INSTRUCTIONS: INSTRUCTIE:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSTRUCTIONS: INSTRUCTIE:"

Transcriptie

1 SPEED READING 1

2 SNELLEZEN INSTRUCTIONS: INSTRUCTIE: 1. Read the book in one hour. Learn the exercises. 1. Lees dit boek in één uur. Leer de oefeningen. 2. Practice exercises daily. Do them faster everyday. 2. Oefen elke dag. Doe de oefeningen steeds sneller. 3. Record all self-talk exercises and play them back daily. 3. Neem de zelfmotivatie opdrachten op cassette op en luister er dagelijks naar. 4. Speed read the book, everyday, to keep practicing. 4. Snellees het boek dagelijks voor verdere oefening. 5. After 30 days practice. Use tapes once weekly. 5. Gebruik de opnames éénmaal per week na 30 dagen oefening. 2

3 SPEED READING 3

4 SNELLEZEN Copyright 2001 Dr. Jay Polmar, Speedread America, Inc. USA. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form by an means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or information storage and retrieval methods now known, or to be invented, without the written permission of SPEEDREAD AMERICA, Inc. except by a reviewer who wishes to quote brief passages in connection with a review written for inclusion in an educational publication or radio or TV broadcast. Niets van deze uitgave mag worden hergebruikt of uitgezonden in welke vorm en in welk medium dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins, inclusief afdrukken, fotokopiëren, opnemen, scannen of andere informatie-opslagmethode zoals nu bekend of nog uit te vinden, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van SPEEDREAD AMERICA, Inc. behalve voor een recensent die korte stukken wil citeren in verband met een review dat opgenomen wordt in een onderwijspublicatie of voor een radio- of televisieuitzending. PUBLISHED BY: SPEEDREAD AMERICA, INC. non-profit educational research organization P.O. Box Hot Springs, NM 87901, USA 4

5 SPEED READING My Appreciation to: Mijn dank gaat uit naar: Maui and Windward Community Colleges, Maui/Oahu, Hawaii Santa Fe Community College, Santa Fe, NM The Institute of Human Dynamics, Santa Fe, NM Southwest Learning Centers, Inc., Santa Fe, NM Northern New Mexico Community College, Espanola, NM Scottsdale Community College, Scottsdale, Arizona El Paso Community College, El Paso, TX Dona Ana Branch Community College, Las Cruces, NM Univ. of New Mexico, Los Alamos & Valencia Branches Univ. of Oregon, Eugene, Alternative Education Division for assisting in this SPEED READING research program. voor assistentie in dit SNELLEES onderzoeksprogramma. My special thanks to E.L. Kretschmar, a high school viceprincipal (now retired), for his input, additions and great editorial skills. Speciale dank gaat uit naar E.L. Kretschmar, een high school onderdirecteur (nu gepensioneerd), voor zijn inbreng, toevoegingen en goede redactionele vaardigheden. My thanks to the entire Speedread America, Inc. staff, and volunteer staff for their diligent preparation of this newly designed version in English. Dank aan de complete Speedread America, Inc. staf, en vrijwilligers voor hun toewijding bij het opnieuw vormgeven van deze versie in het Nederlands. S, Ph.D. 5

6 SNELLEZEN 6

7 SPEED READING CHAPTER ONE HOOFDSTUK EEN TEST YOUR READING RATE TEST JE LEESSNELHEID Use a digital watch, or watch with a second hand, to time your reading speed. Gebruik een digitaal horloge of een horloge met secondewijzer om de snelheid te meten. START NOW: START NU: Dr. Jay Polmar s DYNAMIC SPEED READING program is for people who read large amounts of material. Dr. Jay Polmar s DYNAMIC SPEED READING programma is ontworpen voor mensen die grote hoeveelheden materiaal lezen. Perhaps they get frustrated when they can t keep up with all the interesting material that is continually released. Misschien raken zij gefrustreerd als blijkt dat ze de grote hoeveelheid interessant leesvoer die constant binnenkomt niet meer kunnen verwerken. 7

8 SNELLEZEN The world s writers produce written material at a rate so phenomenal that, even the most avid of readers struggle to keep up with them. Wereldwijd wordt door auteurs zo snel en veel geschreven dat zelfs de meest enthousiaste lezer ten onder gaat in een zee aan informatie. With your SPEED READ book, our beginner s program, you ll double or even triple the amount you now read. Met je SPEED READ boek, ons beginnersprogramma, zul je je leessnelheid verdubbelen of zelfs verdrievoudigen. Your brain and mind are capable of understanding from 10,000 to 50,000 units of information every minute. One unit being equal to one word. De hersenen en de geest zijn in staat om tot eenheden informatie per minuut te verwerken. This information is based upon somewhat old statistics. Een eenheid is gelijk aan een woord. Deze gegevens zijn gebaseerd op intussen wat verouderd statistisch onderzoek. Based on new speed reading technology, as well as strides in brain and mind development, you can probably achieve phenomenal reading gains. Gebruikmakend van nieuwe snelleestechnieken gecombineerd met de ontwikkeling in hersen- en geheugenonderzoek zul je waarschijnlijk een fenomenale vooruitgang in leessnelheid maken. To establish a beginning baseline this test is taking place. Om vast te stellen wat je huidige leessnelheid is, doe je deze test. And no matter what your reading speed is, it is very different from your potential as a SPEED READER. En ongeacht de uitkomst ervan, het niveau dat je kunt bereiken als SNELLEZER is veel hoger. 8

