VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS"

Transcriptie

1 VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS 1

2 Colofon Adres Via Nova College Maartvlinder DA Utrecht Bestuur Het Via Nova College valt onder het bestuur van Stichting NUOVO, stichting openbaar voorgezet onderwijs Utrecht Postbus BK UTRECHT

3 Voorwoord Deze schoolgids is geschreven om u als ouders en verzorgers van (toekomstige) leerlingen een indruk te geven hoe het onderwijs op het Via Nova College is georganiseerd en vormgegeven. Ook de leerkrachten en directeuren van de basisscholen wil ik op deze manier informeren. Heeft u na lezing van deze gids nog vragen, aarzel dan niet en neem contact met mij op. In deze schoolgids maakt u kennis met het Via Nova College, een brede VMBO in Utrecht. Met de start van dit schooljaar, in augustus 2012, heeft onze school ervoor gekozen om de verhouding tussen de workshops en het zelfstandig werken op de leerpleinen te veranderen. Leerlingen volgen nu dagelijks meer workshops en krijgen een wekelijkse taalles en rekenles. Om de rust in school te waarborgen werken wij met vaste lestijden voor de onderbouw en bovenbouw. Hierdoor zijn er geen tussenuren en is er nauwelijks sprake van lesuitval. Onze school is een LOOT-school (Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport) en heeft een sportklas. Voor basisschoolverlaters met een advies voor het VMBO en eventueel LWOO heeft het Via Nova College leerwegen uitgestippeld, die uitgaan van ieders persoonlijke mogelijkheden. Ook zijn leerlingen die hun VMBO-opleiding bij ons willen voortzetten van harte welkom. Instroom in alle vier leerjaren is mogelijk. Wij hopen dat u na het lezen van onze schoolgids een goed beeld van het Via Nova College heeft gekregen. Aanvullende informatie kunt u ook op onze website vinden. Natuurlijk bent u van harte welkom op één van onze open dagen. Tot ziens op het Via Nova College! Wim de Boom, directeur Via Nova College. 3

4 Het Via Nova College Het Via Nova College is een openbare vmbo-school voor eigentijds en sportief onderwijs. De school is opgericht in 2005 en kent een vernieuwend onderwijsconcept. De school onderscheidt zich onder andere door kleinschaligheid, veel persoonlijke aandacht en inzet op een brede ontwikkeling. Leerlingen werken en leren zelfstandig aan weektaken en er is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling door middel van loopbaanleren. Onderwijsvisie De kracht en kennis uit ons onderwijskundig verleden (Helen Parkhurst en Maria Montessori), een vernieuwende inspirerende onderwijskundige visie voor de toekomst (Stevens), de meervoudige intelligenties (Gardner) en de kenmerken van onze doelgroep zijn de heipalen onder het Via Nova College. Wij dagen leerlingen uit tot het leveren van optimale prestaties. Daarbij gaan we uit van de talenten, kwaliteiten en mogelijkheden van elk kind. Met leerlingen en hun ouders gaan wij een relatie aan die wij opbouwen en onderhouden. In deze relatie is altijd aandacht voor de groei en de ontwikkeling die een leerling doormaakt. Wij stimuleren leerlingen tot het maken van zelfstandige keuzes in en het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen schoolloopbaan. Het Via Nova onderwijs is gericht op de toekomst en verbindt de leerling met de maatschappij waarin wij samen leven.. 4

5 Het onderwijs Onderwijssoort Wij bieden onderwijs aan voor leerlingen met een vmbo-advies; basis tot en met theoretische leerweg met of zonder lwoo. Onderwijs is te volgen binnen de volgende sectoren: Economie Zorg en welzijn Techniek Het Via Nova College is ook een LOOT-school. De school biedt extra faciliteiten voor topsporttalenten en heeft sportklassen Vmbo bbl Basisberoepsgerichte leerweg bereidt voor op mbo-niveau 2. Vmbo kbl Kaderberoepsgerichte leerweg bereidt voor op mbo-niveau 3 en 4. Vmbo gl Gemengde leerweg bereidt voor op mbo-niveau 4. De leerling volgt 5 avo-vakken en het beroepsgerichte vak intersectoraal. Vmbo tl Theoretische leerweg (vmbo-tl) bereidt voor op het havo, hiervoor moeten de leerlingen een 6,8 gemiddeld op hun eindlijst behalen. Tevens bereidt de theoretische leerweg voor op mbo-niveau 4. De leerling volgt 6 avo-vakken en het beroepsgerichte vak intersectoraal LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs) Voor leerlingen met een LWOO-indicatie bieden wij extra begeleiding op het gebied van taal, rekenen, schoolse vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling. De mentoren maken een handelingsplan waarin staat beschreven welke ondersteuning nodig is en hoe dit wordt aangeboden. Dit bespreken en evalueren de mentoren met ouders en leerling. Aanname en intake Aannameprocedure leerjaar 1: Uw kind wordt bij onze school aangemeld via het zogenaamde digitale RAAD-formulier. Dit RAAD-formulier bestaat uit twee delen; het RAAD-onderwijskundig rapport en het aanmeldformulier. De leerkracht vult in het RAAD-onderwijskundig rapport het advies, de resultaten uit het leerlingvolgsysteem en aanvullende informatie over de leerling in. Ouders ondertekenen dit en krijgen hiervan altijd een kopie. Als ouders het niet eens zijn met de informatie die de basisschool heeft opgeschreven dan kunnen ze dit ook op het RAAD-onderwijskundig rapport vermelden. Door het invullen van het aanmeldformulier wordt de leerling digitaal aangemeld bij de school van voorkeur. Ook hiervoor tekenen ouders. Toelatingsbeslissing Zodra het digitale aanmeldformulier bij ons binnen is, worden de ouder(s) / verzorger(s) en het kind uitgenodigd voor een intake gesprek op school. In dit gesprek kunt u uw aanmelding toelichten en kijken wij of uw kind voldoet aan de toelatingseisen. Het Via Nova College volgt, zoals afgesproken met alle middelbare scholen in Utrecht, de POVOprocedure. De Ouderbrochure POVO, met alle informatie over aanmelden en toelating, kunt u terugvinden op de website van SWV Utrecht: 5

