j a a r v e r s l a g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "j a a r v e r s l a g"

Transcriptie

1 jaarverslag

2 Jaarbeurs Holding opereert als strategische houdstermaatschappij en ondersteunt op het gebied van financiën, juridische zaken, ICT, personeelszaken en organisatie-ontwikkeling. VNU Exhibitions Europe organiseert beurzen die haar klanten business oplevert, vooral in Nederland en China, maar ook in andere landen. Met vakbeurzen is VNU Exhibitions Europe marktleider in Nederland. In Shanghai neemt het bedrijf inmiddels de derde positie in. Jaarbeurs Utrecht accommodeert vakbeurzen, publieksevenementen, congressen, vergaderingen en andere activiteiten. Door toevoeging van nieuwe functies krijgt het complex een multifunctioneel karakter. Jaarbeurs Catering Services behoort tot de grote cateraars van Nederland. Via labelmanagement bouwt ze haar positie uit. Participaties in andere cateraars zullen zorgen voor verdere omzetgroei.

3 inhoud Kerngegevens 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 5 Verslag van de Directie 7 VNU Exhibitions Europe 13 Jaarbeurs Utrecht 21 Jaarbeurs Catering Services 27 Overzicht activiteiten Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans 40 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 41 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 42 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 43 Grondslagen 45 Toelichting op de geconsolideerde balans 46 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 51 Vennootschappelijke jaarrekening 53 Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 54 Overige gegevens 56 Accountantsverklaring Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming Voorgestelde resultaatbestemming Concernsamenstelling 57 Vijf jaren Jaarbeurs Holding B.V. 58 Personalia 60

4

5 Kerngegevens 3 in ƒ mln, tenzij anders aangegeven Omzet en resultaten Netto-omzet 103,1 92,4 Bedrijfsresultaat 12,2 9,6 Idem t.o.v. de netto-omzet 11,9% 10,4% Idem t.o.v. het gemiddeld groepsvermogen 19,2% 17,1% Nettoresultaat 8,3 7,5 Idem t.o.v. de netto-omzet 8,0% 8,1% Idem t.o.v. het gemiddeld groepsvermogen 13,0% 13,3% Financiering Geïnvesteerd vermogen* 87,5 90,1 Groepsvermogen 67,7 59,7 Idem t.o.v. het geïnvesteerd vermogen 77,4% 66,3% Kasstroom uit operationele activiteiten 17,4 27,0 Netto-investeringen in vaste activa 7,8 19,1 Afschrijvingen en waardeverminderingen vaste activa 11,7 11,7 Personeel Gemiddeld aantal medewerkers (FTE) * Vaste activa minus voorziening onderhoud gebouwen en terreinen

6 4 B directie opgemaakte geconsolideerde jaarrekening, jaarverslag en bijbehorende toelichtingen over 2006, alsmede de Bericht van de raad van commissarissen Hierbij bieden we de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Jaarbeurs (Holding) BV de door de vooruitzichten voor 2007 aan. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van KPMG Accountants. Wij bevelen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de jaarrekening met inbegrip van de resultaatsbestemming goed te keuren en vast te stellen. Als afzonderlijk agendapunt stellen wij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de Raad van Commissarissen en de directie van Jaarbeurs Holding BV decharge te verlenen voor hun taakuitoefening in 2006, voor zover dat blijkt uit de jaarrekening en het jaarverslag met de daarop gegeven toelichting. De Raad van Commissarissen is verheugd over omzetontwikkeling en de behaalde resultaten. Hij constateert dat Jaarbeurs en haar dochterbedrijven in elk van de markten waarin zij actief zijn een toonaangevende rol spelen. De Raad volgt met permanente belangstelling de ontwikkelingen bij The Nielsen Company, voorheen VNU. De primaire beweegredenen om met het voormalige informatieconcern een alliantie aan te gaan, bestaan niet meer. De nu ontstane situatie noopt de directie van Jaarbeurs Holding tot een strategische discussie over de vraag hoe zij het beursbedrijf wil positioneren. De Raad zal alle steun aan dit proces geven. De directie is voornemens in breder verband een strategische discussie te starten over de positie van Jaarbeurs in relatie tot samenwerking met uitgeverijen en de integratie van nieuwe media in beursconcepten. In de analyse en aanbevelingen zal ook nadrukkelijk gekeken worden naar de positie die Jaarbeurs inneemt in Utrecht en de inzet van het complex op de middellange termijn. Op voorhand wordt geen enkele vorm van samenwerking uitgesloten. De Raad is het met de directie eens dat de discussie gevoerd zal worden met inachtneming van de oorspronkelijke uitgangspunten van het bedrijf: het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, waarbij Jaarbeurs een vooraanstaande rol speelt binnen het Nederlandse krachtenveld. Per 1 januari is mevrouw Drs. C.P. Vogelaar toegetreden tot de Raad van Commissarissen. Inmiddels heeft de Raad afscheid van haar genomen, omdat zij geroepen is tot het ambt van minister. Afscheid is ook genomen van de heer Dr. H.H.F. Wijffels, die zich jarenlang met grote toewijding heeft ingezet voor ons bedrijf.

