REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR MUZIEKKORPSEN EN ANDERE FORMATIES OP STRAAT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR MUZIEKKORPSEN EN ANDERE FORMATIES OP STRAAT"

Transcriptie

1 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR MUZIEKKORPSEN EN ANDERE FORMATIES OP STRAAT Brochure ten behoeve van organisaties die i.v.m. het houden van een evenement, optocht of een vergelijkbare activiteit, gebruik willen maken van een of meer Verkeersregelaars Samenstelling: ATH-Verkeerstechniek Stopteken Geldig maart 2014 Europees geldig maart 2009 C09

2 INHOUDSOPGAVE ONDERWERP BLZ. Inhoudsopgave 1 Ter Inleiding ( historie ) 2 Algemeen 2-3 Regels en Richtlijnen m.b.t. (Evenementen-) Verkeersregelaars 4 Bevoegd Gezag 4 Categorieën Verkeersregelaars 4 Bevoegdheden Evenementenverkeersregelaars 4 Opleiding tot Verkeersregelaar 4 Uitrusting 5 Meest gestelde vragen en de antwoorden daarop 1. Waar is de Regeling betreffende Verkeersregelaars te vinden? 6 2. Wat is een evenement? 6 3. Hoe komt men als organisatie aan een vergunning? 6 4. Wat moet de organisator doen nadat de vergunning is verleend? 6 5. Welke bevoegdheden heeft een Evenementenverkeersregelaar? 7 6. Wat betekent, onder direct toezicht van de politie? 7 7. Wat betekent dat in de praktijk? 7 8. Hoe is het de aanstelling van Verkeersregelaars geregeld? 8 9. Pasje of aanstellingsbesluit bij zich hebben is een verplichting Waar moet op gelet worden bij de inzet van Evenementenverkeersregelaars? Hoe zit het met de verzekeringen van de Verkeersregelaars? Bij wie kan die verzekering worden afgesloten? Hoe verloopt een verzekeringsaanvraag t.b.v. Evenementenverkeersregelaars? Wat is er geregeld m.b.t. de uitrusting van Verkeersregelaars? Hoe kom ik als organisatie aan die jassen of hesjes? Wie stelt de Verkeersregelaars aan? Hoe is de opleiding van Verkeersregelaars geregeld? Waaruit bestaat de instructie voor een Evenementenverkeersregelaar? 10 Schema van de te volgen werkwijze, handelingen, acties etc. 11 Persoonlijke aantekeningen 12 ATH = Angelo Treffers Heijblom 1

3 TER INLEIDING Historie Een ernstig verkeersongeval met dodelijke afloop, waarbij een automobilist een lid van een op straat marcherend muziekkorps aanreed, was de trieste aanleiding om een aantal regels en richtlijnen samen te vatten en deze middels een brochure te communiceren om mogelijke herhaling te voorkomen. Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) werd in 1990 gewijzigd, hetgeen met name voor het gebruik van de rijbaan door colonnes etc. (o.a. muziekgezelschappen) om ander, aangepast gedrag vroeg. Deze samengevatte informatie bestaat uit een algemeen deel, gebaseerd op het RVV, handelend over de praktijktoepassing: het WAT, HOE en WANNEER. Meer specifiek zijn de REGELS en RICHTLIJNEN m.b.t. (Evenementen-) Verkeersregelaars, gevolgd door een aantal relevante vragen en de antwoorden daarop. Het is evident en mogelijk overbodig om te vermelden, dat elk verenigingsbestuur (met name de wettelijk, hoofdelijk aansprakelijke rechtspersoon) voldoende kennis dient te bezitten om bij het hier bedoelde gebruik van de rijbaan e.e.a. adequaat te kunnen voorbereiden en organiseren om dit aansluitend verantwoord in praktijk te kunnen brengen. Met welgemeende dank aan de Hr. Angelo Treffers, directeur van ATH-Verkeerstechniek. Initiatiefnemer, Copyright en eindredactie: J.A.M. Peeters. ALGEMEEN In het vernieuwde RVV van 1990 is artikel 29 vervallen en vervangen door artikel 9, dat luidt: Voetgangers mogen de rijbaan gebruiken, indien zij een colonne, een optocht of een uitvaartstoet vormen. Alleen een uitvaartstoet mag je niet meer doorbreken. Nota van toelichting: De regeling m.b.t. door voetgangers gevormde colonnes e.d. is aanzienlijk vereenvoudigd. De oude regeling was ingewikkeld en in de praktijk ook niet bruikbaar. Zodra voetgangers op enigerlei wijze een formatie vormen en zij op grond daarvan beter de rijbaan kunnen volgen zijn ze daartoe gerechtigd. De Wegbeheerder beoordeelt dat middels een vergunning of vergunningvrije ledge. Indien zich problemen voordoen, zal aan de hand van de concrete situatie moeten worden beoordeeld of er inderdaad sprake is van zo n door voetgangers gevormde formatie. 2

