Wo-master M.Sc. Intellectual Property Law and Knowledge Management Universiteit Maastricht. 30 juni NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wo-master M.Sc. Intellectual Property Law and Knowledge Management Universiteit Maastricht. 30 juni 2009. NVAO Toets Nieuwe Opleiding"

Transcriptie

1 Wo-master M.Sc. Intellectual Property Law and Knowledge Management Universiteit Maastricht 30 juni 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies

2 Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording Werkwijze panel Opbouw paneladvies 6 3 Beschrijving van de opleiding Algemeen Profiel instelling Profiel opleiding 9 4 Beoordeling per onderwerp Doelstellingen opleiding Programma Inzet van personeel Voorzieningen Interne kwaliteitszorg Condities voor continuïteit 34 5 Overzicht advies 37 Bijlage 1 Samenstelling panel 38 Bijlage 2 Programma locatiebezoek 38 Bijlage 3 Overzicht van bestudeerde documenten 42 Bijlage 4 Schriftelijke vragen panel 43 Bijlage 5 Lijst met afkortingen 45 pagina 2

3 1 Samenvattend advies De Universiteit Maastricht heeft op 26 februari 2009 bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een aanvraag ingediend voor toetsing van de nieuwe postinitiële opleiding wo-master M.Sc. Intellectual Property Law and Knowledge Management. Deze aanvraag is ingediend tezamen met de aanvraag voor toetsing van de gelijknamige nieuwe LL.M.- opleiding. Beide programma s vertonen grote overeenkomsten en zijn daarom beoordeeld door eenzelfde panel van deskundigen. De adviezen over beide opleidingen zijn eveneens vergelijkbaar. De opleiding M.Sc. Intellectual Property Law and Knowledge Management (IPKM) is een Engelstalige opleiding van 60 ECTS die als voltijdse en deeltijdse variant te Maastricht zal worden aangeboden. Op basis van het aanvraagdossier en de aanvullende informatie verstrekt voor, tijdens en na het locatiebezoek heeft het panel een positief advies geformuleerd. De opleiding IPKM is erin geslaagd om in haar doelstellingen een goed evenwicht te vinden tussen de eisen van de wetenschappelijke discipline en deze van de beroepspraktijk. Middels een geïntegreerd programma worden studenten met een juridische vooropleiding tezamen met studenten met een technische vooropleiding opgeleid tot deskundigen op het gebied van intellectual property (IP) law and knowledge management in een multidisciplinaire en internationale setting. Wel merkt het panel op dat te zeer de indruk wordt gewekt dat de opleiding voorbereidt op European Qualifying Exam for Euopean Patent Agent. Dat is niet juist en de berichtgeving daarover in het voorlichtingsmateriaal zou dan ook moeten worden aangepast. De beoogde eindkwalificaties voldoen zonder meer aan deze van een masteropleiding. Het panel vraagt wel bijzondere aandacht voor de Dublin-descriptor communicatie gezien het belang van precies taalgebruik (in het Engels) voor de toekomstige IP-deskundige. De eindkwalificaties zijn nogal ambitieus gezien de nagestreefde diepte én breedte, de heterogene instroom en de samenstelling van het docentenkorps met veel gastdocenten. Het panel heeft zich dan ook afgevraagd of het geambieerde masterniveau op alle onderdelen te realiseren is. Tegelijkertijd vindt het panel het prijzenswaardig dat de opleiding deze uitdaging niet uit de weg gaat. Het panel concludeert dat het masterniveau haalbaar is mits een strakke regie wordt gehanteerd die vereist dat alle masterkwalificaties op een evenwichtige wijze worden vertaald naar concrete doelstellingen in de afzonderlijke programmaonderdelen. Voor het panel is de coördinatie op verschillende niveaus doelstellingen, programma, personeel, kwaliteitszorg, organisatie, etc. dan ook essentieel voor het te bereiken masterniveau. Het beoogde programma IPKM voldoet aan de eisen van een wetenschappelijke opleiding. De inzet van vooraanstaande onderzoekers in het domein van IP en praktijkdocenten garandeert de aansluiting van het programma bij de meest actuele ontwikkelingen zowel in de wetenschap als het beroep. Bij gebrek aan een standaardwerk dat als handboek voor de opleiding kan worden gebruikt, zou de opleiding het als een uitdaging kunnen zien om te zijner tijd een coherente en hanteerbare reader samen te stellen en deze bij voorkeur ook elektronisch beschikbaar te stellen. Het panel is tevreden over de relatie tussen doelstellingen en programma. Alle programmaonderdelen dragen bij tot de realisatie van de doelstellingen. Niettemin wenst het panel twee pagina 3

4 kanttekeningen te plaatsen bij de inhoudelijke invulling van het programma. Deze hebben betrekking op de module Media Law, waarvan de toegevoegde waarde niet meteen is aangetoond, en op het noodzakelijke talenonderwijs. Als didactisch concept hanteert de opleiding IPKM het instellingsbrede problem based learning (PBL). Ondanks de positieve ervaringen met dit onderwijsmodel adviseert het panel om zowel docenten als studenten die niet of onvoldoende vertrouwd zijn met het Maastrichtse concept maximaal te begeleiden. Het PBL-concept is immers naar het oordeel van het panel (nog) niet op een consistente wijze doorgevoerd in alle programmaonderdelen, waardoor de samenhang mogelijk in het gedrang kan komen. Verder wijst het panel op het belang van inhoudelijke afstemming gezien de beperkte betrokkenheid van de zogenaamde non-resident stafleden en het vrij grote aantal programmaonderdelen. Het panel deelt evenwel het vertrouwen van de docenten in de coördinerende kwaliteiten van het opleidingsmanagement. Het programma is vrij zwaar maar gemotiveerde studenten met de juiste vooropleiding en een passende begeleiding moeten goed in staat zijn om de opleiding af te ronden binnen de daarvoor voorziene termijn. Dat geldt zeker ook de deeltijdse studenten voor wie een individueel leertraject wordt opgesteld. Bijzondere aandacht vraagt het panel voor het (tijdig) afronden van de masterthesis. Mogelijke struikelblokken voor het afstudeerwerk lijken zoveel mogelijk te zijn weggenomen door de opbouw van het programma en een passende studiebegeleiding. Een zorgpunt voor het panel is wel de vrij heterogene samenstelling van de studentenpopulatie, vooral tegen de achtergrond van de te verwerven specialistische kennis. Bij herhaling echter is het panel gewezen op de meerwaarde van het samenbrengen van studenten met verschillende achtergronden juristen en niet-juristen, verschillende nationaliteiten en culturen, verschillend taalniveau, etc. en de welbewuste keuze om de LL.M.- en de M.Sc.-opleidingen gezamenlijk aan te bieden. Niet alleen het opleidingsmanagement, maar ook de docenten en het werkveld bevestigden onafhankelijk van elkaar dat juist de mix of people een interessant gegeven is dat mede aan de basis ligt van de nieuwe master IPKM. Alle gesprekspartners waren het ook eens over het feit dat juridische voorkennis geen noodzakelijke vereiste is. De beauty of the programme is gelegen in de uitdaging om een gezamenlijke vaktaal te ontwikkelen voor zowel juristen, wetenschappers als technici, aldus een non-resident staflid met wie het panel sprak. Het panel is ervan overtuigd dat de instroomeisen het mogelijk maken om zeer selectief te zijn. Met de toezegging van de opleiding dat deze criteria ook daadwerkelijk zullen worden gehanteerd en dat blijvend aandacht zal worden besteed aan het taalniveau Engels concludeert het panel dat de toelatingsvoorwaarden voldoen. Het panel is van oordeel dat voldoende personeel beschikbaar is voor zowel onderwijs als onderzoek. De recente uitbreiding van het managementteam moet het ook mogelijk maken om te zorgen voor de noodzakelijke coördinatie. Met genoegen stelt het panel ook vast dat de opleiding erin is geslaagd enkele vooraanstaande (gast)docenten te enthousiasmeren voor de nieuwe master IPKM. Van deze peers mag worden verwacht dat zij studenten in contact brengen met de state-of-the-art. Naar het oordeel van het panel zal de opleiding dan ook worden gedragen door een multidisciplinair docententeam bestaande uit competente en dynamische leden. Wel merkt het panel op dat de (didactische) professionalisering van met name de non-resident stafleden verdere aandacht verdient; zij zijn immers slechts ten dele op de hoogte van het gehanteerde onderwijsmodel PBL. Ook het taalniveau Engels van alle docenten moet nadrukkelijk worden opgevolgd. pagina 4

5 Op basis van de beschikbare informatie en de eigen waarneming tijdens het locatiebezoek meent het panel te kunnen vaststellen dat de materiële voorzieningen voor de nieuwe master IPKM voldoen. Naar het oordeel van het panel is ook de studiebegeleiding goed geregeld. Interne kwaliteitszorg is op facultair niveau op een systematische wijze georganiseerd. De verwachting is dat medewerkers, studenten, alumni en het afnemende beroepenveld actief worden betrokken bij de nieuwe opleidingen. De eerste aanzetten daartoe zijn inmiddels genomen. Het panel adviseert in elk geval om permanent contact te houden met een nog in te stellen wetenschappelijke adviesraad en een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het werkveld. Op basis van de beschikbare informatie en de toezeggingen van het college van bestuur en het faculteitsbestuur beoordeelt het panel de condities voor continuïteit als voldoende. De afstudeergarantie, de voorziene investeringen en de financiële voorzieningen zijn toereikend. Tot slot wil het panel uitdrukkelijk herhalen dat de coördinatie op verschillende niveaus moet worden gezien als de grootste uitdaging voor het welslagen van de opleiding. Het panel adviseert de NVAO om positief te besluiten ten aanzien van de kwaliteit van de nieuwe opleiding wo-master M.Sc. Intellectual Property Law and Knowledge Management van de Universiteit Maastricht. Den Haag, 30 juni 2009 Namens het panel ter beoordeling van de toets nieuwe opleiding wo-master M.Sc. Intellectual Property Law and Knowledge Management van de Universiteit Maastricht Jan Wouters (voorzitter) Michèle Wera (secretaris) pagina 5

6 2 Inleiding en verantwoording De Universiteit Maastricht is voornemens om in september 2009 te starten met de nieuwe postinitiële wo-masteropleiding M.Sc. Intellectual Property Law and Knowledge Management (IPKM). De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft op verzoek van de instelling een beoordeling laten uitvoeren van de kwaliteit van de beoogde opleiding. De Universiteit Maastricht heeft daartoe op 26 februari 2009 een aanvraagdossier ingediend. 2.1 Werkwijze panel Eind maart 2009 heeft de NVAO een panel van deskundigen ingesteld bestaande uit vier leden: prof. dr. J. Wouters, hoogleraar Internationaal Recht en Recht der Internationale Organisaties, Katholieke Universiteit Leuven (voorzitter); prof. dr. H. Vanhees, hoogleraar Intellectueel eigendomsrecht, Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent; prof. mr. D. Visser, hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht, Universiteit Leiden; mr. ir. J. de Vries, rechter-plaatsvervanger octrooikamer Rechtbank Den Haag. De curricula vitae van de panelleden zijn opgenomen in bijlage 1. Het panel is door omstandigheden bijgestaan door twee secretarissen. Tijdens het voorbereidend overleg is een beroep gedaan op T. Bellekom. Het paneladvies is opgesteld door M. Wera, tevens NVAO-procescoördinator. Het panel is gevraagd de NVAO te adviseren over de kwaliteit van de voorgenomen opleiding. Dit advies vormt de basis voor de besluitvorming van de NVAO. Meer informatie over de algemene werkwijze van de NVAO bij toetsing van een nieuwe opleiding is te vinden in het Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs van 14 februari 2003, gepubliceerd 22 mei 2003, Staatscourant 2003, 120 (toetsingskader). Uitgangspunten bij de beoordeling van deze aanvraag zijn: het dossier bij de aanvraag van de Universiteit Maastricht (februari 2009); aanvullende stukken bij het aanvraagdossier naar aanleiding van schriftelijke vragen van het panel (mei 2009); het locatiebezoek aan de instelling; aanvullende stukken bij het aanvraagdossier naar aanleiding van het locatiebezoek (juni 2009); het toetsingskader van de NVAO. Het panel heeft de volgende werkwijze gehanteerd: Bestudering van het aanvraagdossier: de leden van panel hebben alle stukken behorend bij het aanvraagdossier bestudeerd en beoordeeld aan de hand van het toetsingskader. Voorbereidend paneloverleg: op 12 mei 2009 vond een voorbereidend paneloverleg plaats in de vorm van een conference call. De individuele bevindingen zijn uitgewisseld, verschillende zienswijzen zijn besproken en punten die opheldering vereisen, zijn geïnventariseerd. Het panel heeft een aantal vragen geformuleerd die schriftelijk aan de opleiding zijn voorgelegd. Voorts is het programma van het locatiebezoek besproken en zijn werkafspraken gemaakt over de taakverdeling binnen het panel. pagina 6

7 Locatiebezoek: het voltallige panel heeft op 29 mei 2009 deelgenomen aan het bezoek. Het programma is opgenomen in bijlage 2. Tijdens het bezoek heeft het panel in vijf verschillende gespreksrondes feiten uit het aanvraagdossier kunnen verifiëren. Ook is kennis genomen van aanvullende informatie. Verder is nader ingegaan op de punten uit het aanvraagdossier die voor het panel onvoldoende duidelijk waren en die vooraf schriftelijk aan de opleiding zijn gemeld. Afsluitende bijeenkomst: na afloop van het locatiebezoek heeft het panel in een besloten bijeenkomst van gedachten gewisseld over vooral de onderwerpen en facetten die nog extra toelichting vereisten. Bij elk onderdeel heeft het panel zijn bevindingen en overwegingen geformuleerd. Elk onderwerp en elk facet zijn beoordeeld. In de eindafweging geeft het panel zijn samenvattend advies. Concept paneladvies: de bevindingen, overwegingen en oordelen van het panel zijn verwerkt tot een concepttekst voor het paneladvies. Deze tekst is in nauw overleg met de voorzitter van het panel tot stand gekomen. Paneladvies: het paneladvies is op 30 juni 2009 vastgesteld door het panel en aangeboden aan de NVAO. Voor een weloverwogen en goed onderbouwd advies is het locatiebezoek een belangrijk instrument. Het panel heeft de coöperatieve en openhartige opstelling van de instelling en haar medewerkers erg op prijs gesteld. De rondleiding verzorgd door een student heeft het panel in het bijzonder gewaardeerd. 2.2 Opbouw paneladvies Een samenvattend advies is opgenomen in hoofdstuk 1. In de algemene hoofdstukken 2 en 3 wordt in het kort ingegaan op de gevolgde werkwijze bij de beoordeling en op de opleiding zelf. Het daarop volgende hoofdstuk 4 volgt het toetsingskader en bevat het oordeel van het panel per onderwerp en per facet. Dit uitgebreide hoofdstuk vormt de onderbouwing van het uiteindelijke advies. De integrale afweging is in tabelvorm terug te vinden in hoofdstuk 5. De bijlagen bevatten informatie over het panel, het locatiebezoek, de bestudeerde documenten de schriftelijke vragen van het panel en een lijst met afkortingen. pagina 7

8 3 Beschrijving van de opleiding 3.1 Algemeen Land Instelling Opleiding Niveau Oriëntatie Graad Locatie Varianten Sector Nederland Universiteit Maastricht M.Sc. Intellectual Property Law and Knowledge Management master wo M.Sc. Maastricht voltijd en deeltijd rechten 3.2 Profiel instelling Volgens de eigen website profileert de Universiteit Maastricht (UM) zich als volgt: Maastricht University (UM) is the youngest university in the Netherlands and is growing rapidly, with 13,100 students and 3,500 staff. UM is known at home and abroad for its innovative education system, advanced research and international orientation. Education From its inception, Maastricht University has worked with Problem-Based Learning (PBL). This education system, which UM was the first in Europe to adopt, challenges students to actively develop their talents and interests through working together with others to delve into issues that also form the focus of research at UM. In most programmes, the subject matter is dealt with using a slightly different approach than at other universities, which gives the education programmes at UM a unique profile. Research Since problems and issues in academics seldom fall under one discipline, UM conducts multidisciplinary research, where insights from various disciplines are brought together under international, socially relevant themes. European and international while maintaining ties to the region The significance of the themes on which UM education and research are centred reaches beyond the Dutch national borders. UM can easily call itself the most international university in the Netherlands. Situated in the heart of Europe, English has a place in nearly all educational programmes, and most of its programmes are taught completely in English. In addition, much of its education and research revolves around international themes, where European issues are often central. That creates an international atmosphere that's attractive to Dutch as well as international students and employees. One out of three students and 16 per cent of UM employees come from abroad. Together they represent about 70 different countries. pagina 8

9 Though Maastricht University is internationally oriented, it maintains strong ties to the region. Initiatives such as the Transnational University Limburg, as well as the activities of various departments such as UM Holding and Studium Generale testify to this solidarity. De nieuwe masteropleiding IPKM zal worden verzorgd door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (faculteit). Een korte toelichting uit het aanvraagdossier (p. 5): The Faculty of Law of Maastricht University was established in 1982 and is the youngest faculty of law in the Netherlands. It has at present approximately 2,000 students and 200 staff members. It is known in the Netherlands and abroad for its innovative education system, its international orientation and its research in the areas of international, European and comparative law. The bachelor as well as master programmes offered by the Faculty are characterised by their small-group, problem based learning approach to teaching, in which much importance is given to the acquisition of professional as well as academic skills. The international character of the Faculty is reflected in the composition of its staff and student body as well as in its extensive cooperation with foreign universities. De faculteit verzorgt een vijftal masteropleidingen die zich expliciet richten op internationale studenten (aanvraagdossier, p. 10): Globalisation and Law LL.M.; European Law School LL.M.; International Laws (Law and Language Studies) LL.M.; International and European Tax Law LL.M.; and Magister Iuris Communis (MIC) Master in Comparative, European and International Law LL.M. 3.3 Profiel opleiding De nieuwe opleiding IPKM wordt in het Engels aangeboden. Ook het aanvraagdossier is Engelstalig. De opleiding presenteert zichzelf als volgt (aanvraagdossier, p. 5): [The programme] is aimed at graduates with a science or technical qualification (e.g. biology, chemistry, biochemistry, electronics, engineering, pharmacology or physics, etc.) wishing to become experts in the field of intellectual and industrial property law, including the preparation for the European Qualifying Exam for European Patent Agent. This master programme adopts an integrated approach to teaching intellectual property law in the context of policy questions and knowledge management issues, therefore combining theory with practice. The more specific academic goal is to provide a deep understanding of the core and academic principles of intellectual property law and relate the law to questions of research and innovation policy, validation of knowledge, transfer of technology, management and commercialization issues. The policy-oriented, practical approach to learning about intellectual property and knowledge management issues is assured by complementing the teaching by Maastricht Faculty of Law s own expert staff with the teaching by highly specialised and renowned non-resident lecturers and trainers from practice, academia and the judiciary. Hence, students have the opportunity to meet and be taught by academics, European and national judges, European and national government officials, patent agents and practitioners with expert knowledge of technical patent and practical litigation matters. pagina 9

10 LL.M. en M.Sc. Intellectual Property Law and Knowledge Management De UM is voornemens om tegelijkertijd met de M.Sc.-opleiding de gelijknamige en sterk verwante LL.M.-opleiding te starten. Voor beide opleidingen is dan ook op hetzelfde moment een aanvraag voor toetsing ingediend bij de NVAO. In de aanbiedingsbrief bij de aanvraag d.d. 26 februari 2009 spreekt de instelling van twee varianten: De opleiding kent een M.Sc.- en een LL.M.-variant. Binnen het huidige wettelijke kader is het per opleiding slechts mogelijk één graad te verlenen. Om het mogelijk te maken zowel een M.Sc. als LL.M. te verlenen, leggen wij u beide programma s als afzonderlijke opleidingen voor. Omdat beide programma s grote overeenkomsten vertonen, worden zij beoordeeld door eenzelfde panel van deskundigen. De adviezen over beide opleidingen zijn eveneens vergelijkbaar. Het aanvraagdossier expliciteert de relatie tussen beide opleidingen (pp. 6 e.v.): The M.Sc. programme is complemented by another master programme, the LL.M. programme Intellectual Property Law and Knowledge Management. In contrast to the M.Sc. track of IPKM, the LL.M. programme is aimed at law graduates with an interest in intellectual property law as well as economists and technology transfer officers wishing to specialize on the interface between knowledge management and intellectual property law. The IPKM programme consists of three terms of four months each. The first term will run from September to December, the second term from January to May and the third and final term from June to August, during which the students will work on their master thesis, under the supervision of members of the Maastricht academic staff or of the non-resident staff teaching specialized themes. The programme combines a theoretical and a practical approach to the study of intellectual property law and knowledge management. The two components of the programme are present in all three terms. While the common core courses of each block will mainly provide a deep understanding of the core and academic principles of intellectual property law and policy, as well as knowledge management, the skills training, tutorials, and modules offered individually for each track will give participants the practical insight in intellectual property law and knowledge management issues. The practical insight is furthermore enhanced through study trips to various excellent universities, research institutes and European and international organizations in the field of intellectual property law. Common core The IPKM master programmes offer a common core of courses that is jointly attended by students of both tracks, the M.Sc. track and the LL.M. track. The compulsory common core courses offered to graduates with a law background and graduates with a science background are aimed at providing a thorough understanding of intellectual property law and knowledge management issues that are relevant for students of both tracks. By sharing courses and knowledge on cultural, legal and economic commonalties and differences of intellectual property law, a deeper understanding between lawyers, non-lawyers and scientists is instilled. The common core programme is twofold: 1) compulsory common core courses, and 2) modules that are chosen from a list of optional modules. The common core courses taught during term one and two are: Principles of International Intellectual and Industrial Property Law; Copyright and Related Rights; pagina 10

11 Law of Trade Marks and Unfair Competition; Patent Law I; Patent Law II; Trade Marks, Copyright and Design; Copyright and Designs II; and Competition Law, Intellectual Property Licensing and Portfolio Management. These eight compulsory courses are set up in a way that students learn about all areas of intellectual property in both terms one and two. This shall enable them to acquire knowledge in term one that is further deepened in term two. In term one, the common core courses will focus on the fundamentals of valorisation of knowledge, the international protection of intellectual property law, and the functioning of international organisations such as the World Intellectual Property Organisation (WIPO), the World Trade Organization (WTO), and the European Patent Office. The common core courses offered in term two will explore in greater depth the specificities and details of the different areas of intellectual property law and knowledge management. As an additional part of the common core, the IPKM programme offers M.Sc. and LL.M. students to choose three modules in the course of term[s] one, two and three from a list of five optional modules. Modules, in contrast to courses, can be described as short-term, intensive courses on very specific subjects. The modules cover issues that are of interest to students from both tracks. The elective element of choosing particular modules of interest to each student allows them to design their individual component of the programme which suits them best. Modules offered in the core programme include: European Patent Convention (EPC) Procedure; Patents in the US and Asia; Trade marks in the US and Asia; Copyright in the US and Asia; Annual IEEM Intellectual Property Seminar and Intellectual Property Master Classes, Macau. The modules intend to make IPKM students familiar with the different systems of protection of intellectual property. The systems that the modules will focus on are the European Union, the United States, Asian and Japanese systems of protection of intellectual and industrial property. M.Sc.-programma In het aanvraagdossier (pp. 8-9) is nader ingegaan op de opleidingsonderdelen specifiek voor het M.Sc.-programma: One of the core aims of the M.Sc. programme is to prepare graduates for work as patent attorneys or technology transfer officers. In this context there will be a strong emphasis on practical technical language training and skills training in respect of patent drafting, interpretation and litigation. M.Sc. students will have to attend particular skills training, tutorials and modules during term one and two. The skills training will include: the construction and drafting of patent claims; the procedures before the Boards of Appeals of the European Patent Office (EPO); technical language training; introduction to researching sources of intellectual property. pagina 11

12 The tutorials offered within the M.Sc. track will be taught in a Socratic format, with a large emphasis on applied knowledge in the form of student papers, presentations, draft patents, and mock trials. The M.Sc. modules include: Claim drafting and interpretation: EPC v US (Chemistry and Mechanics) EPC opposition Intellectual Property and Computer Science Protection of software through copyright and patents; open source and proprietary paradigms Intellectual Property and Life Sciences M.Sc. thesis Throughout term three (May August), M.Sc. students will complete a master thesis of 8,000 to 10,000 words on a topic related to intellectual property law and/or knowledge management under the supervision of a Maastricht academic staff member and/or a non-residential lecturer of their choice. Study trips The IPKM master programmes include study trips to relevant EU and international institutions in Munich and in Alicante as well as to some partner universities and research institutes that are part of the European Intellectual Property Institutes Network (EIPIN) network, located in Zurich, Strasbourg and London. The purpose of the study trips is to give students an excellent opportunity to inform themselves about possible professional careers and to establish contacts within European and international institutions, law firms and top universities and research institutes in the field of intellectual property. Nieuwe opleiding De opleiding is niet alleen nieuw maar ook uniek, aldus het aanvraagdossier (p. 11): The unique character of the master Intellectual Property Law and Knowledge Management lies in the combination of: 1) an integrated approach to teaching intellectual property law in the context of policy questions and knowledge management issues; 2) constructively incorporating languages in teaching and practical skills training; 3) a unique experience of learning jointly, graduates with a degree in science or medicine together with graduates with a degree in law, about the role of intellectual property law in commerce, research and innovation policy; 4) the emphasis on practice and academia through problem based learning; 5) an appropriate mix of specialist courses tailored to the background of the student and common core courses mandatory for all. Varianten De opleiding kent twee varianten: voltijd en deeltijd. Studieomvang De studieomvang van de opleiding bedraagt 60 ECTS. pagina 12

13 Aan het aanvraagdossier (p. 16) is het onderstaande schema ontleend: pagina 13

14 4 Beoordeling per onderwerp In dit hoofdstuk toetst het panel de aanvraag aan de hand van de zes onderwerpen en negentien facetten uit het toetsingskader. Per facet is telkens de letterlijke omschrijving ervan uit het toetsingskader overgenomen. Daarna volgen eveneens per facet een summiere samenvatting van de informatie verstrekt door de instelling, en de overwegingen en het oordeel van het panel. Tot slot geeft het panel per onderwerp een samenvattend oordeel. 4.1 Doelstellingen opleiding Voor de beschrijving van de doelstellingen wordt verwezen naar het voorgaande hoofdstuk Domeinspecifieke eisen (facet 1.1) De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Bevindingen De opleiding beoogt de vorming van professionals with a thorough understanding of intellectual property (IP) law and knowledge management. Participants will acquire the practical insight and intellectual tools necessary for a critical appreciation of intellectual property law in the context of policy questions and knowledge management issues. Graduates of this programme shall be well qualified to work in an international, multi-cultural environment as European patent agents, national patent agents, officials at the European Patent Office of other European or international governmental and non-governmental organization in the field of intellectual property and knowledge management and as academics. (aanvraagdossier, p. 10) Over het unieke karakter van de opleiding is in het voorgaande hoofdstuk al e.e.a. gezegd. Aanvullend schrijft de opleiding: It is anticipated that there will be a strong demand for the proposed master programme in Intellectual Property Law and Knowledge Management. [...] The IPKM programme will be the only comprehensive LL.M. and M.Sc. degrees offered in the English language in the Benelux and a large part of the German border region that offers lawyers and non-lawyers the opportunity to study intellectual property law and knowledge management. It is foreseen that there is ample opportunity to cooperate with technical universities in the Benelux and Germany in order to provide their students with access to the proposed master. (aanvraagdossier, p. 46) In het aanvraagdossier wordt verder ingegaan op de internationale en multiculturele context waarbinnen de voorgenomen opleiding zal worden aangeboden. Voorts verschaft het dossier informatie over de positionering van de opleiding in relatie tot de overige masteropleidingen van de eigen UM-rechtenfaculteit en tot vergelijkbare programma s verzorgd door andere Europese universiteiten. Elders in het aanvraagdossier (p. 45) gaat de opleiding in op haar internationale netwerk: [The] IPKM programme is supported by the Stockholm Network and forms part of the European Intellectual Property Institutes Network (EIPIN) network. The Stockholm Network is a pan- European think tank and a market oriented network, with over 130 affiliated think pagina 14

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Adviesrapport Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding HBO Master opleiding Project Management Project Management deeltijd deeltijd Hogeschool Utrecht Hogeschool

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom

Nadere informatie

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011 Vlindersingel 220 NL 3544 VM Utrecht +31 308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Trade Management Asia voltijd Hogeschool van Amsterdam Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master of Business Administration deeltijd. Hogeschool Rotterdam/Rotterdam Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master of Business Administration deeltijd. Hogeschool Rotterdam/Rotterdam Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master of Business Administration deeltijd Hogeschool Rotterdam/Rotterdam Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag Kunstmatige Intelligentie Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030

Nadere informatie

Learning outcomes. theoretical

Learning outcomes. theoretical Learning outcomes theoretical accountancy education 2008 This document is in English as from paragraph 2.5, page Betreft : Dutch learning outcomes theoretical accountancy education Auteur : Commissie Eindtermen

Nadere informatie

Haagse Hogeschool, Den Haag

Haagse Hogeschool, Den Haag Haagse Hogeschool, Den Haag Toets nieuwe opleiding Opleiding: Master in Risicomanagement, hbo-master; Variant: deeltijd Visitatiedatum: 8 november 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, januari

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Vrije Universiteit Amsterdam Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen in de Statistiek en de Actuariële Wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9834 4 april 2014 Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s 9 september 2013 Inhoudsopgave 1 Beoordeling

Nadere informatie

COLLEGE AND GRADUATE SCHOOL OF LAW - OER-WIJZIGINGSVOORSTELLEN BACHELOR

COLLEGE AND GRADUATE SCHOOL OF LAW - OER-WIJZIGINGSVOORSTELLEN BACHELOR COLLEGE AND GRADUATE SCHOOL OF LAW - OER-WIJZIGINGSVOORSTELLEN BACHELOR OER wijzigingsvoorstellen deel B Algemene bepalingen 1 Beëindiging deeltijdopleidingen Huidig artikel 2.1 (deel B) nieuw artikel

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Elektrotechniek

De onderwijsvisitatie Elektrotechniek De onderwijsvisitatie Elektrotechniek Een evaluatie van de kwaliteit van de opleidingen Elektrotechniek, Nuclear Fusion Science and Engineering Physics, Fotonica, en Nanowetenschappen en Nanotechnologie

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Flanders Business School

De onderwijsvisitatie Flanders Business School De onderwijsvisitatie Flanders Business School Een evaluatie van de kwaliteit van de Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship aan de Flanders Business School, Antwerpen

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration

Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration Christelijke Hogeschool Windesheim Executive Master of Business Administration Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2011 2/63 NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business

Nadere informatie

hbo-bachelor Events, Leisure & Travelmanagement Business School Notenboom NVAO uitgebreide opleidingsbeoordeling

hbo-bachelor Events, Leisure & Travelmanagement Business School Notenboom NVAO uitgebreide opleidingsbeoordeling hbo-bachelor Events, Leisure & Travelmanagement Business School Notenboom NVAO uitgebreide opleidingsbeoordeling Panelrapport 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond van de opleidingsbeoordeling 6 3 Werkwijze panel

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding. Board of Studies critical conscience of the degree programme

Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding. Board of Studies critical conscience of the degree programme Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding Board of Studies critical conscience of the degree programme 28 april 2015 April 28 th 2015 Alles over de opleidingscommissie Everything about the

Nadere informatie

Hbo-master Finance & Control. Hogeschool NCOI. 29 januari 2013. NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

Hbo-master Finance & Control. Hogeschool NCOI. 29 januari 2013. NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Hbo-master Finance & Control Hogeschool NCOI 29 januari 2013 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 2.1 Ter inleiding 5 2.2 Samenstelling panel

Nadere informatie

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht April 2005 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie