REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR MUZIEKKORPSEN EN ANDERE FORMATIES OP STRAAT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR MUZIEKKORPSEN EN ANDERE FORMATIES OP STRAAT"

Transcriptie

1 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR MUZIEKKORPSEN EN ANDERE FORMATIES OP STRAAT Brochure ten behoeve van organisaties die i.v.m. het houden van een evenement, optocht of een vergelijkbare activiteit, gebruik willen maken van een of meer Verkeersregelaars Samenstelling: ATH-Verkeerstechniek Stopteken Geldig maart 2014 Europees geldig maart 2009 C09

2 INHOUDSOPGAVE ONDERWERP BLZ. Inhoudsopgave 1 Ter Inleiding ( historie ) 2 Algemeen 2-3 Regels en Richtlijnen m.b.t. (Evenementen-) Verkeersregelaars 4 Bevoegd Gezag 4 Categorieën Verkeersregelaars 4 Bevoegdheden Evenementenverkeersregelaars 4 Opleiding tot Verkeersregelaar 4 Uitrusting 5 Meest gestelde vragen en de antwoorden daarop 1. Waar is de Regeling betreffende Verkeersregelaars te vinden? 6 2. Wat is een evenement? 6 3. Hoe komt men als organisatie aan een vergunning? 6 4. Wat moet de organisator doen nadat de vergunning is verleend? 6 5. Welke bevoegdheden heeft een Evenementenverkeersregelaar? 7 6. Wat betekent, onder direct toezicht van de politie? 7 7. Wat betekent dat in de praktijk? 7 8. Hoe is het de aanstelling van Verkeersregelaars geregeld? 8 9. Pasje of aanstellingsbesluit bij zich hebben is een verplichting Waar moet op gelet worden bij de inzet van Evenementenverkeersregelaars? Hoe zit het met de verzekeringen van de Verkeersregelaars? Bij wie kan die verzekering worden afgesloten? Hoe verloopt een verzekeringsaanvraag t.b.v. Evenementenverkeersregelaars? Wat is er geregeld m.b.t. de uitrusting van Verkeersregelaars? Hoe kom ik als organisatie aan die jassen of hesjes? Wie stelt de Verkeersregelaars aan? Hoe is de opleiding van Verkeersregelaars geregeld? Waaruit bestaat de instructie voor een Evenementenverkeersregelaar? 10 Schema van de te volgen werkwijze, handelingen, acties etc. 11 Persoonlijke aantekeningen 12 ATH = Angelo Treffers Heijblom 1

3 TER INLEIDING Historie Een ernstig verkeersongeval met dodelijke afloop, waarbij een automobilist een lid van een op straat marcherend muziekkorps aanreed, was de trieste aanleiding om een aantal regels en richtlijnen samen te vatten en deze middels een brochure te communiceren om mogelijke herhaling te voorkomen. Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) werd in 1990 gewijzigd, hetgeen met name voor het gebruik van de rijbaan door colonnes etc. (o.a. muziekgezelschappen) om ander, aangepast gedrag vroeg. Deze samengevatte informatie bestaat uit een algemeen deel, gebaseerd op het RVV, handelend over de praktijktoepassing: het WAT, HOE en WANNEER. Meer specifiek zijn de REGELS en RICHTLIJNEN m.b.t. (Evenementen-) Verkeersregelaars, gevolgd door een aantal relevante vragen en de antwoorden daarop. Het is evident en mogelijk overbodig om te vermelden, dat elk verenigingsbestuur (met name de wettelijk, hoofdelijk aansprakelijke rechtspersoon) voldoende kennis dient te bezitten om bij het hier bedoelde gebruik van de rijbaan e.e.a. adequaat te kunnen voorbereiden en organiseren om dit aansluitend verantwoord in praktijk te kunnen brengen. Met welgemeende dank aan de Hr. Angelo Treffers, directeur van ATH-Verkeerstechniek. Initiatiefnemer, Copyright en eindredactie: J.A.M. Peeters. ALGEMEEN In het vernieuwde RVV van 1990 is artikel 29 vervallen en vervangen door artikel 9, dat luidt: Voetgangers mogen de rijbaan gebruiken, indien zij een colonne, een optocht of een uitvaartstoet vormen. Alleen een uitvaartstoet mag je niet meer doorbreken. Nota van toelichting: De regeling m.b.t. door voetgangers gevormde colonnes e.d. is aanzienlijk vereenvoudigd. De oude regeling was ingewikkeld en in de praktijk ook niet bruikbaar. Zodra voetgangers op enigerlei wijze een formatie vormen en zij op grond daarvan beter de rijbaan kunnen volgen zijn ze daartoe gerechtigd. De Wegbeheerder beoordeelt dat middels een vergunning of vergunningvrije ledge. Indien zich problemen voordoen, zal aan de hand van de concrete situatie moeten worden beoordeeld of er inderdaad sprake is van zo n door voetgangers gevormde formatie. 2

4 Opmerkingen: bij gebruik van de rijbaan, regels voor wagens volgen (art. 2, lid 3 van het RVV 1990). Dit betekent: de regels** van dit besluit betreffende wagens zijn mede van toepassing op door voetgangers gevormde colonnes e.d. voor zover deze de rijbaan volgen. De processie valt nu onder optochten WOM (Wet Openbare Manifestaties, stb ). Er wordt nu gesproken over wagens, omdat in het RVV afzonderlijke regels voor onbespannen wagens niet voorkomen. ** Met regels wordt o.a. bedoeld: alle verkeerstekens,-regels, voorrangsregels en verlichting. Omdat wagens geen bestuurders hebben in de zin van het RVV, kan er van voorrang verlenen geen sprake zijn, daar art. 15 spreekt over: Bestuurders geven elkaar voorrang. Resumerend houdt dat in, dat een wagen (colonne) voorrang dient te verlenen aan bestuurders, ook al bevindt de colonne zich op een voorrangsweg. Bijzonderheid: een rouwstoet mag niet onderbroken worden. Verder zijn de borden 25 en 26 vervangen door één bord, namelijk C09 (zie hieronder): Geslotenverklaring voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en invalidenvoertuigen. Verlichting. Art.37: door voetgangers gevormde colonnes en optochten moeten buiten de bebouwde kom bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd en bij nacht, voldoende attenderende verlichting voeren middels een voorwagen met oranje voerende signaalverlichting en moeten de begeleiders/beroepsregelaars een zaklamp (mag-lite) hebben met daarop een konus. De begeleiders moeten een oranje of geel veiligheidshesje aan en de Verkeersregelaar de wettelijk voorgeschreven kleding zoals bepaald in de Regeling Verkeersregelaars. Toelichting: De openbare straatverlichting is binnen de bebouwde kom in het algemeen voldoende zodat van een verplichting om binnen de bebouwde kom verlichting te voeren kan worden afgezien. Bord C09 Mag-lite met konus 3

5 REGELS EN RICHTLIJNEN M.B.T. (EVENEMENTEN-) VERKEERSREGELAARS Het bevoegd gezag kan, o.a. bij evenementen, bepalen dat er verkeersmaatregelen worden genomen en dat er voor de bepalingen van het RVV ontheffing wordt verleend. Ook kan het bevoegd gezag bepalen dat de Regeling Verkeersregelaars van toepassing wordt verklaard en dat dit als bijkomende voorwaarde in een vergunning wordt opgenomen. Samengevat geldt als bevoegd gezag voor: Rijkswegen Provinciale wegen Waterschapswegen Andere wegen Ministerie van Infra en Milieu Provincie Bestuur van het Waterschap College van Burgemeester en Wethouders Categorieën Verkeersregelaars De Regeling Verkeersregelaars kent de volgende categorieën: Eenmalige Evenementenverkeersregelaar Evenementenverkeersregelaar voor bepaalde tijd Verkeersregelaar in kader van beroep Landelijk Bevoegd Verkeersregelaar / Transportbegeleider. De muziekkorpsen krijgen veelal te maken met de Evenementenverkeersregelaars, mits er een vergunning is verleend of dit is opgenomen in de Gemeentelijke Verordeningen, anders worden het Beroepsregelaars. Bevoegdheden Evenementenverkeersregelaars Een Evenementenverkeersregelaar is bevoegd om tijdens een evenement een stop- en oprijteken te geven. Evenementenverkeersregelaars functioneren alleen in de gemeente waar ze zijn aangesteld. Voor de overige categorieën geldt dat er een beperking in de uitoefening kan worden opgelegd. Landelijk Bevoegde Beroepsverkeersregelaars en Transportbegeleiders komen ook in functie buiten de gemeentelijke wegen waar de snelheid hoger ligt dan 50 km/h. Opleiding tot Verkeersregelaar De opleiding tot Verkeersregelaar die niet landelijk werkzaam is, vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de korpsleiding van de politie. Tot Verkeersregelaar worden o.a. opgeleid: personen die vrijwillig bij evenementen eenvoudige verkeersregelende taken verrichten ter ontlasting van de politie (art. 2 lid 2). Verkeersregelaars die per evenement worden aangesteld, krijgen een eenmalig aanstellingsbesluit. Een Verkeersregelaar die tijdens meerdere evenementen per jaar functioneert, krijgt een aanstelling van 1 jaar. Dat kan een schriftelijke aanstelling zijn of middels een pasje. Voor aanstelling tot Verkeersregelaar komen slechts in aanmerking, personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Personen vanaf 16 jaar kunnen ook worden aangesteld, echter alleen als Verkeersregelaar op een evenement. Zij mogen slechts worden ingezet op wegen waar in het algemeen niet sneller mag worden gereden dan 50 km/h en indien er ter plaatse bij slecht zicht of duisternis voldoende openbare straatverlichting aanwezig is. De Evenementenverkeersregelaars vallen onder direct toezicht van de politie. 4

6 Uitrusting Oud hesje, Nieuw hesje, geldig tot maart 2014 geldig vanaf maart 2014 Mag-lite met konus: deze moet de Verkeersregelaar bij zich hebben als het weer slecht is, bij slecht zicht en bij duisternis Verkeersdeelnemers zijn vaak met meer dingen tegelijk bezig en de Verkeersregelaar kan desgewenst de aandacht trekken door gebruikmaking van een fluit Een (altijd schrijvend) potlood om eventuele doorrijders te registreren. 5

7 MEEST GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN 1. Waar is de Regelgeving betreffende Verkeersregelaars te vinden? Sinds maart 2009 is de nieuwe regeling van kracht en deze is op internet te raadplegen onder de titel: Regeling Verkeersregelaars Wat is een evenement? Volgens de wet is het een eenmalig of periodiek terugkerende activiteit met verkeersaantrekkende werking die maximaal 1 dag duurt. Als de activiteit zich uitstrekt over een aaneengesloten periode van meerdere dagen: voor zover het bevoegde gezag, dat tot het houden van het evenement vergunning heeft verleend, als voorwaarde heeft gesteld dat verkeersregelend wordt opgetreden. Met andere woorden: een evenement is een activiteit die veel bezoekers trekt. Hierdoor kan er extra verkeersdrukte optreden. De wegbeheerder kan het nodig vinden om Evenementenverkeersregelaars of Beroepsverkeersregelaars in te zetten. 3. Hoe komt men als organisatie aan een vergunning? Een organisatie dient een schriftelijke aanvraag in bij de vergunningverlenende instantie, (gemeente, provincie, waterschap of het rijk). In de vergunningaanvraag moeten de locatie en/of route waarop het evenement plaatsvindt zijn aangegeven. Vergunning wordt verleend als het evenement ten aanzien van openbare orde en overige veiligheidsaspecten mogelijk is, een en ander in overleg met de instanties. Dit maandelijkse overleg vindt in elke gemeente plaats. Daar worden alle evenementen besproken met politie, gemeente en instanties die erbij betrokken zijn. In de vergunning is bepaald hoeveel Verkeersregelaars vereist zijn en moeten worden ingezet. 4. Wat moet de organisator doen nadat de vergunning is verleend? a. De afgifte vergunning controleren, of wat gevraagd en afgesproken is ook correct is. b. Afspraak maken met de politie over de tijd en locatie waar ze de verkorte werkplek- en taakinstructie komt geven. c. Verkeersregelaars werven (veelal vrijwilligers uit eigen organisaties, club of vereniging). d. Zorgdragen voor de (verplichte) verzekering van Verkeersregelaars. e. De meeste gemeenten hebben tegenwoordig een vrijwilligersverzekering en daar vallen de Verkeersregelaars ook onder. Advies is om altijd als organisatie een verzekering af te sluiten en bij de gemeente te informeren naar de verzekering. f. Zorgdragen voor de verplichte uitrusting (oud of nieuw hesje zoals staat omschreven bij Uitrusting op blz. 5 en de betreffende vragen en antwoorden. Bij de meeste gemeenten kunt u tegenwoordig hesjes lenen om tijdens het evenement gebruik van te maken. Gezien het grote aantal zaken dat om aandacht, overleg, informatie, instructie en uitvoering vraagt, is het als organisator verstandig om e.e.a. ruimschoots van tevoren te regelen. 6

