INSTRUCTIONS: INSTRUCTIE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSTRUCTIONS: INSTRUCTIE:"

Transcriptie

1 SPEED READING 1

2 SNELLEZEN INSTRUCTIONS: INSTRUCTIE: 1. Read the book in one hour. Learn the exercises. 1. Lees dit boek in één uur. Leer de oefeningen. 2. Practice exercises daily. Do them faster everyday. 2. Oefen elke dag. Doe de oefeningen steeds sneller. 3. Record all self-talk exercises and play them back daily. 3. Neem de zelfmotivatie opdrachten op cassette op en luister er dagelijks naar. 4. Speed read the book, everyday, to keep practicing. 4. Snellees het boek dagelijks voor verdere oefening. 5. After 30 days practice. Use tapes once weekly. 5. Gebruik de opnames éénmaal per week na 30 dagen oefening. 2

3 SPEED READING 3

4 SNELLEZEN Copyright 2001 Dr. Jay Polmar, Speedread America, Inc. USA. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form by an means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or information storage and retrieval methods now known, or to be invented, without the written permission of SPEEDREAD AMERICA, Inc. except by a reviewer who wishes to quote brief passages in connection with a review written for inclusion in an educational publication or radio or TV broadcast. Niets van deze uitgave mag worden hergebruikt of uitgezonden in welke vorm en in welk medium dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins, inclusief afdrukken, fotokopiëren, opnemen, scannen of andere informatie-opslagmethode zoals nu bekend of nog uit te vinden, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van SPEEDREAD AMERICA, Inc. behalve voor een recensent die korte stukken wil citeren in verband met een review dat opgenomen wordt in een onderwijspublicatie of voor een radio- of televisieuitzending. PUBLISHED BY: SPEEDREAD AMERICA, INC. non-profit educational research organization P.O. Box Hot Springs, NM 87901, USA 4

5 SPEED READING My Appreciation to: Mijn dank gaat uit naar: Maui and Windward Community Colleges, Maui/Oahu, Hawaii Santa Fe Community College, Santa Fe, NM The Institute of Human Dynamics, Santa Fe, NM Southwest Learning Centers, Inc., Santa Fe, NM Northern New Mexico Community College, Espanola, NM Scottsdale Community College, Scottsdale, Arizona El Paso Community College, El Paso, TX Dona Ana Branch Community College, Las Cruces, NM Univ. of New Mexico, Los Alamos & Valencia Branches Univ. of Oregon, Eugene, Alternative Education Division for assisting in this SPEED READING research program. voor assistentie in dit SNELLEES onderzoeksprogramma. My special thanks to E.L. Kretschmar, a high school viceprincipal (now retired), for his input, additions and great editorial skills. Speciale dank gaat uit naar E.L. Kretschmar, een high school onderdirecteur (nu gepensioneerd), voor zijn inbreng, toevoegingen en goede redactionele vaardigheden. My thanks to the entire Speedread America, Inc. staff, and volunteer staff for their diligent preparation of this newly designed version in English. Dank aan de complete Speedread America, Inc. staf, en vrijwilligers voor hun toewijding bij het opnieuw vormgeven van deze versie in het Nederlands. S, Ph.D. 5

6 SNELLEZEN 6

7 SPEED READING CHAPTER ONE HOOFDSTUK EEN TEST YOUR READING RATE TEST JE LEESSNELHEID Use a digital watch, or watch with a second hand, to time your reading speed. Gebruik een digitaal horloge of een horloge met secondewijzer om de snelheid te meten. START NOW: START NU: Dr. Jay Polmar s DYNAMIC SPEED READING program is for people who read large amounts of material. Dr. Jay Polmar s DYNAMIC SPEED READING programma is ontworpen voor mensen die grote hoeveelheden materiaal lezen. Perhaps they get frustrated when they can t keep up with all the interesting material that is continually released. Misschien raken zij gefrustreerd als blijkt dat ze de grote hoeveelheid interessant leesvoer die constant binnenkomt niet meer kunnen verwerken. 7

8 SNELLEZEN The world s writers produce written material at a rate so phenomenal that, even the most avid of readers struggle to keep up with them. Wereldwijd wordt door auteurs zo snel en veel geschreven dat zelfs de meest enthousiaste lezer ten onder gaat in een zee aan informatie. With your SPEED READ book, our beginner s program, you ll double or even triple the amount you now read. Met je SPEED READ boek, ons beginnersprogramma, zul je je leessnelheid verdubbelen of zelfs verdrievoudigen. Your brain and mind are capable of understanding from 10,000 to 50,000 units of information every minute. One unit being equal to one word. De hersenen en de geest zijn in staat om tot eenheden informatie per minuut te verwerken. This information is based upon somewhat old statistics. Een eenheid is gelijk aan een woord. Deze gegevens zijn gebaseerd op intussen wat verouderd statistisch onderzoek. Based on new speed reading technology, as well as strides in brain and mind development, you can probably achieve phenomenal reading gains. Gebruikmakend van nieuwe snelleestechnieken gecombineerd met de ontwikkeling in hersen- en geheugenonderzoek zul je waarschijnlijk een fenomenale vooruitgang in leessnelheid maken. To establish a beginning baseline this test is taking place. Om vast te stellen wat je huidige leessnelheid is, doe je deze test. And no matter what your reading speed is, it is very different from your potential as a SPEED READER. En ongeacht de uitkomst ervan, het niveau dat je kunt bereiken als SNELLEZER is veel hoger. 8

9 SPEED READING The average high school graduate, when tested, reads about 250 words per minute. De gemiddelde middelbare scholier leest in testen ongeveer 250 woorden per minuut. The college student reads at about 300 words per minute. Op een hogere- of wetenschappelijke vervolgopleiding halen studenten zo n 300 woorden per minuut. But, no matter what your beginning reading speed, don t worry, it is only the beginning baseline. Wat ook jouw leessnelheid is als beginner, deze test is slechts een nulmeting. When Dr. Polmar spoke to other scientists who experimented with improving the function of the human brain and mind, the scientists usually implied that they believed the the brain/mind potential is limitless. Toen Dr. Polmar met andere wetenschappers sprak over verbetering van de functie van de hersenen en het geheugen, werd hem steeds gezegd dat er geen grens is aan de potentiële capaciteit van die hersenen. At SPEEDREAD AMERICA, INC. we believe that the brain/mind has one restriction. In SPEEDREAD AMERICA, INC. nemen we echter aan dat er één beperking is. The restriction is that the brain functions, as a result of, electrical-impulse energy mixed with oxygen through blood flow. De hersenen werken als gevolg van elektrische pulsjes gecombineerd met de toevoer van zuurstof via het bloed. The brain operates at all times as a sensing device (awareness) for your physical body. Het brein werkt continu als een registratiemachine en controlekamer voor het lichaam. 9

10 SNELLEZEN Therein lies the restriction, unlimited by brain and mind, we are physically limited by our human body. De beperking ligt dus in het feit dat de onbeperkte hersenen beperkt worden door ons lichaam. I guess we all can agree that our individual bodies have limitations. Iedereen zal het met me eens zijn dat onze individuele lichamen zo hun beperkingen hebben. All of us have heard, at sometime during our upbringings, that we are limited and probably won t achieve much in life. Iedereen heeft tijdens hun jeugd wel eens gehoord dat we niet alles kunnen en waarschijnlijk niet veel zullen bereiken in ons leven. We are also aware that we, individually, have limits. We zijn ons natuurlijk ook bewust dat iedereen als individu grenzen heeft. You, I, and everyone, has also heard messages from home, school, and elsewhere that amounts to You re dumb, stupid, an idiot; you ll never amount to anything. Jij, ik en alle anderen hebben thuis, op school of elders opmerkingen gehoord zoals: Je bent stom, gek, idioot; je zult nooit iets bereiken of goed kunnen doen. Guess what? Wat blijkt? Those words have powerful effects, and do hold us back from success. Dit soort negatieve opmerkingen werkt echt en resulteert in een effectieve tegenwerking om succesvol te worden. Perhaps we d all be wiser to forgive those who are foolish with the use of their words. Misschien zou het verstandig zijn om degenen die ons zo toegesproken hebben te vergeven omdat zij ook niet beter wisten. 10

11 SPEED READING These are only what we hear in school and home. Behalve van personen op school of thuis, What about the messages from others? wat te denken van vergelijkbare toespelingen van goede vrienden? A jealous friend, a hellfire and brimstone church minister, or an army drill sergeant can all do damage to our personal self-esteem and our educational potential. Een jaloerse friend, of een hel en verdoemenis prekende geestelijke of een sergeant in het leger. Zij allen kunnen onze eigendunk ernstig beschadigen met de nodige consequenties voor ons leervermogen. But do not fear, these will not permanently damage your success potential unless you let them get to you. Geen nood, dergelijke deuken in ons zelfvertrouwen zijn slechts tijdelijk tenzij jij eraan toegeeft. Remember your body is a vehicle of sensing (five senses) for the brain and mind to survive, potentially even succeed. Bedenk dat ons lichaam via onze vijf zintuigen de input levert voor onze hersenen en geest om te overleven en mogelijk succes te boeken. Our belief is that your brain and mind together work like a computer. Wij gebruiken het beeld dat de hersenen en de geest samen als een computer werken. The brain, is the hardware, and the conscious mind (the thoughts you consciously think) is the software. Perhaps the brain and mind are somehow connected to our physical body to make life convenient for us to learn certain lessons. De hersenen zijn de hardware en het bewustzijn (de gedachten die je bewust denkt) vormt de software. Misschien zijn brein en bewustzijn zodanig met ons fysieke gestel verbonden om bijvoorbeeld gemakkelijk te leren. Obviously we learn through information (or data) which is communicated in many ways. Leren doen we natuurlijk door het opnemen en verwerken van informatie of gegevens die tegenwoordig op vele manieren worden gecommuniceerd. 11

12 SNELLEZEN We get information through our five physical senses, and we make decisions. We ontvangen informatie via onze vijf zintuigen en nemen besluiten op basis daarvan. We make choices and judgments as well from the factors that our physical senses bring into play. Ook kiezen en beoordelen we als gevolg van hetgeen de zintuigen doorgeven. We learn, not only from physical senses, but through various forms of thought. Wij leren niet alleen door hetgeen we waarnemen maar ook door verschillende vormen van denken. Most thought is conscious in nature. Meestal denken we bewust. The five physical senses (sight, smell, hearing, taste, touch) are preprogrammed for automatic reaction. De zintuigen (zien, ruiken, horen, proeven, voelen) zijn voorgeprogrammeerd zijn voor automatische reacties. An example of automatic reaction might be: when a hungry teenager smells pizza, he or she begins salivating. Een voorbeeld van zo n automatische reactie is: als een hongerige tiener bij voorbeeld een pizza ruikt, begint hij of zij te watertanden. What s taking place is that the physical sense of smell (called olfactory senses) has automatically delivered a thought, PIZZA, to the brain and mind. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat de geursensatie (vastgesteld door de reukzin) de gedachte, PIZZA, heeft doorgestuurd naar de hersenen. The thought may be unconscious. De gedachte kan onbewust zijn. Let me give you an example. Laat ik een voorbeeld geven. Let s say you are upstairs studying in your bedroom when the doorbell rings and someone answers it. Stel je voor dat je in je kamer aan het studeren bent als de deurbel gaat en iemand open doet. 12

13 SPEED READING You continue studying, Slowly the aroma of PIZZA creeps up the stairs. Je blijft studeren maar langzaam komt het aroma van een thuis bezorgde pizza naar boven. And without thought you aim downstairs just as the last slice is being devoured by your younger brother. Je gaat zomaar naar beneden terwijl je ziet dat het laatste stuk pizza wordt verorberd. That s an unconscious reaction. Het zomaar naar beneden gaan was een onbewuste reactie. If it were a conscious reaction, your younger brother might only get half the pizza instead. Als je reactie bewust was geweest, had je misschien zelf ook nog een stuk pizza kunnen eten. One other thing to remember: sensing food is a physical sensation through smell. Om te onthouden: het waarnemen van voedsel is een fysieke sensatie doordat je het ruikt. It is a mental sensation (unconsciously or consciously) through thought. Het is ook een mentale sensatie, bewust of onbewust, omdat je het denkt. And lastly it is a physical sensation through eating, swallowing, and smiling. Tenslotte is er weer een fysieke sensatie van proeven van de pizza bij het eten en doorslikken. To summarize the PIZZA adventure, brain and mind is where the action is. Body is where the reaction is. Het pizza verhaal samenvattend: in de hersenen en geest vindt de actie plaats terwijl het lichaam reageert. 13

