Kalfstraat GW Maastricht S.N.S

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kalfstraat 32 6212 GW Maastricht info@mariamma.nl www.mariamma.nl S.N.S 82.11.21.367"

Transcriptie

1 voor opvang en opleiding van gehandicapte kinderen en wezen in India JAARVERSLAG 2011 blad 1 ALGEMEEN De ANBI status van onze stichting verplicht ons tot het publiceren van een jaarverslag. Dit jaar werd naast de lopende stichtingsactiviteiten bovendien gekenmerkt door de beëindiging van onze ondersteunende activiteiten aan het SSC in Vandalur en het opstarten van een nieuw project in India. ONTWIKKELINGEN IN INDIA GEBOUWENCOMPLEX Alle bouwwerkzaamheden aan het gebouwencomplex zijn nu definitief afgerond. Het bestuur heeft er op toegezien dat er het noodzakelijk onderhoud aan de gebouwen maar ook aan het terrein uitgevoerd worden om zodanig de kwaliteit daarvan te handhaven. Het bestuur van SSC heeft ons verzocht om een financiële donatie te geven voor het vernieuwen van de binnen en buiten keuken. Op basis van een goede onderbouwing en het besef dat hygiëne een belangrijke voorwaarde is voor het gezonde welzijn voor staf en kinderen heeft het bestuur besloten aan dit verzoek als laatste ondersteuning te voldoen. De keukens zullen in 2012 gerealiseerd worden. OVERLEG MET BESTUUR/MANAGEMENT SSC. Er heeft gedurende het gehele jaar een regelmatig contact plaats gevonden over de gang van zaken met betrekking tot de huidige en toekomstige activiteiten van onze stichting. Er is contact geweest over de afronding van de laatste bouwactiviteiten, het plegen van onderhoud en de afronding van de steun aan SSC. Ons bestuur heeft een zorgvuldige motivatie opgesteld waarom overeenkomstig de eerder gemaakte afspraken en het nakomen van alle door ons aangegane financiële verplichtingen - na 5 jaar dit project nu door ons wordt afgesloten en dat we alle vertrouwen in hun hebben dat ze op zelfstandige wijze hun werk kunnen voortzetten. Kalfstraat GW Maastricht S.N.S comité van aanbeveling Theo Bovens gouverneur van de provincie Limburg Felix Meurders presentator/journalist Ed Nypels voormalig Commissaris van de Koningin in de Provincie Friesland Theo Schuyt hoogleraar Filantropie Vrije Universiteit Amsterdam Lambert Zwiers algemeen secretaris VNO- NCW Noord Nederland

2 Het bestuur van het SSC heeft in lijvig zorgvuldig samengesteld- boekwerk Blad 2 Beneficiares of SSC under the sponsorship & aid from Stichting Mariamma/ Cordaid/ Zyud University The Netherlands dd. Oktober 2011 verslag gedaan van de resultaten van onze samenwerking. In dit rapport staan alle gegevens over leerlingen, staf, organisatievorm, financiën ed. over de afgelopen periode 2007/2011. VRIJWILLIGERS EN STAGIAIRES In dit jaar zijn er 2 stagiaires en een vrijwilligster in SSC actief geweest. Karen van Eeuwijk heeft gedurende 6 maanden geheel vrijwillig haar kwaliteiten en capaciteiten als lerares voor SSC ingezet. Gedurende die periode hebben we door het contact met haar een goede insite information verkregen over de situatie ter plekke. Zowel het organisatorisch aspect alsmede de gegevens over het weeshuis/school, lesmateriaal en natuurlijk het allerbelangrijkste de kinderen heeft ons een goede informatie gegeven. In een evaluatie gesprek - verslag dd. 31 maart hebben een goed overzicht gekregen van het reilen en zeilen van het SSC. Twee leerlingen van de Zuid Hogeschool Heerlen hebben stage gelopen in het SSC: Ellis Ormel als social worker en de Duitse Bettine Maier als fysiotherapeute. Ook de 2 stagiaires hebben ons regelmatig van hen belevenissen en bevindingen op de hoogte gesteld. Allen hebben deze periode als zeer leerzaam ervaren en hun betrokkenheid moge blijken uit het feit dat zij allen in hun eigen thuiskring financiën hebben verworven om het project in SSC extra te steunen. RESULTATEN 5 JAAR ONDERSTEUNING SSC VADALUR Er is een rapport opgesteld waarin de resultaten van 5 jaar ondersteuning SSC Vandalur is opgesteld. In dit overzicht worden door de beschrijving van de hoofdstukken financiën; gerealiseerde bouwwerken; aantal kinderen van de school en hostel, werkverschaffing, samenstelling staf, vrijwilligers en stagiaires een duidelijk beeld gegeven over de diverse activiteiten en resultaten in de afgelopen periode. In onze website staat het rapport weergegeven. FINANCIEN In april 2011 ontvingen wij van het SSC het rapport : Statement of Accounts for the year 2010/2011% from FC- 3 reg. Een AUDIT RAPPORT dd. 25/04/2011 welke opgesteld werd door een Chartered Accountant in Chennai. In dit rapport stonden de resultaten van het jaar 2010 alsmede de balans voor 2011 weergegeven. Door een externe Nederlandse accountant is dit rapport bestudeerd en deze heeft ons bestuur daar over geïnformeerd. Op basis van zijn advies heeft het bestuur het rapport geaccepteerd. Door middel van een zorgvuldige financiële administratie heeft het bestuur een goed inzicht gekregen van de interne in- en uitgave. Op basis daarvan is het verantwoord om een laatste donatie aan SSC het keukenproject te doen alsmede een reserve op te bouwen voor ons nieuwe project in India. Het financiële stand van zaken op 31 december 2011 bedroeg : Liquiditeit : ,28 en een positief saldo van ,94

3 blad 3 ACTIVITEITEN IN NEDERLAND Stichting Mariamma werft fondsen om de doelstelling ten behoeve van de project in India mogelijk te maken. Daarnaast ziet het toe om de zorg en het management in SSC te maximaliseren en door het aanbieden van stageplaatsen vrijwilligers en stagiaires ter plekke nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. BESTUUUR Bestuurssamenstelling. Ons bestuurslid Ralph Leenders heeft na 10 jaar trouwe dienst te kennen gegeven ons bestuur te verlaten. Manon Machiels is toegetreden tot ons bestuursteam. Ook is er een nieuwe hoofdtaakverdeling vastgelegd : Fernanne van der Meer : voorzitter; Monique Voorvelt : vice- voorzitter; Jan Voorvelt ; secretaris; Jan van der Meer : penningmeester en Manon Machiels ; activiteitencoördinator. Vergaderingen. Het bestuur heeft naast een groot aantal bilaterale bijeenkomsten en besprekingen officieel 6 bestuursvergaderingen gehouden. Verslagen vergaderingen nr.48 dd.14 januari 2011; nr. 49 dd. 25 maart 2011; nr.50 dd. 18 mei 2011; nr. 51 dd. 12 juli 2011 ; nr. 52 dd. 28 oktober 2011 en nr. 53 dd.9 december Ons lid van CvA Theo Schuyt heeft op 12 juli 2011 onze reguliere vergadering bijgewoond. TOEKOMST VISIE Om op een verantwoorde manier een visie te geven en zich garant te kunnen stellen voor de toekomstplannen van de Stichting heeft het bestuur in eerste instantie een Masterplan 2012/2116 opgesteld. Aan de hand van een zorgvuldige bestudering van de uitgangspunten van de Stichting heeft het bestuur aan de hand van het interne rapport Resultaten 5 jaar Ondersteuning SSC Vandalur het recente project geëvalueerd. Uit het resultaat hiervan alsmede door de unanieme positieve opstelling van de bestuursleden heeft het bestuur zich uitgesproken om voor de volgende 5 jaar nog een keer een nieuw project in India te gaan realiseren. Alvorens dit project te starten zal in eerste instantie de gedane afspraken met SSC Vandalur nagekomen worden en zal door middel van een laatste financiële bijdrage aan een afrondend deelproject de ondersteuning aan SSC beëindigen. Het bestuur heeft er vertrouwen in dat door het door ons op zowel bouwkundig, financieel als organisatorisch gebied gerealiseerde project het nu aanwezige management team zelfstandig en op verantwoorde wijze hun werkzaamheden kunnen voortzetten. Blad 4

4 NIEUW PROJECT INDIA 2012 In januari 2011 is er uit het bestuur een werkgroep gevormd die een onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden van een nieuw project in India. Op basis van het opstellen van een aantal uitgangspunten zijn er door middel van toetsingscriteria een groot aantal potentiële projecten bestudeerd. Door middel van een stappenplan zijn er diverse stadia doorlopen die in de vorm van rapporten stand van Zaken die in het bestuur besproken zijn. Uiteindelijk heeft het bestuur een besluit genomen om in eerste instantie een nieuw project in Elambalur in de provincie Tamil Nadu India op te starten. Het betreft hier een nieuwe behuizing en scholing voor lichamelijke en geestelijke gehandicapte weesmeisjes. Om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken en de garantie te verkrijgen dat het project goed zal verlopen is er een voor de bouwactiviteiten contact gezocht met vertegenwoordigers van de Stichting Thomas Bouwprojecten die een ruime ervaring hebben met het bouwen in India en voor het organisatorische toekomst aspect met de zusters van de kloosterorde St. Josephs Convent in Chennai. Het bestuur zal een definitief besluit over de keuze van het nieuw project nemen nadat Fernanne en Jan in februari 2012 terug gekeerd zijn uit India. ACTIES Rommelmarkt Zoals in de afgelopen jaren presenteerde onze Stichting zich ook weer op de Rommelmarkt Sint Pieter. Door middel van posters en folders werd de aandacht aan de activiteiten in India gegeven en tevens werden door middel van onze 3 kramen in het motto van MEKK - Mariamma,s Exclusieve Kunst Kraam - een groot aantal goederen verkocht. De opbrengst bedroeg 1.050,00 Kerstactie Provincie Noord- Brabant Dankzij de hulp van de Algemeen Directeur van de Provincie Noord Brabant Wil Rutten werden we in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de Kerstactie van de medewerkers van de provincie.in een stand in het provinciehuis presenteerden wij gedurende 3 dagen onze stichting. De opbrengst van deze actie bedroeg 2.200,00 Kerstactie ProfCore De directie van de business service organisatie ProfCore Geleen/Sittard heeft toegezegd dat in het kader van hun maatschappelijke bijdrage hun jaarlijkse kerstcadeau aan hun klanten dit jaar ten goede komt aan onze stichting. De opbrengst van deze actie bedroeg 6.000,00 PR Op 19 april 2011 werd er in de Vrije Universiteit van Amsterdam een symposium Een Particulier Alternatief en een presentatie Geven in Nederland 2011 gehouden. Dit symposium werd door Theo Schuyt georganiseerd en een bestuurslid vertegenwoordigde daar onze stichting.

5 Nieuwsbrieven Blad 6 Er zijn 2 nieuwsbrieven nr. 18 in juli 2011 en nr. 19 in december 2011 uitgegeven en aan alle donateurs en sponsors verstuurd. De drukkosten en het drukwerk werden door de personeelsvereniging van Provincie Limburg gesponsord. Website In de loop van het jaar is onze website geactualiseerd en bijgewerkt. Wij hebben Roger Weijenberg aangesteld om de gehele website te restylen en zo maximaal mogelijk toegankelijk te maken. Publicaties In het orgaan van de OBS Regenboog verschenen artikelen van Karen van Eeuwijk. Comité van aanbeveling In de samenstelling van het Comité van aanbeveling is een wijziging op getreden. Mevrouw Odile Wolfs heeft afscheid genomen van ons comité en er is een procedure gestart om een opvolgster te vinden. Heel bijzonder is te vermelden dat ons CvA lid Theo Bovens gouverneur van onze provincie Limburg is geworden en hij heeft daarbij aangegeven dat hij graag zijn lidmaatschap van het comité van aanbeveling van onze stichting wil continueren en de stichting zal blijven ondersteunen. Jubileumviering 2012 Het volgend jaar bestaat onze stichting 10 jaar en dat gaat gevierd worden. Het bestuur is gestart met de voorbereiding van dit feest. In samenwerking met studenten van de Zuid Hogeschool wordt een programma van de organisatie daarvan voorbereid. Donateurs Er is een plan opgesteld om nieuwe wervingsacties te gaan houden om ons aantal donateurs en schenkers per notariële akte te vermeerderen. Dit plan zal in 2012 ten uitvoering worden gebracht. Deze nieuwe akten worden zoals tot nu toe gebruikelijk was- om niet door mr.r.a.thissen Van TEAM notarissen in Maastricht opgesteld. SINT PIETER MAASTRICHT 3 april 2012