7 5 In het kader van corporate governance, beter bekend als de code Tabaksblat, is één keer consultancy gevraagd. De Raad constateert dat de regeling hieromtrent goed werkt en heeft in het verslagjaar besloten deze voort te zetten, met een evaluatiemoment eind Aangezien Jaarbeurs (Holding) BV geen beursgenoteerde onderneming is, valt zij strikt genomen niet onder de code. De Raad van Commissarissen is in het verslagjaar viermaal bij elkaar geweest. De Raad heeft gesproken over de begroting, de kwartaalcijfers, de jaarrekening, de strategische keuzes van het concern, de ontwikkeling van het medium beurzen & tentoonstellingen, de effecten van verzelfstandiging van bedrijfsonderdelen, de positie van het complex in de stedelijke omgeving en de samenstelling van de Raad. De Raad realiseert zich dat omzet en rendement het directe resultaat zijn van de inspanning van de medewerkers van Jaarbeurs Holding, VNU Exhibitions Europe, Jaarbeurs Utrecht en Jaarbeurs Catering Services. De Raad is directie en medewerkers daarom dank verschuldigd voor de inspanning, het enthousiasme en de motivatie, waarmee iedereen zich in 2006 heeft ingezet voor de onderneming. Utrecht, 21 maart 2007 Raad van Commissarissen H.W. Broeders, Voorzitter Dr. H.H.F. Wijffels, Vice-voorzitter (tot 24 mei 2006) Mevrouw Drs. C.P. Vogelaar, Vice-voorzitter (vanaf 24 mei 2006 tot 22 februari 2007) R.G. van Ingen Drs. P.C. Klaver Mr. B. Staal A.H. Verhoeven

8

9 Verslag van de Directie 7 Jaarbeurs (Holding) BV heeft een uitstekend jaar achter de rug. Naar omzet gemeten is er sprake van een recordjaar. Belangrijker nog is dat VNU Exhibitions Europe, Jaarbeurs Utrecht en Jaarbeurs Catering Services een stabiele ontwikkeling laten zien. Elke bedrijf neemt in het segment waarin het actief is een toppositie in. Het verslagjaar laat zich typeren met het woord stabiliteit. Met de splitsing van het bedrijf in drie werkmaatschappijen zijn de fundamenten een aantal jaren geleden hiervoor gelegd. Elk bedrijf heeft winstoptimalisatie en langjarige stabiliteit als doelstellingen meegekregen. Voor elk van de bedrijven geldt spreiding van activiteiten met als doel de conjuncturele afhankelijkheid te verminderen. Zo kent Jaarbeurs Catering Services de labelstrategie, waardoor meer dan de helft van de omzet buiten het complex wordt gerealiseerd. Complexexploitant Jaarbeurs Utrecht heeft nieuwe klanten gevonden, waardoor het minder afhankelijk zal worden van VNU Exhibitions Europe, terwijl laatstgenoemd bedrijf expandeert in Azië en additionele omzet uit online-activiteiten gaat halen. In het verslagjaar heeft Jaarbeurs (Holding) BV nauwlettend de ontwikkelingen bij VNU Holding gevolgd. In maart 2006 werden de aandelen aangekocht door private equity maatschappijen, als gevolg waarvan VNU van de beurs werd gehaald. Sinds 2002 beschikt het informatieconcern VNU over vijftig procent van de aandelen van het dochterbedrijf VNU Exhibitions Europe. Oogmerk van de samenwerking is dat het bedrijf op het gebied van de exploitatie van vakbeurzen in binnen- en buitenland binnen afzienbare tijd uitgroeit tot een Europese c.q. mondiale speler. In dit kader beogen partijen onder meer door acquisities en onderlinge samenwerking binnen de driehoek beurzen, (vak)bladen en internet de communicatieconcepten van de vennootschap verder uit te bouwen en te professionaliseren. Vraag is in hoeverre VNU (inmiddels The Nielsen Company), dat in het verslagjaar het pakket vakbladen heeft afgestoten, nog in staat is vorm en inhoud te geven aan de strategische uitgangspunten. Jaarbeurs (Holding) BV blijft onverkort vasthouden aan het streven om het beursbedrijf verder te professionaliseren. Gezien de verschuivingen in mediagebruik is de synergie beurs - internet - blad essentieel.