14 SNELLEZEN Back to reading: Our limitation, regarding reading speed, was first taught to us during our early childhood education. Terug naar het lezen en onze beperkingen die we hebben aangeleerd in onze kindertijd. Then finally, we learned words and their sounds. Onze leessnelheid is sterk bepaald door het basisonderwijs. Usually this occurred during the first two or three years of schooling in the public school system. During those years we first became acquainted with letters, and their sounds. In de eerste paar jaren op school leerden we de letters herkennen en de geluiden die erbij horen. Then, later on we learned syllables and their sounds. Then finally, we learned words and their sounds. Daarna kwamen simpele woorden en vervolgens ook moeilijker woorden en hoe deze uit te spreken. You older students of life will remember: Dick and Jane played with Spot the dog. Iedereen herinnert zich waarschijnlijk nog wel de boeken die hij of zij met veel plezier las in de klas. Then, they taught us to read paragraphs aloud, carefully moving our lips, pronouncing each syllable and each word slowly. We werden geleerd om stukken tekst hardop te lezen waarbij veel aandacht werd geschonken aan het goed articuleren en langzaam uitspreken. We were further taught to read sentences out loud. Elke lettergreep werd benadrukt. We carefully mouthed each syllable and each word slowly to the teacher and the class, and she said Very good, you got it right. Zinnen moesten keurig worden voorgelezen met aandacht voor elk woord waarna de juffrouw of de meester zei: Goed zo, goed gedaan. 14

15 SPEED READING After a few short years, classroom reading instructions effectively stopped. Na deze beginjaren stopte men eigenlijk met leesonderwijs in de klas. Yet, we were still mouthing each syllable and each word as we read; both aloud to others and silently to ourselves. Wij als leerlingen bleven doorgaan op dezelfde wijze met hardop voorlezen aan anderen en zachtjes, tegen jezelf pratend, voorlezen voor jezelf. Because of the learning experience of reading syllables, out loud, then silently to ourselves we developed our average 250 word per minute reading limitation. Als gevolg van deze leerervaring waarbij eerst lettergrepen hardop en later zachtjes worden gelezen, hebben we een gemiddelde maximale leessnelheid van zo n 250 woorden per minuut ontwikkeld. Yet researchers have consistently shown that a high school graduate, using the SPEED READ methods, usually doubles his or her reading speed and then goes on to improve even further. Door gebruik te maken van snelleesmethoden kunnen middelbare scholieren deze snelheid verdubbelen en later nog verder verhogen, zoals keer op keer is aangetoond in onderzoek. Thousands have taken Dr. Polmar s seven-hour college speed reading course that this condensed version is based on. Intussen hebben al duizenden Dr. Polmar s één-dag snelleestraining gevolgd welke is gebaseerd op bovengenoemde onderzoeken en waarvan dit boek een ingedikte versie is. 15

16 SNELLEZEN We re very proud that the statistics have shown a 311% national improvement in reading rate from consistent use of these methods. Wij zijn er trots op dat uit statistieken blijkt dat een 311% toename in leessnelheid is vastgesteld na een periode van consistent gebruik van de methode. Scientists believe that there is no limit to the brain and mind capacity. Deskundigen nemen aan dat er in feite geen grens is aan de hersen- of geestelijke capaciteiten. No limits exist to how many thousand words per minute you can read.hoeveel duizend woorden per minuut je ook leest, je kunt nog altijd sneller. In fact, in the back section of this book you ll find two self-talk methods that ll help you increase reading speed, memory, comprehension, recall, and improve concentration. Achter in dit boek vind je daarom twee zelfmotivatie-methoden die je kunnen helpen om je leessnelheid, geheugen, begrip, herinnering en concentratie te verbeteren. There is one challenge that many people face while learning SPEED READING. Er is één uitdaging voor veel mensen bij het leren snellezen. It s that inner voice, that we all have, that actually races on while you are reading, or studying. Dat is dat stemmetje in je hoofd, dat iedereen heeft en dat blijft meepraten terwijl je leest of studeert. The field of anthropo maximology (maximizing human potential) calls that inner voice The Babbler. De antropomaximologie (wetenschap ter vergroting van het menselijk kunnen) noemt dit inwendig stemmetje De Babbelaar. 16

17 SPEED READING What it really is - is an internal, all too often negative, voice that is always busily at work. Wat dit eigenlijk is, is een inwendige en heel vaak negatieve stem die altijd druk bezig is. It disrupts you when you are trying to read. Die leidt je af als je aan het lezen bent. It worries you before exams. Hierdoor maak je je zorgen voor examens. And sometimes it babbles on and on and on, and that s a warning that you need help with shutting off the Babbler s voice. Soms laat het je onnodig piekeren door maar bezig te blijven en door te gaan. Dan is het tijd om extra hulp in te roepen om de babbelaar het zwijgen op te leggen. The Babbler is not your best friend although it sticks to you like superglue. Dat is niet eenvoudig want hoewel die babbelaar niet altijd je beste vriend is, kom je er niet gemakkelijk van af. When you learn to shut-off the Babbler s voice, the speed at which you can speed read material into your brain and mind will be phenomenal. Pas wanneer je leert om de babbelaar stil te laten zijn, zal de snelheid waarmee je materiaal leest en in je bewustzijn brengt fenomenaal kunnen stijgen. Since the speed of brain/mind processing is probably unlimited, you ll be able to input reading data into your mind at accelerated rates using SPEED READING. Omdat er geen grens is aan de invoerzijde van de hersenen, kun je de leessnelheid fors opvoeren met behulp van snellezen. 17

18 SNELLEZEN Students in speed reading classes have been tested at up to 8,000 words per minute. Deelnemers aan snelleestrainingen hebben leestempo s tot ca woorden per minuut gehaald. However, it takes much practice and diligence to reach those speeds. Het bereiken van dit resultaat vereist echter veel oefening en geduld. An important fact to remember is that you will be unlearning bad reading habits and relearning the reading process. Belangrijk om je te realiseren is dat je een slechte gewoonte gaat afleren en opnieuw leert lezen. If you have had any trauma at school or at home regarding reading, (or even emotion related problems such as physical, emotional, mental or sexual abuse, etc.) it is very possible that an educational block may have also been programmed. Als je ooit een traumatische ervaring hebt opgedaan of emotionele problemen hebt gehad op school of thuis met betrekking tot lezen is het heel goed mogelijk dat er een leerblokkering is geprogrammeerd. It is not our intent to suggest that SPEED READING is able to remove educational blocks caused by emotional trauma. If you need psychiatric or psychological help please get it. We willen niet de indruk wekken dat snellezen dergelijke hinderlijke psychologische drempels kan wegnemen. In geval dat gespecialiseerde hulp noodzakelijk is, raden wij je aan die ook te zoeken. SPEED READ can only help you override incorrect reading training from your early education and then retrain you. Snellezen kan enkel de verkeerde leestraining vervangen en de techniek hertrainen. 18

19 SPEED READING To summarize: Samenvattend: Your brain and mind have the ability to absorb thousands of bits of information per minute. And since you are probably reading much slower due to early education of individually mouthing syllables and words, you have this vast potential for speed reading development. Je hersenen en bewustzijn kunnen duizenden stukjes informatie per minuut opnemen. Omdat je waarschijnlijk veel langzamer leest als gevolg van de vroeger aangeleerde manier van lezen door uitspreken van afzonderlijke lettergrepen en woorden, kun je een grote vooruitgang in leessnelheid maken. If you have been taught incorrect reading habits during childhood, know that from this moment on, you can retrain yourself as a powerful SPEED READING student striving for limitless success. Als je in je kinderjaren de verkeerde manier van lezen hebt aangeleerd, bedenk dan dat je je vanaf nu kunt hertrainen als een echte snellezer en streven naar een torenhoog leestempo. And if you are confident in yourself, you can achieve anything. Als je vertrouwen hebt in jezelf en je capaciteiten kun je alles bereiken. STOP READING HERE! STOP HIER MET LEZEN! Look at your watch to see how many minutes and seconds have gone by. Kijk op je horloge hoeveel tijd verstreken is. 19

20 SNELLEZEN COMPUTE YOUR READING SPEED BEREKEN NU JE LEESSNELHEID A TOTAL NUMBER OF WORDS: 1,455 TOTAAL AANTAL WOORDEN: 1,483 B READING TIME: minutes LEESTIJD: minuten C Do the math. Divide number of words (a) by reading time (b). You ll get the average words per minute (c). Maak de berekening. Deel het aantal woorden (a) door het aantal minuten (b). Het resultaat is je gemiddeld aantal woorden per minuut (c). 20

21 SPEED READING 1. Pick up a newspaper or magazine and start to read silently. Put your open palm of one hand over your throat (Adam s Apple) while you read. If you feel contractions, you need to remedy this motor-reading function. See page for the cure. 1. Pak een krant of tijdschrift en lees een stukje. Plaats je handpalm op je keel op je adamsappel. Als je trillingen of samentrekkingen voelt, moet je deze manier van lezen gaan afleren. Zie hiervoor pagina Take a newspaper or magazine to read silently to yourself. Do the same thing and put your open palm over your lips. If you feel movement, see page for the cure. 2. Pak een krant of tijdschrift en lees een stukje. Plaats je handpalm nu op je lippen. Als je bewegingen voelt, moet je deze manier van lezen gaan afleren. Zie hiervoor pagina