4 Opmerkingen: bij gebruik van de rijbaan, regels voor wagens volgen (art. 2, lid 3 van het RVV 1990). Dit betekent: de regels** van dit besluit betreffende wagens zijn mede van toepassing op door voetgangers gevormde colonnes e.d. voor zover deze de rijbaan volgen. De processie valt nu onder optochten WOM (Wet Openbare Manifestaties, stb ). Er wordt nu gesproken over wagens, omdat in het RVV afzonderlijke regels voor onbespannen wagens niet voorkomen. ** Met regels wordt o.a. bedoeld: alle verkeerstekens,-regels, voorrangsregels en verlichting. Omdat wagens geen bestuurders hebben in de zin van het RVV, kan er van voorrang verlenen geen sprake zijn, daar art. 15 spreekt over: Bestuurders geven elkaar voorrang. Resumerend houdt dat in, dat een wagen (colonne) voorrang dient te verlenen aan bestuurders, ook al bevindt de colonne zich op een voorrangsweg. Bijzonderheid: een rouwstoet mag niet onderbroken worden. Verder zijn de borden 25 en 26 vervangen door één bord, namelijk C09 (zie hieronder): Geslotenverklaring voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en invalidenvoertuigen. Verlichting. Art.37: door voetgangers gevormde colonnes en optochten moeten buiten de bebouwde kom bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd en bij nacht, voldoende attenderende verlichting voeren middels een voorwagen met oranje voerende signaalverlichting en moeten de begeleiders/beroepsregelaars een zaklamp (mag-lite) hebben met daarop een konus. De begeleiders moeten een oranje of geel veiligheidshesje aan en de Verkeersregelaar de wettelijk voorgeschreven kleding zoals bepaald in de Regeling Verkeersregelaars. Toelichting: De openbare straatverlichting is binnen de bebouwde kom in het algemeen voldoende zodat van een verplichting om binnen de bebouwde kom verlichting te voeren kan worden afgezien. Bord C09 Mag-lite met konus 3

5 REGELS EN RICHTLIJNEN M.B.T. (EVENEMENTEN-) VERKEERSREGELAARS Het bevoegd gezag kan, o.a. bij evenementen, bepalen dat er verkeersmaatregelen worden genomen en dat er voor de bepalingen van het RVV ontheffing wordt verleend. Ook kan het bevoegd gezag bepalen dat de Regeling Verkeersregelaars van toepassing wordt verklaard en dat dit als bijkomende voorwaarde in een vergunning wordt opgenomen. Samengevat geldt als bevoegd gezag voor: Rijkswegen Provinciale wegen Waterschapswegen Andere wegen Ministerie van Infra en Milieu Provincie Bestuur van het Waterschap College van Burgemeester en Wethouders Categorieën Verkeersregelaars De Regeling Verkeersregelaars kent de volgende categorieën: Eenmalige Evenementenverkeersregelaar Evenementenverkeersregelaar voor bepaalde tijd Verkeersregelaar in kader van beroep Landelijk Bevoegd Verkeersregelaar / Transportbegeleider. De muziekkorpsen krijgen veelal te maken met de Evenementenverkeersregelaars, mits er een vergunning is verleend of dit is opgenomen in de Gemeentelijke Verordeningen, anders worden het Beroepsregelaars. Bevoegdheden Evenementenverkeersregelaars Een Evenementenverkeersregelaar is bevoegd om tijdens een evenement een stop- en oprijteken te geven. Evenementenverkeersregelaars functioneren alleen in de gemeente waar ze zijn aangesteld. Voor de overige categorieën geldt dat er een beperking in de uitoefening kan worden opgelegd. Landelijk Bevoegde Beroepsverkeersregelaars en Transportbegeleiders komen ook in functie buiten de gemeentelijke wegen waar de snelheid hoger ligt dan 50 km/h. Opleiding tot Verkeersregelaar De opleiding tot Verkeersregelaar die niet landelijk werkzaam is, vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de korpsleiding van de politie. Tot Verkeersregelaar worden o.a. opgeleid: personen die vrijwillig bij evenementen eenvoudige verkeersregelende taken verrichten ter ontlasting van de politie (art. 2 lid 2). Verkeersregelaars die per evenement worden aangesteld, krijgen een eenmalig aanstellingsbesluit. Een Verkeersregelaar die tijdens meerdere evenementen per jaar functioneert, krijgt een aanstelling van 1 jaar. Dat kan een schriftelijke aanstelling zijn of middels een pasje. Voor aanstelling tot Verkeersregelaar komen slechts in aanmerking, personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Personen vanaf 16 jaar kunnen ook worden aangesteld, echter alleen als Verkeersregelaar op een evenement. Zij mogen slechts worden ingezet op wegen waar in het algemeen niet sneller mag worden gereden dan 50 km/h en indien er ter plaatse bij slecht zicht of duisternis voldoende openbare straatverlichting aanwezig is. De Evenementenverkeersregelaars vallen onder direct toezicht van de politie. 4

6 Uitrusting Oud hesje, Nieuw hesje, geldig tot maart 2014 geldig vanaf maart 2014 Mag-lite met konus: deze moet de Verkeersregelaar bij zich hebben als het weer slecht is, bij slecht zicht en bij duisternis Verkeersdeelnemers zijn vaak met meer dingen tegelijk bezig en de Verkeersregelaar kan desgewenst de aandacht trekken door gebruikmaking van een fluit Een (altijd schrijvend) potlood om eventuele doorrijders te registreren. 5

7 MEEST GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN 1. Waar is de Regelgeving betreffende Verkeersregelaars te vinden? Sinds maart 2009 is de nieuwe regeling van kracht en deze is op internet te raadplegen onder de titel: Regeling Verkeersregelaars Wat is een evenement? Volgens de wet is het een eenmalig of periodiek terugkerende activiteit met verkeersaantrekkende werking die maximaal 1 dag duurt. Als de activiteit zich uitstrekt over een aaneengesloten periode van meerdere dagen: voor zover het bevoegde gezag, dat tot het houden van het evenement vergunning heeft verleend, als voorwaarde heeft gesteld dat verkeersregelend wordt opgetreden. Met andere woorden: een evenement is een activiteit die veel bezoekers trekt. Hierdoor kan er extra verkeersdrukte optreden. De wegbeheerder kan het nodig vinden om Evenementenverkeersregelaars of Beroepsverkeersregelaars in te zetten. 3. Hoe komt men als organisatie aan een vergunning? Een organisatie dient een schriftelijke aanvraag in bij de vergunningverlenende instantie, (gemeente, provincie, waterschap of het rijk). In de vergunningaanvraag moeten de locatie en/of route waarop het evenement plaatsvindt zijn aangegeven. Vergunning wordt verleend als het evenement ten aanzien van openbare orde en overige veiligheidsaspecten mogelijk is, een en ander in overleg met de instanties. Dit maandelijkse overleg vindt in elke gemeente plaats. Daar worden alle evenementen besproken met politie, gemeente en instanties die erbij betrokken zijn. In de vergunning is bepaald hoeveel Verkeersregelaars vereist zijn en moeten worden ingezet. 4. Wat moet de organisator doen nadat de vergunning is verleend? a. De afgifte vergunning controleren, of wat gevraagd en afgesproken is ook correct is. b. Afspraak maken met de politie over de tijd en locatie waar ze de verkorte werkplek- en taakinstructie komt geven. c. Verkeersregelaars werven (veelal vrijwilligers uit eigen organisaties, club of vereniging). d. Zorgdragen voor de (verplichte) verzekering van Verkeersregelaars. e. De meeste gemeenten hebben tegenwoordig een vrijwilligersverzekering en daar vallen de Verkeersregelaars ook onder. Advies is om altijd als organisatie een verzekering af te sluiten en bij de gemeente te informeren naar de verzekering. f. Zorgdragen voor de verplichte uitrusting (oud of nieuw hesje zoals staat omschreven bij Uitrusting op blz. 5 en de betreffende vragen en antwoorden. Bij de meeste gemeenten kunt u tegenwoordig hesjes lenen om tijdens het evenement gebruik van te maken. Gezien het grote aantal zaken dat om aandacht, overleg, informatie, instructie en uitvoering vraagt, is het als organisator verstandig om e.e.a. ruimschoots van tevoren te regelen. 6

8 5. Welke bevoegdheden heeft een Evenementenverkeersregelaar? Volgens art. 1, 1 e lid van de Regeling Verkeersregelaars, zijn deze bevoegd om in het kader van hun werkzaamheden alle aanwijzingen te geven die nodig zijn voor een goede verkeersregeling. Volgens het 2 e lid kan een beperking in de uitoefening van de bevoegdheid worden opgelegd. Dit is per definitie het geval bij de Evenementenverkeersregelaar. Hij/zij mag een stop- en oprijteken geven en op wegen functioneren waar tot 50 km/h mag worden gereden. Deze handelingen worden tijdens de verplichte, verkorte werkplek- /taakinstructie geïnstrueerd. De Evenementenverkeersregelaar mag deze tekens alleen uitvoeren tijdens het evenement waar hij/zij voor aangesteld is, want dan bent u nl. ook verzekerd. Daarbuiten bent u niet verzekerd en ook niet bevoegd om een stopteken of aanwijzing te geven. De Evenementenverkeersregelaar valt dan ook onder direct toezicht van de politie. 6. Wat betekent onder direct toezicht van de politie? Het betekent in ieder geval niet dat naast elke Evenementenverkeersregelaar een politieagent moet staan. Bij Evenementenverkeersregelaars gaat het juist om personen die bij evenementen eenvoudige verkeersregelende taken verrichten ter ontlasting van de politie. Kortom: de politie is normaliter aanwezig bij het evenement, maar omdat meerdere evenementen op een dag kunnen plaatsvinden, zal de organisatie een telefoonnummer krijgen van de politie om zo nodig contact mee te zoeken. 7. Wat betekent dat in de praktijk? Er moet een zodanige dekking zijn, dat een vrijwilliger erop kan vertrouwen, dat de politie zo nodig snel kan ingrijpen en/of ondersteunen. Wat dit voor de politie-inzet betekent, hangt af van de plaatselijke situatie, met name het grondgebied waar het evenement zich afspeelt. Bij de meeste evenementen zijn er politiemensen van het team bij betrokken, de wijkagent of zijn teamcollega`s. Daarnaast heb je de noodhulp nog. Deze weet dat er evenementen zijn en zal ook reageren op meldingen die de meldkamer doorgeeft na een incident m.b.t. het evenement. Dus de bewering als er geen politie aanwezig is mogen de Verkeersregelaars niet functioneren klopt niet; ze mogen op straat functioneren voor de duur van het evenement waarvoor ze zijn aangesteld. De politie houdt toezicht tijdens het evenement. Bij meerdere evenementen kan er niet altijd politie bij zijn en gaat het evenement gewoon door. De meldkamer weet dat er evenementen zijn en stuurt er direct eenheden naar toe. Bij moeilijkheden en agressie niet twijfelen; 112 bellen en anders bij doorrijden Advies: Bel even voorafgaand aan het evenement met en meld je in het net. We hebben een evenement en we zijn met... Verkeersregelaars op straat. We gaan nu onze dienst aanvangen. Dan kan de centralist van de politie dit doorgeven aan de meldkamer zodat deze het via de ether kan melden middels C

9 8. Hoe is de aanstelling van Verkeersregelaars geregeld? De Beroepsmatige Verkeersregelaars, in het kader van het beroep en Landelijk, worden aangesteld nadat ze 1,5 dag theoretische en 2.5 dag praktisch onderricht gevolgd hebben en tevens met goed gevolg een examen hebben afgelegd. Met het certificaat dat ze geslaagd zijn kan de baas, werkgever of gemeente een aanstellingspas aanvragen bij Verkeerscentrum Nederland. Daar worden deze mensen aangesteld en in het kader van beroep krijgen ze een pasje waarop de gemeente van aanstelling staat. De Landelijk Bevoegde Verkeersregelaars krijgen een pasje en worden aangesteld door de Minister van Infra en Milieu. De Evenementenverkeersregelaars worden aangesteld nadat ze hun instructie hebben gevolgd en krijgen een instructieverklaring. Met deze verklaring kunnen ze in de gemeente aangesteld worden waar ze willen functioneren als Evenementenverkeersregelaar. Je kunt een aanstelling krijgen voor een jaar, als je meerdere evenementen doet per jaar, of een eenmalige aanstelling per evenement. De aangestelde Evenementenverkeersregelaars voor een jaar krijgen een pasje dat wordt aangevraagd bij Verkeerscentrum Nederland. 9. Pasje of aanstellingsbesluit bij zich hebben is een verplichting. De Verkeersregelaar, of het nu landelijk of in het kader van beroep of evenement is, moet het pasje of aanstellingsbesluit te allen tijde bij zich hebben. Het pasje moet op eerste verzoek getoond kunnen worden aan politie, maar ook aan de burger als ze vragen: kunt u zich legitimeren als Verkeersregelaar? Eenmalige Verkeersregelaars staan wel op de groslijst, maar hebben ook een aanstellingsbesluit. Dit kan echter per gemeente verschillen! 10. Waar moet op gelet worden bij de inzet van Evenementenverkeersregelaars? a. Ze mogen geen aanwijzing(en) geven vanuit of vanaf een voertuig. b. In tegenstelling tot een Beroepsverkeersregelaars (minimaal 18 jaar) mogen Evenementenverkeersregelaars reeds vanaf 16 jaar worden ingezet. c. Evenementenverkeersregelaars van 16, 17 jaar en ouder mogen echter alleen worden ingezet op wegen waar niet sneller mag worden gereden dan 50 km/h en indien ter plaatse, bij slecht zicht of duisternis, voldoende openbare straatverlichting aanwezig is. d. Evenementenverkeersregelaars mogen vanaf 16 jaar onder toezicht van de politie functioneren tijdens het evenement waarvoor ze zijn aangesteld. 11. Hoe zit het met de verzekering van de Verkeersregelaars? De Regeling Verkeersregelaars schrijf voor, dat zij voor de duur van hun aanstelling verzekerd moeten zijn. Tegen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Tegen Persoons- en Zaakschade (PZS) Voor de kosten van noodzakelijke, Huishoudelijke Hulp (HH). Als het gaat om Beroepsmatige Verkeersregelaars in loondienst, dient de werkgever zorg te dragen voor verzekeringen ter zake WA en PZS. Als het gaat om Beroepsmatige Verkeersregelaars die als zelfstandige werkzaam zijn als ZZP-er, dan dienen ze daar zelf voor te zorgen. 8

10 Als het om Evenementenverkeersregelaars gaat, dan zijn ze bij de meeste gemeenten verzekerd, deze hebben meestal een collectieve vrijwilligersverzekering. Informeer bij uw gemeente en vraag waarvoor u verzekerd bent. Advies voor organisaties: sluit een verzekering af voor elk evenement, ook voor de Verkeersregelaar(s), zodat ze verzekerd zijn voor WA en PZS en HH. 12. Bij wie kan die verzekering worden afgesloten? In principe bij elke verzekeraar. Omdat al vrij snel na invoering van de Regeling Verkeersregelaars bleek dat het verzekeren van met name Evenementenverkeersregelaars tot een probleem leidde, wierp Stichting Verkeersbrigadiers (na overleg met het Ministerie van Infra en Milieu) zich op als intermediair. Bij alle verzekeringsmaatschappijen kun je momenteel een vrijwilligersverzekering afsluiten voor dekking van WA, PZS en HH. Sinds januari 2012 heeft bijna 99 % van de gemeenten een vrijwilligersverzekering afgesloten om deze groep te stimuleren. De gemeenten zijn echter niet verplicht om een verzekering af te sluiten. Informeer tijdig bij uw gemeente en bij de verzekeringsmaatschappij voor het afsluiten van een verzekering; het blijft een persoonlijke verantwoordelijkheid! 13. Hoe verloopt een verzekeringsaanvraag t.b.v. Evenementenverkeersregelaars? De organisatie dient tijdig contact op te nemen met de verzekeraar. In het geval dat men gebruik wenst te maken van Centraal Beheer Polis, dus via Stichting Verkeersbrigadiers, moet de organisator vier weken voor aanvang van het evenement contact opnemen met Stichting Verkeersbrigadiers. Dit kan per , telefoon, fax, post of via de website 14. Wat is er geregeld m.b.t. de uitrusting van Verkeersregelaars? Volgens de Regeling Verkeersregelaars moet de Verkeersregelaar ten minste zijn uitgerust met een oranje hesje met reflectiebanden en de tekst Verkeersregelaar op de voor- en achterzijde (dit betreft de oude hesjes, geldig tot 1 maart 2014). Of een hesje waarvan het bovenstuk geel en het onderstuk oranje is met op de voor- en achterzijde een vierkant met reflectiebanden en in het vierkant een driehoek in reflectiebanden. Dit is het nieuwe hesje wat in maart 2009 in gebruik is genomen en vanaf 1 maart 2014 Europese standaard is. Zie de afbeeldingen op de voorzijde van de brochure en blz Hoe kom ik als organisatie aan die jassen of hesjes? De meeste gemeenten hebben de hesjes voor gebruik tijdens een evenement. U kunt die als organisatie lenen of huren bij gemeenten. Let op: de meeste gemeenten hebben de oude hesjes nog die geldig zijn tot 1 maart Wat betreft nieuwe hesjes: die kunt u kopen bij een fabrikant of huren bij een verhuurbedrijf. Jassen die kunt u ook kopen bij een fabrikant. Deze zijn echter niet te huur. Voor meer info: Stijlgroep Nederland Te Tilburg NB

11 16. Wie stelt de Verkeersregelaars aan? Volgens de Regeling Verkeersregelaars 2009 worden Transportbegeleiders en Landelijk Bevoegde Verkeersregelaars aangesteld door het Ministerie van Infra en Milieu. Alle andere Verkeersregelaars, dus zowel eenmalige Evenementenverkeersregelaars als die met een jaaraanstelling als Verkeersregelaars die in het kader van beroep worden aangesteld door de burgemeester. Onder de huidige regeling bestaat de mogelijkheid om de aanstellingsbevoegdheid te mandateren naar de politie of andere gemeenten of een bedrijf op gebied van Verkeersregelaars. 17. Hoe is de opleiding van Verkeersregelaars geregeld? De opleiding Landelijk Bevoegd Verkeersregelaar en Transportbegeleider wordt verzorgd door bedrijven die daartoe gerechtigd zijn. Deze bedrijven kunnen examens aanvragen bij Stichting Verkeersregelaars Nederland. Een politiefunctionaris, samen met de opleider, neemt het examen af. De Evenementenverkeersregelaarsinstructie wordt verstrekt door politie en sommige bedrijven. Nieuw is: de Evenementenorganisatie E-learning kan met de afgifte van vergunning een mail sturen samen met kopie vergunning naar: Men krijgt een inlogcode en de Verkeersregelaar kan vervolgens thuisstudie doen. Na het volgen van de E-learning, de vragen te hebben beantwoordt en geslaagd te zijn, krijgt men een instructieverklaring voor eenmalig evenement of voor een bepaalde periode van een jaar. Met die instructieverklaring kunt u binnen dat jaar in elke gemeente functioneren. 18. Waaruit bestaat de instructie voor een Evenementenverkeersregelaar? Welke Verkeersregelaars zijn er, wat wordt er verwacht van een Verkeersregelaar, wat zijn hun bevoegdheden, wet- en regelgeving, waarnemings- en reactievermogen rem- en stopafstand. Omgangsregels en houding op straat en praktijkdoeleinden. Een instructie die ongeveer 2 uur duurt. Dan heb je theoretische kennis en praktische vaardigheden gekregen en een indruk wat Verkeersregelaar zijn inhoudt. De werkplek- en taakinstructie op de dag zelf betreft onderwerpen als: wat kan je die dag verwachten qua omleidingen, andere evenementen, wat moet ik doen op welke post en hoe? N.B. Mede om de samenwerking tussen politie en de Evenementenverkeersregelaars te bevorderen kan het zinvol zijn het praktische deel van de instructie te laten verzorgen door politiemensen die voor dat evenement zijn belast met direct toezicht op de inzet van die Evenementenverkeersregelaars. HOE ALS EVENEMENTENVERKEERSREGELAAR TE HANDELEN BIJ SCHADE OF EEN DOORRIJDER? 1. Verplicht melden bij de politie en plaats niet verlaten totdat de politie of organisatie er is. 2. De politie zal van de schade een voorvalrapport opmaken en verklaring van de doorrijder als die er is. Of u kunt een meldingsformulier invullen. Dat is uw verklaring die ondertekend moet worden en daar staan ook de gegevens van getuigen op. Dat is voor politie makkelijker en sneller af te handelen; dan hoeven ze alleen de getuige te bellen, de verdachte te verhoren en alles doorsturen naar Justitie of een verbaal uitschrijven. 3. Bij schade of letsel de verzekering inlichten. 10

12 Fase Schema van de te volgen werkwijze, handelingen, acties etc. 1. De organisatie vraagt vergunning aan bij de gemeente. Als de gemeente de vergunning verleent, ga verder naar fase 2. Als de gemeente de vergunning niet verleent, is het einde werkproces. 2. De organisatie pleegt overleg met politie en gemeente over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de verkeersregeling. N.B. Soort en/of de omvang van het evenement bepalen inzet. Het aantal Verkeersregelaars wordt door gemeente en politie bepaald. 3. De politie en gemeente stelt het soort Verkeersregelaar(s) vast. 4. De organisatie maakt een afspraak met de politie over tijd en locatie van de instructie aan de Verkeersregelaar(s). 5. De organisatie maakt een afspraak met de politie over de wijze waarop de politie direct toezicht houdt tijdens het evenement. 6. De politie bepaalt de wijze waarop ze direct toezicht houdt tijdens het evenement. 7. De politie geeft de instructie aan de Verkeersregelaar(s). 8. De organisatie draagt zorg voor de verzekering van de Verkeersregelaar(s). 9. De organisatie verstrekt de juiste uitrusting aan de Verkeersregelaar(s). 10. De politie houdt direct toezicht op de Verkeersregelaar(s) tijdens het evenement. 11. De Verkeersregelaar regelt het verkeer tijdens het evenement. Copyright 2013 JP - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de auteur J.A.M. Peeters 11

13 PERSOONLIJKE AANTEKENINGEN 12

14

FEBRUARI 2013 NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS. E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE

FEBRUARI 2013 NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS. E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS FEBRUARI 2013 Nieuwe regeling Verkeersregelaars - 0 - INHOUDSOPGAVE: PAGINA 1: Inhoudsopgave

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT INHOUDSOPGAVE pag. Inleiding: dekking op basis van Modules 2

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Leidraad Veiligheid publieksevenementen Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Voorwoord Voor u ligt de Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Deze is door het Nibra ontwikkeld

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Algemeen 9 3. Stroomschema sollicitatieplicht

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.1 Inlichtingen bij CIBG

Nadere informatie

CHECKLIST AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM

CHECKLIST AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM CHECKLIST AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM Checklist aansprakelijkheid en verzekeringen naschoolse activiteiten in Amsterdam Amsterdam, maart 2012 Colofon Deze checklist

Nadere informatie

Handboek HOST. cursief. Datum: 1 november 2012 Status: DEFINITIEF Versie: 2012-2.0 Bestandnaam: Handboek HOST

Handboek HOST. cursief. Datum: 1 november 2012 Status: DEFINITIEF Versie: 2012-2.0 Bestandnaam: Handboek HOST Handboek HOST cursief Datum: 1 november 2012 Status: DEFINITIEF Versie: 2012-2.0 Bestandnaam: Handboek HOST Auteurs: Martin Pheifer Robert Bril Leon Schmidt Martijn Leenart Michiel van der Lip Stefan Meijering

Nadere informatie

16 Drank- en horecawet

16 Drank- en horecawet 16 Drank- en horecawet 16.1 Wat u moet weten 16.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 16.3 Extra informatie 16.1 Wat u moet weten. De huidige Drank- en Horecawet (16.3.1) is vanaf 1 november 2000 van kracht.

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda januari 2008 SSC P&O Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten agressiebeleid 3 3. Definitie,

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2f voor tandartsen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel

Nadere informatie

Evenementenbeleid. voor een evenwichtig vermaak. onder titel (optioneel)

Evenementenbeleid. voor een evenwichtig vermaak. onder titel (optioneel) Evenementenbeleid Titel document beleidsnota voor een evenwichtig vermaak onder titel (optioneel) 1 Gemeente Súdwest Fryslân Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Súdwest

Nadere informatie

Handhavers op de koffie

Handhavers op de koffie PRAKTIJKWIJZER VAN Vereniging Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Telefoon 070 349 03 49 Fax 070 349 03 00 Ledennummer 070 349 03 66 (telefonische vraagbaak voor leden) Internet http://www.vno-ncw.nl Handhavers

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING Voor u ziet u de polisvoorwaarden van de Autoverzekering. Deze polisvoorwaarden bestaan

Nadere informatie

DE ARBEIDSTIJDENWET BINNEN DE SECTOR POLITIE

DE ARBEIDSTIJDENWET BINNEN DE SECTOR POLITIE DE ARBEIDSTIJDENWET BINNEN DE SECTOR POLITIE DE ARBEIDSTIJDENWET BINNEN DE SECTOR POLITIE Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Doelstelling 6 3 Overlegstructuur 8 4 Verplichtingen werkgever 10 5 Toepassing 12

Nadere informatie

Gedragscode Augustus 2011

Gedragscode Augustus 2011 Gedragscode Augustus 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Mensen 4 o Omgaan met elkaar 4 o Omgaan met klanten 6 o Omgaan met leveranciers 6 o Omgaan met opdrachtgevers en partners 8 o Omgaan met

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 e-mailadres: Internetsite: contractinkoopreintegratie@uwv.nl https://uwv.secure.force.com/ UWV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Vervoer in de buitenschoolse opvang

Vervoer in de buitenschoolse opvang Vervoer in de buitenschoolse opvang Marja van Dijk Monica Hensen NIZW, november 2000 Inhoud INLEIDING 3 1. BEPALENDE FACTOREN 4 2. WAT KOST HET? 5 MANIEREN WAAROP DE BSO-ORGANISATIES DE VERVOERSKOSTEN

Nadere informatie

Algemeen 1. Wat is het bevoegd gezag?

Algemeen 1. Wat is het bevoegd gezag? Algemeen 1. Wat is het bevoegd gezag? Voor militairen is dat de bevelhebber van het krijgsmachtdeel waartoe zij behoren en voor burgerambtenaren is dit afhankelijk van waar zij werkzaam zijn/waren. Bij

Nadere informatie