10 8 verslag van de directie Focus van de Holding lag in het verslagjaar evenzeer op de ontwikkeling van het Utrechtse Stationsgebied. In 2006 is de Gemeenteraad akkoord gegaan met de contracten met Jaarbeurs, NS Vastgoed en Corio. Als gevolg daarvan kwam in november de eerste Rijksbijdrage van? 54 miljoen vrij. Vanaf de zomer van 2007 wordt een begin gemaakt met de eerste bouwactiviteiten in het centrum van Utrecht, het Vredenburg. Voor medio 2007 staat ook een aantal bouwactiviteiten gepland op het Jaarbeurscomplex. Hier is voorzien in een megabioscoop, een casino en een hotel. Deze accommodaties vervullen een sleutelrol in de positionering van de Jaarbeurs als het ontmoetingscentrum van Nederland. Uitstel, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe regelgeving, is slecht voor de stad Utrecht en slecht voor Jaarbeurs. In het verslagjaar zijn Jaarbeurs (Holding) BV en Living City Property Performance, opgericht door Joop van den Ende en Hans van Tartwijk, overeengekomen intensief te gaan samenwerken bij de herontwikkeling van het Jaarbeursterrein Noord -het gebied waar de hallen 1 t/m 5 staan- en het Beatrixgebouw. Centraal hierbij staat de bouw van een nieuw theater, met een groot aantal uitgaansfuncties daaromheen gegroepeerd. Het betreft hier afspraken voor de lange termijn. De ontwikkelfase is vooralsnog geagendeerd voor de periode 2013 tot De plannen sluiten overigens naadloos aan bij eerder geformuleerde uitgangspunten om het Jaarbeurscomplex een centrumfunctie te geven, met een boulevard die dwars door het hele complex loopt. VNU Exhibitions Europe Het beursbedrijf is met zijn vakbeurzen marktleider in Nederland. Omzet en resultaat zijn niet eerder in de historie zo hoog geweest. Enerzijds heeft het bedrijf het economisch tij mee, anderzijds is de omzetgroei een direct resultaat van beleid, dat zich laat kenschetsen in begrippen als klanttevredenheid en rendement voor de klant. Cijfers over klanttevredenheid laten een stijging zien. De recordomzet is mede beïnvloed door het doorschuiven van de Vakbeurs Innovatieve Veehouderij van 2005 naar Daarnaast is de omzet van VNU Exhibitions Asia met 50 procent toegenomen. We verwachten dat de groei zich zal voortzetten. Om ook op de lange termijn de groei vast te houden zet de directie van VNU Exhibitions Europe zwaar in op salesactiviteiten. Middelen zijn vrijgemaakt om medewerkers op dit vlak extra te trainen. Organisatorische aanpassingen in de backoffice zorgen ervoor dat sales- en accountmanagers zich voor 100 procent kunnen wijden aan hun primaire taak: het geven van advies aan klanten om hun bedrijfsdoelstellingen op de beursvloer te realiseren. Het gesprek met de klant wordt aangegaan vanuit zijn beursdoelstellingen.

11 9 Het fysiek bij elkaar brengen van vraag en aanbod blijft de core business van VNU Exhibitions Europe. Hieraan worden de komende jaren nieuwe elementen toegevoegd. We verwachten dat de bezoekersregistratie, datacollectie en de ontsluiting ervan zich zullen ontpoppen tot primaire processen. Negentig procent van de vakbezoekers bezoekt de beurs op basis van voorregistratie. Dit houdt in dat VNU Exhibitions Europe beschikt over een schat aan marketinginformatie. In het verslagjaar is ervoor gekozen deze marketingformatie te integreren in een centrale database. De profielen die dit oplevert zijn voor een veelheid van toepassingen te gebruiken. Matchmaking is daarvan een logisch voorbeeld. Achterliggende gedachte is dat exposanten bereid zijn te betalen voor kwalitatief hoogstaande leads. Net zoals we een groei constateren van de activiteiten van VNU Exhibitions Asia, waarvan VNU Exhibitions Europe het aandelenbelang heeft uitgebreid van 50 naar 70 procent, zien we in Nederland een toename van evenementen voor de consument. Om deze groei te bestendigen verwachten we strategische samenwerking aan te gaan met uitgeverijen. Mediapartnership is essentieel voor het welslagen van een consumentenevenement. VNU Exhibitions Europe zet zich in voor professionalisering van het medium beurs. Zij kiest hierbij voor transparantie. Net zoals het HOI, Instituut voor Media Auditing, instaat voor de waarheidsgetrouwheid van oplagecijfers van dagbladen, tijdschriften en vakbladen, pleit VNU Exhibitions Europe voor een soortgelijk instituut voor het beursbedrijf. Tot op heden is de branche niet in staat gebleken zelf een dergelijk instituut op te richten. Daarom zijn we zelf gestart met een auditprocedure, die wordt uitgevoerd door Ernst & Young Accountants. Jaarbeurs Utrecht Jaarbeurs Utrecht kan terugkijken op een uitstekend jaar. Omzet en rendement zijn gestegen. Enerzijds omdat het bedrijf new business naar zich heeft toegetrokken, anderzijds doordat er sprake is van substantiële kostenbesparingen. De introductie van de jaarurennorm twee jaar geleden heeft geleid tot efficiënte inzet van de medewerkers. Belangrijkste wapenfeit is de mentaliteitsverandering: een klant komt alleen terug als hij tevreden is, als hij zijn doelstellingen heeft kunnen waarmaken. Jaarbeurs Utrecht ondersteunt haar klanten bij het waarmaken van die doelstellingen. Daarop is de propositie van Jaarbeurs Utrecht gebaseerd. Dit geldt voor zowel het verhuren van halcapaciteit als

12 10 verslag van de directie voor de verhuur van vergaderruimte. In beide segmenten kiest Jaarbeurs Utrecht voor een topnotering. In het verslagjaar is daarom geïnvesteerd in nieuwbouw en renovatie van het complex. Halvloeren zijn geëgaliseerd, entrees zijn van een nieuwe look & feel voorzien en het Congres- en Vergadercentrum is totaal verbouwd. Voor het Congres- en Vergadercentrum is een nieuw concept ontwikkeld, waarbij wordt onderkend dat mensen verschillende redenen hebben om bij elkaar te komen. De locatie, maar ook de catering en de ambiance dienen hierbij aan te sluiten. Tegen deze achtergrond zijn bouwkundige aanpassingen gedaan. De eerste resultaten zijn bemoedigend. Gebruikers van het complex zien hierin een mogelijkheid om zich te onderscheiden naar hun eigen doelgroep, met een grotere loyaliteit en retentie richting Congres- en Vergadercentrum als gevolg. We kiezen voor een hoogwaardig complex, voorzien van de allernieuwste technologie. Ultiem doel is gebruikers in staat te stellen de omgeving volledig aan te passen aan de eigen wensen. In bouwkundig opzicht is dit een uitdaging. Komend jaar zullen alle gebruikers van het complex toegang krijgen tot draadloos internet, ook zullen narrowcastingfaciliteiten worden toegevoegd aan het standaardassortiment. De bouwactiviteiten, die in het verslagjaar zijn gestart, zullen naar verwachting in 2010 zijn afgerond. Jaarbeurs Utrecht onderkent hiermee dat het geen vanzelfsprekendheid is dat klanten tot in lengte van jaren trouw blijven aan een locatie. De kwaliteit van het beurscomplex, maar ook de centrale locatie van het complex zijn daarbij onmiskenbaar de unique selling points. Dit vraagt dat ons bedrijf structureel investeert in de kwaliteit van het complex. Daarnaast moeten wij samen met de beleidsmakers op landelijk, provinciaal en stedelijk niveau blijven attenderen op het belang van goede bereikbaarheid. Jaarbeurs Catering Services Jaarbeurs Catering Services heeft in 2006 een slag gemaakt met de overname van Verhaaf Party Catering. De overname van dit bedrijf eind 2005 onderstreept nog eens de strategie van Jaarbeurs Catering Services. Verminder de afhankelijkheid van inkomsten die gegenereerd worden op het Jaarbeurscomplex. Om reden dat deze inkomsten begrensd worden door het maximaal aantal activiteiten dat op het complex kan worden gehuisvest. Meer dan de helft van de inkomsten genereert Jaarbeurs Catering Services inmiddels via haar labels. In grootte is het bedrijf opgeklommen tot een van de grootste partycateraars van Nederland. Het houdt hierbij onomwonden vast aan de eigen strategie: streef

13 11 landelijke dominantie na met sterke lokale labels. In het verslagjaar is afscheid genomen van het label Frans Kuil Catering. Deze cateraar neemt een vooraanstaande positie in in de regio Rotterdam. Daar staat tegenover dat Jaarbeurs Catering Services vanaf eind 2007 de catering gaat verzorgen van het voormalige vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn, het stoomschip Rotterdam V, met jaarlijks naar verwachting een half miljoen bezoekers. Het betreft hier een leer- en werkervaringsproject. We hechten aan deze acquisitie omdat Jaarbeurs Catering Services hiermee haar maatschappelijke verantwoordelijkheid invulling kan geven. In het verslagjaar heeft de bezoeker meer geld uitgegeven aan cateringproducten. Dit is een direct gevolg van de verschillende formules die Jaarbeurs Catering Services een aantal jaren geleden op het complex heeft geïntroduceerd. Standaard is vervangen door aangepast. De formules voegen zich naar de aard van de bijeenkomst zoals dat gebeurt in het Pitstopcafé, of het moment van de dag zoals de snackformule Moments dat doet. Naar verwachting zal de groei aan cateringomzet zich de komende jaren voortzetten. Om concurrerend te blijven heeft Jaarbeurs Catering Services voor het vierde achtereenvolgende jaar de prijzen niet verhoogd. Omzet en resultaat De in het verslagjaar gerealiseerde netto-omzet is boven prognose: 103,1 miljoen euro met een bedrijfsresultaat van 12,2 miljoen euro. Het huidige economisch klimaat ontwikkelt zich positief, desondanks is het moeilijk om een verwachting af te geven. Daarvoor zijn er te veel onzekerheden. Utrecht, 21 maart 2007 Drs. A. Brienen RA

14

15 H e t C u s t o m e r V a l u e P r o g r a m m e d a t V N U E x h i b i t i o n s E u r o p e d r i e j a a r g e l e d e n i n t r o d u c e e r d e h e e f t i n h e t v e r s l a g j a a r z i j n v r u c h t e n a f g e w o r p e n. E x p o s a n t e n t o n e n z i c h i n h o g e m a t e t e v r e d e n o v e r h e t z a k e l i j k r e s u l t a a t. V N U E x h i b i t i o n s E u r o p e k a n t e r u g k i j k e n o p e e n u i t s t e k e n d j a a r, w a a r b i j d e m e e s t e p r o j e c t e n d e v e r w a c h t i n g e n VNU exhibitions europe hebben overtroffen. Omzetgroei zal de komende jaren komen u i t o n l i n e & c r o s s m e d i a a c t i v i t e i t e n, a l s m e d e u i t s p o n s o r i n g.

16 14 VNU exhibitions europe Kwalitatief hoogwaardige beursconcepten en klanttevredenheid staan centraal in de bedrijfsfilosofie van VNU Exhibitions Europe dat met vijftig beurstitels marktleider is in het segment vakbeurzen en toonaangevend is in de business-to-consumermarkt. De huidige positie heeft VNU Exhibitions Europe mede te danken aan de introductie van het Customer Value Programme drie jaar geleden. Uitgangspunt daarbij is dat de exposant die locatie kiest die naadloos aansluit bij zijn beursdoelstellingen. In een vroegtijdig stadium kan hij op internet zijn standlocatie vastleggen. Daarnaast kent VNU Exhibitions Europe een gedifferentieerde tariefstructuur met vroegboekkortingen. Op basis van marktonderzoek worden vooraf voorspellingen afgegeven over het aantal te verwachten bezoekers. VNU Exhibitions Europe hecht aan transparantie. In het verslagjaar is zij daarom gestart met het auditen van de bezoekcijfers. Vanaf het voorjaar van 2005 worden alle beurzen volgens de regels van UFI, the Association of the Exhibitions Industry, ge-audit door accountantsbureau Ernst & Young. In het belang van de branche zet VNU Exhibitions Europe zich in voor certificering van de kerncijfers van alle beurzen die in Nederland worden georganiseerd. Dit is een essentiële stap in de verdere professionalisering van het medium Beurzen & Tentoonstellingen. In het verslagjaar heeft VNU Exhibitions Europe geïnvesteerd in meer klantcontact met haar relaties. Dit gebeurde onder de noemer Expedition Sales. Achter dit programma gaat een uitgebreid trainingsprogramma schuil, daarnaast is de saleskracht uitgebreid. Door de introductie eind 2005 van de Exposantentelefoon zijn de sales- en accountmanagers ontlast; daar komt bij dat de klanttevredenheid over de snelle afhandeling van concrete vragen sterk is gestegen.

17 15 Consumentenbeurzen Met de lancering van de nieuwe consumentenbeurs MotorNewz heeft VNU Exhibitions Europe haar positie in de consumentenmarkt verder uitgebreid. Eind november konden motorliefhebbers kennismaken met de allernieuwste modellen van De vernieuwde opzet van KreaDoe heeft geleid tot een stijging van het bezoek met 25 procent. Daar staat tegenover dat VNU Exhibitions Europe heeft besloten de kunstbeurs Holland Art Fair door te schuiven naar De markt voor consumentenevenementen is dynamisch. De organisatie is zo ingericht dat zij kan inspelen op nieuwe trends om snel een nieuwe beurs te lanceren. VNU Exhibitions Europe is positief over de ontwikkelingen in de consumentenmarkt. Samenwerking met mediapartners zal daarbij steeds belangrijker worden. Nieuwe consumentenbeurzen ontstaan steeds vaker uit communities die zich verzamelen rond bladtitels, dan wel uit retailconcepten. Interessant is de rol van internet. De losse verkoop van kaarten aan de kassa boet aan importantie in ten gunste van de voorverkoop via internet. Voor VNU Exhibitions Europe heeft dit veel voordelen. Databases worden opgebouwd, bovendien geeft het vooraf een grote mate van zekerheid over het aantal verwachte bezoekers.

18 16 VNU exhibitions europe Vakbeurzen De markt van vakbeurzen kent een stabiele ontwikkeling. Er is sprake van een lichte stijging van het aantal vierkante meters. Deze trend heeft enerzijds te maken met het eerder genoemde Customer Value Programme, anderzijds met het huidige economische klimaat en specifieke marktontwikkelingen. Zo zien we dat het uitbesteden van industriële productie naar lage lonen landen ook zijn grenzen kent. Hoogwaardige vormen van productie blijven in Nederland, waarvoor we nieuwe aangepaste (niche) concepten ontwikkelen. Voorbeeld daarvan is een beurs als Industrie & ICT. De turbulentie in het onderwijsveld weerspiegelt zich in een beurs als de Nationale Onderwijs Tentoonstelling. Hoewel deze beurs geagendeerd is in 2007 hebben we in het verslagjaar een sterke groei van het aantal vierkante meters geconstateerd. De VIV-beurzen (Vakbeurs Innovatieve Veehouderij) blijven zich verder internationaliseren. VIV Europe met Utrecht als thuisbasis, wordt in 2008 gehouden in Moskou. Door tweejaarlijks de Europa-locatie te alterneren, bieden we onze exposanten een maximaal afzetgebied. Bovendien doen we hiermee recht aan de kansen die Oost- Europa en Rusland te bieden hebben. Moskou wordt aangemerkt als groeimarkt. Opvallend is de groei van VIV Asia (Bangkok) met 20 procent en VIV China (Shanghai) met 40 procent.

19 17 Slag om de bezoeker De kwaliteit van de beursorganisator zal in toenemende mate afgemeten worden aan het vermogen om kwalitatief hoogstaand bezoek in contact te brengen met de exposant. De komende jaren zal steeds meer geïnvesteerd moeten worden om bezoekers te mobiliseren daadwerkelijk naar de beurs te komen. Het medium beurs moet concurreren met allerlei toepassingen op internet. Daarnaast zal personeelsschaarste bedrijven ertoe nopen steeds minder mensen vrij te maken voor beursbezoek, tenzij er sprake is van een duidelijke meerwaarde. VNU Exhibitions Europe zal klanten -meer dan nu het geval is- begeleiden bij hun beursdeelname. Dit gebeurt op verschillende niveaus. Zo biedt VNU Exhibitions Europe grote klanten strategiesessies aan op directieniveau, daarnaast zijn we gestart met het project key accountmanagement. Dit spitst zich toe op bedrijven die jaarlijks aan meerdere VNU-beurzen deelnemen. De sales- en accountmanagers zijn in het verslagjaar toegerust om klanten te adviseren hoe zij van hun beursdeelname een succes kunnen maken.

20 18 VNU exhibitions europe New business Waar sprake is van een stabiele omzetontwikkeling op de vierkante meters, verwacht VNU Exhibitions Europe extra omzet uit sponsoring en crossmedia & online activiteiten. In het verslagjaar heeft VNU Exhibitions Europe de eerste aanzet gegeven voor een sponsorbeleid. Afhankelijk van de beursdoelstellingen krijgen exposanten een propositie voorgelegd met aanvullende mogelijkheden om zich op de beursvloer te profileren. Daarnaast zet VNU Exhibitions Europe zwaar in op de ontwikkeling van online toepassingen. Hiervoor wordt een centrale bezoekersdatabase ingericht. Het besluit hiertoe is genomen in het verslagjaar, naar verwachting is de database medio 2007 operationeel. Het bestand stelt VNU Exhibitions Europe in staat aan de hand van profielen een juiste match tot stand te brengen met exposanten. De bezoekersdatabase wordt gekoppeld aan de voorregistratie en aan de nieuw te ontwikkelen digitale catalogus. Dit geeft een aanzienlijke hoeveelheid marketinginformatie. Op dit moment lopen al pilots om bezoekers die zich vooraf hebben geregistreerd, maar uiteindelijk de beurs niet hebben bezocht in contact te brengen met exposanten. De combinatie database digitale catalogus biedt mogelijkheden voor nieuwe vormen van matchmaking. De nieuwe digitale catalogus op zijn beurt is te verbreden tot online directories voor specifieke branches.

21 19 Buitenland: VNU Exhibitions Asia In het verslagjaar heeft VNU Exhibitions Europe het belang in VNU Exhibitions Asia uitgebreid van 50 naar 70 procent. Dit weerspiegelt het vertrouwen in de verdere economische ontwikkeling in China. De omzet is in het verslagjaar met 50 procent gestegen. De portfolio telt inmiddels 20 beurzen. Sterke titels zijn Busworld Asia, R+T, Real Estate Spring en Domotex Asia/Chinafloor. Laatstgenoemde beurs is met een oppervlakte van 42 duizend vierkante meter netto, na de Internationale Bouwbeurs, de grootste vakbeurs van VNU Exhibitions. In Shanghai hebben we in het verslagjaar de eerste Millionaire Fair georganiseerd. De omzetstijging van VNU Exhibitions Asia zal gelijke tred houden met de economische groei van China. Om nieuwe beurzen te lanceren zal intensief worden samengewerkt met VNU Expositions, een van de grootste beursorganisatoren in de Verenigde Staten.

22

23 IIn het verslagjaar heeft Jaarbeurs Utrecht structureel geïnvesteerd in de kwaliteit van de accommodatie, met als ultiem doel: het verhogen van de belevingswaarde van de klant. In vrijwel alle ruimtes zijn voorzieningen aangepast, uitgebreid Jaarbeurs utrecht o f g e m o d e r n i s e e r d. H e t v e r s l a g j a a r i s - u i t g e d r u k t i n o m z e t e n r e n d e m e n t - e e n t o p j a a r g e w e e s t.

24 22 Jaarbeurs utrecht Vanwege de toenemende druk op de beschikbare halcapaciteit zal Jaarbeurs Utrecht het beursseizoen oprekken van zes naar acht maanden. Door te schuiven binnen de beursagenda kan de komende jaren de groei worden gefaciliteerd. Hierdoor ontstaat capaciteit op prime time. Daarnaast is Jaarbeurs Utrecht geïnteresseerd in evenementen die bij uitstek buiten het traditionele beursseizoen georganiseerd kunnen worden. Het bedrijf heeft in het verslagjaar een inhaalslag gemaakt. Jaarbeurs Utrecht positioneert zich binnen de locatieaanbieders als eigentijds, kwalitatief hoogstaand, flexibel, met een onderscheidend complex. Doelstelling is een drastische verhoging van het rendement. In het verslagjaar heeft Jaarbeurs Utrecht 11 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwbouw en renovatie van het complex. In totaal betrof het zestig projecten. Meest in het oogspringend was de verbouwing van Entree Oost, die hierdoor dezelfde look & feel heeft gekregen als Entree West en de vernieuwing van het Congres- en Vergadercentrum. Het overgrote deel van alle bouwactiviteiten is direct zichtbaar voor de klant.

25 23 Organisatie gestroomlijnd Jaarbeurs Utrecht hanteert het motto Concurreren doe je met zijn allen, onderscheiden doe je in je eentje. De omvang van de bouwactiviteiten in het verslagjaar onderstreept deze filosofie. Daarnaast heeft Jaarbeurs Utrecht structureel geïnvesteerd in de kwaliteit van de medewerkers. Deskundigheid, ruimte om jezelf te ontwikkelen en plezier in het dagelijks leven zijn essentieel voor verdere verhoging van omzet en resultaat. Om adequaat de doelstellingen van de klant te kunnen ondersteunen, is de organisatie gestroomlijnd. Eind 2005 is de organisatie zo gestructureerd dat er een scheiding is aangebracht tussen de commerciële en operationele activiteiten van Beurzen en Evenementen enerzijds en Congres- en Vergadercentrum anderzijds. De zorg voor een aangename, functionele en veilige omgeving is toevertrouwd aan de unit Venue Management. In de filosofie van Jaarbeurs Utrecht gedijt een langetermijnrelatie het best als de klant in staat is zijn doelstellingen te realiseren. De commerciële activiteiten zijn niet gericht op harde verkoop van vierkante meters, maar op de vraag of de klant via een evenement op het complex zijn doelstellingen kan waarmaken. De relatie met de klant is hierin essentieel. Jaarbeurs Utrecht ziet de komende jaren ruimte voor nieuwe beurzen. Het aantal jonge ondernemers met innovatieve plannen groeit. Waar mogelijk zal Jaarbeurs Utrecht hen steunen deze doelstellingen waar te maken, het bedrijf zal zelf evenwel nooit participeren in nieuwe beursconcepten en evenementen. Jaarbeurs Utrecht streeft een ander evenwicht na binnen haar klantportfolio. Op dit moment is VNU Exhibitions Europe de grootste klant van Jaarbeurs Utrecht. Dit laat zich verklaren uit de historie. Jaarbeurs Utrecht en VNU Exhibitions Europe zijn beide ontstaan uit dezelfde moederorganisatie: Vereniging Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs. Voor een gezonde bedrijfsvoering kiest Jaarbeurs Utrecht ervoor nieuwe klantgroepen langjarig aan zich te binden. Met de bouw van een hotel, bioscoop en een nieuw casino zullen nieuwe doelgroepen verpozen op het Jaarbeurscomplex, waardoor weer nieuwe evenementen ontstaan. Alleen al hierdoor zal het aantal evenementen, georganiseerd door anderen dan VNU Exhibitions Europe toenemen.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014 Stichting Huis van Belle TE UTRECHT Rapport inzake 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2016 2 AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2016 6 B. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Hierbij doen wij u toekomen de publicatiestukken over het jaar 2007 van de vennootschap:

Hierbij doen wij u toekomen de publicatiestukken over het jaar 2007 van de vennootschap: Kamer van Koophandel en Fabrieken Afdeling Handelsregister Postbus 6004 4330 LA MIDDELBURG Middelburg, 24 april 2008 Betreft: jaarstukken 2007 ter deponering Geachte heer, mevrouw, Hierbij doen wij u toekomen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2015 29 JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM Inhoudsopgave ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2015 6 B. Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013 STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus 333 6201 AH Maastricht Publicatierapport 2013 PUBLICATIERAPPORT Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9 Tata Steel Nederland Services BV Draft Jaarverslag 2015 Inhoud Page A. Inleiding 1 B. Jaarrekening 2 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling Toelichting

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Wasven Boerderij Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa 272

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden

Inmaxxa BV te Naarden Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2011 29 juli 2011 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2011 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 4 Balans per 30

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

6136 GM SITTARD TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 B V DR. NOLENSLAAN 117. Company.info ALRECREA. Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg

6136 GM SITTARD TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 B V DR. NOLENSLAAN 117. Company.info ALRECREA. Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 VAN ALRECREA B V DR. NOLENSLAAN 117 6136 GM SITTARD Dossiernummer Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg INHOUDSOPGAVE I. JAARREKENING 2013 pag. 4 Algemene toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Tussentijds verslag per 30 juni 2016

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Tussentijds verslag per 30 juni 2016 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Tussentijds verslag per 30 juni 2016 Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen accountantscontrole accountantscontrole accountantscontrole accountantscontrole

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Dossiernummer: 5326 Datum: 2 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten \ Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie