De Maand van Hemus. april Huis van de Watersport. Meerderheid is ervoor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Maand van Hemus. april 2011. Huis van de Watersport. Meerderheid is ervoor"

Transcriptie

1 april 2011 NIKS OVER DE HEK die is alweer te lang geleden maar was wel leuk! CREATIEF MET KLEI Hemus door de bocht pagina 6 Head 2011; foto Marien Mortier De huisvesting van Scaldis, zie blz. 5 Efjes Huis van de Watersport Meerderheid is ervoor De Hemusleden zijn in meerderheid voor de bouw van het Huis van de Watersport. Dat is het resultaat van de speciale ALV die woensdagavond 2 maart werd belegd. Maar de steun van de leden is er nog geen garantie dat het Huis er ook daadwerkelijk komt, zo werd ook bekend. Lees het hele verhaal op pagina 2 en 5 Seizoen Tips? Zwemmen Wij van de HOLA hebben dit weekend meegedaan met die grote klassieker: de Head of the River Amstel, voor kenners de Head. Onze doelstelling is Olympisch: meedoen is belangrijker dan winnen. Maar toch kriebelt het bij ons allemaal als we ernaartoe werken. De laatste maanden zijn we gecoacht door Marien, met merkbaar resultaat. Dus we gingen er best wel voor. Het vroor net niet meer toen we in Amersfoort vertrokken. Een heel koud windje blies ons op de rug bij de start. Daarna ging het in één ruk door. Ratels en fietsers aan de kant: een hele groep supporters had de moeite genomen naar Amsterdam te komen: leuk! Maar we keken niet, de neuzen bleven boven de kiel. Trappen. Tot het eind van de haal. Om een lang verhaal kort te maken, we werden nummer 14 van de 24 Efjes. Mannen van gemiddeld 63 jaar. Bovenaan een prachtige foto van Marien, je ziet niet wie daar het snelst gaat en dat verklap ik ook niet. -- HOLA s jongste Het goede seizoen start weer. Dit nummer staat dan ook vol met verenigingsdingen. Over de Roeischool, toertochten, de open dag, over hoe je een ploeg kan vinden, over de in loopmomenten, over mu - taties in de vloot, over de Elfstedentocht. Gaat dit een goed jaar worden? What s up? De redactie ziet en weet veel maar niet alles. Met name zijn we niet bij alle wedstrijden en toertochten. Heb je een goede prestatie neergezet / iets leuks meegemaakt, laat het weten aan dan komt het wellicht op hemus.nl en/of in De Maand. En stuur veel foto s, in hoge resolutie! zondag 17 april: Toertocht Ronde Hoep 20 en 22 april: Open Dagen vrijdag 20 mei: Lingetocht woensdag 27 april: ALV zaterdag 21 mei: Groot Hemusfeest met live band mei: vijfdaagse toertocht Elfsteden iedere zondagmiddag uur: met de boot naar de high tea in Baarn Het winterzwemmen is weer voorbij. De laatste keer wordt aangegrepen om er een in - klim feest van te maken op het moment dat dit nummer van De Maand gedrukt wordt. Niets daarover in dit nummer dus, maar des te meer over kleien en stucwerk, zonder dat dat iets met onze huisvesting te maken heeft. Of toch? De Maand van Hemus wordt negen- à tienmaal per jaar aan alle leden van Roei vereniging Hemus toegezonden. Redactie: Yvonne Servaas, Koos Termors huizen, Jos Wassink, Gerben van IJken. Niet meer op papier? Adreswijziging? Mail naar Kopij, foto s en tips naar

2 april 2011 pagina 2 Verenigingspagina Huis van de Watersport Op de ALV Huisvestingsbesluiten Na de ALV En verder De afgelopen dagen zijn er veel leden geweest die hebben gevraagd de stemming voor het Met een ruime meerderheid stemden de leden op 2 maart voor het doorzetten van de nieuwbouwplannen op de MOB-locatie, mits aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan. Huis van de Watersport nog wat nader toe te lichten. Bij deze een stukje waar we voor hebben gestemd en waarbij is aangegeven welke randvoorwaarden er zijn om financieel veilig te kunnen bouwen. gen. Het beheersen van de investeringskosten, die nog niet allemaal volledig uitgekristalli- Daarmee heeft de nieuwbouwcommissie een heldere taakstelling van de leden mee gekreseerd zijn, vormt daarbij de belangrijkste uitdaging. Peter Slagter, voorzitter Marco van der Eijk Eigenlijk zou je kunnen stellen dat we voor twee zaken hebben gestemd, de volgorde en de randvoorwaarden waaronder we kunnen bouwen. Omdat het waterschap begin mei een definitief besluit van Hemus verlangt over het al dan niet De volgorde is belangrijk: om te kunnen bouwen, moet de Grebbeliniedijk over een lengte van 200 verplaatsen van de dijk, was een tussentijdse vergadering nodig om te peilen onder welke voorwaarden we dit point of no return zouden kunnen passeren. In een financieringsplan verken- meter vijftien meter worden verplaatst. De dijk komt hierbij te liggen op een strook grond die nu eigendom is van Ziekenhuis Meander. De kosten voor het verwerven van de grond en het verplaatsen van de dijk worden voor een deel aan Hemus doorbelast. Over de hoogte van het bedrag investeringskant van de begroting is nog vrijwel continu sprake van voortschrijdend inzicht. den we onze speelruimte. De lengte van onze polsstok is daarmee redelijk in beeld. Maar aan de en dus het deel dat voor onze rekening komt zijn de partijen het nog niet eens. De partijen bestaan Dat komt onder andere doordat een deel van de investering in samenspraak met derden, zoals uit het Waterschap Vallei en Eem, de gemeente en het Meander. Hemus maakt geen deel uit van de gemeente en het waterschap, bepaald moet worden. De uitkomst van deze besprekingen is deze discussie. nog altijd niet volledig bekend, maar er komen steeds meer puzzelstukjes beschikbaar. Ten tijde van de vergadering liep deze discussie nog. Waar we nu voor hebben gestemd is dat we eerst de discussie, met als belangrijkste resultaat de prijs, afwachten. Als we de prijs weten, kunnen het volledige financiële plan rondmaken. Er is nog steeds de mogelijkheid dat partijen uitkomen op een prijs die niet reëel is, en dat we de grond en de dijkverplaatsing niet kunnen betalen. We zullen dan ook de conclusie trekken dat het Huis van de Watersport niet haalbaar is. In dat geval gaan we alle pijlen zetten op de terugval optie. Tijdens de vergadering heeft Willem een mooie presentatie gehouden over de mogelijkheden die onze huidige locatie biedt. Een belangrijke reden waarom dit de terugvaloptie is, is dat we Elzenaar met de huidige inzichten niet kunnen betalen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de 1/3 Uit het archief: schets van Johan Koopman uit 1997 voor huisvesting op locatie Elzenaar regeling. Deze regeling is gekoppeld aan de nieuwbouwplannen. Omdat parkeren bij Elzenaar in de toekomst een belangrijk knelpunt Ook over de hoogte van de bouwkosten bestond nog enige onduidelijkheid. Maar liefst drie op zal leveren (de Schans wordt fiets- en wandelgebied) is steun van de gemeente voor de terugvaloptie vooralsnog onzeker. bureau heeft zo zijn eigen uitgangspunten. Inmiddels heeft de nieuwbouwcommissie de onder- bureaus hebben zich over de kostenraming gebogen. En zoals dat gaat met ramingen, ieder Belangrijk voor het realiseren van Huis van de Watersport zijn een aantal randvoorwaarden die linge verschillen scherp in beeld, waardoor ook de mogelijkheden om besparingen in de bouwkosten te realiseren helder zijn geworden. Doordat er ook sprake is van nagekomen kosten, we in het besluit wel met elkaar af hebben gesproken. Dat zijn: - Een gestage groei van het aantal leden naar 500 (zomerpiek) in kunnen we deze besparingen goed gebruiken om binnen de taakstellende begroting te blijven. - De contributie voor seniorleden van Hemus stijgt naar 300 per jaar. Dit betekent dat het ontwerp op een aantal punten ook weer aangepast wordt. - De Reddingsbrigade huurt voor per jaar (inclusief BTW) een deel van de accommodatie. En zo werken we hard aan het realiseren van de voorwaarden die op de ledenvergadering zijn - Een Stichting wordt opgericht met het doel watersport mogelijk te maken, wat valt binnen het vastgesteld. Ook de gemeente en het waterschap spannen zich in om hun bijdrage te leveren sportbesluit voor wat betreft de BTW. aan de gestelde voorwaarden. Deze inspanningen moeten er toe leiden dat vóór de ALV van 27 - De gemeente draagt bij voor 1/3 in de totale investering. april een compleet beeld is verkregen van de investeringen en de financiering. We zullen twee - We kunnen een hypotheek sluiten van 1,1 miljoen met een looptijd van 25 jaar. weken voorafgaand aan de ALV een inloopavond houden voor de leden. Op deze inloopavond - De grondverwerving en dijkverplaatsing kosten samen niet meer dan is er gelegenheid om je vragen over ontwerp, bouwkosten en financiering met leden van de - Een sluitende begroting zonder tekort. nieuwbouwcommissie te bespreken. Voor de volledigheid nog even het besluit waar we voor hebben gestemd: De ledenvergadering van RV Hemus besluit dat het plan voor het Huis van de Watersport zoals dat vandaag voorligt wordt uitgevoerd als aan de voorwaarden van het financieel plan wordt voldaan.

3 april 2011 pagina 3 Uit de Hemus-enquête Sterk en zwak De afgelopen winter heeft iedereen ruim de kans gehad de Hemus-enquête in te vullen. Hoewel de respons lager was dan de vorige keren leden namen die moeite - levert hij weer een aardig beeld op, en zijn de vrijwilligerscoördinatoren al druk geweest met de verspreiding van lijstjes van geïnteresseerden in bepaalde activiteiten - en dat was het hooffddoel van de enquête. -- door Koos Termorshuizen Naast lijstjes namen komen er ook andere leuke dingen uit de enquête. Zo vroegen we naar de sterke en de zwakke punten van de club. Dat leverde een heleboel tekst op en die teksten staan allemaal hieronder, in de plaatjes. Hoe vaker een woord voorkomt, hoe opvallender het is. Bij dit soort onderzoek kan je je laten vleien door de leuke woorden aan de positieve kant: kennelijk zijn het de mensen en de vloot die het tot een vereniging maken met een leuke sfeer, waarbij het enthousiasme van iedereen plus de activiteiten van de vrijwilligers in goede aarde vallen. Dat is mooi. schaars is. Deze signalen worden door materiaal com mis sa ris Leonie direct genoteerd. Bij mensen gaat het in dit verband om de regels (teveel! te weing! worden niet goed nageleefd!), om de inzet als vrijwilliger en om de te beperkte opvang na het eerste afroeien. Een laatste mensen-ding is kritiek op het feit dat als je zwanger bent, je lidmaatschap gewoon doorloopt. Onderzoek gaat vaak over cijfertjes, daarom toch ook nog even de rapportcijfers. De huisvesting blijft het zwakste punt met gemiddeld een 5,9, dat is gelijk aan twee jaar geleden. De tevredenheid over de vloot nam toe van 7,2 naar 7,7: resultaat van de grote investeringen, die kennelijk Nuttiger is het naar de kritiekkant te kijken. Het eerste wat opvalt is dat daar veel meer verschillende woorden worden gebruikt: kennelijk is men aan deze kant van de weegschaal minder eensgezind dan aan de positieve kant. We zien daar de huisvesting eruit knallen, en toch ook weer de woorden boten, vereniging en mensen. Om dat te kunnen interpreteren zijn we toch maar even in de originele teksten gedoken. Boten blijkt dan te betekenen dat sommige mensen vinden dat een bepaald boottype te goed besteed zijn geweest. De enquête had ook tot doel inzicht te krijgen in de samenstelling van ploegen zodat de bij het vinden van een ploeg de helpende hand geboden kan worden. Op dit punt kreeg de Hemus een 6,4, gelijk aan twee jaar geleden. Lees hierover elders in dit nummer. Je snapt dat het bestuur met deze gegevens aan de haal gaat en als het goed is merk je er op korte termijn resultaat van. Nu even niet In en uit de vloot De vereniging draait op vrijwilligerswerk. Dat is bij de meesten wel bekend. Daarom hebben velen in de enquête ook aangegeven wel vrijwilligerswerk te willen gaan doen. Maar als er dan daadwerkelijk gebeld wordt slaat vaak de twijfel toe, merkte Yvonne Servaas. Yvonne: Klopt het dat je de enquête hebt ingevuld en dat je iets zou willen doen voor Hemus? Lid: (stilte) Hmmm..., ja. Ik heb me opgegeven of is dat zo? Yvonne: We zijn nu de mensen aan het benaderen die zich hebben opgegeven voor een van de werkzaamheden waarin ze geïnteresseerd zijn. Dus vandaar dat ik je bel. Lid: (stilte - je voelt de hersens kraken: hoe kom ik hier nu onderuit) Tsja, het is wel zo dat ik het nu ontzettend druk ben en ik roei trouwens al een heel tijdje niet. Thuis is trouwens ook een gekkenhuis momenteel. Ik zou graag iets doen maar ik doe al het een en ander. Yvonne: Oh wat leuk, wat doe je verder voor Hemus? Lid: Uh, nou ik werk, een gezin, een hobby. Yvonne (geeft niet makkelijk op): Ja, zie je, we zijn met een paar mensen, we komen eens per twee maanden bij elkaar, enthousiasmeren elkaar en iedereen is redelijk vrij om zijn eigen inspanning in te plannen. Lid: Oké, hm. Nou laat dit jaar maar aan mij voorbij gaan. Een bijdrage leveren aan de vereniging? Informeer of meld je aan via Er zijn de laatste tijd heel wat boten aan- en afgevoerd. UIT: KVI De KVI, die heerlijke loodzware boordvier, met zijn 6 in plaats van 5 planken, gaat een nieuwe toekomst tegemoet als Oud roeiend hout. De vereniging van die naam gaat hem in de vaart houden. Meer daarover in een volgend nummer, uiteraard. UIT: Oostveen De oude wherry Oostveen gaat naar onze ex-penningmeester en vooral ook ex-lid Hans van Vonderen die in het hoge noorden een nieuwe vereniging aan het opstarten is. Volgens de laatste mededelingen had hij nog niet zoveel leden, maar al wel een flinke vloot. Ook daar gaan we dit jaar kijken. UIT: De Lieve Vrouw Die boot is ooit binnengehaald als eindelijk een gladde boordboot voor lichte roeiers. Maar hij bleek een klein nadeel te hebben: als je ernaar keek raakte zij al beschadigd. Dat is eventjes leuk voor de klusgroep maar het houdt een keer op. Weg ermee. In Kampen wilden ze haar wel hebben. IN: Slobeend Bert van der Wal (1927) doopte enthousiast deze prachtige nieuwe wherry. IN: Meridiaan II Nummer I van deze skiff was niet goed en werd vervangen door nummer II. Evelien van der Meer doopte hem. BIJNA IN: de roeibak - Hij komt echt, maar eerst moet het lek boven water komen.

4 april 2011 pagina 4 Ruime keuze aan toertochten Elf steden in vijf dagen We schudden de laatste stukjes winterslaap uit de benen, want het roei- en toerseizoen is weer begonnen. Het programma laat zien dat we leuke tochten in de aanbieding hebben en nodigt uit om bij andere verenigingen te gaan roeien. Een leuk bijeffect van onze uitjes is dat leden van de bezochte verenigingen ook bij ons op De Eem komen roeien. Dit jaar bijt RV Viking het spits af. -- van de Toercommissie We beginnen we op zondag 17 april met de gouwe ouwe : de Ronde Hoep. Een tocht over de Amstel en de kleine wateren in het polderlandschap bij Ouderkerk aan de Amstel. Vrijdag 20 mei volgt de toertocht op de rivier De Linge in de Betuwe. De Linge is 108 km. lang en is omzoomd door boomgaarden en rivierbos. Ter geruststelling: we roeien niet de hele rivier af. Friesland is ons volgende doel, Van maandag 23 tot en met vrijdag 27 mei roeien we 200 km in wherry's langs alle elf Friese steden. Hierover elders in dit nummer een stukje. Ook onze eigen Eem gunnen we een tocht. Zondag 29 mei roeien we naar het Raboes met C4-en,glad en overnaads. Afhankelijk van het aantal deelnemers gaan er andere typen boten mee. De Elfstedentocht klinkt als ultieme marathon, maar dat hoeft het niet te zijn. Als je Friesland niet per se in 24 uur wilt ronden, maar er vijf dagen de tijd voor neemt heeft het meer weg van een goedverzorgde toertocht. -- van de Toercommissie Ook dit jaar organiseert de toercommissie een Elfstedentocht in 5 dagen. Het is een prachtige tocht van ongeveer 200 kilometer. We roeien in een flink tempo, zodat we tijd genoeg hebben om de mooie stadjes te bekijken en s avonds in alle rust van een goed diner te genieten. Dit houdt wel in dat je een goede conditie moet hebben. We logeren zeer afwisselend in hotel, stadslogement, vrienden op de fiets en in een Stayokay. Een deelnemer in 2008 beschreef zijn ervaring als volgt: Met z n achten in twee wherry s enorm genieten van de weidse, kronkelige, vredige, wonderschone, soms woelige wateren van Friesland. Soms vredige vaarten vol pollen riet, grutto s die hun nest verdedigen, reigers, moedereenden en waterhoentjes met klein grut, soms drukbevaren kanalen met dikke motorjachten en beroepsvaart die de nodige deining veroorzaken. Tussendoor en s avonds de dorpen en stadjes waar de historie nog duidelijk zichtbaar is. Je kunt je tot 1 april opgeven op de inschrijflijst in de villa. De kosten zijn 350 euro, waarvan 50 euro bij de inschrijving betaald moet worden. De organisatie is in handen van Coen Reijntjes, tel en Diet Huijgen tel Elf steden in 1 dag? Blz 6! Woensdag 8 juni gaan we naar Alphen aan de Rijn. Er zijn daar twee tochten mogelijk. Bij rustig weer een rondje Braassemermeer. Bij veel wind vermaken we ons op het kronkelige riviertje De Meye. De Vechttocht is altijd een feestelijk gebeuren voor alle roeiverenigingen uit de omgeving. Op zondag 12 juni vaart een grote vloot C4-en de hele Vecht af van Muiden naar Utrecht en dat is 40 km. Als afsluiting van deze roeidag is er een diner en vieren we het lustrum van RV Viking. Vrijdag 8 juli gaan we genieten van de natuur tijdens een rondje Almere. De landelijke midweekroeidag is gepland op donderdag 18 augustus. Dit jaar ontvangt Hemus gastvrij roeiers van andere verenigingen waarmee we een tocht op De Eem gaan maken De Zuid-Hollandse eilanden gaan we op vrijdag 9 september bezoeken. RV Voorne-Putten heeft een gloednieuw clubhuis. Dat ligt in een prachtig roeigebied tussen het natuurgebied De Bernisse en het Brielse Meer bij het oude stadje Den Briel. Woensdag 5 oktober gaan we voor het zwaardere werk naar de rivier De IJssel bij Zutphen. De slotknaller is op zaterdag 30 oktober in Amsterdam. De beroemde Grachtentocht met koffie en gebak in het bruine café Het Smalle aan de Leliegracht. De inschrijving is open vanaf 2 maanden voor de tocht. Meld je aan via hemus.nl/toerroeien of op het prikbord in de Villa. Elfstedentocht als toertocht in vijf dagen of als wedstrijd in 1 dag niet zo De wannabee roeibak. Je zou zeggen: drijven maar! maar zo Les 1: leg de bak haaks op de wal en horizontaal. Dat is toch niet zo moeilijk? afgeroeid S1G1: Marjon van Alfen, Rachel Baas, Desiree Berendsen, Ingrid Gerritsma, Anouk Jol, Irma Klevering, Suzanne Ritzema, Frank Sanderse, Dieuwke Schokker, Jan Willem Slagt G1: Elsbeth Hoogers, Anouk Molenaar, Tineke Springorum SO3: Louis Stolper B3: Patrick Brauns, Alex Hendriks, Erik Lysen, Edwin Schalk, Koos Termorshuizen, Gerald Zwiggelaar in David van Balen,.Eddy Sas, Inge Kuipers uit Lucilles Hartog

5 april 2011 pagina 5 Leden voor het Huis van de Watersport Zo kan het ook Scaldis, Goes Peter Dirkson Hemusleden zijn in meerderheid voor de bouw van het Huis van de Watersport. Dat is het resultaat van de speciale ALV die woensdagavond 2 maart werd belegd. Maar de steun van de leden is er nog geen garantie dat het Huis er ook daadwerkelijk komt, zo werd ook bekend. -- door Gerben van IJken In het kader van de huisvesting van Hemus gaan we langs bij andere verenigingen. Deze keer Scaldis in Goes: vrijwilligerscoördinator Gerard Rosbergen had dat geasdviseerd, omdat men daar veel zelf had gedaan. Dus met de trein die kant op. -- Tekst en foto s Koos Termorshuizen Het bestuur wilde op deze speciale ALV van de leden weten of zij op hun steun konden rekenen nu de besluitvorming rond de toekomst van het Huis in een 'cruciale fase' is beland. Het waterschap en de gemeente wilden begin maart van Hemus weten of de vereniging officieel aanspraak wilde maken op nieuwe plek op het MOB-terrein. Het gebeid waar het Huis uiteindelijk zou moeten komen. Dat heeft allemaal te maken met de verlegging van de dijk. Die schuift een stuk op om ruimte te maken voor de nieuwbouw. Daarvoor moeten in mei een reeks procedures worden gestart. En zonder de uitdrukkelijke wens van Hemus om op het MOB-terrein een nieuw botenhuis neer te zetten zouden deze procedures waardeloos worden. 'Er komt heel veel emotie kijken bij het Huis van de watersport', aldus voorzitter Peter Slagter, groot voorstander van de nieuwbouw, 'De oude locatie is lekker vertrouwd.' In een presentatie schetste de voorzitter een beeld van het afgelegde traject. Van de eerste ideeën in de jaren negentig tot de gemeentelijke besluiten die in aan het begin van deze eeuw werden genomen. Volgens Slagter is het Huis van de Watersport belangrijk voor 'de continuïteit van de vereniging'. Scaldis is gevestigd aan het kanaal van Goes naar het Goese Sas, waarachter de Oosterschelde ligt: niet meer dan zo n vijf kilometer vaarwater, maar wel heel rustig vaarwater met een constant peil - zodat ze er geen vlot nodig hebben. Ook in Goes is men een poos op zoek geweest naar een nieuwe plek. Maar nu zit men er lekker, en goedkoop. Dat kwam zo. De botenloods is een ex-garage: tweedehands dus. Die moest vervoerd worden naar de juiste plek. En net als het vervoer van het benodigde zand werd het transport in natura gesponsord door een transportbedrijf. Dat zand? Dat kregen ze van de zandhandel aan de overkant. De ex-garage werd op z n uiterlijk door de gemeente afgekeurd. Dus zorgde de gemeente ervoor dat er mooie houten wanden in werden gezet; gratis. De inrichting van de keuken werd geschonken door een lid dat thuis aan iets anders toe was. Willem Beulink presenteert de mogelijkheden van de locatie Elzenaar. De 79 andere leden waren er echt. Willem Beulink voerde het woord namens de groep Elzenaar. Die groep verschilt van mening met het bestuur over het nieuw te bouwen botenhuis. Vooral kostentechnisch zitten aan de plannen van het bestuur nogal wat haken en ogen. Er zijn veel vragen bij de bouwkosten van het project en de groep rond voormalig voorzitter Mathijs Bakker stelde een alternatief voor. In een eigen uitgebreide presentatie gaf Beulink aan dat de huidige locatie een serieus alternatief is voor het Huis van de Watersport. De huidige botenloods zal in de plannen van de groep Elzenaar worden gerenoveerd en een tweede, nog aan te schaffen, botenloods zal nieuw gebouwd moeten worden. Het hele project zou volgens de groep door de gefaseerde vorm van de renovatie, aanmerkelijk minder moeten kosten dan de 2,1 miljoen euro voor de nieuwbouw op het MOBterrein. Door het wegvallen van een deel van de subsidie voor de nieuwbouw zijn de ambities voor de grootte van het Huis van de Watersport teruggeschroefd. Dat bleek uit de presentatie van de architecten van het Huis. Toch, als de Hemusleden het nieuwe botenhuis willen, zullen ze wel meer contributie moeten betalen. De verhoging zal zo rond de vijftig euro liggen. Ook moet de vereniging doorgroeien naar vijfhonderd leden. Volgens het bestuur zijn dat 'haalbare' voorwaarden. Probleem is nu dat de grond waarop het Huis gebouwd zou moeten worden in bezit is van het Meander ziekenhuis. Over de prijs van deze bouwgrond zijn nog onderhandelingen gaande tussen het ziekenhuis, het Waterschap en de gemeente. Volgens het bestuur kan Hemus niet veel invloed op deze onderhandelingen uitoefenen. Maar deze gesprekken zijn wel belangrijk voor de toekomst van de vereniging. Vraagt het ziekenhuis te veel geld voor de bouwgrond, meer dan Hemus kan betalen, dan is de kans groot dat de hele nieuwbouw op het MOB-terrein niet doorgaat en naar alternatieven zal moeten worden gezocht. Na 3,5 uur vergaderen en ondanks de vele onzekerheden die nog aan het project kleven, koersen de leden van Hemus af op het Huis van de Watersport. 52 leden stemden voor de voortzetten van het ingezette lijn op het MOB-terrein. 12 leden stemden tegen. Het clubhuis is door een aannemer gebouwd, en alles wat echt mooi moet zijn - zoals het tegelwerk - is door vaklui gedaan. Maar verder is er zoveel mogelijk zelf gedaan, georganiseerd op speciale klusdagen. Het installatiewerk is gedaan door een roeier-elektriciën die, doordat hij de vader is van het roeimaatje Lisette van Joleen, een link met Hemus heeft. Belangrijk - aldus ex-voorzitter Peter Dirkson die ons dit allemaal vertelde - is dat je het hele spul zo onderhoudsvrij mogelijk maakt. Daarom bijvoorbeeld een stalen buitenkant, houtvezelplaten aan de binnenkant, tegelwerk tot het plafond. Op het dak een zonnecollector: in de zomer geeft die voldoende warm water voor de hele vereniging. En hij werd na enig aandringen geschonken door elektriciteitsleverancier Delta. De grond is in erfpacht. Dat scheelt een hele grote slok op de investeringen. Tot slot nog even Goes in geroeid: zo n mooi Zeeuws plaatsje. Scaldis is qua grootte niet te vergelijken met Hemus maar de nieuwbouwcommissie heeft uiteraard grote interesse in het voorbeeld van Scaldis.

6 april 2011 pagina 6 Roeiseizoen weer van start Het roeiseizoen is weer uit de startblokken, en daarmee ook de beginnersinstructie. Op 26 maart gaat het nieuwe roeiklasje weer van start. Elfstedenroeimarathon op 3 juni Met vier Hemus-ploegen? -- door Yvonne Servaas De Roeischool met Anton Vogelaar als coördinator van de beginners heeft weer een mooi programma in elkaar gesleuteld: zes momenten in de week in zowel ochtend, middag als avond. De nieuwe leden kiezen een vaste dag en starten een programma van zo n twaalf weken. Daarin komen zaken aan de orde als houding, techniek, tillen, materiaal en bovendien een middag veiligheidsinstructie (kleding, vaarreglement, onderkoeling). Daarnaast is er een theoriemiddag over het Hemus handboek en bespreking van de roeivorderingen aan de hand van filmopnames. Op de vraag wat Anton vindt van de nieuwe roeibak zegt hij volmondig Hè hè, we hebben er eindelijk een. Hoe hij de instructeurs gaat motiveren om hem te gaan gebruiken antwoordt hij dat bij de start alle instructeurs centraal bij elkaar komen, om het programma door te nemen zodat alle hoofden dezelfde kant op staan. Het gebruik van de roeibak hoort daar nu ook bij (al zijn er wat problemen met lekkages waardoor hij misschien niet op tijd klaar is). Anton Vogelaar is alweer vijf jaar de drijvende kracht met zijn roei-instructeurs voor de beginnersopleiding. Dit jaar staan Ad Cornelissen, Alke Rosbergen, Annabel Engles, Gert van Dijk, Hugo Bos, Jan Wormmeester, Joke Huisman, Leo Piessens, Marieke de Vries, Pierre Huijbregts en Wim Broekhuizen klaar. De instructeurs krijgen zelf ook instructie. Ze worden op het vlot begeleid door ervaren instructeurs en ze krijgen de mogelijkheid de KNRB-cursus roei-instructeur te volgen op kosten van Hemus. Belangstellling om instructie te geven? Meld je aan via Ploegzoekers Het roeiseizoen is weer uit de startblokken, en daarmee ook de beginnersinstructie. Op 26 maart gaat het nieuwe roeiklasje weer van start. Gaat het ook in 2011 lukken om met vier Hemus ploegen mee te doen aan de tocht der tochten? Op vrijdag 3 juni om uur weten we het definitief of het in 2011 wederom is gelukt. Om uur valt dan in de Prinsentuin het startschot voor de 26ste Elfstedenroeimarathon. Het gaat om een estafetterace in C2 s voor ploegen van maximaal 12 roeiers en het doel is om binnen 24 uur zo snel mogelijk terug te zijn in Leeuwarden. -- door Martijn Reinhold, archieffoto Daan Smit Of de immer succesvolle Hemus Eco-ploeg nu meer concurrentie krijgt is ook een jaarlijks terugkerende vraag. Vorig jaar heeft een ploeg van Ossa geprobeerd de strijd met de Hemus Eco-ploeg aan te gaan. Ondanks de strenge winter met veel roeiverboden zijn de voorbereidingen in volle gang. De C2 s liggen nu vaak in het water en er wordt flink doorgetrapt door de verschillende ploegen. De geruchten gaan dat de vaste ploeg van Anton Vogelaar voor de derde keer op rij in dezelfde samenstelling aan de start zal verschijnen. Hun streven is om nog ene keer een tijdsverbetering neer te zetten. Hierbij gaat de speciale aandacht uit naar het wisselen. Zij denken dat hier nog tijdwinst te behalen valt. Naast roeien is een goede logistiek en de catering onontbeerlijk. Wie roeit s nachts, wie roeit overdag? Hoe lang maken we de etappes? Waar kun je het beste wisselen? Hoe kan de volgploeg het beste rijden? Dankzij internet zijn de waterkaarten van de tocht beschikbaar voor alle ploegen. En de ervaring van eerdere Hemus-ploegen maakt het de debutanten gemakkelijker om in te schatten hoe moeilijk de tocht kan zijn en waar de lastige stukken zitten. Goede voorbereiding Om de tocht der tochten binnen de 24 uur te kunnen volbrengen is een goede training een voorwaarde. Al met al roei je in een estafetteploeg binnen 24 uur de afstand Amersfoort Raboes Amersfoort. Daarbij aangetekend dat je Amersfoort Baarn rond de veertig minuten in een C2 volbrengt. Naast het flink doortrappen is het vooraf goed doornemen van de route op de kaart belangrijk. Met behulp van deze voorbereidingen is de Elfstedentocht goed te doen. En mocht je het niet binnen 24 uur halen krijg je zelfs een grootser onthaal dan de winnaar. Een Hemusploeg heeft dit vorig jaar zelf aan de lijve mogen ondervinden. Meld je aan via -- door Alke Rosbergen, ploegencoördinator Het is bijna weer lente! En dan wil je eindelijk weer eens normaal roeienmaar met wie? Zijn je ploeggenoten er nog? of zijn ze zwanger, oppasopa geworden, elders gaan werken, of... Er zijn natuurlijk inloopmomenten maar een vaste ploeg heeft ook zijn voordelen. Uit de ledenenquête bleek dat er veel meer leden een ploeg zoeken dan bij 5 maart: afgeroeid! mij bekend was. Dat is jammer, want dan heb ik telkens te weinig mensen voor een bepaald soort ploeg. Omgekeerd is het ook prettig te weten welke ploeg nog plaats heeft. Tip: als je een keer te weinig mensen hebt kun je iemand van de ploegzoekenden uitnodigen eens mee te roeien. Dan kun je direct kijken of het klikt en de samenwerking voor herhaling vatbaar is. Je kunt van mij een bijgewerkt aanbod krijgen, het overzicht in de ledenlijst op de de site is niet altijd up to date. Ik ben tweede helft maart en beetje in april met vakantie, maar Hugo Bos weet ook veel (zeker!, red.) Je kunt je als je een ploeg zoekt of als je ploeggenoten zoekt, opgeven via het formulier op de site (via hemus.nl, voor leden, roeimaat gezocht ), of gewoon mailen aan mij, Volop inloopmomenten Ook zonder vast ploeg kan je volop roeoien: kom dan naar de inloopmomenten, zowel overdag als s avonds. Raadpleeg de homepage van Hemus.nl voor het actuele overzicht. Kijk in de rechterkolom onder agenda.

7 april 2011 pagina 7 Trouw aan Hemus In Hemuskleuren bij Tromp Kennismaken met roeien Open Dagen bij Hemus Voor alle Hemusleden hierbij even een update, over waar die ontzettend mooie skiff is gebleven, waar ik zelf ben gebleven en hoe het met ons gaat. -- door Jet Passchier Als eerste: de boot. De Krachtwijk werd vorig jaar gebruikt door Rieneke Gerkema. Dit jaar is ze bij Nereus in de eerstejaarsacht gaan roeien en dus kwam de toewijzingsboot vrij. Vorig jaar ben ik naar de Coupe de la Jeunesse geweest. De Krachtwijk werd aan mij toegewezen, zodat ik ook kon gaan presteren in de skiff. Waarom zien jullie me dan nooit roeien in die mooie boot? Op Hemus waren er te weinig coaches. Uiteindelijk ben ik toen bij roeivereniging Cornelis Tromp in Hilversum terechtgekomen. Daar is een leuke meidenwedstrijdploeg van mijn leeftijd. De coach vond het goed dat ik meetrainde met de meiden. Alleen is het bij Tromp ook krap met de wedstrijdboten. Daarom mocht de Krachtwijk naar Hilversum toe. Je zou denken: waarom dan geen lid van Tromp? Ten eerste vind ik het gewoon erg leuk bij Hemus. Wij hebben een veel mooier pakje;) en het is er heel gezellig. En ten tweede natuurlijk om de boot. Op deze manier heb ik én een fantastische boot én een hele goede coach én ik kan voor mijn eigen vereniging uitkomen tijdens wedstrijden. En dan moet ik zelf de rest nog doen. Dat gaat goed. Ik train nu zes tot acht keer in de week bij Tromp. Ik heb fijne concurrentie met het trainen en het is ook heel gezellig. In de winter heb ik de indoor bij Hemus meegedaan, zodat ik meer tijd had om te studeren en dan zag ik ook nog wat mensen van Hemus. Ik heb veel op de ergometer gezeten bij Tromp. Ik heb enorme progressie gemaakt en flinke PR s (persoonlijke records, red.) gevaren. Dit was niet genoeg om bij de WKploeg te komen, wat eerst mijn doel was. Nu wil ik proberen om weer naar de Coupe te worden uitgezonden. Daarvoor hoop ik een goede ploeg te maken en daarmee hard te gaan in het Bosbaanseizoen. Om een goede ploeg te krijgen moet ik eerst mijn techniek in de skiff verbeteren. Dat gaat heel goed nu. Ik leer ontzettend veel en merk dat ik elke week harder ga. Mijn eerste skiffwedstrijd is de Hollandia. Ik hoop daar op een mooie plek te eindigen zodat ik daarna in een goede ploeg terechtkom. Vorige week heb ik met twee Trompmeiden en iemand van Jason een mooie prestatie neergezet op de Heineken. We zijn tweede geëindigd in het M18-veld. Het is nog niet zeker of ik met deze ploeg verder blijf combineren. Eerst in ieder geval lekker skiffen! Ook zit ik in de zesde klas op het gymnasium. Dit valt redelijk goed te combineren met elke dag met de trein op en neer naar Hilversum. Na mijn examens wil ik me weer wat vaker laten zien op Hemus. Ik heb dan vakantie en kan me helemaal op het roeien richten. Ik ben van plan om ook instructie te gaan geven op Hemus. Zaterdagochtend vroeg de wekker: er was open dag bij Hemus! Als ervaringsdeskundige (een half jaar begonnen met de introductiecursus :) zou ik aanwezig zijn om geïnteresseerde mensen iets meer te vertellen over de Roeischool en het roeien. -- door Dieuwke Schokker Om een uur of tien was het al volle bak - even voor tienen stonden de eerste bezoekers van de Open Dag al voor het hek. Een vader met vroegere roeiervaring en zijn dochter werden door Anton ontvangen, rondgeleid door de loods en -uiteraard- even op de ergometer gezet. Maar het echte roeien is toch op het water: de twee meiden die vlakbij Hemus wonen en kwamen kijken of roeien iets voor hen was, waren verkocht na een rondje varen in de nieuwe wherry Slobeend koosnaam: Donald Duck. Van de angst om makkelijk om te slaan waren ze ook gelijk verlost, met dank aan de instructie en stuurmanskunsten van Jos. Met een briefje waarop de tijden van de instructie stonden vertrokken zij ruim een uur later tevreden naar huis. Inmiddels waren er nog wat anderen binnengelopen, waaronder een man en vrouw die lekker samen wilden gaan sporten. Zij (Cécile) had al eerder geroeid, hij (Peter) wilde het wel gaan leren. Ook hier deed de wherry goede zaken: na een rondje naar de insteekhaven waren beiden zo enthousiast dat ze meteen mee gaan roeien bij Hemus. Rond lunchtijd werd het even wat rustiger en konden we, na al het praten over roeien, zelf nog een rondje roeien in de nieuwe wherry. En dat blijft toch ook heerlijk! Al met al, voor de Hemusleden en de bezoekers een geslaagde dag en met dank aan hen, de wherry en het zonnetje hopelijk een aantal nieuwe enthousiaste leden. Meer open dagen De komende maand zijn er nog twee open dagen. De eerste is op woensdag 20 april van 11 tot 15 uur: roeien overdag Die is gericht op de werving van overdagroeiers. Dat kunnen pensionado s zijn, of anderszins niet- of minder-werkenden. Deze dag is in het kader van de Natoinale Sportweek, en wordt onderstenud door de SRO. De tweede is op vrijdag 22 april - Goede Vrijdag - van 10 tot 14 uur: aangepast roeien Ook dat is in het kader van de Nationale Sportweek, maar deze dag is gericht op aangepast sporten. In twee blokken van twee uur willen we maximaal 8 mensen ontvangen: gehandicaptensport is immers nogal bewerkelijk. Toch veel afval gescoord Lage opkomst bij Eemoeverschoonmaak Zaterdag 19 maart was het weer de dag dat Hemus niet alleen van roeien houdt maar betrokken is bij de natuur waar we gebruik van maken. Om half 9 werden de enthousiastelingen verwelkomd door de barcommissie met koffie en cake. Dat is nog eens een binnenkomer. -- door Yvonne Servaas In drie groepjes werd er gewerkt met harken, grijpers en plastic zakken. Vanaf Hemus richting fietsbrug en van fietsbrug richting Hemus. Wat er zoal te vinden was? Kratten, bierblikjes, heel veel plastic flesjes, een zadel van een motor, condooms, verbrokkeld piepschuim, plastic en papier. Heel wat grote zakken vol, totaal zo n twaalf. Heel frustrerend dat je iemand anders ze rotzooi aan het opruimen bent en nog frustrerender dat we maar met z n vijftienen aan het schoonmaken waren. Stond ik daar op de wal, kwamen er roeiers langs, wat ben ik dan in godsnaam aan het doen?. De betrokkenheid van de andere leden was teleurstellend zegt een deelnemer. De schoonmakers pleiten voor een roeiverbod volgend jaar. Dat is veel eerlijker. Dan ben je binnen 2 à 2,5 uur klaar en kan iedereen daarna nog roeien. Het is immers een activiteit van de vereniging. Ca. 30 handen... Aan het eind van de ochtend genoot iedereen op het terras van een heerlijk eerste voorjaarszonnetje. Schoonmakers en roeiers. Deze laatste vonden het wel goed dat er schoongemaakt werd. Met wat doorvragen gaven zij toch wel aan dat zij mee hadden moeten doen. Er was immers voldoende publiciteit aan gegeven via website, nieuwsbrief en Maand. Daar heeft het niet aan gelegen, maar roeien is gewoon leuker. Tsja, ik denk dat elke roeier dat kan bevestigen....deden goed werk.

8 april 2011 pagina 8 Na de veiling Kleien met Hemus Mia Wittop Koning bood op de Hemusveiling eind vorig jaar een boetseercursus aan. Vijf roeiers schreven zich er voor in en produceerden verbluffende resultaten. Onder hen was ook Yvonne Servaas. De oproep van de Lustrumcommissie om je diensten aan te bieden in een veiling voor je mederoeiers betekende voor Mia Wittop Koning een schot in de roos. Het werd een workshop kleien. Best wel spannend en een grote uitdaging, geeft Mia aan. Vijf enthousiastelingen met uiteenlopende ervaring aan de kleitafel gingen ervoor. De kunde strekte zich uit van de bekende asbak op de middelbare school tot wat meer cratieve sculpturen. Mia had zich uitstekend voorbereid. We kregen eerst achtergrond over klei, glazuren, technieken en gereedschappen. Dat is toch iets anders dan een roeipaal in je hand, dachten we zo. Met behulp van een gipsmal hadden we na een uurtje een bal gekleid die van binnen hol was. Niet makkelijk want hij moest mooi rond blijven. Het tweede uur werd de spanning opgevoerd. De bal moest iets worden. We zaten voor een examen, de klok tikte door. Mia is in staat geweest om onze creatieve geest te prikkelen en te motiveren met als resultaat vijf totaal verschillende sculpturen. Op de tweede avond werd het werk kleur gegeven met metaaloxide als je dat nodig vond en vervolgens in het glazuur gespoten. De resultaten zijn verbluffend. Wat Mia ervan vond? ik vond het superleuk om te doen en geweldig om te zien hoe leergierig men was. Daar doe ik het voor! Wij, de kleiers vonden het fantastisch om te doen. Ben je geïn spireerd geraakt en geïnteresseerd in kleien bij Mia, surf dan eens naar haar website: Op de foto de vijf kleiers met van links af Leonie Walta, Yvonne Servaas, Jantinus Ziengs, Mia Wittop Koning, Tijda Deisz, Hetty Lofström Buiten de boot: Dolf Messnig De muur je laten leiden Na zijn pensionering heeft architect en Hemuslid Dolf Messnig het ambacht van traditioneel Marokkaans stucwerk opgepakt. Het duurt tien jaar voordat je het helemaal beheerst noteerde Jos Wassink uit zijn mond. -- tekst Jos Wassink, foto s Hans Meijer Als meesterstuk laat Messnig de badkamermuur bij hem thuis in Maarn zien. Een donkergrijs en glad oppervlak dat eerst doet denken aan de keramiek van tegels, maar dan zonder voegnaadjes. Het oppervlak is één geheel: glad, strak en zijdeglans met een wolkachtige tekening in de kleur. Hij legt uit dat het tadelakt, want zo heet het, bij uitstek geschikt is voor natte ruimten omdat het vocht ademt. Het materiaal neemt vocht op uit de lucht, maar laat het in een droge periode ook weer gaan. In Marokko zijn er hele badhuizen (hamams) mee voorzien. Vreemd genoeg leent het materiaal zich ook Een badkamermuur moet meermaals met olijfzeep bewerkt worden totdat druppels op de muur blijven staan. voor de omlijsting van open haarden. De ingrediënten zijn gebrande kalk, marmerpoeder, puzzolaanaarde (rood achtige vulkanische aarde) en pigment. Het wordt met water ge - mengd, na een paar dagen inweken op de muur gebracht en vervolgens eindeloos gemasseerd voor een goed resultaat. Messnig kwam het materiaal tegen bij een leverancier in Frankrijk toen hij een muur in zijn vakantiewoning wilde afwerken. De Fransman wilde hem de uit Marokko afkomstige techniek van de tadelakt wel bijbrengen. De eerste proefstukken verrichtte Messnig in zijn eigen vakantiewoning en bij mensen daar in de omgeving. Hij leerde het materiaal en de techniek langzaam kennen. Ik stond in het begin tot elf uur s avonds met een ventilator de muur droog te blazen, herinnert hij zich. Nu kan hij het droogproces beter inschatten, en weet hij dat hij tijdens het werk niet gestoord kan worden. Je moet je door de muur laten leiden, zegt hij. In Frankrijk werd ik aan tafel genodigd voor de lunch, maar daar heb ik voor bedankt want ik moest bij die muur blijven. Dat konden ze maar moeilijk begrijpen. Ter demonstratie heeft Messnig een tegeltje geprepareerd dat hij tijdens het interview behandelt. Na het opbrengen gaat hij eindeloos met een plastic spatel over het oppervlak heen en weer. Zo druk je het grovere materiaal naar beneden en het fijne komt aan de oppervlakte. Een uur later, is het kritieke mo - ment aangebroken. De spatel glijdt niet langer over het rode mengsel (alle andere kleuren van de regenboog zijn ook te maken), maar het trekt als rubber. Dat is het teken voor de volgende fase. Met een agaatsteen wrijft hij in kleine kringetjes over het oppervlak dat nu een wolkstructuur begint te krijgen en een zachte glans. Daarna volgt opwrijven met een verfrommelde plastic zak dat doet opeens minder traditioneel aan en een aantal keren inzepen met olijfzeep (groene zeep schijnt ook te kunnen) en weer uitwrijven. Je moet er de tijd voor nemen. Messnig doet vier vierkante meter op een dag en rekent daar 250 euro per vierkante meter voor. Het liefst doet hij als pensionado één klus in de maand. Momenteel is dat bij Hans en Mechteld Meijer (ex-hemus) in de buurt van Deventer. Toen de elektricien daar hoorde dat het traditioneel Het wolkeffect ontstaat door het wrijven met een agaatsteentje Marokkaans stucwerk was, maakte hij Messnig de complimenten met zijn Nederlands. Er is een groeiende belangstelling voor de techniek, constateert Messnig. Net als voor leemstucwerk. Het materiaal is volkomen ecologisch ( je kunt de resten gewoon tussen je planten strooien ) en het resultaat heeft een organisch karakter. Voor meer foto s en informatie:

Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014

Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014 Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014 Beste Zeiler/roeier. De Winter is voorbij, nog een paar dagen en de zomertijd komt er aan, hetgeen betekend dat het 's avonds weer langer licht wordt, en men weer de gelegenheid

Nadere informatie

Digi Krommert nummer 6, juli/augustus 2015

Digi Krommert nummer 6, juli/augustus 2015 Digi Krommert nummer 6, juli/augustus 2015 Midzomernieuws Vakantietijd. alle tijd om van het water te genieten. De ledenmiddag is vanwege de hitte al verplaatst naar 29 augustus maar verder wordt er nog

Nadere informatie

Digi Krommert nummer 7, sept-okt 2015

Digi Krommert nummer 7, sept-okt 2015 Digi Krommert nummer 7, sept-okt 2015 Van de voorzitter Het is alweer een half jaar geleden dat ik voorzitter werd van onze mooie roeivereniging! Tijd om eens even de balans op te maken. Het bevalt mij

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Vivarium 2015: Lucky #7

Vivarium 2015: Lucky #7 Nieuwsbrief nr.1 Maart 2015 Vivarium 2015: Lucky #7 Na de zeer succesvolle terugkeer van Vivarium in 2014, zijn de voorbereiding op de komende editie al weer in volle gang. Wie de gehele historie van Vivarium

Nadere informatie

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus 9 juni 2011 0 Inleiding Op 10 mei 2011 heeft de raad de motie Quickscan locaties Huis van de Watersport aangenomen. Onderdeel van de motie is het uitvoeren van

Nadere informatie

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl)

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl) ZV de Bron Nieuws Nieuw seizoen Een nieuw seizoen is aangebroken, en het was tijd voor een nieuw logo. De tand des tijds had er aardig aan zitten knagen. Na verschillende creatieve concepten is het gelukt

Nadere informatie

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen!

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen! Nieuwsbrief Mascha Pijnenborg Uitgave 1, 2011 Nieuw jaar, nieuwe ploeg, nieuwe fiets Een nieuw jaar is begonnen! Mijn oude ploeg bestaat nu écht niet meer en ik start nu officieel bij het nieuwe Dolmans

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg'

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' NIEUWSBRIEF 3 JULI 2011 Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' Eikenlaan 34 9697 RW Blijham tel 0597-565500 www.blanckenborg.nl VRIJWILLIGERSPRAAT Clarie de Boer Vrijwilligerscoördinator clarie.deboer@blanckenborg.nl

Nadere informatie

Berlijn van 03 04 t/m 06 04 2009. Om 07.30 uur stond iedereen klaar bij de parkeer plaats van C 1000.

Berlijn van 03 04 t/m 06 04 2009. Om 07.30 uur stond iedereen klaar bij de parkeer plaats van C 1000. Berlijn van 03 04 t/m 06 04 2009 Om 07.30 uur stond iedereen klaar bij de parkeer plaats van C 1000. Roy, Yvonne, Nicole, Rob, Hanneke, Lilian, Jaap, Arie, Lissy, Irma, Rens, Ingrid, Gert, Gerrit en Sjaan

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Resultaten Enquête Continurooster

Resultaten Enquête Continurooster Resultaten Enquête Continurooster 1. Hoeveel Enquêtes zijn er ingevuld en op school ingeleverd? 51 van de 60 gezinnen. 2. Met de volgende verdeling van de kinderen over de groepen: groep 1-2 33 kinderen

Nadere informatie

Tijdens de lessen loop ik rond en probeer ik de leerlingen te helpen, vragen te beantwoorden, tips te geven en de leerlingen wat te leren.

Tijdens de lessen loop ik rond en probeer ik de leerlingen te helpen, vragen te beantwoorden, tips te geven en de leerlingen wat te leren. Fase 1 Reflectie week 1 Wat gedaan De eerste week meteen alleen voor een nieuwe klas en een nieuwe les opstarten. Hoe zullen de leerlingen reageren? Hoe hoog is het niveau? Hoe is de werkhouding? Zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal...

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... 2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... Alweer een tijdje geleden, maar vanwege de drukte nog geen verslag, maar zondag 16 november jongstleden liep ik mijn eerste Zevenheuvelenloop in Nijmegen.

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste BarEnd(st)ers, De wintertijd is ingegaan maar dit is geen reden

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geraniumactie. RABO Fietssponsortocht. Uitgave: April 2014.

Nieuwsbrief. Geraniumactie. RABO Fietssponsortocht. Uitgave: April 2014. Nieuwsbrief Uitgave: April 2014. We doen het als vereniging over de hele breedte goed en daar kunnen we best trots op zijn. Maar dat succes komt niet zomaar; daarvoor hebben mensen zich ingespannen. Tijdens

Nadere informatie

Inhoud. 4 Zeelandweekend 2014. 5 Advertentie Beldert. 5 Samenvatting paasduik 2014. 6 Clubavonden. 6 Duikcentrum Nijmegen.

Inhoud. 4 Zeelandweekend 2014. 5 Advertentie Beldert. 5 Samenvatting paasduik 2014. 6 Clubavonden. 6 Duikcentrum Nijmegen. Inhoud Pagina 3 Voorwoord 4 Zeelandweekend 2014 5 Advertentie Beldert 5 Samenvatting paasduik 2014 6 Clubavonden 6 Duikcentrum Nijmegen 8 Agenda 9 kantduikmanagement 10 Colofon 11 Advertentie DCN 2 Voorwoord

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

plastraining voor kinderen adviezen voor ouders

plastraining voor kinderen adviezen voor ouders plastraining voor kinderen adviezen voor ouders Uw kind start met een plastraining op de polikliniek Kindergeneeskunde van het OLVG. Uw kind volgt de training omdat hij problemen heeft met zijn blaas.

Nadere informatie

Gaat de laatste de beste worden?

Gaat de laatste de beste worden? Gaat de laatste de beste worden? Ondanks dat de competitie nog minimaal een week duurt en voor een aantal zelfs nog een week langer, is hij voor ons gevoel na vandaag al voorbij. Dat komt omdat wij vandaag

Nadere informatie

Take a look at my life week 5&6

Take a look at my life week 5&6 Take a look at my life week 5&6 Maandag 27 januari 2014 Zou vandaag gaan werken, maar heb op het laatste moment afgezegd omdat het nogal glad was op de weg. Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar

Nadere informatie

Afspraken Roeiafdeling Watersportvereniging De Helling Vastgesteld 12 november 2014

Afspraken Roeiafdeling Watersportvereniging De Helling Vastgesteld 12 november 2014 AFSPRAKEN ROEIAFDELING WATERSPORTVERENIGING DE HELLING De Roeiafdeling van Watersportvereniging De Helling heeft als doel het stimuleren en faciliteren van roeien (scullen en boordroeien) in Culemborg

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

6x de berg op voor het KWF!

6x de berg op voor het KWF! 6x de berg op voor het KWF! Bonjour Ted et Felix Het is gelukt! 6x de Alpe d Huez op 1 dag!!! Samen met 65 andere renners, waarvan er maarliefst 62, zes keer de top hebben gehaald, hebben we al bijna 300.000

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Dit trainingsschema is ontwikkeld i.s.m. Michael Zijlaard (o.a. ploegleider en coach van team AA Drink/Leontien.nl) en Dick Siliakus (fysiotherapeut)

Dit trainingsschema is ontwikkeld i.s.m. Michael Zijlaard (o.a. ploegleider en coach van team AA Drink/Leontien.nl) en Dick Siliakus (fysiotherapeut) Inleiding trainingsschema Onderstaand trainingsschema is geschikt voor beginnende fietsers die binnen vijf maanden 100 tot 300 kilometer willen fietsen. Het schema is gebaseerd op je Hmax, dit is je maximale

Nadere informatie

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Deze aflevering: Van de voorzitter 3 Eindfeest op zaterdag 8 november 5 Klusdag op zaterdag 15 november 6 Activiteiten kalender 2014 7 Van de ledenadministratie

Nadere informatie

15 jaar. 19&21 april 24&25 mei. Open dagen. Get inspired! www.rmr.nl

15 jaar. 19&21 april 24&25 mei. Open dagen. Get inspired! www.rmr.nl 15 jaar Handmade HANDMADE luxury LUXURY interiors INTERIORS EEN een HUIS Huis WORDT wordt GEBOUWD, gebouwd, MAAR maar EEN een THUIS thuis MOET moet GEVORMD gevormd WORDEN worden 19&21 april 24&25 mei Open

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep.

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep. Review van Denice: Beste Nico, Voordat ik bij Nico kwam lessen, zat ik bij een andere rijschool. Bij deze rijschool lukte het maar niet om verbetering te krijgen in mijn rijden. Dit was frustrerend en

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Veel interesse voor thema-avond Veiligheid

Veel interesse voor thema-avond Veiligheid Info over thema-avond veiligheid, zomerinstuif, volstuinieren, optreden View this email in your browser Tiny Heres, vraag & aanbod, mededelingen en overlijden Tineke Kwakkernaat, Veel interesse voor thema-avond

Nadere informatie

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen.

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen. De week op de morgenster, Maurits cleijne. Ik begon de week met een heel goed gevoel over deze tocht naar engeland, had er zeer veel zin in, en ging er voor. Toen ik de eerste dag op de morgenster kwam

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 38 3-7-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Wat een mooi jaar hebben we achter de rug! In deze

Nadere informatie

~~Weekly Diary 14~~ [social_share] Zondag 31-03-2013

~~Weekly Diary 14~~ [social_share] Zondag 31-03-2013 ~~Weekly Diary 14~~ [social_share] Zondag 31-03-2013 Eerste paasdag, en we gingen s,avonds heerlijk gourmetten. Helaas heb ik er aardig last van gehad, ondanks ik niet super veel gegeten heb Kan er gewoon

Nadere informatie

Hier is de vierde nieuwsbrief van Hockeyclub Oude IJsselstreek, de laatste van dit seizoen.

Hier is de vierde nieuwsbrief van Hockeyclub Oude IJsselstreek, de laatste van dit seizoen. Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 4, juli 2012 Voor iedereen die ons een warm hart toedraagt. Hier is de vierde nieuwsbrief van Hockeyclub Oude IJsselstreek, de laatste van dit seizoen. Veel leesplezier en een

Nadere informatie

VAN BRUG TOT BRUG. Deventer vanaf de IJssel

VAN BRUG TOT BRUG. Deventer vanaf de IJssel VAN BRUG TOT BRUG Deventer vanaf de IJssel Beide zijn lokaal ondernemer en beide zijn in de zomer veelvuldig te vinden op de IJssel. De reden: het sloeproeien. Ron Straver (Qboat) en Wouter Versteeg (IJssel

Nadere informatie

STICHTING WINDKRACHT 12 PRESENTEERT: WINDVLAAG

STICHTING WINDKRACHT 12 PRESENTEERT: WINDVLAAG STICHTING WINDKRACHT 12 PRESENTEERT: WINDVLAAG NR. 4 31 MEI 2007 HET 4 E BERICHT VAN STICHTING WINDKRACHT 12 MET HET LAATSTE NIEUWS OVER DE AANKOMENDE ZOMER EN VEELBELOVENDE INFORMATIE VOOR DE TOEKOMST.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46 Nieuwsbrief en Mini s Roda 46 Nummer 18 29-01-2008 mag nu op het podium staan. Nog spannender wordt het doordat Spanje eindelijk Hongarije van plek 1 heeft gekregen. Weet Hongarije zich volgende week toch

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3 Bij deze weer een nieuwe nieuwsbrief. Eens per kwartaal proberen wij u met een nieuwsbrief op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. We wensen u veel leesplezier. Vanuit Hongarije Kledingbeurs Vlak

Nadere informatie

Dit trainingsschema is ontwikkeld i.s.m. Michael Zijlaard (o.a. ploegleider en coach van team AA Drink/Leontien.nl) en Dick Siliakus (fysiotherapeut)

Dit trainingsschema is ontwikkeld i.s.m. Michael Zijlaard (o.a. ploegleider en coach van team AA Drink/Leontien.nl) en Dick Siliakus (fysiotherapeut) Inleiding trainingsschema Onderstaand trainingsschema is geschikt voor gevorderde fietsers die al 100 km kunnen fietsen en willen trainen voor 200 tot 500 km. Het schema is gebaseerd op je Hmax, dit is

Nadere informatie

Stefan Slot Vriezenveen

Stefan Slot Vriezenveen Beste sponsoren, Zoals jullie waarschijnlijk wel mee hebben gekregen is vorige week de marathon van New York afgelast. De reden waarom deze afgelast is lijkt mij volkomen terecht! Maar het moment en de

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Burn-out: een geluk bij een ongeluk

Burn-out: een geluk bij een ongeluk Burn-out: een geluk bij een ongeluk Als ik Els (39) voor het eerst spreek, is zij al bijna een jaar thuis vanwege een burn-out. Ze werkt zeven jaar als communicatiemedewerker voor een sportbond wanneer

Nadere informatie

Verslag Activiteiten Zomervakantie 2014

Verslag Activiteiten Zomervakantie 2014 Verslag Activiteiten Zomervakantie 2014 Maandag 28 juli 2014: een dagje dierenpark. Onze eerste activiteit was een dagje naar het dierenpark in Overloon. Iedereen ging gezellig mee, behalve Linda en Bas

Nadere informatie

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl Leekerweide Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking www.leekerweide.nl Logeren en opvang voor kinderen/jongeren met een beperking Inhoud Doordeweekse

Nadere informatie

Schoolkamp groep 7 De Klonie, Ellertshaar 22 t/m 24 mei 2013

Schoolkamp groep 7 De Klonie, Ellertshaar 22 t/m 24 mei 2013 Schoolkamp groep 7 De Klonie, Ellertshaar 22 t/m 24 mei 2013 Woensdagochtend vertrokken we met 23 kinderen en 3 volwassenen, juf Karin, Arjan Wilting (vader van Kay) en meester Sander rond 9.00 uur richting

Nadere informatie

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15 Activiteiten Walcheren September 15 zon 30aug Rondje fietsen op Walcheren Zou je best eens een mooie fietstocht willen maken, maar doe je dat liever niet alleen? Fiets dan mee! We gaan een tocht maken

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wijziging kerstvakantie. Logeerplanning 2011

Nieuwsbrief. Wijziging kerstvakantie. Logeerplanning 2011 Nieuwsbrief Wijziging kerstvakantie Vanwege de uiteenlopende vakantieperiodes van de verschillende scholen, hebben wij de vakantie periode aangepast. Wij zijn buiten week 51 en 52 nu ook de eerste week

Nadere informatie

Watersport Vereniging Lelystad

Watersport Vereniging Lelystad Watersport Vereniging Lelystad NIEUWSBRIEF 55 van 28 februari 2014 VAN HET BESTUUR Even Bijpraten Stilte voor de storm kunnen we deze periode van het jaar wel noemen. In de haven is het nog een rustige

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 7 26-11-2013 In dit nummer: Voortgangsgesprekken Personele zaken

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

Stop met vergelijken. Je bent uniek

Stop met vergelijken. Je bent uniek Stop met vergelijken. Je bent uniek Deze week schrijft Tineke Franssen, een van de wandelcoaches van Het Coach Bureau, het artikel. Vlak voor de zomer rondt zij het wandelcoachtraject af met Hanneke (43).

Nadere informatie

Plannen clubhuis 2015: de uitbreiding en de kosten

Plannen clubhuis 2015: de uitbreiding en de kosten Plannen clubhuis 2015: de uitbreiding en de kosten Zoals in de vorige update te lezen viel willen we het gewenste eindresultaat tijdens de ALV van 2015 presenteren. In dit stukje gaan we nu al dieper in

Nadere informatie

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben.

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Week 23: vrijdag 7 juni groep 1 t/m 4 vrij Week 24: geen

Nadere informatie

Jarig in juni. 09-06-1964 Ronald Joosen. 12-06 -1934 Frans Hultermans. 21-06-1980 Sander Gulickx. 28-06-1949 Aert van Beuzekom.

Jarig in juni. 09-06-1964 Ronald Joosen. 12-06 -1934 Frans Hultermans. 21-06-1980 Sander Gulickx. 28-06-1949 Aert van Beuzekom. WV De Vrije Coureur Opgericht in 1972. NL 27 RABO 0145 1025 48 Nieuwsbrief, 7 mei 2015 www.wielerverenigingdevrijecoureur.nl Jarig in mei. 3-5-1959 Peter van Dongen. 4-5-1961 Wil Eelants. 9-5 -1962 Hans

Nadere informatie

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1 Algemeen In deze nieuwsbrief hebben we weer informatie voor u op een rij gezet en kunnen we u laten meegenieten van allerlei leuke activiteiten die onlangs bij ons op school hebben plaatsgevonden. Cito-vo

Nadere informatie

Verslag kamp 2013 groep 8A en groep 8B

Verslag kamp 2013 groep 8A en groep 8B Verslag kamp 2013 groep 8A en groep 8B Dinsdagochtend Dinsdagochtend hoefden we pas 9.30 op school te zijn. We konden dus lekker uitslapen. We moesten met onze bagage naar school fietsen (of lopen). Toen

Nadere informatie

2000 jaar geleden liepen ze hier al! (Jong en oud lopen 5km door oud-rome)

2000 jaar geleden liepen ze hier al! (Jong en oud lopen 5km door oud-rome) 2000 jaar geleden liepen ze hier al! (Jong en oud lopen 5km door oud-rome) Zondag de 19e oktober gaat de wekker om 7 uur. Buiten is het nog donker, maar met 18 graden is het zeker niet koud. Het wordt

Nadere informatie

1. Van je juf of meester krijg je een plaatje. Bekijk je plaatje goed. 3. Zoek samen nog vier klasgenoten met een ander plaatje.

1. Van je juf of meester krijg je een plaatje. Bekijk je plaatje goed. 3. Zoek samen nog vier klasgenoten met een ander plaatje. Opdracht 1 Ongeveer 150 jaar geleden stonden er veel steenfabrieken langs de IJssel. De stenen werden van klei gemaakt. Dat kon je langs de IJssel vinden. Als de rivier overstroomde, bleef er een laagje

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting India on the move augustus 2013

Nieuwsbrief Stichting India on the move augustus 2013 Nieuwsbrief Stichting India on the move augustus 2013 Hallo Lieve Mensen, Een bericht uit een groen Pabekh! We zitten momenteel in het regenseizoen en alles in de omgeving is weer omgetoverd tot een groene

Nadere informatie

Voorjaar 2011. Midden-Frankrijk. 21 april t/m 7 mei

Voorjaar 2011. Midden-Frankrijk. 21 april t/m 7 mei Voorjaar 2011 Midden-Frankrijk 21 april t/m 7 mei Donderdag 21 april 2011 191 km Na het avondeten op weg. Even voorbij Vianen ontdekten we dat we de autopapieren vergeten waren. Teruggereden en weer opnieuw

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Elke miskraam is anders (deel 2)

Elke miskraam is anders (deel 2) Elke miskraam is anders (deel 2) Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten. In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Facts and figures naar aanleiding van sluiting zwembad. Communicatie Verenigingen/ zwemklanten m.b.t. sluiting zwembad

Facts and figures naar aanleiding van sluiting zwembad. Communicatie Verenigingen/ zwemklanten m.b.t. sluiting zwembad Facts and figures naar aanleiding van sluiting zwembad Doelgroep Gennep Boxmeer Gestopt Zwemles 108 20 43 (waarvan 17 afzwemmers ) Doelgroepen 1 groep MBVH 3 groepen MBVO 1 Aqua rug in behandeling Aantal

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Samen iets doen voor de ziekte van een ander!

Samen iets doen voor de ziekte van een ander! Alphen geeft niet op Alphen d HuZes 2015 Samen iets doen voor de ziekte van een ander! Alphen d HuZes. Alphen geeft niet op Alphen d HuZes 2015 Samen iets doen voor de ziekte van een ander! Een aanleiding...

Nadere informatie

Kerstfeest Schooljaar 2012-2013. Nummer 5. 29-11-2012 Enkele belangrijke data: Lightwise Groep 1 en 2

Kerstfeest Schooljaar 2012-2013. Nummer 5. 29-11-2012 Enkele belangrijke data: Lightwise Groep 1 en 2 Binnenkort zullen op speelse wijze ook de fietsen van de kleuters en de leerlingen van groep 3-4 getest worden en hopelijk kunnen er ook dan weer volop goedkeuringsstickers worden uitgedeeld, want we gaan

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015

Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015 INFOOTJE NR. 15 Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015 Agenda Donderdag 12 mei Praktijk verkeersexamen groep 7 Fiets mee naar school Zondag 15 mei Eerste Pinksterdag Maandag 16 mei Tweede Pinksterdag,

Nadere informatie

POLIKLINISCHE BLAASTRAINING ADVIEZEN OUDERS

POLIKLINISCHE BLAASTRAINING ADVIEZEN OUDERS POLIKLINISCHE BLAASTRAINING ADVIEZEN OUDERS 1097 Inleiding Uw kind start binnenkort of is reeds gestart met een blaastraining. Uw kind wordt hierbij begeleid door de urotherapeut. De kans dat de training

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 21. De Fairytale Fair

Nieuwsbrief nr. 21. De Fairytale Fair Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 21 12 e jaargang Vrijdag 17 juli 2015 De Fairytale

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015 Inleiding Over 3 maanden is het Odensehuis al weer een jaar open. We beginnen goed op gang te komen. Het is duidelijk dat er behoefte is aan

Nadere informatie

Veel leesplezier! Yvonne

Veel leesplezier! Yvonne + Beste lezers, In onze vorige nieuwsbrief was Buitenwereld nog volop bezig met de verbinding tussen speeltuin en kinderboerderij. Twee weides moesten tijdelijk worden gesloten zodat er een mooi pad aangelegd

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 3 2013-2014

Nieuwsbrief nummer 3 2013-2014 Het Drieluik Daltonbasisschool Ot en Sienpad 3 6852 EG Huissen Tel.:026-3253196 email:drieluik @ delinge.nl Website:www.daltondrieluik.nl Postadres :Postbus 50 6852 AB Huissen Nieuwsbrief nummer 3-2014

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 Algemeen: HONDEN OP HET SCHOOLPLEIN Gisteren is er weer een kind op het schoolplein gebeten door een kleine hond. Gelukkig bleek de schade mee te vallen. Toch doen wij

Nadere informatie

Computer Club Weesp. Zomer

Computer Club Weesp. Zomer Zomer Computer Club Weesp 2011 De Computer Club Weesp is een Vereniging die is opgericht door vijf enthousiaste vrijwilligers die veel vrije tijd hebben gestoken in het op zetten van een club voor de minder

Nadere informatie

Nr. 32 30 april schooljaar 2014-2015

Nr. 32 30 april schooljaar 2014-2015 Nr. 32 30 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12. Een spannend weekend met de toekomstige WoonMeerders bij het korps Commando s in Waspik

Nieuwsbrief 12. Een spannend weekend met de toekomstige WoonMeerders bij het korps Commando s in Waspik Stichting WoonMere Nieuwsbrief 12 Het weekendje met de Korps Commando s Wat ik in de vorige nieuwsbrief al vertelde, zijn alle toekomstige bewoners van WoonMere in het weekend van 15, 16 en 17 mei met

Nadere informatie

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin Luciano en Hans Christiaan en Richard Jena en Arianne Bianca en Gerrit Danielle en Jan Jules en Martin Het was vroeg.6 uur verzamelen op station Utrecht Centraal. Vandaar gingen we via Rotterdam naar Brussel.

Nadere informatie

Bas. Ze doet haar agenda open. Vandaag ziet ze Bas elk lesuur.

Bas. Ze doet haar agenda open. Vandaag ziet ze Bas elk lesuur. Verkeerde naam Hoef je nog niet naar school? Britt zucht. Ik heb het eerste uur vrij. Altijd op woensdag. Het is al maart. Haar vader kent haar lesrooster nog steeds niet. Ook Inge kijkt verbaasd naar

Nadere informatie

H o n d e n s p o r t v e r e n i g i n g D e V r i j e S p r o n g

H o n d e n s p o r t v e r e n i g i n g D e V r i j e S p r o n g H o n d e n s p o r t v e r e n i g i n g D e V r i j e S p r o n g Van de voorzitter. Beste hondenliefhebber (ster) 1 ste kwartaal 2014 Het nieuwe jaar is alweer 2 maanden oud. De lessen zijn weer in

Nadere informatie

ANALYSE ENQUETE 2016

ANALYSE ENQUETE 2016 ANALYSE ENQUETE 2016 Aantal ontvangen: Van de 120 zijn er 49 enquêtes terug gekomen. -Ceresstraat/ Het Talent: 14..C -Het 17 L -Ommel:0 -Ostade/ Horizon: 8 O - 10..H Onvoldoende wordt gegeven op de volgende

Nadere informatie

Enquete ouders timmerdorp 2011. Waardering voor inzet en ruimte voor verbetering

Enquete ouders timmerdorp 2011. Waardering voor inzet en ruimte voor verbetering Enquete ouders timmerdorp 2011 Waardering voor inzet en ruimte voor verbetering Bestuur timmerdorp Egmond Binnen, april 2012 Inhoudsopgave 1 Enquête ouders timmerdorp 2011...3 2 Samenvatting enquête en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2015

NIEUWSBRIEF JUNI 2015 NIEUWSBRIEF JUNI 2015 Proost Sieto! Je had m verdiend!!! LESSEN RONDOM DE ZOMERVAKANTIE. Om ervoor te kunnen zorgen dat de lessen in de zomervakantie goed gevuld zijn, willen we graag weten wanneer jullie

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat. 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag.

Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat. 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag. 21 21 HOOFDSTUK 2 Te laat! WOORDEN 1 Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 2 Ron,! De bus komt bijna! 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag. 4 We komen

Nadere informatie

Jeugdkamp Bertrix 2011

Jeugdkamp Bertrix 2011 Jeugdkamp Bertrix 2011 Verslag Jeugd Trainingskamp Ardennen datum 9 / 12 september 2011 plaats Bertrix Samenstelling: De groep die vrijdag verzamelt op Ardennen camping Bertrix bestaat uit dertien jeugdspelers

Nadere informatie

Verslag Sirenekamp 2006

Verslag Sirenekamp 2006 Verslag Sirenekamp 2006 Afgelopen zomer was het zo ver: voor het eerst sinds 2 jaar organiseerde de Jongerenwerkgroep (JWG) weer een sterrenkundekamp in de Provence in Zuid Frankrijk. En we mogen wel zeggen

Nadere informatie

Bestuursmededelingen - Denkt u aan het tijdig betalen van de contributie. - In de bijlage is het toer en wedstrijd programma opgenomen.

Bestuursmededelingen - Denkt u aan het tijdig betalen van de contributie. - In de bijlage is het toer en wedstrijd programma opgenomen. WV De Vrije Coureur Opgericht in 1972. NL 27 RABO 0145 1025 48 Nieuwsbrief, 18 februari 20154 www.wielerverenigingdevrijecoureur.nl Jarig in februari 3-2 Ron van der Maden 5-2 Remco van Loon 6-2 Leon Verheij

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste Bar End(st)er, De laatste maand van het jaar is begonnen, feestdagen,

Nadere informatie

Meer bewegen minder benauwd

Meer bewegen minder benauwd Voorheen Astma Fonds Meer bewegen minder benauwd 1 2 Bewegen met een longziekte is niet altijd makkelijk. Wanneer u start met bewegen of sporten kunt u in het begin benauwder zijn. Daarom kan bewegen onnatuurlijk

Nadere informatie