6 Onderwijsinhoud Leer- en vakgebieden in de onderbouw In de onderbouw bieden wij de volgende vak- en leergebieden aan: communicatie (Nederlands, Engels en Duits) wiskunde nask mens en natuur (biologie en verzorging) mens en maatschappij (maatschappijleer, aardrijkskunde, geschiedenis en economie) kunst en cultuur (tekenen, handvaardigheid, drama en techniek) sport en bewegen NB. Wij bieden géén Frans aan. Binnen een leergebied wordt er vakoverstijgend gewerkt. Vakken in de bovenbouw In leerjaar 3 worden de volgende vakken aangeboden tijdens de keuzeperiode die duurt tot met januari Nederlands, Engels Duits (alleen voor de theoretische leerweg) wiskunde biologie economie nask maatschappijleer 1, ckv en sport & bewegen. maatschappijleer 2 (vanaf februari, na de vakkenpakketkeuze) NB. Wij bieden géén Frans aan. De beroepsgerichte vakken voor de bbl en kbl: Handel & Administratie, Transport & Logistiek, Sport, Dienstverlening & Veiligheid en Dienstverlening & Commercie, Voor de tl: intersectoraal. Tijdens de keuzeperiode tot en met januari 2013 volgen de leerlingen alle vakken. Na deze periode is in februari duidelijk welke sector en beroepsgericht vak de leerling heeft gekozen en welk vakkenpakket daarbij hoort. Dit pakket bepaalt vanaf dan de rest van leerjaar 3 en geheel leerjaar 4 het weekrooster van de leerling. Ckv en maatschappijleer1 worden in leerjaar 3 afgerond. Sectoren In leerjaar 3 gaan alle leerlingen zich oriënteren op de verschillende sectoren en beroepsgerichte vakken die onze school biedt. Hiervoor wordt een informatieavond georganiseerd waarin uitleg en informatie over de sectoren en de vakken gegeven wordt. Tevens vindt er overleg plaats met de ouders en leerling. Ook oriënteren de leerlingen zich tijdens het evenementenonderwijs en in sectortijd. De leerlingen krijgen een breed programma aangeboden en kiezen halverwege het schooljaar in welke sector en met welk vakkenpakket ze eindexamen gaan doen. De leerlingen van de theoretische leerweg kiezen in januari hun uitstroomvariant binnen het intersectorale programma. Naast de zes theorievakken volgen zij het beroepsgerichte vak intersectoraal. Het Via Nova College biedt in de bbl en kbl de volgende beroepsgerichte vakken aan. Sport, Dienstverlening & Veiligheid. Dit beroepsgerichte vak valt onder de sector zorg en welzijn. Contact maken met mensen staat hierin centraal. SDV-leerlingen leren een sportactiviteit leiden, zich dienstverlenend opstellen en zorg te dragen voor de veiligheid van mensen en gebouwen. De SDV-leerling onderscheidt zich door discipline, doorzettingsvermogen, actieve communicatie en sportiviteit. 6

7 In het vakkenpakket is naast Nederlands en Engels het vak biologie verplicht en 1 keuzevak mogelijk uit de vakken economie, mts 2 en wiskunde. Handel & Administratie Handel en Administratie hoort bij de sector economie. Voor leerlingen die het leuk vinden om zorgvuldig te werken, om te gaan met klanten of de droom hebben een eigen bedrijf te starten is dit een goede keuze. Lesonderdelen bij handel en administratie zijn bijvoorbeeld boekhouden, verkoopgesprek houden, kassavaardigheden en bedrijfsrekenen. In het vakkenpakket zijn naast de vakken Nederlands en Engels de vakken wiskunde en economie verplicht. Transport & Logistiek In de sector techniek kan gekozen worden voor Transport en Logistiek. Bij dit beroepsgerichte vak leren leerlingen over het transport van goederen en mensen: ter land, ter zee, in de lucht of over het spoor. Ook leren zij alles over het verplaatsen van producten en diensten op een snelle en efficiënte manier van A naar B. In het vakkenpakket zijn naast Nederlands en Engels de vakken wiskunde en nask verplicht. Intersectoraal dienstverlening & commercie Leerlingen die van alle markten thuis zijn, zich willen verdiepen in allerlei beroepen en graag praktisch bezig zijn, kiezen voor het brede Dienstverlening en Commercie. Dit is opgebouwd uit twee sectoren. Vanuit zorg en welzijn het dienstverlenende karakter waaronder het koken en werken in een keuken en vanuit de sector economie meer de organisatorische aspecten. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld recreatie, ict, horeca, toerisme en zorg. In het vakkenpakket maakt de leerling een keuze uit een vak uit de sector economie en een vak uit de sector zorg & welzijn. Intersectoraal gl/tl De leerlingen die de theoretische leerweg volgen doen dat met een breed programma. Zij doen naast de zes avo-vakken het beroepsgerichte vak Intersectoraal. Voor het maken van een goede keuze voor een vervolgopleiding is het van belang dat de leerlingen loopbaancompetenties en een beroepsidentiteit kunnen ontwikkelen. En dat zij zich een beeld kan vormen van de belangrijkste aspecten voor zijn toekomstige loopbaan en beroep. In de drie uitstroomvarianten staat dit centraal. Technologie en dienstverlening Het gaat in grote lijnen om het zicht krijgen op de rol van techniek in de samenleving. Dit gebeurt door het uitvoeren van onderhoud of aanpassingen bij klanten. Technologie en Commercie Leerlingen leren een product ontwerpen, maken en in de markt zetten. Daarbij is de toekomstige werknemer de meeste tijd in een werkplaats of op een kantoor aan de slag. Dienstverlening en Commercie In deze exameneenheid staat het organiseren van activiteiten én het in de markt zetten van activiteiten centraal. De activiteiten liggen in de sfeer van recreatie, evenementen, horeca en zorginstellingen. Sport en LOOT Het Via Nova College is een LOOT-school (Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport). Sport De grote magneetborden van sportidolen in de school staan synoniem voor de belangrijke plaats die sporten inneemt in het onderwijsprogramma. Naast de lessen lichamelijke opvoeding doet Via Nova mee met diverse sporttoernooien en organiseren wij die ook regelmatig zelf. In onze mooie sporthal bieden wij na schooltijd extra sportactiviteiten aan zoals, zelfverdediging en voetbal. Sportklas Voor leerlingen die graag bewegen en het leuk vinden om ook in een andere rol bezig te zijn met sport (bijv. les- en leiding geven) bieden we de mogelijkheid om deel te nemen aan de Via Nova Sportklas. 7

8 Tijdens het schooljaar bieden we een breed scala aan sportactiviteiten aan die we inzetten om discipline, doorzettingsvermogen, fair play, leiderschap en motorische kwaliteiten bij leerlingen te vergroten. Deze leerlingen zullen naast sporten en deelnemen aan toernooien ook ingezet worden bij het ondersteunen van bijvoorbeeld pupillenteams. De kosten voor deelname hieraan, inclusief een volledige sportoutfit, zijn 125,-. Het doel van de sportklas Het doel van de sportklas is het opleiden van de leerlingen tot goede bewegers en lesgevers, zodat ze na vier jaar sportklas op het Via Nova College tenminste op mbo-niveau 2 zitten van een mbo Sport & Bewegen. Wat gebeurt er in welk leerjaar? In leerjaar 1 zijn de leerlingen vooral actief met verschillende sporten en de spelregels van deze sporten. In leerjaar 2 zullen de leerlingen ook bezig zijn met verschillende sporten maar dan is alles meer gericht op het zelf lesgeven en zijn er verschillende workshops. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan klimmen, mountainbiken, golfen, schermen en duiken. In leerjaar 3 en 4 zijn de leerlingen bezig met het organiseren van evenementen. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op het zelf lesgeven. Tenslotte zal er ook aandacht worden besteed aan EHBO en anatomie. Topsport Talentschool (LOOT) Het Via Nova College is een topsport talentschool (toegekend door de stichting Landelijk Overleg Onderwijs Topsport en erkend door NOC*NSF). Op een gewone middelbare school is het vaak lastig om sport te combineren met school zonder dat de resultaten daar onder lijden. Geïndiceerde topsportleerlingen kunnen faciliteiten krijgen waardoor ze sport en school beter kunnen combineren. Een overzicht van de faciliteiten: flexibel lesrooster dat ruimte laat voor trainingen en wedstrijden; uitstel of vermindering van huiswerk; voorzieningen om achterstanden weg te werken; individualisering van de diverse toetsen en schoolexamens; gespreid examen over twee jaar (voor de absolute topsporter); begeleiding van een studie- en sportcoördinator; bemiddeling bij gebruik van sportaccommodaties; begrip, belangstelling en respect voor het leven van de jonge topsporter. Topsporters Onze topsporters laten hun talenten zien in de volgende disciplines: basketbal bij UBALL, voetbal bij FC Utrecht en Ajax, tennis bij BTA, judo en dressuur. 8

9 Leren is doen Loopbaanleren Al vanaf het eerste schooljaar bieden wij onze leerlingen mogelijkheden aan om zich te oriënteren op de maatschappij en de vervolgstap na het Via Nova College. Dit doen we onder andere door maatschappelijke stages en praktische workshops. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wat past bij mij? Deze vragen staan centraal bij het loopbaanleren in de onderbouw. In het weekrooster zijn een aantal momenten waarop de leerling praktisch en actief bezig is en aan de vaardigheden proeft die nodig zijn om in de verschillende sectoren in de bovenbouw succesvol te zijn. Daarnaast is er aandacht voor de groei in de ontwikkellijnen: samenwerken communiceren kiezen plannen & organiseren Binnen het loopbaanleren verwerkt de leerling zijn ervaringen en ontwikkeling door middel van bewijzen in een portfolio. Het portfolio staat centraal in een individueel gesprek met de mentor en gaat mee naar de volgende leerjaren. Het loopbaanleren in leerjaar 3 staat vooral in het teken van het kiezen van een sector en beroepsgerichte vak en het verkennen van de beroepscompetenties. In leerjaar 4 staat de vervolgopleiding, het zich verdiepen in die opleiding en het onderzoeken van beroepsmogelijkheden centraal. De leerlingen leggen hun bevindingen in dit keuzeproces vast in hun portfolio. Aan het einde van het examenjaar presenteren zij hun portfolio aan medeleerlingen, mentor, ouders en genodigden uit het mbo. Deze presentatie vormt het sluitstuk van het loopbaanleren op het Via Nova College. Maatschappelijke stage Leerlingen maken tijdens de maatschappelijke stage kennis met verschillende kanten van de samenleving. Iets voor een ander doen staat centraal in de maatschappelijke stage. Bijvoorbeeld door een wijkfeest of sportactiviteit te organiseren of een website te maken voor een vrijwilligersorganisatie. Maatschappelijke stage duurt minimaal 30 uur en is verplicht. Evenementen onderwijs Het loopbaan leren is in het derde leerjaar georganiseerd rondom evenementen. Derdejaars leerlingen organiseren onder begeleiding van de experts (docenten) een aantal keer in het schooljaar een evenement voor een opdrachtgever. De doelgroepen voor de evenementen van leerjaar 3 kunnen zijn: kinderen, ouders, ouderen en de wijk. De opdracht aan de leerlingen kan per evenement en schooljaar verschillen (afhankelijk van de opdrachtgever). Een evenement is te zien als een voortzetting, verdere uitbouw, van de eerste verkenning van de sectoren in de onderbouw. Ook hierin kunnen leerlingen zich verder ontwikkelen in de beroepsvaardigheden en de ontwikkellijnen. Bedrijfsbezoeken en stages in leerjaar 3 Om leerlingen in de gelegenheid te stellen een beeld van bestaande beroepen te vormen worden in leerjaar 3 bedrijfsbezoeken georganiseerd en doen alle derdejaars een stage van 2 weken. Stage in leerjaar 4 In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van de sectoren is ook voor de bbl en kbl leerlingen de leerjaar 4 stage opgenomen. Deze stage duurt 3 weken. De stage voor de tl leerlingen duurt 1 week en is geen PTA-onderdeel. Leerlingen en ouders zoeken i.s.m. de mentor en de stagecoördinator van het Via Nova College een stageplek. 9

10 Onderwijsresultaten Ouderavonden en rapporten Vier keer per jaar komt er een rapport uit. Dit geeft een overzicht van de leerprestaties en de werkhouding van de leerling. De eerste drie rapporten worden gevolgd door een ouderavond. De mentor bespreekt dan het rapport, het gedrag, de absentie en andere schoolzaken met de ouders. Tevens nemen we deel aan het CITO-programma van entree, advies en volgtoetsen. Ook deze worden tijdens een ouderavond besproken. Portfolio Het Via Nova College heeft een schooleigen loopbaanportfolio ontwikkeld. De leerling geeft in dit portfolio een beeld van zijn groei op de Via Nova ontwikkellijnen en het keuzeproces naar vervolgopleiding. Ook doet een leerling een eigen showcase en zijn rapporten van de school in het portfolio. In de bovenbouw wordt het portfolio en het keuzetraject naar een vervolgopleiding tijdens de rapportgesprekken besproken. Aan het eind van leerjaar 4 geeft de leerling een eindpresentatie van zijn portfolio aan docenten, medeleerlingen, ouders, docenten en studenten van verschillende mbo s. Programma Toetsing en Afsluiting Voor 1 oktober is het programma van toetsing en afsluiting op de website van Via Nova College te vinden en in te zien. Het gehele schoolexamen is gespreid over leerjaar 3 en 4. In de bovenbouw worden ouders en leerlingen in de eerste periode uitgenodigd voor een informatieavond over het schoolexamen. Later in het jaar worden ouders en leerlingen van leerjaar 4 uitgenodigd voor een bijeenkomst over het centraal examen. Het schoolexamenreglement en het examenreglement van NUOVO zijn te vinden op de website van de school. Onderwijs in cijfers Leerlingaantal Het Via Nova College had in leerlingen. De onderbouw bestond uit twee vloerteams met in totaal 275 leerlingen. In het derde leerjaar werkten we met één team van 125 leerlingen en in leerjaar 4 met twee teams van 75 leerlingen. De onderbouw- en bovenbouwleerlingen zitten in twee verschillende vleugels van het gebouw. In schooljaar zijn er in de onderbouw 3 vloerteams met in totaal 300 leerlingen. Het leerjaar 3 team bestaat uit 147 leerlingen en leerjaar 4 uit 113 leerlingen. Doorstroompercentage 10

11 % 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% 98,60% 98,40% 99,60% 94,10% 97,50% 93,60% Slagingspercentage 120% 100% 80% 60% 40% bbl kbl gl tl 20% 0% Slagingscijfers 2012 Het afgelopen schooljaar hebben 145 van de 150 vierdejaars eindexamen gedaan. Van de 57 basis leerlingen zijn er 54 geslaagd. Dat is 94,7 %. Van de 63 kader leerlingen zijn er 58 geslaagd. Dat is 92 %. Van de 25 theoretische leerlingen zijn er 22 geslaagd waarvan 3 met een gl-diploma en 19 met een tldiploma. Dat is 88 %. Het totale percentage geslaagden in 2012 is 92,4%. Kwaliteit Het Via Nova College vindt het belangrijk om te onderzoeken of de doelen die we ten aanzien van onze onderwijsactiviteiten gesteld hebben, behaald worden. Daarbij staan de volgende vragen centraal: Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Hoe weten wij dat? Vinden anderen dat ook? Wat gaat we nu doen? Wij beantwoorden deze vragen bijvoorbeeld door de resultaten van leerlingen op leerstof afhankelijke en onafhankelijke toetsen en op school/ en landelijke examens te analyseren en te bespreken met teamleiders, vakgroepen en mentoren. Ook doen we onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Uiteraard doen wij mee aan Vensters voor Verantwoording waar gegevens en opbrengsten van het Via Nova College gepresenteerd worden. In het kader van de professionalisering van onze medewerkers kunnen er voor scholingsdoeleinden filmopnamen in de klas gemaakt worden. 11

12 Begeleiding en Zorg Mentoren Aan alle klassen is één mentor en één co-mentor toegewezen. Zij waken over het welzijn en de onderwijsresultaten van de leerlingen en zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders. De mentor ziet de klas tweemaal daags en bespreekt dan de belangrijkste - dagelijkse - zaken met de klas. Mentoren zijn bereikbaar via de of telefonisch en zijn tot uur op school aanwezig. Het team De experts en begeleiders zijn in de onderbouw (leerjaar 1 en 2) verdeeld over drie vloerteams en in de bovenbouw over 2 teams waarin alle leergebieden zijn vertegenwoordigd. Ieder team staat onder leiding van een teamleider. Elk team beschikt over experts (bevoegde docenten) en begeleiders (onderwijsassistenten en collega s in opleiding). Deze collega s in opleiding werken op onze school maar zijn studenten van de lerarenopleiding. Zij combineren hun werk als begeleider met hun opleiding tot docent. Het Via Nova College stelt de ontwikkeling van de leerling in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling centraal. Het gaat ons er om dat we aandacht besteden aan dat wat de leerlingen kan in plaats van focussen op wat de leerling niet kan. De leerling doet er dus toe. Een positieve benadering van het leer- en opvoedingsproces. Immers iedere leerling bij ons op school krijgt de kans zich te ontwikkelen op de wijze die bij hem/haar past. Dit kan slechts als er sprake is van een vertrouwensrelatie. De volwassene stelt de kaders en bepaalt de structuur, zodat de leerlingen vertrouwen en veiligheid kunnen ervaren. De volwassene is ook degene die de leerling durft te confronteren op zijn/haar gedrag. Correcties zijn met andere woorden gericht op gedragswijziging van de leerling en nooit op de leerling als persoon. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Het Via Nova College zet zich in om goed onderwijs te bieden aan elke leerling. Dat betekent dat de school oog heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze leerlingen worden op maat ondersteund. Extra begeleiding Sommige leerlingen hebben achterstanden op verschillende gebieden, bijvoorbeeld bij rekenen of taal. Deze leerlingen hebben daar gerichte hulp bij nodig. Op basis van testgegevens wordt ondersteuning op maat aangeboden. Hiervoor wordt een handelingsplan opgesteld door de mentor. Dit wordt besproken en geëvalueerd met ouders. Leerlingen met dyslexie hebben recht op ondersteunende faciliteiten. In de bovenbouw wordt tevens een examenvreestraining aangeboden. Taal en rekenen Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw krijgen alle leerlingen in het weekrooster één uur rekenen en één uur taal. Het doel van deze lessen is het onderhouden en ondersteunen van de taal- en rekenvaardigheden van onze leerlingen. Schoolmaatschappelijk werk Omdat sommige problemen te groot zijn om door mentoren opgelost of begeleid te worden, hebben wij de mogelijkheid om de hulp in te roepen van onze schoolmaatschappelijk werkster. ZAT (Zorgadvies team) Ter ondersteuning van de school is er een zorgadvies team. Dit is een team van interne- en externe zorgexperts. Zij bespreken door de mentor aangemelde leerlingen die tijdens hun schoolloopbaan tegen leer- en/of ontwikkelingsproblemen aanlopen. Wij gaan er als school vanuit dat alle leerlingen hier besproken mogen worden. Inzet leerlinggebonden budget Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en leerlingen voor wie een leerlingebonden budget beschikbaar is worden in kleinere mentorgroepen geplaatst en verbonden aan ervaren mentoren. Samenwerking met de ambulant begeleiders van deze leerlingen is essentieel in onze begeleiding en ondersteuning. LWOO indicatie 12

13 Leerlingen met een LWOO indicatie krijgen altijd een handelingsplan. Dit plan wordt met ouders en leerlingen besproken en geëvalueerd. Invulling onderwijstijd Lestijden De onder- en bovenbouwleerlingen hebben gescheiden school- en pauzetijden. De leerlingen in de onderbouw van het Via Nova College starten elke dag om uur en eindigen om uur. Op dinsdag zijn de leerlingen om uur uit. In de bovenbouw wordt gewerkt van uur en zijn de leerlingen op dinsdag om uur uit. Er is bijna nooit sprake van lesuitval behalve aangekondigd i.v.m. bijvoorbeeld een studiedag. Pauze Alle leerlingen hebben op een volledige schooldag tweemaal pauze. Beide momenten worden op school doorgebracht. Een leerling mag het schoolplein niet verlaten onder schooltijd. Tijdens de grote pauze is er een verkoop van gezonde producten in de kantine en worden er door welzijnsorganisaties sportieve activiteiten aangeboden. Weekplanning Een schoolweek is opgebouwd uit mentortijd, workshops voor alle vakken en leergebieden,, loopbaanleren, taal en rekenen. onderbouw maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 8:30-9:00 mentortijd mentortijd mentortijd mentortijd mentortijd 9:00-10:30 workshops workshops workshops workshops workshops 10:30-10:45 pauze 10:45-12:15 workshop & workshop & workshop & workshop & workshop & 12:15-12:45 pauze mentortijd 12:30 pauze 12:45-14:45 keuze workshop taal, rekenen, loopbaanleren taal, rekenen, loopbaanleren taal, rekenen, loopbaanleren 14:45-15:00 mentortijd mentortijd mentortijd mentortijd bovenbouw maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 8:45-9:00 mentortijd mentortijd mentortijd mentortijd mentortijd 9:00-10:00 rekenen loopbaanleren taal loopbaanleren taal/rekenen 10:00-11:00 11:00-11:15 pauze 11:15-12:15 (sport lj 3) (sport lj 3) (sport lj 3) (sport lj 3) (sport lj 3) 12:15-13:00 (sport lj 3) (sport lj 3) (sport lj 3) (sport lj 3) (sport lj 3) 13:00-13:30 pauze 13:30-14:15 beroepsgericht (sport lj 4) beroepsgericht (sport lj 4) beroepsgericht (sport lj 4) beroepsgericht (sport lj 4) 14:15-15:00 beroepsgericht (sport lj 4) beroepsgericht (sport lj 4) 13 beroepsgericht (sport lj 4) beroepsgericht (sport lj 4) 15-15:15 mentortijd mentortijd mentortijd mentortijd

14 Mentortijd Elke ochtend start de dag met mentortijd. De mentoren bereiden de dag voor en bespreken wat de leerling die dag gaat doen. Aan alle klassen is één mentor en indien mogelijk een co-mentor toegewezen. Zij bewaken de resultaten en het welzijn van de leerlingen en vormen het eerste aanspreekpunt voor ouders. Aan het eind van de dag sluit de mentor de dag weer af met de mentorgroep. Op deze manier is er zeer frequent contact tussen mentor en leerling waardoor de mentor de leerling goed kan leren kennen, volgen en begeleiden. Keuzewerktijd Tijdens werkt de leerling aan de taken. De keuze kan zitten in aan welk vak gewerkt wordt of met wie er bijvoorbeeld wordt samengewerkt. Ook kan het voorkomen dat er vanuit de gevolgde workshop verder wordt gewerkt op het leerplein onder begeleiding van de expert. Taken De leerlingen werken tijdens aan de weektaak van de vak- en leergebieden. Op woensdag tijdens de mentortijd krijgen de leerlingen hun weektaak. Op de weektaak staat wat er die week gedaan gaat worden voor de verschillende leergebieden. Een leerling mag zelf een planning maken, eventueel met behulp van de mentor. Een taak kan een opdracht zijn uit een boek maar het kan ook een opdracht op de computer zijn, een proefje in het lab of een werkstuk in het atelier. Iedere leerling werkt op zijn eigen niveau. Taal en rekenen Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw krijgen alle leerlingen in het weekrooster één uur rekenen en één uur taal. Het doel van deze lessen is het onderhouden en ondersteunen van de taal- en rekenvaardigheden van onze leerlingen. Loopbaanleren Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wat past bij mij? Deze vragen staan centraal bij het loopbaanleren. In het weekrooster zijn een aantal momenten dat de leerling praktisch en actief bezig is en proeft aan de vaardigheden die nodig zijn om in de verschillende sectoren in de bovenbouw succesvol te zijn. Daarnaast is er aandacht voor de groei in de ontwikkellijnen: samenwerken, communiceren, kiezen en plannen & organiseren. Workshops Elke dag volgen de leerlingen workshops van de vak of leergebieden. Tijdens deze workshops staat de leerstof van die week centraal. De workshops worden aangeboden op de verschillende niveaus en zijn gebaseerd op de uitgangspunten van taalgericht vakonderwijs. Als de workshops aan een mentorgroep gegeven wordt dan wordt er uiteraard gedifferentieerd naar de verschillende niveaus van de leerlingen. Sport en bewegen De leerlingen van Via Nova hebben veel bewegingslessen. Alle leerlingen in de onderbouw hebben twee keer in de week sport in de sportcampus. Daarnaast krijgt de sportklas en de leerlingen die in de bovenbouw kiezen voor het beroepsgerichte vak SDV extra sport en bewegen en aanverwante theorie. Projectweken In een projectweek worden de leerlingen een week lang ondergedompeld in bijvoorbeeld de Engelse en de Duitse taal. De maatschappelijke stage, de portfolio week, de kunst- en cultuurweek, de GEO-week noemen we ook projectweken. En niet te vergeten organiseert het team van sport & bewegen onze eigen Olympische Spelen: Olympia Nova. Buitenschoolse activiteiten Vanuit de leergebieden worden regelmatig excursies georganiseerd. Veel van deze excursies vinden onder schooltijd plaats en zijn dan ook verplicht voor alle leerlingen. Daarnaast zijn er ook andere naschoolse activiteiten zoals schoolfeesten en sporttoernooien. Deze zijn facultatief. In het tweede leerjaar gaan alle leerlingen op schoolkamp. Dit kamp maakt deel uit van het onderwijsproces en is dan ook voor alle leerlingen verplicht. In het derde leerjaar zijn eveneens schoolkampen. Deze zijn op inschrijving. Het examenjaar wordt afgesloten met een stedenreis. Deze reis is facultatief. 14

15 Huiswerk Het Via Nova College is in de onderbouw huiswerkarm. Dit houdt in dat leerlingen het meeste opgedragen werk op school kunnen afmaken in de. De leerlingen in de theoretische leerweg hebben wel regelmatig huiswerk. Natuurlijk zijn er toetsen die thuis geleerd moeten worden. In de bovenbouw is het van belang dat de schoolexamens en centrale examens ook thuis worden voorbereid. De leerstof hiervoor wordt één week van te voren bekend gemaakt. Mocht de weektaak niet af zijn dan wordt deze na schooltijd op school en thuis afgemaakt. Elektronische leeromgeving Op dit moment zijn we bezig met een overstap naar Magister. Ter zijner tijd kunnen leerlingen en ouders hierin de resultaten en absentie van de leerling volgen. Of we ook de elektronische leeromgeving van Magister gaan gebruiken is tot nu toe nog niet besloten. 15

16 Vakanties Herfstvakantie 13 oktober t/m 21 oktober 2012 Kerstvakantie 22 december 2012 t/m 6 januari 2013 Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 24 februari de Paasdag 1 april 2013 Meivakantie 27 april t/m 12 mei de Pinksterdag 20 mei 2013 Zomervakantie 13 juli t/m 1 september

17 Regels en afspraken Regels op school Op het Via Nova College hebben wij regels en afspraken. Deze worden aan het begin van het schooljaar met alle leerlingen doorgenomen. De volgende regels gelden: Kauwgom en energy-drank zijn niet toegestaan op school. Ook niet tijdens de pauze. Tassen, jassen, i-pods, telefoons, etc. liggen in de kluis van de leerling. Een hoofddeksel mag gedragen worden zolang de leerling nog herkenbaar blijft. Een petje is oké, maar een capuchon gaat af. Tijdens schooltijden verlaat niemand zonder toestemming het schoolterrein (toestemming kan gegeven worden d.m.v. een loopbriefje). Pauze houden leerlingen in de aula of op het schoolplein. Drugs, alcohol, vuurwerk en wapens zijn verboden op onze school. Het gebruik van een mobiele telefoon in school is aan strikte regels gebonden. Het is niet toegestaan om een mobiele telefoon in de klas of in de gangen te gebruiken. Alleen in de kantine is het gebruik van een mobiele telefoon toegestaan. Is het nodig dat uw zoon / dochter contact met thuis opneemt, dan kan dat altijd met onze schooltelefoon. Op het gebruik van een mobiele telefoon in de klas of in de gang, staat de volgende sanctie: Een leerling die in de gang of in de klas zichtbaar met een mobiele telefoon bezig is, daarvan wordt de mobiele telefoon ingenomen. Aan het einde van de schooldag kan de mobiele telefoon bij de teamleider worden opgehaald. Bij herhaling, wederom inname en teruggave aan het einde van de volgende schooldag. De ouders worden dan ook telefonisch ingelicht. Bij 3 e keer wordt leerling geschorst voor 1 dag en na gesprek op school met ouders en leerling eventueel weer toegelaten. It s up to you Natuurlijk willen we heel graag dat alle leerlingen zich verantwoordelijk en betrokken voelen en daarom heel goed zorgen voor ons gebouw en spullen die daarin staan. Dit hebben we vastgelegd in de Via Nova Code. Deze code geeft weer hoe wij met de leerlingen, de ouders en elkaar om willen gaan. Omdat we dit heel belangrijk vinden vragen we alle 1 ste jaars en hun ouders om zich aan deze code te binden door hem officieel te tekenen in het begin van het schooljaar. Onze belangrijkste afspraak Behandel de ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Van iedere leerling, personeelslid en ouder van het Via Nova College wordt verwacht dat hij/zij de code in praktijk brengt. De volledige code wordt aan elke nieuwe leerling verstrekt en is terug te vinden op de website. Leerlingen tonen respect voor iedereen in de school blijven van elkaar en elkaars spullen af zijn verantwoordelijk voor elkaar, helpen elkaar waarderen de inzet van de school houden het gebouw schoon maken niets bewust stuk lossen ruzies op met praten, niet met vechten Medewerkers toont respect voor de leerling en zijn/haar ouders corrigeert gedrag, nooit de persoon durft fouten te erkennen bewaakt de belangen van de leerlingen waardeert de inzet van leerlingen, collega s en ouders voelt zich verantwoordelijk voor de leerlingen en het gebouw Ouders 17

18 tonen respect voor het personeel en de leerlingen waarderen de inzet van de school nemen verantwoording voor hun rol in de school voelen zich verantwoordelijk voor het gebouw (Vals) Alarm Wanneer een leerling opzettelijk en zonder directe aanleiding het alarm in werking stelt (hand- of rookmelder) kan hem/haar een boete opgelegd worden van minimaal 65. Het hele gebouw moet namelijk ontruimd worden en ook de hulpdiensten rukken uit. Ouders Contact met ouders en ouderbetrokkenheid De mentor is de eerste contactpersoon voor de ouders. Dit gebeurt door middel van ouderavonden, mentormomenten en rapporten. Ook kunnen de ouders zelf initiatief nemen voor een gesprek met de mentor of indien gewenst met de teamleider. Op ouderavonden worden bepaalde thema s besproken als: huiswerk maken, omgaan met de agenda, leren plannen, determinatie, studie- en beroepskeuze en hoe ga ik als ouder om met Magister. Deze ouderavonden kennen vaak een algemeen deel en een mentordeel. Er zijn ook ouderavonden waar activiteiten plaats vinden die de gehele klas betreffen. Hieronder vallen ook ouderavonden waar leerlingen hun werk presenteren bijvoorbeeld na een stage of themaweek. Verder informeren we ouders via Magister, ons leerling administratiesysteem, via de website of per brief. Oudernieuwsbulletin Vijf maal per jaar geven wij een oudernieuwsbulletin uit. Ouderparticipatie Wij stellen betrokkenheid en actieve deelname van ouders zeer op prijs. Naast het contact met de mentor wat in eerste instantie gericht is op de leerling zijn er ook mogelijkheden om op een andere manier actief deel te nemen, onder andere door begeleiden van leerling activiteiten, bijvoorbeeld sporttoernooien participeren in de medezeggenschapsraad participeren in de ouderraad Medezeggenschapsraad De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en personeel. De MR overlegt regelmatig met de schoolleiding. De schoolleiding is verplicht over een groot aantal zaken advies te vragen aan de MR. De schoolleiding moet de MR bijvoorbeeld raadplegen over: vaststelling of verandering leerplan, taakverdeling binnen de schoolleiding, het gebruik van financiële middelen van de school, nieuwbouw / verbouwing of fusie. Instemming is vereist voor bijvoorbeeld: verandering doelstelling van de school, uitbreiding of krimpen van de school. De medezeggenschapsraad van het Via Nova College bestaat uit vier personeelsleden en twee ouders. De leerling geleding is op dit moment niet aanwezig bij de vergaderingen. Personeelsgeleding: mw. Katrien Howeler, voorzitter en GMR-lid, dhr. Wessel Pitti en mw. Wil van Elk en een vacature. Dhr Arnoud de Koning vertegenwoordigt de ouders, ook hiervoor is nog een vacature. De MR is te bereiken via het volgende adres: Ouderraad De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders van leerlingen van de school. Het Via Nova College kent een beginnende, actieve ouderraad. 18

19 De ouderraad van het Via Nova College bestaat momenteel uit drie ouders en een teamleider. De ouderraad komt ongeveer een keer per maand bij elkaar voor overleg met de schoolleiding. De ouderraad wil de betrokkenheid van de ouders binnen de school vergroten. Leden ouderraad: mw. S. Amiri, mw. A. Benschop, dhr. H. Mijnals dhr. Miguel Bellettini, teamleider Voor vragen, suggesties of aanmeldingen kunt ouders mailen naar: Open dagen donderdag 13 december mini open huis zaterdag 26 januari open huis donderdag 7 maart informatieavond Veiligheid Leerlingen op het Via Nova College voelen zich veilig op school, zowel fysiek als sociaal. Natuurlijk gebeurt er op onze school wel eens wat. Medewerkers van het Via Nova zijn alert op conflicten, pesten en schelden. Leerlingen worden op dan hun gedrag aangesproken en maatregelen worden getroffen. Ouders worden in zo n situatie op de hoogte gebracht. Daarnaast verbinden alle leerlingen, ouders en medewerkers zich aan de Via Nova Code zoals beschreven bij het hoofdstuk regels en afspraken. Het Via Nova College heeft een veiligheidsbeleid opgesteld. Jaarlijks evalueren wij dit veiligheidsbeleid en de veiligheid binnen de school om zo onze leerlingen, medewerkers en anderen een veilige omgeving kunnen bieden. Ook neemt het Via Nova College deel aan het veiligheidsoverleg in de wijk. Verzuim Verzuimmelding Als een leerling een dag of een deel van de dag niet naar school kan gaan vanwege ziekte of om andere redenen, dan dienen de ouders dit vooraf te melden. Wij verwachten dat alleen ouders de afmelding doen. Dit kan door een dag van te voren een briefje mee te geven, of door dit telefonisch door te geven op de dag zelf voor uur. Voor het aanvragen van officieel verlof (bijvoorbeeld voor een huwelijk) zijn verlofaanvraagformulieren, dit verlof dient een week van te voren te worden aangevraagd. Deze zijn te verkrijgen bij de teamleider. Mocht een leerling zonder reden niet op school zijn dan wordt er contact opgenomen met ouders. Lestijden Onderbouw Elke schooldag start om 8.30 uur en eindigt, behalve op dinsdag, om uur. Op dinsdag eindigt de schooldag om uur. Bovenbouw Elke schooldag start de dag om 8.45 uur en eindigt, behalve op dinsdag, om uur. Op dinsdag eindigt de schooldag om uur. Leerplicht In samenwerking met de leerplicht Utrecht hebben wij een verzuimprotocol opgesteld. bij de 2e keer te laat, daarna elke volgende keer De leerling blijft als hij of zij te laat is gekomen aan het eind van diezelfde dag een half uur na. 19

20 6x te laat en/of ongeoorloofd afwezig School stuurt een standaard brief naar ouders/verzorgers. Mentor voert gesprek met leerling over te laat komen en/of ongeoorloofd afwezig zijn. 9x te laat en/of ongeoorloofd afwezig School stuurt nogmaals een standaard brief naar ouders/verzorgers met de mededeling dat te laat komen en/of ongeoorloofd afwezig zijn, kan leiden tot een melding bij leerplicht. 12x te laat en/of ongeoorloofd afwezig School stuurt brief naar ouders/verzorgers met de mededeling dat het gemeld is bij leerplicht. Een kopie van deze brief wordt naar leerplicht gestuurd. Daarbij meldt school het verzuim via DUO. Leerplicht stuurt een waarschuwingsbrief naar de leerling en ouders/verzorgers en een kopie naar school. 15x te laat en/of ongeoorloofd afwezig School meldt opnieuw verzuim bij leerplicht. Leerplicht heeft gesprek met leerling en ouders/verzorgers en kan indien van toepassing een officiële waarschuwing geven. 18x te laat en/of ongeoorloofd afwezig School meldt verzuim bij leerplicht. Leerplicht heeft gesprek met leerling en ouders/verzorgers en kan indien van toepassing een HALT afdoening opleggen of Proces Verbaal opmaken voor leerling en/of ouders.. Te-laat-komen Melden Als leerlingen s ochtends te laat komen, melden zij zich bij de receptie. Daar krijgen zij een briefje waarmee zij de les in mogen. Diezelfde dag blijft de leerling een half uur na. Klachten Klachtenregeling Wanneer leerlingen, ouders of verzorgers of medewerkers ontevreden zijn of klachten hebben zijn er twee te bewandelen wegen: de klacht afhandelen op schoolniveau of de klacht indienen bij het bestuur of de landelijke klachten commissie. Als school willen wij graag in het belang van alle betrokkenen de klachten op schoolniveau proberen op te lossen. Mocht dit niet mogelijk zijn verwijzen wij u naar het College van Bestuur van Stichting NUOVO of de Landelijke Klachten Commissie. Klachten kunnen gaan over verschillende onderwerpen: school organisatorische zaken, onderwijskundige maatregelen zoals de begeleiding, het straffen en beoordeling van leerlingen. Maar ook over ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie en geweld. Contactpersoon De contactpersoon informeert, begeleidt en ondersteunt een klager als deze een klacht heeft over ongewenst gedrag van een medeleerling of medewerker. In het geval van seksuele intimidatie zal de contactpersoon de klager in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon van de school, omdat deze zaken beter niet binnen de school behandeld kunnen worden. De contactpersoon is Mevr. Eline Poeze. Vertrouwensinspecteur Tel.nr Klachtenpad 20

Leren doe je Via Nova, eigentijds en sportief vmbo. Informatieboekje

Leren doe je Via Nova, eigentijds en sportief vmbo. Informatieboekje Leren doe je Via Nova, eigentijds en sportief vmbo Informatieboekje Gelukkige leerlingen leren moeilijke dingen makkelijk Het Via Nova College is ervan overtuigd dat gelukkige kinderen sneller en beter

Nadere informatie

VIA NOVA. Onderbouw; leerjaar 1 & 2. De eerste schooldag na de zomervakantie:

VIA NOVA. Onderbouw; leerjaar 1 & 2. De eerste schooldag na de zomervakantie: Onderbouw; leerjaar 1 & 2 De eerste schooldag na de zomervakantie: Dinsdag 28 augustus begint het nieuwe schooljaar. We verwachten de 1 ste jaars om 08.30 uur en de 2 de jaars om 9.30 uur op school. Wij

Nadere informatie

VIA NOVA. Bovenbouw: leerjaar 3 & 4. Eerste schooldag na de zomervakantie:

VIA NOVA. Bovenbouw: leerjaar 3 & 4. Eerste schooldag na de zomervakantie: Bovenbouw: leerjaar 3 & 4 Eerste schooldag na de zomervakantie: Dinsdag 28 augustus begint het nieuwe schooljaar. We verwachten de 3 de jaars om 10.00 uur en de 4 de jaars om 10.30 uur op school. Wij bespreken

Nadere informatie

Bovenbouw: leerjaar 3 & 4

Bovenbouw: leerjaar 3 & 4 Directeur : Teamleiders leerjaar 3: Teamleiders leerjaar 4 : R. Dorreboom Mw. C. van Lomwel Dhr. C. de Jager Mw. J. Beek Mw. M. Delcour Via Nova College (VMBO) Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht T 030-6702500

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voorwoord Deze schoolgids is geschreven om u als ouder(s)* en verzorger(s) van onze huidige en toekomstige leerlingen een indruk te geven hoe het onderwijs op het Via Nova College

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro INFORMATIEAVOND INFORMATIEAVOND Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 4 Dinsdag 1 september 2015 PROGRAMMA 1. Opening door N. van Bennekom, directeur 2. Thema avond ouders 28 september 3. Inrichting

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Welkom! Op de informatieavond van leerjaar 4 Donderdag 17 september Website: www.helicon.nl Email: info.vb@helicon.nl Voorstellen

Nadere informatie

Determinatieavond leerjaar 2

Determinatieavond leerjaar 2 Programma: Determinatie TL Beroepsgericht Waar kijken wij naar bij uw zoon/dochter: Cijfers (kennis, vakvaardigheden en leervermogen) Algemene vaardigheden en (studie)houding Cito Vas Wat wil de leerling

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Welkom op de infoavond

Welkom op de infoavond Welkom op de infoavond Locatie Stadion Richard van Ommen directeur locatie Stadion Programma voor deze avond De avond is in twee delen: Eerste deel: Tweede deel: ouders en kinderen gescheiden. - kinderen

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL PvdA: voorlopig geen rekentoets die meetelt voor examen Productieprocessen Leren & ontwikkelen Programma 1 e deel: (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. Inrichting van het onderwijs. Topsport. Leerlingenzorg. Contacten ouders/verzorgers school. Organisatie.

Inhoudsopgave. Voorwoord. Inrichting van het onderwijs. Topsport. Leerlingenzorg. Contacten ouders/verzorgers school. Organisatie. Inhoudsopgave Onderwerp bladzijde Voorwoord Inrichting van het onderwijs Topsport Leerlingenzorg Contacten ouders/verzorgers school Organisatie Veiligheid Meepraten over het beleid van de school Financiën

Nadere informatie

VOORLICHTING LEERJAAR 3

VOORLICHTING LEERJAAR 3 VOORLICHTING LEERJAAR 3 Programma: Algemene informatie Kennismaking met de mentor Programma Dhr. Erens: teamleider bovenbouw Welkom Verschillen onderbouw en bovenbouw Examens Mevr. Rompen; decaan Keuzes

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

OUDERAVOND LEERJAAR 2 WELKOM. Dinsdag 6 oktober 2015

OUDERAVOND LEERJAAR 2 WELKOM. Dinsdag 6 oktober 2015 OUDERAVOND LEERJAAR 2 WELKOM Dinsdag 6 oktober 2015 1 OUDERAVOND LEERJAAR 2 19.15 u 19.30 u 19.35 u 19.40 u Koffie! Opening door dhr. M. Vroombout Keuzebegeleiding door mw. M.Stjepanovic Dhr. Van Oosten

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 1 september 2015

Ouderavond 4 e leerjaar 1 september 2015 Ouderavond 4 e leerjaar 1 september 2015 Programma Opening en info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch teamleider examenjaar Mw. van der Heijden- van der Sluis Kennismaking met mentoren Het examen naar

Nadere informatie

Programma voor vanavond

Programma voor vanavond MARIS COLLEGE Programma voor vanavond Rekentoets 2016 Vernieuwing examenprogramma s VMBO Keuzes bij overgang van 2 e naar 3 e leerjaar Keuze van het niveau Keuze van de afdeling (kader en gemengd) Keuze

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

Ouderinformatie avond 4 MAVO

Ouderinformatie avond 4 MAVO Ouderinformatie avond 4 MAVO Maandag 14 september 2015 Tijd: 20.00 uur Mentor Eerste aanspreekpunt voor leerlingen Op de hoogte van resultaten & cijfers Eerste aanspreekpunt voor ouders (ziekte, cijfers

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal

Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal Op Echnaton volgen de leerlingen in leerjaar 3 en 4 een intersectoraal programma op BBL of KBL niveau. Door het volgen van een intersectoraal programma hoeft uw

Nadere informatie

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit.

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Mededelingen Overgangsrichtlijnen van klas 2 naar 3; Determinatie: keuze kader-, basis beroepsgerichte Leerweg; of gemengde Leerweg. Zorg

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis of kader Het vakcollege is voor leerlingen

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. Klas 9th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. Klas 9th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer Klas 9th 2015/2016 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 9 th. Voor het eerst zal dit jaar ook in 9th voor een

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo

oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo 1 Inhoudsopgave. Voorblad Blz 1. Inhoudsopgave: Blz 2. Examen informatie: Blz 3. Diploma: Blz 4. SchoolToetsenPlanner:

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Keuzevoorlichting 2-MAVO

Keuzevoorlichting 2-MAVO Keuzevoorlichting 2-MAVO Decaan: I.C de Vries Welkom 29-1-2015 Keuzevoorlichting MAVO 2 1 Informatie door de decaan in de aula 19.00-19.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen

Nadere informatie

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS IK BEN WELKOM CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS CITAVERDE COLLEGE HEERLEN RELATIEF KLEINE SCHOOL: VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT Welkom Informatieavond 4 VMBO GT 1 Mededelingen: Vluchtroutes Mobiele telefoon Informatie: mee naar huis/op de mail 2 Teamleiders VMBO Anne Tappel team groen Inga Lokate team geel Thom Raats team oranje

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans. waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE

VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans. waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans 2014 waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE ? We zijn een KLEINE SCHOOL waar iedereen elkaar kent Waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE WEINIG LESUITVAL

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Voorlichting Vmbo. Candea College

Voorlichting Vmbo. Candea College Voorlichting Vmbo Candea College Vmbo opleiding Gemengd en Theoretisch Bereidt voor op het Mbo (80%) en Havo (20%) Gemengde leerweg is inclusief het beroepsgerichte vak Technologie Theoretische leerweg

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

OBC Huissen 2016-2017. Met hart voor de leerling

OBC Huissen 2016-2017. Met hart voor de leerling OBC Huissen 2016-2017 Met hart voor de leerling Welkom Welkom op OBC Huissen: een dynamische vmbo-school waar jij je veilig voelt. Elke leerling in onze school wordt gezien, letterlijk en figuurlijk. Wij

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2015-2016 Locatie JdJ Wist je dat wij samen de school zijn? Op onze school: Hebben wij samen de regels in het paspoort gemaakt en kennen wij en onze ouders deze regels. Respecteren

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

Theoretische Leerweg leerjaar 4

Theoretische Leerweg leerjaar 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 VMBO Theoretische Leerweg leerjaar 4 September 2015 Geachte ouders/verzorgers en examenkandidaten, Tijdens het derde en het vierde leerjaar wordt

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen:

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Welkom Ouderavond TGL3 31 augustus 2015 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Toptraject door

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Ouderavond vmbo GT4. Aalten, Stationsplein

Ouderavond vmbo GT4. Aalten, Stationsplein Ouderavond vmbo GT4 Aalten, Stationsplein Donderdag 25 september 2014 Inhoud ouderavond Welkom / voorstellen Algemene informatie over leerjaar GT 4 Annette Brons in haar rol als decaan Training omgaan

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos:

Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos: Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos: Jouw slimste keuze Welkom Frank Werlich Locatiedirecteur Nienke van Kooij van Wamelen Afdelingsleider onderbouw Programma Algemene informatie

Nadere informatie

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015 KEUZE IN KLAS 3 Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015 VMBO 4 leerwegen: 1. Basisberoepsgerichte leerweg 2. Kaderberoepsgerichte leerweg 3. Gemengde leerweg 4. Theoretische leerweg VMBO op

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school?

Nadere informatie

Voorlichtingsavond LOB 29 september 2015

Voorlichtingsavond LOB 29 september 2015 Voorlichtingsavond LOB 29 september 2015 LoopbaanOriëntatie en Begeleiding Klas 3 VMBO Theoretische / Gemengde Leerweg 3GT1-3GT2 3GT3 3GT4 3GT5 vanavond * Het doel van LOB * Doorstroom binnen vestiging

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

Titel. Doorstroomnormering vmbo. Sectorleiding vmbo september 2014 1

Titel. Doorstroomnormering vmbo. Sectorleiding vmbo september 2014 1 Titel Doorstroomnormering vmbo Sectorleiding vmbo september 2014 1 Auteur: Sectorleiding vmbo Beknopte toelichting inhoud: Doorstroomnormering vmbo Sectorleiding, DV, MR Routing in school: Vervangt: eerdere

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 088 0232 507 e-mail

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

VMBO SCHOOL VOOR mavo, gemengd /theoretisch kader beroeps, basis beroeps Voor alle leerwegen is lwoo mogelijk

VMBO SCHOOL VOOR mavo, gemengd /theoretisch kader beroeps, basis beroeps Voor alle leerwegen is lwoo mogelijk VMBO SCHOOL VOOR mavo, gemengd /theoretisch kader beroeps, basis beroeps Voor alle leerwegen is lwoo mogelijk ONZE NIEUWE AFDELING IS KLAAR! info Zit je op de basisschool en ben je op zoek naar een school

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

Aanmeldformulier zij-instroom Schooljaar 2015-2016

Aanmeldformulier zij-instroom Schooljaar 2015-2016 Aanmeldformulier zij-instroom Schooljaar 2015-2016 hier niet schrijven Deel 1, in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht man vrouw Achternaam Geboortedatum

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Programma Opening en info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch teamleider examenjaar Decaan Kennismaking met mentoren Het examen naar het CE in mei 2015 Schoolexamens

Nadere informatie

Over. stappen. naarprisma

Over. stappen. naarprisma Over stappen naarprisma Welkom opprisma In een totaal nieuwe school met afwisselende, actuele leerstof die aansluit bij de interesses van de leerlingen. Wij dagen leerlingen uit om te laten zien wat ze

Nadere informatie