9 SPEED READING The average high school graduate, when tested, reads about 250 words per minute. De gemiddelde middelbare scholier leest in testen ongeveer 250 woorden per minuut. The college student reads at about 300 words per minute. Op een hogere- of wetenschappelijke vervolgopleiding halen studenten zo n 300 woorden per minuut. But, no matter what your beginning reading speed, don t worry, it is only the beginning baseline. Wat ook jouw leessnelheid is als beginner, deze test is slechts een nulmeting. When Dr. Polmar spoke to other scientists who experimented with improving the function of the human brain and mind, the scientists usually implied that they believed the the brain/mind potential is limitless. Toen Dr. Polmar met andere wetenschappers sprak over verbetering van de functie van de hersenen en het geheugen, werd hem steeds gezegd dat er geen grens is aan de potentiële capaciteit van die hersenen. At SPEEDREAD AMERICA, INC. we believe that the brain/mind has one restriction. In SPEEDREAD AMERICA, INC. nemen we echter aan dat er één beperking is. The restriction is that the brain functions, as a result of, electrical-impulse energy mixed with oxygen through blood flow. De hersenen werken als gevolg van elektrische pulsjes gecombineerd met de toevoer van zuurstof via het bloed. The brain operates at all times as a sensing device (awareness) for your physical body. Het brein werkt continu als een registratiemachine en controlekamer voor het lichaam. 9

10 SNELLEZEN Therein lies the restriction, unlimited by brain and mind, we are physically limited by our human body. De beperking ligt dus in het feit dat de onbeperkte hersenen beperkt worden door ons lichaam. I guess we all can agree that our individual bodies have limitations. Iedereen zal het met me eens zijn dat onze individuele lichamen zo hun beperkingen hebben. All of us have heard, at sometime during our upbringings, that we are limited and probably won t achieve much in life. Iedereen heeft tijdens hun jeugd wel eens gehoord dat we niet alles kunnen en waarschijnlijk niet veel zullen bereiken in ons leven. We are also aware that we, individually, have limits. We zijn ons natuurlijk ook bewust dat iedereen als individu grenzen heeft. You, I, and everyone, has also heard messages from home, school, and elsewhere that amounts to You re dumb, stupid, an idiot; you ll never amount to anything. Jij, ik en alle anderen hebben thuis, op school of elders opmerkingen gehoord zoals: Je bent stom, gek, idioot; je zult nooit iets bereiken of goed kunnen doen. Guess what? Wat blijkt? Those words have powerful effects, and do hold us back from success. Dit soort negatieve opmerkingen werkt echt en resulteert in een effectieve tegenwerking om succesvol te worden. Perhaps we d all be wiser to forgive those who are foolish with the use of their words. Misschien zou het verstandig zijn om degenen die ons zo toegesproken hebben te vergeven omdat zij ook niet beter wisten. 10

11 SPEED READING These are only what we hear in school and home. Behalve van personen op school of thuis, What about the messages from others? wat te denken van vergelijkbare toespelingen van goede vrienden? A jealous friend, a hellfire and brimstone church minister, or an army drill sergeant can all do damage to our personal self-esteem and our educational potential. Een jaloerse friend, of een hel en verdoemenis prekende geestelijke of een sergeant in het leger. Zij allen kunnen onze eigendunk ernstig beschadigen met de nodige consequenties voor ons leervermogen. But do not fear, these will not permanently damage your success potential unless you let them get to you. Geen nood, dergelijke deuken in ons zelfvertrouwen zijn slechts tijdelijk tenzij jij eraan toegeeft. Remember your body is a vehicle of sensing (five senses) for the brain and mind to survive, potentially even succeed. Bedenk dat ons lichaam via onze vijf zintuigen de input levert voor onze hersenen en geest om te overleven en mogelijk succes te boeken. Our belief is that your brain and mind together work like a computer. Wij gebruiken het beeld dat de hersenen en de geest samen als een computer werken. The brain, is the hardware, and the conscious mind (the thoughts you consciously think) is the software. Perhaps the brain and mind are somehow connected to our physical body to make life convenient for us to learn certain lessons. De hersenen zijn de hardware en het bewustzijn (de gedachten die je bewust denkt) vormt de software. Misschien zijn brein en bewustzijn zodanig met ons fysieke gestel verbonden om bijvoorbeeld gemakkelijk te leren. Obviously we learn through information (or data) which is communicated in many ways. Leren doen we natuurlijk door het opnemen en verwerken van informatie of gegevens die tegenwoordig op vele manieren worden gecommuniceerd. 11

12 SNELLEZEN We get information through our five physical senses, and we make decisions. We ontvangen informatie via onze vijf zintuigen en nemen besluiten op basis daarvan. We make choices and judgments as well from the factors that our physical senses bring into play. Ook kiezen en beoordelen we als gevolg van hetgeen de zintuigen doorgeven. We learn, not only from physical senses, but through various forms of thought. Wij leren niet alleen door hetgeen we waarnemen maar ook door verschillende vormen van denken. Most thought is conscious in nature. Meestal denken we bewust. The five physical senses (sight, smell, hearing, taste, touch) are preprogrammed for automatic reaction. De zintuigen (zien, ruiken, horen, proeven, voelen) zijn voorgeprogrammeerd zijn voor automatische reacties. An example of automatic reaction might be: when a hungry teenager smells pizza, he or she begins salivating. Een voorbeeld van zo n automatische reactie is: als een hongerige tiener bij voorbeeld een pizza ruikt, begint hij of zij te watertanden. What s taking place is that the physical sense of smell (called olfactory senses) has automatically delivered a thought, PIZZA, to the brain and mind. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat de geursensatie (vastgesteld door de reukzin) de gedachte, PIZZA, heeft doorgestuurd naar de hersenen. The thought may be unconscious. De gedachte kan onbewust zijn. Let me give you an example. Laat ik een voorbeeld geven. Let s say you are upstairs studying in your bedroom when the doorbell rings and someone answers it. Stel je voor dat je in je kamer aan het studeren bent als de deurbel gaat en iemand open doet. 12

13 SPEED READING You continue studying, Slowly the aroma of PIZZA creeps up the stairs. Je blijft studeren maar langzaam komt het aroma van een thuis bezorgde pizza naar boven. And without thought you aim downstairs just as the last slice is being devoured by your younger brother. Je gaat zomaar naar beneden terwijl je ziet dat het laatste stuk pizza wordt verorberd. That s an unconscious reaction. Het zomaar naar beneden gaan was een onbewuste reactie. If it were a conscious reaction, your younger brother might only get half the pizza instead. Als je reactie bewust was geweest, had je misschien zelf ook nog een stuk pizza kunnen eten. One other thing to remember: sensing food is a physical sensation through smell. Om te onthouden: het waarnemen van voedsel is een fysieke sensatie doordat je het ruikt. It is a mental sensation (unconsciously or consciously) through thought. Het is ook een mentale sensatie, bewust of onbewust, omdat je het denkt. And lastly it is a physical sensation through eating, swallowing, and smiling. Tenslotte is er weer een fysieke sensatie van proeven van de pizza bij het eten en doorslikken. To summarize the PIZZA adventure, brain and mind is where the action is. Body is where the reaction is. Het pizza verhaal samenvattend: in de hersenen en geest vindt de actie plaats terwijl het lichaam reageert. 13

14 SNELLEZEN Back to reading: Our limitation, regarding reading speed, was first taught to us during our early childhood education. Terug naar het lezen en onze beperkingen die we hebben aangeleerd in onze kindertijd. Then finally, we learned words and their sounds. Onze leessnelheid is sterk bepaald door het basisonderwijs. Usually this occurred during the first two or three years of schooling in the public school system. During those years we first became acquainted with letters, and their sounds. In de eerste paar jaren op school leerden we de letters herkennen en de geluiden die erbij horen. Then, later on we learned syllables and their sounds. Then finally, we learned words and their sounds. Daarna kwamen simpele woorden en vervolgens ook moeilijker woorden en hoe deze uit te spreken. You older students of life will remember: Dick and Jane played with Spot the dog. Iedereen herinnert zich waarschijnlijk nog wel de boeken die hij of zij met veel plezier las in de klas. Then, they taught us to read paragraphs aloud, carefully moving our lips, pronouncing each syllable and each word slowly. We werden geleerd om stukken tekst hardop te lezen waarbij veel aandacht werd geschonken aan het goed articuleren en langzaam uitspreken. We were further taught to read sentences out loud. Elke lettergreep werd benadrukt. We carefully mouthed each syllable and each word slowly to the teacher and the class, and she said Very good, you got it right. Zinnen moesten keurig worden voorgelezen met aandacht voor elk woord waarna de juffrouw of de meester zei: Goed zo, goed gedaan. 14

15 SPEED READING After a few short years, classroom reading instructions effectively stopped. Na deze beginjaren stopte men eigenlijk met leesonderwijs in de klas. Yet, we were still mouthing each syllable and each word as we read; both aloud to others and silently to ourselves. Wij als leerlingen bleven doorgaan op dezelfde wijze met hardop voorlezen aan anderen en zachtjes, tegen jezelf pratend, voorlezen voor jezelf. Because of the learning experience of reading syllables, out loud, then silently to ourselves we developed our average 250 word per minute reading limitation. Als gevolg van deze leerervaring waarbij eerst lettergrepen hardop en later zachtjes worden gelezen, hebben we een gemiddelde maximale leessnelheid van zo n 250 woorden per minuut ontwikkeld. Yet researchers have consistently shown that a high school graduate, using the SPEED READ methods, usually doubles his or her reading speed and then goes on to improve even further. Door gebruik te maken van snelleesmethoden kunnen middelbare scholieren deze snelheid verdubbelen en later nog verder verhogen, zoals keer op keer is aangetoond in onderzoek. Thousands have taken Dr. Polmar s seven-hour college speed reading course that this condensed version is based on. Intussen hebben al duizenden Dr. Polmar s één-dag snelleestraining gevolgd welke is gebaseerd op bovengenoemde onderzoeken en waarvan dit boek een ingedikte versie is. 15

16 SNELLEZEN We re very proud that the statistics have shown a 311% national improvement in reading rate from consistent use of these methods. Wij zijn er trots op dat uit statistieken blijkt dat een 311% toename in leessnelheid is vastgesteld na een periode van consistent gebruik van de methode. Scientists believe that there is no limit to the brain and mind capacity. Deskundigen nemen aan dat er in feite geen grens is aan de hersen- of geestelijke capaciteiten. No limits exist to how many thousand words per minute you can read.hoeveel duizend woorden per minuut je ook leest, je kunt nog altijd sneller. In fact, in the back section of this book you ll find two self-talk methods that ll help you increase reading speed, memory, comprehension, recall, and improve concentration. Achter in dit boek vind je daarom twee zelfmotivatie-methoden die je kunnen helpen om je leessnelheid, geheugen, begrip, herinnering en concentratie te verbeteren. There is one challenge that many people face while learning SPEED READING. Er is één uitdaging voor veel mensen bij het leren snellezen. It s that inner voice, that we all have, that actually races on while you are reading, or studying. Dat is dat stemmetje in je hoofd, dat iedereen heeft en dat blijft meepraten terwijl je leest of studeert. The field of anthropo maximology (maximizing human potential) calls that inner voice The Babbler. De antropomaximologie (wetenschap ter vergroting van het menselijk kunnen) noemt dit inwendig stemmetje De Babbelaar. 16

17 SPEED READING What it really is - is an internal, all too often negative, voice that is always busily at work. Wat dit eigenlijk is, is een inwendige en heel vaak negatieve stem die altijd druk bezig is. It disrupts you when you are trying to read. Die leidt je af als je aan het lezen bent. It worries you before exams. Hierdoor maak je je zorgen voor examens. And sometimes it babbles on and on and on, and that s a warning that you need help with shutting off the Babbler s voice. Soms laat het je onnodig piekeren door maar bezig te blijven en door te gaan. Dan is het tijd om extra hulp in te roepen om de babbelaar het zwijgen op te leggen. The Babbler is not your best friend although it sticks to you like superglue. Dat is niet eenvoudig want hoewel die babbelaar niet altijd je beste vriend is, kom je er niet gemakkelijk van af. When you learn to shut-off the Babbler s voice, the speed at which you can speed read material into your brain and mind will be phenomenal. Pas wanneer je leert om de babbelaar stil te laten zijn, zal de snelheid waarmee je materiaal leest en in je bewustzijn brengt fenomenaal kunnen stijgen. Since the speed of brain/mind processing is probably unlimited, you ll be able to input reading data into your mind at accelerated rates using SPEED READING. Omdat er geen grens is aan de invoerzijde van de hersenen, kun je de leessnelheid fors opvoeren met behulp van snellezen. 17

18 SNELLEZEN Students in speed reading classes have been tested at up to 8,000 words per minute. Deelnemers aan snelleestrainingen hebben leestempo s tot ca woorden per minuut gehaald. However, it takes much practice and diligence to reach those speeds. Het bereiken van dit resultaat vereist echter veel oefening en geduld. An important fact to remember is that you will be unlearning bad reading habits and relearning the reading process. Belangrijk om je te realiseren is dat je een slechte gewoonte gaat afleren en opnieuw leert lezen. If you have had any trauma at school or at home regarding reading, (or even emotion related problems such as physical, emotional, mental or sexual abuse, etc.) it is very possible that an educational block may have also been programmed. Als je ooit een traumatische ervaring hebt opgedaan of emotionele problemen hebt gehad op school of thuis met betrekking tot lezen is het heel goed mogelijk dat er een leerblokkering is geprogrammeerd. It is not our intent to suggest that SPEED READING is able to remove educational blocks caused by emotional trauma. If you need psychiatric or psychological help please get it. We willen niet de indruk wekken dat snellezen dergelijke hinderlijke psychologische drempels kan wegnemen. In geval dat gespecialiseerde hulp noodzakelijk is, raden wij je aan die ook te zoeken. SPEED READ can only help you override incorrect reading training from your early education and then retrain you. Snellezen kan enkel de verkeerde leestraining vervangen en de techniek hertrainen. 18

19 SPEED READING To summarize: Samenvattend: Your brain and mind have the ability to absorb thousands of bits of information per minute. And since you are probably reading much slower due to early education of individually mouthing syllables and words, you have this vast potential for speed reading development. Je hersenen en bewustzijn kunnen duizenden stukjes informatie per minuut opnemen. Omdat je waarschijnlijk veel langzamer leest als gevolg van de vroeger aangeleerde manier van lezen door uitspreken van afzonderlijke lettergrepen en woorden, kun je een grote vooruitgang in leessnelheid maken. If you have been taught incorrect reading habits during childhood, know that from this moment on, you can retrain yourself as a powerful SPEED READING student striving for limitless success. Als je in je kinderjaren de verkeerde manier van lezen hebt aangeleerd, bedenk dan dat je je vanaf nu kunt hertrainen als een echte snellezer en streven naar een torenhoog leestempo. And if you are confident in yourself, you can achieve anything. Als je vertrouwen hebt in jezelf en je capaciteiten kun je alles bereiken. STOP READING HERE! STOP HIER MET LEZEN! Look at your watch to see how many minutes and seconds have gone by. Kijk op je horloge hoeveel tijd verstreken is. 19

20 SNELLEZEN COMPUTE YOUR READING SPEED BEREKEN NU JE LEESSNELHEID A TOTAL NUMBER OF WORDS: 1,455 TOTAAL AANTAL WOORDEN: 1,483 B READING TIME: minutes LEESTIJD: minuten C Do the math. Divide number of words (a) by reading time (b). You ll get the average words per minute (c). Maak de berekening. Deel het aantal woorden (a) door het aantal minuten (b). Het resultaat is je gemiddeld aantal woorden per minuut (c). 20

21 SPEED READING 1. Pick up a newspaper or magazine and start to read silently. Put your open palm of one hand over your throat (Adam s Apple) while you read. If you feel contractions, you need to remedy this motor-reading function. See page for the cure. 1. Pak een krant of tijdschrift en lees een stukje. Plaats je handpalm op je keel op je adamsappel. Als je trillingen of samentrekkingen voelt, moet je deze manier van lezen gaan afleren. Zie hiervoor pagina Take a newspaper or magazine to read silently to yourself. Do the same thing and put your open palm over your lips. If you feel movement, see page for the cure. 2. Pak een krant of tijdschrift en lees een stukje. Plaats je handpalm nu op je lippen. Als je bewegingen voelt, moet je deze manier van lezen gaan afleren. Zie hiervoor pagina

22 SNELLEZEN Now the good news: Nu het goede nieuws: Two major benefits from SPEED READING: Twee grote voordelen van SNELLEZEN: 1. SPEED READING, due to the brain/mind and accelerated reading methods used in this course, means that what you read will be stored in long-term memory for later recall. We think this is amplified by intensified focus used in SPEED READING. Focus causes the states of consciousness to be altered, thereby accessing long-term memory. 1. Snellezen betekent dat wat je leest ook opgeslagen wordt in het lange-termijngeheugen als gevolg van de versnelde leestechniek zoals aangeleerd in deze cursus enerzijds en de verbeterde samenwerking tussen hersenen en geheugen anderzijds. Dit effect wordt versterkt door de intensieve aandacht. Grotere aandacht verandert het bewustzijnsniveau, waarbij men direct toegang tot het lange-termijngeheugen krijgt. 22

23 SPEED READING 2. The other facet is that eidetic (or photographic) memory, or auditory (tape recorder) memory often occurs. Humans have the potential to remember everything they ve ever seen, read, or heard, even if they weren t paying full attention. Your brain and mind, which is like a computer, stores all memories. 2. Een ander effect is het vaak verkrijgen van een fotografisch of audiografisch geheugen. Mensen kunnen zich in principe ALLES herinneren wat ze hebben gezien, gehoord of gelezen, zelfs als ze er niet met hun volledige aandacht bij waren. De hersenen en het geheugen slaan alles op, net zoals een computer. 23

24 SNELLEZEN 24

25 SPEED READING 25

26 SNELLEZEN 26

27 SPEED READING CHAPTER TWO HOOFDSTUK TWEE It is impossible for a man to learn what he thinks he already knows.... Epitectus (50-138AD) Het is onmogelijk voor een mens om te leren wat hij al denkt te weten....epitectus ( AD) And that s the bottom line! Dat is de moraal! 27

28 SNELLEZEN You may have some doubts about this. Je twijfelt misschien hieraan. You may think that this isn t possible; that you can only read so fast and that s the limit. Je denkt mogelijk dat het niet waar is, dat je slechts tot een bepaalde snelheid komt en dat het daar stopt. THIS IS NOT TRUE. DIT IS NIET WAAR. It is now possible for every person who can read, and who practices the methods in this book to double, even triple, his or her reading speed and improve comprehension. Het is nu mogelijk voor iedereen die kan lezen en die de oefeningen uit dit boek volgt om zijn of haar leessnelheid te verdubbelen of te verdrievoudigen terwijl het begrip verbetert. 28

29 SPEED READING 29

30 SNELLEZEN IF YOU ARE A SLOW READER IT IS BECAUSE YOU READ WORD BY WORD, AND YOU SAY EVERY WORD TO YOURSELF. ALS JE EEN TRAGE LEZER BENT IS DAT HET GEVOLG VAN WOORD VOOR WOORD LEZEN EN DE WOORDEN HARDOP TEGEN JEZELF ZEGGEN. INSTEAD, WHAT YOU NEED TO DO IS, USE YOUR HAND AS A PACING MACHINE AND GO THROUGH EACH PARAGRAPH SO FAST YOU DO NOT HAVE TIME TO STOP AT EACH WORD AND SAY IT TO YOURSELF. WAT JE IN PLAATS DAARVAN MOET DOEN IS JE HAND ALS EEN GANGMAKER GEBRUIKEN EN ZO SNEL DOOR ELKE PARAGRAAF TE GAAN DAT JE GEEN TIJD MEER HEBT OM BIJ ELK WOORD TE STOPPEN EN HET TEGEN JEZELF TE KUNNEN ZEGGEN. WHAT YOU SEE, INSTEAD, ARE GROUPS OF WORDS THAT CARRY THE MEANING (WORDS BY THEMSELVES DO NOT) SO YOU WILL UNDERSTAND MORE OF ANYTHING THAT YOU READ. WAT JE ZIET ZIJN GROEPEN VAN WOORDEN DIE GEZAMENLIJK EEN BETEKENIS HEBBEN (LOSSE WOORDEN HEBBEN JUIST GEEN BETEKENIS) ZODAT JE VAN WAT JE LEEST MEER EN BETER BEGRIJPT. 30

31 SPEED READING These methods used in SPEED READING are intentionally redundant and repetitious! De leermethoden die worden gebruikt in snellezen zijnbewust monotoon, herhalend en maken zichzelf overbodig! It is repetition, visualization, and various other techniques that you will be learning that will help you achieve the results you desire and be the best you can possibly be. Het is de herhaling, verbeelding en enkele andere technieken welke je hier leert die je helpen bij het bereiken van de gewenste resultaten en het beste uit jezelf laten halen. 31

32 SNELLEZEN Most people go back over words, phrases, and paragraphs because they think they ve spaced out or didn t understand what they read. De meeste mensen lezen woorden, zinnen of hele paragrafen opnieuw omdat ze zijn gaan zweven en denken niet begrepen te hebben wat ze hebben gelezen. This is called regressing. Dit heet regressie of ook teruglezen. READING REGRESSIONS are very common among readers. TERUGLEZEN gebeurt heel vaak. There are two types of reading regression. Er zijn twee typen te onderscheiden in het teruglezen. A conscious regression is when you may feel that you didn t really understand something you read, so you consciously decide to go back and read it again. Bewust teruglezen doe je wanneer je het gevoel hebt niet te begrijpen wat je hebt gelezen. Dan besluit je dus bewust om terug te gaan en het stuk opnieuw te lezen. Unconscious regressions, on the other hand, exist mostly because poor reading habits were formed when you first learned to read. Onbewust teruglezen daarentegen is een slechte gewoonte en komt voort uit de tijd dat je hebt leren lezen. Unconscious regressions happen when your eyes unconsciously go back and look again at certain words or phrases. Je ogen gaan onbewust terug naar sommige woorden of zinnen. You ll end this habit using SPEED READ IN ONLY ONE HOUR. Met dit boek SNELLEZEN IN ÉÉN UUR kun je deze gewoonte afleren. First, answer these questions: Beantwoord eerst de volgende vragen: 32

33 SPEED READING Question 1: Do you often go back and reread because you were daydreaming while your eyes continued to follow the lines automatically? Yes No Vraag 1: Lees je vaak stukken tekst opnieuw omdat je zat te dagdromen terwijl je ogen automatisch de regels volgden? Ja Nee Question 2: Do you often go back and reread because you lost the thought pattern of what you were reading, or you didn t understand what you read? Yes No Vraag 2: Lees je vaak stukken tekst opnieuw omdat je de redenering kwijtgeraakt was of omdat je niet begreep wat je las? Ja Nee Question 3: Do you often go back and reread because you ve, somehow, lost your place and are trying to locate it again? Yes No Vraag 3: Lees je vaak stukken tekst opnieuw omdat je de plaats waar je was met lezen bent kwijtgeraakt in deze opnieuw moet zoeken? Ja Nee If you answered yes to any of these questions, a simple solution for you is: DO NOT GO BACK AND RE-READ THE MATERIAL YOU VE ALREADY READ! Als je antwoord op één of meer van deze vragen ja was, is er een simpele oplossing voor je: GA NIET TERUG OM TEKST OPNIEUW TE LEZEN DIE JE AL HEBT GELEZEN! 33

34 SNELLEZEN The material you think you ve missed will either return to memory automatically, come back to you from contextual reading, or you may scan or review the paragraph or page again later. Het materiaal dat je denkt gemist te hebben, komt vanzelf terug in je geheugen of je begrijpt het alsnog uit de context of je kunt de bewuste paragraaf te zijner tijd altijd nog even nakijken. Just fold down the corner of the page, highlight the area, and go back to it after you ve finished the chapter. Markeer de paragraaf of het hoofdstuk of de bladzijde zodat je later hierop kunt terug komen. Our next reading problem is SUBVOCALIZING. Het volgende leesprobleem is SUBVOCALISEREN. Subvocalizing is mentally repeating what you ve read in your own mind. Subvocaliseren is eigenlijk tegen jezelf herhalen wat je hebt gelezen. Remember the test where we asked you to put the palm of your hand over your throat and over your lips while you read (see p. 21)? Denk nog even aan de test om je handpalm op je adamsappel of lippen te leggen (zie p.21)? This is the test for subvocalizing. It simply demonstrates that either your throat muscles are contracting, as if you are speaking, or your lips are slightly moving. Hiermee stel je vast of jij ook last hebt van subvocaliseren, want je merkt of je keelspieren samentrekken of je lippen lichtjes bewegen tijdens het lezen. 34

Les 7 Usability testing

Les 7 Usability testing READER Rich Internet Application Interaction Design Les 7 Usability testing INHOUDSOPGAVE INLEIDING...1 Hoofdstuk 1 Wat is Usability Testing?...2 1.1 Gedeelte uit Don t make me Think...2 1.2 Gedeelte

Nadere informatie

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland VideoDagen 20 Dagdelen - 55 Video s - 60 uur studieplezier Exclusieve videovertoning voor en door de studenten van de ACC Zie onze site of mailings voor actuele data en plaatsen. Onderwerpen: Life Coaching

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

Mywayfr en effet, une bonne base win-win pour chaque partie :)

Mywayfr en effet, une bonne base win-win pour chaque partie :) 1 Dear reader, I have to confess something, but please, don tell my creatives: I started my professional life as a Market Researcher. Later, when I came home to advertising, I was always fascinated by

Nadere informatie

SPIder Koerier. Lente Editie 2010

SPIder Koerier. Lente Editie 2010 Nummer 2010-1 SPIder Koerier Lente Editie 2010 www.st-spider.nl Redactioneel Na een echte Hollandse winter is dan nu de lente aangebroken. Ik hoop dat je nu de SPIder Koerier lekker in de voorjaarszon

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 Wanneer ben je een goede zakenman/vrouw? Doe je voordeel met de kennis van Nick Hewer De weg naar meer en betere aanbevelingen Ga voor groen met de Powerteamactie 2010 OOK

Nadere informatie

Summer 2015. Mijn cursiefje gaat dit keer over ROKERSETIQUETTE iets wat door de jaren heen serieus veranderd is.

Summer 2015. Mijn cursiefje gaat dit keer over ROKERSETIQUETTE iets wat door de jaren heen serieus veranderd is. Summer 2015 EDITORIAL Honesty or the lack thereof will reflect on your personal and business relationships and will positively or negatively impact on your personal brand. In my article HONESTY A value

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Remote Teaching Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Delft University of Technology Faculty of Architecture Department of Real Estate & Project Management

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

de Forensisch accountant legt fraude en corruptie bloot Het feest op de financiële markten is definitief voorbij

de Forensisch accountant legt fraude en corruptie bloot Het feest op de financiële markten is definitief voorbij faces Y. 1 4 #. 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Jonathan Price: I would allow everyone to pass

Jonathan Price: I would allow everyone to pass Andreas Kinneging: Over de plichten van de mens en de student MAANDBLAD VAN DE JURIDISCHE FACULTEITSVERENIGING GROTIUS JAARGANG 35 NR 8 Jonathan Price: I would allow everyone to pass Cultuur The Ultimate

Nadere informatie

VIET NAM SAI GON. Lai Chau HA NOI. Halong Bay. Ninh Binh. Vinh. Vinh Moc. Da Nang Hoi An. My Son. My Lai. Kon Tum. Pleiku. Buon Ma Thuot.

VIET NAM SAI GON. Lai Chau HA NOI. Halong Bay. Ninh Binh. Vinh. Vinh Moc. Da Nang Hoi An. My Son. My Lai. Kon Tum. Pleiku. Buon Ma Thuot. Lai Chau HA NOI Halong Bay Ninh Binh Vinh VIET NAM Vinh Moc DMZ Hue Da Nang Hoi An My Son My Lai Kon Tum Pleiku Buon Ma Thuot Dalat Nha Trang Cu Chi Mui Ne uoc Can Tho Chau Doc SAI GON (Ho Chi Minh City)

Nadere informatie

8 www.observantonline.nl

8 www.observantonline.nl 8-9 Interview De nieuwe UM- woordvoerder: Geheimen blijven toch niet lang geheim 16 Jaloerse Tom Vervolgverhaal over een studentenhuis: het had een gezellig stapavondje moeten worden 5 Diarrhoea Student

Nadere informatie

Gender Recognition on Dutch Tweets

Gender Recognition on Dutch Tweets Computational Linguistics in the Netherlands Journal 4 (2014) 171-190 Submitted 06/2014; Published 12/2014 Gender Recognition on Dutch Tweets Hans van Halteren Nander Speerstra Radboud University Nijmegen,

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2009

Bedrijfsjuristen Monitor 2009 Bedrijfsjuristen Monitor 2009 1 Een initiatief van inhoud Voorwoord 4 Management summary 6 9 FRANK ELDERSON, interview PROFIEL VAN DE BEDRIJFSJURIST, onderzoek 12 16 BEDRIJFSJURIST MEER DAN EEN ADVISEUR,

Nadere informatie

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK IN DIT NUMMER O.A.: Favorite Gems of Visual Basic 2008 < Using DotNetNuke to Build Groupware Applications < Vormgeven aan Virtueel Samenwerken < Tag Clouds: Usability

Nadere informatie

De convergentie tussen internet en televisie

De convergentie tussen internet en televisie De convergentie tussen internet en televisie Lindsay Ameye Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, voor het behalen van de graad van Licentiaat in de communicatiewetenschappen. Academiejaar:

Nadere informatie

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy Your Security is Our Business 20 JANUARI 2014 UPDATE DE COLUMN 2 Hans Van de Looy HET NIEUWS 3 Succesvolle beursdagen Black Hat Sessions 2014 Ethical Hackers gezocht HET INTERVIEW 4 Engelstalig interview

Nadere informatie

Harry Beckers over innovatie. redactie Ton Langendorff

Harry Beckers over innovatie. redactie Ton Langendorff Harry Beckers over innovatie redactie Ton Langendorff Publicatie van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Deze bundel is uitgegeven in de reeks AWT-achtergrondstudies als Achtergrondstudie

Nadere informatie

WOOF, DADDY een toneelstuk van Bryan Reynolds

WOOF, DADDY een toneelstuk van Bryan Reynolds WOOF, DADDY een toneelstuk van Bryan Reynolds genlyseerd door Saskia Polderman met bijdragen van Stan Limburg Marcel Misset 1 SCENE 1: BAAIERT TOHUBOHU (=chaos, confusion): KUST VAN LONG ISLAND - ZONSOPGANG...

Nadere informatie

Bijgeloof. Chrystal Clear. Challent. Arie Troebel. CurrentAffairs Association ComputerScience Mathematics Miscellaneous CONTAINING: COLUMN WITTEVEEN

Bijgeloof. Chrystal Clear. Challent. Arie Troebel. CurrentAffairs Association ComputerScience Mathematics Miscellaneous CONTAINING: COLUMN WITTEVEEN MACHAZINE Year 15 - Number 2 December 2010 COLUMN WITTEVEEN Bijgeloof ALGEMENE DOCENTEN STUDENTEN LOUNGE Chrystal Clear WAERDEVOLLE GETALLEN Challent EXCLUSIEF INTERVIEW MET Arie Troebel CONTAINING: CurrentAffairs

Nadere informatie

Checking Uggs is standard procedure. 5 Stukafest Performances in student rooms. 8-9 Nick Bos Klaar voor de stap van ambtenaar naar bestuurder

Checking Uggs is standard procedure. 5 Stukafest Performances in student rooms. 8-9 Nick Bos Klaar voor de stap van ambtenaar naar bestuurder 7 India Schoorsteentjes van twee euro tegen longziekten 8-9 Nick Bos Klaar voor de stap van ambtenaar naar bestuurder 4 Samurai What scientists can learn from Japanese warriors 5 Stukafest Performances

Nadere informatie

Samenvatting Jesse Schell

Samenvatting Jesse Schell Björn Gillissen Samenvatting Jesse Schell Jesse Schell is a game developer he has done a lot of things like write a book and made some games. First of all he wants to talk about things that are unexpected

Nadere informatie

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit 2 Vastbesloten Eindelijke eerstejaars geneeskunde. De weg van Kenny Staaks 3 Televisie Tros Radar interviewde UM-psychologen over gezond eten 4 Alstublieft Johanna Wagner about the Dear Dutch Language

Nadere informatie

DG390 User Focus and Perspective Basics. Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443

DG390 User Focus and Perspective Basics. Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443 DG390 User Focus and Perspective Basics Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443 Date: 10-1-2014 1 Table of Contents Introduction page 3 Context of Use Analysis page 4 Context

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie