PRODUCTENBOEK September 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRODUCTENBOEK September 2012"

Transcriptie

1 PRODUCTENBOEK September versie1/geldig tot /verantwoordelijke Bestuurder 1

2 Inleiding: 1. Visie van de zorgverlening blz Toegang blz Beschikbaarheid blz Accommodatie blz Beschikbaarheid van materialen en hulpmiddelen blz Juridisch kader blz Kwaliteitskader blz. 4 Productenboek blz. 5 Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP) / arrangementen blz. 6 Kleinschalig wonen blz. 29 Product: Zorg zonder verblijf (VPT) blz. 30 Wat is Volledig Pakket Thuis? blz. 31 Product: Dagverzorging: De Koperwiek blz. 32 Omschrijving product dagverzorging blz. 32 Product: Huishoudelijke zorg aan huis: HH 1 of HH 2 blz. 34 Product: Persoonlijke verzorging aan huis blz. 35 Product: Verpleging aan huis blz. 36 Onderscheid verpleging en persoonlijke verzorging blz. 37 Productenboek overige dienstverlening blz. 38 Product: Woning verhuur blz. 38 Product: Restauratieve voorziening blz. 38 Product: Geestelijke zorg blz. 38 Product: Activiteiten, algemeen blz versie1/geldig tot /verantwoordelijke Bestuurder 2

3 PRODUCTENBOEK ZORG Inleiding De zorg- en dienstverlening zijn beschreven in termen van producten en maakt het aanbod binnen de Koperhorst inzichtelijk. Transparantie van de producten maakt de bedrijfsvoering optimaler en biedt mogelijkheden voor een gericht kwaliteitsbeleid. Verder worden de cliënten in de gelegenheid gesteld om aan te geven of het aanbod aansluit bij de verwachtingen in termen van behoeften en wensen. Onderstaande geldt in beginsel voor alle hierna geformuleerde producten van de Koperhorst 1. Visie van de zorgverlening De uniciteit van het individu en de respectvolle benadering ervan vormen het uitgangspunt van de zorgverlening aan de cliënt. De beleving van de cliënt, zijn levensverhaal, behoeften, wensen en gewoonten vormen het kader voor het handelen van de zorgverleners. Met regelmaat zal hierbij een zorgvuldige afstemming plaats vinden tussen mogelijkheden van de organisatie en professionele inzichten van de zorgverleners. Bij het vaststellen van de te bieden zorg wordt uitgegaan van de mogelijkheden die de cliënt heeft. 2. Toegang Producten betaald uit de AWBZ:. * Persoonlijke verzorging, * Verpleging, * Individuele begeleiding, * Dagbesteding / groepsbegeleiding, * ZZP 1 t/m 6 (zorg met verblijf), Producten betaald uit de WMO: Huishoudelijke verzorging Voor bovenstaande producten is een indicatie van het CIZ noodzakelijk als men gebruik wil maken van wettelijke vergoedingen. Men kan er ook voor kiezen om deze producten in te kopen bij de Koperhorst tegen betaling, zonder indicatie. 3. Beschikbaarheid De producten die AWBZ zijn gefinancierd zijn 7 dagen per week beschikbaar. De WMO producten worden alleen op werkdagen geleverd. 4. Accommodatie Daar waar binnen het product verblijf aan de orde is ontvangt de cliënt een eigen woonruimte bestaande uit een woonkamer en een slaapkamer. Cliënten met een ZZP 5 of hoger kunnen daarnaast nog kiezen om te gaan wonen in een groep. Die bestaat uit 8 personen waar iedereen een eigen zit / slaapkamer heeft en er een gezamenlijke woonkamer is. Belangrijk is dat de woningen zo ingericht worden dat de medewerkers van de Koperhorst hun werk goed kunnen doen. Daarvoor is het noodzakelijk dat er voldoende ruimte is voor apparatuur en materiaal, zoals een hoog- laagbed, een tillift, en voor verpleging en verzorging rondom het bed. Om een goede zorgverlening te kunnen garanderen is gladde vloerbedekking, of kortpolig tapijt een vereiste. De basis criteria voor de accommodatie in de Koperhorst zijn wooncomfort, veiligheid, hygiëne en toegankelijkheid van de ruimten en faciliteiten versie1/geldig tot /verantwoordelijke Bestuurder 3

4 5. Beschikbaarheid van materialen en hulpmiddelen Indien de functie verblijf afgenomen wordt is de Koperhorst verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van, verpleegkundige hulpmiddelen en overige materialen en hulpmiddelen. Indien de cliënt een flat huurt en extramurale zorgt, ontvangt is de cliënt hier zelf verantwoordelijk voor. Daarnaast is er in alle verblijfsruimten een alarmering en spreekluisterverbinding aanwezig. De aanwezigheid van adequate communicatiemiddelen tussen cliënt en zorgaanbieder zijn tenslotte een voorwaarde voor een verantwoord zorgaanbod. 6. Juridisch kader Het juridisch kader van de producten zorg- en dienstverlening van de Koperhorst zijn verankerd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de WMO. Toegang tot de producten gefinancierd vanuit de AWBZ of WMO wordt verkregen door het indicatiebesluit dat is afgegeven door het indicatieorgaan. Dit indicatiebesluit omvat zowel de begrenzing van de aard van de zorg, als de omvang van de zorg. De afspraken tussen de cliënt en de Koperhorst worden vastgelegd in een zorgovereenkomst. De Koperhorst levert haar producten conform de algemene leveringsvoorwaarden van de branche vereniging VVT( Actiz.) 7. Kwaliteitskader De Koperhorst maakt in het kader van kwaliteit afspraken met de cliënten. De Koperhorst heeft een kwaliteitscertificaat: De Koperhorst is HKZ goud gecertificeerd. Vanaf 2012 zal er geleidelijk overgegaan worden naar een nieuw kwaliteitssysteem: Prezo. De activiteiten die plaats vinden binnen de diverse zorgproducten worden volgens protocol uitgevoerd. Afspraken cliënt Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst: De Koperhorst sluit bij aanvang van de zorg- en dienstverlening met de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger een zorgleveringsovereenkomst waarvan het zorgleefplan een onderdeel is, Hierin worden de afspraken tussen beiden duidelijk omschreven. In het zorgleefplan staat welke zorg de cliënt ontvangt, wanneer dit gebeurt en wie de regie over de zorg voert. Ook wordt vastgesteld welke materialen en hulpmiddelen bij de cliënt aanwezig dienen te zijn en welke eigen bijdrage verschuldigd is. In de leveringsvoorwaarden staat beschreven op welke wijze met de privacy en gegevensbeheer wordt omgegaan. De dagelijkse zorg- en dienstverlening wordt gerealiseerd aan de hand van het zorg/leefplan. Het opstellen van een zorg/leefplan: De contactverzorgende, stelt binnen de observatieperiode van 1 week na aanvang van de zorgen dienstverlening in overleg met de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger een zorgarrangement en een voorlopig zorgleefplan op. Hierin is vastgelegd: * Gegevens cliënt. * Gegevens van de (huis)arts en eventueel medicijngebruik. * Gegevens vertegenwoordiger en/of mantelzorger. * De individuele zorgvraag van de cliënt. * Het specifieke functieaanbod. * De betrokken disciplines en/of zorgaanbieders en hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. * De frequentie waarmee evaluatie en bijstelling van het zorgleefplan plaatsvindt. * De definitieve versie van het zorg/leefplan wordt binnen zes weken opgesteld versie1/geldig tot /verantwoordelijke Bestuurder 4

5 Het is vooral van belang dat duidelijke afspraken worden gemaakt over de regievoering van de zorg, de verantwoordelijkheid voor de te onderscheiden plannen binnen zorgaanbod en de coördinatie van de eventueel multidisciplinaire uitvoering van de zorg. Inzet van de medewerkers: Ten behoeve van de uitvoering van de zorg zijn de volgende kwalificatieniveaus van eventueel betrokken disciplines aanwezig: Verzorging verzorgende-ig niveau 3 verzorgende niveau 2 Huishoudelijke verzorging zorghulp niveau 1 Gespecialiseerde verzorging verzorgende-ig niveau 3 /4 Verpleging verzorgende niveau IG 3/4 Geestelijke begeleiding geestelijke verzorger Recreatieve activiteitenbegeleiding activiteitenbegeleider MBO niveau Medische consultatie en behandeling verpleeghuisarts/huisarts Paramedische consultatie en behandeling fysiotherapeut, ergotherapeut logopedist, diëtist HBO niveau Zorgcoördinatie (Contactverzorgende) verzorgende niveau 3 IG Productenboek: Zorg met verblijf Globale omschrijving: Het doel van zorg met verblijf is het bieden van een zodanige combinatie van wonen en zorg, dat de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven functioneren in een omgeving die als thuis voelt. Het bieden van: * Een veilige, huiselijke aan de eigen achtergrond aangepaste verblijfsmogelijkheid; * Het bieden van een gestructureerde en veilige woonomgeving; * Het bieden van geïndiceerde verzorging; * Het bieden van gestructureerde dagprogramma s ter ondersteuning van de 1 dagbesteding; * Geestelijke verzorging; Doelgroep: Ouderen, met name evt. Amersfoort + wijk Schothorst. Effecten/resultaat * Een goed op service afgestemde professionele zorg met verblijf, gericht op de specifieke situatie van de cliënt. * Het in stand houden van sociale vaardigheden; * Het in stand houden van het zo zelfstandig mogelijk blijven wonen; Financiering AWBZ, functie ZZP versie1/geldig tot /verantwoordelijke Bestuurder 5

6 Zorg Zwaarte Pakketten ( ZZP )/ zorgarrangementen Zorgarrangement 1. Beschut wonen met enige begeleiding U kunt nog heel veel zelf. Toch vindt u het prettig dat er mensen om u heen zijn die u zo af en toe kunnen helpen. Wonen in een veilige omgeving met enige begeleiding van de Koperhorst. Dit zorgarrangement is afgeleid van de indicatie Zorgzwaartepakket 1. binnen de sector Verpleging en Verzorging. U heeft binnen deze indicatie recht op 3 tot 5 uur zorg en ondersteuning per week. De Koperhorst biedt u een veilige en prettige woon- en leefomgeving waarbij wordt uitgegaan van uw eigen identiteit en zelfstandigheid. Zodat dit recht doet aan uw eigen leefwereld. Medewerkers van de Koperhorst werken cliëntgericht, op basis van vakkennis en deskundigheid. En leveren, in overleg met u, de benodigde zorg en ondersteuning. Hierbij vormen uw eigen keuzes en mogelijkheden steeds het uitgangspunt. Het zorgarrangement is opgebouwd uit een basisarrangement en een individueel gedeelte. In het basisarrangement staat de basiszorg en ondersteuning passend bij uw indicatie, waarvan u gebruik kunt maken. Voor deze zorg en ondersteuning maken we afspraken met u op welke manier en wanneer u geholpen wilt worden. We maken binnen het basisarrangement geen afspraken over de tijdsinvestering omdat we een gemiddelde tijd reserveren voor het gehele basisarrangement. Het individueel gedeelte vormt het (tijds)kader waarbinnen afspraken gemaakt kunnen worden die buiten het basisarrangement vallen. Hierbij maken we wel afspraken over de tijdsinvestering. Het individueel gedeelte omvat een overzichtelijk aantal minuten per week. Alle zorgafspraken uit het basisarrangement en uit het individueel gedeelte, worden concreet in het individuele zorgleefplan beschreven. Het basisarrangement bestaat uit de volgende zorg en ondersteuning: Basisarrangement Veiligheid Binnen de Koperhorst zijn er altijd gekwalificeerde medewerkers aanwezig die toezicht bieden. Via uw alarmketting of polsband kunt u 24 uur per dag een medewerker oproepen. Bij een oproep zal de medewerker doorgaans binnen tien minuten reageren. Tussen uur s avonds en 7.00 uur s ochtends zijn er nachtzorg medewerkers aanwezig, die vaste rondes in het huis lopen en reageren op oproepen. Activiteiten Er worden dagelijks verschillende groepsactiviteiten georganiseerd waaraan u deel kan nemen. Voor sommige activiteiten geeft u zich van te voren, op maar de meeste activiteiten zijn vrij toegankelijk. De activiteitenbegeleider spreekt met u door welke activiteiten het beste aansluiten bij uw wensen. Indien gewenst kunnen er beperkt individuele activiteiten met u worden afgesproken ter vervanging van de groepsactiviteiten. Gepland zorgmoment U vindt het bijvoorbeeld prettig als de verzorging de medicatie beheert, of u heeft hulp nodig bij de verzorging van uw gebit of het kammen van uw haren. U kunt het ook versie1/geldig tot /verantwoordelijke Bestuurder 6

7 prettig vinden dat u s ochtends gewekt wordt en er even een praatje met u wordt gemaakt. Dagelijks kunt u een dergelijk zorgmoment afspreken. Ongeplande zorg Bij plotselinge ziekte zoals een griep of als u iets moeilijks hebt meegemaakt, krijgt u tijdelijk extra zorg en ondersteuning. Als u een structurele behoefte hebt aan meer zorg, kijken we samen met u of uw indicatie nog wel passend is. Eten en drinken We zorgen voor een gezonde warme maaltijd, die u s middags zowel in het restaurant als op uw appartement kunt nuttigen. U kunt er ook voor kiezen om s avonds warm te eten in uw appartement. U kunt uw voorkeur aangeven in het keuzemenu. Daarnaast is de mogelijkheid om koffie en thee en een drankje in de gemeenschappelijke ruimtes te gebruiken. U zorgt zelf voor broodmaaltijden, in de Koperhorst is een winkeltje aanwezig waar u boodschappen kunt doen. Huishoudelijke zorg Uw appartement wordt wekelijks schoongemaakt. De huishoudelijk medewerkers besteden ca. 45 minuten per appartement. U kunt, indien gewenst, extra huishoudelijke zorg inkopen of het individueel gedeelte van het zorgarrangement hieraan besteden. Geestelijke zorg Wekelijks vind er een dienst of viering plaats in de bezinningsruimte. Als u behoefte heeft aan individuele geestelijke zorg, schakelt de Contactverzorgende een geestelijk verzorger in. Indirecte zorg Medewerkers voeren ook taken uit ten behoeve van u, maar waar u zelf niet altijd bij aanwezig bent, zoals: rapporteren, het maken van het zorgleefplan of overleg. Zorgevaluatie De Contactverzorgende spreekt zeswekelijks met u door of de geboden zorg en ondersteuning nog aansluit bij uw wensen en behoeften. Twee keer per jaar wordt er met u een nieuw zorgleefplan opgesteld. Individueel gedeelte Tijdskader overige afspraken U kunt tot 10 minuten per week afspraken maken buiten het basisarrangement. U kunt zelf bepalen waaraan u de tijd wilt besteden: ondersteuning, zorg of huishoudelijk versie1/geldig tot /verantwoordelijke Bestuurder 7

8 Zorgarrangement 2. Beschut wonen met begeleiding en verzorging U kunt nog redelijk veel zelf. Toch heeft u door het ouder worden dagelijks wat hulp nodig U kunt bijvoorbeeld niet zelf uw rug meer wassen, of u vergeet soms afspraken. De medewerkers op de afdeling helpen u hierbij. Wonen in een veilige omgeving met dagelijkse verzorging en begeleiding van de Koperhorst. Dit zorgarrangement is afgeleid van de indicatie Zorgzwaartepakket 2. binnen de sector Verpleging en Verzorging. U heeft binnen deze indicatie recht op 5,5 tot 7,5 uur zorg en ondersteuning per week. De Koperhorst biedt u een veilige en prettige woon- en leefomgeving waarbij wordt uitgegaan van uw eigen identiteit en zelfstandigheid. Zodat dit recht doet aan uw eigen leefwereld. Medewerkers van de Koperhorst werken cliëntgericht, op basis van vakkennis en deskundigheid. En leveren, in overleg met u, de benodigde zorg en ondersteuning. Hierbij vormen uw eigen keuzes en mogelijkheden steeds het uitgangspunt. Het zorgarrangement is opgebouwd uit een basisarrangement en een individueel gedeelte. In het basisarrangement staat de basiszorg en ondersteuning passend bij uw indicatie, waarvan u gebruik kunt maken. Voor deze zorg en ondersteuning maken we afspraken met u op welke manier en wanneer u geholpen wilt worden. We maken binnen het basisarrangement geen afspraken over de tijdsinvestering omdat we een gemiddelde tijd reserveren voor het gehele basisarrangement. Het individueel gedeelte vormt het (tijds)kader waarbinnen afspraken gemaakt kunnen worden die buiten het basisarrangement vallen. Hierbij maken we wel afspraken over de tijdsinvestering. Het individueel gedeelte omvat een overzichtelijk aantal minuten per week. Alle zorgafspraken uit het basisarrangement en uit het individueel gedeelte, worden concreet in het individuele zorgleefplan beschreven. Het basisarrangement bestaat uit de volgende zorg en ondersteuning: Basisarrangement Veiligheid Binnen de Koperhorst zijn er altijd gekwalificeerde medewerkers aanwezig die toezicht bieden. Via uw alarmketting of polsband kunt u 24 uur per dag een medewerker oproepen. Bij een oproep zal de medewerker doorgaans binnen tien minuten reageren. Tussen uur s avonds en 7.00 uur s ochtends zijn er nachtzorg medewerkers aanwezig, die vaste rondes in het huis lopen en reageren op oproepen. Activiteiten Er worden dagelijks verschillende groepsactiviteiten georganiseerd waaraan u deel kan nemen. Voor sommige activiteiten geeft u zich van te voren, op maar de meeste activiteiten zijn vrij toegankelijk. De activiteitenbegeleider spreekt met u door welke activiteiten het beste aansluiten bij uw wensen. Indien gewenst kunnen er beperkt individuele activiteiten met u worden afgesproken ter vervanging van de groepsactiviteiten. Geplande zorgmomenten versie1/geldig tot /verantwoordelijke Bestuurder 8

9 U vindt het bijvoorbeeld prettig als de verzorging de medicatie beheerd, of u heeft hulp nodig bij de kleine zorgtaken. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij het wassen van uw rug. U kunt het ook prettig vinden dat u s ochtends gewekt wordt en er even een praatje met u wordt gemaakt. Soms heeft u ook enige verpleegkundige hulp nodig. Dagelijks kunt u één of twee van dergelijke zorgmomenten afspreken. Ondersteuning tussendoor Tussen de zorgmomenten in heeft u soms bepaalde vragen, heeft u ondersteuning nodig bij het onthouden van afspraken, of heeft u hulp nodig bij een kleine zorgtaak. U kunt hiervoor terecht bij de medewerkers. Ongeplande zorg Bij plotselinge ziekte zoals een griep of als u iets moeilijks hebt meegemaakt, krijgt u tijdelijk extra zorg en ondersteuning. Als u een structurele behoefte hebt aan meer zorg, kijken we samen met u of uw indicatie nog wel passend is. Eten en drinken We zorgen voor een gezonde warme maaltijd, die u s middags zowel in het restaurant als op uw appartement kunt nuttigen. U kunt er ook voor kiezen om s avonds warm te eten in uw appartement. U kunt uw voorkeur aangeven in het keuzemenu. Daarnaast is de mogelijkheid om koffie en thee en een drankje in de gemeenschappelijke ruimtes te gebruiken. U zorgt zelf voor broodmaaltijden, in de Koperhorst is een winkeltje aanwezig waar u boodschappen kunt doen. Huishoudelijke zorg Uw appartement wordt wekelijks schoongemaakt. De huishoudelijk medewerkers besteden ca. 45 minuten per appartement. U kunt, indien gewenst, extra huishoudelijke zorg inkopen of het individueel gedeelte van het zorgarrangement hieraan besteden. Geestelijke zorg Wekelijks vindt er een dienst of viering plaats in de bezinningsruimte. Als u behoefte heeft aan individuele geestelijke zorg, schakelt de Contactverzorgende een geestelijk verzorger in. Indirecte zorg Medewerkers voeren ook taken uit ten behoeve van u, maar waar u zelf niet altijd bij aanwezig bent, zoals: rapporteren, het maken van het zorgleefplan of overleg. Zorgevaluatie De Contactverzorgende spreekt zeswekelijks met u door of de geboden zorg en ondersteuning nog aansluit bij uw wensen en behoeften. Twee keer per jaar wordt er met u een nieuw zorgleefplan opgesteld. Individueel gedeelte Tijdskader overige afspraken U kunt tot 20 minuten per week afspraken maken buiten het basisarrangement. U kunt zelf bepalen waaraan u de tijd wilt besteden: ondersteuning, zorg of huishoudelijk versie1/geldig tot /verantwoordelijke Bestuurder 9

10 Zorgarrangement 3. Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging Door het ouder worden krijgt u steeds meer lichamelijke klachten en voelt u zich vaak ook geestelijk niet meer zo sterk. U heeft hierdoor begeleiding en intensieve verzorging nodig. Toch is het belangrijk dat de dingen die u nog kunt, zo lang mogelijk blijft volhouden. Wonen in een veilige omgeving met dagelijkse intensieve verzorging en begeleiding van de Koperhorst. Dit zorgarrangement is afgeleid van de indicatie Zorgzwaartepakket 3. binnen de sector Verpleging en Verzorging. U heeft binnen deze indicatie recht op 8 tot 10 uur zorg en ondersteuning per week. De Koperhorst biedt u een veilige en prettige woon- en leefomgeving waarbij wordt uitgegaan van uw eigen identiteit en zelfstandigheid. Zodat dit recht doet aan uw eigen leefwereld. Medewerkers van de Koperhorst werken cliëntgericht, op basis van vakkennis en deskundigheid. En leveren, in overleg met u, de benodigde zorg en ondersteuning. Hierbij vormen uw eigen keuzes en mogelijkheden steeds het uitgangspunt. Het zorgarrangement is opgebouwd uit een basisarrangement en een individueel gedeelte. In het basisarrangement staat de basiszorg en ondersteuning passend bij uw indicatie, waarvan u gebruik kunt maken. Voor deze zorg en ondersteuning maken we afspraken met u op welke manier en wanneer u geholpen wilt worden. U behoudt uw eigen huisarts. Voor specifieke medische vragen wordt een Specialist Ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) ingeschakeld. We maken binnen het basisarrangement geen afspraken over de tijdsinvestering omdat we een gemiddelde tijd reserveren voor het gehele basisarrangement. Het individueel gedeelte vormt het (tijds)kader waarbinnen afspraken gemaakt kunnen worden die buiten het basisarrangement vallen. Hierbij maken we wel afspraken over de tijdsinvestering. Het individueel gedeelte omvat een overzichtelijk aantal minuten per week. Alle zorgafspraken uit het basisarrangement en uit het individueel gedeelte, worden concreet in het individuele zorgleefplan beschreven. Het basisarrangement bestaat uit de volgende zorg en ondersteuning: Basisarrangement Veiligheid Binnen de Koperhorst zijn er altijd gekwalificeerde medewerkers aanwezig die toezicht bieden. Via uw alarmketting of polsband kunt u 24 uur per dag een medewerker oproepen. Bij een oproep zal de medewerker doorgaans binnen tien minuten reageren. Tussen uur s avonds en 7.00 uur s ochtends zijn er nachtzorg medewerkers aanwezig, die vaste rondes in het huis lopen en reageren op oproepen. Activiteiten Er worden dagelijks verschillende groepsactiviteiten georganiseerd waaraan u deel kan nemen. Voor sommige activiteiten geeft u zich van te voren, op maar de meeste activiteiten zijn vrij toegankelijk. De activiteitenbegeleider spreekt met u door welke activiteiten het beste aansluiten bij uw wensen. Indien gewenst kunnen er beperkt individuele activiteiten met u worden afgesproken ter vervanging van de groepsactiviteiten. Geplande zorgmomenten versie1/geldig tot /verantwoordelijke Bestuurder 10

11 U krijgt s ochtends en s avonds hulp bij ADL taken, zoals: wassen, aankleden en kleine zorgtaken. Indien nodig krijgt u verpleegkundige hulp. Daarnaast wordt uw medicatie beheerd. Ondersteuning tussendoor Tussen de zorgmomenten in heeft u regelmatig begeleiding nodig, of u heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij toiletgang of een andere zorgtaak. U kunt hiervoor terecht bij de medewerkers. Ongeplande zorg Bij plotselinge ziekte zoals een griep of als u iets moeilijks hebt meegemaakt, krijgt u tijdelijk extra zorg en ondersteuning. Als u een structurele behoefte hebt aan meer zorg, kijken we samen met u of uw indicatie nog wel passend is. Eten en drinken We zorgen voor een gezonde warme maaltijd, die u s middags zowel in het restaurant als op uw appartement kunt nuttigen. U kunt er ook voor kiezen om s avonds warm te eten in uw appartement. U kunt uw voorkeur aangeven in het keuzemenu. Daarnaast is de mogelijkheid om koffie en thee en een drankje in de gemeenschappelijke ruimtes te gebruiken. U zorgt zelf voor broodmaaltijden, in de Koperhorst is een winkeltje aanwezig waar u boodschappen kunt doen. Als u dat niet meer zelf kan dan ontvangt u er ondersteuning bij. Huishoudelijke zorg Uw appartement wordt wekelijks schoongemaakt. De huishoudelijk medewerkers besteden ca. 45 minuten per appartement. U kunt, indien gewenst, extra huishoudelijke zorg inkopen of het individueel gedeelte van het zorgarrangement hieraan besteden. Geestelijke zorg Wekelijks vindt er een dienst of viering plaats in de bezinningsruimte. Als u behoefte heeft aan individuele geestelijke zorg, schakelt de Contactverzorgende een geestelijk verzorger in. Indirecte zorg Medewerkers voeren ook taken uit ten behoeve van u, maar waar u zelf niet altijd bij aanwezig bent, zoals: rapporteren, het maken van het zorgleefplan, het voorbereiden van een MDO of overleg met arts, apotheek en andere disciplines. Zorgevaluatie De Contactverzorgende spreekt tijdens de zorgmomenten met u door of de geboden zorg en ondersteuning nog aansluit bij uw wensen en behoeften. Twee maal per jaar vindt er een multidisciplinair overleg (MDO) plaats waar ook de huisarts bij aanwezig zijn. Aan de hand van deze bespreking wordt met u een nieuw zorgleefplan opgesteld. Individueel gedeelte Tijdskader overige afspraken U kunt tot 30 minuten per week afspraken maken buiten het basisarrangement. U kunt zelf bepalen waaraan u de tijd wilt besteden: ondersteuning, zorg of huishoudelijke activiteiten versie1/geldig tot /verantwoordelijke Bestuurder 11

12 Zorgarrangement 4. Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging Door het ouder worden gaat u geheugen achteruit waardoor u vaak in de war bent en veel vergeet. U weet regelmatig niet wat voor dag het is of waar u precies bent. Soms kunt u daardoor in lastige situaties komen. U heeft hierdoor persoonlijke verzorging en specifieke begeleiding nodig en soms ook verpleegkundige aandacht. Wonen in de Koperhorst voor mensen die veel verzorging en begeleiding nodig hebben. De begeleiding geeft veiligheid en is voortdurend dichtbij. Dit zorgarrangement is afgeleid van de indicatie Zorgzwaartepakket 4. binnen de sector Verpleging en Verzorging. U heeft binnen deze indicatie recht op 9½ tot 12 uur zorg en ondersteuning per week. De Koperhorst biedt u een veilige en prettige woon- en leefomgeving waarbij wordt uitgegaan van uw eigen identiteit en zelfstandigheid. Zodat dit recht doet aan uw eigen leefwereld. Medewerkers van de Koperhorst werken cliëntgericht, op basis van vakkennis en deskundigheid. En leveren, in overleg met u, de benodigde zorg en ondersteuning. Hierbij vormen uw eigen keuzes en mogelijkheden steeds het uitgangspunt. Het zorgarrangement is opgebouwd uit een basisarrangement en een individueel gedeelte. In het basisarrangement staat de basiszorg en ondersteuning passend bij uw indicatie, waarvan u gebruik kunt maken. Voor deze zorg en ondersteuning maken we afspraken met u op welke manier en wanneer u geholpen wilt worden. U behoudt uw eigen huisarts. Voor specifieke medische of psychische vragen wordt een Specialist Ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) of psycholoog ingeschakeld. We maken binnen het basisarrangement geen afspraken over de tijdsinvestering omdat we een gemiddelde tijd reserveren voor het gehele basisarrangement. Het individueel gedeelte vormt het (tijds)kader waarbinnen afspraken gemaakt kunnen worden die buiten het basisarrangement vallen. Hierbij maken we wel afspraken over de tijdsinvestering. Het individueel gedeelte omvat een overzichtelijk aantal minuten per week. Alle zorgafspraken uit het basisarrangement en uit het individueel gedeelte, worden concreet in het individuele zorgleefplan beschreven. Het basisarrangement bestaat uit de volgende zorg en ondersteuning: Basisarrangement Veiligheid Binnen de Koperhorst zijn er altijd gekwalificeerde medewerkers aanwezig die toezicht bieden. Via uw alarmketting of polsband kunt u 24 uur per dag een medewerker oproepen. Bij een oproep zal de medewerker doorgaans binnen tien minuten reageren. Tussen uur s avonds en 7.00 uur s ochtends zijn er nachtzorg medewerkers aanwezig, die vaste rondes in het huis lopen en reageren op oproepen. Activiteiten Er worden dagelijks verschillende groepsactiviteiten georganiseerd waaraan u deel kan nemen. Voor sommige activiteiten geeft u zich van te voren, op maar de meeste activiteiten zijn vrij toegankelijk. De activiteitenbegeleider spreekt met u door welke activiteiten het beste aansluiten bij uw wensen. Indien gewenst kunnen er beperkt individuele activiteiten met u worden afgesproken ter vervanging van de groepsactiviteiten versie1/geldig tot /verantwoordelijke Bestuurder 12

13 Geplande zorgmomenten U krijgt s ochtends en s avonds hulp bij ADL taken, zoals: wassen, aankleden en kleine zorgtaken. Indien nodig krijgt u verpleegkundige hulp. Daarnaast wordt uw medicatie beheerd. Ondersteuning tussendoor Tussen de zorgmomenten in heeft u regelmatig begeleiding nodig, of u heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij toiletgang of een andere zorgtaak. Medewerkers bieden overzicht over de dag en dragen zorg voor uw veiligheid. Ongeplande zorg Bij plotselinge ziekte zoals een griep of als u neerslachtig bent, krijgt u tijdelijk extra zorg en ondersteuning. Als u een structurele behoefte hebt aan meer zorg, kijken we samen met u of uw indicatie nog wel passend is. Eten en drinken We zorgen voor een gezonde warme maaltijd, die u s middags zowel in het restaurant als op uw kamer kunt nuttigen. U kunt er ook voor kiezen om s avonds warm te eten in uw appartement. U kunt uw voorkeur aangeven in het keuzemenu. Daarnaast is de mogelijkheid om koffie en thee en een drankje in de gemeenschappelijke ruimtes te gebruiken. U zorgt zelf voor broodmaaltijden, in de Koperhorst is een winkeltje aanwezig waar u boodschappen kunt doen. Als u dat niet meer zelf kan dan ontvangt u er ondersteuning bij. Indien nodig bieden medewerkerkers begeleiding bij eten en drinken. Huishoudelijke zorg Uw appartement wordt wekelijks schoongemaakt. De huishoudelijk medewerkers besteden ca. 45 minuten per appartement. U kunt, indien gewenst, extra huishoudelijke zorg inkopen of het individueel gedeelte van het zorgarrangement hieraan besteden. Geestelijke zorg Wekelijks vind er een dienst of viering plaats in de bezinningsruimte. Als u behoefte heeft aan individuele geestelijke zorg, schakelt de Contactverzorgende een geestelijk verzorger in. Indirecte zorg Medewerkers voeren ook taken uit ten behoeve van u, maar waar u zelf niet altijd bij aanwezig bent, zoals: rapporteren, het maken van het zorgleefplan, het voorbereiden van een MDO of overleg met arts, apotheek en andere disciplines. Zorgevaluatie De Contactverzorgende spreekt tijdens de zorgmomenten met u door of de geboden zorg en ondersteuning nog aansluit bij uw wensen en behoeften. Daarnaast vindt er regelmatig contact met uw contactpersoon plaats. Twee maal per jaar vindt er een multidisciplinair overleg (MDO) plaats waar ook de huisarts en contactpersoon bij aanwezig zijn. Aan de hand van deze bespreking wordt met u een nieuw zorgleefplan wordt opgesteld. Individueel gedeelte Tijdskader overige afspraken U kunt tot 25 minuten per week afspraken maken buiten het basisarrangement. U kunt zelf bepalen waaraan u de tijd wilt besteden: ondersteuning, zorg of huishoudelijke activiteiten versie1/geldig tot /verantwoordelijke Bestuurder 13

14 Zorgarrangement 4.Groep Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging U bent een ouder persoon die vaak in de war is en veel vergeet. U weet regelmatig niet wat voor dag het is of waar u precies bent. Soms kunt u daardoor in lastige situaties komen. U heeft hierdoor persoonlijke verzorging en specifieke begeleiding nodig en soms ook verpleegkundige aandacht. Wonen in de Koperhorst voor mensen die veel verzorging en begeleiding nodig hebben. De begeleiding geeft veiligheid en is voortdurend dichtbij. Dit zorgarrangement is afgeleid van de indicatie Zorgzwaartepakket 4. binnen de sector Verpleging en Verzorging. U heeft binnen deze indicatie recht op 9½ tot 12 uur zorg en ondersteuning per week. De Koperhorst biedt u een veilige en prettige woon- en leefomgeving waarbij wordt uitgegaan van uw eigen identiteit en zelfstandigheid. Zodat dit recht doet aan uw eigen leefwereld. Medewerkers van de Koperhorst werken cliëntgericht, op basis van vakkennis en deskundigheid. En leveren, in overleg met u, de benodigde zorg en ondersteuning. Hierbij vormen uw eigen keuzes en mogelijkheden steeds het uitgangspunt. Dit zorgarrangement bestaat uit een basisarrangement. Hierin staat de basiszorg en ondersteuning passend bij uw indicatie, waarvan u gebruik kunt maken. Voor deze zorg en ondersteuning maken we afspraken met u op welke manier en wanneer u geholpen wilt worden. U behoudt uw eigen huisarts. Voor specifieke medische of psychische vragen wordt een Specialist Oudergeneeskunde (verpleeghuisarts) of psycholoog ingeschakeld. We maken binnen het basisarrangement geen afspraken over de tijdsinvestering omdat we een gemiddelde tijd reserveren voor het gehele basisarrangement. Alle zorgafspraken uit het basisarrangement worden concreet in het individuele zorgleefplan beschreven. Het basisarrangement bestaat uit de volgende zorg en ondersteuning: Basisarrangement Veiligheid Binnen de Koperhorst zijn er altijd gekwalificeerde medewerkers aanwezig die toezicht bieden. Binnen dit zorgarrangement wordt uitgebreide toezicht en nabijheid geboden in de dagbestedingsgroep. Daarnaast kunt u via uw alarmketting of polsband 24 uur per dag een medewerker oproepen. Bij een oproep zal de medewerker doorgaans binnen tien minuten reageren. Tussen uur s avonds en 7.00 uur s ochtends zijn er nachtzorg medewerkers aanwezig, die vaste rondes in het huis lopen en reageren op oproepen. Activiteiten U kunt dagelijks naar de dagbestedingsgroep op de Koperwiek* of de huiskamer van de afdeling. Hierbinnen wordt in een kleine groep activiteiten aangeboden binnen een huiselijke sfeer. U kunt hiernaast ook deelnemen aan de reguliere groepsactiviteiten. Geplande zorgmomenten U krijgt s ochtends en s avonds hulp bij ADL taken, zoals: wassen, aankleden en kleine zorgtaken. Indien nodig krijgt u verpleegkundige hulp. Daarnaast wordt uw medicatie beheerd. Ondersteuning tussendoor versie1/geldig tot /verantwoordelijke Bestuurder 14

15 Gedurende de dag heeft u regelmatig begeleiding nodig. Medewerkers bieden overzicht over de dag en dragen zorg voor uw veiligheid. Daarnaast heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij toiletgang of een andere zorgtaak. De medewerkers helpen u hierbij. Ongeplande zorg Bij plotselinge ziekte zoals een griep of als u neerslachtig bent, krijgt u tijdelijk extra zorg en ondersteuning. Als u een structurele behoefte hebt aan meer zorg, kijken we samen met u of uw indicatie nog wel passend is. Eten en drinken We zorgen drie maal daags voor een gezonde maaltijd. U kunt uw voorkeur aangeven in het keuzemenu. Daarnaast zorgen we op gezette tijden voor koffie en thee en regelmatig voor tussendoortjes. Medewerkers bieden gedurende de hele dag begeleiding bij eten en drinken. Huishoudelijke zorg Uw appartement wordt wekelijks schoongemaakt. De huishoudelijk medewerkers besteden ca. 45 minuten per appartement. U kunt, indien gewenst, extra huishoudelijke zorg inkopen. Geestelijke zorg Wekelijks vindt er een dienst of viering plaats in de bezinningsruimte. Als u behoefte heeft aan individuele geestelijke zorg, schakelt de Contactverzorgende een geestelijk verzorger in. Indirecte zorg Medewerkers voeren ook taken uit ten behoeve van u, maar waar u zelf niet altijd bij aanwezig bent, zoals: rapporteren, het maken van het zorgleefplan, het voorbereiden van een MDO of overleg met arts, apotheek en andere disciplines. Zorgevaluatie De Contactverzorgende spreekt tijdens de zorgmomenten met u door of de geboden zorg en ondersteuning nog aansluit bij uw wensen en behoeften. Daarnaast vindt er regelmatig contact met uw contactpersoon plaats. Twee maal per jaar vindt er een multidisciplinair overleg (MDO) plaats waar ook de huisarts en uw contactpersoon bij aanwezig zijn. Aan de hand van deze bespreking wordt met u en/of uw belangenbehartiger een nieuw zorgleefplan opgesteld. * informatie over de Koperwiek kunt u elders in dit stuk vinden versie1/geldig tot /verantwoordelijke Bestuurder 15

16 Zorgarrangement 5. Beschermd wonen met intensieve dementiezorg U bent ernstig in de war en weet niet goed meer waar u bent. Vaak heeft u moeite uw bekenden en dierbaren te herkennen. Daardoor kunt u gemakkelijk in gevaarlijke situatie terecht komen. U heeft intensieve verzorging en begeleiding nodig, specifiek gericht op dementerende mensen. Wonen in de Koperhorst voor mensen die ernstig dement zijn en hierdoor intensieve zorg en veel bescherming nodig hebben. Dit zorgarrangement is afgeleid van de indicatie Zorgzwaartepakket 5. binnen de sector Verpleging en Verzorging. U heeft binnen deze indicatie recht op 15 tot 18½ uur zorg en ondersteuning per week. De Koperhorst biedt u een veilige en prettige woon- en leefomgeving waarbij wordt uitgegaan van uw eigen identiteit en zelfstandigheid. Zodat dit recht doet aan uw eigen leefwereld. Medewerkers van de Koperhorst werken cliëntgericht, op basis van vakkennis en deskundigheid. En leveren, in overleg met u, de benodigde zorg en ondersteuning. Hierbij vormen uw eigen keuzes en mogelijkheden steeds het uitgangspunt. Het zorgarrangement is opgebouwd uit een basisarrangement en een individueel gedeelte. In het basisarrangement staat de basiszorg en ondersteuning passend bij uw indicatie, waarvan u gebruik kunt maken. Voor deze zorg en ondersteuning maken we afspraken met u op welke manier en wanneer u geholpen wilt worden. U behoudt uw eigen huisarts. Voor specifieke medische of psychische vragen wordt een Specialist Oudergeneeskunde (verpleeghuisarts) of psycholoog ingeschakeld. We maken binnen het basisarrangement geen afspraken over de tijdsinvestering omdat we een gemiddelde tijd reserveren voor het gehele basisarrangement. Het individueel gedeelte vormt het (tijds)kader waarbinnen afspraken gemaakt kunnen worden die buiten het basisarrangement vallen. Hierbij maken we wel afspraken over de tijdsinvestering. Het individueel gedeelte omvat een overzichtelijk aantal minuten per week. Alle zorgafspraken uit het basisarrangement en uit het individueel gedeelte, worden concreet in het individuele zorgleefplan beschreven. Het basisarrangement bestaat uit de volgende zorg en ondersteuning: Basisarrangement Veiligheid Binnen de Koperhorst zijn er altijd gekwalificeerde medewerkers aanwezig die toezicht bieden. Via uw alarmketting of polsband kunt u 24 uur per dag een medewerker oproepen. Bij een oproep zal de medewerker doorgaans binnen tien minuten reageren. Tussen uur s avonds en 7.00 uur s ochtends zijn er nachtzorg medewerkers aanwezig, die vaste rondes in het huis lopen en reageren op oproepen. Activiteiten Er worden dagelijks verschillende groepsactiviteiten georganiseerd waaraan u deel kan nemen. Voor sommige activiteiten geeft u zich van te voren, op maar de meeste activiteiten zijn vrij toegankelijk. De activiteitenbegeleider spreekt met u door welke activiteiten het beste aansluiten bij uw wensen. Indien gewenst kunnen er beperkt individuele activiteiten met u worden afgesproken ter vervanging van de groepsactiviteiten versie1/geldig tot /verantwoordelijke Bestuurder 16

17 Geplande zorgmomenten U krijgt uitgebreide hulp bij ADL: wassen, aankleden en overige zorgtaken. Indien nodig krijgt u verpleegkundige hulp. Daarnaast wordt uw medicatie beheerd. Ondersteuning tussendoor Tussen de zorgmomenten in heeft u veel begeleiding nodig, of u heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij toiletgang of een andere zorgtaak. Medewerkers bieden overzicht over de dag en dragen zorg voor uw veiligheid. Ongeplande zorg Bij plotselinge ziekte zoals een griep of als u neerslachtig bent, krijgt u tijdelijk extra zorg en ondersteuning. Als u een structurele behoefte hebt aan meer zorg, kijken we samen met u of uw indicatie nog wel passend is. Eten en drinken We zorgen voor een gezonde warme maaltijd, die u s middags zowel in het restaurant als op uw kamer kunt nuttigen. U kunt er ook voor kiezen om s avonds warm te eten in uw appartement. U kunt uw voorkeur aangeven in het keuzemenu. Daarnaast is de mogelijkheid om koffie en thee en een drankje in de gemeenschappelijke ruimtes te gebruiken. Daarnaast verzorgen we, al dan niet in samenwerking met familie, de broodmaaltijden. Medewerkers bieden gedurende de hele dag begeleiding bij eten en drinken. Huishoudelijke zorg Uw appartement wordt wekelijks schoongemaakt. De huishoudelijk medewerkers besteden ca. 45 minuten per appartement. U kunt, indien gewenst, extra huishoudelijke zorg inkopen of het individueel gedeelte van het zorgarrangement hieraan besteden. Geestelijke zorg Wekelijks vindt er een dienst of viering plaats in de bezinningsruimte. Als u behoefte heeft aan individuele geestelijke zorg, schakelt de Contactverzorgende een geestelijk verzorger in. Indirecte zorg Medewerkers voeren ook taken uit ten behoeve van u, maar waar u zelf niet altijd bij aanwezig bent, zoals: rapporteren, het maken van het zorgleefplan, het voorbereiden van een MDO of overleg met arts, familie, apotheek en andere disciplines. Zorgevaluatie De Contactverzorgende spreekt tijdens de zorgmomenten met u door of de geboden zorg en ondersteuning nog aansluit bij uw wensen en behoeften. Daarnaast vindt er regelmatig contact met uw contactpersoon plaats. Twee maal per jaar vindt er een multidisciplinair overleg (MDO) plaats waar ook de huisarts en contactpersoon of belangenbehartiger bij aanwezig zijn. Aan de hand van deze bespreking wordt met u en/of uw belangenbehartiger een nieuw zorgleefplan opgesteld. Individueel gedeelte Tijdskader overige afspraken U kunt tot 30 minuten per week afspraken maken buiten het basisarrangement. U kunt zelf bepalen waaraan u de tijd wilt besteden: ondersteuning, zorg of huishoudelijke versie1/geldig tot /verantwoordelijke Bestuurder 17

18 activiteiten. Zorgarrangement 5. Groep Beschermd wonen met intensieve dementiezorg U bent ernstig in de war en weet niet goed meer wie u bent of waar u bent. Vaak heeft u moeite uw bekenden en dierbaren te herkennen. Daardoor kunt u gemakkelijk in gevaarlijke situatie terecht komen. U heeft intensieve verzorging en begeleiding nodig, specifiek gericht op dementerende mensen. Wonen in de Koperhorst voor mensen die ernstig dement zijn en hierdoor intensieve zorg en veel bescherming nodig hebben. Dit zorgarrangement is afgeleid van de indicatie Zorgzwaartepakket 5. binnen de sector Verpleging en Verzorging. U heeft binnen deze indicatie recht op 15 tot 18½ uur zorg en ondersteuning per week. De Koperhorst biedt u een veilige en prettige woon- en leefomgeving waarbij wordt uitgegaan van uw eigen identiteit en zelfstandigheid. Zodat dit recht doet aan uw eigen leefwereld. Medewerkers van de Koperhorst werken cliëntgericht, op basis van vakkennis en deskundigheid. En leveren, in overleg met u, de benodigde zorg en ondersteuning. Hierbij vormen uw eigen keuzes en mogelijkheden steeds het uitgangspunt Dit zorgarrangement bestaat uit een basisarrangement. Hierin staat de basiszorg en ondersteuning passend bij uw indicatie, waarvan u gebruik kunt maken. Voor deze zorg en ondersteuning maken we afspraken met u op welke manier en wanneer u geholpen wilt worden. U behoudt uw eigen huisarts. Voor specifieke medische of psychische vragen wordt een Specialist Oudergeneeskunde (verpleeghuisarts) of psycholoog ingeschakeld We maken binnen het basisarrangement geen afspraken over de tijdsinvestering omdat we een gemiddelde tijd reserveren voor het gehele basisarrangement. Alle zorgafspraken uit het basisarrangement en uit het individueel gedeelte, worden concreet in het individuele zorgleefplan beschreven. Het basisarrangement bestaat uit de volgende zorg en ondersteuning: Basisarrangement Veiligheid Binnen de Koperhorst zijn er altijd gekwalificeerde medewerkers aanwezig die toezicht bieden. Binnen dit zorgarrangement wordt uitgebreide toezicht en nabijheid geboden in de dagbestedingsgroep. Daarnaast kunt u via uw alarmketting of polsband 24 uur per dag een medewerker oproepen. Bij een oproep zal de medewerker doorgaans binnen tien minuten reageren. Tussen uur s avonds en 7.00 uur s ochtends zijn er nachtzorg medewerkers aanwezig, die vaste rondes in het huis lopen en reageren op oproepen. Activiteiten U kunt dagelijks naar de dagbestedingsgroep op de Koperwiek* of de huiskamer van de afdeling. Hierbinnen wordt in een kleine groep activiteiten aangeboden binnen een huiselijke sfeer. U kunt hiernaast ook deelnemen aan de reguliere groepsactiviteiten. Geplande zorgmomenten U krijgt uitgebreide hulp bij ADL: wassen, aankleden en overige zorgtaken. Indien nodig krijgt u verpleegkundige hulp. Daarnaast wordt uw medicatie beheerd. Ondersteuning tussendoor versie1/geldig tot /verantwoordelijke Bestuurder 18

19 Tussen de zorgmomenten in heeft u veel begeleiding nodig, of u heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij toiletgang of een andere zorgtaak. Medewerkers bieden overzicht over de dag en dragen zorg voor uw veiligheid. Ongeplande zorg Bij plotselinge ziekte zoals een griep of als u neerslachtig bent, krijgt u tijdelijk extra zorg en ondersteuning. Als u een structurele behoefte hebt aan meer zorg, kijken we samen met u of uw indicatie nog wel passend is. Eten en drinken We zorgen drie maal daags voor een gezonde maaltijd. U kunt uw voorkeur aangeven in het keuzemenu. Daarnaast zorgen we op gezette tijden voor koffie en thee en regelmatig voor tussendoortjes. Medewerkers bieden gedurende de hele dag begeleiding bij eten en drinken. Huishoudelijke zorg Uw appartement wordt wekelijks schoongemaakt. De huishoudelijk medewerkers besteden ca. 45 minuten per appartement. U kunt, indien gewenst, extra huishoudelijke zorg inkopen. Geestelijke zorg Wekelijks vindt er een dienst of viering plaats in de bezinningsruimte. Als u behoefte heeft aan individuele geestelijke zorg, schakelt de Contactverzorgende een geestelijk verzorger in. Indirecte zorg Medewerkers voeren ook taken uit ten behoeve van u, maar waar u zelf niet altijd bij aanwezig bent, zoals: rapporteren, het maken van het zorgleefplan, het voorbereiden van een MDO of overleg met arts, familie, apotheek en andere disciplines. Zorgevaluatie De Contactverzorgende spreekt tijdens de zorgmomenten met u door of de geboden zorg en ondersteuning nog aansluit bij uw wensen en behoeften. Daarnaast vindt er regelmatig contact met uw contactpersoon plaats. Twee maal per jaar vindt er een multidisciplinair overleg (MDO) plaats waar ook de huisarts en contactpersoon of belangenbehartiger bij aanwezig zijn. Aan de hand van deze bespreking wordt met u en/of uw belangenbehartiger een nieuw zorgleefplan opgesteld. * informatie over de Koperwiek kunt u elders in dit stuk vinden versie1/geldig tot /verantwoordelijke Bestuurder 19

20 Zorgarrangement 5. Kleinschalig Wonen* Beschermd wonen met intensieve dementiezorg U bent ernstig in de war en weet niet goed waar u bent. Vaak heeft u moeite uw bekenden en dierbaren te herkennen. Daardoor kunt u gemakkelijk in gevaarlijke situatie terecht komen. U heeft intensieve verzorging en begeleiding nodig, specifiek gericht op dementerende mensen. Wonen in de Koperhorst voor mensen die ernstig dement zijn en hierdoor intensieve zorg en veel bescherming nodig hebben. Dit zorgarrangement is afgeleid van de indicatie Zorgzwaartepakket 5. binnen de sector Verpleging en Verzorging. U heeft binnen deze indicatie recht op 15 tot 18½ uur zorg en ondersteuning per week. De Koperhorst biedt u een veilige en prettige woon- en leefomgeving waarbij wordt uitgegaan van uw eigen identiteit en zelfstandigheid. Zodat dit recht doet aan uw eigen leefwereld. Medewerkers van de Koperhorst werken cliëntgericht, op basis van vakkennis en deskundigheid. En leveren, in overleg met u, de benodigde zorg en ondersteuning. Hierbij vormen uw eigen keuzes en mogelijkheden steeds het uitgangspunt Dit zorgarrangement bestaat uit een basisarrangement. Hierin staat de basiszorg en ondersteuning passend bij uw indicatie, waarvan u gebruik kunt maken. Voor deze zorg en ondersteuning maken we afspraken met u op welke manier en wanneer u geholpen wilt worden. U behoudt uw eigen huisarts. Voor specifieke medische of psychische vragen wordt een SOG ( verpleeghuisarts ) of psycholoog ingeschakeld. We maken binnen het basisarrangement geen afspraken over de tijdsinvestering omdat we een gemiddelde tijd reserveren voor het gehele basisarrangement. Alle zorgafspraken uit het basisarrangement en uit het individueel gedeelte, worden concreet in het individuele zorgleefplan beschreven. Het basisarrangement bestaat uit de volgende zorg en ondersteuning: Basisarrangement Veiligheid Binnen de Koperhorst zijn er altijd gekwalificeerde medewerkers aanwezig die toezicht bieden. Binnen dit zorgarrangement wordt uitgebreide toezicht en nabijheid geboden in de groepsopvang kleinschalig wonen*. Daarnaast kunt u via uw alarmketting of polsband 24 uur per dag een medewerker oproepen. Bij een oproep zal de medewerker doorgaans binnen tien minuten reageren. Tussen uur s avonds en 7.00 uur s ochtends zijn er nachtzorg medewerkers aanwezig, die vaste rondes in het huis lopen en reageren op oproepen. Activiteiten Binnen het Kleinschalig Wonen worden er gedurende de hele dag in een kleine groep activiteiten aangeboden binnen een huiselijke sfeer. U kunt hiernaast ook deelnemen aan de reguliere groepsactiviteiten. Geplande zorgmomenten U krijgt uitgebreide hulp bij ADL: wassen, aankleden en overige zorgtaken. De begeleiding biedt overzicht over de dag en veiligheid. Indien nodig krijgt u versie1/geldig tot /verantwoordelijke Bestuurder 20

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Product- en Dienstengids

Product- en Dienstengids S t i c h t i n g N u s a n t a r a Product- en Dienstengids Stichting Nusantara Zorg Product- en Dienstengids November 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Het ontstaan van de organisatie... 2 Patria (de

Nadere informatie

Informatie De Wetering

Informatie De Wetering Informatie De Wetering Zorgcentrum Humanitas-IJsselmonde Zelfstandig wonen mét zorg en verblijf Kleinschalig wonen voor dementerenden Zorgcentrum Humanitas De Wetering 1 Welkom in zorgcentrum De Wetering

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)...

Nadere informatie

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven V1_2011 INHOUDSOPGAVE WELKOM!... 3 1 DE STICHTING ZORGWAARD... 5 2 VISIE... 5 3 BELANGENBEHARTIGING... 7 4 CONTACTPERSONEN...

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

zorgcentrum voor mensen met dementie

zorgcentrum voor mensen met dementie Lisidunahof zorgcentrum voor mensen met dementie Lisidunahof is hét expertisecentrum voor jonge en oudere mensen met dementie. Wij doen er alles aan om onze bewoners zich thuis te laten voelen. een beweging

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Informatie voor cliënten 2015. Info. Cavent 1

Informatie voor cliënten 2015. Info. Cavent 1 Informatie voor cliënten 2015 Info Cavent 1 s-gravendeel Strijen Cavent Vlashof Wonen en zorg Bolkafstraat 1 3295 TA 078 6739730 Informatie Voor meer informatie of het opvragen van folders, een kopie van

Nadere informatie

AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen

AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen W a a r z o r g t I p s e d e B r u g g e n v o o r? W a t b e t a a l t u z e l f? AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen Beleid per 1 januari 2014 i e d e r e e n i s

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling, zonder BOPZ

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling, zonder BOPZ Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling, zonder BOPZ Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)...

Nadere informatie

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013 Versiedatum: 05-12-2013 Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van afdeling Duinvogel van woonen zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 4.1 april 2011 CIZ Indicatiewijzer versie 4.1 Toelichting op de Beleidsregels

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1 Uw indicatie 5 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3. mariënburg woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Geachte lezer,

Nadere informatie