De zorgleerling in beeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De zorgleerling in beeld 2015-2016"

Transcriptie

1 De zorgleerling in beeld Van basisschool naar school voor praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) Deze brochure geeft inhoudelijke informatie over het traject De zorgleerling in beeld. De lijst met toegestane toetsen van het ministerie kunt u vinden op de website, Ook vindt u hier het draaiboek, waarin alle praktische informatie in stappen is weergegeven. In het draaiboek komt ook het gebruik van digitaal platform Onderwijs Transparant aan de orde. 1. Wat is De zorgleerling in beeld? Het onderzoekstraject De zorgleerling in beeld van Koers VO richt zich op leerlingen in het primair onderwijs die in het voortgezet onderwijs mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo). Het traject is bedoeld om de overstap naar het voortgezet onderwijs voor deze leerlingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wat is praktijkonderwijs? Voor sommige leerlingen is het vmbo te moeilijk. Deze leerlingen kunnen terecht in het praktijkonderwijs. In het praktijkonderwijs zijn de klassen kleiner, zodat iedere leerling veel aandacht krijgt. Het praktijkonderwijs leidt direct op voor werk. Scholen voor praktijkonderwijs werken daarom samen met allerlei bedrijven. Dit onderwijs leert jongeren vooral alles wat nodig is om later een baan te kunnen vinden. Soms kan een leerling vanuit het praktijkonderwijs overstappen naar vmbo met leerwegondersteuning, of doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Wat is vmbo met leerwegondersteuning? Vmbo met leerwegondersteuning afkorting lwoo is bedoeld voor leerlingen die in principe een diploma kunnen halen binnen het vmbo. Wel hebben ze extra begeleiding nodig om hun diploma te halen. Soms gaat het om tijdelijke begeleiding. Vmbo-scholen met lwoo kiezen meestal voor begeleiding in kleine groepen. Maar er zijn ook andere vormen van extra begeleiding mogelijk. Huiswerkbegeleiding bijvoorbeeld, of trainingen om leerlingen beter te laten leren. De hulp kan tijdens de les plaats vinden, maar ook buiten de lessen om. Scholen maken daarin hun eigen keuzes. Niet alle scholen hebben lwoo. Op kunt u bekijken welke scholen in de regio vmbo met lwoo aanbieden. 2. Waarom is het zinvol om mee te doen? De basisschool kan een leerling met leerachterstanden in het begin van groep 8 aanmelden voor De zorgleerling in beeld. De leerling wordt dan onderzocht door een onderzoeksbureau. Het onderzoek is bedoeld om te kijken of de leerling in aanmerking komt voor praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning. Het onderzoeksbureau doet op basis van de onderzoeksgegevens een voorstel aan de basisschool. De basisschool stelt vervolgens het schoolverlateradvies op. De onderzoeksgegevens zijn een hulpmiddel voor de basisschool om dit advies te onderbouwen. De onderzoekers zorgen ervoor dat de onderzoeksgegevens voldoen aan de voorwaarden van de RVC. De RVC is de commissie die uiteindelijk beoordeelt of de leerling echt in aanmerking komt voor praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning. De leerling krijgt dan een zogenaamde RVCbeschikking. Deze beschikking wordt na aanmelding van de leerling door de school voor voortgezet onderwijs aangevraagd. Doordat de onderzoeksgegevens van De zorgleerling in beeld al aan de RVC-criteria voldoen, kan de school deze gegevens gebruiken voor de aanvraag van de beschikking. De zorgleerling in beeld /8

2 3. Welke leerlingen kunnen meedoen met De zorgleerling in beeld? Het traject is bedoeld voor leerlingen die de overstap gaan maken naar het voortgezet onderwijs. Het gaat dan om leerlingen met zulke leerachterstanden dat ze mogelijk in aanmerking komen voor een RVC-beschikking. Verderop in deze brochure leest u meer over de criteria voor zo n beschikking. Ook leerlingen die net niet aan de criteria voldoen zogenaamde twijfelleerlingen mogen worden aangemeld voor het onderzoek. Hoe ziet het onderzoek eruit? Bij het onderzoek wordt gekeken naar drie dingen: Leerniveau: welke leerachterstanden heeft de leerling? Intelligentie: wat is het IQ van de leerling? Gedrag: is er sprake van leerbelemmerende sociaal-emotionele problematiek? De leerling en de leerkracht vullen in september op de basisschool een vragenlijst in over gedrag (Viseon). Samen met de didactische gegevens wordt de uitslag van deze test (digitaal) naar het onderzoeksbureau gestuurd. Het onderzoeksbureau neemt vervolgens een intelligentietest af. De onderzoeker bekijkt daarna alle gegevens en formuleert een zogenaamd indicatievoorstel. Het overzicht van de onderzoeksgegevens, inclusief het indicatievoorstel, gaat vervolgens weer naar de basisschool. De basisschool geeft op basis van deze gegevens en eigen ervaringen met de leerling een advies aan de ouders. 4. Welke gegevens zijn nodig voor de aanmelding voor De zorgleerling in beeld? Voor het aanvragen van het intelligentieonderzoek is de volgende informatie nodig: Schoolloopbaangegevens: de huidige groep waar de leerling inzit en het aantal doublures vanaf groep 3. Didactische gegevens: recente toetsscores op de vier leergebieden begrijpend lezen, technisch lezen, spellen en inzichtelijk rekenen. Van de toetsen is ook de naam en versie van de toets nodig, de datum van afname en de ruwe score. Gegevens over sociaal-emotionele ontwikkeling: recente scores van een SE-test die voorkomt op de lijst van de RVC. Hiervoor kan Viseon gebruikt worden. Let op! Voor De zorgleerling in beeld mogen alleen toetsen gebruikt worden die voorkomen op de lijst met te gebruiken toetsen en testinstrumenten. De lijst wordt jaarlijks gepubliceerd op de website Deze lijst vindt u ook op de website van Koers VO, Daarnaast moeten de gegevens recent zijn. Voor de verschillende gegevens geldt: TL (technisch lezen): gegevens niet ouder dan mei BL (begrijpend lezen): gegevens niet ouder dan januari SP (spellen): gegevens niet ouder dan mei IR (inzichtelijk rekenen): gegevens niet ouder dan mei SE (sociaal-emotioneel): gegevens niet ouder dan september IQ: gegevens niet ouder dan juni De zorgleerling in beeld /8

3 5. Criteria praktijkonderwijs en leerwegondersteuning (lwoo) Wat zijn de criteria? Voor het verkrijgen van een beschikking kijkt de RVC naar drie leerling-kenmerken: 1) Niveau van kennis en vaardigheden ofwel leerachterstand. Het gaat om de leerachterstanden op de volgende vier domeinen: technisch lezen (TL) begrijpend lezen (BL) spellen (SP) inzichtelijk rekenen (IR) 2) Cognitieve capaciteiten (IQ) 3) Sociaal emotioneel functioneren (SE). Daarbij gaat het om problematiek die verband houdt met het leren: faalangst prestatiemotivatie emotionele instabiliteit, waaronder introverte en extraverte persoonlijkheidsproblematiek/ontwikkelingsproblematiek Op basis van deze kenmerken kan de leerling een beschikking praktijkonderwijs of een lwoobeschikking krijgen. Hiervoor gelden onderstaande criteria. Criteria praktijkonderwijs Een IQ binnen de bandbreedte 55 tot en met 80 en een leerachterstand (LA) van 0,5 of meer op twee van de vier domeinen (TL, BL, SP, IR), waarbij de combinatie van alleen spellen (SP) en technisch lezen (TL) niet voldoende is. Criteria leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) Een IQ binnen de bandbreedte 75 tot en met 90 en een leerachterstand (LA) van 0,25 tot 0,5 op twee van de vier domeinen (TL, BL, SP, IR), waarbij de combinatie van alleen spellen (SP) en technisch lezen (TL) niet voldoende is. of Een IQ binnen de bandbreedte 91 tot en met 120 en een leerachterstand (LA) van 0,25 tot 0,5 op twee van de vier domeinen (TL, BL, SP, IR), waarbij de combinatie van alleen spellen (SP) en technisch lezen (TL) niet voldoende is. en leerbelemmerende sociaal-emotionele problematiek. De zorgleerling in beeld /8

4 Strijdige criteria Zoals onderstaande tabel 1 laat zien kunnen de criteria soms strijdig zijn. Een leerling met een IQ van 85 maar met leerachterstanden van meer dan 0,5 valt dus qua IQ in het lwoo-gebied, maar de leerachterstanden wijzen naar praktijkonderwijs. De RVC kan in deze gevallen een beschikking afgeven voor ofwel praktijkonderwijs ofwel leerwegondersteunend onderwijs. In deze gevallen geeft de motivering bij de aanvraag van de RVC-beschikking de doorslag. Een goed onderbouwde motivering zal voor de RVC meestal leidend zijn bij de oordeelsvorming. Het is dan ook belangrijk dat de basisschool het advies met betrekking tot zorg in het onderwijskundig rapport duidelijk motiveert. Tabel 1: Schema criteria praktijkonderwijs en lwoo Leerachterstanden (LA) IQ Leerbelemmerende (SE) problematiek? Uitkomst 0,5 of meer ja of nee praktijkonderwijs 0,25 tot 0, ja of nee lwoo 0,25 tot 0, ja lwoo 6. Het berekenen van de leerachterstand Wat is de leerachterstand? Op basis van de didactische leeftijd (DL) en de didactische leeftijd equivalent (DLE) kan de leerachterstand (LA) van een leerling berekend worden. De formule daarvoor is: LA = 1 (DLE/DL) De meeste scholen gebruiken inmiddels digitale programma s om de leerachterstand uit te rekenen, bijvoorbeeld via het schooladministratiesysteem. Ook bij het digitaal aanvragen van een IQ-onderzoek via Onderwijs Transparant wordt de leerachterstand automatisch berekend. Wat is de didactische leeftijd? De didactische leeftijd (DL) geeft het aantal maanden aan dat een leerling onderwijs heeft gehad. Elk schooljaar heeft tien onderwijsmaanden, te beginnen vanaf september groep 3. De DL wordt berekend op basis van de huidige groep van de leerling, het moment van toetsafname (groep en maand) en het aantal doublures vanaf begin groep 3. De DL kan daarbij nooit hoger zijn dan 60 (zie tabel 2: kalender vaststelling DL). Let op: wanneer een leerling blijft zitten wordt de didactische leeftijd doorgeteld. Voorbeeld 1 Leerling A zit in groep 8. Hij is nooit blijven zitten. In oktober wordt een didactische toets afgenomen. Op dat ogenblik heeft hij een didactische leeftijd van 52. Voorbeeld 2 Leerling B zit in groep 7. Zij is vorig jaar blijven zitten en doet groep 7 voor de tweede keer. Door de doublure krijgt deze leerling er tien onderwijsmaanden bij. In mei (van groep 7) wordt een didactische toets afgenomen. Op dat ogenblik heeft leerling B een didactische leeftijd van 59. Als ze niet was blijven zitten was dit 49. Als leerling B overgaat naar groep 8, heeft zij gedurende het hele leerjaar in groep 8 een DL van 60, ongeacht de maand waarin zij wordt getoetst. De zorgleerling in beeld /8

5 Wat is een didactische leeftijdsequivalent? De ruwe testscores van didactische toetsen worden met behulp van scoringstabellen (DLE-boek) omgezet in DLE s. Met de didactische leeftijdsequivalent (DLE) kan de score van de didactische toets worden vergeleken met de didactische leeftijd (DL) van de leerling. Zo kan bijvoorbeeld ook het leerrendement (LR) worden uitgerekend. De formule daarvoor is: LR = DLE/DL x 100% Voorbeeld Leerling C zit in begin groep 8 (DL=51). Zij behaalt een testscore met een DLE van 35. Dat wil zeggen dat haar prestatie overeenkomt met een gemiddelde leerling uit halverwege groep 6 (januari in groep 6). Deze leerling loopt dan in feite zestien maanden achter (51-35=16). Het leerrendement van leerling C is 69% (35:51x100%=69%). Dat betekent in feite een achterstand van 31%. Tabel 2: Kalender voor vaststelling didactische leeftijd (DL) Toetsafname sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun/jul/aug DL groep DL groep DL groep DL groep DL groep DL groep Toelichting bij het door- en terugtoetsen Bij jaargroep gebonden toetsen zoals de CITO-volgsystemen dienen de RVC s uit te gaan van toetsen die aansluiten bij het werkelijke didactische niveau van de leerling. Dit betekent dat schoolverlaters op de basisschool soms toetsen moeten maken die in jaargroepen daarvoor gebruikt worden. Adaptief toetsen Kandidaten voor LWOO en PrO hebben leerachterstanden. Bij adaptieve toetsing door de basisschool worden toetsen afgenomen die de leerling op basis van zijn eigen leerniveau redelijk zou moeten kunnen maken. Een leerling die qua leerlijn in groep 6 zit laat men niet ploeteren met de veel te moeilijke toets van groep 8. Het gebruik van de toets van groep 6 is kindvriendelijker en de score niet alleen betrouwbaarder, maar geeft ook meer inzicht in wat een leerling kan. Door- of terugtoetsen De algemene regel is dat voor een goede niveaubepaling een toetsversie gebruikt moet worden die het beste past bij het feitelijke leerniveau van de leerling. Mocht uit de uitslag blijken dat bij nader inzien toch niet de juiste toetsversie is gekozen, dan moet er in principe worden door- of teruggetoetst. Maar waaraan zie je dat? Wanneer moet er dan worden door- of teruggetoetst? Dat verschilt per toetssoort. Cito (LOVS) toetsen De eerste groep van toetsen waar door- of terugtoetsen aan de orde zou kunnen zijn: - Technisch lezen onderdeel Leestempo, Cito - LOVS Begrijpend lezen, Cito - LOVS Spelling, Cito - LOVS Rekenen-wiskunde, Cito De zorgleerling in beeld /8

6 Bij deze leerjaargebonden toetsen moet in principe worden door- of teruggetoetst als de feitelijke uitslag meer dan één leerjaar (in DLE s uitgedrukt meer dan 10 punten) van de verwachte score af ligt. Stel: u vermoedt dat de leerling op het niveau van halfweg leerjaar 5 zal scoren. U zet dus toets M5 in met een DL van 25. U verwacht dus een score die ligt tussen DLE 15 en 35. Als de toetsscore inderdaad binnen die range valt hoeft er niet doorgetoetst te worden. Valt de score daarbuiten, dan moet er in principe wel doorgetoetst worden met een andere toetsversie. Zie daarvoor een tweetal voorbeelden hieronder: Voorbeeld 1 De leerling haalt op de M5 toets een score die correspondeert met een DLE van 36. Dit is geen PrO score maar een score die past bij LWOO. De afwijking van de gevonden score is groter dan 10 DLEpunten. Daarom legt U ter nadere verifiëring van de juistheid van dit niveau nu de M6 of E6 toets voor om te zien waar het niveau dan op uitkomt. U voegt beide toetsscores toe aan het onderwijskundig rapport. Voorbeeld 2 Opnieuw wordt een M5 toets afgenomen, maar blijkt de DLE die hoort bij de score van de leerling maar 14 te bedragen. Bij deze (tegenvallende) score van DLE 14 moet u terug toetsen of het niveau van deze leerling echt met dat van groep 4 overeenkomt: u gebruikt nu dus een E4 toets. De toepassing van deze regel mag minder strikt gehanteerd worden als alle relevante gegevens in een eenduidige richting wijzen en door- of terugtoetsen naar alle waarschijnlijkheid niet tot een andere indicatie zal leiden. Echter: als de toetsuitslag van de leerling meer dan 10 DLE-punten van de gekozen toetsversie af ligt moet in ieder geval worden door- of teruggetoetst als: dit toetsresultaat duidelijk afwijkt van de gegevens uit het onderwijskundig rapport of het leerlingvolgsysteem, of er sprake is van strijdige gegevens (sommige scores verwijzen naar LWOO en andere naar PrO), of er sprake is van een IQ tussen 75 en 80 (omdat dit het overlapgebied is tussen LWOO en PrO). Als u op deze wijze te werk gaat hoeft nooit meer dan twee keer getoetst te worden. Uitgangspunt is dat de leerling de eerste keer een toets voorgelegd krijgt, die naar de verwachting van de toetsafnemer past bij het niveau van de leerling. De eventuele tweede toets die u kiest sluit aan bij het op de eerste toets behaalde niveau. Die twee gegevens zullen voor elke RVC voldoende zijn. Wel is het van groot belang dat u precies de toetsinstructies van de betreffende toetshandleiding volgt. Begrijpend Lezen De toetsserie Begrijpend Lezen is de tweede groep van toetsen waar mogelijk door- of teruggetoetst moet worden. Begrijpend lezen bestaat uit 5 toetsen met het afnamebereik 34, 345, 56, 678 en 78. De toetsen zijn apart genormeerd en de toets wordt geleverd inclusief normeringstabellen. Voor deze serie gelden de doortoetsregels. De DLE range van de toetsen 345 en 678 is op zich tamelijk breed. In voorgaande toelichtingen hebben we bij deze toetsen daarom niet verwezen naar de door- of terugtoets noodzaak, omdat die zich bij een globale schatting van het leerniveau van de leerling maar sporadisch zal voordoen. Nu er evenwel tussenvormen beschikbaar zijn moet hier wel op gelet worden. In de handleiding van de betreffende toetsen wordt dit ook aangegeven. De algemene regel hier is dat de toetsuitslag alleen gebruikt kan worden als de score een DLE-waarde uit de tabel oplevert. Voor toets 56 moeten minstens 15 items goed zijn. Scores daaronder leveren geen DLE-waarde op: er moet dus teruggetoetst worden. Een score van 31 tot 35 levert aan de bovenkant van de lijst geen DLE-waarde op: hier moet dus doorgetoetst worden met versie 78 of 678. De zorgleerling in beeld /8

7 Voor toets 78 geldt: de minimale score moet 21 zijn (van de 40 items). Een lagere score betekent dat er teruggetoetst moet worden. Advies tabel door- terug toetsen E toetsen CITO-LOVS Niveau Behaald DLE advies Groep E4 < 10 Kies een Toets van groep 3 Groep E4 > 30 Kies een Toets van groep 5 Groep E5 < 20 Kies een Toets van groep 4 1 Groep E5 > 40 Kies een Toets van groep 6 Groep E6 < 30 Kies een Toets van groep 4 1 Groep E6 > 50 Kies een Toets van groep 7 Groep E7 < 40 Kies een Toets van groep 6 1 Groep E7 > 60 Doortoetsen niet nodig: score valt buiten LWOO criteria. Advies tabel door- terug toetsen M toetsen CITO-LVS Niveau Behaald DLE advies Groep M4 < 5 Kies een Toets van groep 3 Groep M4 > 25 Kies een Toets van groep 5 Groep M5 < 15 Kies een Toets van groep 4 1 Groep M5 > 35 Kies een Toets van groep 6 Groep M6 < 25 Kies een Toets van groep 5 1 Groep M6 > 45 Kies een Toets van groep 7 Groep M7 < 35 Kies een Toets van groep 6 1 Groep M7 > 55 Kies een Toets van groep 8 Groep M8 < 45 Kies een Toets van groep 7 1 Advies tabel door- terug toetsen Begrijpend Lezen Begrijpend lezen 56 < 15 items goed Kies nu versie 34 Begrijpend lezen 56 > 30 items goed Kies nu versie 78 Begrijpend lezen 78 < 21 items goed Kies nu versie 56 1 Is de score lager dan het voorafgaande leerjaar dat u adaptief had gekozen, dan is het advies: neem de toets van het leerjaar waar de behaalde DLE score naar verwijst. Dit kan twee of meer leerjaren lager worden als uw start niveau veel te hoog is geweest. De zorgleerling in beeld /8

8 8. Tot slot: elke leerling op de juiste plek Leerlingen die buiten de criteria vallen Er zijn natuurlijk ook leerlingen die net buiten de criteria voor praktijkonderwijs en lwoo vallen, maar die wel extra ondersteuning nodig hebben. Het is van belang om dit goed in het onderwijskundig rapport te vermelden en zorg te dragen voor een warme overdracht richting de school waar de leerling door de ouders wordt aangemeld. De vo-scholen kunnen u informeren over de (on)mogelijkheden. Leerlingen die ook aan de criteria voor een REC-indicatie voldoen Er bestaat een overlap tussen de criteria voor het praktijkonderwijs en de indicatiecriteria voor het REC, cluster 3 (voorheen ZMLK). Dit is in ieder geval aan de orde als het IQ lager is dan 60. Ook bij een hoger IQ moet bekeken worden waar de leerling het beste op zijn plek is: op een school voor praktijkonderwijs, op een vmbo-school met lwoo of op een REC-school. Het is ook mogelijk om een dubbele indicatiestelling aan te vragen, voor zowel praktijkonderwijs of lwoo, als voor het REC. Van belang is om bij twijfel altijd contact op te nemen met een ambulant begeleider van het REC en de school voor voortgezet onderwijs. Het is belangrijk om dit uiterlijk in december te doen omdat het indicatietraject veel tijd kost. Nieuwkomers Voor nieuwkomers uit het buitenland is het meestal per gemeente een speciale opvang geregeld. Deze leerlingen komen pas na twee jaar Nederlands onderwijs, in aanmerking voor een eventuele aanvraag praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs. Ook deze leerlingen moeten dan voldoen aan de gestelde criteria. Maar, als de leerling op het moment van de aanmelding bij de RVC korter dan twee jaar Nederlands onderwijs heeft gevolgd, wordt de leerachterstand gesteld op twee jaar. In deze situatie hoeft de leerachterstand niet onderbouwd te worden met toetsgegevens. Onderzoeksgegevens over het IQ en de sociaal-emotionele ontwikkeling blijven wel noodzakelijk. Koers VO Samenwerkingsverband Koers VO is een samenwerking van voortgezet (speciaal) onderwijs in Rotterdam, de randgemeenten en de Hoeksche Waard. Kijk voor meer informatie op de website Waarom samenwerken Samenwerkingsverbanden PO en Samenwerkingsverband Koers VO werken samen aan De zorgleerling in beeld. Het doel van deze samenwerking is een goede aansluiting tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs voor zorgleerlingen. Concreet gaat het om afstemming rond het gebruik van toetsen, het onderwijskundig rapport en een draaiboek voor de overgangsprocedure. Scholen benutten met deze samenwerking de kans om regionaal naar oplossingen te zoeken die goed zijn voor de leerlingen. Ouders krijgen door de samenwerking eerder en betere informatie over de mogelijkheden van hun kind in het voortgezet onderwijs. Meer informatie Voor een overzicht van alle v(s)o-scholen in de regio Rotterdam, ga naar: Voor vragen over afspraken rond de aansluiting basisonderwijs en voortgezet onderwijs kunt u terecht bij uw eigen coördinator van samenwerkingsverband PO. Ook contactpersonen van het voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen u helpen met vragen over toelaatbaarheid van een leerling en de begeleidingsmogelijkheden van de school. Voor ondersteuning bij overgangsmomenten kunt u ook terecht bij de consulenten van het Koersloket, De zorgleerling in beeld /8

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) Praktijkonderwijs (PrO) Wat zijn de criteria voor Praktijkonderwijs en Leerwegondersteunend onderwijs?

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) Praktijkonderwijs (PrO) Wat zijn de criteria voor Praktijkonderwijs en Leerwegondersteunend onderwijs? Procedures - Plaatsing LWOO en praktijkonderwijs Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is bedoeld voor leerlingen die op zichzelf wel een diploma in een van de leerwegen van het VMBO kunnen halen, maar

Nadere informatie

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn Criteria LWOO en Praktijkonderwijs Gebaseerd op leerachterstanden en intelligentie Sociaal emotionele factoren

Nadere informatie

Procedure aanvraag Lwoo/PrO. Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs

Procedure aanvraag Lwoo/PrO. Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs Procedure aanvraag Lwoo/PrO Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs Aanmelding in het voortgezet onderwijs PO/VO Pré-advies bij ODC omtrent passend

Nadere informatie

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Op weg

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Op weg BOVO Starterscursus po Testen en toetsen deel 1 Op weg 9 september 2015 Inhoud Tijdpad Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning Didactisch onderzoek Adaptief toetsen BOVO vergoedingsregeling intelligentieonderzoeken

Nadere informatie

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start BOVO Starterscursus po Testen en toetsen deel 1 Start 9 september 2015 Inhoud Tijdpad Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning Didactisch onderzoek Adaptief toetsen BOVO vergoedingsregeling intelligentieonderzoeken

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan. Integratie LWOO en Pro in Passend Onderwijs. Versie 4 juni 2015 na bestuursoverleg

Aanvulling op het ondersteuningsplan. Integratie LWOO en Pro in Passend Onderwijs. Versie 4 juni 2015 na bestuursoverleg Aanvulling op het ondersteuningsplan. Integratie LWOO en Pro in Passend Onderwijs Versie 4 juni 2015 na bestuursoverleg Inleiding Door de integratie van LWOO en Pro binnen passend onderwijs, dient het

Nadere informatie

De Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2014-2015 wordt ingetrokken.

De Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2014-2015 wordt ingetrokken. (Tekst geldend op: 08-10-2014) Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28-08-2014, nr. /BZO/655556, houdende de vaststelling van de screenings- en testinstrumenten ten

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST LWOO PRO. Contactpersonen lwoo en pro van scholen in de regio Helmond-Peelland

INFORMATIEBIJEENKOMST LWOO PRO. Contactpersonen lwoo en pro van scholen in de regio Helmond-Peelland INFORMATIEBIJEENKOMST LWOO PRO Contactpersonen lwoo en pro van scholen in de regio Helmond-Peelland AGENDA Wat is het eigenlijk: lwoo en pro? Terugkijken op afgelopen jaar De theorie: wie komt in aanmerking

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET AANMELDINGSFORMULIER

TOELICHTING BIJ HET AANMELDINGSFORMULIER TOELICHTING BIJ HET AANMELDINGSFORMULIER 2016-2017 Inleiding Van dit aanmeldingsformulier moet gebruik worden gemaakt bij het aanvragen van een beschikking bij SWV VO Lelystad waaruit blijkt dat een leerling

Nadere informatie

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Voor de leerkrachten van groep 7 en 8 moet duidelijk zijn aan welke

Nadere informatie

Draaiboek PO 2015-2016

Draaiboek PO 2015-2016 Draaiboek PO -2016 De zorgleerling in beeld Wat moet de basisschool doen voor leerlingen die in augustus 2016 naar een school voor praktijkonderwijs (PrO) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaan?

Nadere informatie

Capellenborg. Aanmelding. leerling met een didactische achterstand. (voorheen LWOO)

Capellenborg. Aanmelding. leerling met een didactische achterstand. (voorheen LWOO) Capellenborg Aanmelding leerling met een didactische achterstand (voorheen LWOO) 2016-2017 Inhoud Bladzijde Voorwoord 2 Inleiding Zorgarrangement De situatie op de Capellenborg De procedure van aanmelding

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar

Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar SWV 30-09 SWV 30-10 De Langstraat VO Primair Onderwijs Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar 2016-2017 Drunen, 3 maart 2016 Inleiding Het leerwegondersteunend

Nadere informatie

Van Kinsbergen college

Van Kinsbergen college AANMELDING LWOO Van Kinsbergen college Van Kinsbergen college 3 VOORWOORD In de praktijk blijkt dat de aanmelding voor leerlingen met LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) een lastige materie is. Om de

Nadere informatie

ROUTEKAART leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

ROUTEKAART leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs ROUTEKAART leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs - Lwoo en pro uitleg -Toetsinstrumenten - Procedure 2016-2017 - Aandachtspunten voor PO - Centrale toetsing 1 1. Omschrijving leerwegondersteunend

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24937 9 september 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 augustus 2013, nr. VO/OK/426443,

Nadere informatie

Handboek toewijzing Lwoo en Pro

Handboek toewijzing Lwoo en Pro Handboek toewijzing Lwoo en Pro Samenwerkingsverband VO Amsterdam - Diemen Een beschrijving van het werkproces in het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen bij aanvraag, beoordeling en afgifte van een

Nadere informatie

Bijlage bij artikel 1 van de Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2016-2017

Bijlage bij artikel 1 van de Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2016-2017 Bijlage bij artikel 1 van de Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2016-2017 De belangrijkste veranderingen in de toegestane testen en voorwaarden Criterium intelligentie De test

Nadere informatie

Voor een goed verloop van de testprocedure is de medewerking van uw basisschool noodzakelijk.

Voor een goed verloop van de testprocedure is de medewerking van uw basisschool noodzakelijk. Aan: Scholen voor primair onderwijs in de gemeente Arnhem t.a.v. directies, groepsleraren groep 7 en 8 en interne begeleiders Ter kennisname: scholen voor vmbo en praktijkonderwijs in de gemeente Arnhem

Nadere informatie

Testen en toetsen Schooljaar

Testen en toetsen Schooljaar Schooljaar 2017-2018 2 Inhoud 1. Didactische toetsen... 4 1.1 Leerlingvolgsysteem... 4 1.2 Didactische leeftijd (DL)... 4 1.3 Didactisch leeftijd equivalent (DLE)... 4 1.4 Leerrendement (LR) en Leerachterstand

Nadere informatie

Draaiboek po

Draaiboek po Draaiboek po -2018 De zorgleerling in beeld Wat moet de basisschool doen voor leerlingen die in augustus 2018 naar een school voor praktijkonderwijs (pro) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaan?

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar 2018-2019 Agenda Waarom LWOO / PrO-show? Criteria en testinstrumenten Welke leerlingen testen? Testprocedure Onderwijskundig rapport

Nadere informatie

Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad

Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad 1 Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad 2016-2017. Het BOVO tijdpad maakt onderscheid tussen twee groepen leerlingen, te weten

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school.

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school. ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) 1 Leerling- en schoolgegevens VERTROUWELIJK Naam leerling Naam verwijzende school School voor basisonderwijs speciaal onderwijs voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en Praktijkonderwijs schooljaar

Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en Praktijkonderwijs schooljaar SWV 30-09 SWV 30-10 De Langstraat VO Primair Onderwijs Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en Praktijkonderwijs schooljaar 2016-2017 Drunen, 23 maart 2016 Inleiding Het leerwegondersteunend

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26824 27 augustus 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 augustus 2015, nr.

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2017-2018 vanuit (s)bao naar vmbo basisberoeps- gerichte leerweg kaderberoeps- gerichte leerweg gemengde/ theoretische leerweg Leerwegondersteuning

Nadere informatie

Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar

Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2016 2017 Lijst toegestane instrumenten Criterium ntelligentie: de scores op de Q-testen mogen niet ouder zijn dan twee jaar gerekend vanaf

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

Protocol toelating tot en plaatsing in de brugklas van het Martinuscollege

Protocol toelating tot en plaatsing in de brugklas van het Martinuscollege Protocol toelating tot en plaatsing in de brugklas van het Martinuscollege 2017 Januari 2017 Vooraf In de aanmeldings- en plaatsingsprocedure voor leerlingen uit het (speciaal) basisonderwijs gelden onverkort

Nadere informatie

Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro:

Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro: Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro: L E E R W E G O N D E R S T E U N E N D O N D E R W I J S ( L W O O ) E N P R A K T I J K O N D E R W I J S ( P R O ) Start procedure in OT! Zet de ll.en in OT en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 50622 8 september 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2017, nr.

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Schoolverlatersprocedure

Schoolverlatersprocedure Schoolverlatersprocedure 25 augustus 2015 Oecumenische speciale basisschool De Wissel Welke adviezen? Welke scholen? Toelating Toetsen Procedure Open dagen Aanmelding Hoe verder? Overzicht ADVIEZEN Praktijkonderwijs;

Nadere informatie

HANDBOEK TOEWIJZING LWOO EN PRO

HANDBOEK TOEWIJZING LWOO EN PRO HANDBOEK TOEWIJZING LWOO EN PRO Een beschrijving van het werkproces in het samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen bij aanvraag, beoordeling en afgifte van een aanwijzing lwoo en toelaatbaarheidsverklaring

Nadere informatie

Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland

Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland Programma Opening Evaluatie vorig schooljaar Tijdpad en procedure nieuwe schooljaar Wijzigingen LDOS/OSO Aanmeldformulier Heroverweging advies/herzien advies Aanmeldingen

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2016-2017 Passend onderwijs & LWOO-PrO (1) RVC blijft in functie tot 1 januari 2016 Samenwerkingsverband / CTO gaat vanaf 1 januari 2016 lwoo- en pro-gelden

Nadere informatie

Lijst toegestane instrumenten Criterium Intelligentie Naam Test Bereik Opmerkingen LWOO Categorie

Lijst toegestane instrumenten Criterium Intelligentie Naam Test Bereik Opmerkingen LWOO Categorie Bijlage (Bij artikel 1 van de Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2009-2010 van 16 juli 200, kenmerk VO/OK-200/29374) De scores op de Q-testen mogen niet ouder zijn dan twee

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

LWOO TL GL VWO KB BB

LWOO TL GL VWO KB BB LWOO TL VWO GL KB BB Arbeid MBO Niveau 1 / 2 Niveau 3 / 4 HBO/ UV Pro praktijk onderwij s Basis- Beroeps Gerichte leerweg Kaderberoeps Gerichte leerweg Gemeng de Leerweg Theoreti sche Leerweg VMBO-onderbouw

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 In dit document wordt de opbouw van de advisering op Maria Montessori onderbouwd en met behulp van het stappenplan het tijdpad uitgezet en de taken verdeeld. Het document sluit af met een actuele versie

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar 2016-2017 In de bovenbouw begint de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Vanaf groep 6 worden de leerlingen nauw gevolgd als er achterstanden

Nadere informatie

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Procedure advies en aanmelding september 2014 Voorbereiding PO Juni Planningsafspraken met bureau School & Onderwijs Service (SOS) 2 toetsmomenten(dagdelen): NIO en PMT-K2 Drempelonderzoek Voorbereiding

Nadere informatie

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING De wet Op 1 januari 2016 worden het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) onderdeel van

Nadere informatie

Maximaal 2 II-scores. Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore

Maximaal 2 II-scores. Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore DE PROFIELEN Er zijn profielen zijn opgesteld aan de hand van de Cito LVS M8 voor: 1. VWO 2. HAVO 3. VMBO T 4. VMBO KL 5. VMBO BL Toelichting kleuren Voldoet aan basisprofiel Vaardigheidsscore valt in

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Indigo handleiding Aanvraagsysteem aanwijzing LWOO of TLV PrO

Indigo handleiding Aanvraagsysteem aanwijzing LWOO of TLV PrO Indigo handleiding Aanvraagsysteem aanwijzing LWOO of TLV PrO Auteur Opdrachtgever Datum Versie Status Jan Hendrik Hooghiemstra Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen 12 december 2017 1.0 Definitief

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs Inhoud Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2012-2013 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS SBO De Regenboog 7 januari 2015 Inhoud van de avond Uitstroom leerlingen en een aantal verschillende scholen Pauze (15 minuten) Toetsing en aanmelden van onze leerlingen

Nadere informatie

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens de wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating van

Nadere informatie

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010.

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010. Leeuwarden, 16 september 2010. De Plaatsingswijzer Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden e.o. hebben samen een systematiek ontwikkeld om de advisering door de basisschool naar het

Nadere informatie

Voorlichting Kernprocedure. Het ABC 20 September 2016

Voorlichting Kernprocedure. Het ABC 20 September 2016 Voorlichting Kernprocedure Het ABC 20 September 2016 Selecteren leerlingen ELKK ELKK is nog niet open voor het PO. Er zijn nog wat handelingen die gedaan moeten worden voordat het wordt opengesteld. Dit

Nadere informatie

Schoolverlaters traject

Schoolverlaters traject Schoolverlaters traject 2014-2015 Traject naar het Voortgezet Onderwijs Unit 6 September December 2014 - Kennismakingsavond - September t/m februari 2015; huisbezoeken - informatieavond Schoolverlaterstraject

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2017-2018 Volgens de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs is het basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo. De po-school

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2014 PO VO 2014-2015 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016-2017 In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies

Nadere informatie

Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014

Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014 REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS OOSTELIJK ZUID-LIMBURG SAM 55.1 Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014 Het

Nadere informatie

Draaiboek po

Draaiboek po Draaiboek po -2017 De zorgleerling in beeld Wat moet de basisschool doen voor leerlingen die in augustus 2017 naar een school voor praktijkonderwijs (pro) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaan?

Nadere informatie

HANDBOEK. LWOO & PrO. aanmeldingsprocedure. Samenwerkingsverband Reformatorisch Voortgezet Onderwijs

HANDBOEK. LWOO & PrO. aanmeldingsprocedure. Samenwerkingsverband Reformatorisch Voortgezet Onderwijs HANDBOEK aanmeldingsprocedure LWOO & PrO 2015 2016 Samenwerkingsverband Reformatorisch Voortgezet Onderwijs 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN... 3 INLEIDING... 4 VOOR DE AANMELDING...

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016 2017 In het schooljaar 2014 2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating

Nadere informatie

Voorlichting Kernprocedure. Bouwien Westerhuis Het ABC 19 September 2017

Voorlichting Kernprocedure. Bouwien Westerhuis Het ABC 19 September 2017 Voorlichting Kernprocedure Bouwien Westerhuis Het ABC 19 September 2017 Doel van deze presentatie Aandachtspunten: - Juiste vervolg LAT toetsen spelling & begrijpend lezen - CITO 3.0 nu voor zowel groep

Nadere informatie

Drempelonderzoek 4e versie 2006

Drempelonderzoek 4e versie 2006 Totaaloverzicht Schooljaar 09-10 Drempelonderzoek 4e versie 06 DQ 09 SWV Midden Primaschool Gemiddelde voor inspectie: DQ Taal 98,4 Rekenen 98,5 Gemiddelde QGM 98, groepsscore cito 5,8 september % leerachterstand

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan WELKOM informatieavond schooladvies De Achtbaan Voortgezet onderwijs Totstandkoming van het schooladvies VO scholen te bereiken op de fiets Carmel College (Anthonius College): tto, technasium, vwo en

Nadere informatie

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan.

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan. Advies voortgezet onderwijs Wegwijzer bij het opstellen van het advies van de groepsleerkracht bij de overgang van leerlingen van de basisschool naar voortgezet onderwijs Doel van de wegwijzer Ouders en

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Branding om tot een goed

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Naar het (S)Voortgezet onderwijs. Procedure toeleiding DE SCHAKEL. t.b.v. brugklasleerlingen Schooljaar 2013-2014

Naar het (S)Voortgezet onderwijs. Procedure toeleiding DE SCHAKEL. t.b.v. brugklasleerlingen Schooljaar 2013-2014 Naar het (S)Voortgezet onderwijs Procedure toeleiding DE SCHAKEL t.b.v. brugklasleerlingen Schooljaar 2013-2014 (uitvoering in schooljaar 2012-2013) Samenwerkingsverbanden PO en VO Weert e.o. Inhoud 1.

Nadere informatie

Deel 1. Inleiding en stappenplan. oktober 2012

Deel 1. Inleiding en stappenplan. oktober 2012 Werkgroep overgang primair onderwijs naar voortgezet onderwijs in de Zaanstreek Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Deel 1 Inleiding en stappenplan oktober 2012

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur 2015-2019 Beleid Schooladvies Irene Verbeet Directeur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opstellen schooladvies... 2 Stappenplan... 2 Groep 7... 2 Groep 8... 3 De voorbereiding van de kinderen op de overgang

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen 1 2 Vooraf Uw zoon of dochter zit nu in groep 8 van de basisschool of in

Nadere informatie

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte vanuit het primair onderwijs. Praktijkonderwijs LWOO Voortgezet Speciaal Onderwijs

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte vanuit het primair onderwijs. Praktijkonderwijs LWOO Voortgezet Speciaal Onderwijs Stichting AANDACHT+ Samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor het Voortgezet Onderwijs De Friese Meren, Noordoostpolder en Urk Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte vanuit het primair onderwijs

Nadere informatie

Deze test moet in januari tot en met mei van groep 8 worden afgenomen.

Deze test moet in januari tot en met mei van groep 8 worden afgenomen. Bijlage Bij de Regeling vaststelling van te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs () ten behoeve van instroom in schooljaar 2008-2009

Nadere informatie

Informatieavond Voortgezet onderwijs

Informatieavond Voortgezet onderwijs Informatieavond Voortgezet onderwijs Welkom Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? De verschillende richtingen nader bekeken. Extra zorg binnen het VO (vmbo) Speciale brugklassen/leerwegen Hoe komt

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs?

Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs? schoolverlaters Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs? Een leerling praktijkonderwijs is een doener, een leerling die meer affiniteit heeft om met de handen te werken.

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

Stap 3: Voortgezet onderwijs meldt de leerlingen uiterlijk vrijdag 7 april 2017 aan bij Fultura voor NIO-onderzoek.

Stap 3: Voortgezet onderwijs meldt de leerlingen uiterlijk vrijdag 7 april 2017 aan bij Fultura voor NIO-onderzoek. Lwoo/pro-procedure 2016 2017 (voor aanmelding 2017-2018) Stap 1: De basisschool adviseert middels de Friese Plaatsingswijzer het niveau vmbo met lwoo. Bij bespreekprofielen kan er ook praktijkonderwijs

Nadere informatie

Analyses RVC VO database Certificeringscommissie tot en met

Analyses RVC VO database Certificeringscommissie tot en met 1 Analyses RVC VO database Certificeringscommissie 1 10 2012 tot en met 30 09 2013 2014 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Samenvatting conclusies... 3 Ad a. adaptief, door en terug toetsen... 4

Nadere informatie

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs 28-10-2014 Plaatsingscommissie Carmel College Salland Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs De plaatsingscommissie van het Carmel College Salland plaatst

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1 Plaatsingswijzer De plaatsingswijzer is een instrument dat een school voor voortgezet onderwijs in de regio hanteert om te komen tot een plaatsingsbesluit. Dit instrument wordt in 2015 voor het eerst experimenteel

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport 2017-2018 Onderwijskundig Rapport Advies & Inlichtingenformulier voor het Voortgezet Onderwijs Naam Leerling: Woonplaats: 1 1. Leerling- en schoolgegevens Achternaam leerling Tussenvoegsel Roepnaam Geboortedatum

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs. Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs. Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem Colofon Tekst: Peter Burgers & Ward Habets Redactie: Veurinc, Hattem

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld op 1 juli 2014) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Zuid-Kennemerland 1.0 Inleiding 1.1 Voor welke

Nadere informatie