raad van de gemeente Dongen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 januari 2017. overwegende dat het wenselijk is om

Nadere informatie

SONENBREUGEL GEMEENTE

SONENBREUGEL GEMEENTE GEMEENTE SONENBREUGEL De raad der gemeente van de gemeente Son en Breugel. Overwegende, dat de Wet milieubeheer de bevoegdheid biedt bij verordening regels te stellen over het brengen van afvloeiend hemelwater

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2014.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2014. Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2013-77 verordening Rioolheffing Oss 2014 Dienst/afdeling GIDSTAF De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013;

Nadere informatie

Toelichting rioolaansluit- en afkoppelverordening gemeente Oldebroek

Toelichting rioolaansluit- en afkoppelverordening gemeente Oldebroek Toelichting rioolaansluit- en afkoppelverordening gemeente Oldebroek 1.1 Inleiding Inzameling en transport van stedelijk afvalwater zijn taken van de gemeente, op grond van artikel 10.33 Wm. Voor het uitvoeren

Nadere informatie

Reclameverordening gemeente Utrecht 2017

Reclameverordening gemeente Utrecht 2017 Reclameverordening gemeente Utrecht 2017 (raadsbesluit van p.m.). De raad van de gemeente Utrecht, gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 11 april 2017 Besluit vast te stellen de volgende RECLAMEVERORDENING

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 14R.00481

RAADSBESLUIT 14R.00481 RAADSBESLUIT 14R.00481 Gemeente Woerden 14R.00481 ^ 3 gemeente WOERDEN Agendapunt: hl- Onderwerp: Verordening rioolheffing 2015 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 18 november 2014

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen Erfgoedverordening gemeente Geldermalsen 2013 De raad van de gemeente Geldermalsen, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012, nummer 9, gelet op artikel

Nadere informatie

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 2 december 2009 / 218/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Einde kalenderjaar 2009 Onderwerp Eenmalig rioolaansluitingsrecht 2010 Programma / Programmanummer

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 december 2010;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 december 2010; Ontwerp Nr. XIX / 10c De raad van de gemeente DE WOLDEN; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 december 2010; gelet op de artikelen 216 en 228a van de Gemeentewet; Besluit: vast te

Nadere informatie

Besluit van 15 november 2007, houdende regels met betrekking tot het lozen vanuit particuliere huishoudens (Besluit lozing afvalwater huishoudens)

Besluit van 15 november 2007, houdende regels met betrekking tot het lozen vanuit particuliere huishoudens (Besluit lozing afvalwater huishoudens) (Tekst geldend op: 06-01-2010) Besluit van 15 november 2007, houdende regels met betrekking tot het lozen vanuit particuliere huishoudens (Besluit lozing afvalwater huishoudens) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; Gemeentebestuur Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007; STZ 07/24389; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007; STZ 07/24389; raadsstuk ; Marktverordening Rotterdam 2008 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007; STZ 07/24389; raadsstuk 2008-200; gelet op de artikelen 147,

Nadere informatie

Verordening rioolheffing

Verordening rioolheffing 1 Verordening rioolheffing De raad van de gemeente Etten-Leur; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2011; gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; besluit

Nadere informatie

RIS PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015)

RIS PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) RIS 2014-650 PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 2 december 2014 (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) Inhoud Colofon... 2 Parkeerverordening Boxmeer 2015... 3 AFDELING I...

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016; Nummer: 118-57 Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Onderwerp: Vaststellen Parkeerverordening Waterland 2017 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Aanvraag rioolvergunning

Aanvraag rioolvergunning Aanvraag rioolvergunning Persoonlijke gegevens Vul hier uw persoonlijke gegevens in. De aanvrager moet de eigenaar zijn Voorletters Tussenvoegsels Naam Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr.

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. Gelet op artikel 149 Gemeentewet en de artikel 12, 14 en 15 van de Monumentenwet

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Alphen-Chaam; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2011

De Raad van de gemeente Alphen-Chaam; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2011 De Raad van de gemeente Alphen-Chaam; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2011 gelet op artikel 228 a, van de Gemeentewet; B E S L U I T: vast te stellen

Nadere informatie

Vaststelling Aansluitverordening Riolering Gemeente Berg en Dal 2016

Vaststelling Aansluitverordening Riolering Gemeente Berg en Dal 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. Nr. 127422 24 december 2015 Vaststelling Aansluitverordening Riolering Gemeente Berg en Dal 2016 De raad van de gemeente Groesbeek; gelezen het voorstel

Nadere informatie

WIJZIGING VERORDENINGEN RIOOLRECHTEN 2012 EN 2013

WIJZIGING VERORDENINGEN RIOOLRECHTEN 2012 EN 2013 MID13/007 WIJZIGING VERORDENINGEN RIOOLRECHTEN 2012 EN 2013 Geachte raad, Inleiding In de verordening rioolrechten (gebruikersdeel) is enkele jaren geleden een waterstaffel toegevoegd om invulling te geven

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening naamgeving en nummering 2010

Tekstuitgave van de verordening naamgeving en nummering 2010 Tekstuitgave van de verordening naamgeving en nummering 2010 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 september 2010; gelet op artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begrippen

Hoofdstuk I Begrippen Verordening Pag. 1/10 De raad van de gemeente Sluis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2013; gelet op de artikel 147 en 149 van de Gemeentewet, artikel

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ; De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr. 2004-04-16; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013 AB/011902 Z/022388 1 Raadsbesluit De raad van de gemeente Boekel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013 gelet op: Artikel 228a van de Gemeentewet BESLUIT: Vast te stellen

Nadere informatie

Gemeente Nijkerk - Verordening afvoer regenwater en grondwater

Gemeente Nijkerk - Verordening afvoer regenwater en grondwater GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijkerk. Nr. 87172 30 juni 2016 Gemeente Nijkerk - Verordening afvoer regenwater en grondwater Raadsbesluit nummer 2016-011 De raad van de gemeente Nijkerk;

Nadere informatie

Erfgoedbeleid Ridderkerk. Archeologieverordening Ridderkerk 2013

Erfgoedbeleid Ridderkerk. Archeologieverordening Ridderkerk 2013 Erfgoedbeleid Ridderkerk Archeologieverordening Ridderkerk 2013 TOELICHTING OP DE ARCHEOLOGIEVERORDENING RIDDERKERK 2013 Gemeentestukken: 2013-267 TOELICHTING OP DE ARCHEOLOGIEVERORDENING RIDDERKERK 2013

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Vaststelling Subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen

Nadere informatie

~atwijl{ Overeenkomstig het voorstel besloten. Voorstel. : de heer P. Zegers. : wethouder M.W.Ch. Udo. :Ja

~atwijl{ Overeenkomstig het voorstel besloten. Voorstel. : de heer P. Zegers. : wethouder M.W.Ch. Udo. :Ja Voorstel ~atwijl{ Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : ~Oll..- 5'63'2... Status : Openbaar I Ter besluitvorming Datum : 8 maart 2012 Afdeling : Openbare Werken \,:rraa~e"j Raad: :Ja medewer ~st)er:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening rioolheffing Opsterland 2017 Portefeuillehouder : Rob Jonkman Voorstel 1. De Verordening rioolheffing

Nadere informatie

Parkeerverordening. C!! emborg

Parkeerverordening. C!! emborg Parkeerverordening 202 C!! emborg De raad van de gemeente Culemborg gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni 2012, registratienummer 1207821/4134; gelet op artikel

Nadere informatie

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 RB 2004/11-A MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: 1 monument: a zaak die van algemeen belang is

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Marktverordening gemeente Goirle Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr Marktverordening gemeente Goirle Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goirle. Nr. 182216 28 december 2016 Marktverordening gemeente Goirle 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied Deze verordening is van

Nadere informatie

Gemeenteblad van Enschede

Gemeenteblad van Enschede Gemeenteblad van Enschede De Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van, programma Opgroeien & Ontwikkelen, nr 1gelet op art. 149 van de Gemeentewet, overwegende

Nadere informatie

Toelichting. 2.1 Algemeen

Toelichting. 2.1 Algemeen Toelichting 2.1 Algemeen Inzameling en transport van afvalwater en hemelwater is een taak van de gemeente. Voor het uitvoeren van deze taak heeft de gemeente rioolstelsels aangelegd en zorgt de gemeente

Nadere informatie

besluit Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014.

besluit Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014. De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 228a, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013; )110 gemeentestms Gemeente Sluis De raad van de gemeente Sluis gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

2. Vast te stellen de op bijlage I bijgevoegde "verordening op de woonschepen".

2. Vast te stellen de op bijlage I bijgevoegde verordening op de woonschepen. Haarlem, 28-5-1997 De Raad der gemeente Haarlem Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouder d.d. Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de gemeentewet, op artikel 88 lid 1 van de Huisvestingswet

Nadere informatie

huisvestingsverordening kamerbewoning Lith Dienst/afdeling SLWE

huisvestingsverordening kamerbewoning Lith Dienst/afdeling SLWE meenteraad Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer huisvestingsverordening kamerbewoning Lith Dienst/afdeling SLWE De raad van de gemeente Lith; overwegende dat het noodzakelijk is om met het oog op het behoud

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 48 Datum: nr. 9

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 48 Datum: nr. 9 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 48 Datum: 26-11-2015 nr. 9 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Huizen in zijn vergadering van 29 oktober 2015 heeft

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nr. 14A De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2013, nr. 13.09.14; gelet op de artikelen 149 en 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk ; Verordening peuterspeelzaalwerk Rotterdam 2007 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk 2007-592;

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008.

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008. R AAD S B E S L U I T 2 00 8/45 74 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het desbetreffende voorstel van het college; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015, met kenmerk AP020, raadsstuk 15bb8495;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015, met kenmerk AP020, raadsstuk 15bb8495; Retributieverordening openbare werken 2016 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015, met kenmerk AP020, raadsstuk 15bb8495;

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur Gemeente Urk 2016 Citeertitel AVOI 2016 Besloten

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT 1 INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk 1 -Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 -Algemene bepalingen... 3 Artikel 2... 3 Artikel 3... 3 Artikel

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AANSLUITVERORDENING RIOLERING gemeente Hillegom.

TOELICHTING OP DE AANSLUITVERORDENING RIOLERING gemeente Hillegom. TOELICHTING OP DE AANSLUITVERORDENING RIOLERING gemeente Hillegom. 1 Opzet van de verordening Uitgangspunt van deze verordening is dat voor een nieuwe aansluiting op het riool of een wijziging van de bestaande

Nadere informatie

CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling

CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling Retouradres: Postbus 9024, 6710 HM Ede Lidl Nederland GmbH De heer R. Hoeben Postbus 198 1270 AD HUIZEN Onderwerp CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling Besluitdatum: Verzenddatum: Geachte

Nadere informatie

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR30959_1 16 augustus 2016 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Raad : 20 augustus 2008 Agendanr.

Nadere informatie

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Boxtel 1996; Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2013

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Boxtel 1996; Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2013 Ag. nr.: 9.1 1210401 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4-9-12; gehoord de commissie Bestuurlijke Zaken; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van november 2015, nr. 15/

gelet op het voorstel van het college van november 2015, nr. 15/ Raadsbesluit De raad der gemeente Emmen; gelet op het voorstel van het college van november 2015, nr. 15/ gelet op artikel 228 a van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende VERORDENING

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; LEGESVERORDENING 2017 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november ; Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede

Nadere informatie

BESLUIT: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING

BESLUIT: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING B16-026417 BIJLAGE K De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, nr. RVB160074; gelet op artikel 228a, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 november 2010, Nr. SO/2010/482366;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 november 2010, Nr. SO/2010/482366; CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR75288_1 23 februari 2016 Erfgoedverordening Dordrecht De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2007;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2007; Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening rioolrechten Boxmeer 2008. Nummer: 8e. De Raad van de gemeente Boxmeer; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit:

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit: RAADSBESLUIT 16R.00710 16R.00710 şemeente WOERDEN Agendapunt: Onderwerp: Het vaststellen van de afvalstoffenverordening gemeente Woerden. De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 15 november

Nadere informatie