8 5. Welke bevoegdheden heeft een Evenementenverkeersregelaar? Volgens art. 1, 1 e lid van de Regeling Verkeersregelaars, zijn deze bevoegd om in het kader van hun werkzaamheden alle aanwijzingen te geven die nodig zijn voor een goede verkeersregeling. Volgens het 2 e lid kan een beperking in de uitoefening van de bevoegdheid worden opgelegd. Dit is per definitie het geval bij de Evenementenverkeersregelaar. Hij/zij mag een stop- en oprijteken geven en op wegen functioneren waar tot 50 km/h mag worden gereden. Deze handelingen worden tijdens de verplichte, verkorte werkplek- /taakinstructie geïnstrueerd. De Evenementenverkeersregelaar mag deze tekens alleen uitvoeren tijdens het evenement waar hij/zij voor aangesteld is, want dan bent u nl. ook verzekerd. Daarbuiten bent u niet verzekerd en ook niet bevoegd om een stopteken of aanwijzing te geven. De Evenementenverkeersregelaar valt dan ook onder direct toezicht van de politie. 6. Wat betekent onder direct toezicht van de politie? Het betekent in ieder geval niet dat naast elke Evenementenverkeersregelaar een politieagent moet staan. Bij Evenementenverkeersregelaars gaat het juist om personen die bij evenementen eenvoudige verkeersregelende taken verrichten ter ontlasting van de politie. Kortom: de politie is normaliter aanwezig bij het evenement, maar omdat meerdere evenementen op een dag kunnen plaatsvinden, zal de organisatie een telefoonnummer krijgen van de politie om zo nodig contact mee te zoeken. 7. Wat betekent dat in de praktijk? Er moet een zodanige dekking zijn, dat een vrijwilliger erop kan vertrouwen, dat de politie zo nodig snel kan ingrijpen en/of ondersteunen. Wat dit voor de politie-inzet betekent, hangt af van de plaatselijke situatie, met name het grondgebied waar het evenement zich afspeelt. Bij de meeste evenementen zijn er politiemensen van het team bij betrokken, de wijkagent of zijn teamcollega`s. Daarnaast heb je de noodhulp nog. Deze weet dat er evenementen zijn en zal ook reageren op meldingen die de meldkamer doorgeeft na een incident m.b.t. het evenement. Dus de bewering als er geen politie aanwezig is mogen de Verkeersregelaars niet functioneren klopt niet; ze mogen op straat functioneren voor de duur van het evenement waarvoor ze zijn aangesteld. De politie houdt toezicht tijdens het evenement. Bij meerdere evenementen kan er niet altijd politie bij zijn en gaat het evenement gewoon door. De meldkamer weet dat er evenementen zijn en stuurt er direct eenheden naar toe. Bij moeilijkheden en agressie niet twijfelen; 112 bellen en anders bij doorrijden Advies: Bel even voorafgaand aan het evenement met en meld je in het net. We hebben een evenement en we zijn met... Verkeersregelaars op straat. We gaan nu onze dienst aanvangen. Dan kan de centralist van de politie dit doorgeven aan de meldkamer zodat deze het via de ether kan melden middels C

9 8. Hoe is de aanstelling van Verkeersregelaars geregeld? De Beroepsmatige Verkeersregelaars, in het kader van het beroep en Landelijk, worden aangesteld nadat ze 1,5 dag theoretische en 2.5 dag praktisch onderricht gevolgd hebben en tevens met goed gevolg een examen hebben afgelegd. Met het certificaat dat ze geslaagd zijn kan de baas, werkgever of gemeente een aanstellingspas aanvragen bij Verkeerscentrum Nederland. Daar worden deze mensen aangesteld en in het kader van beroep krijgen ze een pasje waarop de gemeente van aanstelling staat. De Landelijk Bevoegde Verkeersregelaars krijgen een pasje en worden aangesteld door de Minister van Infra en Milieu. De Evenementenverkeersregelaars worden aangesteld nadat ze hun instructie hebben gevolgd en krijgen een instructieverklaring. Met deze verklaring kunnen ze in de gemeente aangesteld worden waar ze willen functioneren als Evenementenverkeersregelaar. Je kunt een aanstelling krijgen voor een jaar, als je meerdere evenementen doet per jaar, of een eenmalige aanstelling per evenement. De aangestelde Evenementenverkeersregelaars voor een jaar krijgen een pasje dat wordt aangevraagd bij Verkeerscentrum Nederland. 9. Pasje of aanstellingsbesluit bij zich hebben is een verplichting. De Verkeersregelaar, of het nu landelijk of in het kader van beroep of evenement is, moet het pasje of aanstellingsbesluit te allen tijde bij zich hebben. Het pasje moet op eerste verzoek getoond kunnen worden aan politie, maar ook aan de burger als ze vragen: kunt u zich legitimeren als Verkeersregelaar? Eenmalige Verkeersregelaars staan wel op de groslijst, maar hebben ook een aanstellingsbesluit. Dit kan echter per gemeente verschillen! 10. Waar moet op gelet worden bij de inzet van Evenementenverkeersregelaars? a. Ze mogen geen aanwijzing(en) geven vanuit of vanaf een voertuig. b. In tegenstelling tot een Beroepsverkeersregelaars (minimaal 18 jaar) mogen Evenementenverkeersregelaars reeds vanaf 16 jaar worden ingezet. c. Evenementenverkeersregelaars van 16, 17 jaar en ouder mogen echter alleen worden ingezet op wegen waar niet sneller mag worden gereden dan 50 km/h en indien ter plaatse, bij slecht zicht of duisternis, voldoende openbare straatverlichting aanwezig is. d. Evenementenverkeersregelaars mogen vanaf 16 jaar onder toezicht van de politie functioneren tijdens het evenement waarvoor ze zijn aangesteld. 11. Hoe zit het met de verzekering van de Verkeersregelaars? De Regeling Verkeersregelaars schrijf voor, dat zij voor de duur van hun aanstelling verzekerd moeten zijn. Tegen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Tegen Persoons- en Zaakschade (PZS) Voor de kosten van noodzakelijke, Huishoudelijke Hulp (HH). Als het gaat om Beroepsmatige Verkeersregelaars in loondienst, dient de werkgever zorg te dragen voor verzekeringen ter zake WA en PZS. Als het gaat om Beroepsmatige Verkeersregelaars die als zelfstandige werkzaam zijn als ZZP-er, dan dienen ze daar zelf voor te zorgen. 8

10 Als het om Evenementenverkeersregelaars gaat, dan zijn ze bij de meeste gemeenten verzekerd, deze hebben meestal een collectieve vrijwilligersverzekering. Informeer bij uw gemeente en vraag waarvoor u verzekerd bent. Advies voor organisaties: sluit een verzekering af voor elk evenement, ook voor de Verkeersregelaar(s), zodat ze verzekerd zijn voor WA en PZS en HH. 12. Bij wie kan die verzekering worden afgesloten? In principe bij elke verzekeraar. Omdat al vrij snel na invoering van de Regeling Verkeersregelaars bleek dat het verzekeren van met name Evenementenverkeersregelaars tot een probleem leidde, wierp Stichting Verkeersbrigadiers (na overleg met het Ministerie van Infra en Milieu) zich op als intermediair. Bij alle verzekeringsmaatschappijen kun je momenteel een vrijwilligersverzekering afsluiten voor dekking van WA, PZS en HH. Sinds januari 2012 heeft bijna 99 % van de gemeenten een vrijwilligersverzekering afgesloten om deze groep te stimuleren. De gemeenten zijn echter niet verplicht om een verzekering af te sluiten. Informeer tijdig bij uw gemeente en bij de verzekeringsmaatschappij voor het afsluiten van een verzekering; het blijft een persoonlijke verantwoordelijkheid! 13. Hoe verloopt een verzekeringsaanvraag t.b.v. Evenementenverkeersregelaars? De organisatie dient tijdig contact op te nemen met de verzekeraar. In het geval dat men gebruik wenst te maken van Centraal Beheer Polis, dus via Stichting Verkeersbrigadiers, moet de organisator vier weken voor aanvang van het evenement contact opnemen met Stichting Verkeersbrigadiers. Dit kan per , telefoon, fax, post of via de website 14. Wat is er geregeld m.b.t. de uitrusting van Verkeersregelaars? Volgens de Regeling Verkeersregelaars moet de Verkeersregelaar ten minste zijn uitgerust met een oranje hesje met reflectiebanden en de tekst Verkeersregelaar op de voor- en achterzijde (dit betreft de oude hesjes, geldig tot 1 maart 2014). Of een hesje waarvan het bovenstuk geel en het onderstuk oranje is met op de voor- en achterzijde een vierkant met reflectiebanden en in het vierkant een driehoek in reflectiebanden. Dit is het nieuwe hesje wat in maart 2009 in gebruik is genomen en vanaf 1 maart 2014 Europese standaard is. Zie de afbeeldingen op de voorzijde van de brochure en blz Hoe kom ik als organisatie aan die jassen of hesjes? De meeste gemeenten hebben de hesjes voor gebruik tijdens een evenement. U kunt die als organisatie lenen of huren bij gemeenten. Let op: de meeste gemeenten hebben de oude hesjes nog die geldig zijn tot 1 maart Wat betreft nieuwe hesjes: die kunt u kopen bij een fabrikant of huren bij een verhuurbedrijf. Jassen die kunt u ook kopen bij een fabrikant. Deze zijn echter niet te huur. Voor meer info: Stijlgroep Nederland Te Tilburg NB

11 16. Wie stelt de Verkeersregelaars aan? Volgens de Regeling Verkeersregelaars 2009 worden Transportbegeleiders en Landelijk Bevoegde Verkeersregelaars aangesteld door het Ministerie van Infra en Milieu. Alle andere Verkeersregelaars, dus zowel eenmalige Evenementenverkeersregelaars als die met een jaaraanstelling als Verkeersregelaars die in het kader van beroep worden aangesteld door de burgemeester. Onder de huidige regeling bestaat de mogelijkheid om de aanstellingsbevoegdheid te mandateren naar de politie of andere gemeenten of een bedrijf op gebied van Verkeersregelaars. 17. Hoe is de opleiding van Verkeersregelaars geregeld? De opleiding Landelijk Bevoegd Verkeersregelaar en Transportbegeleider wordt verzorgd door bedrijven die daartoe gerechtigd zijn. Deze bedrijven kunnen examens aanvragen bij Stichting Verkeersregelaars Nederland. Een politiefunctionaris, samen met de opleider, neemt het examen af. De Evenementenverkeersregelaarsinstructie wordt verstrekt door politie en sommige bedrijven. Nieuw is: de Evenementenorganisatie E-learning kan met de afgifte van vergunning een mail sturen samen met kopie vergunning naar: Men krijgt een inlogcode en de Verkeersregelaar kan vervolgens thuisstudie doen. Na het volgen van de E-learning, de vragen te hebben beantwoordt en geslaagd te zijn, krijgt men een instructieverklaring voor eenmalig evenement of voor een bepaalde periode van een jaar. Met die instructieverklaring kunt u binnen dat jaar in elke gemeente functioneren. 18. Waaruit bestaat de instructie voor een Evenementenverkeersregelaar? Welke Verkeersregelaars zijn er, wat wordt er verwacht van een Verkeersregelaar, wat zijn hun bevoegdheden, wet- en regelgeving, waarnemings- en reactievermogen rem- en stopafstand. Omgangsregels en houding op straat en praktijkdoeleinden. Een instructie die ongeveer 2 uur duurt. Dan heb je theoretische kennis en praktische vaardigheden gekregen en een indruk wat Verkeersregelaar zijn inhoudt. De werkplek- en taakinstructie op de dag zelf betreft onderwerpen als: wat kan je die dag verwachten qua omleidingen, andere evenementen, wat moet ik doen op welke post en hoe? N.B. Mede om de samenwerking tussen politie en de Evenementenverkeersregelaars te bevorderen kan het zinvol zijn het praktische deel van de instructie te laten verzorgen door politiemensen die voor dat evenement zijn belast met direct toezicht op de inzet van die Evenementenverkeersregelaars. HOE ALS EVENEMENTENVERKEERSREGELAAR TE HANDELEN BIJ SCHADE OF EEN DOORRIJDER? 1. Verplicht melden bij de politie en plaats niet verlaten totdat de politie of organisatie er is. 2. De politie zal van de schade een voorvalrapport opmaken en verklaring van de doorrijder als die er is. Of u kunt een meldingsformulier invullen. Dat is uw verklaring die ondertekend moet worden en daar staan ook de gegevens van getuigen op. Dat is voor politie makkelijker en sneller af te handelen; dan hoeven ze alleen de getuige te bellen, de verdachte te verhoren en alles doorsturen naar Justitie of een verbaal uitschrijven. 3. Bij schade of letsel de verzekering inlichten. 10

12 Fase Schema van de te volgen werkwijze, handelingen, acties etc. 1. De organisatie vraagt vergunning aan bij de gemeente. Als de gemeente de vergunning verleent, ga verder naar fase 2. Als de gemeente de vergunning niet verleent, is het einde werkproces. 2. De organisatie pleegt overleg met politie en gemeente over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de verkeersregeling. N.B. Soort en/of de omvang van het evenement bepalen inzet. Het aantal Verkeersregelaars wordt door gemeente en politie bepaald. 3. De politie en gemeente stelt het soort Verkeersregelaar(s) vast. 4. De organisatie maakt een afspraak met de politie over tijd en locatie van de instructie aan de Verkeersregelaar(s). 5. De organisatie maakt een afspraak met de politie over de wijze waarop de politie direct toezicht houdt tijdens het evenement. 6. De politie bepaalt de wijze waarop ze direct toezicht houdt tijdens het evenement. 7. De politie geeft de instructie aan de Verkeersregelaar(s). 8. De organisatie draagt zorg voor de verzekering van de Verkeersregelaar(s). 9. De organisatie verstrekt de juiste uitrusting aan de Verkeersregelaar(s). 10. De politie houdt direct toezicht op de Verkeersregelaar(s) tijdens het evenement. 11. De Verkeersregelaar regelt het verkeer tijdens het evenement. Copyright 2013 JP - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de auteur J.A.M. Peeters 11

13 PERSOONLIJKE AANTEKENINGEN 12

14

De verkeersregelaar bij evenementen Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland

De verkeersregelaar bij evenementen Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland De verkeersregelaar bij evenementen Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum 1 Deze brochure geeft informatie op hoofdlijnen voor een ieder die met verkeersregelaars werkt

Nadere informatie

Schriftelijke instructie verkeersregelaars bij Evenementen

Schriftelijke instructie verkeersregelaars bij Evenementen Schriftelijke instructie verkeersregelaars bij Evenementen Centrale Expertise en Evenementen Coördinatie Instructie verkeersregelaars 1 Er zijn vier soorten verkeersregelaars: Transportbegeleiders (beroeps)

Nadere informatie

De Verkeersregelaar bij evenementen

De Verkeersregelaar bij evenementen De Verkeersregelaar bij evenementen De verkeersregelaar bij evenementen binnen de gemeenten Echt-Susteren Maasgouw Roerdalen Voor wie is deze folder bedoeld? - Organisatoren van evenementen - Evenementenverkeersregelaars

Nadere informatie

De verkeersregelaar bij evenementen

De verkeersregelaar bij evenementen De verkeersregelaar bij evenementen binnen de gemeenten Echt-Susteren Maasgouw Roerdalen Voor wie is deze folder bedoeld? - Organisatoren van evenementen - Evenementenverkeersregelaars Hoe regel je een

Nadere informatie

De opleiding en instructie voor Evenementen verkeersregelaars wordt in de nieuwe regeling verzorgt door de politie. Wij komen hier dadelijk op terug.

De opleiding en instructie voor Evenementen verkeersregelaars wordt in de nieuwe regeling verzorgt door de politie. Wij komen hier dadelijk op terug. Verkeersregelaars en Hekkenbewaarders Onderstaand advies is geschreven door Jan Pouls Training en Verkeersadvies. Voor meer specifieke informatie kunt u contact opnemen via 06-29 07 61 16 of info@janpouls.nl

Nadere informatie

Nieuwe werkwijze rondom evenementen met verkeersregelaars

Nieuwe werkwijze rondom evenementen met verkeersregelaars Aan: De besturen van de NWB- & KNBLO-NL-lidorganisaties Utrecht / Nijmegen, februari 2013 Nieuwe werkwijze rondom evenementen met verkeersregelaars Ze zijn onmisbaar, de duizenden verkeersregelaars die

Nadere informatie

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens;

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens; Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: r. GEHANDICAPTENVOERTUIG: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter

Nadere informatie

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS Voor het deelnemen aan een carnavalsoptocht in de gemeente Oss is door de gemeente in samenwerking met de organisaties van desbetreffende optochten een reglement

Nadere informatie

Onderwerp : Wegenverkeerswet 1994 Activiteit : het houden van een wedstrijd met motorvoertuigen

Onderwerp : Wegenverkeerswet 1994 Activiteit : het houden van een wedstrijd met motorvoertuigen ONTHEFFING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum (ontwerp)besluit : 9 juni 2015 Onderwerp : Wegenverkeerswet 1994 Activiteit : het houden van een wedstrijd met motorvoertuigen Aanvrager : Stichting

Nadere informatie

Afspraken m.b.t. het vervoer/verplaatsen van leerlingen i.v.m. schoolactiviteiten.

Afspraken m.b.t. het vervoer/verplaatsen van leerlingen i.v.m. schoolactiviteiten. Afspraken m.b.t. het vervoer/verplaatsen van leerlingen i.v.m. schoolactiviteiten. Inleiding: Elk teamlid dat bezig is met een activiteit buiten de school, is verplicht om het opgestelde protocol inzake

Nadere informatie

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u de checklist waaruit blijkt

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, en titel 4.8 van de Algemene wet

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning U dient een evenementenvergunning aan te vragen indien aan één of meerdere hieronder omschreven voorwaarden wordt voldaan: -

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7796 20 maart 2015 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 17 maart 2015, nr. IenM/BSK-2015/51943, houdende

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I Besluit van tot wijziging van enkele besluiten in verband met het gebruik van door de Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen bijzondere bromfietsen in het verkeer en tot wijziging van het RVV 1990

Nadere informatie

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING Te verzenden aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum t.a.v. de heer J.N. Wijnstok Postbus 2 9363 ZG Marum 1 Algemeen 1.1 De vergunning wordt aangevraagd door

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving........................................................................ Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen Om de aanvraag voor een evenement en alle

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

FEBRUARI 2013 NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS. E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE

FEBRUARI 2013 NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS. E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS FEBRUARI 2013 Nieuwe regeling Verkeersregelaars - 0 - INHOUDSOPGAVE: PAGINA 1: Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verkeersbrigadiers J.A. de Vullerschool

Verkeersbrigadiers J.A. de Vullerschool Verkeersbrigadiers J.A. de Vullerschool Joppelaan - Kamperweg Inleiding Sinds lange tijd staan er verkeersbrigadiers op de kruising Joppelaan Kamperweg in Gorssel. De verkeersbrigadiers helpen op doordeweekse

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden

Bijlage 1 Verkeersborden Bijlage 1 Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid A 1 A 2 Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord worden weergegeven kan het zwarte symbool in wit worden uitgevoerd

Nadere informatie

Betreft Bijl. Ede, Vergunning evenement Div. 19-01-2015

Betreft Bijl. Ede, Vergunning evenement Div. 19-01-2015 Toerclub Wageningen 1979 De heer Frank Fiselier p/a Julianastraat 76 6707 DH WAGENINGEN uw kenmerk uw aanvraag van registratienummer behandeld door doorkiesnummer E-mail 26-12-2014 23959 Bertine Bruijn,

Nadere informatie

Afsluiten U kunt op ieder moment de instructie afsluiten. Uw voortgang wordt hierbij opgeslagen. Zorg ervoor dat u tijdig de instructie afrond.

Afsluiten U kunt op ieder moment de instructie afsluiten. Uw voortgang wordt hierbij opgeslagen. Zorg ervoor dat u tijdig de instructie afrond. E-Learning Belangrijk! Lees onderstaande voorwaarden goed door: U staat op het punt te starten met de e-learning voor evenementenverkeersregelaars. Voordat u daarmee begint, wijzen wij u, als toekomstig

Nadere informatie

Algemene bepalingen en ontheffingen (ex art. 149 WVW 1994 jo art.7.1 VR en art 87 RVV)

Algemene bepalingen en ontheffingen (ex art. 149 WVW 1994 jo art.7.1 VR en art 87 RVV) Algemene bepalingen en ontheffingen (ex art. 149 WVW 1994 jo art.7.1 VR en art 87 RVV) De onderstaande bepalingen zijn van toepassing, tenzij in de ontheffing uitdrukkelijk anders is vermeld. Artikel 1.

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Veenweg-Philippus Uytenhovenpad (wijzigen bestaande voorrangsregeling)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Veenweg-Philippus Uytenhovenpad (wijzigen bestaande voorrangsregeling) STAATSCOURANT 5 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22699 augustus 2014 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Veenweg-Philippus Uytenhovenpad (wijzigen bestaande voorrangsregeling)

Nadere informatie

2. Regulier leerlingenvervoer betreffende excursies, zwemonderwijs e.d. 2.1 Per personenauto.

2. Regulier leerlingenvervoer betreffende excursies, zwemonderwijs e.d. 2.1 Per personenauto. 1 Dit onderhavige protocol is van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer van leerlingen van en naar school en naar andere bestemmingen in het kader van schoolactiviteiten. Met dit

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning

Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier kunt u nagaan of u vergunning(en) nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u een checklist waaruit

Nadere informatie

Verkeersborden Nederland voor Onderweg

Verkeersborden Nederland voor Onderweg Verkeersborden Nederland voor Onderweg Voor iedere Nederlandse weggebruiker is het van belang de verkeersregels en de verkeersborden te kennen. Voor velen zal de betekenis -en het vereiste gedrag of handelen-

Nadere informatie

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt als volgt gewijzigd:

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Voertuigreglement in verband met het toestaan van fietsverlichting die niet op de fiets is bevestigd Op de

Nadere informatie

Informatie over regelgeving en verzekeringen. Oktober 2014. Zicht op drones

Informatie over regelgeving en verzekeringen. Oktober 2014. Zicht op drones Informatie over regelgeving en verzekeringen Oktober 2014 Zicht op drones Waarom deze brochure? Het gebruik van drones neemt snel toe. Brandweer en politie zetten drones bijvoorbeeld in voor inspectie

Nadere informatie

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Inleiding De adviseur die zich bezighoudt met advisering over uitvaartverzekeringen, is verplicht een passend advies te geven. De adviseur dient er altijd voor

Nadere informatie

Onderrichtingen voor signaalgevers bij wielerwedstrijden

Onderrichtingen voor signaalgevers bij wielerwedstrijden Onderrichtingen voor signaalgevers bij wielerwedstrijden 1. Taak en doel van de signaalgever : a. Het doel van de signaalgever bestaat erin, de wielerwedstrijd op een zo veilig mogelijke manier te laten

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1296 15 januari 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen) [- BESLUIT

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement)

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) De aanvraag voor een B- of C-evenement dient minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement bij

Nadere informatie

De verkeersboetes in 2016.

De verkeersboetes in 2016. De verkeersboetes in 2016. SNELHEIDSBOETES DUURDER, ADMINISTRATIEKOSTEN HOGER Alleen de snelheidsboetes gaan in 2016 omhoog, die worden afgerond op hele euro s. Alle overige boetes worden afgerond op tientallen.

Nadere informatie

Besluit. Wegsleepverordening Skarsterlân. Vergadering 19 december 2012 Nummer 117. Wegsleepverordening Skarsterlân

Besluit. Wegsleepverordening Skarsterlân. Vergadering 19 december 2012 Nummer 117. Wegsleepverordening Skarsterlân Besluit Vergadering 19 december 2012 Nummer 117 Wegsleepverordening Skarsterlân De raad van de gemeente Skarsterlân; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2012, nummer 117/2012;

Nadere informatie

Wielersportbond NTFU. Verkeersregels. Nederland, België en Duitsland

Wielersportbond NTFU. Verkeersregels. Nederland, België en Duitsland Wielersportbond NTFU Verkeersregels Nederland, België en Duitsland Verkeersregels Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste relevante verkeersregels m.b.t. de wielersport. Nederland Fietsers

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 *D13.003656* D13.003656 De burgemeester van Koggenland, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Basisschool De Leemstee protocol vervoer

Basisschool De Leemstee protocol vervoer Basisschool De Leemstee protocol vervoer Inhoud Protocol vervoer kinderen tijdens schooltijden... 2 1. Vervoer per auto... 2 2. Vervoer per bus:... 4 3. Vervoer per fiets... 4 3.1 Vervoer per fiets in

Nadere informatie

vast te stellen de beleidsregels met betrekking tot het toekennen van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen nabij woning en/of werk.

vast te stellen de beleidsregels met betrekking tot het toekennen van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen nabij woning en/of werk. besluit college registratienr. 13INT07773 casenr. BBV13.0328 Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, gezien het advies van de afdeling BOR; gelet op artikel 15 Wegenverkeerswet 1994, artikel 18

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra. gehandicaptenparkeerplaats-algemeen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra. gehandicaptenparkeerplaats-algemeen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2426 18 januari 2016 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra gehandicaptenparkeerplaats-algemeen)

Nadere informatie

Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. Samen lopen in een groep

Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. Samen lopen in een groep Veel kinderen gaan in Nederland lopend of fietsend naar school. Toch is er een aanzienlijk aantal ouders dat hun kinderen met de auto naar school brengt. Hierdoor ontstaan onveilige situaties, parkeerproblemen

Nadere informatie

VRAGENLIJST EVENEMENTEN

VRAGENLIJST EVENEMENTEN Postadres Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen Bezoekadres Raadhuisplein 24 7901 BW Hoogeveen Telefoon 14 0528 Fax 0528-291325 E-mail info@hoogeveen.nl Internet www.hoogeveen.nl VRAGENLIJST EVENEMENTEN U dient

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffingen artikel 87 RVV 1990 Schiedam 2013

Beleidsregels ontheffingen artikel 87 RVV 1990 Schiedam 2013 Beleidsregels ontheffingen artikel 87 RVV 1990 Schiedam 2013 Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. Ontheffing: ontheffing als bedoeld in artikel 87 RVV 1990. b.

Nadere informatie

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Studiehandleiding Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk september 2010 2 e druk december 2012 001204620 2010, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INFOBLAD 01 Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INLEIDING 1.0 Algemeen De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) beheert alle certificatieschema s in het kader van Verticaal Transport.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

opleiding BOA Besluit BOA

opleiding BOA Besluit BOA Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd, versie juni 2005. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar die beschikt over: a. een titel van opsporingsbevoegdheid,

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C.

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C. Wet + Regelgeving Vraag 1 Worden lijndienstbussen altijd als bestemming verkeer gezien? A.. Ja B. nee C. Alleen tijdens spits uur. Vraag 2 Wat is de max. snelheid op de parkeerplaats van een autosnelweg?

Nadere informatie

Toelichting aanvraagformulier evenementenvergunning

Toelichting aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting aanvraagformulier evenementenvergunning Voor vragen kunt u bellen met 688 688 1. Gegevens organisator / aanvrager Indien de organisator / aanvrager een stichting, vereniging of andere rechtspersoon

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 21 juni 2016 Datum beschikking : 19 april 2016 : Katan Vuurwerk : Vuurwerkevenement

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Met een handicap veilig achter het stuur

Met een handicap veilig achter het stuur Met een handicap veilig achter het stuur Een rijbewijs betekent mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Maar wat als u afhankelijk bent van een rolstoel? Of een arm of been niet goed kunt gebruiken? Kunt

Nadere informatie

De verzekering aanvragen

De verzekering aanvragen De verzekering aanvragen 1 De verzekering aanvragen Inzicht in het acceptatieproces Met het sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering neemt de verzekeraar uw financiële risico over voor het geval

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers RADIUS w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS 1 VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS De stichting heeft ten behoeve van de vrijwilligers een viertal verzekeringen afgesloten.

Nadere informatie

Dementie in het verkeer

Dementie in het verkeer Dementie in het verkeer Hartelijk welkom Ruud Bredewoud arts Hoofd Medische Zaken CBR Eric Lakenman Verkeersadviseur Politie Tanja Zevenbergen Casemanager Dementie Geriant 23 september 2013 Dementie in

Nadere informatie

Inzet van verkeersregelaars bij evenementen. Een beknopte handleiding voor gemeenten

Inzet van verkeersregelaars bij evenementen. Een beknopte handleiding voor gemeenten Inzet van verkeersregelaars bij evenementen Een beknopte handleiding voor gemeenten April 2013 Inzet van verkeersregelaars bij evenementen Een beknopte handleiding voor gemeenten April 2013 A1 Inzet van

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam Opdrachtgever: Burgemeester Sectie Algemeen Juridische Zaken Vastgesteld op 16 maart 2016 De burgemeester van Edam-Volendam,

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet, B E S L U I T:

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet, B E S L U I T: Beleidsterrein: verkeer, vervoer, wegen onderwerp: parkeerverordening citeertitel: Parkeerverordening Almere 2016 wettelijke grondslag: art. 147 Gemeentewet en art. 2a jo 2 Wegenverkeerswet normbepaling:

Nadere informatie

Verkeersborden: Groep A - Snelheid

Verkeersborden: Groep A - Snelheid Verkeersborden: Groep A - Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid Verkeersborden: Groep B

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 77481. Wegsleepverordening De Ronde Venen 2015. Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder:

GEMEENTEBLAD. Nr. 77481. Wegsleepverordening De Ronde Venen 2015. Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Ronde Venen Nr 77481 24 augustus 2015 Wegsleepverordening De Ronde Venen 2015 De raad van de gemeente De Ronde Venen; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Vrijgestelde evenementen

Vrijgestelde evenementen Vrijgestelde evenementen Bronckhorst, 2013 Pagina 1 van 6 1. Vrijgestelde evenementen Evenementen bestaan er in vele soorten en maten. Bij een aantal evenementen is het zeer onwaarschijnlijk dat het evenement

Nadere informatie

U wilt zich aansluiten bij VJJF?... 3

U wilt zich aansluiten bij VJJF?... 3 U wilt zich aansluiten bij VJJF?... 3 I. De aansluiting van de club... 4 II. Nieuwe leden/hernieuwingen... 5 Voorbeeld: Opmaakbon...6 Voorbeeld: Verzekerings/aansluitingsformulier...7 III. Het lidboekje...

Nadere informatie

Wegsleepverordening gemeente Leeuwarden 2014

Wegsleepverordening gemeente Leeuwarden 2014 Wegsleepverordening gemeente Leeuwarden 2014 Artikel 1: Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990; b. Wet: de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

HOE SLUIT U ONZE AOV?

HOE SLUIT U ONZE AOV? HOE SLUIT U ONZE AOV? Wij zijn Movir. Een inkomensverzekeraar met een eigen kijk op aov. Onze aandacht gaat vooral uit naar het voorkomen en oplossen van arbeidsongeschiktheid. DE VERZEKERING AANVRAGEN

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden en lossen gedurende venstertijden)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden en lossen gedurende venstertijden) STAATSCOURANT Nr. 34285 27 november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden

Nadere informatie

Verkeersborden met omschrijving

Verkeersborden met omschrijving Verkeersborden met omschrijving............................................................. Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2326 13 februari 2009 Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende regels met betrekking tot de opleiding,

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38027 december 2014 Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' Burgemeester

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers PROLONGATIE 2009 Polisnummer 525422 Verzekerde: Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering: 1 maart 2003 Opzegtermijn: 03 maanden Einddatum verzekering:

Nadere informatie

Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Hengelo 2016

Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Hengelo 2016 Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Hengelo 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene wet

Nadere informatie

Gemeenteblad van Woudenberg

Gemeenteblad van Woudenberg Gemeenteblad van Woudenberg Nummer IX Verkeer en Vervoer IX.1 Wegsleepverordening DATUM VASTSTELLING 26 mei 2005 DATUM BEKENDMAKING 26 juli 2005 Pagina geprint op: 28 dec 2005, 14:11 uur Raadsbesluit:

Nadere informatie

Verkeerswetgeving fietsers

Verkeerswetgeving fietsers Verkeerswetgeving (Koninklijk besluit 1 december 1975) INDIVIDUELE FIETSERS of GROEPEN van MINDER DAN 15 FIETSERS Een verplicht fietspad wordt aangegeven met bord G11. Fietsers en snor MOETEN hier gebruik

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VOP VIAG-Voldoend Onderricht Persoon

Certificatieschema VIAG-VOP VIAG-Voldoend Onderricht Persoon Pagina 1 van 5 VIAG-Voldoend Onderricht Persoon Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lelystad. Nr. 125785 23 december 2015 Verleningsvoorschriften parkeren Lelystad 2016 Nummer 151331009-1 Besluit tot het vaststellen van nadere regels inzake

Nadere informatie

Kruispunten met de borden

Kruispunten met de borden Auteursrechtinformatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be 1 Beste student, Bedankt voor je interesse in onze opleiding Spaans voor Meergevorderden! Het proefhoofdstuk van

Nadere informatie

Met een handicap veilig achter het stuur

Met een handicap veilig achter het stuur Met een handicap veilig achter het stuur Een rijbewijs betekent mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Maar wat als je afhankelijk bent van een rolstoel? Of een arm of been niet goed kunt gebruiken? Kun

Nadere informatie

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015 Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020;

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat DIENSTENWIJZER Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat Dienstenwijzer 2010.1. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Pagina 1 van 5 Dienstenwijzer van: Goudzwaard

Nadere informatie

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen,

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34760 1 juli 2016 Onderwerp: Tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. de doorkomst van de Internationale Nijmeegse Vierdaagse

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5269 Inboeknummer 13bst00467 Beslisdatum B&W 15 januari 2013 Dossiernummer 13.02.451 RaadsvoorstelWijziging Erfgoedverordening Inleiding Op 10 april jl. heeft de Raad

Nadere informatie

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Vanaf 2015 is incidentele subsidie mogelijk voor de activiteiten van Gezond In Bossenburgh. Met de subsidie 'Gezond in Bossenburgh' wil de gemeente zich

Nadere informatie