j a a r v e r s l a g

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "j a a r v e r s l a g"

Transcriptie

1 jaarverslag

2 Jaarbeurs Holding opereert als strategische houdstermaatschappij en ondersteunt op het gebied van financiën, juridische zaken, ICT, personeelszaken en organisatie-ontwikkeling. VNU Exhibitions Europe organiseert beurzen die haar klanten business oplevert, vooral in Nederland en China, maar ook in andere landen. Met vakbeurzen is VNU Exhibitions Europe marktleider in Nederland. In Shanghai neemt het bedrijf inmiddels de derde positie in. Jaarbeurs Utrecht accommodeert vakbeurzen, publieksevenementen, congressen, vergaderingen en andere activiteiten. Door toevoeging van nieuwe functies krijgt het complex een multifunctioneel karakter. Jaarbeurs Catering Services behoort tot de grote cateraars van Nederland. Via labelmanagement bouwt ze haar positie uit. Participaties in andere cateraars zullen zorgen voor verdere omzetgroei.

3 inhoud Kerngegevens 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 5 Verslag van de Directie 7 VNU Exhibitions Europe 13 Jaarbeurs Utrecht 21 Jaarbeurs Catering Services 27 Overzicht activiteiten Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans 40 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 41 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 42 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 43 Grondslagen 45 Toelichting op de geconsolideerde balans 46 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 51 Vennootschappelijke jaarrekening 53 Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 54 Overige gegevens 56 Accountantsverklaring Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming Voorgestelde resultaatbestemming Concernsamenstelling 57 Vijf jaren Jaarbeurs Holding B.V. 58 Personalia 60

4

5 Kerngegevens 3 in ƒ mln, tenzij anders aangegeven Omzet en resultaten Netto-omzet 103,1 92,4 Bedrijfsresultaat 12,2 9,6 Idem t.o.v. de netto-omzet 11,9% 10,4% Idem t.o.v. het gemiddeld groepsvermogen 19,2% 17,1% Nettoresultaat 8,3 7,5 Idem t.o.v. de netto-omzet 8,0% 8,1% Idem t.o.v. het gemiddeld groepsvermogen 13,0% 13,3% Financiering Geïnvesteerd vermogen* 87,5 90,1 Groepsvermogen 67,7 59,7 Idem t.o.v. het geïnvesteerd vermogen 77,4% 66,3% Kasstroom uit operationele activiteiten 17,4 27,0 Netto-investeringen in vaste activa 7,8 19,1 Afschrijvingen en waardeverminderingen vaste activa 11,7 11,7 Personeel Gemiddeld aantal medewerkers (FTE) * Vaste activa minus voorziening onderhoud gebouwen en terreinen

6 4 B directie opgemaakte geconsolideerde jaarrekening, jaarverslag en bijbehorende toelichtingen over 2006, alsmede de Bericht van de raad van commissarissen Hierbij bieden we de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Jaarbeurs (Holding) BV de door de vooruitzichten voor 2007 aan. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van KPMG Accountants. Wij bevelen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de jaarrekening met inbegrip van de resultaatsbestemming goed te keuren en vast te stellen. Als afzonderlijk agendapunt stellen wij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de Raad van Commissarissen en de directie van Jaarbeurs Holding BV decharge te verlenen voor hun taakuitoefening in 2006, voor zover dat blijkt uit de jaarrekening en het jaarverslag met de daarop gegeven toelichting. De Raad van Commissarissen is verheugd over omzetontwikkeling en de behaalde resultaten. Hij constateert dat Jaarbeurs en haar dochterbedrijven in elk van de markten waarin zij actief zijn een toonaangevende rol spelen. De Raad volgt met permanente belangstelling de ontwikkelingen bij The Nielsen Company, voorheen VNU. De primaire beweegredenen om met het voormalige informatieconcern een alliantie aan te gaan, bestaan niet meer. De nu ontstane situatie noopt de directie van Jaarbeurs Holding tot een strategische discussie over de vraag hoe zij het beursbedrijf wil positioneren. De Raad zal alle steun aan dit proces geven. De directie is voornemens in breder verband een strategische discussie te starten over de positie van Jaarbeurs in relatie tot samenwerking met uitgeverijen en de integratie van nieuwe media in beursconcepten. In de analyse en aanbevelingen zal ook nadrukkelijk gekeken worden naar de positie die Jaarbeurs inneemt in Utrecht en de inzet van het complex op de middellange termijn. Op voorhand wordt geen enkele vorm van samenwerking uitgesloten. De Raad is het met de directie eens dat de discussie gevoerd zal worden met inachtneming van de oorspronkelijke uitgangspunten van het bedrijf: het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, waarbij Jaarbeurs een vooraanstaande rol speelt binnen het Nederlandse krachtenveld. Per 1 januari is mevrouw Drs. C.P. Vogelaar toegetreden tot de Raad van Commissarissen. Inmiddels heeft de Raad afscheid van haar genomen, omdat zij geroepen is tot het ambt van minister. Afscheid is ook genomen van de heer Dr. H.H.F. Wijffels, die zich jarenlang met grote toewijding heeft ingezet voor ons bedrijf.

7 5 In het kader van corporate governance, beter bekend als de code Tabaksblat, is één keer consultancy gevraagd. De Raad constateert dat de regeling hieromtrent goed werkt en heeft in het verslagjaar besloten deze voort te zetten, met een evaluatiemoment eind Aangezien Jaarbeurs (Holding) BV geen beursgenoteerde onderneming is, valt zij strikt genomen niet onder de code. De Raad van Commissarissen is in het verslagjaar viermaal bij elkaar geweest. De Raad heeft gesproken over de begroting, de kwartaalcijfers, de jaarrekening, de strategische keuzes van het concern, de ontwikkeling van het medium beurzen & tentoonstellingen, de effecten van verzelfstandiging van bedrijfsonderdelen, de positie van het complex in de stedelijke omgeving en de samenstelling van de Raad. De Raad realiseert zich dat omzet en rendement het directe resultaat zijn van de inspanning van de medewerkers van Jaarbeurs Holding, VNU Exhibitions Europe, Jaarbeurs Utrecht en Jaarbeurs Catering Services. De Raad is directie en medewerkers daarom dank verschuldigd voor de inspanning, het enthousiasme en de motivatie, waarmee iedereen zich in 2006 heeft ingezet voor de onderneming. Utrecht, 21 maart 2007 Raad van Commissarissen H.W. Broeders, Voorzitter Dr. H.H.F. Wijffels, Vice-voorzitter (tot 24 mei 2006) Mevrouw Drs. C.P. Vogelaar, Vice-voorzitter (vanaf 24 mei 2006 tot 22 februari 2007) R.G. van Ingen Drs. P.C. Klaver Mr. B. Staal A.H. Verhoeven

8

9 Verslag van de Directie 7 Jaarbeurs (Holding) BV heeft een uitstekend jaar achter de rug. Naar omzet gemeten is er sprake van een recordjaar. Belangrijker nog is dat VNU Exhibitions Europe, Jaarbeurs Utrecht en Jaarbeurs Catering Services een stabiele ontwikkeling laten zien. Elke bedrijf neemt in het segment waarin het actief is een toppositie in. Het verslagjaar laat zich typeren met het woord stabiliteit. Met de splitsing van het bedrijf in drie werkmaatschappijen zijn de fundamenten een aantal jaren geleden hiervoor gelegd. Elk bedrijf heeft winstoptimalisatie en langjarige stabiliteit als doelstellingen meegekregen. Voor elk van de bedrijven geldt spreiding van activiteiten met als doel de conjuncturele afhankelijkheid te verminderen. Zo kent Jaarbeurs Catering Services de labelstrategie, waardoor meer dan de helft van de omzet buiten het complex wordt gerealiseerd. Complexexploitant Jaarbeurs Utrecht heeft nieuwe klanten gevonden, waardoor het minder afhankelijk zal worden van VNU Exhibitions Europe, terwijl laatstgenoemd bedrijf expandeert in Azië en additionele omzet uit online-activiteiten gaat halen. In het verslagjaar heeft Jaarbeurs (Holding) BV nauwlettend de ontwikkelingen bij VNU Holding gevolgd. In maart 2006 werden de aandelen aangekocht door private equity maatschappijen, als gevolg waarvan VNU van de beurs werd gehaald. Sinds 2002 beschikt het informatieconcern VNU over vijftig procent van de aandelen van het dochterbedrijf VNU Exhibitions Europe. Oogmerk van de samenwerking is dat het bedrijf op het gebied van de exploitatie van vakbeurzen in binnen- en buitenland binnen afzienbare tijd uitgroeit tot een Europese c.q. mondiale speler. In dit kader beogen partijen onder meer door acquisities en onderlinge samenwerking binnen de driehoek beurzen, (vak)bladen en internet de communicatieconcepten van de vennootschap verder uit te bouwen en te professionaliseren. Vraag is in hoeverre VNU (inmiddels The Nielsen Company), dat in het verslagjaar het pakket vakbladen heeft afgestoten, nog in staat is vorm en inhoud te geven aan de strategische uitgangspunten. Jaarbeurs (Holding) BV blijft onverkort vasthouden aan het streven om het beursbedrijf verder te professionaliseren. Gezien de verschuivingen in mediagebruik is de synergie beurs - internet - blad essentieel.

10 8 verslag van de directie Focus van de Holding lag in het verslagjaar evenzeer op de ontwikkeling van het Utrechtse Stationsgebied. In 2006 is de Gemeenteraad akkoord gegaan met de contracten met Jaarbeurs, NS Vastgoed en Corio. Als gevolg daarvan kwam in november de eerste Rijksbijdrage van? 54 miljoen vrij. Vanaf de zomer van 2007 wordt een begin gemaakt met de eerste bouwactiviteiten in het centrum van Utrecht, het Vredenburg. Voor medio 2007 staat ook een aantal bouwactiviteiten gepland op het Jaarbeurscomplex. Hier is voorzien in een megabioscoop, een casino en een hotel. Deze accommodaties vervullen een sleutelrol in de positionering van de Jaarbeurs als het ontmoetingscentrum van Nederland. Uitstel, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe regelgeving, is slecht voor de stad Utrecht en slecht voor Jaarbeurs. In het verslagjaar zijn Jaarbeurs (Holding) BV en Living City Property Performance, opgericht door Joop van den Ende en Hans van Tartwijk, overeengekomen intensief te gaan samenwerken bij de herontwikkeling van het Jaarbeursterrein Noord -het gebied waar de hallen 1 t/m 5 staan- en het Beatrixgebouw. Centraal hierbij staat de bouw van een nieuw theater, met een groot aantal uitgaansfuncties daaromheen gegroepeerd. Het betreft hier afspraken voor de lange termijn. De ontwikkelfase is vooralsnog geagendeerd voor de periode 2013 tot De plannen sluiten overigens naadloos aan bij eerder geformuleerde uitgangspunten om het Jaarbeurscomplex een centrumfunctie te geven, met een boulevard die dwars door het hele complex loopt. VNU Exhibitions Europe Het beursbedrijf is met zijn vakbeurzen marktleider in Nederland. Omzet en resultaat zijn niet eerder in de historie zo hoog geweest. Enerzijds heeft het bedrijf het economisch tij mee, anderzijds is de omzetgroei een direct resultaat van beleid, dat zich laat kenschetsen in begrippen als klanttevredenheid en rendement voor de klant. Cijfers over klanttevredenheid laten een stijging zien. De recordomzet is mede beïnvloed door het doorschuiven van de Vakbeurs Innovatieve Veehouderij van 2005 naar Daarnaast is de omzet van VNU Exhibitions Asia met 50 procent toegenomen. We verwachten dat de groei zich zal voortzetten. Om ook op de lange termijn de groei vast te houden zet de directie van VNU Exhibitions Europe zwaar in op salesactiviteiten. Middelen zijn vrijgemaakt om medewerkers op dit vlak extra te trainen. Organisatorische aanpassingen in de backoffice zorgen ervoor dat sales- en accountmanagers zich voor 100 procent kunnen wijden aan hun primaire taak: het geven van advies aan klanten om hun bedrijfsdoelstellingen op de beursvloer te realiseren. Het gesprek met de klant wordt aangegaan vanuit zijn beursdoelstellingen.

11 9 Het fysiek bij elkaar brengen van vraag en aanbod blijft de core business van VNU Exhibitions Europe. Hieraan worden de komende jaren nieuwe elementen toegevoegd. We verwachten dat de bezoekersregistratie, datacollectie en de ontsluiting ervan zich zullen ontpoppen tot primaire processen. Negentig procent van de vakbezoekers bezoekt de beurs op basis van voorregistratie. Dit houdt in dat VNU Exhibitions Europe beschikt over een schat aan marketinginformatie. In het verslagjaar is ervoor gekozen deze marketingformatie te integreren in een centrale database. De profielen die dit oplevert zijn voor een veelheid van toepassingen te gebruiken. Matchmaking is daarvan een logisch voorbeeld. Achterliggende gedachte is dat exposanten bereid zijn te betalen voor kwalitatief hoogstaande leads. Net zoals we een groei constateren van de activiteiten van VNU Exhibitions Asia, waarvan VNU Exhibitions Europe het aandelenbelang heeft uitgebreid van 50 naar 70 procent, zien we in Nederland een toename van evenementen voor de consument. Om deze groei te bestendigen verwachten we strategische samenwerking aan te gaan met uitgeverijen. Mediapartnership is essentieel voor het welslagen van een consumentenevenement. VNU Exhibitions Europe zet zich in voor professionalisering van het medium beurs. Zij kiest hierbij voor transparantie. Net zoals het HOI, Instituut voor Media Auditing, instaat voor de waarheidsgetrouwheid van oplagecijfers van dagbladen, tijdschriften en vakbladen, pleit VNU Exhibitions Europe voor een soortgelijk instituut voor het beursbedrijf. Tot op heden is de branche niet in staat gebleken zelf een dergelijk instituut op te richten. Daarom zijn we zelf gestart met een auditprocedure, die wordt uitgevoerd door Ernst & Young Accountants. Jaarbeurs Utrecht Jaarbeurs Utrecht kan terugkijken op een uitstekend jaar. Omzet en rendement zijn gestegen. Enerzijds omdat het bedrijf new business naar zich heeft toegetrokken, anderzijds doordat er sprake is van substantiële kostenbesparingen. De introductie van de jaarurennorm twee jaar geleden heeft geleid tot efficiënte inzet van de medewerkers. Belangrijkste wapenfeit is de mentaliteitsverandering: een klant komt alleen terug als hij tevreden is, als hij zijn doelstellingen heeft kunnen waarmaken. Jaarbeurs Utrecht ondersteunt haar klanten bij het waarmaken van die doelstellingen. Daarop is de propositie van Jaarbeurs Utrecht gebaseerd. Dit geldt voor zowel het verhuren van halcapaciteit als

12 10 verslag van de directie voor de verhuur van vergaderruimte. In beide segmenten kiest Jaarbeurs Utrecht voor een topnotering. In het verslagjaar is daarom geïnvesteerd in nieuwbouw en renovatie van het complex. Halvloeren zijn geëgaliseerd, entrees zijn van een nieuwe look & feel voorzien en het Congres- en Vergadercentrum is totaal verbouwd. Voor het Congres- en Vergadercentrum is een nieuw concept ontwikkeld, waarbij wordt onderkend dat mensen verschillende redenen hebben om bij elkaar te komen. De locatie, maar ook de catering en de ambiance dienen hierbij aan te sluiten. Tegen deze achtergrond zijn bouwkundige aanpassingen gedaan. De eerste resultaten zijn bemoedigend. Gebruikers van het complex zien hierin een mogelijkheid om zich te onderscheiden naar hun eigen doelgroep, met een grotere loyaliteit en retentie richting Congres- en Vergadercentrum als gevolg. We kiezen voor een hoogwaardig complex, voorzien van de allernieuwste technologie. Ultiem doel is gebruikers in staat te stellen de omgeving volledig aan te passen aan de eigen wensen. In bouwkundig opzicht is dit een uitdaging. Komend jaar zullen alle gebruikers van het complex toegang krijgen tot draadloos internet, ook zullen narrowcastingfaciliteiten worden toegevoegd aan het standaardassortiment. De bouwactiviteiten, die in het verslagjaar zijn gestart, zullen naar verwachting in 2010 zijn afgerond. Jaarbeurs Utrecht onderkent hiermee dat het geen vanzelfsprekendheid is dat klanten tot in lengte van jaren trouw blijven aan een locatie. De kwaliteit van het beurscomplex, maar ook de centrale locatie van het complex zijn daarbij onmiskenbaar de unique selling points. Dit vraagt dat ons bedrijf structureel investeert in de kwaliteit van het complex. Daarnaast moeten wij samen met de beleidsmakers op landelijk, provinciaal en stedelijk niveau blijven attenderen op het belang van goede bereikbaarheid. Jaarbeurs Catering Services Jaarbeurs Catering Services heeft in 2006 een slag gemaakt met de overname van Verhaaf Party Catering. De overname van dit bedrijf eind 2005 onderstreept nog eens de strategie van Jaarbeurs Catering Services. Verminder de afhankelijkheid van inkomsten die gegenereerd worden op het Jaarbeurscomplex. Om reden dat deze inkomsten begrensd worden door het maximaal aantal activiteiten dat op het complex kan worden gehuisvest. Meer dan de helft van de inkomsten genereert Jaarbeurs Catering Services inmiddels via haar labels. In grootte is het bedrijf opgeklommen tot een van de grootste partycateraars van Nederland. Het houdt hierbij onomwonden vast aan de eigen strategie: streef

13 11 landelijke dominantie na met sterke lokale labels. In het verslagjaar is afscheid genomen van het label Frans Kuil Catering. Deze cateraar neemt een vooraanstaande positie in in de regio Rotterdam. Daar staat tegenover dat Jaarbeurs Catering Services vanaf eind 2007 de catering gaat verzorgen van het voormalige vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn, het stoomschip Rotterdam V, met jaarlijks naar verwachting een half miljoen bezoekers. Het betreft hier een leer- en werkervaringsproject. We hechten aan deze acquisitie omdat Jaarbeurs Catering Services hiermee haar maatschappelijke verantwoordelijkheid invulling kan geven. In het verslagjaar heeft de bezoeker meer geld uitgegeven aan cateringproducten. Dit is een direct gevolg van de verschillende formules die Jaarbeurs Catering Services een aantal jaren geleden op het complex heeft geïntroduceerd. Standaard is vervangen door aangepast. De formules voegen zich naar de aard van de bijeenkomst zoals dat gebeurt in het Pitstopcafé, of het moment van de dag zoals de snackformule Moments dat doet. Naar verwachting zal de groei aan cateringomzet zich de komende jaren voortzetten. Om concurrerend te blijven heeft Jaarbeurs Catering Services voor het vierde achtereenvolgende jaar de prijzen niet verhoogd. Omzet en resultaat De in het verslagjaar gerealiseerde netto-omzet is boven prognose: 103,1 miljoen euro met een bedrijfsresultaat van 12,2 miljoen euro. Het huidige economisch klimaat ontwikkelt zich positief, desondanks is het moeilijk om een verwachting af te geven. Daarvoor zijn er te veel onzekerheden. Utrecht, 21 maart 2007 Drs. A. Brienen RA

14

15 H e t C u s t o m e r V a l u e P r o g r a m m e d a t V N U E x h i b i t i o n s E u r o p e d r i e j a a r g e l e d e n i n t r o d u c e e r d e h e e f t i n h e t v e r s l a g j a a r z i j n v r u c h t e n a f g e w o r p e n. E x p o s a n t e n t o n e n z i c h i n h o g e m a t e t e v r e d e n o v e r h e t z a k e l i j k r e s u l t a a t. V N U E x h i b i t i o n s E u r o p e k a n t e r u g k i j k e n o p e e n u i t s t e k e n d j a a r, w a a r b i j d e m e e s t e p r o j e c t e n d e v e r w a c h t i n g e n VNU exhibitions europe hebben overtroffen. Omzetgroei zal de komende jaren komen u i t o n l i n e & c r o s s m e d i a a c t i v i t e i t e n, a l s m e d e u i t s p o n s o r i n g.

16 14 VNU exhibitions europe Kwalitatief hoogwaardige beursconcepten en klanttevredenheid staan centraal in de bedrijfsfilosofie van VNU Exhibitions Europe dat met vijftig beurstitels marktleider is in het segment vakbeurzen en toonaangevend is in de business-to-consumermarkt. De huidige positie heeft VNU Exhibitions Europe mede te danken aan de introductie van het Customer Value Programme drie jaar geleden. Uitgangspunt daarbij is dat de exposant die locatie kiest die naadloos aansluit bij zijn beursdoelstellingen. In een vroegtijdig stadium kan hij op internet zijn standlocatie vastleggen. Daarnaast kent VNU Exhibitions Europe een gedifferentieerde tariefstructuur met vroegboekkortingen. Op basis van marktonderzoek worden vooraf voorspellingen afgegeven over het aantal te verwachten bezoekers. VNU Exhibitions Europe hecht aan transparantie. In het verslagjaar is zij daarom gestart met het auditen van de bezoekcijfers. Vanaf het voorjaar van 2005 worden alle beurzen volgens de regels van UFI, the Association of the Exhibitions Industry, ge-audit door accountantsbureau Ernst & Young. In het belang van de branche zet VNU Exhibitions Europe zich in voor certificering van de kerncijfers van alle beurzen die in Nederland worden georganiseerd. Dit is een essentiële stap in de verdere professionalisering van het medium Beurzen & Tentoonstellingen. In het verslagjaar heeft VNU Exhibitions Europe geïnvesteerd in meer klantcontact met haar relaties. Dit gebeurde onder de noemer Expedition Sales. Achter dit programma gaat een uitgebreid trainingsprogramma schuil, daarnaast is de saleskracht uitgebreid. Door de introductie eind 2005 van de Exposantentelefoon zijn de sales- en accountmanagers ontlast; daar komt bij dat de klanttevredenheid over de snelle afhandeling van concrete vragen sterk is gestegen.

17 15 Consumentenbeurzen Met de lancering van de nieuwe consumentenbeurs MotorNewz heeft VNU Exhibitions Europe haar positie in de consumentenmarkt verder uitgebreid. Eind november konden motorliefhebbers kennismaken met de allernieuwste modellen van De vernieuwde opzet van KreaDoe heeft geleid tot een stijging van het bezoek met 25 procent. Daar staat tegenover dat VNU Exhibitions Europe heeft besloten de kunstbeurs Holland Art Fair door te schuiven naar De markt voor consumentenevenementen is dynamisch. De organisatie is zo ingericht dat zij kan inspelen op nieuwe trends om snel een nieuwe beurs te lanceren. VNU Exhibitions Europe is positief over de ontwikkelingen in de consumentenmarkt. Samenwerking met mediapartners zal daarbij steeds belangrijker worden. Nieuwe consumentenbeurzen ontstaan steeds vaker uit communities die zich verzamelen rond bladtitels, dan wel uit retailconcepten. Interessant is de rol van internet. De losse verkoop van kaarten aan de kassa boet aan importantie in ten gunste van de voorverkoop via internet. Voor VNU Exhibitions Europe heeft dit veel voordelen. Databases worden opgebouwd, bovendien geeft het vooraf een grote mate van zekerheid over het aantal verwachte bezoekers.

18 16 VNU exhibitions europe Vakbeurzen De markt van vakbeurzen kent een stabiele ontwikkeling. Er is sprake van een lichte stijging van het aantal vierkante meters. Deze trend heeft enerzijds te maken met het eerder genoemde Customer Value Programme, anderzijds met het huidige economische klimaat en specifieke marktontwikkelingen. Zo zien we dat het uitbesteden van industriële productie naar lage lonen landen ook zijn grenzen kent. Hoogwaardige vormen van productie blijven in Nederland, waarvoor we nieuwe aangepaste (niche) concepten ontwikkelen. Voorbeeld daarvan is een beurs als Industrie & ICT. De turbulentie in het onderwijsveld weerspiegelt zich in een beurs als de Nationale Onderwijs Tentoonstelling. Hoewel deze beurs geagendeerd is in 2007 hebben we in het verslagjaar een sterke groei van het aantal vierkante meters geconstateerd. De VIV-beurzen (Vakbeurs Innovatieve Veehouderij) blijven zich verder internationaliseren. VIV Europe met Utrecht als thuisbasis, wordt in 2008 gehouden in Moskou. Door tweejaarlijks de Europa-locatie te alterneren, bieden we onze exposanten een maximaal afzetgebied. Bovendien doen we hiermee recht aan de kansen die Oost- Europa en Rusland te bieden hebben. Moskou wordt aangemerkt als groeimarkt. Opvallend is de groei van VIV Asia (Bangkok) met 20 procent en VIV China (Shanghai) met 40 procent.

19 17 Slag om de bezoeker De kwaliteit van de beursorganisator zal in toenemende mate afgemeten worden aan het vermogen om kwalitatief hoogstaand bezoek in contact te brengen met de exposant. De komende jaren zal steeds meer geïnvesteerd moeten worden om bezoekers te mobiliseren daadwerkelijk naar de beurs te komen. Het medium beurs moet concurreren met allerlei toepassingen op internet. Daarnaast zal personeelsschaarste bedrijven ertoe nopen steeds minder mensen vrij te maken voor beursbezoek, tenzij er sprake is van een duidelijke meerwaarde. VNU Exhibitions Europe zal klanten -meer dan nu het geval is- begeleiden bij hun beursdeelname. Dit gebeurt op verschillende niveaus. Zo biedt VNU Exhibitions Europe grote klanten strategiesessies aan op directieniveau, daarnaast zijn we gestart met het project key accountmanagement. Dit spitst zich toe op bedrijven die jaarlijks aan meerdere VNU-beurzen deelnemen. De sales- en accountmanagers zijn in het verslagjaar toegerust om klanten te adviseren hoe zij van hun beursdeelname een succes kunnen maken.

20 18 VNU exhibitions europe New business Waar sprake is van een stabiele omzetontwikkeling op de vierkante meters, verwacht VNU Exhibitions Europe extra omzet uit sponsoring en crossmedia & online activiteiten. In het verslagjaar heeft VNU Exhibitions Europe de eerste aanzet gegeven voor een sponsorbeleid. Afhankelijk van de beursdoelstellingen krijgen exposanten een propositie voorgelegd met aanvullende mogelijkheden om zich op de beursvloer te profileren. Daarnaast zet VNU Exhibitions Europe zwaar in op de ontwikkeling van online toepassingen. Hiervoor wordt een centrale bezoekersdatabase ingericht. Het besluit hiertoe is genomen in het verslagjaar, naar verwachting is de database medio 2007 operationeel. Het bestand stelt VNU Exhibitions Europe in staat aan de hand van profielen een juiste match tot stand te brengen met exposanten. De bezoekersdatabase wordt gekoppeld aan de voorregistratie en aan de nieuw te ontwikkelen digitale catalogus. Dit geeft een aanzienlijke hoeveelheid marketinginformatie. Op dit moment lopen al pilots om bezoekers die zich vooraf hebben geregistreerd, maar uiteindelijk de beurs niet hebben bezocht in contact te brengen met exposanten. De combinatie database digitale catalogus biedt mogelijkheden voor nieuwe vormen van matchmaking. De nieuwe digitale catalogus op zijn beurt is te verbreden tot online directories voor specifieke branches.

21 19 Buitenland: VNU Exhibitions Asia In het verslagjaar heeft VNU Exhibitions Europe het belang in VNU Exhibitions Asia uitgebreid van 50 naar 70 procent. Dit weerspiegelt het vertrouwen in de verdere economische ontwikkeling in China. De omzet is in het verslagjaar met 50 procent gestegen. De portfolio telt inmiddels 20 beurzen. Sterke titels zijn Busworld Asia, R+T, Real Estate Spring en Domotex Asia/Chinafloor. Laatstgenoemde beurs is met een oppervlakte van 42 duizend vierkante meter netto, na de Internationale Bouwbeurs, de grootste vakbeurs van VNU Exhibitions. In Shanghai hebben we in het verslagjaar de eerste Millionaire Fair georganiseerd. De omzetstijging van VNU Exhibitions Asia zal gelijke tred houden met de economische groei van China. Om nieuwe beurzen te lanceren zal intensief worden samengewerkt met VNU Expositions, een van de grootste beursorganisatoren in de Verenigde Staten.

22

23 IIn het verslagjaar heeft Jaarbeurs Utrecht structureel geïnvesteerd in de kwaliteit van de accommodatie, met als ultiem doel: het verhogen van de belevingswaarde van de klant. In vrijwel alle ruimtes zijn voorzieningen aangepast, uitgebreid Jaarbeurs utrecht o f g e m o d e r n i s e e r d. H e t v e r s l a g j a a r i s - u i t g e d r u k t i n o m z e t e n r e n d e m e n t - e e n t o p j a a r g e w e e s t.

24 22 Jaarbeurs utrecht Vanwege de toenemende druk op de beschikbare halcapaciteit zal Jaarbeurs Utrecht het beursseizoen oprekken van zes naar acht maanden. Door te schuiven binnen de beursagenda kan de komende jaren de groei worden gefaciliteerd. Hierdoor ontstaat capaciteit op prime time. Daarnaast is Jaarbeurs Utrecht geïnteresseerd in evenementen die bij uitstek buiten het traditionele beursseizoen georganiseerd kunnen worden. Het bedrijf heeft in het verslagjaar een inhaalslag gemaakt. Jaarbeurs Utrecht positioneert zich binnen de locatieaanbieders als eigentijds, kwalitatief hoogstaand, flexibel, met een onderscheidend complex. Doelstelling is een drastische verhoging van het rendement. In het verslagjaar heeft Jaarbeurs Utrecht 11 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwbouw en renovatie van het complex. In totaal betrof het zestig projecten. Meest in het oogspringend was de verbouwing van Entree Oost, die hierdoor dezelfde look & feel heeft gekregen als Entree West en de vernieuwing van het Congres- en Vergadercentrum. Het overgrote deel van alle bouwactiviteiten is direct zichtbaar voor de klant.

25 23 Organisatie gestroomlijnd Jaarbeurs Utrecht hanteert het motto Concurreren doe je met zijn allen, onderscheiden doe je in je eentje. De omvang van de bouwactiviteiten in het verslagjaar onderstreept deze filosofie. Daarnaast heeft Jaarbeurs Utrecht structureel geïnvesteerd in de kwaliteit van de medewerkers. Deskundigheid, ruimte om jezelf te ontwikkelen en plezier in het dagelijks leven zijn essentieel voor verdere verhoging van omzet en resultaat. Om adequaat de doelstellingen van de klant te kunnen ondersteunen, is de organisatie gestroomlijnd. Eind 2005 is de organisatie zo gestructureerd dat er een scheiding is aangebracht tussen de commerciële en operationele activiteiten van Beurzen en Evenementen enerzijds en Congres- en Vergadercentrum anderzijds. De zorg voor een aangename, functionele en veilige omgeving is toevertrouwd aan de unit Venue Management. In de filosofie van Jaarbeurs Utrecht gedijt een langetermijnrelatie het best als de klant in staat is zijn doelstellingen te realiseren. De commerciële activiteiten zijn niet gericht op harde verkoop van vierkante meters, maar op de vraag of de klant via een evenement op het complex zijn doelstellingen kan waarmaken. De relatie met de klant is hierin essentieel. Jaarbeurs Utrecht ziet de komende jaren ruimte voor nieuwe beurzen. Het aantal jonge ondernemers met innovatieve plannen groeit. Waar mogelijk zal Jaarbeurs Utrecht hen steunen deze doelstellingen waar te maken, het bedrijf zal zelf evenwel nooit participeren in nieuwe beursconcepten en evenementen. Jaarbeurs Utrecht streeft een ander evenwicht na binnen haar klantportfolio. Op dit moment is VNU Exhibitions Europe de grootste klant van Jaarbeurs Utrecht. Dit laat zich verklaren uit de historie. Jaarbeurs Utrecht en VNU Exhibitions Europe zijn beide ontstaan uit dezelfde moederorganisatie: Vereniging Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs. Voor een gezonde bedrijfsvoering kiest Jaarbeurs Utrecht ervoor nieuwe klantgroepen langjarig aan zich te binden. Met de bouw van een hotel, bioscoop en een nieuw casino zullen nieuwe doelgroepen verpozen op het Jaarbeurscomplex, waardoor weer nieuwe evenementen ontstaan. Alleen al hierdoor zal het aantal evenementen, georganiseerd door anderen dan VNU Exhibitions Europe toenemen.

Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011

Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011 M I S S I E De missie van Jaarbeurs is het creëren van inspirerende en waardevolle ontmoetingen, in fysieke en virtuele marktplaatsen

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012

JAARVERSLAG. Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012 JAARVERSLAG 2008200920102011 201220132 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012 1 MISSIE De missie van Jaarbeurs is het creëren van inspirerende en waardevolle ontmoetingen,

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

Over Centric 3 Op tour door Centric City 4. Directieverslag 5 Highlights 8 Mensen verbinden 13 Vooruitblik 2015 16

Over Centric 3 Op tour door Centric City 4. Directieverslag 5 Highlights 8 Mensen verbinden 13 Vooruitblik 2015 16 u bevindt zich hier 2014 CENTRIC JAARverslag inhoudsopgave Over Centric 3 Op tour door Centric City 4 Directieverslag 5 Highlights 8 Mensen verbinden 13 Vooruitblik 2015 16 Kerncijfers 18 Geconsolideerde

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7 AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2010 2 Inhoud Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4 Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

2 j a a r v e r s l a g 2 0 0 0 LA U R U S

2 j a a r v e r s l a g 2 0 0 0 LA U R U S 000- jaarverslag 2 jaarverslag 2000 LA U R U S 3 DE BELANGRIJKSTE FORMULES IN DE VERSCHILLENDE LANDEN IN 2000 Nederland Konmar: Super De Boer: Groenwoudt/Nieuwe Weme: Edah: Lekker & Laag: 29 grootschalige

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch JAARVERSLAG 2012 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken.

Nadere informatie

Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses

Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses Jaarverslag 212 De Harmonie Barneveld Inhoud 5 Voorwoord 6 Algemeen 1 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 11 Personeel en organisatie 12 Resultaten en analyses 14 Werkmaatschappijen

Nadere informatie

Triodos Vastgoedfonds

Triodos Vastgoedfonds Triodos Vastgoedfonds Jaarverslag 2011 TLIM Duurzaam vastgoed Duurzaam vastgoed houdt rekening met het efficiënt gebruik van middelen en de impact op het individu en het milieu gedurende de hele levenscyclus

Nadere informatie

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Kerngegevens Netto-omzet EUR 642,1 miljoen Nettoresultaat EUR 88,6 miljoen Nettoresultaat per gewoon aandeel EUR 1,37 Medewerkers 3.428 Tankterminals 72 Koninklijke

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel 3. Corporate Governance 16. Verklaring inzake Corporate Governance 23. Verslag van de Raad van Commissarissen 24

Bedrijfsprofiel 3. Corporate Governance 16. Verklaring inzake Corporate Governance 23. Verslag van de Raad van Commissarissen 24 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel 3 Corporate Governance 16 Verklaring inzake Corporate Governance 23 Verslag van de Raad van Commissarissen 24 Verslag van de Raad van Bestuur 27 Bestuursverklaring 33 Geconsolideerde

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

inhoud Voorwoord 20 Kengetallen 21 Jaarrekening 49 Overige gegevens 51 controleverklaring accountant 52 adressen

inhoud Voorwoord 20 Kengetallen 21 Jaarrekening 49 Overige gegevens 51 controleverklaring accountant 52 adressen jaarverslag inhoud 2 Voorwoord 2 Kengetallen 4 jaarverslag 21 Jaarrekening 4 Directieverslag 21 Geconsolideerde jaarrekening QNH Consulting Geconsolideerde balans per 31 december FastFlex Geconsolideerde

Nadere informatie