22 SNELLEZEN Now the good news: Nu het goede nieuws: Two major benefits from SPEED READING: Twee grote voordelen van SNELLEZEN: 1. SPEED READING, due to the brain/mind and accelerated reading methods used in this course, means that what you read will be stored in long-term memory for later recall. We think this is amplified by intensified focus used in SPEED READING. Focus causes the states of consciousness to be altered, thereby accessing long-term memory. 1. Snellezen betekent dat wat je leest ook opgeslagen wordt in het lange-termijngeheugen als gevolg van de versnelde leestechniek zoals aangeleerd in deze cursus enerzijds en de verbeterde samenwerking tussen hersenen en geheugen anderzijds. Dit effect wordt versterkt door de intensieve aandacht. Grotere aandacht verandert het bewustzijnsniveau, waarbij men direct toegang tot het lange-termijngeheugen krijgt. 22

23 SPEED READING 2. The other facet is that eidetic (or photographic) memory, or auditory (tape recorder) memory often occurs. Humans have the potential to remember everything they ve ever seen, read, or heard, even if they weren t paying full attention. Your brain and mind, which is like a computer, stores all memories. 2. Een ander effect is het vaak verkrijgen van een fotografisch of audiografisch geheugen. Mensen kunnen zich in principe ALLES herinneren wat ze hebben gezien, gehoord of gelezen, zelfs als ze er niet met hun volledige aandacht bij waren. De hersenen en het geheugen slaan alles op, net zoals een computer. 23

24 SNELLEZEN 24

25 SPEED READING 25

26 SNELLEZEN 26

27 SPEED READING CHAPTER TWO HOOFDSTUK TWEE It is impossible for a man to learn what he thinks he already knows.... Epitectus (50-138AD) Het is onmogelijk voor een mens om te leren wat hij al denkt te weten....epitectus ( AD) And that s the bottom line! Dat is de moraal! 27

28 SNELLEZEN You may have some doubts about this. Je twijfelt misschien hieraan. You may think that this isn t possible; that you can only read so fast and that s the limit. Je denkt mogelijk dat het niet waar is, dat je slechts tot een bepaalde snelheid komt en dat het daar stopt. THIS IS NOT TRUE. DIT IS NIET WAAR. It is now possible for every person who can read, and who practices the methods in this book to double, even triple, his or her reading speed and improve comprehension. Het is nu mogelijk voor iedereen die kan lezen en die de oefeningen uit dit boek volgt om zijn of haar leessnelheid te verdubbelen of te verdrievoudigen terwijl het begrip verbetert. 28

29 SPEED READING 29

30 SNELLEZEN IF YOU ARE A SLOW READER IT IS BECAUSE YOU READ WORD BY WORD, AND YOU SAY EVERY WORD TO YOURSELF. ALS JE EEN TRAGE LEZER BENT IS DAT HET GEVOLG VAN WOORD VOOR WOORD LEZEN EN DE WOORDEN HARDOP TEGEN JEZELF ZEGGEN. INSTEAD, WHAT YOU NEED TO DO IS, USE YOUR HAND AS A PACING MACHINE AND GO THROUGH EACH PARAGRAPH SO FAST YOU DO NOT HAVE TIME TO STOP AT EACH WORD AND SAY IT TO YOURSELF. WAT JE IN PLAATS DAARVAN MOET DOEN IS JE HAND ALS EEN GANGMAKER GEBRUIKEN EN ZO SNEL DOOR ELKE PARAGRAAF TE GAAN DAT JE GEEN TIJD MEER HEBT OM BIJ ELK WOORD TE STOPPEN EN HET TEGEN JEZELF TE KUNNEN ZEGGEN. WHAT YOU SEE, INSTEAD, ARE GROUPS OF WORDS THAT CARRY THE MEANING (WORDS BY THEMSELVES DO NOT) SO YOU WILL UNDERSTAND MORE OF ANYTHING THAT YOU READ. WAT JE ZIET ZIJN GROEPEN VAN WOORDEN DIE GEZAMENLIJK EEN BETEKENIS HEBBEN (LOSSE WOORDEN HEBBEN JUIST GEEN BETEKENIS) ZODAT JE VAN WAT JE LEEST MEER EN BETER BEGRIJPT. 30

31 SPEED READING These methods used in SPEED READING are intentionally redundant and repetitious! De leermethoden die worden gebruikt in snellezen zijnbewust monotoon, herhalend en maken zichzelf overbodig! It is repetition, visualization, and various other techniques that you will be learning that will help you achieve the results you desire and be the best you can possibly be. Het is de herhaling, verbeelding en enkele andere technieken welke je hier leert die je helpen bij het bereiken van de gewenste resultaten en het beste uit jezelf laten halen. 31

32 SNELLEZEN Most people go back over words, phrases, and paragraphs because they think they ve spaced out or didn t understand what they read. De meeste mensen lezen woorden, zinnen of hele paragrafen opnieuw omdat ze zijn gaan zweven en denken niet begrepen te hebben wat ze hebben gelezen. This is called regressing. Dit heet regressie of ook teruglezen. READING REGRESSIONS are very common among readers. TERUGLEZEN gebeurt heel vaak. There are two types of reading regression. Er zijn twee typen te onderscheiden in het teruglezen. A conscious regression is when you may feel that you didn t really understand something you read, so you consciously decide to go back and read it again. Bewust teruglezen doe je wanneer je het gevoel hebt niet te begrijpen wat je hebt gelezen. Dan besluit je dus bewust om terug te gaan en het stuk opnieuw te lezen. Unconscious regressions, on the other hand, exist mostly because poor reading habits were formed when you first learned to read. Onbewust teruglezen daarentegen is een slechte gewoonte en komt voort uit de tijd dat je hebt leren lezen. Unconscious regressions happen when your eyes unconsciously go back and look again at certain words or phrases. Je ogen gaan onbewust terug naar sommige woorden of zinnen. You ll end this habit using SPEED READ IN ONLY ONE HOUR. Met dit boek SNELLEZEN IN ÉÉN UUR kun je deze gewoonte afleren. First, answer these questions: Beantwoord eerst de volgende vragen: 32

33 SPEED READING Question 1: Do you often go back and reread because you were daydreaming while your eyes continued to follow the lines automatically? Yes No Vraag 1: Lees je vaak stukken tekst opnieuw omdat je zat te dagdromen terwijl je ogen automatisch de regels volgden? Ja Nee Question 2: Do you often go back and reread because you lost the thought pattern of what you were reading, or you didn t understand what you read? Yes No Vraag 2: Lees je vaak stukken tekst opnieuw omdat je de redenering kwijtgeraakt was of omdat je niet begreep wat je las? Ja Nee Question 3: Do you often go back and reread because you ve, somehow, lost your place and are trying to locate it again? Yes No Vraag 3: Lees je vaak stukken tekst opnieuw omdat je de plaats waar je was met lezen bent kwijtgeraakt in deze opnieuw moet zoeken? Ja Nee If you answered yes to any of these questions, a simple solution for you is: DO NOT GO BACK AND RE-READ THE MATERIAL YOU VE ALREADY READ! Als je antwoord op één of meer van deze vragen ja was, is er een simpele oplossing voor je: GA NIET TERUG OM TEKST OPNIEUW TE LEZEN DIE JE AL HEBT GELEZEN! 33

34 SNELLEZEN The material you think you ve missed will either return to memory automatically, come back to you from contextual reading, or you may scan or review the paragraph or page again later. Het materiaal dat je denkt gemist te hebben, komt vanzelf terug in je geheugen of je begrijpt het alsnog uit de context of je kunt de bewuste paragraaf te zijner tijd altijd nog even nakijken. Just fold down the corner of the page, highlight the area, and go back to it after you ve finished the chapter. Markeer de paragraaf of het hoofdstuk of de bladzijde zodat je later hierop kunt terug komen. Our next reading problem is SUBVOCALIZING. Het volgende leesprobleem is SUBVOCALISEREN. Subvocalizing is mentally repeating what you ve read in your own mind. Subvocaliseren is eigenlijk tegen jezelf herhalen wat je hebt gelezen. Remember the test where we asked you to put the palm of your hand over your throat and over your lips while you read (see p. 21)? Denk nog even aan de test om je handpalm op je adamsappel of lippen te leggen (zie p.21)? This is the test for subvocalizing. It simply demonstrates that either your throat muscles are contracting, as if you are speaking, or your lips are slightly moving. Hiermee stel je vast of jij ook last hebt van subvocaliseren, want je merkt of je keelspieren samentrekken of je lippen lichtjes bewegen tijdens het lezen. 34

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

INSTRUCTIONS: INSTRUCTIE:

INSTRUCTIONS: INSTRUCTIE: SPEED READING 1 SNELLEZEN INSTRUCTIONS: INSTRUCTIE: 1. Read the book in one hour. Learn the exercises. 1. Lees dit boek in één uur. Leer de oefeningen. 2. Practice exercises daily. Do them faster everyday.

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 3.1: School Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. - Nouns: school, teacher, playground, head teacher, classroom, pencil,

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord.

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Listen a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Leo is a kid / a teenager / a grown-up. 2 Tina is a kid / a teenager / a grown-up. 3 Martin is a kid / a teenager

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 6.1: Partytime! Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: crisps, chips, grapes, fruit salad, strawberries, apples,

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%)

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%) Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten A Vocabulary 2 6 8 8 B Vocabulary 2 4 2 8 8 C Grammar 2 5 1 8 8 D Grammar 1 8 1 10 10 E Grammar 3 7 10 10 F Grammar 1 7 8 8 G Grammar 7

Nadere informatie

Op het potje Potty training

Op het potje Potty training Op het potje Potty training Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet gaat zitten wanneer het moet plassen.

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Hiphop Deze tekst gaat over hiphop. Wat is hiphop?

Hiphop Deze tekst gaat over hiphop. Wat is hiphop? Gym Class Heroes ft. Adam Levine 1 Hiphop Deze tekst gaat over hiphop. Wat is hiphop? 1 We ll start with the arms. Make a nice box with your arms. Hip-hop Hip-hop dance started many years ago, in the 1970

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

k ga naar school go to school

k ga naar school go to school Nederlandstalig onderwijs k ga naar school go to school Nederlands English k ga naar school go to school Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat ik mijn knuffel

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik.

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik ben niet makkelijk te verslaan, maar nu is het over. Ik zie geen uitweg

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 4.1: Sports and weather Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: tennis, football, goal, swimming pool, field, sun,

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Handleiding Nederlands leren. in de bibliotheek NT2 SCHOOL NT2. Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren

Handleiding Nederlands leren. in de bibliotheek NT2 SCHOOL NT2. Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren Handleiding Nederlands leren in de bibliotheek NT SCHOOL NT Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren NEDERLANDS LEREN IN DE OBA In de OBA kun je Nederlands leren met boeken en op de computer. Op de 5de

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan.

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Interactive Grammar Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Doelgroep Interactive Grammar Het programma is bedoeld voor leerlingen in de brugklas van

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

We do know this feeing and it at these moments that we have learnt the most about ourselves.

We do know this feeing and it at these moments that we have learnt the most about ourselves. GET REAL 3 months ONLINE PROGRAM Reconnect with your power Deblocking emotional blockages Do you recognize the feeling? You are stuck and do not know how to get out? You have got divers ideas of intentions,

Nadere informatie

Handleiding Nederlands leren. in de bibliotheek NT2 SCHOOL NT2. Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren

Handleiding Nederlands leren. in de bibliotheek NT2 SCHOOL NT2. Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren Handleiding Nederlands leren in de bibliotheek NT SCHOOL NT Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren Nederlands leren in de bibliotheek In Bibliotheek Zuid-Kennemerland kun je Nederlands leren met boeken

Nadere informatie

Night news. Fact sheets. Worksheet

Night news. Fact sheets. Worksheet 1 Night news read Het liedje van Caro Emerald speelt zich s nachts af. Lees twee nieuwsberichten die met nacht te maken hebben. Nieuwsbericht 1 Nieuwsbericht 2 Clouds block view for meteor watchers Do

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Choices elementary GRAMMAR

Choices elementary GRAMMAR Choices elementary GRAMMAR Module 1 present simple p.15 Vorm Hele werkwoord (zonder to) Derde persoon (he/she/it) + (e)s I eat pizza. The cat eats fish. Mom washes my dirty clothes. Module 1 present simple

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition) M. van der Burgt, M. Dettingmeijer, E. van Mechelen-Gevers Click here if your download doesn"t start automatically Preventie en voorlichting (Basiswerk

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie

ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement

ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement Learnings from 2011 case for: Erdee Media Group Cebuco, Amsterdam BY Martin Leeflang (Validators) Esomar Paper Augustus 2011

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition)

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) Remko van der Pols & Ralph Donatz & Frank van Outvorst Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES:

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie