Bericht van de bestuurder. Laboratorium: vooruitgang en vernieuwing. Preanalyse. Postanalyse. Productportfolio

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bericht van de bestuurder. Laboratorium: vooruitgang en vernieuwing. Preanalyse. Postanalyse. Productportfolio"

Transcriptie

1 Jaarbericht 2010

2 Bericht van de bestuurder Eigenaardig: een voorwoord schrijven voor een verslag over een periode die je niet zelf hebt meegemaakt. Mijn voorganger vertrok eind 2010 en ik volgde hem op in januari Wat ik weet over het voorbije jaar, heb ik van horen zeggen of van zien schrijven. Ik kan u nu natuurlijk gaan vertellen dat 2010 een turbulent jaar is geweest. En dat zal ook wel, maar ik ben er niet bij geweest en ik spreek dus niet uit eigen ervaring. Bovendien leest u in minstens de helft van de jaarverslagen die u onder ogen krijgt, dat het afgelopen jaar turbulent of bewogen is geweest. Dit soort termen verliezen, hoe waar ook, hun waarde. Liever kijk ik vooruit. We staan aan de vooravond van een ingrijpende verandering in het land van de huisartsenlaboratoria en trombosediensten. Of we dat nu leuk vinden of niet, ook hier gaat de marktwerking zijn intrede doen. Schaalvergroting en fusies staan voor de deur. Dat geldt ook voor ATAL-mdc. Als wij het goed doen, zult u daar niets van merken. Dan zal ATAL-mdc de organisatie blijven die uit dit jaarbericht naar voren komt: een organisatie die haar voorzieningen dicht bij u in de buurt brengt, die uw aanvragen snel en goed afhandelt en waarmee u gemakkelijk persoonlijk contact kunt hebben. Dáárvoor zullen wij ons graag blijven inspannen. Fred Plukker bestuurder/directeur a.i. Laboratorium: vooruitgang en vernieuwing Het jaar stond voor het klinisch chemisch laboratorium (KCL) in het teken van vooruitgang en vernieuwing. Het laboratorium werd volledig verbouwd. De ruimtes die voorheen werden gebruikt als wachtkamer en behandelkamers, werden toegevoegd aan het laboratoriumoppervlak. Voorwaarde bij deze verbouwing was de continuïteit van de laboratoriumproductie. Veelvuldig werd een beroep gedaan op de flexibiliteit en inventiviteit van de medewerkers. Het resultaat mag er zijn: vergroting van de laboratoriumoppervlakte en een meer efficiënte ruimte voor de afdeling ontvangst/verdelen. Preanalyse De preanalyse is een belangrijk onderdeel van het hele traject van het laboratoriumonderzoek. Zo n 75% van alle fouten binnen het analytisch traject vindt plaats in de preanalyse. Om het percentage fouten te reduceren en het logistieke proces te optimaliseren, zijn er in november twee RSA-pro verdeelstations geïnstalleerd. De RSApro sorteert de aangeleverde buisjes automatisch op werkplek en verdeelt materiaal voor onderzoek in een ander laboratorium. Om de organisatie en implementatie van de vernieuwingen in goede banen te leiden, is per 1 november 2010 een teamleider preanalyse op het KCL aangesteld. Postanalyse Aandacht voor het postanalytisch traject heeft zich vertaald in de aanschaf van een volautomatisch archiveringssysteem, de Cobas 701, waarin de materialen na analyse worden gearchiveerd. ATAL-mdc heeft als één van de eerste laboratoria ter wereld een dergelijke walk-in fridge in productie. Productportfolio Het productportfolio van het KCL is in 2010 verder uitgebreid en geoptimaliseerd: CDT%, ook wel bekend als koolhydraat deficiënt transferrine, is een marker om alcoholmisbruik uit te sluiten. Troponine I, een marker voor myocard infarct, maakt het pakket cardiacmarkers compleet. Tissue-Transglutaminase, een marker voor coeliakie, is een welkome aanvulling op het productportfolio. Met een incidentie van 1:100 1:300 in de Nederlandse bevolking is het aantal aanvragen de afgelopen jaren verdubbeld. Het voordeel van de uitbreiding is drieledig: verbetering in de service voor aanvragers en patiënten door een veel kortere analysetijd, vermindering van de kosten én een nieuwe uitdaging voor de laboratoriummedewerkers. atal - mdc Jaarbericht

3 Biometrie Over ATAL-mdc ATAL Medisch Diagnostisch Centrum, kortweg ATAL-mdc, is een gecertificeerde organisatie die diagnostische en ondersteunende werkzaamheden verricht voor de eerstelijnsgezondheidszorg, onder meer voor huisartsen en verloskundigen. Het laboratorium doet vele soorten bloed-, urine- en fecesonderzoek; bovendien verricht ATAL-mdc divers microbiologisch en toxicologisch onderzoek. Het dienstenpakket omvat verder een trombosedienst, een diabetesdienst en een afdeling biometrie. Dagelijks bezoeken circa 2000 patiënten de poliklinieken en worden ongeveer 800 patiënten aan huis bezocht. De organisatie telt ruim 300 medewerkers, waarvan een groot aantal in deeltijd werkt. ATAL-mdc is aangesloten bij twee koepelorganisaties: de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) en de Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland (SAN). Van beide instanties is het kwaliteitscertificaat verkregen. Regelmatige controles waarborgen de kwaliteit en zorgen voor verdergaande verbetering. Dit jaar is het aantal fundusfoto s gestegen van 2176 in 2009 naar 3518 in 2010, onder andere door het contracteren van een grote zorggroep in Amsterdam. Het aantal ATAL-poli s waar dit onderzoek wordt aangeboden is flink uitgebreid. Sinds mei 2010 werkt ATAL-mdc samen met de afdeling oogheelkunde van het VU medisch centrum en worden de uitslagen van de fundusfoto s digitaal verzonden aan de huisarts, die binnen 48 uur de uitslag in zijn HIS ontvangt. Ook is er een begin gemaakt met de introductie van een nieuw functieonderzoek, event recording, waarbij hartritmestoornissen worden gedetecteerd. Diabetesdienst ATAL-mdc heeft een continu bloedglucose sensor aangeschaft als diagnostisch middel voor patiënten van wie de diabetes niet goed gereguleerd is. Hiermee kan 24 uur per dag de glucose worden gemeten. De patiënt krijgt meer inzicht in de ziekte en de behandeling kan adequater worden bijgesteld. Opzetten van een nieuw DNA-lab ATAL-mdc is bezig met het opzetten van een moleculair diagnostisch laboratorium ter ondersteuning van de microbiologie. Ons diagnostische pakket willen wij in de toekomst uitbreiden met onderzoeken naar meerdere infectieverwekkers (respiratoire verwekkers, HPV, schimmels etc.), klinisch chemische bepalingen (Bèta thalassemieën) en patho logische bepalingen. Het nieuwe DNA-laboratorium zorgt ervoor dat negatieve uitslagen straks binnen 24 uur bekend zijn. Voor de patiënten betekent dit een snelle geruststelling. Voor positieve uitslagen geldt dat het patiëntmateriaal alsnog op conventionele kweek wordt gezet bij de afdeling microbiologie voor het bepalen van het antibiogram. Kortom, meer efficiëntie en nog hogere onderzoekskwaliteit. Elektronisch aanvragen van laboratoriumdiagnostiek ATAL-mdc is een samenwerkings overeenkomst aangegaan met Zorg domein. Hiermee stellen wij Amsterdamse huisartsen in staat om via het HIS elektronisch laboratoriumdiagnostiek aan te vragen. Dat zorgt voor een hogere kwaliteit van de aanvragen en voor een snellere doorlooptijd op het laboratorium. Uitslagen kunnen nog eerder worden gerapporteerd. 2 Atal-mdc Jaarbericht 2010

4 Toxicologie Per 1 januari 2010 verwierf ATAL-mdc het Jellinek laboratorium (acht medewerkers). Na de verbouwing van de hoofdvestiging aan de Jan Tooropstraat, huisde in juni 2010 de nieuwe eenheid ATOX op de nieuwe werkplek. Accountmanagement: naar een hogere klantgerichtheid De formatie van de afdeling accountmanagement is in 2010 uitgebreid met een tweede relatiebeheerder. Hiermee is invulling gegeven aan het streven van ATAL-mdc naar meer klant-nabijheid. Met in totaal drie medewerkers is de afdeling nu in staat om jaarlijks alle huisartsen en verloskundigen te bezoeken, hun wensen te inventariseren en op te volgen. Het is de bedoeling ook de GGZinstellingen en verpleeg- en verzorgingshuizen in dezelfde frequentie te bezoeken. Het aanbod van reguliere drugsscreeningen is sinds de verandering van de subsidieregeling van het Ministerie van VWS in 2009 merkbaar terug gelopen. Voor ATAL-mdc zijn er nieuwe markten. Er zijn twee analytisch chemisch analisten in dienst genomen en er is een vloeistofchromatograaf/-massaspectrometer aangeschaft. Geneesmiddelspiegelbepalingen en meer bijzondere onderzoeken, onder andere bij overlijden met onbekende oorzaak (een project samen met de GG&GD-Amsterdam), vallen binnen het nieuwe werkveld. 3

5 ICT: vervanging infrastructuur In 2010 heeft ICT zich gericht op het volledig vervangen van de infrastructuur: het interne en externe netwerk, servers en telefonie. Een intensieve operatie die succesvol is afgerond in het vierde kwartaal. Naast toepassing van de nieuwste technieken zoals bladeservers, het virtualiseren van applicaties en databases en het toepassen van VOIP, is aandacht besteed aan het structureren van de afdeling. Dit heeft onder andere geleid tot de invoering van projectmatig werken en enkele ITIL-processen, die verder worden geïmplementeerd in Kwaliteit, Arbo en Milieu: de KAM-dienst in 2010 In 2010 is hard gewerkt aan kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering. Het KAM-team is per 1 oktober uitgebreid naar vier medewerkers. 48% 32% In 2010 is gestart met de digitale Klachten- en Meldingenmodule. Dit systeem biedt naast een zorgvuldige registratie van klacht en afhandeling ook diverse mogelijkheden voor opvolging en rapportage. Elke klacht en melding is voor ATALmdc een mogelijkheid om de kwaliteit te verbeteren. Naast de afhandeling van incidenten is de analyse van klachten en meldingen een belangrijke stap in het kwaliteitssysteem. 10% Kwaliteitsindeling 10% Meten is weten! Over 2010 zijn in totaal 748 incidenten in het systeem geregistreerd, terwijl er in meldingen op papier binnenkwamen. Dit biedt veel mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering. 99% 1% Arbo-maatregelen Klachtenafhandeling atal - mdc Jaarbericht

6 Financiële administratie De financiële afdeling verandert van een registrerende afdeling naar een bedrijfsondersteunende dienst ten behoeve van de totale organisatie. Twee onderscheidende veranderingen zijn de implementatie van Elvy, een softwareapplicatie ten behoeve van de digitale verwerking van inkomende facturen, en de invoering van een kostprijsmethodiek. Kostprijsmethodiek De markt voor laboratoriumonderzoek is volop in beweging. De concurrentie in een nog steeds gereguleerde markt is toegenomen. De verwachting is echter dat in 2013 de tarieven vrij worden gegeven. Dit stelt hoge eisen aan ATAL-mdc, zeker als het gaat om het inzicht in de verhouding tussen kosten en opbrengsten per verrichting. Een eerste inschatting van de kosten en opbrengsten van alle verrichtingen die bij ATAL-mdc plaatsvinden, is in 2010 gerealiseerd. Hiermee wordt een aanzet gegeven tot een bepaling van de verkoopprijzen en is een mogelijkheid geschapen om de organisatie beter aan te sturen. Balans ATAL-mdc per 31 december 2010 (x ) Activa Materiële vaste activa Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal Passiva Groepsvermogen Voorzieningen Langlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringstekort Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal Omzet ATAL-mdc (x m 1.000) Bepalingen en onderzoeken t.b.v. verzenden Niet eerstelijns diagnostiek Overig Som der bedrijfsopbrengsten in cijfers Produktie laboratorium Analyses Personeelsbestand ATAL-mdc Aantal Fte Patiëntenadministratie In 2010 is de nieuwe telefoon centrale met bijbehorende software in gebruik genomen, waarmee een uitbreiding van het aantal telefoon lijnen binnen ATAL-mdc mogelijk werd. Voor de patiëntenadministratie is het sinds augustus 2010 mogelijk te telefoneren door middel van computer en beeldscherm, een zogenaamde softphone. Het softwareprogramma Viewpoint dat gebruikt wordt, geeft medewerkers direct op het beeldscherm inzage in de status van de diverse telefoonlijnen. In 2010 is het verwerken van het telefoonverkeer met behulp van Viewpoint van primair belang geweest. Begin 2011 volgt de volgende fase, het verkrijgen van diverse statistieken en grafieken. Met de verkregen kennis hopen wij onze telefonische bereikbaarheid te verbeteren, piekmomenten van de dag weg te nemen en nog beter aan de klantvraag tegemoet te komen. c o n ta c t ATAL-mdc hoofdvestiging Jan Tooropstraat AD Amsterdam T (088) E W atal - mdc Jaarbericht

Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst

Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst Synergos bedrijfsonderdelen Diagnostisch Centrum Eindhoven (DCE) Biometrie Röntgen Echoscopie Relatiemanagement Administratie functieonderzoeken

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken JAARVERSLAG 2013 Merijn en Enrique bij het Boxie kunstwerk 2013 IN HET KORT 1.939 Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten 1 e 104.507 Eerste polibezoeken 258 Co-assistenten 75.157 Klinische verpleegdagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie

VOICE OVER. Klaar voor morgen OT2010. Alles in huis. Save the date! Bellen. flexibel. 11 september 2012. Mitel maakt overheidscommunicatie

VOICE OVER. Klaar voor morgen OT2010. Alles in huis. Save the date! Bellen. flexibel. 11 september 2012. Mitel maakt overheidscommunicatie VOICE OVER MAGAZINE VOOR DE OVERHEID I NR. 1 september 2012 Klaar voor morgen Mitel maakt overheidscommunicatie flexibel OT2010 een nieuwe start Alles in huis voor uw IT & Telecom Save the date! 11 september

Nadere informatie

DIT DOEN WE VOOR U. de adviseurnl. Hypotheek. Alles wat u moet weten. gewoon lekker wonen!

DIT DOEN WE VOOR U. de adviseurnl. Hypotheek. Alles wat u moet weten. gewoon lekker wonen! DIT DOEN WE VOOR U Alles wat u moet weten. Hypotheek de adviseurnl gewoon lekker wonen! 1 de Hypotheek adviseurnl gewoon lekker wonen! Inleiding U bent bezig informatie in te winnen over een financieel

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis

Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Certificaat nr 42 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Inleiding... 4 3. Review en samenvatting beleidsjaar 2006... 5 4. Impressies

Nadere informatie

SAMEN TEGEN KANKER. Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013

SAMEN TEGEN KANKER. Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013 Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013 Onderzoekprojecten: 375 Donaties: 4.463.000 Onderzoekprojecten: Promoties: 35 470 Promoties: 40 Wetenschappelijke Onderzoekers: 450 artikelen:

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Kersenboogerd STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM KERSENBOOGERD HOORN. Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Kersenboogerd STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM KERSENBOOGERD HOORN. Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Kersenboogerd 0 Gezondheidscentrum Kersenboogerd Postbus 3153 1620 GD Hoorn Tel. 0229-241044 www.kersenboogerd.nl 1 INHOUDSOPGAVE Woord Vooraf..... 4 Missie en visie..... 6 1. Zorg en

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie

Hospitality in een digitaal tijdperk

Hospitality in een digitaal tijdperk 1 HOSPITALITY IN EEN DIGITAAL TIJDPERK Hospitality in een digitaal tijdperk Onze visie op facility management Service Management Simplified INHOUDSOPGAVE 04 PRODUCTEN- EN DIENSTENCATALOGUS, DE ETALAGE

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL Maart 2013 Jaargang 26 #1 ZORG SPECIAL Van zorghuis naar zorg thuis Informatie overal en altijd binnen handbereik, zowel voor de medewerker als cliënt De visie van VCD op medicatieveiligheid is geborgd

Nadere informatie

Beheerplan 2010. ProRail Planning en Control ProRail EDMS 1552343. 1 december 2009. Definitief. Van. Auteur. Kenmerk. Versie 3.0.

Beheerplan 2010. ProRail Planning en Control ProRail EDMS 1552343. 1 december 2009. Definitief. Van. Auteur. Kenmerk. Versie 3.0. Beheerplan 2010 Van Auteur ProRail Planning en Control ProRail Kenmerk EDMS 1552343 Versie 3.0 Datum 1 december 2009 Bestand Beheerplan 2010 Status Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Strategie en sturing...

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

KETENINTEGRATIE. Service Management Simplified

KETENINTEGRATIE. Service Management Simplified KETENINTEGRATIE Service Management Simplified 2 KETENINTEGRATIE CONTENTS 04 GEMEENTE LELYSTAD OPENT DEUREN MET TOPDESK EN UMRA 06 OP ÉÉN LIJN MET UW LEVERANCIER 08 INEN15221 HELPT BIJ REGIE VOEREN 3 KETENINTEGRATIE

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Can you DIG it? Lydia Kalma. Studentenbureau UMCG

Can you DIG it? Lydia Kalma. Studentenbureau UMCG Can you DIG it? Lydia Kalma UMCG, ICT Projectenbureau, Data Integratie Groep Hanzehogeschool Groningen, Informatiedienstverlening & - management Groningen, 16, juni 2010 Studentenbureau UMCG Universitair

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2 Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 4 Wat biedt DSW? 5 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk inhoudsopgave Voorwoord 4 leeswijzer 4 inleiding 5 managementsamenvatting 6 hoofdstuk 1 Algemene introductie 8 1.1 De omgeving 9 1.2 netwerkorganisatie

Nadere informatie

Rapportage. De klanttevredenheid over Infopunt Veiligheid. Infopunt Veiligheid nu en in de toekomst volgens het ABC-tje: Actueel Betrokken Consequent

Rapportage. De klanttevredenheid over Infopunt Veiligheid. Infopunt Veiligheid nu en in de toekomst volgens het ABC-tje: Actueel Betrokken Consequent Rapportage De klanttevredenheid over Infopunt Veiligheid Infopunt Veiligheid nu en in de toekomst volgens het ABC-tje: Actueel Betrokken Consequent Arnhem, 16 januari 2011. Denise Wennekes, Maya Hoogveld,

Nadere informatie