REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR MUZIEKKORPSEN EN ANDERE FORMATIES OP STRAAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR MUZIEKKORPSEN EN ANDERE FORMATIES OP STRAAT"

Transcriptie

1 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR MUZIEKKORPSEN EN ANDERE FORMATIES OP STRAAT Brochure ten behoeve van organisaties die i.v.m. het houden van een evenement, optocht of een vergelijkbare activiteit, gebruik willen maken van een of meer Verkeersregelaars Samenstelling: ATH-Verkeerstechniek Stopteken Geldig maart 2014 Europees geldig maart 2009 C09

2 INHOUDSOPGAVE ONDERWERP BLZ. Inhoudsopgave 1 Ter Inleiding ( historie ) 2 Algemeen 2-3 Regels en Richtlijnen m.b.t. (Evenementen-) Verkeersregelaars 4 Bevoegd Gezag 4 Categorieën Verkeersregelaars 4 Bevoegdheden Evenementenverkeersregelaars 4 Opleiding tot Verkeersregelaar 4 Uitrusting 5 Meest gestelde vragen en de antwoorden daarop 1. Waar is de Regeling betreffende Verkeersregelaars te vinden? 6 2. Wat is een evenement? 6 3. Hoe komt men als organisatie aan een vergunning? 6 4. Wat moet de organisator doen nadat de vergunning is verleend? 6 5. Welke bevoegdheden heeft een Evenementenverkeersregelaar? 7 6. Wat betekent, onder direct toezicht van de politie? 7 7. Wat betekent dat in de praktijk? 7 8. Hoe is het de aanstelling van Verkeersregelaars geregeld? 8 9. Pasje of aanstellingsbesluit bij zich hebben is een verplichting Waar moet op gelet worden bij de inzet van Evenementenverkeersregelaars? Hoe zit het met de verzekeringen van de Verkeersregelaars? Bij wie kan die verzekering worden afgesloten? Hoe verloopt een verzekeringsaanvraag t.b.v. Evenementenverkeersregelaars? Wat is er geregeld m.b.t. de uitrusting van Verkeersregelaars? Hoe kom ik als organisatie aan die jassen of hesjes? Wie stelt de Verkeersregelaars aan? Hoe is de opleiding van Verkeersregelaars geregeld? Waaruit bestaat de instructie voor een Evenementenverkeersregelaar? 10 Schema van de te volgen werkwijze, handelingen, acties etc. 11 Persoonlijke aantekeningen 12 ATH = Angelo Treffers Heijblom 1

3 TER INLEIDING Historie Een ernstig verkeersongeval met dodelijke afloop, waarbij een automobilist een lid van een op straat marcherend muziekkorps aanreed, was de trieste aanleiding om een aantal regels en richtlijnen samen te vatten en deze middels een brochure te communiceren om mogelijke herhaling te voorkomen. Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) werd in 1990 gewijzigd, hetgeen met name voor het gebruik van de rijbaan door colonnes etc. (o.a. muziekgezelschappen) om ander, aangepast gedrag vroeg. Deze samengevatte informatie bestaat uit een algemeen deel, gebaseerd op het RVV, handelend over de praktijktoepassing: het WAT, HOE en WANNEER. Meer specifiek zijn de REGELS en RICHTLIJNEN m.b.t. (Evenementen-) Verkeersregelaars, gevolgd door een aantal relevante vragen en de antwoorden daarop. Het is evident en mogelijk overbodig om te vermelden, dat elk verenigingsbestuur (met name de wettelijk, hoofdelijk aansprakelijke rechtspersoon) voldoende kennis dient te bezitten om bij het hier bedoelde gebruik van de rijbaan e.e.a. adequaat te kunnen voorbereiden en organiseren om dit aansluitend verantwoord in praktijk te kunnen brengen. Met welgemeende dank aan de Hr. Angelo Treffers, directeur van ATH-Verkeerstechniek. Initiatiefnemer, Copyright en eindredactie: J.A.M. Peeters. ALGEMEEN In het vernieuwde RVV van 1990 is artikel 29 vervallen en vervangen door artikel 9, dat luidt: Voetgangers mogen de rijbaan gebruiken, indien zij een colonne, een optocht of een uitvaartstoet vormen. Alleen een uitvaartstoet mag je niet meer doorbreken. Nota van toelichting: De regeling m.b.t. door voetgangers gevormde colonnes e.d. is aanzienlijk vereenvoudigd. De oude regeling was ingewikkeld en in de praktijk ook niet bruikbaar. Zodra voetgangers op enigerlei wijze een formatie vormen en zij op grond daarvan beter de rijbaan kunnen volgen zijn ze daartoe gerechtigd. De Wegbeheerder beoordeelt dat middels een vergunning of vergunningvrije ledge. Indien zich problemen voordoen, zal aan de hand van de concrete situatie moeten worden beoordeeld of er inderdaad sprake is van zo n door voetgangers gevormde formatie. 2

4 Opmerkingen: bij gebruik van de rijbaan, regels voor wagens volgen (art. 2, lid 3 van het RVV 1990). Dit betekent: de regels** van dit besluit betreffende wagens zijn mede van toepassing op door voetgangers gevormde colonnes e.d. voor zover deze de rijbaan volgen. De processie valt nu onder optochten WOM (Wet Openbare Manifestaties, stb ). Er wordt nu gesproken over wagens, omdat in het RVV afzonderlijke regels voor onbespannen wagens niet voorkomen. ** Met regels wordt o.a. bedoeld: alle verkeerstekens,-regels, voorrangsregels en verlichting. Omdat wagens geen bestuurders hebben in de zin van het RVV, kan er van voorrang verlenen geen sprake zijn, daar art. 15 spreekt over: Bestuurders geven elkaar voorrang. Resumerend houdt dat in, dat een wagen (colonne) voorrang dient te verlenen aan bestuurders, ook al bevindt de colonne zich op een voorrangsweg. Bijzonderheid: een rouwstoet mag niet onderbroken worden. Verder zijn de borden 25 en 26 vervangen door één bord, namelijk C09 (zie hieronder): Geslotenverklaring voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en invalidenvoertuigen. Verlichting. Art.37: door voetgangers gevormde colonnes en optochten moeten buiten de bebouwde kom bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd en bij nacht, voldoende attenderende verlichting voeren middels een voorwagen met oranje voerende signaalverlichting en moeten de begeleiders/beroepsregelaars een zaklamp (mag-lite) hebben met daarop een konus. De begeleiders moeten een oranje of geel veiligheidshesje aan en de Verkeersregelaar de wettelijk voorgeschreven kleding zoals bepaald in de Regeling Verkeersregelaars. Toelichting: De openbare straatverlichting is binnen de bebouwde kom in het algemeen voldoende zodat van een verplichting om binnen de bebouwde kom verlichting te voeren kan worden afgezien. Bord C09 Mag-lite met konus 3

5 REGELS EN RICHTLIJNEN M.B.T. (EVENEMENTEN-) VERKEERSREGELAARS Het bevoegd gezag kan, o.a. bij evenementen, bepalen dat er verkeersmaatregelen worden genomen en dat er voor de bepalingen van het RVV ontheffing wordt verleend. Ook kan het bevoegd gezag bepalen dat de Regeling Verkeersregelaars van toepassing wordt verklaard en dat dit als bijkomende voorwaarde in een vergunning wordt opgenomen. Samengevat geldt als bevoegd gezag voor: Rijkswegen Provinciale wegen Waterschapswegen Andere wegen Ministerie van Infra en Milieu Provincie Bestuur van het Waterschap College van Burgemeester en Wethouders Categorieën Verkeersregelaars De Regeling Verkeersregelaars kent de volgende categorieën: Eenmalige Evenementenverkeersregelaar Evenementenverkeersregelaar voor bepaalde tijd Verkeersregelaar in kader van beroep Landelijk Bevoegd Verkeersregelaar / Transportbegeleider. De muziekkorpsen krijgen veelal te maken met de Evenementenverkeersregelaars, mits er een vergunning is verleend of dit is opgenomen in de Gemeentelijke Verordeningen, anders worden het Beroepsregelaars. Bevoegdheden Evenementenverkeersregelaars Een Evenementenverkeersregelaar is bevoegd om tijdens een evenement een stop- en oprijteken te geven. Evenementenverkeersregelaars functioneren alleen in de gemeente waar ze zijn aangesteld. Voor de overige categorieën geldt dat er een beperking in de uitoefening kan worden opgelegd. Landelijk Bevoegde Beroepsverkeersregelaars en Transportbegeleiders komen ook in functie buiten de gemeentelijke wegen waar de snelheid hoger ligt dan 50 km/h. Opleiding tot Verkeersregelaar De opleiding tot Verkeersregelaar die niet landelijk werkzaam is, vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de korpsleiding van de politie. Tot Verkeersregelaar worden o.a. opgeleid: personen die vrijwillig bij evenementen eenvoudige verkeersregelende taken verrichten ter ontlasting van de politie (art. 2 lid 2). Verkeersregelaars die per evenement worden aangesteld, krijgen een eenmalig aanstellingsbesluit. Een Verkeersregelaar die tijdens meerdere evenementen per jaar functioneert, krijgt een aanstelling van 1 jaar. Dat kan een schriftelijke aanstelling zijn of middels een pasje. Voor aanstelling tot Verkeersregelaar komen slechts in aanmerking, personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Personen vanaf 16 jaar kunnen ook worden aangesteld, echter alleen als Verkeersregelaar op een evenement. Zij mogen slechts worden ingezet op wegen waar in het algemeen niet sneller mag worden gereden dan 50 km/h en indien er ter plaatse bij slecht zicht of duisternis voldoende openbare straatverlichting aanwezig is. De Evenementenverkeersregelaars vallen onder direct toezicht van de politie. 4

6 Uitrusting Oud hesje, Nieuw hesje, geldig tot maart 2014 geldig vanaf maart 2014 Mag-lite met konus: deze moet de Verkeersregelaar bij zich hebben als het weer slecht is, bij slecht zicht en bij duisternis Verkeersdeelnemers zijn vaak met meer dingen tegelijk bezig en de Verkeersregelaar kan desgewenst de aandacht trekken door gebruikmaking van een fluit Een (altijd schrijvend) potlood om eventuele doorrijders te registreren. 5

7 MEEST GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN 1. Waar is de Regelgeving betreffende Verkeersregelaars te vinden? Sinds maart 2009 is de nieuwe regeling van kracht en deze is op internet te raadplegen onder de titel: Regeling Verkeersregelaars Wat is een evenement? Volgens de wet is het een eenmalig of periodiek terugkerende activiteit met verkeersaantrekkende werking die maximaal 1 dag duurt. Als de activiteit zich uitstrekt over een aaneengesloten periode van meerdere dagen: voor zover het bevoegde gezag, dat tot het houden van het evenement vergunning heeft verleend, als voorwaarde heeft gesteld dat verkeersregelend wordt opgetreden. Met andere woorden: een evenement is een activiteit die veel bezoekers trekt. Hierdoor kan er extra verkeersdrukte optreden. De wegbeheerder kan het nodig vinden om Evenementenverkeersregelaars of Beroepsverkeersregelaars in te zetten. 3. Hoe komt men als organisatie aan een vergunning? Een organisatie dient een schriftelijke aanvraag in bij de vergunningverlenende instantie, (gemeente, provincie, waterschap of het rijk). In de vergunningaanvraag moeten de locatie en/of route waarop het evenement plaatsvindt zijn aangegeven. Vergunning wordt verleend als het evenement ten aanzien van openbare orde en overige veiligheidsaspecten mogelijk is, een en ander in overleg met de instanties. Dit maandelijkse overleg vindt in elke gemeente plaats. Daar worden alle evenementen besproken met politie, gemeente en instanties die erbij betrokken zijn. In de vergunning is bepaald hoeveel Verkeersregelaars vereist zijn en moeten worden ingezet. 4. Wat moet de organisator doen nadat de vergunning is verleend? a. De afgifte vergunning controleren, of wat gevraagd en afgesproken is ook correct is. b. Afspraak maken met de politie over de tijd en locatie waar ze de verkorte werkplek- en taakinstructie komt geven. c. Verkeersregelaars werven (veelal vrijwilligers uit eigen organisaties, club of vereniging). d. Zorgdragen voor de (verplichte) verzekering van Verkeersregelaars. e. De meeste gemeenten hebben tegenwoordig een vrijwilligersverzekering en daar vallen de Verkeersregelaars ook onder. Advies is om altijd als organisatie een verzekering af te sluiten en bij de gemeente te informeren naar de verzekering. f. Zorgdragen voor de verplichte uitrusting (oud of nieuw hesje zoals staat omschreven bij Uitrusting op blz. 5 en de betreffende vragen en antwoorden. Bij de meeste gemeenten kunt u tegenwoordig hesjes lenen om tijdens het evenement gebruik van te maken. Gezien het grote aantal zaken dat om aandacht, overleg, informatie, instructie en uitvoering vraagt, is het als organisator verstandig om e.e.a. ruimschoots van tevoren te regelen. 6

8 5. Welke bevoegdheden heeft een Evenementenverkeersregelaar? Volgens art. 1, 1 e lid van de Regeling Verkeersregelaars, zijn deze bevoegd om in het kader van hun werkzaamheden alle aanwijzingen te geven die nodig zijn voor een goede verkeersregeling. Volgens het 2 e lid kan een beperking in de uitoefening van de bevoegdheid worden opgelegd. Dit is per definitie het geval bij de Evenementenverkeersregelaar. Hij/zij mag een stop- en oprijteken geven en op wegen functioneren waar tot 50 km/h mag worden gereden. Deze handelingen worden tijdens de verplichte, verkorte werkplek- /taakinstructie geïnstrueerd. De Evenementenverkeersregelaar mag deze tekens alleen uitvoeren tijdens het evenement waar hij/zij voor aangesteld is, want dan bent u nl. ook verzekerd. Daarbuiten bent u niet verzekerd en ook niet bevoegd om een stopteken of aanwijzing te geven. De Evenementenverkeersregelaar valt dan ook onder direct toezicht van de politie. 6. Wat betekent onder direct toezicht van de politie? Het betekent in ieder geval niet dat naast elke Evenementenverkeersregelaar een politieagent moet staan. Bij Evenementenverkeersregelaars gaat het juist om personen die bij evenementen eenvoudige verkeersregelende taken verrichten ter ontlasting van de politie. Kortom: de politie is normaliter aanwezig bij het evenement, maar omdat meerdere evenementen op een dag kunnen plaatsvinden, zal de organisatie een telefoonnummer krijgen van de politie om zo nodig contact mee te zoeken. 7. Wat betekent dat in de praktijk? Er moet een zodanige dekking zijn, dat een vrijwilliger erop kan vertrouwen, dat de politie zo nodig snel kan ingrijpen en/of ondersteunen. Wat dit voor de politie-inzet betekent, hangt af van de plaatselijke situatie, met name het grondgebied waar het evenement zich afspeelt. Bij de meeste evenementen zijn er politiemensen van het team bij betrokken, de wijkagent of zijn teamcollega`s. Daarnaast heb je de noodhulp nog. Deze weet dat er evenementen zijn en zal ook reageren op meldingen die de meldkamer doorgeeft na een incident m.b.t. het evenement. Dus de bewering als er geen politie aanwezig is mogen de Verkeersregelaars niet functioneren klopt niet; ze mogen op straat functioneren voor de duur van het evenement waarvoor ze zijn aangesteld. De politie houdt toezicht tijdens het evenement. Bij meerdere evenementen kan er niet altijd politie bij zijn en gaat het evenement gewoon door. De meldkamer weet dat er evenementen zijn en stuurt er direct eenheden naar toe. Bij moeilijkheden en agressie niet twijfelen; 112 bellen en anders bij doorrijden Advies: Bel even voorafgaand aan het evenement met en meld je in het net. We hebben een evenement en we zijn met... Verkeersregelaars op straat. We gaan nu onze dienst aanvangen. Dan kan de centralist van de politie dit doorgeven aan de meldkamer zodat deze het via de ether kan melden middels C

9 8. Hoe is de aanstelling van Verkeersregelaars geregeld? De Beroepsmatige Verkeersregelaars, in het kader van het beroep en Landelijk, worden aangesteld nadat ze 1,5 dag theoretische en 2.5 dag praktisch onderricht gevolgd hebben en tevens met goed gevolg een examen hebben afgelegd. Met het certificaat dat ze geslaagd zijn kan de baas, werkgever of gemeente een aanstellingspas aanvragen bij Verkeerscentrum Nederland. Daar worden deze mensen aangesteld en in het kader van beroep krijgen ze een pasje waarop de gemeente van aanstelling staat. De Landelijk Bevoegde Verkeersregelaars krijgen een pasje en worden aangesteld door de Minister van Infra en Milieu. De Evenementenverkeersregelaars worden aangesteld nadat ze hun instructie hebben gevolgd en krijgen een instructieverklaring. Met deze verklaring kunnen ze in de gemeente aangesteld worden waar ze willen functioneren als Evenementenverkeersregelaar. Je kunt een aanstelling krijgen voor een jaar, als je meerdere evenementen doet per jaar, of een eenmalige aanstelling per evenement. De aangestelde Evenementenverkeersregelaars voor een jaar krijgen een pasje dat wordt aangevraagd bij Verkeerscentrum Nederland. 9. Pasje of aanstellingsbesluit bij zich hebben is een verplichting. De Verkeersregelaar, of het nu landelijk of in het kader van beroep of evenement is, moet het pasje of aanstellingsbesluit te allen tijde bij zich hebben. Het pasje moet op eerste verzoek getoond kunnen worden aan politie, maar ook aan de burger als ze vragen: kunt u zich legitimeren als Verkeersregelaar? Eenmalige Verkeersregelaars staan wel op de groslijst, maar hebben ook een aanstellingsbesluit. Dit kan echter per gemeente verschillen! 10. Waar moet op gelet worden bij de inzet van Evenementenverkeersregelaars? a. Ze mogen geen aanwijzing(en) geven vanuit of vanaf een voertuig. b. In tegenstelling tot een Beroepsverkeersregelaars (minimaal 18 jaar) mogen Evenementenverkeersregelaars reeds vanaf 16 jaar worden ingezet. c. Evenementenverkeersregelaars van 16, 17 jaar en ouder mogen echter alleen worden ingezet op wegen waar niet sneller mag worden gereden dan 50 km/h en indien ter plaatse, bij slecht zicht of duisternis, voldoende openbare straatverlichting aanwezig is. d. Evenementenverkeersregelaars mogen vanaf 16 jaar onder toezicht van de politie functioneren tijdens het evenement waarvoor ze zijn aangesteld. 11. Hoe zit het met de verzekering van de Verkeersregelaars? De Regeling Verkeersregelaars schrijf voor, dat zij voor de duur van hun aanstelling verzekerd moeten zijn. Tegen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Tegen Persoons- en Zaakschade (PZS) Voor de kosten van noodzakelijke, Huishoudelijke Hulp (HH). Als het gaat om Beroepsmatige Verkeersregelaars in loondienst, dient de werkgever zorg te dragen voor verzekeringen ter zake WA en PZS. Als het gaat om Beroepsmatige Verkeersregelaars die als zelfstandige werkzaam zijn als ZZP-er, dan dienen ze daar zelf voor te zorgen. 8

10 Als het om Evenementenverkeersregelaars gaat, dan zijn ze bij de meeste gemeenten verzekerd, deze hebben meestal een collectieve vrijwilligersverzekering. Informeer bij uw gemeente en vraag waarvoor u verzekerd bent. Advies voor organisaties: sluit een verzekering af voor elk evenement, ook voor de Verkeersregelaar(s), zodat ze verzekerd zijn voor WA en PZS en HH. 12. Bij wie kan die verzekering worden afgesloten? In principe bij elke verzekeraar. Omdat al vrij snel na invoering van de Regeling Verkeersregelaars bleek dat het verzekeren van met name Evenementenverkeersregelaars tot een probleem leidde, wierp Stichting Verkeersbrigadiers (na overleg met het Ministerie van Infra en Milieu) zich op als intermediair. Bij alle verzekeringsmaatschappijen kun je momenteel een vrijwilligersverzekering afsluiten voor dekking van WA, PZS en HH. Sinds januari 2012 heeft bijna 99 % van de gemeenten een vrijwilligersverzekering afgesloten om deze groep te stimuleren. De gemeenten zijn echter niet verplicht om een verzekering af te sluiten. Informeer tijdig bij uw gemeente en bij de verzekeringsmaatschappij voor het afsluiten van een verzekering; het blijft een persoonlijke verantwoordelijkheid! 13. Hoe verloopt een verzekeringsaanvraag t.b.v. Evenementenverkeersregelaars? De organisatie dient tijdig contact op te nemen met de verzekeraar. In het geval dat men gebruik wenst te maken van Centraal Beheer Polis, dus via Stichting Verkeersbrigadiers, moet de organisator vier weken voor aanvang van het evenement contact opnemen met Stichting Verkeersbrigadiers. Dit kan per , telefoon, fax, post of via de website 14. Wat is er geregeld m.b.t. de uitrusting van Verkeersregelaars? Volgens de Regeling Verkeersregelaars moet de Verkeersregelaar ten minste zijn uitgerust met een oranje hesje met reflectiebanden en de tekst Verkeersregelaar op de voor- en achterzijde (dit betreft de oude hesjes, geldig tot 1 maart 2014). Of een hesje waarvan het bovenstuk geel en het onderstuk oranje is met op de voor- en achterzijde een vierkant met reflectiebanden en in het vierkant een driehoek in reflectiebanden. Dit is het nieuwe hesje wat in maart 2009 in gebruik is genomen en vanaf 1 maart 2014 Europese standaard is. Zie de afbeeldingen op de voorzijde van de brochure en blz Hoe kom ik als organisatie aan die jassen of hesjes? De meeste gemeenten hebben de hesjes voor gebruik tijdens een evenement. U kunt die als organisatie lenen of huren bij gemeenten. Let op: de meeste gemeenten hebben de oude hesjes nog die geldig zijn tot 1 maart Wat betreft nieuwe hesjes: die kunt u kopen bij een fabrikant of huren bij een verhuurbedrijf. Jassen die kunt u ook kopen bij een fabrikant. Deze zijn echter niet te huur. Voor meer info: Stijlgroep Nederland Te Tilburg NB

11 16. Wie stelt de Verkeersregelaars aan? Volgens de Regeling Verkeersregelaars 2009 worden Transportbegeleiders en Landelijk Bevoegde Verkeersregelaars aangesteld door het Ministerie van Infra en Milieu. Alle andere Verkeersregelaars, dus zowel eenmalige Evenementenverkeersregelaars als die met een jaaraanstelling als Verkeersregelaars die in het kader van beroep worden aangesteld door de burgemeester. Onder de huidige regeling bestaat de mogelijkheid om de aanstellingsbevoegdheid te mandateren naar de politie of andere gemeenten of een bedrijf op gebied van Verkeersregelaars. 17. Hoe is de opleiding van Verkeersregelaars geregeld? De opleiding Landelijk Bevoegd Verkeersregelaar en Transportbegeleider wordt verzorgd door bedrijven die daartoe gerechtigd zijn. Deze bedrijven kunnen examens aanvragen bij Stichting Verkeersregelaars Nederland. Een politiefunctionaris, samen met de opleider, neemt het examen af. De Evenementenverkeersregelaarsinstructie wordt verstrekt door politie en sommige bedrijven. Nieuw is: de Evenementenorganisatie E-learning kan met de afgifte van vergunning een mail sturen samen met kopie vergunning naar: Men krijgt een inlogcode en de Verkeersregelaar kan vervolgens thuisstudie doen. Na het volgen van de E-learning, de vragen te hebben beantwoordt en geslaagd te zijn, krijgt men een instructieverklaring voor eenmalig evenement of voor een bepaalde periode van een jaar. Met die instructieverklaring kunt u binnen dat jaar in elke gemeente functioneren. 18. Waaruit bestaat de instructie voor een Evenementenverkeersregelaar? Welke Verkeersregelaars zijn er, wat wordt er verwacht van een Verkeersregelaar, wat zijn hun bevoegdheden, wet- en regelgeving, waarnemings- en reactievermogen rem- en stopafstand. Omgangsregels en houding op straat en praktijkdoeleinden. Een instructie die ongeveer 2 uur duurt. Dan heb je theoretische kennis en praktische vaardigheden gekregen en een indruk wat Verkeersregelaar zijn inhoudt. De werkplek- en taakinstructie op de dag zelf betreft onderwerpen als: wat kan je die dag verwachten qua omleidingen, andere evenementen, wat moet ik doen op welke post en hoe? N.B. Mede om de samenwerking tussen politie en de Evenementenverkeersregelaars te bevorderen kan het zinvol zijn het praktische deel van de instructie te laten verzorgen door politiemensen die voor dat evenement zijn belast met direct toezicht op de inzet van die Evenementenverkeersregelaars. HOE ALS EVENEMENTENVERKEERSREGELAAR TE HANDELEN BIJ SCHADE OF EEN DOORRIJDER? 1. Verplicht melden bij de politie en plaats niet verlaten totdat de politie of organisatie er is. 2. De politie zal van de schade een voorvalrapport opmaken en verklaring van de doorrijder als die er is. Of u kunt een meldingsformulier invullen. Dat is uw verklaring die ondertekend moet worden en daar staan ook de gegevens van getuigen op. Dat is voor politie makkelijker en sneller af te handelen; dan hoeven ze alleen de getuige te bellen, de verdachte te verhoren en alles doorsturen naar Justitie of een verbaal uitschrijven. 3. Bij schade of letsel de verzekering inlichten. 10

12 Fase Schema van de te volgen werkwijze, handelingen, acties etc. 1. De organisatie vraagt vergunning aan bij de gemeente. Als de gemeente de vergunning verleent, ga verder naar fase 2. Als de gemeente de vergunning niet verleent, is het einde werkproces. 2. De organisatie pleegt overleg met politie en gemeente over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de verkeersregeling. N.B. Soort en/of de omvang van het evenement bepalen inzet. Het aantal Verkeersregelaars wordt door gemeente en politie bepaald. 3. De politie en gemeente stelt het soort Verkeersregelaar(s) vast. 4. De organisatie maakt een afspraak met de politie over tijd en locatie van de instructie aan de Verkeersregelaar(s). 5. De organisatie maakt een afspraak met de politie over de wijze waarop de politie direct toezicht houdt tijdens het evenement. 6. De politie bepaalt de wijze waarop ze direct toezicht houdt tijdens het evenement. 7. De politie geeft de instructie aan de Verkeersregelaar(s). 8. De organisatie draagt zorg voor de verzekering van de Verkeersregelaar(s). 9. De organisatie verstrekt de juiste uitrusting aan de Verkeersregelaar(s). 10. De politie houdt direct toezicht op de Verkeersregelaar(s) tijdens het evenement. 11. De Verkeersregelaar regelt het verkeer tijdens het evenement. Copyright 2013 JP - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de auteur J.A.M. Peeters 11

13 PERSOONLIJKE AANTEKENINGEN 12

14

De verkeersregelaar bij evenementen Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland

De verkeersregelaar bij evenementen Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland De verkeersregelaar bij evenementen Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum 1 Deze brochure geeft informatie op hoofdlijnen voor een ieder die met verkeersregelaars werkt

Nadere informatie

Schriftelijke instructie verkeersregelaars bij Evenementen

Schriftelijke instructie verkeersregelaars bij Evenementen Schriftelijke instructie verkeersregelaars bij Evenementen Centrale Expertise en Evenementen Coördinatie Instructie verkeersregelaars 1 Er zijn vier soorten verkeersregelaars: Transportbegeleiders (beroeps)

Nadere informatie

Regeling verplaatsingen te voet defensie. Versie 1,

Regeling verplaatsingen te voet defensie. Versie 1, Regeling verplaatsingen te voet defensie Versie 1, 09-02-2016 Inhoudsopgave Regeling verplaatsingen te voet defensie....................................................... 3 1. Algemeen................................................................................

Nadere informatie

De Verkeersregelaar bij evenementen

De Verkeersregelaar bij evenementen De Verkeersregelaar bij evenementen De verkeersregelaar bij evenementen binnen de gemeenten Echt-Susteren Maasgouw Roerdalen Voor wie is deze folder bedoeld? - Organisatoren van evenementen - Evenementenverkeersregelaars

Nadere informatie

De opleiding en instructie voor Evenementen verkeersregelaars wordt in de nieuwe regeling verzorgt door de politie. Wij komen hier dadelijk op terug.

De opleiding en instructie voor Evenementen verkeersregelaars wordt in de nieuwe regeling verzorgt door de politie. Wij komen hier dadelijk op terug. Verkeersregelaars en Hekkenbewaarders Onderstaand advies is geschreven door Jan Pouls Training en Verkeersadvies. Voor meer specifieke informatie kunt u contact opnemen via 06-29 07 61 16 of info@janpouls.nl

Nadere informatie

De verkeersregelaar bij evenementen

De verkeersregelaar bij evenementen De verkeersregelaar bij evenementen binnen de gemeenten Echt-Susteren Maasgouw Roerdalen Voor wie is deze folder bedoeld? - Organisatoren van evenementen - Evenementenverkeersregelaars Hoe regel je een

Nadere informatie

Nieuwe werkwijze rondom evenementen met verkeersregelaars

Nieuwe werkwijze rondom evenementen met verkeersregelaars Aan: De besturen van de NWB- & KNBLO-NL-lidorganisaties Utrecht / Nijmegen, februari 2013 Nieuwe werkwijze rondom evenementen met verkeersregelaars Ze zijn onmisbaar, de duizenden verkeersregelaars die

Nadere informatie

Verkeersborden overzicht

Verkeersborden overzicht Verkeersborden overzicht Een overzicht van de meest voorkomende Nederlandse verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen Verkeersleermiddelen EU NL Inhoudsopgave Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens;

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens; Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: r. GEHANDICAPTENVOERTUIG: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter

Nadere informatie

1\\ o 1 AF«2009. Provincie Zeeland J..\... Directie Economie en Mobiliteit ~ ~ Infrabeheer. Infrabeheer. W.W. van de Kreke

1\\ o 1 AF«2009. Provincie Zeeland J..\... Directie Economie en Mobiliteit ~ ~ Infrabeheer. Infrabeheer. W.W. van de Kreke Directie Economie en Mobiliteit Infrabeheer o 1 AF«2009 1\\ Provincie Zeeland bericht op brietvan; 10 maart 2009 uw kenmerk: PZDB-B-09040 ons kenmerk: 05)0 I '-t r\3 afdeling: Infrabeheer bijlage(n): behandeld

Nadere informatie

1. De begripsomschrijvingen onder c en d worden vervangen door een nieuwe begripsomschrijving onder c, luidende:

1. De begripsomschrijvingen onder c en d worden vervangen door een nieuwe begripsomschrijving onder c, luidende: Concept ten behoeve van internetconsultatie oktober 2016 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., tot wijziging van de Regeling verkeersregelaars 2009 (vereenvoudiging aanstelling

Nadere informatie

Plan van aanpak Excessen voor tijdens en na optocht

Plan van aanpak Excessen voor tijdens en na optocht Plan van aanpak Excessen voor tijdens en na optocht Deelnemende gemeenten: Achtkarspelen Dantumadiel Dongeradeel Kollumerland c.a. Politie Fryslân team 01 Openbaar Ministerie Aanleiding. Vanuit de driehoek

Nadere informatie

Leidraad opstellen mobiliteitsplan. Voor evenementen in de gemeente Ermelo.

Leidraad opstellen mobiliteitsplan. Voor evenementen in de gemeente Ermelo. Leidraad opstellen mobiliteitsplan Voor evenementen in de gemeente Ermelo. Over dit document In de gemeente Ermelo worden regelmatig evenementen georganiseerd. Zowel de organisator als de gemeente Ermelo

Nadere informatie

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS Voor het deelnemen aan een carnavalsoptocht in de gemeente Oss is door de gemeente in samenwerking met de organisaties van desbetreffende optochten een reglement

Nadere informatie

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Wet- en regelgeving 1. Wanneer ben je bestuurder van een voorrangsvoertuig? (bron: artikel 29 RVV 1990) a. als je optische én geluidssignalen voert b. als

Nadere informatie

Theorieboek. rijbewijs B

Theorieboek. rijbewijs B Theorieboek rijbewijs B 1 1. Begripsbepalingen hfst1 In de verkeerswetgeving zijn diverse begrippen opgenomen. Dat is gedaan om duidelijk te maken voor wie en in welke situatie de verkeersregels gelden.

Nadere informatie

Interne beleidsregels ontheffingen RVV 1990 Scherpenzeel 2015

Interne beleidsregels ontheffingen RVV 1990 Scherpenzeel 2015 Interne beleidsregels ontheffingen RVV 1990 Scherpenzeel 2015 1. Aanleiding Voor het doelmatig, efficiënt en vellig werken in de openbare ruimte is het noodzakelijk dat de procedure met betrekking tot

Nadere informatie

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam

Nadere informatie

Onderwerp : Wegenverkeerswet 1994 Activiteit : het houden van een wedstrijd met motorvoertuigen

Onderwerp : Wegenverkeerswet 1994 Activiteit : het houden van een wedstrijd met motorvoertuigen ONTHEFFING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum (ontwerp)besluit : 9 juni 2015 Onderwerp : Wegenverkeerswet 1994 Activiteit : het houden van een wedstrijd met motorvoertuigen Aanvrager : Stichting

Nadere informatie

Afspraken m.b.t. het vervoer/verplaatsen van leerlingen i.v.m. schoolactiviteiten.

Afspraken m.b.t. het vervoer/verplaatsen van leerlingen i.v.m. schoolactiviteiten. Afspraken m.b.t. het vervoer/verplaatsen van leerlingen i.v.m. schoolactiviteiten. Inleiding: Elk teamlid dat bezig is met een activiteit buiten de school, is verplicht om het opgestelde protocol inzake

Nadere informatie

AFDELING I DEFINITIES EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

AFDELING I DEFINITIES EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De raad van de gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; gelet op de artikelen 149 en 225 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

Nadere informatie

Verkeersregelaar. Theorieopleiding verkeersregelaar

Verkeersregelaar. Theorieopleiding verkeersregelaar Volgens de Regeling verkeersregelaar 2009 is een ieder die op de openbare weg aanwijzingen geeft aan het verkeer verplicht een aanstelling als verkeersregelaar te hebben. Er zijn twee soorten aanstellingen

Nadere informatie

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u de checklist waaruit blijkt

Nadere informatie

Wettelijke regels die van toepassing zijn zoals omschreven in de Wegenverkeerswet en de Wet Personenvervoer zijn in dit protocol verwerkt.

Wettelijke regels die van toepassing zijn zoals omschreven in de Wegenverkeerswet en de Wet Personenvervoer zijn in dit protocol verwerkt. Protocol Leerlingenvervoer en veiligheid Vastgesteld/instemming MR d.d.nov 2015 De directie en medezeggenschapsraad van o.b.s. Op d n Esch verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door

Nadere informatie

Bijlagen bij Beleidsregels ontheffingen artikel 61b RVV1990

Bijlagen bij Beleidsregels ontheffingen artikel 61b RVV1990 Bijlagen bij Beleidsregels ontheffingen artikel 61b RVV1990 Begrippen en Bijlagen (modellen) behorende bij de Beleidsregel: 1. Model-Aanvraagformulier 2. Model-Beschikking 3. Toe te passen Beperkingen

Nadere informatie

Verkeersregelaar. ex:pla n. smart educational tools

Verkeersregelaar. ex:pla n. smart educational tools Verkeersregelaar ex:pla n smart educational tools Mannelijk/vrouwelijk Er bestaat in Nederland een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk geïnterpreteerd kunnen

Nadere informatie

Onderwerp : Omgevingsverordening Gelderland Activiteit : vergunning voor het bijzonder gebruik van de weg t.b.v.

Onderwerp : Omgevingsverordening Gelderland Activiteit : vergunning voor het bijzonder gebruik van de weg t.b.v. VERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum (ontwerp)besluit : 29 maart 2016 Onderwerp : Omgevingsverordening Gelderland 5.1.3.1 Activiteit : vergunning voor het bijzonder gebruik van de weg

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte

Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte Aanleiding In de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) zijn regels opgenomen inzake het vaststellen van beleidsregels. In

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning U dient een evenementenvergunning aan te vragen indien aan één of meerdere hieronder omschreven voorwaarden wordt voldaan: -

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SMALLINGERLAND

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SMALLINGERLAND Onderwerp: Verkeersbesluit voor het instellen van verplichte fietspaden langs erftoegangswegen in het buitengebied en het opheffen van de voorrangregeling bij diverse fietspaden in het buitengebied van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7796 20 maart 2015 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 17 maart 2015, nr. IenM/BSK-2015/51943, houdende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013; )110 gemeentestms Gemeente Sluis De raad van de gemeente Sluis gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Verordening op het parkeren 2007

Verordening op het parkeren 2007 Verordening op het parkeren 2007 Afdeling I Definities en begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, en titel 4.8 van de Algemene wet

Nadere informatie

Plaatselijke Verordening

Plaatselijke Verordening 43161. gemeente Bronckhorst Plaatselijke Verordening Besluit, 21 maart 2016 Wij verlenen een vergunning en/of ontheffing voor het organiseren van Rock in Roll out in Hengelo. activiteiten Adres : Evenement:

Nadere informatie

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR30959_1 16 augustus 2016 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Raad : 20 augustus 2008 Agendanr.

Nadere informatie

Richtlijn optische- en geluidssignalen DV&O, vers!e

Richtlijn optische- en geluidssignalen DV&O, vers!e Dienst Justitiële Inrichtingen Ministerie van Veiligheid en Justitie Richtlijn optische- en geluidssignalen DV&O Versie 2.0 20140821 1. Inleiding Deze richtlijn is opgesteld om medewerkers binnen de DV&O

Nadere informatie

Algemene regel. Soorten borden

Algemene regel. Soorten borden Algemene regel Je bent verplicht verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden op te volgen. Verkeerstekens zijn: verkeersborden verkeerslichten verkeerstekens op het wegdek Soorten borden De verkeersborden

Nadere informatie

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING Te verzenden aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum t.a.v. de heer J.N. Wijnstok Postbus 2 9363 ZG Marum 1 Algemeen 1.1 De vergunning wordt aangevraagd door

Nadere informatie

Fietsen en reglementering Info avond wegcode fietsersbond PZ HEKLA Dienst verkeer Hoofdinspecteur Steven Van Leeuwe

Fietsen en reglementering Info avond wegcode fietsersbond PZ HEKLA Dienst verkeer Hoofdinspecteur Steven Van Leeuwe Fietsen en reglementering Info avond wegcode fietsersbond 25.11.2013 PZ HEKLA Dienst verkeer Hoofdinspecteur Steven Van Leeuwe Verkeer complexe materie Een beetje weg wijs Fietsers : waarde van de verkeerstekens

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Parkeerverordening. C!! emborg

Parkeerverordening. C!! emborg Parkeerverordening 202 C!! emborg De raad van de gemeente Culemborg gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni 2012, registratienummer 1207821/4134; gelet op artikel

Nadere informatie

Aanvraag Evenementenvergunning

Aanvraag Evenementenvergunning Aanvraag Evenementenvergunning 1. GEGEVENS VAN DE ORGANISATOR/AANVRAGER Naam organisatie: Naam aanvrager: Adres: Postcode en plaats: KvK-nummer: Gegevens contactpersoon tijdens het evenement: Naam: Adres:

Nadere informatie

Betreft Bijl. Ede, Vergunning evenement Div. 19-01-2015

Betreft Bijl. Ede, Vergunning evenement Div. 19-01-2015 Toerclub Wageningen 1979 De heer Frank Fiselier p/a Julianastraat 76 6707 DH WAGENINGEN uw kenmerk uw aanvraag van registratienummer behandeld door doorkiesnummer E-mail 26-12-2014 23959 Bertine Bruijn,

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I Besluit van tot wijziging van enkele besluiten in verband met het gebruik van door de Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen bijzondere bromfietsen in het verkeer en tot wijziging van het RVV 1990

Nadere informatie

Wegsleepverordening 2003

Wegsleepverordening 2003 Wegsleepverordening 2003 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Dordrecht Officiële naam regeling Wegsleepverordening 2003 Citeertitel Wegsleepverordening 2003

Nadere informatie

Verkeersbrigadiers J.A. de Vullerschool

Verkeersbrigadiers J.A. de Vullerschool Verkeersbrigadiers J.A. de Vullerschool Joppelaan - Kamperweg Inleiding Sinds lange tijd staan er verkeersbrigadiers op de kruising Joppelaan Kamperweg in Gorssel. De verkeersbrigadiers helpen op doordeweekse

Nadere informatie

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt:

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt: Concept tbv internetconsultatie november 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het RVV 1990 ter invoering van de mogelijkheid snorfietsers in

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer 63 onderwerp: Wegsleepregeling iz-nummer 480773 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 juni

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving........................................................................ Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch

Nadere informatie

2013, nr. 39. Dat aan de noordzijde van beide rotondes een pad is aangelegd voor fietsers en bromfietsers;

2013, nr. 39. Dat aan de noordzijde van beide rotondes een pad is aangelegd voor fietsers en bromfietsers; Uitgegeven: 27 juni 2013 2013, nr. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLAN van 25 juni 2013, no. 01064688, afdeling Beheer en Onderhoud tot plaatsing van verkeerstekens

Nadere informatie

2. Regulier leerlingenvervoer betreffende excursies, zwemonderwijs e.d. 2.1 Per personenauto.

2. Regulier leerlingenvervoer betreffende excursies, zwemonderwijs e.d. 2.1 Per personenauto. 1 Dit onderhavige protocol is van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer van leerlingen van en naar school en naar andere bestemmingen in het kader van schoolactiviteiten. Met dit

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen Om de aanvraag voor een evenement en alle

Nadere informatie

Bij een klein evenement zijn er minder bezoekers en is er minder inzet van de hulpdiensten en ons nodig.

Bij een klein evenement zijn er minder bezoekers en is er minder inzet van de hulpdiensten en ons nodig. Gemeente Achtkarspelen Aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier kunt u een evenementenvergunning aanvragen. Om een goed beeld van het evenement te krijgen is het belangrijk dat u dit formulier

Nadere informatie

FEBRUARI 2013 NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS. E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE

FEBRUARI 2013 NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS. E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS FEBRUARI 2013 Nieuwe regeling Verkeersregelaars - 0 - INHOUDSOPGAVE: PAGINA 1: Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsregel ontheffingen in het kader van artikel 61b van het RVV

Beleidsregel ontheffingen in het kader van artikel 61b van het RVV Beleidsregel ontheffingen in het kader van artikel 61b van het RVV (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisa tie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Wielersportbond NTFU. Verkeersregels. Nederland, België en Duitsland

Wielersportbond NTFU. Verkeersregels. Nederland, België en Duitsland Wielersportbond NTFU Verkeersregels Nederland, België en Duitsland Verkeersregels Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste relevante verkeersregels m.b.t. de wielersport. Nederland Fietsers

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016; Nummer: 118-57 Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Onderwerp: Vaststellen Parkeerverordening Waterland 2017 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Informatie over regelgeving en verzekeringen. Oktober 2014. Zicht op drones

Informatie over regelgeving en verzekeringen. Oktober 2014. Zicht op drones Informatie over regelgeving en verzekeringen Oktober 2014 Zicht op drones Waarom deze brochure? Het gebruik van drones neemt snel toe. Brandweer en politie zetten drones bijvoorbeeld in voor inspectie

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1296 15 januari 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen) [- BESLUIT

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994; besluit van de gemeenteraad voorstelnummer onderwerp Parkeerregulering en parkeertarieven div-nummer 676764 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Afsluiten U kunt op ieder moment de instructie afsluiten. Uw voortgang wordt hierbij opgeslagen. Zorg ervoor dat u tijdig de instructie afrond.

Afsluiten U kunt op ieder moment de instructie afsluiten. Uw voortgang wordt hierbij opgeslagen. Zorg ervoor dat u tijdig de instructie afrond. E-Learning Belangrijk! Lees onderstaande voorwaarden goed door: U staat op het punt te starten met de e-learning voor evenementenverkeersregelaars. Voordat u daarmee begint, wijzen wij u, als toekomstig

Nadere informatie

Team OV. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr.

Team OV. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team OV Aanwijzingsbesluit toezichthouders Olst-Wijhe, Raalte en Deventer 1- Notagegevens Notanummer 725438 Datum 17-7-2012 Programma: 02. Openbare orde en

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden

Bijlage 1 Verkeersborden Bijlage 1 Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid A 1 A 2 Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord worden weergegeven kan het zwarte symbool in wit worden uitgevoerd

Nadere informatie

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Inleiding De adviseur die zich bezighoudt met advisering over uitvaartverzekeringen, is verplicht een passend advies te geven. De adviseur dient er altijd voor

Nadere informatie

Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 wordt als volgt gewijzigd:

Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het koninklijk besluit van 15 december 1994, houdende uitvoering van artikel 4, eerste lid, van de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel)

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) 1. WETTEN 9 1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 [Definities] 1 In deze wet wordt verstaan onder: Onze Minister: Onze

Nadere informatie

Algemene bepalingen en ontheffingen (ex art. 149 WVW 1994 jo art.7.1 VR en art 87 RVV)

Algemene bepalingen en ontheffingen (ex art. 149 WVW 1994 jo art.7.1 VR en art 87 RVV) Algemene bepalingen en ontheffingen (ex art. 149 WVW 1994 jo art.7.1 VR en art 87 RVV) De onderstaande bepalingen zijn van toepassing, tenzij in de ontheffing uitdrukkelijk anders is vermeld. Artikel 1.

Nadere informatie

Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning

Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier kunt u nagaan of u vergunning(en) nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u een checklist waaruit

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Veenweg-Philippus Uytenhovenpad (wijzigen bestaande voorrangsregeling)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Veenweg-Philippus Uytenhovenpad (wijzigen bestaande voorrangsregeling) STAATSCOURANT 5 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22699 augustus 2014 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Veenweg-Philippus Uytenhovenpad (wijzigen bestaande voorrangsregeling)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Verkeersreglement. E.M. Treur en Zn. BV

Verkeersreglement. E.M. Treur en Zn. BV Verkeersreglement E.M. Treur en Zn. BV Versie 1 Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doel/toepassingsgebied 2. Definities 3. Verantwoordelijkheden 4. Maatregelen 4.1 Algemeen 4.2 Toelating tot het besturen van

Nadere informatie

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; Gemeentebestuur Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

Verkeersborden Nederland voor Onderweg

Verkeersborden Nederland voor Onderweg Verkeersborden Nederland voor Onderweg Voor iedere Nederlandse weggebruiker is het van belang de verkeersregels en de verkeersborden te kennen. Voor velen zal de betekenis -en het vereiste gedrag of handelen-

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzones Centrum Sectie 1 en Breukelen zuid Sectie 2

Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzones Centrum Sectie 1 en Breukelen zuid Sectie 2 Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzones Centrum Sectie 1 en Breukelen zuid Sectie 2 Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene

Nadere informatie

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Studiehandleiding Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk september 2010 2 e druk december 2012 001204620 2010, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Verkeersborden en tekens

Verkeersborden en tekens Verkeersborden en tekens A1. Maximum snelheid B3. Voorrangskruispunt A2. Einde maximumsnelhei d B4. Voorrangskruispunt zijweg links A3. Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord B5. Voorrangskruispunt

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement)

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) De aanvraag voor een B- of C-evenement dient minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement bij

Nadere informatie

Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. Samen lopen in een groep

Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. Samen lopen in een groep Veel kinderen gaan in Nederland lopend of fietsend naar school. Toch is er een aanzienlijk aantal ouders dat hun kinderen met de auto naar school brengt. Hierdoor ontstaan onveilige situaties, parkeerproblemen

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL MANDAATBESLUIT WEGSLEEPREGELING SCHERPENZEEL 2002 Burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel; gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit wegslepen

Nadere informatie

Onderrichtingen voor signaalgevers bij wielerwedstrijden

Onderrichtingen voor signaalgevers bij wielerwedstrijden Onderrichtingen voor signaalgevers bij wielerwedstrijden 1. Taak en doel van de signaalgever : a. Het doel van de signaalgever bestaat erin, de wielerwedstrijd op een zo veilig mogelijke manier te laten

Nadere informatie

Aanvulling. categorie AM

Aanvulling. categorie AM Aanvulling categorie AM Fietsen met trapondersteuning (E-bike) Dat zijn fietsen die zijn voorzien van een elektrische hulpmotor met een maximaal vermogen wat continu geleverd kan worden van maximaal 0,25

Nadere informatie

Theorieboek. rijbewijs A

Theorieboek. rijbewijs A Theorieboek rijbewijs A 1. Basiskennis Wegenverkeerswetgeving Doelstelling De belangrijkste wetgeving waarin wij onze verkeersregels vinden zijn de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels

Nadere informatie

De verkeersboetes in 2016.

De verkeersboetes in 2016. De verkeersboetes in 2016. SNELHEIDSBOETES DUURDER, ADMINISTRATIEKOSTEN HOGER Alleen de snelheidsboetes gaan in 2016 omhoog, die worden afgerond op hele euro s. Alle overige boetes worden afgerond op tientallen.

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630

Raadsstuk. Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630 Raadsstuk Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630 1. Inleiding Met deze wijzigingsverordening op de Verordening parkeerbelastingen 2013 worden enkele correcties in redactie

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 *D13.003656* D13.003656 De burgemeester van Koggenland, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra. gehandicaptenparkeerplaats-algemeen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra. gehandicaptenparkeerplaats-algemeen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2426 18 januari 2016 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra gehandicaptenparkeerplaats-algemeen)

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13

Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13 Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen 2010 Status In werking Algemene informatie Deze verordening stelt regels ten aanzien

Nadere informatie

Bebording Routering. Figuur 1: Verkeersbord model K14. : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen

Bebording Routering. Figuur 1: Verkeersbord model K14. : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen Bebording Routering Onderwerp Auteur Versie : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen : Marcel Reefhuis Hulpverleningsdienst Regio Twente i.s.m. Regio IJssel-Vecht, Rijkswaterstaat Wegendistrict

Nadere informatie